PrintButton

19-11-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Τηλέφωνο: 2105381118 Fax: 2105623847 Ημερομηνία: 18/11/2020 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 94079 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Επτά Εκατομμύρια Επτακόσιες Πενήντα Επτά χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και Οκτώ λεπτά (7.757.824,08 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ04600005 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ», (ΥΠ1) «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ») (ΚΑΕ.:934906) Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18/11/2020, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/12/2020, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τετάρτη 30/12/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με επιμέλεια του υπογράφοντος Δικηγόρου Δημήτρη Σπ. Περπατάρη, ενεργών ως πληρεξούσιος Δικηγόρος των: Ντάφη Δημητρίου του Γρηγορίου, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Λυσίου, αρ. 5Γ, Δημόπουλου Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Κανάρη, αρ. 20, Γραμμένου Ελένη του Ευσταθίου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Νικηταρά, αρ. 20, Θεοχάρη Θεοφάνη του Ηλία, κατοίκου Κρυονερίου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου, αρ. 23Α, Τριανταφύλλου Βασιλική του Θεοδώρου, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Λυσίου, αρ. 5Γ, Αντωνίου Χρήστου του Δημητρίου, κατοίκου Κάτω Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ 41-43, Χατζηκωνστάντη Θεοδώρου του Γεωργίου, κατοίκου Πειραιά, οδός Σκυλίτση, αρ. 32, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11534Θ’/3-11-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Σωτήριου Οθ. Ρουμελιώτη, η υπ’ αριθμ. 1005/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΟ ΠΡΕΣΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «NITRO RADIO», πρώην εδρεύουσα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ 41-45 και ήδη αγνώστου διαμονής. Αθήνα, 18.11.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 80758 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 110 – 11527 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 – 3645656 – FAX: 210 – 3645651 ΑΦΜ: 996826609 Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 17/11/2020 έγγραφη εντολή προς επίδοση που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Θεοδωρίδου ως πληρεξούσια της Αθανασίας συζύγου Χαριλάου Ψυχογιού , το γένος Ιωάννου και Μαρίας Πλουμπή , οικοκυράς , κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Σακελλαρίου , αρ. 1Α , με Α.Φ.Μ.: 115141908 , Δ.Ο.Υ.: Π. Φαλήρου , επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10.939Γ/18/11/2020 έκθεση επιδόσεώς μου, το ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1304/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Αριστομένη Καρελά του Θεμιστοκλέους , πρώην κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ρέντη , οδός Κηφισού , αριθμ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής , σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η εξάλειψη της υποθήκης που εγγράφη στις 10-12-1960 , στον τόμο 1671, αριθμό 13 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών , δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1.702/15.01.1959 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Δημητρίου Μόσχου , υπέρ του Αριστομένη Καρέλη του Θεμιστοκλέους , για ποσό 60,400 δραχμών , προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/11/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας Περίληψη της με αριθμό 11063Γ/16.11.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της ΑΕΔΕ με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Βαλαωρίτου αρ. 6, με ΑΦΜ 044305259, ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές αντίγραφο της από 29/10/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Βαλαωρίτου αρ. 6 με ΑΦΜ 044305259, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 81739/2020 και τη με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9843/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 04-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:22. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας