PrintButton

18-11-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια Ταχ. Κώδικας: 85700 Κάρπαθος Πληροφορίες: Δημήτρης Γεργατσούλης Τηλέφωνο: 22453-60139 Fax: 22453-60105 Αρ. Πρωτ.: 9368 Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Πολεοδομίας και περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι: Με την 9/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου εγκρίθηκε η σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρπάθου, στην περιοχή "Αφωτη", στο Ο.Τ. 7. (υπ. Αρ. 16922/18-6-71 Απόφαση Νομάρχη ΦΕΚ 153/Δ/9-7-1971). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ., Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου (www.Karpathos.gr) προς ενημέρωση των πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρπάθου, όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων, μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Ομοίως αποστέλλουμε την παραπάνω ανακοίνωση - πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους, ώστε να μεριμνήσουν με δαπάνη τους για την δημοσίευσή της σε δύο εφημερίδες, για δύο συνεχόμενες φορές και να μας προσκομίσουν τα σχετικά φύλλα. Κάρπαθος: 13/11/2020 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δ. Καρπάθου ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ- ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ με αριθμό «2020ΣΕ03700006», προϋπολογισμού 556.558,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 279.546,54 β. Κατηγορία Η/Μ :€ 42.557,31 γ. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 57.978,69 δ. Απρόβλεπτα :€ 57.012,38 ε. Αναθεώρηση :€ 8.741,90 στ. Στατική μελέτη: € 3.000 ζ. ΦΠΑ: € 107.720,84 η. Στρογγυλοποίηση: € 0,34 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01 Δεκ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01 Δεκ 20 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 8.977,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 05 Νοε 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Γεώργιος Μαλαβέτας Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Νικόλαος Θεοδωράκης Τχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ’ αριθμ. 357/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η αναγνώριση του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο.», με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής και επικυρώνεται το από 13-07-2020 καταστατικό του, με σκοπό αθλητικό, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα. Αθήνα, 17-11-2020 Η πληρεξουσία δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΑ Ι. ΘΩΜΑΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 71 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 6937506206 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αρ. 3740B΄/04-11-2020 έκθεση επιδόσεώς της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηλείας, Αθηνάς Χρ. Γαλανοπούλου, κάτοικου Πύργου, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Φωτίου Δούλα του Παναγιώτη και της Χρυσάφως, κατοίκου της τ.κ. Κοσκινά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, για την Χαμιντέ Ράπι του Εμίν και της Μάγε, πρώην κάτοικου Αθηνών (οδός Σατωμβριάνδου αρ.51), και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν 328/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία δικάζει ερήμην την ως άνω εναγόμενη, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 250,00€, δέχεται την αγωγή, απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε την 30η Μαρτίου 2002 στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε.Ηλείας και επιβάλει σε βάρος της εναγόμενης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των 350,00€ μετά της κάτωθι σε αυτό καταχωρημένης παραγγελίας προς επίδοση, για να ορίσει δύο ημερίσιες εφημερίδες μία εκδιδόμενη στον Πύργο και μία εκδιδόμενη στην Αθήνα για να δημοσιευθεί περίληψη της ως άνω απόφασης ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η ανωτέρω εναγόμενη και ήδη αγνώστου διαμονής. Πύργος, 16-11-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Σπ. Κολλιοπούλου Δικηγόρος – Διαπ.Διαμεσολαβήτρια 28ης Οκτωβρίου 39, 27131, Πύργος Τηλ. 6937282796, 2621026990 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25214/16-11-20) Με την με αριθμόν 4033/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για την Θηρεσία Κων/νου Σοβατζόγλου, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής (Σικάγου 16) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25215/16-11-20) Με την με αριθμόν 4034/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για τον Ιάκωβο Κων/νου Σοβατζόγλου, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής (Σικάγου 16) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25213/16-11-20) Με την με αριθμόν 4032/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για τον Ιάκωβο Σοβατζόγλου του Μιλτιάδη, πρώην κατοίκου Αθηνών (Μαραθώνος 14-Ν. Χαλκηδόνα) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25212/16-11-20) Με την με αριθμόν 4031/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για τον Ιωάννη Σοβατζόγλου του Μιλτιάδη, πρώην κατοίκου Αθηνών (Μαραθώνος 14-Ν. Χαλκηδόνα) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25211/16-11-20) Με την με αριθμόν 4030/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για τον Πολυχρόνη Πολυχρονιάδη του Ηλία και της Μαγδαληνής (Μαρίας), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ζαμανού 31) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25210/16-11-20) Με την με αριθμόν 4029/21-9-2020 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Eφετείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξουσίος Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών για την Ευτυχία Πολυχρονιάδη του Ηλία και της Μαγδαληνής (Μαρίας) συζ. Θεοδώρου Πάγκαλου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ζαμανού 31) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2/3/2020 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά της δευτέρας, κατά των ετέρων αναφερομένων σε αυτή και κατά της υπ’ αριθμόν 3333/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου), δια την οποίας απερρίφθη η από 5.5.2017 (ΓΑΚ 551605/2017 και ΕΑΚ 2238/2017 αγωγή του Δήμου κατά των εναγομένων και εφεσίβλητων στην ως άνω έφεση, η οποία (έφεση) απευθύνεται ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Εμπραγμάτου) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 03-07-2020 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου (Είδος Ενδίκου Μέσου: Έφεση) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 42666/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3144/2020 της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) η από 17-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: Κατ’ Έφεση Από Πρωτοδικείο) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4703/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3657/2020 της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ως και της με την ίδια ημερομηνία Πράξη Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς) της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 02-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ισόγειο), με Πινάκιο: 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές και Αριθμό Πινακίου: 5, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα να παραστεί κατά την συζήτηση της ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16/11/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΝΦ-ΝΧ Μενέλαος Παπαδημητρίου Δικηγόρος Αθηνών-ΑΜ: ΔΣΑ 9680 Tηλ. 213 2049012 @ 6977504888 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 226/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 215/2020 Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή 2ης επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 215/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 25/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτηρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 23/11/2020 έως 24/11/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 25/11/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 16/11/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 225/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 209/2020 Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή 2ης επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 209/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 25/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτηρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 23/11/2020 έως 24/11/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 25/11/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 16/11/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας