PrintButton

20-11-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 14998 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV 79713000-5 ) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 79713000-5) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 636.198,12 € περ/νου Φ.Π.Α. (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 0439), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αριθ. Διακ. 23/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 100649. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 08-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 14-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 06-11-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574, fax : 213 216 3344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 18-11-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2083/84017/2020 ΚΛΗΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.11.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Πετρόπουλου του Δημητρίου, κατοίκου Άνω Γλυφάδας – Αττικής, οδός Τεμπών αρ. 49, με Α.Φ.Μ. 059857930, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6854/18.11.2020 έκθεση μου επίδοσης για την Σπυριδούλα Στρίγκα του Αναστασίου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Χελιδωνούς αρ.93 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 04-11-2020 Κλήσης - Αίτησης του Παναγιώτη Πετρόπουλου του Δημητρίου Κατά της Σπυριδούλας Στρίγκα του Αναστασίου, κατοίκου Κηφισιάς – Αττικής, οδός Χελιδωνούς αρ.93. Η ως άνω Κλήση - Αίτηση φέρει ΓΑΚ : 84017/12.11.2020 και ΕΑΚ : 2083/12.11.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή του. Να οριστεί, εκ νέου, χρόνος, όπως ο πραγματογνώμονας Μιχαήλ Θάνος του Αποστόλου Δικηγόρος – Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλία Ζερβού αρ 14, (Τ.Κ. 11144), τηλ. 2130431217, κιν. 6976388765 δώσει τον όρκο σύμφωνα με τον νόμο και το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 724/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Να γίνει δεκτή, στο σύνολό της, η από 3-12-2014 με ΓΑΚ 50606/2015 και με αρ. κατ. δικογράφου 1678/2015 αγωγή του, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και να καταδικασθεί η αντίδικος στην, εν γένει, δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Σύμφωνα με την από 12.11.2020 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 25η/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 9, Αίθουσα 14, Διαδικασία : ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, Πινάκιο : ΚΑ, με Αριθμό Πινακίου : 8. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 18-11-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 10694 Δ’ /16-11-2020 έτους έκθεση μου επίδοσης και με επιμέλεια της εναγόντων 1. Ιωάννη Κουπουρτιάδη οτυ Δημητρίου κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 1, και 2. Κυριακής Κουπουρτιάδη του Δημητρίου κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 3, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη - Θάλεια Συροπούλου για την ανώνυμη εταιρία «MODA MAGNUM ΑΕΕ» πρώην εδρεύουσα στην Γλυφάδα οδός Ροδόπης αρ. 37, και ήδη αγνώστου διαμονής ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του υπ’ αριθμόν 1789/2020 Πρακτικού Αναβολής Συνεδριάσεως Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της συνεδρίασης της 07-09-2020 Πινάκιο ΑΣΦ (Α) με α/α 12, δυνάμει των οποίων ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η συζήτηση μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων της από 10-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/Ε.Α.Κ./ΕΤΟΣ 2547/2139/2020 για την 01η-12-2020 στο Πινάκιο 381 Α, ΑΣΦ (Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (γεν. αντ. Κλπ) (Α) με α/α 9, και παραγγελία σε μένα για την επίδοση και να παραστεί κατά την μετ αναβολή δικάσιμο, μετά του συνημμένου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ της από 31-01-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, των πρώτων εναντίον της που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και ζητά να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε αυτή, και ειδικότερα: Να γίνει δεκτή παραπάνω Αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 16014/2006 απόφαση του δικαστηρίου αυτού με βάση την οποία είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των περιγραφομένων ακινήτων μας και υπέρ της καθ’ ης εταιρίας με σκοπό την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, ακινήτων που αναφέρονται στην Αίτηση, αφενός για το μεν πρώτο ακίνητο του α’ αιτούντος από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 2206 φύλλο 39και με αύξοντα αριθμό 4, αφετέρου δε για το δεύτερο ακίνητο της β’ αιτούσας από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στο τόμο 380 και με αρ. 83 αντίστοιχα, και να εξαλειφθεί η υποθήκη που ενεγράφη για ποσό 28.650,00 κατόπιν μερικής τροπής της ήδη επιβληθείσας προσημείωσης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στον τόμο 160 και αριθμό 29. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 10-02-2020 και ειδικό αριθμό 2139/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης 2547/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση σε αυτόν της αίτησης, και της συνημμένης υπ’ αριθμ. 1004/03-06-2020 Πράξης της κ. Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παραγγελία σε εμένα για επίδοση. προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου στο πρακτικό αναβολής ορίζεται. Αθήνα 18-11-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Γ. Κατσιβαρδάς Η πληρεξούσια Κυριακή Κουιμτζή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με αριθμό 4.282Β΄/19-11-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, την από 16-11-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl - Baden 77654 Γερμανίας, οδός Schmalzgrube 31 (ΑΦΜ 074893709), με μετάφραση αυτής, στρεφομένη κατά του Ιan John (Ίαν Τζον) GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ) του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν), πρώην κατοίκου Coggeshau - Essex CO61 SR Αγγλίας, οδός 28m St. Peters Road και ήδη αγνώστου διαμονής και απευθυνομένη ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προκειμένου ο καθ’ ου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί την 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Ήρας–Γεωργίας Ζήγου, που κατοικοεδρεύει στην Ηγουμενίτσα, επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 25, όπου ο καλών θα εξετάσει ενόρκως τον μάρτυρά του, Λουκά Ευαγγέλου του Ευαγγέλου, κάτοικον Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας, προς απόδειξη των θεμάτων της από 26-06-2020 και με Αρ. Κατάθ. 51/26-06-2020 αγωγής του, που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, άλλως η λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην του. Ηγουμενίτσα 19-11-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με αριθμό 4.281Β΄/19-11-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, την από 16-11-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl - Baden 77654 Γερμανίας, οδός Schmalzgrube 31 (ΑΦΜ 074893709), με μετάφραση αυτής, στρεφομένη κατά του Ιan John (Ίαν Τζον) GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ) του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν), πρώην κατοίκου Coggeshau - Essex CO61 SR Αγγλίας, οδός 28m St. Peters Road και ήδη αγνώστου διαμονής και απευθυνομένη ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προκειμένου ο καθ’ ου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί την 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Ήρας–Γεωργίας Ζήγου, που κατοικοεδρεύει στην Ηγουμενίτσα, επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 25, όπου ο καλών θα εξετάσει ενόρκως τον μάρτυρά του, Χρήστο Νικολάου του Κυριάκου, κάτοικον Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας, προς απόδειξη των θεμάτων της από 26-06-2020 και με Αρ. Κατάθ. 51/26-06-2020 αγωγής του, που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, άλλως η λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην του. Ηγουμενίτσα 19-11-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 6715δ’/18.11.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αιγαίου Αικατερίνης Δουράτσου, εδρεύουσας στην Ερμούπολη Σύρου, Πάρου 6, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την Ευφροσύνη σύζυγο Κωνσταντίνου Δημητριάδη το γένος Αριστοτέλους Γιαννίση, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Ασπασίας Ταραχοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 119ΕΜ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) για γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία διατάσσεται η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου της ασκηθείσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου από 10-8-1986 και με αρ. καταθέσεως 130/1986 αγωγής που έχει εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου την 30η-08-1986 στον τόμο Α και με αύξοντα αριθμό 51 και διατάσσεται ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας Κορθίου Άνδρου να προβεί στην ανωτέρω διαγραφή και στη σχετική επισημείωσή της στο δημόσιο βιβλίο διεκδικήσεων. Αθήνα, 19/11/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ασπασία Χρ. Ταραχοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» Α) Με την υπ' αριθμ. 1604/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο με κτίσματα, εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού που βρίσκεται στη θέση «ΝΗΣΙ» Τέμενης Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας, άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 21.618,25 τ.μ. (σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης) και 21.609,04 τ.μ. κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης, μετά των 6 κτηρίων του, εκ των οποίων 5 ισόγεια επιφανείας: α) 71,61 τ.μ., β) 14,40 τ.μ., γ) 30,77 τ.μ., δ) (43,26) τ.μ., ε) 11,10 τ.μ., το δε έκτο αποτελείται από: ισόγειο 5.584,70 τ.μ., όροφο 2.437,45 τ.μ. και πατάρι 273,60 τ.μ., μετά των εγκαταστάσεών του. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 1.440.000,00 €. Β) Με την υπ' αριθμ. 1427/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, στο 717 Ο.Τ., εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής, επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθ. 20, στη Δημοτική Ενότητα Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στη θέση «Πλέστι», τελικής επιφάνειας (μετά την αφαίρεση εισφοράς σε γη και ρυμοτόμηση τμήματός του σύμφωνα με το Ν. 1337/1983) 1.961,30 τ.μ. Εντός του οικοπέδου ευρίσκονται εκτός άλλων και οι ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες: α) Το υπό στοιχεία Κ1 ισόγειο κατάστημα, αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο, κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο και τις 3 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, και W.C., επιφανείας 285,24 τ.μ., στο οποίο ανήκουν ως παραρτήματα οι υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. β) Η υπό στοιχεία Υ1 υπόγεια αποθήκη (ενιαίος χώρος) επιφανείας 299,52 τ.μ. Οι Κ1 και Υ1 νομικά αποτελούν ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δύνανται να διαχωρισθούν με εσωτερικό τοίχο από όμορες ιδιοκτησίες κυριότητας τρίτου. Το ισόγειο κατάστημα είναι σε λειτουργική ενοποίηση με το υπόγειο και γ) Το εκ ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 975.000,00 €, κατόπιν μείωσης 25% από την αρχική τιμή του. Γ) Με την υπ' αριθμ. 914/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, εκτός ΖΟΕ στη θέση «Πύργος» της Δ.Κ. Τριάδας της Δ.Ε. Μεσσαπίων, στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων ΕΥΒΟΙΑΣ, έκτασης 1000 τ.μ. και κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης 710,79 τ.μ., μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 4.270,00 €. Δ) Με την υπ' αριθμ. 993/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο με κτίσματα, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στη ΖΟΕ στη θέση «Ταράτσα» της Δ.Κ. Ψαχνών ΕΥΒΟΙΑΣ, έκτασης 4 στρεμμάτων και κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης 4.207,01 τ.μ., με κτίσματα και κατασκευές: Κτίριο 1: ισόγειο αποθήκη εμβαδού 315,79 τ.μ., Κτίριο 2: ισόγειο εμβαδού: 25,24 τ.μ., α' όροφος εμβαδού: 25,24 τ.μ., Κτίριο 3: ισόγειο εμβαδού: 14,75 τ.μ. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 70.200,00 €. Ε) Με την υπ' αριθμ. 992/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών, εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο αδόμητο, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στο ΖΟΕ στη θέση «Σκληρό» της Δ.Κ. Ψαχνών ΕΥΒΟΙΑΣ, το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου αγρού, μονοετούς καλλιέργειας, μη αρδευόμενο, του οποίου το (1/2) είναι ημιδασική έκταση, επιφανείας του όλου μέτρων 44.560 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Σκληρό». Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 33.450,00 €. ΣΤ) Με την υπ' αριθμ. 994/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Οικόπεδο με κτίσμα, που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως επί της οδού Βουλγαροκτόνου αριθμ. 14, στον τομέα ΙΑ της Δ.Κ. Ψαχνών της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης ισόγεια παλαιά, κεραμοσκεπή, πετρόκτιστη οικία επιφανείας 60 τ.μ. κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 192 τ.μ., κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης 184,26 τ.μ. Στο εν λόγω γήπεδο περιέχονται κτίσματα και κατασκευές, ήτοι: Κτίριο 1: ισόγειο αποθήκη εμβαδού: 72,88 τ.μ. και ένα μεταλλικό Στέγαστρο εμβαδού: 65,66 τ.μ. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 42.000,00 €. Το ορισθέν τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητού και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 11.00, θα επαναλαμβάνεται δε κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. (210) 38.26.367 - 38.38.504 ΚΙΝ.: 6944775755 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Με τις κάτωθι εκθέσεις του Εισηγητού Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών δόθηκε η άδεια στον σύνδικο της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» Γ. Κακλαμάνο, Θεμιστοκλέους 42 - Αθήνα, τηλ.: 210.3826367 - 6944775755, όπως ενώπιόν του εκποιήσει: 1) Πτωχευτικά ακίνητα ήτοι: Α) Με την υπ' αριθμ. 915/2020 έκθεση: Οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο 818,39 τ.μ. (κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης), που βρίσκεται στα Καλάβρυτα, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Σπηλαίου και Γ. Κουτσοχέρα στο Ο.Τ. 14 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, αποτελούμενη από ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι: α) ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφανείας 371,00 τ.μ. μετά της υπόγειας αποθήκης καταστήματος συνολικής επιφανείας 353,00 τ.μ., ως ενιαίο σύνολο, με ελάχιστο τίμημα για ισόγειο και υπόγεια αποθήκη καταστήματος, 240.000,00 ευρώ, μετά των τεσσάρων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4), β) διαμέρισμα Α1, Β1 συνολικής επιφανείας 73,50 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 45.000,00 ευρώ, γ) διαμέρισμα Α2, Β2 συνολικής επιφανείας 64,50 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 41.250,00 ευρώ, δ) διαμέρισμα Α3, Β3 συνολικής επιφανείας 101,32 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 61.500,00 ευρώ, και με συνολικό ελάχιστο τίμημα (κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική τιμή) το ποσό των 387.750,00 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 203/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Β) Με την υπ' αριθμ. 299/2020 έκθεση: Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά των επ' αυτού κτισμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 4.105,99 τ.μ. και κατά νεώτερη καταμέτρηση 4.089,60 τ.μ. α) κτίσμα εμβαδού 120,60 τ.μ. β) κτίσμα εμβαδού 711,88 τ.μ., με συνολικό ελάχιστο τίμημα (κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική τιμή) το ποσό των 356.890,50 €, που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 99/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Και 2) Αυλα περιουσιακά στοιχεία), ήτοι: Α) με την υπ' αριθμ. 571/2020 Εκθεση: Εμπορικό Σήμα «ΑΤΛΑΝΤΙΚ τα καλύτερα με την καρδιά μας», με τιμή εκποίησης, κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική τιμή, 375.000,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 ήτοι 225.000,00 € και Β) με την υπ' αριθμ. 570/2020 Εκθεση: Εμπορικό Σήμα «Αγρότισσα», με τιμή εκποίησης, κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική τιμή, 90.000,00 € και τιμή α" προσφοράς τα 2/3 ήτοι 60.000,00 €. Οι εκποιήσεις θα γίνουν την Δευτέρα 7-12-2020 και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνονται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβιβάσεως, Φ.Π.Α. και τυχόν λοιπά έξοδα, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 Ο Σύνδικος της πτωχεύσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 - ΚΙΝ.: 6944775755 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.3346 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 45222110-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 162.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 39.000,00 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 201.500,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 102547). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.250,00 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416). Ίος 19/11/2020 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτ.: «Κοινός» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αχαρνές, 19/11/2020 Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αριθμ. πρωτ.: 45361 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής., σύμφωνα με την με αριθμ. 110/2020 μελέτη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στα CPV: 39831300-9, 39812400-1, 39830000-9, 39831600-2, 33741300-9, 24455000-8 και 19640000-4. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Αχαρνών και το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών», σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-156/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚΘΟΞΤΩ-Μ2Ε), Α-774/2020 (6403ΩΨ8-Χ0Π), Α-802/2020 (ΨΠΛΤΩΨ8-3ΥΛ) και Α-830/2020 (6ΟΛ1ΩΨ8-Δ2Ξ) απόφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου και του Νομικού Προσώπου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «100109». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ.. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 16/01/2022. Τόπος παράδοσης: Δήμος Αχαρνών. Γλώσσα: Ελληνική. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας