PrintButton

21-11-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 35/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ) Την 11η-02-2020 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείου Περιστερίου, η από 24-07-2019 και με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2749/92/2019 Αίτηση του Γεωργίου Μανδύλη του Ιωάννη και της Μαρίας (κοινοποιούμενη στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην ανώνυμη εμπορική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Εκουσία Δικαιοδοσία), η οποία δημοσιεύτηκε την 28η-4-2020. Η ως άνω απόφαση έχει εν περιλήψει το εξής διατακτικό: ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους κομιστές των κάτωθι τραπεζικών επιταγών, εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» εις διαταγήν του Γεωργίου Μανδύλη του Ιωάννη και της Μαρίας, που διατηρεί ατομική επιχείρηση οδικών μεταφορών και διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών με έδρα τα Κόσκινα Ευβοίας και με Α.Φ.Μ. 138151044, πληρωτέες από λογαριασμό, που η εκδότρια εταιρία τηρεί στην τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΒΑΝΚ A.E» και δη: 1) την υπ’ αριθμ. 787736520 τραπεζική επιταγή ποσού 40.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 23.07.2019, 2) την υπ’ αριθμ. 787758990 τραπεζική επιταγή ποσού 61.132,00 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 31.08.2019, 3) την υπ’ αριθμ. 788525018 τραπεζική επιταγή ποσού 26.892,40 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 23.07.2019, 4) την υπ’ αριθμ. 788525026 τραπεζική επιταγή ποσού 25.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 06.09.2019, 5) την υπ’ αριθμ. 788525034 τραπεζική επιταγή ποσού 25.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 06.09.2019, 6) την υπ’ αριθμ. 788530305 τραπεζική επιταγή ποσού 14.111,20 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 02.08.2019, 7) την υπ’ αριθμ. 788530305 τραπεζική επιταγή ποσού 14.111,20 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 02.08.2019 και 8) την υπ’ αριθμ. 788530313 τραπεζική επιταγή ποσού 83.712,40 Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 30.09.2019, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των παρακάτω δημοσιεύσεων, να αναγγείλει τα δικαιώματά του και, εάν κατέχει τις εν λόγω επιταγές, να τις καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου επί ποινή απώλειας ισχύος τους. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής από μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ & ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης αυτής στην Αίθουσα Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή των παραπάνω επιταγών και ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δημοσίευση της απαγόρευσης αυτής κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο με επιμέλεια του αιτούντος. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Θρασύβουλος Κ. Ξενάκης (ΑΜ ΔΣΑ 33072) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 899/6-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αλεξίας Εμμ. Σταλίδου, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 02-10-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων ΚΑΤΑ της Ελένης Μαυρότζι του Γιουρίγ, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ψαρρών αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Ελένη Μαυρότζι το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας της ανήλικης, ΑΚΟ Μαυρότζι που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 9.9.2012 και να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας της ανήλικης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας και την από 5/10/2020 Πράξη, αυτεπάγγελτης εισαγωγής υποθέσεως με αντικείμενο την αφαίρεση γονικής μέριμνας ανηλίκου, του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Βενιζέλου – Ελευθέριου Τζιούβα που έχει ως ακολούθως : με αφορμή την από 02.10.2020 Αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Αλεξίας Εμμ. Σταλίδου ως Εισαγγελέως ανηλίκων Αθηνών, που διαβιβάστηκε με σχετικά έγγραφα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εισάγεται αυτεπαγγέλτως σε εφαρμογή των διατάξεων 1532, 1533 Α.Κ., στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας κατά την διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, η υπόθεση που αφορά η ως άνω αίτηση, προκειμένου να κριθεί αν συντρέχει ή όχι περίπτωση να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα της ανήλικης άνευ κυρίου ονόματος (γενν. 09/09/2012) από την Ελένης Μαυρότζι του Γιουρίγ, κάτοικο Αθηνών, οδός Ψαρρών αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής. Η καθ’ ης ήταν χρήστρια ουσιών και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα» όπου γέννησε, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο από όπου έφυγε χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Το βρέφος εισήχθη με εισαγγελική εντολή στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και στην συνέχεια στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάσταση Παιδιών με Αναπηρία Βούλας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Η ανήλικη παρουσιάζει αυτισμό ψυχοκινητική καθυστέρηση, απουσία λόγου και αδυναμία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και παρακολουθεί ειδικά προγράμματα θεραπείας του Παραρτήματος. Έχει ανάγκη ένταξης σε σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Το γεγονός, ότι η καθ’ ης, εξακολουθεί να έχει νομικά την γονική της μέριμνα χωρίς να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της, καθιστά τις συνδιαλλαγές με τιε δημόσιες υπηρεσίες δυσχερείς. Σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα της ανήλικης Μαυρότζι ΑΚΟ από την Ελένη Μαυρότζι του Γιούρι και να ανατεθεί οριστικά στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΑΠΑΒ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης, με ΓΑΚ 70562/2020 και ΕΑΚ 3036/2020 και Είδος Δικογράφου Οίκοθεν δια του Εισαγγελέως από την γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου και η από 02-10-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης από τον Δικαστή Βενιζέλο – Ελευθέριο Τζιούβα, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης την 27-11-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου: 4, Διαδικασία Οικογενειακό Εκούσια Μονομελούς, στο Ακροατήριο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 2 Αίθουσα 202, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την δικάσιμο. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (κατ' άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ.) Με την με αριθμό 10.653/12-11-2020 έκθεση επίδοσής μου, επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, για λογαριασμό του κ. Αθανάσιου Καρατζά του Ιωάννη, κατοίκου Πλατανιάς του Δήμου Βοΐου και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμό 10/25-1-2010 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με επίσπευση της αιτούσας Χρυσούλας Κωταΐδου του Γεωργίου, συζ. Αθανάσιου Καρατζά, κατοίκου Πλατανιάς του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με την οποία ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου, ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση που ο εναγόμενος ήθελε ασκήσει εναντίον της απόφασης αυτής το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ του μεταξύ των διαδίκων γάμου, τον οποίο τέλεσαν στις 16-8-1992 στην Πλατανιά Δήμου Νεάπολης Κοζάνης, ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ και η οποία κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 7-1-2020 στην Κοζάνη και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25-1-2010, για να λάβει και να αρχίσουν οι νόμιμες συνέπειες. Κοζάνη 12-11-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΚΟΔΡΑ ΝΙΚΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛ. ΛΙΑΚΟΥ 5 - 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΗΛ. 2465023513 Α.Φ.Μ. 042885870 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3775B’/20-11-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Πολυχρόνη Αυγερινού, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αντίγραφο της από 31-8-2020 αίτησης της ΣΑΡΑΣ, ΑΛ ΣΑΜΕΡΑΕ του ΜΟΥΘΕΝΑ κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Ανδριανουπόλεως 45, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Ασφαλιστικά Μέτρα, έχει κατατεθεί σε αυτό με ΓΑΚ 60016, ΕΑΚ 6723/3-9-2020, έχει οριστεί δικάσιμός της η 04-12-2020 και με την οποία καλεί τον ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ ΜΠΕΥΑΤI του ΑΜΙΡ πρώην κάτοικο Κέντρου Προσφύγων Μαλακάσας Δήμου Ωρωπίων Αττικής, και ήδη αγνώστου διαμονής, να παραστεί στην εκδίκασή της στην άνω δικάσιμο και ζητάει να γίνει δεκτή η άνω αίτησή της και να ανατεθεί σε αυτή προσωρινά η γονική μέριμνα και επικουρικά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, δηλαδή της ΣΕΜΠΑΧ ΜΠΕΥΑΤΙ του ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ και της Σάρας και του ΑΜΙΡ ΜΠΕΥΑΤΙ του ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ και της Σάρας. Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων Ιωάννης Φέστας Ακαδημίας 95, Αθήνα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας