PrintButton

27-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκποιείται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6/2021 έκθεση, μια υπόγεια αποθήκη 31,30 τ.μ. επί των οδών Ερμού και Κλεισθένους 217, Γειτονιά Γάργητος II, Δήμου Γέρακα Αττικής, Ο.Τ. 768 ελάχιστο τίμημα 7.200 ευρώ. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η εκποίηση θα γίνει, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του Εισηγητή, την 8η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, κατά το άρθρο 148 ΠτΚ παρ. 3,4 και 5 ως ισχύει και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 177/5437/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 7184/20.01.2021 και 7185/20.01.2021 εκθέσεις μου επίδοσης : 1) για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "Θ. ΠΑΪΠΕΤΗΣ - Σ. ΦΛΕΣΣΑΣ Ο.Ε." (ΑΦΜ 997542174), πρώην εδρεύουσας στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Κηφισίας αρ.198 και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) για λογαριασμό του Παϊπέτη Θεοφάνη (ΑΦΜ 118653213) πρώην κατοίκου Νίκαιας, οδός Ματρόζου αρ.105 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 17-11-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά : 1) της εταιρείας με την επωνυμία "Θ. ΠΑΪΠΕΤΗΣ - Σ. ΦΛΕΣΣΑΣ Ο.Ε." (ΑΦΜ 997542174), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας αρ.198 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) του ΠΑΪΠΕΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΒΙΚΤΩΡ (ΑΦΜ 118653213, ΑΔΤ ΑΗ 514354), κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Ματρώζου αρ.105 και 3) του ΦΛΕΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΔΤ Τ 550128, ΑΦΜ 054260349), κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Πολυδεύκους αρ.46. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 5437/15.12.2020 και ΕΑΚ : 177/15.12.2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (14.162,31€), ήτοι το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (13.662,31€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ' αριθμόν 10568Ζ/18.1.2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη, Μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 113 - περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών - και εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Χαλακατεβάκη Αριστοτέλη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρώην «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 168 & Σοφοκλέους, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 998102480, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Απόστολου Παύλου, αρ. 41 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 172241832, πιστό αντίγραφο της από 13/1/2021 ΑΓΩΓΗΣ της άνω ανώνυμης εταιρείας εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με το αίτημα να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το συνολικό ποσό δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (12.936,83 €), εντόκως, νομίμως από την επόμενη επίδοσης της αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο αντίγραφο αυτό περιέχονται επίσης α) η με αριθμό ΓΑΚ 1590/2021 και αριθμό ΕΑΚ 94/2021 πράξη ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου αγωγής, β) η από 15-01-2021 πράξη ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) κλήση της πρώτης προς αυτόν για να λάβει γνώση και να συμμετάσχει στην διαδικασία της Δίκης και διενεργήσει ότι εκ του Νόμου προβλέπεται (ΑΡ. 237 ΚΠΟΛΔ). Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαλακατεβάκης Αριστοτέλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι με την υπ, αρίθ. 3775/20-1-2021 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα Frances Tsoutsouras (Φράνσις Τσούτσουρας) του Αναστασίου και της Rosa Maria, πριν κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αρίθ. 16/9-12-2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πύλου, η οποία εκδόθηκε μετά από Αγωγή του ενάγοντος Δημητρίου Τσούτσουρα του Νικολάου και της Φωτεινής κατά των εναγομένων: α) Rosa Maria Loggia (Ρόζα – Μαρία Λόγγια), χήρας Αναστασίου Τσούτσουρα, θυγατέρας της Francesca Gentile, και β) Frances Tsoutsouras (Φράνσις) Τσούτσουρας του Αναστασίου και της Rosa Maria, η οποία αναγνωρίζει ότι ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος δύο διαμερισμάτων - οριζόντιων ιδιοκτησιών, του ισογείου (Ι1) και υπογείου (Υ1) ορόφου, αντίστοιχα, επιφανείας 67 τ.μ. και 75,30 τ.μ. αντίστοιχα, μίας διώροφης οικοδομής μεθ' υπογείου, κείμενης επί οικοπέδου, εκτάσεως 121,65 τ.μ., στη θέση Καλύβια, επί της οδού Μιαούλη αρ. 18 στην Πύλο, που εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο από μηνός Αυγούστου 1993 διάγραμμα κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Τσάκωνα και συνορεύει ως εξής: i) ανατολικά, σε πλευρά ΖΗ, μήκους 12,70 μ. με ανώνυμη δημοτική πάροδο, ii) δυτικά, εν μέρει, σε πλευρές ΑΒ και ΓΔ, μήκους 4μ. και 6μ, αντίστοιχα με ιδιοκτησία Αικατερίνης Τσούτσουρα και εν μέρει, σε πλευρά ΔΕ, μήκους 3μ, με ανώνυμη δημοτική οδό, iii) βόρεια, σε πλευρά ΕΖ, μήκους 11μ, με ιδιοκτησία Τούλας Φραγκάκη και ϊν) νότια, εν μέρει, σε πλευρά ΑΗ, μήκους. 6,50μ, με τη δημοτική οδό Μιαούλη και εν μέρει, σε πλευρά ΒΓ, μήκους 4,60 με ιδιοκτησία Αικατερίνης Τσούτσουρα. Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι με την υπ, αρίθ. 3776/20-1-2021 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα Rosa Maria Loggia (Ρόζα – Μαρία Λόγγια), χήρας Αναστασίου Τσούτσουρα, θυγατέρας της Francesca Gentile, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αρίθ. 16/9-12-2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πύλου, η οποία εκδόθηκε μετά από Αγωγή του ενάγοντος Δημητρίου Τσούτσουρα του Νικολάου και της Φωτεινής κατά των εναγομένων: α) Rosa Maria Loggia (Ρόζα – Μαρία Λόγγια), χήρας Αναστασίου Τσούτσουρα, θυγατέρας της Francesca Gentile, και β) Frances Tsoutsouras (Φράνσις) Τσούτσουρας του Αναστασίου και της Rosa Maria, η οποία αναγνωρίζει ότι ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος δύο διαμερισμάτων - οριζόντιων ιδιοκτησιών, του ισογείου (Ι1) και υπογείου (Υ1) ορόφου, αντίστοιχα, επιφανείας 67 τ.μ. και 75,30 τ.μ. αντίστοιχα, μίας διώροφης οικοδομής μεθ' υπογείου, κείμενης επί οικοπέδου, εκτάσεως 121,65 τ.μ., στη θέση Καλύβια, επί της οδού Μιαούλη αρ. 18 στην Πύλο, που εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο από μηνός Αυγούστου 1993 διάγραμμα κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Τσάκωνα και συνορεύει ως εξής: i) ανατολικά, σε πλευρά ΖΗ, μήκους 12,70 μ. με ανώνυμη δημοτική πάροδο, ii) δυτικά, εν μέρει, σε πλευρές ΑΒ και ΓΔ, μήκους 4μ. και 6μ, αντίστοιχα με ιδιοκτησία Αικατερίνης Τσούτσουρα και εν μέρει, σε πλευρά ΔΕ, μήκους 3μ, με ανώνυμη δημοτική οδό, iii) βόρεια, σε πλευρά ΕΖ, μήκους 11μ, με ιδιοκτησία Τούλας Φραγκάκη και ϊν) νότια, εν μέρει, σε πλευρά ΑΗ, μήκους. 6,50μ, με τη δημοτική οδό Μιαούλη και εν μέρει, σε πλευρά ΒΓ, μήκους 4,60 με ιδιοκτησία Αικατερίνης Τσούτσουρα. Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 9ΨΖΛ46Ψ8ΧΒ-ΦΩΨ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ., 3756 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 368/20-1-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (ένα άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» (NDM-06-02) 6ου εξαμήνου στο γνωστικό αντικείμενο: «επεξεργασία σήματος – ρομποτικός έλεγχος» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής 2310 99 8436 Θεσσαλονίκη, 25-01-2021 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελευθέριος Αγγελής Καθηγητής

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας