PrintButton

28-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Α. Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Χαρίκλειας Κηπουργού, πληρεξουσίας δικηγόρου Της εταιρείας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657125, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από δάνεια του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» της τελευταίας εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η οποία εκπροσωπείται εν προκειμένω από την εδρεύουσα στην Αθήνα (Σταδίου 40) ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, (ΑΦΜ 094014249), νόμιμα εκπροσωπούμενη, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας Τράπεζας δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης και του υπ’ αριθμ. 44.959/30.4.2020 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 6701Ζ/27-19-2021, ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 9+50 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο Σακαρέλο του Θωμά και της Αργυρώς πρώην κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ευτέρπης αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 25-1-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης προς αυτόν, με την οποια γνωστοποιούνται κατά λέξη τα εξής:: 1.- Όπως σας είναι γνωστό, η εταιρία μας υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από δάνεια του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) την από 20-11-2020 με αριθμό κατάθεσης 86459/2648/2020 αγωγή της εναντίον σας η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε αμφότερους εξ υμών. Με την ως άνω αγωγή μας ζητείται να διαταχθεί η μερική διάρρηξη του υπ’αριθμ. 1048/2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Δανιηλίδας Αντωνοπούλου ως προς το ½ της ψιλής κυριότητας του περιγραφομένου στην ως άνω αγωγή ακινήτου, το οποίο ανήκε στον πρώτο εξ υμών και μεταβιβάστηκε λόγω γονικής παροχής στη δεύτερη εξ υμών δυνάμει του παραπάνω συμβολαίου. "Επειδή, σύμφωνα με τα αρθρ. 6 και 44 του ν. 4640/2019 η ένδικη υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβητή τον Γεώργιο Κ. Παυλή, Δικηγόρο – Διαμεσολαβητή (ΑΜ 290), κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 33 (τηλ. 210-3638810, 6937136716, F: 210-3638812) και παρακαλούμε πολύ απαντήστε μας εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τον προτεινόμενο διαμεσολαβητή, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 27-1-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΡ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’αριθμ.429/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθήνας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου- συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ MUNTING NAYON», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) του από 28/09/2020 καταστατικού του. Αθήνα, 21/01/2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ειρήνη Στεργιοπούλου Δικηγόρος Αθηνών (αμ δσα 37273) Στουρνάρη 9, Αθήνα 6949736617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 3610Γ'/22-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα του Δικηγόρου Αθηνών, Δημητρίου Ι. Χρυσάφη, πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ», που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ. 18, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδ. Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που έδρευε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Νεότητος αρ. 4 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της με αρ. 129/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας της πρώτης κατ' αυτής, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο διατακτικό της η ανωτέρω απόφαση Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 10.117,60 € με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της λήξεως της προθεσμίας πιστώσεως του τιμήματος για κάθε τιμολόγιο και μέχρι την εξόφληση, Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή και επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας σε βάρος της εναγόμενης την οποία ορίζει σε 250 €. ΑΘΗΝΑ 25-01-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΚΠΟΙΗΣΗ: Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών κινητά της πτωχής εταιρείας «Βιομηχανία Πλαστικών ΚΟΡΑΛ Τουρισμός –Αγροτικά Χρ. Παπαδόπουλος Α.Ε.» που βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας ήτοι γραφεία, βιβλιοθήκες, σιδερένια ράφια, παλάγκο μεταφοράς βάρους, βάσεις βιομηχανικού τύπου για τοποθέτηση παλετών, μηχανήματα Flow pack κλπ με συνολική τιμή 1987,11ευρώ, 2)πάγιος εξοπλισμός που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα με συνολική τιμή 182ευρώ ΤΗΛ ΣΥΝΔΙΚΟΥ: 6945594131 ΕΚΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ στο Πρωτοδικείο Αθηνών εμπορεύματα της πτωχής εταιρείας «Π. ΚΑΡΦΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ήτοι φωτιστικά εσωτερικού χώρου και οροφής προϊόντα οικιακής χρήσης (πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, τραπέζια κα) με συνολική τιμή α προσφοράς 8.985,31€ ΤΗΛ ΣΥΝΔΙΚΟΥ 6945594131 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.811/26-01-2021 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΑΦΜ 065623607, κάτοικος Ρεθύμνου, Καλομε-νοπούλου αρ.14, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον αγνώστου διαμονής, Γιώργο Μπράκα (Jorgo Braka) του Χατζί (Haxhi) και της Μπετίε, εργαζομένου στο εξωτερικό, κατόχου της με αριθ. 033738559 Αλβανικής ταυτότητας με ημερομηνία λήξης 25-09-2028, με προσωπικό αριθμό Ι80628029Η, με ΑΦΜ 164290680 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, επίσημο αντίγραφο της από 14-01-2021 ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ της Ηλιάνας Παπαδάκη του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, κατοίκου Ρεθύμνου (Καρόλου Κουν 1-5, με Α.Δ.Τ. 971906/30-04-2008 και ΑΦΜ 149640590 ΔΟΥ Ρεθύμνου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ το Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με την οποία ζητείται: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να λυθεί ο υφιστάμενος μεταξύ τους γάμος, που τελέστηκε την 23-03-2012 στη Λεβόν της Αλβανίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αίτησης. Με την με αριθμό ΜΕΙ/6/15-01-2021 πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου Ειρήνης Βιδιαδάκη η αίτηση αυτή κατατέθηκε ενώπιόν της από την Ευαγγελία Γιανουλάκη και ορίστηκε δικάσιμή της η 24η Σεπτεμβρίου του 2021 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με αριθμό πινακίου 18. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο καθ’ ου και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην του. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Ιανουαρίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.812/26-01-2021 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΑΦΜ 065623607, κάτοικος Ρεθύμνου, Καλομε-νοπούλου αρ.14, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον αγνώστου διαμονής, Γιώργο Μπράκα (Jorgo Braka) του Χατζί (Haxhi) και της Μπετίε, εργαζομένου στο εξωτερικό, κατόχου της με αριθ. 033738559 Αλβανικής ταυτότητας με ημερομηνία λήξης 25-09-2028, με προσωπικό αριθμό Ι80628029Η, με ΑΦΜ 164290680 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, επίσημο αντίγραφο της από 14-01-2021 ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ της Ηλιάνας Παπαδάκη του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, κατοίκου Ρεθύμνου (Καρόλου Κουν 1-5, με Α.Δ.Τ. 971906/30-04-2008 και ΑΦΜ 149640590 ΔΟΥ Ρεθύμνου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ το Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με την οποία ζητείται: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να λυθεί ο υφιστάμενος μεταξύ τους γάμος, που τελέστηκε την 23-03-2012 στη Λεβόν της Αλβανίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αίτησης. Με την με αριθμό ΜΕΙ/6/15-01-2021 πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου Ειρήνης Βιδιαδάκη η αίτηση αυτή κατατέθηκε ενώπιόν της από την Δικηγόρο Ρεθύμνου Ευαγγελία Γιανουλάκη με αριθμό ΑΣΦ/15/19-01-2021 έκθεση της Γραμματέως του ίδιου Δικαστηρίου Μαριάννας Παπαδάκη, που φανερώνει την ενώπιον της κατάθεση του δικογράφου αυτού από την παραπάνω δικηγόρο, με την κάτω από αυτή Πράξη της ίδιας Γραμματέως, με την οποία προσδιορίστηκε δικάσιμή της η 19η Μαΐου του 2021 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο ασφαλιστικών μέτρων του παραπάνω δικαστηρίου. Επίσης κάτω από αυτήν υπάρχει η με ημερομηνία 20-01-2021 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ του Δικαστού του ίδιου δικαστηρίου κ. Σπύρου Τουρναβίτη με την οποία: ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αίτημα (κατ' εκτίμηση του αιτήματος της υπό κρίση αίτησης) περί χορήγησης προσωρινής διαταγής. ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά - ήτοι μέχρι τη συζήτηση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΑΣΦ/15/17-1-2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής- στην αιτούσα, την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, Χατζί Μπράκα και Ευαγγελίας Μπράκα που γεννήθηκαν την 5-8-2012 και 16-9-2015, αντίστοιχα. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου η αίτηση, να καταβάλει στην αιτούσα προσωρινά - ήτοι μέχρι τη συζήτηση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΑΣΦ/15/17-1-2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής - για λογαριασμό των ως άνω ανήλικων τέκνων τους, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως, για έκαστο τέκνο, καταβλητέο εντός των πρώτων τριών ημερών εκάστου μηνός, για την προσωρινή διατροφή των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων. ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμο για τη συζήτηση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΑΣΦ/15/171- 2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την 19-5-2021 και ώρα 09:00. Διατάσσει την κλήση του καθ' ου η αίτηση πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο με επίδοση αντιγράφου της αίτησης με κάτωθι αυτού την πράξη προσδιορισμού του τόπου και χρόνου της συζήτησης, με επιμέλεια της αιτούσας (με την διαδικασία των άρθρων 134-135 ΚΠολΔ, περί αγνώστου διαμονής). Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο καθ’ ου και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην του. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Ιανουαρίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Περίληψη της με αριθμό 9193Β/22.01.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρυσάνθης Σωκ. Σιαμπούλη, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Πανέττα Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 223701000, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) (ΦΕΚ 3931/01-07-2013 τ. ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην κάτοικο Πειραιά Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές αντίγραφο της από 15/01/2021 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην κατοίκου Πειραιά Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μαζί με τις κάτω απ' αυτή πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 618/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 12/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου (ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) Αγωγής (Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ, Αντικείμενο: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015) του πιο πάνω Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 15/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:16. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και β) το υπ’ αριθμ. Α356710/15-01-2021 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 30,00 Ευρώ του Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιά και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Χρυσάνθη Σωκ. Σιαμπούλη Δια της υπ’ αριθμ. 8304/ 27-01-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Απόστολο Μπατσίλα του Χρήστου πρώην κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Αρχιμήδους αρ. 65 με Α.Φ.Μ. 074123807 και νυν αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο του από 04/11/2020 ημέρα Τετάρτη και με κωδικό πινακίου: 101, ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Πινάκιο: Τ2, Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές, Αίθουσα Συνεδρίασης Κτίριο 11 Αίθουσα 5, με το οποίο αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 13-04-2021 η από 28-05-2020 αγωγής της Αλεξάνδρας Στεργιοπούλου του Χρήστου κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Αρχιμήδους αρ. 65 με Α.Φ.Μ. 118557920 κατά του πρώτου, με γενικό αριθμό κατάθεσης: 39645/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 695/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), η οποία είχε προσδιορισθεί για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 04-11-2020 στο Πινάκιο Τ2-11 ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου οπότε και αναβλήθηκε. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 93/2948/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7177/20.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Λοΐζου Θεοδώρου (Α.Φ.Μ. 036451748), πρώην κατοίκου Περιστερίου, οδός Πλαπούτα αρ.6 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-11-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά του ΛΟΪΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΔΤ Τ 142303, ΑΦΜ 036451748), κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ.6. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 2948/10.12.2020 και ΕΑΚ : 93/10.12.2020 στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (10.680,53€), ήτοι το ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (10.180,53€), που αποτελεί την περιουσιακή μας ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 116/3588/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7178/20.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό της Μπασιλάρη Γεωργίας (ΑΦΜ 046806399), πρώην κατοίκου Αχαρνών, οδός Καλαμπάκας αρ.40 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-11-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά της ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (ΑΦΜ 046806399), κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Καλαμπάκας αρ.40. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 3588/09.12.2020 και ΕΑΚ : 116/09.12.2020 στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.451,90 €), ήτοι το ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτών (6.951,90€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 19-03-2021. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3954/74074/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7183/20.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό της Αρώνη Αικατερίνης (Α.Φ.Μ. 042115801), πρώην κατοίκου Αιγάλεω, οδός Λ. Θηβών αρ.347 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-11-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά της ΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(ΑΦΜ 042115801), κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Λ. Θηβών, αρ. 347. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 74074/10.12.2020 και ΕΑΚ : 3954/10.12.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (12.257,30 €), ήτοι το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (11.757,30 €), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 10/196/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 14.01.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7182/20.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό της ΚΑΡΙΑΤΛΗ Ευστρατίας, πρώην κατοίκου Ζεφυρίου, Υψηλάντου αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-12-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά της ΚΑΡΙΑΤΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΜ 036855640), κατοίκου Ζεφυρίου Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ.21, ήδη αγνώστου διαμονής. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 196/14.01.2021 και ΕΑΚ : 10/14.01.2021 στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (2.247,11€), ήτοι το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (2.147,11€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Σύμφωνα με την από 14.01.2021 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται εικοστή (20η) του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΕΚΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ : 6, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της πιο πάνω Αγωγής, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 50/2878/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7175/20.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Δρακόπουλου Γεωργίου (Α.Φ.Μ. 074529832), πρώην κατοίκου Πετρούπολης, οδός Ναυαρίνου αρ.81 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-11-2020 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά του ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΜ 074529832), κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ.81. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 2878/11.12.2020 και ΕΑΚ : 50/11.12.2020 στο Ειρηνοδικείο Ιλίου (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των χιλίων σαράντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.042,63€), ήτοι το ποσό των εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (943,62 €), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Σύμφωνα με την από 11.12.2020 πράξη ορισμού συζήτησης του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η δέκατη (16η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, ΕΚΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ : 3, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 1. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά την συζήτηση, όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 20-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 3481Δ/08-01-2021 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Μπαλδεράνου πληρεξούσιου της Endzela συζ. Γεωργίου Ευαγγέλου το γένος Mamia και Ira επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Γεώργιο Ευαγγέλου του Σπυρίδωνα πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο της υπ΄αριθ.14799/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στις 06-12-2012 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιβάλλει σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα, (400) ευρώ. Αθήνα 27/01/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 64521 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4478/296/18-01-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1905101216 και με: Α) τίτλο έργου: , υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η, α/α: 31 (Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων). Β) θέση έργου: περιοχή Ελαιώνας, Δήμου Αιγάλεω, της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέας έργου: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 27/01/21- 9/03/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 29/01/21- 9/03/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 26/01/21 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑ: ΨΑ8ΥΩΨΖ-Δ06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 45992 ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» Α.Μ.: 140/2020 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 95149 Κ.Α. : 30-7326.031 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ CPV: 45233150-5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει, Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 1.500.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 140/2020 Μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους . Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7326.031. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2020, 300.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2021 και 1.199.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2022 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.45334/23-12-2020 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. ΑΑΥ : A-1255 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. και που είναι εγκατεστημένα σε: α) Κράτος - μέλος της Ένωσης. β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε: δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/02/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα .10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτέσσερων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (24.193,54€ ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23/12/2021. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 95149 . Επίσης , προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/02/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/02/2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 3005/03-06-2019 απόφαση της Αρχής.Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ.496/2020 απόφαση και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΚ2ΩΨΖ-3ΜΝ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 30-12-2020 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας