PrintButton

29-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 2Δ/26.01.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου Αθηνών κ. Θεοδώρας Θ. Σκουτέρη, πληρεξούσιας της επισπεύδουσας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86, με ΑΦΜ 094014201, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Κορνήλιο Καστοριάδη του Πέτρου, τέως κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Νίκης, αριθμός 14 και ΝΥΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, η από 21-01-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2 του ν.4640/2019), της πρώτης προς τον ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, διεύθυνση: τέως κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 14 και ΝΥΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί όπου και όπως ως άνω ορίζεται (έντυπο 3- γνωστοποίηση – πρόσκληση). Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 3Δ/26.01.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου Αθηνών κ. Θεοδώρας Θ. Σκουτέρη, πληρεξούσιας της επισπεύδουσας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86, με ΑΦΜ 094014201, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Πέτρο Καστοριάδη του Κορνηλίου, τέως κατοίκου Θεσσαλονίκης, νομού Θεσσαλονίκης, οδός Γαμβέτα, αριθμός 153 και ΝΥΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, η από 21-01-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2 του ν.4640/2019) της πρώτης προς τον ΠΕΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ του ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ, τέως κατοίκου Θεσσαλονίκης, νομού Θεσσαλονίκης, οδός Γαμβέτα, αριθμός 153 και ΝΥΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί όπου και όπως ως άνω ορίζεται (έντυπο 3- γνωστοποίηση – πρόσκληση). Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ευάγγελος Δ. Τσαρκατζόγλου, κάτοικος Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Ερυμάνθου αριθμ. 6 & Βύρωνος, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου: 1) του Παντελή Ουζουνίδη του Παντελή, κατοίκου Στουτγάρδης Γερμανίας, επί της οδού Waiblinger str. 92, Τ.Κ.: 70372 και με Α.Φ.Μ.: 072850996 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 2) του Ευάγγελου Ουζουνίδη του Παντελή και της Ηρώς, το γένος Ευάγγελου Ανάσογλου, κατοίκου Στουτγάρδης Γερμανίας επί της οδού Euler str 17C, Τ.Κ.: 70565 και με Α.Φ.Μ.: 139379687 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 3) της Ραχήλ - Ρεβέκκα Ουζουνίδη του Παντελή και της Ηρώς, το γένος Ευάγγελου Ανάσογλου, κατοίκου Κολωνίας Γερμανίας επί της οδού Schemmergasse 1Α, Τ.Κ.: 50676 και Α.Φ.Μ.: 139379699 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μετέβην και επέδωσα δια της υπ' αριθμ. 509 Α'/22-01-2021 Εκθέσεώς μου Επιδόσεως προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά ΦΩΤΕΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΝΤΩΝΗ Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών για τον Μιχαήλ - Αλέξανδρο Μπέκερ (BEKER) του Μιχαήλ - Πέτρου Μπέκερ (BEKER) και της Ηρώς Ουζουνίδη το γένος Ευάγγελου Ανάσογλου, αγνώστου διαμονής, την από 18 Νοεμβρίου 2020 έτους ΑΓΩΓΗ (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998) των πρώτων κατά του δεύτερου που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, με Γεν. Αρ. Κατ.: 9364/02.12.2020 και Ειδ. Αρ. Κατ.: 4450/02.12.2020 (Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον να παραστεί όπου και όταν οριστεί. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αρίθμ. 2095Α/26.01.2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακοπούλου Μ. Ελένης επιδόθηκε στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ για τον ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ, πρώην κατοίκου Ρόδου επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αρ.74 ή άλλως κάτοικο Ιαλυσού Δ. Ρόδου επί της Λεωφ. Ηρακλειδών αρ. 182 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 18.01.2021 ΑΓΩΓΗΣ απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, μαζί με την κάτω από αυτή πράξη με αριθμό 10/18.01.2021 ‘Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ(ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) της κ. Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στη Ρόδο και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, στις 18.01.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής (η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους εάν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής), οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 1&2 Ν. 4335/2015 σε συνδ. Με το άρθρο 226 του ΚΠολΔ) με την κάτω από αυτή έγγραφη παραγγελιά προς επίδοση της δικηγόρου Αθηνών κ. Καρρά Μαρίας, για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»και το διακριτικό τίτλο « ALPHA BANK» με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 223701000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος και ειδικού πληρεξούσιου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας ( 1-2, VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657258, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων,όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και την υπ΄αριθμ. 44.963/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»και το διακριτικό τίτλο « ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ δυνάμει της από 30Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο του Ν. 2844/2000(ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση ) ( ΦΕΚ 3931/01.07.2013 τ. ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Ρόδου και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με την τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα θα δημοσιευτεί νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα στην ημερήσια Ροδιακή εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» και ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 967/27-01-2021 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαρίας Α. Δάλλα, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 09-12-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων ΚΑΤΑ της Αργυρούς Μιχελή και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Αργυρώ Μιχελή το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας της ανήλικης, ΑΚΟ Προσύλη που γεννήθηκε στις 06.07.2004 στο Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στην Αθήνα και να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας της ανήλικης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (ΠΑΑΠΑΒ). Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με ΓΑΚ 89103/2020 και ΕΑΚ 3965/2020 από την γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου Σοφία Καραγιάννη και η από 09-12-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης από τον Δικαστή Βενιζέλο – Ελευθέριο Τζιούβα, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης την 04-02-2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου: 14, Διαδικασία Οικογενειακό Εκούσια Μονομελούς, στο Ακροατήριο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 2 Αίθουσα 202, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την δικάσιμο, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 2396Β’ /28 -122021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Δημητρίου Αλεβίζου και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου ΑθηνώνΝεοκλή Χρ.Δημόπουλου (ΑΜ ΔΣΑ 13702), ως πληρεξουσίου των α)Αγγελικής θυγ. Δημητρίου και Αντωνίας Σωτήρχου, β)Μαρίας θυγ. Δημητρίου και Αντωνίας Σωτήρχου και γ Ανδρέα-Σπύρου Σωτήρχου του Δημητρίου και της Αντωνίας κατοίκων Ν.Ψυχικού, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη Θεοδώρα συζ. Κωνσταντίνου Σταμέλου το γένος Αναστασίου και Σοφίας Μίχα, πρώην κάτοικο \Καλάμου Αττικής και ήδη είναι άγνωστης διαμονής, αντίγραφο της με αριθμό . 2161/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία και ερήμην της ανωτέρω (Θεοδώρας Σταμέλου) γίνεται δεκτή η από 21-6-2018 και με αριθμό καταθ56223/1705/2018 αγωγή των άνω εντολέων μου α) Αγγελικής Σωτήρχου, β) Μαρίας Σωτήρχου και γ) Ανδρέα-Σπύρου Σωτήρχου, εναντίον της ανωτέρω Θεοδώρας Σταμέλου και καταδικάζεται η εναγομένη όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτήν της άνω απόφασης εμφανισθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Μάγκλαρη (οδός Σόλωνος αρ.69),η οποία τηρεί το αρχείο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Παπακώστα του Βασιλείου, και δηλώσει ότι το πιστωθέν τίμημα της αγοραπωλησίας που καταρτίστηκε δυνάμει του με αριθμό 28581/23-7-1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Παπακώστα του Βασιλείου, έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και έχει επέλθει άρση της διαλυτικής αίρεσης της μη εξοφλήσεως του τιμήματος, ενώ ταυτοχρόνως ορίζεται παράβολο ανακοπής ερημοδικίας 100 ευρώ. ΑΘΗΝΑ 25-1-2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 9/2021 διαταγής της Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αθηνών Πηνελόπης Διονυσοπούλου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ», που εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης (στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο σύνολο αποτελούμενο από τριάντα/30 άρθρα) σύμφωνα με το από 6-11-2020 κωδικοποιημένο καταστατικό. Αθήνα, 27-1-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Νεοκλής Χρ. Δημόπουλος (αμ ΔΣΑ 13702) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αριθ. 41/2021 Έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ», εγκρίθηκε η εκποίηση του υπό στοιχεία Κ-1 ισογείου καταστήματος πλήρους κυριότητας και κατά ποσοστό 100% της πτωχής, το οποίο ευρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και επί της οδού Βενιζέλου αριθ. 90, επιφανείας 111,18 τμ, χωρίς συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας, με αξία και τιμή Α΄ Προσφοράς € 140.000,00, με τον ρητό όρο της καταβολής υπό του αγοραστή (μέχρι την σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου) του ποσού για την νομιμοποίηση του παταριού του καταστήματος και έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων νομιμότητας. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου και πέντε ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Η σύνδικος της πτώχευσης Αικατερίνη Καμπούρη Πατησίων 46, Αθήνα 211.1820073/6949208682 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Δημήτριος Γ. Μητραλέξης, κάτοικος Αθηνών, οδός Γαμβέττα αρ. 12, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολέττας Κωτσάκη, κατ’ αρ. 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, στις 26-01-2021 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς δια της υπ΄ αριθμ. 7972 Ε΄ εκθέσεως μου επιδόσεως αντίγραφο της από 14-12-2020 έτους Κλήσης της Φλωρεντίας θυγ. Κων/νου και Δέσποινας Κονιδάρη, συζ. Ευσταθίου Δημητρακοπούλου, κατοίκου Πετρούπολης, οδός Καποδιστρίου, αρ. 10 ΚΑΤΑ των 1) Ιωάννη Φερδινάνδου Σερπιέρη, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Λυκείου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Λαυρίας συζ. Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, το γένος Αβέρωφ, πρώην κατοίκου Π. Ψυχικού, οδός Σαμαρά, αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) Νικολάου Αβέρωφ του Αυγερινού, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αραβαντινού, αρ 6 και ήδη αγνώστου διαμονής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και κατατέθηκε στην γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά κ. Ελένη Καλλιβρετάκη (ΕΑΚ: 4730/21-12-2020 – ΓΑΚ: 9898/2020 - Αριθμός Αίτησης Εξαίρεσης: 0) και εν συνεχεία η Δικαστής Προσδιορισμού κ. Θεονύμφη Σουλαδάκη την ενέγραψε στο πινάκιο: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με αριθμό πινακίου: 6, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ και όρισε ως χρόνο συζήτησης την 19η Απριλίου 2021 (19-04-2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον /ην β΄ όροφος , Αίθουσα: 216 και με την Κλήση ο καλών καλεί αυτούς να παραστούν κατά τη συζήτησή της όταν & όπου έχει νομίμως ορισθεί. Προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 28/01/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Γ. Μητραλέξης Περίληψη της με αριθμό 11986Γ/25.01.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Χατζηνούσκα Μελίνας, για την δικηγορική εταιρεία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το δ.τ. «ALPHA BANK (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αρ.40, Τ.Κ. 10252, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000223701000, Α.Φ.Μ.: 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, DO4 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ’ αριθμ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αρ.40, Α.Φ.Μ.: 094014249 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, επιδόθηκε προς τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον έχοντα άγνωστη διαμονή Ανδρέα Γιακουμάτο του Γεωργίου και της Πολυτίμης, πρώην κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Πλαταιών αρ. 44, άλλως Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 63-71 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 4947/13.8.2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Εμπορικό Τμήμα), με την οποία ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των ανακοπτόντων, ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για κάθε ανακόπτοντα στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250 €) ευρώ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή, ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των ανακοπτόντων τα δικαστικά έξοδα της καθ’ής, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 22.01.2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Αποκατάσταση βλάβης καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων», προϋπολογισμού 55.000,00€, πλέον ΦΠΑ με CPV 45232440-8 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-2-2021 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 550,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 25/01/2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με χρονική διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής έως την 31.05.2023. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), καλεί δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1) εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα: 1.Ένα (1) Στέλεχος ως Υπεύθυνος Δημοσιότητας - Δικτύωσης με κωδικό θέσης 101. Οι απαιτούμενες δεξιότητες, τα τυπικά προσόντα για τη σχετική μοριοδότηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (www.kodep.gr), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατεβάσουν την πλήρη πρόσκληση με όλα τα παραρτήματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας