PrintButton

30-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Ασπασία Π. Λάππα που έχω την έδρα μου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δράκοντος αρ. 11 στην Καισαριανή, ύστερα από παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Διονύσιο Κ. Καραχάλιο πληρεξούσιο των 1) Νικολάου Μιχαηλίδη του Φωκίωνος, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καστελλορίζου αρ. 5, Α.Φ.Μ. 019990027 και 2. Ηλία Μιχαηλίδη του Φωκίωνος, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Θείρων αρ. 22, Α.Φ.Μ. 032936447, πήγα και επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Συροπούλου με την υπ'αριθμ. 7913Α /27.01.2021 έκθεση επίδοσής μου για λογαριασμό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Νέος Βουτσάς Συν. Π.Ε. που έδρευε στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 19 και στο Νέο Βουτσά Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 10 και ήδη αγνώστου έδρας και αγνώστου νόμιμου εκπροσώπου. Ακριβές αντίγραφο της από 15 Δεκεμβρίου 2020 ΚΛΗΣΗΣ που απευθύνεται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών των πρώτων κατά αυτού και με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η κλήση τους. Να ορισθεί η κατά το δυνατόν συντομότερη δικάσιμος για την περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Να γίνει δεκτή η από 11.11.2002 και υπ'αριθμό καταθέσεως 10765/2002 έφεσή τους. Να ακυρωθεί και να κηρυχθεί ανενεργός, ως προς αυτούς η προσβαλλόμενη υπ'αριθμό Β-3884/3.10.2000 Έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του Δικαστικού Επιμελητή Πειραιώς Μιλτιάδη Σαββίδη, επιβληθείσα σε εκτέλεση της υπ'αριθμό 23675/290/2000 έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α/ΑΒΓ/ Αθηνών καθώς και κάθε άλλης συναφής, προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι στην καταβολή του συνόλου της δικαστικής τους δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους. Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό 7623/9821/29.12.2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου κλήσης της γραμματέως Χαρούλας Φιλιπποπούλου καθώς και άλλης πράξης της ιδίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος αυτής η 18η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, Διαδικασία Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές, με αριθμό Πινακίου 13, στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών στο Α1 Ισόγειο. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΠΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5624Ζ'/27-01-2021 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 01.12.2020 αγωγής (Διαζυγίου λόγω διετούς διαστάσεως), που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τμήμα Ειδική Διαδικασία) του ενάγοντος Γεωργίου Καραμπέτσου του Νικολάου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Κομοτηνής, οδός Μουσιοπούλου αριθμ. 1, με ΑΦΜ 075992390 - Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά της εναγομένης του Σαχάνγκ (ον) (Sahang) Ναρεμόνγκ (επ) (Naruemon) συζ. Γεωργίου Καραμπέτσου του Σομσάκ (Somsak) και της Σομτζίτ (Somjit), υπηκόου Ταϋλάνδης, κατοίκου Κομοτηνής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή του και για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν, ζητάει αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να κηρυχθεί λελυμμένος ο από 04.12.2012, συναφθείς στην Μπάνγκρακ της πόλης Μπαγκόκ στην Ταϋλάνδη και υφιστάμενος (πολιτικός) γάμος μεταξύ των διαδίκων, λόγω διετούς διαστάσεως και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Με την έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής με αριθμό ΕΙΔ204/03-12-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος κ. Οικονόμου Ευστράτιο της αγωγής αυτής και την κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία), στις -12- του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό -18-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να βρίσκεται στη συζήτηση της παρούσης, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθμ. 1, τηλ.: 2531021610 & 6977586267) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ : ΨΧΗΗ6-ΡΝΘ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΗΛ. 210 - 6593838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει την, μέσω διεθνούς Νατοϊκού μειοδοτικού διαγωνισμού, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τ/Δ στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-312Ν), προϋπολογισμού 3.975.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο θα κατασκευασθεί στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας. 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό : α. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής : (1) Αλλοδαπές εταιρείες με χώρα προέλευσης και έδρα σε ένα από τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, που συγχρηματοδοτούν το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (ήτοι Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, και Τουρκία) εφόσον έχουν προταθεί από τις αρχές της χώρας τους, σύμφωνα με την παρ. 5.(ii).(a) της Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition), μέσω αποστολής της «Δήλωσης Εκλεξιμότητας - DECLARATION OF ELIGIBILITY» με σαφή δήλωση για τη διαβάθμισης ασφάλειας σε βαθμό «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» (όπως αναφέρεται στο ANNEX V της Διεθνούς Οδηγίας) και (2) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας Έργων Οδοποιίας, Ομάδας Οδικών - Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με τάξη πτυχίου Οδοποιίας 3η κ/ξιών (2 πτυχία 3ης τάξεως) και άνω, γραμμένες στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής). (3) Κοινοπραξίες μεταξύ των εταιρειών των παραπάνω υποπαραγράφων 2.α.(1) και 2.α.(2). β. Εταιρείες μη εγκεκριμένες από την αρμόδια Αρχή της χώρας τους δεν μπορούν να συμμετάσχουν ούτε αυτόνομα ούτε μέσω κοινοπραξίων. γ. Εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις από μη κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ ή κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του παρόντος έργου, δεν επιτρέπεται να αποτελούν αναδόχους ή υποαναδόχους ή κατασκευαστές κανενός τμήματος της σύμβασης. Καμία εργασία συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του προγράμματος, των εργασιών και των υπηρεσιών, δεν θα εκετελείται από άλλον εκτός από τις εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του παρόντος έργου και εντός αυτών. Κανένα από τα υλικά ή εξαρτήματα μέχρι του επιπέδου αναγνωρίσιμου υποσυγκροτήματος εξοπλισμού, αποτελούμενο από δύο (2) ή περισσότερα μέρη, που μπορεί να αγοραστεί και να αντικατασταθεί σαν ένα σύνολο, δεν θα κατασκευάζεται ή συναρμολογείται από άλλον εκτός από τις εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του παρόντος έργου και εντός αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition). δ. Η κάθε διαγωνιζόμενη εταιρεία επιτρέπεται να συμμετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος σε μία και μόνο Κοινοπραξία, σύμφωνα με την Αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 της Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition). ε. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελείται από δύο ή περισσότερες εταιρείες σε Κοινοπραξία, τότε οφείλει να υποδείξει με συμβολαιογραφική πράξη τις εταιρείες που συγκροτούν την Κοινοπραξία και παράλληλα να δηλώσει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του. Αν οι συμβολαιογραφικές αυτές πράξεις δεν υποβληθούν την ημέρα του διαγωνισμού, η προσφορά δεν θα θεωρηθεί έγκυρη. Ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ή ο αναπληρωτής του, θα εκπροσωπούν όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας έναντι της Υπηρεσίας. στ. Εταιρείες που δεν ικανοποιούν έστω και ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ούτε αυτοδύναμα ούτε μέσω κοινοπραξιών. 3. Το Τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που περιέχει λεπτομέρειες και στοιχεία του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008060399 2021-01-28, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://public.haf.gr/procure/). 4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6593838, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεώργιος Βέργος. 5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Έργων Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ. Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 6. Τονίζεται ότι η ημερομηνία λήξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών είναι η 19-3-2021. 7. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τις Ελληνικές εργοληπτικές εταιρείες του άρθρου 2.α.(2) ανωτέρω που ενδιαφέρονται για να εγκριθεί η συμμετοχή τους στον υπόψη διαγωνισμό είναι τα εξής : α. Αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό. β. Αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ και του αποδεικτικού εγγραφής στους ειδικούς πίνακες του Υ.ΕΘ.Α., για έργα «ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής). 8. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στο Τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αθήνα 28 - 1 - 2021 Σμήναρχος (ΜΕ) Ζήσης Πήτας ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΕΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας