PrintButton

02-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.962Γ΄/29.01.2021 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 29.1.2021 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης κ. Έλλης Χ. Ρουμπάκου, πληρεξουσίας του Ολτέαν Ιοάν του Ιοάν και της Ελένα, κατοίκου Μολάων Λακωνίας (Α.Φ.Μ.: 129247740), για τον εαυτό του και για λογαριασμό των δύο ανήλικων τέκνων του Βλάντ Ολτέαν, που γεννήθηκε στις 13-08-2018 και Ιοάν - Αλέξανδρο, που γεννήθηκε στις 23-08-2016, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Μύτη, για λογαριασμό της Ντανιέλα Ντούκα του Ντάν και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ.:167138698, πρώην κατοίκου Κοινότητας Μολάων Νομού Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 15.1.2021 ΑΓΩΓΗΣ (ειδική διαδικασία) του πρώτου εναντίον της, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να εκδοθεί απόφαση που να του χορηγεί αποκλειστικά και μόνιμα την αποκλειστική επιμέλεια των άνω δύο ανήλικων τέκνων τους και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 28.1.2021 και με αριθμό Ειδ. επιμ. 7 / 2021 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής υπάρχει η με την ίδια ημερομηνία και με αριθμό πινακίου 3 πράξη της Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμό της στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο κατάστημα του άνω Δικαστηρίου, και κλήση από την άνω δικηγόρο στην εναγόμενη όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής όταν και όπου με την άνω πράξη ορίζεται.- Σπάρτη 29 Ιανουαρίου 2021. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 969/01-02-2021 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Αναστασόπουλο ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την άγνωστη διαμονή της Ann Maglaperidze του Tarieli και της Manana, πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 92 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, με σκοπό να δώσει, ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, την συναίνεσή της η Ann Maglaperidze του Tarieli και της Manana, για την υιοθεσία τού άρρενος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 16.01.019 στην Αθήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με ΓΑΚ 111559/2019 και ΕΑΚ 4887/2019 από την γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου και η από 17-12-2019 Πράξη Ορισμού Συζήτησης από τον Δικαστή Μιχαήλ Χαριάτη όπου όριζε ημερομηνία συζήτησης την 30-03-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου: 8, Διαδικασία Οικογενειακό Εκούσια Μονομελούς, στο Ακροατήριο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 6 Αίθουσα 3, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την δικάσιμο. Ημερομηνία που αναβλήθηκε και ορίσθηκε νέα δικάσιμο την 08/02/2021 ημέρα Δευτέρα, με Πινάκιο ΡΔ και αριθμό Πινακίου 1, στο Ακροατήριο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 6 Αίθουσα 3. Η επίδοση γίνεται προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί νομίμως κατά την συζήτηση, όπου και όταν με την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 970/01-02-2021 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Δημήτριου Πετρ. Κωνσταντίνου, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Δημήτριος Πετρ. Και Συνεργάτες Δ.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραβαντινού αρ. 1, ως πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 12 όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για λογαριασμό του ΝΕΡΤΙΛ (NERTIL) ΝΤΕΛΙΛΑΤΖ (NTELILAJ) του ANTON (ANDON), πρώην κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 27-04-2017 ΕΦΕΣΗΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 12 όπως νομίμως εκπροσωπείται, ΚΑΤΑ 1)του ΝΕΡΤΙΛ (NERTIL) ΝΤΕΛΙΛΑΤΖ (NTELILAJ) του ANTON (ANDON), πρώην κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, και ήδη αγνώστου διαμονής, και 2)της υπ’ αριθμ. 150/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Αυτοκινήτων), που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ζητώντας να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, να εξαφανισθεί άλλως να μεταρρυθμισθεί η υπ’ αριθμόν 150/2014 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά, να γίνει δεκτή η υπό κρίση Αγωγή και να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στην δικαστική δαπάνη αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει 1) η από 28/4/2017 Έκθεση Κατάθεσης Ένδικου Μέσου με ΓΑΚ 4119/2017, ΕΑΚ 73/2017, από τον γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πειραιά Βασίλειο Μιχαηλίδη που πιστοποιεί την κατάθεση του δικογράφου από τον εντολέα μου, 2) η από 28/04/2017 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου με ΓΑΚ 4640/2017, ΕΑΚ 2282/2017, από την Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά Βασιλική Κώτσιου, που πιστοποιεί την κατάθεση του δικογράφου από τον εντολέα μου και η από 28-04-2017 Πράξη Ορισμού συζήτησης (Διαδικασία Αυτοκίνητα – Περιουσιακές Διαφορές) από την Δικαστή Γεωργία Γκίντζου όπου όριζε ως χρόνο συζήτησης την 13-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, με Πινάκιο: Τακτική Μονομελούς Μονομελούς – Εφέσεις και Αριθμό Πινακίου:22, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο β’ όροφο, Αίθουσα 216, όπου αναβλήθηκε και ορίσθηκε για την δικάσιμο της 05/04/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό πινακίου 21, ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στο β’ όροφο, Αίθουσα 206, όπως πιστοποιείται από το 13/05/2019 επικυρωμένο αντίγραφο πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, οπότε ορίσθηκε η νέα δικάσιμος της ως άνω έφεσης. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΓΑΚ/ΕΑΚ 655/30/08.01.2021 ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ Με την έκθεση επίδοσης με αριθμό 11.326/27.01.2021 της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία της Φανής Ανδρέου, Δικαστικής Πληρεξούσιας Ν.Σ.Κ., επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον εναγόμενο Αλέξανδρο - Κιουλέ του Αρντάς και της Μαρίας, φερόμενο κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Πλειάδων αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της αγωγής του Δημοσίου με ημερομηνία 04.01.2021, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στρεφόμενη και κατά του ανωτέρω ήδη αγνώστου διαμονής εναγόμενου, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την συνημμένη σε αυτή Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου με ΓΑΚ/ΕΑΚ και ημερομηνία 655/30/08.01.2021 και με την παραγγελία για επίδοσή της, προκειμένου να λάβει αυτός γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες Με την ανωτέρω αγωγή ζητείται α) να γίνει αυτή δεκτή, β) να απαγγελθεί έναντι του Δημοσίου η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας, ήτοι της με αριθμό 16.000/04.07.2016 πράξης δωρεάς εν ζωή ποσοστού ακινήτου κατά ψιλή κυριότητα της Συμβολαιογράφου Αίγιου Αναστασίας Τριανταφυλλοπούλου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Α.Κ., τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. με την οποία ο πρώτος εναγόμενος Αλέξανδρος-Οννίκ Κιουλέ εν γνώσει του ότι υπήρχαν σε βάρος του οι προαναφερόμενες στην αγωγή απαιτήσεις του Δημοσίου, δώρισε με δωρεά εν ζωή οριστική και αμετάκλητη στον δεύτερο εναγόμενο -έτερο συμβαλλόμενο αδελφό του Ευάγγελο Κιουλέ του Αρντάς και της Μαρίας και αυτός αποδέχθηκε τη δωρεά, το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στην θέση «Τεμάχια» Ροδιάς, ομώνυμης τοπικής κοινότητας της δημοτικής ενότητας Διακόπτου του Δήμου Αιγιαλείας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εντός οικισμού, όπως αυτό εμφαίνεται στο προσαρτώμενο στην ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη από μηνός Μαΐου του έτους 2016 τυπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ευάγγελου Βισβίκη με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α1, συνολικής επιφάνειας 1.370,72 τ.μ., το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας στον τόμο 1670 και με αύξοντα αριθμό 18, την 06.07.2016 και γ) καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου. Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΑΔΕ Φανή Ανδρέου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ ΑΜ 499 ΝΣΚ τηλ. 210 3375659 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας