PrintButton

04-02-2021

on .

ΑΔΑ: Ω299639-ΘΣΦ ΑΔΑΜ: 21REQ008084133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)». Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 5 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους. Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 1 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, ενώ το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 3 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, παρ. 1.3.1.2 της Διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου (Α.Π. 6830/1203/Α2/25-10-2018), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000 Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (2 έτη), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης (5 έτη) μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Ειδικότερα, τo αντικείμενο αποτελείται από: 1) Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού σταθερού σταθμού για Εποπτεία, Ραδιογωνιομέτρηση και Γεωεντοπισμό σημείου εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων HF (ΣΣΡHF) σε γεωγραφική θέση, που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό εποπτείας (δέκτης εποπτείας) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του και τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) συγχρονισμένους δέκτες) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) κεραίες). Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 500 kHz έως 30 MHz για μετρήσεις εποπτείας και από 1 MHz έως 30 MHz για μετρήσεις ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνει και χρήση της μεθόδου / τεχνολογίας Single Station Location (SSL). Επίσης, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη λειτουργικότητα του ΣΣΡHF η απαίτηση ραδιογωνιομέτρησης πολλαπλών σημάτων στην ίδια κεντρική συχνότητα. Η εν λόγω λειτουργικότητα περιγράφεται αναλυτικά με τον όρο «advanced resolution techniques» στο ITU Handbook Spectrum Monitoring του 2011. Για την αδιάλειπτη λειτουργία του ΣΣΡHF, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος γεννήτριας Η/Ζ και συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) (Μέρος 1). 2) Την προμήθεια και εγκατάσταση μίας υπολογιστικής μονάδας στο κέντρο ελέγχου των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (hardware) και την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (π.χ. modem διασύνδεσης σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών 3ης/4ης γενιάς (3G/4G)) (Μέρος 1). 3) Tην προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) αμφίδρομων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων για τη διασύνδεση του ΣΣΡHF με τα κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (Μέρος 1). 4) Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης σημάτων λήψης (Μέρος 1). 5) Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (Μέρος 1). 6) Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υλοποίησης του ΣΣPHF (Μέρος 1), χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή (Μέρος 2). 7) Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (Μέρος 3). Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1. Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016). 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (5.308.148,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.027.383,60 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (4.280.765,00 €)). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.126.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (411.600,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (1.715.000,00 €)). Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (3.181.548,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (615.783,60 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (2.565.765,00 €)). 4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα ένα (91) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Ειδικότερα: Η διάρκεια για την υλοποίηση του Έργου, που περιγράφεται στο Μέρος 1 της παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης, ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Μέρος 1). Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της υλοποίησης του ΣΣPHF (Μέρος 2). Η Περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (Μέρος 3). 7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική. γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-3-2021 και ώρα 15:00. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-3-2021 και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 28-1-2021 Kαθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9098 Β’ / 02 - 02 - 2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θες/νίκης με εδρα το πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΨΥΧΑ, ως πληρεξούσιος της Α.Τ,Ε. με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Αθ. Αστερίου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 064730347,η από 01-02-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019) Εντυπο 3, Απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο Βασικών Στοιχείων Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες Α. Επισπεύδον μέρος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Β. Επισπεύδον, μέρος Μιχαήλ Γκεσόπουλος του Λαζάρου, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής,Αρτέμιδος αρ. 36, Τ.Κ. 18345, Γ. Ετερα Μέρη 1. Θεοφύλακτο Κωστόττουλο του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Αθ. Αστεριού αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής,Α.Φ.Μ. 050705364, ΚΑΙ 2. Αναστασία Κωστοπούλου του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Κατερίνης, οδός Αθ.Αστερίου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 064730347, και το επισυναπτόμενο Αίτημα Αρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ κ. Γεώργιο Χρηστίδη του Βασιλείου με ΑΜΔ - 1664 - Εντυπο 2, το περιεχόμενο της οποίας αντιγράφω στα συνημμένα φύλλα της παρούσας έκθεσης επίδοσης, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στην Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ.,διεξαγωγής ΥΑΣ, Τηλεδιάσκεψη (μέσω υπολογιστή ή κινητό smartphone). Κατερίνη 02 / 02 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9097 Β’ / 02 - 02 - 2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσνίκης με εδρα το Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΨΥΧΑ,ως πληρεξούσιος της Α.Τ.Ε.με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Αθ. Αστερίου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 050705364, η από 01-02-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019), Εντυπο 3, Απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο Βασικών Στοιχείων Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες Α. Επισπεύδον μέρος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Β. Επισπεύδον, μέρος Μιχαήλ Γκεσόπουλος του Λαζάρου, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής,Αρτέμιδος αρ. 36, Τ.Κ. 18345, Γ. Ετερα Μέρη 1. Θεοφύλακτο Κωστόττουλο του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Αθ. Αστεριού αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής,Α.Φ.Μ. 050705364, ΚΑΙ 2. Αναστασία Κωστοπούλου του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Κατερίνης, οδός Αθ.Αστερίου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 064730347, και το επισυναπτόμενο Αίτημα Αρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ κ. Γεώργιο Χρηστίδη του Βασιλείου με ΑΜΔ - 1664 - Εντυπο 2, το περιεχόμενο της οποίας αντιγράφω στα συνημμένα φύλλα της παρούσας έκθεσης επίδοσης, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στην Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ.,διεξαγωγής ΥΑΣ, Τηλεδιάσκεψη ( μέσω υπολογιστή ή κινητό smartphone) . Κατερίνη 02 / 02 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 956/28-12-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Αναστασόπουλο ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την άγνωστη διαμονή της Αμίρ ΧΑΟΥΜΕΡΑ του Χοτάντα, πρώην κατοίκου Μαλακάσας Αττικής, (Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 17-11-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, με σκοπό να δώσει, ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, τη συναίνεση της Αμίρ ΧΑΟΥΜΕΡΣΑ του Χοτάντα, για την υιοθεσία του άρρενος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 09.02.2020 στην Αθήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», από πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», παραιτούμενοι από το ΓΑΚ 67420/2020 και ΕΑΚ 2906/2020 δικόγραφο με όμοιο περιεχόμενο. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με ΓΑΚ 85175/2020 και ΕΑΚ 3743/2020 από τον γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου Γεώργιο Ιακώβου που πιστοποιεί την κατάθεση σ’ αυτόν του δικογράφου και η από 18-11-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης από τον Δικαστή Ελευθέριο – Βενιζέλο Τζιούβα όπου ορίζεται ημερομηνία συζήτησης την 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου:5, Διαδικασία Οικογενειακό Εκούσια Μονομελούς, στο Ακροατήριο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 6 Αίθουσα 3, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την δικάσιμο. Η επίδοση γίνεται προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί νομίμως κατά την συζήτηση, όπου και όταν με την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 7062/03.02.2021 έκθεση επίδοσής μου, στο τέλος της οποίας παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η δημοσίευση περίληψης αυτής στις εφημερίδες που αναφέρει, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου κ. Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη ως πληρεξούσιου της εταιρείας προσδιορισμένης δραστηριότητας με την επωνυμία «Polis Dania Designated Activity Company», πρώην ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Polis Dania Limited», η οποία εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (32 Molesworth Street, Dublin 2), νομίμως εκπροσωπούμενης εν Ελλάδι από την διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργκαζίας Ανώνυμη Εταιρεία) και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» (Γιούρομπανκ Εργκαζίας), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 094014250 και εκπροσωπείται νόμιμα, της πρώτης τυγχάνουσας ειδικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL P.L.C.», που έχει έδρα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στην Αθήνα οδός Όθωνος 8, νομίμως εκπροσωπούμενης, στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για λογαριασμό του SAYDUR-RAHMAN KHAN του SERAZ, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Νάξου αρ. 95 και Καραμήτσα, με ΑΦΜ 102268887 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της με αριθμό 513/2021 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 200,00 ευρώ σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας, δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 58.768,60€, εντόκως. με επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την επομένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των 2.400€. Αθήνα 03-02-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 7060/03-02-2021 έκθεσή επίδοσής μου, στο τέλος της οποίας παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η δημοσίευση περίληψης αυτής στις εφημερίδες που αναφέρει, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Λαζ. Γρύλλη, με την ιδιότητα του ορισμένου διαμεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνέδρια διαμεσολάβησης σχετικά με την από 05/10/2020 Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 74722/2020 και 2) Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 9010/2020, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΙΚΑΒΕΡΙ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία (ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού) κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης (Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία) τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019- Ανακοινώσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Δ/νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020), στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για λογαριασμό του Θεοδώρου Δεμίρη - Καλοβελόνη του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Χρ. Τραπεζούντος αρ. 15, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, η από 01/02/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με την ως άνω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα 18η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 και καλεί τον Θεοδώρο Δεμίρη - Καλοβελόνη του Κωνσταντίνου να παραστεί σε αυτή. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ : το γραφείο του διαμεσολαβητή, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου, αρ. 56, 2ος όροφος. Σε περίπτωση κωλύματος μετακίνησης, για οποιοδήποτε λόγο, η ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, οπότε θα ενημερωθεί εγκαίρως για την σχετική διαδικασία Αθήνα, 03-02-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 7061/03-02-2021 έκθεσή επίδοσής μου, στο τέλος της οποίας παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η δημοσίευση περίληψης αυτής στις εφημερίδες που αναφέρει, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Λαζ. Γρύλλη, με την ιδιότητα του ορισμένου διαμεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνέδρια διαμεσολάβησης σχετικά με την από 25/09/2020 Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72671/2020 και 2) Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 8775/2020, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΙΚΑΒΕΡΙ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία (ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού) κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης (Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία) τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019- Ανακοινώσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Δ/νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020), στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, γ για λογαριασμό του Σάββα Σπυρίδη του Νικολάου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, οδός Ι. Λόχου αρ. 5, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, η από 01/02/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με την ως άνω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα 11η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 και καλεί τον Σάββα Σπυρίδη του Νικολάου να παραστεί σε αυτή. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: το γραφείο του διαμεσολαβητή, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου, αρ. 56, 2ος όροφος. Σε περίπτωση κωλύματος μετακίνησης, για οποιοδήποτε λόγο, η ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, οπότε θα ενημερωθεί εγκαίρως για την σχετική διαδικασία Αθήνα, 03-02-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αρ.4334 Ε έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου , με παραγγελία μου ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος Γεωργίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Διαμάντως κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Ιωαννίνων 31 με ΑΦΜ 145570197 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Webe Ουέμπε) CSELAMAWIT (ΣΕΛΑΜΑΟΥΙΤ) του Αυτένφσου και της Μπερχάν πρώην κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Ιωαννίνων 31 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια, η με αριθμό 6326/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , όπως αυτή διορθώθηκε με την με αριθμό 15308/2020 του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου , η οποία σύμφωνα με το διατακτικό της Δικάζει ερήμην της εναγομένης .Ορίζει για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από την εναγομένη, παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ . ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ την λύση του μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γάμου που τελέστηκε στο Πέραμα στις 05-04-2012 .Επιβάλλει τα έξοδα του ενάγοντα σε βάρος της εναγομένης τα οποία ορίζει στο ποσόν των τετρακοσίων ( 400 ) ευρώ. Αθήνα 02 -02-2021 Η πληρεξουσία δικηγόρος Ναταλια Ι Κυριακίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 01/02/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Χριστίνας Ι. Μορτζάκη ως πληρεξούσια της Μαρίας θυγ. Εμμανουήλ και Νικολέττας Παπαδάκη, συζύγου Αντωνίου Παπαρροϊδάμη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ.29, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11.152Γ/02/02/2021 έκθεση επιδόσεώς μου, το ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 820/2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Ιωάννη Κομνηνού του Κωνσταντίνου πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Β. Ουγκώ αρ. 43 και ήδη αγνώστου διανομής, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η εξάλειψη της υποθήκης που είναι γραμμένη ως τρίτη στο υπ’ αριθμόν 226815 φύλλο του βιβλίου υποθηκών στον τόμο 2389 και αριθμό 199 δυνάμει του υπ’ αριθμόν 34243/1966 και 3504/1967 δανειστικού συμβολαίου υπέρ του Ιωάννη Κ. Κομνηνού και κατά της δικαιοπαρόχου της ενάγουσας Νικολέττας Παπαδάκη και του συζύγου της Εμμανουήλ Παπαδάκη επί μιας διώροφης οικίας, ειδικότερα: α) επί του ισογείου διαμερίσματος αυτής συγκειμένου εκ (4) κυρίων δωματίων και β) επί του μελλοντικού ανεγερθησομένου δευτέρου υπέρ το ισόγειο ορόφου οικοδομημένη επί οικοπέδου 226 τ.μ. κειμένης στην οδό Αξιουπόλεως αρ. 15 (ήδη σήμερα 29), Δήμος Αθηναίων. Αθήνα 03/02/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας Ημερομηνία: 28/01/2021 Αρ. Πρωτ: 6740 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξης 1/14-1-2021, Θέμα 6ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει δέκα πέντε (15) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μέχρι 19/02/2021 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://eee.uniwa.gr/el/?option=com_visforms&view=visforms&id=1 Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://eee.uniwa.gr. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος Καθηγητής

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας