PrintButton

09-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αριθ. 1951 από 11/12/2020 έκθεση του Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «GROUP GEORGIADIS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (αρ. Μερίδας στο τμ. Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 29364), επετράπη στον σύνδικο της πτωχεύσεως να εκποιήσει σε τιμή μειωμένη κατά 50% σε σχέση με την τιμή στην προηγούμενη, υπ’ αρ. 2249/2019 έκθεση εκποίησης, ΟΛΑ τα κινητά πράγματα της πτώχευσης που αναφέρονται στη σχετική αίτησή του και στην σχετική έκθεση απογραφής (μηχανολογικό εξοπλισμό-έπιπλα-λοιπό εξοπλισμό γραφείου, και όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας), και συγκεκριμένα στην συνολική τιμή των 3.000 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 2.000 ευρώ, αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους δημοσιότητας. Αθήνα, 7/2/2021 Ο Σύνδικος της πτώχευσης, Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος-Kων/νος Λιάτας Τηλ. επικοινωνίας: 210-3616322 6937743768 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 03/02/2021 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Δημητρίου Κ. Λαγούρου ως πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090010223, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά κ. Αλεξάνδρα Σταθοπούλου (Αντεισαγγελέας Εφετών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11.187Γ/08-02-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 691/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Δημητρίου Λουκίσσα του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Ιγνατίου αρ. 90-92 και ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την από 15/04/2009 (αρ.καταθ.414/2009) έφεση, δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 14/4/2009 (αρ. καταθ. 481/2009) έφεση, εξαφανίζει την εκκαλούμενη υπ’ αρ. 5875/2008 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κρατεί την υπόθεση και δικάζει την από 8/7/2008 (αρ. καταθ. 7343/2008) αγωγή κατά το μέρος της ως προς το οποίο εξαφανίσθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, απορρίπτει αυτήν (αγωγή) κατά το ως άνω μέρος της. Συμψηφίζει στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Αθήνα 08/02/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3519/08-02-2021 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Αποστολόπουλο του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μηδείας, αρ. 8, με ΑΦΜ 044043022 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 02/10/2020 Αγωγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ζητάει: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή, 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους καταβάλει, το συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.152,47 ευρώ) [852,47 ευρώ + 300 ευρώ] για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, ερευνομένους κατά σειράν επικουρικότητας τούτων (κύρια βάση αδικοπραξία, επικουρική της εμπορικής διαφοράς και όλως επικουρική του αδικαιολόγητου πλουτισμού) το οποίο οφειλόμενο ποσό αναλύεται: α/ στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (852,47 ευρώ), κατά τα προεκτεθέντα, και μάλιστα νομιμοτόκως από την πάροδο της ταχθείσας 15θήμερης προθεσμίας, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσας και έως την ολοσχερή εξόφλησή τους και β/ ένεκα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης να τους καταβάλει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ), νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, 3. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό της σκέλος, κατ’ άρθρο 908 ΚπολΔ, και 4. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 05-10-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 59030/2020 και ΕΑΚ 3829/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα ο κος Ειρηνοδίκης ορίζει ημερομηνία συζήτησης της παραπάνω αγωγής στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, ακροατήριο 3, αριθμός εκθέματος ΜΚ1 16, ώρα: 09:00 πμ., στις δεκαέξι (16) του μήνα Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τρίτη και με κοινοποίηση της παρούσας δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 08.02.2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Νικόλαος Στυλ. Νενεδάκης, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Χλόης αρ. 37, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Αγνής Γιακουμή του Βαΐου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Βερμίου 32, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 7715Γ/3-2-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, για τον αγνώστου διαμονής Σωτήρη Παπαντώνη του Θεοδώρου και της Δήμητρας, κεκυρωμένο αντίγραφο της από 26-11-2020, υπ' αριθμ. καταθέσεως 90965/11071/2020, αγωγής της, στρεφομένης σε βάρος του ανωτέρω Σωτήρη Παπαντώνη και απευθυνομένη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Νέα Τακτική Διαδικασία, για να λάβει αυτός γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον να καταθέσει προτάσεις και έγγραφα αποδείξεως εντός 100 ημερών από της καταθέσεως της αγωγής, να παραστεί δε κατά τη συζήτηση στον τόπο και στο χρόνο που θα οριστεί αρμοδίως. Γνωστοποιείται στον εναγόμενο ότι επί των θεμάτων αποδείξεως της αγωγής αυτής η ενάγουσα θέλει κλητεύσει και εξετάσει μάρτυρες ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βάκκα – Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμ. 3, 5ος όροφος, τηλ. 210/3815572, την 17-3-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4 μ.μ. και την 18-3-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ. Μεταξύ των μαρτύρων της θα είναι και ο Βάϊος Γιακουμής του Αναστασίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ερεχθέως αρ. 36, συνταξιούχος. Αθήνα, 3-2-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Νενεδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου ( Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος ) ,με την υπ’ αρ. 10662Δ/5-20-2021 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 3-2-21 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της : ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. » , με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 /Δ.Ο.Υ Κορίνθου μετέβην και επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τον LUPA (ή LLUPA) Victor(ή Viktor) του Vato με ΑΦΜ:072623486 πρώην κάτοικο Παιανίας Αττικής ( Βασιλέως Γεωργίου αρ.38Β) και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 42/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ( ειδικές διατάξεις μικροδιαφορές ) , προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των χιλιών πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (1522,14 €) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110) ευρώ.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Κόρινθο την 4 Αυγούστου 2020 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού χωρίς την παρουσία να των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας . Κόρινθος 8/02/2021 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1925Β’/28-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Άγγελου Σ. Μποροδήμου, κατοίκου Αθηνών (οδός Νικηταρά αρ. 3), μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Αθηνάς Σ. Πάλλη, κατοίκου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 66), πληρεξουσίας δικηγόρου της Αλμπιόνα Ντέμαϊ (ALBJONA DEMAJ) του Ρόμπερτ, συζύγου Σκεντέρ Ντέμαϊ (Skender Demaj), κατοίκου Αθηνών (οδός Ξανθίππης αρ. 104), επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 135 Κ.Πολ.Δικ. στον Κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Σκεντέρ Ντέμαϊ (SKENDER DEMAJ) του Enver, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Αχαρνών αρ. 349) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 4/9/2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 63024/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 7631/2020 αγωγής, που η ανωτέρω Αλμπιόνα Ντέμαϊ, απηύθυνε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενης κατά του παραπάνω εναγομένου Σκεντέρ Ντέμαϊ, με αίτημα να γίνει δεκτή η από 4/9/2020 αγωγή της και να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο, πρώτος και για τους δύο, ο οποίος τελέστηκε στις 3/12/2018 στο Ληξιαρχείο 2 Δήμου Αυλώνας Αλβανίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, καθώς και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της αμοιβής της πληρεξουσίας της δικηγόρου και της γενικής δικαστικής της δαπάνης, με την παρά πόδας αυτής έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη ορισμού συζήτησης της ως άνω αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) για την δικάσιμο της 10/05/2021, με αριθμό πινακίου Α3 (ΜΟΝ)/1 και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 αίθουσα 12, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΘΗΝΑ Σ. ΠΑΛΛΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8261Β/01-02-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Καρράς Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 40, με ΑΦΜ 094014249 και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικών Ηρακλείου, για την Παπουτσάκη Παρασκευή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Νεοχωρίου Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτρια, ακριβές αντίγραφο της από 15.01.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά της Παπουτσάκης Παρασκευή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Νεοχωρίου Μονοφατσίου Ηρακλείου και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτρια, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 67/νΤΜ/10/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Χρηματική) της κ. Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο Ηράκλειο στις 18 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.49 . Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και συμμετέχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ.. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Πέντε (5), του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρες 12.52 μ.μ. και 12.53 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014249, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30-4-2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το με αριθμό 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, αριθμόw μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία τελευταία, δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.4.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διά των υπ αριθμ. 4.303Γ/5-2-2021 και 4.304Γ/5-2-2021 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό αντίστοιχα των: 1) της ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με ΑΦΜ: 061864669 και 2) του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αθανασίου και της Μαριάννας, με ΑΦΜ: 129624481, αμφοτέρων, πρώην κατοίκων Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΗ έντυπα/εγχαρτα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ από το στην κατοχή της επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση, της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 14-1-2021, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα και υπό την άνω ιδιότητά της ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (93.965,43) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την επομένη του κλεισίματος των λογαριασμών, ήτοι από 29-5-2019 και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επίδοση της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Εκθεση κατάθεσης την οποία υπογράφει ψηφιακά η κ. Αικατερίνη Φωτοπούλου, με χρονολογία 02-02-20121 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7356/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 960/2021, που αποδυκνείει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ (Δικαστήριο: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ), Αιτών: ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ GALAXY ΙI FUNDING DΑC. β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. γ) Παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση σε έκαστο δέκτη της επίδοσης να συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στην αμέσως ανωτέρω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και να παραστεί στην Δικάσιμο και στο Πινάκιο που θα οριστούν αρμοδίως και νομίμως. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10969Β΄/13-1-2021 έκθεση επίδοσης του ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης του Εφετείου Πειραιώς, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Χρήστου Δημ. Αρβανίτη πληρεξούσιο της Μαρίας Νάνου του Πολυβίου, το γένος Μικράκη Ζαχαρούλας, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αρ. 70, Α.Φ.Μ. 118566793, Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 30-11-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Διαζυγίου λόγω υπερδιετούς διάστασης) της πρώτης κατά του Ιωάννη Μπαλοδήμου, του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Ελβετίας αγνώστων περαιτέρω στοιχείων διεύθυνσης και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητείται αυτολεξεί Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να λυθεί ο από 3-01-1987 θρησκευτικός γάμος μου με τον εναγόμενο λόγω της υπερδιετούς διάστασής μας. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστικής μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μου Δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) η από 23-12-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είδος δικογράφου Αγωγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 91982/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 11231/2020, β) η από 23-12-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, της ίδιας Γραμματέως, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου 23, κτίριο 6, αίθουσα 6. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) η από 23-12-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είδος δικογράφου Αγωγή, με ΓΑΚ 91982/2020 και ΕΑΚ 11231/2020, β) η από 23-12-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, της ίδιας Γραμματέως, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου 23, κτίριο 6, αίθουσα 6. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. ΑΘΗΝΑ 5-2-2021 Ο Δικηγόρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:1693 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (αρ. . 23η/29-12-2020 θέμα 2ο Δ ) απόφαση Δ.Σ.), για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ » προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 104.923,00€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)]. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 11-02-2021 και ώρα 00:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η:18-02-2021 και ώρα: 17:00:00 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 24-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351352849,2351350347 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-2-2021 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 05-02-2021 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 1ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο:213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Διευθύντρια Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την 11η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 8 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 14 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 3) 2 εμπ/τια με μαγιό γυναικεία >> 4) 1 εμπ/τιο με ενδύματα, αξεσουάρ κινητών >> 5) 1 εμπ/τιο με ρολά υφάσματα >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπ. αριθ . /2021 διακήρυξη Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 15η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και την 18η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας: Τηλέφωνο: 210.5381537 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 05/02/2021 Πληροφορίες: Απ. Καραβίας Αρ. Πρωτ.: 9180 ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017 και του άρθρου 36 του Ν.4485/2017, τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την κατανομή των θέσεων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 καθώς και των Συνελεύσεων των παρακάτω τμημάτων αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με τον χρονικό περιορισμό που αντιστοιχεί αθροιστικά κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν σαράντα (140) ανθρωπομήνες για την διδασκαλία μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) - όπως αναλυτικά καταγράφεται για κάθε τμήμα - των παρακάτω αναφερόμενων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/ από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως αναλυτικά καταγράφονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικά στην παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, προς τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) – Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 3. Γραμματεία Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 4. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Γραμματεία Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 3. Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 4. Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Πανεπιστημιούπολη Αθηνών) - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521, Αθήνα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ www.goev-ptl.gr Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2021 Αρ. Πρωτ.: 442(268) Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εμπορικό & Επιχειρησιακό Κέντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 26ης Οκτωβρίου 43, 546 27 -Θεσσαλονίκη Πληροφορίες i: Σ.Μαυροπούλου Τηλέφωνο: 2310 543-860 Fax: 2310 552-194 e-mail @ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ (ΓΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ (ΓΟΕΒ) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 360(230)/1.2.2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντας Συστημικός Αριθμός: 106042) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 1.200.000,00 € και συνολική αξία 1.488.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται μέσω ιδίων πόρων του ΓΟΕΒ. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του και η αφαίρεση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 43324000 - Εξοπλισμός αποστράγγισης και 51500000 - Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού, που αναφέρεται στον Προϋπολογισμό της Μελέτης (Παράρτημα Ι – Μέρος Β – Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 106042 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://goev-ptl.gr/ Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5.3.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12.3.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr, www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού( http://goev-ptl.gr/). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ (ΓΟΕΒ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας