PrintButton

11-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 1734B’/10-02-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, που κατοικοεδρεύει στη Ζάκυνθο, μετά από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Κάσσαρη για τον καθ’ ου-εναγόμενο Δημήτριο Κραχτόπουλο, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 034838241, ακριβές αντίγραφο της από 11/02/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Μισθωτική) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α, νόμιμα εκπρ/νης, εναντίον του, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου (Ειδική Διαδικασία – Μισθωτική) και αιτείται, σύμφωνα με το αιτητικό αυτής: α) Να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή της, β). Να καταδικασθεί ο εναγόμενος για τις αιτίες που αναφέρονται στην αγωγή της να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 3.600 ευρώ εντόκως από την επομένη της εκδόσεως εκάστου των σχετικών παραστατικών άλλως και όλως επικουρικώς, από την κοινοποίηση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, γ) να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη αποφαση, δ) να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβη της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμενον όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στις 21/04/2021, ημέρα Τετάρτη, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 6/12-1-2021 πράξη της Προέδρου του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου κ. Σταυρούλας Γομάτου. Καλείται όποιος γνωρίζει αυτόν να ενεργήσει τα νόμιμα. Ζάκυνθος 10-2-2021 Η ενεργήσασα την επίδοση Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πατρών με έδρα στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου ΠΗΓΗ Ι. ΝΤΟΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, αρ. ΓΕΜΗ 000223701000, ΑΦΜ 094014249 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί εν προκειμένω, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το υπ’αρ. 44.963/30.04.2020 ειδικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος και ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, αρ. μητρώου 657258, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει της από 30.04.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση (εν προκειμένω η υπ’αρ. 00201107195015/19-07-2011 σύμβαση δανείου Alpha ρύθμισης οφειλών, μετά της από 19/07/2011 πρόσθετης πράξης μεταβολής του επιτοκίου), έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει ασκήσει την από 19-01-2021 αγωγή της κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ΑΦΜ 074474331, πρώην κατοίκου Εργατικών Κατοικιών 7Α – Καλαμάτας και ήδη αγνώστου διαμονής, την οποία απευθύνει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου και για τους λόγους που επικαλείται, ζητά από το Δικαστήριο αυτό: - Να γίνει δεκτή η αγωγή της. - Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (96.347,43 €), το δε αυτό ποσό οφείλεται εντόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, από την επομένη του κλεισίματος, ήτοι από 29.1.2020, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. - Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ενάγουσας. Το δικόγραφο αγωγής έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αριθμό καταθέσεως /ΤΜ/65/29-01-2021 και περιέχει σημείωση με την οποία: “Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές: μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Γραμματέας Τ.Υ.” Η παρούσα δημοσίευση είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 135 ΚΠολΔ και σχετική με την υπ’αρ. 5525-γ΄/05-02-2021 έκθεσή μου επιδόσεως, προκειμένου να λάβει γνώση ο εναγόμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του Μιχαήλ κ΄ της Κωνσταντίνας, πρώην κάτοικος Εργατικών Κατοικιών 7Α – Καλαμάτας και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΦΜ 074474331 και για τις νόμιμες συνέπειες, να συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στη σχετική έκθεση κατάθεσης δικογράφου και να παρασταθεί στη δικάσιμο όταν και όπου οριστεί αρμοδίως και νομίμως. Ναύπλιο, 10-02-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Παντ. Σπυρόπουλος Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Ναυπλίου Έδρα: Πρωτοδικείο Ναυπλίου, Γραφείο: Γενναδίου 1, Ναύπλιο 211 00 τηλ. 27520/21395, 6944/815233, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10663Δ /5.2. 2021 έκθεση επιδόσεως μου εμού του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου Γεώργιου Ιωαν. Βασιλόπουλου ( Κολιάτσου 49-51) , επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Κορίνθου , για τον Δημήτριο ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ του Σταύρου, πρώην κάτοικο Βραχατίου Κορινθίας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο αίτησης ( Αναγνωρίσεως δικαιούχου αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ) με χρονολογία 16 / 12 / 2020 των: 1 .Σοφίας Νικολάου Μπιτσάκου, συζ. Μιχαήλ Μπίντζιου, Α.Φ.Μ. 104160653, κατοίκου Βοχαϊκού Κορίνθιας. (Αριθμός Ιδιοκτησίας: 28017019), 2.Ευαγγελίας Σωκράτους Γερασιμοπούλου, συζ. Γεωργίου Λιώση, Α.Φ.Μ. 069455205, κατοίκου Ναυπλίου Αργολίδος. (Αριθμός Ιδιοκτησίας: 28031026) ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. Κοινοποιούμενη: Στον κ. Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας (Αράτου 42, Κόρινθος) Νομού Κορινθίας, και στον κ. Προϊστάμενο της Δασικής Αρχής (Αράτου 41, Κόρινθος) Νομού Κορινθίας, απευθυνομένη στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ζητάει ( ως έχει το διατακτικό) : Να γίνει καθ' ολοκληρία δεκτή η παρούσα αίτησή μας, Α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ TOΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας 28031026 και αντί του Δημητρίου Γερασιμοπούλου του Σταύρου, εσφαλμένως φερομένου ως δικαιούχου, της αποζημιώσεως ν' αναφερθεί ως δικαιούχος η αιτούσα Ευαγγελία Γερασιμοπούλου του Σωκράτους συζ. Γεωργίου Λιώση,Β) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Να αναγνωρισθούμε δικαιούχοι της αποζημιώσεως, η οποία καθορίσθηκε προσωρινά με τις υπ αριθμ. 135/2010 και 85/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και με τις υπ αριθμ. 31/2016 και 104/2018 του Εφετείου Ναυπλίου, με τις οποίες καθορίσθηκε η οριστική τιμή μονάδος αντίστοιχα για τις απαλλοτριωθείσες ως άνω ιδιοκτησίες ως εξής :1. η Σοφία Μπιτσάκου του Νικολάου και της Ελένης, συζ. Μιχαήλ Μπίντζιου για την υπ' αριθμ. 28017019 κτηματολογικού πίνακα ιδιοκτησία,2. η Ευαγγελία Γερασιμοπούλου του Σωκράτους και της Χρυσάφως , συζ. Γεωργίου Λιώση για την υπ αριθμό 28031026 κτηματολογικού πίνακα ιδιοκτησία.Να καταδικασθεί το αντίδικο Δημόσιο στην καταβολή της δικαστικής μας δαπάνης και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου σύμφωνα με όσα εξετέθησαν λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας . Στο τέλος της παραπάνω αίτησης υπάρχουν : α / η από 30/12/2020 έκθεση κατάθεσης της ως άνω ΑΊΤΗΣΗΣ με αρ.76/ΑΠ76/2020 στο ανωτέρω δικαστήριο και στην γραμματέα αυτού , β/ η από 30/12/2020 πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που ορίζει για την συζήτησης της ως άνω αιτήσεως , τόπο το κατάστημα του Πρωτοδικείου Κορίνθου , χρόνο η: 14/4/2021, Τετάρτη , ώρα: 11:00πμ. ,με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης αυτής 30 μέρες πριν την συζήτηση, γ) η από 3/2/2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Κορίνθου Σπυρίδωνα Μπιτσάκου για επίδοση του ως δικογράφου προς κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Κορίνθου , για τον Δημήτριο ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ του Σταύρου, πρώην κάτοικο Βραχατίου Κορινθίας και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κόρινθος 8/2/2021 Ο δικ. Επιμελητής Γεώργιος Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5682Ζ'/08-02-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη επιδόθηκε νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από με ημερομηνία 03-02-2021 αγωγής επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης του ενάγοντος, Halim (ον.) Karaj (επ.) του Demir και της Keze, κατοίκου Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Π.Ε. Ροδόπης, για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των αηλίκων τέκνων του: α) Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 15 ετών και β) Asja (ον.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 6 ετών, η οποία στρέφεται κατά της Mimoza (ον.) Karaj (επ.) του Tahir και της Hatixhe, κάτοικο οικισμού Μαρώνειας Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία (αγωγή) ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) να γίνει δεκτή η αγωγή του, β) να χορηγηθεί οριστικά στον ενάγοντα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των προσώπων των δύο ανηλίκων τέκνων τους, Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και της Asja (ον.) Karaj (επ.) του Halim και γ) να καταδικασθεί η αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής του δαπάνης. Με την υπ' αριθμ. ΕΙΔ 18/04-02-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, που φαίνεται η κατάθεση της ως άνω αγωγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος κ. Ιτσα Ιωάννη και με την κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία), στις -13- του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό -15-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Ιτσας Χαρ. Τρικούπη αρ. 25-ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλ.: 2531030900 κιν.: 6973244614 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ( CPV 33184100-4) ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2021 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 21/13.10.20 (Θ. 27ο ΟΙΚ.), με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 33184100-4). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 242.994,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18.03.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 πμ Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11.03.2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 μμ. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 11 /02 / 2021 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας