PrintButton

12-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 7.336 Γ΄/10-2-2021 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Σγούρα, πληρεξουσίου των: 1) Κωνσταντίνου Ανθρωπέλου του Μιχαήλ (Λευκωσίας αρ. 31 – Κερατσίνι), ΑΦΜ 031128540, 2) Ευάγγελου Γκουβάλη του Λαζάρου (Σατωβριάνδου αρ. 76 – Χαϊδάρι), ΑΦΜ 02490069, 3) Σταύρου Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου (Χοζοβιωτίσης αρ. 19 – Κορυδαλλός), ΑΦΜ 024370564, επεδόθη στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Δήμητρα Μπλίτσα, δια λογαριασμό του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ», το οποίο έδρευε στον Πειραιά (Αλιπέδου αρ. 10), νομίμως εκπροσωπούμενου και ήδη αγνώστου έδρας και εγκατάστασης, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 08/11/2018 ΚΛΗΣΗΣ, των πρώτων κατά αυτού, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, μετά της κάτωθι αυτής από 09/11/2018 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Εργατικά/Αμοιβές) με ΓΑΚ: 11140/2018 και με ΕΑΚ: 98/2018, για κατάθεσή της στις 09/11/2018 από τον Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Σγούρα, και Στοιχεία Προσδιορισμού, Πινάκιο: Εργατικά Αμοιβές, Αριθμός: 11, Αίθουσα/Γραφείο: Μεγάλη Αίθουσα, Ημερομηνία: 27/09/2019, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 10:00. Συγκοινοποιουμένων σε ακριβή αντίγραφα: α) το από 25/09/2019 πινάκιο εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Ειρηνοδικείου Πειραιά, περί αναβολής της συζήτησής της για την 08/05/2020, β) το από 18/05/2020 πινάκιο εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Ειρηνοδικείου Πειραιά, περί ματαίωσής της, καθώς και ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 06/02/2021 Πορείας Υπόθεσης (Πολιτική), εξηγμένης από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα solon.gov.gr, από την οποία προκύπτει ότι η συζήτησή της προσδιορίστηκε για την 19/03/2021 στην ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ του Ειρηνοδικείου Πειραιά, διαδικασία ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΜΟΙΒΕΣ, με αρ. πινακίου 16, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένου συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτησή της όπου και όταν ως άνω ορίζεται, με την οποία εζητείτο να γίνει δεκτή η άνω κλήση, να οριστεί νέος χρόνος συζήτησης της από 21-06-2017 με αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ 6230/145/2017 αγωγής των πρώτων κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών και να γίνει δεκτή σε όλο το αιτητικό της. Αθήνα 11/2/2021 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Κατασκευή ΣΟΑ 13 Διαμερισμάτων στο Στρδο Καραϊσκάκη» (ΚΤΙΡΙΟ Β), προϋπολογισμού 1.689.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 746.623,80 β. Κατηγορία Η/Μ :€ 227.896,51 γ. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 175.413,66 δ. Απρόβλεπτα :€ 172.490,10 ε. Αναθεώρηση :€ 39.672,72 στ. ΦΠΑ 24%:€ 326.903,23 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05 Μαρ 21 ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 27.242,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΘΑ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 29 Ιαν 21 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Γεώργιος Μαλαβέτας Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Νικόλαος Θεοδωράκης Τχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη –Σίνδος-Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική και Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα» ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20073 (ΦΕΚ 1504/τ.Γ΄/28-09-2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 / 03 / 2021 Πληροφορίες: κα Βασιλική Ρόβα, τηλ. 2310013824 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 08 – 02- 2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση προκήρυξης" Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίσθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη- Σίνδος- Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Information and Communication Technologies in Smart Grid) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20112 (ΦΕΚ 1387/τ Γ΄/10-09-2020) Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-03-2021 Πληροφορίες: κ. Ελένη Σέχα , τηλ. 2310013075 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http//apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα - ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη 9-2- 2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη-Σίνδος-Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία» ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20071 (ΦΕΚ 1406/τ.Γ΄/14-9-2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις: 15/3/2021 Πληροφορίες: κα Καραγεωργίου Ευσταθία, τηλ. 2310013865 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα – Ανακοινώσεις) Θεσσαλονίκη 8-2-2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ: ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη-Σίνδος- Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διαιτολογία» ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP20086 (ΦΕΚ 1387/τ.Γ΄/10-09-2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15/03/2021 Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2310013900, 2310013899 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις) Θεσσαλονίκη 08/02/2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση προκήρυξης" Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίσθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη- Σίνδος- Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Μικροηλεκτρονικής και Μικροσυστημάτων " ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20093 (ΦΕΚ 1406/τ.Γ’/14-9-2020) Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-3-2021 Πληροφορίες: κ. Σερασίδου Βέρρα, τηλ. 2310013937 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http//apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα - ανακοινώσεις) Θεσσαλονίκη 8-2-2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση προκήρυξης" Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίσθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη- Σίνδος- Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική και Διοικητική για Μηχανικούς " ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20092 (ΦΕΚ 1406/τ. Γ΄/14-9-2020) Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-3-2021 Πληροφορίες: κ. Σερασίδου Βέρρα, τηλ. 2310013937 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http//apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα - ανακοινώσεις) Θεσσαλονίκη 8-2-2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Διεύθυνση: Τ.Κ. 57400 Τ.Θ 141 Σίνδος Πληροφορίες: Σταυρίδης Βασίλειος Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 013651 Fax: 2310 799152 ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση προκήρυξης" Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίσθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη- Σίνδος- Θεσσαλονίκη ΤΚ 57400) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Διατροφική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία" ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20085 (ΦΕΚ 1504/τ. Γ΄/28-9-2020) Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 15/03/2021 Πληροφορίες: κ. Αποστολία Δελίδου Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http//apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα - ανακοινώσεις) Θεσσαλονίκη 08-02-2021 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΑΔΑ: 9ΒΦΙΟΡΡ2-0ΚΒ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 6020 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Ν. Αττικής, με CPV 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 992.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 800.000,00 € πλέον ΦΠΑ 192.000,00 €) για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα των ΕΛΤΑ παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος ακόμη (δικαίωμα προαίρεσης), με τους ίδιους όρους και τιμές. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για 1+1 έτος του δικαιώματος προαίρεσης, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.984.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 384.000,00 €) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 05.03.2021 έως 09.03.2021 και ώρα 23.59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02.02.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης 2021/S025-062613. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας