PrintButton

18-02-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ : 6ΡΔΘ46Ψ8ΧΒ-3ΦΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 08-02-2021 Αριθμ. πρωτ., 7142 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 7/2.2.2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: ‟Τοπογραφικές Αποτυπώσεις”, μάθημα 2ου (εαρινού) εξαμήνου και ‟Ασκήσεις Υπαίθρου”, μάθημα 8ου (εαρινού) εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, συμμετοχή στη διδακτική ομάδα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 4 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 2310 995991 και 2310 995823 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* Δημήτριος Τσούλης Καθηγητής ΑΠΘ Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ. Αθήνα 10-02-2021 Αρμόδια Διεύθυνση: Αρ. πρωτ.: 8987 Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Πληροφορίες: Ε. Καρούσου, Β. Κάππου Τηλ. 2108802856, 2108802837 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα (Δ. Αθηναίων Ν. Αττικής) ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 102 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα (Δ. Αθηναίων Ν. Αττικής) ΠΕ Οικονομικοί 8 μήνες 5 103 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα (Δ. Αθηναίων Ν. Αττικής) ΤΕ Διοικητικοί- Λογιστικοί 8 μήνες 3 104 Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου Αθήνα (Δ. Αθηναίων Ν. Αττικής) ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 105 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Πέλλας Γιαννιτσά (Δ. Πέλλας Ν. Πέλλας) ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 106 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Σερρών Σέρρες (Δ. Σερρών Ν. Σερρών) ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 107 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Έβρου Αλεξανδρούπολη (Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου) ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 108 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Έβρου Αλεξανδρούπολη (Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου) ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 109 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Δράμας Δράμα (Δ. Δράμας) Ν. Δράμας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 110 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Δράμας Δράμα (Δ. Δράμας) Ν. Δράμας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 111 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης Ν.Μ. Καβάλας Καβάλα (Δ. Καβάλας) Ν. Καβάλας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 112 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ. Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα (Δ. Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας) ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 113 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ. Πρέβεζας Πρέβεζα (Δ. Πρέβεζας) Ν. Πρέβεζας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 114 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ. Άρτας Άρτα (Δ. Αρταίων) Ν. Άρτας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 115 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη (Δ. Κοζάνης Ν. Κοζάνης) ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2 116 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 2 117 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ. Καστοριάς Άργος Ορεστικό (Δ. Ορεστίδος) Ν. Καστοριάς ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 118 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ. Καστοριάς Άργος Ορεστικό (Δ. Ορεστίδος) Ν. Καστοριάς ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 119 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας) ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 1 120 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2 121 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 122 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Αιτωλοακαρνανίας Μεσολόγγι (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 3 123 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Αιτωλοακαρνανίας Μεσολόγγι (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 124 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Αιτωλοακαρνανίας Μεσολόγγι (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 2 125 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Ηλείας Πύργος (Δ. Πύργου) Ν. Ηλείας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 126 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Ηλείας Πύργος (Δ. Πύργου) Ν. Ηλείας ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 1 127 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Αργολίδας Ναύπλιο (Δ. Ναυπλιέων) Ν. Αργολίδας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 128 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Λακωνίας Σπάρτη (Δ. Σπάρτης) Ν. Λακωνίας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 129 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Κορινθίας Κόρινθος (Δ. Κορινθίων) Ν. Κορινθίας ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 130 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Μεσσηνίας Καλαμάτα (Δ. Καλαμάτας) Ν. Μεσσηνίας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 131 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Ν.Μ. Καρδίτσας Καρδίτσα (Δ. Καρδίτσας) Ν. Καρδίτσας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 132 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Ν.Μ. Τρικάλων Τρίκαλα (Δ. Τρικκαίων) Ν. Τρικάλων ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 1 133 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας Λαμία (Δ. Λαμιέων) Ν. Φθιώτιδας ΠΕ Κτηνίατροι 8 μήνες 1 134 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας Ν.Μ. Βοιωτίας Λιβαδειά (Δ. Λεβαδέων) Ν. Βοιωτίας ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 1 135 Π.Δ. Κρήτης Ν.Μ. Ρεθύμνου Ρέθυμνο (Δ. Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 1 136 Π.Δ. Κρήτης Ν.Μ. Ρεθύμνου Ρέθυμνο (Δ. Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης ΠΕ Οικονομικοί 8 μήνες 1 137 Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου Ν.Μ. Λέσβου Μυτιλήνη (Δ. Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ (Κωδικοί θέσης: 101, 107, 109, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 128, 129,135 & 137) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (Κωδικοί θέσης: 102,136) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (Κωδικοί θέσης: 104,105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 118,121, 123, 130, 131 & 133) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κωδικός θέσης: 119) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ (Κωδικός θέσης: 103) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Κωδικοί θέσης: 124,126,132,134) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Σημειώνουμε ότι: • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. • Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού. • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Καρούσου, κας Β. Κάππου και Α. Ροδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374). • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. • Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Μονάδων και των Νομαρχιακών Μονάδων, όπου προκηρύσσονται θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πέλλας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, Αρταίων, Κοζάνης, Ορεστίδος, Πατρέων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πύργου, Ναυπλιέων, Σπάρτης, Κορινθίων, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Τρικκαίων, Λαμιέων, Λεβαδέων, Ρεθύμνης, Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. • Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ’ αριθμόν 3/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Σωματείου «Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας” και συγκεκριμένα η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού του Σωματείου, που αφορά στην επωνυμία αυτού, η οποία στο εξής θα είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ». Αθήνα, 16/2/2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Χριστίνα Ντάφη Δικηγόρος ΑΜΔΣΘ 10588 Φραγκίνη 7, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας με έδρα το Πρωτοδικείο Θήβας Αικατερίνη Χ. Νικολάου κάτοικος Θηβών Ν. Πλαστήρα 45 Θήβα κάνω γνωστό ότι με την υπ' αριθμ. 10.995 Β/12-2-2021 έκθεσή μου επίδοσης κατόπιν έγγραφης εντολής της δικηγόρου Θηβών Μυρτούς Βούζα πληρεξούσιας δικηγόρου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με έδρα την Αθήνα Αιόλου 86 νόμιμα εκπ/νης με ΑΦΜ 094014201, επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας Δήμητρα Παπαδοπούλου για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Η. ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας νόμιμα εκπ/νη με ΑΦΜ 999528058 και ήδη αγνώστου έδρας και στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής Καρακούνο Ηλία του Σπυρίδωνα πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αρ. 124 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2020 Αίτησης (Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης Ανωνύμου Εταιρείας) της πρώτης κατά της δεύτερης απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών στη συνέχεια του δικογράφου υπάρχουν α/ έκθεση κατάθεσης δικογράφου με αρ. 506/ΕκΜ/2020 με ημερομηνία 30/12/2020 στην Γραμματέα Δήμητρα Σαμιώτη από την δικηγόρο Μυρτώ Βούζα με την οποία βεβαιώνεται η κατάθεση του δικογράφου αυτού, β/ η από 08/01/2021 πράξη ορισμού συζήτησης (Τμήμα Εκουσίας Μονομελούς) του κ. Δικαστή του μον. Πρωτ. Θηβών Σωκράτη Σιαμέτη με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις έντεκα (11) του μήνα Μαρτίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό πινακίου 1, με τον όρο να κοινοποιηθεί προ δέκα (10) ημερών, γ/ στο τέλος του δικογράφου παραγγελία της δικηγόρου για την επίδοση του δικογράφου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών για την πιο πάνω εταιρεία ως αγνώστου έδρας προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως όπως παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται παραπάνω. Θήβα 15/2/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (τηλ. 22620-29360, κιν. 6977456283 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Περίληψη της με αριθμό 3761Δ/12.02.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Δημητρίου Π. Λαγκαδινού, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της διαμεσολαβήτριας κ. Ερμίδου Γ. Σιμέλας, πληρεξούσιας της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (Αιόλου 86), με ΑΦΜ 094014201, (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του κου MASSIMO (ΜΑΣΣΙΜΟ) LARCIPRETE (ΛΑΡΤΣΙΠΡΕΤΕ) του PASQUALE (ΠΑΣΚΟΥΑΛ) πρώην κατοίκου Λειψών Δωδεκανήσου και ήδη Αγνώστου Διαμονής, η από 8-2-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2 του ν.4640/2019) της πρώτης προς τον MASSIMO (ΜΑΣΣΙΜΟ) LARCIPRETE (ΛΑΡΤΣΙΠΡΕΤΕ) του PASQUALE (ΠΑΣΚΟΥΑΛ) πρώην κάτοικο Λειψών Δωδεκανήσου και ήδη Αγνώστου Διαμονής, (ΑΦΜ 108145143), το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί όπου και όπως ως άνω ορίζεται Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Π. Λαγκαδινός ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 2919, 2920, 2921, 2922, 2923/10-02-2021 εκθέσεις μου επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΠΠΑ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γλάδστωνος αρ.5, τηλ: 210-3809143, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών, Δημήτρη Παρασκευόπουλου, πληρεξούσιου των επισπευδόντων: 1.Ιωάννας συζύγου Ιωάννη Ζουγανέλη το γένος Αθανασίου και Ανδριάνας Κουκά, κατοίκου Μυκόνου, ΑΦΜ 065289430, 2.Ευγενίας συζύγου Ευστρατίου Ατζιτίρη, θυγατέρας του Αθανασίου και της Ανδριάνας Κουκά, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, Βρυούλων αρ.1, ΑΦΜ 106034226, 3.Ιωάννη Γκιόκα του Γεωργίου και της Καλλιόπης, κάτοικου Άνω Μεράς Μυκόνου Κυκλάδων, ΑΦΜ 033821408, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο της αποβιωσάσης μητρός του Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γκιόκα, το γένος Αθανασίου και Ανδριάννας Κουκά, ΑΦΜ 063948535, 4.Γεωργίας χήρας Γεωργίου Κουκά το γένος Εμμανουήλ και Αγγελικής Αντωνίου, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 040465067, 5.Αθανασίου Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Καλυβών Αποκορώνου Χανίων, ΑΦΜ 03452104, 6.Εμμανουήλ Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326283, 7.Ανδρέα Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 054912669, 8.Μαρίας Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326338, όλων των ανωτέρω (4-8), ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος Γεωργίου Κουκά του Αθανασίου και της Ανδριάνας, ΑΦΜ 022629821, 9.Χρήστου Κουκά του Αθανασίου και της Ανδριάνας, κατοίκου Μυκόνου, με Α.Φ.Μ. 03637306, επέδωσα στον Α/Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Βασιλείου Χαλντούπη, κατά σειρά αναφοράς των εκθέσεων επίδοσης, για τους: α)Ντόροθυ χήρα Δημητρίου Ζουγανέλη, το γένος Tom και Mildired Enish, κάτοικο Κρέστ Χίλλ, οδός Ελσι, αρ. 520, Ιλλινόις Η.Π.Α., β)Μαίρη Τζέην διαζευγμένη με Μάικλ Ση, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ Ζουγανέλη, κάτοικο της πόλεως Φοξ Λέϊκ,οδός Monroe Avenue αρ.509, Ιλλινόις Η.Π.Α., γ)Ευγενία χήρα Francis Mc Kanna, το γένος Πέτρου και Μαρίας Ζουγανέλη, κάτοικο πόλεως Τζόλιετ, οδός Ερλ αρ.326, Ιλλινόις Η.Π.Α., δ)Ντέμπρα Κάϋ διαζευγμένη με Dave Liker, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ Ζουγανέλη, κάτοικο Πλέινφλιντ αρ.415, Ιλλινόις Η.Π.Α., και ε)Πήτερ Νικ Ζουγανέλη του Δημητίου και της Ντόροθυ, κάτοικο Τζόλιετ, οδός Κnox Place αρ.513, Ιλλινόις Η.Π.Α., ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 37/05-02-2021 Βεβαίωσης Αναβολής του Αρείου Πάγου, με δικάσιμο για την 26-05-2021, με αριθ.πινακ. 14, στο Γ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, για την Αναίρεση της υπ’ αρ.263/205 Απόφασης του Εφετείου Αιγαίου, και συνημμένο αντίγραφο της με αριθμό Γ.Α.Κ.: 416/2006 Αίτησης Αναίρεσης, για να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται και προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και ζητείται να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΠΠΑ Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΔΑ: Ω2ΧΔΟΡΡ2-ΖΘΗ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία της μεταφοράς του προσωπικού των ΕΛΤΑ με λεωφορεία, από και προς το Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ), με CPV υπηρεσίας: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (161.928,23 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι δαπάνης διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (200.791,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δκαίωμα εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τιμές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, τριακοσίων είκοσι τριών οχτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (323.856,46) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι τετρακοσίων ενός πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (401.582,00 €) συνπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΔΑ: ΨΜΝΒΟΡΡ2-ΨΒ6 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία της μεταφοράς του προσωπικού των ΕΛΤΑ με λεωφορεία, από και προς το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου), με λεωφορεία, με CPV υπηρεσίας: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (78.145,17 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (96.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δκαίωμα εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τιμές και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με το δικαίωμα προαίρεσης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (156.290,34) χωρίς ΦΠΑ 24% και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (193.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας