PrintButton

23-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1921)» με έδρα στην Αθήνα, Πολυτεχνείου 12, αναγνωρίσθηκε με την απόφαση 2159/1921 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. 1649/1921 με αρχική επωνυμία «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 656/1924, 2807/1928, 5120/1937, 4215/1943, 19988/1961, 16242/1965, 1019/1970, 649/1972, 495/1976, 579/1978, 1247/1983, 4514/1989, 1189/1997 και 6556/2007 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη του Τουρισμού σε όλες του τις μορφές και εκδηλώσεις, η πολιτιστική πρόοδος, η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και η προστασία του περιβάλλοντος. Διοικείται από 15ελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια και αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την από 19-2-2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νομότυπα - παμψηφεί και τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού που αφορά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και από 15μελές ορίστηκε να είναι 9μελές. Με την Διάταξη 347/2020 του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών έγινε δεκτή η από 11-9-2020 με ΓΑΚ 52259/2020 και ΕΑΚ 312/2020 αίτηση του Σωματείου και τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του Καταστατικού του, ως ακολούθως: «1. Η Λέσχη διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για τρία (3) χρόνια και αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αυτά είναι επανεκλέξιμα. Από τη Διοίκηση της Λέσχης αποκλείεται μέλος της που στερήθηκε αυτοδικαίως ή έπειτα από δικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο διαρκεί αυτή η στέρηση». Με την ίδια Διάταξη διατάχθηκε η δημοσίευση περίληψης σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών με τα ουσιώδη στοιχεία του τροποποιημένου καταστατικού του Σωματείου και η εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήναι, 20-2-2021 Ο πληρ. δικηγόρος ΠΛΑΤΩΝ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ (αμΔΣΑ 6760) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. Υστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Αρμενάκα, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Δήμητρας συζ. Αποστόλου Γουδέλη, θυγ. Γεωργίου Κουτσού, κατοίκου Δαφίων Καλλονής Λέσβου, και δυνάμει της με αριθμό 11.702 Β'/22-2-2021 έκθεσή μου επίδοσης επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης για την Γαβριέλα Μιχαέλα Γκαιτάν του Νικόνορ, κατοίκου Δαφίων Καλλονής Λέσβου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με χρονολογία 4-2-2021 ΑΓΩΓΗ (αφαίρεσης - ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκου) που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης της πρώτης εναντίον της κ.λπ. και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή. Να αφαιρεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου Πέτρου Γουδέλη από τους εναγομένους γονείς του. Να ανατεθεί η επιμέλεια αυτού αποκλειστικά σε μένα. Στο κάτω μέρος του εγγράφου τούτου υπάρχει έκθεση κατάθεσης της γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου κ. Χάιδως Δαούλα, με αριθμό κατάθεσης 22/04-02-2021, β) πράξη ορισμού δικασίμου του Δικαστού Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Εγγλέζου, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία) και στο κατάστημά του την 11η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό 64 στο πινάκιο αυτής της δικασίμου, γ) με συγκοινοποίηση ταυτόχρονα και των παρακάτω εγγράφων: α) τον διορισμό της διαμεσολαβήτριας Γεωργίας Τσουκαλά στην παρούσα υπόθεση από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), β) πρόσκληση της διαμεσολαβήτριας Γεωργίας Τσουκαλά προς την εναγόμενη να προσέλθει την 1-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο αυτής (Καβέτσου 29 Β όροφος Μυτιλήνη) και γ) φύλλο βασικών στοιχείων, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Μυτιλήνη 22-02-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ (οδός Μητροπόλεως αριθμός 4- Μυτιλήνη τηλ. 6937603745) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 8408Ε’ /11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ. Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου (ΑΜ ΔΣΑ 13702), ως πληρεξουσίου της Παρασκευής Δρακά του Ευαγγέλου κατοίκου Γέρακα Αττικής, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αλέξανδρο Σταύρου του Παρασκευά , πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 24 και ήδη είναι άγνωστης κατοικίας και διαμονής, αντίγραφο της με αριθμό 3150/2020 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία και ερήμην του ανωτέρω ( Αλεξάνδρου Σταύρου) γίνεται δεκτή η από 10-06-2010 και με αριθμό καταθ. 130465/7551/2010 αγωγή της άνω Παρασκευής Δρακά εναντίον του Αλεξάνδρου Σταύρου και αναγνωρίζεται ότι η σύμβαση πώλησης του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου, που έλαβε χώρα με το υπ’ αριθμ. 2992/19-10-2005 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Λουίζας Καράχου- Αργυροπούλου είναι άκυρη λόγω εικονικότητας , ενώ ταυτοχρόνως ορίζεται παράβολο ερημοδικίας 250 ευρώ και καταδικάζεται ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζονται στο ποσό των 3000 ευρώ. ΑΘΗΝΑ 16-2-2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8405 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ. Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου, ως πληρεξουσίου των α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού, το γένος Χρήστου και Γιαννούλας Τσουραμάνη και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός Ιερωνύμου αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού αριθ. 22, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Λεωνίδα Παπασταμάτη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 36 και ήδη άγνωστης κατοικίας και διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 2-2-2021 και με αριθ. καταθ. 793/15/2021 αγωγής προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου των άνω α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού εναντίον των 1) Λεωνίδα Παπασταμάτη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 2) Ελευθερίας χήρας Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και Χριστίνας Λιόση και 3) Βαρβάρας συζ. Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη , προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση να καταθέσει κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 και να παραστεί στις 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που κατοικοεδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ.73 (1ος όροφος), κατά την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος Μαρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 027091220, προς απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας της άνω αγωγής, κατ’ άρθρο 421 ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015). Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’ αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση. ΑΘΗΝΑ 16-2-2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8407 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ. Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου, ως πληρεξουσίου των α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού, το γένος Χρήστου και Γιαννούλας Τσουραμάνη και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός Ιερωνύμου αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού αριθ. 22, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Ελευθερία χήρα Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και Χριστίνας Λιόση, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παν. Τσαλδάρη αριθ. 22 και ήδη άγνωστης κατοικίας και διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 2-2-2021 και με αριθ. καταθ. 793/15/2021 αγωγής προς το Ειρηνοδικείο Περιστρίου των άνω α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού εναντίον των 1) Λεωνίδα Παπασταμάτη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 2) Ελευθερίας χήρας Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και Χριστίνας Λιόσ και 3) Βαρβάρας συζ. Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση να καταθέσει κατ' άρθρο 237 ΚΠολΔ έγγραφες προςτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με το Ν. 4335/20215 και να παραστεί στις 31-4-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που κατοικοεδρεύει στο Ιλιον Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ. 73 (1ος όροφος), κατά την έναρκη βεβαίωση της μάρτυρος Μαρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 027091220, προς απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας της άνω αγωγής, κατ' άρθρο 421 ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015). Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’ αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση. ΑΘΗΝΑ 16-2-2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8406 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ. Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου, ως πληρεξουσίου των α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού, το γένος Χρήστου και Γιαννούλας Τσουραμάνη και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός Ιερωνύμου αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού αριθ. 22, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Βαρβάρα συζ. Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθ. 16 και ήδη άγνωστης κατοικίας και διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 2-2-2021 και με αριθ. καταθ. 793/15/2021 αγωγής προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου των άνω α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού εναντίον των 1) Λεωνίδα Παπασταμάτη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 2) Ελευθερίας χήρας Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και Χριστίνας Λιόση και 3) Βαρβάρας συζ. Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση να καταθέσει κατ' άρθρο 237 ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 και να παραστεί στις 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που κατοικοεδρεύει στο Ιλιον Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ. 73 (1ος όροφος), κατά την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος Μαυρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 027091220, προς απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας της άνω αγωγής, κατ' άρθρο 421 ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015). Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’ αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση. ΑΘΗΝΑ 16-2-2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 11.463/11-02-2021 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Μπέλλας Τραπατσέλη του Χρήστου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Αθηνάς Θεοδώρου πληρεξούσιας της Πέπα Αννας κάτοικο Νίκαιας Αττικής οδός Νικηφόρου Φωκά αρ. 6 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Σελέντση Γεώργιο του Ιωάννη νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο από 23/01/2021-125414 αίτησης επαναπροσδιορισμού με ειδικό αριθμό αρχικής αίτησης 969 και έτος 2014 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας και ΕΑΚ 444/25-01-2021 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της επαναπροσδιοριζόμενης αίτησης όταν και όπου νόμιμα θα ορισθεί καθώς και να ασκήσει όλα τα εν γένει δικαιώματα του κατά το νόμο. 19-02-2021 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗ Με την υπ’ αριθμόν 9.916 Γ’/10.2.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων κ. Γεώργιου Τσαλδαράκη κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Χανίων Γεώργιου Κομισόπουλου επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του Γεωργίου Ντουντουλάκη του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Χανίων και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16.8.2019 έφεσης της Σπυριδούλας Πουλιδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Πυθαρίου Ακρωτηρίου Χανίων κατά 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EFG Eurobank Ergasias A.E» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την ίδια και ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της τράπεζας με την επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος» και κατά της υπ’ αριθμ. 341/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χανίων (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων με αριθμό κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Χανίων 116/2019 και με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων ΕΦΜ 62/2019 με την παρά πόδας αυτής πράξης συζήτησης για την δικάσιμο της 28.5.2020 ομού με την επισυναπτόμενη με αριθμό 466/2020 πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Χανίων περί επαναπροσδιορισμού της παρούσας έφεσης στη δικάσιμο της 22.4.2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων στην οποία ζητά να γίνει δεκτή η έφεσή της, να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό η με αριθμό 341/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων και στην συνέχεια να γίνει δεκτή σαν νομικά και ουσιαστικά βάσιμη εν όλω η με αριθ. πρωτ. 350/2015 αίτησή της κατά των αντίδικων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων απευθυνόμενης. Τσαλδαράκης Νικ. Γιώργος Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Κρήτης Πρωτοδικείου Χανίων Μέλος της εταιρίας με την επωνυμία ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 99, Χανιά 28210 - 23347 ΑΔΑ: ΨΛ80ΟΚΩ0-ΚΤΚ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Παρνασσού 6, Τ.Κ: 182 33, Άγ. Ι. Ρέντης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν1Π/2021 Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ: 19/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και τους ισχύοντες «Γενικούς Όρους Πώλησης Υλικών» της Εταιρείας, για την εκποίηση κατά ομάδες, παλαιών και αποσυρμένων από την κυκλοφορία εκατόν δέκα (110) συνολικά αστικών λεωφορείων διαφόρων τύπων και μεγεθών. Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" της σχετικής Διακήρυξης του υπ' αριθμ: Ν1Π/2021 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, εμπεριέχεται αναλυτική κατάσταση με την κατανομή σε πέντε (5) συνολικά Ομάδες - Πίνακες των προς εκποίηση παλαιών λεωφορείων και με καταγεγραμμένη την τιμή εκκίνησης ξεχωριστά για κάθε δημοπρατούμενη Ομάδα λεωφορείων, σύμφωνα με τους Όρους πώλησης αυτών. Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Πλειοδότη, θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Ομάδα και ο αναλογούν Φ.Π.Α. (εφόσον απαιτείται) θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο Ανάδοχο - Πλειοδότη. Οι οδηγίες διεξαγωγής της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αναλύονται λεπτομερώς στο επίσης συνημμένο στην εν λόγω Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ'' -Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η υποβολή των Φακέλων συμμετοχής των ενδιαφερομένων (σε κλειστό σφραγισμένο κύριο φάκελο) θα γίνει μέχρι την τελική ημερομηνία κατάθεσής τους, δηλ. έως και την 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και έως ώρα 10.00'π.μ. (με ανοχή 15'λεπτών της ώρας), στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Παρνασσού 6, Άγ. Ι. Ρέντης - Ισόγειο). Εναλλακτικά, οι Φάκελοι συμμετοχής, μπορούν να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω COURIER, που θα απευθύνεται στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε., (Παρνασσού 6, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης) μέχρι την προηγούμενη μέρα της διαδικασίας αποσφράγισης (δηλ. έως και την 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00) Όσες συμμετοχές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπ' όψη, μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι συμμετοχής που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες ήμερες και κατά τις ώρες 09:00 - 13:00 από τα Γραφεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. -Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης - Τμήμα Εκποίησης & Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών - Γραφείο 13 - ισόγειο ή από την Γραμματεία της Δ/νσης - Γραφείο 108 - 1ος όροφος (οδός Παρνασσού 6 - 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης), μέχρι και την12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00'π.μ. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης της Διακήρυξης, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.osy.gr Για περισσότερες πληροφορίες: υπεύθυνος ο κ. Ευάγγελος Γ. Μάρος, τηλ. 210 4270 806. Άγιος Ιωάννης Ρέντης,ΩΦεβρουαρίου 2021. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΑΡ/ΗΜ.:ΔΝΕΜ/20371/19.02.2021 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ταχ.Δ/νση : Δυρραχίου 89 & Κηφισού Ταχ.Κώδικας : 104 43 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κουκουνιάς : Α. Μάκου Τηλέφωνο : 210 5192306 : 210 5192667 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Φακέλου Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030 του ΑΔΜΗΕ. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ (Ταχ. Δ/νση Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα), ως αρχή σχεδιασμού για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 (ΦΕΚ Β΄1225/05.09.2006) α) ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των συγκεκριμένων προγραμμάτων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στον παρακάτω δικτυακό τόπο: https://www.admie.gr/nea/diaboyleyseis/fakelos-stratigikon-meleton-periballontikon-epiptoseon-ton-dekaeton-programmaton Κ.ΤΣΙΡΕΚΗΣ Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ, ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα Τ 210 519 2154 W www.admie.gr Αθήνα 22.2.2021 Α.Π. 112 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανακαίνιση και διαμόρφωση των θαλάμων νοσηλείας του 5ου ορόφου του Θεραπευτηρίου με συνολικό προϋπολογισμό 145.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και μελέτης θα γίνεται από την 23η.2.2021 έως και την 1η.3.2021, από το Γραφείο Προέδρου του Θεραπευτηρίου (1ος όροφος), από τις 9.30 έως και τις 12.30. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, έως τις 5.3.2021 και ώρα 14 .00 μ.μ. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας