PrintButton

24-02-2021

on .

Περίληψη Γνωστοποίησης Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίασης Διαμεσολάβησης. Με τις με αριθμούς 9131Β και 9130Β/23-2-2021 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτας Κοτσή, επιδόθηκε από την Διαμεσολαβήτρια Κατερίνης Μαρία Μανωλακούδη (Α.Μ.Δ. 610), προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για λογαριασμό των : 1) Παναγιώτας Σπανού του Χρήστου, πρώην κατοίκου Ν. Κεραμιδίου Κατερίνης Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, και 2) Κυριάκου Ξανθόπουλου του Στεφάνου πρώην κατοίκου Ν. Κεραμιδίου Κατερίνης Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 22-2-2021 Γνωστοποίηση/Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019, με την οποία καλείται η Παναγιώτα Σπανού του Χρήστου και ο Κυριάκος Ξανθόπουλος του Στεφάνου, να παραστούν με τον νομικό τους παραστάτη στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ., στην Κατερίνη και επί της οδού Αγίας Λαύρας 20, 3ος όροφος, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ αυτών ως εναγομένων και της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν κατάθεσης της με αριθμό 1281/46/2020 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για οφειλή του που απορρέει από την από 31-5-2006 και με αριθμό 4147898688 Σύμβαση δανείου. Κατερίνη 23-2-2021 Η Διαμεσολαβήτρια Μαρία Τ. Μανωλακούδη (Α.Μ.Δ.610) ΑΔΑ: ΩΜ67ΟΡΡ2-ΓΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 5820 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξη) - επιτήρηση του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και έλεγχο Ασφαλείας (screenin) των εξερχόμενων ταχυδρομικών αποστολών, με CPV: 79713000-5, «Υπηρεσίες φύλαξης», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τιμές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (432.258,06 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (536.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23-02-2021 έως και 05-03-2021 και ώρα 15.00, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσας, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση τν 15-02-2021 στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός Προκήρυξης στην EES 2021/S 013-029095. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας