PrintButton

10-03-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος 08-03-2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.293 Ταχ. Κώδικας : 84 001, Ιός Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286092610 FAX : 2286092592 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟ: Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ανάφης Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου- Ταχυδρομική Δ/νση: Λιμάνι Ίου ΤΚ 84001, Τηλ. 2286092610, Telefax: 2286092592 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286092610 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στην διεύθυνση http://tya.ios.gr. CPV: [45233000-9]-Κατασκευαστικά έργα Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπονται τα εξής έργα: • Κατασκευή υπήνεμου μώλου σχήματος Γ, μήκους 116,05m. • Κατασκευή νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων, στα δυτικά της λιμενολεκάνης, συνολικού μήκους 116m. • Διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, με κατασκευή δαπέδων χερσαίου χώρου, αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και εγκατάσταση δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών. • Εγκατάσταση μόνιμων αγκυροβολίων (ρεμέτζων). • Κατασκευή κτιρίου υπηρεσιών καταφυγίου Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 3.070.000,00 Ευρώ (περιλαμβ. Φ.Π.Α. 24%) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Μ.Ε.ΕΠ. και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 49.517,00 ΕΥΡΩ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) ΣΑΕ 367. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 40/2021 (ΑΔΑ:ΩΝ4ΗΟΡ5Π-1ΗΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθούν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλίο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι, 09/03/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 4892 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 129 Ε1 στην αγροτική περιοχή Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 129 Ε1 στην αγροτική περιοχή Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 2.091,53 τ.μ. και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 22α Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 250,00 ευρώ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 300,00 €, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ου έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08.00 - 16.00). Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι, 09/03/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 4893 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 426γ στην αγροτική περιοχή Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 426 γ στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 6.423,78 τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 22α Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 550,00 ευρώ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 660,00 €, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ου έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08.00 - 16.00). Ο Δήμαρχος κ.α.α. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας