PrintButton

11-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8154ΣΤ/03-03-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΕΛΕΝΑΣ Φ. ΚΟΣΣΕΝΑ πληρεξούσιας δικηγόρου του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Η Υπό Εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης (ν.2330/1995)», που εδρεύει στην Αθήνα (Κατεχάκη 61α και Βρανά) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094043626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, το οποίο νόμιμα εκπροσωπείται από τη διορισθείσα με την υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016) εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, με ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΚΩΤΑ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 3-5 και με την βεβαίωση υπ’ αρ. 8043ΣΤ/10-02-2021 του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Δημητρίου Αθ. Δημάκη, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 02/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της πρώτης κατά του Γεωργίου Κοσκωτά του Βασιλείου και της Σταυρούλας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 3-5, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣ : Ηλία Μαρκόπουλο του Γεωργίου, κατοίκου Σταμάτας Αττικής επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 15,με ΑΦΜ 042201198, που απευθύνεται στο ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [Τακτική Διαδικασία] και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η ανακοίνωση δίκης – προσεπίκλησή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Εμπράγματο, Υπ – Αντικείμενο: Διόρθωση Κτηματολογικών Στοιχείων, Κατ. Εγγράφου Προσεπίκληση, Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7220/2021 Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 259/2021 και χρονολογία κατάθεσης 02/02/2021. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 7145/10.03.2021 έκθεση μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σοφία Κλ.Αγγελή, κάτοικος Αθηνών, Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μηλίτσας Γιώτη, πληρεξουσίας της ΕΝΙΑΛΝΤΑ ΜΕΜΕΤΑΪ (ENIALDA MEMETAJ) του ΑΛΙΚΟ (ALIKO) και της ΜΠΑΡΙΜΕ (BARIME), κατοίκου Νέας Φιλαδελφείας Αττικής (Μονεμβασιάς αρ. 51), με ΑΦΜ:172966751, ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της ΡΕΪΝΑ ΜΙΦΤΑΡΑΪ (REINA MYFTARAJ), γεννηθείσας την 07-11-2018, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.Σπυρίδωνα Παππά, για τον ΧΕΚΟΥΡΑΝ ΜΙΦΤΑΡΑΪ (HEKURAN MYFTARAJ) του ΕΝΒΕΡ (ENVER) και της ΕΝΓΓΕΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE), πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Νισύρου αρ. 61) και ήδη αγνώστου διαμονής. Ακριβές αντίγραφο της από 04.12.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου (Ε.Α.Κ.10174/2020 & Γ.Α.Κ.91427/2020), ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απευθυνομένης και με την από 29-12-2020 πράξη της κας Δικαστού του για συζήτηση της, την ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ (23η) του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών-Α/Α πινακίου 98, σε κτίριο και αίθουσα που γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα του 1ου ορόφου του κτιρίου 5, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει αυτή δεκτή, να της ανατεθεί αποκλειστικά με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού η προσωρινή άσκηση της γονικής μέριμνας, άλλως η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους Ρέινα Μιφταράϊ, να υποχρεωθεί ο καθ'ού, εν διαστάσει σύζυγός της να της καταβάλλει ως έχουσα την προσωρινή άσκηση της γονικής μέριμνας, άλλως την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους Ρέινα Μιφταράϊ, ευρώ πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588,00 €)/μήνα για διατροφή της, προκαταβολικά κάθε μήνα (εντός των 5 πρώτων ημερών εκάστου μηνός) και εντόκως σε περίπτωση καθυστερήσεως μέχρι την εξόφληση, από την επίδοση της παρούσας.Στο τέλος του δικογράφου περιέχεται επίσης η από 29-12-2020 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας Ολυμπίας Γραμματικοπούλου, με την οποία δέχεται αίτημα χορήγησης της μέχρι την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής-Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της-Υποχρεώνει τον καθ’ ού να καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, καταβαλλόμενη εντός του 1ου πενθημέρου εκάστου μηνός. Αθήνα 10 Μαρτίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αγγελή Κλ.Σοφία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10.709 Δ /16.2.2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου Γεώργιου Βασιλόπουλου(Κολιάτσου 49-51), επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τoν Πέτρο ΚΑΡΚΟΥΛΑ του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Μαγούλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής ,με ΑΦΜ 047347324, ακριβές αντίγραφο της από 29/12/2020 αγωγής (ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές)- [καταβολής τιμήματος πώληση από τιμολόγια] της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. », εδρεύουσας στην Κόρινθο [Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ.] νομίμως εκπροσωπουμένης με ΑΦΜ: 094098987, Δ.Ο.Υ Κορίνθου κατ’ αυτού ,απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου όπου ζητάει (το διατακτικό επί λέξει): Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλλει, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους και αιτίες, το χρηματικό ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1.998,95) νομιμοτόκως από της επομένης της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μέχρι την εξόφληση, να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη μου. Στο τέλος της ως άνω αγωγής υπάρχουν: α / η με αρ. 112/2020 (Μ/Δ) και από 29-12-2020 Έκθεση κατάθεσης δικογράφου της αγωγής στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο Γραμματέα αυτού, β/ η από 29/12/2020 πράξη ορισμού συζήτησης της ως άνω αγωγής της ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που ορίζει χρόνο την : 29/11/2021, Δευτέρα, ώρα : 09.00π.μ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Κορίνθου με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο αυτής στον εναγόμενο 10 μέρες πριν την συζήτηση, γ) η από 29/1/2021 έγγραφη εντολή μου για επίδοση του ως άνω δικογράφου προς ον απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κόρινθος 29 /1/2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 49 – 51 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. 2741026777 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος) ,δια της υπ’ αριθμ. 10756Δ/25-2-2021 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 24-2-2021 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της : ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. », με έδρα στην Κόρινθο [Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ.] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τον Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο του Σωτηρίου πρώην κάτοικο Πάτρας (Βαρδουσίων αρ.3και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 174/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€). ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (12.311,48€), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00€).ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Κόρινθο την 3-6-2020 Κόρινθος 10/03/2021 Ο δικαστικός Επιμελητής Περίληψη της με αριθμό 443Δ / 05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) NIKOLA (ΝΙΚΟΛΑ) του ATANAS (ΑΤΑΝΑΣ), τέως κατοίκου Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 729/21-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 444Δ/05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του YABLONSKYY (ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΥ) VOLODYMYR (ΒΟΛΟΔΥΜΥΡ) του GEORGE (ΤΖΩΡΤΖ), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πραίδου αριθ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 730/21-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 445Δ/05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του YABLONSKYY (ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΥ) VOLODYMYR (ΒΟΛΟΔΥΜΥΡ) του GEORGE (ΤΖΩΡΤΖ), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πραίδου αριθ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 730/21-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 448Δ / 05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Σοφίας Ζερκιντανίδου του Ιωάννη, τέως κατοίκου Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 138 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 2410/30-06-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 03/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 447Δ / 05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ΑΦΜ 094014201, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Χρυσούλας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Ραφήνας, Λεωφόρος Μαραθώνος και Ραφήνας, 24ο χλμ και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 125934130, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 2412/30-06-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 02/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 446Δ / 05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της ΓΚΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΑΣΜΑΡΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΛΟΒ, τέως κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Μπόρου αριθ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 131909997, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 2755/18-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία Ν.4335/2015), μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας