PrintButton

12-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2243Β/03-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελίας Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κα. Ζαφειρούλας Μαρινάκη, Δ. Διαμεσολαβήτριας ΥΔΔΑΔ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιδομενέως αρ 36, με ΑΦΜ 075529043 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου για λογαριασμό της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με ΑΦΜ 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για την κα Παπουτσάκη Παρασκευή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Νεοχωρίου Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 02-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) της πρώτης κατά της Παπουτσάκης Παρασκευή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Νεοχωρίου Μονοφατσίου Ηρακλείου και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία καλείτε να παρασταθεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της κα Ηλέκτρα Σωτηροπούλου του Γεωργίου, κατοίκου Μεγαλόχαρης Τήνου 16, Πόρτο Ράφτη, την 18/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον τόπο διεξαγωγής ΥΑΣ, το γραφείο της διαμεσολαβήτριας, στην Διεύθυνση Ιδομενέως αρ. 36 στον α΄όροφο στο Ηράκλειο Κρήτης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Περίληψη της με αριθμό 476Δ / 10.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της διαμεσολαβήτριας Αθηνών κ. Ανδριανής Παλαιολόγου, πληρεξούσιας της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με ΑΦΜ 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ειδική διάδοχος τυγχάνει η εταιρεία ειδικού σκοπού ‘’GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY’’(ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεράσιμο Φατσέα του Ιακώβου, πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 38-40 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 8-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2 του ν.4640/2019) της πρώτης προς τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΦΑΤΣΕΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ, πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, επί της οδού Βρυούλων αρ. 38-40 και ήδη Αγνώστου Διαμονής, (ΑΦΜ 019581846), το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 445Δ / 05.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της KAROUKA HALINA του ALEXANDER (ΚΑΡΟΥΚΑ ΧΑΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πραίδου αριθ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 131909997, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή της με αριθμό 730/21-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/03/2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 28Β/10-03-2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντίνας Κάσσαρη ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 996886944 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Avis Budget» και «Avis Budget Greece», όπως τροποποιήθηκε η ανωτέρω επωνυμία από την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2001599/03-07-2020 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN ΜΑΝΗ CATERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς, αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 800654810 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11/02/2021 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Τακτική Διαδικασία) με την οποία αιτείται: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή – Να αναγνωριστεί η αιτούσα οριστικά νομέας των κάτωθι ΧΕ αυτοκινήτων α) του οχήματος εργοστασίου κατασκευής Seat Leon 2.0 TSI 300HP CUPRA DSG, χρώματος λευκού, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΖ-4568, β) του οχήματος εργοστασίου κατασκευής Renault Clio 1.2 TCe 120 Dynamic S/S EDC, χρώματος λευκού, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΖ-9541 και γ) του οχήματος εργοστασίου κατασκευής MERCEDES A-Class A 180 d, χρώματος λευκού, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΙ-4466, - Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και – Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, η οποία έχει Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο Εμπράγματο, Υπ-Αντικείμενο: Διαφορές νομής/κατοχής, Κατ. Εγγράφου Αγωγή, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Παρασκευή 12/02/2021 12:20, ΓΑΚ 10791/2021, ΑΚΔ 1350/2021, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την Δικηγόρο Λαγού Μαρία και με πράξη που αναφέρει ότι: η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10/03/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 29Β/10-03-2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντίνας Κάσσαρη ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 996886944 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Avis Budget» και «Avis Budget Greece», όπως τροποποιήθηκε η ανωτέρω επωνυμία από την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2001599/03-07-2020 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN ΜΑΝΗ CATERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς, αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 800654810 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29/09/2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περιουσιακές Διαφορές-Μισθωτική Διαδικασία), Διαδικασία: Μισθώσεις - Περιουσιακές Διαφορές, Αντικείμενο: Μισθώματα/Αποζημίωση Χρήσης, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή με την οποία αιτείται: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή ως νόμιμη και βάσιμη, - Να καταδικασθεί η εναγόμενη για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό να καταβάλει το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (34.142,84) για μισθώματα και λοιπές χρεώσεις απορρέουσες από την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης μεταξύ των σύμβαση και των σε αυτήν ενσωματωμένων παρατημάτων, εντόκως από την επόμενη έκδοσης εκάστου τιμολογίου, άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας και μέχρι εξόφλησης, και – Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και – Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, η οποία έχει , ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Τρίτη 20/10/2020 10:07, ΓΑΚ 76247/2020, ΑΚΔ 1486/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την δικηγόρο Στάνιου Ελένη και με πράξη ορισμού συζήτησης Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 9, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 101 Τ2 Εξώσεις, Κτίριο: 11, Αίθουσα: 5, Ημερομηνία Συζήτησης: 01/12/2020, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί την 12/10/2021 και ώρα 9:00 π.μ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν αναβολής της υποθέσεως την 1/2/2020 για τη συζήτηση της αγωγής. Αθήνα 10/03/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 31Β/10-03-2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κου Γεωργίου Αλέκου ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 998350438 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΒΑΝΟΥ, πρώην κατοίκου Κοζάνης, οδός Γ. Σικελιώτη αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές έγχαρτο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 15738/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο από την Δικαστή Σμαράγδα Τασούλη την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Ολύμπιο Τριανταφύλλου, - Δικάζει ερήμην της εναγομένης, - Ορίζει το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης εκ μέρους του απολιπομένου εναγομένου στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, - Απορρίπτει ό,τι έκρινε απορριπτέο, - Δέχεται την αγωγή, - Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (29.660,29), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και έως την εξόφληση, - Καταδικάζει την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα (890,00) ευρώ, - Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους στην Αθήνα στις 01/12/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 01/03/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 30Β/10-03-2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντίνας Κάσσαρη ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 996886944 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσια Δικηγόρουτης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Avis Budget» και «Avis Budget Greece», όπως τροποποιήθηκε η ανωτέρω επωνυμία από την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2001599/03-07-2020 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΗΛΙΑ του ΑΝΑ, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ.3 με Α.Φ.Μ. 154522831 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/01/2021 ΚΛΗΣΗΣ , που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Μισθωτικές Διαδικασίες). Κλήση μετά από ματαίωση με την οποία αιτείται: - Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση και να ορισθεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της αγωγής. – Να γίνει δεκτή η από 05-08-2020 και με αριθμό κατάθεσης 59664/1127/2020 αγωγή και – Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, η οποία έχει ΓΑΚ: 2585/2021, EAK: 49/2021, η οποία κατατέθηκε στον γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου στις 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:53, από την Δικηγόρο Κάσσαρη Κωνσταντίνα και με πράξη ορισμού συζήτησης με την οποία ορίζεται Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές, Πινάκιο: Τ1, Αρ. Πινακίου: 7, Χρόνος Συζήτησης την 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 11 αίθουσα 1. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, συγκοινοποιώντας ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας της ακριβούς αντιγράφου της από 05-08-2020 και με αριθμό κατάθεσης 59665/1127/2020 αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και ακριβές αντίγραφο της από 15/01/2021 κλήσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί την 03/12/2021 και ώρα 9:00 π.μ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν αναβολής της υποθέσεως την 26-02-2021 για τη συζήτηση της αγωγής. Αθήνα 10/03/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/03/2021 ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ.1399 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΟΥΝΑΡΗ 76 Πληροφορίες: Τσάβου Γ. & Σακαρέλου Ε. Τηλέφωνο:2610-390-974 Email:promithkodip&gmail.com Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ΚΟΜΑΙΘΩ” ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων για την λειτουργία και στέγαση των δομών : α) ΚΔΑΠ για το Νότιο και Αρκτικό Διαμέρισμα Πατρών και β) του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» στις κάτωθι περιοχές: ΚΔΑΠ Νοτίου Διαμερίσματος Στη περιοχή μεταξύ των οδών: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΛΑΟΚΟΩΝΤΟΣ, ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ, ΕΧΙΟΝΟΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΛΙΝΔΟΥ, ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΕΛΕΥΚΟΥ,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος Στη περιοχή μεταξύ των οδών: ΑΡΕΘΑ, ΒΟΛΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΦΑΡΩΝ,ΠΕΝΤΕΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΑΝ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, Ν.Ε.Ο., ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ, ΑΡΕΘΑ. ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» Στη περιοχή μεταξύ των οδών: ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ, Ν.Ε.Ο., ΔΙΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΕΥΗΝΟΥ, ΝΑΥΣΙΚΑΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΛΑΕΡΤΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8:00 π.μ έως και 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Οικονομικό, γραφείο Προμηθειών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων. Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Τσάβου Γαβριέλα & Σακαρέλου Ελένη, Διεύθυνση: Γούναρη 76, Τηλέφωνο: 2610 -390-974 Ο Πρόεδρος ΚΟΔΗΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑΣ του Συμεών και της Αναστασίας το γένος Δρακοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ιλιον και η ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ του Πέτρου και της Παναγιώτας το γένος Μίντζια, που γεννήθηκε στο Rotwell Γερμανίας και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Ιλιον Αττικής.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας