PrintButton

18-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9132Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΑΜΟΪΛΗ Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Οστροβού αρ. 2 με ΑΦΜ 059261199 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 8586/2021 και ΕΑΚ 412/2021), της εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249, απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ’ όλα αυτής τα αιτήματα. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να μας καταβάλει το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο και ενενήντα οκτώ λεπτών (14.972,98€), εκ των οποίων μη λογιστικοποιημένοι τόκοι ποσού 144,23 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος του προμνησθέντος λογαριασμού, ήτοι από την 23/12/2010, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τα συμφωνηθέντα στην ως άνω δανειακή σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχτεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237Κ.Πολ.Δ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9130Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Θεόδωρο του Ανδρέα, πρώην κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 143 με ΑΦΜ 023422360 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 7877/2021 και ΕΑΚ 1016/2021), της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Σταδίου αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως μη δικαιούχου διάδικου και διαχειρίστριας των απαιτήσεων, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενης κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και ως εντολοδόχου και ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, η οποία τυγχάνει καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της Εταιρείας μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να καταβάλει στην Εταιρεία μας το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο και δέκα λεπτών (20.762,106), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16-04-2019 (ήτοι επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού), άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγομένος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της εταιρείας μας. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνος όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237 ΚπολΔ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9131Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παναγιώτα ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 22 με ΑΦΜ 078896198 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 7741/2021 και ΕΑΚ 992/2021), της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία “GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ III ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657258, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.963/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας καθ' όλα αυτής τα αιτήματα. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να μας καταβάλει το συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (39.006,44€), αναλυόμενο σε οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού Ευρώ 37.496,28 € και οφειλόμενους τόκους ποσού Ευρώ 1.510,16, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημερομηνία κλεισίματος του προμνησθέντος λογαριασμού, ήτοι από την 12/08/2019, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τα συμφωνηθέντα στην ως άνω δανειακή σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνος όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237 ΚπολΔ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8294Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤΜ/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8295Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8296Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤM/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8294Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 3087/ΣΤ/12-3-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων-έκδοση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μον/λούς Πρω/κείου Αθήνας του Νουσρέτ Μπαιράμι (Nusret Bajrami), κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11, κατά της Άνκα Ιορντάνοβα (Anka Yordanova), πρωην κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11 Κυψέλη και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ο αιτών ζητά, να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του Χρήστου Μπαιράμι (Christo Bajrami), άλλως η άσκηση αυτής από κοινού με την καθής άλλως να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτό και να απαγορευθεί η έξοδος της καθής από την Ελλάδα κλπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γ.Α.Κ. 2480/2021, Ε.Α.Κ. 286/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/01/2021, και η από 18-01-2021 πράξη της κ. Πρόεδρου Υπηρεσίας, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ με την οποία όριζε δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου κλήθηκε η καθ’ ής να παραστεί. Επίσης Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, με Γ.Α.Κ. 2479/2021, Ε.Α.Κ. 286/2021, όπου μετά την συζήτηση του αιτήματος για έκδοση προσωρινής διαταγής με την από 28-1-2021 πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού κας Λάλλη Αθηνάς, διαδικασία ασφαλιστικά μέτρα ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως η 12η Μαίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος υπάρχει η από 28/01/2021 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής Διαταγής. Ρυθμίζει προσωρινά μέχρι την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησής της την ορισθείσα δικάσιμο το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Χρήστο Νουσρέτ Μπαϊράμι (Christo Νusret Bajrami) και ορίζει ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το τέκνο ως ακολούθως: α) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, β) το πρώτο και το τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνάς από ώρα 11:00 του Σαββάτου έως ώρα 19:00 της Κυριακής και ν) κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα του 2021 από ώρα 13:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 11:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου, ο δε αιτών θα παραλαμβάνει το ανωτέρω ανήλικο τέκνο του από την οικία της καθ'ης η αίτηση και θα το παραδίδει στην καθ’ ης η αίτηση στην οικία της στις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες. Απαγορεύει προσωρινά μέχρι την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης της την ορισθείσα δικάσιμο την έξοδο της καθ'ης η αίτηση μαζί με το ανωτέρω ανήλικο τέκνο των διαδίκων από την Ελλάδα νωρίς την συναίνεση του αιτούντος. Για να λάβει γνώση και για τις συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί στην συζήτηση της αίτησης όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται καθώς και να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής. Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλιας Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα επτά (17), του μήνα Μαρτίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και ώρες 12.11 μ.μ. και 12.10 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014249, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30-4- 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το με αριθμό 44.963/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IIΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία τελευταία, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.4.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, διά των υπ αριθμ. 4.414Γ/17-3-2021 και 4.413Γ/17-3-2021 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. Χαρίκλεια Π. Θάνου, για λογαριασμό των: 1) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Πελαγίας, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Μηθύμνης αρ. 33, με ΑΦΜ: 037265568 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του Επαμεινώνδα και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Σουρή Γ. (58), με ΑΦΜ: 055354628 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, της ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 9-3-2021, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και δια της οποίας η πρώτη Δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από το δικόγραφο της απευθυνομένης στο άνω Δικαστήριο, από 15-1-2021 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 467/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου (ΑΚΔ) 273/2021 Αγωγής της (διαδικασία: νέα τακτική Μονομελούς) κατά των αντιδίκων, προκειμένου να επέλθουν οι έννομες συνέπειες. Για να έχει η παρούσα δήλωσή της, τα ως άνω έννομα αποτελέσματα, καταθέτει αυτή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 297 του Κ. Πολ. Δικ.. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης Παραίτησης, της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 12-3-2021 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1342/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 44/2021, Είδος Παραίτησης: ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ, που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτήν της ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. β) Παραγγελία σε μένα για την επίδοση. Για να λάβει εκάστη γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17 Μαρτίου 2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 211831 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 30232/16-03-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2101449029 και με: Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκοπούλου» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 2η, α/α: 15α (Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ). Β) θέση έργου: Δήμος Μαρκοπούλου, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων- Τμήμα Υδραυλικών ‘Εργων- Λιμενικών ‘Εργων Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/03/21- 10/05/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 18/03/21- 10/05/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 17/03/21 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας