PrintButton

19-03-2021

on .

ΑΔΑ: 6Ν56ΟΡΙΩ-ΔΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - Τ.Κ. 85 132 - ΡΟΔΟΣ Ρόδος, 17/03/2021 ΤΗΛ. (22410) 43500 & (22410) 43517 Αριθ. Πρωτ. 526 Πληροφορίες: Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλέφωνο: (22410) 43500-43517 Φαξ: (22410) 34949 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site: www.litando.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη για 2 έτη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 1.412.139,75 € μαζί με το Φ.Π.Α. (470.713,25 για κάθε έτος). Κωδικοί CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εφαρμογή του κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας, και τη μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Τουριστικού Λιμένα ΡΟΔΟΥ για τη μείωση της τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου η Εγκατάσταση αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004. Δικαίωμα συμμετοχής: Προϋποθέσεις συμμετοχής / Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 άδεια σε ισχύ (Αδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Απαιτείται επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Γενικός χρόνος παράδοσης - Διάρκεια: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: ΔΛΤΝΔ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΣ Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ' αριθμό πρωτ. 525/17-03-2021 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου - ΔΛΤΝΔ (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement,gov.gr. Ημερομηνία Εναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: Ημερομηνία: 18/03/2021 Ημερομηνία & Ωρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: Ημερομηνία: 22-04-2021 και ώρα 11.00 π.μ. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 15.184,30 ευρώ (2% επί της 2-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 18/03/2021. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Β. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλέφ. 2106593838 Φ.Ε-312Ν/ΑΔ.1704 Σ.- 387 - Αθήνα, 16 Μαρ. 21 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. Α33/2021 (2 Μαρτίου 2021) Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) αναστέλλεται η καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών της παρ.8.α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διεθνούς νατοϊκού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τ/Δ στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-312Ν), η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008060399 2020-01-28 και περίληψη αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΧΗΗ6-ΡΝΘ. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 7 Μαΐου 2021. Πληροφορίες: Μ.Υ. Γεώργιος Βέργος, ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ, τηλ. 2106593838, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ακριβές Αντίγραφο Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Μπόζνος Ασμχος (ΜΕ) Εμμ. Βασιλάκης Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ Δντής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ ΑΔΑ ΠΡΟΔ : Ω21Χ46907Ο-ΗΧ9 ΠΡΑΞΗ: 701 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16-03-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3995 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΔΑ:6Τ0546907Ο-6ΜΦ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» AΔΑΜ:21PROC008293088 ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 22510 - 26390 FAX:22510-37130 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 19η/22-09-2020 (θέμα 40ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια σετ συνδυασμένης αναισθησίας για ένα έτος, (CPV :33170000-2). Προϋπολογισμός δαπάνης 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 02-04-2021 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Χάχαλης Ιωάννης τηλ. 2251351712. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας