PrintButton

25-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ "Με την υπ’ αρ. 647Γ/12-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Γεωργίου Μανούσου Κουμεντάκη, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ικέννα ΙΓΚΓΟΥΕΧ του Ιγκουέχ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και έδρας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 15999/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί λύσεως γάμου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. H πληρεξούσια Δικηγόρος Ευφροσύνη Γκρανιά" Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5408Δ /12-02-2021 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της ΣΑΜΠΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ του Ρόμπερτ και της Μαργκαρέτα, κατοίκου Γλυφάδας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 73, ΑΦΜ: 154073603 προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του AIJIANG [ΕΖΙΑΝΓΚ] ZHANG [ΖΑΝΓΚ] του Anwar [Ανγουαρ) Xerip και της Ming (Μινγκ) Zhang, Ιδιωτικό , πρώην κάτοικο Γλυφάδας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 73 και νυν αγνώστου διαμονής , να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ,την από 18-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της πρώτης προς αυτόν με την οποία τον προσκαλεί όπως προσέλθει στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Αριστείδη Δράγιου, (Πανεπιστημίου αρ. 56- Αθήνα), εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας προκειμένου να προβούνε από κοινού στην λύση του συμφώνου συμβίωσης που είχαμε υπογράψει ενώπιον της άνω Συμβολαιογράφου με την υπ’ αριθμόν 5247/21.01.2019 πράξη της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Βάσει της υπ’αριθμό 8501/11.03.2021 έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 21.01.2021 (αριθμός κατάθεσης 94/ΜΤ19/12.02.2021) αγωγής της των Κοκώνας, συζ. Δημητρίου Χατζηπαυλή,το γένος Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ κλπ, κατά της Μαρίκας, θυγ. Κωνσταντίνου Διακαναστάση, ως εναγομένης, τέως κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί (η ενάγουσα) να διαλευκανθεί η, από τους εναγομένους, αμφισβητούμενη ύπαρξη και εγκυρότητα της έννομης σχέσης, που υφίσταται δυνάμει συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου, ανάμεσα στους ενάγοντες και το ακίνητό τους, να άρει την σχετική αβεβαιότητα και ν’αποτρέψει σχετικές μ’αυτό παρούσες ή μέλλουσες διενέξεις, με ισχύ δεδικασμένου, όπου και καλείται η εναγομένη, για την συζήτησή της, να ενεργήσει κατ’άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ. Κως 19.03.2021 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ Με την υπ’ αριθ. 978 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον KORONI RAMADAN του SABRI, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων, οδός Δεληγιάννη αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 22-7-2019 με γακ 5465/2019 και με εακ 255/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 5-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/4 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 254,20 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 975 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αποστολία Γιαννακάρου του Σταύρου, πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδας αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 12-8-2019 με γακ 5778/2019 και με εακ 274/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 19-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/2 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 4.546,72 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 973 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Ζωή Μπακιρτζίδου του Ευστάτιου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγάπης αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 13-8-2019 με γακ 5786/2019 και με εακ 282/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 26-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/4 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 299,72 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 976 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεοφάνη Πυλιανό του Γεωργίου πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Αλαμάνας αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 22-5-2020 με γακ 2110/2020 και με εακ 95/2020 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 15-3-2022 με έκθεμα ΜΚΡ/8 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 430,57 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 974 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Διονύσιο Σαραντόπουλο του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Γαλατσίου, οδός Τραυλαντώνη αρ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 13-8-2019 με γακ 5791/2019 και με εακ 285/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 26-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/7 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 1.526,33 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 977 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον SIMEON IVANOF του KIRIL πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 209 (πλατεία Κολιάτσου) και ήδη αγνώστου διαμονής η από 25-11-2019 με γακ 8111/2019 και με εακ 370/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 7-12-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/11 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 570,40 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 9167 Β’ / 24-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμινγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Διαμεσολαβήτριας κ. Αικατερίνης – Μαρία Φεγγίτη,Α.Φ.Μ.057482289 για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΤΕΛΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Λαζάρου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Ιουστινιανού αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-03-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019),ΕΝΤΥΠΟ 3 , Φύλο Βασικών Στοιχείων ΕΝΤΥΠΟ 1, της από 08/01/2021, και με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου, ΓΑΚ 5972/2021 και ΕΑΚ 786/2021 ΑΓΩΓΗΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά των εναγομένων 1. Τσιανάκα Ελένη του Κων/νου και 2. Τελίδη Διονύσιο του Λαζάρου,πρώην κατοίκων Κατερίνης οδός Ιουστινιανού 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής. Αιτούμαστε για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε σε αυτήν να υποχρεωθούν να μας καταβάλλουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε και εβδομήντα εννέα λεπτών (54.915,796), δυνάμει της υπ’αρ. σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου 4174039984/10.10.2006 και με την από 07.03.2016 Πρόσθετη Πράξη της παραπάνω σύμβασης, έντοκα από την 27.08.2020, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό τόκων ανά εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Η πιο πάνω Διαμεσολαβήτρια θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία ( αρθρ. 7 ν.4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάτηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να γίνει μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Και την προσκαλεί ( ως οφείλει) άρθρ. 7 παρ. 2 ν.4640 μα παραστεί με το νομικό συμπαραστάτη της στην Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβηση,, η οποία θα πραγματοποιηθεί 30η του μηνός Μαρτίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ., τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ. Λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι κορονοϊού SARS - CoV-2, η διεξαγωγή της ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Ζοοm με τα ακόλουθα στοιχεία. Τοpic. YAΣ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΝΑΚΑ, Time. Mar 30,2021, 11.00 AM Athens, join Zoom Meeting, στον ακόλουθο σύνδεσμο https ://us05web. zoom. us/i/61Q0867665?pwd=UDJBU2wrZVR6ZnRuRVhPZ2dIOiNFdz09. Meeting ID: 610 086 7665 Passcode: swt8gc. . Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη να επικοινωνήσετε άμεσα με την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο, Αικατερίνη - Μαρία Φεγγίτη του Γεωργίου, Αρδηττού 16 Χαλάνδρι, Αρ.Τηλ. 2106430847 και κιν. 6948204080, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες « ΟΛΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και « ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Αθηνών. Κατερίνη 24 / 03 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ. Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 9166 Β’ / 24-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμινγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Διαμεσολαβήτριας κ. Αικατερίνης – Μαρία Φεγγίτη,Α.Φ.Μ.057482289 για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Ιουστινιανού αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 132853725, η από 18-03-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019),ΕΝΤΥΠΟ 3 , Φύλο Βασικών Στοιχείων ΕΝΤΥΠΟ 1, της από 08/01/2021, και με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου, ΓΑΚ 5972/2021 και ΕΑΚ 786/2021 ΑΓΩΓΗΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά των εναγομένων 1. Τσιανάκα Ελένη του Κων/νου και 2. Τελίδη Διονύσιο του Λαζάρου,πρώην κατοίκων Κατερίνης οδός Ιουστινιανού 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής. Αιτούμαστε για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε σε αυτήν να υποχρεωθούν να μας καταβάλλουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε και εβδομήντα εννέα λεπτών (54.915,796), δυνάμει της υπ’αρ. σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου 4174039984/10.10.2006 και με την από 07.03.2016 Πρόσθετη Πράξη της παραπάνω σύμβασης, έντοκα από την 27.08.2020, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό τόκων ανά εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Η πιο πάνω Διαμεσολαβήτρια θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία ( αρθρ. 7 ν.4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάτηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να γίνει μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Και την προσκαλεί ( ως οφείλει) άρθρ. 7 παρ. 2 ν.4640 μα παραστεί με το νομικό συμπαραστάτη της στην Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβηση,, η οποία θα πραγματοποιηθεί 30η του μηνός Μαρτίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ., τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ. Λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι κορονοϊού SARS - CoV-2, η διεξαγωγή της ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Ζοοm με τα ακόλουθα στοιχεία. Τοpic. YAΣ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΝΑΚΑ, Time. Mar 30,2021, 11.00 AM Athens, join Zoom Meeting, στον ακόλουθο σύνδεσμο https ://us05web. zoom. us/i/61Q0867665?pwd=UDJBU2wrZVR6ZnRuRVhPZ2dIOiNFdz09. Meeting ID: 610 086 7665 Passcode: swt8gc. . Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη να επικοινωνήσετε άμεσα με την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο, Αικατερίνη - Μαρία Φεγγίτη του Γεωργίου, Αρδηττού 16 Χαλάνδρι, Αρ.Τηλ. 2106430847 και κιν. 6948204080, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες « ΟΛΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και « ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Αθηνών. Κατερίνη 24 / 03 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ. Κοτσή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος,24-03-2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.352 Ταχ. Κώδικας : 84 001, Ιός Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286092610 FAX : 2286092592 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΛΗΡΩΝ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΊΟΥ Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου- Ταχυδρομική Δ/νση: Λιμάνι Ίου ΤΚ 84001, Τηλ. 2286092610, Telefax: 2286092592 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286092610 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στην διεύθυνση http://tya.ios.gr. CPV: [71351810-4]-Τοπογραφικές υπηρεσίες, [71322000-1]-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, [71313400-9]-Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα, [71334000-8]-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπονται να εκπονηθούν οι επιμέρους μελέτες: • Τοπογραφική Μελέτη • Μελέτη Λιμενικών Έργων • Περιβαλλοντική Μελέτη • Μελέτη Η/Μ έργων Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 115.876,00 Ευρώ (περιλαμβ. Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης: 8.650,35 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τοπογραφίας, 59.241,09€ για μελέτη κατηγορίας (11) Λιμενικών Έργων, 9.585,32 € για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές, 3.684,66 € για μελέτη κατηγορίας (09) Η/Μ Έργων και 12.174,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες 15%. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (6) έξι μήνες. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 16,27 και 09 και 11 με πτυχία Α’ τάξης και άνω, και κατηγορίας 11 με πτυχία Γ’ τάξης και άνω. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.867,00 ΕΥΡΩ . Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Απριλίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου στη ΣΑΜΠ-067 με Κωδικός Ενάριθμου στο ΠΔΕ 2018ΜΠ06700001. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 44/2021(ΑΔΑ:6ΕΧΕΟΡ5Π-ΣΗ4)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθούν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλίο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 11/2/2021 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2065 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021 Πλήρωσης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021). 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 9. Την υπ’ αριθμ. 447/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7) Απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου, σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 10. Την υπ’ αριθμ. 50/10-03-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΩΩ16-ΟΧΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών έτους 2020». 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24971/6559/07-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 ( Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα , (ΦΕΚ 280 Α ́), όπως ισχύει. 13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45678/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2117/11-02-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2100/11-02-2021 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6 μήνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 190 09, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 27/3/2021 έως και Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (www.rafina-pikermi.gr), στη Διαύγεια και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αιγίνιο 24-03-2021 Αιγίνιο Τ.Κ. 60300 Αριθ. Πρωτ.: 2644 Τηλ. 2353350100, Φαξ. 2353022990 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. WWW.pydnaskolindrou.gr ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού Διακηρύττει ότι : Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της αριθ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Κολινδρού και του δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού με τα κείμενα σε αυτό κτίρια ( κυλικείο , αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ ) στο Αθλητικό Κέντρο Κολινδρού , για χρονική περίοδο δώδεκα ( 12 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 200,00 Ευρώ μηνιαίως . Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή δημοπρασίας : 1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης . 3. Αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής και δηµοτικής ενημερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 4. Απόσπασα ποινικού µμητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και γ) του Προέδρου και του διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µμητρώου δεν είναι λευκό και προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά την επαγγελµατική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, τότε αυτό προκαλεί τον αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα . 6. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου µε το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς του συνόλου των µμισθωμάτων του έτους . Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος µισθώµατος δύο (2) ετών, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του µισθώµατος και την τήρηση όλων των όρων του µμισθωτηρίου. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην κατοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού καθ’ όλη τη διάρκεια της µμισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 7. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαµήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι: Προκειμένου περί φυσικών προσώπων: - Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και Προκειμένου περί νοµικών προσώπων: - ∆εν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - ∆εν βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση - ∆εν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισµού εκκαθαριστή . Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, δηλώνει αδυναµία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά, µαζί µε το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ένορκη δήλωση περί του ότι δεν τελεί σε µία από τις παραπάνω καταστάσεις, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόµιµου εκπροσώπου του ότι: i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ii. Το µμίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ξενώνας , κολυμβητήριο , κυλικείο και αίθουσα εκδηλώσεων . iii. ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆. iv. ∆εν έχει επιβληθεί σε βάρος του διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία. v. Το προσωπικό που θα εργάζεται στο χώρο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρµόδιες αρχές όπως απαιτείται από τη νομοθεσία . Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ως εξής: α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να φέρουν ως ημερομηνία την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής επίσης την ηµέρα του διαγωνισµού. β) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόµιµα αντίγραφα γ) Ειδικά για το απόσπασα ποινικού µμητρώου κατατίθεται ως πρωτότυπο . δ) τα λοιπά δικαιολογητικά µπορούν να υποβάλλονται: - ως πρωτότυπα - ή ως αντίγραφα . Επισημάνεται ότι: α) τα µη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. µη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία εγγράφου κλπ) και β) η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µμεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. Επισημάνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής διαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή µετά τον διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και να έχουν προσκοµισθεί όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στον φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , 1ος όροφος , γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 – 14.30 ή στο τηλέφωνο 2353350121 ή 103 . Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού , στον Αιγίνιο , στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 13-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός , θα επαναληφθεί στις 20-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Αιγίνιο , 24-03-2021 Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Δ. Μανώλας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας