PrintButton

02-04-2021

on .

ΑΔΑ: ΨΤΝΝΩΞΑ-ΒΩΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 1/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ:3640 Ταχ. Δ/νση: Χαλκιοπούλου και Σισίνη Ταχ. Κώδικας: 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ Τηλέφωνο: 2623360777 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά Οικοπέδου στην Κοινότητα Ρουπακίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου εφαπτόμενου με την Δημοτική περιουσία εντός οικισμού στο Ρουπάκι επιφανείας 1100 τετραγωνικών περίπου στο οποίο θα χρειαστεί για δημιουργία παιδικής χαράς και γενικότερη ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης . Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά από την Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών, Σισίνη και Χαλκιοπούλου στην Γαστούνη, τηλ 262336077 (Μαρία Πετροπούλου) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δυνάμει της υπ’ αριθμό 82/2021 διαταγής του ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 5 , 11.3 , 20.2 και η προσθήκη ενός ακόμη άρθρου με αριθμό 23 στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κασταλίας 18, Κυψέλη) και εκπροσωπείται νόμιμα. Επικυρώθηκε το από 11/1/2021 νέο καταστατικό του αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα. Αθήνα 30/03/2021 Η πληρεξούσιος δικηγόρος Αδαμαντία Πλαρινού ΑΔΑ: ΨΓΟΟΡΡ2-ΩΘΙ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0321 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, όπως τροποιήθηκε με το ν. 4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφορά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΤΑ, με CPV 79412000 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (5.084.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.100.000, ΦΠΑ: 984.000 €) για χρονική διάρσκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης έως δώδεκα μηνών (12) μηνών με επαύξηση του αντικειμένου του έργου και του προϋπολογισμού έως 20%. Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου 4.100.000 € 984.000 € 5.084.000 € Δικαίωμα προαίρεσης 820.000 € 196.800 € 1.016.800 € ΣΥΝΟΛΟ 4.920.000 € 1.180.000 € 6.100.800 € Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05.05.2021 και ώρα 23.59. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021. Προκήρυξη της 0321 Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26.03.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης 2021/S 063-161290. Το πλήρες κείμενο της 0321 Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας