PrintButton

06-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αρ. 3/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αχαρνών αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ» με έδρα τα Ανω Λιόσια του Δήμου Φυλής Αττικής. Ο σκοπός του Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 35 άρθρα καταστατικό του και συνίσταται στην συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς του αθλήματος της πάλης και των μικτών πολεμικών τεχνών της πάλης, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΚΕΤΣΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Πατούσα 3 & Σόλωνος - 10677 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3302281 - 6972023019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Αριθμ.2910Β/2021 έκθ.επιδόσεως Την 5η Απριλίου 2021 επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Αλεξάνδρα Κανταργιόγλου του Νικολάου συζ. Θεόφιλου Διαμαντάρη, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι» άνευ οδού και αριθμού) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17.02.2021 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 90/31.03.2021), με την οποία ο ενάγων Σακελλάριος Γερακιός του Αντωνίου, κάτοικος Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί του οικοπέδου 07 στο ΟΤ 511 του ρυμοτομικού της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») με τα ειδικότερα στοιχεία «9,13,14,15,17,16,18,Τ6,Τ7,9», όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιος 2021 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλείου Κανελλόπουλου, το οποίο επισυνάπτεται στην αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το οικόπεδο αυτό έχει εμβαδόν 164,90 τ.μ. και συνορεύει αναφορικά με το άνω διάγραμμα : Ανατολικά επί πλευρών «18,16», «16,17», «17,15», «15,14» και «14,13» μήκους 3,90, 0,88, 3,02, 1,37, και 2,98 μέτρων αντίστοιχα με οικόπεδο 06 του ΟΤ 511, Νότια επί πλευρών «18,Τ6» και «Τ6,Τ7» μήκους 0,84 και 12,34 μέτρων αντίστοιχα με πεζόδρομο, Δυτικά επί πλευράς «Τ7,9» μήκους 12,68 μέτρων με δημοτική οδό και Βόρεια επί πλευράς «9,13» μήκους 15,50 μέτρων με οικόπεδο 06 του Ο.Τ 511. Το οικόπεδο αυτό προέκυψε από τον πίνακα της Πράξεως Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι»), που κυρώθηκε με την υπ’αριθμ. Χ.Ο.Π 7250/95/21.02.1996 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου και την ένταξη στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») των ακόλουθων κτηματολογικών μερίδων: 1)Ενός οικοπέδου εκτάσεως 160 τ.μ. στη θέση «Κακό Πρινάρι» (Πλατύς Ποταμός) της Δημοτικής Ενότητας Κω του Δήμου της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο της Κω με Κ.Μ. 1950 Γαιών Κω- Εξοχής στον τόμο 19 και στη σελίδα 27. Το ακίνητο αυτό συνορεύει ανατολικά με Κ.Μ. 453 και 454 Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά με την Κ.Μ. 1943 Γαιών και βόρεια με την Κ.Μ. 1949 Γαιών. Και 2)Μίας ισόγειας ερειπωμένης και κατεδαφισμένης οικοδομής, εκτάσεως κατά το Κτηματολόγιο Κω 25 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 65 τ.μ, που βρίσκεται εντός του ως άνω περιγραφομένου οικοπέδου στη θέση «Κακό Πρινάρι» της Δημοτικής Ενότητας Κω του Δήμου της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο Κω με Κ.Μ. 454 Οικοδομών Κω-Εξοχής στον τόμο 5 και στην σελίδα 35. Το ακίνητο αυτό συνορεύει ανατολικά με Κ.Μ. 453 Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά και βόρεια με την Κ.Μ. 1950 Γαιών. Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιείται στην εναγομένη ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών του ενάγοντος, ο τελευταίος θα εξετάσει ενόρκως την μάρτυρά του Διονυσία Χατζηνικολάου του Μιχαήλ, επάγγελμα ξενοδοχοϋπάλληλος, κάτοικο Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.10 και την καλεί να παραστεί. Άλλως η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει ερήμην της. Κως 05.04.2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8318Β/01-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της κα. Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 29-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα & Μιχ. Καλογήρου 1). Σημειώνεται πως εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype) Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8319Β/01-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδίκων Ηρακλείου, η οποία απευθύνεται προς τον κ. Στυλιανό Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 29-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα & Μιχ. Καλογήρου 1) Σημειώνεται πως εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 7133Γ/05-04-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον (επ) HOSSEINI (ον) ASEF, γεννηθέντα την 01η/01/1963, πολίτη Αφγανιστάν, άγνωστης διεύθυνσης, διαμονής και στερούμενου ΑΦΜ, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών, κ. Χριστίνα – Ειρήνη Ζ. ΤΣΙΑΛΤΖΗ, ως πληρεξούσια της (επ.) ROHANI (ον.) TAHERA του DIDAR ALI, γεννηθείσας στις 06-09-1979, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Αθηνών, στο κέντρο Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων Ελαιώνα, επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου, αριθμός 87, με αριθμό άδειας διαμονής ΡΟ11861987 (δικαιούχος διεθνούς προστασίας - πρόσφυγας), ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ήτοι του (επ) HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του (επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF, γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν, αντίγραφο της από 13-03-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15398/26-03-2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1825/2021, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η εν λόγω Αίτηση, να ανατεθεί αποκλειστικά στην (επ.) ROHANI (ον.) TAHERA του DIDAR ALI η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, ήτοι του (επ) HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του (επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF, γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν, να της χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων της σε αυτήν, μέχρι τη συζήτηση της Αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Χρόνος συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής ορίζεται στις 09-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 05-04-2021 Η Δικ. Επιμελήτρια Χαρίκλεια Αθ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Ι. Μομφερράτου 136 - τηλ. 210-3613250) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ: 996987675) κατόπιν παραγγελίας της Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ-1552/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Κοραλία ΑΜΠΑΤΖΗ του Χρήστου πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδός Ζεφύρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), με την οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.00 και την καλεί να παρασταθεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της όπου κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη – Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή η φυσική του παρουσία- για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής: • Με εξώδική πρόσκληση ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641 Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Β.‘Ετερο μέρος: 1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4 Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών: 694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ: 83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η οποία κατατέθηκε την 09/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/04/2021 Η διαμεσολαβήτρια (τ.υ.) ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (τ.υ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ: 996987675) κατόπιν παραγγελίας της Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ-1551/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΠΑΝΑΓΑΚΟ του Παναγιώτη πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδός Ζεφύρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), με την οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.00 και τον καλεί να παρασταθεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του όπου κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη – Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή η φυσική του παρουσία- για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής: • Με εξώδική πρόσκληση ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641 Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Β.‘Ετερο μέρος: 1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4 Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών: 694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ: 83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η οποία κατατέθηκε την 09/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/04/2021 Η διαμεσολαβήτρια (τ.υ.) ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (τ.υ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Μελίνας-Δήμητρας ΦΑΛΑΡΑ, πληρεξούσια δικηγόρου της AL ZOUΕDI GHANIA, κατοίκου Νεμέας, υπηκόου Ιράκ, με αριθμό άδειας διαμονής Ρ00566470, εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα στις 5-4-2021 με την υπ’ αριθμόν 4761 έκθεση επίδοσής μου, στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη, ως κατά Νόμο αρμόδιο τον FARAJ LEΗOUEK SALEHSALEH AL ZOUΙDI, υπήκοο Ιράκ, γεννημένο στις 08/07/1973, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 10 Φεβρουαρίου 2021 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9788/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1043/2021, προς γνώση του και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της κλήσης στις 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 85, υπό τον όρο να επιδοθεί το δικόγραφο της κλήσης 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Με την κλήση η αιτούσα ζητεί να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 39009/2020 και ΕΑΚ 4172/2020, προσδιορισθείσα για εκδίκαση στη δικάσιμο της 11ης/09/2020, οπότε και ματαιώθηκε. Με το αρχικό δικόγραφο η αιτούσα ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά, λόγω κατεπείγοντος η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της HUSSEIN AL ZOUΕDI ή ΖΟUIDI του FARAJ και της GHANIA, που γεννήθηκε στις 15/04/2009 στο Ιράκ. Αθήνα, 5/4/2021 Σοφία Δούκα 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 135 ΚΠΟΛΔ Με την υπ’αριθμ. 5699Δ΄//02-04-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου , έδρα Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με ενάγουσα : Γεωργία Μούζου του Αλεξίου χήρα Φαϊκ Πεκμεστζή , κάτοικος Δήμου Ρόδου , Δ.Ε.Ρόδου, οδός Πυθαγόρα αριθμ. 69 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου-ΑΦΜ 020924330 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και εναγόμενη:Κατριγιέ ή Καντριγιέ Ισλάμογλου του Μουσταφά -Μεχμέτ, κάτοικου Μούγλων Τουρκίας και νύν αγνώστου διαμονής , επιδόθηκε δυνάμει των άρθρων 135 επ.ΚΠολΔ, ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθμ. 33/2021 απόφασης του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με την οποία: .- Ρόδος,05-04-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ν. Βλάχος - Α.Μ.317 Δ.Σ.ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.46 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.456Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη, Δικηγόρου, Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 61, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Αθανασίου, με ΑΦΜ: 034089711, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 29-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διαμεσολαβήτριας Αικατερίνης Ι. Κεϊμάλη, οδός Ακαδημίας αρ. 61, 5ος όροφος, στην Αθήνα ή εναλλακτικά –δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19- με τηλεδιάσκεψη, την 14-04-2021, μέσω VIBER, Ωρα 15.00, τηλέφ. 69779112832. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου, πρώην κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αρ. 12, με ΑΦΜ: 034089711 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250), Ακαδημίας 61 Αθήνα, τηλέφ. 210-3834718, 6977912832, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 1552370/20-2-2008 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, μετά της πρόσθετης πράξης αυτής, που καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα Αμπελοκήπων) και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και της προς ην η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της 15.1.2021 αγωγή της επισπεύδουσας κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 2308/2021 και ΕΑΚ: 313/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (49.138,26€), εντόκως από την 29-5-2019 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας την προς ην η Γνωστοποίηση, να παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.45 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.455Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΑΚΡΗ, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2207, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ του Ιωάννη και της Μάρθας, με ΑΦΜ: 041865190, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στις14-4-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: Join Zoom Meetihg. https: //us05web.zoom.us/j/9135456024?pwd=ZGJ6WWFrNlpYVU5nQUdUcmxES3VVdz09. Meeting ID:9135456024. Passcode:ZU9G4F και καλείται η προς ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη της. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 27746, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ιωάννη και της Μάρθας, πρώην κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης αρ. 10, ΑΦΜ: 041865190 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ του Νικολάου, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2207), Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12 Αθήνα, τηλέφ. 210-5200133, 6972525181, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 00201211275321/27-11-2012 σύμβασης δανείου Αlpha Ρύθμιση με 24μηνη περίοδο χάριτος, μετά της πρόσθετης πράξης αυτής, που καταρτίστηκε στο Περιστέρι Αττικής και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και της προς ην η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 26-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5121/2021 και ΕΑΚ: 682/2021, με αίτημα Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (37.722,47€), εντόκως κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως η προς ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ, όταν, όπου και όπως ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.44 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.454Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑ, Διαμεσολαβητού, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 6, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΛΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Μιχαήλ και της Σοφίας, με ΑΦΜ: 046253647, πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 106 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας/Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, οδός Πανεπιστημίου 16 (2ος όρ.), στην Αθήνα ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19-με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 15η Απριλίου 2021, ώρα 11 π.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: τηλέφωνο: 00302111802065 κωδικός: 5683553# και καλεί τον προς ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: ¨Ο ΛΙΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της Σοφίας, πρώην κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 106, με ΑΦΜ: 046253647 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ του Ιωάννη, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39), Μικράς Ασίας 6, Ηλιούπολη, αριθ. τηλέφ. 210-3600249, 6974976546, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 2551075320/3-3-2007 σύμβασης στεγαστικού δανείου, μετά των προσαρτημάτων αυτής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 26-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5119/2021 και ΕΑΚ: 680/2021, με αίτημα να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (130.325,30€), εντόκως κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως ο προς ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αμπελόκηποι, 05/04/2021 Αριθμ. πρωτ. 6916 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 992,92τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30πμ έως 10:0πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 155,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 186,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). O Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καζαντζίδης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αμπελόκηποι, 05/04/2021 Αριθμ. πρωτ. 6917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 738τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ έως 11:0πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 105,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. ¦Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 126,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). O Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καζαντζίδης Γεώργιος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας