PrintButton

08-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Μαρίας Κρέκη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΣΥΜΕΛΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ για τον Angel Yasmany Sanchez Arias του Angel και της Ana Gloria πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της 8485/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2613 Γ/15-10-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Ζαχάκου. Θεσσαλονίκη, 07/04/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 08.02.2021 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης - διαμαρτυρίας Στην Αθήνα σήμερα την 29η-03-2021 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 08.02.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΘΕΟΧΑΡΗ Ι. ΠΑΥΛΑΚΗ πληρεξούσια της εταιρίας που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Κονδύλη, αρ. 10) με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 099789843-ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7637/29.03.2021 έκθεσή μου επίδοσης για την εταιρία με έδρα στο Γαλάτσι Αττικής (οδός Έβρου και Δράμας αρ.1) με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVOMOTION OIL AE» (ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΩΤΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 22, ΑΦΜ 026222077 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 08.02.2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ΠΡΟΣ την εταιρία που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Έβρου και Δράμας αρ. 1, με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών), ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Δυνάμει σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ των εταιρειών «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» στον Πειραιά το έτος 2009, και τροποποιήθηκε το έτος 2010 αποκλειστικά ως προς το ύψος του συμφωνηθέντος πιστωτικού ορίου, συμφωνήθηκε η ανάθεση από την πρώτη προς την δεύτερη της παραγωγής στην εγκατάστασή της πρώτης στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου) των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α –Τεχνικές προδιαγραφές Ετοίμων προϊόντων της ως άνω σύμβασης, που ορίσθηκε ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους σ΄ αυτή όρους και συμφωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω σύμβασης ορίστηκε ότι κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, η MELCO υποχρεούται να επιστρέψει αμεληττί στην ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ το σύνολο των κενών υλικών συσκευασιών που προορίζονταν για τη συσκευασία των προϊόντων της. Μολονότι η ως άνω σύμβαση, έχει εδώ και έτη λήξει, η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και προσκλήσεις της ΜΕΛΚΟ για την παραλαβή από την ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ των υλικών συσκευασίας από την Εγκατάστασή της ΜΕΛΚΟ στον Ασπρόπυργο, όπου τα είχε μεταφέρει με μέριμνα και δαπάνες της η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης, μέχρι σήμερα αναίτια δεν έχει ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο λειτουργικό και χωροταξικό πρόβλημα στην ΜΕΛΚΟ, άλλωστε ουδεμία υποχρέωση φύλαξής τους έχει. Με την παρούσα η εξωδίκως δηλούσα εταιρεία ΜΕΛΚΟ διαμαρτύρεται για την αδιαφορία και αδικαιολόγητη άρνησή της ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ να παραλάβει τα υλικά συσκευασίας από την Εγκατάστασή της ΜΕΛΚΟ, τούτο δε παρά τη σχετική συμβατική της υποχρέωση και την καλεί όπως εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της παρούσας να παραλάβει από την Εγκατάστασή της στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου) με μεταφορικά μέσα, μέριμνα, ευθύνη και έξοδά της ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ τα υλικά συσκευασίας, διαφορετικά της δηλώνει ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, φθορά, ζημία, καταστροφή ή απώλειά τους. Για να λάβει και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 29-03-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 377/7480/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 10.03.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 7635/29.03.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Γιουσουφίδη Βασιλείου του Χρήστου, πρώην κατοίκου Ασπροπύργου, θέση "ΨΑΡΙ" και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 25-01-2021 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά του ΓΙΟΥΣΟΥΦΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση ΨΑΡΙ. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7480/10.02.2021 και ΕΑΚ : 377/10.02.2021 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (5.747,88€), ήτοι το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (5.247,88€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 29-03-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3600/07-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Αργυρόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Πατρών, οδός Αλ. Υψηλάντου, αρ. 216 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 022358217, το από 05-04-2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη και κάθε χρηματικό ποσό θα περιέλθει στα χέρια των τρίτων, καθώς και κάθε άλλη απαίτησή της από αυτόν και έως την εξόφληση, μέχρι του ποσού της προς την επισπεύδουσα οφειλή του των τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.778,74), πλέον των τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επομένη της επίδοσης ή κάθε μικρότερο ποσό. Παραγγέλλει-επιτάσσει τους τρίτους όπως μη καταβάλουν το ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενο ποσό προς τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, ούτε σε άλλον τρίτο διεκδικούντα την είσπραξη του από κάθε αιτία αλλά να κρατηθούν εις χείρας των τρίτων περαιτέρω νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί καταβολής διορίζονται οι οι 1) Γαβριήλ Λαμπρίδης, 2) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 3) Πηνελόπη Κυριακού δικηγόρος, 4) Ευγενία Ζαχαροπούλου δικηγόρος, 5) Ελευθερία Βεντουρή δικηγόρος, 8) Μαρία Τσαμπά, ασκούμενη δικηγόρος ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 07.04.2021 Η Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 60Β/02-04-2021 έκθεση επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κου Γεωργίου Αλέκου ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 998350438 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΟΣΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Μονεμβασιάς αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές έγχαρτο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 15443/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο από τον Δικαστή Γεώργιο Μποτώνη τον οποίο όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη Σχίζα, - Δικάζει ερήμην του εναγομένου, - Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης εκ μέρους του απολιπομένου εναγομένου στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, - Δέχεται την αγωγή, - Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (30.077,06), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, - Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, - Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους στην Αθήνα στις 27/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Γίνεται μνεία ότι περίληψη του δικογράφου θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 05/04/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμιόνη : 06/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 275 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ Ταχ. Κώδικας: 210 51 Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου Τηλέφωνο: 2754360217 FAX: 2754031298 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Κοιλάδας – Αργολίδας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» σημαίας ΚΑΝΑΔΑ, από το λιμάνι της Κοιλάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 7η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00η μεσημβρινή. Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 17.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμιόνη : 06/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 276 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ Ταχ. Κώδικας : 210 51 Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου Τηλέφωνο: 2754360217 FAX: 2754031298 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι του Πορτοχελίου – Αργολίδας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «FATHER MURPHY » σημαίας Μ. Βρετανίας , από το λιμάνι του Πορτοχελίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00η μεσημβρινή. Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας