PrintButton

09-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ:045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του, Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη -Θάλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2373ΣΤ/8. 4. 2021 έκθεση επιδόσεώς μου , για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ABAS MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» (πρώην ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΠΕ) ΑΦΜ: 095470879 , που έδρευε στην Αθήνα Νεοφύτου Δούκα αρ. 8 και ήδη αγνώστου έδρας , ακριβές αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 5996/2020 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στο διατακτικό της οποίας αναφέρει ότι δικάζει ερήμην την καθ’ ης ή αίτηση, δέχεται την αίτηση, καθορίζει την πραγματική αξία της εταιρικής μερίδας του αιτούντος, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (200.939,15), καταδικάζει την καθ’ ής η αίτηση στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250, 00) ευρώ, κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους την 24/11/2020. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 8/4/2021 Η Δικ . Επιμελήτρια Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’αριθμ. 8428Α/8-4-21 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά Γεωργίου Νουάρου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αρ.5-7, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το υπ’ αρ. 100/2020 απόσπασμα της υπ’αρ. 97/5-11-2020 έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του παραπάνω δικαστικού επιμελητή, προς τον Κλέαρχο Ζωντανό του Αθανασίου πρώην κάτοικο Λαμίας και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την έκθεση αυτή κατάσχονται τα 5/8 εξ αδιαιρέτου της υπ'αρ. 34 ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους, Στουρνάρη και Αραχόβης επί της πλατείας Εξαρχείων και στο συγκρότημα της οδού Αραχόβης αρ.61, συνολικής εκτάσεως χιλίων ογδόντα τριών και 0.59 τ.μ (1083,59), ιδιοκτησίας του Χρήστου-Χριστόδουλου Πολλάκη του Γερασίμου. Το οικόπεδο αυτό συνορεύει ανατολικά με την οδό Αραχόβης, δυτικά με πρώην ιδιοκτησίες Ε. Τριανταφυλλίδη. Μ.Μπενζίκη. Α.Φωκά και Κ.Δόντου και ήδη Ε.Τριανταφυλλίόη και πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών, βόρεια με την οδό Θεμιστοκλέους και νοτιά με πρώην ιδιοκτησίες Ι.Καζανόβα και Αρ.Πολυχρονίδη και ήδη δυο πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών. Το παραπάνω διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα δωμάτια, χωλ. δωμάτιο υπηρεσίας, μαγειρείο, λουτρό, αποχωρητήριο υπηρεσίας και διαδρόμων, έχει έκταση εκατόν τριάντα πέντε (135) τ.μ. όγκο ιδιόκτητο τετρακόσια εβδομήντα (470) κ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι δύο χιλιοστά (22/1000).Το ανωτέρω ακίνητο θα εκτεθεί στον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στις 17 Ιουνίου 2021 στο συνήθη ιστότοπο πλειστηριασμών με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβ/φο Αθηνών Ευσταθία Μπολτσή. Επισπεύδουσα είναι η Εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,η οποία εδρεύει στην Αθήνα,οδός Κ.Παλαιολόγου 4-6. Το ποσό της οφειλής ανέρχεται σε 3.738,47 € πλέον εξόδων εκτελέσεως και απορρέει από την υπ’αριθμ.761/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Το παραπάνω ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 81.000 € και τιμή πρώτης προσφοράς είναι το ποσό των 81.000 €. Αθήνα, Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Νουάρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 2379/04-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, (Καποδιστρίου 18 Αθήνα), επιδόθηκε προς τον κ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΑΜΙΝ ΣΑΟΥΑΧ (ΑΜΙΝ CHAWAKH) του Μοχάμεντ και της Κορδία, με Α.Φ.Μ. 142137789, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 76621/05.10.2020 πράξης της (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 08.04.2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 6566 δ΄/07-04-2021 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό εκκαθάριση Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας PROBANK A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, Α.Φ.Μ. 099877019, νόμιμα εκπροσωπούμενης επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 001145352, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δορυλαίου αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από το πρώτο (α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ΄ αριθ. 28.488/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την στο τέλος αυτής από 05.04.2021 επιταγή προς πληρωμή, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενον να της καταβάλει για κεφάλαιο 1.134,629,70 εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 6/1/2010, των τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης και συνολικά το ποσό 1.157.005,20, εντόκως, πλην του κεφαλαίου από την επίδοση, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. Αθήνα 08 Απριλίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6565 δ΄/07.04.2021 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ- ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», με Α.Φ.Μ. 090038000, ως ειδικής διάδοχου της πρώην τραπεζικής εταιρίας «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» (πρώην «ASPIS BANK), που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Πρέσβεια του Νικολάου και της Δέσποινας, με Α.Φ.Μ. 037019960, πρώην κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Αλεξ. Υψηλάντη αρ. 110 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3110/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από Αγωγή της άνω εταιρίας κατά αυτού και κατά του Κωνσταντίνου Πολυχρονίου του Γεωργίου και, υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος στην ενάγουσα το ποσό των τριακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (306.800,89), με τον εκάστοτε τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, από την επομένη της 17-07-2013, ήτοι από 18-07-2013, μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή, ως προς την προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη, για το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) και, καταδικάζει τους εναγόμενους στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00). Αθήνα 08 Απριλίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 6567 Δ΄/07.04.2021 ΈΚθεση Επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθήνας, ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ, Α.Φ.Μ. 044977642, μέλος της εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΟΥΖΟΥΛΑ Α.Ε.Ε.Δ.Ε." ΕΔΡΑ : ΝΙΚΗΤΑΡΑ 8-10 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678, ΑΦΜ 996910057 Α΄Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2103300294 ΚΙΝ. 6955119261, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ.Ελένη Σ. Γυπαράκη,για τον καθ’ού η επιταγή προς πληρωμή, ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου Πρωτ. Ηλείας, Δημητρίου Κονδύλη, πληρεξουσίου της επισπεύδουσας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (υπ΄αριθμ. 1987224/10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 08-03-2021 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι του υπ’ αριθμ. 2117/2014 πρώτου (Α’) Απογράφου εκτελεστού της υπ΄ αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του παραπάνω καθ’ού, αγνώστου διαμονής. Η πιο πάνω από 08-03-2021 επιταγή προς πληρωμή έχει ως εξής: «Ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το υπ’ αριθμ. 2117/2014 πρώτο (Α’) Απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή μου και επικυρώνω νομίμως, παραγγέλλοντας σε αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα, συγκοινοποιώντας και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κάτοικο Αθήνας (Δικαστήρια Ευελπίδων), κατ’άρθο 135 παρ.1 ΚπολΔ, για να λάβει γνώση ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως να καταβάλει, νόμιμα κι εμπρόθεσμα, τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα ποσά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (υπ΄αριθμ. 1987224/10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 13.7.2020 Σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ. πρωτ. 272/14.07.2020 στον Τόμο 11, με αυξ. αριθμ. 220, σε συνδυασμό με το από 13/07/2020 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου για την πόλη του Δουβλίνου Ιρλανδίας Κλοντάγκ Ο’ Χάγκαν (Clodagh O’ Hagan) και η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, μεταξύ των οποίων και της επιδικασθείσας απαίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156/2003 δυνάμει της από 13ης Ιουλίου 2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ. πρωτ. 271/14.07.2020 στον Τόμο 11, με αυξ. αριθμ. 219. Προηγουμένως, η άνω τραπεζική εταιρεία, με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank», νόμιμα εκπροσωπούμενη, υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επιδικασθείσας απαίτησης, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (με ΑΦΜ 094014250 στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000), ως καθολική διάδοχος αυτής -λόγω διάσπασης αυτής και απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της «Eurobank»- σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 (άρθρα 57 και 59-74) και 2515/1997 (άρθρο 16) και τις Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020. Ήτοι: 1] Για επιδικασθείσα απαίτηση, το ισόποσο σε Ευρώ των Ελβετικών Φράγκων Εκατόν εξήντα πέντε Χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα και Τριάντα τέσσερα (CHF 165.890,34) με την επίσημη ισοτιμία των σε Ευρώ κατά την ημέρα καταβολής, συνολικά, που αντιστοιχούν σήμερα την 17-09-2020 στο ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα και εξήντα δύο λεπτών (159.540,62 €), σύμφωνα με την επίσημη σημερινή ισοτιμία (0,93) (βάσει του δελτίου συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ε. Κ. Τ της 17.09.2020 που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος), έντοκα από 17-9-2020, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο της ενήμερης οφειλής κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. 2] Ευρώ 1.730,00 για δικαστική δαπάνη που μας επιδικάσθηκε. 3] Ευρώ 50,00 για δαπάνη επίδοσης της παρούσας και 4] Ευρώ 50,00 για σύνταξη της παρούσας επιταγής και για εντολή προς επίδοση, τα δε υπό 2, 3 και 4 κονδύλια συνολικού ποσού 1.830,00 Ευρώ έντοκα, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, διαφορετικά θα εκτελεσθεί η παρούσα αναγκαστικά, οπότε και θα προστεθούν και 50,00 Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, που δίνεται με την παρούσα. δηλαδή συνολικά, το ποσό των 161370,62 €, εκ των οποίων: α) το μεν ποσό των 159540,62 Ευρώ, έντοκα όπως παραπάνω [υπό 1] και β) το δε συνολικό ποσό των 1830,00 Ευρώ [άθροισμα ποσών υπό 2, 3 και 4], έντοκα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της α επιταγής την 20-2-2014, μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα αναγκαστικά και θα προστεθούν 50,00 Ευρώ για την σύνταξη της σχετικής εντολής της εκτέλεσης, που δίνεται με την παρούσα. Δηλώνουμε ότι πληρεξούσιό μας, δεκτικό καταβολής και αντίκλητό μας, διορίζουμε τον υπογράφοντα την παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο. ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ διά της παρούσης μας τα κάτωθι έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925 Κ.ΠολΔ, ήτοι: 1] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 271/14.07.2020 περίληψη της από 13.07.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 από την οποία αποδεικνύεται η πώληση και μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, που έχει εγγραφεί στις 14.07.2020 στα Βιβλία του αρθρ. 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11 με αριθμό 219 (άρθρο 10 παράγραφος 8 του ν. 3156/2003), 2] Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1168/17-7-2020 κεκυρωμένο απόσπασμα εκ του παραρτήματος που έχει επισυναφθεί στην παραπάνω περίληψη της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει εξαχθεί από τα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (ν. 2844/2000) και από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της παραπάνω απαίτησης (Τομ. 11 και αρ. 219). 3] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 272/14.07.2020 περίληψη της από 13.07.2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/03 που ενεγράφη στις 14.07.2020 στο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11 με αριθμό 220 (άρθρο 10 παράγραφος 16 του ν. 3156/2003), από την οποία προκύπτει ότι η διαχείριση των παραπάνω μεταβιβασθεισών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και της επιδικασθείσας, ανατέθηκε στις 13.07.2020 από την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία ««ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ)» στην εταιρεία μας υπό την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με διακριτικό τίτλο «doValue Greece». 4] Το ΦΕΚ τ.Β 880/16.03.2017, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, για την παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016. 5] Την Ανακοίνωση για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ. 1987224/10.6.2020, για την τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», τον Διακριτικό Τίτλο «Eurobank Financial Planning Services» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την τροποποίηση της επωνυμίας σε «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «doValue Greece». 6] Τις Ανακοινώσεις υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Δ/νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχα, στοιχεία της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής και στοιχεία της νεοσυσταθείσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». 7] Την από 17-9-2020 καρτέλα εξωλογιστικού υπολογισμού ποσού οφειλής μετά τόκων. Σημειώνεται ότι: Κατά το άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ. "Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης. Εν προκειμένω, διαπίστωσα ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, δεν κατοικεί στην Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 13-15 (όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ.6487γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη Καρακωστή), αλλά ούτε στην έτερη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στον Νέο Ηράκλειο Αττικής (οδός Πανδοσίας 83 Νέα Ιωνία) (όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ.6490γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη Καρακωστή), και επειδή δεν έχει δηλωθεί αντίκλητος και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσω τη νέα κατοικία, ή έδρα της επιχείρησης ή διαμονή του, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλα και την επισταμένη έρευνα που διενήργησα (έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας μου, έρευνα προς περιοίκους, το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, τον τηλεφωνικό κατάλογο του Ο.Τ.Ε. και το διαδίκτυο και ερώτηση του δικ.επιμελητή προς τον αδελφό του, Βασίλειο Φιλλιπαίο, που δεν απάντησε), από την οποία προέκυψε ότι είναι ο ανωτέρω αγνώστου διαμονής. Πύργος, 08-03-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε2 - ΠΥΡΓΟΣ 27131 ΤΗΛ.ΓΡ.2621035035/ΚΙΝ 6972081439 ΑΦΜ 997851898 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ. Αθήνα 08-04-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4593Δ΄/9-3-2021 Έκθεση Επίδοσής μου, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Φίλλιπο Σουλτάνη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ψηφιακό αντίγραφο της υπ’ αρ. 3911/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) με την οποία κηρύσσει τους ενάγοντες: α) Νικόλαο Παπαδόπουλο του Ανδρέα (ΑΦΜ:030688163) κάτοικο Παλλήνης Αττικής και β) Ευτύχιο Παπαδόπουλο του Ανδρέα (ΑΦΜ:037220618) κάτοικο Αιάντειου Σαλαμίνας, Λ. Κακής Βίγλας αρ. 1, μη γνήσια τέκνα του Φίλλιπου Σουλτάνη του Γεωργίου, για να λάβει γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 7/4/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 02 / 2021 Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας - Διακήρυξη Νο. 02/2021 Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 02/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 έως 13:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:30. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα. Πειραιάς, 07 Απριλίου 2021 Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ :ΨΑΣΠΟΡΙΩ-Γ1Χ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΔΑΜ: 21PROC008428973 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - Τ.Κ. 85 132 - ΡΟΔΟΣ Ρόδος, 08/04/2021 ΤΗΛ. (22410) 43500 & (22410) 43517 Αριθ. Πρωτ. 710 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλέφωνο : (22410) 43500, 43502 Φαξ : (22410) 34949 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site : www.litando.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) Κωδικοί CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. O Πρόεδρος του ΔΛΤΝΔ έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 42/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΩΔΟΡΙΩ-ΖΗΑ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η επαναδιακήκυρυξη, και την υπ’ αριθμ. 41/2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:97ΤΚΟΡΙΩ-8Ξ9), περί α) ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των των ορίων και β) επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, προκηρύσσει την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για 2 έτη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 1.412.139,75 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24% (470.713,25 για κάθε έτος) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εφαρμογή του κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας, και τη μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Τουριστικού Λιμένα ΡΟΔΟΥ για τη μείωση της τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου η Εγκατάσταση αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004. Δικαίωμα συμμετοχής: Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ (Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Απαιτείται επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Γενικός χρόνος παράδοσης – Διάρκεια: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: ΔΛΤΝΔ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ, ΡΟΔΟΣ Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Επανάληψη της Διακήρυξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου-ΔΛΤΝΔ (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: Ημερομηνία: 13/05/2021και ώρα 11:00 π.μ. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 15.184,30 Ευρώ (2% επί της 2-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Η διορθωτική προκήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 08/04/2021. Η αρχική προκήρυξη είχε αριθμό 2021/S 057-144133. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Β. Παπαοικονόμου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας