PrintButton

16-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4324Ε'/15-10-2021 έκθεσή μου επεδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 22-09-2021 αγωγής, Ειδική Διαδικασία Γαμικών διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, του ενάγοντος Σεντάτ Σεπετσή Χασάν του Ραήμ και της Σελιμέ, κατοίκου Βέννας Ν. Ροδόπης και στρέφεται κατά της εναγόενης Μποιάνκα (Boyanka) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ (GEORGIEVA) του Ανγκελ και της Μίνκα, κάτοικο Βέννας Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος, ο υφιστάμενος μεταξύ του ενάγοντος με της εναγόμενης από 26-02-2013 πολιτικός γάμος, ο οποίος τελέστηκε στις 26-02-2013 στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. Να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των Σελμά, η οποία γεννήθηκε το έτος 2013, αποκλειστικά στον ενάγοντα. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος. Με την με αριθ. ΕΙΔ 175/2021 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της αγωγής το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις -09- του μήνα Φεβρουαρίου του 2022 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθ. -32-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να βρίσκονται στην συζήτηση της παρούσης, όταν και όπου με την πιο πάνω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Κομοτηνή 15-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Τηλ.: 25310 85167 και κιν. 6936935240 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 11675/80224/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 13.10.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΦΙΛΑΝΔΡΟ πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛHΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και το διακριτικό τίτλο «ATE LEASING A.E. Υ.Ε.Ε.», τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση (άρθρα 67 και 68 του ν. 3601/2007 – Φ.Ε.Κ.Β. 2711/24.10.2013), με Α.Φ.Μ. 094319125/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα (Κατεχάκη 61Α΄ και Βρανά) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, την εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Γραβιάς και Γρανικού, αριθμ. 3, με Α.Φ.Μ. 800721689, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία διορίστηκε δυνάμει της ΕΠΑΘ της 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β 925/5-4-2016) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 4554ΣΤ΄/15.10.2021, 4552ΣΤ΄/15.10.2021 και 4553ΣΤ΄/15.10.2021 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό : 1) του Σπυρίδωνα Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Ε. Γιάνναρη αριθμ.15 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) της Ελένης Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της Κατίνας Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα, ακριβές έντυπο αντίγραφο, από το στην κατοχή του παραγγέλλοντος δικηγόρου επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 13-10-2021 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "«ΑΤΕ ΛHΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» Κατά : 1) του Σπυρίδωνα Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Ε. Γιάνναρη αριθμ. 15, ως η τελευταία δηλωθείσα κατοικία του στην Εφορία το έτος 2011 (νυν αγνώστου διαμονής), 2) της Ελένης Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1, ως η τελευταία γνωστή κατοικία της και νυν αγνώστου διαμονής και 3) της Κατίνας Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1, ως η τελευταία γνωστή κατοικία της και νυν αγνώστου διαμονή. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 80224/13.10.2021 και ΕΑΚ : 11675/13.10.2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να δεκτή η παρούσα Αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, κατά τις κύριες ή επικουρικές βάσεις της παρούσας και για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της, τα κάτωθι αναλυτικά ποσά: 1) Για ληξιπρόθεσμα και ήδη απαιτητά μισθώματα, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτών (7.298,10€), πλέον ΦΠΑ αξίας χιλίων τριακοσίων δέκα τριών Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.313,66€), ήτοι συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ένδεκα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (8.611.76€), και συγκεκριμένα μέρος μισθώματος περιόδου από 14/03/2001 έως 14/06/2001 ποσού συνολικής αξίας 3.842,31€ και μισθώματα περιόδου από 14/06/2001 έως 14/09/2001 ποσού συνολικής αξίας 4.769,45€ και μάλιστα εντόκως κατά τα συμπεφωνημένα από τότε που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και μέχρι εξοφλήσεώς του, 2) Για Δεκατέσσερα (14) υπολειπόμενα μισθώματα (έκαστο ποσού 3.906,13€), ποσού καθαρής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (54.685,85€), πλέον ΦΠΑ αξίας δεκατριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων Ευρώ και εξήντα λεπτών (13.124,60€), ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (67.810,45€), για τους μήνες από Σεπτέμβριου του έτους 2001 έως Μάρτιο του έτους 2005 και μάλιστα εντόκως από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας που αφορά μελλοντικά μισθώματα μέχρι λήξεως της σύμβασης και 3) Για έξοδα νομικών ενεργειών καθαρής αξίας σε Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε και πενήντα δύο λεπτών (2.205,52€), πλέον ΦΠΑ αξίας σε Ευρώ πεντακοσίων είκοσι εννέα και τριάντα δύο λεπτών (529,32€), ήτοι συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (2.734,84€). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 15-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Μελίνας-Δήμητρας ΦΑΛΑΡΑ, πληρεξούσιας δικηγόρου της AL ZOUΕDI GHANIA, κατοίκου Νεμέας, υπηκόου Ιράκ, με αριθμό άδειας διαμονής Ρ00566470, εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα στις 15-10-2021 με την υπ’ αριθμόν 4989 έκθεση επίδοσής μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα, ως κατά Νόμο αρμόδιο τον FARAJ LEΗOUEK SALEHSALEH AL ZOUΙDI, υπήκοο Ιράκ, γεννημένο στις 08/07/1973, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 65540/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7023/2021, προς γνώση του και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της κλήσης στις 19/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 16, υπό τον όρο να επιδοθεί το δικόγραφο της κλήσης 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Με την κλήση η αιτούσα ζητεί να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 39009/2020 και ΕΑΚ 4172/2020, προσδιορισθείσα για εκδίκαση στη δικάσιμο της 11ης/09/2020, οπότε και ματαιώθηκε. Με το αρχικό δικόγραφο η αιτούσα ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά, λόγω κατεπείγοντος η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της HUSSEIN AL ZOUΕDI ή ΖΟUIDI του FARAJ και της GHANIA, που γεννήθηκε στις 15/04/2009 στο Ιράκ. Αθήνα 15/10/2021 Σοφία Δούκα 6933286950 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το εν Αθήναις Τεκτονικό Ίδρυμα, συσταθέν σύμφωνα με την από 04 Ιανουαρίου 1928, αριθμός φύλου 2, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διακηρύττει την ενοικίαση εν συνόλω των τεκτονικών κτιρίων που έχει στην ιδιοκτησία του, με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα 125.608,00 €, όπως ορίζεται στον Ν. 4172/2013 άρθρο 39 παρ. 2 και την ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών 1069/23.03.2015 άρθρο 6. Τα κτίρια αυτά είναι τα εξής: 1. Αθήνα, Αχαρνών 19, πενταόροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο, συνολικού εμβαδού 2.688,85 m2. Το κτίριο αυτό προσφέρεται για τις χρήσεις του υπογείου, ισογείου, 1ου, 3ου και 4ου ορόφου για τις ημέρες της εβδομάδος Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ετησίως για το 80% των Σαββατοκύριακων, σε συνεννόηση με τον συνιδιοκτήτη του 20% του κτιρίου, που είναι το σωματείο «Τεκτονική Ένωση». Ο 5ος όροφος και το δώμα προσφέρεται για καθημερινή από κοινού χρήση, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με το Τεκτονικό Ίδρυμα. 2. Ελευσίνα, Κίμωνος 20, τριώροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 3. Ζάκυνθος, Ευγενίδου 2, 1ος και 2ος όροφος σε τριώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 360,00 m2, 4. Χανιά, Σφακιανάκη Ι. 36, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 277,00 m2, 5. Ιωάννινα, Τεπελενίου 9, ισόγειος χώρος με υπόγειο συνολικού εμβαδού 208,00 m2, 6. Λάρισα, Φιλικής Εταιρείας 1, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 7. Κομοτηνή, Αϊδινίου 1, 5ος και 6ος όροφος σε πολυκατοικία, συνολικού εμβαδού 226,09 m2, 8. Έδεσσα, Πλάτωνος 13, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 203,00 m2, 9. Χαλκίδα, Μαυρομιχάλη 9, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 140,30 m2, 10. Μυτιλήνη, Βηλάρα 3, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 348,00 m2, 11. Σέρρες, Χατζηπανταζή 5, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 142,00 m2, 12. Ξάνθη, Παλαιολόγου 18, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 250,00 m2, 13. Αλεξανδρούπολη, Ελ. Βενιζέλου 43, διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία συνολικού εμβαδού 193,00 m2. Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένες Ελληνικές Τεκτονικές δυνάμεις, που έχουν θεμελιώδεις αρχές τα ιδεώδη των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων. Με καταστατικό σκοπό, την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών τους δια της αυτογνωσίας, της ερεύνης της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της εφαρμογής των αρχών της Τεκτονικής Ηθικής. Επίσης την ευώδοση έργων ευποιΐας, την περίθαλψη και μόρφωση απόρων παίδων και να συνέρχονται εν Στοαίς, αίτινες τούτο μεν είναι επί μέρους συγκεκροτημέναι ενώσεις αδελφών, υπό κοινών τύπων και κανονισμών διεπόμεναι, όσον αφορά την συγκρότησιν, σύστασιν και λειτουργίαν αυτών, τούτο δε Τεκτονικά Εργαστήρια, ήτοι ο τόπος, ένθα ούτοι, συνερχόμενοι, εργάζονται προς βελτίωσιν αυτών, δια της κατανοήσεως και εφαρμογής των Τεκτονικών Αρχών. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τεκτονικού Ιδρύματος στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, Αχαρνών 19 και Σουρμελή, Αθήνα 10438, στον 5ο όροφο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 Εν Αθήναις τη 15η Οκτωβρίου 2021 Για το Τεκτονικό Ίδρυμα Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Νικ. Ματτές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.6618Ζ΄/04-08-2021 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 26.07.2020 αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 682 και 707 ΚΠολΔ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) της αιτούσης Διάνας Τζιρίδου του Γεωργίου και της Ευδοκίας, κατοίκου Σαπών-Π.Ε. Ροδόπης, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ.8, με ΑΦΜ 137002409 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά του καθού η αίτησή της Γεωργίου Μπαλαμπανίδη του Νικολάου και της Νανούλη, κάτοικο Σαπών –Π.Ε. Ροδόπης, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 124968645 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, με την οποία αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν, ζητάει αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση εις χείρας του τραπεζικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και του επί του αρ. 5356045883326 ατομικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στο Υποκατάστημα Σαπών-Ν. Ροδόπης, ως και άλλου τηρούμενο στην ίδια τράπεζα λογαριασμό, καθώς και των απαιτήσεων που ο καθού διατηρεί σε βάρος των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, Eurobank Ergasias A.E, μέχρι του ποσού των 129.975,00€=109.975+10.000) πλέον τόκων και εξόδων. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, μέχρι τη έκδοση αποφάσεως επί της παρούσας αιτήσεώς της, απαγορεύουσα στον καθού τη διάθεση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των απαιτήσεων, που διατηρεί ο καθού εις χείρας του ανωτέρω τραπεζικού ιδρύματος και του ανωτέρω λογαριασμού καθώς σε όλα τα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, μέχρι του μέχρι του ποσού των 129.975,00€=109.975+10.000) πλέον τόκων και εξόδων. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρο. Με την έκθεση κατάθεσης δικογράφου χωρίς πινάκιο με αριθμό Ασφ.197/ 2021 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση από την δικηγόρο κα Ροκοπάνου Παναγιώτα της αίτησης αυτής και την παρά πόδας αυτής πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού του ως άνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτηση της αίτησης το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στις -10- του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8) ημέρες πριν από την συζήτηση. Και με την κάτωθι αυτής με ημερομηνία 29-07-2021 Προσωρινή Διαταγή του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κ. Γεωργίου Καπετανίδη, προεδρεύοντα Πρωτοδίκη η οποία: Χορηγεί προσωρινή διαταγή. Απαγορεύει τον καθού Γεώργιο Μπαλαμπανίδη, την διάθεση και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των απαιτήσεων που διατηρεί αυτός σε βάρος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και δη επί του αρ. 5356045883326 ατομικού τραπεζικού λογαριασμού καθώς και σε άλλον τηρούμενο στην ίδια τράπεζα λογαριασμό, καθώς και την απαιτήσεων που ο καθού διατηρεί σε βάρος των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, Eurobank Ergasias A.E, μέχρι του ποσού των 129.975,00€ μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως ο προς ην η επίδοση να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται καθώς όπως συμμορφωθεί με την άνω προσωρινή διαταγή.- Καλείται δια της παρούσης, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθμ.1, τηλ: 531021610 & 6977586267) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» (ΑΜ 29741) --------------- Με την υπ’ αριθ. 1324/2021 Έκθεση του κου Εισηγητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κου Ευάγγελου Χατζίκου, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό των κινητών πραγμάτων της πτωχεύσεως, όπως αυτά αναφέρονται στην από 22/09/2021 και με αρ. κατ. 1722/04.10.2021 αίτηση της συνδίκου της πτώχευσης και στην υπ’ αριθ. 1324/2021 Έκθεση του κου Εισηγητή, ή σαν σύνολο ή χωριστά το καθένα με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 80% της αρχικής τιμής α΄ προσφοράς τους. Ο κος Εισηγητής επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την εκποίηση, ανάλογα με το τίμημα που θα επιτευχθεί. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της περιλήψεως της εκθέσεως στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείου Νομικών), και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Αντίγραφο της εκθέσεως να τοιχοκολληθεί, όπως ορίζει ο νόμος και περίληψή της να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» και στο διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες. Αθήνα, 15/10/2021 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Περίληψη της με αριθμό 3494 / 13.10.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία επωνυμία “ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, και του υπ’ αρ. 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) κατέστη καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16), οδός Ευελπίδων περιοχή Κυψέλης Αττικής, Τ.Κ. 10167, για τον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Γιαννιτσών αρ. 21, με ΑΦΜ 074453231, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ’αριθμ 22006/03-07-2014 (Αριθμός Απογράφου: 21847/2014) Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που προσαρτάται στην με αριθμό 4.620/06-02-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανοπούλου Δήμητρας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/10/2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί ήτοι: α)για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ 210.081,60, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 10/03/2012, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50% πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 10/03/2012, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 ν. 2601/98 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των Ευρώ 3.570,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/7/2014, γ) για σύνταξη, παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή και επίδοση α’ επιταγής Ευρώ πενήντα πέντε (55,00) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/07/2014 και δ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ 86,80 (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχισθεί η εκτελεστική διαδικασία που επισπεύδετο δυνάμει της υπ αριθμ. 1839/30-01-2019 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Μπελογιάννη Π. Κωνσταντίνου. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε το Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο ΑΜ15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ,: 2106444610 προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης του ως άνω ποσό άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή και αντιγράφεται στην ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: 1 Η «Γενική των Δημοπρασιών» και 2 «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου Περίληψη της με αριθμό 3493 / 13.10.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία επωνυμία “ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, και του υπ’ αρ. 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) κατέστη καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16), οδός Ευελπίδων περιοχή Κυψέλης Αττικής, Τ.Κ. 10167, για την εναγόμενη GIANNOPOULOS EOANNA του COSTAS, πρώην κάτοικου Αθηνών Αττικής, οδός Γιαννιτσών αρ. 21, με ΑΦΜ 047979390, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ’αριθμ 22006/03-07-2014 (Αριθμός Απογράφου: 21847/2014) Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που προσαρτάται στην με αριθμό 4.620/06-02-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανοπούλου Δήμητρας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/10/2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί ήτοι: α)για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ 210.081,60, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 10/03/2012, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50% πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 10/03/2012, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 ν. 2601/98 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των Ευρώ 3.570,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/7/2014, γ) για σύνταξη, παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή και επίδοση α’ επιταγής Ευρώ πενήντα πέντε (55,00) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/07/2014 και δ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ 86,80 (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχισθεί η εκτελεστική διαδικασία που επισπεύδετο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1839/30-01-2019 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Μπελογιάννη Π. Κωνσταντίνου. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε το Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο ΑΜ15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ.: 2106444610 προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης του ως άνω ποσό άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή και αντιγράφεται στην ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: 1 Η «Γενική των Δημοπρασιών» και 2 «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας