PrintButton

20-10-2021

on .

διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ 5468γ/27-09-21 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας Π. Θεοδωροπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παρρέν, αρ. 5, Αθήνα, επεδόθη στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Ευαγγέλου Βώδινα του Παναγιώτη, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, οδός Γ. Ζαμπέλη, αρ. 11, με ΑΦΜ 071701815 και μετά από έγγραφη παραγγελία του, ακριβές αντίγραφο της από 15-09-2021 Εξωδίκου Πρόσκλησής του προς τον Δημήτριο Νικολάου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 008659962, πρώην κατοίκου Αγ. Παρασκευής και ήδη Αγνώστου Διαμονής προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 11-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΥΣΤΑΘΙΑ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αρ. 368/2021 Διαταγή της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ- ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Ο.ΜΗ.Χ./ΔΕΗ-ΚΗΕ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη, αρ. 73-75 και εκπροσωπείται νομίμως, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο καταστατικό και αφορούν τα άρθρα 4, 25, 32, 34, 35}2, 36}3, 46, 50}2, 51}6. Αθήνα, 13-10-2021 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΜΠΟΥΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ EΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΘ. 71105/940/16-9-2021 ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Διά της υπ’ αρ. 11677/19.10.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Μαρίας M. Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικαστικής Πληρεξουσίας Ν.Σ.Κ. Αγαθονίκης Κούτμου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου Στυλιανό Τουχτίδη του Χρύσανθου, ως φερόμενο κάτοικο Καλιφόρνιας ΗΠΑ, και ήδη ως αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 16.09.2021 κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΑΦΜ ΑΑΔΕ: 997073525), που εδρεύει στην Αθήνα, με ΓΑΚ: 71105/16-9-2021 και ΕΑΚ: 940/16-9-2021 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενης και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής καθ’ ού η κλήση, η οποία θα προσδιορισθεί προς συζήτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 237 ΚΠολΔ, με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει ο καθ’ ού γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω κλήση του ζητάει να γίνει αυτή δεκτή προκειμένου να συζητηθούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι 8-9-2021 αντιρρήσεις του και να γίνουν αυτές δεκτές. Να μεταρρυθμισθεί ο από 18-5-2021 Λογαριασμός (πίνακας) Διανομής πτωχευτικής περιουσίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ-ΣΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που συνετάγη από τον οριστικό σύνδικο της ενώσεως των πιστωτών, Δικηγόρο Αθηνών, Ιωάννη Κατοχιανό του Γεωργίου, ο οποίος εγκρίθηκε από τον κ. Εισηγητή της πτώχευσης πριν την υποβολή των αντιρρήσεών μας και συντασσομένου νέου πίνακα να ικανοποιηθεί το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στις αντιρρήσεις μας. Να καταδικαστούν οι καθ’ ών στη δικαστική μας δαπάνη άλλως, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας. Αθήνα 19.10.2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου, Αγαθονίκη Σ. Κούτμου Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. Στις 30/09/2021 κατατέθηκε η από 03/08/2021 αίτηση της Ζαφειρούλας Λαζαράκου του Λαζάρου, κατοίκου Χαϊδαρίου, επί της οδού Φειδιπίδου αρ. 5, για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του Σωτηρίου Δρόση, ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ζητά να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ο Σωτήριος Δρόσης του Ιωάννη και να ορισθεί η ίδια ως δικαστικός συμπαραστάτης του, να διοριστεί η ίδια ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του μέχρι να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που θα εκδοθεί από το δικαστήριο, αλλά και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης του, να ανατεθεί στο πρόσωπο της αιτούσας η επιμέλεια του ως άνω συμπαραστατούμενου, να διοριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο που θα εποπτεύει τη δικαστική συμπαράσταση, αποτελούμενο από 1) τον Ιωάννη Δρόση, πατέρα του συμπαραστατούμενου, 2) τον Ειρηνοδίκη Αθηνών και 3) τον Προϊστάμενο της κοινωνικής υπηρεσίας Αθηνών και τέλος να διαταχθεί από το δικαστήριο η καταχώρηση του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του κατ’ άρθρο 1675 ΑΚ. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η έκθεση κατάθεσης δικογράφου υπ’ αριθμ. 75531/3252/2021 στην κ. Γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου. 2) Η πράξη ορισμού συζήτησης που ορίζει ΔΙΚΑΣΙΜΟ της Αίτησης την 13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 2, αίθουσα 202, και 3) την από 14/10/2021 παραγγελία για την επίδοση σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αιτήσεως όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες . Αθήνα 15/10/2021 Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου, ως πληρεξούσιου του Όθωνα Παναγιωτάρα του Διονύσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανταζή αρ. 10-12 επεδόθη δυνάμει της υπ’ αριθμ 8714B΄/30-9-2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας Κ. Δημητρακοπούλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρίας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δημοσθένους αρ. 261-263 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη είναι άγνωστης έδρας, η με ΓΑΚ/ΕΑΚ 58327/1437/2021 με ημερομηνία 15/09/2021 κλήση του Όθωνα Παναγιωτάρα με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την με αριθμό 77231/2854/2017 αίτηση του Ν.3869/2010 που είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αίτημα την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως, την επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, την κατά το άρθρο 5 παρ. 2, 3, ως και αίτημα την εξαίρεση από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστωτών ενός διαμερίσματος επί της οδού Πανταζή αρ 10-12 που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογενείας του ως και την αναγνώριση ότι με την τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του προς τους καθ’ων πιστωτές του. Η ως άνω κλήση κατατέθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 815/2021 απόφασης του ΕιρΑθ που κήρυτε απαράδεκτη την συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ 58327/1437/2021). Προ της ως άνω απόφασης, είχε εκδοθεί η με αριθμό 374/2019 ΕιρΑθ που κήρυττε επίσης απαράδεκτη τη συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ 56604/2703/2019). Η «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καλείται όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω κλήσης την 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ότε και έχει προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με πινάκιο ΡΟ18 στο ακροατήριο 18 προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-10-2021 Ευανθία Δημητρακοπούλου Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα Τηλ. 2105237875 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δια της υπ’ αριθμ. 9185/ 19-10-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Εμμανουήλ Καπνισάκη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός Παν. Τσαλδάρη αρ. 81-83 και ήδη αγνώστου διαμονής ως μοναδικού εξ’ αδιαθέτου κληρονόμου των ήδη αποβιώσαντων οφειλετών Γεωργίου Καπνισάκη του Εμμανουήλ και Αναστασίας Καπνισάκη το γένος Νικολάου και Μαρίας Μαρίνου, ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της από 20-09-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του πρώτου, απευθυνόμενης ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει α) για τη με αριθμό 030861091/02.03.1989 σύμβαση το ποσό των 195.193,92 ευρώ εκ του υπ’ αρ. 0488 0308610911 λογαριασμού,β) για τη με αριθμό 0312110529/02.03.1989 σύμβαση το ποσό των 63.811,57 ευρώ εκ του υπ’ αρ. 0488 0312110529 λογαριασμού, ήτοι το συνολικό ποσό των 259.005,49 ευρώ έντοκα από την 01.04.2021 κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Να κυρηχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μετά της κάτωθι αυτού με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 72111/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2986/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Αντικείμενο: Ενοχικό, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, με ΑΦΜ 116904914, σύμφωνα με την από 07/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίας Δήμ. Βλάχου ως πληρεξούσια της Παπαδημητρίου Βαρβάρας του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Αττικής, οδός Αντιγόνης άνευ αριθμού, με ΑΦΜ 073268389, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη Σ. Κατσίμπα (Εισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88Δ/18-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, το από 07/10/2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της Αλίκης Αρκομάνη του Ορέστη, πρώην κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Δάβαρη αρ. 65, με ΑΦΜ 115704550 και ήδη αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης, συγκοινοποιώντας 1) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ' αριθμόν 4953/2021 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την παρά πόδας αυτού επιταγή προς εκτέλεση, 2) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αρ. 11672Γ/25-06-2021 έκθεσης επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικολάου Χαρ. Ντόγκα, σύμφωνα με το οποίο επιτάσσεται η καθ' ης Αλίκη Αρκομάνη του Ορέστη να πληρώσει το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων οχτώ ευρώ και έντεκα λεπτών (2.308,11 €) στην επισπεύδουσα Παπαδημητρίου Βαρβάρα του Δημητρίου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ (18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.29 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί, δυνάμει της από 18-06-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020 και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 20-04-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα , στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με αριθμ. πρωτ. 45.089 / 16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, (υπ αριθμ. 3931/1-7-2013 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), διά της υπ αριθμ. 5722Γ/18-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της MARIYA TATARENKO του ANATOLY, πρώην κατοίκου Αγχιάλου 76 Πειραιάς Αττικής ή ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 42 ΑΘΗΝΑ Αττικής ή Αθηνών 61 Πειραιάς ή Αγ. Φωτεινής 40 Ανάβυσσος Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εκ του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος κατ άρθρο 918 παρ. 6 Κ.Πολ. Δικον., εκ του κατατεθέντος με την υπ αριθμ. 1507/2019 52164/26-10-2020 πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Οικονόμου, του υπ αριθμ. 1391/2011 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1390/2011 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, δια της οποίας διατάσσεται η δεύτερη και προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το ποσό των (84.014,54) ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την 24-4-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων και επιπρόσθετα ευρώ (1880), για δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η από 20-9-2021 παραγγελία σε μένα για την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», τα κάτωθι ποσά: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο 84.014,54 ευρώ εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την 24-4-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1880 ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου, ποσό (3,65) ευρώ, δ) για δαπάνη επίδοσης της από 28/03/2019 Β΄ επιταγής ποσό 40 ευρώ, ε) για δαπάνη επίδοσης της από 14-10-2020 Γ’ επιταγής 40 ευρώ, στ) για δαπάνη επίδοσης της παρούσης επιταγής ποσό 40 ευρώ , ήτοι συνολικά το ποσό των (86.018,19) ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας (εκτός από τα κονδύλια υπό στοιχεία β, γ, δ, ε, στ, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα. Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με ΑΜΔΣΑ 15816 (τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια, τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο 925 Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ (18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί, δυνάμει της από 18-06-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020 και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 20-04-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα , στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με αριθμ. πρωτ. 45.089 / 16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), διά της υπ αριθμ. 5723Γ/18-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΙΓΑΛΑ του Μιχαήλ και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Περγάμου αρ.51 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού με αριθμό 375/2014 της υπ αριθμ. 4238/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην της εναγομένης, ορίζει το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, δέχεται την υπο κρίση αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη και προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην ενάγουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, το ποσό των (134.700,38) ευρώ νομιμοτόκως από τις 19-9-2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρι την πλήρη εξόφληση, επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των (5.000) ευρώ. Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η από 7-9-2021 παραγγελία σε μένα για την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, τα κάτωθι ποσά: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο 134.700,38 ευρώ, νομιμοτόκως από την 19-9-2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 5.300 ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου ποσό 2 ευρώ, δ) για σύνταξη της παρούσα επιταγής ποσό 10 ευρώ, ε) για δαπάνη επίδοσης της παρούσας επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των (140.052,38) ευρώ και το συνολικό αυτό έντοκα, νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα. Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με ΑΜΔΣΑ 15816 (τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια, τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο 925 Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΑΔΑ: 6Ρ2ΜΩΞΥ-Θ90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 19 / 10 / 2021 Δ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αρ. Πρωτ. 42698 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18535 Πληροφορίες: Αικ. Χατζηνικολάου Τηλ.: 213 2022220 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Απόφαση της Ο.Ε. 786 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : Την 01 / 11 / 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων θα διεξαχθεί φανερός προφορικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (Εμ1) επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και Δραγάτση, στο Ισόγειο του κτιρίου της Ιωνιδείου Σχολής, το οποίο διαθέτει: κύριο χώρο ισογείου 108,81τ.μ., κύριο χώρο παταριού 109,62 τμ. και βοηθητικό χώρο υπογείου 111,43 τ.μ., με χρήση ως εμπορικού καταστήματος κατασκευής, εμπορίας, επιδιόρθωσης και μεταποίησης υφασμάτων και υποδημάτων. Στο υπό μίσθωση κατάστημα ο απερχόμενος μισθωτής θα παραμείνει με αποζημίωση χρήσης και θα αποχωρήσει μέχρι την ανάδειξη και κατακύρωση του νέου μισθωτή. Η διάρκεια της εκμίσθωσης για το ως άνω κατάστημα ορίζεται για 6 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 62.400 € (εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) ετησίως, ως τιμή που έχει καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου ως τιμή εκκίνησης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι επί μηνιαίου μισθώματος με τιμή εκκίνησης όπως προκύπτει αναλογικά από το ετήσιο ελάχιστο όριο της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου, ήτοι 5.200 € (πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ). Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες. Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου για ένα έτος, ήτοι ποσό έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (6.240 €). Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, υπολογιζόμενου όπως παραπάνω, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα τρία έτη της μίσθωσης. Μετά τη πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης το κατά μήνα καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό της μηνιαίας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (καθοριζόμενης από την ΕΛΣΤΑΤ) ) πλέον μίας μονάδας Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.piraeus.gov.gr). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) τοπική ημερήσια εφημερίδα και σε μία (1) ειδική των δημοπρασιών δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας