PrintButton

21-10-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Βαθμός προτ.: «Κοινός» Τμήμα Προμηθειών Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Αχαρνές, 20/10/2021 Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 Αριθμ. πρωτ.: 43270 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 126/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A Περιγραφή CPV Ομάδα «1» «Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιΐας, κλπ)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «2» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων συλλογής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, γάντζοι)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «3» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων (ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη) και καλαθοφόρων οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «4» «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και minibus». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «5» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων και πυροσβεστικών οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «6» «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «7» «Συντήρηση και επισκευή φορτωτών και εκσκαφέων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «8» «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών Ι.Χ. και δίκυκλων». 34913000-0, 50112000-3 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα: ➢ ΟΜΑΔΑ «1», εκτιμώμενης αξίας 1.302.000,00 € (1.050.000,00 € + 252.000,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «2», εκτιμώμενης αξίας 483.600,00 € (390.000,00 € +93.600,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «3», εκτιμώμενης αξίας 226.920,00 € (183.000,00 € + 43.920,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «4», εκτιμώμενης αξίας 104.160,00 € (84.000,00 € + 20.160,00 € € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «5», εκτιμώμενης αξίας 141.360,00 € (114.000,00 € + 27.360,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «6», εκτιμώμενης αξίας 130.200,00 € (105.000,00 € + 25.200,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «7», εκτιμώμενης αξίας 223.200,00 € (180.000,00 € + 43.200,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «8», εκτιμώμενης αξίας 137.640,00 € (111.000,00 € + 26.640,00 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «141194». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Ηχώ των Δημοπρασιών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια της Μαρίας - Αντουανέτας Αζίζ του Γιουσιφ και της Λουκίας - Μαρκέλλας - Μαρίας, συζύγου Αχμεντ Ραφάτ Φούντα, κατοίκου Αθηνών (Κολοκυνθούς 67-69) με ΑΦΜ 066059079 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 6357Γ'/20-10-2021 σχετικής έκθεσής μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αχμεντ Ραφάτ Φούντα, πρώην κάτοικο Αθηνών (Κεραμεικού 43) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 11-6-2021 ΑΓΩΓΗ (διαζυγίου) της πρώτης κατά του δεύτερου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με χρονολογία κατάθεσης 26-7-2021, ΓΑΚ 60709/2021 και ΕΑΚ 9020/2021, ημερομηνία δικασίμου: 23-5-2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 09.00 π.μ., κτίριο: 6, αίθουσα: 6, πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ) και αριθμό πινακίου: 35 και η πρώτη ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της, να κηρυχθεί με απόφαση του ως άνω δικαστηρίου λυμένος ο γάμος της με τον δεύτερο που έγινε στις 14-1-2004 κατά τον Ισλαμικό Τύπο στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα, λόγω ισχυρού κλονισμού του, συνεπεία της περισσότερο από δύο (2) χρόνια διαστάσεως μεταξύ τους και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος ο εναγόμενος να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. ΑΘΗΝΑ 20-10-2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθ. 4211 ΙΓ/19-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Δημητρίου Παππά του Λεωνίδα πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Μενάνδρου αρ. 35 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαρίας – Λουϊζας ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ως διαμεσολαβήτριας, το από 18-10-2021 ΕΝΤΥΠΟ 3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019 θα λάβει χώρα στις 27/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. , στα γραφεία της ΑΜΚΕ «Διάλογος» που βρίσκονται στην οδό Χρ. Βουρνάζου αρ. 6, στην οποία καλείται να παραστεί με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς του με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4640/2019 εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4640/2019. Συνημμένα, κοινοποιήθηκε το ΕΝΤΥΠΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ το οποίο περιέχει τα βασικά στοιχεία της διαφοράς η οποία υπάγεται σε ΥΑΣ βάσει εφαρμογής του άρθρο 6 παρ. 1 β του ν. 4640/2019 (τακτική Μον/λους άνω 30.000 ευρώ). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: A. Επισπεύδον μέρος: CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με Νομικό Παραστάτη την Αργυρή ΠΟΥΡΝΑΡΑ του Μαργαρίτη (ΑΜ/ΔΣ Θεσσαλονίκης 12442) κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Πολυτεχνείου 31, Β. Έτερο Μέρος: 1. Δημήτριος Παππάς του Λεωνίδα με Α.Φ.Μ. 019725103. Τα στοιχεία και η συνεργασία του έτερου μέρους με νομικό παραστάτη αγνοούνται καθόσον δεν επετεύχθη η επικοινωνία με το έτερο μέρος λόγω αγνώστων στοιχείων επικοινωνίας. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Μαρία - Λουϊζα ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ με Α.Φ.Μ. 055245541. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Πρόκειται για διαφορά που προέρχεται από την υπ’ αρ. 142947/19-9-2007 σύμβαση δανείου ALPHA ΕΠΙΛΟΓΗ μεταξύ της τράπεζας ως δανειοδότριας και του Δημητρίου Παππά ως Δανειολήπτη. Με την με ΓΑΚ/ΕΑΚ 36627/6756/2021 Αγωγή, ζητείται ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των ευρώ 56.547,41. Αθήνα 20/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι.Μομφερράτου 136- τηλ 210/3612250) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) Με την υπ' αριθμ. 8863 Δ/20-10-2021 Εκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Κορρέ, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η υπό χρονολογίαν 18 Οκτωβρίου 2021 Γνωστοποίησή μου, και το επισυναπτόμενο σε αυτήν Φύλλο Βασικών Στοιχείων, με την οποία, προσκαλούνται η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86, νόμιμα εκπροσωπούμενη, μετά του νομικού παραστάτη της και ο ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, οδός ΑΙΤΩΛΟΥ αρ. 13, ΤΚ 60-100 και ήδη αγνώστου διαμονής, να παραστούν στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Skype, στον σύνδεσμο join.skype.com/zKxBNR3XshBM και αφορά την Αγωγή που φέρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 8652/2021 και ΕΑΚ 56347/2021 της πρώτης, κατά του δευτέρου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4640/2019. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021 Η Διαμεσολαβήτρια ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΕΜΜ. ΠΙΤΕΡΗ ΑΜ ΥΔΑΔΔ 2244 ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 ΑΔΑ: ΨΨ3Μ46Μ9ΞΗ-ΦΥ4 Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688 Ηλ. Ταχυδρ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 14.10.2021 Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα Αρ. Πρωτ.: 85990 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗ-ΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028 • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24027 Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, τηλ. 2105385854, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21/6-10-2021 1. Ανακοινώνεται ότι την , 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ, ως κάτωθι: Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 1 1 103 20 2 5 512 13,5 3 5 513 14 4 5 517 8,2 5 5 525 9,5 6 5 526 16 7 5 527 14 8 6 616 8,5 9 6 617 8,2 10 6 618 15,5 11 6 619 8,7 12 6 620 13,6 13 6 621 12 14 6 622 9 15 6 625 9,5 16 6 626 16 17 6 627 14 18 6 628 16 19 6 629 17 20 8 801 12,5 21 8 802 31 22 8 811 14,5 23 8 812 13,5 24 8 813 14 25 8 815 12,5 26 8 817 8,2 27 8 826 16 28 8 827 14 29 8 828 16 30 8 829 17 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των €5/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 16 -11-2021 και ώρα 09:00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 210-3675286-7. EK TOY MTA Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/10/21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 883061 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 129387/18-10-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2007335629 και με: Α) τίτλο έργου: «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση και οργανοχουμικών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων, μεταποίησης ΧΥΠ υλικών κατηγορίας 2 και 3 για παραγωγή βελτιωτικών εδάφους και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας για ανακύκλωση (μη επικινδύνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 12α (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα), α/α: 12β (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 15 (Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών- κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, πχ τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κλπ) ομάδα: 9η, α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων), α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα & α/α: 92 (Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων) Β) θέση έργου: θέση ‘’ΜΠΑΘΕΖΑ’’, ΔΕ Αυλώνα, στο Δήμο Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’Ikorganic I.K.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/10/21- 30/11/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/10/21- 30/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας