PrintButton

22-10-2021

on .

διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 5352Δ/20.10.2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο Δούκη του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, η από 18-10-2021 εξώδικη πρόσκληση – δήλωση των 1. Ελένης Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνους, 2) Δέσποινας Αποστολίδου το γένος Γεωργίου και Ελένης Μακρή και3) Μαρίας Μακρή του Γεωργίου και της Ελένης, απασών κατοίκων Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Τροίας αρ. 20, με την οποία τον καλούν όπως την 2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., προσέλθει στο συμβολαιογραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας- Ελένης Κουρτέση, Στουρνάρη αρ. 53, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλέφωνο 210-.5242191), προκειμένου για να συναινέσει στην εξάλειψη δύο προσημειώσεων υποθήκης που έχουν τραπεί σε υποθήκες ήτοι: α) της εγγραφείσας την 26-8-1975 στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων (εκ μεταφοράς των βιβλίων του πρώην Υποθηκοφυλακείου Πειραιά) στον τόμο 563 φυλλ 70 προσημείωσης υποθήκης κατά της πρώτης εξ’ Ελένης συζ. Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ σας για ποσό 16.500,00 δραχμών στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση τροπής εγγραφείσα την 26-05-1975 και β) της εγγραφείσας την 14-10-1975 στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων (εκ μεταφοράς των βιβλίων του πρώην Υποθηκοφυλακείου Πειραιά) στον τόμο 563 φυλλ 70 προσημείωσης υποθήκης κατά της πρώτης εξ’ ημών Ελένης συζ. Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ σας για ποσό 55.000,00 δραχμών στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση τροπής εγγραφείσα την 26-05-1976, εγγεγραμμένων επί οριζοντίων ιδιοκτησίων τους ευρισκομένων σε πολυκατοικία της περιφέρειας του Δήμου Πειραιώς στη θέση Πηγάδι Στρατιώτου» και επί της γωνίας των οδών Τσαμαδού επί της οποίας φέρει τον αριθμό 64 (πρώην 71) και Υψηλάντου. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4348 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ με ΑΦΜ 062944827 πρώην κατοίκου Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ με ΑΦΜ 062944827 πρώην κατοίκου Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 35.421,84), το οποίο αναλύεται σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 35.421,84, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 29.837,30, τόκους κεφαλαίου € 4.781,12, τόκους υπερημερίας € 801,65, έξοδα € 1,77, και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: η από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20994/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:17893/2021 , Δικαστήριο: Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 20-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4347 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ του ΔΑΥΙΔ με ΑΦΜ 076667900 πρώην κατοίκου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη , ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ του ΔΑΥΙΔ με ΑΦΜ 076667900 πρώην κατοίκου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 77.600,73), το οποίο αναλύεται σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 33.600,73, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 28.170,77, τόκους κεφαλαίου € 4.666,48, τόκους υπερημερίας € 762,30, έξοδα € 1,18, και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: η από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20995/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:17894/2021 , Δικαστήριο: Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 20-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος Περίληψη της με αριθμόν 4662 Ε / 21-10-2021 Εκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 21/10/2021 ημέρα Πέμπτη ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία INTRUM HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που εδρεύει στην Αθήνα οδός Λ. Μεσογείων 109-111 με ΑΦΜ 801215902 εκπροσωπούμενη νόμιμα επ' ονόματι και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία IRIS HELLAS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITI COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα ως ειδική διάδοχος της εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099555381 που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Βασ. Σοφίας 1 επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρώην κάτοικο Χανίων οδός Παλιογιώργη 20 και Αθηνών οδός Οξυρρύγχου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 13-10-2021 ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αρθρο 83 Κ.Πολ.Δ. (Τακτική Μονομελούς) της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα, να απορριφθεί η ένδικη ανακοπή στο σύνολό της και να επικυρωθούν οι υπ' αριθμών 28938/2014 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η παραπόδας αυτής από 22-10-2014 επιταγή προς πληρωμή καθώς και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Η παραπάνω Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση έχει αριθμό κατάθεσης 11702/2021, ΓΑΚ 80442/2021 ημερομηνία κατάθεσης 14-10-2021 και ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει δικάσιμο την 02-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., Πιν. Γ5 (ΜΟΝ), αριθμός πιν. 7, κτ. 6, αιθ. 12. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 19-10-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 13091 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) (CPV 33111710-1) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας (Επεμβατικής Ακτινολογίας) (CPV 33111710-1), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 149.811,16 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2021), (K.A.E. 1311), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. Διακ. 32/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 139492. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 01-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας