PrintButton

27-10-2021

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9977 Β’ / 26-10-2021 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσ/νίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ », που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παρ’Αρειο Πάγω κ. ΝΙΚΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, για την Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ & ΨΑΡΑΚΗ»,που εδρεύει στην Αθήνα, πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΣΙΜΙΔΗ του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 126137943, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2021 ΑΓΩΓΗΣ ( Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), ενώπιον του Μον. Πρωτ. Κατερίνης, της πρώτης ΚΑΤΑ του δευτέρου και με την από 15-10-2021 και αρ. εκθ. κατάθεσης Δικογράφου - 1265 / 165 / 2021 - της κ. γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 237 τταρ. 1,2 ΚΠολΔ.: Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοί οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστική έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους Δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ 39.522,03 ευρώ) το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού Ευρώ 39.522,03 ευρώ Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού Ευρώ 30.993,97€, Τόκοι Κεφαλαίο] ποσού Ευρώ 7.743,40€, Τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 784,07€ και Έξοδα ποσού Ευρώ 0,59 ευρώ, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου , για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις 237 ΚΠολΔ. Κατερίνη 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9978 Β’ / 26-10-2021 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσ/νίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ », που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παρ’Αρειο Πάγω κ. ΝΙΚΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, για την Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ & ΨΑΡΑΚΗ»,που εδρεύει στην Αθήνα, πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό του ΣΩΤΑ ΚΕΛΑΣΙΔΗ του Κων/νου, τέως κατοίκου Κατερίνης, επί της επέκτασης Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 136216961, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2021 ΑΓΩΓΗΣ ( Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), ενώπιον του Μον. Πρωτ. Κατερίνης, της πρώτης ΚΑΤΑ του δευτέρου και με την από 15-10-2021 και αρ. εκθ. κατάθεσης Δικογράφου - 1264 / 164 / 2021 - της κ. γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 237 τταρ. 1,2 ΚΠολΔ.: Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοί οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστική έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους Δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή άποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ( 38.058,44 ΕΥΡΩ), το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 38.058,44€. Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 31.163,13 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού 6.143,85 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας πρσού 750,87€ και Έξοδα πρσρύ 0,59€, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπο τις αυτές προυποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού ( 904 επ. ΑΚ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενο ποσού . Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μας Δικηγόρου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις 237 ΚΠολΔ. Κατερίνη 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 6959 β / 25-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Θεοδώρου Παπαρρηγόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της ΛΕΣΙ Φλορίνα (Lleshi Florina), του Εσφέτ (Esfet) και της Φατιμέ (Fatime), συζύγου ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) κατοίκου Αθηνών, οδός Μηλιαράκη αριθμ. 46, με ΑΦΜ 118650002, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) του Κώστα (Kosta) και της Σεφικέ (Sefike), κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Βατριάνης αριθμ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12/10/2021 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να κηρυχθεί, για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, λελυμένος ο μεταξύ τους πολιτικός γάμος που τελέστηκε στην πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα στις 18-6-2003 και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 80965/11758/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/10/2021, ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. πιν. Α7-7, κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 90 κατόπιν της από 28-09-2021 έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ. Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 168,,ΑΦΜ 021788508 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ7840/26-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16 για λογαριασμό του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2014 Αγωγής της πρώτης κατά των: 1)Της υπό εκκαθάριση Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή Νικόλαο Σπαγαδώρο, 2)Της υπό εκκαθάριση Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή Νικόλαο Σπαγαδώρο, κάτοικο Νικαίας Αττικής, 3)Αρετής Μπούση, κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22, 4)Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22, 5)Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6)Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, να καταδικαστούν αμφότεροι οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των 18046,91 ευρώ, κατά τις κύριες νομικές βάσεις της ενδίκου αγωγής αυτής άλλως όπως μου καταβάλλουν το ως άνω ποσό κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού κατέστησαν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας κατά το ανωτέρω ποσό, χωρίς νόμιμη αιτίας, και το ανωτέρω ποσό να το καταβάλλει στην ενάγουσα νομιμοτόκως ήτοι από όταν έκαστο των κονδυλίων κατέστη απαιτητό ή άλλως από την επίδοση της παρούσας Αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση της. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστή δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Κάτω από αυτήν υπάρχουν: 1)Η με ΓΑΚ 62209/28-09-2021 και ΕΑΚ 2834/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής της κας Στυλιανής Παπαγεωργίου, Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από τον Δικηγόρο Παντελεήμονα Καμά καθώς και 2)Η ταυτόχρονη πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με την οποία αναφέρεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Πειραιάς 26-10-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι με την υπ, αρίθ. 4129/26-10-2021 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα Αύρα θυγ. Θεοδώρου και Χαρίκλειας Τομαρά, πριν κάτοικο εις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ονείρων αριθ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, κληρονόμου του αποβιώσαντος πατρός της Θεοδώρου Τομαρά του Νικολάου και της Σταυρούλας, κατοίκου εν ζωή εις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ονείρων αριθ. 30, με Α.Φ.Μ 031002014 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, την από 25-10-2021 ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, των: α) Βασιλείου Μπαχούμα του Γεωργίου και της Αγγελικής, συνταξιούχου Ο.Γ.Α, κατοίκου Χώρας Δήμου Πύλου – Νέστωρος, με Α.Φ.Μ 011591570 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και β) Γεωργίου Μπαχούμα του Βασιλείου και της Χριστίνας, εκπαιδευτικού, κατοίκου Μυρσινοχωρίου, Δήμου Πύλου – Νέστωρος, με Α.Φ.Μ 079206811 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, προς αυτήν, με την οποία καλείται, ως κληρονόμος του αποβιώσαντος πατρός της να προσέλθει την 30η-10-2021 και ώρα 11π.μ. στο επί της ο¬δού Αριστομένους 97 (1ος όροφος) στην Καλαμάτα, Συμβολαιογραφείο του Συμ-φου Καλαμάτας Σωτηρίου Κανελλόπουλου για την υπογραφή του ορι¬στικού συμβολαίου αγοραπωλησίας του προκειμένου ακινήτου (κατ’ ½ ιδανικό μερίδιο στον καθένα από τους αγοραστές ενός αγροτεμαχίου με την εντός αυτού μονοκατοικία στη θέση «Σπίτι – Γούρνες», εκτός του οικισμού της τ.κ Ευαγγελισμού της Δ.Ε Μεθώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, έκτασης 5.821,20 τ.μ), εις εκτέλεση του υπ' αρ. 4967/2021 προσυμφώνου του ίδιου άνω Συμ-φου Καλαμάτας προσκομίζοντας πάντα τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη κατάρτισή του (αποτελούντα υποχρέωση του πωλητή) ενόψει και του, μεταξύ των άλλων ρητώς προβλεπομένων στο προμνησθέν προσύμφωνο, ότι το τελευταίο «δεν λύνεται με το θάνατο κάποιου από τους συμβαλλόμενους, αλλά συνεχίζεται από αυτόν που θα επιζήσει και τους κληρονόμους του άλλου, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτόν που κληρονόμησαν». Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 19/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίνας Φ. Κουνάδη ως πληρεξούσια της Μαρίας - Ζώη Γαζή του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλασίων, αριθμ. 14, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδη Κ. Κορέα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115/Δ/25-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο της υπ' αριθμόν 303/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία περιουσιακών μισθωτικών διαφορών), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Dash Alomgir (με προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας Αθηνών επί της οδού Μυρμιδόνων αρ. 12), προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 25-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 19/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίνας Φ. Κουνάδη ως πληρεξούσια της Μαρίας - Ζώη Γαζή του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλασίων, αριθμ. 14, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδη Κ. Κορέα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/Δ/25-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο της υπ' αριθμόν 303/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία περιουσιακών μισθωτικών διαφορών), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της Νικολίτσας Αρβανιτάκη του Ιωάννη (με προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας Αθηνών επί της οδού Μυρμιδόνων αρ. 12), προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 25.10.2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ [κατ΄άρθρο 973ΚΠολΔ] της ΣΥΜΦΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ .- Μετά από την με χρονολογία 20-10-2021 έγγραφη παραγγελία της συμβ/γράφου Διδυμοτείχου ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ακινήτων [ηλεκτρονικός πλειστηριασμός] στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών https: /www.eauction.gr, εγώ ο υπογράφων δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας με έδρα στο Διδυμότειχο, Βατάτση αρ. 50, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με ΑΦΜ : 040764880, με την υπ΄αριθμ. 4.672 Γ΄/ 25/10/2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ – ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ για λογαριασμό του καθ΄ού η κατάσχεση –οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου και της Λαμπρινής, άλλοτε κατοίκου Διδυμοτείχου Έβρου, οδός Πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής,με ΑΦΜ : 037858270 –Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 24010/20-10-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ [ κατ΄άρθρο 973ΚΠολΔ., σύμφωνα με την οποία με Επίσπευση της εταιρείας GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddigton Road, Dublin 4, D04 XN32),[ Δικαιούχος της Απαίτησης >>] δια της εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», [ η <>], που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ.: 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000,θα διενεργηθεί πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ανοικτού πλειοδοτικού τύπου στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών https: /www.eauction.gr στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έως 18:00 σε ακίνητη περιουσία του παραπάνω καθ’ου η εκτέλεση οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου και της Λαμπρινής, άλλοτε κατοίκου Διδυμοτείχου Έβρου, οδός Πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής,με ΑΦΜ : 037858270 –Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, ήτοι τα παρακάτω ακίνητα : Σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 100ο/ο : Σε δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες μιάς οικοδομής κτισμένης δυνάμει των υπ΄αριθμό 22/2002 και 126/2003 αδειών οικοδομής επί οικοπέδου εκτάσεως 278,58 τ.μ., κειμένου στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου της π.ε. Έβρου Ανατ. .Μακ. .& Θράκης το υπ΄αριθμό Γ79 Ο.Τ. και επί της οδού >, ήτοι σε: 1.- Διαμέρισμα Δ1 του ισογείου –πυλωτής, αποτελούμενο από σαλονοτραπεζαρία, μαγειρείο, κοιτώνα και λουτρό, επιφάνειας 38,00 τ.μ. με ποσοστό συνοιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 127,74ο/οο [και ένα ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 12,04 τ.μ.] και 2.- Διαμέρισμα ΔΕΛΤΑ Τρία [Δ3] του α΄ορόφου, αποτελούμενο από σαλονοτραπεζαρία, μαγειρείο, δύο παιδικά, αποθήκη, κοιτώνα λουτρό και τέσσερις εξώστες δύο στην βορειοανατολική πλευρά και δύο στην Νοτιοδυτική πλευρά, έχει ύψος ορόφου 3,00 μ, επιφάνεια 119,78 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40,26ο/ο εξ αδιαιρέτου .Τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν στον παραπάνω καθ΄ού εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100ο/ο : Α.- το Διαμέρισμα Δ1 του ισογείου –πυλωτής δυνάμει των υπ΄αριθμ. 210/2002, 406/2002 και 3.373/2003 συμβολαίων της συμ/φου Διδ/χου Φωτεινής Σταμούλη τα οποία έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υπ/κείου Διδυμοτείχου στον τόμο 760 και με α.α.86 στον τόμο 769 και με α.α 4 και στον τόμο 807 με α.α.88, και Β.- το Διαμέρισμα ΔΕΛΤΑ Τρία [Δ3] του α΄ ορόφου δυνάμει των υπ΄αριθμ. 210/2002, 406/2002 συμβολαίων της συμ/φου Διδ/χου Φωτεινής Σταμούλη τα οποία έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υπ/κείου Διδυμοτείχου στον τόμο 760 και με α.α.86 στον τόμο 769 και με α.α 4 . ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ:1.- Για το Διαμέρισμα [Δ1] του ισογείου – πυλωτής 31.000,00 ευρώ και 2.- Για το Διαμέρισμα [Δ3] του πρώτου [Α] ορόφου 83.000,00 ευρώ, Για τα παραπάνω ακίνητα υπάρχουν τα παρακάτω βάρη : Α.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 113, φύλλο 6 με α/α υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 119.000 ευρώ, Β.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 116, φυλ. 135-136, με α.α. 2, υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 55.000 ευρώ, Γ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 142, φυλ. 16-24, και ειδικώτερα με α.α.3 για τα φύλλα 20 και 22 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ποσό 23.167,87 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση Υποθήκη στις 17-07-2009, .Δ.- Υποθήκη εγγεγραμμένη στις 8-12-2009 στον τόμο 144 φυλ. 79-82, και ειδικώτερα με α.α. 2 για τα φύλλα 79 και 81 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 10.000 ευρώ, Ε.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 146, φύλλα 138-146 και ειδικώτερα α.α 4 για τα φύλλα 142 και 144, υπέρ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ANAPTYXI APC LIMITED, που εδρεύει στην Αγγλία για ποσό 35.000 ευρώ, ΣΤ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150 φύλλα 142-150 και ειδικώτερα α/α 5 για τα φύλλα 146 και 148 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ποσό 34.590,17, .Ζ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150 φύλλα 215-221 και ειδικώτερα α.α 6 για τα φύλλα 219 και 220 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., για ποσό 55.966.07 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 12-7-2012, Η.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150, φύλλα 229-236 και ειδικότερα α/α7 για τα φύλλα 233 και 235 υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 13-06-2012, Θ.- Προσημείωση εγγεγραμένη στις 21-02 2012 στον τόμο 150 φύλλα 240-247 και ειδικότερα α/α 8 για τα φύλλα 244 και 246 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ποσό 19.036,25 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 22-06-2012 και Κατάσχεση εγγεγραμμένη στον τόμο 8ο αριθμό 75 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εδρεύουσας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, για το ποσό των 50.000 ευρώ. Επίσης έγινε έρευνα και για προκτήτορες Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός γίνεται Προκειμένου να πληρωθεί η παραπάνω επισπεύδουσα την απαίτησή της, η οποία απορρέει από την υπ΄αριθμ. 2045200920 /2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου και τις πρόσθετες πράξεις αυτής για την οποία εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 103/381/103/2014 [19-06-2014] Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων στην παραπάνω δικαιούχο εταιρεία. Διδυμότειχο 26/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θράκης Αθανάσιος Ζαγκιόρης τηλ.2553-0-23066 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. Με την με αριθμό 11.945 Β'/13-10-2021 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Βορείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγορίου Φωτεινού, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης κ. Μαρία Βούλγαρη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για την Ερμιόνη Γιαννίκου του Ευστρατίου και της Σαπφούς, πρώην κάτοικο Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 140/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία) διαφοράς από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, που απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων (Γεωργίου Τσακμάκα του Δημητρίου και της Μαγδαληνής, κατοίκου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου και ήδη προσωρινά διαμένοντος στην Τήνο Ν. Κυκλάδων και της καθής η επίδοση Ερμιόνης Γιαννίκου του Ευστρατίου, αγνώστου διαμονής), που τελέστηκε σύμφωνα με τους τύπους του Χριστιανικού Ορθόδοξου δόγματος στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Μυτιλήνη τη 05 Νοεμβρίου 2000 - Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Μυτιλήνη 13-10-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ Μητροπόλεως 5, τηλ.: 2251027911 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 4373 ΙΓ/26-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Νικολάου Τσακόπουλου του Χρήστου πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Σαριπόλου αρ. 3, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνας Παυλ. Λεκκάκου ως πληρεξούσιας του Ανδρέα Σιμάτου του Γεωργίου και της Ανθής κατοίκου Εκάλης Αττικής οδός Ήρας αρ. 14 με Α.Φ.Μ. 044540272 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής), αντίγραφο της από 13-9-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ (για την ανατροπή κατάσχεσης), με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 59330/17-9-2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 924/2021, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητείται να δεκτή η αίτηση, να ανατραπεί η επιβληθείσα κατάσχεση με την υπ΄ αρ. 967/9-10-1972 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Ρέππα που είχε εγγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό της αίτησης ακινήτου αποκλειστικής ιδιοκτησίας του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ρητώς προβλέπονται στο άρθρο 1019 Κ.Πολ.Δ. και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστική δαπάνη καθώς και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Χρόνος συζήτησης της αίτησης ορίζεται η 4η/11/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09:00, στην Αίθουσα 8 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Πινάκιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ με Αριθμό 6. Αθήνα, 26/10/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1122/2021 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» εκποιείται υπό του συνδίκου ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» στο με αριθμό 109Α Οικοδομικό τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ολύμπου (παράπλευρος της οδού Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη). Το εκποιούμενο ακίνητο (κτίριο γραφείων) αποτελείται από α’ υπόγειο, β’ υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ όροφο. Τα Α’ και Β’ υπόγεια έχουν επιφάνεια 244,37 τ.μ. έκαστο, το ισόγειο έχει επιφάνεια 228,82 τ.μ. και οι Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ υπέρ το ισόγειο όροφοι έχουν επιφάνεια 288,82 τ.μ. έκαστος. Το κτίριο είναι κτισμένο επί οικοπέδου αρτίου οικοδομήσιμου μέτρων τετραγωνικών 562,68. Ως ελάχιστον τίμημα πωλήσεως του άνω ακινήτου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 197/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των ευρώ δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα και είκοσι ενός λεπτών (2.851.530,21 €). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθμ. 1122/2021 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Ο Σύνδικος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-8232254 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2375/21-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλέξανδρου - Αντωνίου Χρ. Νικολάου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της λυθείσας και ήδη υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή αυτής Μάρκο Χανιώτη του Αντωνίου πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 29-9-2021 Αγωγή που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την 18-10-2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 67547/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3181/2021, η οποία ασκήθηκε από την Αθηνά Σουρβίνου του Βασιλείου και της Εσπερίας. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Κυριακίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2376/21-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλέξανδρου Αντωνίου Χρ. Νικολάου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της λυθείσας και ήδη υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή αυτής Γεώργιο Χανιώτη του Νικολάου πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 29-9-2021 Αγωγή που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την 18-10-2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 67547/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3181/2021, η οποία ασκήθηκε από την Αθηνά Σουρβίνου του Βασιλείου και της Εσπερίας. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 3 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Για την Κεντρική Υπηρεσία) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός ατόμων 129 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμων 8 μήνες 1 130 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Δήμος Πειραιά (Π.Ε. Πειραιά) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8 μήνες 1 131 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης (Π.Ε. Λέσβου) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8 μήνες 1 132 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Δήμος Αθηναίων (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 133 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Δήμος Πειραιά (Π.Ε. Πειραιά) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 134 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας Δήμος Λαμιέων (Π.Ε. Φθιώτιδας) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 135 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης (Π.Ε. Κοζάνης) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 136 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης (Π.Ε. Λέσβου) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ Τα καθήκοντα που θα κληθούν να ασκούν οι προσληφθέντες/είσες σε θέσεις ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, είναι τα ακόλουθα: 1. Συνδράμει το έργο του Ιατροδικαστή στην τέλεση των ιατροδικαστικών πράξεων, όσον αφορά το τεχνικό μέρος διενέργειας της νεκροτομής 2. Παραλαβή και παράδοση νεκρών 3. Αφαίρεση και φύλαξη ενδυμάτων νεκρών 4. Μεταφορά νεκρών από και προς τα ψυγεία φύλαξης και την αίθουσα νεκροτομών 5. Φύλαξη των, λαμβανομένων από τους Ιατροδικαστές, δειγμάτων βιολογικού υλικού και πειστηρίων και μεταφορά αυτών στα αντίστοιχα εργαστήρια και αρμόδιες αρχές 6. Μεθοδική και τεχνικά ορθή διάνοιξη των κοιλοτήτων του σώματος 7. Συρραφή των νεκροτομικών τομών μετά το πέρας της νεκροτομής 8. Καθαρισμός των πτωμάτων νεκρών και μεταφορά για την παράδοσή τους. 9. Εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προσληφθέντων/εισών, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (191/τ.Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 129 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής )Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόμου, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. στ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 130 131 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος:- Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 132 133 134 135 136 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Για τη θέση με κωδικό 135, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (περ. στ’ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). Για τους κωδικούς θέσεων 131 και 136, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων της νήσου Λέσβου (περ. στ’ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΕ) ΚΑΙ (ΔΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 129 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Ειδικότητας Παθολογοανατόμου ή Τίτλου Ειδικότητας Παθολογοανατόμου. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 130 131 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 132 - 136 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μαγκουνή (τηλ. επικοινωνίας: 2131307615) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://www.ministryofjustice.gr/), στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πειραιά, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Αθηναίων, Λαμιέων και Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31/08/2021», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης οικοπέδου εκτάσεως 300 τμ που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός του οριοθετημένου οικισμού «ΠΟΥΝΤΑ» του Δήμου Πάρου της Π.Ε. ΠΑΡΟΥ, της Περιφερείας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Ἡ προκήρυξη τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἐκποίησης τοῦ ὡς ἄνω ἀκινήτου ἀλλὰ καὶ ἡ τιμὴ ἐκκίνησης καὶ οἱ ὅροι τοῦ διαγωνισμοῦ ἔχουν ἐγκριθεῖ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ’ Α 2/21-10-2021 (ἀριθ πρωτ ΕΞΕ/5433/25-10-2021) ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Τιμὴ ἐκκινήσεως ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 45.000,00€. Ἡ ὡς ἄνω δημοπρασία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης (ἐντὸς τοῦ ναοῦ στὸ ἰσόγειο ἐπὶ τῆς Πλ.Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἰθάκης) καὶ ὧρες 10π.μ.έως 11.00 πμ. Σὲ περίπτωση που η δημοπρασία κηρυχθεί άγονη θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρες 11.00π.μ. έως 12.00 πμ στὸν ἴδιο (ως άνω χώρο) χῶρο. Πληροφορίες θὰ δίνονται στὸ τηλέφωνο 210-8227845 εργάσιμες ημέρες ἀπὸ ώρες 9 έως 11 πμ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ μποροῦν να παραλάβουν την διακήρυξη με τους ὅρους τῆς δημοπρασίας ἀπὸ τὴν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Κεφαλληνίας 19, στην Κυψέλη, Ἀθήνα, εργάσιμες ημέρες και κατά τις ίδιες ως άνω ὧρες.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας