PrintButton

28-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 6990B/26-10-2021 Έκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείου Καρδίτσας Ευαγγελία Κων. Σωτηροπούλου κάτοικος Καρδίτσας οδός Ιεζεκιήλ 34 και ΑΦΜ 100251897, κατόπιν της από 22-10-2021 σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία « Χαρακτινιώτης και Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία» πληρεξούσιος δικηγόρος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην οδός Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπούμενη, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν της διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία – πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 45854/7-4-2021 πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. 45089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύτηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ αρ. πρωτ. 45116/16.4.2021 και 45123/16.4.2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, για τον οφειλέτη Βασίλειο Παλιούρα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 063016191, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ αρ. 78/10-3-2020 πρώτου (α) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 9296/10-3-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Ελένη Αναστ. Ψάρρα που κατοικεί και εδρεύει στην Καρδίτσα οδός Μ. Ιεζεκιήλ αρ. 27 (Α’ όροφο), με ΑΦΜ 044757504 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας , ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού νόμιμα μεταγεγραμμένης την 21-5-2020 στα οικεία φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας (υπο στοιχεία καταχώρησης 499/21-5-2020) με επίσπευση της άνω τράπεζας κατά του οφειλέτη Βασιλείου Παλιούρα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 063016191, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες μαζί με την από 22-10-2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς απόδοση ελεύθερης και ακώλυτης της νομής, κατοχής και χρήσης του ακινήτου που περιγράφεται στην περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης σύμφωνα με το κείμενο της οποίας: Διατάσσεται ο ως άνω καθού οφειλέτης νόμιμα και εμπρόθεσμα να αποδώσει στην άνω επιτάσσουσα τράπεζα ελεύθερη και ακώλυτη τη νομή, κατοχή και χρήση του κάτωθι ακινήτου και ειδικότερα: το με στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο ένα (Γ1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο πού βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο υπ αριθμ. 289 ΟΤ και επι της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Το ως άνω οικόπεδο εμφαίνεται περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Γ στο προσαρτώμενο στο υπ αριθ. 48261/2001 συμβόλαιο του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρου τοπ.διάγραμμα του πολ. μηχ. Τρικάλων Χρήστου Σιαφαρίκα, έχει επιφάνεια οκτακόσια ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα τετραγωνικά εκατοστά (889,60) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Φωτίου Αλεξίου και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μ.μ. (28,72) και με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε πλευρά μ.μ (0,28), δυτικά με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Κ. Τερτίπη) σε πλευρά μ.μ. (22,86) βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπων αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μ.μ.(3,90), μέτρων (12,68) και μέτρων (15,25) και νότια με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε τεθλασμένη πλευρά μ. μ. (1,08), μέτρων (5,57), μέτρων (10,82), μέτρων (4,66) και μέτρων (14,65). Το εν λόγω Γ1 διαμέρισμα αποτελείται από υποδοχή, καθιστικό δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτροκαμπινέ, μικρό χωριστό WC και διάδρομο, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ., εμβαδόν μετά κοινοχρήστων εκατόν τριάντα (130,00) τ.μ., όγκο τριακόσια εβδομήντα εφτά (377,00) κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας επι του οικοπέδου εξήντα χιλιοστά και δέκα εκατοστά του χιλιοστού (60,10/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους στη συνέλευση εξήντα επι συνόλου χιλίων (60/1000), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (62,50/1000) , συνορεύει ανατολικά με ακάλυπτο χώρο, δυτικά με οδό Ανδρέα Παπανδρέου και κοινόχρηστο διάδρομο, βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών και νότια με κλιμακοστάσιο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα, κοινόχρηστο διάδρομο και Γ2 διαμέρισμα. Στο προπεριγραφέν διαμέρισμα ανήκει κατά χρήση ο υπ αριθμ. πέντε (5) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφανείας δώδεκα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ τετραγωνικών εκατοστών (12,88) στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Περιήλθε στον οφειλέτη δυνάμει του υπ αριθμ. 48354/2-3-2011 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρου που έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Καρδίτσας τόμο 340 με αυξ. Αρ. 325 την 14-3-2001. Το άνω ακίνητο εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικώς την 19-12-2019 με επίσπευση της άνω τραπεζικής εταιρείας ενώπιον της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένη Αναστ. Ψάρρα δυνάμει της με αρ. 9198/19-12-2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της αυτής ως άνω συμβ/φου, κατακυρώθηκε στην άνω τράπεζα και περιήλθε σε αυτή κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή με την άνω περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης νόμιμα μεταγεγραμμένη. Διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα αναγκαστικά δια της βίαιας αποβολής του καθού η αναγκαστική εκτέλεση όπως και κάθε τρίτου που έλκει τα δικαιώματα του από αυτόν ή κατέχει το ανωτέρω ακίνητο στο ονομά του, οπότε ο καθού θα καταβάλλει 20,00 € για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση και θα επιβαρυνθεί και μετα εν γένει έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πληρεξούσιο δικηγόρο και δεκτικό καταβολής του ανωτέρου ποσού ορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών Αθανάσιος Χαρακτινιώτης κάτοικος Αθηνών οδός Μέρλιν 10 τηλ. 2103613269. . Με την παρούσα συγχρόνως συγκοινοποιείται κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπο στοιχεία καταχώρισης 499/21-5-2020 Πιστοποιητικού του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, καταχώρισης της υπ αριθμ. 9296/10-3-2020 Περίληψη Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένης Αν. Ψάρρα καθώς επίσης συγκοινοποιούνται και επικυρωμένα αντίγραφα που αφορούν την νομιμοποίηση της άνω τράπεζας: 1) η υπ. αριθμ. 45089/16-04-22021 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2) οι υπ. αρ. πρωτ. 45116/16.4.2021 και 45123/16.4.2021 ανακοινώσεις της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 3) Η υπ αρ. πρωτ. 103127/2.10.2020 απόφ. της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καρδίτσα, 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευαγγελία Σωτηροπουλου "Με την υπ' αρ. ΕιρΑθ429/2021 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η από 7/6/2021 τροποποίηση του Καταστατικού της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ - (ΠΑΣΕ-ΟΤΕ)" που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζώρτζ αρ. 10 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ" ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη, η Δικαστική Επιμελήτρια στο Πρωτ/κείο Αθηνών Ουρανία Θ. Μπαϊράμη επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αθανάσιο Λορέντζο του Παναγιώτη πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Στέφανου Σαράφη 98, νυν αγνώστου διαμονής, την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 381/2015 ΑΙΤΗΣΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) και της συγκοινοποιούμενης μετ’ αυτής από 29/01/2021 αίτηση επαναπροσδιορισμού βάσει του ν.4745/2020 σύνολο σελίδων 26, με την εκθεση κατάθεσης δικογράφου, με την οποία η Μαριάνθη Χατζόγλου του Βύρωνος, κατοίκου Ν.Σμύρνης Αττικής, οδός Στρατηγού Νίδερ 2, αιτείται να γίνει δεκτή η αίτηση της να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της Eurobank AE κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας που κατέχει η κύρια κατοικία της, ήτοι το διαμέρισμα του τετάρτου(Δ1) ορόφου μίας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη Ν. Σμύρνη Αττικης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άνω Δήμου, της τέως περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, επί της διασταυρώσεως των οδών Βοσπόρου Κι Στρατηγού Νίδερ, εμφαινόμενο στο οικόπεδο με τον αριθμό 13 του 292 οικοδομικού τετραγώνου, επιφανείας 84 τ.μ. που αποτελείται από χώλλ, σαλοτραπεζαρία, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα λουτροαποχωρητήριο, οφφίς και εξώστες νόμιμα μεταγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο Ν.Σμύρνης (καεκ 05 104 12 40 013/0/7, τόμος 22, αριθμός 369), όπου έχει την αποκλειστική χρήση ως κύρια και μοναδική κατοικία εκείνης και της μητέρας της με τη ρύθμιση της ικανοποίησης απαιτήσεων της πιστώτριάς της με μηδενικές μηνιαίες καταβολές. Ομοίως να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΥΖ 8288 Μάρκας εργοστασίου ΑUDI, τύπου Α3, Ι.Χ.Ε, όχημά της λόγω της πολύ μικρής αξίας (4.000 €) και της παλαιότητάς του (α΄ άδεια κυκλοφορίας το έτος 2006 και να απαλλαγει από τα χρέη της προς την καθ’ ης πιστώτρια με τη ρύθμιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της με μηδενικές Η πληρεξούσια Δικηγόρος Δόξα Τσαγκαράκη ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκπλειστηριάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε δημόσιο εκούσιο πλειστηριασμό με ενσφράγιστες προσφορές ένα οικόπεδο στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κύμης αρ. 79 επιφάνειας 809,00 τ.μ. μετά του επ' αυτού ανεγερθέντος κτιρίου επιφάνειας 632,79 τ.μ. και μετά πάντων των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του,με ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς 2.160.000,00 €, την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και ώρα 11:00 στο ακροατήριο των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείο Αθηνών. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 210 3602445. ΑΠ.: 262414/12-10-21 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 10,75 τ.μ ισόγειο, 10,67 τ.μ πατάρι και 8,88 τ.μ. υπόγειο με τιμή εκκίνησης το ποσό των 690 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 11/10/2021 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 262406/12-10-21 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 51 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 20,98 τ.μ ισόγειο, 20,82 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο με τιμή εκκίνησης το ποσό των 960 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 11/10/2021 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΡΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ Η ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΜΠΙΕΛΕΦΕΛΝΤ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας