PrintButton

16-07-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 617/37456/2019 ΚΛΗΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.04.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟ πληρεξούσιο : 1) του Γεωργίου Κατάρα του Βασιλείου και της Βαίτσας, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, Μιχαλάκη αρ. 3, με ΑΦΜ 043837381 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, 2) του Χρήστου Κατάρα του Βασιλείου και της Βαίτσας, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 47 με ΑΦΜ 31794479 και 3) της Ιωάννας συζύγου Γερασίμου Στανίτσα, το γένος Βασιλείου και Βαίτσας Κατάρα, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 36Α & ΑΦΜ 069937879, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6015Ε/24.06.2019 έκθεση μου επίδοσης για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΒΕΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΪΑ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.Ε.», που έδρευε στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής, επί της οδού Φλέμινγκ 18 με ΑΦΜ 094094743 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς και πλέον έχει άγνωστη έδρα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το επιδειχθέν στον παραγγέλλοντα δικηγόρο πρωτότυπο της από 15.04.2019 Κλήσης των ως άνω Κατά της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας αναφορικά με την από 19-12-2017 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 612416/2590/19-12-2017 Αγωγή τους περί καταβολής μισθωμάτων (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) ενώπιον του ΜονΠρωτ. Αθηνών, κατά της αντιδίκου Εταιρείας, η οποία επιδόθηκε νομίμως, προσηκόντως και εμπροθέσμως στην αντίδικο εταιρεία στην άνω σημειούμενη διεύθυνση όπου είχε έδρα, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 10.511Γ/28-12-2017 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλείου Γ. Βασιλακόπουλου, η δε συζήτηση της εν λόγω Αγωγής είχε ορισθεί για την δικάσιμο της 6ης-02-2018, ότε και αναβλήθηκε για την 7/6/2018, ότε και ματαιώθηκε. Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση τους προκειμένου να συζητηθεί η από 19-12-2017 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 612416/2590/19-12-2017 Αγωγής τους περί καταβολής μισθωμάτων. Η εν λόγω Κλήση φέρει ΓΑΚ/ΕΑΚ: 37456/617/19.04.2019 της Γραμματείας του ΜονΠρωτ. Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών). Χρόνος συζήτησης της αγωγής με την άνω κλήση ορίστηκε η 20η/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 5, Διαδικασία: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, Πινάκιο:Τ2, με Αριθμό Πινακίου:8. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσης, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 24-06-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Πρόκληση προς αναγγελία δικαιώματος Με την υπ΄αριθμ. 250/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εκούσια Δικαιοδοσία) που εκδόθηκε επί της από 8.6.2017 με αρ. έκθ. καταθέσεως 121/9-6-2017 αιτήσεως της Αικατερίνης Κουτσουμπού του Διονυσίου και της Αναστασίας, κατοίκου Ξάνθης (οδός Σαγγαρίου 25), ΑΦΜ 079588650 ΔΟΥ Ξάνθης, προσκαλείται ο κομιστής της υπ΄αριθμ. 56346340-6 επιταγής της Τράπεζας Alpha Bank ποσού 1.800 ευρώ, εκδόσεως στην Ξάνθη του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Ξάνθης στις 25-05-2017, σε διαταγή της αιτούσας, όπως, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των δημοσιεύσεων, αναγγείλει τα δικαιώματά του και αν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στη Γραμματεία του ανωτέρω Δικαστηρίου, επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Η ίδια ως άνω απόφαση απαγορεύει επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης, οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή της παραπάνω επιταγής. Ξάνθη, 12.07.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Λαμπρινή Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 02-07-2019 γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Παρασκευή Γ. ΜΑΚΡΗ ως πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία > με το δ. τ. <>, που εδρεύει στο Επιστημο- νικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης (Κεντ- ρικά γραφεία στην Παλλήνης, Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα) με Α.Φ.Μ. 094444827, όπου με την με αριθμό 2812Γ/04-07-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό, για την εταιρεία <> με τον δ.τ. με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ε.Ο. Αθη- νών - Λαμίας, 12ο χλμ υπό διάνοιξη Φαβιέρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 094502430 ή στον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικο Καβουρίου Αττικής, οδός Ακτής 8, με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύ- νων Συμβούλου της ανωτέρου εταιρείας και νομίμου εκ/που και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1081/2019 Απόφασης του ΕΙΡΗΝΟ- ΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, (Τακτική Διαδικασία), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομε- νης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθη- κε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό των (10.854,89) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της παρέλευσης των τριάντα (30) ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου-λογαριασμού και μέχρι την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 5000 ευρώ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξό- δων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 600,00 ευρώ ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 22-03-2019, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Η πληρεξούσια δικηγόρος (σφραγίδα -υπογραφή). ΑΘΗΝΑ 15-7-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σωκράτους 10- Καματερό τηλ. 6980871460 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την με αριθμό 242/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 30/5/2019 Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INTRACOM TELECOM», με έδρα την Αθήνα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του Καταστατικού του. Αθήνα,15 Ιουλίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΠΗΤΤΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 49 ΑΘΗΝΑ, 11473 ΤΗΛ. 2106450078, ΚΙΝ. 6936450078 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Α.Ε. με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.» πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Πειραιά ως εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας και διευθύνσεως σχετικά με την από 16.04.2019 Κλήση με επίσπευση της Περιφέρειας Αττικής κατά της ως άνω εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με Γ.Α.Κ. 3787/2019 και Ε.Α.Κ. 1855/2019 και χρόνο συζήτησης την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιώς στον Β’ όροφο, Αίθουσα 218 με Αρ. Πιν. 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Με την υπ’ αριθμόν 2140Γ/10-07-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου, ενώπιον της οποίας στις οκτώ (08) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) με την υπ’ αριθμόν 7719/08-05-2019 έκθεσή της πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτων, διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 070216399, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως καθολικής διαδόχου , λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και τα κατασχεθέντα ακίνητα κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμόν 7719/2019 έκθεσή της πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτου, στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο συνολικό ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 € ) και ακολούθως συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 7851/2019 πράξη της Πίνακα Διανομής Πλειστηριάσματος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, Αννα Κεβοπούλου, για λογαριασμό της καθής η εκτέλεση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης (Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως , την υπ’ αριθμόν 7852/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Μεσολογγίου 9 Α, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό της καθής η εκτέλεση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης( Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως, πρόσκληση με την οποία καλείται η καθής η εκτέλεση να λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 7851/2019 πίνακα κατάταξης δανειστών, εντός της νόμιμης προθεσμίας από την κοινοποίηση της παρούσας για άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα αυτού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 979 Κ.ΠΟλ.Δ. Με τον προαναφερόμενο πίνακα κατάταξης δανειστών διανέμεται το πλειστηρίασμα ποσού ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 €) ,που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 7719/2019 έκθεσή αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτου της ιδίας ως άνω επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, της οφειλέτριας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης( Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως . Ξάνθη 15/7/2019 Ο Δικ Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ΔΕΜΕΝΙΔΗΣ Μ. Βόγδου 20-Ξάνθη Τηλ. 25410 72559 ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε υπέβαλε προς τη ΡΑΕ αίτηση αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνολικής ισχύος 26 kW η θέση του οποίου θα μεταβάλλεται αναλόγως των έργων της εταιρείας με αριθ. Πρωτ. Ι-264874/12/07/2019. Όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να την υποβάλλει στην ΡΑΕ εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε υπέβαλε προς τη ΡΑΕ αίτηση αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνολικής ισχύος 26 kW η θέση του οποίου θα μεταβάλλεται αναλόγως των έργων της εταιρείας με αριθ. Πρωτ. Ι-264875/12/07/2019. Όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να την υποβάλλει στην ΡΑΕ εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 8411/05-02-2016 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Βασιλοπούλου Καλλιόπης και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στη Δ.Κ. Μυτιληνιών Δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α) εμβαδού 576,11 τετραγωνικών μέτρων, ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά τν έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η άνω συνολική έκταση κείται στη θέση «Μαρμαράκι Μεσοκάμπου» δημοτικής κοινότητας Μυτιληνιών, δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου, περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Αύγουστο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1/200 του μηχανικού Γεωργίου Σάμιου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Περικλέους 55 Ταχ. Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: Χρήστος Πετράκης Τηλέφωνο : 213.2002.880 Αρ. πρωτ. : 65 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού) Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για εννέα (9) χρόνια. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και θα λάβει χώρα από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρες 09:00 έως 11:00. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα λάβει χώρα στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 Για την παραλαβή αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (τηλ.2132002880 και 2132002885) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χολαργός, 05/07/2019 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πετράκης Χρήστος
PrintButton

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 21/11/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:3951 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/ 07-02-2019). Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ν. Αττικής **ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2 102 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ν. Αττικής **ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.15562 Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 6531778 ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) . Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
PrintButton

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.»

on .

Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Α.Ε. με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.» πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Πειραιά ως εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας και διευθύνσεως σχετικά με την από 16.04.2019 Κλήση με επίσπευση της Περιφέρειας Αττικής κατά της ως άνω εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με Γ.Α.Κ. 3787/2019 και Ε.Α.Κ. 1855/2019 και χρόνο συζήτησης την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιώς στον Β’ όροφο, Αίθουσα 218 με Αρ. Πιν. 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.
PrintButton

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

on .

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου ως πληρεξούσιου του Όθωνα Παναγιωτάρα του Διονύσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανταζή αρ. 10-12 επεδόθη δυνάμει της υπ’ αριθμ 6136 B΄/3-4-2019 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας Κ. Δημητρακοπούλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρίας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δημοσθένους αρ. 261-263 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη είναι άγνωστης έδρας, η με ΓΑΚ/ΕΑΚ 56604/2703/2019 κλήση του Όθωνα Παναγιωτάρα με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την με αριθμό 77231/2854/2017 αίτηση του Ν.3869/2010 που είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αίτημα την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως, την επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, την κατά το άρθρο 5 παρ. 2, 3, ως και αίτημα την εξαίρεση από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστωτών ενός διαμερίσματος επί της οδού Πανταζή αρ 10-12 που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογενείας του ως και την αναγνώριση ότι με την τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του προς τους καθ’ων πιστωτές του. Η ως άνω κλήση κατατέθηκε κατόπιν της 374/2019 ΕιρΑθ που κήρυττε απαράδεκτη την συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Η «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καλείται όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω κλήσης την 1-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ότε και έχει προσδιοριστεί ενώπιον του ΕιρΑθ με πινάκιο ΡΟ17, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 24-6-2019 Ευανθία Δημητρακοπούλου Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα Τηλ. 2105237875 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 212/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 8-3-2019 Καταστατικό του Σωματείου «ΜΟΖΑΡΤΕΟΥΜ ΕΛΛΑΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από 23 άρθρα του Καταστατικού του. Αθήνα, 25-6-2019 Η πληρεξουσία Δικηγόρος Χαρίκλεια Κων. Αvαγvωστοπούλου
PrintButton

ΥΠ' ΑΡ. 32258/13-06-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΕΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αρ. 32258/13-06-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Αγγελου Καρλοβασίτη και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Μυτιληνιών της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως: Η έκταση με στοιχεία (Α, Β, Γ,..., Τ, Υ, Α) εμβαδού 4.163,10 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ - 159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Στεφάνα», δημοτικής κοινότητας Μυτιληνιών, της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Μάιο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μάριου Μάλη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α’159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 21/11/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:3951 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/ 07-02-2019). Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ν. Αττικής **ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2 102 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Δήμος Παπάγου - Χολαργού Ν. Αττικής **ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.15562 Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 6531778 ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) . Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
PrintButton

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.»

on .

Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Α.Ε. με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.» πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Πειραιά ως εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας και διευθύνσεως σχετικά με την από 16.04.2019 Κλήση με επίσπευση της Περιφέρειας Αττικής κατά της ως άνω εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με Γ.Α.Κ. 3787/2019 και Ε.Α.Κ. 1855/2019 και χρόνο συζήτησης την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιώς στον Β’ όροφο, Αίθουσα 218 με Αρ. Πιν. 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.
PrintButton

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

on .

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου ως πληρεξούσιου του Όθωνα Παναγιωτάρα του Διονύσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανταζή αρ. 10-12 επεδόθη δυνάμει της υπ’ αριθμ 6136 B΄/3-4-2019 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας Κ. Δημητρακοπούλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρίας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δημοσθένους αρ. 261-263 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη είναι άγνωστης έδρας, η με ΓΑΚ/ΕΑΚ 56604/2703/2019 κλήση του Όθωνα Παναγιωτάρα με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την με αριθμό 77231/2854/2017 αίτηση του Ν.3869/2010 που είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αίτημα την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως, την επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, την κατά το άρθρο 5 παρ. 2, 3, ως και αίτημα την εξαίρεση από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστωτών ενός διαμερίσματος επί της οδού Πανταζή αρ 10-12 που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογενείας του ως και την αναγνώριση ότι με την τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του προς τους καθ’ων πιστωτές του. Η ως άνω κλήση κατατέθηκε κατόπιν της 374/2019 ΕιρΑθ που κήρυττε απαράδεκτη την συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Η «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καλείται όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω κλήσης την 1-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ότε και έχει προσδιοριστεί ενώπιον του ΕιρΑθ με πινάκιο ΡΟ17, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 24-6-2019 Ευανθία Δημητρακοπούλου Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα Τηλ. 2105237875 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 212/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 8-3-2019 Καταστατικό του Σωματείου «ΜΟΖΑΡΤΕΟΥΜ ΕΛΛΑΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από 23 άρθρα του Καταστατικού του. Αθήνα, 25-6-2019 Η πληρεξουσία Δικηγόρος Χαρίκλεια Κων. Αvαγvωστοπούλου
PrintButton

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021»

on .

ΑΔΑ: 6ΙΨΛ7ΛΕ-ΧΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 12-7-2019 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ: 60950/11502 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση………..: Διοικητήριο Τ.Κ…………..:29100-Ζάκυνθος Πληροφορίες :Δημ.Βερτζάγιας Τηλ…………..:2695360343 Email………..:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 76605 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2. Αντικείμενο του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021» 3. Συνολικός προϋπολογισμός: Τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (3.095.034,79 €) με ΦΠΑ 24% και ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.352.041,52€) με Φ.Π.Α. 24% δικαιωμάτων προαίρεσης (20% συν τετράμηνη παράταση έως 31-12-2021) 4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 76605) και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Ζακύνθου www.pin.gov.gr 11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6-8-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-8-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 19-8-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31-12-2021 15. Πληρωμή: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ανά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κτλ σε σχέση πάντα και με την ημερομηνία και το ποσό της σχετικής πίστωσης που θα κατατίθεται για τη Μεταφορά Μαθητών από το Υπουργείο Εσωτερικών 16. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας