PrintButton

27-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 893/7761/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4526/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Khan RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4205006489/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ (29.966,00€) όπως αυτό αποδεικνύεται από την 13-06-2007 Απόδειξη Είσπραξης Προϊόντος Δανείου που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7761/28.01.2020 και ΕΑΚ : 893/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (50.428,48€) (εκ των οποίων τα 29.353,37€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.902,25€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 19.172,27€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 0,59€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα), έντοκα από την επομένη της 17-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 17-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 895/7770/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4525/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Khan RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4205008708/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού τριάντα δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ (32.034,00€) όπως αποδεικνύεται από τα 13-06-2007 και 21-05-2007 Εντάλματα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7770/28.01.2020 και ΕΑΚ : 895/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.479,53€) (εκ των οποίων τα 31.564,64€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 2.494,04€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 21.131,09€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας, τα 54,59€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα και τα 235,17€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), έντοκα από την επομένη της 17-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 17-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 890/7736/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4522/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 106754520, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με Α.Φ.Μ. 106754520 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4188301082/18-12-2006 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στην Αθήνα, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού εξήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (67.094,00€) όπως αποδεικνύεται από τα 18-12-2006 και 10-01-2007 Εντάλματα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση "Άγιος Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος" και στην οδό Αριστομένους αρ.73. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7736/28.01.2020 και ΕΑΚ : 890/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εννέα λεπτών (90.520,09€) (εκ των οποίων τα 62.611,09€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 2.871,30€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 24.921,34€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 116,36€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα), εντόκως από την επομένη της 16-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 16-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 891/7747/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4521/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 106754520, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με Α.Φ.Μ. 106754520 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4188280280/18-12-2006 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στην Αθήνα, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (57.906,00€) όπως αποδεικνύεται από το 10-01-2007 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση "Άγιος Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος" και στην οδό Αριστομένους αρ.73. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7747/28.01.2020 και ΕΑΚ : 891/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (76.129,89€) (εκ των οποίων τα 53.496,35€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.494,77€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 20.868,61€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 270,16€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), εντόκως από την επομένη της 16-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 16-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5708 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γάντζο», προϋπολογισμού 145.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV 34134200-7 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 2.900,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Δ.Α.: ΩΙΒ2ΩΞΝ-ΖΞΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΗΛ: (22983) 20523, 20502 FAX: (22980) 25353 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: -2161- Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμαρχος Πόρου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου και οχήματος για τις ανάγκες ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Πόρου» και κωδικούς: C.P.V.: 34144710-8 και 34136100-0 (κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 89785). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστές βαρύτητας, 70% για την τεχνική προσφορά και 30% για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος αναλύεται στις εξής ομάδες: • Α’ ομάδα : 93,000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) • Β’ ομάδα : 43.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27/03/2020 και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/04/2020 και ώρα: 14:00. Οι όροι - τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την υπηρεσία, αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ενώ τα τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Πόρου: www.poros.gr Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πόρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2298320523. Πόρος, 26 Μαρτίου 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΕΖ4690ΩΑ-ΑΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 4246 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΩΡΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33168100-6) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) Ενδοσκοπικού Πύργου του ΩΡΛ Τμήματος (CPV 33168100-6), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 80.600,00 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 7127), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αρ. διακ. 06/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90280. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 30-04-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 07-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216 3344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 24-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: 61ΟΔ4690ΩΑ-13Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 4245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) (CPV 55521200-0) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών παράδοσης γευμάτων, (Υπηρεσίες Τραπεζοκόμων), (CPV 55521200-0), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 133.685,38 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 1511), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αρ. διακ. 05/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90281. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 29-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 06-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216 3344 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 24-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 21690 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044,999295,999288 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15199) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Πληροφορική και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15200) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15201) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15202) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Επιστημονικό πεδίο: Χειρουργική Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Πρωκτού». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15203) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 286/12-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-03-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 26/03/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 21691 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP15204) Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 305/17-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-03-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 26/03/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΓΑΜΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΕΡΜΟΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ.
PrintButton

26-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αρ.7791Β/28-2-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής Γιούλα ή Παναγιούλα θυγατέρα Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου, κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό 8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου και σύμφωνα με την οποία ζητά : Να διαταχθεί για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05334210011/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Πειραιάς 24-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αρ.7792Β/28-2-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής Ευαγγελία θυγατέρα Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου, κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό 8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου και σύμφωνα με την οποία ζητά: Να διαταχθεί για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05334210011/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Πειραιάς 24-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ- ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΘΑ» προϋπολογισμού 477.400,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 282.129,95 β. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 50.783,39 γ. Απρόβλεπτα :€ 49.937,00 δ. Αναθεώρηση :€ 2.149,66 ε. ΦΠΑ 24%:€ 92.400,00 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Απρ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14 Απρ 20 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα των κατηγοριών Οικοδομικών Εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.700,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 17 Μαρ 2020 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Ταξχος (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

21-03-2020

on .

Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά 10 δισ, ευρώ και την ακέραιη καταβολή του δώρου Πάσχα εξήγγειλε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο διάγγελμα για την κρίση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός. Οπως τόνισε ο πρωθυπουργός το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί ακέραιο ενώ θα δοθεί έκτακτο δώρο Πάσχα στους «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες« δηλαδή σε νοσηλευτές και υπαλλήλους Πολιτικής Προστασίας. Επίσης ανακοίνωσε ότι οκτακόσια ευρώ θα λάβουν και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες. «Είναι κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες, δεν θα ανεχθώ εφησυχασμό» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι είναι στο χέρι των πολιτών το εάν θα επιβληθούν μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας.
PrintButton

19-03-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας Αρ.Πρωτ.: 18140 ΑΠΑ 2020 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, 3ος όροφος, 34100 Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-308), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, τσιμεντένια προβλήτα-ράμπα καθέλκυσης μικρών σκαφών, διαστάσεων 9,00μΧ2,40μ. και συνολικού εμβαδού Ε=21,60 τ.μ., στη θέση «Γλαρομύτη» Τ.Κ Πολιτικών, Δ.Ε. Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας, με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: χ=462330,93 και ψ=4269202,2. Ημ/νία: 09/03/2020 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας Αθηνά Μπούρικα αγρ.τοπ.μηχ. ΠΕ/Α
PrintButton

17-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την υπ’ αριθ. 3408/12-03-2020 έκθεση επιδόσεως μου και ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κ. Ανθούλας Βασ. Τσιαπραλή, πληρεξούσιας της Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Φαρών και Κρήτης, αριθμός 14Α, με Α.Φ.Μ. 110087923 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, μετέβηκα και επέδωσα στoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, κ. Χρίστο Σ. Σπηλιόπουλο, για τον Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, το ακριβές αντίγραφο της από 05 Μαρτίου 2020 και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας απευθυνόμενης ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1108 ΑΚ), της ενάγουσας, Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατά του Αναστασίου Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας και του Θεόδωρου Αντωνόπουλου του Γεωργίου και της Γεωργίας, δια της οποίας ζητεί να γίνει αυτή δεκτή σε όλα της τα αιτήματα. Το αιτητικό της άνω αγωγής έχει ως εξής: « Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να αναγνωριστώ πλήρης και αποκλειστική κυρία σε ποσοστό 100% του επίδικου εδαφικού τμήματος την κυριότητά μου επί του οποίου, οι εναγόμενοι διαταράσσουν και αμφισβητούν, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, ήτοι σε τμήμα της ιδιοκτησίας μου, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του όλου ακινήτου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (271,74 τ.μ.), εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία (2-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-14-15-16-17-18-19-20-1-2) και συνορεύει βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων, νότια σε πλευρές (2-B), (B-Γ), (Γ-Δ), (Δ-Ε), (Ε-Ζ), (Ζ-Η) και (Η-Θ), μήκους μέτρων (2,57), (9,63), (9,51), (8,10), (9,68), (6,99) και (4,50), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., δυτικά σε πλευρές (Θ-Ι), (Ι-Κ), (Κ-Λ), (Λ-Μ), (Μ-Ν), (Ν-Ξ), (Ξ-Ο), (Ο-Π), (Π-Ρ), (Ρ-Σ), (Σ-Τ), (Τ-Υ) και (Υ-Φ), μήκους μέτρων (3,41), (3,02), (4,33), (2,88), (2,28), (2,65), (2,85), (3,18), (3,19), (2,99), (3,03), (3,39) και (1,16), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., πάλι νότια σε πλευρά (Φ-14), μήκους μέτρων (1,35), με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και αποτελεί τμήμα ενός γεωτεμαχίου (χέρσου αγρού), άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου και οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση «Αλώνια», έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι τρία εκατοστά (4.484,23 τ.μ.), εμφαίνεται με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1) στο από 22-08-2019 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Σταυρούλας Μαντούβαλου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά εν μέρει σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων και εν μέρει σε πλευρές (2-3), (3-4) και (4-5), μήκους μέτρων (10,49), (15,04) και (17,40), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, ανατολικά σε πλευρές (5-6), (6-7) και (7-8), μήκους μέτρων (7,90), (10,28) και (5,94), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοανατολικά σε πλευρές (8-9), (9-10), (10-11) και (11-12), μήκους μέτρων (2,50), (10,77), (18,03) και (7,84), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοδυτικά σε πλευρές (12-13) και (13-14), μήκους μέτρων (31,98) και (33,01) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και περιήλθε σε εμένα κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100%, δυνάμει της υπ’ αριθ. 8.320/31-12-2014 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κορώνης, στις 09-06-2015, στον τόμο 467 και με αριθμό 1. Να παύσουν οι εναγόμενοι και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να διέρχονται από το ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (271,74 τ.μ.), είτε πεζοί είτε με κάθε είδους όχημα και να παραλείπουν οποιαδήποτε προσβολή και διατάραξη της κυριότητάς μου επ᾽ αυτού στο μέλλον, επιπλέον δε, να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να αφαιρέσει τους σιδερένιους πασσάλους που έχει τοποθετήσει στο ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου και συγκεκριμένα στη δυτική του πλευρά και στα σημεία αυτού που εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ και έχει συνολικό μήκος μέτρων (38,36), με την απειλή κατά των εναγομένων χρηματικής ποινής ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών για κάθε μελλοντική διατάραξη. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές διατάξεις της. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μου δαπάνη ». Η ανωτέρω αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, στις 06 Μαρτίου 2020 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 19. Στη συνέχεια υπάρχει άλλη πράξη της αρμόδιας γραμματέα με την ίδια ημερομηνία με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους του διαδίκους σε περίπτωση που ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρα 1 & 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 ΚΠολΔ). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Η αγωγή αυτή επιδίδεται στον ως άνω εναγόμενο, Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί, την Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καλαμάτας (Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, α᾽ όροφος), όπου η ενάγουσα θα εξετάσει κατά τη διαδικασία της ένορκης βεβαίωσης, ως μάρτυρες απόδειξης των ισχυρισμών της, που περιέχονται στην άνω αγωγή: α) τον Ηλία Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηπείρου, αριθμός 7, β) το Βασίλειο Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, αγρότη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Βραχονησίδων και Αιγαίου, αριθμός 11, γ) τη Χριστίνα χήρα Δημητρίου Αντωνοπούλου, το γένος Βασιλείου και Μαρίας Γαϊτάνη, συνταξιούχο, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, δ) τον Παναγιώτη Λόντο του Χρήστου και της Αναστασίας, αγρότη, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος & ε) τον Ιωάννη Αντωνόπουλο του Ανδρέα και της Γεωργίας, συνταξιούχο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Πέλοπος, αριθμός 19. Καλαμάτα, 16-03-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Ιατρού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5056/13.3.20 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών πιστό αντίγραφο της από 17-7-2019 και με αριθμούς κατάθεσης ΓΑΚ 66933/2019 και ΕΑΚ 1626/2019 αίτησης - κλήσης της Βαρβάρας - Ευσταθίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σταύρου και της Δέσποινας κατά του Γκουρμπίρ ΣΙΝΓΚ του Ναρίντερ και της Ρατσπάλ, κατοίκου πρώην Αγίας Βαρβάρας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία προσδιορίσθηκε νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η αγωγή της με αριθμούς κατάθεσης Γενικό 521927/2017 και Ειδικό 2780/2017, που είχε αρχικά προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 27ης-5-2019, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση λόγω εκλογών. Η αγωγή αυτή, με την οποία η ενάγουσα ζητά τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο πινάκιο Α7 (ΜΟΝ) με αριθμό 32, στις 18-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Ζωή Ε. Σύψα ΔΙΑΦΟΡΑ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Σίφνου και Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα – ΤΚ 123 51 Α.Π.: 11925 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας» συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αγία Βαρβάρα, 13/3/2020 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ
PrintButton

13-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Τροποποίηση καταστατικού Με την υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του. Η αλλαγή της επωνυμίας του συλλόγου σε "Αθλητικός Σύλλογος ΊΩΝΑΣ Δάφνης Υμηττού". και αγγλική επωνυμία" Athletic Club Ionas Dafnis-Ymittou". Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα 11-03-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ατζαράκης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Αναβατόρια λεκανών, Ζυγοκοπτικά, ελεγκτές βάρους, Διανομέας ζύμης, Προστόφα, Διάδρομοι μεταφοράς ζύμης, Πλαστήρια, Σουσαμιέρα, Στόφα, αναρροφητήρας αλεύρου, Δοσομετρητές μιγμάτων, Ξυραφιέρα, Φούρνος Winker, γραμμή κρυώματος, πλαστικά τελάρα, μεταλλικά καρότσια, φόρμες, παλέτες, σταντ, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες μεταλλικές, Ζυγαριές, Σιλό, Κόσκινο, μηχ/νή κοσκινίσματος, κλειστικές μηχανές, αναβατόριο κενών τελάρων, πλαστικές και ξύλινες παλέτες, ραουλόδρομοι, ζυμωτήρια diosna, Μαχαίρια κοπτικών, καλοριφέρ λαδιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 438/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από την πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής, ΝUTRIART ABEE, ξύλινες παλέτες, εκτυπωτές SEIKO PRECISION, γραμμή παραγωγής κρουασάν και μηλόπιτας, ψυγεία - βιτρίνες, Καταγραφικά θερμοκρασίας φορτηγών, Καφετιέρα, Εκτυπωτές, Καρέκλες γραφείου, Αριθμομηχανές, Γραφεία, Συρταριέρες, Η/Υ, Ντουλάπες, Πάγκος με ράφια και συρτάρια, Συσκευή μέτρησης ιξώδους με το λογισμικό του, Ζυγαριά, Φούρνος 5 θέσεων (επιπέδων) και Στόφα WRINGLER, Κρεβάτι ιατρείου, φορείο, πιεσόμετρο, φιάλες οξυγόνου, όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 439/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ. αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη -Αττικής, επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και συγκεκριμένα: α) η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο των όροφο, επιφανείας 118,88 τμ, β) η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο, ορόφου, που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο, επιφανείας 118,88 τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής, ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ εκάστη, καθώς και το κοινόχρηστο δώμα, με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το οικόπεδο και το όλο ακίνητο) ορίστηκε το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €), με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 16.03.2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Παντελεήμων Σ. Αμούργης 210-3644057,6972217090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Από τις με αριθμούς 11429 και 11430/ 9.3.20120 εκθέσεις επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου Χριστίνας Καραμάριου, προκύπτει ότι επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους α) Κων/νο Μπονιάτη του Αναστασίου και β) Ιάκωβο Μπονιάτη του Αναστασίου, πρώην κάτοικοι Σορωνής Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής αντίγραφο της απόφασης με αριθμό 239/2012 Ειρηνοδικείου Ρόδου, τακτικής διαδικασίας με την οποία αναγνωρίσθηκε η Μαργαρίτα Μπονιάτη του Νικολάου, κατέστη κυρία με τα προσόντα της χρησικτησίας ακινήτου ήτοι τμήματος αγρού Β με γωνίες ΒΓΔΕΖΗΘΚΒ περιγραφόμενο στο σχέδιο επι της αγωγής 630/2009 τακτικής Ειρηνοδικείου από Απρίλιο 2009 Παπακωνταντίνου Κλεόβουλου έκτασης αυτού 3083,00 τμ, με στοιχεία τόμος 22 γαιών Σορωνής, φύλλο 29, μερίδα 1648, φάκελος 2640. Ρόδος 12.3.2020 Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν εντολής, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η με αριθμό κατάθεσης 10/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου αγωγή της Netabravka Pashova, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου, κατόχου του ΑΦΜ 126248625 Δ.Ο.Υ Ρόδου που στρέφεται κατά των: 1. Χρυσαφίνας Παυλίδη του Παύλου, 2. Γεωργίας Παυλίδη του Παύλου, 3. Μαρίας Παυλίδη του Παύλου, 4. Ελισάβετ Παυλίδη του Παύλου, 5. Άννας Λεονέττη του Μιχαήλ, 6. Γεωργίου Λεονέττη του Μιχαήλ, κάτοικοι Μαλώνας Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής. Οι ως άνω εναγόμενοι, καλούνται όπως καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας ήτοι εντός 130 ημερών από την επομένη κατάθεσης της αγωγής 17.1.2020) στην γραμματεία του δικαστηρίου / Ειρηνοδικείου Ρόδου, ακολούθως δε προσθήκη αντίκρουση εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου οριστεί συζήτηση της αγωγής. Για θέματα απόδειξης της αγωγής αυτής θα καταθέσει μάρτυρας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στις 26. 03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΦΛΩΡΑΣ, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 926177 /16.3.2012 Υ Α Ρόδου, κάτοικος Μαλώνας Ρόδου, συνταξιούχος. Σχετικά συντάχθηκαν με τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω οι εκθέσεις 11 423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428 / 9.3.2019 εκθέσεις επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 10.3.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1171Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1172Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1173Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1174Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3563Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Σάββα (Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κάτοικο Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου του Σάββα (Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κατοίκου Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16835/2020 και ΕΑΚ 1970/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:09, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 53.906,90 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0215 4215559685 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3564Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο) του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ 120707699, πρώην κάτοικο Πλαταμώνα Πιερίας στην οδό Φρούριο αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο) του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ 120707699, πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας, οδός Φρούριο αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16837/2020 και ΕΑΚ 1971/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:14, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 65.444,42 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0373 4219643745 και 0373 4219524517 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3565Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη NEVENA (Νεβένα) JANAC (Γιάνατς) του Dusan (Ντούσαν), ΑΦΜ 143683485, πρώην κάτοικο Βιολίου Χαρακίου Ρεθύμνου επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά της NEVENA (Νεβένα) JANAC (Γιάνατς) του Dusan (Ντούσαν), ΑΦΜ 143683485, πρώην κατοίκου Βιολίου Χαρακίου Ρεθύμνου επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16827/2020 και ΕΑΚ 511/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:58, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 275.046,68 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια των υπό Α.,Β.,Γ. και Δ. συμβάσεων και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0258 4206280851, 0258 4206281050,0258 4210125130 και 0258 4210125180 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3566Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κάτοικο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ 1967/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3567Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κάτοικο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ 1967/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2920/11-03-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωποπούμενης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Καραντζά του Άγγελου, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α, με ΑΦΜ 016155852 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 06-03-2020 Εξώδικη Κλήση- Γνωστοποίηση Λήψης Ένορκης Βεβαίωσης η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι προς υποστήριξη και προς απόδειξη των θεμάτων της από 29-09-2019 αγωγής με ΓΑΚ 102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων την 30-03-2020), θα λάβει χώρα ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Αττικής, (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, οδός Βας. Γεωργίου, αρ. 44 και Κάλβου), την Πέμπτη 19-03-2020 και ώρα: 09:30 π.μ., λήψη ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα: Στέφανου Βερζοβίτη του Ιωάννη και της Τασίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 139108/05-03-2007, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 028185510, Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας και καλείται ο καθού να παραστεί κατά την εξέτασή του, αλλιώς η εξέτασή του θα γίνει ερήμην του. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 06.03.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:20π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ: 030493753, πρώην κάτοικο Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10462/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 15/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του Κωνσταντάκη Εμμανουήλ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 169/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 4160/2020, β) η από 21/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:21π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, πρώην κατοίκου Παιανίας Αττικής, Πλ. Κύπρου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 034003759, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10463/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 07/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 49/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1601/2020, β) η από 10-01-2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:22π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 040689340, πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10464/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 28/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 1268/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10753/2020, β) η από 05/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:23π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 041788550, πρώην κάτοικο Πρεβέζης, Νέα Σινώπη και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10465/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 20/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 345/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8556/2020, β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:24π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΦΜ: 040343992, πρώην κάτοικο Μεριχων Κύθνου Ν. Κυκλάδων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10466/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 08/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 346/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8558/2020, β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:25π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με ΑΦΜ: 043700391, πρώην κάτοικο Άργους, Μυκήνες και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10467/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 771/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6666/2020, β) η από 24/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:26π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 107514404, πρώην κάτοικο Τρίπολης Αρκαδίας, οδός Κανάρη αρ. 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10468/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 10/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 75/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7203/2020, β) η από 14/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1164Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10993/2020 και ΕΑΚ 1296/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:27, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 24.703,34 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1165Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10989/2020 και ΕΑΚ 1295/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:24, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 30.030,64 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 7,600% (ενήμερο επιτόκιο 5,100%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1166Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10974/2020 και ΕΑΚ 1291/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:17, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 83.133,33 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο 1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1167Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10955/2020 και ΕΑΚ 1288/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:04, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 209.902,76 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο 1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1170Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΟΥΝΗ Μαρία του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859), πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής στην οδό Καλαβρύτων αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΚΑΟΥΝΗ Μαρίας του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859), πρώην κατοίκου Νίκαιας Αττικής στην οδό Καλαβρύτων αρ. 50. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10996/2020 και ΕΑΚ 1297/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:31, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 21.104,18 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 7,100% (ενήμερο επιτόκιο 4,600%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1168Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό Διαλέων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην κατοίκου Αθηνών στην οδό Διαλέων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10999/2020 και ΕΑΚ 1298/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:34, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 50.328,38 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 8,220% (ενήμερο επιτόκιο 5,720%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1169Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΑΡΡΗ Νικόλαο του Παντελή και της Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΣΑΡΡΗ Νικολάου του Παντελή και της Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10983/2020 και ΕΑΚ 1293/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:20, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 44.230,40 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Παραρτήματος της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» στην ακτή Μαραθίου του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, με κριτήριο την υψηλότερη τιμή, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από 01 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον έτος από 1 Ιαν έως 31 Δεκ 2021. Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων (τηλ. 28210-26774, 28210-26775) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 έως 14.00 με τιμή τεύχους €15,00. Επίσης η παραλαβή της διακήρυξης μπορεί να γίνει και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Διευκρινήσεις - πληροφορίες παρέχονται από 07.30 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 23 Μαρ 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 24 Μαρ 2020 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ.2821026781. Χανιά, 11 Μαρ 20 Ταξχος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: Ω1ΣΑ46907-3ΒΒ ΠΡΑΞΗ: 590 ΑΔΑ: 63ΥΛ46907Ο-ΖΝ5 ΑΔΑΜ:20PROC006408173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 4168 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 2875/12-02-2020 απόφασης Διοικητή, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή για ένα έτος, (CPV :79212200-5). Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 30-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Στέργος Παναγιώτης τηλ. 2251351150. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 10-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

24-03-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5706 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία στις ΕΕΛ», προϋπολογισμού 24.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV 50710000-5 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 480,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5704 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Οχημάτων Προϋπολογισμού 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με CPV 34136100-0. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο ή τμήματος ξεχωριστά της προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 960,00€ για το τμήμα 1, 640,00€ για το τμήμα 2 ή 1.600,00€ και για τα δύο τμήματα Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

20-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 2962Γ/12.3.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενη, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση), (ΦΕΚ 3931/1-7-2013 τ ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της MARINA KATELEVSKAIA του NIKOLAI, πρώην κατοίκου Πόρτο Ράφτη Αττικής, 36ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1521/27-03-2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπορικό), μαζί με την κάτω από αυτή και από 10.03.2020 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 2927Γ/11.03.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές αντίγραφο της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη και 2) της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 2926Γ/11.03.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, ακριβές αντίγραφο της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη και 2) της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος 20PROC006351455 ΑΔΑ:ΩΘΖ4ΩΚΣ-43Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 25.02.2020 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 2284 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5001/2020, προϋπολογισμού 455.000,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α.. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι 28-02-2020 και λήγει στις 31-03-2020 10:00π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στις 06-04-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 25.02.2020) Οι ποσότητες των ειδών θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων. Φορέας Κ.Α. Περιγραφή Ποσά 2020 Άνευ ΦΠΑ Ποσά 2021 Άνευ ΦΠΑ Ποσά 2022 Άνευ ΦΠΑ Δήμος Νέστου 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 11.000,00 € 23.000,00 € 11.000,00 € ΝΠΔΔ EΥνεστία 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 7.500,00 € 15.000,00 € 7.500,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0001 Προμήθεια οπωρολαχανικών 10.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0002 Προμήθεια αρτοσκευασμάτων 25.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0003 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 20.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0004 Προμήθεια λοιπών τροφίμων 37.500,00 € 75.000,00 € 37.500,00€ ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0005 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € Μερικό Σύνολο 113.500,00€ 228.000,00€ 113.500,00€ Σύνολο Διετίας 455.000,00 € Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος των ειδών μίας ομάδας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 24 μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 0,5% της προϋπολογισθέντας δαπάνης Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Η παρούσα προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και έχει α/α συστήματος 89304 στο ΕΣΗΔΗΣ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται μέσω της ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας
PrintButton

18-03-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ AΔΑ:ΨΜ6ΤΩΕΚ-4Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13363/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (B΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (B’ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 200-300 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Πλάτωνος, Αθηνάς, Δημοσθένους και Ταγματάρχου Πλέσσα ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΔΑ: 9ΘΛΦΩΕΚ-ΡΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13364/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα επιφανείας 120-250 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αχιλλέως, Ξενοφώντος και Ασκληπιού. ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΔΑ: ΩΜΡΝΩΕΚ-8ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13365/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Δ’ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 120-300 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Μαντζαγριωτάκη, Δημοσθένους και Δημητρακοπούλου ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
PrintButton

14-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκαν με τους αριθμούς α) 2828Δ/ 2019και β) 2829Δ εκθέσεων επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Ιουλίας Γαλήνου ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , ως κοθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΙΚΑ -ΕΤΑΜ » προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των α) Βασιλείου Γ Ευαγγελίας και β) Βασιλείου Ι Παναγιώτη πρων κατοίκων Αγ Μαρίνας Κορωπίου Αττικής (Ειρήνης αρ 2) και ήδη αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με αριθ 256/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ειρηνοδικείου Κρωπίας , με την οποία δέχεται την αγωγή ,υποχρεώνει τους εναγομένους εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλλουν στον ενάγον 3.949,44 ευρώ ,νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρις την εξοφλήσεως ,Κηρύσσει προσωρινώς εκτελεστή για 3.949,44 ευρώ .Καταδικάζει τους εναγόμενους στην δικαστική δαπάνη του ενάγοντος 250 ευρώ . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 8248 β΄β/11-03-2020 επιδοτήρια έκθεση η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Βόλο, οδός Κωνσταντά αρ. 128, Αναστασία Ιωάν. Ρήγα επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου Αθανασίας Γερακούλη, ως πληρεξούσιας του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, με ΑΦΜ 145473115 Δ.Ο.Υ. Βόλου, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Μαρία – Σοφία Βαϊτση για τον αγνώστου διαμονής Φίλιππο Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), πιστό αντίγραφο της με αριθμό 257/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ), η οποία σύμφωνα με το διατακτικό της : : ΔΙΚΑΖΕΙ με δικονομικά παρόντα τον αιτούντα και ερήμην του κλητευθέντα βάσει διαταγής του Δικαστηρίου. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 26-11-1944 στην Αργαλαστή Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, με στοιχεία ταυτότητας ΑΝ 864384/20-06-2018 Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, κάτοικο Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, ειδικό επίτροπο του ανηλίκου άρρενος τέκνου της Νικολέττας Χρυσάκη του Μάρκελλου και της Άννας και του Philipp (Φιλίππου) Sterckeman ( Στέρκεμαν ) του Γεωργίου και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, άνευ κυρίου ονόματος, προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη προσβολής της ιδιότητας του ως γεννημένου σε γάμο ( προσβολής της πατρότητας του), η οποία θα διεξαχθεί με ενάγοντα τον αιτούντα τρίτο βιολογικό πατέρα του, με τον οποίο η μητέρα του, βρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγο της, είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του και συνεναγόμενους τον εν διαστάσει σύζυγο της και αυτό ή τον ειδικό επίτροπο του. ΟΡΙΖΕΙ ότι το έργο της εποπτείας της ειδικής επιτροπείας θα ασκείται από τον Ειρηνοδίκη Βόλου. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματεία του αυτού Δικαστηρίου: α) να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για τον εν λόγω σκοπό και β) να επιμεληθεί για την επίδοση της ως άνω απόφασης στα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 1598 ΑΚ πρόσωπα, ήτοι στον ειδικό επίτροπο του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου και της Αικατερίνης και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Βόλος 12-03-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 65, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421041771, 6972302661 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9681/6.2.2020 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανθής Νικολοπούλου με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδια για τον Hassan Mohamed σομαλικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24.1.2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 6769/2020 και ΕΑΚ 727/2020 της Farhiyo Mursal του Adan για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της (α) Sumayya Mohamed του Hassan, (β) Abdulkadir Mohamed του Hassan, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται η ανάθεση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανωτέρω ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα Farhiyo Mursal και δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η 29.4.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 79, συνοδευόμενο από κλήση του πρώτου να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η πληρεξούσια δικηγόρος Αικατερίνη Γκίλη ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝ. ΠΕ. ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 - ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377 FAX: 210 8822669 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18/20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, Διοικητικό και Εποπτικό, στο Συνεταιρισμό. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Την 15:00 ώρα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2020 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία του ημίσεως του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού. Διαφορετικά χωρίς άλλη πρόσκληση η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 15:00 ώρα της Τρίτης 31 Μαρτίου 2020 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία πέραν του 1/5 του αριθμού των μελών. Οπότε τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται με όσα μέλη κι αν παρίστανται την 15:00 της Τρίτης 7 Απριλίου 2020 Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού οδός Αχ. Παράσχου 145 ( 2ος όροφος, ) με τα παρακάτω θέματα: 1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης (15:00) 2. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Νέων Συμβουλίων (7μελούς Διοικητικού και 5μελούς Εποπτικού) 15:00 – 19:00 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής: i. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Συνέταιροι – μέλη του Συνεταιρισμού πλέον του εξαμήνου – εφόσον προσέλθουν στη Γεν. Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της, δηλαδή από 15:00 – 19:00. Απαραίτητη για αναγνώριση η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ΤΑΠ – ΟΤΕ. ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι πλέον του 6μήνου συνέταιροι – μέλη. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα της πρώτης Γεν. Συνέλευσης (δηλ. 13:00 της 23 Μαρτίου 2020 είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. iii. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης δι άλλου Συνεταίρου, στη Γενική Συνέλευση, έχουν μόνο οι γυναίκες-συνεταίροι (άρθρο 25) εφ όσον κατατεθεί σχετική επιστολή; - Στη Γεν. Συνέλευση προ της ενάρξεως των εργασιών της ( άρθρο 25 ) αυτοπροσώπως από τον εξουσιοδοτημένο. - Στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, από τον εξουσιοδοτούντα ή τον εξουσιοδοτημένο μέχρι την προηγούμενη της πραγματοποιούμενης Γεν. Συνέλευσης ημέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συνεταίρο. Αθήνα 13/03/2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψυχικό, 14-01-2020 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Π.: 375 Περίληψη της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 102 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης (απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολόγηση κριτηρίων, απαραίτητα δικαιολογητικά, κλπ) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.philothei-psychico.gr), καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ζαφειροπούλου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2132014737, 765). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
PrintButton

12-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμ. 371/2020 πράξη της εισηγήτριας πτωχεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Κωνσταντακάτου Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρεία», μου επετράπη η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον της κας Εισηγήτριας Πτωχεύσεων, του κατωτέρω αναφερομένου ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του ενός εκατομμυρίου και διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων ευρώ (1.227.000 ευρώ). Πρόκειται για ακίνητο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 17ο χλμ., στη θέση «Αδάμες», Αρκαδίας 2, Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρεια Αττικής. Περικλείεται από τις οδούς Μεγαλοπούλεως, Αρκαδίας, Ευρυμάνθου και Εθνικής Οδού. Το οικόπεδο έχει, συνολική έκταση, κατά τον τίτλο κτήσης, 3018 τ.μ. Αποτελείται από κτίσμα γραφείων και υπογείων συνολικής έκτασης 4691,21 τμ. Η εκποίηση θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 09.03.2020 Ο σύνδικος πτώχευσης της πτωχής ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος 6945655070 Δυνάμει της με αριθμό 458/2020 έκθεσης της Εισηγήτριας της πτώχευσης εκποιείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών πάγιος εξοπλισμός (ψυγεία, ταμειακές μηχανές, ράφια) της υπό πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «SUPER MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή α’ προσφοράς 2.225 €. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ. 2103628276, 6947677253, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 Η σύνδικος της πτώχευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Βασιλόπουλος Γεώργιος Δικ. Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος), δια της υπ’ αριθμ. 8976Δ/10.3.2020 Έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν έγγραφης εντολής της Ευγενίας Τζανίνη πληρεξουσίας Δικηγόρου της: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014201), που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπ/ται νόμιμα, μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παρέλαβε κ. Νικόλαος Καραχάλιος) για τον ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας πρώην κάτοικο Μονεμβασίας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο των υπάρ.8/2020 Πρακτικών Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου(Ασφαλιστικά μέτρα) από την συνεδρίαση της 13.2.20 με αιτούσα την πρώτη κατά αυτού όπου στην έκθεση πρακτικών εμφαίνεται ότι (επί λέξει) : Κατά την συνεδρίαση που έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του σχετικού εκθέματος. Παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση με χρονολογία 17-1-2020 που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό με αυξ. Αρ. 36/Ασφ36/2020 η πληρεξουσία δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης για την δικάσιμο της 14-5-2020. Το δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της αιτούσας ανέβαλε την συζήτηση για την συνεδρίαση της 14-5-2020 μέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00 πμ.Στην συνέχεια υπάρχει η από 24.2.2020 έγγραφη εντολή για επίδοση προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί στο τόπο και στο χρόνο όπως ανωτέρω ορίζεται. Συγκοινοποιούμενα έγγραφα τη από 17.1.20 με αρ.36/Ασφ/2020 Αίτηση της εντολέως και το από 24.1.20 περ. Σημείωμα ματαιωθείσας επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Σπάρτης Παναγιώτη Ζούζουλα Κόρινθος 10/03/2017 Ο δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αιγίου Αντωνίου Παναγόπουλου, πληρεξούσιου των 1)α) Δημητρίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 008692713, κατοίκου Αιγίου (Ανδρ. Λόντου 25), β) Πολυτίμης Αλ. Παλασοπούλου, συζ. Αλ. Ανδρουλιδάκη, με ΑΦΜ 126505007, κατοίκου Πατρών (Λαχανά 26), γ) Γεωργίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 011496393, δ) Αναστασίας Αλ. Παλασοπούλου, με ΑΦΜ 011887797, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας και ε) Παναγιώτας Αλ. Παλασοπούλου, χηρ. Κων. Μπούνια, με ΑΦΜ 155506969, κατοίκου Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, 2)α) Νικολάου Δημ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 013412892 και β) Χρυσάφως Παρ. Φούσκα, συζ. Νικ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 041146171, κατοίκων Αιγίου (Κουλούρας 7) και 3)α) Βασιλείου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 037303203, β) Χρήστου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 034780388 και γ) Ιωάννη Ανδρ. Καννελή, με ΑΦΜ 037303184, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 765/28-2-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με Αριθμό: 31/2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου κατά του Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Αθηνών και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ήτοι στις 22-9-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 09.00 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου. Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι της αποζημίωσης έκαστος κατά τα αναλογούντα ποσοστά. Αθήνα, 9-3-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. Μαρία Κ. Γρηγοροπούλου πληρεξουσία του DENIS (ΝΤΕΝΙΣ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ) του IURI (ΓΙΟΥΡΙ) MIRONOV (ΜΙΡΟΝΟΒ) και της MIRA (ΜΙΡΑ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ), με ΑΦΜ 156689466, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2, δια της υπ’ αριθ. 5938Γ΄/10.03.2020 έκθεσής μου επιδόσεως, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την KATERYNA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΕΠ. OLIINYK (ΟΛΙΙΝΙΚ), πρώην σύζυγος ΒΙΤΑΛΙΙ ΟΛΙΙΝΙΚ, του VASYL (ΒΑΣΙΛ) MELNYK (ΜΕΛΝΙΚ) και της LIDIYA (ΛΙΤΝΙΑ) DEDYUKH (ΝΤΕΝΤΙΟΥΧ), πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 09.03.2020 Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση του πρώτου προς την δεύτερη, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται στην καθ’ ης η επίδοση η πρόθεση του DENIS TIMOFEI του IURI MIRONOV και της MIRA να λύσει την υπ΄ αριθμ. 2317/23.04.2019 πράξη (Σύμφωνο Συμβίωσης) του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου και την ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου, ως επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σε αυτόν θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Επιπρόσθετα ΔΗΛΩΝΕΙ ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής τους συμβολαιογραφικής πράξης και αφού παρέλθουν (3) μήνες από της επίδοση της εν λόγω εξώδικης πρόσκλησης στην προς΄ ην η επίδοση, τότε ο εξωδίκως δηλών θα προβεί στην υπογραφή μονομερούς λύσης του ως άνω συμφώνου συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Πασχάλη, οδός Στουρνάρη αρ. 51, 7ος όροφος, ημέρα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ΄αριθμ. 4156Ζ΄και 4157Ζ΄/11-03-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 06-02-2020 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής της ενάγουσας Ρασιμέ (ον.) Σαλή Ογλού (επ.) του Ισμαήλ και της Ρεφικά, κατοίκου οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης και προσωρινά διαμένουσας στη Γερμανία, η οποία στρέφεται κατά των: α)Αλή (ον.) Λατήφ (επ.) του Δεμήρ και της Ελφιδά και β)Σεμηρά (ον.) Αραμπατζή (επ.) του Σαλή και της Ρεμτζιέ, κατοίκων Κουτσού Ν. Ξάνθης, προσωρινά Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή της ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή της, β) να αναγνωρισθεί κυρία για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, ενός οικοπέδου 408,53 τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΛΜΝΞΟΘΙΚΑ που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου Ν. Ροδόπης, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθ. 6 (Ο.Τ. 61) μετά κτισμάτων, ήτοι:1)οικίας εμβαδού 43,50 τ.μ., 2)αποθήκης εμβαδού 28,40 τ.μ., 3)βεράντας εμβαδού 37,50 τ.μ.Το ακίνητο αυτό συνορεύει γύρωθεν Βόρεια με δρόμο οικισμού Ιάσμου (οδός Θεμιστοκλέους), Νότια με ιδιοκτησία Αχμέτ Ραϊφέ, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μουσταφά Ογλού Ακσού και Δυτικά με ιδιοκτησία Αμέτ Μουμίν, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν στο συνημμένο στην αγωγή από Σεπτέμβριος 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κιαμήλ Ιμπραχήμ (ενταγμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό κρατικό σύστημα αναφοράς-συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87). Και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της. Με την υπ΄αριθμ.39/14-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες -15- ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της εάν αυτός είναι αγνώστου διαμονής. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Με την παραγγελία για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα να τηρήσουν όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πράξη. Επίσης να παραστούν κατ΄άρθρο 421 του ΚΠολΔ, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή Ιωαννίδου (οδός Α. Παπαδήμα 22-28, 1ος όροφος) την 10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας ο Ισά Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή και της Φατμέ, κάτοικος Ιάσμου Ν. Ροδόπης, οδός Καρυωτάκη αρ. 10, συνταξιούχος, προς απόδειξη των ισχυρισμών της αγωγής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθμ.4155Ζ΄/11-03-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 12/2020 (αριθμός εκθ. καταθ. αγωγής:ΕΙΔ161/18) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) δια την εναγόμενη Έλενα Καρλόττα Μανάβης του Κωνσταντίνου και της Κάρμεν, αγνώστου διαμονής κατόπιν εντολής του ενάγοντος Χαράλαμπου Συκάκη του Χριστόδουλου και της Μαρίας, κατοίκου Κομοτηνής (ΑΦΜ 119807646 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής) και με την οποία: Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) σε περίπτωση εκ μέρους της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του γάμου που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων στις 26-06-2011 με όλους τους τύπους του ορθόδοξου ανατολικού δόγματος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καρυδιά Ροδόπης, συνταχθείσας της υπ΄αριθμ. 161-Α-2011 ληξιαρχικής πράξης γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντα. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8637/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8636/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο Γρηγοράκο του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασ. Γεωργίου 96Β΄και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8635/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 094265376, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ. 4047Β/5-3-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευάγγελο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικο Δάσους Χαϊδαρίου, οδός Δημοσθένους αρ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21/02/2020 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το οποίο εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (Πειραιώς 74), με Α.Φ.Μ. 099877019, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», με Α.Φ.Μ. 800721689, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γραβιάς 3 και Γρανικού και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 18857/2020 και ΕΑΚ: 557/2020. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δια της οποίας αγωγής αιτείται η ενάγουσα δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή της στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (1.703.537,02) Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων υπ’ αρ.604-62-002034-09 και 604-62-002035-52 λογαριασμών, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, ήτοι από την 11-04-2019 και με το νόμιμο ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και 4/ να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και την αμοιβή της πληρεξουσίας της Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-02-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΜ ΔΣΑ 27350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 32/28.11.2019 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) ) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.04.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06.04.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 12 / 03 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας