PrintButton

11-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών, Αθανασίας Χαρίση επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Κονδύλη αρ. 58) και ήδη αγνώστου διαμονής, Αντωνία θυγ. Ιωάννη Μπασκάκη, σύζυγο Νικολάου Ελένη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 36/2020 και από 21/02/2020 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, της Στυλιανής Κεφαλά του Βασσαρίου, χήρας Μιχαήλ Ζιζά, κατοίκου Αθηνών, Δημητσάνας αρ. 20 κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να καταδικασθεί η εναγόμενη να υπογράψει εξοφλητική πράξη τιμήματος της πώλησης που έγινε με την υπ' αριθ. 28893/27-1-1979 πράξη αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Χρήστου Κεχαγιά, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 22/9/2020, Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 9903β'/10/9/2020 έκθεση επίδοσης ου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χρήστου Μπουτεράκου. Αθήνα, 10/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗ Mε ΤIΣ υπ’αριθμ' 2655Β-2656Β-2657Β-2658Β-2659Β/ 19-06-2020 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) John (Τζόν) Νίκολας (Χατζηνικόλας) του Γεωργίου 2) Irene (Αιρίν) συζ. Αμπλιότης, το γένος Νίκολα (Χατζηνικόλα) Γεωργίου 3) Nancy (Νάνσυ) συζ. Millner (Μίλνερ), το γένος Νίκολα (Χατζηνικόλα) Γεωργίου 4) Nere (Νέλη) Νίκολα (Χατζηνικόλα) του Γεωργίου 5) Jack (Τζακ) Νίκολας (Χατζηνικόλας) του Γεωργίου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημ. από την επομένη της κατ/σης της παρούσας. -Κατ/ση προσθ. και αντικρ. εντός 15 ημ. από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξ/κού ή αγν. διαμονής όλες οι παραπάνω προθ. παρατείνονται κατά 30 ημ..Επισημαίνεται ότι οι εκπρ.προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση 19-06 -20 του πληρ. δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ, σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις υπ΄αριθμ. 3130Α/02-09-2020 και 3131Α/02-09-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακόπουλου Μ. Σίμου επιδόθηκαν στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ για τους: 1) BUREY LISA του COLIN-EVERETT και 2) BUREY WILLIAM – RICHARD του WILLIAM – RICHARD πρώην κατοίκων Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου Διαμονής η από 1.9.2020 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 924 ΚΑΙ 925 ΚΠΟΛΔ του ακριβούς αντιγράφου α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 444/2012 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου το οποίο είναι κατατεθειμένο στον συμβολαιογράφο Ρόδου κ. Σταύρο Κουταλιανό δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ρόδου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου ΣΙΜΟΥ Μ. ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) μαζί με την κάτω από αυτή και από 1.9.2020 παραγγελία προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανάσιου Ι. Χαρακτινιώτη για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία « ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Βuildings, Ηaddington Road, DUBLIN 4, D04XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχειροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 108, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄ριθμ 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και επιταγή προς πληρωμή το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : α) το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα δύο λεπτών (221.737,82€), όπως έχει επιταχθεί με την επιταγή η οποία επιδόθηκε την 14/02/2019 και συντάχθηκαν οι υπ΄αριθμ. 1402Α/14-02-2019 και 1401Α/14-02-2019 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της, β) 1. ποσό ευρώ δώδεκα (€ 12,00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ ογδόντα (€ 80,00) για την σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄709/16-03-2016), ήτοι επιτάσσονται να μου καταβάλλουν το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα και ογδόντα δύο λεπτών (221.829,82€), και το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο που έχει διαρρεύσει από την ως άνω επίδοση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€ για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζω τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Χαρακτινιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 216 4003620). Η παρούσα θα δημοσιευτεί νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα στις εφημερίδες και . Με την με αριθμόν 3984/7-9-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του κ. Παντελή Αγγελόπουλου του Νικολάου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδού Μαυρομματαίων, αρ. 18, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του, κοινοποιήθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο Παπαβασιλείου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13ης Ιουλίου 2020 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ του δευτέρου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Μετά της το τέλος του δικογράφου έκθεσης κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 56705/07-08-2020 και Ειδικό Αριθμός Κατάθεσης: 1067/07-08-2020 ως και σημείωσης της ιδίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθηνών ΚΟΤΤΙΚΙΑΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1253/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα (φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα) της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» που αναφέρονται στην από 31.8.2020 αίτησή μου και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της πτωχευσάσης στο Νέο Κόσμο με τιμή απογραφής 920 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 616 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 8.9.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αρ. 13/18-2-2020 ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ, της με αρ. 14/18-2-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και της με αρ. 32/1.8.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ της Εισηγήτριας της πτώχευσης Πρωτοδίκου Χαλκίδας Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη επετράπη στη σύνδικο Αικατερίνη Ζευγολάτη της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Ι. ΣΙΜΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ», (ΑΦΜ 094175230) που εδρεύει στον Δύστο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, να εκποιήσει την 22α Σεπτεμβρίου 2020 με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό: Α. τέσσερα συνεχόμενα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.781,10 τμ, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι: Α.1 / 1. Αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΜΑΓΟΥΛΙ» ή «ΜΑΝΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστιάς Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυναίων συνολικής επιφάνειας 9.170τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7.137/25-7-1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ/φου Αλιβερίου Ασπασίας Φωτιά νομίμως μεταγεγραμμένης). 2. Αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΜΗΛΙΑ ή ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ, κτηματικής περιφέρειας του Δ. Αλιβερίου επιφάνειας 2.411,10τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7687/28-7-1995 συμβόλαιο πώλησης της Συμ/φου Αλιβερίου Αναστασίας Μήτσικα Παπασταματίου και 8632/28-7-1997 πράξη εξόφληση, νομίμως μεταγεγραμμένων). 3.Αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγούλι» ή «Νταμάρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυνέων του Υποθηκοφυλακείου Ταμυνέων, επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (8868/19-3-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμ/φου Ταμυνέων Ασπασίας Φωτιά- Γιαννοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα). 4.Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, ορίων οικισμού, περιμετρικής ζώνης αυτών και ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) καθώς και εκτός ζώνης ή περιοχής που αφορούν οι διατάξεις του Νόμου 1337/1983, στην κτηματική περιφέρεια Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, ήδη Δήμου Ταμυνέων και στην ιδιαίτερη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ» επιφάνειας 1.500,00τμ, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (22886/20-6-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμ/φου Ταμυνέων Νικολάου Παλδεμτζή που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Α2 /Κτιριακές εγκαταστάσεις που απαρτίζουν τη βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών ανεγερθείσες τμηματικά μεταξύ των ετών 1990 και 2000. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 256.666,67 ευρώ. Β. μια διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) με αριθμό επτά (7), που θα ανεγερθεί μελλοντικά και θα έχει επιφάνεια 72,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 52 / 1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 88,59 τ.μ., σε οικόπεδο 1.703,61τ.μ., στο «Δ’ Εμπορικό Κέντρο» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ακτή Νηρέως, θέση «Αράλυμος», όρος Σερβούνι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (18781/15.5.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (μελλοντικού καταστήματος) του συμ/φου Ταμυνέων Νικόλαου Παλδεμτζή, που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 1.333,33 ευρώ. Η εκποίηση των άνω υπό Α. και Β. ακινήτων γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον της Εισηγήτριας με την παρουσία εμού της συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 85.555,56 ευρώ για τα υπό Α. ακίνητα και ποσό 444,33 ευρώ για το υπό Β. ακίνητο, με επιταγές έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζονται στο τίμημα, αν κατακυρωθούν σε αυτόν τα ακίνητα. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου 2020, την 6η Οκτωβρίου 2020 και την 13η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου-κτηματολογικού γραφείου και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη σύννομη ολοκλήρωση της μεταβίβασης) θα βαρύνουν τον πλειοδότη-αγοραστή. Χαλκίδα, 10/8/2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ Αικατερίνη Ζευγολάτη Τηλ. 697 3387937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4955Ζ'/10-09-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 09-09-2020 Αίτησης - Κλήσης, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ειδικής Δικαιοδοσίας) του αιτούντος - καλούντος Ερκάν ΜΕΧΜΕΤ του Χαλήλ και της Ανιφέ, κατοίκου οικισμού Ομηρικού του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, με Α.Φ.Μ. 101305969 - Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά της Ζελιχά Μπαχάρ ΤΕΡΑΖΗ του Μεχμέτ Χαϊρή και της Εμινέ, κατοίκου Ομηρικού Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία (αίτηση-κλήση) ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αίτηση - κλήση του κατά της καθής, β) να ορισθεί νέα ημερομηνία και τόπος συζήτησης της αναγραφόμενης επί του δικογράφου της ως άνω αιτήσεως, αγωγής του (αριθ. κατάθεσης δικογράφου ΕΙΔ 19/20 αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης) και γ) να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Με την υπ' αριθμ. ΕΙΔ 146/09-09-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της ως άνω αιτήσεως - κλήσεως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος κ. Αμέτ Ερτζάν και με την κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τμήμα: Ειδική Διαδικασία), στις -11- του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό -23-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την καθής η αίτηση-κλήση, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ. 2531021610, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007287332 ΑΔΑ:ΩΜ8ΠΩΛΤ-16Ρ Αριθμ. Πρωτ.: 15918 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ” Εκτιμώμενης αξίας 1.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 Ταχ. Κωδ.: 35200 Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος Τηλ.: 2233022374 & 223351305 Fax: 2233022606 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί». Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30’ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 05-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούντα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχία και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 20.000,00 €, που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2020, στο Κ.Α.15-7326.0026 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών www.dimoslokron.gov.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος η προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων». ΑΤΑΛΑΝΤΗ 10-09-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
PrintButton

10-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Mε την 1084/2020 άδεια της Εισηγήτριας πτωχεύσεων εκποιούνται τα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην από 20-11-2015 έκθεση απογραφής [φωτιστικά, ψυγεία κλπ] της πτώχευσης «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ IDEAL EΠΕ», κατόπιν β' μειώσεως 30% και με συνολική τιμή α΄ προσφοράς 5.585,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά από 10 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της περίληψης στο Ταμείο Νομικών και ώρα 11.00πμ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 6977040320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με τις υπ’ αριθ. 4288Δ/20-08-2020, 4289Δ/20-08-2020 και 4290Δ/20-08-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου Γεωργίου Στ. Καλογήρου, ύστερα από παραγγελία του Κυριάκου Παπαβασιλείου, Δικηγόρου Ρόδου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου των εναγόντων : 1)Σταυρούλας Καλανδρώνη του Χαράλαμπου και 2) Γεωργίου Καλανδρώνη του Χαράλαμπου, κατοίκων της πόλεως Ρόδου (οδός Βερολίνου αρ. 23), επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τους: 1)Δημήτριο Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής , 2)Βασίλειο Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής και 3)Παναγιώτη Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές φωταντίγραφο της υπ’ αριθ. 170/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο των εναγόντων συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 Κτηματολογικού Κανονισμού, για την με χρησικτησία κτήση απ’ αυτούς της κυριότητας των παρακάτω ακινήτων, ήτοι: Α) για την μεν 1η εξ αυτών σε ποσοστό 100/100 επί ενός αγρού – ήδη οικοπέδου, στη θέση «Ασπαλαθιάρι» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 2.480 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 2 γαιών Καλάθου, φύλλο 29, μερίδα 872 και φάκελος 133 και Β) για αμφότερους δε τους ενάγοντες και σε ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ’ αυτούς: α)επί ενός αγρού, στη θέση «Σκόκου» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 4.400 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Καλάθου, φύλλο 71, μερίδα 1062 και φάκελος 126 και β) επί ενός αγρού, στη θέση «Σκόκου» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 27.410 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Καλάθου, φύλλο 72, μερίδα 1059 και φάκελος 127. Όλα τα παραπάνω ακίνητα είναι νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν.2100/1952 νομικής φύσης «μούλκ» Ρόδος 09 Σεπτεμβρίου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αμμοχώστου 9 – 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: 2241022802 – 6937403125 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 3130Α/02-09-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακόπουλου Μ. Σίμου επιδόθηκε στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ για την BUREY LISA του COLIN-EVERETT, πρώην κατοίκου Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου Διαμονής η από 1.9.2020 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 924 ΚΑΙ 925 ΚΠΟΛΔ του ακριβούς αντιγράφου α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 444/2012 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου το οποίο είναι κατατεθειμένο στον συμβολαιογράφο Ρόδου κ. Σταύρο Κουταλιανό δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ρόδου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου ΣΙΜΟΥ Μ. ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) μαζί με την κάτω από αυτή και από 1.9.2020 παραγγελία προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανάσιου Ι. Χαρακτινιώτη για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία « ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria buildings , Jaddington Road, DUBLIN 4 , DO4XN32) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχειροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 18 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄ριθμ 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων , όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και επιταγή προς πληρωμή το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : α) το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων επτά και ογδόντα δύο λεπτών (222.737,82€), όπως έχει επιταχθεί με την επιταγή η οποία επιδόθηκε την 14/02/2019 και συντάχθηκαν οι υπ΄αριθμ. 1402Α/14-02-2019 και 1401Α/14-02-2019 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της, β) 1. ποσό ευρώ δώδεκα (€ 12,00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ ογδόντα (€ 80,00) για την σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄709/16-03-2016), ήτοι επιτάσσονται να μου καταβάλλουν το συνολικό ποσό των είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιων είκοσι εννέα και ογδόντα δύο λεπτών (221.829,82€), και το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο που έχει διαρρεύσει από την ως άνω επίδοση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€ για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζω τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Χαρακτινιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 216 4003620). Η παρούσα θα δημοσιευτεί νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα στις εφημερίδες και . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικής Κατάστασης ΤΜΗΜΑ: Δημοτολογίου ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Καλτζίδης Αναστάσιος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 62, Καλλιθέα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070504 Αριθμ. Πρωτ.: 37694 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι ο Αχτάρ Μπουρμπουτσιώτης Φίλιππος του Αχτάρ Ζαϊρ και της Μπουρμπουτσιώτη Φρειδερίκης, κάτοικος Χαλκίδας Νομού Ευβοίας επί της οδού Βελανιδιάς, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1990 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής με α/α: -44- και στα Δημοτολόγια του Δήμου Καλλιθέας στην 83102/1 οικογενειακή μερίδα, με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή επωνύμου του από «Αχτάρ Μπουρμπουτσιώτης» σε «Μπουρμπουτσιώτης». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στη Δ/νση Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, Ματζαγριωτάκη 62, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα. Καλλιθέα 8/9/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ε Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ - Α' Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 138316 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών κ.λπ.» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση κ.λπ.» εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 136815/20-09-2019 πράξη χαρακτηρισμού (ΑΔΑ: 6Φ590Ρ1Γ-Κ57), έπειτα από αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - που εκπροσωπείται από τον κ. Παρασκευόπουλο Κόλια Σπυρίδωνα του Χρήστου, με την οποία χαρακτηρίζεται έκταση εμβαδού Ε=170,00 τ.μ. με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α), η οποία κείται στη Δ.Θ. Πύργος στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Κοτύλης της Δ.Ε. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς όπως αυτή απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:200, του κ. Παρασκευόπουλου Κόλια Σπυρίδωνα, Πολιτικού Μηχανικού, (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω πράξης χαρακτηρισμού), ως Δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), υπαγόμενο στις δατάξεις της δασικής νομοθεσίας, που εμπίπτει στην παρ. 1 περίπτωση γ' του άρθρου 4 και σε καμία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Αντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού εκτίθεται στο Δήμο Νεστορίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν εντός δύο μηνών από σήμερα τυχόν αντιρρήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 10 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α'/4-12-2015). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Καστοριάς ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

08-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 7640α/1-9-2020, 7641/1-9-2020 και 7642/1-9-2020 εκθέσεις μου επιδόσεων, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με Α.Φ.Μ. 094014201 νομίμως εκπροσωπουμένη, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Καλαμάτας κ. Σοφία Γκουγκουλιάνα για τους: 1) Caroline Ann Robinson του Edward Carr, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Μαιζώνος αρ. 50), με Α.Φ.Μ. 129948611 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) John Michael Robinson του Alfred, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Αρχοντικό Αβίας), με Α.Φ.Μ. 129948623 και νυν αγνώστου διαμονής και 3) «HARMONY HOLIDAYS ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης, που έδρευε στο Δήμο Αβίας Μεσσηνίας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αβίας) με Α.Φ.Μ. 998600259 και ήδη τυγχάνει αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/7/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης τρίτου και τετάρτης αντίστοιχα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν το ποσό των (86.002,43€), έντοκα από την επομένη της 13-2-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-2-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 127 και χρονολογία κατάθεσης 28/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12,45 μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διάδικους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους σε περίπτωση που ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚπολΔ.). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενοι να παραστούν όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην Καλαμάτα και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στην Αθήνα. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ευάγγελος Κ. Δαμίγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμ. 4353 Δ΄/07-9-2020 και 4354 Δ΄/07-9-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικ. επιμελητή Γεωργίου Σ. Καλογήρου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους : 1)Μακτουά Αλή του Ποτέ Χουσείν και για 2) Μακτουά Τζατζουμπέ του Χουσείν πρώην κατοίκων Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής και διευθύνσεως, ακριβές αντίγραφο της από 16-07-2020 και με αριθμό κατάθεσης 255/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου των: Βασιλείου Λελλέ του Ηρακλή, κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά , του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 072979454 ΔΟΥ Ρόδου, και ΑΔΤ Χ 827602 , 2. Χρυσή συζ Βασιλείου Λελλέ το γένος Αναστασίου Χατζηγεωργίου κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά, του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ 136114968 Δ.Ο.Υ Ρόδου και ΑΔΤ Χ 827603 Υποδ/Ασφαλείας Ρόδου 1,που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με αριθμ. κατάθεσης 255/2020 και στρέφεται κατά των ανωτέρω,με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστούν κύριοι με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του τμήματος του ακινήτου με την ένδειξη ( 1) και στοιχεία γωνιών Α- Α΄-Β΄- Δ- Α εκτάσεως210 τμ καλυμμένης επιφανείας 42,87 τμ , και ακάλυπτης επιφανείας 167,13 τμ. όπως αυτό εμφανίζεται στο απόΙούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού ΓΕΩΡΓΊΟΥ. Α. ΚΑΖΑ, το οποίο προέρχεται από ακίνητο συνολικής εκτάσεως 1000 τμ της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Ρόδου , φύλλο 68 , μερίδα 821 και φάκελος 262 , που συνορεύει ανατολικά με μερίδα γαιών 767, νότια με μερίδα γαιών 820 , δυτικά με μερίδα οικοδομών 411 και βόρεια με μερίδα γαιών 822 νομικής φύσης ‘’αρζί- μιρί’’ και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν. 2100/1952 νομικής φύσης ‘’ μούκλ’’,προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενους συγχρόνως κατ’άρθρα 237 επ. και 147 Κ.Πολ.Δ.,όπως καταθέσουν κατά τις οριζόμενες νόμιμες προθεσμίες εγγράφως προτάσεις και σχετικά/διαδικαστικά έγγραφα ενώπιον του Δικαστηρίου και όπως παρασταθούν κατά την συζήτηση στον τόπο και χρόνο που αρμοδίως θα οριστεί, γνωστοποιούμενου ταυτοχρόνως σ’ αυτούς ότι προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην άνω αγωγή, κατ’άρθρ. 421 επ.Κ.Πολ.Δ.θα ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις από τους δύο κατωτέρω μάρτυρες των εναγόντων :, α)τον ΚαρίκαΣάββα του Στυλιανού και της Μαρίας,που γεννήθηκε στις 02/12/1965 στην ¨Αγιο Ισίδωρο Ρόδου και κατοικεί στην Ρόδο,και επί της οδού Σάββα Διάκου 14, Ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 452671 και Α.Φ.Μ. 032774313 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, και β) τον Βασίλειο Μαδεμλις του Γεωργίου και Έλλης που γεννήθηκε στην Ξάνθη Ξάνθης και κατοικεί ομοίως στην Ρόδο,και επί της οδού Ευάγγελου Κανονάρχου 4 , δημόσιος υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. . ΑΗ 955677/27-07-2010 και Α.Φ.Μ. 035045523 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, οι οποίοι θα καταθέσουν ενόρκως ενώπιον της συμβολαιογράφου Ρόδου κ.Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στο συμβολαιογραφείο της που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 37 , Α΄όροφος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο πρώτος μάρτυρας και 12:15 π.μ. ο δεύτερος μάρτυρας ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα και τόπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και γι΄αυτό καλούνται οι ανωτέρω εναγόμενοι όπως προσέλθουν και παρασταθούν κατά την λήψη αυτών,άλλως θα λάβουν χώρα ερήμην τους . Ρόδος 04 Σεπτεμβρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Παπαβασιλείου Αθηνάς 77 Αφάντου- Ρόδος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.718Β΄/27-8-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Άντζελα Ανδρεάδη, άλλοτε κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου (Σοφοκλέους), αρ. 258 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01-7-2020 ΑΓΩΓΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 85/2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 3588/2020, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, με επίσπευση του Δημητρίου Δρυμαλίτη (Dimitrios Drimalitis) του Βασιλείου και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νέας Υόρκης, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.685,00 ευρώ νομιμότοκα, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, να καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δωδεκάτη (12) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, Πινάκιο: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. Αθήνα, 07-9--2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις τρείς (3) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη , η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Ιωάννας Κίτσιου , πληρεξούσια Της εδρεύουσας στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρού 254-258 , Καλλιθέα ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία με ΑΦΜ:094047601 , νομίμως εκπροσωπουμένης, δια της υπ’αριθ:10242/3.9.2020 έκθεση επιδόσεώς μου , μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.08.2020 Κλήση (προσδιορισμός δικασίμου κατά παραπομπή) της πρώτης ΚΑΤΑ του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ,που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να γίνει δεκτή η άνω κλήση . Να προσδιορισθεί σε άλλη συνεδρίαση η συζήτηση της από 11.7.2019 και με αριθμό κατάθεσης 14/12.7.2019 αγωγής κατά την τακτική διαδικασία και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η με αριθμό 5/2020 και ημερομηνία 12.08.2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού που παρέλαβε η Γραμματέας του Ελπίδα Σταμούλη και κατάθεσε η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας Ιωάννα Κίτσιου και β) η από 12.08.2020 πράξη της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου Ελπίδας Σταμούλη σύμφωνα με την οποία , μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της εν λόγω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δε λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα, Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες , ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου , αγνώστου διαμονής, να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 7.9.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.598 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για την Βασιλική Δαρδαμίση, πρώην κάτοικο Τοπικής Κοινότητος Πηδάσου του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 12/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση η καθ' ης η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δικ. καλούμενην άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΓΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.597 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, πρώην κάτοικο Μεθώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 11/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση ο καθ' ού η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ. Πολ. Δικ. καλούμενον άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2107208100 - 2107208232 Αθήνα, 07/09/2020 Α.Π. 478 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» Α.Ε. - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας «χειρουργικών προβολέων» συνολικής ποσότητας τεσσάρων (4) σετ διπλών και δύο (2) μονών για τις ανάγκες του χειρουργικού τμήματος της κλινικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται από την Τετάρτη 09/09/2020 έως και την Τρίτη 22/09/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, από 09.00 έως 14.00. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 23/09/2020 έως 06/10/2020. Πληροφορίες στο τηλ. 210 7208280. Για την Εταιρεία Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 7640α/1-9-2020, 7641/1-9-2020 και 7642/1-9-2020 εκθέσεις μου επιδόσεων, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με Α.Φ.Μ. 094014201 νομίμως εκπροσωπουμένη, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Καλαμάτας κ. Σοφία Γκουγκουλιάνα για τους: 1) Caroline Ann Robinson του Edward Carr, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Μαιζώνος αρ. 50), με Α.Φ.Μ. 129948611 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) John Michael Robinson του Alfred, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Αρχοντικό Αβίας), με Α.Φ.Μ. 129948623 και νυν αγνώστου διαμονής και 3) «HARMONY HOLIDAYS ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης, που έδρευε στο Δήμο Αβίας Μεσσηνίας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αβίας) με Α.Φ.Μ. 998600259 και ήδη τυγχάνει αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/7/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης τρίτου και τετάρτης αντίστοιχα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν το ποσό των (86.002,43€), έντοκα από την επομένη της 13-2-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-2-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 127 και χρονολογία κατάθεσης 28/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12,45 μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διάδικους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους σε περίπτωση που ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚπολΔ.). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενοι να παραστούν όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην Καλαμάτα και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στην Αθήνα. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ευάγγελος Κ. Δαμίγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμ. 4353 Δ΄/07-9-2020 και 4354 Δ΄/07-9-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικ. επιμελητή Γεωργίου Σ. Καλογήρου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους : 1)Μακτουά Αλή του Ποτέ Χουσείν και για 2) Μακτουά Τζατζουμπέ του Χουσείν πρώην κατοίκων Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής και διευθύνσεως, ακριβές αντίγραφο της από 16-07-2020 και με αριθμό κατάθεσης 255/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου των: Βασιλείου Λελλέ του Ηρακλή, κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά , του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 072979454 ΔΟΥ Ρόδου, και ΑΔΤ Χ 827602 , 2. Χρυσή συζ Βασιλείου Λελλέ το γένος Αναστασίου Χατζηγεωργίου κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά, του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ 136114968 Δ.Ο.Υ Ρόδου και ΑΔΤ Χ 827603 Υποδ/Ασφαλείας Ρόδου 1,που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με αριθμ. κατάθεσης 255/2020 και στρέφεται κατά των ανωτέρω,με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστούν κύριοι με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του τμήματος του ακινήτου με την ένδειξη ( 1) και στοιχεία γωνιών Α- Α΄-Β΄- Δ- Α εκτάσεως210 τμ καλυμμένης επιφανείας 42,87 τμ , και ακάλυπτης επιφανείας 167,13 τμ. όπως αυτό εμφανίζεται στο απόΙούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού ΓΕΩΡΓΊΟΥ. Α. ΚΑΖΑ, το οποίο προέρχεται από ακίνητο συνολικής εκτάσεως 1000 τμ της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Ρόδου , φύλλο 68 , μερίδα 821 και φάκελος 262 , που συνορεύει ανατολικά με μερίδα γαιών 767, νότια με μερίδα γαιών 820 , δυτικά με μερίδα οικοδομών 411 και βόρεια με μερίδα γαιών 822 νομικής φύσης ‘’αρζί- μιρί’’ και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν. 2100/1952 νομικής φύσης ‘’ μούκλ’’,προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενους συγχρόνως κατ’άρθρα 237 επ. και 147 Κ.Πολ.Δ.,όπως καταθέσουν κατά τις οριζόμενες νόμιμες προθεσμίες εγγράφως προτάσεις και σχετικά/διαδικαστικά έγγραφα ενώπιον του Δικαστηρίου και όπως παρασταθούν κατά την συζήτηση στον τόπο και χρόνο που αρμοδίως θα οριστεί, γνωστοποιούμενου ταυτοχρόνως σ’ αυτούς ότι προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην άνω αγωγή, κατ’άρθρ. 421 επ.Κ.Πολ.Δ.θα ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις από τους δύο κατωτέρω μάρτυρες των εναγόντων :, α)τον ΚαρίκαΣάββα του Στυλιανού και της Μαρίας,που γεννήθηκε στις 02/12/1965 στην ¨Αγιο Ισίδωρο Ρόδου και κατοικεί στην Ρόδο,και επί της οδού Σάββα Διάκου 14, Ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 452671 και Α.Φ.Μ. 032774313 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, και β) τον Βασίλειο Μαδεμλις του Γεωργίου και Έλλης που γεννήθηκε στην Ξάνθη Ξάνθης και κατοικεί ομοίως στην Ρόδο,και επί της οδού Ευάγγελου Κανονάρχου 4 , δημόσιος υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. . ΑΗ 955677/27-07-2010 και Α.Φ.Μ. 035045523 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, οι οποίοι θα καταθέσουν ενόρκως ενώπιον της συμβολαιογράφου Ρόδου κ.Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στο συμβολαιογραφείο της που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 37 , Α΄όροφος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο πρώτος μάρτυρας και 12:15 π.μ. ο δεύτερος μάρτυρας ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα και τόπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και γι΄αυτό καλούνται οι ανωτέρω εναγόμενοι όπως προσέλθουν και παρασταθούν κατά την λήψη αυτών,άλλως θα λάβουν χώρα ερήμην τους . Ρόδος 04 Σεπτεμβρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Παπαβασιλείου Αθηνάς 77 Αφάντου- Ρόδος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.718Β΄/27-8-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Άντζελα Ανδρεάδη, άλλοτε κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου (Σοφοκλέους), αρ. 258 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01-7-2020 ΑΓΩΓΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 85/2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 3588/2020, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, με επίσπευση του Δημητρίου Δρυμαλίτη (Dimitrios Drimalitis) του Βασιλείου και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νέας Υόρκης, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.685,00 ευρώ νομιμότοκα, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, να καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δωδεκάτη (12) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, Πινάκιο: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. Αθήνα, 07-9--2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις τρείς (3) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη , η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Ιωάννας Κίτσιου , πληρεξούσια Της εδρεύουσας στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρού 254-258 , Καλλιθέα ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία με ΑΦΜ:094047601 , νομίμως εκπροσωπουμένης, δια της υπ’αριθ:10242/3.9.2020 έκθεση επιδόσεώς μου , μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.08.2020 Κλήση (προσδιορισμός δικασίμου κατά παραπομπή) της πρώτης ΚΑΤΑ του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ,που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να γίνει δεκτή η άνω κλήση . Να προσδιορισθεί σε άλλη συνεδρίαση η συζήτηση της από 11.7.2019 και με αριθμό κατάθεσης 14/12.7.2019 αγωγής κατά την τακτική διαδικασία και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η με αριθμό 5/2020 και ημερομηνία 12.08.2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού που παρέλαβε η Γραμματέας του Ελπίδα Σταμούλη και κατάθεσε η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας Ιωάννα Κίτσιου και β) η από 12.08.2020 πράξη της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου Ελπίδας Σταμούλη σύμφωνα με την οποία , μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της εν λόγω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δε λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα, Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες , ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου , αγνώστου διαμονής, να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 7.9.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.598 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για την Βασιλική Δαρδαμίση, πρώην κάτοικο Τοπικής Κοινότητος Πηδάσου του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 12/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση η καθ' ης η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δικ. καλούμενην άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΓΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.597 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, πρώην κάτοικο Μεθώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 11/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση ο καθ' ού η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ. Πολ. Δικ. καλούμενον άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2107208100 - 2107208232 Αθήνα, 07/09/2020 Α.Π. 478 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» Α.Ε. - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας «χειρουργικών προβολέων» συνολικής ποσότητας τεσσάρων (4) σετ διπλών και δύο (2) μονών για τις ανάγκες του χειρουργικού τμήματος της κλινικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται από την Τετάρτη 09/09/2020 έως και την Τρίτη 22/09/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, από 09.00 έως 14.00. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 23/09/2020 έως 06/10/2020. Πληροφορίες στο τηλ. 210 7208280. Για την Εταιρεία Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
PrintButton

04-09-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΕΖΩΕΒ-2ΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 59687/03-09-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες» προϋπολογισμού 67.562,14€ (εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π113/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας, όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου 2ο όροφος, επί της οδού Νέστορος 101, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030187, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 Αριθ. Πρωτ: 418534 Αθήνα, 02 Σεπ 20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94/20 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Ναρκών Κατά Ε/Π», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αριθμός προκήρυξης: 94/20 και Αριθμός διακήρυξης: 94. Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 14 Οκτ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7]. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 15 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30 210 348 3161], η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1. Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 94/20 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (418476). Τα διευκρινιστικά ερωτήματα / αιτήματα δύναται να υποβληθούν μέχρι και 6 εργάσιμες ημέρες προ της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλου Προσφορών. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ (Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων), Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2103483150, Fax: (+30) 2103454603. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία. Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/02.09.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 15.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, συνολικής επιφάνειας (του εν λόγω τμήματος) σαράντα πέντε στρεμμάτων (45 στρ.), αποκλειστικά και μόνο για διοργάνωση – διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών και συναφών δραστηριοτήτων (πχ. προπονήσεις, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης κλπ), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 18.000,00 € / έτος (ανεξαρτήτως ετησίου αριθμού εκδηλώσεων και λειτουργίας καντίνας), και ετήσια αναπροσαρμογή από το 3ο μισθωτικό έτος και εφ’ εξής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά 1%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του προτεινόμενου (στην έγγραφη προσφορά) ετησίου μισθώματος, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Γραμματίου Είσπραξης του Μ.Τ.Α. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτά. 4. Όροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία του ΜΤΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες: www.haf.gr και mta.haf.gr. 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282, 3 και τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 208/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου, «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΞΙΚΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα τo Παλαιό Φάληρο Αττικής, επικυρώθηκε το από 15/05/2020 Καταστατικό του, αποτελούμενο από (32) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο (2) αυτού, ήτοι την διάδοση της μεξικανικής κουλτούρας, την ενδυνάμωση των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας Μεξικού, την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των απανταχού Μεξικανών υπηκόων στην Ελλάδα για την επίλυση αυτών όσο και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, όπως αυτά αναλύονται ειδικότερα στο ανωτέρω άρθρο. Αθήνα, 04/09/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 68- ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ 154570656 ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Τηλ 210 3801431 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1225/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητής των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχευσάσης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που αναφέρονται στην από 10.7.2020 έκθεση εκτίμησης και ευρίσκονται στο βιομηχανοστάσιο Κορωπίου Αττικής (19ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου) με τιμή απογραφής 6.720,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 4.479,98 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 2.9.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 22/07/2020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2792 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (Παιδικοί σταθμοί) Χολαργός Δήμος Παπάγου- Χολαργού Ν. Αττικής *ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και μέχρι την 31-7-2021) 2 102 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (Παιδικοί σταθμοί) Χολαργός Δήμος Παπάγου- Χολαργού Ν. Αττικής *ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και μέχρι την 31-7-2021) 5 103 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (Παιδικοί σταθμοί) Χολαργός Δήμος Παπάγου- Χολαργού Ν. Αττικής *ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και μέχρι την 31-7-2021) 3 *Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 102 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 103 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: • Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, Αγαμέμνονος 4, Τ.Κ.15561 Χολαργός, υπόψη κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106531778 και 2106518700). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.dokmepa.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
PrintButton

02-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 7181 β΄/17-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας Κ. Δημητρακοπούλου κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου, πληρεξουσίου της ενάγουσας Άννα Μόρδεχάϊ του Ηλία και της Λούση, επέδωσα στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του εναγόμενου Φράνσις- Αμάνζε Ιχέμε του Χέρμπερτ και της Αυγουστίνας, πρώην κάτοικου Βάρης και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 6763/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (Ειδική Διαδικασία των Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) αναφορικά με την με αριθμό καταθέσεως 94394/9762/2018 αγωγή της Άννα Μόρδεχάϊ του Ηλία και της Λούση, κατοίκου Βουλιαγμένης, οδός Ικάρου αρ.11 κατά του ως άνω εναγομένου, η οποία συζητήθηκε ερήμην αυτού την 18/11/2019. Με την ως άνω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή η υπ’ αρ. 94394/9762/2018 αγωγή διαζυγίου της Άννα Μόρδεχάϊ. Συγκεκριμένα η απόφαση: Δικάζει ερήμην του εναγομένου. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 250 ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει τη λύση του γάμου των διαδίκων που τελέστηκε στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης Αττικής την 1-4-2009. Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 29/4/2020. Καλείται ο εναγόμενος να λάβει γνώση της ως άνω εκδοθείσας απόφασης, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 26-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευανθία Δημητρακοπούλου Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα Τηλ. 2105237875 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11053Γ/05-08-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Χαραλαμπίας Πετροπούλου, κατοίκου Αθηνών πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που φέρει την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με πρώην έδρα στο Δήμο Ερμιόνης Αργολίδας, οδός Ερμιόνη, ΤΚ 21051 ΤΘ 25 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου Αγωγής της πρώτης κατά της δευτέρας και ζητά να της καταβάλει εις ολόκληρον το ποσό των (€ 18.456,59) με το νόμιμο τόκο από 27-2-2009. Στο δικόγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 2934/2020 και η με ΕΑΚ 113/24-06-2020 πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου και κάτω από αυτή η από 24-06-2020 σημείωση της ιδίας ως άνω Γραμματέα η οποία αναφέρει: H προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 02-11-2020. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και εάν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να πράξει όπως ορίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ναύπλιο 26/08/2020 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Ευάγγελος Θ. Γκολέμης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αριθ. 802/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή Δικαστού της πτώχευσης της εταιρείας «Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με δ.τ. «ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και του ομορρύθμου μέλους αυτής Θεόδωρου Παναγιώτου του Νικολάου, κατόπιν της εκδοθείσας υπ’ αριθ. 583/2020 Διάταξης, εγκρίθηκε η εκποίηση κατόπιν Α΄ μείωσης κατά ποσοστό 15%, του ακινήτου ιδιοκτησίας κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστό 100% του πτωχού μέλους, το οποίο ευρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής και επί της οδού Ναρκίσσου αριθ. 12. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα οικόπεδο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 204 τμ και κατά νεότερη καταμέτρηση 202,06 τμ, επί του οποίου υφίσταται διώροφη οικοδομή με στέγη, στην οποία δεν έχει γίνει Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η διώροφη αυτή οικοδομή αποτελείται από τρία (3) διαμερίσματα, εκ των οποίων τα δύο (2) ευρίσκονται στο ισόγειο και έχουν επιφάνεια 54,41 τμ και 54,68 τμ αντίστοιχα και είναι πρακτικώς συνενωμένα αλλά με δυνατότητα διαχωρισμού τους, ενώ το τρίτο (3) διαμέρισμα ευρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει επιφάνεια 107,55 τμ και επιφάνεια εξωστών 48,33 τμ. Στο ισόγειο υπάρχει επίσης λεβητοστάσιο, στον αριστερό πλαϊνό ακάλυπτο, χαρακτηριζόμενο πολεοδομικά ως Η/Μ όροφος επιφανείας 3,41 τμ. Με την άνω Έκθεση ορίστηκε αξία και τιμή Α΄ Προσφοράς, με ελάχιστο τίμημα για όλο ακίνητο, δηλαδή το οικόπεδο με την επ’ αυτού διώροφη οικοδομή το ποσό των ευρώ διακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (211.135,00 €), ως καθορίζει η υπ’ αριθ. 583/2020 Διάταξη του κ. Εισηγητή. Το παραπάνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου, πέντε ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και μετά από επίδοση στους προσημειούχους ή ενυπόθηκους δανειστές 10 ημέρες προ του πλειστηριασμού και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Πληροφορίες: Η σύνδικος της πτώχευσης Kαμπούρη Αικ. (211.1820073/6949208682)
PrintButton

14-08-2020

on .

διαφορα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Τ.Κ. 18863, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 213.2037265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Περάματος 1. Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης (Ο.Τ.Κ.Ζ) οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Περάματος, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους. 2. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Περάματος όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης των προσφορών την 12:00. 3. Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής: Εγκαταλειμμένα οχήματα εντός πόλεως: 120 € /όχημα (τα οχήματα παραλαμβάνονται με ίδια μέσα της εταιρείας) Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εντός του Νομού Αττικής και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 5. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Περάματος, αρμόδιος Υπάλληλος κα Μανωλάκου Ιωάννα, τηλ. 2132037265. Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος www.perama.gr. ΠΕΡΑΜΑ, 07/08/2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:10734 Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης ΑΔΑ: 66ΧΔΩΞΔ-ΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10724 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/08/2020 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ 2132037265 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης 10708/07-08-2020 για την προμήθεια με τίτλο: “ Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Περάματος” με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 16/2020 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 265.266,60 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 213.924,68€ πλέον ΦΠΑ : 51.341,92€), με συμμετοχή από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο ποσό των 203.000,00  Ευρώ, και η ιδία συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 62.266,60 Ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 4.278,49 € Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Ταχ.Κωδ.:18863. Τηλ.: 2132037265 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.perama.gr Κωδικός NUTS: EL307 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, καταληκτική ημερομηνία την 24/08/2020., ημέρα Δευτέρα και ώρα . 14:00,00 μ.μ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 95893 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών 1 Χρόνος ισχύος προσφορών: 7 μήνες (210 ημέρες) από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, περιληπτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον/τους ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους Ο Δήμαρχος Λαγουδάκης Ιωάννης δικογραφα ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 05.06.2020 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης Στην Αθήνα σήμερα την 07η-08-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 05.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Λ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ πληρεξούσιο της Αικατερίνης Πατή του Κωνσταντίνου και της Πελαγίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρτέμωνος αρ.35 Νέος Κόσμος, με Α.Φ.Μ. 136190191, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6055/07.08.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) του Γκραμός (Gramos) και της Ενγκελούσε (Enghjellushe), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Πέστων αρ.29 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 05.06.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Αικατερίνης Πατή Προς τον Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) του Γκραμός (Gramos) και της Ενγκελούσε (Enghjellushe), κάτοικο Αθηνών, οδός Πέστων αρ.29 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 40506/5-4-2019 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευτυχίας Κατσούρη του Νικολάου η εξωδίκως δηλούσα Αικατερίνη Πατή και ο Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) προέβησαν σε σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/2015 και τους ειδικότερους ορούς και συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό, αντίγραφο δε της πράξης αυτής κατατέθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου αυτού. Με την παρούσα εξώδικη δήλωσή της, του γνωστοποιεί την πρόθεσή της να λύσει το ανωτέρω σύμφωνο συμβίωσης και τον ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου καθώς επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σ’ αυτόν, θα καθορίσουνε μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουνε κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του εν λόγω συμφώνου συμβίωσης. Επιπρόσθετα τον ενημερώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής συμβολαιογραφικής πράξης, στην περίπτωση αυτή και αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την επίδοση της παρούσης εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης, τότε η εξωδίκως δηλούσα Αικατερίνη Πατή, σύμφωνα με το άρθρο 7§γ του Ν. 4356/2019, θα προβεί μονομερώς στην υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωσης λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 07-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 03.07.2020 εξώδικης καταγγελίας και πρόσκλησης Στην Αθήνα σήμερα την 08-07-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 03.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΧΑΡΙΛΑΟ Δ. ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ πληρεξούσιο του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση που εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 61Α & Βρανά, με ΑΦΜ 094326270, που τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει της απόφασης 46/27.7.2012 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 2208/27.7.2012), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», η οποία διορίστηκε με την απόφαση 182/1/4.4.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί των οδών Γρανικού και Γραβιάς αρ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5650/08.07.2020, 5651/08.07.2020 και 5649/08.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για : 1) τον Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της οφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROCHIK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094027675, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12 χλμ. εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 2) τον οφειλέτη Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής και 3) την οφειλέτρια Ντιάνα Καλλέργη σύζυγο Αναστασίου, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, την από 03.07.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ : 1) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROCHIK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094027675, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί του οδού 12 χλμ. εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, 2) του Αναστάσιου Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής και 3) της Ντιάνας Καλλέργη συζύγου Αναστασίου, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Στις 12.06.2002 στο κατάστημα Χολαργού της ΑΤΕ υπέγραψαν οι καθ’ ων την ως άνω Εξώδικη Καταγγελία και Πρόσκληση, ως συνοφειλέτες, την υπ’ αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών, δυνάμει της οποίας ρυθμίστηκαν προηγούμενες οφειλές τους προς την ΑΤΕ προερχόμενες από τις υπ’ αριθμ. 464/08.01.1986, 92/11.09.1991, 05/10.10.1991, 2/06.07.1992, 9/06.11.1991 Συμβάσεις. Οι οφειλές τους αυτές συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4.104.402,77) ρυθμίσθηκαν και μετά την διαγραφή του ποσού των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€ 3.737.566,00), προέκυψε η νέα συνολικώς ρυθμισθείσα οφειλή τους ανερχόμενη στις 12.06.2002 στο ποσό των τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (€ 366.838,00). Από την υπογραφή της πρόσθετης πράξης και έπειτα τηρήθηκαν οι εξής λογαριασμοί: 1) Ο Λογαριασμός προ Μετάπτωσης της ρύθμισης: 274-63-000029-92, ο οποίος στην συνέχεια μετέπεσε στο Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ: 526-63-016038-06. 2) Ο Λογαριασμός Ασφαλίστρων προ Μετάπτωσης: 274-60-000125-94, ο οποίος στην συνέχεια μετέπεσε στο Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ: 526-60-029851-51 και ο οποίος μετέπεσε ακολούθως στις 05.03.2020 στον υπ’ αριθμ. 526-60-066744-28 λογαριασμό μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα τους γνωρίζει ότι λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση, προέβη όπως έχει το δικαίωμα από το νόμο και τους σχετικούς όρους αυτών, στο οριστικό κλείσιμο της ανωτέρω ρύθμισης και των λογαριασμών αυτής. Κατά συνέπεια, με την παρούσα ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τις ανωτέρω συμβάσεις καθώς και την υπ. αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών και κηρύσσει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό: το υπόλοιπο του πιο πάνω δανείου από την υπ’ αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών, καταχωρημένο στους ως άνω υπ’ αριθμ. 526-63-016038-06 και 526-60-066744-28 Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ, το οποίο υπόλοιπο στις 05.03.2020 ανερχόταν στο ποσό των επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (704.830,87 €), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη επίδοσης της παρούσας, ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ να μεριμνήσουν για την άμεση εξόφληση του συνόλου των άνω ποσών, προκειμένου να αποφύγουν ως υπερήμεροι οφειλέτες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η παρούσα καταγγελία αφορά το συνολικό ύψος της οφειλής τους από την πιο πάνω πρόσθετη πράξη, τις ανωτέρω συμβάσεις και τους ως άνω λογαριασμούς, ήτοι το ποσό των επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (704.830,87 €). Σημειώνεται ότι η οφειλή εξετάστηκε βάσει του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004 και για τον υπ’ αριθμ. 526-60-066744-28 λογαριασμό μετάπτωσης αναπροσαρμόστηκε στο ανωτέρω ποσό των € 22.171,44. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 08-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

09-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 7241Β'/4-9-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας, Αναστασίας Ανδρικοπούλου, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ πληρεξούσιας δικηγόρου των: 1. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ - ΜΑΤΖΙΝΗ του Ιωάννη & της Ιωάννας, 2. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Βασιλείου και της Ελλης κατοίκων Αθηνών Πατριάρχου Φωτίου αρ. 4, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρώην κάτοικο Χαλανδρίου οδός Ψαρρών αρ. 75 & ήδη αγνώστου διαμονής, η από 27-8-2020 ΑΙΤΗΣΗ των πρώτων εναντίον του που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΪΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση των, εξάλειψης της από 11-7-1984 προσημείωσης υποθήκης λόγω παραγραφής, έκθεση κατάθεσης δικογράφου: ΓΑΚ 58762/2020, ΕΑΚ .6509/2020 & με την από 27-8-2020 πράξη της κας Δικαστή του παραπάνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ορίζεται χρόνος συζήτησης της υπόθεσης: οχτώ (8) του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αριθμό Πινακίου: 45, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς 8/9/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την με αριθμό 3986/7-9-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Χαράλαμπου Κοττικιά, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 25-8-2020 και με αριθμό κατάθεσης 59894/6706/3-9-2020 αίτηση του Παναγιώτη Ζολώτα του Αναστασίου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Άλσους αρ. 7, κατά της Άννας Κορουλάκη του Ιωάννη, αγνώστου διαμονής, που θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) την 1-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. με αρ. πιν. 83, με την οποία ο ενάγων ζητά να διαταχθεί με απόφαση του Δικαστηρίου η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της καθ' ης έως του ποσού των 135.000 ευρώ για την εξασφάλιση απαίτησης του αιτούντος, ποσού 120.266,92 ευρώ, όπως η απαίτηση αυτή αναλυτικά εκτίθεται στην με αρ. κατ. 29407/498/2020 αγωγή του ενώπιον του Μ.Π.Α. η οποία έχει νόμιμα κοινοποιηθεί στην καθ' ης, καθώς και να καταδικασθεί η καθ' ης στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Αθήνα, 8-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Βάππας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 99/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 27-2-2020 αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Γονείς, Πάσχοντες από φαινυλκαιτονουρία και υπερφαινυλαλανιναιμία και Φίλοι», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Τροίας αριθ. 16 και εγκρίθηκε το από 18/3/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι την προστασία και πρόνοια υπέρ των φαινυλκαιτονουρικών και υπερφαινυλαλανιναιμικών εν γένει και κυρίως των παιδιών, όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό του. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΙΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 585/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" με έδρα την Αθήνα, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση και υποστηριξη του θεσμού του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και του περιφερειακού συμπαραστατη του πολίτη και επιχείρησης και περιέχεται στο από 2-10-2016 καταστατικό του. Αθήνα 7/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Τσιομπάνου Μ. Αικατερίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αναστάσιου Λούκου, πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Σκλαβή του Στυλιανού, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Λιοσίων 91), ΑΦΜ 073681162 επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 3818A΄/4-9-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 42816/2020 και ΕΑΚ: 4566/2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ειρήνης ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Αμφιθέας 16), ΑΦΜ 1150579722 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ως ασκούσας προσωρινώς την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της υπόθεσης, ήτοι στις 2-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Κατάστημα του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αρ. Πινακίου 75. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως γν/νται την παραμονή της δικασίμου, σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όρ. του κτιρίου 5, Ασφ/κά Μέτρα. Ο αιτών ζητά να ανακληθεί-μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 4508/2018 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ. Αθηνών (Ασφ/κα Μέτρα), να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την καθής και να ανατεθεί σε αυτόν ή επικουρικά, η από κοινού με την αντίδικο άσκησή της, να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με το τέκνο, όπως ακριβώς αιτείται, να απειληθεί εις βάρος της καθης προσωπική κράτηση 20 ημερών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ για μη συμμόρφωσή της, στην εκδοθησεμένη απόφαση και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου του. Αθήνα, 7-9-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Σταματίνα Μωροπούλου ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: 6Μ8Τ46907Ο-Ω1Η ΠΡΑΞΗ: 1889 ΑΔΑ: 9ΩΤΓ46907Ο-Θ5Ω ΑΔΑΜ: 20PROC007273264 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 22510-26390 FAX: 22510-37130 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13519 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ' αριθμ. 12η/6-8-2020 (θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ για ένα έτος, (CPV: 33194100-7). Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 22-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Δεσποινάκη Ευαγγελία τηλ. τηλ. 2251351366. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3-9-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

05-09-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ2ΡΟΡ1Ι-ΘΧΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17294/1084 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. 14 Ν. 998/79 Η Δ/ντρια Δασών Ν. Κυκλάδων Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/τ.Α'/29.12.79) «Περί προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως». 2. Τις διατάξεις των αρ. 3 και 4 του ίδιου ως άνω Νόμου, που αναφέρονται στην έννοια και στον χαρακτηρισμό δασών ή δασικών εκτάσεων, των άρθρων 12, 13, 38 και 74 του ιδίου νόμου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α'/24-12-2003), Ν. 3818/10 (ΦΕΚ 17/Α'/16-02-2010, Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α'/02-10-2008 καθώς και την πάγια νομολογία επί αυτών των θεμάτων. 3. Το αρ. πρ. 93925/9301/14.01.97 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, που μνημονεύονται σ' αυτό, περί της έννοιας του εννόμου συμφέροντος. 4. Τις αρ. πρ. 87234 / 7539 / 03.09.97, 114959 / 855 πε / 12.01.2999, 88416/579 πε/ 01.12.2000, 104385/809/28.11.01, 103062/22.12.2008 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων. 5. Την από 18/12/2012 σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. Την αρ. πρ. ΔΥ 28/03/2013 έκθεση του Δασονομείου ΑΝΔΡΟΥ και τη σχετική εισήγηση αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας καθώς και τη σύμφωνη γνώμη μας. ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με την παρ. 1, αρ. 14 του Ν. 998/79 σε εφαρμογή του αρ. 3 του ίδιου Νόμου στον ακόλουθο χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού 4.199,40, που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΑΤΗ ΦΕΛΛΟΥ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΑΝΔΡΟΥ της νήσου ΑΝΔΡΟΥ και απεικονίζεται στο από ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 τοπ. διάγραμμα του/της μηχανικού ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, με κλίμακα 1:500, στοιχεία: (1, 2,..21,1) που συνοδεύει την παρούσα πράξη μας ως αναπόσπαστο μέρος της, ως εξής: Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του Ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (σχετ. 2), διότι είναι έκταση εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 6.α του άρ. 3 του Ν. 998/79, αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (εγκατελειμένος αγρός με βαθμίδες, κλίσεις ήπιες και ερειπωμένο κελί). Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης προστατεύονται με τη ΔΑΔ 1/2010. Για την οριοθέτηση του όμορου ρέματος αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Εργων της Π.Ν. Αιγαίου. Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον της Α' θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων. Περίληψη της πράξης αυτής, να δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει. Ερμούπολη, 06/08/2013 Ο Δ/ντρια Δασών ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αρ. 246/2019 Εκθεση του Εισηγητού Δικαστού πτωχεύσεων κ. Κων/νου Δεμέστιχα Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών (πτώχευση με Μ 28538 - εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Ε.» με δτ «BEST BUY ELECTRONICS» και των ομορ. μελών αυτής ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ», και κατόπιν της υπ' αρ. 787/2018 Απόφασης του Π. Πρ. Αθηνών καθορίστηκε η τιμή πρώτης προσφοράς - κατόπιν β' μείωσης τιμήματος - του επί της οδού Βερανζέρου 23 Αθήνα ακινήτου επιφανείας 167,80 μ2 σε 80.544 € (ολόκληρος ο Ε' όροφος) με δυνατότητα και χωριστής εκποίησης - ήτοι 101,80 μ2 με 48.864 € και 66 μ2 με 31.860 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο 20 ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της άνω Εκθέσεως στο ΔΔΔ του ΕΦΚΑ και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδ. Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος (Για περισσότερες πληροφορίες στον υπογράφοντα Σύνδικο). Αθήνα 28.7.2020 Ο Σύνδικος / Δικηγόρος ΑΝΑΣΤ. Ν. ΜΠΑΤΖΙΟΣ 210-6399257 693-4288284 Α 8898 ΔΣΑ ΑΜΚΑ 2305401911 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 839/24-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αλεξίας Εμμ. Σταλίδου, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Esmirela (Εσμιρέλα) Zeqo (Ζεκιο), κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Φιλίππου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 02-07-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ 1)της δεύτερης και 2) του Genti (Γκέντι) Zeqo (Ζιέκο) του Mitat (Μιτάτ), κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Κώστα Βάρναλη αρ. 33, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 42308/2020 και ΕΑΚ 1777/2020, που συζητείται την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:30, με Πινάκιο: ΡΒ και αριθμό Πινακίου:2, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση, να αφαιρεθεί από τους καθ’ ων Genti (Γκέντι) Zeqo (Ζέκιο) του Milat (Μιτάτ) και της Esmirela (Εσμιρέλα) Zeqo (Ζεκιο) του Skender, το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου άρρενος τέκνου τους Στυλιανού – Νεκτάριου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28.06.2006.Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11671/4-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 040689340, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 22/07/2020 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την εξέταση του μάρτυρα όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 4/9/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Αλέκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11669/4-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ του Αριστείδη, πρώην κάτοικο Άργους, Μυκήνες, με Α.Φ.Μ. 043700391, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 22/07/2020 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την εξέταση του μάρτυρα όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 4/9/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Αλέκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11670/4-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του Αντωνίου, πρώην κάτοικο Μέριχα Κύθνου Ν. Κυκλάδων, με Α.Φ.Μ. 040343992, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 22/07/2020 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την εξέταση του μάρτυρα όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 4/9/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Αλέκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11672/4-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Avis Budget» και «Avis Budget Greece», όπως τροποποιήθηκε η ανωτέρω επωνυμία από την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ALEXEY TUMANOVICH, πρώην κάτοικο Σπάρτης Λακωνίας, οδός Κ. Παλαιολόγου, αρ. 32, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από 12/03/2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Περιουσιακές Διαφορές – Μισθωτική Διαδικασία) με ΓΑΚ 23487/2020, ΑΚΔ 701/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 02/06/2020 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 5, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 14/10/2020, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 4/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11667/4-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» και το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, οδός Δημ. Χρ. Μπέκα αριθμ. 8 με Α.Φ.Μ. 082256630 νομίμως εκπροσωπούμενης η οποία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ», προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑ πρώην ιδιοκτήτη ψητοπωλείου με πρώην κατοικία στο Μαρούσι Αττικής οδός Μ. Αλεξάνδρου, αρ. 66 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από 28/07/2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Διαδικασία Μικροδιαφορών) με ΓΑΚ: 3200/2020 και ΕΑΚ: 110/2020, η οποία κατατέθηκε στις 07/08/2020 και Στοιχεία Προσδιορισμού από την Ειρηνοδίκη κ. Προβατάρη Παναγιώτα με τα οποία ορίζεται, Έκθεμα: ΜΚ, Αριθμός: 5, Αίθουσα/Γραφείο: -, Ημερομηνία: 29-05-2024, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00, Κοινοποίηση: νόμιμη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 4/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 7851B’/03-09-2020 και 7852Β’/03-09-2020 εκθέσεων επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Χρυσοστόμου αρ. 10, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης κα. Ευστάθιο Θεοφανίδη, για λογαριασμό των 1) κ. Νικόλαου Καπετανάκη του Νικήτα και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Ηρακλείου – Κρήτης, επί της οδού ανθέων αρ.84, Μεσαμπελιές, με ΑΦΜ : 036670355, και ήδη αγνώστου διαμονής, και 2) κ. Ευγενίας Αληγιζάκη του Μιχαήλ και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Ηρακλείου – Κρήτης, επί της οδού Δημακοπούλου αρ.15, με ΑΦΜ : 052098579, και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών κ. ΜΑΡΙΛΥ ΚΑΛΑΒΡΟΥ, πληρεξούσια του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακρή αρ.01 και Δ. Αεροπαγίτου, με ΑΦΜ : 090012333, ΣΤ Αθηνών, και εκπροσωπείται νομίμως, ακριβές αντίγραφο της από 09 Ιουλίου 2020 Αγωγής που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτή προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στo αντίγραφο αυτό περιέχονται επίσης. -α] η υπό χρονολογία 14-07-2020 και με αριθμό πρωτ. Γ.Α 692/ΑΥΤ/130/2020 πράξη καταθέσεως δικογράφου στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου. -β η από 14-07-2020 πράξη της κ. Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζει χρόνο για την συζήτηση της η δεκαέξι [16] του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα [2021] ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του ως άνω δικαστηρίου, με αριθμό πινακίου [12] –γ] Παραγγελία προς επίδοση, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δημοσίευση κατά το νόμο στις εφημερίδες: «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» Ηρακλείου και «Ηχώ των Δημοπρασιών» Αθηνών. Αθήνα 04-09-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία του Βλαδίμηρου Σαρμαζανίδη, πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Μουχταρίδη του Βασιλείου, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Ιερολοχιτών 4, με ΑΦΜ 059642224, ατομικώς και ως ασκών τη γονική μέριμνα και επιμέλεια της ανήλικης κόρης του Αθηνάς Μουχταρίδη, γεννημένης στις 07/08/2013, κατοίκου ομοίως ως άνω, εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα τη 4/9/2020 με την υπ’ αριθμόν 4566 έκθεση επίδοσής μου, στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τη Ρουζάνα (RUZANA) Μπεδικιάν (BEDIKIAN) του Zorab (Ζοράμπ), σύζυγος Γεωργίου Μουχταρίδη, με ΑΦΜ 165660182, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ιερολοχιτών 4 και πλέον αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 3 Ιουλίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ) του πρώτου κατά της δεύτερης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 42909/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5412/2020, προς γνώση της και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής στις 09/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6 Αίθουσα 10, Κωδικός/Περιγραφή Πινακίου: 344 Α5 (ΜΟΝ) Διατροφές/Επιμέλεια/Διαζύγια/Προσβολή Πατρότητας με Αριθμό Πινακίου 44. Με την αγωγή ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί ο από 14/01/2013 πολιτικός γάμος των διαδίκων που τελέστηκε σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Δήμο Γερμασόγειας Λεμεσού της Κύπρου, να διαταχθούν τα περαιτέρω νόμιμα, να ανατεθεί στον ενάγοντα οριστικά και αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων που γεννήθηκε στις 07/08/2013, ήτοι της Αθηνάς Μουχταρίδη του Γεωργίου,7 ετών περίπου σήμερα και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντα καθώς και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Αθήνα, 4/9/2020 Βλαδίμηρος Σαρμαζανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 3-9-2020 με την με αρ. 1399Ε΄/21.7.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Βόλου Νεόκλειας Κρατήρα, πληρεξουσίας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων & Πιστώσεων» & δτ «doValue Greece», «πρώην «ΕUROBANK FRS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 7 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & δτ «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» εδρεύουσα στο Μοσχάτο Αττικής (Κύπρου 27& Αρχιμήδους) ΑΦΜ 099755919 ως μη δικαιούχος & μη υπόχρεος διάδικος & ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού «CAIRO No 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CAIRO No2) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΝΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» δτ «ΚΙΝΥΡΑΣ ΑΕ», πρώην έδρα στην Αθήνα (Κοντού 20) & ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 999873340, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Χαράλαμπο Μιχαήλ Χαραλάμπους, πρώην κάτοικο Αθηνών (Κοντού 20) &ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αρ. 5179/21.7.2020 αποσπάσματός μου αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας της ανωτέρω οφειλέτιδος, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Επιδούσα Δικ. Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ Κωνσταντά αρ. 128 - Βόλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδης Απ. Ιωάννης, κάτοικος Νέων Μουδανιών, Ζ. Ζαφειρίου αρ.4, τηλ.6944206085, γνωστοποιώ ότι με τις υπ’ αριθμόν 1) 5.813/2020, 2) 5.814/2020 και 3) 5.815/2020 εκθέσεις επίδοσης μου, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής για λογαριασμό των 1) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Γερακίνας, πρώην κατοίκου Φούρκας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΤΖΟΥ του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ του Ματθαίου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Φούρκας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.110/2009 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας, μετά από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Χαλκιδικής Αναστασίας Γιοβανοπούλου πληρεξούσιας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ του Δημητρίου και της Σοφίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης. Ορίσθηκε δε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής κα Πηνελόπη – Δανάη Χριστοδουλοπούλου δημοσίευση της στις Εφημερίδες ΄΄Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ΄΄, εκδιδόμενη ημερησίως στην Αθήνα και ΄΄ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ΄΄, εκδιδόμενη ημερησίως στην Χαλκιδική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Με τις υπ. αριθμ. 4094Δ/2-7-2020 ΚΑΙ 4095Δ/2-7-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Ρόδου, Γεωργίου Καλογήρου,επιδόθηκε για τους 1Στέφανο Παπαστεφάνου του Αγγελή και 2. Δημητρία σύζυγο Γεωργίου Παυλάκη,το γένος Γρηγορίου Αγγελίδη,πρώην κατοίκων Λάρδου Ρόδου και ήδη αγνωστου διαμονής,.,στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου,αντίγραφο της υπ αριθμ. 328/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίζεται,ότι στο πρόσωπο των 1.-Ευαγγελίας συζ Αγγελή Θαρρενού ,το γένος Βασιλείου Τσούκου ΜΕ ΑΦΜ 064045100 Δ Ο Υ ΡΟΔΟΥ κα ι2. Παναγιώτας Τσούκου του Βασιλείου ΜΕ ΑΦΜ 064045055 Δ. Ο Υ ΡΟΔΟΥ,κατοικων Ρόδου, οδός Στ. Κωτιάδη 34,συμπληρώθηκε ό νόμιμος χρόνος νομής προς κτητική παραγραφή για την απόκτηση απ΄αυτές ενός αγρού ολικής εκτασης μ.τ 1000 ,που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια ΛΑΡΔΟΥ Ρόδου ,με κτηματολογικά στοιχεία: : τόμος γαιών ΛΑΡΔΟΥ 15,φύλλο 42,μερίδα 546 και φάκελος1701,ανα ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου. Ρόδος 1-9-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 111 ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ Ο21923864- email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/02.09.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 15.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, συνολικής επιφάνειας (του εν λόγω τμήματος) σαράντα πέντε στρεμμάτων (45 στρ.), αποκλειστικά και μόνο για διοργάνωση – διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών και συναφών δραστηριοτήτων (πχ. προπονήσεις, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης κλπ), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 18.000,00 € / έτος (ανεξαρτήτως ετησίου αριθμού εκδηλώσεων και λειτουργίας καντίνας), και ετήσια αναπροσαρμογή από το 3ο μισθωτικό έτος και εφ’ εξής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά 1%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του προτεινόμενου (στην έγγραφη προσφορά) ετησίου μισθώματος, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Γραμματίου Είσπραξης του Μ.Τ.Α. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτά. 4. Όροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία του ΜΤΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες: www.haf.gr και mta.haf.gr. 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282, 3 και τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής
PrintButton

03-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, που έχω την έδρα μου στην Άνοιξη Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), ύστερα από την 31/8/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη ΔΙΚΗΓΟΡΟ Θεσ/νίκης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΑΓΟΡΟΥΔΗ, με έδρα στις Αχαρνές, οδός Πάρνηθος αρ.1, πληρεξούσια των, 1) JIAMIN (ΖΙΑΜΙΝ) SHAO (ΣΑΟ) του CHANGHUA (ΣΑΝΓΚΟΥΑ), κατόχου του υπ’ αριθ. EF6269688 κινεζικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 166877504, 2) YING (ΓΙΝΓΚ) LIU (ΛΙΟΥ) του JINGZHONG (ΖΙΝΓΚΤΣΟΝΓΚ), κατόχου του υπ’ αριθ. G59709808 κινεζικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 166882941, κατοίκων Σανγκάης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Room 55, Lane 1111, Jing Lian Road, Minhang District, China), επέδωσα με την υπ’αριθ. 2404 Γ΄/2020 έκθεση μου στις 2/9/2020 στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για τον ΧΑΡΙΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου και της Άννας, πρότινος κάτοικος Γλυφάδας (οδός Σμύρνης αρ.79 και Προποντίδας) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθ. καταθ. 58897/1119/2020 ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων κατά του δευτέρου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλλει το ποσό των 4.800 ευρώ ήτοι στον καθένα από εμάς το ποσό των 2.400 ευρώ (4.800/2) ως αποζημίωση χρήσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020, ισόποση με το μηνιαίο ποσό του καταβαλλόμενου μισθώματος ήτοι, (4 μήνες Χ 1.200 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα=) και δη νομιμότοκα από τότε που κάθε ποσό μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης κατέστη απαιτητό, το οποίο υπολογίζεται ως μίσθωμα ήτοι από τότε που ως έκαστο μίσθωμα κατέστη απαιτητό άλλως από την επίδοση της παρούσας μέχρι τη πλήρη εξόφληση. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλλει για ανεξόφλητους λογαριασμούς νερού (ΕΥΔΑΠ) ποσό ύψους 209,00 ευρώ για το διάστημα από 16/9/2016 μέχρι 4/9/2017 ήτοι στον καθένα μας το ποσό των 104,50 ευρώ (209/2) και δη νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι τη πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας. Ορίστηκε χρόνος για συζήτηση αυτής της υπόθεσης την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Κτίριο 11 Αίθουσα 1, Πινάκιο: Τ1, με Αριθμό Πινακίου: 1 (Διαδικασία: Μισθώσεις-Περουσιακές Διαφορές). Στην υπ’αριθ. 2404 Γ΄/2020 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρο 134 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. Πασχάλη Ταυρίδη ως πληρεξούσιου του Παναγιώτη Μαγκριώτη του Γεωργίου εμπόρου κατοίκου Καλαμπακίου Δράμας με ΑΦΜ-015834760 Δ.Ο.Υ Δράμας, η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με την με αριθμ. 4683γ /31-8 -2020 έκθεση επίδοσης, επέδωσα στον κ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ κ. Απόστολο Δεληγιάννη, σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό της κ. ΙΝΓΡΙΝΤΑ ΝΤΑΙΛΥΝΤΙΤΕ του Γκιντας και της Γιουντιτα (Ingrida Dailidyte του GINTAS και της JUDITA κατοίκου Καλαμπακίου Δράμας με ΑΦΜ-156504568 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης 88/21-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑΣ Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας του παραπάνω ενάγοντα , σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Δράμας με την εντολή να επιδοθεί (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο . Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη παραπάνω δικάσιμο . Δράμα 31 Αυγούστου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΑΛΑ Μ. ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153 ΤΗΛ. 25210-22835 ΑΦΜ-043726241 Δ.Ο.Υ Δράμας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Βάσει των υπ’αριθμούς 8318/02.09.2020 και 8319/02.09.2020 εκθέσεων επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 01.09.2020 κλήσης της Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή, κατοίκου της Δημοτικής Κοινότητος Αντιμάχειας του Δήμου Κω, με την οποία καλούνται οι Τσαμπίκα, θυγ. Ιωάννου Γιαννά και Κωνσταντίνος Ιωάννου Γιαννάς, τέως κάτοικοι Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω στις 17.09.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄ και 13.05΄, που θα εξετασθούν οι μάρτυρες Απόστολος Κωνστανταρόπουλος του Θεοδώρου και της Αντωνίας, συνταξιούχος, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητος Κεφάλου του Δήμου Κω και Νικόλαος Τσακίρης του Αναστασίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος πόλεως Κω, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 29, για την απόδειξη των θεμάτων που αναφέρονται στην από 27.01.2020 και μ’ αριθμό κατάθεσης δικογράφου 28/2020 αγωγή της καλούσας-ενάγουσας Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή. Κως 02.09.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 36/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε το από 10/06/2020 Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Άτλας Κηφισιάς», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς, Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 14 άρθρα Καταστατικού του, δηλαδή α) η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του μέσα από την προπόνηση, ενασχόληση και επιμόρφωση, είτε μέσα από συγκεκριμένα αθλήματα, είτε από αθλητικές δραστηριότητες η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών, β) η αθλητική δραστηριότητα των μελών του και ιδιαίτερα των νέων, η σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξης τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση, με διάφορα αθλήματα του σώματος, η διατήρηση και θεμελίωση της υγείας, η απόκτηση και τελειοποίηση των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία και η κοινωνική ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, η προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η μετάδοση των αθλητικών ιδεωδών, του ευ αγωνίζεσθαι, των ηθικών και αθλητικών αξιών και η ανάπτυξη όλων των αθλημάτων ανοικτών και κλειστών γηπέδων σε επίπεδο αθλητικών υποδομών και ακαδημιών, όπως- ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- κλασσικός αθλητισμός, στίβος, άρση βαρών, η σωματοδομική (bodybuilding), αεροβική γυμναστική, πυγμαχία, πολεμικές τέχνες, παγκράτιο, πεζοπορία, κλπ, γ) η ανάπτυξη ακαδημιών και υποδομών, παιδικού και εφηβικού αθλητισμού, καθώς και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, δ) η διενέργεια και οργάνωση αθλητικών οργανώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδριών και πάσης φύσης συναφείς εκδηλώσεις, ε) τέλεση εκδηλώσεων που εντάσσονται στο χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού, όπως η συγκέντρωση, προβολή και η ενημέρωση των ιστορικών αρχείων του κάθε αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο, η προβολή των δραστηριοτήτων του σωματείου μέσω επίσημης ιστοσελίδας και επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοιους ή παραπλήσιους στόχους καθώς και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου. Η ίδρυση άλλων τμημάτων, αγωνιστικών και μη, ως και η κατάργηση των λειτουργούντων, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την λειτουργία οιουδήποτε τμήματος. Αθήνα, 26/08/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΚΙΑΦΑΣ 8 και Ζ. ΠΗΓΗΣ 1 , ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-3600085, 6973984681 Email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6341ΣΤ/28-08-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευγενίας-Τζένης Σακελαροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Λυκαβηττού αρ. 34, με ΑΦΜ 002744881, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου , πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά 1) της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 132032947, 2) του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033144417, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου : Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 57549/2020, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1080/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 12/08/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα : Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 11 αίθουσα 5, Πινάκιο: Τ2 με Αριθμό Πινακίου: 8, Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6340ΣΤ/28-08-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευγενίας-Τζένης Σακελαροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Λυκαβηττού αρ. 34, με ΑΦΜ 002744881, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά 1) της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 132032947, 2) του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033144417, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου : Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 57549/2020, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1080/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 12/08/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα : Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 11 αίθουσα 5, Πινάκιο: Τ2 με Αριθμό Πινακίου: 8, Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι, μετά την από 17-7-2019 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αριάδνης Αρβανίτη πληρεξούσια του Σωτηρίου Ζαφείρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλαδά αρ. 25-27, σύμφωνα με την υπ’αρ. 11370Γ/26-07-2019 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 3, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Κωνσταντίνα Γκίτζιου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Ανδριτσαίνης αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ. 7460/2019 Απόφασης του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών με την οποία 1) ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των 250 €, 2) Δέχεται την αγωγή, 3) Απαγγέλει την λύση του γάμου τους, 4) Καταδικάζει την εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα 320 € υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αθήνα 27-07-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Στέφανος Αθανασούλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. Ε.&.Κ.Υ. Θεσ/νίκη 27-08-2020 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.3148 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΣΤ.ΕΣΗΔΗΣ-96582- - ΝΠΔΔ - ΑΦΜ997288259 ΑΔΑ : 63ΑΣΟΞΧΣ-ΕΩΚ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου 7 ΑΔΑΜ:20REQ007224425 546 30 Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127 Fax. 2313000703 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site : www.kkp-km.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 24η/2020 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 12 ΜΗΝΕΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 24η/2020 CPV : 55311000-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 450.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΕΩΣ 30%, ΗΤΟΙ ΕΩΣ 135.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 19-10-2020 ΩΡΑ 09:00πμ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Για τις ηλεκτρονικές- ΕΣΗΔΗΣ 12-10-2020 ΩΡΑ 12:30μμ Για τις έγγραφες 16-10-2020 ΩΡΑ 15:00 μμ Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημ/νία Αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ημ/νία και στον Ημερήσιο Τύπο Ημ/νία Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ: www.Dromitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 31/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 15/09/2020 08:00πμ 12/10/2020 12:30μμ 16/10/2020 15:00μμ 19-10-2020 09:00πμ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16-10-2020 και ώρα 15:00μμ. όποιες προσφορές μετά την παραπάνω ώρα έλθουν στην υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς ΔΕΝ πρωτοκολλούνται και ΔΕΝ παραλαμβάνονται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Κέντρου (απόρριψη προσφοράς) στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7 στον 2ο όροφο. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 15-9-2020 και ωρα 8:00πμ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Θ.Μ. Νάκου
PrintButton

01-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 862/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 862/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα εξοπλισμός εργοστασίου – βαφείου πρώην ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και ήτοι ένα ανοικτικά υφάσματος προετοιμασίας για βαφή διαφόρων διαστάσεων μια μηχανή ραφής για προετοιμασία βαφής δυο βαφικές υψηλής πίεσης δύο θαλάμων, βαφική ενός θαλάμου βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων 43965€, δυο βαφικές υψηλής πίεσης τεσσάρων θαλάμων, βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων τέσσαρες βαφικές υψηλής πίεσης έξι θαλάμων, για 100 κιλά ύφασμα, μια μηχανή επεξεργασίας βαμμένου υφάσματος ένα σετ μηχανών φινιρίσματος βαμμένου υφάσματος ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαιοκίνητο πυροσβεστήρες φορητοί πέντε ερμάρια πυροσβεστικού σταθμοί εργαλείων Συνολική αξία –τιμή πρώτης προσφοράς 568.080,55€. Μεταλλική κατασκευή (αποθήκη ετοίμων 61.400€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα επιφ. 1035 τ.μ 8.470€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα 11.470€. Aθήνα 1-9-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Καβάλας Γεωργίου Σιδηρόπουλου πληρεξουσίου δικηγόρου των 1) Αντωνίου Καζαντζίδη του Κυριάκου, κατοίκου Πειραιά (Μετσόβου 16), 2) Αναστασίου Καζαντζίδη του Κυριάκου, κατοίκου Νίκαιας (Αγγ. Σικελιανού 57 και Μετσόλη), 3) α) Γεωργίου Σεμερτζίδη του Χρήστου, κατοίκου Νίκαιας (Άγγ. Σικελιανού 57Α), β) Χρυσούλας Γεωργίου Σεμερτζίδη, κατοίκου Νίκαιας (Αγγ. Σικελιανού 57Α) και γ) Χρήστου Γεωργίου Σεμερτζίδη, κατοίκου Κορυδαλλού (Ψαρών 77) και 4) της Νίκης Καζαντζίδη του Κυριάκου κατοίκου Κορυδαλλού (Σουρή 9), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας για την Βασιλική συζ. Διονυσίου Νικολοπούλου το γένος Κωνσταντίνου Σταθοκωστοπούλου, πρώην κάτοικο Δήμου Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 73, και εν συνεχεία Δημητρίου Γούναρη 37 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές αντίγραφο της από 19.8.2020 ΚΛΗΣΗΣ για προσδιορισμό ματαιωθείσης συζήτησης της με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 31/ΤΠ/2008 από 17.1.2008 ανακοπής ερημοδικίας των πρώτων κατά της δεύτερης και των «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κατεχάκη αριθμός 61Α και Βρανά), όπως νομίμως εκπροσωπείται από την Ειδική Εκκαθαρίστρια αυτής, «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 3 και Γρανικού) και εκπροσωπείται νόμιμα και της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) για την ακύρωση της με αριθ. 211/2004 ερήμην απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που απευθύνεται ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και με την οποία ζητούν: 1. Να γίνει δεκτή η κλήση τους και η ένδικη ανακοπή ερημοδικίας τους, σε ολόκληρο το περιεχόμενό τους, 2. Να οριστεί νέα δικάσιμος για επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 31/ΤΠ/2008 από 17.1.2008 ανακοπής ερημοδικίας τους και να εκδοθεί οριστική απόφαση επ’ αυτής 3) Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική τους δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ Τ.Π./69/2020 και χρονολογία κατάθεσης 20.8.2020, και ταυτόχρονη πράξη του κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 2η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμ. πιν. 1. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2212Β’/31.08.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καβάλας Μαλεβίτου Βιολέτας. Καβάλα, 31.8.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Σιδηρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΥΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4282Δ'/11-8-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου του Σταματίου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Δημήτριο Σαββή του Φιλήμονα και της Ασπασίας, αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμ. 51/1987 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο των: 1) Κλημέντου Μιχαήλ Μανωλάκη και 2) Ευδοξίας συζ. Σταύρου Μοστρή, το γένος Μιχαήλ Μανωλάκη, κατοίκων Ρόδου ο νόμιμος χρόνος της κτητικής παραγραφής για τη με χρησικτησία απόκτηση κυριότητος απ' αυτούς και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος επί ενός αγρού συνολικής εκτάσεως 4.290 τ. μέτρων που βρίσκεται στην θέση «Ματτάκις» με κτηματολογικά στοιχεία, τόμος Γαιών Αρνίθας 3, φύλλο 75, Μερίς 47 και φάκελος 275 του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσεως «αρζί μιρί» και τώρα «Μουλκ», ελεύθερης ιδιοκτησίας. Ρόδος, 31/8/2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ Λοχ. Φανουράκη 22 - ΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 5318/41961/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΡ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας ( άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 11806Ε΄/26.08.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ του Θεοχάρη και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εμμ. Τζανέ αρ. 3 (θέση Κατσάμπα) ή/και Σμπώκου αρ. 17, με ΑΦΜ: 039451453, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 26-06-2020 Αγωγής της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Εμμανουήλ Συμνιανάκη του Θεοχάρη και της Μαρίας, κάτοικου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εμμ. Τζανέ αρ. 3 (θέση Κατσάμπα) ή/και Σμπώκου αρ. 17, με Α.Φ.Μ039451453, αναφορικά με τη με αριθμό 24705/092019603888906 Δανειακή Σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού Δανείου, μετά των σχετικών προσαρτημάτων της, που συνήφθη στο Ηράκλειο της Κρήτης την 25η.07.2001, μεταξύ της πρώην τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» και του εναγομένου Εμμανουήλ Συμνιανάκη του Θεοχάρη (ως δανειολήπτη – οφειλέτη), με την οποία Σύμβαση χορηγήθηκε στον τελευταίο έντοκο δάνειο ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Δραχμών, ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και έξι λεπτών (58.694,06€), αποκλειστικά για την αγορά του αναφερομένου και περιγραφομένου στην σύμβαση ακινήτου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη άνω δανειακή σύμβαση. Η «ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» κατέστη καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2-7651/27.12.2013 απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ-Β.ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) (υπ’ αριθμ. 9243/27.12.2013 Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.–Ε.Π.Ε). Η άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» είχε διαδεχθεί κατά νόμον (αρ. 68 Ν. 3601/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει), την πρώην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» (ΦΕΚ Τ. Β΄ 74/18.1.2013 και ΦΕΚ Τ. Β’ 76/18.1.2013). Στις 20.03.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσπασης της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» («Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής της δραστηριότητας και σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» («Επωφελούμενη»). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 41961/02.07.2020 και ΑΚΔ : 5318/02.07.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" για τις προαναφερόμενες αιτίες το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (81.958,53), το οποίο της οφείλεται εντόκως από την 30.11.2012 (οπότε και κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή ολόκληρη η απαίτηση), άλλως εντόκως από τότε που έκαστη δόση κατέστη ληξιπρόθεσμη, πλέον επιτοκίου επιδικίας κατ’ άρθρο 346 Α.Κ, άλλως από την επίδοση της παρούσας της, πλέον μη λογιστικοποιηθέντων κατά νόμο τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, πλέον τυχόν εξόδων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως της απαίτησής της. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στην εν γένει αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 26-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.604 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του KALIN (ΚΑΛΙΝ) MITOV (ΜΙΤΟΒ) του TZVETANOV (ΤΖΒΕΤΑΝΟΒ) και της TODORKA (ΤΟΝΤΟΡΚΑ), κατοίκου εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.605 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του KIRIL (ΚΙΡΙΛ) TODOROV (ΤΟΝΤΟΡΟΒ) του TODOROV (ΤΟΝΤΟΡΟΒ) και της STOYCHEVA (ΣΤΟΪΤΣΕΒΑ), κατοίκου Αχαρνών Αττικής οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟV KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, υπό των ανωτέρω, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.602 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του HRISTO (ΧΡΙΣΤΟ), STOICHKOV (ΣΤΟΪΤΣΚΟΒ) του IVAN (ΙΒΑΝ) και της KATERINA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ), κατοίκου εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.603 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Αθανάσιου Μίντζια του Θεοδώρου και της Σοφίας κάτοικο εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: ΑραφηνίδωνΑλών 12 190 09 - Ραφήνα Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλ: 2294321070 Fax: 2294023481 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την περίοδο 01/09/2020 – 31/08/2021» ΑΠΟΦΑΣΗ 423/2020 Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ.Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ.3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έχει δύο (2) Δημοτικές ενότητες. 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν δύο (2) άμισθοι αντιδήμαρχοι. 10. Το γεγονός ότι ο ορισμός άμισθων αντιδημάρχων δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2021 του Δήμου 11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 12. Το υπ’αριθμ. 01/2019 Πρακτικό της Συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της παράταξης, για τον ορισμό του συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου ως Αντιδημάρχου (αρ.εισερ εγγράφου στο Δήμο 13649/30.8.2019). 13. Το υπ’αριθμ. 03/2020 Πρακτικό της Συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της παράταξης, για τον ορισμό της συμβούλου Βαλερή Βασιλικού ως Εντεταλμένης Συμβούλου (αρ.εισερ εγγράφου στο Δήμο 13351/28.8.2020). 14. Το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019. 15. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠ.ΕΣ./αριθμ. πρωτ. 59849/21-8-2019 16. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β΄/29-7-2013) όπως συμπληρώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 708/Β’/24-4-2015. 18. Την απόφαση Δημάρχου 446/2019/02-09-2019 με την οποία ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής : 1.ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ , Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης - Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας και της μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την Οικονομική Υπηρεσία • Την καλή λειτουργία των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου • Την ευθύνη λειτουργίας του Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου • Τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότηταςτων φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου • Τη διαχείριση και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων • Την Δημοτική Συγκοινωνία • Τα θέματα που αφορούν την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια • Τα θέματα που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο • Την υποβοήθηση της εποπτείας λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Πικερμίου Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2.ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού •Την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης • Την Υπηρεσία Πρασίνου • Το Γραφείο κίνησης των οχημάτων • Τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων • Τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και μηχανημάτων • Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης • Την ασφάλεια των εργαζομένων Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 3. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Την Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και ανακύκλωσης • Της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων • Τον καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων • Την πολιτική προστασία • Τα αδέσποτα ζώα • εκτάκτων αναγκών • Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Πικερμίου Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας • Τη συντήρηση των κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών • Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας • Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Τη Διαφάνεια, Ψηφιακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση • Την Πράσινη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική διαχείριση και Ανακύκλωση • Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ • Τον Πολιτισμό • Την Παιδεία • Την εκπαίδευση του προσωπικού • Την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου • Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Β. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη. Ε. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουράνη Αριστείδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Ανδρέα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα. ΣΤ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, ως εξής: 1. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες: • Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής • Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων • Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου • Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου 2. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υποδομών, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες : • Την ευθύνη υποβολής σχεδίου δράσης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδομών, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς • Την ευθύνη σύνταξης εισηγητικού πλαισίου για την ένταξη στο σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου • Την προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης της ανάπτυξης του συνόλου του δικτύων νέων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Ζ . Παράλληλα με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τους αναθέτει την εποπτεία των κάτωθι τομέων ως εξής: ➢ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) της Νέας Γενιάς, β) της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, καθώς και γ) τη συνεργασία, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου για τα θέματα της Κοινότητας. ➢ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Υγιεινής των εργαζομένων, β) Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας Υγείας καθώς και γ) των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. ➢ ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού. ➢ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Πολιτικής Προστασίας και β) Αδέσποτων Ζώων. ➢ ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΑ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα που αφορούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. ➢ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα εφαρμογής προγραμμάτων Ανακύκλωσης. Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ραφήνα, 28-8-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
PrintButton

13-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI AE» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057655604000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» σε Τακτική γενική συνέλευση την 7/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «POLYLINE AE» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057617404000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ» σε Τακτική γενική συνέλευση την 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΛΑΒΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Περίληψη της με αριθμό 8531Γ/11-08-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Σάμερ (Samer) ΝΤΕΝΚΑ (DENKHA) του Χέρμιζ (Hermiz), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Λυσιμαχίας αρ. 61, με Α.Φ.Μ. 104332965 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 29-07-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Σάμερ (Samer) ΝΤΕΝΚΑ (DENKHA) του Χέρμιζ (Hermiz), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Λυσιμαχίας αρ. 61, με Α.Φ.Μ. 104332965 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 55264/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6676/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 03-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:08π.μ.. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 5804/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 17.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5489/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΔΑΜΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Γρηγορίου Ε αρ.19) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο έγχαρτο αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επισήμου ηλεκτρονικού τοιούτου, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της με αριθμό 5804/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Eurobank Ergasias" πρώην "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εναγομένου Γεωργίου Αδαμάκη του Σταύρου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Γρηγορίου Ε΄ αρ.19 και ήδη αγνώστου διαμονής, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €). ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (20.649,24 €), νομιμοτόκως με το συμβατικό επιτόκιο από 30.09.2010 μέχρι 08.06.2011 και με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 09.06.2011, των δε τόκων κεφαλαιοποιούμενων και ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για τα σύνολο του επιδικασθέντος με την ανωτέρω διάταξη ποσού. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα ευρώ (830 €)". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η Απόδειξη πληρωμής μεγαρόσημου 2 ευρώ, 2) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 3) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 12712/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.05.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5487/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον KHATCHER AGHAZARIAN του VANTINAR, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Ρόμβης αρ.22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΦΜ 0045909483 ΔΟΥ Ε Αθηνών, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επίσημου τοιούτου της με αριθμό 12712/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της εκκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και πρώην επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS" και με διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εφεσίβλητου Aghazarian Khatcher του Vantinar, κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εφεσίβλητου. ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την έφεση. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ’ αριθμ. 5706/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΔΙΚΑΖΕΙ τη αγωγή ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα τους συμβατικούς τόκους υπερημερίας με ανακεφαλαίωση με εξάμηνο ανατοκισμό για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής μέχρι την εξόφληση, επί του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και έξι λεπτών (16.119,06 ευρώ). ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο - εφεσίβλητο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας -εκκαλούσας και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, ποσού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στην εκκαλούσα του ποσού των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ του παράβολου (υπ’ αριθμ. 118459489957) που έχει καταβάλει". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 2) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 6802/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.05.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5488/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, πρώην κάτοικο Δάφνης Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου 34) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επίσημου τοιούτου της με αριθμό 6802/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", με ΑΦΜ 094014250 και αρ. ΓΕΜΗ 00022300100, που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εναγομένου Δημητρίου Αντωνόπουλου του Αντωνίου, κατοίκου Δάφνης Αττικής (Εθνάρχου Μακαρίου αρ.34), το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ερημοδικίας το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (35.072,64€) με το συμβατικό επιτόκιο από την 01.07.2013 μέχρι 06.11.2014 και με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 07.11.2014 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων έως την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000€) Ευρώ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650€) Ευρώ". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 2) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 5.503/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΙΩΑΝΝΗ Χ. ΦΥΤΙΛΗ πληρεξούσιο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.20 και Ύδρας αρ.1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, Α.Φ.Μ. 998344376, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6069/10.08.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον κ. Κυριάκο Σπυριδάκο του Ιωάννη και της Χρυσούλας, πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Βουρνόβα αρ.16, με ΑΦΜ 144778921, ΔΟΥ Νίκαιας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές έντυπο αντίγραφο από το στην κατοχή του παραγγέλλοντος δικηγόρου επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ψηφιακή υπογραφή της με αριθμό 5.503/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ του ανακόπτοντος Κυριάκου Σπυριδάκου του Ιωάννη και της Χρυσούλας, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Βουρνόβα αρ.16, Α.Φ.Μ. 14478921 και της καθ' ης η ανακοπή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.20 και Ύδρας αρ.1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, Α.Φ.Μ. 998344376, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του ανακόπτοντος. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθ. 34481/2014 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ανακόπτοντα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ' ης η ανακοπή, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των οχτακοσίων (800) ευρώ (€)". Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 10-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 1227/17-08-2009 Πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Δέσποινας Δελαβήρα και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος Νομού Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 6 εδαφ. (α) του Ν. 998179, η έκταση με στοιχεία «Α,Β,Γ,...,Ξ,Ο,Α» εμβαδού 4.558,92 τ.μ., ευρισκόμενη στη θέση «Τσαμαδού» περιφέρειας Δήμου Βαθέος Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Σεπτέμβριο 2007 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του μηχανικού κ. Ευάγγελου Λεοντίδη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ.α.α ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 3715 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020). 8. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). 9. Την με αριθμ. πρωτ. 2746/11-07-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ATT025, A/A OΠΣ: 1662, Έκδοση: 1/0), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. με θέμα: «Παράταση λειτουργίας Δομών και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ». 11. Την υπ’ αριθμ. 257/7-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” ΚΑΙ ΜΕ Κωδικό ΟΠΣ 5001738 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόνιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή του σχεδίου της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα». 12. Το από 23-12-2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ): 5001738. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 3847/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΩ7Λ7-ΠΓΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 14. Την υπ’ αριθμ. 329/30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), λόγω διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001738, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020». 15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού (ΦΕΚ 2385/τ. Β΄/24-11-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 756/15-1-2020 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου, με θέμα: «Απόφαση τροποποίησης της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” της Πράξης με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001738». 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3662/20-02-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.9033/9-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Διαβίβαση Αιτήσεων ΣΟΧ 2/2020» με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», στο Δήμο Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού») Κορυδαλλός Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού») Κορυδαλλός Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του προγράμματος 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. ΠΡΟΣΟΧΗ: ● Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. ● Για την απόδειξη της αναπηρίας του αιτούντος πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχείο 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»], να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔHΜΑΡΧΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας