PrintButton

10-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 1746 Ε'/2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Χρυσόστομο Σουπιάδη, επιδόθηκε προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Δημήτριο Φερεντίνο η από 20-12-2019 αγωγή (αρ. κατάθεσης 1/2020) της Σοφίας Βακάλη του Γεωργίου και της Αγγελικής κατοίκου Γιαννιτσών Αρβανίτη 11 με εναγόμενο τον Μιχαήλ Μάνο του Κων/νου και της Ευανθίας κάτοικο Γιαννιτσών δήμου Πέλλας και ήδη Αγνώστου διαμονής, της οποίας η δικάσιμος ορίστηκε ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για τις 07-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., με αριθμό πινακίου 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης κατά την άνω δικάσιμο. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δυνάμει της με αριθμό 445/2019 Διάταξης της Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 6/11/2019 Καταστατικό συλλόγου και αναγνωρίσθηκε σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ-ΣΤΕΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» με έδρα στην οδό Επτανήσου 60 και Τενέδου στην Κυψέλη Δήμου Αθηναίων και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 13 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 39013) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 6 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ.:12136 ΑΦΜ: 160352123- ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2105749338-ΚΙΝ.: 6980287816 chr.kαnellopoulou@gmαil.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του κ. Μίνωος Φιλιππάτου, πληρεξουσίου Δικηγόρου της κ. Αριστέας - Μαρίας συζύγου Ιωάννη Παρασκευόπουλου, το γένος Δημητρίου και Αικατερίνης Ντάφη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δασκαλογιάννη αρ. 5, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Αργυρώ Γ. Εμμανουηλίδου, επέδωσα στις 09-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.50 στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 10386/09-01-2020 εκθέσεώς μου επίδοσης, την από 23/12/2019 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά του κ. Ιωάννη Καραχρήστου του Αθανασίου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκιβιάδου αρ. 61 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 99026/2019 ΚΑΙ ΕΑΚ 3145/2019, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ήτοι την 16/12/2019). Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να καταθέσει τις προτάσεις του μέσα στην προθεσμία των 130 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω, καθώς και να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως ορισθεί. Επίσης καλείται να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα την 20/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Λήδας Ζαφειροπούλου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 213Β Αθήνα, τηλ. 2103808874). Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-4-2020 πληροφορίες www.kipodα.gr. Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2969 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία του του ΣΠΕΤΙΜ ΠΟΥΛΙ (SHPETIM PULI) του Αρσιμ, κάτοικο Νεας Σμύρνης Αττικής (Πλαστήρα αρ 20), προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Ευθαλίας -Αντωνίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κων/νου με πρωην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, της με ημερομηνία 08-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του πρώτου προς αυτήν για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία την καλεί εντός πέντε ημερών όπως προσέλθει στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Αρ Δραγιου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστημίου αρ 56 ) για να υπογράψουν τη λύση του Συμφώνου Συμβίωσης . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2632 Ε/ 9-1-2020 έκθε- ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24-9-2018 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ80505 ΕΑΚ 1178 /2018 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 01-2-2019 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ11,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά των : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλάκη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και της Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2633 Ε /9-1-2020 έκθε ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 4-12-2019 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ95787 ΕΑΚ 1909 /2019 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 13-3-2020 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ15,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλά- κη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄ επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ.Δημητρί- ου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής , προς γνώση & για τις νό μιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν στην άνω δικάσιμο. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προκύπτει από την με αριθμό 2168/9-1-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Νικόλαου Καρυστινού Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με δτ ΕΦΚΑ, που εδρευει στην Αθήνα Αμερικής αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»,επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του κ. Νικολάου Κοσμανίδη με τελευταία γνωστή κατοικία την Θεσσαλονικη, οδός Μοναστηριου 191, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 12-7-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά του δεύτερου και κατά της με αριθμό 1603/2016 αποφασης του Διοικητικού Εφετειου Θεσσαλονικης , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο αιτητικό της. Η παραπάνω αίτηση κατατέθηκε στο παραπάνω δικαστήριο με αριθμό κατάθεσης 774/2017 δυναμει της από 12-7-2018 πράξης του Προέδρου του Α τμηματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. με εισηγήτρια την κα. Ευ. Τζιράκη, Πάρεδρου,προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στην παραπάνω συζήτησης. Αθήνα, 9-1-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 3449 Δ’/3.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Τραντάλη του Δούκα και της Ελένης, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, Ανδρούτσου 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 15542/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό) με την οποία λύθηκε ο γάμος της με τον Γεώργιο Μαργαρίτη του Ιωάννη και της Πίτσας ή Παναγιώτας, που τελέσθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 2-10-1988 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο Αττικής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ 3456Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, οδός Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 64/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου εκουσία δικαιοδοσία), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3457Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 9/2/2020 Κλήσεως του Δημητρίου Μαγκανάρη του Αγγέλλου ενώπιον Ειρηνοδικείου Λαυρίου (εκουσία δικαιοδοσία) συγκοινοποιούμενη με τη από 25-11-2019 με αριθμό κατάθεσης 1757/60/2019 αίτηση ενώπιον του ιδίου Ειρηνοδικείου με την οποία ζητά την αποσφράγιση της οικίας του αποβίωσαντος στις 3-11-2019 Αγγελου Μαγκανάρη στο Λαύριο Αττικής, Κάδμου αρ 3, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση τους στις 20-1-2020 και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 1 στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 62682/14-11-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ευστάθιου Σίμου και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, 1, 2...7, Λ, Μ,...Ψ, Ω, Α), εμβαδού 3.685,31 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Μελίσσι», τοπικής κοινότητας Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, της περιφερειακής κοινότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Μάιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Βακάκη Δημήτρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3339 Ταχ. Κώδικας: 84 001 Πληροφορίες: Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο: 2286360418 FΑX: 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 42912340-7) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 710.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 170.400,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 880.400,00€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83758). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 14.200,00 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3340 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο : 2286360418 FΑX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 32441200-8 και 32441100-7 ) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.163.852,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 279.324,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.443.176,48€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83757). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 23.277,04€. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας
PrintButton

09-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 1087/08-01-2020 έκθεσή μου επίδοσης ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Στ. Πολυχρόνης επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Σάββα Γ. Πούρλου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της με επωνυμία Ανώνυμης εταιρείας «KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14 προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», με πρώην έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης και στην οδό Τέρμα 17ης Νοέμβρη, και ήδη αγνώστου έδρας, την από 12-12-2019 με ΓΑΚ 100510/2019 και ΕΑΚ 1834/19 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της ανωτέρω Ανώνυμης εταιρείας, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 16η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 (αρ. πιν. 5, Αίθουσα 8, Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με αίτημα να υποχρεωθεί δικαστικά η καθής εταιρεία, ή κάθε τρίτος που από αυτήν έλκει δικαιώματα χρήσης των, ή επ' ονόματί της κατέχει αυτά, να αποδώσει τη χρήση α) μιας μηχανής ηλεκτρονικής παρασκευής του καφέ εσπρέσο, τύπου MARZOCCO LINEA 2GR AV με αριθμό σειράς μηχανής 02MR043266, και β) ενός Μύλου άλεσης του καφέ εσπρέσο, τύπου MAZZER MAJOR ELECTRONIC, με αριθμό σειράς μηχανής 01ΜΖ1560803, να απειληθεί κατά της καθής χρηματική ποινή 4.000,00 Ευρώ και κατά των νομίμων εκπροσώπων αυτής προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής των προς το διατακτικό της απόφασης, που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως παραστει στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αρ. 14/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Εκουσία Δικαιοδοσία) αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Κηπούπολης Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο «Ντότζο κλάμπ Κηπούπολης» με έδρα την Κηπούπολη Περιστερίου Αττικής. Ο σκοπός του Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 30 άρθρα καταστατικό του και είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη, προαγωγή και περαιτέρω διάδοση του αθλήματος του Τζούντο, Γυμναστικής, Αθλητικού Ομαδικού Χορού (CHEERLEADING), Κέντο (Kendo), σελφ προτέκτιον (self protection) και κραβ μαγκα (krav maga) όπως τα αθλήματα αυτά αναγνωρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Καταστατικό των αντίστοιχων Ομοσπονδιών. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΤΣΑΤΗΣ ΑΜ ΔΣΑ: 24300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄ αριθμ. 2451Γ/23-12-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Μούντριχα του Κων/νου και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Κωνσταντίνου Καρετσου πληρεξούσιου της Αρτεμησίας χήρας Βασιλείου Κατσαρού, θυγατέρας Μιλτιάδη και Ελένης Σκάρλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τερτίπη αρ. 28-32, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Επιχειρήσεις Οικοδομικαί», που είχε έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ. 5, και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 3468/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία δέχεται την αγωγή, καταδικάζει την εναγόμενη σε δήλωση βουλήσεως, η οποία να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, από την οποία να προκύπτει ότι έχει πλήρως εξοφληθεί το πιστωθέν τίμημα και ότι πληρώθηκε η αναβλητική αίρεση που είχε τεθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του διαμερίσματος υπό τα στοιχεία (2Δ3) του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου που βρίσκεται στα Κάτω Πατήσια του Δήμου Αθηνών, με πρόσωπο την πολυόροφη οικοδομή στην διασταύρωση των οδών Καπιδάκη, Σφακιανάκη και Τερτίπη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 08-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 414/2019 Διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκου, ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα την Αθήνα και σκοπό την διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και ειδικότερα όλων των εργαζομένων στην εταιρεία «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλα εργασιακά σωματεία και τους εργαζομένους όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων. Ο ως άνω σκοπός του σωματείου δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στο νόμο, την ηθική ή τη δημόσια τάξη. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΟΛΩΝΟΣ 51,106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3645656 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 67576/10-12-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Ελένης Χριστοφή και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α1, Α2, Α3,...,Α10, Α11, Α1) εμβαδού 4.008,96 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Κάμπος Βλαμαρής», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Χαράλαμπου Τσολακάκη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου Τηλέφωνο: 22960 81110 22960 81904 FAX: 22960 81904 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 122 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87τ.Α΄)όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα . Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄)και τις παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3584/2010 όπως ισχύει» 2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.Β΄ /1-3-2019) Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ενδιαφέρεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι., Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) όπως ισχύουν, δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού δ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ε) Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)} τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 4. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ουσα είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσει Πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 165/2000, όπως ισχύει, εξαιρούνται από την προσκόμιση πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 6. Τίτλο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας 7. Τίτλο καλής γνώσης δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8. Βιογραφικό Σημείωμα 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και 22960 81904 Μέγαρα 7 Ιανουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
PrintButton

04-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δυνάμει της υπ' αριθ. 2315β΄/10.12.2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Παπανικολάου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,ακριβές αντίγραφο της από 10.05.2019 αγωγής [ΓΑΚ 44408/2019, ΕΑΚ 3889/2019] της Ευγενίας Κοσμά του Βασιλείου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής [Δημητρακοπούλου αρ. 63], απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στρεφόμενη εις βάρος του Γουκάς Ταχίρ του Μοχάμμαντ - Ναβάζ, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής [Δημητρακοπούλου αρ. 55], και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα, όπως παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 06.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09: 00 στο κτίριο 4, αίθουσα 3. Αθήνα 23.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευθυμία Νικ. Χατζηλία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 7048Ζ’/3-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ιωάννη Αγριμάνη, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνίων αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60137/2019 και ΕΑΚ 1396/8-7-2019 κλήσης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της από 14-5-2010, με ΓΑΚ 93384/2010 και ΑΚΔ 5989/18-5-2010 αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον του, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα 4 με αριθμό πινακίου Η3(ΜΟΝ)/9, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020 Ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Τσακνάκης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.3529Β/03-01-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ε.ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΕ» που έδρευε στη Θεσσαλονίκη και ήδη αγνώστου έδρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως προσημειούχο, ακριβές αντίγραφο του υπ’αριθ.3.323/30-12-2019 Αποσπάσματος της υπ’ αριθ.3.320/17-12-2019 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Χαρ. Λιακόπουλου, κατά του οφειλέτη Φωτίου Μαρτίνη του Λουκά και της Πολυξένης, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ωρωπού αρ.120, με Α.Φ.Μ. 013853673, με επίσπευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS (ΙΝΤΡΟΥΜ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ.Μεσογείων αρ.109-111 και ως νομίμως εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπου σε εκτέλεση της με αριθ. 8039/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών επιβλήθηκε κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη, με ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 29-07-2020, ο οποίος θα διενεργηθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βαρβάρας Σγούρα, κατοίκου Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αρ.18, τηλ. 2103801906, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 03-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Χαρ.Λιακόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 8189Β΄/27-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Κοτσή, με παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος, Χαράλαμπου Χαλκίδη του Παναγιώτη και της Λουΐζας, κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για την εναγομένη, Ελένα Ιάκοβλεβα του Ανατόλιϊ και της Ταμάρας, πρώην κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμό 212/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, που είχε τελεστεί κατά τον πολιτικό τύπο στο Δημαρχείο της πόλης Κατερίνης Πιερίας, στις 5-12-2011. Κατερίνη, 3-1-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ. Δεληγιάννη) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ: 23 052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ-Faχ: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 293002 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 292014/31-12-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 3.331,68 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμυγδαλιά» περιφερείας Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: Σ1,Σ2,Σ3 ....... Σ20,Σ21,Σ1, στο από Δεκέμβριος 2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Γ. Παπούλη με Α.Μ. 92560, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 31-12-2019 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

01-01-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Αγ. Παντελεήμονος 8, Τ.Κ. 350 08 – Καμένα Βούρλα Τηλ.: 2235350034 Φαξ: 22350 89085 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΙΤΛΟΣ: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10948/27-12-2019 Ο Δήμος Καμένων Βούρλων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα οχτώ (38) ημερών, από την ημερομηνία (27-12-2019) ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) . Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/02/2020 και ώρα 22:00 και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από: • Πέντε (5) τοπικούς σταθμούς ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές αυτόματης ρύθμισης της πίεσης, τις βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης (PRV), τους μετρητές παροχής έως DN150 και DN250 ηλεκτρομαγνητικού τύπου με μπαταρία, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης. • Πέντε (5) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης. • Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένων υδρευτικών ζωνών των δικτύων ύδρευσης των περιοχών Καμένων Βούρλων, Αγ. Κωνσταντίνου και Μώλου. • Οκτώ (8) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης και παροχής (ΤΣΕΠ+Π) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης, τους μετρητές παροχής έως DN80 και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης, σε θέσεις που θα ορίσει η Υπηρεσία. • Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου του Δήμου Καμένων Βούρλων (που θα ορίσει η Υπηρεσία), οκτώ (8) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου). • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός φορητού (1) τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης ποιότητας νερού. Ο φορητός σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με ένα πλήρες εύρος όλων των κλασσικών αισθητήρων για την παρακολούθηση παραμέτρων της ποιότητας νερού όπως στάθμη, pH, θερμοκρασία, θολότητα (Turbidity), Νιτρικά (NO3-), Αμμωνιακά (NH4+), Αγωγιμότητα (Conductivity), Αλατότητα (Salinity) και ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids TDS). • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και φορητό μετρητή ενέργειας. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που απαρτίζεται από: Δέκα χιλιάδες πενήντα πέντε (10.055) υδρομετρητές ½’’, DN15, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών. Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών και των σταθμών ΤΣΕΡΠ, ΤΣΥΧ, ΤΣΕΠ+Π και ΤΣΕΠ στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας (network server). Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (application server) και μεταφοράς δεδομενών του λογισμικού χρέωσης. Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των ανωτέρω Εφαρμογών και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις νέες τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) με υπολογιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (συμπεριλαμβανομένου της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας). Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών . Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης). Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». Η δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7326.0006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καμένων Βούρλων Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Καμένων Βούρλων και του Τ.Π.Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 43773/7.6.2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ7Μ9465ΧΘ7 ) . Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους Τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (720.000,00€), ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (3.720.000,00€). Το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 (€), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική Προδικαστική Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mwlos.gr ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 27 - 12 – 2019 -Ο- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα Αριθμ. Πρωτ.49694 ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 87218 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7323.033 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 112 / 2019 CPV: 45233120-6 : Έργα Οδοποιίας NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 5.000.000,00 € (4.032.258,06 + 967.741,94 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 5.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 112/2019 μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.033. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, 230.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2020, 1.770.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021 και 2.999.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 49232/24.12.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1251 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΩΔΩΨΖ-ΛΛΞ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006100013 2019-12-24. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 4η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 3η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 3ης τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 80.645,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 03/12/2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 373/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:660ΞΩΨΖ-ΘΑΕ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 30.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα Αριθμ. Πρωτ. 49710 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 87220 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7323.034 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 113 / 2019 CPV: 45431000-7: Εργασίες πλακόστρωσης NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 2.000.000,00 € (1.612.903,23+387.096,77 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 113/2019 μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους - ανταποδοτικό. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.034. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, 140.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2020, 660.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021 και 1.199.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 49269/24.12.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1252 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68ΩΙΩΨΖ-467 και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006100156 2019-12-24. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.258,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 05/12/2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 372/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ω164ΩΨΖ-ΨΣΞ . Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 30.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 25-7312.027 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 85 / 2019 CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές Εργασίες Αποχετευτικών Δικτύων NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 200.000,00 € (161.290,32 + 38.709,68 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 85/2019 Μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικό). Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 25-7312.027. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, και 29.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2020 και 170.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 47251/10.10.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1154 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:68ΜΕΩΨΖ-ΚΚΤ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006010193 20198-12-11. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.01.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 ευρώ (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 17-08-2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 367/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ090ΩΨΖ-ΤΓΤ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 20.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
PrintButton

25-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 30/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Εκουσία) τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΕΛΗ» με έδρα τις Αχαρνές Αττικής και συγκεκριμένα τα άρθρα 5, 10, 11, 19, 20 και 34 αυτού και εξακολουθεί να αποτελείται από 34 άρθρα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2. Αθήνα, 23/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αργυρώ Α. Μαούνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5873Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του Φιλίππου, με ΑΦΜ 030084670 πρώην κάτοικο Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 45) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13819/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5874Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου με ΑΦΜ 100414887 πρώην κάτοικο Κάτω Αχαΐας (οδός Δεξαμενού αρ. 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13810/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5875Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ', Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ του Θεμιστοκλή με ΑΦΜ 012043076 πρών κάτοικο Πατρών (οδός Μαιζώνος αρ. 178) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13834/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθ. Πρωτ.: 11760 ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 525.000,00€ (ME ΦΠΑ 24%) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισσού 30, TK 35015, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας, Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimos-amfiklias-elatias.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ελένη Νικολάου Τηλέφωνο: +30 22343 50 209, 220 Φαξ: +30 22340 49 872 2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-amfiklias-elatias.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης» 6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας , Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(Κωδικός NUTS: EL 644270202) 8. Τίτλος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας στην Δ.Ε. Αμφίκλειας. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει 4 δρόμους : • Αγροτικός Δρόμος (1), με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Λαμψακου’’ και τέλος στη θέση ‘’Βρυλιά’’, συνολικού μήκους 1.341 μ. • Αγροτικός Δρόμος (2) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Αμφίκλεια’’ και τέλος την σιδηροδρομική γραμμή στη θέση ‘’Δημοσιά’’, συνολικού μήκους 1.393μ. • Αγροτικός Δρόμος (3) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Άνω Καλύβια’’ και τέλος την γέφυρα Κηφισού στη θέση ‘’Κορομπίλη’’, συνολικού μήκους 829μ. • Αγροτικός Δρόμος (4) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στην παράκαμψη Παλαιοχωρίου και τέλος στο όριο του οικισμού Παλαιοχωρίου, συνολικού μήκους 298μ. Το συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων είναι 3861 μ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : Χωματουργικά Θα γίνουν εκσκαφές για την εφαρμογή της τυπικής διατομής όπου αυτό απαιτείται σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες. Τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών θα μεταφέρονται σε προκαθορισμένες θέσεις απόθεσης αυτών Οδοστρωσία-Ασφαλτικά Το οδόστρωμα της οδού αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις: • Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους. • Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. Ο155 σε μια στρώση των 0,10μ . • Ασφαλτική προεπάλειψη • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. Λεπτομέρειες της προτεινόμενης τυπικής διατομής φαίνονται στο σχέδιο (ΤΥΠ.1 σχέδιο 1) που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Σήμανση Θα τοποθετηθούν δέκα (10) πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους με τους αντίστοιχους στύλους 10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 423.387,10 ΕΥΡΩ 11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα νε τα αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.467,74 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 16. Ηλεκτρονικός Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού: 87187 Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :24/12/2019, ώρα 11:00. 17. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 23. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Άξονας Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Κατά 75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ 64.7323.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας του έτους 2019. 26. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 27. Άλλες πληροφορίες Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 124/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου , με ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΨΚ-2ΤΤ Κ. Τιθορέα 23/12/2019 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ
PrintButton

21-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Mε ΤΗΝ υπ’αριθμ__1870/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Ανθή Ζανέττου, συζ. Μιχαήλ Αματία απάντων αγνώστου διαμονής H από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 510/11-11-2019 του Παναγιώτη Λουλούς τον Σάββα, κατοίκού Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλού τον Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1871-1872/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Ανθή χήρα Κυριάκου Μιστίλη, το γένος Εμμανουήλ Ζαννέττου 2) Φιφή συζύγού Μιχάλη Καλογερόπονλου, το γένος Εμμανουήλ Ζαvvέττου απάντων αγνώστου διαμονής H από 16-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 493/01-11-2019 του Παναγιώτη Λουλούς τον Σάββα, κατοίκού Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλού τον Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1833-1834-183-1836/ 10-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Γίνκα χήρας Ιωάννη Λαού, το γένος Προδάνοβα Νικόλοβα 2) Νικόλαο Γιαννά του Ιωάννη 3) Γεώργιο Γιαννά του Παρασκευά 4) Ευγένιο Γιαννά του Ιωάννη απάντων αγνώστου διαμονής H από 21-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 480/24-10-2019 του Νικολάου Μάτση του Γεωργίου, κατοίκου Κρεμαστής Ρόδου του Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 19-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1873-1874-1875/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Μαρία-Μιχαλίτσα Χατζηνικήτα συζύγου Κωνσταντίνού Μεϊμάρη , το γένος Νικόλάου Χατζηνικήτα 2) Αιμιλία του Εμμανουήλ Μαλαματή 3) Νίνα (Ιακωβίνα) χήρα Δημητρίού Παπαποστόλου, το γένος Πέτρού Κώτσου απάντων αγνώστου διαμονής H από 31-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 501/05-11-2019 της, Σμαραγδής Δέσποινας Μεϊμάρη συζύγού Δημητρίού Τάλια, το γένος Κωνσταντίνού Μεϊμάρη, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1961-1962-1963/ 20-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Μαρία συζ. Πολύκορο Ντονάτο, το γένος Αντωνίου Ντε Λουμέ 2) Βιντσέτζο Αντωνίου Ντε Λουμέ 3) Σαλβατόρε Αντωνίου Ντε Λουμέ απάντων αγνώστου διαμονής H από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 511/11-11-2019 της, Δημητρίας συζ. Γεωργίου Σεληνά το γένος Ιωάννη Σαββίδη ή Κούνου , κατοίκου Γενναδίου Ρόδου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-45/20.12.19), για την εταιρεία με την επωνυμία «ENDITECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», με πρώην έδρα στην Αγία Παρασκευή (στο ΤΕΠΑ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»), στη διασταύρωση των οδών Πατρ. Γρηγορίου και Νεαπόλεως και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06.12.19 Αγωγής ΓΑΚ: 8171/19, ΕΑΚ: 251/19) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλλει το ποσό των 19.126,87 € νομιμότοκα από την επομένη ημέρα που κάθε τιμολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσμο άλλως από την κοινοποίηση της αγωγής, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295, 999268, 999211 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Ιατρική Διατροφολογία - Υγιεινή». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13918) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Νεφρολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13920) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13922) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13919) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13923) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2346/13-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 20/12/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος 20-12-2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λογιώτη Σταυρούλα Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343 Αριθ. Πρωτ.: 3737 Τηλ: 210-9760505 Fax: 210-9765147 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Την υπ’ αριθμ. 22/31-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει. 6. Την υπ’ αριθμ. 141/11-9-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 91602/24126/11-11-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3273/20-11-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ σχετικά με την υπ’άριθμ. 141/11-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αθλητικά προγράμματα σε αθλητικούς δημοτικούς χώρους και προγράμματα γυμναστικής με εμπειρία σε πιλάτες (pilates)», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με εμπειρία σε γυμναστική πιλάτες «Pilates» Έως 12 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε πιλάτες (pilates). Στην παρούσα Ανακοίνωση αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Ειρήνης 17 & Αγίου Δημητρίου - Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9760505). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 09:00 έως και τις 13:00. Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
PrintButton

08-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Αμαλία θυγ. Σωτηρίου και Σοφίας Βασιλείου, συζ. Θεοφίλου Πανούση, κάτοικος Παραλίας Αυλίδος άσκησε την από 5-11-2019 (αριθ. καταθ. 192/19) αγωγή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών, που στρέφεται κατά των: 1) Σωτηρίας χας Βασιλείου Βασιλείου, το γένος Γεωργίου και Γεωργίας Ισσαρη, 2) Ελένης Βασιλείου του Βασιλείου Βασιλείου και της Σωτηρίας, κατοίκων Ελεώνα Βοιωτίας, 3) Ελένης Βασιλείου του Σωκράτη και της Βασιλικής, συζ. Αποστόλου Κουτζούκη, κατοίκου Ελεώνα Βοιωτίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος της οποίας θέλει να ορισθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου. Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό 5276Γ'/18-12-2019 γίνεται προκειμένου οι καθ' ων να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 29-11-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.585 Δ/07-01-2020 έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Διονυσίου Ματθαίου, με γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Χρυσάνθης Ιωαν. Καούνη, πληρεξούσιας της Ευαγγελίας Παπακοσμά του Αναστασίου και της Μαρίας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Τήνου αριθμ. 22, με ΑΦΜ: 067072837 - ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, πρώην σχολή Ευελπίδων για λογαριασμό του Ανδρέα Τσικουρίδη του Αναστασίου και της Εφης, πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Πηλέως αριθμ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 7959/31-12-19 Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης Υποθήκης, με επίσπευση της πρώτης κατ' αυτού και επί της κυριότητας ποσοστού 50% οικοπέδου κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του δήμου Αχαρνών, επί της οδού Πλαπούτα, στο Ο.Τ. 58Α, συνολικής έκτασης 121,10 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 128 τ.μ. κατά το κτηματολογικό φύλλο που συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία Στέλιου Κιόση, Νότια με ιδιοκτησία Ιωάννη Αγγελόπουλου, Ανατολικά με οδό Πλαπούτα και Δυτικά με ιδιοκτησία Τσικουρίδη. Για γνώση και για τα νόμιμα. Αθήνα 07/01/2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 468ΣΤ’/29-11-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Αναστασίου Πρίφτη, πληρεξούσιου δικηγόρου του Αουρέλ Μεσάου (Aurel Meshau) του Γκέργκ, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Γαϊτανάκη 10, με ΑΦΜ 124760000, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΤΑΪΛΑΝΙ (Migena Dajlani) του Μαλίκ, πρώην κατοίκου ομοίως και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 27-06-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), του πρώτου κατά της δεύτερης, απευθυνόμενης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Κρίστιαν Μεσάου (Kristian Meshau) και Ξένιας Μεσάου (Ksenja Meshau), να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, κλπ ως λεπτομερώς σε αυτήν αναφέρονται. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7026/2019 και χρονολογία κατάθεσης 27/06/2019. Την 27-06-2019 η κ. Πρόεδρος Υπηρεσίας όρισε δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 15-07-2019 με κλήτευση καθής προ 48 ωρών. Επίσης υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδους ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7026/2019, που κατόπιν συζητήσεως του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής προσδιόρισε με ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ του κ. Δικαστού τη συζήτηση της αίτησης την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό πινακίου 1 και κτίριο και αίθουσα γνωστοποιούμενα την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα αναρτημένο στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Στις 15-7-2019 συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή και έγινε ΔΕΚΤΗ, με ανάθεση προσωρινώς στον αιτούντα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του. Στις 8-11-2019 με πράξη του κ. Δικαστού ανέβαλλε συζήτηση για τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί στην ορισθείσα μετ’ αναβολή συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1290/2019 έκθεσή μου επίδοσης, με επίσπευση των 1. Φωτίου Παπαδημητρίου, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, Πλωμαρίου 8, 2. Παναγιώτας Παπαδημητρίου, κατοίκου Αμισιανών Ν. Καβάλας, 3. Παρθένας Παπαδημητρίου, κατοίκου Γερμανίας, Lange str, Springe, επέδωσα στην κα. Aναστασία Μπερμπερη Εισαγγελική Πάρεδρο Καβάλας, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ 258/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Παγγαίου, για τον αγνώστου διαμονής κ. Αθανάσιο Ρουμελιώτη του Χριστοδουλου, ο οποίος υποχρεώθηκε, ως ομόρρυθμο μέλος και εκκαθαριστής της ήδη λυθείσης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’Αθανάσιος Ρουμελιώτης και Γεώργιος Ρουμελιώτης Ο.Ε. Ανοικοδομησέως’’, εδρεύουσης στην Καβάλα, να μεταβιβάσει προς τους πρώτους, το αναφερόμενο στην απόφαση ακίνητο. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10- Καβάλα Τηλ.251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8243Δ/16-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 13-12-2019 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή: Νικόλαος Καραχάλιος - Εισαγγελικός Πάρεδρος) για τον IGBAL JABID του Amdidoyl με ΑΦΜ 033575395, πρώην κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής (θέση Κορυτζά) και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 1103/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.ΟΡΙΖΕΙ για την περίπτωση ασκήσεως απ' τον εναγόμενο ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής παράβολο 200 ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (12.960,23 ευρώ).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των 350 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Κόρινθο στις 14-11-2019 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους. Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8255Δ/17-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 16-12-2019 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην και επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την Ναταλία Ιγροπούλου με ΑΦΜ: 115897240 πρώην κάτοικο Ν. Κόσμου Αττικής {1ο κατάστημα (Δελούδη 8) & 2ο (Μπακνανά 11)] και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 72/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της εναγόμενης.ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (34.561,15 €) και μέχρι την πλήρηεξόφληση του.ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις6-3-2019 Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8222Δ/13-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 12-12-2019 έγγραφης εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή: Μαρία Κρουστάλλη – αντιεισαγγελέας) για την Αικατερίνη ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ του Γεωργίου με ΑΦΜ:043898155, πρώην κατοίκου Αιγάλεω(Κοραή αρ.99)και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 580/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την περίπτωση ασκήσεως από την εναγόμενη ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (12.063,33 €).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) Ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κόρινθο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Κόρινθο στις 20/6/2019 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, με την παρουσία και της Γραμματέως του έδρας Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.820/16-12-1019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Μαρίας –Μπέλλα Τραπατσέλη, η ανωτέρω επιμελήτρια, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μου, ως πληρεξουσίου της Δήμητρας Καραμανίδου του Χαραλάμπους, εν διαστάσει συζύγου Κάχα Τζανγκβελάτζε του Σάλβα, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση «Γερμανικά», οδός Αλιάρτου αρ. 20, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Κάχα Τζανγκβελάτζε του Σάλβα, πρώην κατοίκου Αθηνών, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 13.504/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων) με την οποία λύθηκε ο υφιστάμενος μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων νόμιμος πολιτικός γάμος που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Αιγάλεω Αττικής στις 7 Νοεμβρίου 2011 και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο του ανωτέρω Δήμου με αρ. πράξης 213, τόμο 192, έτος 1986, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 7-1-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ηλίας Μπαλτης Α.Μ. ΔΣΑ 17135 ΚΕΔΡΗΝΟΥ 31, 11522, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-8237255, 6944890820 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: 6Ε35Ω1Ζ-14Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 54 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 85 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Στυλίδας με εύκολη πρόσβαση σε πεζούς και οχήματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως την 28η Ιανουαρίου 2020. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, Τηλέφωνο 22383-50134 και FAX 2238024783. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Στυλίδα 07.01.2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΕΚ1Ω1Φ-ΩΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη Τηλέφωνο:2375350124 fax: 2375023244 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ.: Καραδήμου Δήμητρα Αρ. Πρωτ.: 20096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20096/27-12-2019 ΑΔΑΜ: 19PROC006125715 2019-12-31 Ο Δήμος Σιθωνιας, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144/19868/23-12-2019 ( ΑΔΑ: ΩΓΕΧΩ1Φ-ΒΜΒ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας », Εκτιμώμενης αξίας: 927.822,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 917.764,60€ € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-01-2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 22:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-01-2020 ημέρα : Δευτέρα και ώρα:10:00 π.μ. στα γραφεία του Διοικητηρίου του Δήμου Σιθωνίας. Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών: α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Έργα Οδοποιίας (2ης τάξης και άνω που αφορά μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 1ης τάξης για ενώσεις οικονομικών φορέων). β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 (γ), 1(ε), 3(α) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Για την κατηγορία των Έργων Οδοποιίας πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας 2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.557,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον δέκα (9) μηνών και 30 ημερών, ήτοι 20 Νοεμβρίου 2020 . 3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες . 4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » στον άξονα προτεραιότητας (Ι) «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» έως το ποσό των 700.000,00€ και το επιπλέον κόστος από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α.Δ.Α.: ΨΚ96ΟΡΧΖ-ΚΛ0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 3806 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.892.885,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 30 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83347 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.892.885,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7, 32441200-8 & 09331200-0 Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (57.857,70€). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 13/03/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 30/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γάζι : 20 / 12 /2019 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3245Γ/31-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εμπορικής & Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με το δ.τ «METALOUMIN», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής οδός Αγ. Φανουρίου, αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 094446292 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ, ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης με τεχνικές κατασκευαστικές εργασίες, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, περιοχή Άνω Οριά, με Α.Φ.Μ 079068815 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06-12-2019 ΚΛΗΣΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με ΓΑΚ 5115/2019 ΕΑΚ 190/2019, η οποία κατατέθηκε στις 09/12/2019 και με στοιχεία προσδιορισμού, πινάκιο: Μικροδιαφορές, αριθμός πινακίου: 2, αίθουσα/γραφείο: ακροατήριο, ημερομηνία 09-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 03/01/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3142Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES», κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΚΥΠΡΟΥ LEASING», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 711688/23-02-2018 σε ορθή επανάληψη την 26-02-2018, ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 1, με ΑΦΜ 094495606 (αριθμ. ΓΕΜΗ 2428701000 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ανδρέα Ρουπακιά, μεταφορέα, με πρώην έδρα στο Κορωπί Αττικής (8ο χλμ Βάρης-Κορωπί) και ήδη αγνώστου έδρας και πρώην διευθύνσεις διαμονής στο Κορωπί Αττικής, οδός Χαράς αρ. 7 και στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 97 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1015/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Ανακοπής), του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 24/10/2018. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3143Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΑΜΙ ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μονοματίου, αριθ. 1, με Α.Φ.Μ. 095525902 νομίμως εκπροσωπούμενης, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MEATLAND ΕΠΕ», που εδρεύει στην Κόριμθο, περιοχή Εξαμίλια, με Α.Φ.Μ. 095467562 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 68/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 12/06/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη
PrintButton

03-01-2020

on .

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1594/74 ΚΑΙ 2348/87 ΚΑΙ 2254/93 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4, Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ. 210 3800434, ΦΑΞ 210 3800742, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - ΑΦΜ 090181104 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 17/12/2019 ΑΡ.ΠΡΩΤ.708 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι εμπειροτέχνες, τα μέλη του Συνδέσμου μας στην επικράτεια , στις 26 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στο Γραφείο του Συνδέσμου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 – ΑΘΗΝΑ για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας αλλά και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας . Τα θέματα που θα συζητηθούν • Έγκριση απολογισμού έτους 2019 • Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2020 • Ψήφιση πίστωσης προγράμματος ΕΣΠΑ • Διάφορα θέματα του Συνδέσμου μας • Ώρα 14.00 κοπή πίτας –μπουφέ Συνάδελφοι ελάτε να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για το νέο έτος και να συσπειρωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα όλοι μαζί ενωμένοι . Ο κλάδος μας έχει πάρα πολλά προβλήματα και χρειάζεται την φωνή όλων μας για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ , ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΓΩΝΑ . Πληροφορίες στο 2103800434 κ. Ακριβή Μπούλη Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε δύο Πανελλαδικές Εφημερίδες, στις σελίδες μας και θα αποσταλεί και στα μέλη μας μέσω email για να λάβουν γνώση. Για το Δ.Σ του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. Ο Πρόεδρος O Aντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Τσάλτας Αθανάσιος Κάτσιαβος Παναγιώτης Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑ πληρεξούσιου της Ζωής Ασβεστά του Ευστρατίου και της Μαρίνας, που γεννήθηκε την 21-05-2005, κάτοικο Ανω Ροδωνιάς της τ.κ. Πιπεριάς του Δήμου Αλμωπίας, με ΑΦΜ 165623371, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τη μητέρα της, Μαρίνου Ζαπουνίδου του Πέτρου, κάτοικο ομοίως, με ΑΦΜ 107015989, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Ζαπουνίδη του Μιλτιάδη και της Μαρίας, με ΑΦΜ 035730487, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 58/2019 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής : 21/18-7-2018) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας δια της οποίας Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Αναγνωρίζει ότι η υπ΄ αριθ. 37.946/04.09.2014 δημόσια διαθήκη του Πέτρου Ζαπουνίδη του Κωνσταντίνου, που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αλμωπίας Βαρβάρας Παπαδημητρίου Προβατάκη και δημοσιεύθηκε με το υπ΄ αρ. 221/7-10-2016 πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, είναι άκυρη. Αναγνωρίζει την ενάγουσα αποκλειστική εξ αδιαθέτου κληρονόμο του Πέτρου Ζαπουνίδη του Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη την 11-12-2015, κατοίκου εν ζωή οικισμού Ανω Ροδωνιάς τ.π. Αλμωπίας. Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας το ύψος των οποίων ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 10.166Γ/17-12-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 17/12/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

31-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με τη με αριθμό 11709/20.12.2019 έκθεση επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αικατερίνης Β. Πρεβεζιάνου και ύστερα από την από 18.12.2019 γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Κων/νου Απ. Καραλή ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αριστείδου αρ. 10-12, ως διαχειριστή και εκπροσώπου των συνιδιοκτητών του εις Αθήνα και επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12 μεγάρου (ΑΦΜ 099545363 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Μοσχοβίτη του Ιάσωνα-Παναγιώτη και της Σαπφούς, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15.12.2019 αγωγής (ΓΑΚ 100392/2019 – ΕΑΚ 2620/2019) του πρώτου κατά του δεύτερου, απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τμήμα Μισθώσεων – πιστωτικών Τίτλων) και με την οποία ζητείται. Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα με την άνω ιδιότητά του συμμέτρως το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€6.770,68) εντόκως νομίμως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντα. Δικάσιμος της άνω αγωγής ορίστηκε η 19.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό πινακίου Ο-9 στο ακροατήριο του άνω Δικαστηρίου, Αίθ. 2, καλείται δε ο καθού να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 24.12. 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου Με την υπ’ αριθ. 10375 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Νίκη Διονυσοπούλου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου, οδός Αναστασάκη αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 13108/2019 και με εακ 485/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 4-3-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/15 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 2.056,50 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 10374 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Κωνσταντίνο Χατζώκο του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Αγίας Σοφίας αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 12994/2019 και με εακ 476/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 25-2-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/9 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 898,59 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2177/2019 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την υπ’ αριθμ. 2104/2019 Διάταξη επίσης του κ. Εισηγητή ως άνω, δόθηκε η άδεια για εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-1-2020 και ώρα 11.00π.μ στο Πρωτοδικείο Αθηνών ενός ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας του πτωχεύσαντος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ευρισκομένου στην Οινόη Μεγαρίδος, στη θέση «ΔΑΡΔΙΖΑ», της περιφέρειας του Δήμου Οινόης του Νομού Αττικής, εκτός σχεδίου έκτασης του οικοπέδου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (894,04 τ.μ.), με το επ’ αυτού ημιτελές κτίσμα, συνολικής επιφανείας εκατόν έξι τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (106,04 τ.μ.). Λεπτομερής δε περιγραφή αυτού αναφέρεται στον τίτλο κτήσης του και στην από Σεπτέμβριο 2019 έκθεση εκτίμησης του διορισμένου πραγματογνώμονα – εκτιμητή. Ως ελάχιστο τίμημα της εκποίησής του ορίστηκε το ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (11.180,00) ευρώ, το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς και θα καταβληθεί άμεσα με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 06-12-2019 Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Ηπείρου αριθμός 1), σύμφωνα με την από 27.12.2019 έγγραφη μου παραγγελία ως πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ α.ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3) με Α.Φ.Μ. 094394659 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε με την με αριθμό 4192/30.12.2019 Έκθεση επίδοσης στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.», με πρώην έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μπενάκη αριθμός 5) και ήδη αγνώστου έδρας με Α.Φ.Μ. 094445850 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27.12.2019 ΑΓΩΓΗΣ (ΓΑΚ: 8444/27.12.2019 και ΕΑΚ: 266/27.12.2019) της «ΣΟΛ α.ε.» κατά της «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), και ζητεί όπως γίνει δεκτή τυπικά και ουσιαστικά η ως άνω αγωγή, υποχρεωθεί η «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.319,08 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι, 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. συν 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ίσον 7.319,08 €) για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της αγωγής αυτής αιτίες, άλλως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού και κάθε επιμέρους ποσό έκαστου των εν λόγω τιμολογίων νομιμότοκα ως εξής: το ποσό των 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 20.08.2014, (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής αυτής μέχρι την εξόφληση και το ποσό των 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 12.09.2014 (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 30.12.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2478/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό της Παναγιώτας Κασαπίδου, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Νοταρά αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 129492989 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 24-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 4.386,66€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω από αυτήν υπάρχουν α) η με Γενικό αριθμό κατάθεσης 103310/27-12-2019 και με Ειδικό αριθμό κατάθεσης 5031/2019, έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Ειρήνης ΚΟΤΤΑ, γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την δικηγόρο Μιράντα Ξ. Σακελλαρίου καθώς και β) η από 27-12-2019 πράξη της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑ, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω δικαστηρίου, στοιχείων προσδιορισμού Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός 9, Αίθουσα/ Γραφείο (ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3), με Ημερομηνία: 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ., με κοινοποίηση προ (10) ημερών. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2479/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό του Φωτίου Σπηλίοπουλου του Ασημάκη, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Μαντζάρου αρ.6, με ΑΦΜ 033479580 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23 Δεκεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορές - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 2.008,18€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102987/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5005/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Σταυρούλας Χρυσανθάκη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Ελένη Γιαννακάκου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 20, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών.Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» εδρεύουσα στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, ΑΦΜ 094537720, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2480/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16,για λογαριασμό της Κλεονίκης Χαρίση, πρώην κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Τατοϊου αρ.436, ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «ICT EUROPE» εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Σόλωνος αρ.108, Τ.Κ. 10678, με ΑΦΜ 999078240 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή της από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 1.493,77€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί η εναγομένη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102782/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4952/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Ευπραξίας Κυρίλη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Μιράντα Σακελλαρίου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 6, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου της Αθήνας, ΆΝΝΑ Κ. ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΆΝΝΑ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, με έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου αρ. 59 και εκπροσωπείται νόμιμα, Δηλώνω ότι : Με την υπ’ αριθμ. 7559 Η’/ 11.12.2019 Έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Θεοδώρας Τρουμπούκη-Παυλάκη, πληρεξουσίας του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (Ε.Ε.Σ.) (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λυκαβηττού αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αργύρη ΘΑΝΟ, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, Σαρανταπόρου αρ. 72 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο του υπ’αριθμ. 150/2019 απογράφου Α’ εκτελεστού της με αριθμ. 3330/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως κατά την από 06.12.2019 επιταγή, όπως καταβάλλει στο Σωματείο το συνολικό ποσό των 17.509,30 ευρώ, εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του και όπως προβεί στην απόδοση ελεύθερης της χρήσης του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό. Με την προαναφερόμενη επιταγή, έχει αναγνωριστεί η κυριότητα του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό Αττικής στο ενάγον Σωματείο, Ε.Ε.Σ., και υποχρεώνει τον εναγόμενο, Αργ. ΘΑΝΟΥ, να αποδώσει στο ενάγον Σωματείο το ανωτέρω ακίνητο και επιβάλλει εις βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα, 30.12.2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΆΝΝΑ ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. 21476 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.898,82 €€ με ΦΠΑ 24% Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 154.898,82 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2019 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Μαρκόπουλο 19-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13957) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13959) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13958) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13963) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2367/19-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 20-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 30/12/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.:3921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 2 : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 31 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 06/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 12/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83650 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τ ρ ιών ε ργάσ ιμ ων η μ ερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45252130-8 και 42996000-4 Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (14.600,00€). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/04/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο (132) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 28/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 31/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος
PrintButton

24-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1363ΣΤ/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Ξάνθης, κα. Χατζάκη Δήμητρα, για λογαριασμό του Ρολάντ Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό, πρώην κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ Άννας Τζελίτζε του Ρολάντ Τζελίτζε και της Αξάνας Γκρηγκοριάν (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), κοιν. στον κο. Εισαγγελέα Ξάνθης, της Αξάνα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κατοίκου Ξάνθης (Θυατείρων 7) ΑΦΜ 142532199 που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθ. Μ.Ε. 233/19 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, ενώπιον της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης αυτής (τμήμα εκούσιας μονομελούς), η 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθμ. πιν. 13, με την οποία ζητά να διοριστεί ειδική επίτροπος της Άννας Τζελίτζε που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 9.11.2007 η Έλενα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κάτοικος Ξάνθης, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στη δίκη που θα διεξαχθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης για προσβολή πατρότητας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 23-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) Στις 20-1-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 θα εκποιηθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στο Πρωτοδικείο Αθηνών εργαλεία της «ΜΕΧΙΜ Μ.Ε.Π.Ε.» (μαγνήτες, αλυσσοπάλαγκα, απλά φορεία τραβηχτά, σκύλες ανύψωσης, κρικοπάλαγκα, μαχαίρια σπειρονόμου κ.λπ.) με τιμή πρώτης προσφοράς 4.754,00 €. Τηλ. 6977380947. Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 934 Α’/20.12.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σιβρισαρίου, αρ. 39, και ήδη αγνώστου διαμονής, Μενέλαο Χαμαλέλλη του Δημητρίου με ΑΦΜ 133604177, ακριβές αντίγραφο της από 13.12.2019 Κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τρίτου απευθυνόμενη ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής του πρώτου προς αυτόν με την οποία δυνάμει της υπ’ αρ. 2161/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη συνεχόμενη αυτής από 19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή κοινοποιηθείσα νομίμως σύμφωνα με την 859Α’/23.11.2019 έκθεσης επίδοσης εμού του ιδίου και σύμφωνα με τα άρθρα 982επ. ΚΠολδ ΚΑΤΑΣΧΕΙ εις χείρας των: 1) «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», 2) «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 3) «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και 4) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» το ποσό των 3.933,26€ πλέον των τόκων από την επομένη της επίδοσης της ως άνω επιταγής προς πληρωμή μέχρις εξοφλήσεως ολοσχερώς και τους επιτάσσει να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το εν λόγω ποσό αλλά να το παρακρατήσουν και να το καταβάλουν στον πρώτο και να προβούν στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών. Πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται στην ως άνω κατάσχεση ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σταδίου 10, 210.3231850. Αθήνα, 20.12.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος Φερρών, αρ. 20, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094 τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο, έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης η παραπάνω, με το από 01-12-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου, ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς» της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια των: 1) Αλέξιου Μασούλα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Ηρακλέους 11) με ΑΦΜ. 006355111 και 2) Ελένης συζ. Αλέξιου Μασούλα, το γένος Γεωργίου Λουλούμαρη, κατοίκου ως άνω ομοίως, με ΑΦΜ. 046036390 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5825Γ'/23-12-2019 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασιλείου ΜΑΣΟΥΛΑ του Αλεξίου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Αθηνών (Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-12-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των πρώτων προς τον δεύτερο, αποτελούμενη από τρείς (3) σελίδες, σύμφωνα με την οποία: οι πρώτοι ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ για την παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου απέναντί τους όπως: 1) η αδιαφορία του δεύτερου προς τις αστυνομικές αρχές, στις οποίες έχουν απευθυνθεί οι πρώτοι με αίτημά τους για υποβολή συστάσεων προς αυτόν για την προστασία τους, 2) απειλές, εξυβρίσεις, εκβιασμοί, ψυχολογική και σωματική βία, συνεχείς παρενοχλήσεις από τα τηλέφωνα και διά ζώσης, απόπειρες εισβολής του δεύτερου στην οικία των πρώτων, τον διασυρμό τους στην πολυκατοικία, σε όλη την γειτονιά και όλο το κοινωνικό περιβάλλον τους, την δημόσια συκοφαντική δυσφήμιση τους και πολλά άλλα) και του ζητούν για τελευταία φορά: α) να σταματήσει αμέσως την παραπάνω παραβατική συμπεριφορά εις βάρος τους και β) να μείνει μακριά τους και να σταματήσει να τους ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα αναγκαστούν οι πρώτοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την δικαστική απομάκρυνση του δεύτερου από αυτούς και την τιμωρία του για τις εξακολουθητικές παραβάσεις του ν. 3500/2006. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10437 ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2105247300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 90, κατόπιν της από 20-12-2019 έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ. Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 168, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6419/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Λουκάρεως αρ. 14 για λογαριασμό του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 15-07-2018 Έφεσης της πρώτης κατά: 1) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της Αρετής Μπούση, κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22, 4) του Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22, 5) του Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6) του Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει δεκτή η έφεση αυτή, να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 484/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να γίνει καθ' ολοκληρίαν δεκτή η από 29/07/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 93015/13062/2014 ένδικος αγωγή της πρώτης, όπως αυτή μετατράπηκε παραδεκτά με τις προτάσεις, να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της πρώτης αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τακτική Διαδικασία. Κάτω από αυτήν υπάρχουν: 1) το υπ' αριθμ. Π 1516813/18-07-2018 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 2) η με ΓΑΚ 72072/19-07-2018 και ΕΑΚ 4918/19-07-2018 Έκθεση Κατάθεσης Ενδίκου Μέσου Έφεσης, στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 3) η με ΓΑΚ 4648/14-05-2019, ΕΑΚ 3723/2019, έκθεση κατάθεσης Δικογράφου Έφεσης στην Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, 4)η από 14-5-2019 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ως χρόνος για τη συζήτηση της ανωτέρω Έφεσης, στις 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με Αριθμό Πινακίου: (34), στο ακροατήριο του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 448/2019 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «GREATER CHATTOGRAM (CHITTAGONG) COMMUNITY IN GREECE»- «Γκρέιτερ Τσάτογκραμ (Τσίταγκονγκ) Κομιούνιτι ιν Γκρις» και έδρα του στον Δήμο ΑΘηναίων, οδός Κορίνης αρ. 12, αφού επικυρώθηκε το από 21.1.2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 29 άρθρα με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του άνω καταστατικού, δηλ. την πραγματοποίηση των πολιτισμικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων του Μπαγκλαντές και ιδιαίτερα των εθίμων της επαρχίας Τσάτογραμ, την ηθική υποστήριξη για την ένταξη των μελών τους στην ελληνική κοινωνία και την παροχή βοήθειας αυτών σε σχέση με τις ελληνικές αρχές, διατάχθηκαν δε οι νόμιμες δημοσιεύσεις και η έγγραφή του σωματείου αυτού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 20.12.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Πηγής 64-Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Αργυρίου Γεωργακόπουλου ως πληρεξουσίου του Χρήστου Δημπέτρου του Θεοδώρου, ΑΦΜ 055319687, κατοίκου Αχαρνών ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπύλου συμφωνα με την υπ' αριθ. 11628/21.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την Σβετλάνα Ανισίμοβα του Βιατσεσλαβ, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Ξάνθου 24 και ήδη αγνώστου δι αμονής ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 8893/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλλει την λύση μεταξύ των άνω διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας στις 15/04/2002. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του, Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη - Θαλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11569Ε/25.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΒΑΕ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με πρώην εδρα στην Αθήνα, οδός Νεοφύτου Δούκα 8 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 15/11/2019 Αίτησης του πρώτου κατ' αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας ΖΗΤΑ να προσδιορισθεί η αξία της εταιρικής μερίδας κατά την 30/6/1997 στο ποσό των 200.939,15 ευρώ και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Ορίζεται δε χρόνος προς συζήτηση αυτής η 12 Φεβρουαρίου 2020 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 81. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτηθεί στον 1° όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 23/12/2019 Η Δικ . Επιμελήτρια ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ-ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ . Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EURQBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ . EUROBANK ERGASIAS που εδρεύει στην Αθήνα Οθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13268/23.12.2019 έκθεση επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτου ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό των ευρώ 119.556,32, πλέον ποσού ευρώ 3.536,17 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιας Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, με διακριτικό τίτλο EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ενεργεί κατά τις διατάξεις, ν. 4354/2015 ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διαδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την ανώνυμη τραπεζική εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία στην εταιρεία με την επωνυμία CAIRO Νο 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ήρθα και επέδωσα προς την χ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13278/23.12.2019 έκθεση επιδόσεώς, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Αννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτη ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό Α . ευρώ 199.310,14 πλέον ποσού ευρώ 1.686,87 για έξοδα και Β. το ποσό, των 33.157,74 ευρώ, πλέον το ποσό 677,29 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τρεις ( 23 ) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:25 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης 30, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 19/12/2019 από τον Δικηγόρο Αθηνών Μπακάλη Γεώργιο ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Σπυροπούλου για λογαριασμό του καθ’ ου Χρόνη Πολυχρόνη του Αθανασίου και της Ευθυμίας (ΑΦΜ 037471131), πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10322 / 23-12-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 19/12/2019 Αναγγελία Απαιτήσεων. Με επίσπευση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη πλειστηριάστηκε αναγκαστικά με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της επί της πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου-Κοσμάτου, ακίνητο ιδιοκτησίας του Χρόνη Πολυχρόνη και συγκεκριμένα μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη κατ’ έκταση ιδιοκτησία (οικόπεδο) με το στοιχείο (Α), αποτελούσης τα (500/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε (361,60)τ.μ., επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του οποίου υπάρχει ισόγειος οικία αποτελούμενη από (1) υπόγειο χώρο επιφανείας (30,00)τ.μ. με αποθήκη και (1) ισόγειο όροφο επιφανείας (93,98)τ.μ., ήτοι συνολικής επιφανείας (123,98)τ.μ., που βρίσκεται στη Δ.Ε. Γλυκών Νερών, του Δ. Παιανίας Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 31, Φέρει ΚΑΕΚ 050402901006/2/0 στο Κ.Γ. Κρωπίας. H «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ζητά να γίνει δεκτή η Αναγγελία των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και να ληφθεί υπ’ όψη η Τράπεζα Πειραιώς κατά την διανομή του εκπλειστηριάσματος και να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί σε βάρος του καθ’ ου, τυχαία ως εγχειρόγραφος δανειστής προκειμένου να ικανοποιηθεί από το εκπλειστηρίασμα η αναγγελλόμενη απαίτηση ποσού (28.637,07 €) μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης που θα συνταχθεί. Αθήνα, 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος πρώτου (1ου) ορόφου κειμένου στην εν Αθήναις και επί της οδού Σερίφου 51Α πολυκατοικίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Το δικηγορικό γραφείο του κ. Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους 37, αποτελούμενο από μία ισόγεια αίθουσα μ. τ. 88, ένα πατάρι μ. τ. 45 και ένα υπόγειο μ. τ. 90. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος εκ μ. τ. 106 που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Καποδιστρίου 65 (Γαλάτσι). Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία από της Μαρίας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σαλαμίνας Αττικής με ΑΦΜ 160803497, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στη 20/12/2019, με την υπ’ αριθμόν 4300 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Εράλντ Λένα του Πελούμπ και της Βιόλτσα (Erald Lena του Pellumb και της Vjollca), πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 18 Δεκεμβρίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 14064/19-04-2017 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Ιλίου, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 23-12-2019 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΥΩΑ46907Ο-2ΩΕ ΠΡΑΞΗ: 2407 ΑΔΑ:Ω2ΚΟ46907Ο-ΡΓΘ ΑΔΑΜ: 19PROC006077609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18739 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση επισκευής - αντικατάστασης δικτύου παροχης υδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5) για ένα έτος, (CPV: 45330000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος Νικέλλης Στυλιανός τηλ. 2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 20-12-2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 77400 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Διακοσίων Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Έντεκα Ευρώ και Πενήντα Ένα Λεπτών (276.211,51€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600003 «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300028)», (ΥΠ1) «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ. : 934901) Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 21/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 31/01/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 19/12/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Α.Δ.Α.: ΩΔΩ9ΟΡΧΖ-ΣΡ4 ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3779 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ» προϋπολογισμού 1.330.924,04 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83055 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: Α) Τοπικοί σταθμοί ελέγχου, προϋπολογισμού 1.157.154,04 (χωρίς ΦΠΑ) Β) Κεντρικός σταθμός ελέγχου, προϋπολογισμού 141.850,00 (χωρίς ΦΠΑ). Γ) Λοιπές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 31.920,00 (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8. Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ το ποσό της δαπάνης αξίας 319.421,77 € που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 26.618,48 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/03/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας). Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 23/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Γάζι: 18/12/2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Νομός Αττικής Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βούλα: 19-12-2019 Δ/νση Οικονομικών Aρ. Πρωτ.: 48636 Τμήμα Προμηθειών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 109/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 550.981,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021 9 άρθρα 444.340,00€ ΦΠΑ 24% 106.641,60€ Γενικό Σύνολο 550.981,60 € Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 109/2019 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 7-2-2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 27-12-2019 Δευτέρα 30-12-2019 Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 82697 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6233.001 444.340,00€ 550.981,60€ 77341000-2 77211400-6 77211500-7 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 8.886,80€ Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη 18-12-2019. Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
PrintButton

20-12-2019

on .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ Των: Α/Α ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΚΤΗΜ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΑΛΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ (€/Μ2) 1. 0441209003 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 2473,21 0,50 2. 0441209007 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 145,45 0,44 3. 0441209006 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 91,21 0,44 4. 0441206003 Παραμάνης Παντελεήμων του Λουκά 136,80 0,44 5. 0441206004 Κοπανάρη Έλλη του Γεωργίου 6. Κοπανάρη Μαρία του Γεωργίου 7. Κοπανάρης Φωκίων του Γεωργίου 145,60 0,44 8. Τριανταφύλλου - Γριζιώτης Εμμανουήλ του Αλκιβιάδη 9. 0441206001 Τριανταφύλλου Μερόπη του Εμμανουήλ 147,36 0,44 10 Τριανταφύλλου Στυλιανός του Αλκιβιάδη 11. 0441206001 Σωτηριάδης Μιχαήλ του Κοσμά 72,48 0,44 12. 0441202007 Χατζηασλάνη Χριστίνα του Αντωνίου 138,13 0,44 13. Ηλιόπουλος Ηλίας του Χρήστου 14. 0441202008 Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 235,30 0,44 15. Μαυρομάτη Χλόη-Μαρία του Χρήστου 16. Αγουρίδης Δημήτριος του Φωτίου 17. Αγουρίδης Φώτιος του Δημητρίου 18. 0441202002 Αγουρίδου Άννα του Δημητρίου 228,46 0,42 19. Μαυρομάτη Χλόη-Μαρίνα του Χρήστου 20. Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 21. 0441202009 Μανώλης Λάζαρος του Δημητρίου 160,76 0,44 22. 0441202010 Σακελλαράκης Γεώργιος του Ηλία 155,08 0,44 23. 0441202011 Ηλιοπούλου Άννα-Ακριβή του Ηλία 130,64 0,44 24. 0441902001 Μαυρομάτη Χλόη-Μαρία του Χρήστου 25. Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 2446,10 0,37 26. 0441601041 Οικοδομικός Συνεταιρισμός 184,87 0,33 27. 0441904009 Ηλιόπουλος Δήμος του Ηλία 52,45 0,35 28. 0441904003 Μουταφίδου Ελένη του Εμμανουήλ 82,91 0,35 29. Κατσέρη Ειρήνη του Εμμανουήλ 30 0441904005 Γουργούλη Μαρία του Τηλέμαχου 82,58 0,35 31. Γουργούλης Γρηγόριος του Εμμανουήλ 32. 0441904006 Πολυδούρης Ιωάννης-Τζανέτος του Ανδρέα 83,39 0,35 33. Τζερουνιάν Κωνσταντίνος του Νισσάν 34. 0441904002 Κουτσούρη Γαρυφαλλιά του Παναγιώτη 188,86 0,35 35. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Γεώργιος του Παναγιώτη 36. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Αικατερίνη του Παναγιώτη 37. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Αναστασία του Παναγιώτη 38. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Ελευθερία του Παναγιώτη 39. 0442009001 Αλεξανδρής Βασίλειος του Παναγιώτη 62,23 0,35 40. Αλεξανδρής Δημήτριος του Βασιλείου 41. Αλεξανδρής Παναγιώτης του Βασιλείου 42. Παπαδοπούλου Βασιλική του Βασιλείου 43. 0442004002 Αλεξανδρή Ευαγγελία του Αναστασίου 129,60 0,35 44. Πολυδούρης Ιωάννης-Τζανέτος του Ανδρέα 45. 0442004001 Καμπιλαύκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 1043,57 0,35 46. 0441907006 Πολυδούρη Πολυτίμη του Ιωάννη 272,89 0,35 47. 0441907005 Αλεξανδρή Ευαγγελία του Αναστασίου 591,89 0,35 48. Αλεξανδρής Αναστάσιος του Δημητρίου 49. Μπαϊρακτάρης Νικόλαος του Γεωργίου 50. 0441907002 Βουρλή Αντωνία του Παναγιώτη 401,17 0,35 51. 0441907003 Βουρλή Αντωνία του Παναγιώτη 209,83 0,35 52. 044198005 Αλεξανδρής Εμμανουήλ του Γεωργίου 1306,48 0,35 53. Αλεξανδρής Εμμανουήλ του Δημητρίου 54. Αλεξανδρής Παναγιώτης του Εμμανουήλ 55. Γκότσης Περικλής του Νικολάου 56. Κολτσίδα Χρυσούλα του Βασιλείου 57. 0441908004 Καμπιλαύκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 727,41 0,35 58. 10163022003 Διαμαντόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος 1460,54 0,35 59. Διαμαντόπουλος Σωτήριος του Σπυρίδωνος 60. Διαμαντοπούλου Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος 61. 1016302014 Ζούμπερη Αριστέα του Νικολάου 573,90 0,35 62. Ζούμπερη Κυριακή του Αναστασίου 63. Ζούμπερης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 64. Ζούμπερης Κωνσταντίνος του Νικολάου 65. 1018904006 Ζούμπερη Αριστέα του Νικολάου 412,16 0,35 66. Ζούμπερη Κυριακή του Αναστασίου 67. Ζούμπερης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 68. Ζούμπερης Κωνσταντίνος του Νικολάου 69. 1012509020 Κατσαρός Χρήστος του Δημητρίου 17,13 41,14 70. Σταυρακοπούλου Βασιλική του Πέτρου 71. 1012509010 Μάμαλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 19,64 27,36 72. 1012509007 Νικολάου Σταύρος του Δημητρίου 18,96 27,36 73. 1016302013 Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ευφραίμ Όρους Αμώμων 879,78 0,35 απάντων φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση, δυνάμει της υπ’ αριθ. 78/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 58/2018 τ. A.A.Π.) ιδιοκτησιών στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες της μελέτης για το έργο «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29: Δροσιά – Διόνυσος – Νέα Μάκρη». ----------------------------- Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περιφέρεια Αττικής με τη με ΓΑΚ 10779/ ΕΑΚ 828/23.11.2018 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων), της οποίας δικάσιμος, κατόπιν της με ΓΑΚ 11351/ΕΑΚ 9196/27.11.2019 κλήσης της Περιφέρειας, ορίστηκε, η 21η.1.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κατάστημα του 1ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών (κτ. Ισόγειο, αίθ. Α1), ζητά με τη διαδικασία του άρθ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ - ν. 2882/2001) τον καθορισμό ευλόγου τμήματος αποζημίωσης ίσου με το 70% της εκτιμώμενης σύμφωνα με την από Μαΐου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της Πιστοποιημένης Ορκωτού Εκτιμητή του Σ.Ο.Ε. Άννας Μιχαηλίδη, αποζημίωσης, όπως υπολογίζεται κατά τα αναγραφόμενα στον ανωτέρω πίνακα, άλλως της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και τη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν τον (προσωρινό ή οριστικό) προσδιορισμό της αποζημιώσεως και την καταβολή αυτής, στις ανωτέρω ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην προς απαλλοτρίωση περιοχή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη» και συγκεκριμένα στο υπεραστικό τμήμα που συνδέει το Διόνυσο με τη Νέα Μάκρη, και οι οποίες απεικονίζονται στα εγκεκριμένα με την υπ’ αρ. πρωτ. Τ.Ε. 141261/3272/14.07.2017 (AΔΑ: ΨΥΨΒ7Λ7-ΙΜ3) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ) επικαιροποιημένα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν βάσει αυτών, τα οποία συντάχθηκαν από την «ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», ελέγχθηκαν από τους επιβλέποντες τοπογράφους μηχανικούς της ως άνω Διεύθυνσης Γ. Σπυράντη και Μ. Χουλιαρέα, εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιΐας και Μηχανημάτων Έργου της ίδιας Διεύθυνσης Αν. Παναγιώτου-Σίνη, και θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Ι. Ασπρουλάκη. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας με την υπ’ αριθμ. 78/2018 (Συνεδρίαση 11/13-3-2018, θέμα 9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 58/τ. A.A.Π./29.03.2018), και υπήχθη στη διαδικασία του άρ. 7Α του ΚΑΑΑ με το άρθρο Δεύτερο παρ. 1 περ. α΄ της υπ’ αρ. 10/24.08.2018 «Ειδικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 155/τ. Α΄/27.08.2018). Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 21, 20 και 19 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), στους πίνακες δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών, των Δήμων Διονύσου και Μαραθώνα Αττικής και του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Μάκρης του τελευταίου Δήμου, όπως αποδεικνύεται από τις από σχετικές Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων αυτών. Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, την Τρίτη, 21-1-2020, και ώρα 11.00 π.μ. (αριθ. πινακίου 20), στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών – Τμήμα 1ο (κτ. Ισόγειο , αιθ. Α1), διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019 Ο νομικός σύμβουλος Φώτης Χατζηφώτης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης, με αριθμό κατάθεσης 831/16-12-2019, η οποία ασκείται από τoν Τσακίρη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου του Δήμου Ροδίων, επί της οδού Σάββα Διάκου με αριθ. 5, κατά της Σεβεριάνο Μερσέντες-Μαρίας του Πέδρο Σεβεριάνο, υπηκόου της Δομινικανής Δημοκρατίας, αγνώστου διαμονής. Η εν λόγω αγωγή, θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των Οικογενειακών Διαφορών, κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, με αριθ. πινακίου 4 και έχει κοινοποιηθεί προς τον αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11.354/18-12-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου, Χριστίνας Καραμάριου. Ρόδος 19/12/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αβδελλής Κωνσταντίνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ================ Με την με αρ. 1512 Δ. / 17-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, ΕΞΑΚΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ, κατοίκου Πατρών, (Σολωμού 24-26 τηλ. 2610344300 & 6944577511), επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, για τον εναγόμενο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ, ΑΦΜ 030833426, κάτοικο πρώτα Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, επειδή δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην Πάτρα, όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. 4651/4-12-2019 Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. Βασ. Διονυσόπουλου, μετά από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Πατρών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΣΙΛΙΑΣ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ως Πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.», ενεργούσης ατομικά και ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, πιστό και επίσημο αντίγραφο της από 26/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ (τακτικής διαδικασίας), που στρέφεται κατά του άνω εναγόμενου, που απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, της άνω ενάγουσας, που AITEITAI: Να γίνει δεκτή αυτή, να καταδικασθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει: 1) δυνάμει της υπ' αριθμ. 3521/20.06.1997 σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, το ποσό των (463.124,62) Ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας κεφαλαίου από 29.06.2012, πλέον τόκων επί των καθυστερημένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο (α.12 του Ν. 2601/1998), προμηθειών και εξόδων και έως ολοσχερούς εξοφλήσεως και 2) δυνάμει της υπ' αρ. 7883/14.09.1999 σύμβασης πιστώσεως δια ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, το ποσό των (228.777,45) ευρώ, εντόκως από 03.08.2012 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερία και με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο (α. 12 Ν. 2601/98) πλέον λοιπών εξόδων. Τη δικαστική δαπάνη. Η από 4-12-2019 Εγγραφη ενημέρωση για την δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση (άρθρο 3παρ. 2 Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019). Η με αριθμό 3429 / 2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κ. Γ. ΜΠΑΡΚΟΥΜ, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σ' αυτόν το άνω δικόγραφο από την άνω Δικηγόρο, στις 6/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,30 π.μ. Μετά της παρά πόδας αυτής και άλλης Επισήμανσης του ίδιου ως άνω Γραμματέα, ότι: μέσα σε προθεσμία εκατό τριάντα ημερών (130) από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335 /15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του Κ. Πολ Δ.). Για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτησή της όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι γνωρίζουν κάτι για την διεύθυνση του εναγομένου να το γνωστοποιήσουν στον Γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου. Πάτρα 18-12-2019 Η πληρεξ. Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Παντανάσσης 48 Πάτρα τηλ 2610272794 Δικ. Επιμελήτρια ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ Σολωμού 24-26, Πάτρα τηλ 2610344300 & 6944577511 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με έδρα στο Πρωτοδικείο Λασιθίου, Νικόλαος Γ. Παναγιωτόπουλος, κάτοικος Νεάπολης Λασιθίου, οδός Μ. Χλαπουτάκη αρ. 2, σύμφωνα με την από 18/12/2019 έγγραφη παραγγελία εμού του ιδίου, ως επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, που κατοικοεδρεύει στη Νεάπολη του Λασιθίου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 215/18-12-2019 Έκθεσής μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Πλοίου, με ορισθείσα ημερομηνία Πλειστηριασμού την Τετάρτη 29-1-2020 και ώρες 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, κατά του κ. Joao Caetano (όνομα) Gomes Da Silva (επώνυμο) του Caetano Dias Da Silva, πορτογάλου υπηκόου, πρώην κατοίκου της πόλης Povoa de Varzim, Πορτογαλίας, Rua Elias Garcia nr 83 και νυν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τα ανωτέρω συνέταξα την υπ' αρίθμ. 2302/18-12-2019 έκθεση επίδοσής μου. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 323295/17.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της Ένωσης “Μαζί για το παιδί” στην οδό Αγίου Θωμά 14 Αθήνα με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης “μονίμων κατοίκων”, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210-5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 23.12.2019 και ώρα 9:30. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 323296/17.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα : Κατάργηση της ισχύουσας κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή α) απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Απόλλωνος και στο τμήμα αυτής από Θουκυδίδου έως Αδριανού,με εξαίρεση τα οχήματα των κατοίκων β) αντιδρόμησης της οδού Θουκυδίδου,στο τμήμα αυτής από Απόλλωνος έως Νικοδήμου,με κατεύθυνση από Απόλλωνος προς Ν.Νικοδήμου, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210-5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 23.12.2019 και ώρα 9:30. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ Των κάτωθι φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 214/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 212/2018, τ. Α.Α.Π) ιδιοκτησιών στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες της μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή»: Α/Α ΚΑΕΚ ΟΝΟΜ/ΜΟ Τ.Μ. Τιμή/ Τ.Μ. ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ 1. 2. 3. 4. 0101008 050302626001 Μητσάκου-Ορφανάκου Ευδοξία του Γρηγορίου Μητσάκου-Ορφανάκου Ευδοξία του Γρηγορίου Μητσάκου-Ορφανάκου Νίκη του Νικολάου Μητσάκου-Ορφανάκου Νίκη του Νικολάου 59,873 45,10 2.700,27 € 5. 0101012 050302625006 Άγνωστος 5,904 45,10 266,27 € 6. 0101013 050302625007 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 33,388 45,10 1.505,80 € 7. 0101014 050302625008 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 28,662 45,10 1.292,66 € 8. 9. 10. 0101015 050302625009 Κοντοβουνήσιος Αντώνιος του Αθανασίου Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη Χηνάρη Σωτηρία του Βασιλείου 16,2 45,10 730,62 € 11. 12. 13. 0101016 050302625010 Κοντοβουνήσιος Αντώνιος του Αθανασίου Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη Χηνάρη Σωτηρία του Βασιλείου 2,729 45,10 123,08 € 14. 15. 16 0101018 050302625014 Μαρκουλάκος Ιωάννης του Μιχαήλ Μαρκουλάκος Μιχαήλ του Ιωάννη Μερκουλάκου Ελένη του Ιωάννη 39,14 45,10 1.765,21 € 17. 0101019 050302615015 Κόλλιας Χρήστος του Ισιδώρου 16,465 45,10 742,57€ 18. 0101020 050302625020 Μπράβος Γεώργιος του Βασιλείου 15,823 45,10 713,62 € 19. 0101021 050302713016 Βαρβαρήγου Καλλιόπη του Βασιλείου 3,386 45,10 152,71 € 20. 0101022 050302713013 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 21,034 45,10 542,73 € 21. 0101023 050302713012 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 40,289 45,10 1.817,03 € 22. 0101024 050302713011 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 68,33 45,10 3.081,82 € 23. 0101026 050302713002 Γκίρας Κωνστανίνος του Βασιλείου 42,604 45,10 1.921,44 € 24. 0101027 050302713009 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 86,551 45,10 3.903,45 € 25. 0101028 050302713001 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 100,63 45,10 4.538,73 € 26. 0101029 050302713003 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 95,683 45,10 4.315,30 € 27. 0101030 050302713004 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 76,509 45,10 3.450,56 € 28. 29. 0101031 050302713005 Βλάχος Αθανάσιος του Γεωργίου Βλάχου Σταματίνα του Χρήστου 24,328 45,10 1.097,19 € 30. 0101032 050302713006 Σωφρόνη Αναστασία του Ιωάννη 25,028 45,10 1.128,76 € 31. 0101033 050302713019 Τσιρίκου Χριστίνα του Γεωργίου 24,425 45,10 1.101,57 € 32. 33. 34. 0101034 050302713018 Άγνωστος Μερκούρη Μαρία του Ανδρέα Φιλίππου Σταματίνα του Χρήστου 26,139 45,10 1.178,87€ 35. 0101035 050302713017 Λάμπρου Δημήτριος του Ισιδώρου 24,439 45,10 1.102,20 € 36. 37. 38. 0101036 050302713007 Σκουρλή Ισιδώρα του Περικλή Σκουρλής Γεώργιος του Περικλή Σκουρλής Δημήτριος του Γεωργίου 74,059 45,10 3.340,06 € 39. 40. 41. 0101037 050302713008 Παπαμιχόπουλος Αγαμένων του Νικολάου Παπαμιχοπούλου Αθηνά του Αγαμέμνωνος Παπαμιχοπούλου Ευγενία του Αγαμέμνωνος 98,413 45,10 4.438,43 € 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 0101038 050302713021 Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Γιαννακοπούλου Αγγελική του Ανδρέα Γιαννακοπούλου Αικατερίνη του Τριανταφύλλου Γιαννακοπούλου Γεωργία του Δήμου Γιαννακοπούλου Δήμητρα του Ανδρέα Γιαννακοπούλου Σοφία του Ιωάννη 495,16 45,10 22.332,08 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 0101042 050302713035 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 117,06 45,10 5.279,77 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 0101043 050302713022 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 62,178 45,10 2.804,23 € 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 0101044 0101044 050302713023 050302713023 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 23,145 45,10 1.043,84 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 0101045 050302713024 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλιανός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλαμπάση Θεολογία του Στεργίου Χρυσώτης Ανέστης του Γεωργίου 46,716 45,10 2.106,89 € 177. 0101046 050302713032 Λογοθέτη Ελένη του Κωνσταντίνου 89,696 45,10 4.045,29 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 0101047 050302713033 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλιανός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλαμπάση Θεολογία του Στεργίου Χρυσώτης Ανέστης του Γεωργίου 91,498 45,10 4.126,56 210. 0101049 050302713031 Λογοθέτη Ελένη του Κωνσταντίνου 7,802 45,10 351,87 € 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 0101050 050302713030 Άγνωστος Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 21,227 45,10 957,34 € 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 0101051 050302713025 Άγνωστος Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 4,017 45,10 181,17 € 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237 238. 239. 240. 241. 0101052 050302713027 Αγγελέτου Μαργαρίτα του Γεωργίου Άγνωστος Βλαβιανός Νικόλαος του Γεωργίου Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 8,845 45,10 398,91 € 242. 243. 244. 245. 0101053 050302713029 Λιακάκη Βασιλική του Ιωάννη Οικονομάκη Μαρία του Θεοδώρου Σπαθής Γεράσιμος του Γεωργίου Σπανούδη Ειρήνη του Γεωργίου 13,978 45,10 630,41 € 246. 247. 0101054 050302713034 Τσίγκαρη Γεωργία του λεωνίδα Τσίγκαρη Μαρία του Παύλου 83,689 45,10 3.774,37€ 248. 0101055 050302712001 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 16 45,10 721,60 € 249. 250. 0101056 050302711029 Ιωακειμίδης Ανέστης του Γεωργίου Ιωακειμίδου Μαρία του Γεωργίου 785,34 45,10 35.419,10 251. 252. 253. 254. 255. 256. 0101057 0101058 050302715021 Βυθούλκα Ευγενία του Λεωνίδα Κοντογιώργη Κεονίκη του Νικολάου Κοντογιώργης Νικόλαος του Λεωνίδα Κοντογιώργης Ροδόλφος του Εμμανουήλ Κοντογιώργης Χρήστος του Εμμανουήλ Μεντή Φωτεινή του Λεωνίδα 88,927 45,10 4.010,61 € 257. 258. 0101061 050302715001 Ζουλάκης Παύλος του Εμμανουήλ Αρβανίτη Μαρία του Εμμανουήλ 710,01 45,10 32.021,81 259. 0101062 050302715002 Μπαγλατζή Σοφία του Κωνσταντίνου 44,121 45,10 1.989,86 € 260. 261. 0101063 050302715034 Γιαννάκου Μαρούσα του Παναγιώτη Μπαγλατζής Δημήτριος του Βασιλείου 80,606 45,10 3.635,33 € 262. 0101064 050302715033 Άγνωστος 91,715 45,10 4.136,35 € 263. 0101017 050302626003 Άγνωστος 79,468 45,10 3.584,01 € 264. 0101065 0503013005 Γκίκας Ιωάννης του Βασιλείου 236,57 138,10 32.670,32 265. 266. 0101066 050301312001 Ξυγάλα Άννα του Νίκου Χατζόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ 56,57 138,10 7.812,32 € 267. 0101068 0503013005 Παλαιοδήμος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 18,55 138,10 2.561,76 € 268. 0101069 050301311001 Κατζιλιέρη Μαρία του Δημητρίου 41,77 138,10 5.768,44 € 269. 270. 0101070 0503013005 Λογγινίδης Ιωάννης του Γεωργίου Λογγινίδη Ελένη του Γεωργίου 9,14 138,10 1.262,23 € 271. 272. 0101071 0101074 050301311019 Μαδώνης Γεώργιος-Μάξιμος του Αλεξάνδρου Μαδώνης Ιωάννης-Ματθαίος του Αλεξάνδρου 57,96 138,10 8.004,28 € 273. 274. 275. 276. 0101072 0503013005 Μαρνιεράκης Γεώργιος του Νικολάου Γκούντλαχ (Gundlach) Νικόλ-Βασιλική (Nicole-Bassiliki) του Νικολάου Κυριαζή Ευρυδίκη του Δανιήλ Κυριαζή Σοφία του Δανιήλ 3,23 138,10 446,06 € 277. 0101075 050301302007 Αντωνιάδη Αδαμαντία του Αντωνίου 52,76 138,10 7.286,16 € 278. 279. 0101076 050301302008 Κατάζα Αικατερίνη του Ιωάννη Κατάζα Νατάσα του Ιωάννη 42,80 138,10 5.910,68 € 280. 0101079 050301304001 Άγνωστος 118,87 138,10 16415,947 281. 0101080 050301303005 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Ευσταθίου 51,61 138,10 7.127,34 € 282. 283. 284. 0101081 0101083 050301303006 Μπράουν Ζωζέτ του Αιμιλίου Παπασπύρου Παναγιώτης του Σπυρίδωνος Παπασπύρου Ειρήνη του Σπυρίδωνος 141,40 138,10 19.527,34 285. 286. 287. 288. 289. 290 291. 292. 293. 294. 295. 296. 0101084 050301306086 050301306087 Γεωργιάκος Μιχαήλ του Σωτηρίου Γεωργιάκου Μαγδαληνή του Σωτηρίου Δ. Γεωργιάκος & ΣΙΑ ΟΕ Ρουσσάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη Παυλάκης Ιωάννης του Παναγιώτη Σουρή Ζωή-Ζέτα του Κοσμά Ζυμωνόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου Ηλιοπούλου Χρυσούλα του Βασιλείου Λαγοπάτης Γεώργιος του Λάμπρου Κοτζιαμάνη Θεοδώρα του Γεωργίου Χατζηδάκης Χρήστος του Ευστρατίου Αργυρή Ζωή του Αθανασίου 1257,3 138,10 173.633,13 297. 298. 299. 0101085 050301101001 050301101004 050301101019 050301101020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΟΕ Λεμονής Σταύρος-Ευάγγελος του Γεωργίου Μαρκουλάκος Ιωάννης του Μιχαήλ 1358,4 138,10 187.597,80 300. 0101086 050301314001 Παπαδημητρίου Βασιλική του Δημητρίου 57,94 138,10 8.001,51 € 301. 0101087 050301314018 Ζαραβίνος Ηλίας του Κωνσταντίνου 39,95 138,10 5.517,10 € 302. 303. 0101088 050301314016 Αρειανός Φίλιππος του Γεωργίου Αλμπάνη Χριστίνα του Νικολάου 8,54 138,10 1.179,37€ 304. 0101089 050301314015 Απέργης Μιχαήλ του Χρήστου 3,53 138,10 487,49 € 305. 306. 0101090 050301314014 Ντογάνη Ιρένα (Ιrena) του Μπασκίμ Ελέζι (Elezi) Αλμίρ (Almir) του Γκάνη 2,32 138,10 320,39 € 307. 308. 0101091 050301314013 Αλέσσιο (Alessio) Βιολέττα (Violetta) του Μπρούνο (Bruno) Αλέσσιο (Alessio) Ελένα (Elena) του Μπρούνο (Bruno) 2,28 138,10 314,87 € 309. 0101092 050301314011 Βλάχου-Αντωνίου Φωτεινή του Γεωργίου 0,58 138,10 80,10 € 310. 311. 0101093 050301101017 Οικονόμου Χρήστος του Κωνσταντίνου Αμανατίδης Γρηγόριος του Αλεξάνδρου 13,35 138,10 1.843,64 € 312. 0101095 050301101059 050301101058 Δεσπύρης Ευάγγελος του Ραφαήλ 157,4 138,10 21.736,94 313. 314. 0101096 050301317011 Σίδης Βασίλειος του Αδαμαντίου Σίδη Παρασκευή του Αδαμαντίου 9,79 138,10 1.352,00 € 315. 0101097 050301317010 Τζαβέλλας Νικόλαος του Αλεξάνδρου 16,37 138,10 2.260,70 € 316. 0101098 050301102001 Κόκκορη Βασιλική του Ανδρέα 25,42 138,10 3.510,50 € 317. 318. 319. 320. 0101099 050301102007 Λούβαρης Γεώργιος του Σταύρου Κεραμιδοπούλου Χριστίνα του παύλου Αντωνιάδης Αντώνιος του Αναστασίου Πετρόσιαν (Pertosian) Ρουσλάν (Ruslan) του Γιούρι (Iuri) 26,88 138,10 3.712,13 € 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 0101100 050301103011 Κανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Τσελέντη Αρίστη του Ιωάννη Χατζηγεωργίου Ευστάθιος του Μιχαήλ Χατζηγεωργίου Ιωσήφ του Μιχαήλ Μήτρου Βασίλειος του Κωνσταντίνου Νικοπούλου Μαρία του Ιωάννη Μητρόπουλος Παναγιώτης του Αγγέλου Ρόντος (Rondo) Ρολάνδος (Rollando) του Φότο (Foto) Κόκα Τζουλιέτα (Zhuljeta) του Μίλτο (Milto) Μιχαλοπούλου Γεωργία του Ανδρέα Σαμντιμπιάν (Sciamdibian) Σέρτζιο (Serzio) του Χάτσικ Καμπέρης Αθανάσιος του Δημητρίου Καμπέρης Δημήτριος του Αθανασίου Καμπέρη Αγγελική του Αθανασίου 199,63 138,10 27.568,90 335. 336. 337. 338. 339. 0101101 050301103014 Χαρώνη Μαρία του Παναγιώτη Χαρώνη Αικατερίνη του Παναγιώτη Παπαζώη Αργυρένια του Αλεξάνδρου Δεντάκης Ανδρέας-Γρηγόριος του Εμμανουήλ Δεντάκης Λεωνίδας του Εμμανουήλ 330,47 138,10 45.637,91 340. 0101102 050301105003 Τσιρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 24,84 138,10 3.430,40 € 341. 0101103 050301105004 Τσιρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 2,35 ' 138,10 324,54 € 342. 0101104 050301104001 Άγνωστος 7,04 138,10 972,22 € 343. 0101105 050301104002 Αποστολάκη Ανθή του Θεοχάρη 1,9 138,10 262,39 € 344. 0101106 050301104009 Μαζαράκη Μελπομένη του Γεωργίου 9,73 138,10 1.343,71 € 345. 346. 0101107 050301104008 Γκόρτσος Κλέαρχος του Γεωργίου Αποστολοπούλου Ευθυμία του Ιωάννη 1,71 138,10 236,15 € 347. 0101108 050301103013 Παπαντωνίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου 445,98 138,10 61.589,84 348. 349. 0101109 050301103015 Δήμας Σεραφείμ του Χρήστου Δήμα Άννα του Χρήστου 432,59 138,10 59.740,68 350. 0101110 050301106001 Σπηλιώτη Παρασκευή του Χαραλάμπους 28,78 138,10 3.974,52 € 351. 352. 353. 0101111 050301106012 050301106013 Καρατζόγλου Συμεών του Δημητρίου Καρατζόγλου Αλίκη του Δημητρίου Καρατζόγλου Σοφία του Δημητρίου 93,89 138,10 12.966,21 354. 355. 0101114 050300905001 Λάμπρου Αθανάσιος του Φιλήμωνος Λάμπρου Πηνελόπη του Φιλήμωνος 167,84 138,10 23.178,70 356. 0101115 050300905002 Χρηστακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 107,28 138,10 14.815,37 357. 0101116 050301108045 Βαζιργιατζίκης Ιωάννης του Αίαντος 210,63 138,10 29.088,00 358. 0101117 050301108039 Βαζιργιατζίκης Ιωάννης του Αίαντος 283,06 138,10 39.090,59 359. 0101118 050301108038 Ελευθεριάδου Ελένη του Βασιλείου 375,75 138,10 51.891,08 360. 0101120 050301108035 Αποστόλου Ευαγγελία του Σωτηρίου 321,67 138,10 44.422,63 361. 362. 363. 364. 0101126 050300901017 Πίτσιου Ουρανία του Κωνσταντίνου Πίτσιου Στυλιανή του Αθανασίου Πίτσιου Αικατερίνη του Αθανασίου Πίτσιος Γεώργιος του Αθανασίου 227,59 138,10 31.430,18 365. 0101127 050300901016 Γιούδα Σολέτα ή Σολ του Φέλιξ 433,93 138,10 59.925,73 366. 0101128 050300902001 Γιούδα Σολέτα ή Σολ του Φέλιξ 880,6 138,10 121.610,86 367. 0101130 050300718012 Καραγεώργη Χριστίνα-Ευγενία του Γεωργίου-Αλεξάνδρου 468,21 138,10 64.659,80 368. 0101131 050300718011 Ρηγανιάς Γεώργιος του Βασιλείου 348,45 138,10 48.120,95 369. 0101032 050300717009 Καλαβριάς Δημήτριος του Μάρκου 3,94 206,40 813,22 € 370. 371. 0101133 050300717012 Κοντογιάννης Σπυρίδων του Θωμά Πάνου Ευαγγελία του Δημητρίου 112,52 206,40 23.224,13 372. 0101134 050300717011 Άγνωστος 9,73 206,40 2.008,27 € 373. 0101135 050300717013 Ξυπολιάς Περικλής του Βασιλείου 12,16 206,40 2.509,82 € 374. 0101136 050300717014 Ξυπολιάς Βασίλειος του Περικλή 5,57 206,40 1.149,65 € 375. 0101137 050300717001 Ιγγλέση Βαρβάρα του Ανδρέα 120,69 206,40 24.910,42 376. 0101138 050300716003 Δηλαβέρης Αλέξανδρος του Αθανασίου 134,55 206,40 27.771,12 377. 378. 0101139 050300716002 050300716001 050300716010 Γκίκα Γεωργία του Σωτηρίου Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Ευστρατίου 69,44 206,40 14.332,42 379. 380. 381. 382. 0101140 050300716002 Βωβός Κωνσταντίνος του Γεωργίου Βωβός Παναγιώτης του Γεωργίου Λυκίδου Μαρία του Κυριάκου Αγγελοπούλου Σοφία του Δημητρίου 43,51 206,40 8.980,46 € 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 0101141 050300712011 Νάκος Χρήστος του Θεοφάνη Παρλαμά Σοφία του Ελευθερίου Κουλουμπής Ιωάννης του Αντωνίου Σμέλντερς ή Σμώλντερς (Smeulders) Ντέιβιντ-Ντέρεκ (David-Derek) του Ντέιβιντ-Τσαρλς (David-Charles) Μανουσάκη Χριστίνα του Γερασίμου Δερβεντλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου Μαρινάκη Σοφία του Νικολάου 21,47 206,40 4.431,41 € 390. 0101142 050300712033 Νάκος Χρήστος του Θεοφάνη 16,45 206,40 3.395,28 € 391. 0101143 050300712032 Φωτάκης Ιωάννης του Δημητρίου 12,64 206,40 2.608,90 € 392. 0101144 050300712031 Πυροβόλου Νικόλαος του Ανδρέα 38,05 206,40 7.853,52 € 393. 0101146 050300714001 Κωσταρίδης Ιωάννης του Νικολάου 2,14 206,40 441,70 € 394. 0101147 050300713011 Παυλίδου Αναστασία του Παύλου 43,323 206,40 8.941,87 € 395. 396. 0101148 050300713012 Οικονομάκος Αλέξανδρος του Ελευθερίου Αρβανιτοπούλου Βασιλική του Κωνσταντίνου 55,22 104,40 11.397,41 397. 0101149 050300714006 Χουπάζου Ειρήνη του Φωτίου 60,06 104,40 12.396,38 398. 399. 400. 401. 0101150 050300722004 Παναγόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους Παναγόπουλος Χρήστος του Ιωάννου Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Χαραλάμπους Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Ιωάννου 594,86 104,40 62.103,38 402. 403. 0101151 050300722003 Παναγόπουλος Χρήστος του Ιωάννου Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Χαραλάμπους 164,67 104,40 17.191,55 404. 405. 0101152 050300722005 Αντωνάτου Ευαγγελία του Γεράσιμου-Παναγιώτη Γεωργακάκου Γρηγορία του Ιωάννη 176,28 104,40 18.403,63 € 406. 0101153 050300722006 Καλλιανός Σταμάτιος του Ευαγγέλου 74,86 104,40 7.815,38 € 407. 0101154 050300722008 Καλλιανός Σταμάτιος του Ευαγγέλου 1,3 104,40 135,72 € __________ Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περιφέρεια Αττικής με την από 4.12.2018 και με αρ. καταθ. 11335/871/10.12.2018 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων), της οποίας δικάσιμος, κατόπιν της με αρ. καταθ. 11349/9194/27.11.2019 κλήσης της, ορίστηκε η 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με αρ. πιν. 19, στο κατάστημα του 1ου Μονομελούς Τμήματος του Εφετείου Αθηνών (Ισόγειο), ζητά με τη διαδικασία του άρ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ - ν. 2882/2001) τον καθορισμό ευλόγου τμήματος αποζημίωσης ίσου με το 70% της εκτιμώμενης σύμφωνα με την από Ιουλίου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της εταιρείας «SPARTAN HOMES» που υπογράφεται από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών Παναγιώτη Μερεκούλια, αποζημίωσης που μνημονεύεται ανωτέρω (στήλη 7), άλλως της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και τη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν τον (προσωρινό ή οριστικό) προσδιορισμό της αποζημιώσεως και την καταβολή αυτής, στις ανωτέρω ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην προς απαλλοτρίωση περιοχή του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ» και οι οποίες απεικονίζονται στα εγκεκριμένα με την υπ’ αρ. πρωτ. υπ’ αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν βάσει αυτών, τα οποία συντάχθηκαν από την τεχνική εταιρεία «GEOPLAN Ο.Ε.», και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Ι. Ασπρουλάκη. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας με την υπ’ αριθμ. 214/2018 (Συνεδρίαση 26η/30-08-2018, θέμα 11ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 212/τ. A.A.Π./29.03.2018), κατόπιν εξουσιοδότησης με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 10 από 24.08.2018 Ειδικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 155/27.8.2018) «για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», για την κήρυξη της σχετικής απαλλοτρίωσης και ταυτόχρονη «υπαγωγή αυτής στη διαδικασία του ά. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 21, 20 και 19 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), στους πίνακες δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, όπως αποδεικνύεται από τις από σχετικές Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων τους. Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, την Τρίτη, 21-1-2020, και ώρα 11.00 π.μ. στο Μον/λές Εφετείο Αθηνών - Τμήμα 1ο (Ισόγειο, αιθ. Α1), διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019 Ο νομικός σύμβουλος Φώτης Χατζηφώτης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας