PrintButton

11-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7246/5-3-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Ντεμίρη που ενεργεί ως πληρεξούσια της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων επί της οδού Αριστοτέλους αρθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, η από 17-2-2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου 38/17-2-2020 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων, με την οποία με την οποία που ορίζει μέσα σε εκατό 100 ήμερες από την κατάθεση (ημερομηνία κατάθεσης 17/2/2020) της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφειλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα. Χανιά, στις 5-3-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8634/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11+00 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την από 9-3-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης προς αυτήν με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία της, Να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος και να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί ως άνω αναφέρεται, προκειμένου να ικανοποιηθεί από το πλειστηρίασμα η απαίτησή της α) ) για την υπ αριθμ 3450/13.2.1990 Σύμβαση Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από 25.9.2009, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα προεκτεθέντα και β) για την 1701/28.3.1990 Σύμβαση Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων σαράντα εννέα και εξήντα έξι λεπτών (1.007.049,66 €) εκ του οποίου το κεφάλαιο είναι έντοκο από 14.5.2009 ήτοι από την επομένη της επιδόσεως της εξώδικης καταγγελίας και το ποσό των 16.380 ευρώ, το ποσό των 10 ευρώ και το ποσό των 45 ευρώ, εντόκως από 28.6.2013, ήτοι επόμενη της επιδόσεως της υπ αριθμ 21003/2013 Διαταγής Πληρωμής, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα προεκτεθέντα. Για το ποσό αυτό αιτείται την κατάταξη προνομιακά ως εμπραγμάτως εξασφαλισμένη δανείστρια στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχτεί, για δε το ποσό εκ των ως άνω απαιτήσεων που τυχόν δεν θα καταταγεί προνομιακά, αιτείται να καταταγεί ως εγχειρόγραφη δανείστρια. Αντίκλητο διορίζει την υπογράφουσα την παρούσα Δικηγόρο Παπαδήμα Σταυρούλα του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Αμερικής, αρ 21 (τηλ. 210 3625553) Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8632/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον Κυριάκο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ του Γαβριήλ, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτού, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8633/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον Δημήτριο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής,, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτού, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8631/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτής, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 24222B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ αριθμό 423/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα, προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο 423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός και δεκαοκτώ λεπτών (€1.036,971,18) με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και για περίτπωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τάκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, από 20/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 10.000,00 € Γ} για λήψη απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για επίδοση 90,00 € δηλαδή σ υ ν ο λ ι κ ά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι και δεκαοκτώ λεπτών (€ 1.047.886,18) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλάρα αριθμός 8, τηλ. 2241034583. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Εκποιούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό τα εναπομείναντα κινητά πράγματα της πτωχευτικής περιουσίας της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GLOBALFON ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών, αριθ. 395, με Α.Φ.Μ. 094459146, με τιμή μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 50%, ήτοι εμπορεύματα (συσκευές φαξ, συσκευές τηλεφώνου, τηλεφωνικά κέντρα και εξαρτήματα αυτών, πλοηγοί GPS, χάρτες, κινητά τηλέφωνα) και πάγιος εξοπλισμός, (έπιπλα γραφείου, μηχανές γραφείων, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός). Πληροφορίες τηλ. 2103606024, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Συνεχίζεται με αρ. 449/2020 Έκθεση η εκποίηση των κινητών της πτωχής PANGROUP Α.Ε. κατόπιν β’ μείωσης (ΙΧ Hyundai Santafe, εξοπλισμός καφετέριας, παιχνιδομηχανές, είδη ένδυσης κ.α. Tιμή πρώτης προσφοράς ποσού 12.648 € και τιμή έναρξης προσφοράς ποσού 9.139 €. Οι εκποιήσεις διενεργούνται κάθε Δευτέρα 11.00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η σύνδικος Καλουπάκη Κωνσταντίνα 2103304783, 6944 549825 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ’αρ.242/2020 έκθεση της εισηγήτριας πτωχεύσεων Νίκη Αστερη εκποιούνται από τη διαχειρίστρια αφερεγγυότητας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ : Τραπεζαρίες με καρέκλες (4) , γωνιακός καναπές 4θ (1),σετ κρεβατοκάμαρα (1), τραπεζάκια σαλονιού (4),κονσόλα εισόδου και καθρέφτης (1), σύνθετο (4),Βιτρίνα μονή (1),βιτρίνα διπλή (1) ,Γραφείο μελαμίνης με προέκταση (1),μπουφές (1),Καρέκλες (2), Επιπλο tv (1) . ΠΑΓΙΑ : Γραφείο (1) ,Καρέκλες (2),air condition, ΤV, Πάγκος εξυπηρέτησης πελατών Συνολική τιμή εκποίησης 7.605,00 € και με τιμή Α’ Προσφοράς 5.070,00 πλέον ΦΠΑ 24%. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα ,την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή . Αθήνα 10.03.2020 Η διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ.ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛ. 2102323653 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 15821 ΕΞΕ 2020 Ημ/νια: 21/02/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν το κιόσκι με μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη δίχτυ και τοποθέτησαν τα ελαστικά αγροτικών ελκυστήρων παράλληλα με την ακτογραμμή, μέσα στον αιγιαλό μπροστά από το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας VIDENOF GEORGI του PAVEL, στην θέση “Βάρκες” Αγίου Μάμαντα επί του Θερμαϊκού κόλπου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας Μέλος της Δ. Κ.Ο.Σ.Ε. Αναγνωρισμένο Σωματείο Συνεργαζόμενο με το Υ.ΠΕΝ. Σαπφούς 63 - Καλλιθέα Τ.κ. 17675 Τηλ.2109581694 Fax. 2109579647 Αρ.Πρωτ.024 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05 Απριλίου 2020, ώρα 9,00 π.μ. στο Δημαρχείο της Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76 με θέματα: 1. Έγκριση πεπραγμένων 2019 του Δ.Σ 2. Έγκριση Απολογισμού 2019–Προϋπολογισμού 2020. 3. Έγκριση έκτακτης εισφοράς. 3. Φιλοθηραματική ενημέρωση-βράβευση των νικητών στο Πρόγραμμα Συλλογής άδειων καλύκων. 5. Προτάσεις/εισηγήσεις μελών. 6. Κλήρωση άδειας θήρας. Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι και το πιθανότερο η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12 Απριλίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο. Καλλιθέα 08/03/2020 Ο Πρόεδρος Κων. Γεωργακάς Ο Γεν. Γραμματέας Παν. Ταρνάρης ΑΔΑ: ΩΩΥΛΟΡΡ2-ΝΣ0 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ/ΦΕΚ Β' 4092/20.12.16 (CPV: 79223000-3), διάρκειας ενός έτους προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (475.862,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23/03/2020 έως και 26/03/2020 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα ανμαφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353257. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόρος 9 Μαρτίου 2020 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: - 1809 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2020 ΜΕ Α.Π. 1048/12.2.2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020) στο Δήμο Πόρου που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 1 Δήμος Πόρου Παιδικός Σταθμός (Για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πόρου) Πόρος Ν. Αττικής **ΥΕ Καθαριστών/-στριών *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.57382/30-5-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2119/τ.Β’/6-6-2019). **Ο/Η επιλεγείς/γείσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψή του στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πόρου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020 Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2298320515 & 2298320500). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πόρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 28/1/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1389 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 6. Την υπ’ αριθμ. 44/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΧΩ16-Γ36) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών έτους 2019». 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19777/5849/26-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. 9. Το με αριθμ. πρωτ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 10. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1438/28-1-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1439/28-1-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1441/28-01-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την απόφαση 44/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη πρόσληψης δύο ΔΕ Υπαλλήλων Ελεγχόμενης Στάθμευσης . Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και η κα Βασιλική Φωτιάδη τηλ. : 22943 - 21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 14/3/2020 έως και Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ
PrintButton

10-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4951 Β/09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Yolanda Tiangson του Rafael και της Divina, κατοίκου Αθηνβών, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 135, (α.φ.μ. 153967059, δ.ο.υ. Καλλιθέας) ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: α) ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 27.03.2010 στην Ελλάδα και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 15.01.2012 στην Ελλάδα, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Samah (Σαμάχ) Geraba (Γκεράμπα) του Ibrahim (Ιμπραχίμ) και της Aisha (Αίσα) (με α.φ.μ. 153328723, δ.ο.υ. ΚΓ' Αθηνών) πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ολύμπου αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή της και να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γεράμπα. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο από 19-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 51516/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 950/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας με αριθμό πινακίου 33, πινάκιο Α4 (ΜΟΝ) που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο: 6, αίθουσα 9. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4952 Β /09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1) της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2) της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Αχμεντ) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεσή της σε αυτήν. Στην πρώτη σελίδα της αίτησης, υπάρχει η από 19.02.2020 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία αναβάλει την εκδίκασή της, για την 26η.05.2020. Η αρχική ημερομηνία συζήτησης της αίτησης είχε οριστεί, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3/2020 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου Νεκτάριου Παπακοσμόπουλου: α) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ ΙΛΙΟΥ», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, β) εγκρίθηκε το από 10.02.2020 καταστατικό του άνω σωματείου, το οποίο αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, εγκρίθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τα είκοσι δύο (22) ιδρυτικά του μέλη, και έχει σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, και γ) διατάχθηκαν οι σχετικές νόμιμες δημοσιεύσεις και η εγγραφή του άνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 09.03.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3584Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11076/2020 και ΕΑΚ 197/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ 1842/2015 (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) απόφαση του άνω Δικαστηρίου για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3585Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου, (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11692/2020 και ΕΑΚ 196/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1841/2015 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δυνάμει της με αριθμό 27/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 05.12.2019 Καταστατικό του Σωματείου «Κοινότητα Wikimedia Ελλάδας», με έδρα την Αθήνα Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 30 άρθρα Καταστατικού του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Δημήτριος Λιούρδης (ΑΜ/ΔΣΑ 36951) "Με τη με αριθμό 3869/24-2-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Παναγόπουλο του Παναγιώτη και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους, αριθμ. 219 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 19/11/2019 εξώδικη δήλωση της Σοφίας συζ. Εμμανουήλ Ραλλιά το γένος Χαραλάμπους και Φωτεινής Σταματάκη δια της οποίας η εξωδίκως δηλούσα λόγω παράβασης των όρων και των συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο με αριθμό 2958/2005 Εργολαβικό συμβόλαιο-προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας Κατσούδα, καταγγέλλει τη μεταξύ τους σύμβαση και κηρύσσει τον Ευάγγελο Παναγόπουλο (εργολάβο) έκπτωτο του έργου, απαλλασσόμενη τοιουτοτρόπως των λοιπών υποχρεώσεων της σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του άνω εργολαβικού και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με τα άρθρα 700 επ. ΑΚ ώστε στη συνέχεια να προβεί σε μεταβίβαση των ποσοστών κυριότητας της με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύμφωνα με την ανωτέρω υπ' αριθμ. 3841/2013 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών". ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 7592Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση του Ναμίκ-Κεμάλ Μπογιατζή του Μεχμέτ-Κεμάλ, κατοίκου Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά - Βεντικιάρ, χήρας Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 224/19-04-19, με την οποία ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.494/18-07-14 αγωγή του που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 176, 176Β και 180 γαιών Ρόδου και υπέρ των 176Α και 176Γ γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7591Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση των:1. Εσρέφ ή Εστρέφ Τσιακήρ - Ογλού του Χιαμπάν, 2.Σερίφ χ. Ρετζέπ Τσακήρ-Ογλού, 3.Λουτφή Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 4.Μεχμέτ Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 5. Χαβά Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ και 6. Σιαμπάν Τσιακήρ-Ογλού του Εσρέφ, κατοίκων Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά-Βεντικιάρ χ. Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 223/19-04-19, με την οποία ζητούν να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.493/18-07-14 αγωγή τους που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 180, 176Β, 176 και 175Α2 γαιών Ρόδου και υπέρ της 175Α3 γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7593Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/11/19 και με αρ. κατάθεσης 286/2019 αίτηση της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, που στρέφεται κατά του ως άνω και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), συγκοινοποιούμενου επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πινακίου της 23ης/01/20 (αρχική δικάσιμος), με την οποία αιτείται τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.» και έδρα τη Ρόδο, να ορισθεί εκκαθαρίστρια και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα, παραιτούμενη παράλληλα από την από 29/9/15 και με αρ. κατ.157/2015 αίτησης της κατά του ανωτέρω που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην μετ’ αναβολή δικάσιμο της 14ης-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12. Ρόδος,04/03/2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 9003Β/9-3-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτείου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας Κριτσίκη, το γένος Λεωνίδα και Μαρίας Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4) Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8) Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου διαμονής, την από 3-3-2020 αίτηση της πρώτης, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνονται: 1) η με ΓΑΚ 2039/5-3-2020, με ΕΑΚ 1032/5-3-2020 και με αριθμό αίτησης εξαίρεσης 0 της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, 2) η από 5-3-2020 πράξη της κ. Διακαστή Προσδιορισμού η οποία όρισε ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης την 11η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.30, Ακροατήριο Πρωτοδικείου Πειραιά, όροφο Γ, αίθουσα 302 και αριθμό εκθέματος 5 στο άνω δικαστήριο. Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της, να καθορισθεί προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης, επιφάνειας μέτρων δύο και 39/100 (2,39 τ.μ.), η οποία προσκυρώνεται από το υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 0512944600001/0/0 και ιστορικό ΚΑΕΚ 051294219006/0/0 ακίνητο ιδιοκτησίας της, δυνάμει της με αριθμό 19/2007 Πράξης Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. 107826/1-3-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, στο χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο χρηματικό ποσό των (2,39x180) τετρακοσίων τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (430,20) ή σε όποιο άλλο χρηματικό ορίσει το Δικαστήριο, καθώς επίσης ζητά να καταδικασθούν οι καθ' ων στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 9-3-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 5390/29-1-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ρήνα Εμμανουήλ και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Δ1,..Ω1,Α2,..Ι2,Α,Β,..Σ,Σ',Σ",Δ1) εμβαδού 7.175,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πέρρου», της τοπική κοινότητας Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Κονδύλη Λουκίας, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 2549/21-01-2020 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Μιλτιάδη Καρατζήμα και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ,..., Ψ, Ω, Α', Β', Γ',..., Υ', Φ', Α) εμβαδού 5.147,18 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Στήνια», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Ανθούλας Βούρου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, 6/3/2020 Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5 / 9757 Ταχ. Δ/νση: Αμβρ. Φραντζή 9 Ταχ.Κώδικας: 11743 Πληροφορίες: Α. Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 9249510-2 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5034569] • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 9249515 -210 9249510 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. • ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1010900 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000). • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ(18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:79400000-8. • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της ΟΚΕ για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Επίσης, θα περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και την ανταλλαγή εμπειριών. Η ΟΚΕ θα αντλήσει τεχνογνωσία και γνώση από τις καλές πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με τους εκεί αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου. Η λειτουργία του Μηχανισμού θα βασίζεται στα δεδομένα και στις αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΕΙΕΑΔ), της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α τις οποίες και θα επεξεργάζεται με βάση τις προτεραιότητες και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράζονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συμμετοχής τους στην Ο.Κ.Ε. Η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης οδηγεί στην προσέγγιση εναλλακτικών πλευρών των υπό παρακολούθηση θεμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική διαβούλευση και τη ζητούμενη σύνθεση θέσεων και απόψεων. Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (i) χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο και ii) λοιπές ευρωπαϊκές χώρες). Μεθοδολογία υλοποίησης Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται, ανά φάση υλοποίησης, τουλάχιστον, τα παρακάτω: ΦΑΣΗ Α’: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΟΣΥΜΗΠ) Φάση Β’: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Παραδοτέα του Έργου Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής: ΦΑΣΗ Α’ • Π1: Τεύχος Μελέτης Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα • Π2: Τεύχος Μελέτης Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος δεικτών στη βάση των πεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των νέων ευρωπαϊκών στόχων προς έναν Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΦΑΣΗ Β’ • Π3: Μηχανισμός Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και καταγραφής των αποκλίσεων από τις λοιπές χώρες • Π4: Οδηγός Εφαρμογής • Π5: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των εξελίξεων • Π6: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των θέσεων/ προτάσεων των κοινωνικών εταίρων/ γνωμοδοτήσεις ΟΚΕ • Π7: Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π8: Τεύχος αποτύπωσης των συμπερασμάτων και παρουσίασης/ αξιολόγησης των καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π9: Διοργάνωση τριών (3) δράσεων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης • ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr). • ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr • Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι 31/03/2020 και ώρα 17:00. • Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην ΟΚΕ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ, έως τις 15:00. • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 2/4/2020 και ώρα 11:00 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.825,80€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. • ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΚΕ: www.oke.gr Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί: • στο Πρόγραμμα Διαύγεια, • στον Ελληνικό τύπο • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΔΑΤ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2020 ώρα 12:00 Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Η Τράπεζα → Κέντρο Ενημέρωσης → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202282, 210 3203475). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020
PrintButton

06-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθ. 8/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και εγκρίθηκε το από 04/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, που έχει ως σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) του ως άνω καταστατικού. Αθήνα, 05/03/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο ALI (Αλή) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του MAQSUD, κάτοικος Δηλεσίου (θέση 1η Δηλεσίου), ως έχοντος την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου του SAQIB (Σακίμπ) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του ALI (Αλή) ηλικίας 2,5 ετών, κατοίκου ομοίως ως άνω άσκησε την από 20 Φεβρουαρίου 2020 αγωγή του περί διαζυγίου δι' εαυτόν και επιμελείας του υπ' αυτού εκ/νου ως άνω ανηλίκου τέκνου του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών και στρέφεται κατά της VANKOVA (Βάνκοβα) STEFKA (Στέφκα) STEFANOVA, αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε ενώπιον του άνω Δικαστηρίου για την 21η Μαΐου 2020, και στην οποία ούτος την καλεί να παραστεί. Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό 5480Γ/5-3-2020 γίνεται προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προκειμένου η εναγομένη να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 5-3-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10796Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Γεωργίου Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 3-2-2020 Αίτησης - Κλήσης με ΓΑΚ 10308/2020 και ΕΑΚ 1116/2020 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 12-5-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 54 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί στη συζήτηση ως ορίζεται ανωτέρω. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αίτησης θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αθήνα 5.3.2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10795Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Στράβωνος αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από με αριθμό 3360/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5.3.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’αριθ. 462/2020 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ»,με δ.τ. “ CHAMPION AEBE” (Μ.29825), κατόπιν της εκδοθείσας υπ’αριθ. 425/2020 Διατάξεως, εγκρίθηκε η εκποίηση τεσσάρων (4) ακινήτων της πτωχής εταιρείας, που βρίσκονται στο Άρμα Θηβών του Ν. Βοιωτίας- θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ», ως εξής: 1o AKINHTO Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 24.616,84 τμ. σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο 2007 του τοπογράφου μηχανικού Κων/νου Κοτσοβού, 24.618,12 τμ. σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης από Δεκέμβριο 2006 της αρχιτέκτονος μηχανικού Αικατερίνης Γεωργακοπούλου, που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, και 24.608,00 τμ. σύμφωνα με τους αρχικούς τίτλους αγοράς δύο όμορων αγροτεμαχίων επιφανείας 20.842,00 τμ. και 3.766,00 τμ. (βλ. το υπ’αριθ. 30617/30.07.1998 συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου της συμβολαιογράφου Θήβας Ευαγγελίας Καραμαγκιώτη και το υπ’αριθ. 6223/13.06.2000 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Θήβας Φωτεινής Κανέλλου, σχετ. 2,3), τα οποία έχουν ενοποιηθεί για την έκδοση της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής (βλ. και 279/2002 άδεια οικοδομής-σχετ. 4,5 ). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης Βόρεια με πλευρές 113,04 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου και με πλευρά 109,43 μ. & 20,73 μ. με ιδιοκτησία Δημ. Νώντα, Ανατολικά με πρόσωπο 28,26 μ. & 61,95 μ. & 35,38 μ. & 36,51 μ. με ανώνυμη αγροτική οδό, Νότια με πλευρές 250,49 μ. με ιδιοκτησία Γ. Κυριακού και 43,04 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και Δυτικά με πλευρές 45,57 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και 25,48 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου. Επί του προαναφερθέντος γηπέδου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με της με αριθμό 279/09.12.2002 άδειας οικοδομής της Δ/σης Πολεοδομίας Θηβών και της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής της Γενικής Δ/σης Υποδομών & Ανάπτυξης Βοιωτίας οι κάτωθι κτιριακές εγκαταστάσεις: ΚΤΙΡΙΟ Α (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου και πατάρι), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο αποτελούμενο από ενιαίο χώρο επιφανείας 3.958,80 τμ. Εντός του κτιρίου έχουν κατασκευασθεί, υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι Α- Διοίκηση) επιφανείας 517,26 τμ., που περιλαμβάνει χώρους γραφείων στο πατάρι και γραφεία υποδοχής, χημείο, WC, αποδυτήρια στο ισόγειο, οι οποίο διαθέτουν ψευδοροφή και πυρανίχνευση και υπερυψωμένο χώρο (Πατάρι Β- Αποθήκη) επιφανείας 222,48 τμ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους. Στο πλάι του κτιρίου έχει κατασκευασθεί λεβητοστάσιο επιφανείας 8,75 τμ. & δεξαμενή καυσίμου επιφανείας 10,78 τμ. Επίσης στο ως άνω κτίριο υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές πυρασφάλειας επιφανείας 176,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Β (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου με πατάρι), ήτοι ένα (1) κτίριο επιφανείας 480,00 τμ. κατασκευασμένο στο σύνολό του από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει πλαϊνό ύψος 7,50 μ. και ύψος κορυφής 9,00 μ. Εντός του κτιρίου έχει κατασκευασθεί υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι- Αποθήκη) επιφανείας 120,00 τμ. Επίσης, στο εν λόγω κτίριο υπάρχει υπόγειος χώρος επιφανείας 238,00 τμ. που αναλύεται σε χώρο διέλευσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιφανείας 190,00 τμ. και διάδρομο επιφανείας 48,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Γ ( Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο εδραζόμενο σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. Αποτελείται από ενιαίο χώρο επιφανείας 2.228,84 τμ., μεγάλου ύψους. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ήτοι ένα (1) μεταλλικό στέγαστρο επιφανείας 445,00 τμ., οποίος είναι κατασκευασμένος περιμετρικά του ΚΤΙΡΙΟΥ Β με ύψος 5,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ισόγειο μεταλλικό κτίσμα), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο επιφανείας 340,00 τμ. εδραζόμενο σε πλάκα εξ οπλισμένου σκυροδέματος εντός του οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ήτοι ένα (1) κτίσμα επιφανείας 85,55 τμ. εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός ρεύματος. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 3,50 μ. και ύψος κορυφής 4,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΚΑ, ήτοι ένα (1) ισόγειο κτίσμα επιφανείας 49,98 τμ. αποτελούμενο από καθιστικό-κουζίνα σε ενιαίο χώρο, λουτρό, δωμάτιο. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ήτοι ένας (1) προκατασκευασμένος οικίσκος επιφανείας 8,91 τμ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ήτοι ένας (1) στεγασμένος χώρος πλησίον του κτιρίου του φύλακα επιφανείας 13,53 τμ. 2ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 6.189,00 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας (βλ. το υπ’αριθ. 528/2006 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας -Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 6). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες και επίπεδο. Σύμφωνα με τον τίτλο και το από Νοέμβριο 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου που μνημονεύεται σε αυτόν το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βόρεια με πλευρά 61.07 μ. με ιδιοκτησία Π. Δημητρίου και με πλευρά 64,55 μ. με ιδιοκτησία Σ. Δάβρη, Ανατολικά με πλευρά 51,52 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νότια με πλευρές 129,80 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ και Δυτικά με πλευρά 45,65 μ. με ιδιοκτησία Α. Σταμέλου. 3ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 8.205,10 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 549/2007 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 7) και το από 24/9/2007 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Κατσούλη το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βορειοανατολικά με πλευρά 75,29 μ. με ιδιοκτησία Αντωνίου Δαύρη, Νοτιοδυτικά με πλευρά 45,16 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νοτιοανατολικά με πρόσωπο 132,79 μ. με αγροτική οδό και Βορειοδυτικά με πλευρά 146,67 μ. με ιδιοκτησία Οδυσσέα Δαύρη. 4ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 15.265,74 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 611/2009 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου – σχετ. 8). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, σύμφωνα δε με το τίτλο και το από Ιούνιο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου μηχανικού Αντ. Κοτσοβού, το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει Βόρεια με πλευρά 104,02 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη, Νότια με πλευρά 42,14 με ιδιοκτησία Αντωνίου Σταμέλου και σε πλευρά 62,25 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Ανατολικά με πλευρά 144,00 μ. με ιδιοκτησία Αθανασίου Δαύρη και Δυτικά με πλευρά 148,76 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη. Με την ως άνω Έκθεση (462/2020) ορίσθηκε ελάχιστο τίμημα (τιμή 1ης προσφοράς) για το 1ο ακίνητο το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων (2.105.000) ευρώ, για το 2ο ακίνητο το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) ευρώ, για το 3ο ακίνητο το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ και για το 4ο ακίνητο το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) ευρώ, όπως καθορίζει η υπ’αριθ. 425/2020 Διάταξη της κας. Εισηγήτριας. Το παραπάνω τίμημα θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της κας. Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κα. Εισηγήτρια. Οι δαπάνες μεταβιβάσεως και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 5-3-2020 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών 19- Μαρούσι Τηλ. 210-6838826 Κινητό τηλ. 6977-320318 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 59/2020 Διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών, Βασιλικής Καραβιβέρη, αναγνωρίσθηκε η νόμιμη σύσταση του σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του ν. 1264/1982) με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, αποτελούμενο από 31 άρθρα. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Μαριλένα Κ. Τσακίρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (148 Πτκ) Δυνάμει της με αρ. 13/18-2-2020 ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ και της με αρ. 14/18-2-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της Εισηγήτριας της πτώχευσης Πρωτοδίκου Χαλκίδας Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη επετράπη στη σύνδικο Αικατερίνη Ζευγολάτη της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Ι. ΣΙΜΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ», (ΑΦΜ 094175230 ) που εδρεύει στον Δύστο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, να εκποιήσει με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό: Α. τέσσερα συνεχόμενα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.781,10 τμ, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι: Α.1 / 1. Αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΜΑΓΟΥΛΙ» ή «ΜΑΝΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστιάς Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυναίων συνολικής επιφάνειας 9.170τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7.137/25-7-1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ/φου Αλιβερίου Ασπασίας Φωτιά νομίμως μεταγεγραμμένης). 2. Αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΜΗΛΙΑ ή ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ, κτηματικής περιφέρειας του Δ. Αλιβερίου επιφάνειας 2.411,10τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7687/28-7-1995 συμβόλαιο πώλησης της Συμ/φου Αλιβερίου Αναστασίας Μήτσικα Παπασταματίου και 8632/28-7-1997 πράξη εξόφληση, νομίμως μεταγεγραμμένων). 3.Αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγούλι» ή «Νταμάρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυνέων του Υποθηκοφυλακείου Ταμυνέων, επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (8868/19-3-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμ/φου Ταμυνέων Ασπασίας Φωτιά- Γιαννοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα). 4.Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, ορίων οικισμού, περιμετρικής ζώνης αυτών και ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) καθώς και εκτός ζώνης ή περιοχής που αφορούν οι διατάξεις του Νόμου 1337/1983, στην κτηματική περιφέρεια Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, ήδη Δήμου Ταμυνέων και στην ιδιαίτερη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ» επιφάνειας 1.500,00τμ, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (22886/20-6-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμ/φου Ταμυνέων Νικολάου Παλδεμτζή που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Α2 /Κτιριακές εγκαταστάσεις που απαρτίζουν τη βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών ανεγερθείσες τμηματικά μεταξύ των ετών 1990 και 2000. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 256.666,67 ευρώ. Β. μια διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) με αριθμό επτά (7), που θα ανεγερθεί μελλοντικά και θα έχει επιφάνεια 72,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 52 / 1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 88,59 τ.μ., σε οικόπεδο 1.703,61τ.μ., στο «Δ’ Εμπορικό Κέντρο» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ακτή Νηρέως, θέση «Αράλυμος», όρος Σερβούνι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (18781/15.5.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (μελλοντικού καταστήματος) του συμ/φου Ταμυνέων Νικόλαου Παλδεμτζή, που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 1.333,33 ευρώ. Η εκποίηση των άνω υπό Α. και Β. ακινήτων γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον της Εισηγήτριας με την παρουσία εμού της συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 85.555,56 ευρώ για τα υπό Α. ακίνητα και ποσό 444,33 ευρώ για το υπό Β. ακίνητο, με επιταγές έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζονται στο τίμημα, αν κατακυρωθούν σε αυτόν τα ακίνητα. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της 17ης Μαρτίου 2020 δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 24η Μαρτίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 7η Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 5η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 25/2/2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Αικατερίνη Ζευγολάτη Τηλ. 697 3387937 Τροποποίηση καταστατικού του αθλητικού σωματείου "Απόλλων Παπάγου Χολαργού" Η υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ( εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του αθλητικού σωματείου. Η αλλαγή ονόματος σε Ίωνας Δάφνης Υμηττού και αγγλική επωνυμία Athletic Club Ionas Dafnis Ymittou.Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα 5-03-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ατζαράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 1763β '/3.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας κ. ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Χαλκίδας, Ελ. Βενιζέλου αρ. 32, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γ. Πανούση, μέλους της δικηγορικής εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΪΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ETAIPEIA» πληρεξούσιας του ενάγοντος Ελευθερίου Γ. Πανούση κατοίκου Δροσιάς Χαλκίδας, ως ειδικού επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος με το επώνυμο Αχμάντ, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, δια τον εναγόμενο Ναούμ-Ναέεμ Αχμάντ του Μανζούρ, πρώην κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 465/2019 Αποφάσεως του Μον/λούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία κηρύσσει το άρρεν αβάπτιστο τέκνο της δεύτερης εναγομένης Ιουστίνης Ζουμήτου του Ιωάννη κατοίκου Δροσιάς, με το επώνυμο Αχμάντ, που γεννήθηκε την 04-12-2010 στο 'Ιλιον Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγόμενου, προς γνώσιν και δια τας νομίμους συνεπείας. Χαλκίδα 05-03-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ελένη Σωτ. Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμούς 8179/2020 και 8180/2020 και 8181/2020 και 8182/2020 και 8183/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Γεώργιο Μιχαήλ Κουλλιά, β)Άννα, θυγ. Μιχαήλ Κουλλιά, γ) Εμμανουήλ Μιχαήλ Κουλλιά, δ) Αντώνιο Μιχαήλ Κουλλιά και ε) Ελευθέριο Μιχαήλ Κουλλιά, τέκνα του αποβιώσαντος Μιχαήλ Αντωνίου κουλλιά, τέως κατοίκους Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 07.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12/ΠΤ1/09.01.2020 αγωγής της Μαρίας, χ. Μιχαήλ Κουλλιά, το γένος Γεωργίου Κωνσταντάκη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία του ακινήτου με ΚΜ 512Ε γαιών Κω Εξοχής όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά την συζήτησή της. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμούς 8177/04.03.2020 και 8178/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Κωνσταντίνο Ιωάννου Γιαννά και β)Τσαμπίκα, θυγ. Ιωάννου Γιαννά, τέκνα του αποβιώσαντος Ιωάννου Κωνσταντίνου Γιαννά, τέως κατοίκους Αντιμάχειας Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 27.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 28/05.02.2020 αγωγής της Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή προς το Ειρηνοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία των ακινήτων με ΚΜ 1555 και ΚΜ 1558 γαιών Αντιμάχειας Κω, όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά τη συζήτησή της∙ συνάμα γνωστοποιείται προς αυτούς ότι θα εξεταστούν, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, στις 05.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ και 13.05΄, οι μάρτυρες Απόστολος Θεοδώρου Κωνστανταρόπουλος (ΑΦΜ: 022844999), συνταξιούχος, κάτοικος Κεφάλου Κω και Νικόλαος Αναστασίου Τσακίρης (ΑΦΜ: 023500629) επιχειρηματίας, κάτοικος Κω, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 29. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ EYPYΤANIAΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 408/22579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Περίληψη της υπ' αριθ. 408/22579/ 14-2-2020 Πράξης χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου) Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και μετά από αίτηση της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ., δια του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Παρασκευόπουλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής οδός Παπανικολή αριθμός 100-102, εκδόθηκε ταυτάριθμη Πράξη χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου, σύμφωνα με την οποία η έκταση 36,00 τ.μ., στη θέση «Ρόγκια», της Τ.Κ. Λιθοχωρίου της Δ.Ε. Απεραντίων, του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα κατά τήν έννοια των διατάξεων της παρ. 6β' του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ευρυτανίας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση και κοινοποίησή της ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Αντίτυπο της εν λόγω Πράξης με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει εστάλη στο Δήμο Αγράφων (Τ.Κ. Λιθοχωρίου) για την ανάρτησή της επί ένα μήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καρπενήσι 14-2-2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ Δασολόγος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ 056176/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠ 056179/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΔΑ: 67ΠΠΟΡΡ2-5Τ1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0720 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξη-επιτήρηση) του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ελέγχου ασφαλείας (screening) των εξερχομένων ταχυδρομικών αποστολών, (CPV: 79713000-5) προϋπολογισμού 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 2103353277. Αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Κωτίδου τηλ. 210 3353277.. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΣΡΟΠΠ2-ΩΨΠ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για τη θαλάσσια μεταφορά κλειστών υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων ΕΛΤΑ από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο Κρήτης και αντίστροφα, με CPV 60600000-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353505. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

04-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia) του Σέριφ (Sherif) και της Ζενγκίνε (Zengjine), το γένος Ισμαϊλάτι (Ismailati), κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.35 μ.μ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριου ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ, για τον Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ (Agim) και της Φερούζε (Feruze), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 57 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3065 Β’/ 27.02.2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (Σοβαρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης λόγω ενδοοικογενειακής βίας και επικουρικά, λόγω 6ετούς διάστασης), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ:14752/17.02.2020 και ΕΑΚ:1748/2020 και ημερομηνία συζήτησης στις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00π.μ., Διαδικασία: Οικογενειακό – Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 24, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 2. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ορίζεται, ζητώντας με αυτήν να λυθεί ο νόμιμος πολιτικός γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Μεμαλίαϊ, περιφέρειας Τεπελένι της Δημοκρατίας της Αλβανίας, στις 09/07/2001, λόγω ισχυρού κλονισμού. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 10402/17-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 112, με ΑΦΜ: 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ για τον ΠΑΝΤΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, πρώην κάτοικου Περισσού, οδός Καζάζη 8 με Α.Φ.Μ 048344590, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 16256/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 03-12-2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 761/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αλεξίας Σταλίδου, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Μαρία Βασιλοπούλου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 19-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 15979/2020 και ΕΑΚ 752/2020, που συζητείται την 10-03-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου:15, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Μαρία Βασιλοπούλου το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου της ,ΑΚΟ Βασιλοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 21.12.2005.Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11392/20-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό ΠΑΣΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κάτοικο Ζακύνθου, οδός Κόλυβα, με Α.Φ.Μ 021690591 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Μισθωτική) με ΓΑΚ: 988/2020, EAK: 14/2020, η οποία κατατέθηκε στις 18/02/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Έκθεμα: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Αριθμός: 4, Αίθουσα/Γραφείο: -, Ημερομηνία: 27-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00, με κοινοποίηση / επίδοση νόμιμα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 21/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ. Αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη -Αττικής , επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και συγκεκριμένα : α)η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο των όροφο , επιφανείας 118,88 τμ, β) η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο, ορόφου , που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο , επιφανείας 118,88 τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής , ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ εκάστη , καθώς και το κοινόχρηστο δώμα , με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το οικόπεδο και το όλο ακίνητο ) ορίστηκε το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €), με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 03.03.2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Παντελεήμων Σ. Αμούργης 210-3644057,6972217090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7842Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 9767/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 9842/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 79.354,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 1.350,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 79.345,40 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.350,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 225,00 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7843Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 2747/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 2759/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,370% από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν το ποσό των εξόδων, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 2.973,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 2.973,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 495,50 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4795Δ’/18-02-2020 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την άγνωστης διαμονής εναγόμενη, Κατίνα χήρα Παναγιώτη Ευθυμίου το γένος Βασιλείου Μιγκού, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 283/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτικής διαδικασίας) με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο του ενάγοντος, Μιχαήλ Μελετίου του Βαγιανού, συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος νομής της 15ετούς κτητικής παραγραφής στο ακίνητο-αγρός, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και σε ποσοστό 2/4 εξ αδιαιρέτου, εμβαδού 3.460.- τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «Δυο Βουνάρια» της κτηματικής περιφέρειας Καλυθιών με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 4, φύλλο 15, μερίδα 687 γαιών Καλυθιών, φάκελος 1066 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 19 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της πράξης 27/08-11-2019 Θέμα 2° της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει δεκαεπτά (17) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. - είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνα 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385607 - είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://pch.uniwa.gr/. Η Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ) Πάτμος, 25-02-2020 Επανάληψη της υπ.αριθμ 01/2020 προκήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ο δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου που είχε ορισθεί για την 24/02/2020 ώρα 11:00 π.μ. στην Ιερά Μονή Πάτμου στην Χώρα Πάτμου με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη , απέβη άκαρπος. Προς τούτο διακηρύσσεται επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Παρασκευή 20η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο (Χώρα Πάτμου –Ιερά Μονή Πάτμου) και σε περίπτωση ματαίωσής του για οποιονδήποτε λόγο εκ νέου η Δευτέρα 30η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στο από 30-01-2020 φύλλο της εφημερίδας ‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’ και οι λεπτομέρειες καθώς και οι όροι της διενέργειας του εν λόγω δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μαζί με τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του μετ’ επανάληψιν διαγωνισμού, δηλ. την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. ή σε περίπτωση εκ νέου ματαίωσης μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου Κύριλλος Πέντες ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 120 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 118 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάντια, β) Καθετήρες, γ) Σύριγγες, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 119 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Ουροσυλλέκτες, β) Μάσκες, γ) Συσκευές (Ορού,αίματος, κτλ.) προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 117 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
PrintButton

28-02-2020

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης από το Ελληνικό Δημόσιο της από 2-12-2019 (Αρ. Κατ. 57/5-12-2019, Αρ. Πραξ. Προσδ. 387/5-12-2019), αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων και επικειμένων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 1135119/5943/Δ0010/29-10-2010 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/11-11-2010,Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων. Η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή της παράκαμψης Κορνοφωλιάς, ανισόπεδου κόμβου Κορνοφωλιάς, παράπλευρου και κάθετου δικτύου στο β' υπότμημα «ΛΥΡΑΣ-ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ-ΜΑΝΔΡΑ», του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ», του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ, της Εγνατίας Οδού, έκτασης συνολικού εμβαδού 134.184,34 μ2 που βρίσκεται στο Δήμο Σουφλίου Ν.Έβρου και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα ακριβή αντίγραφα των από Ιουνίου 2009 και με αριθ. φύλλων 01,02,03,04 και 05, κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα με αριθ. φύλλου 001, της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. τα οποία έχει συντάξει ο Η. Χατζηστεφάνου και έχει θεωρήσει ο Δ/ντης της Δ12 Δ/νσης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ι. Σαραντινός στις 6-9-2010. Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ Απαλ/νη έκταση σε μ2 1. Παναγιώτη Κρουστάλη του Δημητρίου 5 334,36 2. Γεωργίου Πατλάκα 6 483,09 3. Πασχάλη Σαληκυριάκη του Αναστασίου 15 1.761,95 4. α. Χρήστου Φωτούδη του Πασχάλη, β.Φωτίου Φωτούδη του Πασχάλη 16 1.328,60 5. Μαρίνας Ράλλη του Ιωάννη 18 771,25 6. Χρήστου Καβάζη του Δημητρίου 19 2.299,74 7. Χρυσής Ιωαννίδου του Λεωνίδα, κατοίκου Κιλκίς 20 446,63 8. Απόστολου Σιδηρούδη του Αθανασίου 22 417,33 9. Γεωργίου Ψύλου του Θεοδώρου 23 560,89 10. Ηλία Παπαδημητρίου του Ιωάννη 24 553,54 11. Μερσίνης συζ. Τριανταφύλλου Αντωνακάκη 25, 70 2.115,36 - 7,45 12. Ζωής συζ. Δημητρίου Γεωργοπούλου το γένος Μαργαζή και Σταυρούδας 27 1.254,33 13. Γεωργίου Δελαφέτη του Δημητρίου 28 851,02 14. Χρήστου Μαδένα του Ζήση 30 3.148,45 15. α. Σαληκυριάκη Χρήστου του Αναστασίου, β. Σαληκυριάκη Πασχάλη του Αναστασίου, γ. Σαληκυριάκη Τηλέμαχου του Αναστασίου, κατοίκων Σουφλίου. 38 655,81 16. Τσιάπη Αθανάσιου του Ιωάννη 39 313,75 17. Ανέξως Μπαίρα συζ. Γεωργίου 40 329,14 18. α) Νικολάου Τσακαλδήμη του Χρήστου β) Πασχάλη Τσακαλδήμη του Αθανασίου 41 491,85 19. Αθανασίου Τσακαλδήμη του Χαραλάμπους 42 760,89 20. α. Παπαποστόλου Χρήστου του Αποστόλου, β. Παπαποστόλου Δούκα του Αποστόλου, γ. Παπαποστόλου Παναγιώτας του Αποστόλου, κατοίκων Σουφλίου. 43 302,22 21. Ιωάννας συζ. Αθανασίου Αλεξάκη το γένος Χρήστου και Παγώνας Μουτάφη 46 612,65 22. Χρήστου Βαβασιά του Κωνσταντίνου 47 3.139,80 23. Χαράλαμπου Τσακαλδήμη του Νικολάου 52 1.173,84 24. Χρήστου Καβάζη του Δημητρίου 54, 146, 148 1.620,66 910,62 1.622,60 25 . Γεωργίου Ράπτη του Δημητρίου 56, 142, 143 4.609,84 100,71 931,57 26. Ιωάννη Δελαφέτη 58 379,76 27. Δημητρίου Καβάζη 61, 102 2.577,31 253,31 28. Ιερός Ναός Κορνοφωλιάς 62 478,22 29. α. Δημητρίου Καβάζη , β. Θεοδώρας Καβάζη 65 3.777,00 30. α. Σταυροπούλου Γεωργίου του Σταύρου, β. Σταυρόπουλου Ιωάννη του Σταύρου, γ. Σταυρόπουλου Πασχάλη του Σταύρου, κατοίκων Σουφλίου. 68 1.899,80 31. Βάγιας Παπαγεωργίου συζ.Χρήστου 77 1.571,16 32. Γεωργίου Πατλάκα του Πασχάλη 78 1.368,19 33. Αθανασίου Τσιάπη του Γεωργίου 79 500,75 34. Θεοδώρας Κατσίβελου συζ.Ιωάννη 80 596,46 35. α. Κατσιβέλου Θεοδώρας, χας Κατσίβελου Ιωάννη, β. Κατσιβέλου Τρανταφυλλιάς του Ιωάννη, γ. Κατσιβέλλου Αθανασίας του Ιωάννη, κατοίκων Σουφλίου. 81 1.175,64 36. Ιωάννη Δελαφέτη του Δημητρίου 89 581,38 37. α. Γκιόργκα Μαρίας του Κων/νου, β. Γκιόργκα Χρυσής του Κων/νου, κατοίκων Σουφλίου. 92 3.890,56 38. Άννας Κουτσουμπεϊλη συζ. Γεωργίου, το γένος Θεοδώρου και Μαρίας Χατσιούδη 93 963,60 39. Χρήστου Μαδένα του Ζήση 94 986,86 39. Βάγιας Τσολάκη συζ. Ιωάννη 100 368,27 41. Τσολάκη Χριστοδούλου του Ιωάννη, 101 516,41 42. Μενέλαου Σαπουντζή του Αναστασίου 104 208,53 43. α. Χρήστου Τουρτούρα του Ιωάννη, β. Αθανασίου Τουρτούρα του Ιωάννη 105 986,65 44. α. Βασιλικής Λάμπογλου του Χαράλαμπου, β. Παναγιώτη Χαχλάκη του Γεωργίου, γ. Χρυσής Λάμπογλου του Χαράλαμπου, δ. Αναστασίας Παλάσκσα του Ιωάννη, ε. Χαραλαμπίας Παλάσκα του Ιωάννη 113 1863,18 45. Παναγιώτη Λάμπογλου του Χρήστου 116 1.487,92 46. Ανατολής Λάμπογλου συζ. Παναγιώτη 117 643,42 47. α. Γεωργίας Πόπουρα συζ. Γεωργίου, β. Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) 118 1.564,19 48. Αθανασίου Βαβάκα του Δημητρίου 120 1.971,87 49. α. Γεωργίου Χατσιούδη του Ιωάννη, β. Δέσποινας Χατσιούδη του Ιωάννη 121 2.015,20 50. Ευαγγελίας Καβάζη συζ. Χρήστου 122, 147 4.390,37 444,06 51. Βασιλείου Γκαϊδατζή του Δημητρίου 127 574,59 52. Δημητρίου Τσαλάκη του Χαραλάμπους 132 411,71 53. Χριστόδουλου Τσολάκη του Ιωάννη 133 1.922,70 54. α. Μαριάνθης συζ. Παναγιώτη Δέλα, το γένος Σταύρου και Αθανασίας Αρχοντούδη, β. Αρχοντούδη Γεωργίου του Σταύρου, γ. Αρχοντούδη Νικολάου του Σταύρου, δ. Αρχοντούδη Αποστόλου του Σταύρου κατοίκων Σουφλίου. 135 1.441,63 55. α. Μαριάνθης συζ. Παναγιώτη Δέλα, το γένος Σταύρου και Αθανασίας Αρχοντούδη, β. Αρχοντούδη Γεωργίου του Σταύρου, γ. Αρχοντούδη Νικολάου του Σταύρου 136 1.164,53 56. Μούγιου Χρήστου 141 69,59 57. Αναστασίου Μαργαζίδη του Μαργάζη 145 1.386,49 58. Νικολάου Τσοκαλδήμη του Γεωργίου 149 479,13 59. α. Χρήστου Αραμπατζή του Αθανασίου, β. Γεωργίου Αραμπατζή του Αθανασίου γ. Ιωάννη Αραμπατζή του Αθανασίου 150 299,53 60. Γεωργίας Μαγιάννη συζ.Βασιλείου 153 354,16 61. Παναγιώτη Κερτσίδη του Βλασίου 156 74,59 62. α. Μαρίας Τερζή συζ. Ιωάννη, το γένος Κωνσταντίνου Σταυράκη, β. Χρυσούλας Ηλία συζ. Λεωνίδα, το γένος Κωνσταντίνου Σταυράκη 157 112,71 63. Παναγιώτη Καδίρη του Γεωργίου 158 816,13 64. Κων/νου Σεχούδη του Ιωάννη 159 446,94 65. α. Δημητρίου Μούγιου του Ιωάννη, β. Γεωργίου Μούγιου του Ιωάννη 163 3.476,84 66. Αποστολίας Γκαργκάνα του Στέργιου, κατοίκου Κορυδαλλού Αθήνας 179 2.111,25 Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω αίτηση ζητά να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των πιο πάνω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, μετά των επ' αυτών επικειμένων, ως εξής: Α. Για τα ακίνητα που κείνται στο δημοτικό διαμέρισμα Σουφλίου, 1. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας μη αρδευόμενοι με πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό σε ποσό 0,275 ανά τ.μ., 2. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας αρδευόμενοι με πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό σε ποσό 0.495 ανά τ.μ., 3. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας αρδευόμενοι με πρόσωπο σε αγροτική οδό σε ποσό 0,25 ανά τ.μ.4. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιεργείς αρδευόμενοι με πρόσωπο σε αγροτική οδό σε ποσό 0,45 ανά τ.μ. Β. Για τα ακίνητα που κείνται στο δημοτικό διαμέρισμα Κορνοφωλιάς. 1. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας μη αρδευόμενοι με πρόσωπο σε εθνική ή επαρχιακή οδό σε ποσό 1,105 ανά τ.μ. 2. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας αρδευόμενοι με πρόσωπο σε εθνική ή επαρχιακή οδό σε ποσό 1,833 ανά τ.μ. 3. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας μη αρδευόμενοι με πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό σε ποσό 0,275 ανά τ.μ. 4. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας αρδευόμενοι σε δημοτική ή κοινοτική οδό σε ποσό 0,495 ανά τ.μ. 5. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας μη αρδευόμενοι με πρόσωπο σε αγροτική οδό σε ποσό 0,25 ανά τ.μ. 6. Των ακινήτων που τυγχάνουν αγροί μονοετούς καλλιέργειας αρδευόμενοι με πρόσωπο σε αγροτική οδό σε ποσό 0.45 ανά τ.μ. Γ. Των επικειμένων που αναγράφονται στον οικείο κτηματολογικό πίνακα της ένδικης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης: Για τις μουριές μεσαίου μεγέθους της ιδιοκτησίας με Α/Α ΚΠ 15 σε 50 Ευρώ ανά δένδρο. Για τα μικρά οπωροφόρα δένδρα της ιδιοκτησίας με Α/Α ΚΠ 30 σε 80 Ευρώ ανά δένδρο. Για τα μεσαία αμπέλια της ιδιοκτησίας με Α/Α ΚΠ 38 σε 50 Ευρώ ανά κλήμα. Δικάσιμος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Παρασκευή 6-11-2020, ώρα 10:00 π.μ., τόπος δε εκδίκασης το ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ενώ αντίγραφά της έχουν τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 2818/241-2020 του δικαστικού επιμελητή Πρωτ. Ροδόπης Αθανασίου Μωραΐτη) του Δήμου Σουφλίου και της Τοπικής Κοινότητας Κορνοφωλιάς Έβρου (σχετικές οι εκθέσεις με αριθμ. 955Δ’/29-1-2020 και 956Δ’/29-1-2020 της δικαστικής επιμελήτριας Πρωτ. Αλεξανδρούπολης Ελισάβετ Τσονίδου) . Κατόπιν αυτών, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι καθ’ ων, καθώς και όσοι άλλοι προβάλλουν δικαίωμα επί της απαλλοτριούμενης έκτασης, για να λάβουν γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, όταν και όπου αρμόδια παραπάνω ορίζεται. Κομοτηνή, 19-2-2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέργιος Παπαδόπουλος Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 6898Α'/27-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου του Δημητρίου και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Αρη Αρτόπουλου πληρεξούσιου της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Πολίτη Βασιλική του Γεωργίου, χήρα Μοτίτσιου Βασιλείου, πρώην κατοίκου Περιφέρειας Αττικής, πρώην κατοίκου Καστανιάς Καλαμπάκας και νυν αγνώστου διαμονής, με την ιδιότητα του αποβιώσαντος πρωτοφειλέτη Πολίτη Γεωργίου του Δημητρίου. Την από 24-02-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, με την οποία της γνωστοποιεί ότι ευθύνεται για την οφειλή από την υπ' αριθμ. 623/11-12-2003 σύμβαση - πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, που υπεγράφη μεταξύ της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και του ήδη αποβιώσαντος Πολίτη Γεωργίου του Δημητρίου και την καλεί προς αποφυγή εις βάρος της δικαστικών ενεργειών να καταβάλλει το ποσό των 39.592,72 ευρώ εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την 23-08-2019 και με ανατοκισμό των τόκων κατά τα συμβατικώς συμφωνηθέντα μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, το οποίο οφείλει κατά το ποσοστό της κληρονομικής της μερίδας του αποβιώσαντος Πολίτη Γεωργίου του Δημητρίου, προκειμένου να αποφύγει ως υπηερήμερος οφειλέτης τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Επίσης της γνωστοποιείται ότι η παρούσα καταγγελία θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 27-02-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 162/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 28/01/2018 Καταστατικό του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΑΚΚΙΩΤΩΝ – «ΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ», με έδρα του Σωματείου στην Αθήνα και επί της οδού Ελπίδος 14 Πλατεία Βικτωρίας και με σκοπό τις τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 9 και 14 του αποτελούμενου από 16 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 27.02.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αγγελική Η. Ευαγγέλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Νικολέττας Μέρμυγκα, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ατανάσκα Πάβλοβα του Χρήστου, κατοίκου Πειραιά, οδός Σαχτούρη 103 με ΑΦΜ 114761491, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 27/2/2020, με την υπ’ αριθμόν 380 ΑΤΕΛΩΝ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ, ως κατά Νόμο αρμόδια για τον Ευάγγελο Καλλιγιάννη του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Μακρυγιάννη 81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 13 Φεβρουαρίου 2020 της πρώτης προς-κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κλπ (συνολικά 3), με ΓΑΚ 1551/2020, ΕΑΚ 49/2020 και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Πινάκιο: Προσωρινές Διαταγές Ρύθμισης Οφειλών, Αριθμός: 2, Αίθουσα/Γραφείο: Μικρή Αίθουσα, Ημερομηνία: 1/4/2020, Ημέρα: Τετάρτη, ώρα 11.00 και Κοινοποίηση/Επίδοση: εντός 15 ημερών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με το δικόγραφο η αιτούσα ζητεί να ορισθεί ημέρα και ώρα για την επανεξέταση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής όπως αυτό περιλαμβάνεται στην πιο από 27.12.2017 και με αριθμό καταχώρησης 12942/850/20157 αίτηση της αιτούσας κατά των καθ’ ων, στην οποία τους καλεί να παραστούν όπως ο νόμος ορίζει και να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αίτησή της. Αθήνα, 27/2/2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 6264Β’/2020 Έκθεσή μου επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 9, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ, πληρεξούσιου της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ.Π.», όπως μετονομάστηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την προηγούμενη επωνυμία «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS M.A.E.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 109-111 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΓΕΜΗ 151946501000 και Α.Φ.Μ. 801215902 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, αδειοδοτηθείσας νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, δυνάμει της με αριθμό 326/2/17-09-2019 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) (ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 3533/20-09-2019), ενεργούσας με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Φένιαν Πάλμεστρον Χάουζ, Β’ όροφος, Δουβλίνο 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αριθμό Μητρώου 655516, η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της υπέρ ης η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΓΕΜΗ 000225501000 και Α.Φ.Μ. 094014298 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, μεταξύ των οποίων και οι απορρέουσες από τις ένδικες έννομες σχέσεις, επεδόθη νομίμως προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του καθ’ ου η Πρόσθετη Παρέμβαση Εμμανουήλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗ του Ιωάννη και της Ραλλούς, πρώην κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγίου Σπυρίδωνος αρ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14-02-2020 και ενώπιον του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ απευθυνομένης ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, κατ’ άρθρο 83 Κ.Πολ.Δικ., της ανωτέρω αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας κατ’ αυτού και κατά του Φωκίωνα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗ του Ιωάννη και της Ραλλούς, κατοίκου Αρτέμιδος Αττικής, οδός Γρυπάρη αρ. 3 και υπέρ των : 1) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου αρ. 51 - Στρόβολος) και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από τον Δικηγόρο Αθηνών Ευστάθιο Ποταμίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ. 11 και Βησσαρίωνος αρ. 1, ως νόμιμο εκπρόσωπο, πληρεξούσιο και αντίκλητο αυτής, δια της οποίας ορίζεται Δικάσιμος προς συζήτηση αυτής η 19-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Δ1 (-3 Υπόγειο), Πινάκιο : 15ο Τμήμα Ενοχικό Τριμελούς με Αύξοντα Αριθμό 37 (Διαδικασία : Τακτική Πολυμελούς) (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης 1631/2020 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 187/19-02-2020), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.- ΑΘΗΝΑ 27-02-2020 Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΤΣΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 50906/18-09-2019 πράξη Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Γεώργιου Καραγιάννη και κοινοποιήθη­κε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Παγώνδα της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Αν. Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως: Η έκταση (A1, A2, A3, ..., A32, A33, A1) εμβαδού 6.435,59 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Άνω Τσεσμές», τοπικής κοινότητας Πα­γώνδα, της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου, του δήμου Αν. Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεώργι­ου Μαλαγάρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου κ.α.α Γεωργία Ευαγγελοπούλου Δασολόγος
PrintButton

26-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.3953Β/21-2-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικ/κών Επ/τών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΝΙΚΟΛΑ Αβραάμ του Ηρακλή, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ.190 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 0141570907, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το με αριθμό 81/2020 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 8263/2019 προσωρινής εκτελεστής απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών-Τακτική Διαδικασία, της εταιρείας με την επωνυμία «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ως μετονομάσθηκε σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (αρ. πρωτ. 1832581/05.11.2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ.109-111 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως διαχειρίστριας της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατ΄ αυτού, με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των (250,00) ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (61.621,71) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21.12.2009 μέχρι την εξόφληση, κηρύσσει την άνω απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (30.000,00) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του εναγομένου, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.900,00) ευρώ, κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 12-07-2019. Στο τέλος της άνω απόφασης υπάρχει η από 19-02-2020 έγγραφη παραγγελία για επίδοση με επιταγή για πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτάσσοντας τον καθ’ ου να καταβάλλει στην εταιρεία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», τα δικαιώματα της οποίας εκ των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων ενασκούνται αποκλειστικά κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ Ν. 4354/2015 από την διαχειρίστρια εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» τα ακόλουθα ποσά : 1. Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό (61.621,71 €), έντοκα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 21/12/2019 μέχρι την εξόφληση, όπως νομίμως και παραδεκτώς κηρύσσεται προσωρινώς εκτελεστή η απαίτηση από το συνολικό ποσό των (61.621,71€), στο ποσό των (30.000,00€). 2. Για λήψη παρόντος απογράφου, έκδοση αντίγραφου μετ’ αντιγραφικών δικαιωμάτων και σύνταξη επιταγής ποσό ευρώ (50,00 €) και 3. Για επίδοση αυτής ποσό ευρώ (45,00 €), ήτοι συνολικά ποσό (30.095,00 €), εκ των οποίων το κονδύλιο 1 εξ ευρώ (30.000,00 €) έντοκο κατά τα ανωτέρω μέχρι την εξόφληση, τα δε κονδύλια 2, 3 που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ (95,00 €), νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσης μέχρι την εξόφληση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθεί ποσό (14,67 €) για την προς το δικαστικό επιμελητή διδόμενη εντολή εκτέλεσης. Γίνεται μνεία ότι με την παραπάνω απόφαση συγκοινοποιήθηκαν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην άνω απόφαση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» στην «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία ανέθεσε τη διαχείριση στην «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ως μετονομάσθηκε σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». Αθήνα 25-02-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της επιτάσσουσας εταιρείας «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΑΜ ΔΣΑ 17480 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 3579Δ/2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αννας Σταυριανουδάκη ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , ως κοθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΙΚΑ -ΕΤΑΜ » προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Λάζου Ι Ευάγγελου πρωην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 25-02-2020 Αγωγής του πρώτου κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ 14807/2020 και ΕΑΚ 1604/2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 24-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ Πιν ΔΗ-9 . Με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του .Να υποχρεωθεί ο καθ ου να καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας το συνολικό ποσό των 2.186,02 ευρώ, για επιδότηση ατυχήματος απο 04-03-2015 εως 11/07/2015 νομιμότοκα από την επίδοση της και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση . Να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ. και 9777/26-2-2020 έκθεσή μου μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αναστάσιου Παντελή πληρεξούσιου των Γεωργίου Κολιαδήμα του Σταματίου-Α.Φ.Μ 024487300 και Βασιλικής συζ. Γεωργίου Κολιαδήμα το γένος Γεωργίου και Ευαγγελίας Μάσκουλη- Α.Φ.Μ 420972237 κατοίκων Κερατέας οδού Ποσειδώνος αρ. 36, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία Μαγουλά – Αντωνίου πρώην κάτοικο Κερατέας και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 10/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των ανωτέρω πρώτων κατά της δεύτερης ενώπιον του ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή, να αναγνωρισθούν συνδικαιούχοι κατά ποσοστό ½ εξ’ αδιαιρέτου έκαστος της αποζημίωσης της εν τω ιστορικώ λεπτομερώς περιγαφόμενης ιδιοκτησίας με αριθμούς 120 και 05067401 μετά των σε αυτή επικειμένων και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: 1) Ε.ΑΚ 32/2020, Γ.Α.Κ: 15151/2020, ημερομηνία συζήτηση την 27/03/2020 Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3, δ) κλήση των παραπάνω πρώτων προς την δεύτερη για να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Περίληψη της με αριθμό 2478Γ/ 20.02.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΡΟΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Άνω Λιοσίων, οδός Θερμαϊκού αρ. 10 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (οφειλέτρια), ακριβές αντίγραφο της από 14-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της ΡΟΠΑ ΜΑΡΙΑΣ του Ευαγγέλου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Θερμαϊκού αρ. 10 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ως οφειλέτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 12093/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 472/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής (ΤΑΚΤΙΚΗ Ν. 4335/2015) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:58. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από του ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή πρώτη (21η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12.10 μ.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3918Ζ/21-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασιλ. Γεωργίου αρ. 96Β και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 4408/2017 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τακτική Διαδικασία, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-05-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενη συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: 1) για το επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 249.614,80€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 13.10.2010 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, 2) για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 4.745,00€, 3) για αντίγραφο εξ απογράφου το ποσό των 10,00€, 4) για σύνταξη επιταγής το ποσό των 40,00€, 5) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00€ και τα ανωτέρω ποσά υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοσης της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση εντολής εκτελέσεως θα προστεθούν 30,00€ για την παραγγελία προς εκτέλεση που θα δοθεί στον δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 21-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή πρώτη (21η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12.10 μ.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3918Ζ/21-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 4408/2017 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τακτική Διαδικασία, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-05-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενη συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: 1) για το επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 249.614,80€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 13.10.2010 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, 2) για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 4.745,00€, 3) για αντίγραφο εξ απογράφου το ποσό των 10,00€, 4) για σύνταξη επιταγής το ποσό των 40,00€, 5) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00€ και τα ανωτέρω ποσά υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοσης της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση εντολής εκτελέσεως θα προστεθούν 30,00€ για την παραγγελία προς εκτέλεση που θα δοθεί στον δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 21-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ.9167Α/24-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, Μαρία Α. Κουτσογεωργοπούλου, κάτοικος Κοζάνης, Αρμενοπούλου αρ.4 επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου κ. Καλλιανίδη Χριστόδουλου, κατοίκου Κοζάνης, οδός Λ. & Π. Παπασιώπη 4, ως πληρεξούσιος του Παναγιώτη Μαλούτα του Θωμά, οικονομολόγου-λογιστή, κατοίκου Κοζάνης προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.M. A.E.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στο 23ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανιών, δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001 και ήδη αγνώστου έδρας, την από 21/02/2020 ΚΛΗΣΗ για επαναφορά συζήτησης της από 12-12-2018 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ΠΕ13/12-12-2018 αίτησης του, απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Κλήσης ΠΕ4/21-02-2020) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7ή Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 (αρ.πιν.3, Αίθουσα Ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), με αίτημα να του αποδοθεί το υπ’ αριθμ. 45915/30-6-2009 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (κατάστημα Κοζάνης), ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00), ποσό που κατατέθηκε για την αμοιβή του ως μεσολαβητής για το άνοιγμα των διαδικασιών συνδιαλλαγής (αμοιβή μεσολαβητή κατ’ αρθρ. 99επ. πτωχευτικού κώδικα- στηριζόμενη στο άρθρο 106 παράγραφος 2 εδ α΄ του Ν.3588/2007 ως ίσχυαν) από την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.M. A.E.» προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κοζάνη, 25/02/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ.9166Α/24-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, Μαρία Α. Κουτσογεωργοπούλου, κάτοικος Κοζάνης, Αρμενοπούλου αρ.4 επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου κ. Καλλιανίδη Χριστόδουλου, κατοίκου Κοζάνης, οδός Λ. & Π. Παπασιώπη 4, ως πληρεξούσιος του Παναγιώτη Μαλούτα του Θωμά, οικονομολόγου-λογιστή, κατοίκου Κοζάνης προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την με την επωνυμία «ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στο 23ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανιών, δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου έδρας, την από 21/02/2020 ΚΛΗΣΗ για επαναφορά συζήτησης της από 12-12-2018 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ΠΕ13/12-12-2018 αίτησης του, απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Κλήσης ΠΕ4/21-02-2020) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7ή Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 (αρ.πιν. 3, Αίθουσα Ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), με αίτημα να του αποδοθεί το υπ’ αριθμ.45916/30-6-2009 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (κατάστημα Κοζάνης), ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00), ποσό που κατατέθηκε για την αμοιβή του ως μεσολαβητής για το άνοιγμα των διαδικασιών συνδιαλλαγής (αμοιβή μεσολαβητή κατ’ αρθρ. 99επ. πτωχευτικού κώδικα - στηριζόμενη στο άρθρο 106 παράγραφος 2 εδ α΄ του Ν.3588/2007 ως ίσχυαν) από την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κοζάνη, 25/02/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2019 – 2020) Το Κοινωφελές Ίδρυμα Μοσχίδου – Κυριακίδου που εδρεύει στην Κομοτηνή, οδός Χατζηκωνσταντή ΖωΪδη 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύττει ότι κατόπιν επιλογής: θα χορηγήσει οικονομικές ενισχύσεις σε Έλληνες (Χριστιανούς), Κομοτηναίους οι οποίοι είναι άποροι (εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας) καθώς επίσης και αριστούχοι και έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 (σχολικό έτος 2018 – 2019) σε Ελληνικά Πανεπιστήμια ή σπουδάζουν ήδη σε αυτά και έχουν αριστεύσει με βάση την επίσημη βαθμολογία των Πανεπιστημίων κατά την προαγωγή τους στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την 08 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 8 του καταστατικού του οργανισμού Π.Δ.1085 (Φ.Ε.Κ.264/τ.Α’/16-9-1981). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση – υποψηφιότητα για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ. του Ιδρύματος στα γραφεία του ιδρύματος (Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12, Κομοτηνή, Τ.Κ.69100) το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποψηφίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Γέννησης - Εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου Κομοτηνής. 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους του υποψηφίου και των γονέων του. 4. Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε.9) 5. Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 6. Οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποψηφίου σχετικά με την εξακρίβωση της οικονομικής αδυναμίας του υποψήφιου. 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 8. Επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 9. Πιστοποιητικό εγγραφής - επιτυχόντος Ελληνικού Πανεπιστημίου. 10. Έλεγχος Επίδοσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης – Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11. Απολυτήριο Λυκείου. 12. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου στην περίπτωση προαγωγής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, από το οποίο να προκύπτει το σύνολο των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους (2019 – 2020) που υποχρεούνται να εξεταστούν και η αντίστοιχη βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν. 13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ή δεν έλαβαν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση για τις σπουδές από άλλη πηγή ήτοι, κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση που του χορηγήθηκε προηγούμενα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Η επιλογή των υποψηφίων προσώπων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό και θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος στα γραφεία της οδού Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12 στην Κομοτηνή, τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η απόφαση επιλογής του υποψηφίου αναρτάται στα γραφεία του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμόδιους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrima-mosxidou.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση στην έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποψηφίων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα δοθεί βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ιδρύματος είναι δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα δοθεί λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των δικαιούχων που θα διαθέτουν τα κριτήρια χορήγησης καθώς και των ετησίων εισοδημάτων του ιδρύματος. Θα καταβληθεί στους δικαιούχους, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, είτε εφ’ άπαξ, είτε περιοδικώς, αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας του ιδρύματος. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας, υποκατάστημα Κομοτηνής σε αριθμό λογαριασμού του υποψηφίου, μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ στην οδό Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12 στην Κομοτηνή ή στα τηλέφωνα: 25310-83113, 25310-34433. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 120 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 118 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε : α) Γάντια, β) Καθετήρες, γ) Σύριγγες, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 119 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε : α) Ουροσυλλέκτες, β) Μάσκες, γ) Συσκευές (Ορού,αίματος, κτλ.) προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 117 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΟ - ΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019 . Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
PrintButton

07-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2391B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ' αριθμ. 578/2009 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ρόδου, , προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες μετά της από 11.02.2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’επιταγής, της οποίας το περιεχόμενο έχει όπως στη συνέχεια της παρούσας μου πιστά αντιγράφεται. Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ. 578/2009 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς τον προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για να λάβει γνώση και για ύλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα,και κατά την στο άρθρο 423A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά : A) για επιδικασβέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 68.581,89), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ,από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 680 € Γ) για λήψη απογράφου 25€ Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 600€ Ε) για επίδοση 45 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός και ονδόντα εννέα λεπτών (€ 69,931,89) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2392B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ αριθμό 424/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα, προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο 423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 283.631,69), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκια υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθεισα δικαστική δαπάνη 2.800,00 € Γ) για λήψη απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για επίδοση 45,00 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 287.301,69) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε Θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249) επέδωσε με την υπ’αρ. 8589/5-3-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11+20 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» νομιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, την από 28-2-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτής με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά να καταταγεί οριστικά στον πίνακα διανομής πλειστηριάσματος που θα συνταχθεί, για το συνολικό ποσό των 254.359,80 ευρώ εντόκως κατά τα αναφερόμενα στην αναγγελία αυτή. Πειραιάς 5-3-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 760/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Δήμητρα Λιάσκου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ γ’ Α.Κ. της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 12850/2020 και ΕΑΚ 613/2020, που συζητείται την 16-03-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου: 21, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να συζητηθεί η από 03-10-2019 (ΓΑΚ 85121/2019 και ΕΑΚ 3695/2019) αίτησης στην οποία ΖΗΤΑΕΙ να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου, του εκτός γάμου ανήλικου θήλεος τέκνου της ΑΚΟ (άνευ κύριου ονόματος) Λιάσκου που γεννήθηκε στις 14.08.2015 στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από πρώτο. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την έκτη (6η) του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11+50 ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Μαρίας Χριστοδούλου (ΑΦΜ: 050296748), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4061Ζ/6-3-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο – Χρήστο Κανελλόπουλο του Παναγιώτη και της Αδαμαντίας, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 4 Μαρτίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (966 § 2 Κ.Πολ.Δ.), της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα, Να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του κατασχεθέντος ακινήτου που περιγράφεται στην αίτηση με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 165.000 ευρώ, Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 05-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση, της κ. Γραμματεως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 21033/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2214/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της άνω Αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του άνω Δικαστηρίου, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 12-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 16 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τρείς εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 6-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7247/5-3-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων Αθηνάς Παπαδάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χανίων Παπαδημητράκη Κατερίνας, που ενεργεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου, κατοίκου Αγιάς του Δήμου Χανίων, επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων κ. Χριστίνα Δημητριάδου- Στεργιανού για τη Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), πρώην κάτοικο Βελιγραδίου, οδός Kragujevacki put 315/A και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμ. 245/2019 απόφασης διαζυγίου (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, δημοσιευθείσα την 22η Νοεμβρίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στα Χανιά, η οποία δικάζοντας ερήμην της εναγομένης ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δέχεται την με αριθμ. ΜΕΙ 27/12-1-2017 αγωγή διαζυγίου του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατά της Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων που τελέστηκε στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αγιάς Δήμου Χανίων στις 27 Ιουλίου 1986 και καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Χανιά, 6-3-2020 Η πληρεξουσία δικηγόρος Κατερίνα Α. Παπαδημητράκη
PrintButton

05-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100769 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, αίτησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας 10 (ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών 090165560), για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθμ.Φ2ΑΓΚΑΡ/ο/3300/12.06.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 ΑΑΠ /01.07.2015. Των -------------------------------------------- 1. Αγγελή Αθανάσιου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073010) 2. Αγγελή Βασίλειου του Απόστολου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073063, 073065) 3. Αγγελή Παναγιώτας του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073006), 4. Αντωνόπουλου Αθανάσιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073029, 073124), 5. Αντωνόπουλου Αθανάσιου του Φώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073030, 073125), 6. Αντωνόπουλου Γεώργιου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 7. Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 8. Αντωνόπουλου Νικόλαου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 9. Αντωνοπούλου Ιωάννας χηρ. Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073039), 10. Αντωνοπούλου Ιωάννας του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 11. Βασδέκη Δημήτριου του Νικολάου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073129), 12. Γαλάνη Αθανάσιου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073027, 073040, 073042), 13. Γκαμίτσιου Αντώνιου του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073075), 14. Δασικού Συνεταιρισμού Δ.Δ. Κτημένης του Δήμου Σοφάδων με δικαίωμα νομής (αρ. ιδ. 073004, 073011, 073012, 073014, 073015, 073018, 073019, 073022, 073024, 073025, 073028, 073031, 073056, 073057, 073060, 073064, 073066, 073068, 073076, 073078, 073083, 073117, 073119, 073120, 073121, 073123), 15. Δασκαλόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073080, 073135), 16. Δελλή Ιουλίας του Αθανάσιος, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073128), 17. Δεριζιώτη Νικόλαου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073050), 18. Καλλιφώνη Δημήτριο, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073026), 19. Καναπίτσα Βασιλικής του Σπυρίδωνα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073070), 20. Καρπουζά Βασίλειου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073118), 21. Καρπουζά Βασίλειου του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Χαλανδρίου Νεφέλης 15, (αρ. ιδ. 073021), 22. Καρπουζά Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073020, 073118, 073122), 23. Καρπουζά Δημήτριου του Αλέξανδρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073038, 073049), 24. Καρπουζά Ηλία του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073046), 25. Καρπουζά Στυλιανού του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073118), 26. Κάτσαρη Βασίλειου του Αναστάσιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073079), 27. Κάτσαρη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073055), 28. Κάτσαρη Λαμπρινής του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073128), 29. Κούκουλα Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων 073013, 073041), 30. Κουνουκλά Δημήτριου του Γρηγορίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων, (αρ. ιδ. 073134), 31. Κουνουκλά Δημήτριου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων, (αρ. ιδ. 073134), 32. Κουτρουνιά Αθανάσιου του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073033, 073034), 33. Κουφό Ευάγγελου του Χρήστου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073074), 34. Κυρίτση Βασίλειου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073062), 35. Κυρίτση Ευάγγελου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073082), 36. Κυρίτση Ηλία του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073001), 37. Λόζου Ηλία του Απόστολου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073003), 38. Λόζου Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073005), 39. Λότσου Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073071), 40. Λότσου Ηλία του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073072), 41. Λότσου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073072), 42. Μεληνδιώτη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073050), 43. Μπούρλη Ιωάννη του Ευάγγελου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073054), 44. Πέτσα Γεώργιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 45. Πέτσα Ηλία του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 46. Πέτσα Νικόλαου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 47. Πέτσα Σωτήριου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073045), 48. Πιπίνη Γεώργιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073048), 49. Πλούμπη Γεώργιου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073032, 073051, 073047), 50. Πλούμπη Θωμά του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073047), 51. Σεΐντη Δημήτριου του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073077), 52. Σκονδριάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073007, 073013), 53. Σκονδρογιάννη Αθανάσιο του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073017), 54. Σκονδρογιάννη Αθανάσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073061, 073073), 55. Σκοντρογιάννη Ευάγγελο του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073036), 56. Σκονδρογιάννη Ιωάννη του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073053, 073059, 073069, 073130), (1/3 ΑΚΠ 073065, 073069, 073130) 57. Σκονδρογιάννη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073081), (αρ.ιδ. 073013) 58. Σκονδρογιάννη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073052, 073058, 073061, 073069), (1/3) (ΑΚΠ 073065, 073069, 073130) 59. Στεργιοπούλου Γεωργίας του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013), 60. Χατζηγεωργίου Παναγιώτας του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 61. Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης Συνιδιοκτήτου Αγροδασοκτήματος Κτιμένης, που εδρεύει στην Τ.Κ. Κάτω Κτιμένης Δήμου Σοφάδων και εκπροσωπείται νόμιμα, (δικαίωμανομής)(ΑΚΠ073004,073011,073012,073014,073015,073018,073019,073022,073024,073025,073028,073031,073056,073057,073060,073064,073066,073068,073076,073078,073083,073117,073119,073120, 073121 και 073123), 62. Σκονδρογιάννη Ηλία του Αθανασίου (1/3) (ΑΚΠ 073065, 073069, 073130), 63. Βάΐας χήρας Αθανασίου Παπαδήμα, κατοίκου Ανάβρας Καρδίτσας, (2/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 64. Παπαδήμα Φωτεινής του Αθανασίου, κατοίκου Ριζούπολης Αττικής, οδός Σινοπούλου αριθμός 62 (3/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 65. Παπαδήμα Ευαγγελίας του Αθανασίου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Πτολεμαίων αριθμός 5, (3/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 66. Αγγέλη Βασιλείου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073010), 67. Κλεονίκης χήρας Δημητρίου Λότσου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071) κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071), 68. Αντωνίου Λότσου του Δημητρίου, Παναγιώτας Λότσου του Δημητρίου, κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071), 69. Βασιλικής Λότσου του Δημητρίου, κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071) 70. Σοφίας Κουνούκλα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 71. Δημητρίου Κουνούκλα του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 72. Σταυρούλας Κουνούκλα του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 73. Δημητριού Κουνούκλα του Γρηγορίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073081), 74. Ελένης συζ. Γεωργίου Κουκούλα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073013 ΚΑ073041), 75. Δημητρίου Κοτρωνιά του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073033, ΚΑ 073034), 76. Καρπούζα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073046) (ΚΑ073038), 77. Καρπούζα Ηλία του Παναγιώτη, κάτοικου Κάτω Κτισμένης, Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας (ΚΑ073038). ------------------------------ Με την υπ’ αριθμ.Φ2ΑΓΚΑΡ/ο/3300/12.06.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 ΑΑΠ /01.07.2015, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (3η συμπληρωματική) στο τμήμα από Χ.Θ. 48+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+551, στους Δήμους Μενελαϊδας και Ταμασίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (αρχική Κ.Υ.Α. 1061392/3989/0010/27-06-2008, ΦΕΚ 279 ΑΑΠ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 309/08 ΑΑΠ, ΥΑ Ανάκλησης Δ12α/Φ2ΚΑΡ/ο/6148/24-09-2012). Η υπό απαλλοτρίωση έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, τα οποία έχει συντάξει η Μελετητική Εταιρεία GEOKAT E.E. και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την υπ' αριθ. πρωτ. 6314/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΝΛ4653ΟΞ-Λ69) απόφασή του. Η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων στο Τόμο 120 και Αριθμό 364. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8). Σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο κτηματολογικό πίνακα και το αντίστοιχο κτηματολογικό διάγραμμα στην πιο πάνω έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα οι καθ΄ ών η παρούσα. Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 06.2.2020 και με αρ. εκθ. καταθ. 128/7-2-2020 αίτηση του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ζήτησε: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή . Να προσδιοριστεί οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος ως εξής: 1. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073001, αγρός, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 2. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073003, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 3. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073004, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 4. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073005, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 5. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073006, αγρός, προς 2,09 ευρώ ανά τ.μ. 6. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073007, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 7. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073008, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 8. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073009, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 9. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073010, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 10. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073011, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,60 ευρώ ανά τ.μ. 11. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073012, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 12. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073013, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 13. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073014, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 14. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073015, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 15. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073016, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 16. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073017, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 17. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073018, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 18. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073019, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 19. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073020, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 20. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073021, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 21. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073022, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 22. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073024, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 23. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073025, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 24. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073026, αγρός, προς 1,64 ευρώ ανά τ.μ. 25. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073027, αγρός, προς 1,44 ευρώ ανά τ.μ. 26. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073028, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 27. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073029, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 28. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073030, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 29. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073031, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 30. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073032, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 31. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073033, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 32. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073034, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 33. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073036, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 34. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073038, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 35. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073039, αγρός, προς 2,30 ευρώ ανά τ.μ. 36. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073040, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 37. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073041, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 38. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073042, αγρός, προς 2,30 ευρώ ανά τ.μ. 39. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073045, αγρός, προς 1,84 ευρώ ανά τ.μ. 40. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073046, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 41. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073047, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 42. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073048, αγρός, προς 1,84 ευρώ ανά τ.μ. 43. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073049, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 44. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073050, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 45. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073051, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 46. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073052, αγρός, προς 2,28 ευρώ ανά τ.μ. 47. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073053, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 48. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073054, αγρός, προς 2,28 ευρώ ανά τ.μ. 49. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073055, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 50. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073056, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 51. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073057, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 52. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073058, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 53. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073059, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 54. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073060, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 55. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073061, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 56. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073062, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 57. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073063, αγρός, προς 1,68 ευρώ ανά τ.μ. 58. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073064, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 59. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073065, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 60. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073066, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 61. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073068, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 62. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073069, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 63. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073070, αγρός, προς 2,00 ευρώ ανά τ.μ. 64. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073071, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 65. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073072, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 66. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073073, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 67. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073074, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 68. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073075, αγρός, προς 1,30 ευρώ ανά τ.μ. 69. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073076, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 70. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073077, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 71. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073078, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 72. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073079, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 73. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073080, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 74. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073081, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 75. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073082, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 76. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073083, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,49 ευρώ ανά τ.μ. 77. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073117, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 78. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073118, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 79. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073119, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 80. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073120, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 81. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073121, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 82. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073122, αγρός, προς 1,64 ευρώ ανά τ.μ. 83. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073123, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 84. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073124, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 85. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073125, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 86. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073128, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 87. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073129, αγρός, προς 1,68 ευρώ ανά τ.μ. 88. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073130, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 89. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073134, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 90. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073135, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. Να αναγνωριστεί ότι δεν υφίστανται επικείμενα στις απαλλοτριούμενες ιδοκτησίες. Να αναγνωριστεί ότι η απότμηση των απαλλοτριωθέντων μερών των ιδιοκτησιών με ΚΑ 073029, 073124, 073049, 073061, 073073, 073058, 073059, 073052, 073069 και 073074, δεν επιφέρει καμία μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων των ιδιοκτησιών αυτών και δεν ασκεί καμία επίδραση στα απομένοντα ως προς τη χρήση τους ως αγρών, ώστε να μην καθοριστεί ιδιαίτερη αποζημίωση για μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως να καθοριστεί η δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 130 παρ.1 και 2 του Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α" 82/10.04.2012). Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε η 3-4-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Εφετείου Λάρισας και του Δήμου, Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι στο κατάστημα του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, της Τοπικής Κοινότητας Κτημένης, της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας, της Τοπικής Κοινότητας Λουτροπηγής, της Τοπικής Κοινότητας Κέδρου στην κτηματική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 19 παρ.4 του ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων). Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Λάρισα, 28 Φεβρουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Ζώης Κάσαρης Δικαστικός Πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ. τηλ. 2410538453 e mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Α)Δια των με αριθμούς: 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127/04-03-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΖΑ, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. Δήμητρας Παπαγιάννη, πληρεξουσίου των: 1) Ιωάννας Πέρρου του Δημητρίου, 2) Κωνσταντίνας Πέρρου του Δημητρίου και 3) Λεωνίδα Πέρρου του Δημητρίου, κατοίκων Μεγάρων, Επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, δι’ ένα έκαστο των καθ ων αντιστοίχως: 1. Νικόλαο Τσέλιο,2 . Γεώργιο Κυριάκο, 3. Ευάγγελο Θεοδωρακόπουλο,4.Ελένη Παρτσαλή,5.Γεώργιο Σταματάκη, 6. Αχιλλέα Νταφούλα, 7.Λαλιώτη, αγνώστων λοιπών στοιχείων σύμφωνα με την 15/199 πράξη, όλων πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Κουντουριώτου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής των. 8. Παρασκευή Χρηστίδου, 9. Λάζαρο Θωμά,10.Ελένη Μπονέλη, πρώην κατοίκων Πεύκης, Λ. Ειρήνης αρ.27 και ήδη αγνώστου διαμονής των . 11. Αικατερίνη Αναγνωστάκη,12.Ιωάννη Μπουλμέτη,13. Ελένη Παπάζογλου, 14. Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο,15.Γεώργιο Παντουλίδη,16. Αντωνία Καζοπούλου,17. Μαρία Δήμου, 18. Νικόλαο Τούντα, 19. Νικόλαο Χείλαρη, 20. Ελένη Λυμπεροπούλου, 21. Ιφιγένεια Κατσάμπαση,22. Ουζούνογλου (αγνώστων λοιπών στοιχείων σύμφωνα με την πράξη 15/1999), όλων πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Αγ. Παντελεήμονος 6 και ήδη αγνώστου διαμονής των. 23.Σταυρούλα Ζαχαράκη,24.Ελένη Τοπάλογλου, 25. Χρήστο Ευαγγελίδη,, πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Αγ. Παντελεήμονος αρ.1 και ήδη αγνώστου διαμονής των . 26. Ευανθία Σαββαϊδου πρώην κατοίκου Πεύκης, Αγ. Παντελεήμονος 3, 27. Κωνσταντίνο Παυλή,πρώην κάτοικο Πεύκης, Αγ. Παντελεήμονος 2, 28. Βασίλειο Λουζιώτη, πρώην κάτοικο Πεύκης Στρ. Δαγκλή αρ. 25, 29.Αντώνιο Νικολαϊδη, πρώην κάτοικο Πεύκης, οδός Στρ. Δαγκλή αρ. 27, 30. Νικόλαο Γαβαλά, πρώην κάτοικο Πεύκης, Δαγκλή αρ. 29, 31.Παναγιώτη Μουρούτσο, πρώην κάτοικο Πεύκης, Πόντου αρ. 10, 32. Λεωνίδα Φατσέα, πρώην κάτοικο Πεύκης, οδός Ρήγα Φερραίου αρ. 15 και ήδη όλων αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ των πρώτων κατά όλων των ανωτέρω αγνώστου διαμονής κ.λ.π., απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ και ζητούν να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, μετά της κάτωθι αυτού έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 14628/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 28/2020 της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Δικαστού Προσδιορισμού με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22α Μαϊου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Ακροατήριου του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6,αίθουσα 3 με Πινάκιο ΑΠ και αριθμ. Πιν 3, Διαδικασία Απαλλοτριώσεις . Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως να παραστούν στη συζήτησή της όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Συνημμένως επιδόθηκε,προς ένα έκαστον των ανωτέρω, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3420/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2ο Πολιτικό Τμήμα) Προς γνώση τους και για στις νόμιμες συνέπειες. Β) Δια της με αριθμό 8128/04-03-2020 εκθέσεως μου, επιδόθηκε επίσης προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια την Αγγελική Γαλάτη του Θεοφάνους και της Μαρίας –Ιωάννας ΤΖΙΩΡΚΑ, γεννηθείσα το έτους 2000,πρώην κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μυκάλης 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3420/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2ο Πολιτικό Τμήμα) Προς γνώση της και για στις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 04 Μαρτίου 2020 Η Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 2661Γ/27-2-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, ως επί της εκτελέσεως αρμόδια, επέδωσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ αρ. 3-5 και Φίλωνος, για την καθ’ης η εκτέλεση: ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ Βασιλείου και της Βασιλικής, πρώην κάτοικο Κερατσινίου, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 101123904, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 1.379/27-2-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του πρώτου (Α’) απογράφου εκτελεστού (αριθ. απογράφου 2528/2011) της υπ’ αριθμό 2532/05-12-2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο της καθ’ής η εκτέλεση, για το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €), πλέον τόκων και εξόδων με επιφύλαξη για το υπόλοιπο των απαιτήσεων της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) με ΑΦΜ 094014249, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100%: 1) της υπό στοιχεία (Δ-2) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 92,00 τ.μ., 2) της υπό στοιχεία (Υ-9) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 8,16 τ.μ. και 3) της υπό στοιχεία (Ρ-6) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου ορόφου, επιφανείας 20,96 τ.μ., μιας οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου, εκτάσεως 323,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Περάματος Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο υπ’ αριθμόν (182) Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της συμβολής των οδών Κάλβου αρ. 3 και Μαβίλη αρ. 4. Το ως άνω ακίνητο φέρουν ΚΑΕΚ: 1) 051181307003/0/21 για την υπό στοιχεία (Δ-2) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, 2) 051181307003/0/9 για υπό στοιχεία (Υ-9) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου, 3) 051181307003/0/12 για την υπό στοιχεία (Ρ-6) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου ορόφου. Τα ως άνω ακίνητα περιήλθαν στην καθ’ ης η εκτέλεση- οφειλέτιδα κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 40.123/24-07-2003 συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πειραιά Ανδρέα Χρονόπουλου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά την 25-07-2003 στον τόμο 1177 και αριθμό 7. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: 1) Για το Δ-2 διαμέρισμα: 103.408,00€. 2) Για την Υ-9 αποθήκη του υπογείου: 3.000,00 €. 3) Για την Ρ-6 κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου: 6.000,00 €. Ο Πλειστηριασμός της παραπάνω περιγραφόμενης και αναγκαστικά κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας της ως άνω καθ’ ης η εκτέλεση, θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον της ειδικά πιστοποιημένης επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, οδός Σταδίου αρ. 43 - Αθήνα, τηλ. 210- 3250002, ΑΦΜ 113300166, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, και συγκεκριμένα την εβδόμην (7ην) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ. Περίληψη της ως άνω Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεστης Ακίνητης Περιουσίας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, ήτοι: 1) «Ο ΛΟΓΟΣ» και 2) «ΗΧΩ» Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΣΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8099 / 25.10.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι.-Φ. Σάλεμ,μετά από παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ι. Σκορδίλη, πληρεξουσίας της Αικατερίνης συζ. Ευσταθίου Αρμένη, θυγ. Γεωργίου Καρκανίδου, κατοίκου Αθηνών,οδός Μπινιάρη αριθμ.16, με Α.Φ.Μ.: 054622758, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου,για τον Ευστάθιο Αρμένη του Βασιλείου,πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής,οδός Πρεβέζης αριθμ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής,προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες,ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο της από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού,με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) και ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση. Να οριστεί νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της από 29 Μαρτίου Αγωγής της πρώτης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.: 524068/2017 και Ε.Α.Κ.: 2995/2017 και να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή σε όλο της το αιτητικό με την οποία ΖΗΤΟΥΣΕ να γίνει δεκτή η αγωγή και να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο,που αναφερόταν στο ιστορικό της αγωγής και τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα στις 28.2.1998.Στο τέλος της ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι κάτωθι πράξεις: α) η από 08.07.2019 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδριαννής ΚΑΡΚΑΝΗ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60165/08.07.2019, ΕΑΚ: 1404/08.07.2019, Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ,για το ότι κατατέθηκε σε αυτήν το ως άνω δικόγραφο και β) η από 08.07.2019 πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω κ.Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 16, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της ως άνω την ενδεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 3. Καλούμενο να παρασταθεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 25 / 02 / 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Ι. Σκορδίλη ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία, αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: κλιματιστικό Fancoil Siemens, Φυσητήρας, βυτίο, ζυγοί, ταινιόδρομοι, όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρ. 327/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως Αλυσομεταφορείς: Υγρόβιδες Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κοσκίνα Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Ψηστήρι φύτρου, Αυτόματοι διαβροχείς, Σφυρόμυλος, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές Τηλεσκοπική ταινία φόρτωσης Συσκευαστική μηχανή, Ταινιόδρομοι, Τριέρι Τραπέζι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Μονάδα κλιματισμού, Δεξαμενή πετρελαίου Κλιματιστική μονάδα Συγκρότημα πυρόσβεσης, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 328/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: σιλό αλεύρων, Ζυγιστικοί σταθμοί, Σταθμοί δοσομετρικοί νερού, Ζυμωτήρια, Προστόφα, στόφες, Φούρνοι, Πλαστήριο-μορφοποιητής ζύμης, Πασσαδόρος, Πύργος ψύξης λαμαρινών, Ταινιόδρομοι και πύργος κρυώματος ψωμιού, Γραμμή παραγωγής ζύμης MACDONALDS, Πύργος κρυώματος, Διανομέας προϊόντων, διάδρομοι, Κοπτική και συσκευαστική μηχανή pillow pack και Hollyslicer, Συσκευασία Χύμα Κατεψυγμένων, συσκευαστική τύπου σακούλας, Ζυγιστικός σταθμός 4 ειδών αλεύρου ACMON, Συσκευασία Κριτσινιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 345/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: μυγοπαγίδες, ψυκτικός θάλαμος, εγκάρσιος κύλινδρος, βουτυριέρα, αεροκουρτίνες, Κομπρεσέρ αέρος (και σαν scrap), εκτυπωτές, φαξ, Η/Υ, οθόνες, scaner, αριθμομηχανές, μετρητές χαρτονομισμάτων, καταστροφείς εγγράφων, μηχανάκια φορτηγών, καλοριφέρ λαδιού, κάδοι, καλόγεροι, ράφια τοίχου, ντουλαπάκια, βραστήρες, Φούρνος μικροκυμάτων, κρεβάτι ιατρικό κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 346/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΤ: Ζυγοκοπτική, προστόφα, πλαστήρια, στόφα, αυτόματες πινακωτές τροφοδοσίας στόφας, σύστημα διαβροχής και ξυραφίσματος, εσωτερικός σταθμός αλεύρου, χώρος ψύξεως 5 πύργων, ανιχνευτές μετάλλου, κοπτικές, συσκευαστικές ψωμιού, ετικετέζες, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 365/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: Ψυκτικός πύργος, εξαεριστήρες χώρου παραγωγής, μονάδες luwa (κυκλοφορητές), κλιματιστικές μονάδες χώρου παραγωγής, κλιματιστικά CARRIER ψυκτικό CARRIER με 2 συμπιεστές, 6 ανεμιστήρες, 2 αντλίες νερού και 1 δεξαμενή νερού, εξαεριστήρας χώρου παραγωγής όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 366/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. K. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ.: 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο: 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες: Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 4809 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 20.7321.045) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45223300-9 «Κατασκευαστικές Εργασίες για Χώρους Στάθμευσης» Το υπό δημοπράτηση έργο έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες, το προσωπικό και τους επισκέπτες του εργοταξίου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν διαμορφώσεις, περίφραξη, ασφαλτοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό, φυτεύσεις και η προμήθεια και τοποθέτηση «μπάρας εισόδου» και φυλακίου. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πρασίνου και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 και άνω για έργα Πρασίνου. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 και άνω για έργα Πρασίνου.Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.129,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006371684 2020-03-03). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), (εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., Ασπρόπυργος, 4 Μαρτίου 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
PrintButton

29-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 5349/28-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Πειραιά, Παραδεισιάδη Η. Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιγίνης αρ.29, επιδόθηκε, με επίσπευση της «Α. ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Κρανιά, με ΑΦΜ: 093157030 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον Ιωάννη Καμπέρη του Εμμανουήλ, πρώην κάτοικο Ρίου Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14-02-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο, Περί Αναίρεσης της υπ' αρ.152/2018 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με αριθμό 555/2019 κατάθεση και κλήση για παράσταση κατά την εκδίκαση στις 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Α1' Πολιτικό Τμήμα, με α.α. πινακίου -14- με εισηγητή την Αεροπαγίτη Α. Κοκοβού και ζητάει να αναιρεθεί η πιο πάνω προσβαλλόμενη απόφαση, να απορριφθεί η έφεση της αντιδίκου και να γίνουν δεκτές οι με αριθμούς 1186/432/21-3-2003 και 4378/1630/05-11-2003 αγωγές της αιτούσας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και να καταδικαστούν οι καθ ων στην εν γένει δικαστική δαπάνη Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αριθμ. 8952Γ'/24-02-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς Ηλία Καλάκου, κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Έλλη - Θάλεια Συροπούλου, για την Βαρδή Μελαχροινή, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ξηρονομής αρ. 2 και Βερανζέρου αρ. 17, και ήδη άγνωστης διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. 13026/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία- Τμήμα Οικογενειακό), με την οποία το ως άνω Δικαστήριο, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της ως άνω αποφάσεως λόγους, δικάζει ερήμην των εναγομένων Ζαζάνη Ιωάννη του Σταύρου και της ανωτέρω, ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, για κάθε έναν από τους εναγόμενους, δέχεται την από 03-05-2017, με ΓΑΚ 532698/2017 και ΕΑΚ 891/2017 Αγωγή του Ζαζάνη Θεοφάνη του Σταύρου και της Ασημούλας, κατά των ανωτέρω εναγομένων, αναθέτει αποκλειστικά στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των εναγομένων Σταύρου. Καταδικάζει τους εναγομένους, στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Προς γνώση και για τα νόμιμα. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Α. Παπάρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ύστερα από την 11-02-2020 έγγραφη παραγγελία της Πολυξένης Μαντέλου του Χρήστου, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής και συντασσομένων των υπ’ αρ. 4681/17-02-2020 και 4679/17-02-2020 εκθέσεων επιδόσεως, ο Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος, δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό του Μάρκο Λουντοβίν και της Άννας Γκινάι, αγνώστου διαμονής και λοιπών στοιχείων την υπ’ αρ. 381/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευθείσα την 4-02-2020, ώστε να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, που ορίζονται στο διατακτικό της, το οποίο έχει ως εξής: α) δέχεται την από 17-09-2019 και με αρ.κατ.έκθ.δικ. 80485/3500/2019 αίτηση της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ, β) αναπληρώνει δια της παρούσας απόφασης τη συναίνεση της Άννας Γκινάι και Μάρκο Λουντοβίν για την υιοθεσία του ανήλικου αβάπτιστου υιού τους από την αιτούσα, γ) κηρύσσει θετό τέκνο της αιτούσας το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο που γεννηθήκε στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρών την 20-10-2017, φυσικοί γονείς του οποίου είναι ο Μάρκο Λουντοβίν και η Άννα Γκινάι. Αθήνα,25-02-2020 Ο δικαστικός επιμελητής Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Δ. Ασημάκης, (Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Λάμπρου Ποδηματά πληρεξουσίου του Ε.Φ.Κ.Α., επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Εκθέσεως Επίδοσης 2511/14.02.2020) για τον ISHA MUHAMMAD του ASHGRAL ALI, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής, οδός Σπ. Μακροδημήτρη και ήδη άγνωστης διαμονής , ακριβές αντίγραφο της από 07-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ αυτού, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στο οποίο κατατέθηκε την 31.01.2020 σύμφωνα με την έκθεση με ΓΑΚ: 179/2020 και ΕΑΚ: 3/2020 της κ. Γραμματέα αυτού και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης η 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η υπό δίκη αγωγή και να υποχρεωθεί ο καθ’ού να καταβάλει το ποσό που ζητά το ενάγων ΝΠΔΔ . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8099 / 25.10.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι.-Φ. Σάλεμ,μετά από παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ι. Σκορδίλη, πληρεξουσίας της Αικατερίνης συζ. Ευσταθίου Αρμένη, θυγ. Γεωργίου Καρκανίδου, κατοίκου Αθηνών,οδός Μπινιάρη αριθμ.16, με Α.Φ.Μ.: 054622758, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου,για τον Ευστάθιο Αρμένη του Βασιλείου,πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής,οδός Πρεβέζης αριθμ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής,προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες,ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο της από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού,με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) και ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση. Να οριστεί νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της από 29 Μαρτίου Αγωγής της πρώτης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.: 524068/2017 και Ε.Α.Κ.: 2995/2017 και να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή σε όλο της το αιτητικό με την οποία ΖΗΤΟΥΣΕ να γίνει δεκτή η αγωγή και να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο,που αναφερόταν στο ιστορικό της αγωγής και τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα στις 28.2.1998.Στο τέλος της ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι κάτωθι πράξεις: α) η από 08.07.2019 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδριαννής ΚΑΡΚΑΝΗ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60165/08.07.2019, ΕΑΚ: 1404/08.07.2019, Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ,για το ότι κατατέθηκε σε αυτήν το ως άνω δικόγραφο και β) η από 08.07.2019 πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω κ.Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 16, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της ως άνω την ενδεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 3. Καλούμενο να παρασταθεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 25 / 02 / 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Ι. Σκορδίλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αρ. 1852/2019 Διάταξη της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιείται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητο της πτώχευσης «ΑΤΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΕ» και το δ.τ. «GILLI DIET» που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) γραφείο του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 3 και έχει επιφάνεια 23,40 τ.μ. και αγοραία αξία 25.000,00 Ευρώ. Δυνάμει της υπ΄ αρ. 26/2020 Έκθεσης της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών η εκποίηση θα ξεκινήσει με ελάχιστο χρηματικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €) Ευρώ την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της Διακήρυξής εμού της συνδίκου στο γραφείο της κ. Εισηγήτριας, πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο ΔΔΔ, καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ πέντε (5) ημέρες και θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στην Δ.Ο.Υ. της πτωχής, στις αναγγελθείσες Δ.Ο.Υ. και τελωνεία είκοσι (20) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον της κ. Εισηγήτριας τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. ΑΘΗΝΑ, 28-02-2020 ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΜΠΟΥΚΑ ΣΚΟΥΦΑ 23 ΑΘΗΝΑ (ΤΚ 10673) ΤΗΛ: 2103644657 – 6937005547 ΕΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε "ΑΝΑΡΓ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ- ΙΩΝ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" τηλ. 6973824058 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 4853ΣΤ/27-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθήνας Ιωάννη ΓΚΙΚΑ ,κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου , αγνώστου διαμονής, το από 26-02-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ κατά του τελευταίου και εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης για την αναγκαστική κατάσχεση του ποσού των Ευρώ Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δεκατριών και εξήντα λεπτών (€9.213,60) , πλέον των νόμιμων τόκων, επί τη βάσει της από 12-02-20 επιταγής προς πληρωμή, επιτασσομένης ταυτοχρόνως να μην καταβάλει στον καθ’ ου ούτε να πληρώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον τρίτο, οποιοδήποτε ποσό που τηρείται στα καταστήματα της σε μορφή κατάθεσης ή άλλη αιτία ή που πρόκειται να κατατεθεί, επ’ ονόματι του καθ’ ου, μέχρι του δεσμευομένου ποσού αλλά να το καταβάλει στην επιτάσσουσα και να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 985 ΚΠολΔ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του παρόντος ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ. Αντίκλητο και πληρεξούσιο δεκτικό καταβολής ορίζει τον δικηγόρο Πειραιά και Κηφισιάς, οδός Κοκκιναρά 26 Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Α.Μ.1775 Δ.Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά οδός Σαχτούρη αρ. 15 τηλ. 210 4284680. Αθήνα, 27 /2/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
PrintButton

27-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την 2330/2019 Εκθεση του Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητα της πτώχευσης «ΑΦΟΙ ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπό στοιχεία Ι-1 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, επί των οδών Ρούμελης και Καποδιστρίου πρώην 168 και νυν 170 και έχει επιφάνεια 173,91 τ.μ., μετά υπογείου αποθήκης επιφάνειας 113,65 τ.μ., που του ανήκει κατά χρήση και αγοραία αξία 89.182 ευρώ και η υπό στοιχεία ΘΣ 5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με επιφάνεια 11,75 τ.μ., και αγοραία αξία 1.500 ευρώ. Η εκποίηση θα ξεκινήσει την πρώτη Δευτέρα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΔΔΔ και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ελάχιστο τίμημα για το κατάστημα τα 89.182 ευρώ και για τη θέση στάθμευσης τα 1.500 ευρώ και συνολικά μετά από μείωση κατά 50% περίπου το ποσόν των 90.683 ευρώ και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον του Εισηγητή τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και τα υπόλοιπα εντός τριών μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25-2-2020 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνος Τηλ.: 2109850987 - 6977380947 ΑΦΜ: 031078881 - ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2890/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Κωνσταντίνου Τσούδη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 13- Πλατεία Κολιάτσου, με ΑΦΜ 138469020, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για την Μαρία Τζιντζιφή (Xinxifi) θυγατέρα Σωτηράκη και Μιρέλας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δροσοπούλου, αρ. 211 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-02-2020 Αγωγής, η οποία αιτείται: 1. Να κηρυχθεί δεκτή η ένδικη αγωγή 2. Να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του με την εναγόμενη, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 19-09-2012 ενώπιον του Δημάρχου Αθηνών, 3. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 20-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 15779/2020 και ΕΑΚ 1878/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέως με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης στις επτά (07) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 πμ στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Αριθμός Πινακίου 19, Πινάκιο Α7 (ΜΟΝ). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 25.02.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σπύρος Κτιστάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2888/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη Μαρία Νανοπούλου του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Κασσαβέτη, αρ. 66, με ΑΦΜ 041175916 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3790/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (10.407,97) με το νόμιμο τόκο από 18-06-2009, έως την εξόφληση του ποσού. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την καταψηφιστική διάταξή της προσωρινά εκτελεστή. Απαγγέλλει εναντίον της εναγομένης προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε τρεις (03) μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στην Αθήνα στις 13-10-2010. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενης συνάμα να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, 1/ Για κεφάλαιο που του εκδόθηκε 10.407,97 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 18-06-2009 μέχρι σήμερα 8.728,67 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 280 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 510 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ και συνολικά είκοσι χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (20.026,64) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 26.02.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ρεθύμνου Λουκίας Πλατή και σύμφωνα με τη με αριθ. 9386/25-02-2020 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, κοινοποιήθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Πενταγιώτη, για την Άννα Παπαδάκη του Παντελή και της Πολυτίμης, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Μηνίου αρ.5, ως φερόμενης συγκυρίου του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/1, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/3, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/4 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. ΜΤ/18/21-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ των: 1) Ιωάννη Καλλιτσουνάκη του Δημητρίου και της Ελισάβετ, 2) Φωτεινής χήρας Σταύρου Ανδρουλιδάκη, το γένος Δημητρίου και Ελισάβετ Καλλιτσουνάκη, 3) Ελισάβετ χήρας Σταύρου Τυλιπάκη, το γένος Γεωργίου και Ελευθερίας Καλλιτσουνάκη, 4) Ευαγγελίας συζ. Γεωργίου Χατζάκη, το γένος Ανδρέα και Μαρίας Βερνάδου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί, ότι κατά τον χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στην πόλη Ρεθύμνου, ήτοι την 12-3-2008 η πλήρης, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα κατά ποσοστό δικαιώματος 100% ανήκε στην κληρονομιαία περιουσία της Νικολέττας Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας επί των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων και συγκεκριμένα: Α) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, δημοτικής κοινότητας και Δήμου Ρεθύμνου, ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη στην οδό Δημακοπούλου αριθ. 34, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Γ'-Δ'-Ε'-Ζ'-Γ, επιφάνειας (94,09 Μ2) και συνορεύει, βόρεια με οδό Δημακοπούλου, ανατολικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., νότια με το άλλο κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 94,09 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη. Β) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, Δήμου και Νομού Ρεθύμνου ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη επί της Λ. Ηγ. Γαβριήλ 35-37, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Α'-Β'-Γ'-Δ'-Α', επιφάνειας (38,23 Μ2), το οποίο συνορεύει νότια με Λ. Ηγ. Γαβριήλ με Κ.Α.Ε.Κ. 41111ΕΚ00509, από την οποία τμήμα 1,49 Μ2 ανήκει σε αυτό, ανατο-λικά με έτερο κατάστημα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., βόρεια με το παρακάτω κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με ιδιοκτησία με Κ.Α.Ε.Κ. 411110307019. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 38,23 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη . Να διαταχθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα. Επίσης έχει οριστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 §§ 1,2 Κ.Πολ.Δ. 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρε-ξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. 2) Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, μόνο αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί νόμιμα κατά την συζήτηση αυτής της υπόθεσης, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην της. Καθορίστηκαν δε από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για την δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 25-02-2020 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Σκιάθου Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την αριθμ. 1074Ε/25.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της αριθμό: 367/30.12.2029 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου- Τακτική Διαδικασία, με την παρά πόδας από 24.2.2020 παραγγελία προς επίδοση, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» και δτ «Eurobank Ergasias», ΑΦΜ 094014250, νόμιμα εκπροσωπούμενης Βόλος25.02.2020 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 2750Γ/ 07-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Μούντριχα του Κωνν/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Λελοβίτου πληρεξούσια της Ασημίνας Ζήκα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, εν διαστάσει συζύγου Ευστρατίου Ροκου, κατοίκου Μαρτίνου, οδός Πινδάρου αρ. 1, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστράτιο Ρόκο του Δημητρίου και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πεταλά αρ. 66 και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 279/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελους Πρωοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλει την λύση του μεταξύ των διαδικων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 21-08-2005, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Βονιτσα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 26-02-2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 12.30 μ.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Παυλίνας Σμυρνή (ΑΦΜ: 140244840, πληρεξουσίας δικηγόρου του Ανδρέα Κουγιουμτζή του Δημητρίου συζ. Μόνικα Γκερκώφ, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 4, ΑΦΜ 071608774, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8542/24-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Μόνικα Γκέρκωφ του Στέφανου και της Σιμεόνκα αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 18/2/2020 ΚΛΗΣΗΣ, του πρώτου κατά αυτής, η οποία απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση με την οποία επαναφέρεται η από 11-6-2019 αγωγή η οποία κατατέθηκε στις 18-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 20-02-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Κλήση μετά από Ματαίωση της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιά, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1555/2020, Είδικό Αριθμό Κατάθεσης: 821/2020, Αριθμό Αίτησης Εξαίρεσης: 0, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες του κ. Δικαστή Προσδιορισμού, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον Β΄ όροφο, Αίθουσα 218, Πινάκιο: Γαμικών Διαφορών με Αριθμό Πινακίου: 14. Στην παρούσα επισυνάπτεται σε ακριβές αντίγραφο η από 11-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019 αγωγή του πρώτου κατά αυτής με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παορύσα αγωγή και Να λυθεί ο από 16-06-2006 πολιτικός γάμος του με την εναγομένη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 24-2-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σώστε την Ίο (Save Ios)» που εδρεύει στην Αθήνα, και εγκρίθηκε το από 16/12/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι η προστασία της νήσου Ίου, με τους τρόπους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο δύο (2). Αθήνα, 26/02/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 186/2020 έκθεσή του, τρία (3) ακίνητα με ελάχιστο τίμημα: 1) 2.000 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 8,8 τμ στην οδό Θράκης 48, Πάτημα Βριλησσίων, Δήμου Βριλησσίων, 2) 8.500 ευρώ ένας ισόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, 17,67 τ.μ., στην οδό Κύπρου 52, Πάτημα Βριλησσίων στο Δήμο Βριλησσίων και 3) 10.500 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 70,16 τ.μ. επί των οδών Ερμού και Κλεισθένους 217, Γειτονιά Γάργητος II, Δήμου Γέρακα Αττικής. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (18) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:25 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 , μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ» , που εδρεύει στην Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 (Α.Φ.Μ. : 996965880 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά της υπ αριθμ. 1585Γ / 18-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Αθηνά - Ευαγγελία Βρέντα, για λογαριασμό της οφειλέτιδος κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας (Α.Φ.Μ. : 132267484) , κατοίκου Πειραιά Αττικής , οδός Ιωνιδών αρ.63 ή Κερατσινίου Αττικής , οδός Αναγέλαστου αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ’αριθμ. 51.073 / 07-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της ως άνω Συμβολαιογράφου προς τη δευτέρα και άλλους δια της οποίας η ως άνω Συμβολαιογράφος προσκαλεί τη δευτέρα όπως μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμόν 51.072/7-2-2020 πίνακά κατάταξης δανειστών της με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ποσού των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00) ΕΥΡΩ που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 50.622/28-11-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου την οφειλέτιδα ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωνιδών αριθ. 63 ή Κερατσινίου Αττικής, οδός Αναγέλαστου αριθ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132267484, με επίσπευση της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 094014201) , ήτοι: 1) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (Ε1-ΣΤ1) μεζονέτα, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο (Ε) και έκτο (ΣΤ) πάνω από την πιλοτή ορόφους της πολυκατοικίας, επικοινωνεί από όροφο σε όροφο με εσωτερική κλίμακα, 2) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία άλφα πί ένα (ΑΠ-1) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου και 3) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι τμήματα πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, κείμενου στην θέση «ΕΥΓΕΝΕΙΑ», της περιφέρειας του πρώην Δήμου Κερατσινίου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και επί της οδού Σεϊζάνη, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 (παλαιότερα 14). Περαιτέρω η άνω επί του πλειστηριασμού υπάλληλος αναφέρει τα ποσά των εξόδων που κατένειμε. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 19-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την 2330/2019 Εκθεση του Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητα της πτώχευσης «ΑΦΟΙ ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπό στοιχεία Ι-1 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, επί των οδών Ρούμελης και Καποδιστρίου πρώην 168 και νυν 170 και έχει επιφάνεια 173,91 τ.μ., μετά υπογείου αποθήκης επιφάνειας 113,65 τ.μ., που του ανήκει κατά χρήση και αγοραία αξία 89.182 ευρώ και η υπό στοιχεία ΘΣ 5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με επιφάνεια 11,75 τ.μ., και αγοραία αξία 1.500 ευρώ. Η εκποίηση θα ξεκινήσει την πρώτη Δευτέρα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΔΔΔ και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ελάχιστο τίμημα για το κατάστημα τα 89.182 ευρώ και για τη θέση στάθμευσης τα 1.500 ευρώ και συνολικά μετά από μείωση κατά 50% περίπου το ποσόν των 90.683 ευρώ και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον του Εισηγητή τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και τα υπόλοιπα εντός τριών μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25-2-2020 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνος Τηλ.: 2109850987 - 6977380947 ΑΦΜ: 031078881 - ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2890/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Κωνσταντίνου Τσούδη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 13- Πλατεία Κολιάτσου, με ΑΦΜ 138469020, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για την Μαρία Τζιντζιφή (Xinxifi) θυγατέρα Σωτηράκη και Μιρέλας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δροσοπούλου, αρ. 211 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-02-2020 Αγωγής, η οποία αιτείται: 1. Να κηρυχθεί δεκτή η ένδικη αγωγή 2. Να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του με την εναγόμενη, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 19-09-2012 ενώπιον του Δημάρχου Αθηνών, 3. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 20-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 15779/2020 και ΕΑΚ 1878/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέως με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης στις επτά (07) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 πμ στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Αριθμός Πινακίου 19, Πινάκιο Α7 (ΜΟΝ). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 25.02.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σπύρος Κτιστάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2888/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη Μαρία Νανοπούλου του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Κασσαβέτη, αρ. 66, με ΑΦΜ 041175916 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3790/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (10.407,97) με το νόμιμο τόκο από 18-06-2009, έως την εξόφληση του ποσού. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την καταψηφιστική διάταξή της προσωρινά εκτελεστή. Απαγγέλλει εναντίον της εναγομένης προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε τρεις (03) μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στην Αθήνα στις 13-10-2010. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενης συνάμα να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, 1/ Για κεφάλαιο που του εκδόθηκε 10.407,97 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 18-06-2009 μέχρι σήμερα 8.728,67 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 280 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 510 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ και συνολικά είκοσι χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (20.026,64) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 26.02.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ρεθύμνου Λουκίας Πλατή και σύμφωνα με τη με αριθ. 9386/25-02-2020 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, κοινοποιήθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Πενταγιώτη, για την Άννα Παπαδάκη του Παντελή και της Πολυτίμης, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Μηνίου αρ.5, ως φερόμενης συγκυρίου του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/1, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/3, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/4 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. ΜΤ/18/21-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ των: 1) Ιωάννη Καλλιτσουνάκη του Δημητρίου και της Ελισάβετ, 2) Φωτεινής χήρας Σταύρου Ανδρουλιδάκη, το γένος Δημητρίου και Ελισάβετ Καλλιτσουνάκη, 3) Ελισάβετ χήρας Σταύρου Τυλιπάκη, το γένος Γεωργίου και Ελευθερίας Καλλιτσουνάκη, 4) Ευαγγελίας συζ. Γεωργίου Χατζάκη, το γένος Ανδρέα και Μαρίας Βερνάδου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί, ότι κατά τον χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στην πόλη Ρεθύμνου, ήτοι την 12-3-2008 η πλήρης, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα κατά ποσοστό δικαιώματος 100% ανήκε στην κληρονομιαία περιουσία της Νικολέττας Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας επί των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων και συγκεκριμένα: Α) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, δημοτικής κοινότητας και Δήμου Ρεθύμνου, ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη στην οδό Δημακοπούλου αριθ. 34, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Γ'-Δ'-Ε'-Ζ'-Γ, επιφάνειας (94,09 Μ2) και συνορεύει, βόρεια με οδό Δημακοπούλου, ανατολικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., νότια με το άλλο κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 94,09 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη. Β) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, Δήμου και Νομού Ρεθύμνου ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη επί της Λ. Ηγ. Γαβριήλ 35-37, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Α'-Β'-Γ'-Δ'-Α', επιφάνειας (38,23 Μ2), το οποίο συνορεύει νότια με Λ. Ηγ. Γαβριήλ με Κ.Α.Ε.Κ. 41111ΕΚ00509, από την οποία τμήμα 1,49 Μ2 ανήκει σε αυτό, ανατο-λικά με έτερο κατάστημα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., βόρεια με το παρακάτω κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με ιδιοκτησία με Κ.Α.Ε.Κ. 411110307019. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 38,23 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη . Να διαταχθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα. Επίσης έχει οριστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 §§ 1,2 Κ.Πολ.Δ. 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρε-ξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. 2) Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, μόνο αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί νόμιμα κατά την συζήτηση αυτής της υπόθεσης, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην της. Καθορίστηκαν δε από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για την δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 25-02-2020 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Σκιάθου Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την αριθμ. 1074Ε/25.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της αριθμό: 367/30.12.2029 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου- Τακτική Διαδικασία, με την παρά πόδας από 24.2.2020 παραγγελία προς επίδοση, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» και δτ «Eurobank Ergasias», ΑΦΜ 094014250, νόμιμα εκπροσωπούμενης Βόλος25.02.2020 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 2750Γ/ 07-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Μούντριχα του Κωνν/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Λελοβίτου πληρεξούσια της Ασημίνας Ζήκα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, εν διαστάσει συζύγου Ευστρατίου Ροκου, κατοίκου Μαρτίνου, οδός Πινδάρου αρ. 1, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστράτιο Ρόκο του Δημητρίου και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πεταλά αρ. 66 και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 279/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελους Πρωοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλει την λύση του μεταξύ των διαδικων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 21-08-2005, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Βονιτσα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 26-02-2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 12.30 μ.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Παυλίνας Σμυρνή (ΑΦΜ: 140244840, πληρεξουσίας δικηγόρου του Ανδρέα Κουγιουμτζή του Δημητρίου συζ. Μόνικα Γκερκώφ, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 4, ΑΦΜ 071608774, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8542/24-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Μόνικα Γκέρκωφ του Στέφανου και της Σιμεόνκα αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 18/2/2020 ΚΛΗΣΗΣ, του πρώτου κατά αυτής, η οποία απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση με την οποία επαναφέρεται η από 11-6-2019 αγωγή η οποία κατατέθηκε στις 18-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 20-02-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Κλήση μετά από Ματαίωση της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιά, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1555/2020, Είδικό Αριθμό Κατάθεσης: 821/2020, Αριθμό Αίτησης Εξαίρεσης: 0, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες του κ. Δικαστή Προσδιορισμού, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον Β΄ όροφο, Αίθουσα 218, Πινάκιο: Γαμικών Διαφορών με Αριθμό Πινακίου: 14. Στην παρούσα επισυνάπτεται σε ακριβές αντίγραφο η από 11-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019 αγωγή του πρώτου κατά αυτής με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παορύσα αγωγή και Να λυθεί ο από 16-06-2006 πολιτικός γάμος του με την εναγομένη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 24-2-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σώστε την Ίο (Save Ios)» που εδρεύει στην Αθήνα, και εγκρίθηκε το από 16/12/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι η προστασία της νήσου Ίου, με τους τρόπους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο δύο (2). Αθήνα, 26/02/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 186/2020 έκθεσή του, τρία (3) ακίνητα με ελάχιστο τίμημα: 1) 2.000 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 8,8 τμ στην οδό Θράκης 48, Πάτημα Βριλησσίων, Δήμου Βριλησσίων, 2) 8.500 ευρώ ένας ισόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, 17,67 τ.μ., στην οδό Κύπρου 52, Πάτημα Βριλησσίων στο Δήμο Βριλησσίων και 3) 10.500 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 70,16 τ.μ. επί των οδών Ερμού και Κλεισθένους 217, Γειτονιά Γάργητος II, Δήμου Γέρακα Αττικής. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (18) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:25 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 , μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ» , που εδρεύει στην Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 (Α.Φ.Μ. : 996965880 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά της υπ αριθμ. 1585Γ / 18-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Αθηνά - Ευαγγελία Βρέντα, για λογαριασμό της οφειλέτιδος κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας (Α.Φ.Μ. : 132267484) , κατοίκου Πειραιά Αττικής , οδός Ιωνιδών αρ.63 ή Κερατσινίου Αττικής , οδός Αναγέλαστου αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ’αριθμ. 51.073 / 07-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της ως άνω Συμβολαιογράφου προς τη δευτέρα και άλλους δια της οποίας η ως άνω Συμβολαιογράφος προσκαλεί τη δευτέρα όπως μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμόν 51.072/7-2-2020 πίνακά κατάταξης δανειστών της με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ποσού των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00) ΕΥΡΩ που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 50.622/28-11-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου την οφειλέτιδα ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωνιδών αριθ. 63 ή Κερατσινίου Αττικής, οδός Αναγέλαστου αριθ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132267484, με επίσπευση της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 094014201) , ήτοι: 1) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (Ε1-ΣΤ1) μεζονέτα, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο (Ε) και έκτο (ΣΤ) πάνω από την πιλοτή ορόφους της πολυκατοικίας, επικοινωνεί από όροφο σε όροφο με εσωτερική κλίμακα, 2) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία άλφα πί ένα (ΑΠ-1) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου και 3) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι τμήματα πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, κείμενου στην θέση «ΕΥΓΕΝΕΙΑ», της περιφέρειας του πρώην Δήμου Κερατσινίου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και επί της οδού Σεϊζάνη, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 (παλαιότερα 14). Περαιτέρω η άνω επί του πλειστηριασμού υπάλληλος αναφέρει τα ποσά των εξόδων που κατένειμε. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 19-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ.
PrintButton

25-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 594/2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 167/2020, Πράξη της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή της πτωχεύσεως του κατωτέρω αναφερόμενου ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (319.460€) και συγκεκριμένα ενός γεωτεμαχίου, επιφανείας 9.815,85 τ.μ., κείμενου στη θέση «ΝΤΙΣΕΛΗ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκούρτων του Δήμου Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας. Επί του ως άνω ακινήτου ευρίσκεται βιομηχανικό κτίριο – εργοστάσιο, εμβαδού 1.200 τ.μ. Η εκποίηση θα λάβει χώρα την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 20.2.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης Δικηγόρος Παξών 30 – Αθήνα τηλ. 6987158157 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (21) του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.10 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8.627Γ/21-2-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνος, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 16-1-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας και κατά της ΕΠΕ με την επωνυμία «GIAR-DIRECT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «GIAR DIRECT», που εδρεύει στο Π. Φάληρο, οδός Τρίτωνος αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της από 2-11-2012 (γενικός αριθμός κατάθεσης 187225/2012 και ειδικός αριθμός κατάθεσης δικογράφου 16000/2012), καλεί δε ταυτόχρονα τους αντιδίκους όπως παραστούν. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης: α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 24-1-2020 και Γ.Α.Κ.: 6785/2020 και Ε.Α.Κ.: 187/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 29-4-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 3, Διαδικασία: Τακτική Μονομελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με αριθμό Πινακίου: 41. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της όπου και όποτε με την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-2-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9.534 Β/14-02-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την αγνώστου διαμονής Ονομα Xhuljana (Τζουλιάνα) Επίθετο Kotorri (Κοτόρρι) του Shpetim Kotorri (Σπετίμ Κοτόρρι) και της Hamide Kotorri (Χαμιντέ Κοτόρρι) πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Γρηγοροπούλου αριθ. 4 την από 07-02-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή του Αντωνίου ΔΙΑΚΟΝΗ του Σωτηρίου Διακονή και της Ειρήνης Βελετάκου, κατοίκου Περάματος Αττικής, οδός Αρσάκη αριθ. 12 ο οποίος καλεί την ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 8044/16.06.2018 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή του, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 3095Δ’/22-06-2018 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Γεώργιο Χατζηγρηγορίου του Γρηγορίου ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 256/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτικής διαδικασίας) με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο της ενάγουσας Χρυσάνθης Τσακίρη του Σάββα συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος νομής της 15ετούς κτητικής παραγραφής για την απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία στο επίδικο ακίνητο δηλ. αγρός, συνολικής έκτασης 3.200.- τ.μ., στη θέση «Τραχιά» της κτηματικης περιφέρειας Αρχαγγέλου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 48, φύλλο 1, μερίδα 6095 γαιών Αρχαγγέλου και φάκελος 4643 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 19 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2393 Δ /21-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Γεώργιου Ανδρεάδη πληρεξούσιου της Πηνελόπης Μπαρκούτα του Βασιλείου κατοίκου Αθηνών, οδός Εδέσσης αριθ.26 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Κωνσταντίνο Κοτσαύτη του Γεωργίου πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 13830 /2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Άγιος Μαρκέλλος Βοτανικού στις 26-12-1982 και επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα (400,00) € Αθήνα 24-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2529Δ/14-02-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Σιούτη πληρεξούσιας του Χρήστου Τοψόγλου του Θεοφάνη κατοίκου Αναβύσσου Αττικής, οδός Σουνίου αριθ.21 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για την SOMRAK BANTERNGKUL του PRASAT και της KHAI πρώην κατοίκου Αναβύσσου Αττικής, οδός Σουνίου αριθ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 02-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πάνω πρώτου ΚΑΤΑ αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) ΓΑΚ 70638/02-08-2019 και ΕΑΚ 6113/02-08-2019 β) με πιν.Α5 και αριθ. πιν.30 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 25/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 13-02-2020 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος που τελέστηκε στις 25-10-2018 στο ληξιαρχείο Mueang Ubon Ratchathani District στην Μπανγκόκ Ταυλάνδης λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου (εγκατάλειψης) από τις 12-02-2019 και σε κάθε περίπτωση λόγω συμπλήρωσης πλήρους διετούς διάστασης . Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Αθήνα 24/02/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 1922Δ/23-09-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Μπαλδεράνου πληρεξούσιου της Endzela συζ. Γεωργίου Ευαγγέλου το γένος Abazadze κατοίκου Αθηνών, οδός Πανδώρου αριθ.53 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Γεώργιο Ευαγγέλου του Σπυρίδωνος πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πανδώρου αριθ.53 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 23-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με αριθ.6362/14-08-2019 πράξη κατάθεσης β) με πιν.Α3 και αριθ. πιν.36 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 01/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 20-09-2020 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 06-12-2012 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη. Αθήνα 24/02/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 1923Δ/23-09-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Μπαλδεράνου πληρεξούσιου της Άννας συζ. Gamal Abdel Maboud Hussein Nasreldin το γένος Ατματζίδου κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σκρα αριθ.83 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Gamal Abdel Maboud Hussein Nasreldin πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σκρα αριθ.83 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 23-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με αριθ.6360/14-08-2019 πράξη κατάθεσης β) με πιν.Α3 και αριθ. πιν.35 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 01/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 20-09-2020 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 20-04-2007 στο Δημαρχείο Καλλιθέας και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη. Αθήνα 24/02/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 15559 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωστοποιούμε ότι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατά τη συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα την 19-06-2019 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος), αφού έλαβε υπόψιν του τα στοιχεία της υπόθεσης, γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στο Ο.Τ. Γ1098 και, συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού Σκιάθου με την οδό μεταξύ των Ο.Τ. Γ1098 και Γ1230, όπως φαίνεται στο απόσπασμα του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης ερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν εγγράφως τις τυχόν ενστάσεις τους εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Μαρκόπουλο 20 ΣΕΠ 2019 Ο Δήμαρχος Κων/νος Αλλαγιάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 88 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας παραχώρηση χώρου για ομπρέλες και ξαπλώστρες στην ΧΖΛ των Αγ. Αναργύρων Σπετσών (στο κέντρο της παραλίας), για την διετία 2020-2021 (31/12/2021). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19ην Μαρτίου 2020, ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 18,00 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 500,00€. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Σπετσών Τηλέφωνο 22980/75025 FAX: 22980/72487 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Αριθ. Πρωτ:89 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας παραχώρηση χώρου δυο (2) τμήματα συνολικού εμβαδού 650 τ.μ. Α. 350 Τ. Μ. ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ όπως βλέπουμε τη θάλασσα (εκ των οποίων τα 50 τ.μ θα χρησιμοποιηθούν για ΘΜΑ) Β. 300 Τ. Μ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ όπως βλέπουμε τη θάλασσα, εντός ΧΖΛ στην περιοχή Αγ. Ανάργυροι Σπετσών, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και θαλασσίων μέσων αναψυχής ,για το χρονικό διάστημα (τριετία) 2020-2022 (31.12.2022). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19ην Μαρτίου 2020, ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 18,00 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 500,00€. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Σπετσών Τηλέφωνο 22980/75025 FAX: 22980/72487 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σπέτσες 24/02/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 153/24.02.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη: (α) δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 563/διεκπ. 337/10-02-2020 εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως ακινήτου, δι’ ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξιν αγοραστού του διαμερίσματος υπό στοιχεία ΣΤ-31, εμβαδού 54,10 τ.μ., του ΣΤ΄ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αριθ. 112 εν Αθήναις, μετά της υπογείου αποθήκης αυτού, εμβαδού 2,70 τ.μ., με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των πεντήντα και μιας χιλιάδων Ευρώ (51.000,00 €). (β) δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5405/διεκπ. 107/15-01-2020 εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκηρύσσει αρχικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως ακινήτου, δι’ ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξιν αγοραστού του διαμερίσματος υπό στοιχεία Ι/1, εμβαδού 50,50 τ.μ., του ισογείου χώρου πολυκατοικίας επί της οδού Ευφράνορος αριθ. 31-33 εις την περιοχήν «Προφήτης Ηλίας ή Παγκράτι» εν Αθήναις, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των πεντήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήκοντα έξ Ευρώ (58.176,00 €). Η δημοπρασία διά τα ως άνω ακίνητα θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου 2020, ημέραν Πέμπτην και ώραν 11.00 π.μ. εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, εν Αθήναις, ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής. Διά την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόω το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται εις το 1/10 της τιμής εκκινήσεως διά κάθε ακίνητον. Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης, συμβολαιογραφικά κλπ. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότην. Δια πληροφορίας σχετικά με την διεξαγωγήν και τους όρους της δημοπρασίας και την λήψην αντιγράφου της Διακηρύξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τας εργασίμους ημέρας και ώρας (τηλέφωνον 210 72 12 402) ή/και εις τον κον Αρμάον Νίκολας εις τα τηλέφωνα: 210 72 59 349 και 694 429 74 56. Αθήναι, 24 Φεβρουαρίου 2020 Ὁ Καθηγούμενος † Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 241 Ημερομηνία: 21.02.2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €134.465,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.168,79 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09η /03/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10η /03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας – IPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. Η Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 20PROC006324810. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 89243 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη, 21.02.2020 Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 240 Ημερομηνία: 21/02/2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμή για το Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 5011444. Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία CPV: 79800000-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09η /03/2020 και ώρα 16:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10η /03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.): 20PROC006324346 Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 89241 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολάκη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837. Ηλιούπολη, 21.02.2020 Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας