PrintButton

02-04-2021

on .

ΑΔΑ: ΨΤΝΝΩΞΑ-ΒΩΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 1/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ:3640 Ταχ. Δ/νση: Χαλκιοπούλου και Σισίνη Ταχ. Κώδικας: 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ Τηλέφωνο: 2623360777 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά Οικοπέδου στην Κοινότητα Ρουπακίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου εφαπτόμενου με την Δημοτική περιουσία εντός οικισμού στο Ρουπάκι επιφανείας 1100 τετραγωνικών περίπου στο οποίο θα χρειαστεί για δημιουργία παιδικής χαράς και γενικότερη ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης . Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά από την Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών, Σισίνη και Χαλκιοπούλου στην Γαστούνη, τηλ 262336077 (Μαρία Πετροπούλου) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δυνάμει της υπ’ αριθμό 82/2021 διαταγής του ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 5 , 11.3 , 20.2 και η προσθήκη ενός ακόμη άρθρου με αριθμό 23 στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κασταλίας 18, Κυψέλη) και εκπροσωπείται νόμιμα. Επικυρώθηκε το από 11/1/2021 νέο καταστατικό του αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα. Αθήνα 30/03/2021 Η πληρεξούσιος δικηγόρος Αδαμαντία Πλαρινού ΑΔΑ: ΨΓΟΟΡΡ2-ΩΘΙ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0321 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, όπως τροποιήθηκε με το ν. 4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφορά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΤΑ, με CPV 79412000 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (5.084.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.100.000, ΦΠΑ: 984.000 €) για χρονική διάρσκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης έως δώδεκα μηνών (12) μηνών με επαύξηση του αντικειμένου του έργου και του προϋπολογισμού έως 20%. Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου 4.100.000 € 984.000 € 5.084.000 € Δικαίωμα προαίρεσης 820.000 € 196.800 € 1.016.800 € ΣΥΝΟΛΟ 4.920.000 € 1.180.000 € 6.100.800 € Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05.05.2021 και ώρα 23.59. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021. Προκήρυξη της 0321 Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26.03.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης 2021/S 063-161290. Το πλήρες κείμενο της 0321 Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ
PrintButton

01-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 627Δ / 31.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του διαμεσολαβητή Δικηγόρου κ. Μιχαήλ Κ. Καλαντζόπουλου, πληρεξούσιου της επισπεύδουσας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ:094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για την Κρέπαππα Αθηνά του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 141626796, η από 30/03/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4640/2019), της από 13.10.2020 και με Γενικό Αριθμό κατάθεσης 76697/2020 και Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 2333/2020 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), της πρώτης προς την Αθηνά Κρέπαππα του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 141626796, για την οποία Γνωστοποίηση/Πρόσκληση ο ως άνω δικηγόρος Διαμεσολαβητής θα πραγματοποιήσει Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για τη διάφορά που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) σε υποθέσεις όπως αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να γίνει μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Την προσκαλεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4640 να παραστεί με το νομικό παραστάτη της στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9.4.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και λόγω των εκτάκτων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας από τον ιό covid-19 η Συνεδρία Διαμεσολάβησης θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (zoom). Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/84652991334?pwd=N3R2tHZEhZZIBudVZYQnU3MWpwdz09 Meeting ID:846 5299 1334 Passcode:710101, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται όπως ακριβώς αντιγράφεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Καβάλα, σήμερα 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης, κάτοικος Καβάλας Μητροπόλεως 10, με επίσπευση των 1. Γεωργίου Γιαννούση του Ιωάννη, κατοίκου Καβάλας, Καράνου 23, με αφμ 038333229, 2. Ευθαλίας Γιαννούση του Ιωάννη, κατοίκου Καβάλας, 16ης Ταξιαρχίας 16, με αφμ 074472190, 3. Ιωάννας χήρας Ιωάννη Γιαννούση, κατοίκου Καβάλας, 16ης Ταξιαρχίας 16, με αφμ 145509257 ήρθα εδώ και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για τον αγνώστου διαμονής Ηλία-Πρίαμο Σαρόγλου του Βασιλείου και της Χρυσάνθης, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητάνε όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την από 29-03-2021 συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αναφέρω ότι συνεπιδόθηκαν στoν κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για τα αγνώστου διαμονής πρόσωπα: 1. Γεώργιο Ιωαννίδη του Δημητρίου και της Μάλαμας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 2. Διαμαντή Κούγιωνα του Ιωάννη και της Μαρίας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 3. Απόστολο Μητράκο του Δημητρίου και της Ευθυμίας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 4. Κυριάκο Στεφάνου του Νικολάου και της Ελένης, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 5. Κυριάκο Χατζόπουλο του Λεωνίδα και της Βασιλικής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 6. Ηρακλή Κορόσογλου του Αναστασίου και της Κυριακούλας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 7. Κυριάκο Βυζυκίδη του Ηλία και της Ευλαμπίας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 8. Γεώργιο Αραμπατζή του Παντελή και της Δόμνας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 9. Μαρίκα σύζυγο Ιωάννη Ατσαλου, το γένος Νικολάου και Μαρίας Ευγενίδου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 10. Ελένη σύζυγο Θεμιστοκλή Καλαφάτη, το γένος Ιωάννη και Μαρίας Ατσαλου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, 11. Μαρία συζύγου Πέτρου Φραγγίδη, το γένος Ιπποκράτη και Ιωάννας Αφθονίδου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 57/16-03-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή, με την συνεπιδιδόμενη γνωστοποίηση/πρόσκληση (με το σχετικό φύλλο βασικών στοιχείων) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, της Ασημένιας Τσακίρογλου, Δικηγόρου, κατοίκου Καβάλας, Βενιζέλου 3, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, Aναφέρω ότι υφίσταται: 1. προθεσμία εκατόν τριάντα (130) ημερών για κατάθεση προτάσεων από την 16-03-2021, 2. κλήση παράστασης, εφόσον τον επιθυμεί, στη διαδικασία ενόρκων βεβαιώσεων εξέτασης των παρακάτω μαρτύρων, ενώπιων της Δήμητρας Κωταντούλα, Συμβολαιογράφου Καβαλάς, Μεγ. Αλεξάνδρου 27, την 7η Μαΐου 2021, Παρασκευή και ώρα 11.00 και 11.15 π.μ. Α. Σπυρίδων Σιάτρας του Γεωργίου και της Χριστίνας, κάτοικος Καβάλας,Κωνσταντινουπόλως 5. Β. Ιωάννα Τσουκαλίδου του Κωνσταντίνου και της Κατίνας, κάτοικος Καβάλας, Εθνάρχου Μακαρίου 21. 3. κλήση εμφάνισης στο γραφείο της παραπάνω αναφερομένης διαμεσολαβήτριας στις 13-04-2021, 11.00 π.μ. Καβάλα, 30-03-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10 - Καβάλα Τηλ. 2511111289 - 6931199425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με την με αριθμ. 55/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ δημόσια κάθε κομιστής της με αριθμ. 00029032-7 δίγραμμης επιταγής της ALPHA Τράπεζας ποσού 49.000 € με ημερομηνία 27-7-2020 πληρωτέα στην Ξάνθη υπέρ του Αναστασίου Βαφειάδη με χρέωσή του με αριθμ. GR 8901409000900008013009000 λογαριασμού, να αναγγείλει τα δικαιώματα που έχει και να την καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Ξάνθη, 30/3/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Παυλίδου Βενιζέλου 84, Ξάνθη Τηλ. 2541083988 ΑΦΜ 055258315 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 5888Ζ’/31-03-2021 έκθεσής μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 04-03-2021 αγωγής (Αναγνώρισης κυριότητας, διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης του ενάγοντος ΚΑΚΑΖΑΝΗ Παναγιώτη του Ανδρέα, κατοίκου Κρωβύλης – Π.Ε. Ροδόπης, η οποία στρέφεται κατά του ενάγοντος ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ του Χαλήλ και της Φατμέ, ως νόμιμο κληρονόμο της Μεχμέτ Ογλού Φατμέ του Λουφτή, κάτοικο Κομοτηνής, οδός Σωζοπόλεως αρ.4 και ήδη αγνώστου διανομής, και κατά όσων αναφέρονται στο δικόγραφο, με την οποία αγωγή του ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή του, β) να αναγνωριστεί κύριος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά ποσοστό 100% τμήματος εκτάσεως 702 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά νέα εμβαδομέτρηση 671,29 τ.μ. του μείζονος ακινήτου με ΚΑΕΚ 420173425099/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Εδίρνε Γιολού» ή «Δρόμος Ανδριανουπόλεως» της κτηματικής περιφέρειας Κομοτηνής του ομώνυμου Δήμου της Π.Ε. Ροδόπης, το οποίο περιήλθε στον ενάγοντα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 49758/20.11.1981 συμβολαίου του άλλοτε συμβ/φου Κομοτηνής Νικολάου Παπανικολάου, το οποίο νόμιμα καταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακίου Κομοτηνής στον Τόμο 536 με α.α.22. Να διαταχθεί η διόρθωση της σχετικής ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του άνω περιγραφομένου ακινήτου, ώστε να διαγραφεί το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό αγνώστου 12.50%) και οι εγγραφές στο πρόσωπο των Μεχμέτ Ογλού Φατμέ (ποσοστό 37,50%), Χασάν Σεμπαχεδίν (ποσοστό 33,33%) και Χασάν Χουσεΐν (ποσοστό 16,67%) και να αναγραφεί ως κύριος του επιδίκου τμήματος του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 100% ο ανωτέρω ενάγων, δυνάμει του άνω συμβολαίου. Να διαταχθεί η γεωμετρική μεταβολή, ώστε το εμβαδό του ΚΑΕΚ που θα δημιουργηθεί να ανταποκρίνεται στο εμβαδό του τίτλου κτήσης του, ήτοι 671,29 τ.μ. Με την υπ’ αριθμ. ΤΜ16/04-03-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος κα. Αγαθονίκη Παυλίδου και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι: 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη από το δικαστήριο (αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) 2) Το παρόν δικόγραφο ΕΠΙΔΕΔΕΤΑΙ στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο, εντός της νόμιμης κατά περίπτωση προθεσμίας. Με την παραγγελία για επίδοση για της παρούσης για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.: 2531021610 & 6977586267 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Δια τις υπ’ αριθμόν Β-1907/30-03-2021 και Β-1908/30-03-2021 εκθέσεων επίδοσης, εμού του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, επιδόθηκε, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Στέφανου Δ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ως πληρεξουσίου των: 1. Καλλιόπης ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Φωτεινής συζ. Κωνσταντίνου Καλογερόπουλου, ΑΦΜ 047736759, 2. Όλγας ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ του Ηλία, ΑΦΜ 126869282, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1. Ιωάννη Αβούρη, πρώην κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2. Ειρήνη Αβούρη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Υψηλάντου 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο ΚΛΗΣΗΣ, με χρονολογία 21-03-2021, των πρώτων κατά των: 1. Σταυρούλας Παπαδογεωργή του Παναγιώτη, 2. Άννας Μαρίας Παπαδογεωργή – Στρατάκη του Παναγιώτη, 3. Ναπολέοντος Μπάτσα του Στέργιου, 4. Αναστάσιου Νούσια του Αντωνίου, 5. Χρήστου Νούσια του Αντωνίου, 7. Ιωάννη Αβούρη, 8. Ειρήνης Αβούρη, 9. Μαριέτας Ζαζάνη, 10. Ν.Π.Ι.Δ. «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων», νόμιμα εκπροσωπούμενου, 11. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων», νόμιμα εκπροσωπούμενου, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 14446/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 23/21-03-2021. Δικάσιμος της κλήσης ορίστηκε η 04-06-2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3 και σειρά εγγραφής στο πινάκιο 73ΑΠ Απαλλοτριώσεις, με αριθμό πινακίου 4, Διαδικασία: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, Αντικείμενο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ και ζητάνε να γίνει δεκτή η κλήση. Να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 21-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 115202/252/27-12-2019 αίτησης των εναγουσών που έχει ασκηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων για την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στρέφεται κατά των καθ’ ων η παρούσα. Να γίνει δεκτή η αίτηση των εναγουσών καθ’ όλο το αιτητικό της. Να ανακληθεί η ως άνω διάταξη με οριστικής υπ’ αριθμ. 184/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ειδικής διαδικασίας απαλλοτριώσεων ως προς την υποχρέωση των εναγουσών να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα. Να καταδικαστούν οι καθ’ ων η κλήση στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου των εναγουσών. Η επίδοση έγινε για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστούν όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Αθήνα, 31-03-2021 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προκηρύσσει δυνάμει της υπ' αριθμ. Α18/26-3-2021 αποφάσεώς του, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποιήσεως ακινήτου, δι' ενσφραγίστων προσφορών, με δυνατότητα βελτιώσεως, προς ανάδειξη αγοραστή του επί της οδού Οινόης αρ. 25 στη Γλυφάδα Αττικής οικοπέδου, εμβαδού 601,20 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων (757.000) ευρώ και ελάχιστη προσφορά κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκινήσεως. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί της οδού Αγίας Φιλοθέης αρ. 21 στην Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού «περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (ΦΕΚ 415Β'/4-2-2021) και της σχετικής Διακήρυξης. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ως άνω Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2103352325 (και -317). Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021 Ο Προεδρεύων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΠΡΩΗΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΩΝ 1985-2015 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 6ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΙΣ 2-3-2015 . ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ 3 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ ΤΗΛ.210-8054109 ΚΑΙ 6978252353 ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 10 -ΑΘΗΝΑ. Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Χανιά 30-03-2021 ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 113 Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακόλουθη ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Γ. Χαβαλεδάκης Δ. Χαριτάκης
PrintButton

30-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 9920/29-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια, έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας κας Αναστασίας Ματσίνη με Α.Μ. ΥΔΔΑΔ 2211, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, για λογαριασμό του κ. Αντωνάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και της Ανδρονίκης, πρώην κατοίκου Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Εμμ. Πορτάλιου αριθ. 25, με ΑΦΜ 113628590 και ήδη αγνώστου διαμονής, Γνωστοποίηση/Πρόσκληση ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4640/2019, που επισπεύσθηκε από την εταιρία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” και αφορά στην υπ’ αριθμ. 2485893320/27-10-2006 σύμβαση καταναλωτικού δανείου CASH 4U μετά των προσαρτημάτων και συμφώνων που υπογράφηκαν μεταξύ της ως άνω Τράπεζας, ως καθολικής διαδόχου της “ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετα από την άσκηση της από 25/01/2021 Αγωγής με αριθμό κατάθεσης ΜΤ/16/2021 της επισπεύδουσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με αίτημα “Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (124.904,16). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου”. Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο, στην οδό Ηλιακάκη αριθ. 20 ή εναλλακτικά -δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λόγω Covid-19- με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://us04web.zoom.us/j/5311149975?pwd=NDB0MWVMMkY2ZFJjL3Q0Z1gxUVphdz09 Meeting ID: 531 114 9975 Passcode: 2wZ7HP Και σύμφωνα με αυτή προκαλείται το έτερο μέρος να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ρέθυμνο, 29-03-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθ. 5673Δ/29-03-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σταμάτιο Χουρδά του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, πρώην κατοίκου Ρόδου επί της οδού Αγίων Αποστόλων αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029199980, η από 25/02/2021 και με αριθμ. καταθ. 64/22-03-2021 κατά αυτού αγωγή της Δικαίας Κακούλη του Γεωργίου και της Ζωής, κατοίκου Ρόδου και επί της οδού Αγίων Αποστόλων αριθμ. 19, με Α.Φ.Μ. 101743435, που απευθύνεται προς το Μον/μελές Πρωτοδικείο Ρόδου, κατά την ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών και με την οποία διώκεται η λύση του μεταξύ τους γάμου λόγω διετούς διαστάσεως και για την οποία δικάσιμος ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 61 και τόπος το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Ρόδος, 29 Μαρτίου 2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ελευθ. Κακακιός Δικηγόρος Εθελ. Δωδεκανησίων 28,Ρόδος Τηλ. 6993726933 Α.Φ.Μ. 076793546, Δ.Ο.Υ. Ρόδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Κ. Ωραιοπούλου αρ. 39-τηλ. 6973351286, σύμφωνα με την από 23/03/2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Παπαδόπουλου πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Λαθουράκη του Νικολάου, κατοίκου Θέρμα Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, επέδωσα στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ AΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με την υπ’ αριθμ. 4399Β΄/26-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου για τoν Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με Γενικό Αριθμό 2977/19-1-2021 και με αριθμό 394/2021 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου εναντίον τoυ και κατά της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «PRODECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PRODECO HELLAS» με Α.Φ.Μ.800635474, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο ως άνω πιστό αντίγραφο της ΑΓΩΓΗΣ περιέχεται επίσης η από από 19/01/2021 ηλεκτρονική πράξη της Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και κλήση του ενάγοντος προς τον εναγόμενο: i) να καταθέσει προτάσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην ως άνω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και ii) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Με την ως άνω αγωγή ο κ. Κωνσταντίνος Λαθουράκης ζητά: - Να γίνει δεκτή η αγωγή του - Να καταδικαστεί η εναγόμενη εταιρία, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να του καταβάλλει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η κύρια βάση της αγωγής του, τότε και όλως επικουρικώς, να καταδικασθεί η εναγόμενη δυνάμει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού να του καταβάλλει το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής. - Να καταδικαστεί ο δεύτερος εναγόμενος Κωνσταντίνος Παπασιδέρης του Λουκά για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό (αδικοπρακτική ευθύνη) να του καταβάλει εις ολόκληρον με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία ως διαχειριστής της πρώτης εναγόμενης εταιρίας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. - Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική του δαπάνη. Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Κ. Ωραιοπούλου αρ. 39-τηλ. 6973351286, σύμφωνα με την από 23/03/2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Παπαδόπουλου πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Λαθουράκη του Νικολάου, κατοίκου Θέρμα Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, επέδωσα στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ AΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με την υπ’ αριθμ. 4398Β΄/26-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου για την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «PRODECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PRODECO HELLAS» με Α.Φ.Μ.800635474, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με Γενικό Αριθμό 2977/19-1-2021 και με αριθμό 394/2021 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου εναντίον της και κατά του Κωνσταντίνου Παπασιδέρη του Λουκά, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο ως άνω πιστό αντίγραφο της ΑΓΩΓΗΣ περιέχεται επίσης η από από 19/01/2021 ηλεκτρονική πράξη της Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και κλήση του ενάγοντος προς την εναγόμενη εταιρία: i) να καταθέσει προτάσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην ως άνω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και ii) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Με την ως άνω αγωγή ο κ. Κωνσταντίνος Λαθουράκης ζητά: - Να γίνει δεκτή η αγωγή του - Να καταδικαστεί η εναγόμενη εταιρία, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να του καταβάλλει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η κύρια βάση της αγωγής του, τότε και όλως επικουρικώς, να καταδικασθεί η εναγόμενη δυνάμει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού να του καταβάλλει το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής. - Να καταδικαστεί ο δεύτερος εναγόμενος Κωνσταντίνος Παπασιδέρης του Λουκά για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό (αδικοπρακτική ευθύνη) να του καταβάλει εις ολόκληρον με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία ως διαχειριστής της πρώτης εναγόμενης εταιρίας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. - Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική του δαπάνη.
PrintButton

25-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ "Με την υπ’ αρ. 647Γ/12-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Γεωργίου Μανούσου Κουμεντάκη, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ικέννα ΙΓΚΓΟΥΕΧ του Ιγκουέχ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και έδρας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 15999/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί λύσεως γάμου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. H πληρεξούσια Δικηγόρος Ευφροσύνη Γκρανιά" Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5408Δ /12-02-2021 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της ΣΑΜΠΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ του Ρόμπερτ και της Μαργκαρέτα, κατοίκου Γλυφάδας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 73, ΑΦΜ: 154073603 προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του AIJIANG [ΕΖΙΑΝΓΚ] ZHANG [ΖΑΝΓΚ] του Anwar [Ανγουαρ) Xerip και της Ming (Μινγκ) Zhang, Ιδιωτικό , πρώην κάτοικο Γλυφάδας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 73 και νυν αγνώστου διαμονής , να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ,την από 18-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της πρώτης προς αυτόν με την οποία τον προσκαλεί όπως προσέλθει στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Αριστείδη Δράγιου, (Πανεπιστημίου αρ. 56- Αθήνα), εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας προκειμένου να προβούνε από κοινού στην λύση του συμφώνου συμβίωσης που είχαμε υπογράψει ενώπιον της άνω Συμβολαιογράφου με την υπ’ αριθμόν 5247/21.01.2019 πράξη της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Βάσει της υπ’αριθμό 8501/11.03.2021 έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 21.01.2021 (αριθμός κατάθεσης 94/ΜΤ19/12.02.2021) αγωγής της των Κοκώνας, συζ. Δημητρίου Χατζηπαυλή,το γένος Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ κλπ, κατά της Μαρίκας, θυγ. Κωνσταντίνου Διακαναστάση, ως εναγομένης, τέως κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί (η ενάγουσα) να διαλευκανθεί η, από τους εναγομένους, αμφισβητούμενη ύπαρξη και εγκυρότητα της έννομης σχέσης, που υφίσταται δυνάμει συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου, ανάμεσα στους ενάγοντες και το ακίνητό τους, να άρει την σχετική αβεβαιότητα και ν’αποτρέψει σχετικές μ’αυτό παρούσες ή μέλλουσες διενέξεις, με ισχύ δεδικασμένου, όπου και καλείται η εναγομένη, για την συζήτησή της, να ενεργήσει κατ’άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ. Κως 19.03.2021 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ Με την υπ’ αριθ. 978 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον KORONI RAMADAN του SABRI, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων, οδός Δεληγιάννη αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 22-7-2019 με γακ 5465/2019 και με εακ 255/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 5-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/4 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 254,20 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 975 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αποστολία Γιαννακάρου του Σταύρου, πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδας αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 12-8-2019 με γακ 5778/2019 και με εακ 274/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 19-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/2 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 4.546,72 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 973 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Ζωή Μπακιρτζίδου του Ευστάτιου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγάπης αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 13-8-2019 με γακ 5786/2019 και με εακ 282/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 26-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/4 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 299,72 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 976 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεοφάνη Πυλιανό του Γεωργίου πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Αλαμάνας αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 22-5-2020 με γακ 2110/2020 και με εακ 95/2020 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 15-3-2022 με έκθεμα ΜΚΡ/8 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 430,57 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 974 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Διονύσιο Σαραντόπουλο του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Γαλατσίου, οδός Τραυλαντώνη αρ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 13-8-2019 με γακ 5791/2019 και με εακ 285/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 26-10-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/7 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 1.526,33 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 977 E/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον SIMEON IVANOF του KIRIL πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 209 (πλατεία Κολιάτσου) και ήδη αγνώστου διαμονής η από 25-11-2019 με γακ 8111/2019 και με εακ 370/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου) την 7-12-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/11 στο ακροατήριο Α και ώρα 09:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 570,40 ευρώ. Αθήνα, 24-3-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 9167 Β’ / 24-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμινγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Διαμεσολαβήτριας κ. Αικατερίνης – Μαρία Φεγγίτη,Α.Φ.Μ.057482289 για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΤΕΛΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Λαζάρου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Ιουστινιανού αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-03-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019),ΕΝΤΥΠΟ 3 , Φύλο Βασικών Στοιχείων ΕΝΤΥΠΟ 1, της από 08/01/2021, και με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου, ΓΑΚ 5972/2021 και ΕΑΚ 786/2021 ΑΓΩΓΗΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά των εναγομένων 1. Τσιανάκα Ελένη του Κων/νου και 2. Τελίδη Διονύσιο του Λαζάρου,πρώην κατοίκων Κατερίνης οδός Ιουστινιανού 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής. Αιτούμαστε για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε σε αυτήν να υποχρεωθούν να μας καταβάλλουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε και εβδομήντα εννέα λεπτών (54.915,796), δυνάμει της υπ’αρ. σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου 4174039984/10.10.2006 και με την από 07.03.2016 Πρόσθετη Πράξη της παραπάνω σύμβασης, έντοκα από την 27.08.2020, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό τόκων ανά εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Η πιο πάνω Διαμεσολαβήτρια θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία ( αρθρ. 7 ν.4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάτηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να γίνει μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Και την προσκαλεί ( ως οφείλει) άρθρ. 7 παρ. 2 ν.4640 μα παραστεί με το νομικό συμπαραστάτη της στην Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβηση,, η οποία θα πραγματοποιηθεί 30η του μηνός Μαρτίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ., τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ. Λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι κορονοϊού SARS - CoV-2, η διεξαγωγή της ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Ζοοm με τα ακόλουθα στοιχεία. Τοpic. YAΣ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΝΑΚΑ, Time. Mar 30,2021, 11.00 AM Athens, join Zoom Meeting, στον ακόλουθο σύνδεσμο https ://us05web. zoom. us/i/61Q0867665?pwd=UDJBU2wrZVR6ZnRuRVhPZ2dIOiNFdz09. Meeting ID: 610 086 7665 Passcode: swt8gc. . Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη να επικοινωνήσετε άμεσα με την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο, Αικατερίνη - Μαρία Φεγγίτη του Γεωργίου, Αρδηττού 16 Χαλάνδρι, Αρ.Τηλ. 2106430847 και κιν. 6948204080, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες « ΟΛΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και « ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Αθηνών. Κατερίνη 24 / 03 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ. Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 9166 Β’ / 24-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμινγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Διαμεσολαβήτριας κ. Αικατερίνης – Μαρία Φεγγίτη,Α.Φ.Μ.057482289 για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, πρώην κατοίκου Κατερίνης, οδός Ιουστινιανού αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 132853725, η από 18-03-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ( άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.4640/2019),ΕΝΤΥΠΟ 3 , Φύλο Βασικών Στοιχείων ΕΝΤΥΠΟ 1, της από 08/01/2021, και με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου, ΓΑΚ 5972/2021 και ΕΑΚ 786/2021 ΑΓΩΓΗΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά των εναγομένων 1. Τσιανάκα Ελένη του Κων/νου και 2. Τελίδη Διονύσιο του Λαζάρου,πρώην κατοίκων Κατερίνης οδός Ιουστινιανού 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής. Αιτούμαστε για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε σε αυτήν να υποχρεωθούν να μας καταβάλλουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε και εβδομήντα εννέα λεπτών (54.915,796), δυνάμει της υπ’αρ. σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου 4174039984/10.10.2006 και με την από 07.03.2016 Πρόσθετη Πράξη της παραπάνω σύμβασης, έντοκα από την 27.08.2020, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό τόκων ανά εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Η πιο πάνω Διαμεσολαβήτρια θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία ( αρθρ. 7 ν.4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάτηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να γίνει μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Και την προσκαλεί ( ως οφείλει) άρθρ. 7 παρ. 2 ν.4640 μα παραστεί με το νομικό συμπαραστάτη της στην Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβηση,, η οποία θα πραγματοποιηθεί 30η του μηνός Μαρτίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ., τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ. Λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι κορονοϊού SARS - CoV-2, η διεξαγωγή της ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Ζοοm με τα ακόλουθα στοιχεία. Τοpic. YAΣ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΝΑΚΑ, Time. Mar 30,2021, 11.00 AM Athens, join Zoom Meeting, στον ακόλουθο σύνδεσμο https ://us05web. zoom. us/i/61Q0867665?pwd=UDJBU2wrZVR6ZnRuRVhPZ2dIOiNFdz09. Meeting ID: 610 086 7665 Passcode: swt8gc. . Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη να επικοινωνήσετε άμεσα με την διαμεσολαβήτρια δικηγόρο, Αικατερίνη - Μαρία Φεγγίτη του Γεωργίου, Αρδηττού 16 Χαλάνδρι, Αρ.Τηλ. 2106430847 και κιν. 6948204080, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες « ΟΛΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και « ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Αθηνών. Κατερίνη 24 / 03 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ. Κοτσή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος,24-03-2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.352 Ταχ. Κώδικας : 84 001, Ιός Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286092610 FAX : 2286092592 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΛΗΡΩΝ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΊΟΥ Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου- Ταχυδρομική Δ/νση: Λιμάνι Ίου ΤΚ 84001, Τηλ. 2286092610, Telefax: 2286092592 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286092610 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στην διεύθυνση http://tya.ios.gr. CPV: [71351810-4]-Τοπογραφικές υπηρεσίες, [71322000-1]-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, [71313400-9]-Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα, [71334000-8]-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπονται να εκπονηθούν οι επιμέρους μελέτες: • Τοπογραφική Μελέτη • Μελέτη Λιμενικών Έργων • Περιβαλλοντική Μελέτη • Μελέτη Η/Μ έργων Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 115.876,00 Ευρώ (περιλαμβ. Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης: 8.650,35 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τοπογραφίας, 59.241,09€ για μελέτη κατηγορίας (11) Λιμενικών Έργων, 9.585,32 € για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές, 3.684,66 € για μελέτη κατηγορίας (09) Η/Μ Έργων και 12.174,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες 15%. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (6) έξι μήνες. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 16,27 και 09 και 11 με πτυχία Α’ τάξης και άνω, και κατηγορίας 11 με πτυχία Γ’ τάξης και άνω. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.867,00 ΕΥΡΩ . Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Απριλίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου στη ΣΑΜΠ-067 με Κωδικός Ενάριθμου στο ΠΔΕ 2018ΜΠ06700001. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 44/2021(ΑΔΑ:6ΕΧΕΟΡ5Π-ΣΗ4)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθούν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλίο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 11/2/2021 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2065 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021 Πλήρωσης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021). 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 9. Την υπ’ αριθμ. 447/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7) Απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου, σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 10. Την υπ’ αριθμ. 50/10-03-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΩΩ16-ΟΧΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών έτους 2020». 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24971/6559/07-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 ( Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα , (ΦΕΚ 280 Α ́), όπως ισχύει. 13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45678/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2117/11-02-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2100/11-02-2021 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6 μήνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 190 09, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 27/3/2021 έως και Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (www.rafina-pikermi.gr), στη Διαύγεια και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αιγίνιο 24-03-2021 Αιγίνιο Τ.Κ. 60300 Αριθ. Πρωτ.: 2644 Τηλ. 2353350100, Φαξ. 2353022990 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. WWW.pydnaskolindrou.gr ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού Διακηρύττει ότι : Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της αριθ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Κολινδρού και του δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού με τα κείμενα σε αυτό κτίρια ( κυλικείο , αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ ) στο Αθλητικό Κέντρο Κολινδρού , για χρονική περίοδο δώδεκα ( 12 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 200,00 Ευρώ μηνιαίως . Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή δημοπρασίας : 1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης . 3. Αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής και δηµοτικής ενημερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 4. Απόσπασα ποινικού µμητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και γ) του Προέδρου και του διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µμητρώου δεν είναι λευκό και προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά την επαγγελµατική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, τότε αυτό προκαλεί τον αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα . 6. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου µε το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς του συνόλου των µμισθωμάτων του έτους . Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος µισθώµατος δύο (2) ετών, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του µισθώµατος και την τήρηση όλων των όρων του µμισθωτηρίου. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην κατοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού καθ’ όλη τη διάρκεια της µμισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 7. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαµήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι: Προκειμένου περί φυσικών προσώπων: - Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και Προκειμένου περί νοµικών προσώπων: - ∆εν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - ∆εν βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση - ∆εν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - ∆εν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισµού εκκαθαριστή . Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, δηλώνει αδυναµία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά, µαζί µε το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ένορκη δήλωση περί του ότι δεν τελεί σε µία από τις παραπάνω καταστάσεις, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόµιµου εκπροσώπου του ότι: i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ii. Το µμίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ξενώνας , κολυμβητήριο , κυλικείο και αίθουσα εκδηλώσεων . iii. ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆. iv. ∆εν έχει επιβληθεί σε βάρος του διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία. v. Το προσωπικό που θα εργάζεται στο χώρο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρµόδιες αρχές όπως απαιτείται από τη νομοθεσία . Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ως εξής: α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να φέρουν ως ημερομηνία την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής επίσης την ηµέρα του διαγωνισµού. β) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόµιµα αντίγραφα γ) Ειδικά για το απόσπασα ποινικού µμητρώου κατατίθεται ως πρωτότυπο . δ) τα λοιπά δικαιολογητικά µπορούν να υποβάλλονται: - ως πρωτότυπα - ή ως αντίγραφα . Επισημάνεται ότι: α) τα µη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. µη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία εγγράφου κλπ) και β) η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µμεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. Επισημάνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής διαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή µετά τον διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και να έχουν προσκοµισθεί όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στον φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , 1ος όροφος , γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 – 14.30 ή στο τηλέφωνο 2353350121 ή 103 . Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού , στον Αιγίνιο , στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 13-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός , θα επαναληφθεί στις 20-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Αιγίνιο , 24-03-2021 Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Δ. Μανώλας
PrintButton

23-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 4.419Γ/22-3-2021 έκθεση επιδόσεως, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαμεσολαβήτριας, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά κ. Φωτεινή-Χριστίνα Γκιντώνη, για τον Δημοσθένη Οικονόμου του Αλέξανδρου, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Ζαννή αρ.10-12, με ΑΦΜ 076113810 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, που επισπεύσθηκε από την εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρίας «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που αφορά στην υπ’αριθμ.0000200911115217/13-11-2009 σύμβαση δανείου, Alpha ρύθμισης οφειλών μετά της από 13-11-2009 πρόσθετης πράξης μεταβολής του επιτοκίου που υπεγράφησαν μεταξύ της Άλφα Τράπεζας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της από 19-01-2021 και με αρ.κτθ.520/306/2021 αγωγής της επισπεύδουσας κατά του Δημοσθένη Οικονόμου του Αλέξανδρου προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (35.064,22€), εντόκως από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι από 29/01/2020, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό και τόκων υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό και τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν.2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου». Η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης θα λάβει χώρα στην Αθήνα με τηλεδιάσκεψη την 31 Μαρτίου 2021 ώρα 11πμ. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω viber με κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 6944565001 και σας παρακαλώ να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 22/03/2021 Η Διαμεσολαβήτρια Αλεξάνδρα Σιούλη (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1185) Δωδεκανήσου 40-Κυψέλη ΑΦΜ 043698237 – τηλ. 210 8810311 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8.643Γ/22-3-2021 Έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ελένη Σ. Γυπαράκη, για τον κ. ΠΑΤΕΛΛΗ ΝΟΜΙΚΟ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αγίου Γεωργίου Καλύμνου, και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 040420431, η από 19.03.2021 Γνωστοποίηση - Πρόσκληση μου να παραστεί στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (Ν. 4640/2019), η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., μέσω της εφαρμογής διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων “webex”. Ο προσωπικός μου λογαριασμός είναι: http://meetingsemea37.webex.com/meet/pr1752431378 (ANTHI TSIGKOU), μετά από επίσπευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Για την υπόθεση για την οποία θα διεξαχθεί η ΥΑΣ έχει κατατεθεί η από 11.12.2020 και με αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ.ΕΑΚ: 90894/11050/2020 αγωγή της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εναντίον Πατέλλη Νομικού του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αγίου Γεωργίου Καλύμνου, και ήδη αγνώστου διαμονής. Αθήνα 22-3-2021 Η Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΑΝΘΗ ΤΣΙΓΚΟΥ Δικηγόρος Ιωαννίνων 181-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 10443 ΤΗΛ. 2160019024-025-69736532219 ΑΦΜ: 068438978-Δ.Ο.Υ.: Α’ ΑΘΗΝΩΝ Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Βάσει της υπ’αριθμό 8501/11.03.2021 έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 21.01.2021 (αριθμός κατάθεσης 94/ΜΤ19/12.02.2021) αγωγής της των Κοκώνας, συζ. Δημητρίου Χατζηπαυλή,το γένος Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ κλπ, κατά της Μαρίκας, θυγ. Κωνσταντίνου Διακαναστάση, ως εναγομένης, τέως κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί (η ενάγουσα) να διαλευκανθεί η, από τους εναγομένους, αμφισβητούμενη ύπαρξη και εγκυρότητα της έννομης σχέσης, που υφίσταται δυνάμει συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου, ανάμεσα στους ενάγοντες και το ακίνητό τους, να άρει την σχετική αβεβαιότητα και ν’αποτρέψει σχετικές μ’αυτό παρούσες ή μέλλουσες διενέξεις, με ισχύ δεδικασμένου, όπου και καλείται η εναγομένη, για την συζήτησή της, να ενεργήσει κατ’άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ. Κως 19.03.2021 Η ενάγουσα ΚΟΚΩΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου Χρυσούλας Σουλιώτη , πληρεξούσια του Βασιλείου Παλιούρα του Θεοφάνη και της Δέσπως ,κάτοικο τ.κ. Βαλαώρας του Δήμου Αγράφων με ΑΦΜ;046859516 τηλ. Επικοινωνίας 6972217372 , δια της υπ’αριθ…10390\22.3.2021 εκθέσεως επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 του Κ. Πολ.Δ.,για λογαριασμό της MELJANA MIMAMI του Μουράτ και της Βαλεντίνα , μόνιμο κάτοικο έως την 8.3.2021 Τ.Κ. Βαλαώρας της Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας με ΑΦΜ:116938561 και ήδη αγνώστου διαμονής . Ακριβές αvτίγραφo της από 17.3.2021 ΑΙΤΗΣΗ (ΑΣΦ.Μ. του πρώτου κατά της MELJANA MIMAMI του Μουράτ, ,πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα όπως: Α] Να ανατεθεί σε εμένα προσωρινώς η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μου Αλέξανδρου, που γεννήθηκε την 4-12-2013 και τον Θεοφάνη, που γεννήθηκε 14η -9-2016 Β] Να καθοριστεί ως διαμονή των ανηλίκων τέκνων μας, η μόνιμη κατοικία μου στην Τ.Κ Βαλώρας Δήμου Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Γ] Να απαγορευθεί προσωρινώς στην καθ’ ής η έξοδός της από την Ελλάδα μετά των ανηλίκου τέκνου μας. Δ] Να αναγγελθεί εναντίον της καθ’ ής η παρούσα, προσωπική κράτηση έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης και Ε] άλλως και όλως επικουρικώς να καθορισθεί η επικοινωνία μου κατά τα εις το ιστορικό της παρούσας εκτιθέμενα .ΣΤ Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μέχρι της εκδόσεως της απόφασης επί της παρούσης αιτήσεως, η οποία να αναθέτει αποκλειστικά σε μένα προσωρινώς την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων μας, αλλά και να διατάσει την απαγόρευση εξόδου από την χώρα και την υποχρέωσή της για γνωστοποίηση της διαμονής της. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. -Να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας μου δικηγόρου. .Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει: Α) η από 18.3.2021 και αρ. κατάθεσης Ασφ.Μ.8/2021 έκθεση της . Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ . Β)Πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας κ. Θωμαής Γιαννέκου που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης για την έκδοση Προσωρινής διαταγής την Πέμπτη 18.3.2021 και ώρα 13:00 χωρίς κλήτευση της καθ’ης .Γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της άνω Προέδρου με την οποία ΔΕΧΕΤΑΙ έν μέρει την αίτηση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά , εως την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής , στην καθ’ης η αίτηση να μεταβεί από κοινού με τα τέκνα της , Αλέξανδρο και Θεοφάνη , εκτός της Χώρας και να ορίσει τόπο διαμονής αυτών στην αλλοδαπή .Δ) Πράξη της άνω Προέδρου που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και χρόνο την 9η -04.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μεσιμβρινή . Διατάσσεται η κλήση της καθ’ής με επίδοση της αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8) ημέρες πριν την συζήτηση με επιμέλεια του αιτούντος . Ε ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση η MELJANA MIMAMI του Μουράτ και της Βαλεντίνα , μόνιμο κάτοικο έως την 8.3.2021 Τ.Κ. Βαλαώρας της Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας και ήδη αγνώστου διαμονής , για τις νόμιμες συνέπειες η οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της παρούσας όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει.,καθώς επίσης όπως συμμορφωθεί με την παραπάνω Προσωρινή Διαταγή. . Η Δικαστική Επιμελήτρια Σταυρούλα κ. Αυφαντή Περίληψη της υπ’ αριθμ. 330/2021ΠΠρΑθηνών (Τακτική/Ειδικό Εμπορικό) Σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 330/20-1-2021 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έκρινε κατά την τακτική διαδικασία (ειδικό εμπορικό) την από 21-10-2019 με ΓΑΚ 93903 & ΕΑΚ 2986/ 30-10-2019, αγωγή της της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία Θ ΤΣΙΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. SOUVLAKING, εδρεύουσα στην Βούλα Αττικής (Βασιλέως B. Παύλου αρ. 6 τ.κ. 166 73) , με ΑΦΜ 801076412 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θωμά Τσίρη του Δημήτερ και τον κ. Vraja Adnand του Muharrem ΚΑΤΑ του Μούτσι Ολγκέρτι του Μήτσο κατοίκου εξ έδρας Περιστερίου Αττικής (Δ. Γούναρη αρ.1) με ΑΦΜ 118343200, ιδιοκτήτη της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΜΟΥΤΣΙ ΟΛΓΚΕΡΤΙ του Μήτσο, με δ.τ. PERI SOUVAKING. Η απόφαση δέχται εν μέρει την αγωγή, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο 1. Να άρει την προσβολή του σήματος της ενάγουσας με την αφαίρεση του προσβάλλοντος διακριτικού γνωρίσμαστος-σημείου που χρησιμοποιεί εν είδει σήματος από τα έντυπα, τα διαφημισικά φυλλάδια, τα σημεία εξωτερικά (επιγραφές) & εξωτερικα του κειμένου επί του καταστήματος της, του domain name της επιχείρησης με την απόσυρση απο την αγορά κάθε προιόντος, ηλ. καταχώρισης και διαφημιστικού υλικούπου φέρει το άνω διακριτικό γνώρισμα 2) να παραλείπει την προσβολή του σήματος της ενάγουσας στο μέλλον με την προμήθεια, κατοχή, πώληση, διαφήμιση, προώθηση, διάθεση καθ’οιονποιονδήποτε τρόπο και προσφορά προς πώληση προϊόντων της επιχείρησης του με διακριτικό γνώρισμα τη λέξη SOUVLAKING,απειλεί τον εναγόμενο με χρημαική ποινή 6.000 ευρώ για κάθε παράβαση της προηγούμενης διάταξης, επιδικάζει 2.000 ευρώ ως ηθική βλάβη υπέρ της ενάγουσας, κυρήσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, κατά την καταψηφιστική διάταξη της άρσης προσβολής & παράλειψής της στο μέλλον, διατάσσει η δημοσίευση της απόφασης σε δύο εφημερίδες στην Αθήνα και επιδικάζει 350 ευρώ δικαστική δαπάνη υπέρ της ενάγουσας. Περίληψη της με αριθμό 572Δ / 19.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, της από 16-03-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω απ' αυτή πράξεις: α) το υπ’ αριθμ. Π2927533/17-03-2021 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 26,10 Ευρώ του Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ και β) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13664/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 1760/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Υπ-Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, του πιο πάνω Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:16. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 571Δ / 19.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, της από 19-02-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω απ' αυτή πράξεις: α) το υπ’ αριθμ. Π2926341/16-03-2021 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 25,90 Ευρώ του Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ και β) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13350/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 1706/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Υπ-Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, του πιο πάνω Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:04. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ0ΙΝΩΡ7-ΒΒΓ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό-Αργυρούπολη, 22/02/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 9383 ___________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 48/ 2021 Συμπληρωματική της υπ’ αρ. 27/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” 3. Την υπ’ αρ. 13015/3-02-21 (Αρ.Πρωτ. εισ. 6891/8-2-2021) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 4. Την υπ’ αρ. 4833/15-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής "Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης" (ΦΕΚ 266/27-01-2021 τ.Β’). 5. Την υπ’ αρ. 27/2021 (αρ. πρωτ. 6081/3-2-2021- ΑΔΑ: 6Ω7ΑΩΡ7-ΧΑ1) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για το έτος 2021 (ΦΕΚ 511/9-2-2021/ τ.Β’). 6. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν ανάγκες εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες, στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 7. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η απασχόληση κατά τη νύχτα και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες, συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση 50.864 ωρών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τη νύχτα και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου, συναφών με τα αντικείμενα της υπηρεσίας ως εξής: 1. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 6 2.184 2. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 1 100 3. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 16 4.860 3. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ: 2 720 3. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 1 480 4. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 102 33.910 4. B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 26 7.410 4. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 22 1.200 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021 Κ.Α. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Δαπάνη 10 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 20.000,00 30 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 35 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 45 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 50 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 10 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 30 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 20 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 2.000,00 30 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 35 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 45 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ: 31.500,00 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
PrintButton

19-03-2021

on .

ΑΔΑ: 6Ν56ΟΡΙΩ-ΔΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - Τ.Κ. 85 132 - ΡΟΔΟΣ Ρόδος, 17/03/2021 ΤΗΛ. (22410) 43500 & (22410) 43517 Αριθ. Πρωτ. 526 Πληροφορίες: Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλέφωνο: (22410) 43500-43517 Φαξ: (22410) 34949 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site: www.litando.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη για 2 έτη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 1.412.139,75 € μαζί με το Φ.Π.Α. (470.713,25 για κάθε έτος). Κωδικοί CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εφαρμογή του κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας, και τη μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Τουριστικού Λιμένα ΡΟΔΟΥ για τη μείωση της τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου η Εγκατάσταση αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004. Δικαίωμα συμμετοχής: Προϋποθέσεις συμμετοχής / Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 άδεια σε ισχύ (Αδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Απαιτείται επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Γενικός χρόνος παράδοσης - Διάρκεια: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: ΔΛΤΝΔ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΣ Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ' αριθμό πρωτ. 525/17-03-2021 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου - ΔΛΤΝΔ (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement,gov.gr. Ημερομηνία Εναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: Ημερομηνία: 18/03/2021 Ημερομηνία & Ωρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: Ημερομηνία: 22-04-2021 και ώρα 11.00 π.μ. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 15.184,30 ευρώ (2% επί της 2-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 18/03/2021. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Β. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλέφ. 2106593838 Φ.Ε-312Ν/ΑΔ.1704 Σ.- 387 - Αθήνα, 16 Μαρ. 21 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. Α33/2021 (2 Μαρτίου 2021) Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) αναστέλλεται η καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών της παρ.8.α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διεθνούς νατοϊκού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τ/Δ στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-312Ν), η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008060399 2020-01-28 και περίληψη αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΧΗΗ6-ΡΝΘ. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 7 Μαΐου 2021. Πληροφορίες: Μ.Υ. Γεώργιος Βέργος, ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ, τηλ. 2106593838, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ακριβές Αντίγραφο Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Μπόζνος Ασμχος (ΜΕ) Εμμ. Βασιλάκης Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ Δντής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ ΑΔΑ ΠΡΟΔ : Ω21Χ46907Ο-ΗΧ9 ΠΡΑΞΗ: 701 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16-03-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3995 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΔΑ:6Τ0546907Ο-6ΜΦ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» AΔΑΜ:21PROC008293088 ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 22510 - 26390 FAX:22510-37130 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 19η/22-09-2020 (θέμα 40ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια σετ συνδυασμένης αναισθησίας για ένα έτος, (CPV :33170000-2). Προϋπολογισμός δαπάνης 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 02-04-2021 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Χάχαλης Ιωάννης τηλ. 2251351712. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

31-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Στην Αθήνα, σήμερα στις Τριάντα (30), του μήνα Μαρτίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.50 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Α. ΝΤΑΝΑΚΟΥ, Διαμεσολαβήτριας, διά της υπ αριθμ. 8.652Γ/30-3-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Νέας Ιωνίας, οδός Σπάρτης αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 29-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 8-4-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: ΑΘΗΝΑ/Διεύθυνση: Πατησίων 89, τρίτος όροφος Τ.Κ. 10434. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξ αιτίας του covid 19 υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθουν στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή τους προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος: ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, πρώην κάτοικος και επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 Νέα Ιωνία, ΑΦΜ: 076174422 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΑΚΟΥ του Αναργύρου (ΑΜ/ΑΜ/ΥΔΔΑΔ: 2006). ΑΦΜ: 066119148 Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Ιακωβίδου αρ. 21-Ανω Πατήσια, Αριθμός τηλεφώνου: 6974471732, 22280-31318. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της από 18-11-2003 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 4034183780, που υπεγράφη μεταξύ των μερών και η οποία λόγω υπερημερίας του ετέρου μέρους καταγγέλθηκε διά της επιδοθείσης στις 24-6-2019 εξώδικης καταγγελίας συμβάσεως και η οποία απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των (73.687,57) ευρώ, πλέον τόκων κ.λ.π. και όπως αυτή ειδικώτερα αναλύεται. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 15-12-2020 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 11052/17-12-2020 και ΓΑΚ: 90896/17-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 26-4-2021. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-3-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ.11.361, 11362/29-3-2021 εκθέσεις μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ροδάνθης Πετραδέλλη πληρεξούσιας του Νικόλαου Τουλάτου του Νικολάου κατοίκου Άργους με Α.Φ.Μ 119153112, επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου ως αρμόδια αντίστοιχα για τους Αντώνιο Καντιάνο του Λεωνίδα με τελευταία γνωστή κατοικία στη Ν. Ιωνία οδός Δεμιρδεσίου αρ. 157 και Δημήτριο Γουργιώτη του Αθανασίου με τελευταία γνωστή κατοικία στην Αθήνα οδός Δημητρακοπούλου αρ. 2, ακριβές έγχαρτο αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό με νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 31/01/2021 Έκθεσης κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης Επαναπροσδιορισμού κατά τις διατάξεις του Νόμου 4745/2020 ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με ΑΡΙΘΜ. Πρωτ. ΕΓΔΙΧ: 131529, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ O Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωτήριος Ρουμελιώτης, που έχει την έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 57), σύμφωνα με την από 30.3.2021 έγγραφη μου παραγγελία ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Φιλιώς Βουλώνη του Θεοδώρου (Κηνυγών αρ. 15, Πόρτο Ράφτη) με Α.Φ.Μ. 032387595, επέδωσε με την με αριθμό 214 Ι΄ /30-3-2021 Έκθεση επίδοσης στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη για τον Θεόδωρο Λιάρο του Αντωνίου και της Σωτηρίας, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, επί της Λεωφ. Θηβών αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένα αντίγραφα: α) της ηλεκτρονικής βεβαίωσης της υπ’ αρ.109923/26-1-2021 υποβληθείσας Αίτησης Επαναπροσδιορισμού της αναφερόμενης σε αυτήν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας της με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ 3861/1672/5-12-2014 Αίτησης της Φιλιώς Βουλώνη, του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4745/2020 και β) της σχετικής παρά πόδας αυτής, καθ’ εαυτής Αίτησης Επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 3869/2010 όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020, μετά της παρά πόδας αυτής ακριβούς εκτύπωσης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 1419/1031/4-3-2021 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας της ανωτέρω Αίτησης Επαναπροσδιορισμού του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, μαζί με γ) το ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ 3861/1672/5-12-2014 Αίτησης της Φιλιώς Βουλώνη του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 προς γνώση του Θεόδωρου Λιάρου και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως όπως ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, και μετάσχει στην ανοιγείσα Δίκη εναντίον του, η οποία αφορά ρύθμιση οφειλών της Φιλιώς Βουλώνη και ειδικώς εναντίον του, ύψους 44.990,68 ευρώ, κατά την άνω αίτηση ν. 3869/2010, καταθέτοντας προτάσεις και τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα τον Ν. 4745/2020. Αθήνα, 30.3.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Β. Μανουράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 3541Α΄/30-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Τζανογιώργη Δημήτριο - Νεκτάριο για τον Ιωάννη Σαλονικίδη του Κωνσταντίνου και της Βιολέτας, κάτοικο Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 24-03-2021 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών με αρ. Έκθ. Κατάθεσης 20/2021 με επίσπευση των Ραφαήλ Σταυρόπουλου και Αθηνάς Δάλλα, κατοίκων Γιαννιτσών, Κωνσταντινίδη 7 κατά του Ιωάννη Σαλονικίδη. Με την ως άνω αγωγή ζητείτε να αναγνωριστούν οι ενάγοντες δικαστικοί συγκύριοι , συννομείς και συγκάτοχοι ποσοστού 6/8 εξ αδιαιρέτου του σχετικού οικοπέδου και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο κάθε ένας από αυτούς. Επίσης ορίζεται κοινοποίηση της παρούσας προς τον εναγόμενο εντός 30 ημερών και κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από σήμερα αντίστοιχα κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στη δικάσιμο που ορίστηκε αρμόδια όπως ο νόμος ορίζει. Ο Δικ. Επιμελητής ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 215 I’/΄/30-03-2021 έκθεσή επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, κοινοποιήθηκε στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Γυπαράκη Ελένη, επισπεύσει του αιτούντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», ΑΦΜ: 096066819 ΔΟΥ Αλεξ/πολης, που εδρεύει στην Αλεξ/πολη, στο 2ο χλμ Αλεξ/πολης - Παλαγίας και εκπροσωπείται νόμιμα, δια του καθ’ ού Θεοφίλου Χριστόδουλου του Αποστόλου, φαρμακοποιού με Α.Φ.Μ.: 145517130 πρώην κάτοικο Πέπλου Φερών Ν. Έβρου και νυν αγνώστου κατοικίας και διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26.03.2021 αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και με έκθεση κατάθεση δικογράφου Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής, Γ.Α.Κ:15906/2021 και Ε.Α.Κ.: 1875/2021 την 29.03.2021 του ως άνω αιτούντος, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών και στρέφεται κατά του ως άνω καθ’ ού, ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινή διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές) αυτής η 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στο Κατάστημα του Πρωτ/κειου Αθηνών ενώπιον Προέδρου Υπηρεσίας και στο γραφείο αυτού κτίριο 5 γραφείο με κλήτευση καθ’ ού πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την οποία ζητεί: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας, Να διαταχθεί εκ του Δικαστηρίου Σας ως προσήκον ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση της αποζημίωσης του καθ’ ού από τον Ειδικό λογαριασμό υπό την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού» που τηρείται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο υπό την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» εις χείρας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ειδικού λογαριασμού που λειτουργεί με την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)», στις πάσης φύσεως παρούσες ή μέλλουσες απαιτήσεις του καθ’ ού και κάθε χρηματική απαίτηση, υφιστάμενη ή μελλοντική η οποία προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (35.179,85€) νομιμοτόκως και μέχρι της άρσης αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ. με την οποία θα διατάσσεται η απαγόρευση διάθεσης και μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής περιουσίας του καθ’ ού εις χείρας του τρίτου και συγκεκριμένα της αποζημίωσης του καθ’ ού από τον Ειδικό λογαριασμό υπό την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού» που τηρείται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο υπό την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» εις χείρας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ειδικού λογαριασμού που λειτουργεί με την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» έως την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης μου και Να καταδικαστεί ο καθ’ ού στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η ανωτέρω πράξη ορίζει. Αθήνα, 30.03.2021 Η Πληρεξούσια δικηγόρος Μπέρδου Σ. Αικατερίνη Δικηγόρος (Α.Μ.Δ.Σ.Α.250) Έλλης 10-Αλεξ/πολη ΤΗΛ.2551032942 FAX 2551032475 ΚΙΝ. 6936158644 ΑΦΜ:125605162- Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

27-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) O υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος, με την ιδιότητά μου ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία "ΖΑΧΑΚΟΣ Δ. - ΡΗΓΑΣ Ν. ΑΕΔΕ" (Α.Φ.Μ.: 996881438), με έδρα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Πολυτεχνείου 19, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Χαράλαμπου Μεϊδάνη Δικηγόρου–Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (ΑΜ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 33), κατοίκου Αθήνας, οδός Υψηλάντου αρ.39, εταίρου της Δικηγορικής εταιρείας ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με Α.Φ.Μ 997073003, επέδωσα στις 26-03-2021 (αρ. εκθ.3431Γ΄) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για την Μαρία Εμβολιάδου του Βασιλείου με Α.Φ.Μ 025039273, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 19-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, μετά του συνημμένου Φύλλου Βασικών Στοιχείων, του αναφερθέντος Δικηγόρου-Διαμεσολαβητή με την οποία γνωστοποιεί στους: 1)Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 2)Νικόλαο Βόσσο 3)Μαρία Εμβολιάδου 4)Ευάγγελο Μαντζαβίδη ότι η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο αρ. 7 του Ν.4640/2019, θα λάβει χώρα την 5η Απριλίου2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και τους καλεί να παραστούν σε αυτή με τον νομικό παραστάτη τους, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ΑΘΗΝΑ: μέσω πλατφόρμας ZOOM στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://us02web.zoom.us/j/87441453258?Pwd=QVBVMWtTL0cwV09FQ IE5aURGRWhuZz09 (Meeting ID: 874 4145 3258 - Passcode: 654965), λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι του Covid 19, εναλλακτικά στο χώρο των γραφείων της Δικηγορικής μας Εταιρείας επί της οδού Υψηλάντου αρ. 39, Αθήνα. Συμμετέχοντα Μέρη: Α. Επισπεύδον μέρoς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έδρα Αιόλου 86, Αθήνα με ΑΦΜ 094014201. Νομικός Παραστάτης: Νικόλαος Βόσσος του Αγγέλου, Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Μοσχάτο, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Β. Έτερα μέρη: 1. Μαρία Εμβολιάδου του Βασιλείου με Α.Φ.Μ 025039273, πρώην κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ.28 και ήδη αγνώστου διαμονής 2.Ευάγγελος Μαντζαβίδης του Νικολάου με Α.Φ.Μ 028647733, πρώην κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ.28 και ήδη αγνώστου διαμονής ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Μεϊδάνης του Παναγιώτη, κάτοικος ως άνω, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία σύναψε ιδιωτική σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου με τους εναγόμενους για την χορήγηση δανείου. Λόγω μη καταβολής των συμφωνηθεισών δόσεων καταγγέλθηκε η σύμβαση και το συνολικό ποσό της οφειλής περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Θεσσαλονίκη 26/3/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) O υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος, με την ιδιότητά μου ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία "ΖΑΧΑΚΟΣ Δ. - ΡΗΓΑΣ Ν. ΑΕΔΕ" (Α.Φ.Μ.: 996881438), με έδρα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Πολυτεχνείου 19, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Χαράλαμπου Μεϊδάνη Δικηγόρου–Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (ΑΜ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 33), κατοίκου Αθήνας, οδός Υψηλάντου αρ.39, εταίρου της Δικηγορικής εταιρείας ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με Α.Φ.Μ 997073003, επέδωσα στις 26-03-2021 (αρ. εκθ.3430Γ΄) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τον Ευάγγελο Μαντζαβίδη του Νικολάου με Α.Φ.Μ 028647733, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 19-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, μετά του συνημμένου Φύλλου Βασικών Στοιχείων, του αναφερθέντος Δικηγόρου-Διαμεσολαβητή με την οποία γνωστοποιεί στους: 1)Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 2)Νικόλαο Βόσσο 3) Μαρία Εμβολιάδου 4)Ευάγγελο Μαντζαβίδη ότι η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο αρ. 7 του Ν.4640/2019, θα λάβει χώρα την 5η Απριλίου2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και τους καλεί να παραστούν σε αυτή με τον νομικό παραστάτη τους, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ΑΘΗΝΑ: μέσω πλατφόρμας ZOOM στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://us02web.zoom.us/j/87441453258?Pwd=QVBVMWtTL0cwV09FQ IE5aURGRWhuZz09 (Meeting ID: 874 4145 3258 - Passcode: 654965), λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι του Covid 19, εναλλακτικά στο χώρο των γραφείων της Δικηγορικής μας Εταιρείας επί της οδού Υψηλάντου αρ. 39, Αθήνα. Συμμετέχοντα Μέρη: Α. Επισπεύδον μέρoς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έδρα Αιόλου 86, Αθήνα με ΑΦΜ 094014201. Νομικός Παραστάτης: Νικόλαος Βόσσος του Αγγέλου, Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Μοσχάτο, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Β. Έτερα μέρη: 1. Μαρία Εμβολιάδου του Βασιλείου με Α.Φ.Μ 025039273, πρώην κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ.28 και ήδη αγνώστου διαμονής 2.Ευάγγελος Μαντζαβίδης του Νικολάου με Α.Φ.Μ 028647733, πρώην κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση αρ.28 και ήδη αγνώστου διαμονής ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Μεϊδάνης του Παναγιώτη, κάτοικος ως άνω, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία σύναψε ιδιωτική σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου με τους εναγόμενους για την χορήγηση δανείου. Λόγω μη καταβολής των συμφωνηθεισών δόσεων καταγγέλθηκε η σύμβαση και το συνολικό ποσό της οφειλής περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Θεσσαλονίκη 26/3/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 242/2021 έκθεση του κ. Εισηγητή πτώχευσης της εταιρείας, με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, στην Ν. Μάκρη Αττικής, οδός Μυρσίνης 3Α και 3Β Ο.Τ. 299, 1.-Η Ε-2, αυτοτελής - διαιρεμένη, ανεξάρτητη και διακεκριμένη (κάθετη) ιδιοκτησία, με την επ' αυτής διώροφη κατοικία - μεζονέτα, αποτελούμενη από ισόγειο (καθιστικό, κουζίνα και W.C., εσωτερική κλίμακα, προς τον πρώτο (Α) όροφο, έναν ημιϋπαίθριο χώρο, συνέχεια του καθιστικού, επιφάνειας (33,70 τ.μ.) και κλειστό χώρο θέσεως στάθμευσης αυτοκινήτων, (16,92 τ.μ.), (Α), όροφο(δυο υπνοδωμάτια, λουτρό, κλίμακα επικοινωνίας ισόγειο, τρεις ημιυπαίθριους χώρους, και εξώστη στην ανατολική και δυτική πλευρά,. επιφάνειας 43,49 τ.μ και δώμα, Συνολικής επιφάνειας 77,19 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 109,57 τ.μ. σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, με 330/οοο ποσοστά συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο. 2.-Η Ε-3, αυτοτελής - διαιρεμένη, ανεξάρτητη και διακεκριμένη (κάθετη) ιδιοκτησία, με διώροφη κατοικία - μεζονέτα, αποτελούμενη από ισόγειο (καθιστικό, κουζίνα και W.C., εσωτερική κλίμακα, προς τον πρώτο (Α) όροφο, ημιϋπαίθριο χώρο, συνέχεια του καθιστικού, επιφάνειας (33,70 τ.μ.) και κλειστό χώρο θέσεως στάθμευσης αυτοκινήτων, (16,92 τ.μ.), (Α), όροφο(δυο υπνοδωμάτια, λουτρό, κλίμακα επικοινωνίας ισόγειο, τρεις ημιυπαίθριους χώρους, και εξώστη στην ανατολική και δυτική πλευρά,. επιφάνειας 43,49 τ.μ. και δώμα, Συνολικής επιφάνειας 77,19 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 109,57 τ.μ. σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, με 330/οοο ποσοστά συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο. Οι άνω κατοικίες, (κάθετες ιδιοκτησίες), αποτελούν τμήματα οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως, 750 τ.μ Το οικόπεδο ευρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου πόλεως είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά κανόνα σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις. Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 για εισφορά σε γη και χρήμα. Η περιοχή, έχει υπαχθεί στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Ν. Μάκρης, δυνάμει του από 15-12-1986 Π.Δ., που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 43/Δ/1987 Φ.Ε.Κ., για το οποίο δεν είχε κυρωθεί η πράξη Εφαρμογής. Ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς, 107.000€ καθεμία. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή, ως εγγύηση κατά την κατακύρωση και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η εκποίηση θα γίνει, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του Εισηγητή, την 12-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, κατά το άρθρο 148 ΠτΚ παρ. 3,4 και 5 ως ισχύει και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 Περίληψη Δημοσίευσης Επιδοθέντος Δικογράφου Με επιμέλεια της κ. Αικατερίνης Καμπούρη, Δικηγόρου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ.46 με την ιδιότητα της συνδίκου της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» και δυνάμει της σχετικής υπ’ αριθμ. 5169/2-12-2020 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Γκολέση Γ. Αναστασίας, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Στέλιου Χριστοφορίδη του Γεωργίου και της Κυριακής, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Θράκης αρ.13 και ηδη αγνώστου διαμονής, η 16-11-2020 ΑΓΩΓΗ του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου με αριθμό κατάθεσης 680/2020, με ημερομηνία δικασίμου 10-5-2021 και ζητά 1)να γίνει καθ΄ολοκληρία δεκτή η αγωγή, 2)να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» το χρηματικό ποσό των 1.947,50€, νομιμοτόκως από τότε που έπρεπε να καταβάλει εκάστη οφειλόμενη δόση ήτοι από την 4η-8-2014 για την οφειλόμενη ολόκληρη 1η δόση της επίδικης σύμβασής του και ούτω καθ’ εξής για εκάστη των επομένων οφειλομένων δόσεων, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το χρηματικό ποσό των ευρών 500,00€ για χρηματική ικανοποίηση της πτωχής λόγω της προσγενόμενης σε αυτή ηθικής βλάβης εκ της αιτίας της εκ μέρους του εναγόμενου τελεσθείσης αδικοπραξίας, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση , ήτοι να καταβάλει συνολικά το ποσό των 2.447,50€, νομιμοτόκως κατά τις ανωτέρω διατάξεις, 2)άλλως και όλως επικουρικός να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην σύνδικο της πτώχευσης το ως άνω χρηματικό ποσό των 1.947,50€ νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, 5)να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, 6)να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Αθήνα 16-11-2020 Η σύνδικος της πτώχευσης Αικατερίνη Ζ Καμπούρη Περίληψη Δημοσίευσης Επιδοθέντος Δικογράφου Με επιμέλεια της κ. Αικατερίνης Καμπούρη, Δικηγόρου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ.46 με την ιδιότητα της συνδίκου της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» και δυνάμει της σχετικής υπ’ αριθμ. 5168/2-12-2020 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Γκολέση Γ. Αναστασίας, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ του Αθανασίου και της Χρυσούλας πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αθηνάς αρ.20 και ηδη αγνώστου διαμονής, η 16-11-2020 ΑΓΩΓΗ του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 71216/2020, ημερομηνία δικασίμου 13-05-2021 και ζητά 1)να γίνει δεκτή η αγωγή, 2)να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» το χρηματικό ποσό των 1.326,35€, νομιμοτόκως από τότε που έπρεπε να καταβάλει εκάστη οφειλόμενη δόση και ειδικότερα : α)το επιμέρους ποσό των ευρώ 20,50 εκ της πρώτης επίδικης υπ΄αριθμ.011/4.674 σύμβασης νομιμότοκα από της 31η-12-2015 για την οφειλόμενη 24η (τελευταία) δόση του, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής, β)το επιμέρους ποσό των ευρώ 1.305,85 εκ της δεύτερης επίδικης υπ΄ αριθμ. 011/5.082 σύμβασης νομιμότοκα από την 1η-2-2016 για την οφειλόμενη 1η δόση του και ούτω καθ’ εξής για έκταση των επιμένων οφειλόμενων δόσεων, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 3)το χρηματικό ποσό των 500.00€ για χρηματική ικανοποίηση της πτωχής λόγω της προσγενόμενης σε αυτή ηθικής βλάβης εκ της αιτίας της εκ μέρους του εναγόμενου τελεσθείσης αδικοπραξίας, νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι να καταβάλει συνολικά το ποσό των 1.826,35€ νομιμοτόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, 4)άλλως και όλως επικουρικός να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην σύνδικο της πτώχευσης το ως άνω χρηματικό ποσό των 1.326,35€ νομιμοτόκως από την επίδοσης της παρούσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, 5)να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, 6)να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Αθήνα 16-11-2020 Η σύνδικος της πτώχευσης Αικατερίνη Ζ Καμπούρη Περίληψη απόφασης [αγνώστου διαμονής] Με την με αρ. 4562Ε/24-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δ. Επιμ/τή Εφετείου Αθηνών [ΑΜ997] Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επι- δόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η με αρ.3920/2020 απόφαση του Μ. Πρωτοδικείου Πειραιά, «Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε την 1η-12-1985 στον Ιερό Ναό Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι Αττικής…». Υπερ του ενάγοντος Σταύρου Κωστογλάκη του Παναγιώτη, κατοίκου Παγκρατίου Αθήνας Αττικής,οδός Λυσικρά- τους αρ.61, κατά της εναγομένης Στέλλας Στολιδάκη του Εμμανουήλ πρώην κατοί- κου Κερατσινίου Αττικής,οδός Προύσσας αρ.56 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση κ΄ για τις νόμιμες συνέπειες. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αγγελική Π. Γεωργάτου (Διον. Αιγινήτου 5,Αθήνα, τηλ.210 5230265- 6986562020) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 22/03/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριάννα Ν. Μπαμπάτσικου, ως διαμεσολαβήτρια εν προκειμένω της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 5077/24.03.2021 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, την από 22/03/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4640/2019), για τον Μεταλλινό Δημήτριο του Σπυρίδωνος, πρώην κάτοικο Πολυγώνου, οδός Παταράκη, αρ. 8, ΤΚ 11476 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί μετά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του, κατόπιν ασκήσεως της από 18-12-2020 αγωγής του επισπεύδοντος μέρους, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κατά του ετέρου μέρους, με ΕΑΚ: 11142/21-12-2020 ΚΑΙ ΓΑΚ: 91528/21-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 30-04-2021, για απαίτηση η οποία απορρέει εκ της από 06/03/2007 σύμβασης ανοικτού προσωπικού δανείου που υπεγράφη μεταξύ των μερών και η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, λόγω υπερημερίας του έτερου μέρους και η οποία ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (71.688,88€). Αθήνα 26.03.2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας Αθήνα 26.3.2021 Α.Π. 189 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανακαίνιση και διαμόρφωση του 5ου ορόφου του Θεραπευτηρίου με συνολικό προϋπολογισμό 261.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και μελέτης θα γίνεται από την 29η.3.2021 από το Γραφείο Προέδρου του Θεραπευτηρίου (1ος όροφος), από τις 9.30 έως και τις 12.30. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, έως τις 12.4.2021 και ώρα 14 .00 μ.μ. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Για την εταιρεία Γεώργιος Πολυμενέας Πρόεδρος Δ.Σ. Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Μοσχάτο 26/3/2021 ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4637 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Προκηρύσσει Δημοπρασία για την περισυλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με κριτήριο κατακύρωσης όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου) στις 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. Στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην διακήρυξη. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 10% επί της συνολικής εκτιμητέας αξίας 79.650,00 € ήτοι 7.965,00 € (για διάστημα τριών (3) ετών). Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00 έως 13.00) από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ- Τηλ. 2104821086 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosmochatou-tavrou.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 20274 ΕΞΕ 2021 Κτηματική Υπηρεσία Ευβοίας Ημ/νία: 26/03/2021 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων» Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, δύο κατασκευασμένα εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος στενά μονοπάτια, τα οποία έχουν μέσο πλάτος περί τα 80 cm και πάχος πλάκας περί τα 10 με 15 cm και καταλήγουν στη θάλασσα, στην περιοχή «Κρόνιζα» Τ.Κ Δροσιάς, του Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας. Η εν λόγω θέση εντοπίζεται μετά το Κτυπονήσι ή Εγγλεζονήσι προς Λουκίσια, σε απόσταση 9,3 χλμ. από την παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας α/α Λάβδα Κωστούλα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ/Α΄
PrintButton

24-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ν.4745/2020 Με την υπ’ αριθμ. 10534Β/23-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιά, Γεωργίου Ι. Πάπαρη, και κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών, Αναστασίου Δ. Καραμπογιά, πληρεξουσίου Δικηγόρου της αιτούσας, Καλλιόπης Βαγενά του Παναγιώτη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον πρώην κάτοικο Χαλανδρίου (Λεωφ. Πεντέλης αρ. 28) και ήδη αγνώστου διαμονής, Πέτρο Χαλιώτη του Διονυσίου, η υπ’ αρ. 129279/28-01-2021 Αίτηση Επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 3869/2010 όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 της αναφερόμενης σε αυτήν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου της με έκθεση κατάθεσης 325/08-04-2014 αρχικής αίτησης της Καλλιόπης Βαγενά του Παναγιώτη. Η Αίτηση Επαναπροσδιορισμού έχει πράξη κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου την 24-2-2021 με ΓΑΚ 952/2021 και ΕΑΚ 339/2021. Ο Πέτρος Χαλιώτης είναι εγγυητής δυο στεγαστικών δανείων της αιτούσας και η διαδικασία γίνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως όπως ασκήσει κάθε εν γένει κατά Νόμο δικαίωμά του, όπως μετάσχει στην ανοιγείσα Δίκη στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου καταθέτοντας προτάσεις εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού (που έλαβε χώρα στις 24-2-2021), καθώς και προσθήκης στις προτάσεις του εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των προτάσεων, και τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4745/2020. Αυτά προς γνώση του Πέτρου Χαλιώτη και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες κατά άρθρο 135 ΚΠολΔ. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Δ. Καραμπογιάς Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ TMHMA ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9475 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021 Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 01/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 24/03/2021 έως 30/03/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 31/03/2021 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στη 13:30. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά. Με εκτίμηση για την PCDC AE
PrintButton

20-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8294Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤΜ/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8295Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.46. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8296Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤM/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8297Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.46. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από την έγγραφη παραγγελία του τον Χρήστου Κατσίκα του Αντωνίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Δημ. Σταύρου 25, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 19-03-2021, με την υπ’ αριθμόν 4743 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για την Πολυξένη Μίτρο του Θωμά και της Λιρί (Polikseni Mitro του Thoma και της Liri), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βουτυρά 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 17 Μαρτίου 2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τη δεύτερη, με την οποία ο προσκαλών αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τη δεύτερη το με αριθμό 9250/24-06-2015 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.3719/2008 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών, την καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 19-03-2021 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 4850/17-3-2021 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 81409,90,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 7-4-2021 και ώρα 08:00:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για μέρος αυτών όπως έχουν ομαδοποιηθεί. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτης χωρίς ΦΠΑ (1628,20€ για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, γίνονται δεκτές εγγυητικές για μέρος των ζητούμενων ειδών όπως έχουν ομαδοποιηθεί). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά (βάση τιμής). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή: 19-03-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 5370 β ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417 Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Τηλ. Κέντρο: 213 2004500 Πληροφορίες: Αποστόλου Μαρίνα Τηλ.: 213 2004512 Φαξ: 213 2004583 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι ο Κολοφωτιάς Κωνσταντίνος του Κολοφωτιά Χαριλάου και της Αδαμαντίδου Γεωργίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Δημοσθένους 36, που γεννήθηκε στο δήμο Αμαρουσίου, είναι γραμμένος στα δημοτολόγια του δήμου Αγίας Παρασκευής με αριθμό οικογενειακής μερίδας 34175/5 με αίτηση των γονέων του, ζητήθηκε η αλλαγή του επωνύμου του από «Κολοφωτιάς» σε «Αδαμαντίδης». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
PrintButton

18-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9132Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΑΜΟΪΛΗ Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Οστροβού αρ. 2 με ΑΦΜ 059261199 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 8586/2021 και ΕΑΚ 412/2021), της εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249, απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ’ όλα αυτής τα αιτήματα. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να μας καταβάλει το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο και ενενήντα οκτώ λεπτών (14.972,98€), εκ των οποίων μη λογιστικοποιημένοι τόκοι ποσού 144,23 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος του προμνησθέντος λογαριασμού, ήτοι από την 23/12/2010, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τα συμφωνηθέντα στην ως άνω δανειακή σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχτεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237Κ.Πολ.Δ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9130Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Θεόδωρο του Ανδρέα, πρώην κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 143 με ΑΦΜ 023422360 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 7877/2021 και ΕΑΚ 1016/2021), της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Σταδίου αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως μη δικαιούχου διάδικου και διαχειρίστριας των απαιτήσεων, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενης κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και ως εντολοδόχου και ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, η οποία τυγχάνει καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της Εταιρείας μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να καταβάλει στην Εταιρεία μας το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο και δέκα λεπτών (20.762,106), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16-04-2019 (ήτοι επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού), άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγομένος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της εταιρείας μας. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνος όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237 ΚπολΔ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 9131Β/12-3-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παναγιώτα ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 22 με ΑΦΜ 078896198 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-1-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 7741/2021 και ΕΑΚ 992/2021), της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία “GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ III ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657258, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αρ. πρωτ. 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.963/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας καθ' όλα αυτής τα αιτήματα. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της παρούσης, να μας καταβάλει το συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (39.006,44€), αναλυόμενο σε οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού Ευρώ 37.496,28 € και οφειλόμενους τόκους ποσού Ευρώ 1.510,16, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημερομηνία κλεισίματος του προμνησθέντος λογαριασμού, ήτοι από την 12/08/2019, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τα συμφωνηθέντα στην ως άνω δανειακή σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνος όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237 ΚπολΔ. Αθήνα 12-3-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8294Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤΜ/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8295Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8296Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 354/νΤM/52/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8294Β/11-03-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της από 22.02.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά των 1) Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701 και 2) Στυλιανού Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτή πράξη την με Γ.Α. 360/νΤΠ/21/2021 Αγωγής – Χρηματική, Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του ως άνω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.23. Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα όπως παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 3087/ΣΤ/12-3-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων-έκδοση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μον/λούς Πρω/κείου Αθήνας του Νουσρέτ Μπαιράμι (Nusret Bajrami), κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11, κατά της Άνκα Ιορντάνοβα (Anka Yordanova), πρωην κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11 Κυψέλη και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ο αιτών ζητά, να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του Χρήστου Μπαιράμι (Christo Bajrami), άλλως η άσκηση αυτής από κοινού με την καθής άλλως να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτό και να απαγορευθεί η έξοδος της καθής από την Ελλάδα κλπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γ.Α.Κ. 2480/2021, Ε.Α.Κ. 286/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/01/2021, και η από 18-01-2021 πράξη της κ. Πρόεδρου Υπηρεσίας, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ με την οποία όριζε δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου κλήθηκε η καθ’ ής να παραστεί. Επίσης Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, με Γ.Α.Κ. 2479/2021, Ε.Α.Κ. 286/2021, όπου μετά την συζήτηση του αιτήματος για έκδοση προσωρινής διαταγής με την από 28-1-2021 πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού κας Λάλλη Αθηνάς, διαδικασία ασφαλιστικά μέτρα ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως η 12η Μαίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος υπάρχει η από 28/01/2021 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής Διαταγής. Ρυθμίζει προσωρινά μέχρι την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησής της την ορισθείσα δικάσιμο το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Χρήστο Νουσρέτ Μπαϊράμι (Christo Νusret Bajrami) και ορίζει ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το τέκνο ως ακολούθως: α) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, β) το πρώτο και το τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνάς από ώρα 11:00 του Σαββάτου έως ώρα 19:00 της Κυριακής και ν) κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα του 2021 από ώρα 13:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 11:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου, ο δε αιτών θα παραλαμβάνει το ανωτέρω ανήλικο τέκνο του από την οικία της καθ'ης η αίτηση και θα το παραδίδει στην καθ’ ης η αίτηση στην οικία της στις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες. Απαγορεύει προσωρινά μέχρι την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης της την ορισθείσα δικάσιμο την έξοδο της καθ'ης η αίτηση μαζί με το ανωτέρω ανήλικο τέκνο των διαδίκων από την Ελλάδα νωρίς την συναίνεση του αιτούντος. Για να λάβει γνώση και για τις συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί στην συζήτηση της αίτησης όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται καθώς και να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής. Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλιας Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα επτά (17), του μήνα Μαρτίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και ώρες 12.11 μ.μ. και 12.10 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014249, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30-4- 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το με αριθμό 44.963/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IIΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία τελευταία, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.4.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, διά των υπ αριθμ. 4.414Γ/17-3-2021 και 4.413Γ/17-3-2021 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. Χαρίκλεια Π. Θάνου, για λογαριασμό των: 1) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Πελαγίας, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Μηθύμνης αρ. 33, με ΑΦΜ: 037265568 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του Επαμεινώνδα και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Σουρή Γ. (58), με ΑΦΜ: 055354628 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, της ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 9-3-2021, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και δια της οποίας η πρώτη Δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από το δικόγραφο της απευθυνομένης στο άνω Δικαστήριο, από 15-1-2021 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 467/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου (ΑΚΔ) 273/2021 Αγωγής της (διαδικασία: νέα τακτική Μονομελούς) κατά των αντιδίκων, προκειμένου να επέλθουν οι έννομες συνέπειες. Για να έχει η παρούσα δήλωσή της, τα ως άνω έννομα αποτελέσματα, καταθέτει αυτή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 297 του Κ. Πολ. Δικ.. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης Παραίτησης, της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 12-3-2021 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1342/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 44/2021, Είδος Παραίτησης: ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ, που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτήν της ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. β) Παραγγελία σε μένα για την επίδοση. Για να λάβει εκάστη γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17 Μαρτίου 2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 211831 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 30232/16-03-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2101449029 και με: Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκοπούλου» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 2η, α/α: 15α (Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ). Β) θέση έργου: Δήμος Μαρκοπούλου, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων- Τμήμα Υδραυλικών ‘Εργων- Λιμενικών ‘Εργων Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/03/21- 10/05/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 18/03/21- 10/05/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 17/03/21 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας