PrintButton

02-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3053/01-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Απόστολου Αποστολίδη του Κυριάκου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Βλαδίμηρο Ασπρίδη του Λεωνίδα, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1243/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζει ότι ήδη από την έναρξη ισχύος του Εθν. Κτηματολογίου στην περιοχή Καλαμαριάς, ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας- διαμερίσματος του 2ου ορόφου της οικοδομής κειμένης επί της ήδη μετονομασθείσα σε οδό Γρηγοριάδου 21 με αριθμ. Εσωτ. Αρίθμησης Δ3, εμβαδού καθαρού 92,12 τ.μ. Το ως άνω οικόπεδο καταχωρήθηκε στα κτηματολ. βιβλία του Κτηματ. Γραφείου Καλαμαριάς με ΚΑΕΚ 190471911005/0/0. Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολ. βιβλίο του Κτηματολ. Γραφείου Καλαμαριάς ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο Κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ για την προρρηθείσα αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190471911005/0/0, στο οποίο θα αναγραφεί ο ενάγων Απόστολος Αποστολίδης του Κυριάκου ως δικαιούχος κυριότητας με τίτλο κτήσης το υπ'αρ. 19323/25-1-1985 συμβόλαιο του Συμ/φου Θεσσαλονίκης Ευστάθιου Πανταζίδη. Επιπλέον να διορθωθεί το ποσοστό συγκυριότητας από το εσφαλμένο 62,2211000 στο ορθό 0,01/1000 (62,22/1000-62,21/1000). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 18.1.2013. Αθήνα 26.06.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ευθαλία Χ. Πατήλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4988 Β/01.07.2020 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 352, (δ.ο.υ Καλλιθέας) ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1) της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2) της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Άχμεντ) Ahmed (Άχμεντ)του Ahmed (Άχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε) ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30 Ιουνίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: α)Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς τηv 26.11.2014 στη Συρία και β)Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, καθώς και να της χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να της αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 30-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 40788/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 4353/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα ακολουθεί και η από 30.06.2020 πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Μαρίας Δριβελέγκα, σύμφωνα με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης Προσωρινής Διαταγής την 07.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης κατάθεσης τρεις (3) ημέρες πριν από τη δικάσιμο με επιμέλεια της αιτούσας. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη συζήτηση της όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κων/νος Γαλιατσάτος ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ (κατ’ άρθρα 135§2 & 134§1 του Κ.Πολ.Δ.) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «W-REAL ESTATE S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 38, με αριθμό ΓΕΜΗ: 006270401000 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 999078694 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ΠΡΟΣ Τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ: 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκαμένους 179 και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού της, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου, 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς το γένος Καλαντζάκη, πρώην κατοίκου Χώρας Πάτμου και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού της, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου, 3. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, MISSOURI ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού του, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου , 4. ΜΙΚΕΛΗ ΠΟΔΑΡΑ, συζύγου της Μαρίας Καλαντζάκη, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 5. ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 6. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 7. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 9. ΦΡΙΞΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ του Ηλία και της Αικατερίνης, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Αικατερίνης Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 10. ΛΙΝΤΑΣ ΛΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Ντίγουιτ Λη Τζιμ και της Ντίγουιτ Λη Λόις, συζύγου του Σπυρίδωνος Καλαντζάκη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 11. ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Σπυρίδωνος και της Λίντα Λη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς 12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Σπυρίδωνος και της Λίντα Λη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ, άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, Έχουμε καταθέσει την από 12/03/2020 Κλήση μας (αναγκαστικής επανάληψης διακοπείσας δίκης), με Γ.Α.Κ. 2569/2020 και Ε.Α.Κ. 1991/2020, στρεφομένης κατά των ως άνω καθ’ ων, απάντων αγνώστου σήμερα διαμονής κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι τυγχάνουν νόμιμοι κληρονόμοι του αρχικού εναγομένου μας Θεολόγου Καλαντζάκη, ήδη αποβιώσαντος την 18/11/2015, απευθυνομένη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (διαδικασία τακτική Μονομελούς). Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον (κατ’ άρθρα 135§2 & 134§1 του Κ.Πολ.Δ.), ζητούμε όπως μας προσδιορίσετε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, ώστε να δημοσιεύσουμε προσκλήσεις για την γνωστοποίηση του τόπου και την συγκεκριμένη διεύθυνση της κατοικίας εκάστου των αντιδίκων μας προς πάντα γνωρίζοντα, προς απόκτηση από εμάς του τεκμηρίου κατά τα ανωτέρω άρθρα. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα Αίτηση προς τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, διά τους καθ’ ών: 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκαμένους 179 και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού της, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου, 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς το γένος Καλαντζάκη, πρώην κατοίκου Χώρας Πάτμου και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού της, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου, 3. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Χρυσώς, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, MISSOURI ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου του αποβιώσαντος αδελφού του, Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου , 4. ΜΙΚΕΛΗ ΠΟΔΑΡΑ, συζύγου της Μαρίας Καλαντζάκη, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 5. ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 6. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 7. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΔΑΡΑ του Μικέλη και της Μαρίας, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Μαρίας Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 9. ΦΡΙΞΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ του Ηλία και της Αικατερίνης, άνευ γνωστών στοιχείων προηγουμένης κατοικίας και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Αικατερίνης Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 10. ΛΙΝΤΑΣ ΛΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Ντίγουιτ Λη Τζιμ και της Ντίγουιτ Λη Λόις, συζύγου του Σπυρίδωνος Καλαντζάκη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, 11. ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Σπυρίδωνος και της Λίντα Λη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικής διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς 12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ του Σπυρίδωνος και της Λίντα Λη, κατά πληροφορίες πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιοχή ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ, άνευ λοιπών στοιχείων και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ως καθολικού διαδόχου των α) Σπυρίδωνος Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς και β) Θεολόγου Καλαντζάκη του Γεωργίου και της Χρυσώς, καλούμενο άμα όπως μας προσδιορίσει δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, ώστε να δημοσιεύσουμε προσκλήσεις προς πάντα γνωρίζοντα για τη γνωστοποίηση του τόπου και την συγκεκριμένη διεύθυνση της κατοικίας εκάστου των αντιδίκων μας προς απόκτηση από εμάς του τεκμηρίου κατ' άρθρα 135§2 § 134§1 του Κ.Πολ.Δ. Αθήνα 27/05/2020. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ (Α.Μ. 20505 / Δ.Σ.Α.) Σ Α Ρ Α Ν Τ Ι Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΕΔΡΑ: Αναγνωστοπούλου 9 – 106 73, Αθήνα ΤΗΛ: 210-3670400 – FAX:210-3621595 A.M.ΔΣΑ 80044 – Α.Φ.Μ. 999334541 Δ.Ο.Υ. Ι΄ ΑΘΗΝΩΝ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 1-7-2020 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΝΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» πρώην έδρα στην Αθήνα (Κοντού 20)και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από Χαράλαμπο Μιχαήλ Χαραλάμπους, πρώην κάτοικο Αθηνών (Κοντού 20) και ήδη αγνώστου διαμονής, με την αριθμ. 1255Ε/1.7.2023 έκθεσή μου επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της με αρ. 3426/19.6.2029 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εμπορικό, με την παρά πόδας από 23.6.2020 παραγγελία προς επίδοση μετ’ επιταγής προς πληρωμή, συγκοινοποιώντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα τιτλοποίησης, πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεως, επισπεύσει της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ» πρώην «EUROBANK FPS ΑΕΔΑΔΠ» AE», ΑΦΜ 099755919, νόμιμα εκπροσωπούμενης. Βόλος 1.7.2020 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμ. 2419γ/17 6-2020 επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, Χρυσής Δημ. Ογλιδάλτση και μετά την από 03-06-2020 γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Γιαννιτσών κ. Μαρίας Ζαραλή, ως πληρεξούσια του ενάγοντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας» που εδρεύει στα Γιαννιτσά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών κ. Δημήτριο Φερεντίνο για την εναγόμενη Τακίδου Ολυμπία, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμ. 33/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, η οποία την υποχρεώνει να καταβάλλει στο ενάγον ΝΠΔΔ το ποσό των 15.537,69 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που το έκαστο των μισθωμάτων καθίστατο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και την καταδικάζει στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα ποσού 350 ευρώ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Πληρεξούσια Δικηγόρος MAPIA ΖΑΡΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 477/15748/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 04.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ, πληρεξούσιο της αγγλικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς καταβεβλημένο κεφάλαιο (Private company limited by guarantee without share capital) με την επωνυμία «INTERNATIONAL RUGBY LEAGUE LTD», η οποία εδρεύει στο Μάντσεστερ Αγγλίας (55 King Street, Manchester, England, M2 4LQ), με αριθμό φορολογικού μητρώου (VAT number) GB-302178046, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών με τις υπ' αριθμ. 5213/25.05.2020 και 5214/25.05.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό : 1) του Matthew Ashill, πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του Pierluigi Gentile, αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα της από 13-02-2020 Αγωγής της ως άνω αγγλικής εταιρείας Κατά : 1) του Αναστάσιου Πανταζίδη, κατοίκου Κορυδαλλού (Διομήδους 117Β, 18120), 2) του Μιχαήλ Αηδονίδη, κατοίκου Καλλιθέας (Γρυπάρη 142, 17672), 3) του Mohammed Ikram Butt, κατοίκου Μπράντφορντ Αγγλίας (25 Crescent Walk, Bradford, BD14 6EH), 4) του Pierluigi Gentile, αγνώστου διαμονής, 5) του Matthew Ashill, αγνώστου διαμονής και 6) της της ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία “World Rugby League”, αγνώστου έδρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αναστάσιο Πανταζίδη, «Πρόεδρο» του Δ.Σ., κάτοικο Κορυδαλλού (Διομήδους 117Β, 18120). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 15748/20.02.2020 και ΕΑΚ : 477/20.02.2020 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ : 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. 2. Άπαντες οι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να παύσουν άμεσα και να απέχουν στο μέλλον από : 2.1 τη χρήση της επωνυμίας «World Rugby League» και κάθε άλλης παρεμφερούς επωνυμίας ή επωνυμίας που δημιουργεί την εντύπωση ότι η έκτη εναγόμενη αποτελεί διεθνή ένωση ή ομοσπονδία αρμόδια για την καλλιέργεια και διοίκηση του αθλήματος του ράγκμπυ λιγκ, 2.2 κάθε ενέργεια με την οποία οι πρώτοι πέντε εναγόμενοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ή μέλη της διοίκησης της έκτης εναγόμενης και η έκτη εναγόμενη εμφανίζεται (α) ως διεθνής ένωση ή ομοσπονδία αρμόδια για την καλλιέργεια και διοίκηση του αθλήματος του ράγκμπυ λιγκ υπό την επωνυμία «World Rugby League» ή άλλη παρεμφερή με αυτή και υπό τη χρήση του σήματος «World Rugby League» ή άλλου παρόμοιου, και (β) ως διοργανωτής διεθνών διοργανώσεων ράγκμπυ λιγκ με τον τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο ράγκμπυ λιγκ» ή «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράγκμπυ λιγκ» ή περιφερειακών διοργανώσεων ή κάθε άλλης διεθνούς διοργάνωσης ράγκμπυ λιγκ, 2.3 τη δημοσίευση και διάδοση ισχυρισμών στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με τις οποίες βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα και τη φήμη της ενάγουσας και των μελών της, 2.4 τη λειτουργία της ιστοσελίδας της έκτης εναγόμενης (http://www.worldrugbyleague.org/) και των σελίδων που διατηρεί στο facebook (https://www.facebook.com/World-Rugby-League-1877609125840045/ και https://www.facebook.com/worldrugbyleagueasiaafrica/), καθώς επίσης και κάθε παρουσία της έκτης εναγόμενης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τα παραπάνω ή παρεμφερή ονόματα και σήματα, 2.5 κάθε ενέργεια με την οποία εμποδίζουν ή επιχειρούν να εμποδίσουν την δραστηριότητα της ενάγουσας και τη δραστηριότητα των μελών της – εθνικών ενώσεων ράγκμπυ λιγκ, 2.6 τη χρήση επωνυμιών ή σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων ή σημείων που παραβιάζουν τα δικαιώματα της ενάγουσας από τα κατοχυρωμένα σήματά της με αριθμ. W01302817 και W01456302, ή που προσομοιάζουν με τα σήματα αυτά, καθώς και την παροχή υπηρεσιών διακρινόμενων από τα σήματα αυτά ή από σήματα που προσομοιάζουν με αυτά, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση με τα κατοχυρωμένα σήματα της ενάγουσας και να μην προσβάλλεται η διακριτική τους δύναμη. 3. Οι πέντε πρώτοι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να παύσουν άμεσα και να απέχουν στο μέλλον από τη συμμετοχή τους ως μέλη του «Διοικητικού Συμβουλίου» ή ως εκπρόσωποι ή ως μέλη της έκτης εναγόμενης ή κάθε άλλης φερόμενης ως διεθνούς ομοσπονδίας ή ένωσης ράγκμπυ λιγκ, είτε αυτή υφίσταται επί του παρόντος είτε συσταθεί στο μέλλον. 4. Για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από προσβολή προσωπικότητας (αξιώσεις υπό 2.1.), άπαντες οι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον το ποσό των €50.000, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση. 5. Για αποζημίωση από προσβολή των σημάτων της ενάγουσας (αξιώσεις υπό 2.2.), άπαντες οι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον το ποσό των €100.000, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση. 6. να απειληθεί κατ’ άρθρο 150 παρ. 3 Ν. 4072/2012 κατά των πέντε πρώτων εναγομένων προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή ύψους €2.000 για κάθε μελλοντική παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως και ως μέσο εκτελέσεως αυτής. 7. Να επιτραπεί στην ενάγουσα η δημοσίευση περίληψης της απόφασης που θα εκδοθεί σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα, με δαπάνες των εναγομένων, καθώς και στην ιστοσελίδα της ενάγουσας. 8. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδηθησομένη απόφαση και 9. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παρασταθούν όπως ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 25-05-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3652Γ/26-06-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «EUROSTAR Ανώνυμη Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βρανά, αρ. 17, με Α.Φ.Μ. 094495077 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 33261/2020, ΑΚΔ 577/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 12/06/2020 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 13, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 102 Τ1 Εξώσεις, Κτίριο: 11, Αίθουσα: 1, Ημερομηνία Συζήτησης: 24/09/2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 30/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3595Γ/12-06-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998056157 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROFRIGO XIDUS LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ», με δ.τ. «EUROFRIGO XIDUS LOGISTICS AE», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ. 25Α, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 02-06-2019 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 29965/2020, ΑΚΔ 514/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 02/06/2020 και με Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 11, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 102 Τ1 Εξώσεις, Κτίριο: -, Αίθουσα: κτίριο 11 αίθουσα 1, Ημερομηνία Συζήτησης: 24/09/2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 30/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3651Γ/26-06-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», όπως αυτή προέκυψε μετά από την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing» και «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 75/7-1-2009 Φ.Ε.Κ., που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού και αλλαγής της επωνυμίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «POMPEA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» με δ.τ. «POMPEA HELLAS AE» (ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ 1653/1-4-2011), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μονοματίου, αρ. 1 & Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 064504251 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 23468/2020, ΑΚΔ 699/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 02/06/2020 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 4, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 14/10/2020, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 30/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3650Γ/26-06-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES», κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΚΥΠΡΟΥ LEASING», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 711688/23-02-2018 σε ορθή επανάληψη την 26-02-2018, ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 1, με ΑΦΜ 094495606 (αριθμ. ΓΕΜΗ 2428701000 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΤΙΝΙ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΡΤΙΝΙ Ε.Π.Ε.», με έδρα στον Ταύρο Αττικής και επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου, αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 999039503 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) με ΓΑΚ 14890/2020, ΕΑΚ 1765/2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Εμπράγματο, η οποία κατατέθηκε στις 18/02/2020 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3594Γ/12-06-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» όπως αυτή προέκυψε μετά από την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing» και «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 75/7-1-2009 Φ.Ε.Κ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με ΑΦΜ 998056157 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΛΤΣΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Δεκελείας, αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 04-06-2019 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με ΓΑΚ 1157/2020, ΑΚΔ 13/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 04/06/2020 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 3, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 6 Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αχαρνών, Αίθουσα: Ακροατήριο, Ημερομηνία Συζήτησης: 22/09/2020, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 30/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΔΙΑΦΟΡΑ EΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑYPIOY Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19 500 ΛΑYPIO Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως η αρ. πρωτ. 1189/48665/30-06-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: 65Λ4ΟΡ1Κ-ΞΒΥ), για έκταση τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα χιλιοστών του τετραγωνικού μέτρου (3.816,50 τ.μ) στη θέση «Πλάκα - Ιταλικά» της περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι κής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/A/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 30-06-2020 ο Δασάρχης Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 Αριθ. Πρωτ: 416062 Αθήνα,01 Ιουλ 20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65/20 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό, ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «εκπαίδευση σε επισκευές 4ου - 5ου κλιμακίου συγκροτημάτων των αρμάτων LEO2 με τη χρήση υφιστάμενων δοκιμαστηρίων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αριθμός προκήρυξης: 65/20 και Αριθμός διακήρυξης: 65. Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 10 Αυγούστου ημέρα Δεύτερα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 348 3228, FAX: 210 345 4603), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 348 3161]. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 11 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 3161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1. Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 65/20 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (415786). Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ, Τμήμα Ανταλλακτικών Οχημάτων και Αρμάτων, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3226 - 210 348 3020, Fax: (+30) 210 345 4603. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία. Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου - Τ.Κ.183.45 Τηλ.Κέντρο: 213-2019600 FAX 210- 9416154 Πληροφορίες: κ. ΤΖΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ. 213-2019625 Αρ. Πρωτ.: 10540 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Σολωμού) την 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρας 10.30 μέχρι 12.30 ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες, εφόσον, μεταξύ των άλλων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, προσκομίσουν υπέρ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως εγγύηση για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2.304,00) ευρώ και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Κοραή 36–τηλ.: 213-2019625) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μοσχάτο: 1/7/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
PrintButton

01-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 7455Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τoν MUHAMMAD MAHBOOB του SHARIF, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πόντου, αρ.28, με Α.Φ.Μ. 145619471, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 12/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του MUHAMMAD MAHBOOB του SHARIF, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Χαϊδαρίου, οδός Πόντου, αρ.28, με Α.Φ.Μ. 145619471, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από αυτήν πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 33143/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4206/2020, Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε την 12-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:35μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 7456Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV, κάτοικο Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από12/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά της POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από αυτήν πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 32916/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4191/2020, Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε την 12-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:28π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 7457Γ/24.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του Ζαχαρία, κάτοικο Πειραιά, οδός Δημ. Ράλλη, αρ.125, με Α.Φ.Μ. 036924323, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 11/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Ζαχαρία, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Πειραιά, οδός Δημ. Ράλλη, αρ.125, με Α.Φ.Μ. 036924323, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από αυτήν πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 32451/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4142/2020, Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ – Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε την 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:33π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MONUMENT INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MONUMENT ASSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MONUMENT LIFE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” Η εταιρεία Laguna Life Designated Activity Company άλλαξε την επωνυμία της σε “Monument Life Insurance Designated Activity Company” με ισχύ από 2 Απριλίου 2020. Με την από 9 Ιουνίου 2020 εντολή που δόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ιρλανδικού Νόμου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών του 1909, το Άρθρο 36 του Ιρλανδικού Ασφαλιστικού Νόμου του 1989 και του Κανονισμού 41 των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ασφάλιση και Αντασφάλιση) του 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας κύρωσε τη συμφωνία μεταβίβασης (η «Συμφωνία») σε σχέση με τη μεταβίβαση από την εταιρεία Monument Insurance Designated Activity Company και την εταιρεία Monument Assurance Designated Activity Company, η καθεμία από αυτές έχουσα την καταστατική της έδρα στο Two Park Place, Hatch Street Upper, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, του Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου (όπως ορίζεται στη Συμφωνία), το οποίο περιλαμβάνει τα Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Μεταβιβαζόμενες Συμβάσεις, τις Μεταβιβαζόμενες Υποχρεώσεις και τα Μεταβιβαζόμενα Συμβόλαια (το καθένα όπως ορίζεται στη Συμφωνία) προς την εταιρεία Monument Life Insurance Designated Activity Company (πρώην Laguna Life Designated Activity Company) έχουσα την καταστατική της έδρα στην Ιρλανδία στο Two Park Place, Hatch Street Upper, Δουβλίνο 2 με ισχύ από 23:59 στις 30 Ιουλίου 2020. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 449758 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 48448/οικ.2539/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2005300427 και με: Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 6 (Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας) Β) θέση έργου: κωδική ονομασία θέσης ‘’1000825 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΩΡΙΚΟΥ’’, στο ‘Υψωμα πλησίον οικισμού Καλυβίων (Νότια της Κορυφής Κέδρος), του Δήμου Σαρωνικού, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’VODAFONE-PANAFON Α.Ε.Ε.T.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 1/07/20- 11/08/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/07/20- 11/08/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 30/06/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 450295 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 40280/2119/Φ12/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2005310624και με: Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί Σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας) Β) θέση έργου: κωδική ονομασία θέσης ‘’1208016 Q ΥΜΗΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑ’’, στη θέση Υμηττός, του Δήμου Παιανίας, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 1/07/20- 11/08/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/07/20- 11/08/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 30/06/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ NOMIMOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης επιδοθέντος εγγράφου προς τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου σχετικά με επίταξη ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». Επεδόθησαν την 26-06-2020 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του ως φερόμενου ιδιοκτήτη του ακινήτου με αριθμού 38 του κτηματολογικού Πίνακα αποζημίωσης που συνοδεύει το από 28.02.2019 Πρακτικό προεκτίμησης επικειμένων των επιταχθέντων ιδιοκτησιών, στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05.04.2018 Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίνεται η Επίταξη ακινήτων καθώς και των επικειμένων σ' αυτά, συνολικού εμβαδού 12.137,42 m2, για τη κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», όπως παρατάθηκε με την με αριθ. πρωτ. 2456/156875/27.06.2019 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (975Ξ4653ΠΓ-ΔΗΟ) το με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 1998/162159/19.06.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών - έργων και Αγροτικών Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Κατάληψη του ακινήτου με αρ. κτηματολογίου 38 για την κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», προς τον ανωτέρω Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, με την άνω ιδιότητά του που αναφέρονται σε αυτό, με συνημμένες τα κάτωθι: 1) Η αριθ. πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05. 04. 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΔΟ4653ΠΓ-ΤΛΥ) Απόφαση Επίταξης του Υπ.Α.Α.Τ., 2) Η αριθ. πρωτ. 2456/156875/27/06/2019 (ΑΔΑ: 975Ξ4653ΠΓ-ΔΗΟ) Απόφαση Παράτασης Επίταξης του Υπ.Α.Α.Τ , 3)Το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αριθμό 795828/03. 03. 2020, 4) Η από 21.11 .2019 Αναφορά, η οποία διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου με το αριθ. πρωτ. 3990/300627/21.11.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ , 5) Η με αριθ. 2131 Ε'/09.01.2020 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Δ. Παρασκευόπουλο, με την οποία επιδόθηκε η από 18. 12. 2019 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση, 6) Η από 20.01.2020 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου (εξώδικής Δήλωσης) που δημοσιεύτηκε στις εξής εφημερίδες: Ηχώ Δημοπρασιών (αρ. φύλλου 14050/23.01.2020), Αυγή (αρ. φύλλου: 13671/24.01.2020), Αργολίδα (αρ. φύλλου της 01-02.02.2020), 7) Η αριθ. πρωτ. OIK 1459/111104/28.04.2020 Αναφορά προς την Εισαγγελία πρωτοδικών Ναυπλίου, η οποία διαβιβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. Έγγραφο 14600/111113/28.04.2020. Με το ως άνω ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις του και τις διατάξεις του εδαφίου 4 του άρθρου 31 του Ν. 4314114, έχουν παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποζημίωση ποσού 714 ευρώ προς τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου και τον καλεί εντός δεκαπέντε ημερών να παραδώσει την εν λόγω ιδιοκτησία του και αναφέρει τη διαδικασία για την είσπραξη της αποζημίωσης. Για την εν λόγω επίδοση συντάχθηκε, η υπ' αριθμ. 2497Ε/26.06.2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Παναγιώτη Δημ. Παρασκευόπουλου. Η ανωτέρω περίληψη υπογράφεται: α) Από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή που επέδωσε και β) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Αθήνα 29-06-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Υπ.Α.Α.Τ. α.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5243186 , 210 5240146 ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. AΡ.ΠΡΩΤ. : 5578 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει : ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκτύπωση • 124 καρτελών διημερεύσεων - διανυκτερεύσεων, με ιδιαίτερη εκτύπωση για κάθε καρτέλα, σε χίλιες εξακόσιες (1.600) σειρές, (σύνολο 198.400 καρτέλες), συσκευασμένες σε πακέτα των 124 (διαφορετικών) καρτελών. Η κάθε καρτέλα θα έχει διαστάσεις 35Χ50 σε χαρτόνι κουσέ 400 γραμμαρίων περίπου και εκτύπωση σε τριχρωμία +1. Η παράδοση των καρτελών θα γίνει στα γραφεία του Φ.Σ.Α. στο χρόνο που θα συμφωνηθεί και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εντός ευλόγου χρόνου κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. Οι καρτέλες θα ισχύσουν έως και το Δεκέμβριο του 2023. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Μυλλέρου 1 και Αγησιλάου, 1ος όροφος, σε κλειστούς φακέλους και κατά τις ώρες 07:30 έως 14:30, μέχρι την Πέμπτη 16-07-2020. Από την ίδια διεύθυνση και από Δευτέρα έως και Παρασκευή (07:00-14:30) θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν δείγματα καρτελών. Ο Φ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο χωρίς αιτιολογία. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α. υπέρ συγκεκριμένου ενδιαφερομένου, θα καταρτισθεί μεταξύ αυτού και του Φ.Σ.Α. σχετική σύμβαση έργου. Όσοι θα συμμετάσχουν στους ανωτέρω διαγωνισμούς, θα ενημερωθούν από τον Σύλλογο για το αποτέλεσμα. Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 5247783, 210 5223914 κα Αθανασοπούλου. ΑΘΗΝΑ 29-6-2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΔΑ: Ω6Β1Ω16-ΚΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑ, 09/06/2020 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100/2020 Συντάκτης: Α. ΣΚΑΜΑΓΚΑ Τηλέφωνο:2294321001 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 13/9-6-2020 διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου ΘΕΜΑ: . Στην Ραφήνα, σήμερα την 9η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. -11.30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020, της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020), της υπ’ αριθ. 163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθ. πρωτ. 7791/5-6-2020 προσκλήσεως του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου). Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Λαμπρινή Γεωργογάλα, Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφορικά με το υπ’ αριθμόν 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων, την εισήγηση της Δ/ντριας Δ/νσης Τ.Υ. αρχιτέκτονος – μηχανικού κας A.ΣΚΑΜΑΓΚΑ η οποία έχει ως κατωτέρω αναλυτικά : ΙΣΤΟΡΙΚΟ Για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ των Δήμων, ισχύουν τα εξής: Με το άρθρο 211 του Δ. & Κ. Κ. (Ν. 3463/06), όπως ισχύει ορίζεται: « 1. Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρος τους: α ) για τη διάνοιξη, τη διεύρυνση, τη διαμόρφωση και την κατασκευή δημοτικών και κοινοτικών οδών, καθώς και οδών που συνδέουν έναν Δήμο ή μία Κοινότητα με εθνική ή επαρχιακή οδό και συναφών τεχνικών έργων, β ) για την ύδρευση και την εκτέλεση των έργων, που αφορούν τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, τη διανομή και την εξυγίανση του νερού και είναι αναγκαία για την ύδρευση, γ) για την εκτέλεση έργων σχετικών με την άρδευση, την αποξήρανση, την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, που έχουν σκοπό τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής ή τη διανομή της εκτάσεως που βελτιώνεται σε δημότες, που είναι ακτήμονες ή δεν έχουν επαρκή κλήρο, δ) για τη δημιουργία ή την επέκταση πλατειών, κήπων, αλσών, δενδροστοιχιών, αθλητικών γηπέδων και άλλων κοινόχρηστων χώρων, με επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθμίζουν την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, ε) για την εκτέλεση έργων σχετικών με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, την αποχέτευση όμβριων ή ακάθαρτων υδάτων και κάθε είδους τεχνικών έργων, που έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον εξωραϊσμό, στ) για τη λήψη και μεταφορά άμμου, λίθων και άλλου παρεμφερούς υλικού που χρησιμεύει για την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων, ζ ) για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου και κέντρου αποτέφρωσης νεκρών, η) για τη συντήρηση ή τη διαφύλαξη ακινήτων που έχουν ιστορική ή παραδοσιακή αξία, θ) για την εναπόθεση απορριμμάτων, ι) για την προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, ια) για την κατασκευή κάθε δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. Αναγνωρίζεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων απέναντι σε άλλους δημόσιους φορείς, σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων ή αναγκαστικής συμμετοχής σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 έως 5 του Συντάγματος.» Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Δ. & Κ. Κ., όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή η σύσταση δουλείας ακινήτου, που βρίσκεται μέσα στη διοικητική περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 2. Η απόφαση αυτή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου πρέπει να περιέχει επί ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται ή του δικαιώματος δουλείας που συνιστάται και της δημόσιας ωφέλειας, για την οποία γίνεται η απαλλοτρίωση ή η σύσταση δουλείας. 3. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Για τη διατύπωση γνώμης τάσσεται προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευση του σχετικού εγγράφου. Εάν εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως. Η τήρηση των διατυπώσεων αυτής της παραγράφου παραλείπεται, αν τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη αρμοδίως εξετασθεί στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος. 4. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτή. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων. Παράλληλα γίνεται τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό από όργανο του Δήμου ή της Κοινότητας, το οποίο υποβάλλεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την ανακοίνωση. Η δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και η τοιχοκόλληση γίνονται έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης. 5. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά τη δουλεία, απαιτούνται: α) κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ή την έκταση που επιβαρύνεται με τη δουλεία, καθώς και τις επί μέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, β) κτηματολογικός πίνακας, στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτό και των λοιπών συστατικών του, καθώς και ο χαρακτηρισμός της έκτασης, γ) μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη του έργου που τυχόν πρόκειται ν α εκτελεστεί, δ) τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση του έργου, που προβλέπονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τους νόμους 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) και 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) και τις υπ' αρ. 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β΄) και Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄) κοινές αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές, ε) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης, το ύψος της δαπάνης και τον τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου προϋπολογισμού, από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή η εγγεγραμμένη έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, περί μεταφοράς πιστώσεως ή η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης, στ) εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο. 6. Ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που πρόκειται να απαλλοτριωθεί ή να επιβαρυνθεί με δουλεία υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την καταμέτρηση και σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και μελετών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών πρέπει να μην εμποδίζει τη χρήση και κάρπωση του ακινήτου. Ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να αποκαταστήσει τις βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από την εκτέλεση των παραπάνω προπαρασκευαστικών εργασιών. 7. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ή συνιστάται η δουλεία, δημοσιεύεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και κοινοποιείται στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ή σύσταση δουλείας, εφόσον είναι γνωστός, με δημοτικό, κοινοτικό ή δημόσιο όργανο, που συντάσσει αποδεικτικό κοινοποίησης. Αν ο καθ' ου είναι άγνωστος, η κοινοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 8. Ο καθ’ ου έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 150 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. 9. Αν κριθεί, ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1, δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο αυτής, με φροντίδα του Δήμου ή της Κοινότητας μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες. Με τη δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας. 10. Αν ακυρωθεί η απόφαση απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας, τηρούνται οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου» Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 206 του Ν.4555/18: «2. Με εξαίρεση τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις λοιπές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης η απόφαση του δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται πριν από τη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με βάση την εκτιμώμενη αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου.» Στη θέση ‘Περιβολάκια’ της Δ.Ε. Ραφήνας, υπάρχει αγροτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται μια Δημοτική Δεξαμενή, από την οποία υδρεύεται η γύρω κατοικημένη περιοχή, ένας Ιερός Ναός, της Αγίας Ειρήνης, δύο κτίσματα σε επαφή, εκ των οποίων το ένα είναι αίθουσα για πολιτιστικές εκδηλώσεις και το διπλανό του και σε επικοινωνία με αυτό, περιλαμβάνει βοηθητικό δωμάτιο και τουαλέτα και τέλος φυτεμένος και ελεύθερος χώρος. Για την απόδοση σε απρόσκοπτη κοινή χρήση και περεταίρω συντήρησή από το Δήμο, των ανωτέρω κοινωφελών υποδομών, προτείνεται να απαλλοτριωθεί ο ανωτέρω χώρος. Η έκταση προσδιορίζεται σαφώς στο συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα με το κτηματολογικό πίνακα με κωδικό 051274001013, σε τμήμα της οποίας, με εμβαδό 564,58 τ.μ. βρίσκονται οι ανωτέρω υποδομές. Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση θα προκύψει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ. 294/08-01-20, από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της Στυλιανής Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €. Όπως έχει κριθεί με την υπ’ αριθ. 1952/2016 απόφαση του Τμήματος Στ’ του ΣτΕ, σε περίπτωση κήρυξης, κατά το άρθρο 212 παρ. 1 του ν. 3463/2006, απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας ακινήτου που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η ψήφος του Προέδρου της αντίστοιχης Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας προσμετράται τόσο για τον σχηματισμό της απόλυτης πλειοψηφίας, όσο και για τη λήψη της απόφασης. Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη του: -Τα άρθρα 211 και 212 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). -Το άρθρο 73, του Ν.3852/2010. -Το Ν. 2882/2001. -Την υπ’ αρ. 2/51773/0026/01 (ΦΕΚ 1233/01 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. -Την αριθ. 20/2018 θετική γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. της Δ.Ε. Ραφήνας. -Την από 06-03-2020 επίδοση της υπ αρ. 44/2020 Απόφασης Δ. Ραφήνας Πικερμίου περί «Έναρξης διαδικασίας απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου κατ’ εφαρμογή της υπ αρ. 530/2018 Απ. Δ.Σ.» στην φερόμενη ιδιοκτήτρια Ματζουράνη Δημοπούλου Μαγδαληνή, κάτοικο Αθηνών, οδός Λασκαρίδου 1, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11526. -Την ανακοίνωση του Δήμου, με την οποία δημοσιεύεται η απαλλοτρίωση σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα σχετικά αποδεικτικά τοιχοκόλλησης. -Το από Ιουνίου 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα με κτηματολογικό πίνακα, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. -Τα υπ’ αριθ. 6591/23-11-2005 και 6424/07-10-1993 έγγραφα χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης. -Την από Δεκεμβρίου /2019 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης της αξίας της εδαφικής έκτασης που θα απαλλοτριωθεί. -Την υπ αρ. Α.Α.Υ. 418/02-06-2020 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση– δέσμευση της πίστωσης. -Την παρ.2 του άρθρου 206 του Ν.4555/18. -Τις υπ’ αριθ. 1952/2016 και 2266/2016 αποφάσεις του Τμήματος Στ’ του ΣτΕ, Να λάβει απόφαση με θέμα: Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 564,58 τ.μ., ως τμήματος αγροτεμαχίου (εκτός Σχεδίου Πόλεως) με προσωρινό ΚΑΕΚ 051274001013, στη θέση ‘Περιβολάκια’ της Δ.Ε. Ραφήνας, για την απρόσκοπτη επιτήρηση χρήση και συντήρηση των υπαρχουσών μέσα σε αυτό κοινωφελών εγκαταστάσεων ήτοι, αντλιοστασίου, Ιερού Ναού επιφανείας 39,80 τ.μ. και δύο σε επαφή μεταξύ τους κτισμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιφάνειας 84,00 τ.μ. και 14,79 τ.μ.. Η έκταση σαφώς προσδιορίζεται στο συνημμένο από Ιουνίου 2018, Τοπογραφικό Διάγραμμα, της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Η απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης κρίθηκε αναγκαία: -Για την εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης, με την εποπτεία του αντλιοστασίου. -Για την βελτίωση και συντήρηση από το Δήμο των Κοινωφελών Εγκαταστάσεων. Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση προκύπτει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που σύμφωνα με σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ. 294/08-01-20, από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της Στυλιανής Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €. Στον ΚΑ 25.7111.01 του δημοτικού προϋπολογισμού (τρέχοντος) έτους, 2020, με τίτλο «Απαλλοτρίωση Έκτασης για την εξυπηρέτηση Εγκατάστασης Εξοπλισμού του Δικτύου Ύδρευσης» προβλέπεται ποσόν 47.708,61 € για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους όπως αποφασίσουν σχετικά. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι, αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020), την υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020) καθώς και την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουν: 1) την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 564,58 τ.μ., ως τμήματος αγροτεμαχίου (εκτός Σχεδίου Πόλεως) με προσωρινό ΚΑΕΚ 051274001013, στη θέση ΄΄Περιβολάκια΄΄ της Δ.Ε. Ραφήνας, για την απρόσκοπτη επιτήρηση, χρήση και συντήρηση των υπαρχουσών μέσα σε αυτό κοινωφελών εγκαταστάσεων, ήτοι, αντλιοστασίου, Ιερού Ναού επιφανείας 39,80 τ.μ. και δύο σε επαφή μεταξύ τους κτισμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επιφάνειας 84,00 τ.μ. και 14,79 τ.μ. Η έκταση σαφώς προσδιορίζεται στο συνημμένο από Ιούνιο 2018, Τοπογραφικό Διάγραμμα, της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Η απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης κρίθηκε αναγκαία: -Για την εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης, με την εποπτεία του αντλιοστασίου. -Για την βελτίωση και συντήρηση από το Δήμο των Κοινωφελών Εγκαταστάσεων. Από την ανωτέρω απαλλοτρίωση προκύπτει δαπάνη για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, που σύμφωνα με σύμφωνα με α) Το υπ αρ. 36/11-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης των Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, η αξία της γης ανέρχεται στα 25€/μ2 και β) Την υπ αρ. 294/08-01-20, από Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Αποζημίωσης Κτισμάτων, της Στυλιανής Αυγερίκου, Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των προς αποζημίωση ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό αποζημίωσης 44.114,50 €. Στον ΚΑ 25.7111.01 του δημοτικού προϋπολογισμού (τρέχοντος) έτους, 2020, με τίτλο «Απαλλοτρίωση Έκτασης για την εξυπηρέτηση Εγκατάστασης Εξοπλισμού του Δικτύου Ύδρευσης» προβλέπεται ποσόν 47.708,61 € για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 2) Εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας . Η απόφαση έλαβε αριθμό 100 /2020 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 1. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ
PrintButton

27-06-2020

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» Αριθμ. Πρωτ.: 11079/26-06-2020 Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα». Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίησης δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα». Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες για ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές». Υποδράση 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)». Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ- Υποέργο 1 Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας » Ο Δήμος Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΠΑΛΩΚΓ-8ΡΩ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης /του έργου «Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε.Αποδοτίας Υποέργο 1 Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης / του έργου είναι: 0011442646 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας Υποέργο 1 Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας». Η πράξη / το έργο «Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας Υποέργο 1 Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 362.233,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της πράξης / του έργου «Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας Υποέργο 1 Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας », με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 39/2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ανέρχεται στο ποσό των 362.903,22 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 450.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 90922 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/ 07/ 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16/ 07/ 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017) και σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή που ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ & έξι λεπτών (7.258,06 €). . Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20 / 02/ 2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε Δεκαπέντε (15) ημερολογιακούς μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας μετά από εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Οδός : Π.Ε. Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300 Τηλ. : 26343-60414, 60428 Telefax : 26343-60430 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr Κωδικός NUTS : GR 231 Ναύπακτος 26 Ιουνίου 2020 Ο Δήμαρχος Βασίλειος Γκίζας ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Θεώνη Κ. Λιακοπούλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 20, με γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Παυλίνας Γεωργακοπούλου πληρεξούσιας των: 1) Συμεών Αντούλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας κατοίκου Γενεύης Ελβετίας και 2) Αθανασίου Αντούλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κατοίκου Βρέμης Γερμανίας, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για: τον Συμεών Γαλανό του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Θήρωνος αρ. 12 (Παγκράτι) και νυν αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την με αριθμό 543Β΄/19-6-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ακριβές αντίγραφο της από 04-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ (τακτική διαδικασία) των πρώτων κατ΄ αυτού, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, και με την οποία ζητάει όσα γράφει στο αιτητικό της. Κάτω από το δικόγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ: 27201/2020 και ΕΑΚ: 1516/12-5-2020 πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την οποία φαίνεται ότι κατατέθηκε σ΄αυτήν. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Αθήνα:24-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Θεώνη Κ. Λιακοπούλου ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/25.06.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 20.07.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, συνολικής επιφάνειας (του εν λόγω τμήματος) σαράντα πέντε στρεμμάτων (45 στρ.) αποκλειστικά και μόνο για διοργάνωση - διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών και συναφών δραστηριοτήτων (π.χ. προπονήσεις, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης κ.λπ.), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 18.000,00 € / έτος (ανεξαρτήτως ετησίου αριθμού εκδηλώσεων και λειτουργίας καντίνας), και ετήσια αναπροσαρμογή από το 3ο μισθωτικό έτος και εφ' εξής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά 1%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του προτεινόμενου (στην έγγραφη προσφορά) ετησίου μισθώματος, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Γραμματίου Είσπραξης του Μ.Τ.Α. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτά. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία του ΜΤΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες: www.haf.gr και mta.haf.gr. 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08-00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282, 3 και τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: 9Ι25ΩΛΝ-0ΤΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……7176….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια οχημάτων» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 173.299,99 € (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 173.299,99€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 21/2019 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης και αναφέρεται στην προμήθεια διαφόρων τύπων οχημάτων επιβατικών και ημιφορτηγών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι ΔΥΟ (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 93043 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 28-5-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 29.05.2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 26814/12.12.2019 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2020 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020) Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (Α΄ 17). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (Α΄ 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75). 4. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α΄ 84). 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32097/25.04.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Την υπ’ αριθμ. 227/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού. 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5161/13.03.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 8. Την αριθμ. 26336/2019/2020 Εγκριτική της εν λόγω Ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Ν. Αττικής ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. • Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019». Δημοσίευση της ανακοίνωσης: Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού, όπου εδρεύει η υπηρεσία και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 131918. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Kορυδαλλού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.korydallos.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PrintButton

25-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περί καταθέσεως στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. Δ12α/Φ.ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 309/8-10-2012 (τ.ΑΑΠ & ΠΘ), και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου, στο τμήμα Λαμία – Μακρακώμη (Παλιούρι – Πτελέα), από χ.θ. 3+779,96 έως χ.θ. 13+311,69, του Δήμου Μακρακώμης, στο νομό Φθιώτιδας. Κ Α Τ Α 1. Νικολάου Συράφου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.Κ.Π. 095002). 2. Της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΑΧΟΣ ΑΒΒΕ», που εδρεύει στη Γραμμένη Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ.ιδ.Κ.Π. 095003). 3. Ελένης Παπασταθοπούλου, κατοίκου Λαμίας, οδός Καραϊσκάκη αρ. 94 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095004). 4. Γεωργίου Κυργιόπουλου του Διονυσίου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095005). 5. Κωνσταντίνου Σκούρα του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095006). 6. Κωνσταντίας Καρβουνιάρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βρυξελλών, οδός Chausse d' Anvens 489 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095007, 095280, 095281). 7. Δημητρίου Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π.095008 και 095010). 8. Παναγιώτη Κοντογεώργου του Ευαγγέλου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095009). 9. Ελένης συζ.Ιωάννη Καλογήρου (αρ.ιδ.Κ.Π. 095011). 10. Χρήστου Σδράλη του Ανδρέα, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095012). 11. Πέτρου Δεληγιάννη του Ταξιάρχη, κατοίκου Παλαιάς Γιαννιτσού Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095013, 095283). 12. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERBETON Α.Ε.» , που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενης (α.ρ.ιδ.Κ.Π. 095014). 13. Ευθυμίας συζ.Ευαγγέλου Παππά, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095015). 14. Βασιλικής συζ.Βασιλείου Φούντα, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095016). 15. Σωτηρίας χήρας Αριστείδη Χαντζή, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.ιδ. 095017). 16. Ευαγγέλου Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.ιδ. 095017). 17. Ιωάννη Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.ιδ. 095017). 18. Κωνσταντίνας Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.ιδ. 095017). 19. Γεωργίου Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.ιδ. 095017). 20. Ανδρέα Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095018). 21. Δημητρίου Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095018). 22. Γεωργίου Ντούμα του Δημητρίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Μανδηλαρά αρ.52 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095019). 23. Ελευθερίας Νερόλη του Βάϊου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095020.1). 24. Αγγελικής Νερολή του Γεωργίου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095020.2). 25. Παναγιώτη Νερολή του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αιγίνης αρ.3 (αρ.ιδ.Κ.Π.095021). 26. Παναγιώτη Νερόλη του Κωνσταντίνου (αρ.ιδ.Κ.Π. 095021). 27. Μαριάνθης χήρας Δημητρίου Μουστερή, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095022). 28. Ευστρατίου Φερεντίνου του Σταύρου, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βόρεια Καρολίνα (αρ.ιδ.Κ.Π. 095023). 29. Ζωής Φερεντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βόρεια Καρολίνα (αρ.ιδ.Κ.Π. 095023). 30. Νικολάου Κατσανού του Ηλία, κατοίκου Φαλήρου Αττικής (αρ.ιδ.Κ.Π. 095024). 31. Θωμά Αποστόλου του Στυλιανού, κατοίκου Ν.Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095025, 095286). 32. Νικολάου Τσατσάνη του Γεωργίου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095026). 33. Κωνσταντίνου Κυριόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095027). 34. Παναγιώτη Κοντογεώργου του Ευαγγέλου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095277). 35. Ηλία Ντούμα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095278). 36. Βασιλικής χήρας Αθανασίου Κακάβα, κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.Κ.Π. 095279). 37. Γεωργίου Αθανασίου του Χρήστου, κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Σαλαμίνος αρ. 44 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095282). 38. Παναγιώτη Δασακλή του Αθανασίου (αρ.ιδ. Κ.Π. 095284). 39. Γεωργίου Αθανασόπουλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστρίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095285). 40. Βασιλικής Αποστόλου του Στυλιανού, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286). 41. Ιωάννας Αποστόλου του Στυλιανού, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286). 42. Χριστίνας Αποστόλου του Στυλιανού, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286). 43. Σταυρούλας Μπράντζου του Ηλία, κατοίκου Αγ.Τριάδας Καρδίτσας (αρ.ιδ.Κ.Π.095287). 44. Ξανθής Κοντογεώργου του Βασιλείου, συζ. Δημητρίου Υφαντή (αρ.ιδ.Κ.Π.095028, 095030.2). 45. Βασιλικής Κουτρίδη του Παναγιώτη (αρ.ιδ.Κ.Π. 095030.1). 46. Αριστέας συζ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095032). 47. Ευαγγελίας Δρόσου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095033). 48. Χρήστου Κουτσοδόντη του Μιχαήλ (αρ. ιδ. Κ.Π. 095033) 49. Αικατερίνης Βέλλιου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095034). 50. Παναγιώτας Παπαγιαννίδη του Γρηγορίου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095034). 51. Χρήστου Παληκάρα του Νικολάου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095035). 52. Δημητρίου Μπαρτσιώκα του Βασιλείου, κατοίκου Λαμίας, οδός Π.Ευθυμιάδη αρ.34 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095036). 53. Χαρίκλειας Μπαρτσιώκα του Βασιλείου, κατοίκου Λαμίας, οδός Π.Ευθυμιάδη αρ.34 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095036). 54. Κωνσταντίνου Γιαννακού του Νικολάου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095037). 55. Δημητρίου Καλαθά του Ηλία, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095038). 56. Ηλία Καλαθά του Δημητρίου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095038). 57. Χρήστου Δρόσου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095039). 58. Ηλία Μαργαρίτη του Αθανασίου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095040). 59. Γεωργίας Μπελόγλου του Παύλου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αγ.Παρασκευής αρ. 12 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095040). 60. Αθανασίου Καραγκούνη του Αχιλλέα, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095041). 61. Κυριακούλας Δρακοπούλου του Αντωνίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Πρέσπας αρ.54 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095042). 62. Νικολάου Αντωνίου του Αντωνίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Πρέσπας αρ.54 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095042). 63. Κωνσταντίνου Γώγια του Ιωάννη, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095043). 64. Ζωής Σιούτα του Στέργιου, κατοίκου Μάκρης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095044). 65. Αικατερίνης Σιούτα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095044). 66. Δήμητρας Σιούτα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μάκρης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095044). 67. Αλίκης συζ.Ιωάννη Καρέλη, κατοίκου Λαμίας, οδός Τανάγρας αρ.18 (αρ.ιδ.Κ.Π.095045). 68. Παναγιώτη του Σωτηρίου, κατοίκου Λαμίας, (αρ.ιδ.Κ.Π. 095046). 69. ’Αννας Χατζητσοπάνη του Παναγιώτη, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095046). 70. Σεραφείμ Ζαχαρόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Τυμφρηστού αρ. 42 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095047). 71. Ιωάννη Φέκα του Ηλία, κατοίκου Μάκρης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095048). 72. Αικατερίνης Μητσοπούλου, συζ. Ευαγγέλου, κατοίκου Μάκρης Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095049). 73. Ευαγγέλου Σκαρλάτου του Σεραφείμ, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095288). 74. Ηλία Σκαρλάτου του Σεραφείμ, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095288). Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας την από 17-1-2020 (υπ’ αριθμ. ΒΑΒ Τριμελούς 4/2020 και Αρ. Βιβλ.Εφ. 14/2020) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας την 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ΄αριθμ.πρωτ.Δ12α/Φ.ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 309/8-10-2012 τ.Α.Α. & Π.Θ., κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου, στο τμήμα Λαμία-Μακρακώμη(Παλιούρι-Πτελέα), από χ.θ.3+779,96 έως 13+311,69 του Δήμου Μακρακώμης, στο Νομό Φθιώτιδας. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ.πρωτ.Δ12/6714επ./19-4-2016 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε το 2ο διορθωτικό κτηματολόγιο για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου, στο τμήμα Λαμία-Καρπενήσι(Παλιούρι-Πτελέα) από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, στη χ.θ. από 3+779,96 έως χ.θ.13+311,69», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων). Το Ελληνικό Δημόσιο με την με αρ.καταθ. 65/2013, αρ.βιβλ.εφεσ. 173/2013 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, ζήτησε τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ΄αριθμ.πρωτ.Δ12α/Φ.ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επί της εν λόγω αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 67/2015 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, με την οποία, όμως, δεν καθορίσθηκε προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης για την εδαφική έκταση και τα επικείμενα των ακινήτων, στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Γραμμένης και Αρχανίου, καθότι δεν υπήρχε γι’ αυτά τιμή στην από 11-12-2012 αρχική έκθεση Προεκτίμησης του άρθρου 15 του Ν.2882/2001 και συνακόλουθα και στην ανωτέρω αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου. Κατόπιν τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο με την από 14-1-2019 (αριθ.ΒΑΒ.Μονομελούς: 6/2019, αριθ.Βιβλ.Εφεσ: 12/2019) αίτησή του, προς το Μονομελές Εφετείο Λαμίας, ζήτησε τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης και των επικειμένων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που κείνται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου, Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με την από 17-5-2016 Έκθεση της Επιτροπής Προεκτίμησης Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων (άρθρου 15 του Ν.2882/2001), καθώς και την από 16-10-2018 Συμπληρωματική Έκθεση της Επιτροπής αυτής. Επί της εν λόγω αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 95/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης και των επικειμένων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που κείνται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου, Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε τιμές μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στην αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στις από 17-5-2016 και από 16-10-2018 Εκθέσεις της Επιτροπής Προεκτίμησης Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων (άρθρου 15 του Ν.2882/2001). Εν όψει των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17-1-2020 (υπ’ αριθμ. ΒΑΒ Τριμελούς 4/2020 και Αρ. Βιβλ.Εφ. 14/2020) αίτησή του ζητεί να καθορισθεί από το Τριμελές Εφετείο Λαμίας η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης και των επικειμένων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, που κείνται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου, Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως εξής: ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ Εδαφικές εκτάσεις σε απόσταση μέχρι και 200μ. από το όριο του οικισμού Αγροτεμάχιο ξηρικό: 1,10 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,80 = 1,98 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40 = 1,54 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40 Χ 1,80 = 2,77 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 1,10 ευρώ Χ 1,60 = 1,76 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές: 1,10 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 3,17 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις στο υπόλοιπο τμήμα του Δ.Δ. Γραμμένης Αγροτεμάχιο ξηρικό: 0,75 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 0,75 ευρώ Χ 1,80 = 1,35 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 0,75 ευρώ Χ 1,40 = 1,05 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 0,75 ευρώ Χ 1,40 Χ 1,80 = 1,89 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 0,75 ευρώ Χ 1,60 = 1,20 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές: 0,75 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 2,16 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο τμήμα μέχρι και 200μ. από το όριο του οικισμού Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,60 ευρώ Χ 1,30 = 2,08 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,60 ευρώ Χ 1,80 Χ 1,30 = 3,74 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο υπόλοιπο τμήμα Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,20 ευρώ Χ 1,30 = 1,56 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,20 ευρώ Χ 1,80 Χ 1,30 = 2,8 ευρώ ανά τ.μ. Δ.Δ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ Εδαφικές εκτάσεις σε απόσταση μέχρι και 200μ. από το όριο του οικισμού Αγροτεμάχιο ξηρικό: 1,10 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,80 = 1,98 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40 = 1,54 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40 Χ 1,80 = 2,77 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 1,10 ευρώ Χ 1,60 = 1,76 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές: 1,10 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 3,17 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις στο υπόλοιπο τμήμα του Δ.Δ. Αρχανίου Αγροτεμάχιο ξηρικό: 0,80 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 0,80 ευρώ Χ 1,80 = 1,44 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 0,80 ευρώ Χ 1,40 = 1,12 ευρώ ανά τ.μ. Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 0,80 ευρώ Χ 1,40 Χ 1,80 = 2,01 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 0,80 ευρώ Χ 1,60 = 1,28 ευρώ ανά τ.μ. Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές: 0,80 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 2,30 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο τμήμα μέχρι και 200μ. από το όριο του οικισμού Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,90 ευρώ Χ 1,30 = 2,47 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,90 ευρώ Χ 1,80 Χ 1,30 = 4,44 ευρώ ανά τ.μ. Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο υπόλοιπο τμήμα Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,20 ευρώ Χ 1,30 = 1,56 ευρώ ανά τ.μ. Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,20 ευρώ Χ 1,80 Χ 1,30 = 2,8 ευρώ ανά τ.μ. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Γεώτρηση: 100 ευρώ ανά μ.βάθους Επίχωμα με αμμοχάλικο: 12 ευρώ ανά κυβ.μ. Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(35,70 τ.μ.): 31,20 ευρώ ανά τ.μ. Σκέπαστρο από λαμαρίνα: 30 ευρώ ανά τ.μ. Βοηθητικό κτίσμα(σταύλος μεταλλικό στέγαστρο), (739,35 τ.μ.): 158 ευρώ ανά τ.μ. Βοηθητικό κτίσμα(οικίσκος γεώτρησης) λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(8,5 τ.μ.): 104 ευρώ ανά τ.μ. Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(228,50 τ.μ.): 49,92 ευρώ ανά τ.μ. Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(216,90 τ.μ.): 31,20 ευρώ ανά τ.μ. Αποθήκη λαμαρινοσκεπής μεταλλική μέτριας κατασκευής: 20 ευρώ ανά τ.μ. Ισόγειος κατοικία κεραμοσκεπής φέρουσα κατασκευή(83,60 τ.μ.): 196,80 ευρώ ανά τ.μ. Βοηθητικό κτίσμα(σταύλος) λαμαρινοσκεπής: 31,20 ευρώ ανά τ.μ. Φωτεινή πινακίδα διπλής όψης: 120 ευρώ το τεμάχιο Φωτεινή πινακίδα: 80 ευρώ το τεμάχιο Εγκατάσταση ηλεκτροφωτ.καλώδια χαλκού: 3 ευρώ ανά τ.μ. Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ηλεκτρ.εγκατάστασης: 50 ευρώ το τεμάχιο Στέγαστρο αντλιών: 200 ευρώ το τεμάχιο Οπλισμένο σκυρόδεμα: 90 ευρώ ανά κυβ.μ. Διακοσμητικό συντριβάνι: 150 ευρώ κατ’ αποκοπή Μεταλλικός σκελετός από κοιλοδοκούς: 2 ευρώ το κιλό Σύστημα αποχέτευσης ομβρίων: 20 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειο δίκτυο άρδευσης: 6 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ26: 2 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ20: 2 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ32: 3 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ12.5: 1 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ110: 11 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Υπόγειος αγωγός Φ90: 8 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Βάνα παροχής νερού Φ110: 200 ευρώ το τεμάχιο Υπόγειο δίκτυο άρδευσης Φ75: 6 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Περίφραξη με κράσπεδο: 10 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα: 60 ευρώ ανά κυβ.μ. Εξυγίανση με αμμοχάλικο και κροκαλοπαγή υλικά: 10 ευρώ ανά κυβ.μ. Δίκτυο απαγωγής λυμάτων οικιακής χρήσης: 200 ευρώ ανά τρέχον μέτρο Λιγούστρα μικρά: 5 ευρώ έκαστο Καλλωπιστικά: 5 ευρώ έκαστο Έλατα μεσαία: 80 ευρώ έκαστο Έλατα μικρά: 50 ευρώ έκαστο Κολώνες φωτισμού: 150 ευρώ το τεμάχιο Παροχές ύδρευσης: 50 ευρώ κατ’ αποκοπή Πινακίδες σήμανσης: 60 ευρώ το τεμάχιο Φυτά μικρά: 5 ευρώ έκαστο Σιδερένια κάγκελα: 100 ευρώ για μεταφορά Κυπαρίσσια μεσαία: 50 ευρώ έκαστο Κυπαρίσσια μεγάλα: 80 ευρώ έκαστο Βάνα άρδευσης: 35 ευρώ το τεμάχιο Πόρτες μεταλλικές (2 τεμάχια): 100 ευρώ για μεταφορά Μουριά μεσαία: 20 ευρώ εκάστη Αντλίες βενζίνης, αυτόματος μηχάνημα πλυντηρίου αυτοκινήτων δεν αποζημιώνονται διότι η Εταιρεία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε κάποιο άλλο σημείο: 200 ευρώ για μεταφορά. Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 Ν.4070/2012 κατά το οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων». Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Καταστημάτων του Δήμου Μακρακώμης και των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την ανωτέρω ημέρα της δικασίμου. Λαμία 24-06-2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Μαρία Γραμματικάκη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ: 22310-34245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9.570 Β / 24-6-2020 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής ERI (Έρι) Επίθετο ΗΑLΑJ (Χάλαι) του QΑΖΙΜ (Κιαζίμ) και της GJYZE (Γκιούζε) πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 23.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της Κωνσταντίνας Χρηστάκη του Κων/νου και της Αργυρώς η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7059/21-12-2016 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκληση της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ MAPIA Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9.571 Β / 24-6-2020 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής MALKHAZI (Μαλχάζι) Επίθετο BAIBORODIN (Μπαιμποροντίν) του MARLENI (Μαρλένι) και της NAILI (Ναιλι) κά­τοικο Αιγάλεω-Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 23.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της Ελένης Χρηστάκη του Νικολάου και της Ανδριανής η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7246/17-3-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκληση της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ MAPIA Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3038/24-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της Ιωάννας Χαλάψη του Άντολφ, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Δημοσθένους, αρ. 251, με ΑΦΜ 141090162, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Ολεξάντρ Κοντράτιεβ του Βιτάλι, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Μανταγριωτάκη, αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2019 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή 2. Να λυθεί ο από 06-01-2007 πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο, ο οποίος τελέσθηκε στο Κίιβσκι Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 03-07-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 59143/2019 και ΕΑΚ 509212019 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέως με την οποία όριζε ως χρόνο συζήτησης στις έντεκα (11) του μήνα Μαΐου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 πμ, στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Αριθμός Πινακίου 25, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 04.07.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρίνα Κολοβού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 3037/24-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 'ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.", που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Τερζή του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Πινδάρου, αρ. 12 ή και Γλυφάδας, Νέας Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 85, με ΑΦΜ 0473130494 και ήδη αγνώστου διαμονής,ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (α') απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμόν 1311/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγόμενου, 2/ Ορίζει παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ευρώ), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.032,66 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη, 6/ Επιβάλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό (100 ευρώ). 7/ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 30-05-2017. Στο τέλος της απόφασης υπάρχει η από 21.06.2020 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού συνάμα όπως καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα πέραν του ποσού των 1.433,78 ευρώ με την από 18-10-2017 επιταγή προς πληρωμή, νομίμως κοινοποιηθείσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών διά της με αριθμό 3604Δ'/01-11-2017 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή. Τα ακόλουθα ποσά ορίζονται στα εξής: 1/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο της ως άνω απόφασης εξ ευρώ 1.032,66 από 07-11-2017 μέχρι σήμερα 196,20 ευρώ, 2/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 3/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ, 4/ Για έξοδα δημοσίευσης της επιταγής σε δύο εφημερίδες 90 ευρώ ήτοι το ποσό των τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (359,60 ευρώ) και συνολικά δηλαδή το ποσό των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.793,38 ευρώ) [1.433,78 ευρώ από προεπιδοθείσα επιταγή της 18-10-2017 + 359,60 ευρώ] και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση, εκτός των τόκων διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 30,00 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-06-2020 Η Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3021/17-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει των 1/ Ρίζου Αθανασίου του Ιωάννη, 2/ Ελιζμπαριάν Άννας, 33/ Ρίζου Χριστίνας του Αθανασίου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ανατασία Αλβανιτοπούλου του Κων/νου και της Ελευθερίας, χήρας Αλέξανδρου Δερμετζόγλου, πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριωτών, αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 48/2020 Πιστοποιητικού περί αναβολών πινακίου του Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’αριθμ. 6474/2011 πρωτόδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίστηκε προς εκδίκαση για την 05-03-2020, ημέρα Πέμπτη με αριθμό πινακίου 3, 8ο τμήμα εμπράγματο Τριμελές Β2 (-1) Υπόγειο, ώρα 11,00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά τη συζητηση της παρούσας όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι συγκοινοποιούνται και 1/ επικυρωμένο αντίγραφο της από 02-01-2013 και με αριθμό καταθεσης δικογράφου 72/2013 Εφέσεως ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του 8ου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 19-02-2015 με αριθμό πινακίου 23, σύμφωνα με την οποία αιτείται α/ Να γίνει δεκτή η παρούσα έφεση, β/ Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 6474/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία),κατά τα κεφαλαία της εκείνα κατά τα οποία προσβάλλεται διά της παρούσης εφέσεως, γ/ Να γίνει δεκτή η αγωγή κατά των αντιδίκων, σύμφωνα με το αίτημα της, ώστε: Α/ Να αναγνωρισθούμε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου μετά της α εναγομένης ήδη εφεσίβλητης και επικουρικώς των διαδόχων της ζ και η εναγομένων, ήδη ζ και η εφεσιβλήτων κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας που τους αντιστοιχεί, ήτοι 1/6 εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου για τον κάθε ενάγοντα, ήδη εκκαλούντα ήτοι επί της με τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης του υπογείου, που χρησιμποποιείται ως διαμέρισμα- κατοικία, η οποία φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)050361137012/2/1, εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Δεκεμβρίου 1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Κρικέλα, οι δε αναλογίες και λοιπά στοιχεία της αναγράφονται στον επίσης από Δεκεμβρίου 1994 πίνακα του ίδιου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην άνω 154.773/10-02-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Βύρωνος κας Θεοδώρας Συκιώτη- Παπαγαλάνη, αποτελείται από πέντε (5) μικρότερους χώρους, συνορεύει γύρω του με κοινόχρηστο λεβητοστάσιο, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με ακάλυπτο χώρο του τμήματος του άνω οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί η οικοδομική αυτή και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε (105,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια ενενήντα τέσσερα (294,00), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστά (45,30), δηλαδή συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (329,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του τμήματος του άνω οικοπέδου επί του οποίου η άνω οικοδομή διακόσια πενήντα χιλιοστά (250/1οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (287/1οοο), στις δαπάνες θέρμανσης διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (287/1οοο) και ψήφους διακόσιες πενήντα (250) σε σύνολο χιλίων (1000). Β/ Να υποχρεωθούν οι ζ και η εναγόμενοι, ήδη ζ και η εφεσίβλητοι να αποδώσουν το παραπάνω ακίνητο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσοστά ιδιοκτησίας τους, καθώς και να διαταχθεί η αποβολή κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει στο όνομά τους, Γ/ Να διαταχθεί η διόρθωση της αρχικής και κάθε μεταγενέστερης εγγραφής με τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας ενδείξεις του κτηματολογικού φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου του Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνος της με τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης του υπογείου, που χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα- κατοικία η οποία φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)050361137012/2/1, εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Δεκεμβρίου 1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Κρικέλα, οι δε αναλογίες και λοιπά στοιχεία της, αναγράφονται στον επίσης από Δεκεμβρίου 1994 πίνακα του ίδιου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην άνω 154.773/10-02-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Βύρωνος Θεοδώρας Συκιώτη- Παπαγαλάνη, αποτελείται από πέντε (5) μικρότερους χώρους, συνορεύει γύρω του με κοινόχρηστο λεβητοστάσιο, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με ακάλυπτο χώρο του τμήματος του άνω οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί η οικοδομική αυτή και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε (105,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια ενενήντα τέσσερα (294,00), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστά (45,30), δηλαδή συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (329,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του τμήματος του άνω οικοπέδου επί του οποίου η άνω οικοδομή διακόσια πενήντα χιλιοστά (250/1οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (287/1οοο), στις δαπάνες θέρμανσης διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (287/1οοο) και ψήφους διακόσιες πενήντα (250) σε σύνολο χιλίων (1000) και η καταχώριση ημών των αιτούντων ως συγκυρίων της εν λόγω ιδιοκτησίας και σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ ημών δυνάμει της υπ’αριθμόν 2.144/8-4-2009 πράξης αποδοχής κληρονομίας της κυριότητας του ως ακινήτου, Δ/ Να αναγνωρισθεί η και πέραν του ποσοστού της νόμιμης μοίρας εξ 1/6 για καθένα εξ ημών των εναγόντων ήδη εκκαλούντων ακυρότητα της διάθεσης από την α΄εναγομένη, ήδη α’ εφεσίβλητη της ως άνω με τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης του υπογείου, ήτοι του κατά τα άνω καταπιστεύματος, δυνάμει του υπ’αριθμόν 28267/06-05-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ξάνθης κας Κωνστατίνας Νταιλιάνη που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνα, με αριθμό 1455 και ημερομηνία 11-05-2006 και του υπ’αριθμόν 110/12/12/2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνα, με αριθμό 4.165 και ημερομηνία 12/12/08 αλλά και η ακυρότητα των λοιπών μεταβιβάσεων του επίδικου ακινήτου από τους ειδικούς διαδόχους της για τον ίδιο λόγο, κατά τα προδιαληφθέντα δυνάμει των α/ υπ’αριθμ. 1100/1212/2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνα, με αριθμό 4.165 και ημερομηνία 12/12/2008 και β/ του υπ’αριθμόν 1175-23/02/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Βυρωνα, με αριθμό 714 και ημερομηνία 24/02/2009. Να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο εφέσεως και Ε/ Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και της αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας και 2/ επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 με ΓΑΚ 11075/2019 και ΕΑΚ 8965/2019 Κλήσεως ενώπιον του 8ου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 05-03-2020 με αριθμό πινακίου 3 και ζήτάει α/ Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση, β/ Να ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω από 02-01-2013 έφεσης με σκοπό να γίνει δεκτή αυτή καθ’όλο το αιτητικό της, γ/ Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στα δικαστικά έξοδα και των βαθμών δικαιοδοσίας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-06-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Φιλοποίμην Καρδαράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 8534 Β΄ και 8535 Β΄ /19.6.2020 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τους: 1)Αθανάσιο Μελιμόπουλο του Γεωργίου και 2)Παναγιώτη Μελιμόπουλο του Γεωργίου αντίστοιχα, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 26.5.2020 ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ του Παναγιώτη Μελιμόπουλου του Κων/νου και της Παρθένας, κατοίκου Κατερίνης, ΑΦΜ 051336700, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (Τακτική Διαδικασία), σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι παραιτείται από το δικόγραφο της από 1.8.2008 αναγνωριστικής αγωγής, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 3207/648/2008 (Τακτική Διαδικασία) που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 19/6/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 8532 Β΄ και 8533 Β΄ /19.6.2020 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τους: 1)Αθανάσιο Μελιμόπουλο του Γεωργίου και 2)Παναγιώτη Μελιμόπουλο του Γεωργίου αντίστοιχα, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 26.5.2020 ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ της Χριστιάνας Μελιμοπούλου του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Κατερίνης, ΑΦΜ 158314351, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (Τακτική Διαδικασία), σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι παραιτείται από το δικόγραφο της από 1.8.2008 αναγνωριστικής αγωγής, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 3208/269/2008 (Τακτική Διαδικασία) που ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 19/6/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή Περίληψη της με αριθμό 3388Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον HOSSEN (ΧΟΣΕΝ) KAMAL (ΚΑΜΑΛ) του MOTALIB (ΜΟΤΑΛΙΜΠ), κάτοικο Αθηνών, οδός Αγρινίου, αρ.35, με Α.Φ.Μ. 123333678, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 5/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του HOSSEN (ΧΟΣΕΝ) KAMAL (ΚΑΜΑΛ) του MOTALIB (ΜΟΤΑΛΙΜΠ), κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αθηνών, οδός Αγρινίου, αρ.35, με Α.Φ.Μ. 123333678, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 31021/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4007/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 05-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:28π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ» και «Η ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι μετά την από 17-06-2020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Αιμιλιανίδου, πληρεξούσια της ενάγουσας Μαρσέλας Μητραϊ του Πύλιου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Δαμοκλέους 3, (ΑΦΜ 134452673), σύμφωνα με την υπ’αρ. 11784Γ/19-6-2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 3, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον εναγόμενο Αρντιάν Σιενγκιεργκη του Θοδωρή, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 14-10-2020 Αγωγής της (Λόγω Διετούς Διάστασης) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ:94470/2020 ΕΑΚ:8345/2020) και ζητά 1) Να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή, 2) Να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος με τον εναγόμενο, που τελέσθηκε στις 19/05/2002, κατά το Ανατολικό Ορθόδοξο δόγμα στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Περιστέρι Αττικής και 3) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες και για να παραστεί κατά την ορισθείσα από 31-10-2020 πράξη ορισμού συζήτησης στις 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ, στο κτίριο 4, αίθουσα 3 του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου Α6/6. Αθήνα 22/6/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Στέφανος Αθανασούλης Περίληψη της με αριθμό 3390Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV, κάτοικο Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της πιστούχου POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463 και 2) της εγγυήτριας POPSTOILOVA ELENA του STEPANOV, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 142706014, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 29612/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3851/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:35π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 3391Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOVA ELENA του STEPANOV, κάτοικο Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 142706014, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της πιστούχου POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 106543463 και 2) της εγγυήτριας POPSTOILOVA ELENA του STEPANOV, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 142706014, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 29612/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3851/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:35π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 3387Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Φωτίου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7, με Α.Φ.Μ. 053896839, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του πιστούχου ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Χρήστου, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου αρ.351, με Α.Φ.Μ. 120608650 και 2) της εγγυήτριας ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Φωτίου, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7, με Α.Φ.Μ. 053896839, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 29644/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3854/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:58π.μ.. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 3389Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου αρ.351, με Α.Φ.Μ. 120608650, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του πιστούχου ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Χρήστου, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου αρ.351, με Α.Φ.Μ. 120608650 και 2) της εγγυήτριας ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Φωτίου, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7, με Α.Φ.Μ. 053896839, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 29644/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3854/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:58π.μ.. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 3386Γ / 17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Κ. Παλαμά, αρ.49, με Α.Φ.Μ. 052193800, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 09-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Περιστερίου Αττικής, οδός Κ. Παλαμά, αρ.49, με Α.Φ.Μ. 052193800, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 31361/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4026/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:20π.μ.. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ» και «Η ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6677Γ’/24-06-2020 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή του Δικηγόρου Αθηνών Ηλία Κοτζακίδη, ως πληρεξουσίου του Νικολάου Τουλιάτου του Παναγιώτη, Μουσικού, κατοίκου Κουκακίου Αθηνών και επί της οδού Δημητρακοπούλου αρ. 84, με Α.Φ.Μ. 013887676 της Δ.Ο.Υ Α Αθηνών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Σωτηρίου Κώνστα, πρώην κατοίκου Κουκακίου Αθηνών και επί της οδού Δημητρακοπούλου αρ. 84 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 23-06-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του προκαλούντος την επίδοση ΠΡΟΣ τον προς ον η επίδοση, με την οποία διαμαρτύρεται για άλλη μια φορά εντονότατα για την παράνομη συμπεριφορά του προς ον η επίδοση, τον καλεί όπως προσέλθει στο ακίνητο – ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας, ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της οδού Δημητρακοπούλου 84 στη συνοικία Κουκάκι προκειμένου να παραλάβει τα αναλυτικώς περιγραφέντα εντός του ανωτέρω κοινοποιηθέντος στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών εξωδίκου, κινητά του πράγματα την Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 από ώρα 12.30 πρωινή έως 16.30 απογευματινή άλλως Δευτέρα 29η Ιουνίου 2020 από ώρα 10.30 πρωινή έως 14.30 απογευματινή, άλλως δηλώνει στον προς ον η επίδοση ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να απαλλάξει το ακίνητό του από τα κινητά πράγματα του προς ον η επίδοση και τα προκύψαντα σχετικά έξοδα των ενεργειών του θα βαρύνουν του προς ον η επίδοση Σωτήριο Κώνστα. Αθήνα, 24/06/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 5783δ΄/23-6-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Σύρου Αικατερίνης Δουράτσου, επιδόθηκε με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Ασπασίας Ταραχοπούλου στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την Ευφροσύνη συζ. Κων/νου Δημητριάδη το γένος Αριοστοτέλους Γιαννίση, πρώην κατοίκου Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 11/6/2020 και με αρ. καταθ. 79/2020 αγωγής ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Σύρου (Διδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας). ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: α) Ειρήνη χήρα Ανδρέα Γιαννίση, το γένος Κων/νου και Ιωάννας Κριτή, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιωάννου Σούτσου αρ. 53, με ΑΦΜ 064760573, β) Ευανθία Γιαννίση του Ανδρέα και της Ειρήνης, συζ. Χρήστου Τσόρβα κατοίκου Αγ. Αποστόλων – Κάλαμος Αττικής, οδός Φαλήρου αρ.1, με ΑΦΜ 068323364, γ) Αριστοτέλης Γιαννίσης του Ανδρέα και της Ειρήνης, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Θεμιστ. Σοφούλη αρ. 31, με ΑΦΜ 057080516. ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Ευφροσύνη συζύγου Κωνσταντίνου Δημητριάδη, το γένος Αριστοτέλους Γιαννίση, αγνώστου διαμονής. Με την από 11/6/2020 και με αυξ. αριθμό καταθ. 79/20 αγωγή τους, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 24/9/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ με αρ. πιν. 10 ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Σύρου, οι ενάγοντες ζητούν: Να διαταχθεί η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου της από 10-08-1986 αγωγής της αντιδίκου (τακτικής διαδικασίας) κατά της Ευανθίας χήρας Αριστοτέλους Γιαννίση, το γένος Νικολάου Πανταζή (ήδη αποβιώσασας την 31/12/1994) δικαιοπάροχο του κληρονομούμενου από τους ενάγοντες Ανδρέα Γιαννίση του Αριστοτέλη και της Ευανθίας, η οποία απευθύνεται προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου (Τακτική Διαδικασία) στην γραμματεία του οποίου κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 130/1986 και έχει εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου στον τόμο Α και με αύξοντα αριθμό 51. Αθήνα, 23/6/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος. ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΚΟΥΦΑ 66 ΤΗΛ. 2103846827 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8135γ΄/24.6.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 18.6.2020 έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Καλαμάτας κ. Φιλάνθης Δημ. Νηφάκου, πληρεξουσίας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή, για τον Πραντζίκο Χρήστο του Νικολάου, με ΑΦΜ: 134398904, πρώην κάτοικο Νέας Αρτάκης Ευβοίας (οδός 28ης Οκτωβρίου) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 15.6.2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 75.475,44 ευρώ εντόκως από 31.1.2020 με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων μέχρι εξοφλήσεως, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει τον νόμιμο τόκο επιδικίας του άρθρου 346 ΑΚ από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 18.6.2020 και με αριθ. ΤΜ 48/2019 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου και η από 18.6.2020 σημείωση της Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία σημειώνεται ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους με το φάκελό τους μέσα σε προθεσμία εκατό (100) ημερών από τον κατάθεση της αγωγής αυτής, επισημαίνεται δε ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.- Σπάρτη 24 Ιουνίου 2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2127ΣΤ/18-6-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Δήμητρα ΧΑΤΖΑΚΗ για λογαριασμό της Γιαριμγκιούλ ΙΛΙΑΖ ΟΓΛΟΥ, συζύγου Μαμούτ, το γένος Φεριδέ και Σαλίχ ΜΠΟΖΟΓΛΑΝ, πρώην κατοίκου Μικροχωρίου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 17/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), μετά από αγωγή του Μαμούτ Ιλιάζ Ογλού του Χαλήτ και της Χαλιδέ, κατοίκου Μικροχωρίου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, η οποία ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η εναγομένη ήθελε ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας εναντίον αυτής της απόφασης, στο ποσό των 200 ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στη πόλη Μπιρετζικ της Τουρκίας στις 11.08.2017 και καταχωρήθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με στοιχεία α/α 106, Τόμος Ε22, Έτος 2017, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 24-6-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)». Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (εφεξής: «ΣΕΦΔ»), ικανού να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Δορυφορικών Επικοινωνιών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων. Η Αναθέτουσα Αρχή με τη σύμβαση θα αναθέσει στον Ανάδοχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου εξειδικευμένου υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software), καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών και την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών , ως ενιαίο έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey solution»). Επιπλέον, στο αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: i. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υλοποίησης του ΣΕΦΔ και ii. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Η Διακήρυξη αφορά στην Πράξη «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης. Το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου Διακήρυξης και ιδίως αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: • όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, • διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού, • τεχνικές προδιαγραφές, • όρους της σύμβασης, • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ EETT Privacy Policy. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ: «Προμήθεια Σύστηματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)». Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και όχι το περιεχόμενο αυτής, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΑΔΑ: 6Ι7ΞΩ1Δ-6Γ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 24 /06/2020 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3745 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Τ.Κ.37003 Σκόπελος Τηλ.24243-50116 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Στις 07 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Ξενία), θα διενεργηθεί ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης. Η παραχώρηση θα γίνει για τρία έτη έως και 31-12-2022 , έναντι ανταλλάγματος του Δήμου Σκοπέλου: Τοποθεσία Άσκηση Δραστηριότητας Τετραγωνικά Μέτρα Τιμή Εκκίνησης ανά έτος ΒΕΛΑΝΙΟ Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης καντίνας 420,00 15,00 3.500,00€ ΜΗΛΙΑ Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής 200,00 2.000,00 € ΧΟΒΟΛΟ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ (ΝΤΑΜΑΡΙ) Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής 195,00 800,00 € ΕΛΙΟΣ-Ν. ΚΛΗΜΑ (δεξιά του λιμενοβραχίονα) Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 500,00 6.000,00 € ΧΟΒΟΛΟ-Ν. ΚΛΗΜΑ (αριστερά του λιμενοβραχίονα) Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 350,00 3.000,00 € ΕΛΙΟΣ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής 50,00 300,00 € ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 298,00 500,00 € ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 449,18 300,00 € ΑΜΠΕΛΙΚΗ Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 460,00 1.500,00 € Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά : Α) Αίτηση συμμετοχής Β)Φορολογική ενημερότητα. Γ) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο Δ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωση, η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή αυτής, με ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κ/Ξ Η)Πληρεξούσιο Θ) Άδεια διαμονής σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., από το γραφείο Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Σκοπέλου Διεύθυνση Σκόπελος Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο 2424 3 50116 fax 2424023219. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
PrintButton

23-06-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (432.735,70 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (348.478,00 €), εισφορά ανακύκλωσης πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 €) και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (83.755,30 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 20/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (6.970,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 343/17-6-2020 Έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ανδρέα Κουτρουμάνη του Στεφάνου, πρώην κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής, Λ Καραμανλή αρ.102 (Στάση Γιούρια), Άρτεμη Αττικής ατομικά και ως ιδιοκτήτη και νομίμου εκπροσώπου της ατομικής του επιχείρησης με την επωνυμία « Εμπόριο - Εισαγωγές Καινούργιων και Μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, Τροχόσπιτων, Μοτοσικλετών, σκαφών αναψυχής κα» που εδρεύει στην Αρτέμη Αττικής, Λ Καραμανλή αρ. 102 (Στάση Γιούρια) νόμιμα εκπροσωπούμενης και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-12-2019 Έφεσης του Ιωάννη Τσακωνίτη του Γαβριήλ και της Σταματούλας, κατοίκου Κοσοικίων Ευδήλου Ικαρίας, κατά αυτού και κατά της υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τακτικής Διαδικασίας Τμήματος Ενοχικού με την οποία απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν. Στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 6553/2020 και ΕΑΚ: 506/2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 1307/2020 και ΕΑΚ: 1020/2020 Έκθεση κατάθεσης του δικογράφου: Κατ' έφεση από Πρωτοδικείο της κ. γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 7-2-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 11-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών στον Γ1 (-2 Υπόγειο) με Αριθμό Πινακίου: 24, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ, Διαδικασία : ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η έφεση και να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστική απόφαση. Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η ασκηθείσα αγωγή και να καταδικαστεί στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 18-6-2020 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 342/17-6-2020 Έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Σωκράτη Μαρκόπουλο του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Σπατών Αττικής, οδός Χρήστου Μπέκα αρ. 54 ατομικά και ως ιδιοκτήτη και νομίμου εκπροσώπου της ατομικής του επιχείρησης με την επωνυμία « Auto Smari: Εμπορία- Εισαγωγές Σωκράτης Μαρκόπουλος» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής , οδός Χρήστου Μπέκα αρ 54 νόμιμα εκπροσωπούμενης και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-12-2019 Έφεσης του Ιωάννη Τσακωνίτη του Γαβριήλ και της Σταματούλας, κατοίκου Κοσοικίων Ευδήλου Ικαρίας, κατά αυτού και κατά της υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τακτικής Διαδικασίας Τμήματος Ενοχικού με την οποία απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν. Στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 6553/2020 και ΕΑΚ: 506/2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 1307/2020 και ΕΑΚ: 1020/2020 Έκθεση κατάθεσης του δικογράφου: Κατ' έφεση από Πρωτοδικείο της κ. γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 7-2-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικάσιμος την 11-2-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών στον Γ1 (-2 Υπόγειο) με Αριθμό Πινακίου: 24, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ENOXIKO ΤΡΙΜΕΛΕΣ, Διαδικασία: TAKTIKH ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ,καλούμενον συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η έφεση και να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστική απόφαση. Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η ασκηθείσα αγωγή και να καταδικαστεί στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 18-6-2020 Η ΕIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ- ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣτΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄ αριθμ. 3309Γ΄/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Κ. Μούντριχα και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Μιχαήλ Κ. Καλαντζόπουλου πληρεξούσιου της Πολυξένης Μαραμή του Θεμιστοκλή, κατοίκου Ηλιουπολεως, οδός Πνυκός αρ.9, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αμντζεντ (Amjad) Ναουάμπ ΑΛΙ (Nawab ALI) του Αλί και της Άμνα, πρώην κάτοικο Κυψέλης, οδός Κασταλίας αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 02-06-2020 αιτήσεως για αφαίρεση γονικής μέριμνας, με γενικό αριθμό κατάθεσης 30190/2020 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 1324/2020 που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η αιτούσα ζήτα να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, να αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου από τον καθού, να ανατεθεί οριστικά και αποκλειστικά στην Πολυξένη Μαραμή το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, να διαταχθούν από το δικαστήριο τα λοιπά νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αίτησης την 01-12-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 2, αίθουσα 202, διαδικασία: οικογενειακό εκουσία μονομελούς, πινάκιο: ΡΑ, με αριθμό πινακίου 1, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Πολυξένης Ρούσση του Νικολάου, κατοίκου Αγίου Ελεθερίου Αττικής, οδός Λ. Ιωνίας αρ. 217, η οποία θα λάβει χώρα στις 30-11-2020, ώρα 09.15 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 22-06-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη ενάτη (19η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10.40 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, μετά από έγγραφη παραγγελία του Ανδρέα Φούρκα (ΑΦΜ: 120967971), πληρεξούσιου δικηγόρου της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμ. 40) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια της επιδικασθείσας με την ανωτέρω διαταγή πληρωμής απαίτησης, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης διαχείρισης και του υπ΄αριθμ. 44959/30-4-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, για λογαιρασμό της εταιρίας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY IV FUΝDING DESIGΝATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Haddington Road 1-2 Victoria Buildings Dublin 4, D04 XN32 (υπ΄αριθμ. καταχώρισης μητρώου εταιριών της Ιρλανδίας: 657125), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στην οποία εκχωρήθηκε η ανωτέρω απαίτηση, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4519Ζ/19-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΠΛΟΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.Ε.», πρώην εδρεύουσα στον Ταύρο Αττικής, οδός Πειραιώς αριθμ. 226 και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 818/2007 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης, με τη συνεχόμενη και από 15-6-2020 παραγγελία επίδοσης για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, συγκοινοποιούντας με την παρούσα επιταγή κατ΄άρθρον 925 § 1 Κ.Πολ.Δ. τα νομιμοποιητικά της επιτάσσουσας έγγραφα, και σε συνέχεια της από 1-2-2007 αρχικής επιταγής προ ςπληρωμή που είχε επιδοθεί την 2-2-2007 στην οφειλέτρια με την υπ’ αριθμ. 8777δ/2-2-2007 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ανδρεά Β. Πάζιου, και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 1) ποσό €2.109.836,98 για επιδικασθέν κεφάλιο, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και της υπ’ αριθμ. 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε. από 26-5-2018 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 §2 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 2) Ποσό €655.694,88 που αποτελεί το υπόλοιπο των επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας και εξ ανατοκισμού από την 23-9-2006 μέχρι την 25-5-2018, μείον τις γενόμενες κατ’ άρθρον 423 Α.Κ. τμηματικές καταβολές ποσού €8.591,85, καθώς και την προερχόμενη από είσπραξη πλειστηριάσματος καταβολή ποσού €586.910,57, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από 26-5-2018 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρυ 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Ποσό €56.965,00, για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 4) Ποσό €2,00 για έξοδα αντιγράφου του απογράφου, €50,00 για σύνταξη της παρούσης επιταγής, €40,00 για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής. Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμ. 3 και 4 ποσά, η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμυς τόκους, από την επίδοση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούαας θα προστεθούν €15,00 για την εντολή προς εκτέλεση προς τον δικαστικό επιμελητή. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την από 22.9.2006 δήλωση επανα προσδιορισμού ύψους οφειλής κατ’ άρθρον 39 του Ν. 3259/2004, που επιδόθηκε στην καθής η παρούσα συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 11831Γ/4-10-2006 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ανδρέα Β. Πάζιου, η οφειλή παρέμεινε ως είχε στα βιβλία της Τραπέζης δεδομένου ότι ήταν μικρότερη από το κατά το νόμο ανώτατο όριο. Αθήνα 19-6-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΦΟΥΡΚΑΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ’ αριθ. 118/10.04.2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαρμαρά αριθ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως προς τα άρθρα 5,6,7,8,10,11,15,16,18,21,24,28. Αθήνα, 22.06.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας μου ως πληρεξούσια του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΤΗΠ”, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Εθν. Αντίστασης αρ. 11), με ΑΦΜ 090108355, επιδόθηκε προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες στα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα φέρονται ως ιδιοκτήτες των υπ’ όψιν γεωτεμαχίων, το από 01-06-2020 Απόσπασμα Πρακτικού της 5ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ, με αριθμό Απόφασης 87/2020 και ΑΔΑ: 9ΛΠΒΟΕΠΞ-ΘΑ5, σύμφωνα με την οποία δημοσιεύθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας υπέρ της ΔΕΤΗΠ. Με την υπ’ αρ. 10629Θ’/15-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Σωτηρίου Ρουμελιώτη, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Καρακασίδη Δημήτριο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Παλλήνης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 5) και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 6745Γ’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίου Τσιλφίδη, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Παπαδόπουλο Νικηφόρο του Αλεξάνδρου, κάτοικο εξωτερικού και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 6746Γ’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίου Τσιλφίδη, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Ιωσηφίδη Πέτρο του Θεοχάρη, κάτοικο εξωτερικού και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 16Α’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Αγγελίδη Αναστάσιο του Συμεών, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 17Α’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για την Αγγελίδου Μαρία του Συμεών, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 19Α’/15-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για το Λιβεριάδη Παναγιώτη του Σταματίου, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας (οδός Πόντου 6Α) και ήδη άγνωστης διαμονής. Πτολεμαΐδα, 15 Ιουνίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΕΛΙΣΑΒΕΤ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ. : Ηλίας Βασιλάς ΤΗΛ. : 213 2025 825/ 822 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.Πρωτ.: 10446/ 19-06-2020 Α.Ο.Ε. : #90#/2020 & #106#/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.] 1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» με αρ. τεχνικής μελέτης: 25/2019 και προϋπολογισμό δημοπράτησης #1.000.000,00#€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών: α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό #426.533,60#€ και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό #344.067,35#€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό μελέτης . 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ήτοι του Δήμου Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2025 825, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Ηλίας Βασιλάς. 3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)-φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου (PDF). 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι -ή- σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (και άνω), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #16.130,00#€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23-04-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (#90#) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από: Ι) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 600.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 11672/19-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξης πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού #600.000,00#€ [ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Νέας Σμύρνης και ΙΙ) τα υπόλοιπα 400.000,00€ (=1.000.000,00-600.000,00) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΚΑΕ 64.7331.0002]. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταύρος Τζουλάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση: Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ.Κ. 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Τηλ: 213 2018 773-774-780-790 mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ.Ελληνικου Αργυρούπολης ΑΠ:35089 19/06/20 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017)” ΠΟΣΟΥ: 400.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) Αρ.μελ.: 23/11/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ βάσει του ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017 με την με αρ.πρωτ. 30752/22-4-2019 πράξη ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ξ6Μ465ΧΘ7-9ΦΨ) ΣΑΕ: 055 2017ΣΕ05500005 Κ.Α. 64.7331.0009 CPV : 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΔΑΜ: 20PROC006901315-22/06/2020) Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017)” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ταχ.Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132018773-4,213 2018780, 213 2018790 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα Δήμου: www.elliniko-argyroupoli.gr. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 87881 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η ημέρα, μηνός Ιουλίου, έτους 2020 (30/07/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η ημέρα, μηνός Αυγούστου, έτους 2020 (06/08/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 3. Κωδικός CPV: 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς). 4. Τόπος εκτέλεσης: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 5. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την προσαρμογή 8 βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/17 (ΦΕΚ 141 Α/28-09-2017), μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και ανακαίνισής τους. 6. Το έργο με (Κ.Α. 64.7331.0009) χρηματοδοτείται από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΠΔΕ βάσει του ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017με την με αρ.πρωτ. 30752/22-42019 πράξη ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ξ6Μ465ΧΘ7-9ΦΨ) ΣΑΕ: 055 2017ΣΕ05500005 7. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (ή 400.000,00 € με ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ποσού 202.166,73 €, 2. Η/Μ Εργασίες ποσού 35.480,16 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. &Ο.Ε.): 42.776,44 €. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. &Ο.Ε.) ποσού 42.063,50 €. και αναθεώρηση ποσού 93,81 € (άρθρο 153 του ν.4412/16). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 77.419,35 €. 8. Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16. 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης και στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι 30/07/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 11. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς” και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 14. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 16. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61€, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/06/2021. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 17. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.elliniko-argyroupoli.gr, στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 18. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 17/07/2020 η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/07/2020. 19. Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Ε της οικείας Διακήρυξης Επιπρόσθετα, οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 22.Γ της οικείας διακήρυξης. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 19/06/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:ΨΝΥΑ469Β7Τ-ΓΕ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου Πειραιάς 17-6-2020 Τηλέφωνο: 210-4142223 Αριθμ. Πρωτ.: 20203847 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 857/τ.Γ’/11-6-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής: Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Δημογραφία» (ΑΔΑ: 6Ζ22469Β7Τ-Γ4Θ) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 16692 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 9929469Β7Τ-Τ08) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 16693 Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17-8-2020. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (210-4142005) και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (210-4142183). Ο Πρύτανης Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 22 -06-2020 ΥΠ. Ε.& Κ. Υ. Αρ. Πρωτ. 2257 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ – ΑΦΜ997288259 ΑΔΑ : ΨΓΝ5ΟΞΧΣ-ΟΜΠ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου 7 ΑΔΑΜ:20PROC006899170 546 30 Θεσ/νίκη Αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ-93816- Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127 Fax. 2313000703 www. kkp-km.gr mail. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 20η/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ(ΕΣΗΔΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. συστ.-93816-ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους -2021. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ : ΟΜΑΔΑ Α΄ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β΄ 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ) 2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΕΤΡΕΛΑΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού 191.259,05€ + ΦΠΑ και 237.161,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για (12) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΚ-ΠΚΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –ΠΚΜ Γραφείο προμηθειών ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2020 Ώρα 8:00πμ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-08-2020 Έως ώρα 12:00 μμ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2020 Έως ώρα 15:00μμ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2020 Ώρα 09:00μμ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Θ.Μ. Νάκου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/2020 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 14.07.2020 ώρα 12:00 Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Προκηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202188). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
PrintButton

19-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ.10053/17-06-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Σταύρου Ανδρουτσόπουλου πληρεξούσιου των 1) Πηνελόπης Αδραχτά του Δημητρίου Α.Φ.Μ 068518211 κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής οδού Σαρωνικού αρ. 17, 2) Παναγιώτη Αδραχτά του Κωνσταντίνου Α.Φ.Μ 018783065 κατοίκου ομοίως, 3) Κωνσταντίνου Αδραχτά του Παναγιώτη Α.Φ.Μ 104815397 κατοίκου ομοίως, 4) Σπυριδούλας Αδραχτά του Παναγιώτη Α.Φ.Μ 070790569 κατοίκου Λευκίμμης Κέρκυρας, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Καλύβα του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Σκουφά αρ. 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 17/05/2020 ΑΓΩΓΗΣ των παραπάνω πρώτων κατά της δεύτερης με την οποία απευθύνονται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητούν Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή τους, Να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει αφενός μεν εις ολόκληρον εις έκαστον εξ αυτών άλλως διαιρετώς εις έκαστον εξ αυτών και κατά ποσοστο ¼ το ποσό των 4.652€, αφετέρου δε εις έκαστον εξ αυτών το ποσό των 5.000€, Να κηρυχθεί η απόφαση, η οποία θα εκδοθεί υπό του Δικαστηρίου Υμών, προσωρινώς εκτελεστή, Να καταδικασθεί η εναγομένη εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη μετά της αμοιβής του πληρεξουσίου τους δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 1026/2020, Γ.Α.Κ: 32570/2020, β) προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 15-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Μαρίας Τζέλη που είναι πληρεξούσια του Στεςργίου Κουτσομίχα του Λεωνίδα, κατοίκου Αργους Ορεστικού, οδός Β. Σανταλίδη 41 με ΑΦΜ 007778492 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7435 B/17-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Λεωνίδα Κουτσομίχα του Θεοδώρου πρώην κατοίκου Αργους Ορεστικού Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (νέα (νέα τακτική διαδικασία) (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά όσα αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα να αναγνωρισθεί ότι είναι κύριος, νομέας και κάτοχος του αναφερομένου και περιγραφομένου στο ιστορικό ακινήτου και ειδικότερα ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου -4750-, ο οποίος βρίσκεται στην ειδική Θέση «ΣΝΤΖΙΡΛΙΚ- ΤΣΙΡΛΙΚΙ», της κτηματικής περιοχής Άργους Ορεστικού, της ομώνυμης δημοτικής κοινότητα και ενότητας, του Δήμου Άργουι Ορεστικού, της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτάσεως 5.138,00 τ.μ., ο οποίος καταχωρήθηκε στα Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ Ζ30070519018/0/0, σε ποσοστό 100°/ο, για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται σ' αυτό. Να διαταχθεί ο προϊστάμενος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί σε διόρθωση των στοιχείων της πρώτης εγγραφής σε ό,τι αφορά το προπεριγραφόμενο ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στο ιστορικό και ειδικότερα το μέρος της εγγραφής, με το οποίο χαρακτηρίζεται σαν κύριος του ακινήτου ο εναγόμενος και σε ποσοστό 100°/ο, και να φέρομαι πλέον εγώ κύριος του παραπάνω ακινήτου και ειδικότερα ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου -4750-, ο οποίος βρίσκεται στην ειδική θέση «ΙΝΤΖΙΡΛΙΚ¬-ΤΣΙΡΛΙΚΙ», της κτηματικής περιοχής Άργους Ορεστικού, της ομώνυμης δημοτικής κοινότητα και ενότητας, του Δήμου Άργους Ορεστικού, της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτάσεως 5.138,00 τ.μ., ο οποίος καταχωρήθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ Ζ30070519018/0/0, σε ποσοστό 100°/ο, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος υπάρχει α) η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8/2020 πράξη της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου κ. Αικατερίνης Ριζοπούλου με την από 25-02-2020 πράξη της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ.Αικατερίνης Ριζοπούλου με την οποία σημειώνεται ότι οι προτάσεις κατατίθενται μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής , η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής και οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Στο τέλος αυτής υπάρχει παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου του επισπεύδοντος με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 421 ΚΠολΔ ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 ενώπιον της Συμβολαιογράφου της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς Θεανούς Τζέλη του Μενελάου που εδρεύει στην Καστοριά και στο γραφείο της που βρίσκεται στην Καστοριά στην οδός Πτολεμαίων αρ.2 1ος όροφος προς απόδειξη των θεμάτων απόδειξης της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ο παρακάτω μάρτυρας Αθανάσιος Ανδρόνικος του Θωμά και της Μαργαρίτας, κάτοικος Αργους Ορεστικού ,οδός Χατσέρα αρ.29. Καστοριά 17-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Πάτση, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου για λογαριασμό της ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ με ΑΦΜ: 043741729, πρώην κάτοικο Παλαιοχώρας Πελεκάνου Χανίων Κρήτης και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10512/17-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από από 17/02/2020 ΑΓΩΓΗ της Κατά της Αλυγιζακη Ευτυχίας, με την οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ' αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Η με Ειδικό Αριθμό 548/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 13321/2020, β) η από 20/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα Αθήνα, 17-06-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:51 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για την οφειλέτιδα Παριση (Parisis) Κλεοπάτρα (Cleopatra) του Αδαμαντίου (Adamandios) και της Αναστασίας πρώην κάτοικο Ζωγράφου, οδός Αθ. Διάκου αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10513/17-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 6.634/30-01-2020 Πρόσκλησης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ν. Ανδριανοπούλου με την οποία η ως άνω Συμβολαιογράφος την προσκαλεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 6.633/30-01-2020 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ακινήτου της ως άνω οφειλέτιδος, που διενεργήθηκε με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Από το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε ποσού Ευρώ (124.000,00) το εναπομένον μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού Ευρώ (5.489,15) που αποτελούν το σύνολο των εξόδων της προδικασίας του πλειστηριασμού, θα διανεμηθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με το Νόμο ως εξής: Κατατάσσονται: Α) Οριστικά, Προνομιακά και σύμμετρα: 1) Η αναγγελθείσα ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στο ποσό των Ευρώ (6.599,07), 2) Ο αναγγελθείς ΕΦΚΑ – Α’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών στο ποσό των Ευρώ (23.028,64) και Β) Τυχαία και Προνομιακά: 1) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (77.032,05) και Γ) Τυχαία και σύμμετρα: 1) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (501,44), 2) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (5.714,82), 3) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (2.270,14), 4) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (3.364,69). Μη επαρκούντος του εκπλειστηριάσματος ουδείς άλλος κατατάσσεται. Η πρόσκληση αυτή συντάχθηκε στις τριάντα (30) έτους, ημέρα Πέμπτη στο γραφείο της, επί της οδού Σκουφά αρ. 77. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την αρ.6912/3-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Λάρισας (έδρα Πρωτοδικείο Καρδίτσας) Γεωργίου Κ. Πολύζου, επιδόθηκε σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια δικηγόρος των: 1) Γεωργίου Λουλέ του Νικολάου και της Κωνσταντινιάς, κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας, με ΑΦΜ:015050362 και 2) Αθανασίας Λουλέ του Αντωνίου και της Κλητείας, κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας, με ΑΦΜ:301861262, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, για λογαριασμό της Αντωνίας Λουλέ του Γεωργίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας (οδός Κονδύλη), και ήδη κάτοικος Ichenhausen Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-5-2020 Εξώδικη – Πρόσκληση – Διαμαρτυρία των εντολέων κατά: 1) Αντωνίας Λουλέ του Γεωργίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας (οδός Κονδύλη), και ήδη κάτοικος Ichenhausen Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Νικολάου Παγούρα του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (οδός Πάρδιος αρ.7 Α), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και ζητούνται στην άνω εξώδικη. Καρδίτσα, 18-6-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ Ζ. ΑΚΡΙΒΟΥ (Καρδίτσα Αν. Παπανδρέου αρ.31, τηλ.2441025366) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 689/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 689/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίου –κλωστηρίου ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και συγκεκριμένα πλήρης γραμμή παραγωγικών μηχανημάτων παραγωγής νήματος 19 μηχανές παραγωγής βάμβακος Rieter, 2 μηχανές α’ περάσματος επεξεργασίας φυτιλιού βάμβακος σύρτες RieterSB2 3, βατομηχανές Rieter UNILAP E20, 2 κτενίστριες Rieter comper E60H, 4 μηχανές επεξεργασίας φυτιλιού βάμβακος σύρτες β’ περάσματος Rieter SILVER GUARD, 2 προγνέστριες Rieter, 10 κτενήστριες Rieter 16 κλώστριες Rieter Spinning machines G33 , με τις αντίστοιχες κωνοποιητικές μηχανέςMurata No7V-II Mach Link Coner L, κινητοί πνευματικοί καθαριστές, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, αντλιοστάσια-λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 1.740.511,59 ευρώ, Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.:1651 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 34144512-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 120.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 29.030,40 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 149.990,40 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 93664). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.419,20 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416). Ίος 18/06/2020 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΔΙΑΦΟΡΑ 3ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ./FAX: 2103831161 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.18/44 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικ. Συμβούλιο του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, προσκαλεί όσα μέλη θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2019/2020 να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 05 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 στο εντευκτήριο του Συλλόγου στην Καισαριανή (Νέας Εφέσου 19). Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημ. Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ 1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εκθέσεις ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. & Δ/νσης Δασών Αθηνών. 3. Εγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019. 4. Εγκριση Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020. 5. Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιο πιθανό), η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν. ΑΘΗΝΑ 17.06.2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ «ΣΥΚΙΚΗ» ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6ο ΧΛΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α.Φ.Μ. 096060968 • Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711 • ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ: 1005026 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27210 69845 • FAX: 27210 69846 web site: www.sykiki.gr ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΟΛΑΩΝ: 27320 82713 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΥΘΕΙΟΥ: 27330 22240 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 543 / 16-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΣΥΚΙΚΗ ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια και τις εργασίες των παρακάτω ειδών: 1. Εκτελωνιστικές εργασίες για εξαγωγή σύκων. 2. Οδική Μεταφορά σύκων - εξωτερικού. 3. Οδική Μεταφορά σύκων - εσωτερικού. 4. Ναύλα για θαλάσσιες μεταφορές φορτίων σύκων. 5. Εντυπα. 6. Γραφική Υλη. 7. Ταχυμεταφορές. Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα με τους όρους συμμετοχής από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ, 6ο χ/τρο Καλαμάτας - Μεσσήνης, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «υποβολή προσφοράς», μέχρι 29-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 μεσημβρινή. Ολες οι παραπάνω προσφορές θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών της ΣΥΚΙΚΗΣ που θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ ή στο τηλέφωνο 27210 69845 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με εκτίμηση Ο Διευθυντής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 134736/18.6.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα : Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Νικηταρά, απο την οδό Θεμιστοκλέους έως την οδό Εμμ.Μπενάκη,απαραίτητων για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε περιοχές αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ΑΕ», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την 22.6.2020 και ώρα 09:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: πλατ. Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ-Πόλη: 71414, Γάζι- Ηράκλειο - Κρήτης Πληροφορίες: Μαρής Ιωάννης Τηλέφωνο: 2810822233 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Κέντρο: 2810 822233 Fax: 2811759505 Αρ. πρωτ.: 226 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ,ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ» από 01/07/2020 έως 30/09/2020 με προϋπολογισμό δαπάνης 37.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (έναρξη ) – 12:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής με courier ή ταχυδρομείο οι προφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. έως την καταληκτική ημέρα και ώρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό ναυαγοσώστες, επόπτη- συντονιστή, εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018, εκτός τους ναυαγοσωστικούς πύργους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της σύμβασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της υπ.αριθμ. 24 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. στον δικτυακό τόπο: www.maedim.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Τ.Κ. 71414 ,τηλ.: 2810822233, Fax: 2811759505, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Μαρής Ιωάννης ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΩΩΕΩΩ1Ζ-ΩΣΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5415 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεως για εννέα (9) έτη, στην περιοχή «Μέγα Κοτρώνι» της κοινότητας Παλαιοκερασιάς του Δήμου Στυλίδας, εκτάσεως 600τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Στυλίδας (Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα). Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ήτοι την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Στυλίδας. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε μισθωτικό έτος. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, τηλέφωνο 22383-50134 και FAX 2238024783. Στυλίδα 18/06/2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 18-06-2020 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο:213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 12 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα και ενδύματα >> 3) 1 εμπ/τιο με μαγιό ανδρικά >> 4) 8 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 5) 1 εμπ/τιο με ρολά υφάσματα >> 6) 1 εμπ/τιο με μαντήλια, φουλάρια >> 7) 1 εμπ/τιο με βαλίτσες >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπ. αριθ. 12117/2020 διακήρυξη Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη 18-6-2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 9538 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005, Νέα Μάκρη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φούντας Θανάσης Τηλ.: 22943-20517 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στις κάτωθι θέσεις με ημερομηνία διεξαγωγής, κατώτατο όριο ποσφοράς και εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται παρακάτω α.α ΘΕΣΗ -ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων εμβαδόν 129,37 τμ για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΚΩΔ: 1) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 09.00-09.30 7.762,2 € 776,22 € 2 παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 471,50 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:4) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 09.30-10.00 28.290 € 2.829 € 3 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 494,10 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ : 5) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 10.00-10.30 29.646 € 2.964,60 € 4 παραλία Μαραθώνα εμβαδού 495,16 τμ με εμβαδόν για ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ(ΚΩΔ: 6) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 10.30-11.00 29.709,60 € 2.970,96 € 5 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 165 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:7) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 11.30-12.00 9.900 € 990€ 6 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 411.96 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΚΩΔ: 8) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 12.00-12.30 24.717,60 € 2.471,76 7 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 500 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:9) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 12.30-13.00 30.000,00 € 3.000 8 Παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 200,73 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ: 10) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 13.00-13.30 12.043,8 € 1.204,38 Τόπος Διεξαγωγής: Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2294320517 (Φούντας Αθανάσιος ). ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PrintButton

30-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9574 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την αγνώστου διαμονής ΑΖΙΖΑ (Αζίζαϊ) του LUAN (Λουάν) και της MERITA (Μερίτα) πρώην κατοίκου Αλίμου - Αττικής οδός Λυσικράτους και Αρεως αριθ. 1, την από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή του Κωνσταντίνου ΣΑΙΝΗ της Λουκίας ΣΑΙΝΗ και πατρός αγνώστου κατοίκου Γλυφού Μεγάρων ο οποίος καλεί την ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7270/24-3-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή του, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9575 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής ERMIRALD (Ερμιράλντ) Επίθετο QOSJA (Κιόσια) του MIXALQOSJA (Μιχαήλ Κιόσια) και της KATERINQOSJA (Κατερίν Κιόσια) την από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ της Ειρήνης Καρακούνη κατοίκου Γλυφού Μεγάρων η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7123/25-1-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρίθμ. 4520Ζ'/17-6-2020 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασίλειου Πεπονάκη του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ. 110900467) και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν γραπτής εντολής του Δικηγόρου Νίκου Χριστόπουλου, πληρεξουσίου του ΚΟΣΤΕΛ (ον) ΙΦΤΟΤΖΕ (επων.) (COSTEL IFTODE) του Ντουμίτρου (Dumitru), Ρουμάνου υπηκόου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αντιόχειας αρ. 47. (Α.Φ.Μ. 100378990), την από 6-5-2020 ΑΓΩΓΗ του (τακτική Διαδικασία) κατά του ως άνω καθού, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του, να καταδικασθεί ο εναγόμενος να του καταβάλλει, για τους περιεχόμενους στο ιστορικό της ως άνω αγωγής λόγους, το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ, νομιμότοκα από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στις 8-6-2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 1953/2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 75/2020, καλείται δε ο Βασίλειος Πεπονάκης του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ. 110900467) και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως: α) Σύμφωνα με το άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ. καταθέσει προτάσεις και προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 Κ.Πολ.Δ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής η οποία παρατείνεται για άλλες τριάντα (30) αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. β) Καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση των προτάσεων εντός των επομένων δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων γ) Παρασταθεί κατά την συζήτηση της Αγωγής στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, όταν και όπου ορισθεί από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Αθήνα 25-6-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ε. Φράγκου·(ΑΜ/ΔΣΑ 36621), ως πληρεξούσιου της Αικατερίνης Τζιάφα του Γεωργίου, κατοίκου Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Πάτμου 5, με Α.Φ.Μ. 076937718, επιδόθηκε στις 26-06-2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής καθού, Ελισσάβετ Μήκα του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Αγίου Όρους 27Α, με την υπ' αριθμ. 5188 έκθεσή μου, επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-06-2020 και με αριθμ. κατάθεσης ΓΑΚ 2669/2020 και ΕΑΚ 43/2020 ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης εναντίον της δεύτερης με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η καθού να της καταβάλει υπό την ιδιότητά της ως Γενικής Διαχειρίστριας του Συγκροτήματος Nea Filothei Village και εκπροσωπούσας το σύνολο των συνιδιοκτητών αυτού α) το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€4.424,32), το οποίο αφορά σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες Πυρήνα για τους διαχειριστικούς μήνες Ιούνιος 2013 - Νοέμβριος 2013 και Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 2020 και β) το ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€586,20) το οποίο αφορά σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες Συγκροτήματος (ΔΕΗ Γκαράζ) για τους διαχειριστικούς μήνες Φεβρουάριος 2016 - Ιανουάριος 2020, ήτοι συνολικά το ποσόν των πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€5.010,52). Σύμφωνα με την από 17-06-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη ορισμού συζήτησης (στοιχεία προσδιορισμού), έχει ορισθεί δικάσιμος από το άνω δικαστήριο και στο κατάστημά του, στις 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 με αρ. πιν. ΕΡ-Μ-Π 4, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλουμένη να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Καμαρόπουλου, πληρεξούσιου της Χριστίνας Αθανασίου του Ιωάννη κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, εγώ, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποδεικνυομένης της επιδόσεως με την υπ’αρ.10.093/24-06-2020 έκθεσή μου, για τον Ρασούλ Σαχίντ του Γκουλάμ, πρώην κάτοικο Αγ. Βαρβάρας Αττικής οδού Αβέρωφ αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό κυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5646/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δίκασε ερήμην του ως άνω εναγομένου, όρισε το νόμιμο παράβολο για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας 200€, δέχθηκε την αγωγή, απήγγειλε τη λύση του γάμου μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 24/10/2017, καταδίκασε τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας ποσού 500€ και τα επιδίκασε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.10.094/24-06-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Σούλα πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου Ακριώτη του Χρήστου κατοίκου Παπάγου Αττικής οδού Αναστάσεως αρ. 149, Α.Φ.Μ 014238902, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Μουτζούρη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής οδού Μέτωνος αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 15/05/2020 ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ζητά Να γίνει δεκτή η αγωγή του, Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των 13.470,28€ νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 79/2020, Γ.Α.Κ: 2059/2020, β) προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι, μετά την από 26.06.2020 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Βασίλη Χ. Βασιλάκη πληρεξούσιο της Παρασκευής χήρας Μιχαήλ Ρεστάκη, το γένος Θεοδώρου και Μαριάνθης Σπανού, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 55, με Α.Φ.Μ. 026394745, σύμφωνα με την από 29/06/2020 και με αριθμό 8354β’ έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Πουλόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 209 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο της από 05/06/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαγραφής αναγνωριστικής αγωγής κληρονομικού δικαιώματος) της ανωτέρω αιτούσας. ΚΑΤΑ του Χαράλαμπου Πουλόπουλου, η οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΔΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ: 3284/2020/19.06.2020 και ΕΑΚ¨110/2020, δικάσιμος στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, στις 20-11-2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα 09.00, ΠΙΝΑΚΙΟ: ΕΚΟΥΣΙΑ και με αριθμό πινακίου: 1 και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της που έχει ως εξής: Να γίνει αυτή δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η μερική διαγραφή από τα βιβλία των διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας της από 18-12-1982 αγωγής με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 14.628/23-12-1982 του αντιδίκου μου που απευθύνθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η οποία εγγράφηκε στα αναφερόμενα βιβλία τόμος Ο και αριθμός 33 και συγκεκριμένα από ένα διαμέρισμα αποτελούμενο εκ τριών (3) δωματίων και λοιπών βοηθητικών χώρων του Τρίτου (Γ) ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης εν Καλλιθέα Αττικής και επί της οδού Σπάρτης αριθ. 97-99 όπως τούτο περιγράφεται στην τέταρτη σελίδα της άνω αγωγής με αύξοντα αριθμό περιγραφής ακινήτου δύο (2). Να καταδικασθεί ο καθ ου στη δικαστική μου δαπάνη για να λάβει αυτός γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί στη συζήτησή της, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 29-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia) του Σέριφ (Sherif), κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 24/06/2020 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:45μ.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη – Θάλεια Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ (Agim), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3321Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, την υπ’ αριθμόν 705/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Ειδική Διαδικασία Λοιπών Οικογενειακών Διαφορών, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Κλέιντι Τζέλια και την Αλίσια Τζέλια, που γεννήθηκαν την 10/03/2004 και 11/4/2011 αντίστοιχα, στην ενάγουσα μητέρα τους. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 865/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα εναπομείναντα κινητά πράγματα (ηλεκτρολογικό – μηχανολογικό υλικό) της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που αναφέρονται στην από 8.1.2020 αίτησή μου και στην υπ’ αριθμ. 6 έκθεση απογραφής και ευρίσκονται στο βιομηχανοστάσιο της πτωχής στο Κορωπί Αττικής (19ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου) με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 50% (2η μείωση). Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 301.664,22€ (97.698,92€ για το ηλεκτρολογικό υλικό και 203.965,30€ για το μηχανολογικό υλικό). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 25.6.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης Περίληψη πρόσκλησης [αγνώστου διαμονής]. Με την αρ. 3268Ε /24-6-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Ει- σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ: Ali [Αλί] Raza [Ραζά] του Zafar [Ζαφάρ] Iqbal [Ικμπάλ] κατοίκου Θήβας Βοιωτίας, Λοξής Φάλλαγγος 66Α ,αφμ 172050505, κατά: Χριστίνας ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου ,αφμ 127150263 πρώην κατοίκου Δ. Αθηνών, οδός Δεληγιάννη αρ 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 15-6-2020 ΠΡΟ- ΣΚΛΗΣΗ για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης [που έγινε με την 13115 / 7-11-2018 πράξη της Συμβ-φου Αθηνών Μαρίας Κούσουλα κλπ] και αν δεν επιτευχθεί από κοινού, μετά από 3 μήνες από της επιδόσεως της παρούσης , η λύση θα γίνει μονομερώς ενώπιον Συμβ/φου. Αθήνα 24-6-2020 Η πληρεξ. δικηγόρος Γεωργία-Γερασιμούλα Καλύβα [τηλ. 211 4136930-6939198443] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (26) του μήνα Ιουνίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρες 9.55 π.μ. και 10.00 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαρίκλειας Κηπουργού, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249, δια των υπ αριθμ. 10.406/26-6-2020 και 10.405/26-6-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των: 1) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακράγαντος αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της ΜΑΡΙΑΣ συζ. Ιωάννη ΧΑΤΖΗΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ, το γένος Ραφαήλ και Καρμέλας ΔΑΛΕΖΙΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακράγαντος αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 70.467/2-11-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ, (αριθμός απογράφου 1.245/2-11-2018), μετά των παρά πόδας αυτών και από 17-6-2020 παραγγελιών προς επίδοση μετ ομοίων επιταγών, διά της οποίας (Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου), η μεν άνω Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί ότι με επίσπευση της άνω Τραπέζης, δυνάμει του α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 3561/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, διά της υπ αριθμ. 2.458/21-11-2016 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, κατασχέθηκε αναγκαστικά το εν αυτή αναφερόμενο ακίνητο των δευτέρων και προς ούς οι επιδόσεις, ήτοι ένα οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, στη θέση «Κουμάρι» ή «Αγιος Νικόλαος Χωστός της Κολοκυνθούς» ή «Γέφυρα Πετράκη» ή «Τσάι Μπαξέ», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Ακράγαντος (πρώην Αίμωνος) αριθ. 7, μετά του επ αυτού υφισταμένου πολυωρόφου βιομηχανικού κτιρίου, εκτάσεως του οικοπέδου (1.051,06) τ.μ., του δε επ αυτού κτισμένου πενταορόφου βιομηχανικού κτιρίου με υπόγειο, το οποίο αποτελείται ανά στάθμη: α) Στάθμη υπογείου επιφανείας 805,82 τ.μ., β) Στάθμη ισογείου επιφανείας 726,08 τ.μ., γ) Στάθμη Α’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., δ) Στάθμη Β’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., ε) Στάθμη Γ’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., στ) Στάθμη Δ’ ορόφου σε εσοχή, επιφανείας 354,44 τ.μ., ζ) Στάθμη δώματος και όπως αυτό περιγράφεται λεπτομερώς και εκπλειστηριάστηκε με ηλεκτρονικά μέσα, με την υπ αριθμ. 70.062/3-10-2018 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκε στην πρώτη ως άνω Τράπεζα. Διά δε των παρά πόδας ομοίων επιταγών, επιτάσσονται οι ανωτέρω και προς ούς οι επιδόσεις, να παραδώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή και ελεύθερη χρήση του άνω ακινήτου, διαφορετικά θα αποβληθούν αυτοί και κάθε τρίτος που έλκει από αυτούς τα δικαιώματά τους ή κατέχει στο όνομά τους το πιο πάνω ακίνητο, βιαίως και θα εγκατασταθεί η υπερθεματίστρια ως άνω Τράπεζα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου. Συγκοινοποιήθηκε με κάθε ένα ως άνω αντίγραφο εξ απογράφου και αντίγραφο του υπ αριθμ. 9.706/2-4-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του κ. Μεταγραφοφύλακος Αθηνών, εκ του οποίου προκύπτει ότι το υπ αριθμ. 70.467/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, μεταγράφτηκε την 2-4-2019 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 5222 και με α.α. 369. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 26-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3045/29-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε.’’, που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099357167, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’PETROJET ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ και τον δ.τ ‘’PETROJET Ε.Π.Ε’’, που έδρευε στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Μούλκι, με ΑΦΜ 800528759, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 12-03-2020 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αιτείται: 1/ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, 2/ Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (47.626,99 ευρώ) που τους οφείλει, για την αναφερομένη στο ιστορικό της παρούσας αιτία, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 3/ Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί (ως προς την καταψηφιστική της διάταξη) και 4/ Να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 15-04-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 25201/2020 και ΕΑΚ 3270/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η ίδια κα Γραμματέας ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12.03.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Νικόλαος Δόλλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ επίδοσης της υπ’ αριθμ 613 / 2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου Με την υπ’ αριθ. 2685B/ 29 .06.2020_ έκθεσή μου επιδόσεως, εγώ ο Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με εδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανος Μιχαήλ. Μελλίνη τηλ. 2241032923 -6936012978, επέδωσα αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ της επισπεύδουσας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (αρ.πρωτ.1832581/05-11-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.), με έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 109-111 και ΑΦΜ 801215902 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ,προς τον κ.. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου {αρθρ135 ΚΠολΔ* για τον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΦΜ 145403997, ήδη αγνώστου διαμονής ακριβέs αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 613/ 2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης του ενυπόθηκου ακινήτου ιδιοκτησίας του κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΡΟΣ που βρίσκεται εντός του οικισμού Δαματριάς, εμβαδού (2000) τμ της κτηματικής περιφέρειας Δαματριάς, φέρεται καταχωρημένο στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογίου Ρόδου με Κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 8 ΓΑΙΩΝ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Φύλλο 96 Μερίδα 721 Ε Φάκελος 1743 νομικής φύσεως ΑρζιΜιρί ήδη ΜΟΥΛΚ ΚΑΙ συνορεύει Ανατολικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 724 Νότια με μερίδα γαιών Δαματριάς 724 Δυτικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 721και Βόρεια με μερίδα γαιών Δαματριάς 721 Β - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΦΜ 145403997- ΚΑΤΑ τη ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ, Δυνάμει του υπ’ αριθμ 13045 / 1.2.08 συμβόλαιο ΑΓΟΡΑΣ της συμβολαιογρά φου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού μεταγράφηκε στη πράξη 1794/11.2.08 . Με προσδιορισθείσα ημεροχρονολογία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 03-02-2021 ημέρα Τετάρτη, και από ώρες 10.00-14.00 μμ της ίδιας ημέρας στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου πιστοποιημένου προς το σκοπό αυτό μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο Ρόδου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΧΡΥΣΗ– Εθν.Μακαρίου 37 Ρόδος – 22410-34307 Πρώτη προσφορά η ίδια εμπορική αξία ήτοι 26.700 € με κλειστές προσφορές στην υπάλληλο του πλειστηριασμού προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες Ρόδος 29 Ιουνίου 2020 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Εφετείου Δωδεκανήσου Στέφανος Μιχ Μελλίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:10 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καλογερόπουλο Μενέλαο του Αλεξάνδρου πρώην κάτοικο Ν.Ηρακλείου, οδός Αυγής αρ. 44 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10523/24-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος – αποκτώσα της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 10251/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 188/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι και εξήντα εννέα λεπτών (282.136,69.-), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-06-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:11 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καραγκουνη Ιωάννη του Περικλή και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ιωαννίνων 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10524/24-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος – αποκτώσα της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 15088/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 181/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (145.820,84.-), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-06-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ του Ανδρέα, με ΑΦΜ: 030493756 πρώην κάτοικο Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10525/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 15-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 4160/21-01-2020, ΕΑΚ 169/21-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:46 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την ΒΕΝΕΤΑ ΣΤΑΝΕΒΑ του Ιβαν με ΑΦΜ: 155833840, πρώην κάτοικο Χανίων οδός Νεάρχου 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10526/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς την ΒΕΝΕΤΑ ΣΤΑΝΕΒΑ, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 08-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 3194/17-01-2020, ΕΑΚ 119/17-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30π.μ., προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας την ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:47 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κεφαλιανο Αναστάσιο του Λεωνίδα, με ΑΦΜ: 107514404 πρώην κάτοικο Τρίπολης, οδός Κανάρη 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10527/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Κεφαλιανο Αναστάσιο, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 10-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 2203/14-01-2020, ΕΑΚ 75/14-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:45π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:48 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την Πουπακη Σταυρούλα του Ιωάννη, με ΑΦΜ: 105523811, πρώην κάτοικο Ν.Ιωνίας, οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10528/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς την Πουπακη Σταυρούλα, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Μον.Πρωτ. Αθηνών (ΓΑΚ 3765/16-01-2020, ΕΑΚ 447/16-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15π.μ., προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας την ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:49 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Πριφτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΦΜ: 034003759 πρώην κάτοικο Παιανίας Πλ. Κύπρου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10529/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Πρίφτη Κωνσταντίνο, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 1601/10-01-2020, ΕΑΚ 49/10-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΩΙΤΖΩΕΚ-Ι0Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ. :176 76 Καλλιθέα Πληροφορίες: Παραβάλου Μ. ΑΘΗΝΑ Τηλεφ. : 213 2070 398 e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αριθ. Πρωτ. 26404 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας .» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται επαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την με αρ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με (ΑΔΑ:97ΚΖΩΕΚ-ΧΘ5) Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας μετά την με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν7ΩΕΚ-ΑΜΚ) απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: - να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 50-60 τ.μ. - να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Σκρα, Δοϊράνης και Δαβάκη. - να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) - να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12), - να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ - να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και - Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας Οι προσφορές ενδιαφέροντος μαζί με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της πιο πάνω διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση τoυ επαναληπτικού αυτού διαγωνισμού. Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατά το Α΄ Στάδιο (Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της δημοπρασίας, κανένας ενδιαφερόμενος δεν γίνεται δεκτός σ’ αυτήν εάν δεν προσκομίσει μαζί με την κατατεθείσα προσφορά του προς το Δήμο, σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σχετική εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’ αυτά, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα 29/06 /2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
PrintButton

26-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 23/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ – Σ.Π.Α.Λ.Π.” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 04-03-2020 καταστατικό του. Αθήνα, 25-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με αριθμό 3.993Β΄/22-06-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ακριβές αντίγραφο της από 10-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201), στρεφομένης κατά της ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΨΑΡΑΔΑΚΗ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Ηγουμενίτσας (Κ. Παλαμά 2) και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ 079885631) και απευθυνομένης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [Αριθμός Πράξης Κατάθεσης: 42/10-06-2020 και Σημείωση: Κατάθεση προτάσεων κλπ εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 237 §1 εδ.α΄ ΚΠΔ), εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη], με ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (κατ’ άρθρο 3 §2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α΄ 190/30-11-2019), προκειμένου η εναγόμενη να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, ζητάει δε η ενάγουσα για τους λόγους που αναφέρει στο ιστορικό: Να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει ευρώ 135.095,45, νομιμότοκα. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική δαπάνη. Ηγουμενίτσα 23-06-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΛΕΤΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ---------------- Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά 37001 Τηλ.: 2426023203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοικητική Επιτροπή του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για τον διορισμό τριών (3) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την με αριθμό 6/30-4-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Κληρ/τος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ζαγοράς στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 11-9-2020 μέχρι 21-9-2020. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2019 από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 3. Πιστοποιητικό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπότροφος είναι Έλληνας κατά την Ιθαγένεια ή το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου, όπως και η οικογένειά του πριν από τη γέννηση του υποψηφίου ως και η μόνιμη εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στην Διοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ζαγορά 28 Μαΐου 2020 Η Πρόεδρος ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ: 23 052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο:27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ-Faχ: 27340 22666 Μολάοι 18-06-2020 Αριθμ. Πρωτ.: 97401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 35164/18-06-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών, με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 143,53 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Χουλακέας» περιφερείας οικ. Παλαιοκάστρου, Τ.Κ. Λαχίου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: 29,29',30,26,27,28,29, στο από Φεβρουάριος 2020 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Π. Κολυβόδιακου, με Α.Μ. 46324, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ' I. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 18-06-2020 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

24-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.5582/16-06-2020 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του Ευαγγέλου, Α.Φ.Μ.061634772, πρώην κάτοικο Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής, οδός Θεσσαλίας αρ.6 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 25-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ (τακτική διαδικασία) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 νόμιμα εκπροσωπούμενη, Α.Φ.Μ.094014201, κατά του ανωτέρου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής μαζί με την κάτω από αυτήν με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 462/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 135/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στις 03-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:52. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός -100- ημερών, αρχόμενη από την επομένη της κατάθεσης. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό των 100 ή 130 ημερών η προθεσμία μετράει από την επομένη της κατάθεσης και αν η 100η ή 130η ημέρα είναι αργία ή σαββατοκύριακο η προθεσμία παρατείνεται την επομένη εργάσιμη. Στις παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου. Στα δικόγραφα με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπολογίζεται το διάστημα από 1 Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου για όλους τους διαδίκους. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και στις οικίες διατάξεις του ΚΠολΔ όπως ισχύει σήμερα. . Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, στις 10/06/2020, με την με αριθμό 1.704/10-06-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Σπυρίδωνος Σορβατζιώτη, δικηγόρου Πατρών ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (Μεννίπου 4), επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αλέξανδρο Παπασταθόπουλο του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Τήνου και Κεφαλληνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 26/02/2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου και κατά: α) της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA MATRIX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 93 (Γλυφάδα), β) του Δημητρίου Σαϊτάκη του Ανδρέα, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αντ. Τρίτση αρ. 2 και γ) του Γεωργίου Καραϊβάζ του Δημητρίου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Θέμου Άννινου αρ. 29 που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητεί: α) να γίνει δεκτή η αγωγή κλπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) η με αριθμούς 20270/2020 (ΓΑΚ), 602/2020 (ΕΑΚ) και ημερομηνία 04/03/2020 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και β) η με ίδια ημερομηνία πράξη της κ. Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτ. 4/αιθ. 1) με αριθμ. πιν. Η(ΠΟΛ)/2. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή της κ. Εισαγγελέα ώστε να λάβει γνώση ο ανωτέρω και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), κατόπιν παραγγελίας του Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΑΦΜ: 026605328), μέλους της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, μετά από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Βαλσαμίδου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 43, με ΑΦΜ 113300166 επέδωσε με την υπ’αρ. 8815/17-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11+00 έκθεση επιδόσεως του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΕΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 094265376, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 8897/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, της ως άνω παραγγέλλουσας συμβολαιογράφου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η κατάταξη των δανειστών όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται στην άνω πρόσκληση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς 17-6-2020 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (23) του μήνα Ιουνίου, του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα, τηλέφ. 210-5238617), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, μέλους της αυτής ως άνω εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, ως επί της εκτελέσεως αρμοδίου, διά της υπ αριθμ. 10.376/23-6-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του οφειλέτη και καθού η εκτέλεση αυτή: Ονομα: ΤΖΑΦΑΡ (JAFAR), Επώνυμο: AΛΑΜ (ALAM), του ANTZOY MIA (ANZU MIA) και της ΤΑΖΙΜΕΡ ΝΕΣΑ (TAZIMER NESA), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 119713826, ακριβές αντίγραφο της υπ αριθμ. 3.209/22-6-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, του άνω εντολέως μου, διά της οποίας αυτός λαβών υπόψιν: 1) τα πρώτα εκτελεστά απόγραφα των υπ αριθμ. 3.456/2013 και 3.458/2013 Διαταγών Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) τις υπ αριθμ. 1.514Γ/12-2-2020 και 1.515Γ/12-2-2020 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, 3) τις έγγραφες εντολές με ημερομηνία 2-6-2020 παρά πόδας των άνω εκτελεστών απογράφων, που του δόθηκαν από την Δικηγόρο ΕΥΓΕΝΙΑ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ: 094014201, (επισπευδούσης), παρουσία και των μαρτύρων: α) Παναγιώτη Τσέντζου του Αλεξάνδρου και β) Μαρίνας Χρ. Μπούρα, κατοίκων Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, την 22-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., κατέσχε αναγκαστικώς και για το ποσό των (35.000) ευρώ, προς περιορισμό των εξόδων, την ακίνητο περιουσία του άνω οφειλέτη, ήτοι το υπ αριθμ. 6 Διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας, της οδού Ιθάκης αρ. 15, επιφανείας (55) τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 2,26/100, το οποίο φέρει ΚΑΕΚ: 050092812014/0/10 και περιήλθε εις τον άνω οφειλέτη δυνάμει του υπ αριθμ. 10.053/2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής ΣΤΟΛΗ-ΧΑΜΑΜΤΖΗ, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4740 και με α.α. 375. Το άνω Διαμέρισμα εξετιμήθη αντί του ποσού των (33.000) ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς, ορίζεται η τιμή του ποσού των (33.000) ευρώ, που είναι η εμπορική του αξία. Ο πλειστηριασμός του άνω ακινήτου, θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), μέσω των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμού και μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στις Είκοσι επτά (27), του μηνός Ιανουαρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2.021), ημέρα Τετάρτη και ώρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 14.00 μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Αθήνα, από και με επιμέλεια της πιστοποιημένης για το σκοπό αυτό (ηλεκτρονικό πλειστηριασμό) και αρμοδίας ως εκ του τόπου κατασχέσεως, Συμβολαιογράφο Αθηνών (Ακαδημίας αρ. 85, Αθήνα, τηλέφ. 210-3810449) κ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ και ενώπιόν της ή ενώπιον του νόμιμου πιστοποιημένου αναπληρωτή της εν περιπτώσει νομίμου κωλύματός της. Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί με σκοπό όπως από το εκπλειστηρίασμα πληρωθεί και λάβει η άνω επισπεύδουσα την απαίτησή της διά την οποία επεβλήθη η κατάσχεση εξ ευρώ (35.000), ποσό το οποίο επιμερίζεται ως εξής: α) ποσό (19.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της εξ ευρώ εν συνόλω (40.740,62) απαιτήσεως της επισπευδούσης που ερείδεται εκ της υπ αριθμ. 3.456/2013 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) ποσό (16.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της εξ ευρώ εν συνόλω (32.284,90) απαιτήσεως της επισπευδούσης που ερείδεται εκ της υπ αριθμ. 3.458/2013 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ρητώς επιφυλασσομένης της επισπευδούσης της επισπευδούσης, για την είσπραξη των υπολοίπων ποσών των απαιτήσεών της και εκ της προκειμένης εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά και διά παντός ετέρου νομίμου μέσου (αναγγελίας, κατασχέσεως ετέρων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτου κ.λ.π.), τους τόκους κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 4-2-2020 επιταγές της, για τις οποίες συνετάγησαν οι υπ αριθμ. 1.514Γ/12-2-2020 και 1.515Γ/12-2-2020 σχετικές εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, αντίστοιχα, τις εντολές προς εκτέλεση, ως επίσης και τα έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού από αρχής μέχρι πέρατος της εκτελεστικής διαδικασίας και με τους όρους που αναφέρονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 09/06/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Κ. Μπαλατσού, ως πληρεξούσια του Παναγιώτη Δρίβα του Ιωάννη και της Βασιλικής, κατοίκου Μεταμόρφωσης, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4468/12.06.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 03/03/2020 ΑΓΩΓΗΣ, του πρώτου, κατά του Αθανασίου Πίκουλα, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γ Α Κ: 1187/2020 και Ε Α Κ: 36/2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με χρόνο συζήτησης την 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στο ακροατήριο, με έκθεμα:Μικροδιαφορές και Αριθμό:6 και με κοινοποίηση προ 10 ημερών και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθεί η εξάλειψη από τα βιβλία υποθηκών και ειδικότερα από το τόμο υποθηκών 76 και με αύξοντα αριθμό 45 του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών Αττικής της προσημείωσης υποθήκης ποσού 50.000 δραχμών ή 146,74 Ευρώ, ήδη τραπείσας σε υποθήκη για ποσό 42.420 δραχμών ή 124,49 Ευρώ η οποία έχει εγγραφεί κατά του δικαιοπαρόχου Ιωάννη Δρίβα του Παναγιώτη και της Θεοδώρας και υπέρ του εναγομένου επί των στο ιστορικό της παρούσης λεπτομερώς περιγραφόμενων ακινήτων καθώς και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Αθήνα 23.06.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2483Β’/02-06-2020 έκθεση επίδοσής μου,επέδωσα μετά από επίσπευση του Χρυσοβαλάντη Σμυρνιώτη του Ιωάννη και της Αθηνάς κατοίκου Σοφάδων, οδός Ευριπίδη αρ.9, στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την Έλενα [ELENA] Μπάμπια [BABOIA] του Τζεορτζε [GHEORGHE] και της Ιωάννας [IOANA] κάτοικο Καρδίτσας, οδός Καραισκάκη αρ.29, και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Καρδίτσας κ. Σπύρου Παπαδόπουλου, πιστό αντίγραφο της από 1-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ Ειδική Διαδικασία, Διαζύγιο, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η Αγωγή να λυθεί για την αιτία του ιστορικού ο γάμος, λόγω διετούς διάστασης κατ΄αρθρο 1439 Α.Κ., με την εναγόμενη που τελέσθηκε στις 29-12-2005 στο Δημαρχείο Καρδίτσας και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη, με αριθμό ΜΕΙΜΠ98/1-6-2020 πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και την από 1-06-2020 πράξη του κ.Γραμματέα με την οποία ορίζεται για συζήτηση της τόπος μεν το κατάστημα το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ χρόνος δε η 11-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. Τρίκαλα 02-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΑΧ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 19-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νέστωρος Τσακλίδη που είναι πληρεξούσιος του Απόστολου Κράτσιου του Σπυρίδωνα και της Ελλης, κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς ε ΑΦΜ 061788527 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7452 B/22-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Φίλιππο Χρυσομαλλίδη του Βασιλείου και της Ανδρομάχης πρώην κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ (τακτική διαδικασία) (για επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου και η ένδικη αγωγή μου ,να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής μου Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό 22/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Νίκης Αλεξίου και η από 26-05-2020 πράξη της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Ελισσάβετ Ναλμπάντη με αριθμό πινακίου 2 που ορίζει χρόνο για την συζήτηση αυτής την 02-10-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 9,00 π.μ. και τόπο το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με τον όρο να δοθεί εμπρόθεσμα Καστοριά 23-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 19-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νέστωρος Τσακλίδη που είναι πληρεξούσιος του Απόστολου Κράτσιου του Σπυρίδωνα και της Ελλης, κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς ε ΑΦΜ 061788527 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7453 B/22-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Λάζαρο Χρυσομαλλίδη του Βασιλείου και της Ανδρομάχης πρώην κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ (τακτική διαδικασία) (για επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου και η ένδικη αγωγή μου ,να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής μου Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό 22/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Νίκης Αλεξίου και η από 26-05-2020 πράξη της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Ελισσάβετ Ναλμπάντη με αριθμό πινακίου 2 που ορίζει χρόνο για την συζήτηση αυτής την 02-10-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 9,00 π.μ. και τόπο το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με τον όρο να δοθεί εμπρόθεσμα Καστοριά 23-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
PrintButton

20-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 19/2020 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με τη νέα τροποποιημένη επωνυμία «Σύλλογος των απανταχού Σποϊτών Καρπάθου Ο άγιος Γεώργιος» έναντι της προηγούμενης «Σύλλογος των Σποϊτών Καρπάθου Ο άγιος Γεώργιος» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1 έως 27 σύμφωνα με το από 22/10/2017 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 19/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαίρη Διακολιού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 21/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ “Η Αρχαία Λας”», που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης, με την οποία επικυρώθηκε το από 21.02.2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, οι οποίοι δεν είναι αντίθετοι στους νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Αθήνα, 19/6/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 134 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3642940 Περίληψη δικογράφου Με την υπ΄αριθ.4468Β/19-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παρασκευή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 02/06/2020 ΑΙΤΗΣΗ του Διονυσίου Παρασκευόπουλου του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ. 8 κατ΄ αυτής, που απευθύνεται ενώπιον του Μ.Π.Αθηνών, με ΓΑΚ: 35264/2020 & ΕΑΚ: 3695/2020, με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτ. Αθηνών, με την οποία αιτείται όπως: να γίνει δεκτή η αίτηση του αιτούντος, να ληφθούν τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα, να ανατεθεί στον αιτούντα η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του, Δέσποινας Αγάπης, για όλους τους αναφερόμενους στην άνω αίτηση λόγους, σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση ως προς την άσκηση επιμέλειας αποκλειστικά από τον αιτούντα, να καθορίσει το άνω Δικαστήριο το πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος επιμέλειας του με το ανήλικο τέκνο ως ακολούθως: Το τέκνο να διαμένει με τον αιτούντα στην κατοικία του οδός Βελερεφόντος στην Αθήνα και να επικοινωνεί με την αντίδικο ως ακολούθως : α) το 1ο και 3ο Σαβ/κο κάθε μήνα από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής, β) κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ και επί μία εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων και από ώρα 17.00 μέχρι Μ. Σάββατο και ώρα 17.00 τα μονά έτη και από ώρα 17.00 του Μ. Σαββάτου και μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωμά, τα ζυγά έτη, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Νέου έτους, εναλλάξ με την αντίδικο και από ώρα 17.00 της παραμονής των Χριστουγέννων έως ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους τα μονά έτη και από ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους έως ώρα 18.00 μ.μ. της 7ης Ιανουαρίου, τα ζυγά έτη, δ) ολόκληρο το μήνα Ιούλιο κάθε έτους, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία να αναθέτει στον αιτούντα προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή 1.500,00 ΕΥΡΩ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παράβαση και μη συμμόρφωση της προς το διατακτικό της απόφασης, που θα εκδοθεί από το Δικαστήριο και να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο. Αθήνα 19-06-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΡΟΖΑ ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την με αριθμό 4549 Δ΄/19-06-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης κ. Μηνά Στρουμπή για την Ναϊρά Σαχινιάν του Τιγκράν, πρώην κατοίκου Ξάνθης και επί της οδού 12 Αποστόλων 36, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11-06-2020 Αίτησης του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης, με αριθ. έκθεσης κατάθεσης ΑΣΦ. 120/2020 του ΣΑΓΗΡ Χασάν του Ριτβάν και της Γκιούλ Μπεγιάζ, κατοίκου Γλαύκης Δ. Μύκης Π.Ε. Ξάνθης, με ΑΦΜ 168825496. Ορίζεται δικάσιμος η 8/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης (ακροατήριο ασφ. Μέτ.), και με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο αυτής δέκα [10] ημέρες πριν από τη συζήτηση, συνεπιδίδοντας ταυτοχρόνως το από 17-06-2020 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ του Μον. Πρωτ. Ξάνθης, με έκθ.κατ.δικ.αίτησης ΑΣΦ.129/20. Σύμφωνα με την οποία αίτηση ζητείτε: 1) Ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση του. 2) Να ρυθμιστεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του, τέκνο της καθ’ ης που αναγνώρισε νομίμως συμβολαιογραφικά ως πατέρας του παιδιού. 3) Να αφαιρεθεί η επιμέλεια της ανήλικης Χιλάλ Νταβτιάν του Χασάν και της Μαρίας η οποία γεννήθηκε την 31-05-2018 στην Ξάνθη από την καθ’ ης και να ανατεθεί αποκλειστικά σε εμένα πατέρα της ανήλικης. Να Διαταχθεί Προσωρινή Διαταγή μέχρι την εκδίκαση της παρούσης και την έκδοση αποφάσεως επί της αίτησής μου, περί ανάθεσης σε εμένα της προσωρινής επιμέλειας της ανήλικης Χιλάλ Σαγήρ του Χασάν και της Μαρίας. Ξάνθη, 19-06-2020 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις υπ' αριθ. 4919Δ/2-6-2020, 4920Δ/2-6-2020 και 4921Δ/2-6-2020 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Ρόδου Γεωργίου Δουρδουνά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου δια τους αγνώστου διαμονής: 1) Μαρίαν συζ. Αναστασίου Ναυρίδη το γένος Στέργου Σταματίου, 2) Σταμάτιον Σταματίου ή Σαμ του Στέργου και 3) Χρήστον Σταματίου του Στέργου, πρώην κατοίκων Λος Αντζελες Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής η από 17-2-2020 κη υπ' αριθ. καταθέσεως 80/17-2-2020 αγωγή του Στέργου Σταματίου του Εμμανουήλ περί χρησικτησίας. Των κάτωθι αγρών τα 1) 15/40 εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 2.800 τ.μ. με κτηματομερίδα 2537 γαιών Καλυθιών, 2) τα 15/40 εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 5.900 τ.μ. εις θέσιν Αχλάα με κτηματομερίδα 2053 γαιών Καλυθιών 4) 3/32 αγρού εκτάσεως 8.240 τ.μ. εις θέιν «Παλιοκάλυβας» με κτηματομερίδα 1333 γαιών Καλυθιών. Καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα έγγραφα εντός 130 ημερών από της επομένης της καταθέσεως της αγωγής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Ρόδος 17-6-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νέα Αγορά Γρ. 48 ΡΟΔΟΣ Τηλ. 2241031006 / Κιν. 6948738152 ΑΦΜ 011204099/Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/18.06.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 13.07.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 110 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01-09-2020 έως 31-08-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 100,00 ανά στρέμμα για το 1ο έτος της μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 2% το χρόνο του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα. 3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσφερόμενου συνολικού ετησίου μισθώματος του 1ου έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 116 ΠΜ, στο ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), καθώς και στις ιστοσελίδες: www.haf.gr και mta.haf.gr. 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282, 3 και τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7351/17-6-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας Σ. Παναγουλάκου Α.Φ.Μ. 048276122 που έχει την έδρα της στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην οδό Παράσχου αριθ. 24 ύστερα από έγγραφη παραγγελία που δόθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Φαλαγκαράκη πληρεξούσιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Συνόρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094067323 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα για λογαριασμό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΘΕΤΙΔΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα τα Ν. Παλάτια Ωρωπού Αττικής, οδός Κύπρου αριθ. 20, και νυν αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της από 12-06-2020 εξωδίκου γνωστοποιήσεως εξετάσεως μαρτύρων με την οποία γνωστοποιείται στην άνω εναγομένη εταιρεία κατ’ άρθρο 422 Κ.Πολ.Δικ. ότι η ενάγουσα εταιρεία προς απόδειξη των θεμάτων της από 12-2-2020 με ΓΑΚ 15211/2020 και ΕΑΚ 1825/2020 αγωγής της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ν. Τακτική Διαδικασία) θα εξετάσει ενόρκως: α) Την 29-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. και 12.00 μ. και την 30-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, και β) Την 30-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.οο μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Πανταλού οδός Σταδίου αριθ. 39, 5ος όροφος τηλ. 2103619468 τους κάτωθι μάρτυρες, ήτοι: α) Χρήστο Παναγιώτου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου αριθ. 87-89, ιδιωτικό υπάλληλο, β) Εμμανουήλ Μουλό του Κωνσταντίνου και της Ελένης κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Στεφανοπούλου αριθ.5, ιδιωτικό υπάλληλο και γ) Φώτιο Ζαμπέλη του Ευαγγέλου και Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Πολυκάρπου αριθ. 3-5, ιδιωτικό υπάλληλο και δ) Παναγιώτη Τσερπέ του Ηρακλή και της Σοφίας, κάτοικο Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθ. 80-82, ιδιωτικό υπάλληλο, και Καλείται η άνω εναγομένη εταιρεία όπως παραστεί στη διεξαγωγή της ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου Αθηνών και ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών και στον άνω οριζόμενο τόπο και χρόνο, άλλως η εξέταση θα γίνει ερήμην της. Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευσταθία Παναγουλάκου Αθήνα 17-06-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Βασίλης Ν. Φαλαγκαράκης, Δημοκρίτου 18, 10673 Τηλ. 210-3626662 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας: Τηλέφωνο: 2105381118 Fax: 2105623847 Ημερομηνία: 18/06/2020 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 41649 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Δέκα Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ (114.824,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 932501). Κωδικός CPV: 50700000-2 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19/06/2020, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Σάββατο 04/07/2020, και ώρα 11.00 μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 09/07/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εσωτ. διανομή: Διεύθυνση Οικονομικών
PrintButton

17-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμό 3.251Γ/15-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βατάτση αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΛΙΑΣΟΥ, για τον εναγόμενο ΑΧΜΕΤ ΠΑΠΙΟΓΛΟΥ του ΡΑΣΗΜ και της ΧΑΤΙΤΖΕ, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Διδυμοτείχου, οδός Σαπφούς αρ. 16, με ΑΦΜ : 047495020 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια του μέλους της Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίου της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ακριβές αντίγραφο της από 10-03-2020 αγωγής [τακτική διαδικασία] της ως άνω ενάγουσας κατά του παραπάνω εναγομένου. Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και ζητά να γίνει δεκτή ως προς όλο αυτής το αιτητικό . Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παραπάνω αναφερόμενης αγωγής, να καταβάλλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό ποσό των 131.358,53 ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε [2,5] εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο από την 04-08-2018 [ήτοι από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων] μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, ανατοκιζόμενων των τόκων ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.2601/1998, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη επίδοσης της παραπάνω αγωγής και μέχρις ολοσχερούς και πλήρους εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: η με αριθμό έκθεση κατάθεσης 191/10/04-06-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με ταυτόχρονη σημείωση του ιδίου παραπάνω γραμματέως με την οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1,2 ΚΠολΔ. Μέσα σε εκατό [100] ημέρες από την κατάθεση της παραπάνω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές . Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους . Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Χ. ΛΙΑΣΟΥ, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως αγωγής καθώς και στις οικίες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, ο ΑΧΜΕΤ ΠΑΠΙΟΓΛΟΥ του ΡΑΣΗΜ και της ΧΑΤΙΤΖΕ, κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Διδυμοτείχου, οδός Σαπφούς αρ. 16, με ΑΦΜ: 047495020 και ήδη αγνώστου διαμονής . Διδυμότειχο 16-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αθανάσιος Ζαγκιόρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7315/15-6-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Ανδρικόπουλου που ενεργεί ως πληρεξούσιος της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. ΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΖΒΙΑΝΤΙ του ΟΥΣΑΓΚ κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής στα Χανιά στον Ταυρωνίτη άλλως Κριάρη αρθμ. 40 ΑΦΜ-144275438 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, την από 20/5/2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου ΠΤΝ42 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία που ορίζει μέσα σε εκατό 100 ήμερες από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι μέχρι τις 2/9/2020, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα. Χανιά, στις 5-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ 7655Δ/12-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, πρώην κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό κατάθεσης 100/2020 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία και δυνάμει της υπ’ αριθμό 72/2020 απόφασης του αυτού δικαστηρίου επανέρχεται προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στη δικάσιμο της 08/10/2020 με αριθμό πινακίου 15 (διαδικασία εκουσίας), η υπ’ αριθμό 204/2019 αίτησης της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου, με την οποία ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των αγωγών υπ’ αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και 436/28.7.1980 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 16/6/2020 ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 647/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ) ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ Την 10.04.2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 647/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία, αφού δίκασε ερήμην του κλητευθέντος τρίτου Δημητρίου Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, έκανε δεκτή την από 22.05.2019 (ΓΑΚ 46791/2019/ΕΑΚ 1700/10.06.2019) αίτηση της Ζωής Κατσιάνη του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης-Παρασκευής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, κήρυξε ανίσχυρο το υπ’ αριθμ. 303/2019 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου (κληρονομητήριο) που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 303/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και διέταξε τη δημοσίευσή περίληψής της σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας