PrintButton

27-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 11528Β/31-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζιραίων αρ. 6, ΑΦΜ 047181461, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Απόστολο Γραμμένο, για την Αναστασία Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαϊας αρ. 42, ΑΦΜ 062840123 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από σχετική παραγγελία προς επίδοση του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ι. Τσερμενίδη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, ΑΦΜ 139019381, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 370/26-3-2019 Πρόσκλησής του Δανειστών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/7/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 11529Β/31-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζιραίων αρ. 6, ΑΦΜ 047181461, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Απόστολο Γραμμένο, για τον Θεόδωρο Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαϊας αρ. 42, ΑΦΜ 112586492 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από σχετική παραγγελία προς επίδοση του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ι. Τσερμενίδη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, ΑΦΜ 139019381, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 370/26-3-2019 Πρόσκλησής του Δανειστών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/7/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 34/2019 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Δέσποινας Ταβούτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ακίνητη περιουσία και συγκεκριμένα: 1. ένα αγροτεμάχιο έκτασης 12.179 τ.μ., και κατά νεώτερη καταμέτρηση 11.554,20 τ.μ., κείμενο στη θέση «ΕΛΗΑ» ή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, εκτός σχεδίου πόλης, με ΚΑΕΚ 121165803012/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας και 2. ένα αγροτεμάχιο, ανατολικός οικοπεδαγρός, έκτασης 2.237,07 τ.μ., οικοπέδου συνολικής έκτασης 4.342,79 τ.μ., κείμενο στη θέση «Λοϊζου» της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, εν μέρει εντός ορίων οικισμού Μύτικα και εν μέρει εκτός του οικισμού αυτού, με ΚΑΕΚ 121165803018/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας με ελάχιστο τίμημα εκποίησης: i) για το προαναφερόμενο με αριθμό (1) ακίνητο το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά και εξήντα λεπτών (323.517,60 €) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οχτώ και σαράντα λεπτών (215.678,40 €) και ii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (2) ακίνητο το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (35.793,12 €) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο και οχτώ λεπτών (23.862,08 €), που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η εκποίηση θα γίνει την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς τα ως άνω αναφερόμενα ποσά για έκαστο εκ των ακινήτων. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2019, την 5η Νοεμβρίου 2019 και την 12η Νοεμβρίου 2019, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 26 Αυγούστου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1-5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ειρήνης Τσάμη, πληρεξούσιας της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗ του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Υμηττού αρ. 136, ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 2702Δ/12-07-2019 και 2703Δ/12-07-2019 εκθέσεις μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, αντίστοιχα, για τους: α) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, και β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθηνών, επί της οδού Υμηττού αρ. 136 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-05-2019 ΑΙΤΗΣΗ για ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Κωνσταντίνου και Φωτεινής ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά: ΝΑ τεθεί η Μαλαματένια Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. ΝΑ διοριστεί η Φωτεινή Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Μαλαματένιας, προσωρινά και εν συνεχεία οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης της ως άνω μητέρας της. ΝΑ χορηγηθεί προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 781 και 805 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία θα διορίζεται η αιτούσα- τέκνο της καθής, προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης έως τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως. ΝΑ διορισθεί Τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους: 1) Μιχαήλ Χαλάτση του Αποστόλου, 2) Θεώνη -Δέσποινα Χαλάτση του Μιχαήλ και 3) 'Αννα Καραμέτου του Πολύβιου. ΝΑ διαταχθεί παν περαιτέρω νόμιμο υπό του Δικαστηρίου. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 21-05-2019 Έκθεση Κατάθεσης του Δικογράφου με ΓΑΚ: 47092/2019 και ΕΑΚ: 2007/2019. Β) η από 21-05-2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ. Πινάκιο: ΡΑ, με Αριθμό Πινακίου: 7, του Δικαστή Προσδιορισμού που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 2, Αίθουσα 202 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Γ) η από 29/05/2019 Έκθεση Κατάθεσης Αίτησης Προσωρινής Διαταγής με ΓΑΚ: 47949/2019 και ΕΑΚ:5902/2019. Δ) η από 29-05-2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ της Προέδρου Υπηρεσίας που ορίζει χρόνο για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής την 14-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00' Π.Μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ε) η από 14-06-2019 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της Προέδρου Υπηρεσίας, που ΔΙΟΡΙΖΕΙ την θυγατέρα της υπό δικαστική συμπαράσταση τεθεισομένης, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, ως Προσωρινή Δικαστική Συμπαραστάτη της μητρός της, Μαλαματένιας Παπαδοπούλου, το γένος Κων/νου Μπεχλιβανίδου, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής, προκειμένου να επιμελείται των επειγουσών υποθέσεων αυτής που άπτονται της περιουσίας της, της υγείας της, της ιατροφαρμακευτικής της περίθαλψης και των προσωπικών της αναγκών. Στ) κλήση της πρώτης προς τους δεύτερους για να παραστούν στη συζήτηση της αίτησης όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη προσδιορισμού ορίζεται. Αθήνα 09/08/2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1 -5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τυχάλα, πληρεξούσιας του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ του Δημητρίου και της Φανής, κατοίκου Ραφήνας, οδός Σαλαμίνος αρ. 1Β, ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ...2741Δ/24-07-2019 έκθεσή μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για την ΛΙΛΙΑ ΡΟΓΚΑΚ του Στεφάν και της Λαρίσα, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Απικής, οδός Χαλδιάς αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01/07/2019 ΑΓΩΓΗ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά: α) Να ΛΥΘΕΙ και να ΚΗΡΥΧΘΕΙ λυμένος ο πολιτικός γάμος του ως άνω ενάγοντα με την εναγόμενη, που τελέστηκε στις 16-01-2009 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της πόλης NTPOKIA στη Μολδαβία, καταχωρημένος νόμιμα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με στοιχεία 224/Ε2/2009 (Αριθμός/Τόμος/έτος) και β) Να καταδικαστεί ο εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντα και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου αυτού. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 11-07-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 61026/2019 και ΕΑΚ: 5342/2019 Β) η από 11.07.2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πινάκιο: Α1(ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 20, της ιδίας γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 18-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 4 και Γ) κλήση του πρώτου προς την δεύτερη για να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην Καλαμάτα, για τη στέγαση των Υπηρεσιών: α) της Α' Τοπικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 1.510 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 1 .135 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 375 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). β) του Τμήματος ΚΕΑΟ Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ με έδρα την Καλαμάτα, συνολικής επιφάνειας χώρων 270 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 200 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 70 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±1Ο%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 6,00 €/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ, οδός Φιλελλήνων 38, Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Καλαμάτας του ΕΦΚΑ, οδός Φιλελλήνων 38, Καλαμάτα και στο τηλέφωνο 27210-63372 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αρ. πρωτ. 3107/09-08-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)» Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 80.645,16 χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Τηλ. : 27360 31755 Fax : 27360 31919 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kythira.gr 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4. Κωδικός CPV: 45000000-7 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Κατασκευή τοιχείου, που θα επενδυθεί με πέτρα, φωτισμός και διαμόρφωση του χώρου με κυβόλιθους. 6. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 7. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1η και άνω που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 8.1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης. 8.2. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης. 9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16. 10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. 15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 16. Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. 17. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 18. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 19. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.710,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους άρθρου 19 της παρούσας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
PrintButton

24-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Ο υπογράφων Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Ιωάννης Απ. ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, (Εμμ. Μπενάκη 38, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου κ. κ. Κωνσταντίνου Ηλ. ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.)», επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Έκθ. Επίδοσης 7449/09-08-19 για την αγνώστου έδρας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η οποία διατηρούσε έδρα στη Νέα Σμύρνη, (Λ. Συγγρού 201), ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 2562/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 186.368,61 € με το νόμιμο τόκο από 08-01-2008 και μέχρι την εξόφληση, Καταδικάζει την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 5.600,00 €. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ:6ΕΞΜΩΛΝ-3ΜΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003 Τηλ: 22990 20155 ΦΑΞ : 22990 20015 Αρ. πρωτ. …13304.. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 769307,74€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 18/2019 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με 13303/21-8-2019. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταληκτικής υποβολής προσφορών: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 08:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ή για τις ομάδες που υποβάλει προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής: Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι και 1%. Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων είναι δώδεκα (12) μήνες ενώ για τα λιπαντικά είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτών. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος της μελέτης αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr . Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά ΤΗΝ 22-8-2019 και φέρει τον αριθμό 2019-117937. Μαρκόπουλο 21-8-2019 Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΜΕΤΡΟ 4 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» προϋπολογισμού 259.633,25 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7341.006. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006174255 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km». Το έργο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 11.782,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 165.968,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 31.630,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2017/106 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 209.381,65 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 259.633,25 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr . Επίσης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05 /09 / 2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06 / 09 /2019, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 10/09/2019, ημέ ρα Τρίτη και ώρα 20:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30ii Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης). Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 1.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. 1.2 α) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της περ. 1.2 β) 1.2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, οι τεχνικοί του συμμετέχοντος φορέα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες βάσει των προσόντων τους: α) Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιίας. β) Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν. 3669/2008, και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008. 1.3. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. 1.5 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Ειδικά οι έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο ΜΕΕΠ, δέν θα πρέπέι να υπέρβαίνουν τα ανώτατα έπιτρέπτά όρια ανέκτέλέστου υπολοίπου έργολαβικών συμβάσέων, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύέι. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.187,63 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/05/2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα 7 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, αρμόδιος υπάλληλος Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (τηλ.: 27313 63364, Φαξ: 27313 63371), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ i Η έλα χιστη προθέσμι α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορι ζέται συ μφωνα μέ το α ρθρο 121 ου ν. 4412/2016, ο πως αυτο τροποποιη θηκέ μέ την παρ. 19 του α ρθρου 43 του ν. 4605/2019 . ii Προτέίνέται οι αναθέτουσές αρχές να ορίζουν την ημέρομηνία ηλέκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέτά την παρέλέυση τριών έργασίμων ημέρών από την καταληκτική ημέρομηνία υποβολής των προσφορών, προκέιμένου να έχέι προσκομιστέί από τους συμμέτέχοντές και η πρωτότυπη έγγύηση συμμέτοχής, σύμφωνα μέ τα προβλέπόμένα στο άρθρο 3.5. πέρ. β της παρούσας.
PrintButton

22-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αγωγή προσβολής πατρότητας, με αριθμό κατάθεσης 492/24-7-2019, η οποία ασκείται από τoν Πελλό Ιωάννη του Γεωργίο, προσωρινό ειδικό επίτροπο δύο (2) ανηλίκων αβάπτιστων τέκνων, κατά του Ιερεμίε Ντουμίτρου του Ιλίε, υπηκόου Ρουμανίας αγνώστου διαμονής., Ιερεμίε Ντανιέλα και Βλάχου Βλασίου , κατοίκων του Δήμου Ρόδου. Η εν λόγω αγωγή, θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των Οικογενειακών Διαφορών, κατά τη δικάσιμο της 21ης Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, με αριθ. πινακίου 11 και έχει κοινοποιηθεί προς τον αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11.213/ 7-8-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου Χριστίνας Καραμάριου. Ρόδος 21/08/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αβδελλής Κωνσταντίνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αρ 8085Z/21-08-2019 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή του Πρωτ. Ρόδου Κ. Πούλιου, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμ. κατάθεσης 14.08.2019 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εκούσια διαδικασία), με ημερομηνία δικασίμου 14.8.2019 και αρ. πιν 14, με την οποία η Μαρία Τσούλλου του Γεωργίου, κάτοικος Ρόδου, ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των παρακάτω αγωγών: με αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 436/28.7.2080 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 21/08/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΨΑΘΦ46ΨΖΣΠ-Ι9Ο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11143 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. Απόφ. : 6321/377/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-ΔΘ1 ) Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ » για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 71.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθ. Διακήρυξης: 621/26/2019 . Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 2554 σε σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 16/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: ημερομηνία 23/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 77102. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 21/08/2019 . Αθήνα, 21-08-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΔΑ: ΨΘΕΧ46ΨΖΣΠ-ΘΥΘ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11143 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. Απόφ. : 6321/377/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-ΔΘ1 ) Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΣΠΑΙΤΕ » για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 71.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αριθ. Διακήρυξης: 621/28/2019 . Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 2554 σε σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 16/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: ημερομηνία 23/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 77104. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 21/08/2019 . Αθήνα, 21-08-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓAIOY ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 31442/10-06-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Γιασιμώς Μωραϊτου και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Παλαιοκάστρου της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (A1,A2,A3,.. .,A16,A17,A1) εμβαδού 5.230,00 τ.μ. και η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α18, Α19, Α20,...,A26, A27, A18) εμβαδού 565,00 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω συνολική έκταση κείται στη θέση «Πλατανάκι», τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Νίκης Καραγεωργίου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ ΑΊ59/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος Φ. 100809-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010024/οικ.4012/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 181/20-08-2015 (ΑΔΑ: 7Η11465ΦΘΘ-ΨΥΞ). 1. Εμμανουέλας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Ευαγγελίας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 3. Καλλιόπης Μπουμπουλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 4. Κωνσταντίνας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 5. Στυλιανής Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 6. Γρηγορίου Καρδουλάκη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079003 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 7. Νικολάου Φραγκουλιδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079004 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 8. Δήμου Μινώα Πεδιάδος, εγείροντος δικαιώματα στις με αριθ. 079005 και 079006 ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. 9. Δημητρίου Μπούγκα του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079007 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 10. Αργυρώς Καραγιάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 11. Ζωής Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 12. Κυριακούλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 13. Μαρίας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 14. Στέλλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 15. Χρυσούλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 16. Γεωργίας Λιονάκη του Φιλίππου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079009 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 17. Γεωργίου Κορνάζου του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 18. Παράσχου Κορνάζου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 19. Στυλιανής Κορνάζου του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 20. Εμμανουήλ Μπορμπουδάκη του Χρήστου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 21. Κωνσταντίνου Μπούγκα του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079011 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 22. Νικολάου Μόνιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079012 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 23. Γεωργίου Λιονάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079013 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 12.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 439/12.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 82, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 261.615,45 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010024/οικ.4012/29.07.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7Η11465ΦΘΘ-ΨΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.08.2015, στο με αριθμό 181 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 24 (Σ2) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ.24 - Κ.Δ.1 και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα με αριθ. τεύχους ΚΤ.24-Κ.Π.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 979/27-02-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6075465ΧΘΞ-ΛΣ6). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου, και με δαπάνες αυτού και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις εγείρουν εμπράγματα δικαιώματα οι καθ΄ών η αίτηση, σύμφωνα με τον οικείο κτηματολογικό πίνακα (αρ. τεύχους ΚΤ. 24-Κ.Π.1). Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: α) Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Απρίλιο του έτους 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ 001 079002 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 105710,25 0,90 € 002 079003 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 30935,30 0,81 € 003 079004 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 17075,84 0,86 € 004 079005 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 74262,84 0,81 € 005 079006 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 11157,59 0,90 € 006 079007 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 270,87 1,10 € 007 079008 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 1783,44 1,10 € 008 079009 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 720,69 1,10 € 009 079010 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 1080,74 1,10 € 010 079011 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 3543,67 1,05 € 011 079012 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 149,64 1,10 € 012 079013 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 439,47 1,10 € β) Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α. γ) Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 18-04-2019 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 82), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228
PrintButton

20-08-2019

on .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας», εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση διαμερίσματος (Β2) μ2 103,64 επί του Β' ορόφου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών, περιοχή Φιλιπάππου στην Αθήνα, με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού για μηνιαίο μίσθωμα χίλια (1.000) ευρώ. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό χίλια (1.000) ευρώ σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως 12.30 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του Ευγηρείου τηλ. 2610221041, 2610222267, 6948956579. Πάτρα 19-8-2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 116150/6719/18/11-07-19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1904086822 και με: Α) τίτλο έργου: «Επίγειο Κέντρο Δορυφορικών Ζεύξεων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 1 (Επίγεια κέντρα δορυφορικών ζεύξεων) Β) θέση έργου: Οδός Μάνης, θέση Κάντζα, με κωδική ονομασία θέσης ‘’GRC-ATH 13 GRC-ATH 14 GRC-ATH 17’’, του Δήμου Παλλήνης , Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’FORTHNET MEDIA A.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/08/19- 7/10/19 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/08/19- 24/09/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/09/19- 8/10/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. Πρωτ.: 469385 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 40973/1777/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με: Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 99 (Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων) Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’ΠΟΥΣΙ-ΧΑΤΖΗ’’, Δήμου Παιανίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.’’ Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302) ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/08/19- 7/10/19 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/08/19- 24/09/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/09/19- 8/10/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 19/08/19 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ (ΑLEXANDROS LEONTARIS), του Νικολάου Χιντζίδη και της Μαρίας, το γένος Κατσαφάρου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πράγα Τσεχίας και η ΣΙΜΟΝΑ ΣΕΝΤΛΑΤΣΚΟΒΑ (SIMONA SEDLACKOVA) του Πάβελ (Pavel) και της Γιούλιε (Gioulie) το γένος Lasakova, που γεννήθηκε στο Rymarov Bruntal Τσεχίας και κατοικεί στην Πράγα Τσεχίας, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Πράγα Τσεχίας.
PrintButton

13-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι, μετά την από 30.07.2019 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Λουκόπουλου, σύμφωνα με την από 12.08.2019 και με αριθμό 8102β΄ έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Παναγιώτα Μπρουτζή του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου, αριθμός 92 και ήδη, σήμερα, άγνωστης διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο της από 29.07.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) του Αναστασίου Πανανάκη του Νικολάου, κατοίκου Κέρκυρας, περιοχή Τζάβρου, Α.Φ.Μ. 068685916, ως κληρονόμου του πατέρα του, Νικολάου Πανανάκη του Αναστασίου, ο οποίος απεβίωσε, την 20-5-2019, στη Νέα Ιωνία Αττικής, η οποία (αίτηση) απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της, το οποίο έχει ως εξής: Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του, που πηγάζει, από την τελεσθείσα, σε βάρος του πατέρα του, αδικοπραξία. ΖΗΤΕΙ Να γίνει, εξ ολοκλήρου, δεκτή, η παρούσα αίτησή του, με σκοπό να διαταχθεί, από το ανωτέρω Δικαστήριο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανωτέρω καθ’ ης, καθώς και κάθε απαίτησής της, κατά τρίτου, έως το ποσό των 380.000 ΕΥΡΩ, άλλως, το, κατά την κρίση του ανωτέρω Δικαστηρίου, πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο. Να του χορηγηθεί, από το ανωτέρω Δικαστήριο, προσωρινή διαταγή, περί απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και της νομικής κατάστασης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανωτέρω καθ’ ης, καθώς και κάθε απαίτησής της, κατά τρίτου, έως την έκδοση της απόφασης, επί της παρούσας αίτησής του. Να καταδικασθεί η ανωτέρω καθ’ ης, στη δικαστική δαπάνη του και στην αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου του. Στο τέλος της αίτησης υπάρχουν: α) πράξη κατάθεσής της με γενικό αριθ. κατάθεσης 69164/2019/30.07.2019 και με ειδικό αριθ. κατάθεσης 8690/2019 και β) ταυτόχρονη πράξη του Προέδρου Υπηρεσίας του ανωτέρω Δικαστηρίου, Ευάγγελου Χατζίκου, που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση προσωρινής διαταγής, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του ανωτέρω Δικαστηρίου, στις 23.08.2019, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00, για να λάβει η ανωτέρω καθ’ ης γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί στη συζήτησή της προσωρινής διαταγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 12.08.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος
PrintButton

26-07-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ144/οικ.7084/18-12-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 329/31-12-2018(τ.ΑΑΠ), και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλλάδος (Ε65), στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα 2 Παγκράτιο-Αμούρι από χ.θ.10+180 έως χ.θ.16+776 και ειδικότερα από χ.θ.11+150 έως χ.θ.15+450, στην περιοχή των Τ.Κ. Κωσταλεξίου, Τ.Κ. Κομποτάδων και Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας. Κ Α Τ Α 1. Νταρλαδήμα Σταυρούλας, σύζυγος Ηλία, κατοίκου Λαμίας, οδός Αφροδίτης αρ.3 (αρ. ιδ. 084153) 2. Νταρλαδήμα Ηλία του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αφροδίτης αρ. 3 (αρ. ιδ. 084153, 084159, 084160) 3. Νταρλαδήμα Αναστασίου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αφροδίτης αρ. 3 (αρ. ιδ. 084154, 084158) 4. Κατερινάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Μυκηνών 12, πρώτη Πάροδος (αρ. ιδ. 084155) 5. Νικολάου Πολυτίμης, χήρας Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 084156) 6. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Λεωσθένους 22 (αρ. ιδ. 084157) 7. Αδαμοπούλου Βασιλικής του Ιωάννη, κατοίκου Λαμίας, οδός Σπύρου Μελά αρ. 2 (αρ. ιδ. 084161) 8. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(Ο.Σ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου Ντήλ 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 084162, 084163) 9. Αποστόλου Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ν.Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 96 (αρ. ιδ. 082162) 10. Αποστόλου Κωνσταντίνας, χήρας Ιωάννη, το γένος Δημητρίου Σακελλάρη, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας (αρ. ιδ. 082162) 11. Γκαλάκη Αικατερίνης, σύζυγος Νικολάου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου, κατοίκου Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης (αρ. ιδ. 082162) 12. Καραΐσκου Βασιλικής, σύζυγος Λάμπρου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου, κατοίκου Διονύσου Κερατέας Αττικής (αρ. ιδ. 082162) 13. Χαραλαμπίδου Στυλιανής, σύζυγος Αντωνίου, το γένος Ιωάννη Αποστόλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Αφροδίτης αρ. 12 Μενεμένη (αρ. ιδ. 082162) 14. Παπαδόπουλου Ιωάννη, κατοίκου (αρ. ιδ. 082163) 15. Αναγνωστόπουλου Λουκά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους αρ. 3 (αρ. ιδ. 082163, 082165) 16. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Λουκά, κατοίκου Λαμίας, οδός Αθανασίου Μπιτσόλα αρ. 12 (αρ. ιδ. 082166) 17. Αναγνωστόπουλου Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Βύρωνος αρ. 48 (αρ. ιδ. 082167) 18. Αποστολόπουλου Ξενοφώντος, κατοίκου (αρ. ιδ. 082168) 19. Καλατζή Ευαγγέλου του Γεωργίου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 076169) 20. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 076170) 21. Μόσχου Ιωάννη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 076171) 22. Νάκου Αναστασίας, κατοίκου (αρ. ιδ. 076172) 23. Κυροδήμου Αθανασίου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167173) 24. Κυροδήμου Ηλία του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167174) 25. Τροβά Θεοδώρας, σύζυγος Αλεξάνδρου, το γένος Σουλίου, κατοίκου Λιανοκλαδίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167175) 26. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΤR», που εδρεύει στο 1ο χλμ της οδού Ελαφονήσου Παναγιάς, Ελαφόνησος Βοιών Λακωνίας, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 167176) 27. Τζουάνα Παναγιώτη, κατοίκου (αρ. ιδ. 167177) 28. Γουργιώτη Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167178) 29. Γουργιώτη Στάθη κατοίκου, (αρ.ιδ. 167178) 30. Δράκου Αναστασίας, κατοίκου (αρ. ιδ. 167179, 167180) 31. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167181, 167182) 32. Βούγια Ζωής του Ηλία, κατοίκου Λαμίας, οδός Π. Μακρόπουλου αρ. 3 (αρ.ιδ. 167183, 167205) 33. Καραναστάση Καλλιόπης του Αγησιλάου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου Αττικής (αρ.ιδ. 167184, 167206) 34. Καραναστάση Ευσταθίου του Αγησιλάου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου Αττικής (αρ.ιδ. 167184, 167206) 35. Καραναστάση Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167184, 167206) 36. Γιοσίγιεβιτς Βέσνα του Κρισμάν, σύζυγος Δημητρίου Μόσχου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167185, 167207) 37. Πασιοπούλου Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167186, 167188, 167190, 167208, 167210, 167212, 167211, 167209, 167187, 167189) 38. Πασιοπούλου Παρασκευής, χήρας Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167186, 167187, 167189, 167190, 167208, 167209, 167211, 167212) 39. Πασιοπούλου Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167187, 167188, 167189, 167209, 167210, 167211) 40. Καραναστάση Φωτεινής του Δημητρίου, σύζυγος Κωνσταντίνου Κολοβού, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167191, 167213) 41. Κολοβού Ιωάννας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167191, 167213) 42. Καραναστάση Κωνσταντίνου του Ευθυμίου, κατοίκου Κωσταλεξίου Λαμίας (αρ. ιδ. 167192, 167214) 43. Ζιάκα Ιωάννας του Γεωργίου, σύζυγος Αποστόλου Μόσχου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167193, 167194, 167215) 44. Μόσχου Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167195, 167196) 45. Μόσχου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σταυρού Λαμίας (αρ. ιδ. 167197, 167198, 167200, 167201) 46. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σταυρού Λαμίας (αρ. ιδ. 167197, 167198, 167200, 167201) 47. Καραναστάση Αναστασίου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167199) 48. Μόσχου Ασημίνας, κατοίκου (αρ. ιδ. 167202) 49. Αθανασιά Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 167203) 50. Κούτρα Αθανασίου του Αριστείδη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167204) 51. Στρογγυλού Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167216) 52. Χαραβιά Σοφίας, χήρας Παναγιώτη, το γένος Κωνσταντίνου Μπάτσιου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167217) 53. Χαραβιά Χρήστου του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167217) 54. Μάμαλη Λάμπρου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167218) 55. Καραδήμου Παναγιώτας, σύζυγος Ευαγγέλου, το γένος Χρήστου Πρέντζα, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167219) 56. Καραδήμου Χριστίνας του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων, (αρ. ιδ. 167219) 57. Καπούλα Ευαγγελίας, σύζυγος Γεωργίου, το γένος Δήμου Καραναστάση, κατοίκου Λαμίας, οδός Υψηλάντου αρ. 55 (αρ. ιδ. 167220, 167227) 58. Μόσχου Σάκη, κατοίκου (αρ. ιδ. 167221,16722, 167223) 59. Αθανασίου Γρηγορίου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, (αρ. ιδ. 167224, 167226, 167228) 60. Αθανασίου Ευαγγελής ή Ευαγγελίας, χήρας Νικολάου, το γένος Δημητρίου Καλέμου, κατοίκου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167224, 167226, 167228) 61. Αλογά Κωνσταντίας, σύζυγος Δημητρίου, το γένος Δήμου Καραναστάση, κατοίκου Λαμίας, οδός Αντ. Τριανταφύλλου αρ.6 (αρ. ιδ. 167225, 167227) 62. Καραναστάση Βάγιας, χήρας Δήμου, το γένος Παναγιώτη Παρλαβάντζα, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167227) 63. Καλέμη Μελπομένης του Αναστασίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229) 64. Μπελεγρή Άννας του Αναστασίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229) 65. Μπελεγρή Αναστασίου του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229) 66. Μπελεγρή Ιωάννη του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167229) 67. Μόσχου Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167230, 167236) 68. Παναγιωτόπουλου Αλεξάνδρου του Ελευθερίου, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167231) 69. Παναγιωτοπούλου Μαρίας, σύζυγος Αλεξάνδρου, το γένος Χρήστου Κωνσταντόπουλου, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167231) 70. Κυροδήμου Ελένης του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167232) 71. Κυροδήμου Ευσταθίας του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167232) 72. Κυροδήμου Ευθυμίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167233) 73. Κυροδήμου Δημητρίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167233) 74. Κυροδήμου Ευθυμίου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167234) 75. Κυροδήμου Ευσταθίας του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων, (αρ. ιδ. 167234) 76. Γαλάνη Βασιλικής του Δημητρίου, σύζυγος Αποστόλου Καραναστάση, κατοίκου Λαμίας, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 15 (αρ. ιδ. 167235) 77. Σουλίου Βασιλείου του Ιωάννη, Λαμίας, οδός Πιπίνου 3 (αρ. ιδ. 167237) 78. Σουλίου Αναστασίας, χήρας Ιωάννη, το γένος Κωνσταντίνου Γαλάνη, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167237) 79. Σουλίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας, (αρ. ιδ. 167238) 80. Γιδαράκου Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167239) 81. Τσαγανού Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους αρ. 11 (αρ. ιδ. 167240) 82. Τσαγανού Κωνσταντίας του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Άργους αρ. 11 (αρ. ιδ. 167240) 83. Μαργαρίτη Αικατερίνης του Χαραλάμπους, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167241) 84. Γαλάνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167242) 85. Κεφαλά Γαλάτειας – Γεωργίας του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη αρ. 40 (αρ. ιδ. 167243, 167244) 86. Κεφαλά Μαρίας, σύζυγος Νικολάου το γένος Κωνσταντίνου Γαλανή, κατοίκου Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη αρ. 40 (αρ. ιδ. 167243, 167244) 87. Μπουραζά Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167245) 88. Κουρέλη Γεωργίου του Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 167245) 89. Κουρέντζελου Κωνσταντίνου του Ιωάννου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας (αρ. ιδ. 167245) 90. Τσιάκου Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 167245) 91. Μόσχου Βέσνας, σύζυγος Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.167181, 167182) 92. Μόσχου Ιωάννας, σύζυγος Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.167181, 167182) 93. Μόσχου Αποστόλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.167181, 167182) 94. Μόσχου Χρήστου του Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167197, 167198) 95. Μόσχου Σοφίας, χήρα Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 167200, 167201, 076170) 96. Μόσχου Κωνσταντίνου του Αποστόλου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.076170) 97. Κουρέλη Αποστόλου του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός 3ο χλμ.Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου (αρ.ιδ.167245) 98. Μαργαρίτη Σοφίας του Χαραλάμπους, κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.167241). Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από 23-7-2019(υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς 53/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.161/2019) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας την 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ144/οικ.7084/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 329/31-12-2018 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλλάδος(Ε65), στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα 2 Παγκράτιο-Αμούρι από χ.θ.10+180 έως χ.θ.16+776 και ειδικότερα από χ.θ.11+150 έως χ.θ.15+450, στην περιοχή των Τ.Κ. Κωσταλεξίου, Τ.Κ. Κομποτάδων και Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας(αρχική Κ.Υ.Α. 1121999/8388/0010/22-01-2008). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από χ.θ. 11+150 έως χ.θ. 15+450. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8). Mε την υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς 53/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.161/2019 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, το Ελληνικό Δημόσιο ζητά: Να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης ως εξής: Α. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084153, Αγρός Αρδευόμενος (Βιολογική Μηδική), 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084154, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084155, Αγρός Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084156, Αγρός Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084157, Αγρός Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084158, Αγρός Αρδευόμενος (Βαμβάκι), 3 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084159, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084160, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084161, Αγρός Αρδευόμενος (Σιτάρι), 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084162(Ο.Σ.Ε.) 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084163(Ο.Σ.Ε.) 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082162, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082163, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082165, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082166, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082167, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 082168, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076169, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076170, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076171, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 076172, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167173, Αγρός Αρδευόμενος, 2,50 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167174, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167175, Αγρός Αρδευόμενος, 4,25 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167176, Χέρσο, 4,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167177, Χέρσο, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167178, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167179, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167180, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167181, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167182, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167183, Αγρός Αρδευόμενος (Σιτηρά), 3,25 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167184, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167185, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167186, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167187, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167188, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167189, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167190, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167191, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167192, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167193, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167194, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167195, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167196, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167197, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167198, Αγρός Αρδευόμενος, 2,50 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167199, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167200 ,Αγρός Αρδευόμενος, 2 ,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167201, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167202, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167203, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167204, Αγρός Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167205, Αγρός Αρδευόμενος (Σιτηρά), 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167206, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167207, Αγρός Αρδευόμενος, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167208, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167209, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167210, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167211, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167212, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167213, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167214, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167215, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167216, Αγρός Αρδευόμενος (Μηδική), 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167217, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167218, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167219, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167220, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167221, Αγρός, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167222, Αγρός, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167223, Αγρός, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167224, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167225, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167226, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167227, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167228, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167229, Οπωρώνας, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167230, Αγρός, 2,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167231, Αγρός Αρδευόμενος, 4,50 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167232, Αγρός Αρδευόμενος, 5,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167233, Αγρός Αρδευόμενος, 6,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167234, Αγρός Αρδευόμενος, 6,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167235, Αγρός Αρδευόμενος, 4,50 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167236, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167237, Αγρός Αρδευόμενος (Βαμβάκι), 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167238, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167239, Χέρσο, 4,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167240, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167241, Αγρός Αρδευόμενος, 4,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167242, Αγρός, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167243, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167244, Αγρός Αρδευόμενος, 3,00 ευρώ ανά τ.μ. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 167245, Κτίσμα, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ: Β.1. ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € 167176 Μεταλλική πόρτα μασίφ, ύψος 1,70μ καλή Μ 100 167176 Περίφραξη με τοιχίο, ύψους 0,50μ και πλέγμα, ύψους 1,20μ καλή Μ 40 167179 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,40μ καλή Μ2 50 167181 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,00μ καλή Μ2 50 167194 Γεώτρηση λαμαρινοσκεπής, ύψους 2,00μ. καλή Μ2 50 167194 Πομόνα καλή τεμ. 150 167196 Γεώτρηση πλακοσκεπής, ύψους 2,00μ. καλή Μ2 50 167202 Ελιές μεγάλες τεμ. 200 167203 Περίφραξη ύψους 1,50μ με σιδηρογωνιές καλή Μ 12 167203 Πόρτα σιδερένια ύψους 1,50μ καλή Μ 100 167245 Ασφαλτικό καλό Μ2 20 167245 Περίφραξη απλή h=1,30 με σιδερογωνιές h=1,50 καλή Μ 12 167245 Σιδερένια πόρτα μασίφ h=1,60 καλή Μ 100 167245 Τοιχίο 0,50Χ0,50, κάγκελα σιδερένια h=0,80 καλή Μ 100 167245 Περίφραξη h=1,50 και σιδερογωνιές h=1,80 καλή Μ 12 167245 Σιδερένια πόρτα με πλέγμα h=1,62 καλή Μ 70 167245 Γκρο μπετόν καλό Μ2 20 Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κατόχων, ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο της συντελέσεως της απαλλοτρίωσης κατ΄ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως ταύτη προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012). Να υποχρεωθούν οι καθ΄ ων σε εγγυοδοσία ίση με το 30% της καθορισθησόμενης προσωρινής αποζημίωσης για την περίπτωση καθορισμού μικρότερης τιμής μονάδας ως οριστικής αποζημίωσης (άρθρο 24 ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 131 παρ. 4 ν. 4070/2012) και Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4070/2012 κατά το οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων». Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων, της Τ.Κ. Κωσταλεξίου, της Τ.Κ. Κομποτάδων και της Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου Λαμιέων. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την ανωτέρω ημέρα της δικασίμου. Λαμία 25-7-2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αικατερίνη Κανελλοπούλου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ: 22310-34245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την 266/2019 διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθήνας ιδρύεται επιστημονικό σωματείο, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ & ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΕ», με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας και Εμμανουήλ Μπενάκη 30) και σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της βασικής έρευνας κολλοειδών και διεπιφανειών, την διάδοση της σχετικής τεχνολογίας, την εύρεση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο αυτούς τους τομείς, τη συνεργασία με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα και κάθε άλλη δραστηριότητα, η οποία μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προάγει την συγκεκριμένη έρευνα. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Σίνα 18 - 10672 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 2103633231 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ως πληρεξούσιου της Νίκης συζ. Αθανάσιου Κωστόπουλου το γένος Ιωάννη Μανώλη κατοίκου Χρυσούπολης Καβάλας με ΑΦΜ-100497178 Δ.Ο.Υ Καβάλας, η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με την με αριθμ. 3862γ/25-7-2019 έκθεση επίδοσης, επέδωσα στον κ Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας κ. Δημήτριο-Νεκτάριο Τζανογιώργη , σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΡΑΑΜ του Νικολάου και της Μυρτώς ως πρόσωπο αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης τπ 29/24-7-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΛΗΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ) Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας- δικάζοντος ως Εφετείο της παραπάνω αιτούσας , σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με αριθμό πινακίου (3) . Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη παραπάνω δικάσιμο . Δράμα 25 Ιουλίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΑΛΑ Μ.ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153 ΤΗΛ. 25210-22835 ΑΦΜ-043726241 Δ.Ο.Υ Δράμας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 25.07.2019, με την με αριθμό 11362/2019 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Καραλή, πληρεξούσιο της δανείστριας Δέσποινας χήρας Νικολάου Στεφανίδου το γένος Σάββα και Καλλιόπης Μπουρούτογλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαστού αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 117352977, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον οφειλέτη Νικόλαο Καπερώνη του Βλασίου και της Κωνσταντίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, Φιλικής Εταιρείας αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 045428454, το με χρονολογία 17.07.2019 κι Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Κάθε Αρμόδιας Αρχής ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, της πάνω πρώτης κατά του δεύτερου εις χείρας ως τρίτων 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.« που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Οθωνος 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, για το ποσό των 3.156,00 €, επιτασσόμενες να μην καταβάλουν στον οφειλέτη Νικόλαο Καπερώνη του Βλασίου και της Κωνσταντίνας, το παραπάνω ποσό αλλά να το καταβάλλουν στην δανείστρια Δέσποινα χήρα Νικολάου Στεφανίδου το γένος Σάββα και Καλλιόπης Μπουρούτογλου. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ
PrintButton

23-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 5988/03.05.2019 έκθεση μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Χρήστου Ξουρή ως πληρεξουσίου της Ευγενίας Θανοπούλου του Διονυσίου, κατοίκου Βυτινέικων Ηλείας (ΑΦΜ 069574267-Δ.Ο.Υ. Πύργου), προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Καλλιόπη Λ. Θεολογίτου, για τον Ιωάννη Δράκο του Αλεξάνδρου, ως εγγυητή της αιτούσας ως άνω, πρώην κάτοικο Αθηνών (Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 159) καθώς και Καισαριανής Αττικής (Σεϊζάνη αρ. 12-14). Την από 19.12.2017 Αίτηση (άρθρου 4 Ν.3869/2010) της ΠΡΟΣ-ΚΑΤΑ: 1)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αριθ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3)του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, 4)του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ.Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 68, 5) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 16, ως καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ» (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης 29/2018 ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) απευθυνομένης και με την από 08-02-2018 πράξη της κας Ειρηνοδίκη του πιο πάνω δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση της αιτήσεως η ΕΝΤΕΚΑΤΗ (11η) του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 09:00 π.μ., αριθμός πινακίου 4, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύργου και ημερομηνία επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως συζήτησης του ενδεχομένου αιτήματος για έκδοση Προσωρινής Διαταγής αρχικά την 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 11:00π.μ., και μετ΄αναβολής την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πύργου και εν συνεχεία της από 19.04.2019 Προσωρινής Διαταγής του Ειρηνοδίκη Πύργου κ.Γεωργίου Μαρλαφέκα με την οποία ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη προσωρινής διαταγής, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου για την ρητή δικάσιμο της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. προκειμένου να γίνει επιμέλεια της αιτούσας, ορθή επίδοση: α)προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και β) προς τον εγγυητή Ιωάννη Δράκο του Αλεξάνδρου, προσώπου αγνώστου διαμονής σε συνέχεια των όσων προκύπτουν από την υπ΄αρίθμ. 5770/05-02-2019 έκθεση μου επίδοσης, που θα γίνει απρόθεσμα, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κλήτευση των λοιπών μετεχόντων κατά την νέα ως άνω δικάσιμο μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Αθήνα 23 Μαϊου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Κλ. Αγγελή ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ΣΟΧ1/2019 στο Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ", στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο Δήμο Ιλίου, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (με Κωδικό ΟΠΣ: 5001294) ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες) για την εξής θέση: • Κωδ. 104 ΠΕ Φαρμακοποιός, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ιλίου (1 άτομο). Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη αίτηση, Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας (πρόσφατη), Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, χωριστή από την αίτηση επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση κτλ.), πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια. Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες στο site www.edra­coop.gr (κατηγορία ΝΕΑ). Οι αιτήσεις για την προκήρυξη θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, ώρες 10.00 με 12.00, στα Γραφεία του Φορέα, μέχρι 30 Αυγούστου 2019, στην οδό Αισχύλου 5, Περιστέρι, ΤΚ 12134.
PrintButton

21-08-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία με ημερομηνία 19-8-2019 του Δικηγόρου Κομοτηνής Δημητρίου Ερελιάδη, που είναι πληρεξούσιος στην υπ’ αριθ. 136/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), της αιτούσης Αντωνίου Κυριακής συζ. Ηρακλή, το γένος Τσαφαρίδη Ιωάννη και της Παρθένας, ΑΦΜ 150209175, κατοίκου Κομοτηνής (Ανδρονίκου 12), επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 3919Δ/20-8-2019 έκθεσή μου επιδόσεως στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, για τον αναφερόμενο στην υπ’ αριθ. 136/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) καθού η αίτηση, Αθανάσιο Κονιστή του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Κομοτηνής (Άρδα 4) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 167/2019 και υπό ημερομηνία 13-8-2019 πράξης της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Ροδόπης Αγγελικής Ματζιάρη (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ) η οποία έχει όπως παρακάτω: Η Προεδρεύουσα Πρωτοδίκης Αγγελική Ματζιάρη, Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 315, 317 παρ. 3 ΚΠολΔ.. Ορίζουμε δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης την 4-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 για τη διόρθωση της υπ' αριθμ. 136/2018 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, καθόσον από προφανή παραδρομή του δικάσαντος δικαστηρίου, στο διατακτικό της εν λόγω απόφασης και συγκεκριμένα στην 5η σελίδα αυτής και στην 9η σειρά αναφέρεται εσφαλμένα «Αναθέτει την πραγματική φροντίδα και επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων...» αν και στο σκεπτικό και συγκεκριμένα στην 4η σελίδα και στην τελευταία σειρά αναφέρεται ρητά ότι «... πρέπει να διαταχθεί η αφαίρεση από τον πατέρα τους της άσκησης της γονικής μέριμνας αυτών και η ανάθεσή της στην αιτούσα γιαγιά τους». Η συζήτηση της παρούσας θα γίνει με κλήση των διαδίκων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συζήτηση. Με την με αριθ. ΕΜ107/13-8-2019 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης Ντελή Σουλτάνας, Αυτεπάγγελτα (167/19 Πράξη Προέδρου), που φαίνεται η κατάθεση του παραπάνω δικογράφου, και της πιο κάτω υπό ημερομηνία 13-8-2019 Πράξης Ορισμού Συζήτησης - Διαδικασία Εκούσιας Μονομελούς της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου κας Ματζιάρη Αγγελικής, που ορίζει χρόνο για τη συζήτησή της, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις 4 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό 3, και κοινοποίηση προ οκτώ (8) ημερών στους διαδίκους της κύριας δίκης.. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον να παραστεί όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Κομοτηνή 20-8-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Δαμιανός Ε. Παρασχάκης Χαρ. Τρικούπη 50- τηλ. 25310 36332 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3060Δ/20-08-2019 και 3061Δ/20-08-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Στρατή του Εμμανουήλ επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτου και Μόσχο Καπούτσο του Παναγιώτου, αμφότερους πρώην κατοίκους Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ’ αριθμ. 87/2019 δήλωση παραίτησης του Ειρηνοδικείου Ρόδου με την οποία ο ενάγων παραιτείται της από 16-08-2005 και με αριθμό κατάθεσης 600/2005 αγωγής του στρεφόμενης κατά των ανωτέρω εναγομένων διώκοντας όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του και σε βάρος των εναγομένων, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την δια χρησικτησίας κτήση του περιγραφομένου στο ιστορικό της αγωγής ακινήτου. Ρόδος, 20-08-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΑΔΑ: ΨΗ7ΤΩΨΓ-ΒΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΤΡΑΓΑΝΟΥ « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Ταχ.Δ/νση: Π. Παύλου & Ε. Βενιζέλου Πληροφορίες: Γεώργιος Μπακογιάννης Τηλ.2623360862 Αριθ. Πρωτ.: 365 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ», προκηρύσσει, με ανοικτή διαδικασία, την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεση τους με την υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινών», ΕΡΓΟ: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεση τους με την υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινών», προϋπολογισμού: 6.348.000.00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙ και ιδίους πόρους , Κωδικός CPV: 45332300-6 ( υδραυλικά), Κωδικός NUTS: EL633. 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Ακαθάρτων των Τ.Κ Νεοχωρίου Μυρτουντίων της Δ.Ε Κάστρου –Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Τ.Κ Στρουσίου και Τ.Κ Σταφιδοκάμπου της Δ.Ε Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβιδας-Κυλλήνης και της Τ.Κ Αγίας Μαύρας και οικισμού Μαρκόπουλου της Δ.Ε Τραγανού του Δήμου Πηνειού 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.: w ww.pde.gov.gr. 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. άνω των ορίων και σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/08/2019. 5. Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και το Έντυπο «Προκήρυξης Σύμβασης» δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 6. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 7. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: 1. Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται από την προσκόμιση της Βεβαίωσης Εγγραφής αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία στο ΜΕΕΠ, που απαιτείται για το δημοπρατούμενο έργο και αναφέρεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής: α) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ τουλάχιστον 300.000,00€, ή β) ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 300.000,00€, ή γ) ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνολικής αξίας 300.000,00€ Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα: 1. Για τις Ελληνικές Ε.Ε. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) η Τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου, ως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας ήτοι στην 4η Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής: Στελέχωση από τεχνικό προσωπικό, ως προς τον αριθμό και την εμπειρία, αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον: i. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Περιλαμβάνει τρείς (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ Γ΄ βαθμίδας (άρθρο 100 παρ.8 του ν. 3669/2008) ii. Για το τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία ανά βαθμίδα ΜΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 (παρ. 5-9) και η οποία προσδιορίζεται βάσει των κάτωθι στοιχείων: a. Του τίτλου σπουδών b. Των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη και μελέτη έργων από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του. c. Των ετών από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη προσφορά). 8. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 10. Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2(α), του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση συμμετοχής, συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, ποσού εκατόν έικοσι έξι χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα ευρώ (126.960,00€), εκδιδόμενη από το ΤΜΕΔΕ ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ. και σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία «περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.» ή από ξένη Τράπεζα που εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα είναι τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 12. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 13. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 14. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. 15. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ανδραβίδα: 19/08/2019 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αποστολόπουλος Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 32250/13-06-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Ιωάννας Αναστασιάδη και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Μυτιληνιών της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως: Η έκταση με στοιχεία (Α1, Α2, Β5, Β4, Α13, Α14,..., Α24, Α25, Α1) εμβαδού 3.268,53 τ.μ. και η έκταση με στοιχεία (Α4, Α5, Α6,... Α12, Α13, Β3, Β2, Β1, Α4) εμβαδού 963,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πλατανάκι», δημοτικής κοινότητας Μυτιληνιών, της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Οκτώβριο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεώργιου Μαλαγάρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος
PrintButton

14-08-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ. πρωτ. 14775/2019 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» προϋπολογισμού 979.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 790.000,00 €, ΦΠΑ: 189.600,00 €). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (Κωδ. 1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής σε συνέχεια της πρόσκλησης με α/α 1469, Κωδ. ΣΑ Ε2751, (ΠΔΕ ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘΜ. ΈΡΓΟΥ 2918 ΣΑΕ 275110090). Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει επίσης και την με Κ.Α.: 63.7134.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2860/05-04-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΑΔΑ: 7ΖΠ2465ΧΙ8-ΦΩΓ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5001687. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: ● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Αυτόματης Ανάγνωσης Ενδείξεων Μετρητών (AMR- Automated Meter Reading) σε 4.970 θέσεις. ● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) στον Κεντρικό Κόμβο όπου θα μεταφέρονται και θα επεξεργάζονται τα συλλεγόμενα δεδομένα. ● Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, ● Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και ● Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση. Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακηρυξης. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δυο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της περιλαμβανομένου του ενός (1) έτους για την εγγύηση καλής λειτουργίας (7 μήνες για την παράδοση, 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος & 12 μήνες για εγγύηση καλής λειτουργίας).. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/9/2019 και ώρα 13:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμα στην ανωτέρω πλατφόρμα από την 20/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από την ίδια ως άνω ημέρα και ώρα. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.megara.gr Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Γρηγόριος Σταμούλης Δήμαρχος Μεγαρέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΈΡΓΟ: «:Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-001 CPV 45212200-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 441.000,00 € Αρ. Πρωτ.: 14350 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 ) του Έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού 355.165,11€ χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 441.000,00€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 124/2019 (ΑΔΑ 6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθείκατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο, προσαρμοσμένο στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α./Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37 Ταχ.Κωδ.: 30300 Τηλ.: 2634360417 Telefax: 2634360430 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr Κωδικός NUTS: EL 631 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 83967 , στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC005434372 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr έως την ημέρα του Διαγωνισμού. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr. 3. Κωδικός CPV: CPV:45212290-5 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» ανέρχεται σε 441.000,00€και αναλύεται σε: Εργασίες Προϋπολογισμού 261.728,16 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 47.111,07 Σύνολο: 308.839,23 Απρόβλεπτα(%) 15,00% 46.325,88 Σύνολο: 355.165,11 Ποσό για αναθεωρήσεις 480,05 Σύνολο: 355.645,16 Φ.Π.Α. (%) 24,00% 85.354,84 Γενικό Σύνολο: 441.000,00€ 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 8. Εγγυητική συμμετοχής: Το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι 7.112,90ευρώ 9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 /09 /2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10: 00 π. μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 18/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της διακήρυξης. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 13. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται απόπιστώσεις του «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» ΣΑΕΠ 001 και κωδικό 2019ΕΠ00100028 με το ποσό των 441.000,00€ εγγεγραμμένου στο Κ.Α. 61-7336.002 του Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2019. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α.61-73336.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2019. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 124/2019 (ΑΔΑ: 6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-847 / 21/5/2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΗΩΚΓ-8ΡΤ ). 14. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας. 16. Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 19PROC005434372 . Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Ναύπακτος 13 Αυγούστου 2019 Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Λουκόπουλος
PrintButton

27-07-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ143/οικ.6627/27-11-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018(τ.ΑΑΠ), και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης, συνολικού εμβαδού 690.670,71 τ.μ., που βρίσκεται από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591, στην περιοχή των Τ.Κ.Λυγαριάς και Τ.Κ.Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων. Κ Α Τ Α 1. Καραχρήστου Νικολάου του Θωμά, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093001, 093004, 093080) 2. Καραχρήστου Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093002) 3. Παλιαλέξη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ.Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093003, 093036) 4. Σάντρη Γεωργίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093005) 5. Κοκούλη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093006) 6. Λιτοπούλου Αικατερίνης του Σπυρίδωνος, κατοίκου Λαμίας, οδός Αγ. Αθανασιου 12 (αρ. ιδ. 093007) 7. Τσιαμαδιά Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093008) 8. Παλιαλέξη Λεμονιάς του Βασιλείου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093009) 9. Αποστόλου Αθανασίου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093010) 10. Καραγεώργου Αθανασίου του Ιωάννου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093011, 093064, 093069, 093074) 11. Καραγεώργου Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093012) 12. Αδάμ Νικολάου του Ευσταθίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093014) 13. Αδάμ Δέσποινας του Ευσταθίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093014) 14. Αδαμαντόπουλου Νικολάου του Ευαγγέλου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093015) 15. Καραγεώργου Σοφίας του Θεοδώρου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093016) 16. Κούτρα Παναγιώτη του Ιωάννου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093017) 17. Ζουμπόπουλου Αθανασίου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου (αρ. ιδ. 093019) 18. Μούρτζου Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093020) 19. Κούτρα Πέτρου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093021, 093024, 093042, 093043) 20. Ζέρβα Αθανασίου του Χαράλαμπους, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093022) 21. Ζάχου Γιαννούλας(σύζυγος Αναργύρου), το γένος Θεοδώρου Κοκούλη, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093023) 22. Τρίγγα Χριστίνας, το γένος Ευαγγέλου Μπουλοκούτα, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093025, 093026, 093027) 23. Κοντογεώργου Ιωάννου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093028) 24. Αλτάνη Αναστασίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093029) 25. Λιάκου Ευαγγέλου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093030) 26. Πολίτη Άννας του Αλεξάνδρου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093031) 27. Οικονόμου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093032) 28. Μανδράλη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093033) 29. Αλτάνη Ευαγγελίας του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093034) 30. Σταθοκώστα Βασιλείου του Ευθυμίου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093035) 31. Κούτρα Ηλία του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093037, 093038, 093039, 093045, 093049) 32. Κούτρα Χρήστου του Δημητρίου, κατοίκου (αρ. ιδ. 093037, 093038, 093039, 093045, 093049) 33. Κούτρα Δημητρίου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093040) 34. Τσαντήλα Ευαγγελίας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093041, 093051) 35. Παλιαλέξη Κωνσταντίνου του Ιωάννου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093044) 36. Λιάγκα Δημητρίου του Παναγιώτη, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093046) 37. Μπαξεβανάκη Αλεξάνδρας του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093047, 093052). 38. Μπιλάλη Αμαλίας του Νικολάου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093048, 093053) 39. Κούτρα Ευγενίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093050) 40. Τσαντήλα Ευαγγελίας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093051) 41. Μπαξεβανάκη Ελένης του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093052) 42. Λιάκου Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093054) 43. Καραγιάννη Ελένης του Χαράλαμπους, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093055) 44. Μητράκου Χρυσούλας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093056) 45. Μητράκου Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093057, 093079) 46. Μητράκου Αθανασίου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093058) 47. Μητράκου Χαρίκλειας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093059) 48. Καραγεώργου Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093060) 49. Καραγεώργου Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093061) 50. Χονδρογιάννη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093062) 51. Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας(Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Παναγιωτοπούλου Ι.K.E.», που εδρεύει στη Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 093063) 52. Θεοδωροπούλου Βασιλικής, κατοίκου (αρ. ιδ. 093065) 53. Δάμπαση Κωνσταντίνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 093066) 54. Καραγκούνη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093067) 55. Αντωνίου Θωμά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093068) 56. Αντωνίου Παρασκευά του Ιωάννου, κατοίκου (αρ. ιδ. 093070) 57. Καλλιώρα Έλλης του Βασιλείου, κατοίκου (αρ. ιδ. 093071) 58. Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093072) 59. Διαμαντή Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093073) 60. Φωτοπούλου Κωνσταντίας, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093075) 61. Δαμπάση Φωτεινής, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093076) 62. Δοντά Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093077) 63. Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιανοκλαδίου, με έδρα το Λιανοκλάδι Λαμίας, νόμιμα εκπροσωπούμενου (αρ. ιδ. 093078) 64. Παλιαλέξη Βέρας του Ηλία, κατοίκου Λαμίας, οδός Μ..Λοϊζου αρ. 2 (αρ. ιδ. 093081) 65. Γλύκα Σπυρίδωνος του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168079) 66. Κίτσου Ελισάβετ του Βασιλείου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168080) 67. Αλεξόπουλου Ηρακλή του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168081) 68. Καρόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168083) 69. Καρόπουλου Γεωργίου του Ζαχαρία, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168084) 70. Θεοδώρου Μάριου του Θεοφάνη, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168085, 168094) 71. Ευθυμίου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168086) 72. Καρόπουλου Σπυρίδωνος του Ζαχαρία, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168087) 73. Καρόπουλου Δημητρίου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168089) 74. Συλιάφη Ευφροσύνης του Σωτηρίου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168090, 168092, 168095) 75. Θυμιογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168091) 76. Καρόπουλου Ζαχαρία του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168096) 77. Καρόπουλου Παναγιώτη του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168096) 78. Ζέρβα Φωτίου του Λεωνίδα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 168097). 79. Νικολάου Οικονόμου του Σεραφείμ, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093032). 80. Βασιλείου Αντωνίου του Θωμά, κατοίκου Τ.Κ.Λιανοκλαδίου Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093068). 81. Ηλία Παλιαλέξη του Ιωάννου, κατοίκου Λαμίας, οδός Μ.Λοϊζου αρ.2 (αρ.ιδ.093081). 82. Δήμητρας χήρας Παναγιώτη Κούτρα, το γένος Βασιλείου Καραγεώργου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ. 093017). 83. Άννας συζ.Γρηγορίου Ράμμου, το γένος Χρήστου Καραγεώργου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093031). 84. Γεώργιος Ράμμος του Γρηγορίου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093031). 85. Μαρίας συζ.Γεωργίου Μανδραλή, το γένος Αθανασίου Μπαλαφούτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ιουστιανιανού αρ.31 (αρ.ιδ.093033). 86. Δημητρίου Κούτρα του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093040). 87. Δημητρίου Λιάκου του Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093055). 88. Ευαγγέλου Λιάκου του Παναγιώτη, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093057). 89. Κωνσταντίας Λιάκου-Ζάρδα του Ευαγγέλου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093057). 90. Μαρίας Λιάκου-Ζάρδα του Ευαγγέλου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093057). 91. Αποστόλου Λιάκου του Αθανασίου, κατοίκου Πενσυλβάνιας Αμερικής (αρ.ιδ.093079). 92. Ιουλίας χήρας Δημητρίου Τσαμαδιά, το γένος Ηλία Τσεκούρα, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093008). 93. Γεωργίου Τσαμαδιά του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093008). 94. Αικατερίνης Τσαμαδιά του Δημητρίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Άλκηστης αρ.31 (αρ.ιδ.093008). 95. Στέργιου Τσαμαδιά του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093008). 96. Ιωάννας Τσαμαδιά του Δημητρίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Χατζημιχάλη αρ.1Α (αρ.ιδι.093008). 97. Αθανασίου Ζέρβα του Γεωργίου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.9-11 (αρ.ιδ.093022). 98. Κωνσταντίας χήρας Ευαγγέλου Αδαμαντόπουλου, το γένος Νικολάου Πανταζή, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093015). 99. Χαρίκλειας χήρας Δημητρίου Μητράκου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093059). 100. Αναστασίου Μητράκου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093059). 101. Δημητρίου Μητράκου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.093059). 102. Φωτεινής Καροπούλου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.168087). 103. Χριστίνας Καροπούλου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.168087). 104. Σωτηρίου Ζάνια του Ευαγγέλου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.168080). 105. Μαρίας χήρας Ηρακλή Αλεξοπούλου, το γένος Δημητρίου Τσιάκα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ.168081). Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από 22-7-2019(υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς 52/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.160/2019) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας την 8-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ143/οικ.6627/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης, συνολικού εμβαδού 690.670,71 τ.μ., που βρίσκεται από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591, στην περιοχή των Τ.Κ.Λυγαριάς και Τ.Κ.Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων (αρχική Κ.Υ.Α. 1078526/5119/0010/31-7-2008). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8). Mε την υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς 52/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.160/2019 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, το Ελληνικό Δημόσιο ζητά: Να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης ως εξής: Α. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093001, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 2. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093002, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 3. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093003, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 4. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093004, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 5. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093006, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 6. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093007, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 7. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093008, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 8. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093009, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 9. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093010, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 10. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093011, Ελαιώνας, 3 ευρώ ανά τ.μ. 11. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093012, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 12. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093014, Ελαιώνας, 3 ευρώ ανά τ.μ. 13. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093015, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 14. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093016, Αγρός Ποτιστικός, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 15. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093017, Ελαιώνας, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 16. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093018, Ελαιώνας, 1 ευρώ ανά τ.μ. 17. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093019, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 18. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093020, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 19. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093021, Αγρός Ποτιστικός, 2 ευρώ ανά τ.μ. 20. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093022, Αγρός ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 21. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093023, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 22. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093024, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 23. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093025, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 24. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093026, Αμπελώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 25. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093027, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 26. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093028, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 27. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093029, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 28. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093030, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 29. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093031, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 30. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093032, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 31. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093033, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 32. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093034, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 33. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093035, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 34. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093036, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 35. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093037, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 36. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093038, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 37. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093039, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 38. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093040, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 39. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093041, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 40. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093042, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 41. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093043, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 42. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093044, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 43. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093045, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 44. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093046, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 45. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093047, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 46. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093048, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 47. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093049, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 48. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093050, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 49. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093051, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 50. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093052, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 51. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093053, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 52. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093054, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 53. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093055, Ελαιώνας Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 54. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093056, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 55. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093057, Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 56. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093058, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 57. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093059, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 58. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093060, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 59. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093061, Χώρος υλικών χαλίκια, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 60. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093062, Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 61. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093063, Αγρός Αρδευομενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 62. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093064, Αγρός Αρδευομενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 63. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093065, Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 64. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093066, Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 65. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093067, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 66. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093068, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 67. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093069, Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 68. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093070, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 69. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093071, Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 70. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093072, Ελαιώνας, 2,26 ευρώ ανά τ.μ. 71. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093073, Αγρός ποτιστικός, 2,26 ευρώ ανά τ.μ. 72. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093074, Αγρός ποτιστικός, 2,26 ευρώ ανά τ.μ. 73. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093075, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 74. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093076, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 75. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093077, Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 76. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093078, Αγρός ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 77. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093079, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 78. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093081, Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 79. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168079, Αγρός Ξερικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 80. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168080, Χέρσο Ξερικό, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 81. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168081, Χέρσο, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 82. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168083, Χέρσο, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 83. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168084, Αγρός Ξερικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 84. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168085, Αγρός Ξερικός, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 85. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168086, Αγρός Ξερικός, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 86. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168087, Χέρσο, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 87. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168089, Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 88. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168090, Ελαιώνας, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 89. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168091, Ελαιώνας, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 90. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168092, Ελαιώνας, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 91. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168094, Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 92. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168095, Αγρός ξερικός, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 93. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168096, Χέρσο, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 94. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168097, Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € Περίφραξη με πλέγμα και τριγωνικούς πασσάλους Η=1,20 μ. Καλή Μ.Μ. 12,00 Περίφραξη με πλέγμα και πασσάλους από σιδηρογωνιές Η=2,0 μ. Καλή Μ.Μ. 15,00 Γεώτρηση Καλή ΤΕΜ. 2.500,00 Υπόγειο δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90, 16atm Καλό Μ.Μ. 15,00 Υπόγειο δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90, 10atm Καλό Μ.Μ. 15,00 Υπόγειο δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110, 16atm Καλό Μ.Μ. 17,00 Υπόγειο δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110, 10atm Καλό Μ.Μ. 17,00 Στάγδην άρδευση υπόγειος αγωγός από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110, 16atm Καλό Μ.Μ. 3,00 Στάγδην άρδευση τρεις σειρές επιφανειακά λάστιχα Καλή Μ.Μ. 1,00 Υπόγειο σύστημα ποτίσματος Καλό Μ.Μ. 15,00 Σύστημα ποτίσματος Καλό Μ.Μ. 1,00 Ορειχάλκινη βάνα 4 ¨ Καλή ΤΕΜ. 10,00 Ελιές Μεγάλες ΤΕΜ. 200,00 Ελιές Μικρές ΤΕΜ. 50,00 Φιστικιές Μικρές ΤΕΜ. 50,00 Φιστικιές Μεγάλες ΤΕΜ. 150,00 Καρυδιές Μεγάλες ΤΕΜ. 220,00 Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κατόχων, ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο της συντελέσεως της απαλλοτρίωσης κατ΄ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως ταύτη προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012). Να υποχρεωθούν οι καθ΄ ων σε εγγυοδοσία ίση με το 30% της καθορισθησόμενης προσωρινής αποζημίωσης για την περίπτωση καθορισμού μικρότερης τιμής μονάδας ως οριστικής αποζημίωσης (άρθρο 24 ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 131 παρ. 4 ν. 4070/2012) και Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4070/2012 κατά το οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων». Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων, της Τ.Κ. Λυγαριάς και Τ.Κ. Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την ανωτέρω ημέρα της δικασίμου. Λαμία 25-7-2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αικατερίνη Κανελλοπούλου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ: 22310-34245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προκύπτει από την με αριθμό 1899/25-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, ως πληρεξούσιος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με δ.τ. «ΕΦΚΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αμερικής, αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997072577, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κα. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΤΟΥΧΑ, με τελευταία γνωστή κατοικία την Αθήνα, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2-7-2019 και στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ απευθυνομένης ΑΓΩΓΗΣ (διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών) του πρώτου κατά της κας. Θεοδώρας Τσατούχας κλπ και με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο αιτητικό της. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 62624/2019 και ΕΑΚ 5818/2019 και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 8η, του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με πινάκιο ΔΗ/16, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στην παραπάνω συζήτησης της αγωγής. Αθήνα, 25-7-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προκύπτει από την με αριθμό 1900/25-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, ως πληρεξούσιος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με δ.τ. «ΕΦΚΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αμερικής, αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997072577, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κα. ΜΑΡΙΑ ΨΗΦΟΓΙΑΝΝΗ, με τελευταία γνωστή κατοικία την Αθήνα, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2-7-2019 και στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ απευθυνομένης ΑΓΩΓΗΣ (διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών) του πρώτου κατά της κας. Θεοδώρας Τσατούχας κλπ και με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο αιτητικό της. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 62624/2019 και ΕΑΚ 5818/2019 και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 8η, του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με πινάκιο ΔΗ/16, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στην παραπάνω συζήτησης της αγωγής. Αθήνα, 25-7-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Χρήστος Π. Λέκκος ,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022010 κατόπιν της από 16-07-2019 έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νικολάου Βασιλειάδη , πληρεξούσιος της Σουλτάνας Τράσια του Ευαγγέλου συζ. Γεωργιάδη Παναγιώτη του Βαρύδιμου, κατοίκου Μεσοποταμίας Καστοριάς με ΑΦΜ 154404212 επέδωσα με την υπ'αριθ. 9347 Β/26-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου, κατοίκου πρώην Μεσοποταμίας Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθ.121/28-06-2018 (αριθμός κατάθεσης αγωγής 33/28-2-2018) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ειδική διαδικασία από την οικογένεια το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας του εναγομένου στο ποσό των 250 ευρώ δέχεται την αγωγή , απαγγέλει την λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στο Δημαρχείο Καστοριάς στις 4-6-2013 Καστοριά 26-07-2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Χρήστος Π. Λέκκος, κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022010 κατόπιν της από 16-07-2019 έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νικολάου Βασιλειάδη , πληρεξούσιος της Σουλτάνας Τράσια του Ευαγγέλου συζ. Γεωργιάδη Παναγιώτη του Βαρύδιμου, κατοίκου Μεσοποταμίας Καστοριάς με ΑΦΜ 154404212 επέδωσα με την υπ'αριθ. 9348 Β 26-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου, κατοίκου πρώην Μεσοποταμίας Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθ.122/28-06-2018 (αριθμός κατάθεσης αγωγής 34/28-2-2018) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ειδική διαδικασία από την οικογένεια το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας του εναγομένου στο ποσό των 250 ευρώ δέχεται την αγωγή , αναθέτει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων Ραφαήλ Μάριου στην ενάγουσα μητέρα του, διατάσσει την παράδοση του ως άνω τέκνου στην μητέρα του Σουλτάνα Τράσια του Ευαγγέλου από τον πατέρα του Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου, απαγγέλει σε βάρος του Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου σε περίπτωση που δεν παραδώσει το τέκνο στη μητέρα του χρηματική ποινή χιλίων ευρώ υέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση ενός έτους υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα μητέρα του ανήλικου τέκνου τους ως αναλαμβάνουσα αποκλειστικά την επιμέλεια αυτού και για λογαριασμό του ποσού διατροφής ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, προκαταβολικά εντός της π΄ρωτης ημέρας κάθε μήνα και για δύο έτη από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της που ορίζει στο ποσό των 150 ευρώ Καστοριά 26-07-2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ Περίληψη κοινοποιηθέντος εξωδίκου Δυνάμει της υπ' αριθ. 9451Δ/22.07.2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Δημητρίου Πράσινου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς γνώση και για τις νόμιμες, η από 18.07.2019 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση του Arber Cole του Shaqo, κατοίκου Λάρισας οδός 40 Μαρτύρων αρ. 15, για λογαριασμό της Ελένης Αναστασοπούλου του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 115 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία, καλείται η προς ον, όπως προσέλθει ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ευσταθίας Μπόλτση, προκειμένου να λάβει χώρα η λύση του συμφώνου συμβίωσης που συντάγη ενώπιον της ανωτέρω συμβολαιογραφικής αρχής. Αθήνα 25.07.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευθυμία Νικ. Χατζηλία EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [Της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 4070/2012 (Α΄82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει]. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ΚΑΤΑ 1) Παντελή Ιωάννη Γκουτζαμάνη (ΑΚΠ 8), 2) Ιωάννας χας Ιωάννη Τριανταφύλλου (ΑΚΠ 11), 3) Ιωάννη Αθανασίου Ζησόπουλου (ΑΚΠ 17), 4) Ζήση Σταμάτη του Αστέριου (ΑΚΠ 31), 5) Θωμά Γκρέτση του Αποστόλου (ΑΚΠ 33), 6) Μιλτιάδη Αποστόλου Γκρέτση (ΑΚΠ 35), 7) Χρήστου Δημητρίου Τζιάφα (ΑΚΠ 36), 8) Θωμά Ηλία Τριανταφύλλου (ΑΚΠ 37), 9) Όλγας χας Κων/νου Μπούτου (ΑΚΠ 38), κατοίκων Μακρυχωρίου, 10) Αντωνίου Χαϊδούτη του Αθανασίου, κατοίκου Ελάτειας (ΑΚΠ 39), 11) Αθανασίου Γεωργίου Κολώνα, 12) Ευαγγέλου Γεωργίου Κολώνα, κατοίκων Μακρυχωρίου (ΑΚΠ 49), 13) Αχιλλέα Ιωάννη Μυλωνά (ΑΚΠ 57), 14) Κωνσταντίνου Γεωργίου Αργυρίου (ΑΚΠ 60), 15) Χρήστου Αποστόλου Στογιάννη (ΑΚΠ 61), 16) Ζωής συζ. Ιωάννη Αντωνούλα (ΑΚΠ 67), 17) Βασιλείου Δεδικούση του Γεωργίου (ΑΚΠ 70), 18) Θωμά Χαριλάου Πατσιούρα (ΑΚΠ 79), κατοίκων Μακρυχωρίου, 19) Δημητρίου Σωκράτη Κούργια, κατοίκου Ελάτειας (ΑΚΠ 80), 20) Ιωάννας χας Ιωάννη Σολωμού, κατοίκου Μακρυχωρίου (ΑΚΠ 83), 21) Δημητρίου Σωκράτη Λούπα, κατοίκου Ευαγγελισμού (ΑΚΠ 96), 22) Ελένης συζ. Δημητρίου Κωστάκη, κατοίκου Ελάτειας (ΑΚΠ 99), 23) Ιωάννη Αστερίου Μαγκάρα, κατοίκου Ευαγγελισμού (ΑΚΠ 108), 24) Κωνσταντίνου Αλεβίζου Συρμακέζη, κατοίκου Ελάτειας (ΑΚΠ 118, 119), 25) Αστεριού Αχιλλέα Πλιάγκα (ΑΚΠ 120), 26) Ευαγγέλου Αχιλλέα Πλιάγκα, (ΑΚΠ 121), 27) Αθανασίου Ευθυμίου Μπέλλου (ΑΚΠ 1, 7), 28) Βασιλείου Χαραλάμπους Γεωργόπουλου (ΑΚΠ 3), 29) Αλεξάνδρου Ιωάννου Μπαρλαγιάννη (ΑΚΠ 20), 30) Γεωργίου Δημητρίου Ρόμπα (ΑΚΠ 22), 31) Ζήση Αστερίου Στανάτη (ΑΚΠ 31), 32) Αγγέλου Χαραλάμπους Πατσιούρα, 33) Αθανασίου Χαραλάμπους Πατσιούρα κατά το ½ του ΑΚΠ 48, 34) Γεωργίου Διονυσίου Διονυσίου (ΑΚΠ 55), 35) Αθανασίου Δημητρίου Μουρτζίλα (ΑΚΠ 71), 36) Αχιλλέα Ιωάννη Μυλωνά (ΑΚΠ 57), 37) Νικολάου Αθανασίου Μπαντάνη (ΑΚΠ 101), 38) Κωνσταντίνου Αθανασίου Αργυρίου (ΑΚΠ 16), 30) Θωμά Βασιλείου Γκοτζούλη (ΑΚΠ 25), 40) Μαρίας χας Θωμά Ταζέ (ΑΚΠ 33), 41) Γεωργίου Νικολάου Κωστόπουλου (ΑΚΠ 97), 42) Νικολάου Θωμά Καραμανέ (ΑΚΠ 122), 43) Ευαγγέλου Αθανασίου Πουτσιάκα (ΑΚΠ 9), 44) Βασιλείου Χαραλάμπους Γεωργόπουλου (ΑΚΠ 39α), 45) Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου (ΑΚΠ 82), 46) Στυλιανού Βασιλόπουλου(ΑΚΠ 82), 47) Φανής Τριανταφύλλου το γένος Δημ. Βασιλόπουλου(ΑΚΠ 82), 48) Ευσταθίας χας Δημ. Βασιλοπούλου (ΑΚΠ 82), 49) Βασιλικής συζ. Ευαγγέλου Γραβάνη (ΑΚΠ 10). Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι την 21-2-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συζητείται με αριθμό πινακίου 21 ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η από 8-12-2003 και με αριθμό κατάθεσης 102/2003 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία διώκεται η αναίρεση των 50/2002 (μη οριστικής) και 757/2002 (οριστικής) αποφάσεων του Εφετείου Λάρισας. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε επί της 1216/2000 αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, ανταιτήσεων και κυρίων παρεμβάσεων, με αίτημα τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την 1113456/7987/21-11-1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 1060/5-12-1997) για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης, τμήμα Μακρυχώρι- Ευαγγελισμός Χ.Θ. 4-7. Με την ως άνω αίτηση αναίρεσης, α) η προσβαλλόμενη μη οριστική 50/2001 απόφαση πλήττεται κατ' άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολΔ διότι απέρριψε ως μη νόμιμο το αναγνωριστικό αίτημα του Δημοσίου να μην καθορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείναντα τμήματα των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, που αναφέρονται στην αίτησή του Δημοσίου, με τη λανθασμένη αιτιολογία ότι η αίτηση ενώπιον του Εφετείου για οριστικό προσδιορισμό της λόγω απαλλοτριώσεως ακινήτου οφειλόμενης αποζημιώσεως, είναι αυτοτελής αίτηση και όχι ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει προσωρινώς την αποζημίωση, εναντίον της οποίας δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο, β) διότι οι 50/2002 και 757/2002 αναιρεσιβαλλόμενες αποφάσεις του Εφετείου παρέλειψαν να αποφανθούν επί του ως άνω αιτήματος που αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της δίκης και ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση αυτής, και κατέστησαν έτσι αναιρετέες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 περ.9 του ΚΠολΔ, γ) διότι το εφετείο κατά παράβαση της διαθετικής αρχής (άρθρο 109 ΚΠολΔ), άφησε αδίκαστο το νόμιμο επικουρικό αναγνωριστικό αίτημα του Δημοσίου περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μειώσεως της αξίας των εκτός της απαλλοτριώσεως εναπομεινάντων τμημάτων, που αναφέρονται στην αίτησή του Δημοσίου, καθιστώντας έτσι αναιρετέες τις ως άνω αποφάσεις κατ΄άρθρο 55559 περ. 9 του ΚΠολΔ., γ) διότι το δικάσαν εφετείο επιδίκασε εσφαλμένα σε βάρος του υπόχρεου Ελληνικού Δημοσίου την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των ανταιτούντων αντιδίκων, σε ποσοστό 2% της αποζημίωσης για τη κατάθεση ανταιτήσεως διά των προτάσεων και όχι σε ποσοστό 3%, καθιστώντας έτσι την απόφασή του αναιρετέα για παράβαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ.). Κατόπιν αυτών, καλούνται οι παραπάνω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου στη προαναφερόμενη δικάσιμο, διαφορετικά θα γίνει η συζήτηση αυτής ερήμην τους. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Χαράλαμπος Τσόγκας Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Άννας Ζαρίφη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αλσαμάο Αχμάντ του Μοχάμαντ (Aisamao Ahmad του Mohammed) κάτοχο ΑΦΜ154995566, πρώην κάτοικο Δάφνης Απικής (οδός Μιχαήλ Καραολή αρ. 14-16) και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 231/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ειδική Διαδικασία οικογενειακών (γαμικών) διαφορών [αρ. καταθ. αγωγής 75472/6582/2016] με διαδίκους την ενάγουσα Ευαγγελία Χατζημάρκου του Νικολάου-Πλάτωνος κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Μιχαήλ Καραολή αρ.14-16 κάτοχο ΑΦΜ 074031126 κατά του ως άνω εναγομένου που δικάστηκε ερήμην, σύμφωνα δε με το διατακτικό της ως άνω απόφασης απαγγέλλεται η λύση του γάμου των ανωτέρω διαδίκων που τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο στο Ελληνικό Προξενείο στη Δαμασκό της Συρίας την 28η Ιουνίου του έτους 2011 λόγω διετούς διάστασης κατ' άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ. Για την επίδοση αυτή συντάχθηκε η υπ' αρ. 9402Δ'/2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Άννας Χαραλαμπ ίδου. Αθήνα 25/7/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΝΑ ΑΛΕΞ. ΖΑΡΙΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΩ & ΣΤΕ
PrintButton

25-07-2019

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 17-07-2019 γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Παρασκευή Γ. ΜΑΚΡΗ πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ. τ. «Forthnet A.E.», που εδρεύει στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης (Κεντρικά γραφεία στην Παλλήνης, Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα) με Α.Φ.Μ. 094444827, όπου με την με αριθμό 2941Γ/22-7-2019 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Απόστολος Γραμμένος, για την εταιρεία «FIDELITY ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «FIDELITY Α.Ε.» με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 12ο χλμ. υπό διάνοιξη Φαβιέρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 094502430, ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ της ιδίας και, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ 1)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGA- SIAS Α.Ε.’’, 2)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Σταδίου 40, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’,3)Της Εδρευούσας στην Αθήνα, Αμερικής 4, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’’,4)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’’, ΤΡΙΤΩΝ, μας οφείλει: Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 1081/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), το συνολικό ποσό των 11.454,89 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Για επιδικασθέν κεφάλαιο: 10854,89 ευρώ και για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη: 600,00 ευρώ και συνολικά (11454,89). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ρητώς επιφυλασσόμενοι ως προς την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματός μας. Κατάσχουμε στα χέρια σας, ως τρίτου, κατ΄ άρθρο 982 επ Κ.Πολ.Δικ., επί πάσης φύσεως χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα από κάθε είδους λογαριασμό (καταθέσεων, όψεως, ταμιευτηρίου, τρεχούμενου ή οποιουδήποτε άλλου) που ενδέχεται να διατηρεί στην Τράπεζά σας, για την εταιρεία «FIDELITY ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «FIDELITY Α.Ε.» με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 12ο χλμ. υπό διάνοιξη Φαβιέρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 094502430, από οποιονδήποτε λόγο ή κάθε ποσού που δικαιούται να εισπράξει από την Τράπεζά σας και για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων ποσών όσο και των μελλοντικών, καθώς και επί οποιουδήποτε άλλου ποσού από οποιαδήποτε άλλη αιτία και μέχρι του συνολικού ποσού των 11454,89 ευρώ που μας οφείλει η καθ'ης όπως αναλύεται στα επισυναπτόμενα στο παρόν, σας επιτάσσουμε δε να το καταβάλετε στην εταιρεία μας και όχι στην καθ’ ής η κατάσχεση και να προβείτε στη κατά Νόμο Δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών. Αντίκλητο διορίζουμε τη δικηγόρο Αθηνών Παρασκευή Μακρή, κάτοικο Αθηνών, Λ. Κηφισίας 124, με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 18347, τηλ. : 210 6923273, 6945737382. ΑΘΗΝΑ 24-07-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σωκράτους 10- Καματερό τηλ. 6980871460. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 17-07-2019 γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Παρασκευή Γ. ΜΑΚΡΗ πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ. τ. «Forthnet A.E.», που εδρεύει στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης (Κεντρικά γραφεία στην Παλλήνης, Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα) με Α.Φ.Μ. 094444827, όπου με την με αριθμό 2942Γ/22-7-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέ- δωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Απόστολος Γραμμένος, για την Μαρία Πρέκα του Ελευθερίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 34, με ΑΦΜ 146718041 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ της ιδίας και, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ 1)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.’’, 2)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, Σταδίου 40, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’,3)Της Εδρευούσας στην Αθήνα, Αμερικής 4, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’’,4)Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία ‘’ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’’, ΤΡΙΤΩΝ, μας οφείλει: Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 1621/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), το συνολικό ποσό των 4.302,14 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Για επιδικασθέν κεφάλαιο: 4112,14 ευρώ και για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη: 190,00 ευρώ και συνολικά (4.302,14 ). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ρητώς επιφυλασσόμενοι ως προς την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματός μας, Κατάσχουμε στα χέρια σας, ως τρίτου, κατ΄ άρθρο 982 επ Κ.Πολ.Δικ., επί πάσης φύσεως χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα από κά- θε είδους λογαριασμό (καταθέσεων, όψεως, ταμιευτηρίου, τρεχούμενου ή οποιουδήποτε άλλου) που ενδέχεται να διατηρεί στην Τράπεζά σας, για την Μαρία Πρέκα του Ελευθερίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 34, με ΑΦΜ 146718041 και ήδη αγνώστου διαμονής, από οποιονδήποτε λόγο ή κάθε ποσού που δικαιούται να εισπράξει από την Τράπεζά σας και για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων ποσών όσο και των μελλοντικών, καθώς και επί οποιουδήποτε άλλου ποσού από οποιαδήποτε άλλη αιτία και μέχρι του συνολικού ποσού των 4301,14 ευρώ που μας οφείλει η καθ΄ης, όπως αναλύεται στα επισυναπτόμενα στο παρόν, σας επιτάσσουμε δε να το καταβάλετε στην εταιρεία μας και όχι στην καθ’ ής η κατάσχεση και να προβείτε στη κατά Νόμο Δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών. Αντίκλητο διορίζουμε τη δικηγόρο Αθηνών Παρασκευή Μακρή, κάτοικο Αθηνών, Λ. Κηφισίας 124, με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 18347, τηλ.: 210 6923273, 6945737382. ΑΘΗΝΑ 24-07-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σωκράτους 10- Καματερό τηλ. 6980871460. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ   ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις  (23)  του μήνα Ιουλίου,   του έτους (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.10 μ.μ.,  εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια   της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ,   κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ.  Πετροπούλου,  ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που  εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249,  δια της  υπ αριθμ. 9381/23-7-2019 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  κ. Απόστολο Γραμμένο,    για λογαριασμό της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με δ.τ. «NEW SOLUTIONS» η οποία έδρευε στο Περιστέρι Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 40 και ήδη αγνώστου έδρας και αγνώστου κατοικίας της νομίμου εκπροσώπου αυτής, Διονυσίας Ελληνα, ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού  της υπ αριθμ. 20.164/2009 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, (αριθ.  Απογράφου 21.236/2009), διά  της οποίας το άνω Δικαστήριο, δέχεται την αίτηση της πρώτης, διατάσει την καθής και προς ήν η επίδοση,  να καταβάλλει εις την άνω Τράπεζα, εις ολόκληρον μετά των: α) της Σταυρούλας Κατσούλη του Αγγέλου και β) της Μαρίας Κακούρη του Μαρ., το ποσό των (11.000) ευρώ, με  το νόμιμο  τόκο   υπερημερίας από  την επομένη της εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και ευρώ (175), για δικαστικά  έξοδα εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Σημειούται ότι οι καθών έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής εντός προθεσμίας (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή  της. Στο τέλος του άνω δικογράφου υπάρχει η από 4-5-2019 παραγγελία προς επίδοση μετ επιταγής  προς πληρωμή, που υπογράφεται από την ως άνω Δικηγόρο, διά  της οποίας η προς ην η επίδοση επιτάσσεται να καταβάλλει το συνολικό ποσό των (11.272,50) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη και δικαστικά έξοδα, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή ταύτη διαλαμβανόμενα μέχρις εξοφλήσεως, σε περίπτωση δε αναγκαστικής εκτελέσεως της άνω Διαταγής Πληρωμής και ευρώ 30 για την παραγγελία που θα δοθεί στον Δικαστικό Επιμελητή. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-7-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ   ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις  (23)  του μήνα Ιουλίου,   του έτους (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.05 μ.μ.,  εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια   της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ,   κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ.  Πετροπούλου,  ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που  εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249,  δια της  υπ αριθμ. 9380/23-7-2019 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  κ. Απόστολο Γραμμένο,    για λογαριασμό του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Παναγή, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Κοραή αρ. 5, άλλως Καρορή αρ. 5 (ΑΦΜ:119153959) και ήδη αγνώστου κατοικίας,  ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού  της υπ αριθμ. 28.998/2009 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, (αριθ.  Απογράφου 30.650/2009), διά  της οποίας το άνω Δικαστήριο, δέχεται την αίτηση της πρώτης, διατάσει τον καθού και προς όν η επίδοση,  να καταβάλλει εις την άνω Τράπεζα το ποσό των (5.250) ευρώ, νομιμοτόκως από  την επομένη της εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως,  καθώς και ευρώ (140), για δικαστικά  έξοδα εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Σημειούται ότι ο καθού έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής εντός προθεσμίας (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή  της. Στο τέλος του άνω δικογράφου υπάρχει η από 4-5-2019 παραγγελία προς επίδοση μετ επιταγής  προς πληρωμή, που υπογράφεται από την ως άνω Δικηγόρο, διά  της οποίας ο προς ον η επίδοση επιτάσσεται να καταβάλλει το συνολικό ποσό των (5.487,60) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη και δικαστικά έξοδα, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή ταύτη διαλαμβανόμενα μέχρις εξοφλήσεως, σε περίπτωση δε αναγκαστικής εκτελέσεως της άνω Διαταγής Πληρωμής και ευρώ 30 για την παραγγελία που θα δοθεί στον Δικαστικό Επιμελητή. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-7-2019. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ελ. Κοιλιαράκη Αριθμ. Πρωτ. : 34332 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 22-8-2019 των παρακάτω θέσεων των Τμημάτων Πληροφορικής, Οδοντιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών και Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 810/20-5-2019 τ.Γ’: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998410-20-36 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11627) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11636) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11628) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κολύμβηση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11629) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11630) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11635) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995397 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11631) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11632) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 24/7/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ελ. Κοιλιαράκη Αριθμ. Πρωτ. : 34337 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 6-8-2019 των παρακάτω θέσεων των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 714/25-4-2019 τ.Γ’: ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11349) ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Οστεοαρχαιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11350) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 24/7/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ελ. Κοιλιαράκη Αριθμ. Πρωτ. : 34338 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 6-8-2019 των παρακάτω θέσεων των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 659/24-4-2019 τ.Γ’: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11312) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11315) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11316) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική-Αντλίες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11317) ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995241 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διερμηνείας, Γερμανικά-Ελληνικά». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11319) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 24/7/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (Διαδικασία αγνώστου διαμονής) Με την υπ' αριθμόν 4630 Β/24.07.2019 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Βασιλείου Παπαστεργίου, πληρεξούσιου του Farid Ahmad QADER του Abdulghader και της Shirin, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίου Χαραλάμπους αρ. 40, ήρθα για να επιδώσω προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Farida Niazi πρώην κατοίου Kunduz Αφγανιστάν και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13 Μαρτίου 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ τουπρώτου κατά της δεύτερης, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά: α) να γίνει δεκτή η ως άνω αίτησή του, β) του ανατεθεί προσωρινά κατά αποκλειστικότητα η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του 1) Morsal Qadar του Farid Ahmad και της Farida που γεννήθηκε 01.01.2006, 2) Sohrab Qadar του Farid Ahmad και της Farida που γεννήθηκε 01.01.2007 και 3) Shuaib Qadar του Farid Ahmad και της Farida που γεννήθηκε 01.01.2001, γ) να καταδικασθεί η καθής στα εν γένει δικαστικά του έξοδα και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 20-05-2019 έκθεση διάθεσης κατάθεσης δικογράφου με γενικό αριθμό κατάθεσης 46054/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 5660/2019 της γραμματέως τού ως άνω δικαστηρίου που αποδεικνύει την κατάθεσή της σ' αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστή Φραγκουδάκη Ελλάς, με αριθμό πινακίου 47, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 11-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, με τον όρο να κοινοποιηθεί το ως άνω δικόγραφο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη δυνάμα να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Γαλιατσάτος ΑΔΑ: 6ΗΒΔΟΡΡ2-ΒΧΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΠΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11119 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια εντύπων διεθνούς ταχυδρομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.goν.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 2103353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας