PrintButton

24-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 2629Γ/24.01.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Θεοδώρου Μούντριχα του Κων/νου, μετά από παραγγελία εμού της δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Μωραΐτου, ως πληρεξουσίας της Χριστίνας Τσιρώνη του Βασιλείου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ, για τη Lali (Λάλι) Obolashvilli (Ομπολασβίλι) του Giorgi (Γκιόργκι) και της Eteri (Ετέρι), πρώην κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Καλλιγά, αρ.37, και ήδη αγνώστου διαμονής, ό,τι ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επικυρωμένου αντιγράφου της από 11.10.2019 (με ΓΑΚ: 88406/2019 και ΕΑΚ: 3831/2019) αίτησης της Χριστίνας Τσιρώνη του Βασιλείου, απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία είχε ορισθεί δικάσιμος για συζήτησή αυτής η 20.1.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (κτίριο 6, αιθ.3, με αριθμό πιν. ΡΔ/10), με την οποία η διάδικος ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΡΔ/10), το οποίο συνεδρίασε στις 20.01.2020 στο Κτίριο 6 Αίθουσα 3 και το οποίο ανέβαλε την συζήτηση της παραπάνω αίτησης για την 30.03.2020. Η επίδοση προς την Lali (Λάλι) Obolashvilli (Ομπολασβίλι) γίνεται προκειμένου η ίδια να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, η οποία έχει ορισθεί μετ’ αναβολή για τις 30.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, κτίριο 6, αιθ. 3), ώστε να συναινέσει αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου ως φυσική μητέρα του ανηλίκου άρρενος τέκνου που γέννησε στις 3.3.2019 στην Αθήνα, στην τέλεση της υιοθεσίας που ζητά με την από 11.10.2019 (με ΓΑΚ: 88406/2019 και ΕΑΚ: 3831/2019) αίτησή της η Χριστίνα Τσιρώνη. Αθήνα 24.1.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ιωάννα Μωραϊτου Δικηγόρος Αθηνών Κηφισίας αρ. 65 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 350ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΤΣΟΥΡΚΙΝ Δημήτριο του ΙΓΚΟΡ και της Ελένης (ΑΦΜ 117752150), πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΤΣΟΥΡΚΙΝ Δημητρίου του ΙΓΚΟΡ και της Ελένης (Α.Φ.Μ. 117752150), πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 112485/2019 και ΕΑΚ 10679/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:59 πμ, από τη δικηγόρο κα Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 79.232,25 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 351ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΤΣΑΡΟ Ηλία του Παναγιώτη (ΑΦΜ 029050742), πρώην κάτοικο Δρυού Μαρπήσσης Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΑΤΣΑΡΟΥ Ηλία του Παναγιώτη (ΑΦΜ 029050742), πρώην κατοίκου Δρυού Μαρπήσσης Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112537/2019 και ΕΑΚ 10696/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:21 πμ, από τη δικηγόρο κα Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 132.812,11 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,620% (ενήμερο επιτόκιο 2,120%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 352ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434), πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434), πρώην κατοίκου Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 112578/2019 και ΕΑΚ 3636/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:39 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 263.520,68 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Δυνάμει της με αριθμό 31/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας εγκρίθηκε το από 12.7.2019 Καταστατικό της Ομοσπονδίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 20 άρθρα Καταστατικού της. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου του από 21.01.2020 Κατασχετηρίου (Αναγκαστικής Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) Στην Αθήνα, την 21η-01-2020, ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Χρόνης (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 21.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο της βρετανικής αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «DAIFUKU LOGAN LTD», που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR (Σάτον Rd, Χαλ HU7 0DR), Α.Φ.Μ (VAT no) GB 433 5332 73, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 9531Ε΄/21.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Ιωάννη Μεϊντάνη, έμπορο με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 21.01.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ) της ως άνω βρετανικής αλλοδαπής εταιρείας ΚΑΤΑ του Ιωάννη Μεϊντάνη, εμπόρου με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ : 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμός 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμός 4, όπως νομίμως εκπροσωπείται και 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως νομίμως εκπροσωπείται. Ο καθ’ ου υποχρεούται δυνάμει εκτελεστού τίτλου, ήτοι της υπ’ αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) να καταβάλει στην κατάσχουσα αλλοδαπή εταιρεία το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000,00€), ως προσωρινά εκτελεστό μέρος της συνολικής οφειλής ΕΥΡΩ διακοσίων τριάντα τεσσάρων πεντακοσίων ενενήντα δύο και είκοσι λεπτών (234.592,20€) που επιδίκασε σε αυτήν το ως άνω Δικαστήριο. Η βρετανική αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DAIFUKU LOGAN LTD», επιτάσσει τις ως άνω τρίτες ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες να αποδώσουν σε αυτήν εκ των ως άνω περιγραφομένων τραπεζικών καταθέσεων, που βρίσκονται σε τραπεζικό/ικούς λογαριασμό/ούς οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως καταθέσεις ομολόγων, μετοχών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που διατηρεί στις άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και καταθέσεις ομολόγων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιαδήποτε από τις αυτές ως άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προς ικανοποίηση της άνω αναφερομένης χρηματικής απαιτήσεως της έως την ολοσχερή εξόφληση της, ο καθ’ ου Ιωάννης Μεϊντάνης, έμπορος με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, μέχρι του ποσού της απαιτήσεως της, σύμφωνα με τα ανωτέρω ανερχόμενης σήμερα στο ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000,00€), πλέον των δεδουλευμένων μέχρι την επίδοση του παρόντος κατασχετηρίου τόκων ως άνω ποσού κατά τις άνω διακρίσεις στον δεκτικό καταβολής πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 11613) έναντι εγγράφου αποδείξεως και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως της. Αντίκλητο της και δεκτικό καταβολής διορίζει τον Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη, δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001). Με το ανωτέρω Κατασχετήριο συγκοινοποιήθηκε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της ως άνω υπ’ αριθμ. αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την από 10/01/2020 επιταγή προς πληρωμή, η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς ο καθ’ ου είναι αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 9409Ε’/14-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικολάου Δημ. Χρόνη, νομίμως και εμπροθέσμως, για το συνολικό ποσό που επιτάσσεται να καταβάλλει στην κατάσχουσα εταιρεία δυνάμει του ανωτέρω εκτελεστού τίτλου. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 21-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 287Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο του Νικολάου (ΑΦΜ 014621964), πρώην κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Λάσκου αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου του Νικολάου (ΑΦΜ 014621964), πρώην κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Λάσκου αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η ΓΑΚ 114438/2019 και ΕΑΚ 11047/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:35 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105,ΑΦΜ 136395701) το παραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 219.129,77 € (€205.177,41+ €13.952,36=€219.129,77), έντοκα από την επόμενη της 11-9-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 11-9-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 289Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο KIHLAL KHALID του ALI (ΑΦΜ 135869869), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλία Ηλιού αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του KIHLAL KHALID του ALI (ΑΦΜ 135869869), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ηλία Ηλιού αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 116028/2019 και ΕΑΚ 11482/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:22 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 40.404,57 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 290Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο TALUKDAR MD MONIR HOSSIN του MD BELAYT HOSSIN (ΑΦΜ 109389159), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του TALUKDAR MD MONIR HOSSIN του MD BELAYT HOSSIN (ΑΦΜ 109389159) πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 101387/2019 και ΕΑΚ 3376/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:50 πμ, από τη δικηγόρο ΛΟΤΣΙΟΥ Παναγιώτα (ΔΣΑ/13472), το παραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 14.752,91 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 291Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο MIAH MD HOSSAIN του MD RAFIQUL ISLAM (ΑΦΜ 124800547), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταυροπούλου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του MIAH MD HOSSAIN του MD RAFIQUL ISLAM (ΑΦΜ 124800547), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταυροπούλου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η ΓΑΚ 116035/2019 και ΕΑΚ 11485/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:26 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 40.404,57 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 288Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΚΡΗΤΙΚΟ Νεκτάριο του Μάρκου (ΑΦΜ 031654700), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Αγίου Γεωργίου αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΚΡΗΤΙΚΟΥ Νεκταρίου του Μάρκου (Α.Φ.Μ.: 031654700), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Αγίου Γεωργίου αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 116018/2019 και ΕΑΚ 3817/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:31 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 674.642,99 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ.: 8261/14-1-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα /της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 12 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 21,22 τ.μ ισόγειο, 21,22 τ.μ πατάρι και 16,38 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 640 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 13/1/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 8263/14-1-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα /της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 20.87 τ.μ ισόγειο, 20.87 τ.μ πατάρι και 16.10 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 770 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 13/1/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ., ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 398.946,50 € (με ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 ΚΑ: 30-7323.058 CPV 45233120-6 (έργα οδοποιίας) Αριθ. πρωτ.: 1121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 7/02/2020 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» προϋπολογισμού 398.946,50 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 30-7323.058. Το έργο «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 15.190,63 € (δαπάνη εργασιών) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 221.897,01 € (δαπάνη εργασιών) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 61/2019 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 321.731,05 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 398.946,50 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr . Επίσης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63200 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/01/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/01/2020, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης). Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 1.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019). 2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1.2 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/16.06.2008) και των άρθρων 51 και 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) δεν απαιτείτε ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει και στο άρθρο 64 του Π.Δ. 71/2019. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 6.435,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 7-12-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα 9 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ΚΑ: 30-7323.058 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, αρμόδιος υπάλληλος Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63200 και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (τηλ.: 27313 63364, Φαξ: 27313 63371), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σπάρτη 22/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 8/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΗΣ ΑΒΕΤΕ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ακίνητη περιουσία, της οποίας η εκποίηση επετράπη με την υπ’αριθμ. 58/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, και συγκεκριμένα: ένα αγροτεμάχιο έκτασης κατά νεότερη και ακριβή καταμέτρηση 38.084,20 τ.μ., κείμενο στη θέση Αλιβέριον Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων, με ΚΑΕΚ 121621701017/0/0. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν: Κτίριο Ι Αποθήκες επιφανείας 257,61 τ.μ. Κτίριο ΙΙ Ασκεπής αποθήκη επιφάνειας 154,19 τ.μ. και Κτίριο ΙΙΙ Γραφεία επιχείρησης επιφάνειας 144,14 τ.μ. Κτίριο IV Θυρωρείο επιχείρησης επιφανείας 32,93 τ.μ. Κτίριο V Αποθήκη επιφανείας 49,38 τ.μ. Κτίριο VI Γραφείο 2 επιφανείας 39,42 τ.μ. Κτίριο VII Κτίριο Γεφυροπλάστιγγας επιφανείας 19,03 τ.μ. Κτίριο VIII Αποθήκη επιφανείας 40,45 τ.μ. Κτίριο IX Αποθήκη επιφανείας 14,13 τ.μ. Κτίριο Χ Αποθήκη μίξερ επιφανείας 6,74 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός και τριάντα ενός λεπτών (345.181,31 €), που έχει καθοριστεί με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η εκποίηση θα γίνει την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενα ποσό. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 17η Μαρτίου 2020, την 24η Μαρτίου 2020 και την 31η Μαρτίου 2020, και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 23 Ιανουαρίου 2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061
PrintButton

23-01-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου Τηλέφωνο: 22960 81110 22960 81904 FAX: 22960 81904 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 1081 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα . Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄) και τις παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3584/2010 όπως ισχύει» 2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.Β΄ /1-3-2019) Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ενδιαφέρεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου ΑΕΙ: Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα . Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) όπως ισχύουν, δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής: Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων γ) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου ε) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας στ) Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Γαλλικής Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)} τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 4. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ουσα είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσει Πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού . ΟΙ υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 165/2000, όπως ισχύει, εξαιρούνται από την προσκόμιση πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου . 5. Πιστοποίηση γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 6. Τίτλο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας 7. Τίτλο καλής γνώσης δεύτερης γλώσσας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Γαλλικής 8. Βιογραφικό Σημείωμα 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και 22960 81904 Μέγαρα 21 Ιανουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Ι. Σταμούλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε1 Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Ταχ. Κώδικας: 11143 Πληροφορίες: Ε. Αλιακίζογλου Τηλ/πο: 210-212.5889 Τηλέφωνο: 2102125822 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΕΞΩ ΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ NOMIMOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης επιδοθέντος εγγράφου - εξώδικης δήλωσης/πρόσκλησης προς τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου σχετικά με επίταξη ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». Επεδόθησαν την 09-01-2020 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του ως φερόμενου ιδιοκτήτη του ακινήτου με αριθμού 38 του κτηματολογικού Πίνακα αποζημίωσης που συνοδεύει το από 28.02.2019 Πρακτικό προεκτίμησης επικειμένων των επιταχθέντων ιδιοκτησιών, στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05.04.2018 Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίνεται η Επίταξη ακινήτων καθώς και των επικειμένων σ' αυτά, συνολικού εμβαδού 12.137,42 m2, για τη κατασκευή του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», όπως παρατάθηκε με την με αριθ. πρωτ. 2456/156875/27.06.2019 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (975Ξ4653ΠΓ-ΔΗΟ), τα κάτωθι έγγραφα, ήτοι: η από 18 -12-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον ανωτέρω Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου, με την άνω ιδιότητά του που αναφέρονται στην ανωτέρω εξώδικη δήλωση, με συνημμένες τις: α) αριθ. πρωτ. 1359/52352/Ε3/541/05.04.2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίνεται η Επίταξη ακινήτων για τη κατασκευή του ανωτέρω έργου και β) αριθ. πρωτ. 2456/156875/27.06.2019 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παράτασης της ανωτέρω επίταξης. Με την ως άνω ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις του και τις διατάξεις του εδαφίου 4 του άρθρου 31 του Ν. 4314/14, θα παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποζημίωση ποσού 714 ευρώ προς τον Μιχαήλ Κούρο του Χρήστου και τον καλεί εντός δεκαπέντε ημερών να παραδώσει την εν λόγω ιδιοκτησία του. Για την εν λόγω επίδοση συντάχθηκε, η υπ' αριθμ. 2131Ε/9-1-2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Παναγιώτη Δημ. Παρασκευόπουλου. Η ανωτέρω περίληψη υπογράφεται: α) Από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή που επέδωσε και β) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΑΘΗΝΑ 20-01-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Υπ.Α.Α.Τ. α.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 41/2019 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ» (Σ.Π.Ε.Φ.) και αντίστοιχη επωνυμία στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producer» (H.A.P.E.P.), που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής, επί της οδού Δημοκρατίας, αριθμ. 3 και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε η προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 9 (Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να αναθέτει κατ' αποκοπή στον Πρόεδρο και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ συγκεκριμένο έργο απαραίτητο, για το οποίο το συγκεκριμένο μέλος του ΔΣ έχει αποδεδειγμένα επάρκεια, επαγγελματική γνώση και εμπειρία προκειμένου να αποφύγει επιπλέον έξοδα και υπέρογκες δαπάνες προς τρίτους), η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 (όλοι εν γένει άμισθοι) και η προσθήκη στο άρθρο 10 παρ. 1 (Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται εφόσον χρειαστεί, έως τις επόμενες αρχαιρεσίες και τη συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα), σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14/1/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΟΛΥΜΠΙΑ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10671 ΤΗΛ.: 2103809760-ΚΙΝ.: 6944762277 ΑΦΜ: 071586267-ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ) Με την υπ' αριθμ. 6626Β'/23-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευανθίας Κων. Δημητρακοπούλου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 18-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (εντός 3 μηνών από της παρούσης) του Βαγγέλη ΛΑΜΠΟ του Σπύρο με ΑΦΜ 139465203, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 121, ΠΡΟΣ την Nertila TOPALLI του Hazdret, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Στυλιανού Λάιου αρ. 34 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Προσκαλούνται όσοι γνωρίζουν την άνω καθού να δώσουν πληροφορίες στην Δικηγόρο Μαρία Αρβανιτοπούλου (Στέντορος 25 - Αθήνα) (κιν. 6980805199). Αθήνα 15-01-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3292/14-1-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίας Πάππη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ράικο, πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξανδρου Φράγκου του Αναστασίου και της Ειρήνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Υμηττού 155, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα για τον Ιλβάρντις Κορέλοβ του Ισαάκ, ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 25.7.2019 κλήσης του πρώτου κατά αυτού με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Οικογενειακό) και αιτείται τα εις αυτήν μαζί με την από 24.12.2019 με ΓΑΚ 114369/2019 και ΕΑΚ 1674/2019 κλήση από την οποία προκύπτει ότι αυτή κατατέθηκε. Ακολουθεί η από 24.12.2019 πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίζει ημερομηνία για την συζήτηση της κλήσης την 27 Ιανουαρίου 2020, αίθουσα 4 με αριθμό πινακίου Ακ2 Πολ/λές, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την όρκιση της ιατρικής πραγματογνώμονος Ευαγγελίας Κοντοπούλου κάτοικο Νίκαιας, οδός Κουντουριώτου 81, η οποία διορίσθηκε πραγματογνώμονας δυνάμει της υπ' αριθμ. 3160/2014 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία εμπεριέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και θα αποφανθεί εάν τυγχάνω πατέρας του υπό της δεύτερης των καθ' ων γεννηθέντος την 29.5.2010 άρρενος τέκνου. Δια της από 1.1.2010 αγωγής μου εξεδόθη η ως άνω απόφαση η οποία και διόρισε την ως άνω πραγματογνώμονα. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται, δημοσιεύεται το παρόν στις ημερήσιες εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών». Αθήνα Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΡΑΪΚΟΣ Περίληψη Δικογράφου Ο Αθανάσιος Λυκιαρδόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με έγγραφη παραγγελία της Ευσταθίας Χ. Φατούρου, Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίας της Παναγιώτας Βασιλείου του Αναστασίου και της Ευαγγελίας, εν διαστάσει συζ. Γεωργίου Τσαπέπα, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την με αριθμό 9.341 / 21-01-2020 έκθεσή μου επίδοσης, για τον Γεώργιο Τσαπέπα του Παντελεήμονος και της Γαρυφαλλιάς, πρώην κάτοικο Πειραιώς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με την οποία ζητά να λυθεί ο μεταξύ των γάμος & καλείτε να παραστεί στη δικάσιμο του άνω ακροατήριο την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ, Κτίριο 4, Αίθουσα 2, στο Πινάκιο Α7 (ΜΟΝ), με Αριθμό : 18. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 17-1-2020 (αρ. εκθ. 2540Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΟΥΝΗ Μαρία του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859), πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Γέμελου αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της πρώτης κατά των: 1) ΚΑΟΥΝΗ Μαρίας του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859) και 2) ΛΑΣΚΑΡΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 009347350), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Νίκαιας Αττικής, οδός Γέμελου αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 97282/2019 και ΕΑΚ 3039/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:41 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται μη ασκηθείσα. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 14.406,58 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 5,320% (ενήμερο επιτόκιο 2,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 17-1-2020 (αρ. εκθ. 2539Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΛΑΣΚΑΡΗ Ιωάννη του Γεωργίου, ΑΦΜ 009347350, πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Γέμελου αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της πρώτης κατά των: 1) ΚΑΟΥΝΗ Μαρίας του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859) και 2) ΛΑΣΚΑΡΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 009347350), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Νίκαιας Αττικής, οδός Γέμελου αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 97282/2019 και ΕΑΚ 3039/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:41 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται μη ασκηθείσα. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 14.406,58 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 5,320% (ενήμερο επιτόκιο 2,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 348ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΠΡΙΝΙΔΗ Νικόλαο του Αθανασίου (ΑΦΜ 127250145), πρώην κάτοικο Αριδαίας Νομού Πέλλας, οδός Φιλίππου και Μ. Αλεξάνδρου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΚΑΠΡΙΝΙΔΗ Νικολάου του Αθανασίου (ΑΦΜ 127250145), πρώην κατοίκου Αριδαίας Νομού Πέλλας, οδός Φιλίππου και Μ. Αλεξάνδρου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112526/2019 και ΕΑΚ 10693/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:18 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των Ελβετικών Φράγκων 130.898,08 ή το ισόποσο αυτού, κατά την ημέρα της πληρωμής, σε ΕΥΡΩ 120.058,04 εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 3,991% (ενήμερο επιτόκιο 1,491%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 346ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΜΩΥΣΙΔΟΥ Ειρήνη του Βίκτωρος (ΑΦΜ 139699345), πρώην κάτοικο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερίας αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 1-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά της ΜΩΥΣΙΔΟΥ Ειρήνης του Βίκτωρος (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερίας αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 105776/2019 και ΕΑΚ 9724/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:03 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 30.751,64 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 347ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΠΡΙΝΙΔΗ Νικόλαο του Αθανασίου (ΑΦΜ 127250145), πρώην κάτοικο Αριδαίας Νομού Πέλλας, οδός Φιλίππου και Μ. Αλεξάνδρου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΚΑΠΡΙΝΙΔΗ Νικολάου του Αθανασίου (ΑΦΜ 127250145), πρώην κατοίκου Αριδαίας Νομού Πέλλας, οδός Φιλίππου και Μ. Αλεξάνδρου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112517/2019 και ΕΑΚ 10689/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:14 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των Ελβετικών Φράγκων 97.918,26 ή το ισόποσο αυτού, κατά την ημέρα της πληρωμής, σε ΕΥΡΩ 89.809,37 εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 3,991% (ενήμερο επιτόκιο 1,491%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 349ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΕΛΕΝΑ Στυλιανό του Αγαμέμνονος (ΑΦΜ 148972930), πρώην κάτοικο ΤΚ Μακρυγιάλου, της ΔΕ Μεθώνης, του δήμου Πύδνας – Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΕΛΕΝΑ Στυλιανού του Αγαμέμνονος (ΑΦΜ 148972930), πρώην κατοίκου ΤΚ Μακρυγιάλου, της ΔΕ Μεθώνης, του δήμου Πύδνας – Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112510/2019 και ΕΑΚ 10686/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:11 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 85.848,43 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,820% (ενήμερο επιτόκιο 2,320%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 353ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434), πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434) και 2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Χριστίνας του Μιχαήλ (ΑΦΜ 131154756), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112460/2019 και ΕΑΚ 10671/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:46 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ’ αυτών το ποσό των 29.820,82 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 354ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Χριστίνα του Μιχαήλ (ΑΦΜ 131154756), πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434) και 2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Χριστίνας του Μιχαήλ (ΑΦΜ 131154756), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112460/2019 και ΕΑΚ 10671/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:46 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ’ αυτών το ποσό των 29.820,82 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 355ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ του ΤΣΕΤΙΝ (ΑΦΜ 051458518), πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ωραιοπούλου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 13-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ του ΤΣΕΤΙΝ (ΑΦΜ 051458518) και 2) ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΧΑΣΑΝ (ΑΦΜ 105717039), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Θεσσαλονίκης, οδός Ωραιοπούλου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112447/2019 και ΕΑΚ 10669/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:41 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ’ αυτών το ποσό των 21.762,23 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 356ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΧΑΣΑΝ (ΑΦΜ 105717039), πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ωραιοπούλου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 13-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΕΝΤΙΝ του ΤΣΕΤΙΝ (ΑΦΜ 051458518) και 2) ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΧΑΣΑΝ (ΑΦΜ 105717039), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Θεσσαλονίκης, οδός Ωραιοπούλου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112447/2019 και ΕΑΚ 10669/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:41 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ’ αυτών το ποσό των 21.762,23 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 357ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνα του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κάτοικο Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνας του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κατοίκου Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κατοίκου Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112479/2019 και ΕΑΚ 10676/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:54 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 47.615,62 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,320% (ενήμερο επιτόκιο 1,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 358ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κάτοικο Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνας του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κατοίκου Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κατοίκου Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112479/2019 και ΕΑΚ 10676/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:54 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 47.615,62 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,320% (ενήμερο επιτόκιο 1,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 359ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνα του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κάτοικο Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνας του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κατοίκου Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κατοίκου Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112550/2019 και ΕΑΚ 10697/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:26 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 152.663,27 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,320% (ενήμερο επιτόκιο 1,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 360ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κάτοικο Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Θεμελίνας του Γεωργίου (ΑΦΜ 108164030), πρώην κατοίκου Ανάστασης Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΑΛΙΤΣΗ Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ 130725800), πρώην κατοίκου Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112550/2019 και ΕΑΚ 10697/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:26 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 152.663,27 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,320% (ενήμερο επιτόκιο 1,820%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 361ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΖΑΦΕΙΡΗ Βασίλειο του Δανιήλ (ΑΦΜ 033953190), πρώην κάτοικο Αφάντου Ρόδου, οδός Αλεξ. Διάκου αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Χριστίνας του Νικολάου (ΑΦΜ 101733964) και 2) ΖΑΦΕΙΡΗ Βασιλείου του Δανιήλ (ΑΦΜ 033953190), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αφάντου Ρόδου, οδός Αλεξ. Διάκου αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112472/2019 και ΕΑΚ 10673/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:50 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 36.552,61 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,620% (ενήμερο επιτόκιο 2,120%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 362ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Χριστίνα του Νικολάου (ΑΦΜ 101733964), πρώην κάτοικο Αφάντου Ρόδου, οδός Αλεξ. Διάκου αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Χριστίνας του Νικολάου (ΑΦΜ 101733964) και 2) ΖΑΦΕΙΡΗ Βασιλείου του Δανιήλ (ΑΦΜ 033953190), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αφάντου Ρόδου, οδός Αλεξ. Διάκου αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112472/2019 και ΕΑΚ 10673/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:50 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το ποσό των 36.552,61 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,620% (ενήμερο επιτόκιο 2,120%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 22/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου
PrintButton

21-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δυνάμει της με αριθμό 69/2020 έκθεσης της Εισηγήτριας της πτώχευσης εκποιούνται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών δεκαεννέα (19) οχήματα (ΙΧΕ και φορτηγά) της υπό πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «SUPER MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή α’ προσφοράς 54.600,00€. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ. 2103628276, 6947677253, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020 Η σύνδικος της πτώχευσης ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 6740ε'/14-01-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Παντελεήμονος Κουμή του Αναστασίου (εναγομένου), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Καραολίδου 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 08-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ του Νικολάου Μπερτάχου του Δημητρίου (ενάγοντος), κατοίκου Αθηνών, οδός Καλλιγά 9, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, (διαδικασία Μικροδιαφορών) με αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, Παντελεήμων Κουμής, να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον οιασδήποτε αρχής και τρίτου προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του υπ' αριθμ. YEΥ-5355 I.X.E. αυτοκινήτου στο όνομά του από τις 4/1/2010, σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί να μπορέσει να προβεί ο ενάγων, Νικόλαος Μπερτάχος, στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον οιασδήποτε αρχής και τρίτου προκειμένου,να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του υπ' αριθμ. ΥΕΥ - 5355 I.X.E. αυτοκινήτου στο όνομα του εναγομένου από τις 4/1/2010 της συναινέσεως του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθησομένη απόφασή του άνω Δικαστηρίου, σε επικουρική βάση ο εναγόμενος, Παντελεήμων Κουμής, να υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό ύψους 11.246,85 ευρώ και βάσει της διατάξεως περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση της ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών) στις 14/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, έκθεμα: ΜΚ2, αριθμός 9, ακροατήριο 4. Το δικόγραφο κατατέθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Βούρο (ΑΜΔΣΑ 34902), την 10-01-2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) 1354/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης (ΕΑΚ) 59/2020. Αθήνα 21-01-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΒΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2020 διαταγής της Ειρηνοδίκη Αθηνών ενεκρίθηκαν η μετονομασία του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στην επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ καθώς και οι τροποποιήσεις και η κωδικοποίηση και των 28 άρθρων του καταστατικού του σωματείου αυτού, που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ιερά Οδός αριθμός 75 κι εκπροσωπείται νομίμως, και πλέον αποτελείται από 28 άρθρα τροποποιημένα και κωδικοποιημένα σύμφωνα με τα από 10-4-2019 καταστατικό και με σκοπούς όσους αναγράφονται στο άρθρο 2 αυτού. Αθήνα, 20.1.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ερνέστο –Δημήτριος Τσακαλίας ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜΔΣΑ 26665 ΠΕΤΣΟΒΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 2103839831 - 2103841384 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 37/2019 διαταγής της Ειρηνοδίκη Καλλιθέας αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που έχει έδρα στην Νέα Σμύρνη Αττικής, στην οδό Ιωσηφόγλου αρ. 1 κι ενεκρίθη το από 13-12-2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 32 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 αυτού. Αθήνα, 20.1.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ερνέστο –Δημήτριος Τσακαλίας Περίληψη δικαστικής αποφάσεως Η υπ'αριθ.134/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου που εκδόθηκε επί της 406-275/2015 αγωγής διαζυγίου της ενάγουσας Αγγελικής Σταθοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας κατά του εναγομένου Έμμα (EMMA) Ούμπα (UBAH) του Γκόντγουιν και της Βικτωρίας,απαγγέλει τη λύση του πολιτικού γάμου που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων στο Δημαρχείο Περιστερίου Αττικής στις 14.09.2009 και αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Θεόδωρου,που γεννήθηκε στις 11.05.2010,στην ενάγουσα μητέρα του Αγγελική Σταθοπούλου. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,στις 13.06.2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την αριθ. 8849Β/20-1-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Αδάμ, πληρεξούσια του Σωτηρίου Μελιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μάνδρας, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 7 και με ΑΦΜ 035842319, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Μάκα JUJUSVHILI του Vasa, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Λυσία αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής 1) για τον εαυτό της ατομικά και 2) ως προσωρινής μεσεγγυούχου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ. - JUJUSHVILI M. ΟΕ» και δ.τ. «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ", με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Αγίου Ιεροθέου αρ. 82 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 2836/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία Διορίζει εκκαθαριστή της άνω εταιρείας τον κ. Σωτήριο Μελιώτη του Ιωάννη. Αθήνα, 20-1-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1890 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων». Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 297/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’αριθμ.2/2020 Απόφασης Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία η πρώτη διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και προτείνεται η επανάληψή της, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 27/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. • Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΓΛΥΦΑΔΑ, 20/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

17-01-2020

on .

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045296 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων Σχέση Εργασίας Διάρκεια σύμβασης Έδρα της Υπηρεσίας 1 Ψυχίατρος 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 2 Ψυχολόγος 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 3 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 4 Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Θέσης Εργασίας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 1 1. Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπή 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 3. Ιατρική Ειδικότητα στην Ψυχιατρική 4. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις Τίτλου Σπουδών και Ειδικότητας της αλλοδαπής κατατίθεται και αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 2,3,4 1. Πτυχίο της ζητούμενης Ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 3. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής κατατίθεται και η αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε συναφές αντικείμενο Φωτοαντίγραφο Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής κατατίθεται και η αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε το τίτλο και επίσημη μετάφρασή της. 10 βαθμοί Μετεκπαιδεύσεις/Πιστοποιήσεις σχετικές με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Μετεκπαίδευσης/Πιστοποίησης. Σε περίπτωση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της αλλοδαπής κατατίθεται και η επίσημη μετάφρασή τους. 15 βαθμοί Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα (γενική) Ιδιωτικών Φορέων: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. Για τους δύο τελευταίους μήνες εργασίας που δεν εμφανίζονται στα ανωτέρω προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας/εργοδότη. Δημοσίου: Βεβαίωση οικείου φορέα απασχόλησης (να αναφέρονται επακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης) και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που να έχει εκδοθεί αρμοδίως. Ελ. Επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και τουλάχιστον μία σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 6 μήνες – 2 έτη: 5 βαθμοί 2 έτη και άνω: 15 βαθμοί Εργασιακή εμπειρία σχετική με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές Ισχύουν τα ανωτέρω 6 μήνες – 2 έτη: 15 βαθμοί 2 έτη και άνω: 30 βαθμοί Διαδικασία συνέντευξης Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής 30 Μέγιστη Βαθμολογία 100 Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητα τους, στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣ «ΑΝΟΔΟΣ» ΑμΚΕ»-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045296- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:…» με αναφορά στον Κωδικό Θέσης της επιλογής σας (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2020 Καταληκτική Ημερομηνία: 07/02/2020 Η υποβολή των φακέλων γίνεται: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο (με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00, β) ταχυδρομικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier services). Οι φάκελοι των αιτήσεων που στέλνονται ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον η ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία ταχυμεταφορών είναι έως την ως ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η κατάθεση ή η αποστολή των φακέλων γίνεται στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος Δημήτριος Αττικής. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 210-9714650.Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα www.anodos.org.gr ή στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» στην ανωτέρω διεύθυνση. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 1821B/13-01-2020΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τον πρωην κάτοικο Πάτμου και ήδη αγνώστου διαμονής ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ του Παντελή και της Χρυσής, με ΑΦΜ 063622500, ακριβές αντίγραφο της από 7/01/2020 ΚΛΗΣΗΣ των 1) Παυλίνας Ταυριδάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Ladbroke Square House, αρ. 5, 2-3 Ladbroke Square W11 3LX (ΑΦΜ 113331837) και 2) Άννας Ανιέλλι (Anna Agnielli) του Ουμπέρτο (Uberto), κατοίκου Τορίνο Ιταλίας, οδός Ρότα Βιγκνατέρα (Rotta Vignatera), αριθ. 5 (ΑΦΜ 153907745) ΚΑΤΑ αυτόν η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (τακτική διαδικασία - αρ. 6§2 ν. 2664/1998) και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο τέλος της παραπάνω ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: Α) Η με αριθμό 7/ΜΤ 1/08-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. Β) Η από 08/01/2020 πράξη της ιδίας γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, σύμφωνα με τη οποία προθεσμία κατάθεσης προτάσεων, εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του , διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 16/01/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την με αριθμό 465/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ LECTURES BUREAU» και το διακριτικό τίτλο “LECTURES BUREAU”, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας-Βάρης Βουλιαγμένης, εγκρίθηκε το από 25-9-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα και έχει μεταξύ των άλλων, ως κύριο σκοπό του, τη διάδοση της γνώσης που προσφέρεται σήμερα από κάθε πηγή για τη δημιουργία μιας αξιακής βάσης, στην οποία ο άνθρωπος θα μπορεί να θεμελιώσει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, όπως κατά τα λοιπά αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β. ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 18, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682 ΤΗΛ. 210-3828213- FAX-ΤΗΛ. 210-3838658 ΚΙΝ. 6972446769 Α.Μ. 27343 ΔΣΑ ΑΦΜ 106908192, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 37308 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 133502/5511/18-12-19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1911212023 και με: Α) τίτλο έργου: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 4η, α/α: 10β (Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή και χειρωνακτικής διαλογής-ΚΔΑΥ), α/α: 13 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας- ανάκτησης και διάθεσης- αστικών στερεών αποβλήτων) και Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 7α. Β) θέση έργου: η εγκατάσταση βρίσκεται επί της Λ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, στη θέση ‘’ΠΡΑΡΙ’’ ‘’ΝΙΣΗΖΑ’’, στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’WATΤ Α.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται την Φ.1081/οικ.5680/12/12-12-2012 Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 16/01/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PrintButton

15-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 9908Δ/27-12-2019 έτους έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση του ενάγοντος Νικολάου Βάγια του Περικλή, κάτοικου Περάματος οδός Αγίων Πάντων και Καλύμνου, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Αικατερίνη Χ. Παππού (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), για την Βαλεντίνα Λεβσκίβσκα του Ιβάν, πρώην κάτοικο Περάματος οδός Αγίων Πάντων και Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ' αριθμό 217/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών - αριθμός κατάθεσης 11292/2011), βάσει της οποίας και σύμφωνα με το διατακτικό της: Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της εναγομένης. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέσθηκε την 6η Μαΐου 2000 στο Αντρουσίβσκι της επαρχίας Ζιτόμιρ της Ουκρανίας. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Αθήνα 07-01-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΒΕΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αριθ. 2249 από 13/12/2019 έκθεση του Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «GROUP GEORGIADIS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (αρ. Μερίδας στο τμ. Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 29364), επετράπη στον σύνδικο της πτωχεύσεως να εκποιήσει σε τιμή μειωμένη κατά 50% σε σχέση με την τιμή στην προηγούμενη, υπ’ αρ. 1447/2018 έκθεση εκποίησης, ΟΛΑ τα κινητά πράγματα της πτώχευσης που αναφέρονται στη σχετική αίτησή του και στην σχετική έκθεση απογραφής (μηχανολογικό εξοπλισμό-έπιπλα-λοιπό εξοπλισμό γραφείου, και όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας), και συγκεκριμένα στην συνολική τιμή των 6.000 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 4.000 ευρώ, αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους δημοσιότητας. Αθήνα, 14/1/2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος-Kων/νος Λιάτας Τηλ. επικοινωνίας: 210-3616322 6937743768 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιπεφωνημένου φωτοαντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 9646/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Στην Αθήνα, την 14η-01-2020, ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Χρόνης (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 10.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο της εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ. GB 433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 9409Ε΄/14.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Ιωάννη Μεϊντάνη, πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ. 044237283 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου υπ' αριθμ. 09/2020 πρώτου (Α΄) εκτελεστού απογράφου της προσωρινώς εκτελεστής υπ' αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ της Ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ. GB 433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα και του Εναγομένου Ιωάννη Μεϊντάνη, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ. 044237283, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "Δικάζει ερήμην του εναγομένου. Ορίζει το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250€) ευρώ, για την περίπτωση που ο εναγόμενος ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (234.592,20€), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της δήλης ημέρας πληρωμής εκάστου των υπ' αριθμ. PJ935/13.10.2011, PJ1529/10.10.2014 και PJ1552/02.02.2015 τιμολογίων, δηλαδή από την 14.12.2011, την 11.11.2014 και την 03.02.2015 αντίστοιχα. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200€) ευρώ." Γίνεται μνεία ότι στις 10 Ιανουαρίου 2020 εκδόθηκε το με αριθμό 09/2020 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω Απόφασης. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της παρούσης δικαστικής απόφασης, ήτοι να καταβάλει στην ενάγουσα τα κατωτέρω χρηματικά ποσά: Α) το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ως προσωρινώς εκτελεστό μέρος της οφειλής που επεδικάσθη, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση, Β) Το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) εντόκως νομίμως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσης μέχρις της πλήρους εξοφλήσεως για τους κάτωθι λόγους αναλυτικά ως εξής: 1) Για την έκδοση και φωτοτύπηση του παρόντος απογράφου ΕΥΡΩ πέντε (5,00€), 2) Για την επίδοση του εν λόγω απογράφου ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€) και 3) Για την νομική συμβουλή και τη σύνταξη της παρούσης επιταγής προς πληρωμή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ΕΥΡΩ χιλίων (1.000,00€). Δηλαδή ο επιτασσόμενος με την παρούσα καθ’ ου να της καταβάλει συνολικά: α) το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ως προσωρινά εκτελεστό μέρος της οφειλής εκ της ως άνω Δικαστικής Απόφασης και β) το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) για τα υπόλοιπα ως άνω κονδύλια, και τα ποσά αυτά νομιμοτόκως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις, έως της ολοσχερούς εξοφλήσεως των κονδυλίων τούτων, ήτοι γενικό σύνολο εντόκως νομίμως ως άνω ΕΥΡΩ ογδόντα μία χιλιάδων εξήντα πέντε (81.065,00€). Άλλως η παρούσα θα εκτελεσθεί αναγκαστικώς οπότε ο καθ’ ου θα επιβαρυνθεί και με το ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€) για τη νόμιμη προς εκτέλεση εντολή. Η ενάγουσα διορίζει πληρεξούσιο της, αντίκλητο και δεκτικό καταβολής : τον Κωνσταντίνο Καραγκούνη, δικηγόρο Aθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001). Αθήνα, 14-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 2.060Γ/10-1-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Έδεσσας Ιορδάνη Χ’Αντωνιάδη, πληρεξουσίου της Παναγιώτας Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης, συζύγου Σταύρου Πιερράκη, κατοίκου Γενισέας Βιστωνίδος Αβδήρων του ν. Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 119456789, πήγα και επέδωσα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ακριβές αντίγραφο της 24-12-2019 Αίτησης πολλαπλής υιοθεσίας [εκούσια δικαιοδοσία] της πρώτης κοινοποιούμενη προς αυτόν, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και ζητά αυτά που λεπτομερώς αναφέρονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα, Να κηρυχθούν θετά τέκνα της αιτούσας τα φυσικά τέκνα του συζύγου της Πιεράκκη Σταύρου α] Ακο [άνευ κοινού ονόματος] Πιερράκη που γεννήθηκε την 19-3-2017 για την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η με αριθμό 96/5/2017 ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, θήλεως κατά το φύλο και β] Ακο Πιερράκης που γεννήθηκε την 31-12-2017 για την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η με αριθμό 54/1/2018 ληξιαρχική πράξη γέννησης του 4ου διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης, άρρεν το φύλο, Να της συναποδοθεί η επιμέλεια και η γονική μέριμνα αυτών, Να διαταχθούν οι νόμιμες ενέργειες του Ληξιάρχου όπως ορίζει ο νόμος, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 8-4-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 1 και με κοινοποίηση προ 2 ημερών, καλούμενο να παραστεί κατά την δικάσιμο την ημέρα και ώρα που ορίσθηκε αν το κρίνει απαραίτητο παρακαλώντας ταυτόχρονα να ορίσει εφημερίδες δημοσίευσης καθότι οι φυσικές μητέρες των υιοθετημένων τέκνων α] Κωστοβα Πετρανα Γκερκγινοβα και β] Ραϊκα Τοντοροβα Πετροβα είναι αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 134 και 135 ΚΠολΔ και παρόλες τις επίμονες προσπάθειες δεν ανευρέθησαν ούτε εντός Ελλάδος ούτε στην χώρα τους την Βουλγαρία. Ξάνθη 10-1-2020 Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο λαβών Εισαγγελέας ΜΗΝΑΣ Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Με την υπ’αρ. 2157/2019 εκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Συμελα Σαπίδου, για την Σταυρούλα Χριστοπούλου του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο Φραντάτου Ικαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-12-2019 Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών), με επίσπευση της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάμου απευθυνόμενης και δικάσιμο στις 6 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο ακροατήριο του ως αν δικαστηρίου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασιλειος Κλ. Αρσλανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 8391/10-1-2020 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνος Ι. - Φ. Σάλεμ , επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου του Γεωργίου Τσίπου του Παναγιώτη και της Αθανασίας, κατοίκου Μετς Αθηνών, οδός Τριβωνιανού αριθμ. 69, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Meseret (Μεσερέτ) Sulemo (Σουλέμο) του Girma (Γκιρμά) και της Γουόρκνες, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01/11/2019 με ΓΑΚ: 95171/2019 και ΕΑΚ:11990/2019 Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων του πρώτου κατά αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 1, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, με αίτημα να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, να ανατεθεί αποκλειστικά στον αιτούντα, προσωρινά, η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου άρρενος τέκνου του Γιαφέτ-Γεωργίου Τσίπου, το οποίο γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας στις 15/03/2017 και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως όπως παραστεί κατά την συζήτηση της αιτήσεως όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 14-1-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ηλίας. Δ Αλουπογιάννης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 990 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 384/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)» Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο. Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ 300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10% = 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα, 13/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 991 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 178/2019 και 227/2019 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά την Εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε ομάδα ξεχωριστά ως εξής : 1) Για την ΟΜΑΔΑ 2 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 2) Για την ΟΜΑΔΑ 3 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 3) Για την ΟΜΑΔΑ 4 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 4) Για την ΟΜΑΔΑ 5 ορίζεται το ποσό των 0,15 λεπτών/1 κιλό Εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της διακήρυξης, δηλαδή : 1) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 2. 2) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 3. 3) 0,50 € για την ΟΜΑΔΑ 4. 4) 15,00 € για την ΟΜΑΔΑ 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα, 13/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

11-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-4-2020 πληροφορίες www.kipodα.gr. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με την υπ' αριθμ. 1/2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, εγκρίθηκε το από 2 Δεκεμβρίου 2019 Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με έδρα την Ανάβυσσο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 35 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 9/01/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3779Ζ'/09-01-2020 έκθεσή, μου επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο του υπ' αριθμ. 129/2019 απογράφου εκτελεστού για την προσωρινά εκτελεστή διάταξη της υπ' αριθμ. 84/2019 απόφασης (αρ. εκθ. κατ. αγωγής ΤΜ125/2017) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (τακτική Διαδικασία) μετά της από 07-01-2020 επιταγής δια την οφειλέτιδα, Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας, φαρμακοποιό (ΑΦΜ 131250941-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής), πρώην κάτοικο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (οδός Μ. Μπότσαρη 26) και ήδη αγνώστου διαμονής, ομόρρυθμο εταίρο της εδρεύουσας στην Κομοτηνή εταιρεία-φαρμακείο με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, του επιτάσσοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 096066819-Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (2° χλμ. Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας) και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει ως παρακάτω: Α- Για προκοινοποιηθείσα επιταγή δυνάμει α) της υπ' αριθμ. 3633Ζ'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικεiο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη, β) της υπ' αριθμ. 3634Ζ'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη και γ) της υπ' αριθμ. 5537B'/22.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Δημητρίου Σανιδά, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο 14013 της εφημερίδας ΗΧΩ των Δημοπρασιών εφημερίδα Αθηνών την 27.11.2019 και στο φύλλο 14692 της Εφημερίδας Ο ΧΡΟΝΟΣ εφημερίδα της Κομοτηνής την 27.11.2019 το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (25.270,40€), Β- Για επίδοση της παρούσας προς τους καθ' ών το ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (130,20€), Γ- Για σύνταξη παρούσας επιταγής μετά συμβουλής και επιμελείας υποθέσεως το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€). Ήτοι συνολικά καλείται να καταβάλουν αμέσως έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών (25.410,60€) έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση. Σε περίπτωση άρνησης της καταβολής θα εξαναγκασθεί η πληρωμή με αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα προστεθούν 100 ΕΥΡΩ για την προς τον δικαστικό επιμελητή διδομένη εντολή. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες 10 - 1 - 2020 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 183 ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α.Σ. «Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εξοπλισμού προ - επεξεργασίας Βενιζέλου 139 , Τ.Κ.: 62125 ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών». Πληρ. Μητρούλη Σουλτάνα, Χημικός Μηχανικός, PhD, Μπράχος Βασίλειος Μηχανολόγος Μηχαν. ΤΕ τηλ. 23210-47079 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών - Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονται πλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της: «Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών», με Προϋπολογισμό Μελέτης 140.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ή 173.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Ο προς προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 42996900 - 3 , «Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-επεξεργασίας της ιλύος ( sludge pre-conditioning ) που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερρών (Ε.Ε.Λ.), με σκοπό τη μείωση του όγκου της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος και επακόλουθη μείωση του κόστους διαχείρισής της . 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Σερρών, www.deyas.gr. Η Αναλυτική Διακήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος, έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αντίστοιχο υπόδειγμα, για συμβάσεις προμηθειών κάτω των ορίων. Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23210 – 83800 – 83823 - 47079 , FAX επικοινωνίας 23210 – 83862, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, Γρ. Προμηθειών, Μπράχος Βασίλειος, Μητρούλη Σουλτάνα, Ε.Ε.Λ. 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 – 2 – 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: 00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο ) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 21 – 2 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων , τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος - μέλος της Ένωσης, β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 4.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . 5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ύψος του 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24% , δηλαδή στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ OKTΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.800,00 €) , με ισχύ τουλάχιστο δώδεκα ( 12 ) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 7. Η Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι . 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
PrintButton

22-01-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1991 - ΦΕΚ 915/8-11-1991) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής: Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1) απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και της οικογενείας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του. 4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου, 5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου 6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του, 7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) 8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.- Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.- ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος). ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Σεπτέμβριο 2019) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους» ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα. Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος ( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»). ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν : α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του ΑΝ2039/39) γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού , διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-1941) ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης (αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ 18/23-8-41) στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους, Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του ΑΝ 2039/39) ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-1941. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του ΑΝ 2039/1939). ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης πρέπει να γνωστοποιείται α) στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και β) στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Δ/νση Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.4182/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306» ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο ή www.klirodotima-altinalmazi.gr e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)» Αλεξανδρούπολη, 30-9-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2713Β΄/13-01-2020 έκθεση επιδόσεώς της, η Δικ. Επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ηλείας Αθηνά Χρ.Γαλανοπούλου, κάτοικος Πύργου, επέδωκε αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας του Φωτίου Δούλα του Παναγιώτη και της Χρυσάφως, κατοίκου της τ.κ. Κοσκινά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, για την Χαμιντέ Ράπι του Εμίν και της Μάγε, πρώην κάτοικου Αθηνών (οδός Σατωμβριάνδου αρ.51), και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 16-7-2019 Αγωγή Διαζυγίου του ανωτέρω, απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Μει 159/2019) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με αίτημα να κηρυχθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, λυμένος ο υφιστάμενος πολιτικός γάμος, που τελέστηκε την 30η Μαρτίου 2002, στο Δημαρχείο της πόλεως της Αρχαίας Ολυμπίας του ομώνυμου Δήμου Π.Ε.Ηλείας, από τον Δήμαρχο Αρχ.Ολυμπίας και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πύργος, 15-01-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Σπ. Κολλιοπούλου Δικηγόρος – Διαπ.Διαμεσολαβήτρια 28ης Οκτωβρίου 39, 27100, Πύργος Τηλ. 6937282796, 2621026990 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 17/01/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Μάρκου Ορφανουδάκη ως πληρεξούσιος της Αλεξάνδρας Γοργομύτη του Αγγέλου και της Ελευθερίας, κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Νεμέας αρ. 17, με ΑΔΤ ΑΝ 396692 και ΑΦΜ 150738571, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9930Γ/17-01-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του LEDJO DRVISHAJ (ΛΕΝΤΙΟ ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ) του Leonidha (Λεωνίδα) και της Violeta (Βιολέτα), πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, γεννημένος στο Vlore Αλβανίας στις 02/05/1986, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό BJ 2922874-19-12-2011 εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, λήξης 18/12/2021, με σφραγίδα εισόδου 28/03/2015, με την οποία ζητείται η λύση της υπ’ αρ. 1218/20-05-2015 πράξης Συμφώνου Συμβίωσης της συμβολαιογράφου Βικτωρίας Κ. Αδαμάκη. Αθήνα 21/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 1873/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 14/07/2014 με Γ.Α.Κ. 85989/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11820/2014 (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Παρασκευής ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ του Αλεξάνδρου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ. 96Α και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200,00 ευρώ, 3) Δέχεται την Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 24.374,58 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ήμισυ του ως άνω κεφαλαίου 6) Καταδικάζει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 750,00 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22/02/2018. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 30/12/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Αντ. Κάππου, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η ως άνω εναγόμενη. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Παρασκευή ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ. 96Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αριθμ. 6129Β'/15-01-2020 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15/01/2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ. 9468/9-01-2020 και 9590/17-1-2020 εκθέσεις μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Αλεξανδρή πληρεξούσιας του Ivan Kostov του Nikolov κατοίκου Σπάτων οδού Αγ.Δημητρίου αρ. 15, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για την Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Τσελέπη το γένος Δημητρίου και Βούλας Γέρουθ και για τον Γεώργιο Τσελέπη του Ιωάννη αμφότεροι πρώην κάτοικοι Γαλατσίου Αττικής οδού Αρτέμιδος αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3046/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την ερημοδικασθείσα πρώτη των εναγομένων το ποσό των 150€, απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, απορρίπτει την αγωγή ως προς τον δεύτερο των αναγομένων , υποχρεώνει την πρώτη των εναγομένων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.500€ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, καταδικάζει την πρώτη των εναγομένων στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος στο ποσό των 800€. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την με αριθμό 11773/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Άννας Φουντουκοπούλου του Παναγιώτη και της Ελπινίκης, κατοίκου Σουρωτής Θεσσαλονίκης, άνευ οδού, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον Μενέλαο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, πρώην κατοίκου Μπλαγκόεβραντ (Blagoevrad) Βουλγαρίας, οδός Ούλιτσα Αλεξάντερ Σταμπολίσκι (Ulica Alexander Stamboliyski) αρ. 14 και νυν αγνώστου διαμονής, την με χρονολογία 30.09.2019 κι ενώπιον Παντός Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, της πάνω πρώτης κατά του δεύτερου με την οποία τον καλεί σε συναινετική λύση του συμφώνου που αναφέρεται στο ανωτέρω εξώδικο, όπως ο νόμος ορίζει και το ίδιο το σύμφωνο προβλέπει σε άρθρο του, ενώπιον της Συμβολαιογράφου που το συνέταξε όπως ο νόμος ορίζει, άλλως επιφυλάσσεται να προσφύγει ενώπιον τόσο των αρμοδίων αρχών όσο και των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την με αριθμό 11772/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Μιχαήλ Γ. Μυγιάκη, πληρεξούσιου των 1) Ιωάννη Μοσχονήσιου του Χρήστου και της Δήμητρας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μαρκορά αρ. 3, με ΑΦΜ: 073177707 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου και 2) Μαρίας Σαλούστρου του Χρήστου και της Σοφίας, συζ. Ι. Μοσχονήσιου, κατοίκου Περιστερίου επί της οδού Μαρκορά αρ. 3, με ΑΦΜ: 067186828 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για την Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», τότε εδρεύουσα στην Ελευθερούπολη και ήδη άγνωστης έδρας, ακριβές επικυρωμένο φ/αντίγραφο με χρονολογία 20.12.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ, απευθυνόμενη Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, των πάνω πρώτων κατά της δεύτερης, με την οποία ζητούν Να γίνει δεκτή η αίτησή τους, Να διαταχθεί για την αναφερόμενη στο ιστορικό της αίτησης αιτία, η ανατροπή της εγγεγραμμένης στον τ. 14 και αρ. 202 των βιβλίων κατασχέσεων του Υποθ/κειου Ιλίου αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 514/17.07.1972 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικ. Επιμελητή του Πρωτ. Αθηνών Φωτίου Κοπανιτσάνου κατά της Δήμητρας Καμπόλη του Κων/νου, συζ. Χρήστου Μοσχονήσιου και υπέρ της Ο.Ε. «ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», στο ακίνητο που λεπτομερώς περιγράφεται στο ιστορικό της αίτησης, Να διαταχθεί η διαγραφή της άνω κατάσχεσης από τα βιβλία κατασχέσεων του Υποθ/κειου Ιλίου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν α) η από 23.12.2019 έκθεση κατάθεσης της Κων/ντίας Βρεττού, Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με ΓΑΚ 4424/2019 και ΕΑΚ 170/2019, με την οποία φαίνεται πως κατατέθηκε νόμιμα το ανωτέρω αναφερόμενο δικόγραφο και β) Η από 23.12.2019 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Χρήστου Καραγιαννίδη, με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, την 04.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο ακροατήριο 1, με αριθμό 1, κοιν/νη προ 3 ημερών, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και όπου ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου ΓΑΜΟΣ Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΕΤΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.
PrintButton

18-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δυνάμει της με αριθμό 10413Δ/ 13.01.2020 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Δημητρίου Πράσινου, επιδόθηκαν προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Μαζντί Χαμάντ [Majdi Hamad], πρώην κατοίκου Αθηνών, [Λ. Συγγρού αρ. 115] και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 25.01.2013 αγωγής [ΓΑΚ 23375/2013 και ΕΑΚ 2177/2013], της Ναχέντ Γκούντα του Φατχί, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί η 04.02.2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ματαιώθηκε και επαναφέρθηκε προς συζήτηση με την από 08.08.2016 κλήση για συζήτηση μετά από ματαίωση [ΓΑΚ 50192/2016, ΕΑΚ 1150/2016], η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 18.04.2019, ότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 19.03.2020, για την οποία προσκομίζεται η εγγραφή στο πινάκιο, κατά την οποία καλείται να εμφανιστεί ο εναγόμενος, άλλως θα συζητηθεί η ανωτέρω υπόθεση ερήμην του. Αθήνα 17.01.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευθυμία Νικ. Χατζηλία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι μετά την από 15-1-2020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Αγγελικής Κουκούτση, πληρεξούσιας της ενάγουσας Μαρίας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κυδαντιδών αρ. 28 (ΑΦΜ :053072181), σύμφωνα με την υπ’αρ. 11572Γ/15-1-2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 3, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εναγόμενη Μαρία ΚΟΛΕΤΣΗ του Χρήστου, πρώην κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 78 (ΑΦΜ:106666870) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 13-1-2020 Αγωγής κατά αυτής κτλ με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ:2981/2020 ΕΑΚ:53/2020) και ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή στο αιτητικό της, 2) να καταβάλει το ποσό των ευρώ 20.891,54€, 3) να καταβάλλει το ποσό των 3.000 € ως χρηματική αποκατάσταση ηθικής βλάβης, 4) να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, 5) να αναγνωρισθεί ότι έχει καταπέσει ως ποινική ρήτρα το ποσό των 1.300 ευρώ, που είχε δοθεί ως εγγυοδοσία και 6) να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας Δικηγόρου, προς γνώση της και για τις έννομες συνέπειες και για να παραστεί κατά την ορισθείσα από 14-1-2020 πράξη ορισμού συζήτησης στις 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ, στο κτίριο 11, αίθουσα 5 του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου Τ2/1. Αθήνα 16/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Στέφανος Αθανασούλης Περιληψη διακηρυξης εκποιησης ακινητου Δυνάμει της υπ αρ. 2118/2019 Εκθέσεως του Εισηγητού της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Α.Φ.Μ. 99869547, εκποιείται με πλειστηριασμό στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών την πρώτη Δεύτερα και ώρα 11.00 μετά την πάροδο 10 ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης του συνδίκου και 5 ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ ΤΑΝ: ένα οικόπεδο άρτιο-οικοδομήσιμο επιφανείας τ.μ. 4438,82, βρίσκεται στην επέκταση σχεδίου πόλης Τρίπολης Αρκαδίας (θέση “Πύλη Μυστρά” πολεοδομική ενότητα Σπάρτη, ΟΤ 808/1) με πρόσοψη επί των οδών Ηρακλέους (πρώην Τραμπίδου) και Βαλαωρίτου, μετά του επ αυτού κτίσματος (έτος ανακατασκευής 2007), ως κτιρίου «ειδικής χρήσης» βάσει της εν ισχύ άδειας λειτουργίας (ΚΑΑ) που περιλαμβάνει ΙΣΟΓΕΙΟ: 2932,75 τ.μ ως και πισίνα αποθεραπείας 24 τ.μ, ΥΠΟΓΕΙΟ: 1733,16 τ.μ και ΟΡΟΦΟ: 904,52 τμ. Τιμή πρώτης προσφοράς: 3.460.000 €. Η εκποίηση θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις επιτεύξεως ικανοποιητικού τιμήματος και εγκρίσεως από τον Εισηγητή. Πληροφορίες στην Σύνδικο Ελένη Κιρμανίδου τηλ 2103822888 και 69749022220. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14078) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994179, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφορών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14079) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995254, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14081) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικός Προγραμματισμός και Ανάπτυξη». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14082) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995397, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14083) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2444/31-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 13-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 17/01/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΓΑΜΟΣ Ο KAMAL KRIM ΤΟΥ KHMISTI ΚΑΙ ΤΗΣ GUIOUR ΤΟ ΓΕΝΟΣ LAILA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ CHLEF ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ CHLEF ΑΛΓΕΡΙΑΣ.
PrintButton

16-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με 3325/Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Ελευθερίας Βεντούρη ως πληρεξουσίας της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ Κηφισίας αρ 274,όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Χρήστου Τσερπάνη του Θεοδώρου, πρωην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης αρ 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι συνέπειες του νόμου, το από 08-01-2020 κατασχετηριο εις χειρας τρίτων με το οποίο επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ητοι, α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, β) «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., γ) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δ) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE και δ) «ATTICA BANK ATE» στο ποσό των καταθέσεων του, καθώς και σε κάθε άλλη απαίτηση του παρούσας ή μέλλουσας εναντίων τους μέχρι του ποσού των 11.403,90 ευρώ .Επεταξα τα προαναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα να μην καταβάλουν το ανωτέρω ποσό σε αυτόν ή σε τρίτο πρόσωπο που θα διεκδικεί την είσπραξη του από κάθε άλλη αιτία, αλλα να κρατήσουν αυτό εις χειρας τους και να το καταβάλλουν σε εμένα .Κάλεσα τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα όπως εντος της προθεσμίας του αρθ 985 του ΚΠολΔ να προβούν σε δήλωση . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9866β/15-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Απόστολου Κούρτη της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία "National Bank of Canada" (Εθνική Τράπεζα Καναδά), που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, περιοχή Κεμπέκ (Quebec), Ghauchetiere Quest 600, Η38 2L2, νόμιμα εκπρ/μενη, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κων/νο Γιάννου (ή Ιωάννου) του Θρασύβουλου, πρώην φερόμενο κάτοικο Τραγανού Ηλείας, οδός Ικάρων, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-1-2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Διαδ. Ασφαλιστικών Μέτρων) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του και ειδικότερα του με αριθμό λογαριασμού, που αναφέρεται στην αίτηση, που τηρεί στην Alρha Bank και για το ποσό των ευρώ 1.200.000 (δηλαδή ευρώ 449.552 για περιουσιακή ζημία πλέον ευρώ 500.000 για ηθική βλάβη πλέον τόκων και εξόδων μίας τουλάχιστον διετίας μέχρι την οριστική επιδίκαση των αξιώσεων της). Να χορηγηθεί κατ' άρθρο 692 ΚΠολΔ. Προσωρινή διαταγή και να εκδοθεί προς τούτο σημείωμα προ πάσης εκτελέσεως, με αντικείμενο την απαγόρευση προς τους καθών οιασδήποτε αναλήψεως, μεταφοράς, πληρωμής επιταγής, εμβάσματος και εν γένει κινήσεως από τους λογαριασμούς, που αναφέρονται στην αίτηση και που τηρεί ο καθών στην Alpha Bank μέχρι του ποσού των ευρώ 1.200.000 και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι ποσού ευρώ 1.100.000. Να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστική δαπάνης και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: Α) η από 13-1-20 έκθεση κατάθ. δικογράφου του Γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου με Γ.Α.Κ. 2221/2020, Ε.Α.Κ. 216/2020, Β) η από 13-1-20 πράξη του Προέδρου του πιο πάνω δικαστηρίου, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης της προσωρινής διαταγής την 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο επίδοσης της παρούσας 24 ώρες πριν από την συζήτηση και Γ) το από 13-1-20 προσωρινό σημείωμα της Προέδρου του πιο πάνω δικαστηρίου, με το οποίο προσωριvά μέχρι την συζήτηση του αιτήματος προσωρι νής δ/γής κατά την ορισθείσα δικάσιμο, και υπό τον όρο συζήτησης της απαγορεύει την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των λογαριασμών που αναφέρονται στην αίτηση. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον άμα όπως παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 15/1/2020 Ο Δικαστικός επιμελητής Φειδίου 6 -Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2671/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ζηλευτή Αρδάμη του Διονυσίου και της Παναγιώτας, πρώην κάτοικο Ρίζας Αμυκλών Σπάρτης, με ΑΦΜ 104278225 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 1744/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο για τη περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης στο ποσό των διακοσίων (200 ευρώ), 3/ Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, 4/ Δέχεται κατά τα λοιπά εν μέρει την αγωγή, 5/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών του ευρώ (17.321,24 ευρώ) νομιμοτόκως ως αναλύεται κατωτέρω και συγκεκριμένα εκ του άνω συνολικού καταβλητέου ποσού: Α/ το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι τεσσαρων λεπτών του ευρώ (17.021,24 ευρώ) νομιμοτόκως από την πάροδο της ταχθείσας με την αναφερομένη στο σκεπτικό της παρούσας από 10-04-2016 εξώδικη δήλωση της ενάγουσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας μέχρι την πλήρη εξόφληση και Β/ το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή ως προς μέρος του επιδικαζόμενου ποσού με την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη υπό στοιχ. Α/ ήτοι το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 21-05-2019 απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης κατά την σειρά που ορίζεται τα ακόλουθα ποσά: 1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 17.321,24 ευρώ, 2/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο των εξ ευρώ 17.021,24 της ‘ανω απόφασης από 15-05-2016 μέχρι σήμερα (28-11-2019) 4.366,04 ευρώ, 3/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο των εξ ευρώ 300 της ως άνω απόφασης από 01-11-2017 μεχρι σήμερα (28-11-2019) 45,11 ευρώ, 4/ Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 900 ευρώ, 5/ Για τέλος απογράφου 554,40 ευρώ, 6/ Για απόγραφο 2 ευρώ, 7/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 8/ Για έξοδα επίδοσης 43 ευρώ, 9/ Για δημοσίευση σε δύο εφημερίδες 90 ευρώ και συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (23.351,79 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση, εκτός απ το κονδύλι των τόκων, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 30 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2745/27-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Καραντζά του Άγγελου, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2019 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των εβδομήντα εννέα εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (79.600,00= 79.500,00 + 100,00) ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας, μέχρι την εξόφληση, 3. Να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών λόγω της αδικοπραξίας του, ήτοι της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, ως μέσου εκτελέσως της απόφασης που θα εκδοθεί. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη καιτ ην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 21-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 28.11.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Δια τις υπ' αριθμόν 3759/15-01-2020 και 3760/15-01-2020 εκθέσεων επίδοσης, εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Ιωάννας Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ, επιδόθηκε, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Στέφανου Δ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ, ως πληρεξουσίου των: 1. Καλλιόπης ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, και 2. Όλγας ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1. Ιωάννη Αβούρη, πρώην κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2. Ειρήνη Αβούρη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Υψηλάντου 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και επίσημο αντίγραφο ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, με χρονολογία 21-12-2019, των πρώτων κατά των: 1. Σταυρούλας Παπαδογεωργή, 2. Παναγιώτη Παπαδογεωργή, 3. Αλεξάνδρας Τόμπορη, 4. Παρασκευής Καμάρα, 5. Διονυσίου Ζαβραδινού, 6. Νικολέτας Ζαβραδινού, 7. Δημητρίου Λένα, 8. Γεωργίου Στεφάνου, 9. Γεωργίας - Μαρίας Λαμπρινίδου, 10. Ναπολέοντος Μπάτσα, 11. Αναστάσιου Νούσια, 12. Χρήστου Νούσια 13. Γεώργιου Στασινάκ η, 14. Ιωάννη Αβούρη, 15. Ευστάθιου Αβούρη, 16. Ειρήνης Αβούρη, 17. Μαριέτας Ζαζάνη, 18. «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων», και 19. «Δήμος Αθηναίων», ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών, 2. Δασική Υπηρεσία Αθηνών, και 3. Υπουργό Οι κονομικών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 115202/2019 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 252/27-12-2019. Δικάσιμος της Αίτησης ορίστηκε η 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3 και σειρά εγγραφής στο πινάκιο 73ΑΠ Απαλλοτριώσεις, με αριθμό πινακίου 3 και ζητάν να γίνει δεκτή η αίτηση, να αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημιώσεως που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 532/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος Απαλλοτριώσεων, για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Π. Βλαστού, στην Αθήνα, ήτοι έκαστη αιτούσα να αναγνωριστεί συνιδιοκτήτρια κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 50% έκαστη αιτούσα του άνευ οικοδομικού αριθμού ακινήτου «ιδιοκτησία 6» επί της οδού Π. Βλαστού, πλέον συστατικών και παραρτημάτων και κατά ποσοστό 72/1000 εξ αδιαιρέτου έκαστη αιτούσα του ακινήτου «ιδιοκτησία 3» επί της οδού Π. Βλαστού 26, πλέον συστατικών και παραρτημάτων και να καταδικαστούν οι υπόχρεοι σε αποζημίωση στη δικαστική δαπάνη των εναγουσών και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Η επίδοση έγινε για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστούν όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Αθήνα, 15-01-2020 Η επιδόσασα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 9 Ιανουαρίου 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο συστημάτων σχεδιασμού ακτινοθεραπείας για Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης ε.τ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας
PrintButton

14-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2310Δ /03-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ 067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 12-12-2019 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 8216/18-12-2019 και ΕΑΚ 255/18-12-2019 πράξη κατάθεσης β) πράξη της γραμματέως με την οποία αναφέρει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής γ) η από 19-12-2019 παραγγελία της πάνω δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η ενάγουσα ζητάει : να αναγνωρισθεί κύρια, νομέας και κάτοχος της αποθήκης (2) του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής, στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού (4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ 050350128001 και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 13-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/2-10-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2175Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλική συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ 9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/2-10-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2176Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΧΟΙΜΠΟ Δημήτριο του Νικολάου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ 9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2177Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία του Γεωργίου (ΑΦΜ 045608834), πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά της αναφερθείσας εναγόμενης, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107353/2019 και ΕΑΚ 9942/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:23 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο, ΔΣΑ/38105/ΑΦΜ 136395701. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 33.250,10 €, έντοκα από την επόμενη της 6-6-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 6-6-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ασημίνας Π. ΓΛΙΑΡΜΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» και τον δτ «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Οικονομίδου αρ. 8, αρ. ΓΕΜΗ 001303401000, ΑΦΜ 094151188/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 23-12-2019 (αρ. εκθ. 11422Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΖΙΛΗ Μαρία του Απόστολου, η οποία διατηρούσε ατομική επιχείρηση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης στην οδό Χολομώντος αρ. 5 (αρ. ΓΕΜΗ 120194104000/ΑΦΜ 112760554/ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΚΑΖΙΛΗ Μαρίας του Απόστολου. Με την κάτω από αυτή: 1) με ΓΑΚ 4201/2019 και ΕΑΚ 82/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείου Περιστερίου στις 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:05 πμ, από τη δικηγόρο ΓΛΙΑΡΜΗ Ασημίνα (ΑΜ 31804) και 2) από 18-12-2019 παραγγελία προς επίδοση με την οποία καλείται συγχρόνως η ΚΑΖΙΛΗ Μαρία: α) να καταθέσει επ΄ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας, β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής όταν και όπου οριστεί, γ) να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων κ. Αναστασίας Βουγιατζή του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Καβάλας αρ. 17 και κ. Νικολάου Κωνσταντέλου του Θεοφάνη, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Ερμιονιδών αρ. 23, που θα καταθέσουν προς απόδειξη των περιεχομένων στην ανωτέρω αγωγή θεμάτων και ισχυρισμών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ελένης Χρ. Σταυριανοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 2-4, 6ος όροφος, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρες 9:50 πμ και 9:55 πμ, αντίστοιχα, όπου και την καλούν να παραστεί, άλλως θα καταθέσουν ερήμην της. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα εταιρία (ενάγουσα) ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 6.148,40 € και συγκεκριμένα: α) το ποσό των 6.108,40 € ως συνολικά οφειλόμενο κεφάλαιο, δυνάμει διαδοχικών νόμιμα καταρτισμένων άτυπων συμβάσεων πώλησης προϊόντων μεταξύ της ενάγουσας εταιρίας και της εναγόμενης, που έγιναν από τις 16-4-2018 έως και τις 10-8-2018, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της παρόδου της για το κάθε ένα τιμολόγιο πώλησης συμφωνηθείσας προθεσμίας πίστωσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, άλλως από την επόμενη της νόμιμης κοινοποίησης στην εναγόμενη της ανωτέρω αγωγής, και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, του τόκου υπολογιζόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4152/2013, άλλως σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 293,341 και 345 ΑΚ, και β) το ποσό των 40,00 € ως αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ενάγουσα εταιρία για την είσπραξη του ως άνω συνολικά οφειλόμενου κεφαλαίου, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικός της στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2359Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένη του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105726/2019 και ΕΑΚ 3418/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 253.726,31 €, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 16-10-2019, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0782 4165929980, 0782 4165934984 και 0782 4165935280 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2360Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΓΑΛΑΝΗ Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105726/2019 και ΕΑΚ 3418/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 253.726,31 €, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 16-10-2019, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0782 4165929980, 0782 4165934984 και 0782 4165935280 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2361Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ Σαράντο του Παναγιώτη (ΑΦΜ 025129280), πρώην κάτοικο Περιστερίου Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώτης κατά του ανωτέρω εναγόμενου. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105729/2019 και ΕΑΚ 9705/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:54, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 79.996,93 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,620% από 14-12-2018, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0496 4170619382 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αριθμ. 6.596Ε/18-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφ. Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου Αράζου του Ευθυμίου (εναγόμενος) πρώην κάτοικο Ραφήνας Αττικής, οδός Καρβουνίδου αρ. 93 και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμ. 15543/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Οικογενειακό), η οποία: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου, ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού 250 €, ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, δηλ. του ως άνω εναγομένου μετά της ενάγουσας Πολυτίμης Κυριλάκη του Βασιλείου, που τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 21-04-1990, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι Αττικής και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική δαπάνη ποσού 450 €. Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10680 Α.Μ. ΔΣΑ 22282-ΚΙΝ. 6944726204 ΤΗΛ. 210-3619521-FAX: 210-3618855 ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 4/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής κατά ποσοστό 30%, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου –- κλωστηρίου ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ στην Αλεξανδρούπολη και ήτοι διάφορα μηχανήματα, ήτοι μετασχηματιστές μέσης τάσης 1000 KVA,, κλιματιστικές μονάδες, αεροσυμπιεστές, δεξαμενές, βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, δοχεία φυτιλιού βάμβακος, φιάλες οξυγόνου, λεβητοστάσια μπόιλερ, αυτόματο μεταγωγέα γεννήτριας ψυκτική εγκατάσταση, και εξωτερικός πύργος ψύξης δεξαμενές αέρα, ξηραντές αέρα βάμβακος, μηχανή ξετυλίγματος καρουλιού σύρματος, διάφορες εργαλειοθήκες 969 ρότορες για μηχανές AUTOCORO, χαρτοκιβώτιο με καινούρια ανταλ/κά για διαχωριστή ινών, 1 χαρτοκιβώτιο με κεραμικές ντίζες, όργανο μέτρησης τάνυσης νήματος ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 107.349,09 ευρώ. Aθήνα 08-01-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 3/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής (Β΄ ΜΕΙΩΣΗ) κατά ποσοστό 30%, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου –κλωστηρίου ΠΡΩΗΝ ΔΟΥΔΟΣ στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης και ήτοι διάφορα ανοικτικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, σύρτες, κλώστριες, προγνέστριες, κωνοποιητικές μηχανές, πλεκτομηχανές, κινητοί πνευματικοί καθαριστές, πρέσες, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 245.129,38 ευρώ. Aθήνα 08-01-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900
PrintButton

10-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 1746 Ε'/2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Χρυσόστομο Σουπιάδη, επιδόθηκε προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Δημήτριο Φερεντίνο η από 20-12-2019 αγωγή (αρ. κατάθεσης 1/2020) της Σοφίας Βακάλη του Γεωργίου και της Αγγελικής κατοίκου Γιαννιτσών Αρβανίτη 11 με εναγόμενο τον Μιχαήλ Μάνο του Κων/νου και της Ευανθίας κάτοικο Γιαννιτσών δήμου Πέλλας και ήδη Αγνώστου διαμονής, της οποίας η δικάσιμος ορίστηκε ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για τις 07-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., με αριθμό πινακίου 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης κατά την άνω δικάσιμο. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δυνάμει της με αριθμό 445/2019 Διάταξης της Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 6/11/2019 Καταστατικό συλλόγου και αναγνωρίσθηκε σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ-ΣΤΕΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» με έδρα στην οδό Επτανήσου 60 και Τενέδου στην Κυψέλη Δήμου Αθηναίων και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 13 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 39013) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 6 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ.:12136 ΑΦΜ: 160352123- ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2105749338-ΚΙΝ.: 6980287816 chr.kαnellopoulou@gmαil.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του κ. Μίνωος Φιλιππάτου, πληρεξουσίου Δικηγόρου της κ. Αριστέας - Μαρίας συζύγου Ιωάννη Παρασκευόπουλου, το γένος Δημητρίου και Αικατερίνης Ντάφη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δασκαλογιάννη αρ. 5, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Αργυρώ Γ. Εμμανουηλίδου, επέδωσα στις 09-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.50 στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 10386/09-01-2020 εκθέσεώς μου επίδοσης, την από 23/12/2019 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά του κ. Ιωάννη Καραχρήστου του Αθανασίου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκιβιάδου αρ. 61 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 99026/2019 ΚΑΙ ΕΑΚ 3145/2019, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ήτοι την 16/12/2019). Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να καταθέσει τις προτάσεις του μέσα στην προθεσμία των 130 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω, καθώς και να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως ορισθεί. Επίσης καλείται να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα την 20/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Λήδας Ζαφειροπούλου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 213Β Αθήνα, τηλ. 2103808874). Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-4-2020 πληροφορίες www.kipodα.gr. Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2969 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία του του ΣΠΕΤΙΜ ΠΟΥΛΙ (SHPETIM PULI) του Αρσιμ, κάτοικο Νεας Σμύρνης Αττικής (Πλαστήρα αρ 20), προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Ευθαλίας -Αντωνίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κων/νου με πρωην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, της με ημερομηνία 08-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του πρώτου προς αυτήν για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία την καλεί εντός πέντε ημερών όπως προσέλθει στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Αρ Δραγιου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστημίου αρ 56 ) για να υπογράψουν τη λύση του Συμφώνου Συμβίωσης . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2632 Ε/ 9-1-2020 έκθε- ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24-9-2018 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ80505 ΕΑΚ 1178 /2018 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 01-2-2019 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ11,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά των : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλάκη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και της Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2633 Ε /9-1-2020 έκθε ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 4-12-2019 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ95787 ΕΑΚ 1909 /2019 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 13-3-2020 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ15,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλά- κη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄ επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ.Δημητρί- ου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής , προς γνώση & για τις νό μιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν στην άνω δικάσιμο. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προκύπτει από την με αριθμό 2168/9-1-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Νικόλαου Καρυστινού Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με δτ ΕΦΚΑ, που εδρευει στην Αθήνα Αμερικής αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»,επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του κ. Νικολάου Κοσμανίδη με τελευταία γνωστή κατοικία την Θεσσαλονικη, οδός Μοναστηριου 191, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 12-7-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά του δεύτερου και κατά της με αριθμό 1603/2016 αποφασης του Διοικητικού Εφετειου Θεσσαλονικης , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο αιτητικό της. Η παραπάνω αίτηση κατατέθηκε στο παραπάνω δικαστήριο με αριθμό κατάθεσης 774/2017 δυναμει της από 12-7-2018 πράξης του Προέδρου του Α τμηματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. με εισηγήτρια την κα. Ευ. Τζιράκη, Πάρεδρου,προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στην παραπάνω συζήτησης. Αθήνα, 9-1-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 3449 Δ’/3.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Τραντάλη του Δούκα και της Ελένης, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, Ανδρούτσου 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 15542/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό) με την οποία λύθηκε ο γάμος της με τον Γεώργιο Μαργαρίτη του Ιωάννη και της Πίτσας ή Παναγιώτας, που τελέσθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 2-10-1988 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο Αττικής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ 3456Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, οδός Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 64/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου εκουσία δικαιοδοσία), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3457Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 9/2/2020 Κλήσεως του Δημητρίου Μαγκανάρη του Αγγέλλου ενώπιον Ειρηνοδικείου Λαυρίου (εκουσία δικαιοδοσία) συγκοινοποιούμενη με τη από 25-11-2019 με αριθμό κατάθεσης 1757/60/2019 αίτηση ενώπιον του ιδίου Ειρηνοδικείου με την οποία ζητά την αποσφράγιση της οικίας του αποβίωσαντος στις 3-11-2019 Αγγελου Μαγκανάρη στο Λαύριο Αττικής, Κάδμου αρ 3, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση τους στις 20-1-2020 και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 1 στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 62682/14-11-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ευστάθιου Σίμου και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, 1, 2...7, Λ, Μ,...Ψ, Ω, Α), εμβαδού 3.685,31 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Μελίσσι», τοπικής κοινότητας Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, της περιφερειακής κοινότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Μάιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Βακάκη Δημήτρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3339 Ταχ. Κώδικας: 84 001 Πληροφορίες: Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο: 2286360418 FΑX: 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 42912340-7) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 710.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 170.400,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 880.400,00€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83758). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 14.200,00 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3340 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο : 2286360418 FΑX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 32441200-8 και 32441100-7 ) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.163.852,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 279.324,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.443.176,48€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83757). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 23.277,04€. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας