PrintButton

22-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Mε ΤΗΝ υπ’αριθμό 2322/ 18-02-2020 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Ανέστη Γανωτάκη του Δημητρίου αγνώστου διαμονής η υπ ‘αριθμ 318/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου όπου: Αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ενάγοντος ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία επί ενός αγρού, εκτάσεως 1.120 τμ., ευρισκόμενου στη Θέση "Στενό-Τσαμπιά" της κτηματικής περιφέρειας Λάρδου Ρόδου, με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 15 γαιών Λάρδου, φύλλο 10, μερίδα 630, φάκελλος 1667 του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης "μουλκ". Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση 12-02 -2020 της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος Δημητρίου Γανωτάκη του Σταματίου κ. Μαρίας Μαντά, σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αριθ. 148/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ», εγκρίθηκε η εκποίηση, κατόπιν Α΄ μείωσης, ενός ακινήτου, πλήρους κυριότητας και κατά ποσοστό 100% της πτωχής, επί της οδού Δραγατσανίου αριθ. 6, το οποίο λειτουργούσε ως αποθήκη και περιγράφεται με τα στοιχεία ΥΚ – 13 του υπογείου ορόφου, με επιφάνεια 14,35 τμ, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των € 3.750,00. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα ημερών από την δημοσίευση περιλήψεως αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ και ώρα 11.00 πμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Τηλ: 211.1820073/6949.208682 Περίληψη της με αριθμό 1856Γ/19.2.2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16), οδός Ευελπίδων, περιοχή Κυψέλης Αττικής, Τ.Κ. 10167, για την ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΕΛΕΝΗ του Περικλή, πρώην κάτοικο ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Πτολεμαίων, αρ. 72, Τ.Κ. 13676, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της με αριθμό 9495/05-03-2014 (Αριθμός Απογράφου:9443/2014) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 18-02-2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια οκτώ και είκοσι ένα λεπτά (148.408,20 €), το ποσό αυτό εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε (2,5) εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο από 7/9/2013, επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (2.530,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 18/3/2014, γ) για σύνταξη της α’ επιταγής και της παραγγελίας προς το δικαστικό επιμελητή Ευρώ τετρακόσια πενήντα (450,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 18/3/2014 δ) για επίδοση α’ επιταγής Ευρώ πενήντα (50,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α΄ επιταγής, ήτοι από 18/3/2014 και ε) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ εξήντα οκτώ και είκοσι λεπτά (68,20 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 237 ΚΠολΔ), όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ». Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη Περίληψη της με αριθμό 5943Γ/19.2.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’ , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με ΑΦΜ 094014249 και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, που κατοικοεδρεύει στην οδός Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, Πειραιάς, ΤΚ 18535, για τον ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Κερατσινίου, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της με αριθμό 2532/05-12-2011 (Αριθμός Απογράφου: 2528/2011) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 18/02/2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα και ενενήντα δύο λεπτά (24.980,92 €), το ποσό αυτό εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και το νόμο, από την επομένη του κλεισίματος του υπ΄αριθμόν 981-00-2320-001180 λογαριασμού ήτοι από 13/2/2009 πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ εξακόσια πενήντα (650,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 30/12/2011, γ) για αντίγραφα Ευρώ τέσσερα (4,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 30/12/2011, δ) για σύνταξη και επίδοση α’ επιταγής Ευρώ διακόσια (200,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 30/12/2011 και ε) για επίδοση απογράφου με την παρούσα β’ επιταγή Ευρώ εξήντα οκτώ και είκοσι λεπτά (68,20 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 237 ΚΠολΔ), όπως ισχύει σήμερα Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την 130/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης και τις 498/2018, 403/2019 αποφάσεις του Πολ. Πρωτ. Αθηνών επετράπη στη σύνδικο Σεβαστή Παπαγιαννίδου της πτωχής εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΛΚΟ Α.Ε», που εδρεύει στο Ν.Ηράκλειο Αττικής, οδός Πεύκων αρ.121, να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό: Ένα οικόπεδο κείμενο στο Ν.Ηράκλειο Αττικής, οδός Πεύκων αρ.121, επιφανείας 1.800 τμ κατά τους τίτλους ιδιοκτησίας και εμβαδό κτηματογράφησης 1.860 τμ κατά το Κτηματολόγιο [ΚΑΕΚ 050550518010] μετά κτιρίου συνολικής επιφάνειας 1.460τ.μ., ως αυτό περιγράφεται στο 47743/1963 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ελευθερίου Κωνστανταράκη. Ελάχιστο τίμημα του άνω ακινήτου ορίστηκε το ποσό του 1.500.000,00 ευρώ. Το παραπάνω τίμημα θα είναι καταβλητέο με τραπεζική επιταγή ελληνικής Τράπεζας και τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος κατά τον πλειστηριασμό ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό το αργότερο εντός 3 μηνών από την κατακύρωση. Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα είναι ενσφράγιστη και θα κατατεθεί στην Εισηγήτρια της πτώχευσης παρουσία της συνδίκου. Η εκποίηση θα γίνει την 25η Μαίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. ΑΘΗΝΑ, 21-2-2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Τηλ. 6977040320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1331/2020 έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση της Αθηνάς Ντανατσίδου του Δημητρίου, κατοίκου Καβάλας, Αρτέμιδος 2, επέδωσα στην κα Μαρία Δ. Κωτούλα, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για τον αγνώστου διαμονής Δανιήλ Ξενίδη του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, άλλοτε κατοίκου Καβάλας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 77/19-02-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ' αυτή. Ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης στην οποία καλείται να παραστεί: Τρίτη, 09-07-2020, 09.00 π.μ. Καβάλα, 20-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Τηλ. 2511111289 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 15559 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωστοποιούμε ότι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατά τη συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα την 19-06-2019 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος), αφού έλαβε υπόψιν του τα στοιχεία της υπόθεσης, γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στο Ο.Τ. Γ1098 και, συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού Σκιάθου με την οδό μεταξύ των Ο.Τ. Γ1098 και Γ1230, όπως φαίνεται στο απόσπασμα του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης ερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν εγγράφως τις τυχόν ενστάσεις τους εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Μαρκόπουλο 20 ΣΕΠ 2019 Ο Δήμαρχος Κων/νος Αλλαγιάννης Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.
PrintButton

21-02-2020

on .

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Πωλούνται κινητά πράγματα, ήτοι ενεργειακά βραχιόλια, άλμπουμ, κορνίζες, εικόνες, πλάτες και ξύλα και ασήμι σε μεταλλικό υπόστρωμα (α' ύλη) για εικόνες, έπιπλα γραφείου (συρταριέρες, ντουλάπες, γραφεία, καρέκλες, ραφιέρες, κ.λπ.), κλειστό (μικρό) φορτηγό ΙΧ (1η κυκλ. 2006). Πληροφορίες: Θεοδώρα Μπέκου, Ασκληπιού 6, Αθήνα, τηλ. 2103640691. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από ΣΤ΄μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: Ψυγείο, Λαμαρίνες, Καρότσια μεταφοράς, Φούρνοι επαγγελματικοί, έψησης, προέψησης, φρυγανίσματος, ηλεκτρικοί, Παλέτες, στόφες, ταινίες μεταφοράς, Κλούβες ψωμιών, Αναβατόριο λεκανών, ετικετέζες, συσκευαστική ψωμιού, Μαχαίρια κοπής ψωμιού, πλαστικά τελάρα παλέτες, σιλό με σύστημα ζύγισης και κοσκινίσματος κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 265/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, διάφορα κινητά, μετά από α΄ μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: παλετοφόρα, παρκετέζα, παλέτες ξύλινες και πλαστικές, σταντ, ντουλάπες, φουρνάκια επαγγελματικά, εκτυπωτές, γραφεία, Η/Υ, Πυροσβεστήρες, βιτρίνες διατήρησης θερμοκρασίας, καταψύκτες, Ραουλόδρομος, γραμμές μεταφοράς, ξύλινες πινακωτές, χαρτοκιβώτια, σκάλες ασφαλείας, κλειστικά σακούλας, παλέτες, χαρτί, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 266/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 7238/20-2-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας Σ. Παναγουλάκου ΑΦΜ 048276122 που έχει την έδρα της στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην οδό Παράσχου αρ.24 ύστερα από έγγραφη παραγγελία που δόθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Φαλαγκαράκη πληρεξούσιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και στο δεύτερο χλμ της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Συνόρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094067323 Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα για λογαριασμό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα Ν. Παλάτια Ωρωπού Αττικής ,οδός Κύπρου αρ.20, και νυν αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 12-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ: 15211/2020 και με ΕΑΚ: 1825/2020 και ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή 2) να καταδικαστεί η εναγόμενη να καταβάλλει το ποσό των 109.592,30 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη ημέρα που κάθε ένα από τα επί μέρους κονδύλια της αγωγής (επομένη της δήλης ημέρας) έγινε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, 3) Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής μας δαπάνης . Στο δικόγραφο υπάρχει α) Η πράξη της γραμματέως του ιδίου ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζει: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, την 19-02-2020. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται μη ασκηθείσα. β) Η από 19-02-2020 έγγραφη παραγγελία σε μένα για επίδοση σε αυτόν που απευθύνεται η επίδοση, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο δε συγχρόνως να πράξει όπως σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση κατάθεσης αγωγής ορίζεται και να παραστεί ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών την 20-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 και 12.00 π.μ . κατά την εξέταση των κάτωθι μαρτύρων, ήτοι: α) Του Παναγιώτη Τσερπέ του Ηρακλή και της Σοφίας, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθ. 80-82, ιδιωτικού υπαλλήλου- πωλητή, β) Φωτίου Ζαμπέλη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Πολυκάρπου αριθ. 3-5, ιδιωτικού υπαλλήλου – πωλητή και γ) Εμμανουήλ Μουλό του Κωνσταντίνου και της Ελένης κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Στεφανοπούλου, αρ. 5, ιδιωτικού υπαλλήλου – πωλητή. Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευσταθία Σ. Παναγουλάκου Αθήνα, 20-02-20 Ο Πληρεξούσιos Δικηγόρος Βασίλειος Φαλαγκαράκης Δημοκρίτου 18 Αθήνα 10673 Τηλ. 2103626662 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Κλήση της Μαρίας Ελένης Αντωνάκη του Κων/νου, συζ. Αθανασίου Αβραμόπουλου, κατοίκου Χρωμοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης, κατά του Αθανασίου ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ του Παντελή, πρώην κατοίκου Κορίνθου (Αράτου 55) και ήδη αγνώστου διαμονής, (Ημ. Κατάθεσης: 3/7/2019, ΓΑΚ 59113/19 ΕΑΚ 1312/19) ενώπιον του Μ.Π.Α., με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η κλήση, να οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της από 28/6/18 αγωγής της με ΓΑΚ 64719/18 και ΕΑΚ 6490/18. Δικάσιμος: 11.05.2020, Δευτέρα, 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο: Α3(ΜΟΝ) Αρ. Πινακίου 19. Καλούμενο να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής Αθανάσιος Ι. Τσόγκας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 41726/19.2.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα: Απαγόρευση στάθμευσης και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ιτέας, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210-5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 24.2.2020 και ώρα 9:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 0291 Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 43100 Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Σ. Ζιώγας Τηλέφωνο: 24413-50305-11-12 FAX: 24410-25489 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: http://kkppthessaly.gr/ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων στα Παραρτήματα Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας ( Δομή Αμπελώνα), προϋπολογισμού € 236.538,37 με ΦΠΑ για δώδεκα (12) μήνες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 20/02/2020 21/02/2020 09/03/2020, 13/03/2020, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 08:00 π. μ ώρα 15:00 μ. μ ώρα 09:00π.μ Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης, θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας http://www.kkppthessaly.gr/. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 85654. Ο προμηθευτής για τον κάθε συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα συμμετέχει πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καρδίτσα, 19/02/2020 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου 51 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω του αποκλεισμού της εισόδου του λιμένα από απεργιακά σωματεία την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, η διεξαγωγή των πλειστηριασμών Νο 42 / 2020 και Νο 44 / 2020 μεταφέρεται την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020. Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)
PrintButton

18-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την εικοστή ενάτη (29η) του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.35 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Σιδέρη (ΑΦΜ: 062604199), πληρεξούσιου δικηγόρου της Δήμητρας Καρσαμπά του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών αρ. 72, με ΑΦΜ 030641416 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3573Ζ/29-1-2020 έκθεση επιδόσεώς του και σύμφωνα με τα άρθρα 134 & 135 και επ. ΚΠολΔικ., στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο ΛΑΖΑΡΑΚΗ του Λάζαρου και της Κυριακής, πρώην κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Γ. Μαρασλή αρ. 5, με ΑΦΜ 05053902967 (Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27.12.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Αναγνωριστική Κυριότητας), της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να αναγνωριστεί δικαστικώς η κυριότητα του ενάγοντος επί στο ιστορικό της παρούσας αναφερομένου και λεπτομερώς περιγραφομένου κατά θέση, έκταση και όρια επίδικου εδαφικού τμήματος έκτασης 476,00 τ.μ. , Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι ΟΥΔΕΝ δικαίωμα κυριότητος έχουν επί στο ιστορικό της παρούσας αναφερομένου και λεπτομερώς περιγραφομένου επίδικου εδαφικού τμήματος, για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους, καθόσον άμεσος, αποκλειστικός, αδιαμφισβήτητος και αδιαφιλονίκητος, κύριος, νομέας και κάτοχος αυτού τυγχάνει ο ενάγων, με παράγωγο τρόπο άλλως δε με πρωτότυπο τρόπο δια τακτικής άλλως δια εκτάτου χρησικτησίας, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της χρησικτησίας στο πρόσωπο του ενάγοντος, όσο και των απώτερων και απότατων δικαιοπαρόχων του και αυτού μεταγενέστερα κατά τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο αγροτικό ακίνητο για χρόνο που υπερβαίνει τουλάχιστον τα πενήντα (50) έτη με συνυπολογισμό στην νομή του και αυτή των ανωτέρω απώτερων και απώτατων δικαιοπαρόχων του καλή τη πίστει και διανοία κυρίου και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και δικηγορική αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 14 Ιανουαρίου 2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής με Αριθ: 02/2020 (Τακτική Διαδικασία) της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Μάσσητος που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος. Κάτω από αυτή υπάρχει πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Μάσσητος που ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και εάν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 29-1-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11+40 π.μ. ο Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Σιδέρη (ΑΦΜ: 062604199), πληρεξούσιου δικηγόρου της Δήμητρας Καρσαμπά του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών αρ. 72, με ΑΦΜ 030641416 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8461/14-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του και σύμφωνα με τα άρθρα 134 & 135 και επ. ΚΠολΔικ., στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς για τον Βασίλειο ΛΑΖΑΡΑΚΗ του Λάζαρου και της Κυριακής, πρώην κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Γ. Μαρασλή αρ. 5, με ΑΦΜ 05053902967 (Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27.12.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Αναγνωριστική Κυριότητας), της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να αναγνωριστεί δικαστικώς η κυριότητα του ενάγοντος επί στο ιστορικό της παρούσας αναφερομένου και λεπτομερώς περιγραφομένου κατά θέση, έκταση και όρια επίδικου εδαφικού τμήματος έκτασης 476,00 τ.μ. , Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι ΟΥΔΕΝ δικαίωμα κυριότητος έχουν επί στο ιστορικό της παρούσας αναφερομένου και λεπτομερώς περιγραφομένου επίδικου εδαφικού τμήματος, για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους, καθόσον άμεσος, αποκλειστικός, αδιαμφισβήτητος και αδιαφιλονίκητος, κύριος, νομέας και κάτοχος αυτού τυγχάνει ο ενάγων, με παράγωγο τρόπο άλλως δε με πρωτότυπο τρόπο δια τακτικής άλλως δια εκτάτου χρησικτησίας, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της χρησικτησίας στο πρόσωπο του ενάγοντος, όσο και των απώτερων και απότατων δικαιοπαρόχων του και αυτού μεταγενέστερα κατά τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο αγροτικό ακίνητο για χρόνο που υπερβαίνει τουλάχιστον τα πενήντα (50) έτη με συνυπολογισμό στην νομή του και αυτή των ανωτέρω απώτερων και απώτατων δικαιοπαρόχων του καλή τη πίστει και διανοία κυρίου και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και δικηγορική αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 14 Ιανουαρίου 2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής με Αριθ: 02/2020 (Τακτική Διαδικασία) της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Μάσσητος που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος. Κάτω από αυτή υπάρχει πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Μάσσητος που ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και εάν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Φ. 5786 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου, εν προκειμένω, από τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα και στα Ιωάννινα, αντίστοιχα. Κ Α Τ Α 1) Παναγιώτας Αηδώνη του Ευάγγελου, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054033, 2) Αηδώνη Αηδώνη του Αναστασίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031021, 031022, 3) Ιωάννη Αηδώνη του Αναστασίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031044, 4) Χρήστου Αηδώνη του Γεωργίου, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054128, 054141 5) Βασιλείου Αθανασίου του Ηλία, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031028, 6) Ελένης Αθανασίου του Νικολάου, κατοίκου Πάργας, αρ. ιδ. 054116, 7) Λουκά Αθανασίου του Θωμά, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031039, 031040, 031043, 8) Σταύρου Αθανασίου του Ηλία, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031008, 9) Χρυσάνθης Αθανασίου του Βασιλείου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031020, 10) Δημήτριου Αναπολυτάνου, κατοίκου Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033018, 033022, 033024, 033031, 11) Ευάγγελου Αναστασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν.Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054115, 12) Γεώργιου Βασιλείου του Μιλτιάδη, κατοίκου Καρτερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031007, 13) Ελευθέριου Βασιλείου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033025, 14) Θωμά Βασιλείου του Ανδρέα, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031031, 15) Θεόδωρου Γατσέλου του Ευάγγελου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031010, 16) α) Κωνσταντίνου Γάτου του Χρήστου, β) Βασιλικής Γάτου του Χρήστου γ) Ευαγγελίας Γάτου του Χρήστου Κατοίκων Ιωαννίνων, αρ. ιδ. 054026, 054031, 054071, 054072, 17) Όλγας Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033033, 18) Αθανάσιου Γιαννέλου του Δήμου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054042, 19) Δήμου Γιαννέλου του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054070, 20) Ηρακλή Γιαννέλου του Δήμου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054041, 21) Κωνσταντίνου Γιαννέλου του Νικολάου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054068, 054069, 054073, 22) Χρήστου Γιαννέλου του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054066, 054067, 23) Γεωργίας Γκίνη του Σπυρίδωνος κατοίκου Μαργαριτίου N. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054099, 24) Αθανάσιου Γκίνη του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054117, 25) Αριστοτέλη Γόγολου κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031038, 26) Θεόδωρου Γόγολου του Γεωργίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031011, 27) Γεράσιμου Δήμα του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054043, 28) Ιωάννη Δημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031023, 29) Ευάγγελου Ντρίτσου του Θωμά, κατοίκου Μαργαριτίου Ν- Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054052, 05405730, 30) Νικόλαου Ντρίτσου του Θωμά, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054061, 31) Σταύρου - Ευαγγέλου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτοας (κωδικός ιδιοκτησίας 031051) 32) Παύλου Ντρίτσου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054045, 33) Χρήστου Ντρίτσου του Λάμπρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054009, 34) Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, αρ. ιδ. 031049, 35) Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη Μαργαριτίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, αρ. ιδ. 054110, 36) Εκκλησίας Αγίου ΓΙαντελεήμονα Μαργαριτίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, αρ. ιδ. 054053, 37) Εκκλησιαστικού Κλήρου, αρ. ιδ. 054035, 38) Ευάγγελου Ευαγγέλου του Διονυσίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031012, 39) Χρήστου Ευαγγέλου του Πάσχου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054126, 40) Ιωάννη Ευθυμίου, κατοίκου Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088002, 41) Πέτρου Ζορμπαλά του Σωτηρίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054051, 42) Αλέξανδρου Ζάχου του Ιωάννη, κατοίκου Μορφίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088006, 43) Βασιλείου Ζήκου του Λεωνίδα, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054007,054008, 44) Γεράσιμου Ζήκου του Ζήση, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054003 45) Θωμά Ζήκου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054025, 054027, 46) Κωνσταντίνου Ζήκου του Αθανασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054063, 054064, 054065, 47) Φωτίου Ζήκου του Χρήστου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054021, 48) α) Ειρήνης Θωμαίδη β) Ρεγγίνας Θωμαϊδη, κατοίκων Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031013, 49) Ιερού Ναού Αγίου Θωμά, νόμιμα εκπροσωπούμενου, αρ. ιδ. 031026, 50) Σπυρίδωνος Κάλη του Βλάσιου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054014,054018, 51) Ιωάννας Κάλλη του Ελευθέριου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054049, 054140, 52) Λάμπρου Καραγιάννη του Νέστορα, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033034, 033035, 054006, 53) Γεωργίου Καρβούνη του Ηλία, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031016, 54) α) Ευαγγελίας Καρδάνη του Ιωάννη και β)Σταματίας Καρδάνη του Ιωάννη, κατοίκων Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054129, 55) Αντώνιου Καρδάνη του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054114, 054122, 054123, 56) Βασίλειου Καρδάνη του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054112, 57) Χαράλαμπου Καρδάνη του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054113, 58) Θωμά Κατσώτα του Φωτίου, κατοίκου Καταβόθρας Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054048, 59) Άννας Κικέρη του Ιωάννη, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031014, 60) Γεωργίας Κικέρη του Ιωάννη, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, α δ. 031015, 61) Του Δήμου Ηγουμενίτσας ως καθολικού διαδόχου των α)Κοινότητα Ελευθερίου, αρ. ιδ. 024001, 024002, 024015, ( αριθμ στην αίτηση 63 ) β) Κοινότητα Καρτεριού, αρ. ιδ. 031005, 031006, 031018, 031024, 031025, 031027, 031034, 031035, 031036, 031041, 031042, 031045, 031046, 031047, 031048, 031054 031055, 031056, 031057, 033001, (αριθμός στην αίτηση 64) γ) Κοινότητα Καταβόθρας, αρ. ιδ. 033009, 033017, (αρ. στην αίτηση 65) δ) Κοινότητα Μαργαριτίου, αρ. ιδ. 054032, 054078, 054079, 054080, 054081, 54083,054084,054087,054088,054089,054090, 054091,054092,054093, 054105, 054106, 054107, 054111, 054121, 054124, 054131, 054135, 054136, 054142,(αριθμός στην αίτηση 66 ) και ε) Κοινότητα Σπαθαραίων, αρ. ιδ. 088001, 088013, 088022, 088023. (αριθμός στην αίτηση 67 ), που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα και εκπροσωπείται νόμιμα, 62) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΒΕ.ΓΕ)», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής εκπροσωπείται νόμιμα (ιδ. με αρ. κτημ. πιν. 033018, 033043, 033022, 03304,033046, 033031, 033051 και 033054), 63) Χρυσαυγής Αθανασίου του Θωμά, συζ Ευαγ. Αναστασίου, κατοίκου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας (ιδιοκ. με αρ. κτημ. πιν.031043, 64) Όλγας Νούση του Αθανασίου συζ. Κων. Γεώργα, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας (ιδιοκ. με αρ κτημ. πιν. 033049 και 033028), 65) Διονυσίου Μπάκα του Χαραλάμπους, κατοίκου τ.κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας κωδ. ιδιοκτησίας 033022, 66) Παναγιώτη Κοκκώση, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054004, 67) Γεωργίου Κοντού του Μηνά,κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088012, 68) Στυλιανού Κοσμά του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054015, 69) Βασιλείου Κουτούπη του Σταύρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054060, 70) Βασιλείου Κουτούπη του Βασιλείου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054062, 71) Χρήστου Κουτσάφτη, του Στέργιου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054037, 054028, 72) Ιωάννη Κουτσιπέτρου του Γεωργίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031009, 73) Ευαγγελίας Κυριάκη, του Αθανασίου, κατοίκου Ελευθέριου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054119, 054120, 74) Δημήτριου Κυριάκη του Γρηγορίου, κατοίκου Ελευθέριου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054108, 75)Κωνσταντίνου Κυριακή, του Χρήστου, κατοίκου Ελευθέριου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054139, 76) Μιλτιάδη Κυριάκη του Δημητρίου κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054109, 77) Αναστάσιου Κωστάρα, κατοίκου Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088014, 78) Δημήτριου Κωστάρα του Θεοδώρου, κατοίκου Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας, αρ ιδ. 088015, 79) Μάρκου Κωστάρα του Δημητρίου, κατοίκου Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088017, 80) Σωτήριου Κωστάρα του Δημητρίου, κατοίκου Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088016, 81) Γεώργιου Κώστα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054023, 054103, 82) Δημητρούλας Λιακάκου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031033, 83) Πέτρου Λιοπάρη του Σταύρου, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033010, 84) Ηλία Λύκα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054082, 85) Παύλου Λύκα του Αποστόλου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054085, 86) Βερενίκης Μαγουλά, κατοίκου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054047, 87) Δημητρίου Μάτη του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033004,033006, 033013, 054054, 88) Ευγενίας Μόσχου, του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054017, 89)Καλλιόπης Μούση του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 05405, 90) Βασιλείου Μπακαγιάννη του Σωτηρίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033030, 91) Ευάγγελου Μπάκα του Νικολάου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054059, 054086, 92)Νικόλαου Μπάκα του Αθανασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054056, 93) α) Γεωργίου Μπαράτσα του Μάνθου και β) Ιωάννη Μπαράτσα του Μάνθου, κατοίκων Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054002, 94) Κωνσταντίνου Μπέλλου του Χαράλαμπου, κατοίκου Αγίας Κυριακής Πάργας, αρ. ιδ. 054130, 95)Σωτήριου Μπέλου του Γεωργίου, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054133, 96) Θεόδωρου Μπολόση, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054029, 97) Μιχαήλ Μπόλωση του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033032, 98) Ιωάννη Μπόμπη του Θωμά, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054104, 99) Συμεών Μπόρου του Χρήστου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033026, 033027, 100) Κωνσταντίνου Μπότσου του Ηλία, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054132, 101) Χρήστου Μπράλια του Βασιλείου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054055, 102) α) Χρήστου Μώκου του Μιχαήλ και β) Χρήστου Μώκου του Μιχαήλ, κατοίκων Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031019, 103) Γεωργίας Νάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαργαριτίου Ν.Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054036, 104) α) Κωνσταντίνου Νάκη του Αναστασίου και β) Σπυρίδωνος Νάκη του Αναστασίου, κατοίκων Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054101, 105) α) Χρήστου Νάνη του Κωνσταντίνου και β) Ιωάννη Νάνη του Κωνσταντίνου, κατοίκων Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054118, 106) Δημητρίου Νάτση του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίαν, αρ. ιδ. 054050, 107) Αθανασίου Νικολάου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031051, 108) Απόστολου Νικολάου του Αντωνίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054094, 054097, 109) Αριστοτέλη Νικολάου, του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας αρ. ιδ. 031004, 031053, 110) Βασιλείου Νικολάου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031050, 111) Ευθυμίου Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054038, 112) Κωνσταντίνου Νικολάου του Αντωνία Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054040, 113) Παναγιώτη Νικολάου, του Σπυρίδωνα Καρτεριού, Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031052, 114) Αθανάσιου Νούση, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033029, 115) Σπυρίδωνος Νούση, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033028, 116) Βαρβάρας Ντίτουρα, του Γεωργίου, κατοίκου Ιωαννίνων, αρ. ιδ. 033003, 117) Κωνσταντίνου Ντίτουρα του Γεωργίου, Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033016, 118) Λάμπρου Ντίτουρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033002, 033005, 033019, 033020, 119) Νικόλαου Ντίτουρα του Ιωάννη, κατοίκου Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033015, 120) Χρήστου Ντίτουρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033014, 033021, 121) Γρηγόριου Ντόκου του Ζώη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054005, 122) Λεωνίδα Ντόστα του Αθανασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054010, 123) Λάζαρου Παντούλη του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054016, 124) Γεωργίου Παπανδρέου του Βασιλείου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031030, 125) Γρηγόριου Παπιγκιώτη του Στέφανου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031017, 031037 126) Ελένης Παππά, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας αρ. ιδ. 054034, 127) Κωνσταντίνου Πότσιου του Ηλία, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054096, 128) Δημητρίου Σερίφη του Ηλία, κατοίκου Μορφίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088005, 088007, 129) Σταύρου Σερίφη, κατοίκου Μορφίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088009, 130) Αχιλλέα Σιδέρη του Αθανασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054044, 131) Παντελή Σούρλα του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054019, 132) Ευαγγελίας Σούφη του Παναγιώτη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ.088008, 088020, 133) Ιωάννη Σούφη του Παναγιώτη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054039, 134) Πασχάλη Σούφη του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054001, 135) Σπυρίδωνος Σούφη του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054076, 136) Φωτίου Σούφη του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054074, 054075, 137) Χρήστου Σούφη του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054013, 054024, 138) Απόστολου Σπύρου του Ανδρέα, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054077, 139) Απόστολου Σωτηρίου, κατοίκου Μηλοκοκκιάς Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033023, 140) Ναυσικάς Σωτηρίου του Χρήστου, κατοίκου Γερμανίας, αρ. ιδ. 054134, 141)Μαρίας Τάσση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024004, 142) Απόστολου Τάσση, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ.024003,024008, 024011, 143) Απόστολου Τάσση του Ιωάννη, κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054138, 144) Βασιλείου Τάσση, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024012, 145) Γεράσιμου Τάσση, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ.054137, 146) Δημήτριου Τάσση, του Ιωάννη, κατοίκου Καλοδικίου Ν Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024006, 024014, 147) α) Δημήτριου Τάσση του Ιωάννη και β) Γεώργιου Τάσση του Ιωάννη, κατοίκων Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024007, 148) α) Ελευθέριου Τάσση του Κωνσταντίνου, β)Σωτήριου Τάσση του Κωνσταντίνου και γ) Γεράσιμου Τάσση του Κωνσταντίνου, κατοίκων Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024005, 149) Νικόλαου Τάσση του Αντωνίου,κατοίκου Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 024009, 024010, 024013, 150) Παναγιώτη Τζέμου του Αθανασίου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ.054022, 151) Τζήμα, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033008, 033012, 152) Βασιλείου Τόκα του Νικολάου, κατοίκου Μαργαριτίου, Ν. Θεσπρωτίας αρ. ιδ. 054030, 153) Χρήστου Τόσκα του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054125, 154) Πασχάλη Τσαλούκα, κατοίκου Μορφίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088010, 088011, 155) Χρήστου Τσάνη, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 033007, 033011, 156) Γεώργιου Τσίτσα του Σωτηρίου, κατοίκου Αγίας Κυριακής Πάργας, αρ. ιδ. 054127, 157) Βασιλείου Τσοβίλη του Ηλία, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054098, 054102, 158) Σωτήριου Τύρα του Λεωνίδα, κατοίκου Ελευθερίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054100, 159) Δημήτριου Χάλκη του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054046, 160) Απόστολου Χάνα, κατοίκου Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054020, 161) Απόστολου Κατσαρά του Ιωάννη, κατοίκου Κοφτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031001, 031002, 031003, 162) Στέργιου Χήρα, κατοίκου Μορφίου Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 088003, 088004, 088018, 088019, 088021, 163) Δημήτριου Χρήστου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031032, 164) Κωνσταντίνου Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 031029 και 165) Ιφιγένειας Χωοουοβύτη, κατοίκου Καστριού Ν. Θεσπρωτίας, αρ. ιδ. 054011, 166) α) Βασιλείου Χήρα του Γεωργίου, κατοίκου Φυλής Αττικής β) Αικατερίνης συζ. Μελισσινού Δεληγιάννη, κατοίκου Φυλής Αττικής γ) Ζωίτσας χας Χρήστου Τόλη, κατοίκου Φυλής Απικής , κωδ. ιδιοκτησίας 088003, 088004, 088018, 088019, 088021, 167) α) Αικατερίνης Μάτη του Δημητρίου κα της Αρετής, κατοίκου Μαργαριτίου, β) Σπυρίδούλας Μάτη του Δημητρίου και της Αρετής, κατοίκου Μαργαριτίου, γ) Μάρθας Μάτη του Δημητρίου και της Αρετής, κατοίκου Μαργαριτίου, - ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ: τμήμα της 033001, 033004, 033006, 033013 - ιδιοκτησίες με αριθμούς 1° διορθωμένου ,ΚΠ 033001, 033004, 033006, 033013), 168) α) Αγγελικής χήρας Χρήστου Τσάνη, το γένος Θεόδωρου και Αικατερίνης Δράκου, κατοίκου Ελευθερίου Μαργαριτίου και β) Αρετής συζ. Σπυρίδωνα Νάστα το γένος Χρήστου και Αγγελικής Τσάνη, κατοίκου Ελευθερίου Μαργαριτίου, (ιδιοκτησίες με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 033008 και 033012), 169) Νικολάου Ντίτορα του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου και προσωρινά διαμένοντος στην Γερμανία λόγω εργασίας - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 033015 - ιδιοκτησία με αριθμό 1° διορθωτικού κτηματολογίου (Δ12/3626/29-8-2012 εγκριτική απόφαση) 033015), 170)Ευάγγελου Ντίτορα του Κων/νου, κατοίκου Μυλοκοκιάς Μαργαριτίου - ιδιοκτησίες με αριθμό ΚΠ 033016, 033040 και 033017), 171) Χρήστου Ντίτορα του Κων/νου, κατοίκου Μυλοκοκιάς Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό 1° διορθωτικού κτηματολογίου (Δ12/3626/29-8-2012 εγκριτική απόφαση) 033041_(ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 033016), 172) α)Σωτηρίου Μπακαγιάννη του Βασιλείου και της Ελισάβετ, κατοίκου Αθηνών (Σαρανταπόρου 60 - Χολαργός) β) Ελένης Μπακαγιάννη του Βασιλείου και της Ελισάβετ, κατοίκου Αθηνών (Σαρανταπόρου 60 - Χολαργός) - (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 033027), 173) Δημητρίου Ζήκου του Βασιλείου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού ) 054008), 174) α) Λεωνίδα Ζήκου του Βασιλείου, κατοίκου Μαργαριτίου, β) Βασιλείου Ζήκου του Λεωνίδα, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054007), 175) Σπυρίδωνος Κάλλη του Βλασίου, κατοίκου Καταβόθρας Μαργαριτίου - (ιδιοκτησίες αρχικού ΚΠ τμήμα της 054013, 054014, 054018)(ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου διορθωτικού κτηματολογίου (Δ12/3626/29-8-2012 εγκριτική απόφαση) 054143, 054014, 054018), 176) α) Νικολάου Σούρλα του Παντελή, β) ίωάννη Σούρλα, του Παντελή, αμφοτέρων κατοίκων Μαργαριτίου - ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού ) 054019, 177) α) Θωμά Ζήκου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου, β) Αλέξανδρου Ζήκου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου, (γ) Νικολάου Ζήκου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαργαριτίου, - (ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054025, 054027), 178) α) Γεωργίου Χανά του Αποστόλου, κατοίκου Ηγουμενίτσας, β) Δημητρίου Χανά του Αποστόλου, κατοίκου Ηγουμενίτσας, γ) Θωμά Χανά του Αποστόλου, κατοίκου Ηγουμενίτσας, δ) Μύρσας Χανά του Αποστόλου, συζ Λ. Μακρυδάκη, κατοίκου Ηγουμενίτσας, ε) Ελευθερίας χήρας Απόστολου Χανά, το γένος Βασιλείου και Μαρίας Σταμάτη, κατοίκου Ηγουμενίτσας (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054020), 179) α)Δέσποινας χήρα Γεωργίου Κώστα το γένος Κων/νου και Κων/νας Πιέτρη, κατοίκου Μαργαριτίου, β) Παύλου Κώστα του Γεωργίου και της Δέσποινας, κατοίκου Μαργαριτίου, γ) Ευάγγελου Κώστα του Γεωργίου και Δέσποινας, κατοίκου Μαργαριτίου, δ) Παρασκευής Κώστα του Γεωργίου και Δέσποινας, συζ. Αθανάσιου Μουσελίμη, κατοίκου Κέρκυρας, ε) Χριστίνας Κώστα του Γεωργίου - και Δέσποινας, κατοίκου Καρτεριού, (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054023), 180) Παύλου Ντρίτσου του Ευαγγέλου (και όχι Δρίτσου) όπως αναγνωρίστηκα δικαιούχος με την με αριθμ. 16/2012 απ. του ΜΠρΘεσ/τίας, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054045), 181) Χρήστου Κουτσάφτη του Στεργίου κατοίκου Ηγουμενίτσας - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ 054028, και τμήμα της 054037)(ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου διορθωτικού ΚΠ 054028 και 054037), 182) α) Θωμά Χαλκή του Θεόδωρου, κατοίκου Μαργαριτίου β) Ηλία Χαλκή του Θεόδωρου, κατοίκου Μαργαριτίου, γ) Δημητρίου Χαλκή του Θεόδωρου, κατοίκου Μαργαριτίου, δ)Σιδερούλας χήρα Γεωργίου Χαλκή, κατοίκου Μαργαριτίου, ε) Αντιγόνη Χαλκή του Γεωργίου, κατοίκου Μαργαριτίου, (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 054037) (ιδιοκτησία με αριθμό 1ου διορθωτικού ΚΠ 054144), 183) Ευθύμιου Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ(αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054038), 184) α) Κωνσταντινιάς χήρας Ελευθερίου Κάλλη, το γένος Ανδρέα και Πανάγιως Καρβούνη, β) Απόστολου Κάλλη του Ελευθερίου και της Κωνσταντινιάς γ) Γιαννούλας Κάλλη του Ελευθερίου και της Κωνσταντινιάς, δ) Αλεξάνδρας Κάλλη του Ελευθερίου και της Κωνσταντινιάς, απάντων κατοίκων Καταβόθρας Μαργαριτίου, - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ τμήμα της 054047 και 054049)(ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου διορθωτικού ΚΠ 054047 και 054049), 185) α) Κων/νου Μάτη του Χρήστου και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, β) Βασιλικής Μάτη του Χρήστου και της Ελένης, κατοίκου Αθηνών, γ) Χρυσούλας χήρας Αντωνίου Δούκα, το γένος Χρήστου και Ελένης Μάτη, κατοίκου Αθηνών, δ) Σουζάνας συζ. Βασιλείου Στάμου, το γένος Χρήστου και Ελένης Μάτη, κατοίκου Αθηνών, - (ιδιοκτησίες με αριθμούς (αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ ) 054050 και 054054), 186) Πέτρου Σούφη του Ιωάννη, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ τμήμα της 054076, τμήμα της 054077, τμήμα της 054081) (ιδιοκτησία με αριθμό 1ου διορθωτικού ΚΠ 054076), 187) α) Γιαννούλας συζ. Αθανασίου Το ουρά το γένος Σπυρίδωνος και Αναστασίας Γκίνη, κατοίκου Γαρδικίου Θεσπρωτίας, β) Σταματίας συζ. Ευάγγελου Χρηοτίδη το γένος Σπυρίδωνος και Αναστασίας Γκίνη, κατοίκου Μαργαριτίου, - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ τμήμα της 054075, τμήμα της 054076,) (ιδιοκτησία με αριθμό 1ου διορθωτικού ΚΠ 054075), 188) Ανδρέα Σπύρου του Αποστόλου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ τμήμα της 054076, τμήμα της 054077, τμήμα της 054081) (ιδιοκτησία με αριθμό 1ου διορθωτικού ΚΠ 054077), 189)) Ηλία Λύκα του Σπυρίδωνα, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 054082) (ιδιοκτησία με αριθμό 1° διορθωτικού ΚΠ 054150), 190) Γεωργίου Λύκα του Σπυρίδωνα, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 054082) (ιδιοκτησία με αριθμό 1° διορθωτικού ΚΠ 054082), 191) Ναπολέοντος Νικολάου του Αντωνίου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό (αρχικού και 1ου διορθωτικού) ΚΠ 054094), 192) Απόστολου Νικολάου του Αντωνίου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό (αρχικού και 1ου διορθωτικού) ΚΠ 054097), 193)) Δημητρίου Κυριάκη του Γρηγορίου, κατοίκου Ελευθερίου Μαργαριτίου (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 0540105 και 054108) (ιδιοκτησία με αριθμό 1° διορθωτικού ΚΠ 054108), 194) α)Αθανάσιου Μουσελίμη του Αηδώνη, κατοίκου Κέρκυρας, β) Γεώργιου Μουσελίμη του Αηδώνη, γ) Αλέξανδρου Μουσελίμη του Αηδώνη, δ) Ευτυχίας Μουσελίμη του Αηδώνη συζ. Κων/νου Κυριάκη, ε) Αμαλίας Μουσελίμη του Αηδώνη συζ. Κων/νου Μόσχου , στ) Βασιλικής Μουσελίμη του Αηδώνη (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού ΚΠ τμήμα της 054102, τμήμα της 054104, τμήμα της 054105, τμήμα της 054106, τμήμα της 054107) (ιδιοκτησίες με αριθμούς 1° διορθωτικού ΚΠ 054105, 054106, 054107, 054151 και τμήμα της 054102), 195) ) Μαρίας συζ. Γεράσιμου Τάσση, το γένος Κων/νου Πίγγιου, κατοίκου Μαργαριτίου - ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΠ (αρχικού και διορθωμένου) 024004, 024005, 054137), 196) Νικολάου Τάσση του Αντωνίου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ 024009, 024010 και 024013), 197)Ελευθερίου Τάσση του Κων/νου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 024001 )(ιδιοκτησία με αριθμό 1ou διορθωτικού ΚΠ 024001), 198) Βασιλείου Τάσση του Κων/νου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ 024012), 199) Απόστολου Τάσση του Κων/νου, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ 024003, 024008, 054138), 200) Μαρίνας Γάτου του Μάρκου και της Δήμητρας συζ. Πέτρου Ζορμπαλά, κατοίκου Μαργαριτίου - (ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού ΚΠ τμήμα της 054053) ιδιοκτησία με αριθμό 1ου διορθωτικού ΚΠ 054147), 201) Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Μαργαριτίου, -(ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ 054035, 054110, 054111), 202) α) Ελένης Καραγιάννη του Λάμπρου, κατοίκου Χόχλας Δήμου Πάργας, β) Ανέστη Καραγιάννη του Λάμπρου, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής Λάμπρου Καραγιάννη του Νέστωρα, κατοίκου Μαργαριτίου (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού και 1ου διορθωτικού ΚΠ 033034, 033035 και 054006), 203) Συμεώνος Μπόρου του Χρήστου, κατοίκου Μαργαριτίου - ( ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 033026), 204) Σπυρίδωνος Μπέλλου του Γεωργίου, κατοίκου Ελευθερίου Μαργαριτίου για την ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054133), 205) α) Στυλιανού Κοσμά του Σπυρίδωνας, κατοίκου Μαργαριτίου, β) Παρασκευής χήρας Σπυρίδωνος Κοσμά, το γένος Ιωάννη και Κλεοπάτρας Σούρλα, κατοίκου Μαργαριτίου (για την ιδιοκτησία με αριθμό ΚΠ (αρχικού και διορθωμένου 054015), 206) Κοσμά Τζίμα του Τηλέμαχου, κατοίκου Νίκαιας - Αττικής (Πλατάνων 9β), (ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΠ 033007, 033010, 033011), 207) Φωτίου ΖΗΚΟΥ του Χρήστου και της Μαρίας, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας (Ιδιοκτησία με αριθμό Κ.Π (αρχικού και 1ου διορθωτικού) 054021 και Ιδιοκτησία με αριθμό αρχικού Κ.Π.: τμήμα της 054063) (Ιδιοκτησία με αριθμό 1ου Διορθωτικού Κ.Π. 054063), 208) Οδυσσέα ΖΗΚΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού Κ.Π. 054064, 054065 και τμήμα της 054063) (ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου Διορθωτικού Κ.Π.: 054064, 054065 και 054148), 209) Δήμητρας συζ. Χρήστου Παπαγιάννη το γένος Βασιλείου και Βαρβάρας Ντίτορα, κατοίκου Ιωαννίνων (ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού Κ.Π: 033003 και τμήμα της 033005) (ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου Διορθωτικού Κ.Π 033003 και 033005), 210) Ελένης χας Φωτίου ΝΙΚΟΥ το γένος Λάμπρου και Σοφίας Ντίτορα, κατοίκου Ηγουμενίτσας (Ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού Κ.Π.: τμήμα της 033002 και τμήμα της 033005) (ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου διορθωτικού Κ.Π : 033002 και 033038), 211) Θεοδώρας συζ. Βασιλείου ΝΗΡΑ, το γένος Λάμπρου και Σοφίας Ντίτορα, κατοίκου Ηγουμενίτσας (Ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού Κ.Π.: τμήμα της 033002 και τμήμα της 033005) (ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου Διορθωτικού Κ.Π 033037 και 033039 ), 212) Κωνσταντίνου Ντίτορα του Λάμπρου της Σοφίας, κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας (Ιδιοκτησίες με αριθμούς αρχικού Κ.Π. 033019,033020 και τμήμα της 033016) (Ιδιοκτησίες με αριθμούς 1ου Διορθωτικού Κ.Π. 033019, 033020 και 033042), 213) Βαγγελίτσας συζ. Κων/νου Μπέλλου το γένος Γεο-ΐργίου και Ελευθερίας Καρδάνη κατοίκου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας (αριθ. ιδιοκτ. 054129 - νέος αριθμός 054155) αριθμός αιτήοεως 55, 214) ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Μαρίας χας Χρήστου, το γένος ΜΗΤΣΗ, κατοίκου Μαργαριτίου, αριθμοί ιδιοκτησίας 054066, 054067 215) α) Γεωργίου Γόγολου του Θεοδώρου, β) Ανδρέα Γόγολου του Θεοδώρου, κατοίκων Καρτεριού Ν. Θεσπρωτίας, αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 031011, 216) Δημητρίου Γεωργίου Καρδάνη, κατοίκου Μαργαριτίου, αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 054123, 217) Μιράντας συζ. Χαραλάμπους Καρδάνη το γένος Γιαννέλου Νικολάου, κατοίκου Μαργαριτίου, αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 054113, 218) Νάνη Διονυσίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαργαριτίου, αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 054119, 054120, 219)Στέφανου Παπιγκιώτη του Γρηγορίου, κατοίκου Καρτεριού, αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 031017, 220) α) Μαριάννας Παπιγκιώτη του Γρηγορίου και β) Βαίτσας Παπιγκιώτη του Γρηγορίου , κατοίκων Καρτεριού αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 031037, 221) α) Σπυριδούλας συζ. Σοφοκλή ΤΟΣΚΑ το γένος Γεωργίου Καρδάνη και β) Σταματίας συζ. Νικολάου Φύσσα, το γένος Γεωργίου Καρδάνη, αριθμοί ιδιοκτησίας κτηματολογικού πίνακα 054124 και 054129, 222) α) Νάνη Χρήστου του Κων/νου και β) Νάνη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκων Ελευθερίου, αριθμ. Ιδιοκτησίας 054118, 223) Σωτηρίου ΓΙΩΤΑΚΗ , κατοίκου Μαργαριτίου, αριθμός ιδιοκτησίας 054056, 224) Αναστασίας ΣΕΡΙΦΗ του Χριστοδούλου, κατοίκου Παντοκράτορα Πρέβεζας, αρ. ιδ. 088003 & 088004 (αριθ. αιτήσεως 212), 225) Βασιλείου Σερίφη του Αθανασίου, κατοίκου Μορφίου Μαργαριτίου, για τον αρ. ιδ. 088005 (αριθ. αιτήσεως 209), 226) Βασιλικής ΣΟΥΦΗ του Νικολάου , κατοίκου Μορφίου Μαργαριτίου για τους αρ. ιδ. 088008 και 088020 (αριθ. αιτήσεως 211), 227) α) Ευάγγελου Τσαλούκα του Συμεών, κατοίκου Ηγουμενίτσας, β) Σταύρου Τσαλούκα του Συμεών, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Πόντου 4), γ) Παρασκευής χήρας Θωμά Τσαλούκα, το γένος Θεοδ. Δράκου, κατοίκου Μορφίου Σπαθαραίων Ηγουμενίτσας, δ) Δήμητρας Τσαλούκα του Θωμά , κατοίκου Πάργας Πρέβεζας ε) Χριστίνας Τσαλούκα του Θωμά, κατοίκου Πρέβεζας, ζ), Ιουλίας Τσαλούκα του Θωμά , κατοίκου Ανθούσας Πάργας. θ) Μαριάνθης Τσαλούκα του Θωμά , κατοίκου Μορφίου Σπαθαραίων Ηγουμενίτσας, για τους αρ. ιδ. 088010 και 088011 (α/α αιτήσεως 162). _______________________________ Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και κατά των καθ’ ων η παρούσα την υπό στοιχεία κατάθεσης 244/6.12.2012 αίτησή του για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για τα ακίνητα των καθ’ων που κηρύχθηκαν απαλλοτριωθέντα με την υπ’ αριθμ. 1081181/3626/Δ0010/21.7.2010 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, αριθμ. 334/12.8.2010), για την κατασκευή του έργου «βελτίωση της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα» και ειδικότερα για το τμήμα από το Ι/Κ Καρτερίου μέχρι το Ι/Κ Πάργας, από χ.θ. 22+500 έως χ.θ. 37+500, έκτασης συνολικού εμβαδού 474.863,76 τ.μ, που βρίσκεται στο Δήμο Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας. Το Δικαστήριό Σας, συνεκδικάζοντας με την ανωτέρω αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και τις συναφείς αυτοτελείς αντίθετες αιτήσεις, ανταιτήσεις και παρεμβάσεις, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 132/2013 τελεσίδικη απόφασή του, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου, την οποία το Ελληνικό Δημόσιο αναιρεσίβαλε με την υπ’ αριθμ. κατ. 35/28.11.2014 αίτηση αναίρεσής του. Επί της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης του Ελληνικου Δημοσίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 205/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου δυνάμει της οποίας αναιρέθηκε εν μέρει η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 132/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, κατά τα κεφάλαια που αναφέρονται στην ανωτέρω αναιρετική απόφαση. Επειδή έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον να επαναφέρουμε προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Σας την υπ’ αριθμ. κατ. 244/6.12.2012 αίτησή μας επί τω τέλει όπως, κατά τη νέα δικάσιμο, η αίτησή μας συζητηθεί και γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή ως προς τα κεφάλαια για τα οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 132/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ (και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας) ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ • Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μας. • Να προσδιοριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της υπό στοιχεία κατάθεσης 244/6.12.2012 αίτησής μας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, επί τω τέλει όπως η αίτησή μας γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή ως προς τα κεφάλαια για τα οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 132/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Κέρκυρα, 22/4/2019 Η Δικαστική Πληρεξουσία του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Στ. Δημητρίου Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. (Α.Μ. 508) Γ.Ν.Σ. Κέρκυρας Τηλ. 2661044738/6972836483 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3784Δ΄/11-02-2020, 3802Δ΄/12-02-2020 και 3801Δ΄/12-02-2020 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Αντωνίου-Τσαμπίκου Πάσπαλη του Βασιλείου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον πρώτο εναγόμενο Στέφανο Ντύρο του Σάββα, τον έβδομο εναγόμενο Γεώργιο Ντύρο του Σάββα και την ένατη εναγόμενη Μαρία Πατούδη του Γεωργίου συζ. Μιχαήλ Ατταλιώτη, άπαντες πρώην κάτοικοι Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 05-02-2020 και με αριθμό κατάθεσης 54/2020 αγωγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία ενός αγρού επιφανείας 3020 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 39 γαιών Μασσάρων, φύλλο 63, μερίδα 1712 και φάκελος 4515 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης, γνωστοποιουμένου συγχρόνως ότι προς απόδειξη της παρούσας αγωγής του οποτεδήποτε κι αν αρχικά ορισθεί δικάσιμος αυτής ή μετά από οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή κλήση της στο παραπάνω δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο μετά από παραπομπή δικαστήριο και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 421 και 422 Κ.Πολ.Δ. α.στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον Ειρηνοδίκη Ρόδου, θα καταθέσει – βεβαιώσει ο μάρτυρας μου Εμμανουήλ Κρανίδης του Μερκουρίου, κάτοικος Ρόδου, επάγγελμα συνταξιούχος και β. στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:10 π.μ., στον Ειρηνοδίκη Ρόδου, θα καταθέσει – βεβαιώσει ο μάρτυρας μου Παναγιώτης Λουλούς του Σάββα, κάτοικος Μαλώνας Ρόδου, επάγγελμα συνταξιούχος, και γι’ αυτό τους καλώ να παραστούν κατά την κατάθεση τους, διαφορετικά αυτή θα γίνει και χωρίς την παρουσία τους. Ρόδος, 17-02-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας Περίληψη επιδοθέντος κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου Με τις υπ' αριθμόν 2160Α’ και 2161Α’/13.2.2020, αντίστοιχα, εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ουρανίας Στ. Σκοπελίτη μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, με ΑΦΜ 998102480 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό α) της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», πρώην εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 997165432 και β) του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατοίκου Αθήνας, επί της οδού Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, κατά Νόμον ευθυνόμενο, ως ομόρρυθμο μέλος – εταίρο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 997165432, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, πιστό αντίγραφο από το από 6/2/2020 έτους και ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ **ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ** της πρώτης και κατά των 1) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που είχε τη έδρα της στην Αθήνα οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, νομιμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ 997165432, και ήδη αγνώστου έδρας και διαμονής και 2) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κάτοικο Αθήνας, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, κατά Νόμον ευθυνόμενο ως ομόρρυθμο μέλος-έταιρο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που είχε τη έδρα της στην Αθήνα οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, νομίμως εκπροσωπούμενης ΑΦΜ 997165432, και ήδη αγνώστου έδρας, και εις χείρας των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΤΕ», όπως νομίμως εκπροσωπούνται, και εδρεύουν στην Αθήνα Αττικής, εις εκτέλεση δια αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 4557/2018 Αποφάσεως του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, όπως επιδόθηκε νόμιμα στους καθών, με την από 29-11-2019 α' επιταγή προς πληρωμή, όπως προκύπτει με τις υπ’ αριθμ. 8506Ζ/3-12-2019 και 8714Ζ/27-12-2019 εκθέσεις επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΚΟΥ, επιτασσόμενες ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ στους καθ’ ων οποιοδήποτε ποσό μέχρι του συνολικού ύψους για το οποίο γίνεται η κατάσχεση δηλαδή μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (6.166,47 €), και στα όρια του νομίμου και του κατασχετού της απαιτήσεως κατά των καθ’ ων η εκτέλεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., αλλά να το κρατήσουν και να το αποδώσουν νόμιμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A». Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αριστοτέλης Χαλακατεβάκης ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΣΥΝ. ΠΕ. ΑX..ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377 FAX.: 210 8822669 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ 11/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ΘΕΜΑ 1) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Αχ. Παράσχου 145 , 2ος όροφ., στις 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 05/03/2020 , στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα. Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει τελικά στις 12/03/2020, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα. Αθήνα 17/02/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
PrintButton

14-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2525 Δ /13-02-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ 067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 28-01-2020 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 562/29-01-2020 και ΕΑΚ 20/29-01-2020 πράξη κατάθεσης β) πράξη της γραμματέως με την οποία αναφέρει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής Επίσης ο πάνω προς ον η επίδοση καλείται κατά την ένορκη εξέταση μαρτύρων στις 12/03/2020 και ώρα 11:00 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου γ) η από 10-2-2020 παραγγελία της πάνω δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η ενάγουσα ζητάει: να αναγνωρισθεί κύρια, νομέας και κάτοχος της αποθήκης (2) του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής, στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού (4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ 050350128001/0/2 και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 13-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος π. Πανταζής,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670 κατόπιν της από 12-02-2020 έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Κικής Σέκιου, πληρεξούσια των 1. Ιωάννη Γραμμένου και 2. της Βασιλικής Γραμμένου, κατοίκων απάντων Καστοριάς, οδός Γ. Παλαιολόγου αρ.5 επέδωσα με την υπ'αριθ. 7357 B/13-02-2020 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Χρυσόστομο Τσιόλα του Γεωργίου, κατοίκου πρώην Δισπηλιού Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ αριθ. πρωτ.486/18-06-2019 αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών του κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς στα ακίνητα με αριθμούς ΚΑΕΚ 230190702059/0/0 ΚΑΕΚ 230190702063/0/0 και ΚΑΕΚ 230190702062/0/0 Καστοριά 13-02-2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 597/28-09-2018 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Νίκαιας υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Νίκαιας ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% επί ενός οικοπέδου συνολικής επιφανείας 542,00 τμ με μία ισόγεια οικία επιφανείας κύριων χώρων 106 τμ και βοηθητικών χώρων 61,00 τμ που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου στην τοπική κοινότητα Λοκρίδος της Δημοτικής ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στην περιφερειακή κοινότητα Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας του ως άνω ακινήτου ήτοι το ποσό των 157.285,64 (όπως αυτή προσδιορίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ) με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 20 Δεκεμβρίου 2019 Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ) Ακτή Μιαούλη 35-39 210 4292259, 6944628380 Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 224/23-1-2019 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) του ανήκοντος - στον Βασίλειο Λούγαρη του Νικολάου δυνάμει του με αριθμό 31.677/2-7-1998 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτη Γκέγκιου - δικαιώματος ψιλής κυριότητας με ποσοστό 100% επί του υπό τον αριθμό 2 διαμερίσματος του ισογείου αποτελούμενο εκ τριών δωματίων, χώλλ, κουζίνας, οφφίς και λουτρού επιφανείας 64 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 71/οοο ευρισκομένου σε πολυκατοικία κείμενη στον Κορυδαλλό και επί της διασταύρωσης των οδών Αγίας Βαρβάρας στην οποία φέρει τον αριθμό 14 και Σερρών 5Α με ελάχιστο τίμημα το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 20-12-2019 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 18/16-1-2018 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) του ανήκοντος - στην Βικτωρία συζύγου Αθανασίου Ρέππα δυνάμει του με αριθμό 10.823/29-8-1990 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αποστολάτου – δικαιώματος ψιλής κυριότητας με ποσοστό 100% επί της υπό στοιχεία Α-2 οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου αποτελούμενης ακ δύο δωματίων,τραπεζαρίας, χώλλ, λουτρού και κουζίνας επιφανείας 60,48 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 85% και ΚΑΕΚ 050450210001/0/6 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ευρισκομένης σε οικοδομή έτους κατασκευής 1981 κείμενη επί οικοπέδου στην Δραπετσώνα στη θέση Καλοκαιρινού και επί της διασταύρωσης των οδών Αναπαύσεως 55 και Καλοκαιρινού 68 (πρώην 112) τίμημα όχι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 30-1-2020 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:40 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 1514Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 3456 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απογράφου 3426/13) δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση να καταβάλλει στην πρώτη το ποσό των (40.093,62) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 02-12-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των (40.740,62) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:41 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 1515Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 3458 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απογράφου 3428/13) δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση να καταβάλλει στην πρώτη το ποσό των (31.637,90) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 02-12-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των (32.284,90) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2499Β/12-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος κάτοικος Γιαννιτσών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για λογαριασμό του Ντένη Μιχαηλίδη του Μιχαήλ πρώην κάτοικο Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής την από 12-01-2020 Εφέσεως του εν Αθήναις εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.), νομίμως εκπροσωπουμένου, ως καθολικού διαδόχου του άλλοτε Ν.Π.Δ.Δ. «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», Α.Φ.Μ. 997072577, Δ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με Αριθμό Κατάθεσης 38/2020 της 21-01-2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, με την οποία: ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνει δεκτή. Να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση. Να συζητηθεί η υπόθεση στην ουσία της, να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή και να επιδικασθεί υπέρ μας ολόκληρο το αξιούμενο ποσό των 16.566,56 ευρώ που αφορούσε η αγωγή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος Π. Μελά αρ. 5 Γιαννιτσά Τηλ. 23820-28366 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4793Δ’/12-02-2020 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 754/20-12-2019 αγωγής των: 1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή του Ιωάννη, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ. Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης «μουλκ», ανά ½ εξ αδιαιρέτου στην κάθε ενάγουσα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885) στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ. Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω ένορκης βεβαίωσης. Ρόδος, 11 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Θεοδ. Καρφάκη, πληρεξουσίου του Ιωάννου Γυπαράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ. Μήτρου 5, επέδωσα με την με αριθμό 5657Ε'/26.7.2019 έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Λιουντμίλας Ντανίλισιν του Μιχαήλ, υπηκόου Ουκρανίας, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ. Μήτρου 5 και ήδη άγνωστης διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20.6.2019 αγωγής που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό / ειδικό αριθμό κατάθεσης 56064/4874/2019, με την οποία ζητεί να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ τους γάμου, που τελέστηκε στις 26.9.2000 στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης Αττικής, θα συζητηθεί δε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, στις 4.5.2020 με αριθμό πινακίου Α1-34, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής αυτής, στον τόπο και χρόνο που προαναφέρονται. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ιφιγένεια Γκούλιου ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Κ ΙΩΝΙΑΣ Ταχ. Κωδικ.: 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πληροφόρ.: ΧΑΡΑΛ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ Τηλεφ.: 2132111509-1510 FAX: 2104006075 E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: 3115 ΘΕΜΑ: «Περίληψη της 3002 / 10-02-2020 Διακήρυξης μας περί εκποίησης πετρελαιοειδών εμπορευμάτων» Ο Διευθυντής του Δ Τελωνείου Ε.Τ.Σ. Πειραιά διακηρύσσει ότι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 έως 13.00 δημοπρατούνται στο Τελωνείο μας τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή), κυριότητας Δημοσίου. Α): DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ Δ.Κ.: 2710201130 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C: 729.114 Β): ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON ΒΙΟ Δ.Κ.: 2710124500 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C: 17.518 Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης και οι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Α' κατηγορίας (ΝΟΜΟΣ 3054/2002). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο Αζητήτων του Τελωνείου μας (Τηλ. 2132111509 και 510). Κερατσίνι: 11-2-2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΖΑΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ Με τις κάτωθι εκθέσεις του Εισηγητού Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» εκποιούνται ενώπιόν του πτωχευτικά ακίνητα και κινητά, ήτοι: α) 1469/2019 έκθεση: ακίνητο εντός σχεδίου στο Δήμο Κυπαρισσίας στη θέση "Λεμονιά", μετά των επ' αυτού κτισμάτων: αποθήκη υπογείου 264,50 m2, 4 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων υπογείου 24 m2 εκάστη, κατάστημα ισογείου 371,50 m 2, κατάστημα Α' ορόφου 64,50 m, κτισμένα επί οικοπέδου 933.47 m2 • με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 345.000,00 €, β) 1468/ 2019 έκθεση: αγρός (γήπεδο), εκτάσεως 40.000 m2 (περισσότερη ή λιγότερη), στη θέση "Δένδρα" Δουρσανάδες περιφέρειας Δένδρων Τυρνάβου μετά των επ' αυτού κτισμάτων ενιαίο συγκρότημα εργοστασίου, δηλαδή: 1) κύρια αίθουσα 1.496 m2. 2) κτήριο 1.468 m2 • 3) πτέρυγα γραφείων 734m 2, 4) υπόστεγο 212 m2, 5) κτίριο ψυγείων 595 m2, 6) λεβητοστάσιο 320 m, 7) ζυγιστήριο 20 m2, 8) αντλιο­στάσιο 11 m2 • με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης. 1.134.000,00 €, γ) 1470/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο άρτο και οικοδομήσιμο στην περιοχή Αγροκτήματος Αγχιάλου δήμου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, εκτός σχεδίου και ζώνης, επιφανείας 22.273,50 τ.μ. μετά κτισμάτων: 1) ισόγειο αποθηκευτικό χώρο 5.000 τ.μ. (πατάρι 635.75 τ.μ.. κτίριο γραφείων 600 τ.μ. ήτοι 300 τ.μ. ανά όροφο). 2) ισόγειο βιομηχανική βοηθητική αποθήκη 1.490 τ.μ., 3) υποσταθμό ΔΕΗ (κτίσμα) 57,50 τ.μ.. 4) μηχανοστάσιο - αντλιοστάσιο 132 τ.μ. με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 1.969.668,75 €, δ) 1465/ 2019 έκθεση: αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εμβαδού 8.158.60 τ.μ. εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης στη θέση''ΜΠΟΤΑ'' (ΒΙΠΕ) Κορωπίου (Ηφαίστου 61), με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 1.125.000,00 €. ε) 1673/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο στην περιφέρεια του χωριού Πηνειάς, της Κοινότητας Φαρκαδόνος Νομού Τρικάλων, θέση "Καλαμάκι", επιφανείας 13.550 τ.μ. κατά τους τίτλους κτήσης και 13.195 τ.μ. με νεώτερη καταμέτρηση, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης το ποσό των 22.200,00 €, στ) 1778/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο με δώδεκα (12) ελαιόδενδρα και τα κτίσματα που υπάρχουν σ' αυτό στη θέση "Προφήτης Ηλίας" του Δήμου Στυλίδας έκταση2 2.51 7 τ.μ. με κτίσμα το οποίο λειτουργούσε ως εργοστάσιο εμφιαλώσεως νερού επιφανείας 418.00 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 126.000,00 €, ζ) 1780/2019 έκθεση: αγροτική έκταση 21.386,85 τ.μ. σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης και με νεότερη καταμέτρηση 21.390,76 τ.μ., το οποίο προήλθε από τη φυσική συνένωση επτά επιμέρους αγροτεμαχίων, στη θέση «ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ» της Κοινότητας Καλυβίων Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 315.000,00 €, η) 1779/2019 έκθεση: γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά ισογείου οικοδομής, κείμενο στη θέση "Τεμάχι" ή "Καμάρες" ή "Τσούλου" ή "Σταθοπούλου" του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, στο 1° χιλιόμετρο της Ε.Ο. Πύλου - Μεθώνης, συνολικής επιφάνειας 6.271,30 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης. Επί του γηπέδου αυτού, εκτός σχεδίου πόλης, άρτιου και οικοδομήσιμου, υφίσταται ισόγεια οικοδομή (αποθήκη) επιφανείας 1.257,40 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 522.847,00 €. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση των τιμών που αναφέρονται στις εκθέσεις, θ) 1668/ 2019 έκθεση: συγκρότημα πλυστικό, εμφιάλωσης νερού, πάγια, κινητά από το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στη Στυλίδα Φθιώτιδας, θέση "Προφήτης Ηλίας", με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 30% (Β' Μείωση), ήτοι με ποσό 24.775,87 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι: 16.517,24 €. ι) 1667/2019 έκθεση κινητά πράγματα (ράφια, δοκίδες, θάλαμοι, καταψήξεις κ.λ.π.) στις αποθήκες στη θέση "ΤΣΑΪΡΙΑ" στην Κομοτηνή, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά 30% (Α' μείωση) από την τιμή απογραφής τους, ήτοι 13.664,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 9.109,33 ευρώ. ια) 2939/2019 έκθεση δύο (2) φορτηγά που βρέθηκαν στο 6° χιλ. Ε.Ο. Χαλκίδας - Ν. Αρτάκη, ήτοι: α) το υπ' αριθμ. πλαισίου JT 121 LHA20042794, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με τιμή εκποίησης 450,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 300,00 ευρώ και β) το υπ' αριθμ. πλαισίου CH 3850281 4823134, μάρκας MERCEDES ΤΥΡΕ 1619, με τιμή εκποίησης 3.600,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 2.400,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00' στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως, Φ.Π.Α. και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020 Ο Σύνδικος της πτωχεύσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 - ΚΙΝ.: 6944775755 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 281/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά (Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 280/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.120 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2. Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00- 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3°ς όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 800,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες, ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 , 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 13.02.2020 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.119 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού 381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο 248,50τμ. Η δημοπρασία θα γίνει την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 -10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1 /10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ,ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 13.02.2020 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΡΜΕΣΟΝΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΕΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. Τηλ.: +30 210 4099 100 Fax: +30 210 4099 101 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 45/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 44/2020 Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 44/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 12/02/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) ΕΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. Τηλ.: +30 210 4099 100 Fax: +30 210 4099 101 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 42/2020 Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 42/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 11/02/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)
PrintButton

12-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Εδεσσας κ. Ιωάννη Οικονόμου πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή ως εκ του νόμου αντίκλητο κατά τις διατάξεις των άρθρων 134- 135 ΚΠολΔ του Μαυρομάτη Γενναδίου του Θεοδοσίου, ΑΦΜ 0788958269, κατοίκου τκ Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 20-11-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Τακτική Διαδικασία) απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτού, με την οποία αιτείται τα εν αυτή και στο αιτητικό αυτής διαλαμβανόμενα. Μετά της κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπ΄ αριθμόν 125/30-12-2019 εκθέσεως καταθέσεως και της εν συνεχεία ταύτης πράξεως της Γραμματέως του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη Μετά της κάτωθι αυτής και από 4-2-2020 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 10535Γ/10-2-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 10/02/20209 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Μιχ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (AΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12.863/9.6.2011 πράξης του Σ/φου Πειραιώς Στέφανου Βασιλάκη, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με την με αρ. πρωτ. 15174/30.6.2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30.6.2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 11-2-2020 (αρ. εκθ. 1392ΣΤ), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, την από 10-2-2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, της πρώτης προς τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών. Με το ανωτέρω έγγραφο γνωστοποιείται στον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, ΑΦΜ 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, ότι αναφορικά με την από 3-10-2019 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 79284/2258/9-10-2019 αγωγή της πρώτης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την οποία θα καταθέσουν προτάσεις την 17η/2/2020, θα λάβουν ένορκη βεβαίωση του κάτωθι μάρτυρά τους κ. Ανδρέα Λεμπέση του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου Β’, αρ. 50Α, κατόχου του με αρ. ΑΗ 517514 ΔΑΤ, εκδοθέντος την 31.12.2008 από το Τ.Α. Δραπετσώνας, ΑΦΜ 068609250/ΔΟΥ Νίκαιας-Κορυδαλλού. Ο παραπάνω μάρτυρας, κ. Ανδρέας Λεμπέσης, θα δώσει ένορκη βεβαίωση την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.00 πμ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως 14, και τον καλεί να παραστεί νόμιμα κατά την εξέτασή του, διαφορετικά και σε περίπτωση απουσίας του, του δηλώνει ότι θα διενεργηθεί η λήψη της ένορκης βεβαίωσης ερήμην του. Γίνεται μνεία, ότι η κατάθεσή του μάρτυρα θα χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων της ως άνω αγωγής ή και σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή μετά ματαίωση δικάσιμο. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί στην εξέταση μαρτύρων. 11-2-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις έντεκα ( 11 ) του μηνός Φεβρουαρίου του (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:35π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Χειριδη Βασίλειο του Ευαγγέλου και της Χαραλαμπίας, με ΑΦΜ: 062555625, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 78 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10393 / 11-02-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5159/2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Βασίλειου Φ. Καλογερόπουλου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (95.690,37.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 699/2015 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις δεκατέσσερις ( 14 ) του μηνός Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου του ως άνω οφειλέτη, ήτοι: το υπ’ αριθμόν (17) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο σε Α’ εσοχή ορόφου επιφανείας (52,00)τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (44/1000) που βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (259,31)τ.μ. κείμενο στην Αθήνα και επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 78. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των Ευρώ (30.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5159/2020 Κατασχετήρια Έκθεση Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Καλογερόπουλου Βασίλειου. Αθήνα, 11/02-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την εβδόμη (7η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10.25 π.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8376/7-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27 Ιανουαρίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 29-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8173/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 893/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 86 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 10 Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 7-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 35/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και το δ.τ. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΔ - ΕΑΠ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, και εγκρίθηκε το από 1/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα επτά έντεκα (37) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, όπως αυτά αναλύονται στο από 1/11/2019 καταστατικό και διατάχθηκε η εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο Βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3156 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80 ΤΚ 18532 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6881Ε/07.02.2020 Εκθεση Επίδοσης της δικ. Επιμελήτριας κ.Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου του Εφετείου Αθηνών που έχει έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΛΕΚΟ ΚΑΚΟΛΥΡΗ του Τάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών, αριθ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 07.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των 1) Ευαγγέλου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, οδός Παρροδικού Συλλόγου Αμερικής αριθ. 9, με ΑΦΜ 030954236, 2) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ανδρέα, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος αρ. 37, με ΑΦΜ 007020056 και 3) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ευαγγέλου, κατοίκου Λονδίνου στη διεύθυνση Kilburn High Road 369 Α Flat Β NW67QB, με ΑΦΜ 150876760 εναντίον του απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους αυτή, να ανακληθεί η υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) να διαταχθεί η εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης που ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας την 27.6.1997, στον τόμο 245 με αύξοντα αριθμό 41868 για το ποσό των 1.690.000 δραχμών ή 4.959,64 ευρώ επί του αναλυτικώς περιγραφόμενου στην άνω υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) ενδίκου ακινήτου τους και να καταδικασθεί ο καθού στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης με ΓΑΚ 96294/2019 και ΕΑΚ 12157/2019, με χρονολογία κατάθεσης 05.11.2019 του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ με αριθμό πινακίου 1, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο και ότι το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, καθώς επίσης παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αίτησης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ' αριθ. 6881Ε/07.02.2020 ο Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ». Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3300935 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 18-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3841366 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Α΄ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1 ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληρoφoρίες : Αγ. Μακρής Τηλέφωvo : 213.130.7210 TELEFAX : 210-77.78.745 Αριθ.πρωτ.: 81181 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» ΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 28 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών , όπως τροποποιήθηκε με την παρ 5 του άρθρου 32 του ν.4509/2017 (Α΄201) και του άρθρου 63 παρ.1 έως 5 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την ύπαρξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την ανάγκη πλήρωσής της και 3. Τα Π.Δγματα 81/8-7-2019 (Α΄ 119), 83/9-7-2019 (Α΄ 121) και 84/17-7-2019 (Α΄ 123) Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε Τους ενδιαφερόμενους δικαστικούς λειτουργούς για πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, Μεσογείων 96, Τ.Κ.11527, Αθήνα) σχετική αίτηση διορισμού, συνοδευόμενη με τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής στις εφημερίδες ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω θέσεις Αντεπιτρόπων της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διορίζονται, εφ’ όσον έχουν είκοσι (20) έτη δικαστική υπηρεσία: α) Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων με διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό ή με πενταετή συνολική υπηρεσία στο βαθμό του Πρόεδρου Εφετών και στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και β) Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων με εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας. Αθήvα, 26 Νοεμβρίου 2019 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
PrintButton

07-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 721Β / 06-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΣΑΡΗ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΠΟΥΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Ιωάννη με ΑΦΜ: 105523811, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07-01-2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της Πουπακη Σταυρούλας, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 447/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3765/2020, Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, β) η από 16/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ευδοξία Μιχαήλ Ψυλλινάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμό 3.022Γ/05-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βατάτση αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, Εισαγγελικό πάρεδρο, για την εναγόμενη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία δια του μέλους της Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίου της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ακριβές αντίγραφο της από 22-01-2020 αγωγής [ τακτική διαδικασία ] της ως άνω ενάγουσας κατά της παραπάνω εναγομένης . Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και ζητά να γίνει δεκτή ως προς όλο αυτής το αιτητικό . Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παραπάνω αναφερόμενης αγωγής, να καταβάλλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό ποσό των 85.878,56 ευρώ . Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή . Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας . Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: η με αριθμό έκθεση κατάθεσης 32/2/27-01-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με ταυτόχρονη σημείωση του ιδίου παραπάνω γραμματέως με την οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1,2 ΚΠολΔ. Μέσα σε εκατό [100] ημέρες από την κατάθεση της παραπάνω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές . Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους . Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΑΡΕΔΡΟ,για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως αγωγής καθώς και στις οικίες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής . Διδυμότειχο 06-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αθανάσιος Ζαγκιόρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Με την υπ' αpιθμ. 3812γ'/4-2-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πειραιά Θεοχάρης Καραγιάννη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Ιωάννη ΣΑΒΒΑ του Ελευθερίου και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Χρυσούπολης Αττικής (Πηνειού 128 και Ασκληπιού 80) και ήδη αγνώστου διαμονής επίσημο αντίγραφο της υπ' αριθμ. 481/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), που εκδόθηκε επί της από 19-6-2017 και με αριθμ. καταθ. 548127/5437/2017 αγωγής διαζυγίου, που άσκησε η Παναγιώτα Γεωργιοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ανθής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος του Ιωάννη Σάββα, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η ως άνω αγωγή, απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους, που τελέσθηκε στις 20 Ιουνίου 1998 στο Ίλιον Αττικής κατά το τυπικό του δόγματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά και καταδικάσθηκε ο εναγόμενος στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, η οποία ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 10-1-2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κλεονίκη Μαστροδημήτρη Περίληψη δικογράφου Με την υπ. Αρ. 8229(Γ)/5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Απαζίδη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για την εναγόμενη Πένκα (PENKA) Βασίλεβα (VASILEVA) του Βασίλ και της Βασίλεβ συζ. Θωμά Πασόγια αγνώστου διαμονής πιστό αντίγραφο της από 29-1-2020 αγωγής διαζυγίου κατά αυτής απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαννιτσών με αριθμό κατ. 63/31-1-2020 και δικάσιμος η 24-3-2020 με την οποία ζητά να λυθεί δικαστικά ο νόμιμος θρησκευτικός τους γάμος ο οποίος τελέσθηκε την 31 -5-2008 στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Γιαννιτσά για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη η εναγόμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αναστασία Δαρδανελιωτη Πλαστήρα 53Α Γιαννιτσά Τηλ. 2382082937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2835/05-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, ΑΦΜ 121314656, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, αρμοδίου για την εκτέλεση, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία ‘’CELLMATE GROUP LIMITED Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης’’, που έδρευε στη Λεμεσό Κύπρου και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 414/04-02-2020 Αποσπάσματος της με αριθμό 413/30-01-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, κατά του Θωμά Ζιώγα του Σπυρίδωνα και της Κυράτσως, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Ξεροβουνίου, αρ. 2, με ΑΦΜ 033467359, Δ.Ο.Υ Χολαργού, με επίσπευση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με ημερομηνία πλειστηριασμού στις δεκατέσσερις (14) του μήνα Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05.02.2020 Η πληρεξούσια Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου στο Ρέθυμνο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης συνολικής επιφάνειας χώρων 1.100 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 800 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 300 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ στην οδό Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ, οδός Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο, και στο τηλέφωνο 28310-21131 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11754 β Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή Τρίτη (23η) του μηνός Ιανουαρίου 2020 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:35 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Φραγκίσκας Κουρσάρη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Κωνσταντίνο ΜΠΟΡΣΗ του Ιωάννου, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-09-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ: 76641/2019 και ΕΑΚ: 7533/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέα Βασίλειου Βαρβαρήγου ως και άλλης πράξης του ίδιου, πινάκιο Δ και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 27-02-2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακροατήριο Α2, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Εισαγγελέας ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Φραγκίσκα ΚΟΥΡΣΑΡH Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11606 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Κυριάκου Κουμπή πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον DANO AUREL, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 9/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (διαδικασία αρθρ.681 Α΄Κ.Πολ.Δ.) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία: δικάζει ερήμην του εναγομένου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των (100) ΕΥΡΩ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στο ενάγον ο καθένας εις ολόκληρο το ποσό των (4.534,46) ΕΥΡΩ νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στους εναγόμενους το ύψος των οποίων ορίζει στα (120) ΕΥΡΩ. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Ο παραγγέλων πληρ. Δικηγόρος Κυριάκος ΚΟΥΜΠΗΣ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11609 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11506/2019 και ΕΑΚ:113/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 11, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8386Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν. Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Χατζητζανάκη Όλγας, πληρεξούσιας του Παναγιώτη Πατεράκη του Αντωνίου, κατοίκου Κισσάμου Χανίων (ΑΦΜ 028283670), επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό της Αικατερίνης Κουρκουνάκη του Γεωργίου και της Μάρθας, πρώην κατοίκου Χανίων, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.6, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 20-12-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου 204/2019 και Τακτική Διαδικασία (Νέα), με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, διά της εκδοθησόμενης παρά του Δικαστηρίου σας αποφάσεως και για τους στο ιστορικό της παρούσας ειδικά αναφερόμενους λόγους, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00), νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας αγωγής και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, και να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της εναγόμενης από της τελεσιδικίας της απόφασης που θα εκδοθεί, διάρκειας δύο (2) ετών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου, προς γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας την συνάμα: α) να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χανιών εντός προθε¬σμίας εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της παρούσας αγωγής προτάσεις και να προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδι¬καστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των εκατό ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων -δεκαπέντε ημερών- κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Επισημαίνε¬ται ρητά, ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη, και γ) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας αγωγής και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8385Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν.Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Λεδάκη Αθηνάς, πληρεξούσιας της εδρεύουσας στα Χανιά και επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε”, με ΑΦΜ 999185082 και αριθμό ΓΕΜΗ 075475558000, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Γεώργιο Καλογεράκη του Μιχαήλ και της Γεωργίας με ΑΦΜ 127730546, επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό του Νικολάου Βεργανελάκη του Βασιλείου και της Ειρήνης, τέως κατοίκου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ.58 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 28-11-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου ΜΑΜ 592/2019 και Διαδικασία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με τη παρά πόδας αυτής και ταυτόχρονης Πράξης Ορισμού Δικάσιμου της κ. Δικαστή του ως άνω δικαστηρίου, Αλεξάνδρας Γιάκα, Προέδρου Πρωτοδίκών, που ορίζει δικάσιμο για την 05-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 και με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 186 και φύλλο 254 επί του ποσοστού “..2/10 αδιανεμήτως και αδιαιρέτως οικίας κείμενης επί της οδού Μελετίου Μεταξάκη Νέας Χώρας Χανίων, απαρτιζόμενης εξ ενός ημιυπογείου διαμερίσματος εξ έξι βοηθητικών δωματίων μη κατοικήσιμων, εις τον πρώτο όροφο εκ τεσσάρων δωματίων εις τον δεύτερο εκ τεσσάρων δωματίων, συνολικής εκτάσεως 815,15τ.μ”, και να καταδικασθεί ο καθ' ου στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, και σύμφωνα με την από 05-12-2019 επισυναπτόμενη υπ'αριθμ. 467/2019 Πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών του ως άνω Δικαστηρίου, Θεοφάνη Ντάκουλα, δέχεται τη με αριθμ. 2153/ 28-11-2019 αίτηση, ορίζει συντομότερη Δικάσιμο για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΜΑΜ592/28-11-2019 αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), την 18η Φεβρουαρίου 2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος δε προς συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11608 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11509/2019 και ΕΑΚ:114/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11607 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11515/2019 και ΕΑΚ:115/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 13, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη Κοινοποιηθείσας Έκθεσης Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Αποβολή και Εγκατάσταση) Με τις με αριθμούς 1.579Δ & 1.580Δ/05.02.2020 εκθέσεις επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Μαρίας Γιαλελή του Βασιλείου, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας Αγγελική Χρ. Κυριαζή για τους ήδη αγνώστου διαμονής καθ ών: 1. ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και τη Αρετής, κατοίκου Ν. Ηράκλειο Αττικής και 2. ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και της Αρε τής, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, πιστό και επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 3.197/22.01.2020 έκθεσής μου αποβολής και εγκα- τάστασης και ειδικότερα: Απέβαλα τους ως άνω καθ ών 1. Πέτρο Νι- κολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής και 2. Κοσμά Νικολοθα- νάση του Γεωργίου και της Αρετής, από ένα αγρό έκτασης 14.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΑΤΟΣ» τ.κ. Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός Ζώνης Αναδασμού, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 αρτιότητας 6.000,00 τ.μ.), άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει γύρωθεν βόρεια με αγροτικό δρόμο, νότια με αποστραγγιστικό αγω- γό και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με ιδιοκτησία Μα- ρίας Τσιρίκου (τμήμα του ιδίου υπ. αρ. 628 τεμάχιο αναδασμού) δυτι- κά με το με αριθμό 627 τεμάχιο αναδασμού πρώην ιδιοκτησίας Γερ. Αρδαγάνη και ήδη ιδιοκτησίας Αυγουστίνου δεδομένου ότι, με τις ήδη νόμιμα μεταγραμμένες στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα- κείου Γαστούνης την 17.03.2009 στο τόμο 628 και αριθμούς 36 και 37 αντίστοιχα, με αριθμούς 6.529 και 6.530/07.11.2008 περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων της Συμβολαιογράφου Γαστούνης Αναστα σίας Παπαδημητροπούλου, εκπλειστηριάσθηκε το άνω ακίνητο και κατακυρώθηκε στην άνω επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως τελευταία υπερθεματίστρια και ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΑ σ΄αυτό την υπέρ ης η κατά κύρωση Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθμός 04, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ώστε να κατέχει, νέμεται και διαθέτει το ως άνω ακίνητο, ως κυρία αυτού, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αμαλιάδα 05 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Β. Γιαλελή Καραϊσκάκη 07-Αμαλιάδα Τηλ.: 2622022265 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3143 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00πμ έως 10:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 150,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 180,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393Α ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 393Α στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30πμ έως 11:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 100,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 120,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 429Α ΣΤΗN ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 429Α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 300,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 360,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 29 ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 29 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00πμ έως 09:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 500,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 600,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3146 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την περισυλλογή με σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου (εκτιμώμενη ποσότητα 40 οχημάτων ανά έτος), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκποίηση θα γίνει με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:30πμ έως 10:00πμ (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 390,00€ ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες: -€ 100 για κάθε συλλεχθέν ΙΧ αυτοκίνητο -€ 120 για κάθε συλλεχθέν φορτηγάκι βαν ή με καρότσα - € 140 για κάθε συλλεχθέν φορτηγό αυτοκίνητο - € 30 για κάθε συλλεχθέν δίκυκλο όχημα 3. Η σύμβαση θα διαρκεί έως 31-12-2021. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (390€) επί 40 (υπολογισθέντα προς συλλογή οχήματα για 1 έτος), δηλ. 1.560,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 40, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. 5. Πληροφορίες & έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 Ο Δήμαρχου καα Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 102903 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3730/185/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147225 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΜΑΝΔΡΕΖΑ’’, του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 103431 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3735/186/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147423 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ’’, του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020 Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Με τη δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης καθώς και λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε αυτή είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
PrintButton

20-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3.190/18.02.2020 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, πληρεξούσιου του Χαράλαμπου Καλαϊτσίδη του Σταύρου και της Βέρας, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σόλωνος αριθ. 20, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Ναταλία Ριμπάλκο του Βαλεριϊ, πρώην κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 49 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 06.02.2020 ΑΓΩΓΗ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Εχει δε, Γενικό Αριθμό 1144/2020 και Ειδικό Αριθμό 635/2020, Αριθμό Αίτησης Εξαίρεσης: 0, κατάθεσης στην Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά και ορίζεται δικάσιμος η 05.06.2020, ώρα 09.00 στον Β' όροφο, αίθουσα 218, με Πινάκιο: Γαμικών Διαφορών, Αριθμό: 5, όπως καλείται να παραστεί, με τα αιτήματα του αιτούντα: α) να γίνει δεκτή η παρούσα, β) να λυθεί ο γάμος των διαδίκων που τελέσθηκε την 04η.02.2009 στο Δημαρχείο Αιγάλεω Αττικής, συνταχθείσης προς τούτο της με στοιχεία: αριθμός 28, τόμος 188, έτος 2009 ληξιαρχικής πράξης γάμου του ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ και γ) να καταδικασθεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική δαπάνη. ΑΘΗΝΑ 18.02.2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8573Ε/17-2-2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων Εμμανουήλ 1 Φυτράκη, κατοίκου Χανίων, οδός Περίδου αρ. 14, επιδόθηκε κατόπιν της με ημερομηνία 17-2-2020 έγγραφης παραγγελίας του Τσουρουνάκη Ιωάννη, κατοίκου Χανίων, οδός Κριάρη αρ. 40 Μέγαρο Πάνθεον (ΑΦΜ 045648198 Α-Β Δ.Ο.Υ. Χανίων) πληρεξουσίου δικηγόρου της ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του Αριστείδη και της Μαρίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Πύργου Καστελίου Κισάμου Χανίων (ΑΔΤ Ν961438, ΑΦΜ 049515147), στην κα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ για τον SALAMI (ΣΑΛΑΜΙ επων.) MANSUR ( ΜΑΝΣΟΥΡ όνομα) του ESHGHALI ή ESGΚALI σύμφωνα με το Δ.Α.Τ.) (ΕΣΓΚΑΛΙ πατρων) και της GOLGHADAM (ΓΚΟΛΓΚΑΝΤΑΜ μητρών) με ΑΦΜ 143603404 της Α'-Β' Δ.Ο.Υ. Χανίων, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 741550 Δ.Α.Τ. κατοίκου Χανίων (τελευταίας γνωστής διαμονής) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 18/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παρά πόδας της αίτησης βρίσκονται: Α) η υπ' αριθμ. ΜΑΜ 573/18-11-2019 έκθεση κατάθεσης της αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, Β) η με ημερομηνία 18/11/2019 Πράξη της Δικαστή Ασπασίας -Μαρίας Ρήμου Προεδρεύουσας Πρωτοδίκη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικάσιμος για την συζήτηση της υποθέσεως στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χανίων η 10η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 υπό τον όρο κοινοποίησης της παρούσας αίτησης στον καθ' ού η αίτηση πέντε (5) ημέρες πριν την δικάσιμο, με επιμέλεια της αιτούσας, Γ) η με ημερομηνία 17/2/2020 παραγγελία του Τσουρουνάκη Ιωάννη δικηγόρου πληρεξουσίου της αιτούσας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων νια τον SALAMI (ΣΑΛΑΜΙ επων.) MANSUR (ΜΑΝΣΟΥΡ όνομα) του ESHGHALI ή ESGΚALI σύμφωνα με το Δ.Α.Τ.) (ΕΣΓΚΑΛΙ πατρων.) και της GOLGHADAM (ΓΚΟΛΓΚΑΝΤΑΜ μητρών) με ΑΦΜ 143603404 της Α'-Β' Δ.Ο.Υ. Χανίων, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 741550 Δ.Α.Τ. κατοίκου Χανίων (τελευταίας γνωστής διαμονής) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν στην ανωτέρω πράξη ορίζεται, άλλως η συζήτηση θα γίνει και ερήμην του. Χανιά 17/02/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΡΙΑΡΗ 40 - ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ. 28210 97265 - 6937 245474 ΑΦΜ 045648198 Δ.Ο.Υ Χανίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθ. 8/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και εγκρίθηκε το από 04/11/2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, που έχει ως σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) του ως άνω καταστατικού. Αθήνα, 18/02/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1319/2020 έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση της «AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Λεωφ. Κηφισίας 199-Αθήνα) που εκπροσωπεί νόμιμα την «AIG EUROPE SA», με ΑΦΜ 996898851, επέδωσα στην κα Φωτεινή Δανιηλίδου, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για τον αγνώστου διαμονής Εμμανουήλ Τσάκαλο του Αθανασίου, άλλοτε κατοίκου Αμυγδαλεώνα / Παλιού Ν. Καβάλας, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης γακ85900-εακ8494/2019 και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ' αυτή. Ημερομηνία συζήτησης: Τετάρτη, 18-03-2020, 09.00 π.μ., αριθμός πινακίου 4, αίθουσα 1. Καβάλα, 05-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Μητροπόλεως 10-Καβάλα Τηλ. 2511111289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 6370Γ΄/22-1-2020 και 6371Γ΄/22-1-2020 εκθέσεις επιδόσεων εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθησαν στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, αντίστοιχα δια λογαριασμό των εναγομένων: α) Καλλιόπης συζ. Χαραλάμπους ΒΑΡΔΗ, το γένος Ιωάννου και Γεωργίας Γιαννούλη (2η εναγόμενη) και β) Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης (3ος εναγόμενος), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα της από 10/01/2020 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 17/01/2020 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4096/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 135/2020, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 17/01/2020 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά των ως άνω εναγομένων και κατά του Χαράλαμπου ΒΑΡΔΗ του Γεωργίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Τομπάζη αρ. 14 (1ος εναγόμενος), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 21.908/17.5.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλης Μπολιώτη – Καπερώνη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 18.5.2010 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 116 και με α/α μεταγραφής 377 από τον 1ο εναγόμενο και την 2η εναγόμενη στον 3ο εναγόμενο απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου, προκειμένου από την κατάσχεση και εκπλειστηριασμό αυτών να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των εις αυτήν ιστορούμενων απαιτήσεων της ενάγουσας εις βάρος του 1ου εναγόμενου και της 2ης εναγομένης. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένων να παραστούν όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή τους απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 18/2/2020 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 6372Γ΄/22-01-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, δια λογαριασμό του Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης, πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/01/2020 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 17/01/2020 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4098/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 136/2020, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 17/01/2020 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά του ως άνω (1ου εναγόμενου) και κατά της τελούσας σε πτώχευση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Α.Ε.», με έδρα στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας αρ. 112 (ΑΦΜ 099937868), νομίμως εκπροσωπούμενης από την σύνδικο Γεωργία Αθανασάκου του Γεωργίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους 98-100 (2ης εναγόμενης), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 5793/7-7-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Στενιώτη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 8-7-2015 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 126 και με α/α μεταγραφής 251 από τον ως άνω 1ο εναγόμενο στην 2η εναγόμενη απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα εν γένει δικαστικά έξοδα της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή του απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 18/2/2020 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 6450Γ/14.2.2020, 6451Γ/14.2.2020, 6452Γ/14.2.2020 και 6453Γ/14.2.2020 εκθέσεις επιδόσεων εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας των κ.κ. Χ.Α. Κόκοτα και Π.Ν. Πασαδέλη, υπαλλήλων και εκπροσώπων στην προκειμένη περίπτωση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα (Σταδίου 40), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως οιονεί καθολική διάδοχος, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, επεδόθη στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Παναγιώτα Γ. Μπαλαδήμα, αντίστοιχα δια λογαριασμό των κάτωθι εταιρειών: 1) «ΚΑΠΑ ΠΑΟΥΕΡ ΝΕ», 2) «PORTO LEONE FINANCE SA», 3) «ΕΒΕΡΛΑΣΤ ΑΕ» και 4) «ΚΑΒΟ ΠΑΠΑ ΝΕ», που έδρευαν στον Πειραιά (Φίλωνος 131), όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, και ήδη αγνώστου έδρας και εγκατάστασης, η από 13/02/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, της πρώτης προς τις ως άνω εταιρείες, απευθυνόμενη ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, με την οποία γνωστοποιείται ότι με την αρ. 3356/11.12.2012 έκθεση αποβολής και εγκατάστασης του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθήνας Ιωάννη Φιλ. Χαβαλέ, και εις εκτέλεση του Α΄ εκτελεστού απογράφου της με αρ. 88/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) η πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, προέβη στην αποβολή των άνω εταιρειών από τη χρήση γραφείου του έβδομου (7ου ) ορόφου επιφανείας 40 τ.μ. που βρίσκεται στον Πειραιά (Φίλωνος 131), ως κυρία του ακινήτου. Επειδή από την άνω διαδικασία της αποβολής έχουν απομείνει κινητά πράγματα των άνω εταιρειών, όπως ήδη αυτές γνωρίζουν, καλούνται αυτές όπως εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ως άνω εξωδίκου διαμαρτυρίας, όχλησης και δήλωσης προσέλθουν να παραλάβουν τα εναπομείναντα κινητά τους, προς αποφυγή άσκοπων διαδικασιών. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν εντός της ως άνω προθεσμίας τους γνωστοποιείται ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεννόηση παρακαλούνται όπως έρθουν σε επαφή με τον αρμόδιο κ. Ιατρού Χρήστο τηλ. 210-3263915, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/2/2020 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 7/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (Εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» (προσαρμογή αυτών με το Ν. 2725/99 όπως ισχύει). Αθήνα 17-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ' αριθ. 2697Γ' έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα της Δικηγόρου Αθηνών, Νικολέτας Βασ. Μυλωνά, πληρεξουσίας του Κωνσταντίνου Μούσιου του Νικολάου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Εθν. Αντίστασης, αριθ. 185, επιδόθηκε προς την Εισαγγελέα Πρωτοδ. Αθηνών κ. Ελλη-Θάλεια Συροπούλου για την Κατερίνα Φλεκιβτσούκ του Μιχαήλ και της Χαλίνας, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 185 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αρ. 266/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της με αριθμό κατάθεσης αίτησης: 81623/10286/25-09-2019 του πρώτου κατ' αυτής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο διατακτικό της η ανωτέρω απόφαση Δικάζει ερήμην της καθής, Δέχεται την αίτηση, Αναθέτει προσωρινά αποκλειστικά στον αιτούντα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, Βαϊας - Ιωάννα και Νικολάου Μούσιου, Καταδικάζει την καθ' ής στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος, τα οποία ορίζει το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. ΑΘΗΝΑ 13-02-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 3569Δ/12.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Παπανικολάου του Αναστασίου, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, Θεσσαλίας 211 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 2/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (διαδικασία μικροδιαφορών) για γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία αναγνωρίστηκε ότι δεν έχει πληρωθεί η διαλυτική αίρεση της πλήρους καταβολής του τιμήματος που περιέχεται στο υπ’ αριθμ 36.870/1991 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Σπύρου Ηλία και Ρίνας Μπούρα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Α΄ Κορίνθου, στον τόμο 416, με α.αρ. 358, λόγω πλήρους εξόφλησης του τιμήματος. Αθήνα, 18/2/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου,με έδρα στην Αθήνα, Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 18-02-2020 έγγραφης παραγγελίας του Βασιλείου Παπαδόπουλου, Πρόεδρου και νομίμου εκπροσώπου του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ.25, νομίμως εκπροσωπούμενου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2584/19-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, για λογαριασμό του ADEN BASHIR του SHARIFOMAR, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Φερρών αρ.59 και νυν αγνώστου διαμονής, την με αρ. πρωτ 72/18-02-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πρώτου ΠΡΟΣ τον δεύτερο με το επισυναπτόμενο και από 18-02-2020 έντυπο αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, με την οποία το πρώτο δηλώνει στον δεύτερο τον οποίο προσέλαβε με την από 1/1/2020 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ότι επειδή απέχει από τις 4/2/2020 από την εργασία του (Διερμηνέας) και τον ενημερώνει ότι από τις 16/2/2020 είναι σε ισχύ η οικειοθελής αποχώρησή του και θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ΑΘΗΝΑ 19-02-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ Περίληψη Εξώδικης Πρόσκλησης Μαρίας Δεληγιάννη του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών Γερανείων 14 ΠΡΟΣ Μontaser Anwar Assad Yacoub του Anwar Assad και της Isis Mata, καθηγητή Πανεπιστημίου, αγνώστου διαμονής. Την 30-05-19 υπογράψαμε την με αριθ. 21663 Σύμβαση Συμφώνου Συμβίωσης στη Συμβολαιογράφο Ευσταθία Μπόλτση, Αιόλου 100-Αθήνα, και κατατέθηκε στο Ληξιαρχείο Ρεθύμνης με Χαρακτηρ. Αριθ. Ασφαλείας: 440630000001-50441337-29/07/2019. Παρά ταύτα εγκαταλείψατε την κοινή κατοικία μας στο Ρέθυμνο Κρήτης θέση Σπηλιάρη και πήγατε σε άγνωστη διεύθυνση, ενώ εγώ μετοίκησα στην Αθήνα, Γερανείων 14. Σας καλώ την 6-3-20 και ώρα 12:00 στην γραφείο της συμβολαιογράφου Ευσταθίας Ηλία Μπόλτση Αθήνα- Αιόλου 100, άλλως αφού παρέλθουν 3 μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης θα προβώ με μονομερή δήλωση στη λύση της ως άνω Σύμβασης Συμφώνου Συμβίωσης. Αθήνα 12-2-2020 Η εξωδίκως προσκαλούσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 1.021/19-02-2020 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη 61α και Βρανά, με Α.Φ.Μ. 999931359, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για τον ΙΕΣΟ (ΙΕΣΟΥΑ) – ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΦΕΛΟΥΣ του Μωυσή και της Ρεϊνά, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Οινόης αρ. 44 και πρώην κατοίκου ΗΠΑ, 8315 Woobridge LN Maineville Ohio και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 026243699,, την από 18.02.2020 ΑΝΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, Κωνσταντίνας Χ. Παπαζαφειροπούλου Συμβολαιογράφου Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αριθ. 4 και, με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε, ενώπιόν της στις 05 Φεβρουαρίου 2020, για τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο Ευαγγελία Ξυπνητού. Αθήνα 19-02-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 14.02.2020 Εξώδικης Δήλωσης μετά του συνημμένου σε αυτήν εντύπου 5. Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού Στην Αθήνα σήμερα την 17η-02-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 14.02.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το νόμιμο της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ", η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη και Αρτέμιδος 1, με Α.Φ.Μ. 997546658, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4682/17.02.2020 έκθεσή μου επίδοσης για την Μαρία - Σοφία Κομπογιάννη του Στεφάνου και της Γεωργίας πρώην κάτοικο Γούναρη 31 Άνω Γλυφάδα και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 14.02.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ της ως άνω εταιρείας Προς την Σοφία Κομπογιάννη Μάρα του Στεφάνου και της Εεωργίας κατοίκου Γούναρη 31 Άνω Γλυφάδα, με ΑΦΜ : 148870730, Ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής. Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" και η Σοφία Κομπογιάννη Μάρα συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργασίας από την 1-11-2019, παρόλα αυτά η τελευταία δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτή, μη τηρώντας την ουσιωδέστερη εκ των συμβατικών της υποχρεώσεων, ήτοι εκείνη της παροχής εργασίας εκ μέρους της. Επειδή έως και σήμερα δεν έχει προσέλθει στην εργασία της, όπως άλλωστε υποχρεούται, της δηλώνεται με την παρούσα, ότι έχει χωρήσει οικειοθελής της αποχώρηση ήδη από την 14-2-2020, η οποία θα δηλωθεί εμπροθέσμως στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Με την ως άνω Εξώδικη Δήλωση συγκοινοποιείται το ΕΝΤΥΠΟ 5. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 17-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με 3368 -Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αντωνίας Σαράντου ως πληρεξουσίας των 1) Γαρυφαλιάς χήρας Αντωνίου ΓΙΑΡΕΝΟΥ του Αντωνίου θυγ Χαραλάμπους ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,κάτοικο ΔΚ Επιταλίου ΔΕ Βωλακα Δήμου Πύργου Ηλίας ΑΦΜ 105245056 2) Μαρίας ΔΕΔΕ του Παναγιώτη και της Ειρήνης,κάτοικο Αθηνών,οδός Ορφανίδου αρ 6, ΑΦΜ 033490326, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,για λογαριασμό του JAMES COULIADES του Christ (Τζειμς ΚΟΥΛΙΑΔΗ του Χρήστου ) πρωην κατοικο ΗΠΑ,883 E.Brighton Ave Suracuse N.Y. 13205 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι συνέπειες του νόμου, ακριβές αντίγραφο της από 09-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατ΄ αυτ απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με Γεν ΑρΚατ 2604 /2020 και ΕιδΑρΚατ 296 /2020 πράξη της Γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2) η από 14-01-2020 πράξη της ιδίας γραμματέας με την οποία γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, με την ζητούν Να γίνει δεκτή η αγωγή τους με σκοπό,αναγνωριζομένου δικαστικός του δικαιώματος συγκυριότητας επι του καθενός από τα περιγραφόμενα στην αγωγή ακίνητα,διαταχθεί η αυτούσια διανομή αυτών και ειδικότερα να διαταχθεί δικαστικώς η αυτούσια διανομή όλων των ακινήτων και να λάβουνε α) οι ενάγουσες κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή κατά ποσοστό ½ εξ αδιαίρετου η κάθε μία ολόκληρη και αυτούσια την υπο στοιχεία Ι-1 επαγγελματική αποθήκη,β) οι εναγόμενοι κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ολόκληρες και αυτούσιες τις ιδιοκτησίες Υ-4 αποθήκη και την υπ αριθ 100 διαμέρισμα των Σπετσών,άλλως να διαταχθεί η δια πλειστηριασμού πώληση καθ ενός από τα διανεμητέα ακίνητα Να διορισθεί υπάλληλος πλειστηριασμού, οποιοσδήποτε συμβολαιογράφος Αθηνών. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική τους δαπάνη,καλούμενος συγχρόνως να παραστεί ενώπιων του Ειρηνοδίκη Αθηνών στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 20-05-2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:10 και ή στις 22 Μαΐου 2020,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 κατά την εξέταση των μαρτύρων τους, Γεωργίου Γιάρενου του Αντωνίου και της Γαρυφαλλιάς,άνεργου κάτοικο ΔΚ Επιταλίου ΔΕ Βωλακα Δήμου Πύργου Ηλίας και Δημητρίου Οικονόμου του Παντελή και της Κλεοπάτρας,εισοδηματία,κάτοικο Αθηνών (Αγ Μελετίου αρ 103),προς απόδειξη των ισχυρισμών τους. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 1023 Γ / 13 -2-2020 εκθέσεως εττιδόσεως του Δικ. Εττιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Σταμ. Πρόφη εττιδόθηκε ττρος τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου δια τον Πέτρο ΜΥΛΩΝΑ πρώην κάτοικο Λαυρίου Αττικής, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμ. 70 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/12/2018 Αγωγής της εδρεύουσας στην Κερατέα Αττικής, οδός Κέκροπος, αριθμός 20, Ο.Ε με την επωνυμία «Α. ΠΟΛΥΖΟΣ- Ζ.ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (6.460,45) ευρώ για τα τιμολόγια του έτους 2017 και το ποσό των (11.000,87) ευρώ για τα τιμολόγια του έτους 2018 και συνολικά το ποσό (17.461,32) με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστεί. Και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ: 14/2020 και ΕΑΚ 2/2020 της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου. Συνέχεια αυτής σημείωση του ιδίου, με την οποία αναφέρει τις προθεσμίες σύμφωνα με το νόμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα όπως καταθέσει προτάσεις στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λαυρίου έως τις 16-4-2020. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν Λαμβάνονται υπόψη. Αθήνα 13 Φεβρουάριου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 1022 Γ7 / 13 -2-2020 εκθέσεως εττιδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Σταμ. Πρόφη εττιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου δια τον Πέτρο ΜΥΛΩΝΑ πρώην κάτοικο Λαυρίου Αττικής, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμ. 70 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/12/2018 Αγωγής της εδρεύουσας στην Κερατέα Αττικής, οδός Κέκροπος, αριθμός 20, Ο.Ε με την επωνυμία «Α. ΠΟΛΥΖΟΣ- Ζ. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (12.552,13 ) ευρώ για τα τιμολόγια του έτους 2018 με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστεί. Και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ: 13/2020 και ΕΑΚ 1/2020 της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου. Συνέχεια αυτής σημείωση του ιδίου, με την οποία αναφέρει τις προθεσμίες σύμφωνα με το νόμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα όπως καταθέσει προτάσεις στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λαυρίου έως τις 16-4-2020. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν Λαμβάνονται υπόψη. Αθήνα 13 Φεβρουάριου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3381Γ/10-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», όπως αυτή προέκυψε μετά από την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «BELLVER CANDELA HELLAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» με δ.τ. «BELLVER CANDELA HELLAS ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ 999367664 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-10-2019 ΚΛΗΣΗΣ (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ: 17786/2019, EAK: 428/2019, η οποία κατατέθηκε στις 22/01/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Πινάκιο: ΜΠ, Αριθμός: 10, Αίθουσα / Γραφείο: Αίθουσα 2, Ημερομηνία: 08-05-2020, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 19/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3448Γ/19-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOPLANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «FRIGOPLANT ΕΠΕ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, με Α.Φ.Μ 999710876 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05-11-2019 ΚΛΗΣΗΣ (Διαδικασία Ανακοπές) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου με ΓΑΚ: 234/2020 και ΕΑΚ: 1/2020, η οποία κατατέθηκε στις 15/01/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Πινάκιο: Ανακοπές, Αριθμός: 5, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο Α, Ημερομηνία: 20-03-2020, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 09:00, με κοινοποίηση / επίδοση νόμιμα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 19/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3380Γ/10-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δ. Ρουμπεση 9, με Α.Φ.Μ 079068815 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-12-2019 ΚΛΗΣΗΣ (Μισθώσεις-Πιστωτικοί Τίτλοι) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ: 3008/2019, EAK: 639/2019, η οποία κατατέθηκε στις 21/01/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Πινάκιο: ΜΠ, Αριθμός: 9, Αίθουσα / Γραφείο: Αίθουσα 2, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 19/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμὸ εκποιήσεως ἀκινήτων : • Ἑνὸς Γραφείου (κενού), επιφανείας 35,27τ.μ., στο β΄ ὀρόφο πολυκατοικίας επί οδού Παν. Τσαλδάρη (Πειραιῶς) αρ 6 στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς (περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 28.797,25€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 62,28τ.μ, στο γ΄ ὀρόφο, πολυκατοικίας επί της ὁδού Σπετσῶν 6, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς (περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλάχιστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 30.828,60€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 46,00τ.μ., στο ε΄ὀρόφο, πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ Νεκταρίου 5, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς(περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 21.859,20€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 56,00τ.μ. στο ἰσόγειο πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ Μεγίστης 33, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς (περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 22.680,00€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 30,00τ.μ., στον δ΄ ὀρόφο, πολυκατοικίας στην ὁδὸ Μεγαλουπόλεως 1, στὸ Δῆμο Καλλιθέας, Νομοῦ Ἀττικῆς. Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 13.662,00€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 47,48τ.μ. στον α΄ ὀρόφο πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ Ἰωαν. Δροσοπούλου 59, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς (περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 23.502,60€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 33,97τ.μ. στον δ΄ ὀρόφο πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ 28η Ὀκτωβρίου (Πατησίων) αρ 92, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς. Τιμὴ ἐλαχίστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 19.689,00€. • Ἑνὸς διαμερίσματος (μισθωμένου), επιφανείας 37,95τ.μ. στον α΄ ὀρόφο, πολυκατοικίας στὴν ὁδὸ Σκύρου 20, Ἀθήνα, στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, Νομοῦ Ἀττικῆς (περιοχή Κυψέλη). Τιμὴ ἐλάχιστης πρώτης προσφορᾶς καὶ ἐλαχίστου ὁρίου τιμήματος ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 8.500,00€. Ἡ ὡς ἄνω δημοπρασία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευὴ, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα από 10:00 έως 11:00 πμ στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (Πλ. Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἰθάκης, εντός ΙΝ στο ισόγειο). Σὲ περίπτωση ποὺ, η δημοπρασία, κηρυχθεῖ ἄγονος (δια ορισμένα ή όλα τα ως άνω ακίνητα) θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν Παρασκευὴ 13 Μαρτίου 2020 στὸν ἴδιο χῶρο καὶ τὴν ἴδια ὥρα. Πληροφορίες θὰ δίνονται κατὰ τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες στὸ τηλέφωνο 210-8227845 ἀπὸ ὅπου καὶ θὰ προμηθεύονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ τοὺς ὅρους τῆς δημοπρασίας. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ 82100 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3282/18-02-2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, του Π.Δ. 34/95 και τις με αριθμ.: 23/12-11-2019 & 3/05-02-2020 αποφάσεις του Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, την 04/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μμ. στο γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, για την εκμίσθωση κυλικείου στον χώρο του Νοσοκομείου Χίου. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να ενημερώνονται από το site του Νοσοκομείου www.xioshosp.gr και την διαύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: τηλ. 2271350222, mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και FAX 2271044311 υπεύθυνος Αικ. Κωνσταντίνου. ΧΙΟΣ 18/02/2019 Για το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου Η Διοικήτρια α/α ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1635 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 85 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Στυλίδας με εύκολη πρόσβαση σε πεζούς και οχήματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως την 11η Μαρτίου 2020. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, Τηλέφωνο 22383-50134 και FAX 2238024783. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Στυλίδα 19.02.2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
PrintButton

15-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις 8984/7-11-2019 και 8999/8-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικ/κου επιμελητή Εφετείου Πειραιά Άγγ. Αγγελίδη, κατόπιν παραγγελίας του Αντ. Μαλαγάρη, δικηγόρου Αθηνών, επιδόθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφα της από 10-6-2019 (αρ. ΓΑΚ 72024 ΕΑΚ 1795/2019) κλήσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της Ισαβέλλας Μπισάι κατά των καθ' ων εναγομένων Παναγιώτη Βασ. Φωτόπουλου, πρώην κατοίκου Αθηνών Μπουκουβάλα 43-45 και ήδη αγνώστου διαμονής και Δημητρίου Βασ. Φωτόπουλου πρώην κατοίκου Πειραιά Υψηλάντου 151 Β και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές, καλούνται να παραστούν στη συζήτηση της από 15/3/2013 (ΓΑΚ 79691 ΕΑΚ 8837/2013) αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 30/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. κτίριο 6 αίθ. 6 πιν. Η4 (ΜΟΝ) με αρ. πιν.10 Αθήνα, 8/11/2019 Ο δικ/κος επιμελητής Άγγ. Αγγελίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αρετή Μαρία Ε. Κανέλλου, με Α.Φ.Μ. 064493000, κάτοικος Αιγάλεω Ικτίνου αρ. 25, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Φυλακτού Παλάβρα κατοίκου Περιστερίου Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 23, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της εδρευούσης στις Αχαρνές Αττικής Τατοϊου αρ.116 ΑΕ με την επωνυμία ZACO ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία τροφίμων αντιπροσωπείες εισαγωγές διανομές και με τον διακριτικό τίτλο ZACO ΑΕΒΕ νόμιμα εκπρ/νης με ΑΦΜ 094254743 ΗΡΘΑ ΚΑΙ ΕΠΕΔΩΣΑ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ' αριθμόν 2570Α/31-1-2020 έκθεση επίδοσής μου για την εναγόμενη Αννα Ν. Τζανέτη πρώην κάτοικο Αθηνών Μιχαλακοπούλου αρ. 105 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30-4-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ' αυτής απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, (τμήμα μικροδιαφορών) η άνω αγωγή κατατέθηκε με ΓΑΚ 5376 & ΕΑΚ 209/30-12-2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Φυλακτό Παλάβρα και ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση στις 14 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ.στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αχαρνών έκθεμα μικροδιαφορές αρ. (4 ) και αιτείται να καταβάλει το ποσό των (1.343,25 ευρώ ) στην ως άνω ενάγουσα, προς γνώση της και δια τας νομίμους συνεπείας καλούμενη όπως παραστεί κατά την ως άνω δικάσιμο προς συζήτηση. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αρετή Μαρία Ε. Κανέλλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3.164/03.02.2020 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ευάγγελου Ι. Μιλίλη, πληρεξούσιου της Σωτηρίας Κόλλια του Δημητρίου και της Γαρυφαλλιάς, κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Χαριλάου αριθ. 36, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Κανταρέλη του Βασιλείου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθ. 65 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 16.12.2029 ΑΙΤΗΣΗ και με Γενικό Αριθμό 110574/2019 και Ειδικό Αριθμό 13987/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου του πρώτου κατά της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 17η.03.2020 - Τρίτη, ώρα 09:00, με Αριθμό Πινακίου: 60, όπως καλείται να παραστεί, με τα εξής αιτήματα, 1) να γίνει δεκτή η αίτηση, 2) να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, 3) να υποχρεωθεί ο αντίδικος: α) να αποδώσει την κατοχή του οχήματος με δ.σ. SKODA, τύπου Octaνia, μαύρου χρώματος, με αριθ. Πινακίδας ΖΗΝ-7850, β) να χορηγήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, ώστε να κατατεθούν για την οριστική διαγραφή του, καθότι το συγκεκριμένο Ι.Χ., λόγω των υπέρογκων οφειλών που έχει δημιουργήσει σε τέλη κυκλοφορίας, δημόσια φορολογική υποχρέωση και τροχονομικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., είναι φύση αδύνατο να κυκλοφορεί καθότι ήδη παράνομο, ή επανακυκλοφορήσει νομίμως ή να πουληθεί σε νέο ιδιοκτήτη με την διαδικασία της μεταβίβασης, αφού στερείται και την σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής σημάτων τελών κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα φορολογικά οριζόμενα που διέπουν τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, γ) να υποχρεωθεί όπως προσέλθει αμέσως στην αρμόδια εφορία τηρήσεως και καταθέσει την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ώστε να τεθεί δια δηλώσεώς του/μας, σε οριστική ακινησία, δ) να ακινητοποιήσει αμέσως το αυτοκίνητο εφόσον είναι σε χρήση και σε κίνηση σε συγκεκριμένη οδό και αριθμό της επιλογής του και να γνωστοποιηθεί το σημείο αυτό, για τις νόμιμες διαδικασίες, για την ιδιοκτησιακή και φορολογική απεμπλοκή της αιτούσας. Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας και την αμοιβή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικό Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρ . 6985Β΄/ 13-2-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελητρίας του Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου ,κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου, πρώην κατοίκου Πολιτείας Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Πλουτάρχου αρ. 41 και Σοφοκλέους αριθμός 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθμόν 1314/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ,με την συνεχόμενη και από 12-2-2020 παραγγελία προς επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσομένου όπως καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εταιρεία τα ακόλουθα ποσά : 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο : (€7.992,03) , 2) Για επιδικασθέντες νόμιμους τόκους (€574) , 3) Για επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα : (€400), 4) Για τέλη απογράφου : ( €97,98) πλέον ( € 19,59) υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά (€117,57), 5) Για το παρόν αντίγραφο με αντιγραφικά δικαιώματα : (€10) , 6) Για τη σύνταξη της παρούσης επιταγής : ( €50), 7) Για παραγγελία προς επίδοση κα επίδοση αυτής ( €70). ΄Ητοι συνολικά το ποσό των Ευρώ Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δεκατριών και εξήντα λεπτών (€9.213,60) και όλα τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση στης παρούσας, μέχρι την εξόφληση, άλλως θα επακολουθήσει είσπραξή τους με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν και επιπλέον (€100,00) για την προς τον δικαστικό επιμελητή εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητο και πληρεξούσιο δεκτικό καταβολής ορίζω τον υπογράφοντα την παρούσα δικηγόρο Πειραιά Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Α.Μ.1775 Δ.Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά οδός Σαχτούρη αρ. 15 τηλ. 210 4284680. Πειραιάς, 14 /2/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Αριθμ.1979Β/2020 έκθ.επιδόσεως Την 12η Φεβρουαρίου 2020 επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τον Ζαχαρία Χατζηζαχαρία του Αλεξίου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Λαγούδι» και νυν αγνώστου διαμονής και για τον Στέφανο Χατζηζαχαρία του Αλεξίου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Λαγούδι»), ακριβές αντίγραφο της από 29.01.2020 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 22/29.01.2020), με την οποία ο ενάγων Σπυρίδων Κάππας του Πέτρου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κω (περιοχή «Λαγούδι» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί αγρού, εκτάσεως 480 τ.μ. στη θέση «Λαγούδι» της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού του Δήμου Κω, με Κ.Μ. 2542 Γαιών Ασφενδιού στον τόμο 18 και στην σελίδα 3. Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιώ στους εναγόμενους ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών του ενάγοντος, ο τελευταίος θα εξετάσει ενόρκως το μάρτυρά του Νικόλαο Δανελλάκη του Μιχαήλ, ταξιτζή, κάτοικο Κω (περιοχή «Γιαπυλί» άνευ οδού και αριθμού) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 14.00 και τους καλεί να παραστούν. Άλλως η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει ερήμην τους. Κως 14.02.2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 6731 Β’/30.01.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευανθίας Δημητρακοπούλου επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Ελλη -Θάλεια Ν. Συροπούλου, για τον εναγόμενο Σπυρανδρέα Σταύρακα του Γεωργίου και της Σταματίας, πρώην κάτοικο Αθηνών (Πατήσια), οδός Φολεγάνδρου, αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16.12.2019 αγωγής (Οικογενειακό –Ειδικές Διαδικασίες) της ενάγουσας Χριστίνας Παππά του Γρηγορίου και της Ελένης, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Γρ. Αυξεντίου, αριθμ. 26, ΑΦΜ 045041665 κατά του ως άνω εναγομένου, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 114249/23.12.2019 και ΕΑΚ 11003/23.12.2019 , με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή της, να κηρυχθεί λυμένος, για τους στην αγωγή αναφερόμενους λόγους, ο γάμος της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε στις 01.03.1997, στις Αχαρνές Αττικής και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, σύμφωνα με τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να συμψηφισθεί η δικαστική τους δαπάνη λόγω της ιδιότητας τους ως συζύγων. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτησή της ως άνω αγωγής στις 26.10.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , στο κτίριο 4, αίθουσα 2, με πινάκιο Α7(ΜΟΝ) και αριθμό Πινακίου: 37. Αθήνα 12.02.2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρίνα Σαχινίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Τσαμπίκας Τσακίρη του Βασιλείου Τσακίρη και της Άννας Ζαραλίγκα, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Λακωνίας 37, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 14-2-2020, με την υπ’ αριθμόν 4374 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Λορέντς Λικάι του Ραμαντάν Λικάι και της Βιολέτα Λικάι (Lorenc Likaj του Ramadan Likaj και της Vjoleta Likaj), πρώην κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Λακωνίας 37 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12 Φεβρουαρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 11930/19-07-2016 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Φυλής, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 13-2-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 6.822Ε'/29-1-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου, επιδόθηκε στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο η από 07-01-2020 αγωγή της Κωνσταντινίας Μάρκου του Δημητρίου συζ. Αντωνίου ΟΚΑΜΠΗ, κατοίκου Λαμπρινής Αττικής, οδός Ουρανουπόλεως, αριθ. 60-62, με Α.Φ.Μ.: 035735065 κατά του Αντωνίου ΟΚΑΜΠΗ του Αμάρ, πρώην κατοίκου Λαμπρινής Αττικής, οδός Ουρανουπόλεως αριθ. 60-62 και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έλαβε Ε.Α.Κ. 808/2020 και Γ.Α.Κ.: 7061/2020, και αριθμό πινακίου Α7/37 (Μον), που ορίζει χρόνο συζήτησης την 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , στην αίθουσα 2, του κτιρίου 4 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την παραπάνω αγωγή η ενάγουσα ζητεί: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να κηρυχθεί με απόφαση του Δικαστηρίου λυμένος ο γάμος της με τον εν διαστάσει σύζυγό της που τελέστηκε κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την 16-7-1994 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναστασίας στον Περισσό Αττικής και να καταδικασθεί ο εναγόμενος εν διαστάσει σύζυγός μου στην εν γένει δικαστική της δαπάνη, καλούμενον αυτόν να παραστεί, όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 12-02-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ιφιγένεια Θ. Γκούλιου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια του ΝΠΔΔ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εδρεύον στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενου ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Eνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), κατόπιν παραγγελίας και εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Μαρίας Γεωργουλή και δυνάμει της υπαριθ. 8779β/11-2-2020 έκθεσης επίδοσης της δικ/κης επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ελένης Πρασσά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής Σκουφά 14 και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 31-1-2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας με αριθ. Κατάθεσης ΓΑΚ 474/ ΕΑΚ 5/2020 με την οποία ζητά (το ΝΠΔΔ ΕΦΚΑ) να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό των 5001,03 ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση, για του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν (αγωγή) και ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της η 11-6-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 9π.μ. στο κατάστημα του ανωτέρω δικαστηρίου αίθουσα/γραφ. -- πινάκιο ΑΥΤ αριθμός 4, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Δίνεται η εντολή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 11-2-2020 Η δικαστική επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια του ΝΠΔΔ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εδρεύον στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενου ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Eνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), κατόπιν παραγγελίας και εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Μαρίας Γεωργουλη και δυνάμει της υπαριθ. 8781β/11-2-2020 έκθεσης επίδοσης της δικ/κης επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ελένης Πρασσά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής Σκουφά 14 και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 31-1-2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας με αριθ. Κατάθεσης ΓΑΚ 474/ ΕΑΚ 5/2020 που ζητά να γίνει δεκτή και ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της η 11-6-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 9π.μ. στο κατάστημα του ανωτέρω δικαστηρίου αίθουσα/γραφ. -- πινάκιο ΑΥΤ αριθμός 4, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Δίνεται η εντολή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 11-2-2020 Η δικαστική επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Αριθμ. 11737Γ/10-2-2020 έκθεση επίδοσης Την 10η Φεβρουαρίου 2020 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τη Χρηστίνα ή Χρηστίνη Ιωάννου Παππούλη συζ. Σταύρου Γεωργίου Θωμά, κάτοικο στο παρελθόν Αντιμάχειας Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αρ. κατ. 99/ΜΤ12/2020), με την οποία ο ενάγων, Μιχαήλ Κασσίου του Μηνά, κάτοικος Ζηπαρίου Κω, ζητά να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα Κτηματολογικά βιβλία εγγραφής του Κτηματολογίου Κω - Λέρου, επί των ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό Κ.Μ. 1535 γαιών Αντιμάχειας, στον τόμο 10 και στη σελίδα 7 και υπό Κ.Μ. 251 Α γαιών Αντιμάχειας, στον τόμο 19 και στη σελίδα 164. Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων είναι εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (5-2-2020) και παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Κως, 13-2-2020 Ο πληρεξ. δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 15/01/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ζαχαρούλα Θ. Καλύβα, ως πληρεξούσια της Ζωής συζύγου Αγγέλου Αλεξέλη, το γένος Δημητρίου και Μαρίας Χαλβαντζή, κατοίκου Καματερού Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4251/20.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 30/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης, για την Κωνσταντίνα χήρα Παναγιώτη Κιουρκατιώτου, το γένος Νικολάου και Κωνσταντίνας Τσελεπή, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γ Α Κ: 98282/2019 και Ε Α Κ 4490/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με χρόνο συζήτησης την 30-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο 4, με Έκθεμα:ΜΚ2 και Αριθμό 11, με ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να καταδικασθεί η εναγομένη σε δήλωση βουλήσεως με περιεχόμενο ότι έχει εξοφληθεί, πλήρως και ολοσχερώς το τίμημα που πιστώθηκε με το με αριθ. 37.154/23-11-1964 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Νικολάου Παρασκευοπούλου και πως κατόπιν τούτου να αρθεί η διαλυτική αίρεση του άρθρου 202 του Α.Κ. και το λεπτομερώς περιγραφέν στο ιστορικό της παρούσας ακίνητο να ανήκει στην πρώτη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 10/12/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Αγαθονίκη Διον. Τεμπονέρα, ως πληρεξούσια της Ευαγγελίας Καραχάλιου του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, Νέα Ζωή, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4218/09.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 28/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, κατά του Μουχάμαντ (Μυhammad) Γιασίρ (Υasir) του Αρίφ και της Αζίζ, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 107069/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9898/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 4 Αίθουσα 3, με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου: 19 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ τους γάμος, που έγινε την 26η Ιανουαρίου 2012 στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης Αττικής. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 23/01/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Αριστέα Παραδείση του Μιχαήλ και της Μάρθας, κάτοικο Πειραιά, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4278/31.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, την από 23/01/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ), της πρώτης για τον ΟLEKSII (Ολέκσιι) ΗΑLUSHCHAK (Χαλουστσάκ) του VLADIMER (Βλαντιμέρ) και της ΕLIZAVET (Ελιζάβετ), πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Πλαστήρα, αριθμός 39 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω Εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση γνωστοποιείται η πρόθεση της πρώτης να λυθεί το υπ’αριθμόν 7912/19-04-2018 σύμφωνο συμβίωσης που συντάχθηκε από την συμβολαιογράφο Πειραιώς Ελένη Επαμεινώνδα Βασιλειάδου, άλλως γνωστοποιείται και δηλώνεται πως μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1β του Ν. 4356/2015 θα προβεί η πρώτη στην μονομερή συμβολαιογραφική λύση του καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για τη λύση και διακοπή του ως άνω συμφώνου συμβίωσης. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες : Δ. Κρεντήρα / Γ. Πισπίτσου Τηλ.: 213.2018744 / 213.2018709 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΒ2ΩΩΡ7-ΜΚΖ) Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους προστασίας ή/και πρωτόκολλα ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους προστασίας ή/και πρωτόκολλα ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του Δήμου.. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: α. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής τους δράσης καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/1986, ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα αρ. 11 έως 17 και παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. β. Πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πράξη αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις). γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. δ. Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και δημιουργίας ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας. στ. Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ για απόδειξη ξένης γλώσσας). Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την δημοτική περίοδο. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Λ. Κύπρου 68, 164 52 Αργυρούπολη, πληροφορίες Δ. Κρεντήρα & Γ. Πισπίτσου, τηλ. 2132018744, 709) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 – 15:00), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1916 ΕΔΡΑ: ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. 37001 Α.Φ.Μ.: 096131449 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: 24260 22450 FAX: 22950 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΗΛ.: 24260/22685 FAX: 22805 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 Η πρόταση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κατά την κρίση σας είναι επιστημονικά αποδεκτά για την καλλιεργητική φροντίδα των δένδρων αχλαδιάς και μηλιάς και για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. Οι προδιαγραφές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, κ.λπ. που θα προσφερθούν, κατά την κρίση σας, να εντάσσονται πλήρως στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Στην πρότασή σας, να αναφέρετε, την αρχική τιμή κατά μονάδα, το ποσοστό έκπτωσης για κάθε προσφερόμενο είδος, τη δέσμευση ότι η τιμή και η έκπτωση θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα που θα είναι σταθερές οι τιμές, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ποσοτήτων, το χρόνο παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο παρεχόμενης πίστωσης, την επιστημονική υποστήριξη, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι θα καταστήσει την προσφορά σας πιο αξιολογήσιμη και αξιόπιστη. Γίνεται μνεία ότι θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον μειοδότη. Οι ενσφράγιστες προσφορές να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συν/σμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 28/02/2020. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα ορίσει το Δ.Σ. του Συν/σμού και θα σας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού. Ζαγορά, 14/02/2020 Για τον Αγροτικό Συν/σμό Ζαγοράς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.
PrintButton

13-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με τη με αριθμό 211/2020 έκθεση του Εισηγητή πτώχευσης της επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ, που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (Καραολή και Δημητρίου 53), με ΑΦΜ 037022509, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 084914902000, εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα καθώς και πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 25% σε σχέση με την τιμή εκποίησης της 1475/2019 Έκθεσης, ήτοι με τιμή α’ προσφοράς 41.212,50 ευρώ. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 2046Δ/7-2-2020, 2049Δ/7-2-2020, 2047Δ/7-2-2020 και 2048Δ/7-2-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σπυρίδωνα Ν. Γιαννακόπουλου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθανασίου Θεοδόση, πληρεξούσιου 1) της Ελένης συζ. Άγγ. Παρασκευόπουλου και 2) των νόμιμων κληρονόμων της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, ήτοι α) του Νικολάου Ζεγκίνογλου του Μιχαήλ και β) της Δέσποινας θυγ. Μιχαήλ Ζεγκίνογλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των εναγόμενων, 1) Μάριον-Μαρτίνα Ντεμόν, χήρα Διονυσίου Παυλή, πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 045130742, 2) Μαργαρίτας Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Αγ. Φανουρίου 9 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 145927098, 3) Γεωργίου Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Στρατηγού Κεφαλά 32 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 115509836 και 4) Δέσποινας – Διάνας Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, αντίγραφα της υπ’ αριθμ. 54/2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (με επιταγή προς πληρωμή και αριθμό απογράφου 21/2005). Η απόφαση αυτή: Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν 1.899,17 ευρώ στην πρώτη ενάγουσα και 1.476,25 ευρώ στη δεύτερη ενάγουσα, νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της Αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφληση. Κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση. Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενους με την από 30-1-2020 επιταγή προς πληρωμή, να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος, στην ενάγουσα Ελένη συζ. Άγγ. Παρασκευόπουλου και στους νόμιμους κληρονόμους της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, το συνολικό ποσό των 9.640,87 ευρώ νομιμότοκα και σύμφωνα με τις διακρίσεις της άνω επιταγής. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 11/2020 άδεια εκποίησης ακινήτου – διάταξη της Εισηγήτριας της πτώχευσης του πτωχού Δημητρίου Νικολακάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Ληλαντίων αρ. 195, Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην άνω άδεια εκποίησης ακινήτου - διάταξη, ακίνητη περιουσία, και συγκεκριμένα ένα ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας 361,38 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους (πατάρι) επιφάνειας 132,22 τ.μ., το οποίο έχει χτιστεί σε μια αυτοτελή, ανεξάρτητη, χωριστή οριζόντια κατ’ έκταση ιδιοκτησία (κάθετη) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων δέκα οκτώ και 0,17 (618,17), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 724/1000 εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χαλκίδας, του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνοικία Ζ΄, στο Ο.Τ. 890 και επί της οδού Ληλαντίων αρ. 195, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (173.400 €). Η εκποίηση θα γίνει την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 17η Μαρτίου 2020, την 24η Μαρτίου 2020 και την 31η Μαρτίου 2020, και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 12 Φεβρουαρίου 2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 281/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά (Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 280/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Β΄ΦΑΣΗ)» με αριθμό «2019ΣΕ03700010», προϋπολογισμού 480.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ:€ 213.564,64 β. Κατηγορία Η/Μ:€ 66.100,87 γ. ΓΕ+ΟΕ 18%:€ 50.339,79 δ. Απρόβλεπτα:€ 49.500,80 ε. Αναθεώρηση:€ 7.590,12 στ. ΦΠΑ 24%:€ 92.903,09 ζ. Στρογγυλοποίηση:€ 0,69 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www. promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27 Φεβ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27 Φεβ 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.741,92 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 10 Φεβ 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

11-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η προσθήκη δύο άρθρων (24ο και 25ο) και η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21 και 23 του Μαΐου 1998 Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ», με έδρα το Περιστέρι, επί της οδού Τζων Κέννεντυ αριθμός 47 και σκοπούς αυτούς που αναγράφονται στο ανωτέρω τροποποιηθέν Καταστατικό του. Ταυτόχρονα, δε, επικυρώθηκε το από 20/10/2019 τροποποιημένο Καταστατικό του ανωτέρω Σωματείου. Αθήνα, 4/02/2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 28158) ΣΙΝΑ 30, ΑΘΗΝΑ, 10672 ΑΦΜ: 103607088-Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2103802025, ΦΑΞ: 2103817230 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθμόν 722Β/07-02-2020 εκθέσεως επίδοσης Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευδοξία Μ. Ψυλλινάκη επέδωσε προς τον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας της επιτάσσουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο « INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» η οποία ενεργεί με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” με έδρα του Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Φένιαν, Πάλμερστον Χάουζ, β’ όροφο. Δουβλίνο 2, αριθμός μητρώου 655516, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 ως οιονεί καθολικής διαδόχου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, ακριβές αντίγραφο αντιπεφωνημένο από το εις χείρας μας πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής προ πληρωμή με την οποία επιτάσσεται στον Πέτρο Κονιδάρη του Παναγιώτη και της Δήμητρας, πρώην κατοίκο Αθηνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής να καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (189.289,48 €), έντοκα νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αναλυόμενο σε επιδικασθέν κεφάλαιο ποσού 183.699,48 €, επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσού 5500€, σύνταξη της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 40 ευρώ, δαπάνη επίδοσης της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 50 ευρώ. Αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής επεδόθη στον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ που ορίζουν σχετικά για τις επιδόσεις δικογράφων σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής, για τον ήδη αγνώστου διαμονής εναγόμενο, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο τέλος της εκθέσεως επίδοσης ο κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της περίληψης διά των ενταύθα εκδιδόμενων ημερήσιων εφημερίδων «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3646/27.01.2020 Έκθεση Επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Θεοδώρας Νικολάου – Χαϊρη, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Σανταρόζα, αριθμ. 3, επεδόθη ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμ. 119, εδρευούσης Α.Ε. υπό την επωνυμία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένης, προς την Εισαγγελέα Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. ΕΛΛΗ – ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον Αναστάσιο Ομηρίδη του Παναγιώτη και της Ιφιγενείας, τέως κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κέκρωπος, αριθμ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14.01.2020 Αγωγής της πρώτης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας εναντίον του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην εταιρία για τις αναφερόμενες στην αγωγή αιτίες το ποσό των 39.042,13 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της εταιρίας. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση (κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄190/30.11.2019), με χρονολογία 08.01.2020, β) η με ημερομηνία 17.01.2020 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 460/17.01.2020 & ΕΑΚ 526/17.01.2020 - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή, όπως εν προκειμένω, είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 03/02/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Β. Μπούρας Αραχώβης 35 Αθήνα 2103820968 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 51/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα (γυναικεία ενδύματα) της πτωχής εταιρείας IMAGE M. Ε.Π.Ε. που αναφέρονται στην από 9.3.2018 αίτησή μου με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 80%, ήτοι 679,60 ευρώ, και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 453,06 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Με την υπ’ αριθμ. 52/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 12.1.2018 έκθεση απογραφής με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 60% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2018 Έκθεση, ήτοι 800,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 540,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 53/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ευρίσκεται στο βιομηχανοστάσιο Κορωπίου και αναφέρεται στην από Μαϊου 2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 35%, ήτοι 615.095,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 409.563,29 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 24.9.2015 έκθεση απογραφής, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 70% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 602/2018 Έκθεση, ήτοι 2.877,21€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 1.918,14€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 127/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω το φωτογραφικό αρχείο της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με τιμή εκποίησης 2.817.800,00€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 1.888.178,00€, σύμφωνα με την από 12.12.2017 έκθεση εκτίμησης. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΙΑΦΟΡΑ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου Τηλέφωνο: 22960 81110 22960 81904 FAX: 22960 81904 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2732 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄) και τις παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3584/2010 όπως ισχύει» 2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.Β΄ /1-3-2019) Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και τροποποιήθηκαν με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019, η πλήρωση μίας (1) από τις θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584, μπορεί να γίνει με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα που άπτονται των γνώσεων και της εμπειρίας του, στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύουν, δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) β) Κατοχή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)} τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4. Βιογραφικό Σημείωμα 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και 22960 81904 Μέγαρα 7 Φεβρουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
PrintButton

06-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αρ. 14.823/31-01-2020 Εκθεση Επίδοσής μου εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ, επέδωσα στην κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο Elton Kaloti του Agim, πρώην κάτοικο Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Θηβών κ. Δημητρίου Μπάκα, ως πληρεξούσιος της Χριστίνας Αγαθής Χουλιάρα του Δημητρίου πρώην κάτοικο Θηβών και νυν Σεντ Γκάλεν Ελβετίας, ακριβές αντίγραφο της από 7-1-2020 αγωγής η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της. Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου με αρ. 10/ΕΓδ/2020, β) πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Ευγενίας Παναγιωτίδου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας με αρ. πιν. 2, δικάσιμος 09 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. και γ) κλήση της ενάγουσας προς τον εναγόμενο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9313/12.12.2019 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανθής Νικολοπούλου με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδιο για τον Abdulah Mohamed σομαλικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28.11.2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 104599/2019 και ΕΑΚ 13180/2019 της Sitei Jeeda του Ali Ahmed για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της (α) Fatma Jeeda του Abdulah, (β) Mulki Jeeda του Abdulah, (γ) Jawaher Jeeda του Abdulah και (δ) Shukri Jeeda του Abdulah που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται η ανάθεση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανωτέρω ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα Sitei Jeeda και δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η 3.3.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 33, συνοδευόμενο από κλήση του πρώτου να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η δικηγόρος Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1625ΣΤ/31-1-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα ΧΑΤΖΑΚΗ, για λογαριασμό του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, πρώην κατοίκου Σελέρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, ακριβές αντίγραφο της από 28-1-2020 ΑΓΩΓΗΣ(ειδική διαδικασία-διαζύγιο), της Γκιουλσούμ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ του Χουσεΐν και της Τζεμιλέ, κατοίκου Σελέρου Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062508220 ΚΑΤΑ του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθμό Μ. Ειδ. 24/20 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης της αυτής (ειδική μονομελούς πινακίου), η 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 με αριθμό πινακίου 13, με την οποία ζητά να κηρυχθεί λυμένος από 08-12-2002 υφιστάμενος θρησκευτικός γάμος, μεταξύ τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 5-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βερβερίδης Βασίλειος Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541070387 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11559 Ε΄ /5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ του Αναστασίου και της Κυριακούλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Φαέθοντος, αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 149180870, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου.Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 04η Φεβρουαρίου 2020 εξώδικης Πρόσκλησης – Δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων με την οποία ζητεί την λύση του συμφώνου συμβίωσης που έχει στοιχεία ληξιαρχικής πράξης :153/7/2018 και είναι εγγεγραμμένο στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων Αττικής . Επίσης προσκαλείται να προσέλθει στην υπογραφή της λύσης ενώπιον συμβολαιογράφου διαφορετικά εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού λύση του ανωτέρου συμφώνου συμβίωσης μετά από τρείς ημέρες από την επίδοση θα υπογραφεί από τον παραπάνω εξωδίκως δηλούντα οριστική λύση ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Πρωτόπαππα οδός Ιπποκράτους 65 , Αθήνα Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 5-2-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (5) του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8258Γ/5-2-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΡΘΡΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΩΦ του Δημητρίου και της Κασιγιάννας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αρ. 11, με ΑΦΜ: 059931452 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.119/28-1-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, διά της οποίας δυνάμει και εις εκτέλεση του (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1.593/7-5-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου (αριθμός απογράφου 29/7-5-2019), της υπ αριθμ. 694Γ/6-12-2019 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, της από 9-1-2020 έγγραφης εντολής της άνω Δικηγόρου, με επίσπευση της πρώτης ως άνω Τραπέζης, προέβην εις την βιαία αποβολή του δευτέρου, ως και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του, από τα εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα, ήτοι: α) από την με στοιχεία (ΘΣ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτής) ορόφου, επιφανείας 15 τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/9 και β) από την με στοιχεία (Υ-7) Αποθήκη του υπογείου, επιφανείας (7,70) τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/6. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι τμήματα πολυκατοικίας χτισμένης επί οικοπέδου, κειμένου στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.11 και είχαν περιέλθει σαυτόν δυνάμει του υπ αριθμ. 16.426/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλεάνθης Μανδρακούκα-Νώτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, με αριθ. και ημερομ. καταχώρισης 1093/17-4-2006 και εγκατέστησα εις τα άνω ακίνητα την επισπεύδουσα και υπερθεματίστρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Αλλάχτηκαν οι κλειδαριές των άνω ακινήτων και εντός αυτών ευρέθησαν κινητά πράγματα του δευτέρου, τα οποία περιγράφω εις την άνω εκθεσή μου και τα οποία τα έθεσα υπό τη φύλαξη και μεσεγγύση του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ι. Θηβαίου αρ. 2. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5-2-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8741/24-1-2020 έκθεση επίδοσης η Δικαστική Επιμελητήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χρυσούλα Κολλάτου (Μαυροκορδάτου 11) κοινοποίησε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την υπ' αριθμ. 3721/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Κωνσταντίνου Τέγου του Άγγελου για τον Θεόδωρο Γιανναρά ως εκκαθαριστή της Εταιρείας "Θ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", πρώην κατοίκου Ζωγράφου Απικής, και νυν αγνώστου διαμονής με την οποία διατάσσεται στο διατακτικό της απόφασης, η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί, υπέρ της ανωτέρω εταιρείας και κατά της απώτερης δικαιοπάροχου του ενάγοντος, Κλεάνθης Γρηγορίου, επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακινήτου (διαμερίσματος), στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου (τόμος 86/8391 φύλλο 7 και α/α 2), στις 7/11/1978, για ποσό 660.000 δρχ. Που αφορά εξόφληση τιμήματος αγοράς του εν λόγω ακινήτου του υπ' αριθμ. 44086/1977 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγορίου Σ. Καβαλέκα. Αθήνα 24/01/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΖΕΡΔΕΣ Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at 11 Mikras Asias Street – Nea Erythraia by Friday the 28th of February 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας