PrintButton

13-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI AE» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057655604000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» σε Τακτική γενική συνέλευση την 7/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «POLYLINE AE» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057617404000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ» σε Τακτική γενική συνέλευση την 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΛΑΒΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Περίληψη της με αριθμό 8531Γ/11-08-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Σάμερ (Samer) ΝΤΕΝΚΑ (DENKHA) του Χέρμιζ (Hermiz), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Λυσιμαχίας αρ. 61, με Α.Φ.Μ. 104332965 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 29-07-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Σάμερ (Samer) ΝΤΕΝΚΑ (DENKHA) του Χέρμιζ (Hermiz), τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Λυσιμαχίας αρ. 61, με Α.Φ.Μ. 104332965 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 55264/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6676/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 03-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:08π.μ.. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 5804/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 17.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5489/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΔΑΜΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Γρηγορίου Ε αρ.19) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο έγχαρτο αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επισήμου ηλεκτρονικού τοιούτου, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της με αριθμό 5804/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Eurobank Ergasias" πρώην "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εναγομένου Γεωργίου Αδαμάκη του Σταύρου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Γρηγορίου Ε΄ αρ.19 και ήδη αγνώστου διαμονής, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €). ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (20.649,24 €), νομιμοτόκως με το συμβατικό επιτόκιο από 30.09.2010 μέχρι 08.06.2011 και με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 09.06.2011, των δε τόκων κεφαλαιοποιούμενων και ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για τα σύνολο του επιδικασθέντος με την ανωτέρω διάταξη ποσού. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα ευρώ (830 €)". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η Απόδειξη πληρωμής μεγαρόσημου 2 ευρώ, 2) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 3) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 12712/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.05.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5487/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον KHATCHER AGHAZARIAN του VANTINAR, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Ρόμβης αρ.22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΦΜ 0045909483 ΔΟΥ Ε Αθηνών, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επίσημου τοιούτου της με αριθμό 12712/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της εκκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και πρώην επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS" και με διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εφεσίβλητου Aghazarian Khatcher του Vantinar, κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εφεσίβλητου. ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την έφεση. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ’ αριθμ. 5706/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΔΙΚΑΖΕΙ τη αγωγή ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς το κεφάλαιο των τόκων. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα τους συμβατικούς τόκους υπερημερίας με ανακεφαλαίωση με εξάμηνο ανατοκισμό για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής μέχρι την εξόφληση, επί του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και έξι λεπτών (16.119,06 ευρώ). ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο - εφεσίβλητο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας -εκκαλούσας και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, ποσού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στην εκκαλούσα του ποσού των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ του παράβολου (υπ’ αριθμ. 118459489957) που έχει καταβάλει". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 2) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 6802/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.05.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ.8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5488/24.06.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, πρώην κάτοικο Δάφνης Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου 34) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας της παραγγέλλουσας δικηγόρου επίσημου τοιούτου της με αριθμό 6802/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ : 1) της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", με ΑΦΜ 094014250 και αρ. ΓΕΜΗ 00022300100, που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) του εναγομένου Δημητρίου Αντωνόπουλου του Αντωνίου, κατοίκου Δάφνης Αττικής (Εθνάρχου Μακαρίου αρ.34), το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ερημοδικίας το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (35.072,64€) με το συμβατικό επιτόκιο από την 01.07.2013 μέχρι 06.11.2014 και με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 07.11.2014 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων έως την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000€) Ευρώ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650€) Ευρώ". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : 1) Η υπ’ αρ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και 2) Η υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 5.503/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΙΩΑΝΝΗ Χ. ΦΥΤΙΛΗ πληρεξούσιο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.20 και Ύδρας αρ.1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, Α.Φ.Μ. 998344376, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6069/10.08.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον κ. Κυριάκο Σπυριδάκο του Ιωάννη και της Χρυσούλας, πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Βουρνόβα αρ.16, με ΑΦΜ 144778921, ΔΟΥ Νίκαιας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές έντυπο αντίγραφο από το στην κατοχή του παραγγέλλοντος δικηγόρου επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ψηφιακή υπογραφή της με αριθμό 5.503/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ του ανακόπτοντος Κυριάκου Σπυριδάκου του Ιωάννη και της Χρυσούλας, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Βουρνόβα αρ.16, Α.Φ.Μ. 14478921 και της καθ' ης η ανακοπή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.20 και Ύδρας αρ.1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, Α.Φ.Μ. 998344376, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του ανακόπτοντος. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθ. 34481/2014 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ανακόπτοντα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ' ης η ανακοπή, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των οχτακοσίων (800) ευρώ (€)". Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 10-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 1227/17-08-2009 Πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Δέσποινας Δελαβήρα και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος Νομού Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 6 εδαφ. (α) του Ν. 998179, η έκταση με στοιχεία «Α,Β,Γ,...,Ξ,Ο,Α» εμβαδού 4.558,92 τ.μ., ευρισκόμενη στη θέση «Τσαμαδού» περιφέρειας Δήμου Βαθέος Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Σεπτέμβριο 2007 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του μηχανικού κ. Ευάγγελου Λεοντίδη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ.α.α ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 3715 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020). 8. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). 9. Την με αριθμ. πρωτ. 2746/11-07-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ATT025, A/A OΠΣ: 1662, Έκδοση: 1/0), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. με θέμα: «Παράταση λειτουργίας Δομών και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ». 11. Την υπ’ αριθμ. 257/7-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” ΚΑΙ ΜΕ Κωδικό ΟΠΣ 5001738 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόνιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή του σχεδίου της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα». 12. Το από 23-12-2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ): 5001738. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 3847/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΩ7Λ7-ΠΓΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 14. Την υπ’ αριθμ. 329/30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), λόγω διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001738, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020». 15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού (ΦΕΚ 2385/τ. Β΄/24-11-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 756/15-1-2020 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου, με θέμα: «Απόφαση τροποποίησης της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” της Πράξης με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001738». 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3662/20-02-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.9033/9-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Διαβίβαση Αιτήσεων ΣΟΧ 2/2020» με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», στο Δήμο Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού») Κορυδαλλός Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού») Κορυδαλλός Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του προγράμματος 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. ΠΡΟΣΟΧΗ: ● Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. ● Για την απόδειξη της αναπηρίας του αιτούντος πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχείο 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»], να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.korydallos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔHΜΑΡΧΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PrintButton

12-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 103/2826/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 23.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από το Γενικό Διευθυντή της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Damien GANIER, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χλόης και Τρικάλων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5916/29.07.2020 και 5912/29.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για : 1) τον Tousignant Luc, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του ως ασκούντα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του Tousignant Levana και 2) την Tousignant Gilly Laetitia, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμ.6, με Α.Φ.Μ. 171032004 και ήδη αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της Tousignant Levana, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου επισήμου της από 30-06-2020 Αγωγής του ως άνω Σωματείου Κατά των : 1) Tousignant Luc και 2) Tousignant Gilly Laetitia, με Α.Φ.Μ. : 171032004, αμφοτέρων κατοίκων Παγκρατίου, επί της οδού Ηλιοδώρου αρ.6, Τ.Κ. : 11635, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους Tousignant Levana. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 2826/03.07.2020 και ΕΑΚ : 103/03.07.2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του ως άνω Σωματείου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών 7.153,00€ εντόκως, νομίμως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστης δόσης, ήτοι από: α) την 24η-4-2018 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εκατόν πενήντα (1.150,00€) ως υπόλοιπο της οφειλόμενης απαίτησης, που αντιστοιχεί στην τρίτη δόση διδάκτρων του σχολικού έτους 2017 - 2018, β) την 05η/10/2018 για το ποσό των ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών και είκοσι λεπτών (2.413,20 €), που αντιστοιχούσε στην (1ή δόση του σχολικού έτους 2018-2019, γ) την 25η/01/2019 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα (1.794,90€), το οποίο αντιστοιχεί στη δεύτερη (2η) δόση του σχολικού έτους 2018-2019 και δ) την 06η/04/2019 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα (1.794,90€), το οποίο αντιστοιχεί στην τρίτη (3η) δόση του σχολικού έτους 2018-2019 και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επίδοση της παρούσης αγωγής του, πλέον του νομίμου τόκου επιδικίας. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή δεδομένου ότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 29-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 4833/38853/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 06.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5681/10.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Κωνσταντίνου ΜΑΥΡΕΛΗ του Γεωργίου, τέως κατοίκου Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 02368690, νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 24-06-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Κωνσταντίνου ΜΑΥΡΕΛΗ του Γεωργίου, τέως κατοίκου Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 02368690, αναφορικά με τη με αριθμό 4228142354/10-01-2012 Σύμβαση Δανείου Ρύθμισης Οφειλών Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών μεταξύ του εναγομένου και της Τράπεζας, υπογραφείσα στην Αθήνα (μετά της από 10-01-2012 Πρόσθετης Πράξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης), χορηγήθηκε στον Δανειολήπτη (και εκείνος έλαβε) δάνειο σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (42.959,63€), όπως αυτό αποδεικνύεται και από το προσκομιζόμενο από 10-01-2012 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την εξόφληση οφειλών (ληξιπρόθεσμων και ενήμερων) του Δανειολήπτη προς την Τράπεζα, που απορρέουν από συμβάσεις δανείων Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών (όρος 2). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 38853/25.06.2020 και ΕΑΚ : 4833/25.06.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία το ποσό εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (69.644,27€) (εκ των οποίων τα 41.965,98€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.201,58€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 26.439,33€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερία και τα 37,38€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα) έντοκα από την επομένη της 05-03-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 05-03-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 10-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 4426/35196/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5578/01.07.2020 και 5577/01.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό : 1) του Γεωργίου ΣΑΜΟΛΑΔΑ του Χρήστου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029360492, με την ιδιότητα του ως οφειλέτη και 2) της Δήμητρας ΠΑΤΣΙΚΑ του Νικολάου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 078022446, με την ιδιότητα της ως εγγυήτριας, αντίστοιχα, νομίμως επικυρωμένα από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα της από 17-06-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά : 1) του Γεωργίου ΣΑΜΟΛΑΔΑ του Χρήστου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029360492, με την ιδιότητα του ως οφειλέτη και 2) της Δήμητρας ΠΑΤΣΙΚΑ του Νικολάου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 078022446, με την ιδιότητα της ως εγγυήτριας, αναφορικά με τη με αριθμό 4027913485/08-07-2003 Ιδιωτική Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της ως άνω Τράπεζάς και των εναγόμενων, υπογραφείσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, χορηγήθηκε στον πρώτο εκ των εναγομένων (και εκείνος έλαβε) δάνειο ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€), όπως αποδεικνύεται από το από 16-07-2003 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η εν λόγω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ A ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» του ακινήτου που βρίσκεται ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙ Ο.Τ. 130. (ΑΡΘΡΟ 1). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 35196/18.06.2020 και ΕΑΚ : 4426/18.06.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών το ποσό τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (36.345,61€) (εκ των οποίων τα 35.810,86€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 388,76€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 11,89€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 134,10€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), εντόκως από την επομένη της 13-03-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-03-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 01-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 244/5093/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 05.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΒΑΛΕΡΙΑ - ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, επί της συμβολής των οδών Περισσού αριθ.83 και Τσούντα αριθ.70, Τ.Κ. 14343, με Α.Φ.Μ. 094025368, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000263401000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5216/25.05.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Χαράλαμπου Παναγιωτίδη του Σάββα, πρώην κατοίκου Κοζάνης, επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Τ.Κ. 50100, με Α.Φ.Μ. 045806341 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 14-11-2019 Αγωγής (Διαδικασία Μικροδιαφορών) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κατά του Χαράλαμπου Παναγιωτίδη του Σάββα, κατοίκου Κοζάνης, επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Τ.Κ. 50100, με Α.Φ.Μ. 045806341 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 5093/15.11.2019 και ΕΑΚ : 244/15.11.2019 στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της καθ’ ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τριάντα οκτώ και σαράντα ενός λεπτών (€3.038,41), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρόδου των 60 ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, άλλως νομιμότοκα από την 16.11.2016 ήτοι την επομένη της επιδόσεως της από 02.11.2016 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης και δήλωσής της, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής της, έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Σύμφωνα με την από 15.11.2019 πράξη της κ. Ειρηνοδίκου Νέας Ιωνίας, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 22η/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΕΚΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ : 1. Προκειμένου να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όπου και ότε ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 25-05-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

07-08-2020

on .

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. :647 /06-08-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗ Ταχ. Δ/νση: Ανάφη Κυκλάδων Ταχ. Κωδ. 84009 Τηλ: 2286061266 Fax: 2286061300 Πληροφορίες: Ναυπλιώτης Αναστάσιος Τηλ: 2286360416 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΦΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανάφης, Οδός: Χώρα Ανάφης. Ταχ.Κωδ.: 84009, Τηλ.: 2286360416, Telefax: 2286061300, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: http://tya.ios.gr/ 2) Κωδικός CPV: Α/Α Είδος CPV 1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 34144512-0 3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου http://tya.ios.gr/. 4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 01/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 95607 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 9) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 69.7132.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 10) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων στις εκατόν πενήντα (150) ημέρες. ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη - διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 13) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ανάφης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. 14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου Ιητών http://tya.ios.gr/. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ρούσσος Ιάκωβος
PrintButton

05-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 6758/31.07.2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σοφίας Κλ.Αγγελή, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου αρ.11), και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Βασίλη Ι.Πρωτοπαπά, πληρεξουσίου του Βάϊου Γεωργιάδη του Γεωργίου και της Κρυσταλίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζησίου αρ. 7-9 (ΑΦΜ:050345993), επιδόθηκε προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα, για τον Αναστάσιο Ζησιμάτο του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Αθηνών επί της οδού Τερτίπη αρ. 28-32 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 24.06.2020 ΑΙΤΗΣΗ του αιτούντος ώς. Η Αίτηση αυτή απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφ.Μέτρων) και φέρει ΕΑΚ 692/2020, ΓΑΚ 42734/2020 και με την από 24-07-2020 πράξη της κας Ειρηνοδίκη του αυτού Δικαστηρίου, ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση της η ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ (16η) του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., πινάκιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & αριθμός 2, στην αίθουσα 8 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να ανατραπεί η επιβληθείσα κατάσχεση με την υπ’ αριθμό: 367/1983 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Νικολάου Καψάλη επί του διαμερίσματος (Ε-1) του πέμπτου ορόφου, κείμενο στην θέση "Ζησίου 5-7" της περιφέρειας του Δήμου Αθηνών Αττικής, το οποίο περιήλθε στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του αιτούντος με αγορά σύμφωνα με το με αριθμό 33795/1974 συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Καρόρη και έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σετόμο 2798 και αριθμό 345. Αθήνα 5 Αυγούστου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Βασίλης Ι.Πρωτοπαπάς. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου των 1. Σοφίας ΣΙΤΑΡΑ το γένος Κωνσταντίνου ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, κατοίκου Κιτέζας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Οδυσσέως 10, 2. Γεωργίου ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Γεωργίου Γκίνη 28 και 3. Σπυρίδωνος ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Σωτηρίου Μερκούρη 33, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:02π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε .Ε.», Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3521Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΑΓΩΓΗ, Τακτική Διαδικασία, Ενοχικό (Αναγνώριση εξόφλησης τιμήματος και κατάργηση διαλυτικής αίρεσης σε συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος του 1971), κατά των: 1. Ιωάννη ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ του Αργυρίου και της Δέσποινας, κάτοικου Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος 1, 2. Αικατερίνης ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ του Αργυρίου και της Δέσποινας, κάτοικου Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος 1 και 3. εταιρείας «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», εδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής, οδός Τζων Κέννεντυ και Γιαννιτσών, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διαχειριστή αυτής, Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, εργολάβο, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με ΓΑΚ: 3526/31.07.2020 και ΕΑΚ:122/2020. Η επίδοση γίνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι έχει εξοφληθεί πλήρως από την κληρονομούμενη αποβιώσασα Μαρία Στουραίτη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, το πιστωθέν τίμημα των 146,74 ευρώ ως και των 653,00 ευρώ ήτοι συνολικά 799,71 ευρώ όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αρ.27.895/1971 Συμβόλαιο Πώλησης Διαμερίσματος υπό Διαλυτική Αίρεση του Σ/φου Αθηνών Γρηγορίου Βουτεράκου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Δ. Χαλανδρίου, στον Τόμο Σ και αριθμό 157, να διαταχθεί η κατάργηση της διαλυτικής αίρεσης η οποία είχε τεθεί στο ως άνω Συμβόλαιο και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία της Myrteza Tefta (Μιρτέζα Τέφτα) του Nuri (Νούρι) και της Leonora (Λεονόρα), υπηκόου Αλβανίας, γεννηθείσας την 02/05/1992 στην Κορυτσά Αλβανίας, κατόχου του υπ’ αριθμόν BD3435043 ισχυρού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας και λήξεως την 31/10/2026, κατόχου της υπ’ αριθμόν Α3801216 βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πανδρόσου 33, με ΑΦΜ:164631059, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον Παναγιώτη ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ του Τριανταφύλλου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Μαυρολέοντος 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3520Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, με την οποία ζητά να λυθεί εγγράφως η με αριθμό 18.244/06.08.2015 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κωνσταντίνου Σκεύη. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 216/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ” και γιατις διεθνείς σχέσεις “HERCULES ASPROPIRGOU” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 05-06-2020 καταστατικό του. Αθήνα, 04-08-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 156/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΑΔΕΣ ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 22-11-2019 καταστατικό του. Αθήνα, 04-08-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη της με αριθμό 2324Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη Περίληψη της με αριθμό 2325Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη Περίληψη της με αριθμό 2326Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντώνιο του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2990Δ/04-08-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Χατζηγιάννη πληρεξούσιου του Ανδρέα Παντελεήμονα Κωνσταντινίδη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανατολής αριθ.3 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα Πέτροβα για την Χατούνα Κωνσταντινίδου του Αβταντιλι πρώην κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανατολής αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2-10-2019 ΚΛΗΣΗΣ του πάνω πρώτου ΚΑΤΑ αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μαζί με τη συγκοινοποιούμενη με χρονολογία 7-3-2018 αγωγή (ΓΑΚ 22123/2018 ΕΑΚ 2238/2018) Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 91746/23-10-2019 και ΕΑΚ 2253/23-10-2019 πράξη κατάθεσης β) με πιν.Α1 και αριθ. πιν.9 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 24-10-2019 παραγγελία. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 11-07-2016 στο Κουταίσι Γεωργίας, δηλώθηκε στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του στον τόμο Ε22 με αριθμό 211 από αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική δαπάνη. Αθήνα 04/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας Με την υπ' αριθ. 31/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και ειδικότερα τροποποιήθηκαν: α) η επωνυμία του σωματείου από «MAROYSSI CITY» σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013» και β) τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε το καταστατικό του σωματείου με τον Ν. 4603/2019. Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9897Β/31-7-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡ. ΚΑΠΟΥ, (ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8 - ΑΘΗΝΑ), πληρεξούσιο της Οξάνας Μανταρίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αναδρομάχη αρ. 147, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, (Κωνσταντίνα Πέτροβα), για τον Akbulatoν (Ακμπουλατόβ) Khizir (Χιζίρ) του Αζνόρ, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής (Αδεφών Πίσσα 8)και πλέον αγνώστου διαμονής, πιστό ηλεκτρονικό έγχαρτο αντίγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ' αριθμό 4997/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό και προστασίας ανηλίκων), προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες το διατακτικό της οποίας είναι κατά λέξη: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στον Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, στις 03-07-2014. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 03 Απριλίου 2020, απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας». Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: Τακτοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων Ταχ. Διεύθυνση : Διαγοριδών 1 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Στέλλα Σπηλιώτη Τηλέφωνο: 2241364692 Φαξ: 2241364697 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών 1, η πρόταση περί αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά “Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα ‘Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου.’ ”». Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι περίοικοι να λάβουν γνώση για την εν λόγω αναγνώριση οδού και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 568573 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 60393/οικ3234/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ 2005305129 και με: Α) τίτλο έργου: «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η, α/α: 23 (Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές- super markets- πολυκαταστήματα- στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) Β) θέση έργου: οδός Πατησίων 240, Ο.Τ. 90014, στην περιοχή Κυψέλη, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 5/08/20- 15/09/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 6/08/20- 15/09/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 4/08/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PrintButton

01-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία του δικηγόρου Σωτήρη Φωτέα πληρεξούσιου των: 1) Ελένης-Ζωής Στρατηγοπούλου του Δημητρίου, (Ν. Ερυθραία, Παπαφλέσσα 27), 2) Ειρήνης Στρατηγοπούλου του Δημητρίου (Φιλοθέη-Ελ. Βενιζέλου 32) και 3) Ελένης χήρας Δημητρίου Στρατηγοπούλου (Αθήνα-Αλωπεκής 51), απασών υπό την ιδιότητά της ως νομίμων κληρονόμων του θανόντος στις 2.8.2017 Δημητρίου Στρατηγόπουλου του Αναστασίου (πατρός των δύο πρώτων και συζύγου της τρίτης), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-ΣΤ-821/31.07.2020), για την Αικατερίνη συζ. Νικολάου Νικολοπούλου, πρώην κάτοικο Βούλας (Αιγαίου αρ. 2) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.06.2020 Αγωγής (ΓΑΚ: 39377/16-07-2020, ΕΑΚ: 2155/2020) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία (1327 ΑΚ), με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να εξαλειφθεί η εγγραφείσα στον Τόμο 2304 και με α.α. 119 του Βιβλίου Υποθηκών Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει της με αριθμ. 14071/1965 απόφασης του Προέδρου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Β. Καρνέζη περί εγγραφής προσημείωσης και της συνακόλουθης τροπής αυτής σε υποθήκη δυνάμει της με αριθμ. 421/1967 Διαταγής Πληρωμής του Προέδρου των εν Αθήνας Πρωτοδικών, Γεωργίου Ζήκου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια του (ον) MOLLA (ΜΟΛΛΑ), (επιθ.) JULIAN (ΤΖΟΥΛΙΑΝ) του HUSEN κατοίκου Αθηνών (Κολοκυνθούς 67-69) και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5941 Γ'/31-7-2020 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Φούντα (όνομα), Αχμέντ Ραφάτ του Ραγκάμπ Γιούσεφ, πρώην κατοίκου Αθηνών (Κεραμεικού 43) και ήδη αγνώστου διαμονής την υπ' αριθμόν 8928/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακού δικαίου), όπου σύμφωνα με το διατακτικό της: Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του δεύτερου εναγομένου, το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο της πρώτης εναγόμενης, το οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2018 και φέρει το επώνυμο «Φούντα». Αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 01-6-2020. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. ΑΘΗΝΑ 31-7-2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 862/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 862/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα εξοπλισμός εργοστασίου – βαφείου πρώην ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και ήτοι ένα ανοικτικά υφάσματος προετοιμασίας για βαφή διαφόρων διαστάσεων μια μηχανή ραφής για προετοιμασία βαφής δυο βαφικές υψηλής πίεσης δύο θαλάμων, βαφική ενός θαλάμου βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων 43965€, δυο βαφικές υψηλής πίεσης τεσσάρων θαλάμων, βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων τέσσαρες βαφικές υψηλής πίεσης έξι θαλάμων, για 100 κιλά ύφασμα, μια μηχανή επεξεργασίας βαμμένου υφάσματος ένα σετ μηχανών φινιρίσματος βαμμένου υφάσματος ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαιοκίνητο πυροσβεστήρες φορητοί πέντε ερμάρια πυροσβεστικού σταθμοί εργαλείων Συνολική αξία –τιμή πρώτης προσφοράς 568.080,55€. Μεταλλική κατασκευή (αποθήκη ετοίμων 61.400€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα επιφ. 1035 τ.μ 8.470€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα 11.470€. Aθήνα 1-9-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: Ω0ΨΚΩΛΝ-044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……11169….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια Ασφάλτου και μπετόν» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199.268,00 € (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ασφάλτου και μπετόν» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.268,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με ίδιους πόρους. Αναλυτική περιγραφή δίδεται στην υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης (αρ πρωτ 11168/2020) και αναφέρεται στην προμήθεια ασφάλτου και μπετόν που θα καλύψουν τις ανάγκες επιδιόρθωσης του οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2020 – 2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% για το σύνολο ή για την ομάδα των προσφερόμενων ειδών επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016, της σχετικής διακήρυξης καθώς και στη σχετική οδηγία 12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται μέχρι την 31-12-2021 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 95753 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 23-7-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 55910 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια και τις Εργασίες Επισκευής των Συστημάτων Πυρανίχνευσης των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενενήντα ενός Χιλιάδων Τριακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (91.332,20€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ54600001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2018ΣΕ54600004)», (ΥΠ1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») ΚΑΕ: 932501 Κωδικός CPV : 31625100-4: Συστήματα πυρανίχνευσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 31/07/2020, και ώρα 16.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 16/08/2020, και ώρα 11.00μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 03/09/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 31/07/2020 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Οικονομικών ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100809.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 676Ρ465ΦΘΘ-Ν8Π) (ΦΕΚ 177/2015τ.ΑΑΠΘ): 1. Της Χαριτάκη Πιπίνας του Αθανασίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079001), 2. Του Χαλαμπαλάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ψυχρού, Τ.Κ. 72052, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 079800), 3. Της Κανάκη Ειρήνης του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079003), 4. Του Καρουζάκη Ευαγγέλου του Αθανασίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079004, 079012, 079013, 079306, 079307), 5. Του Καρουζάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αποστόλων, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079005, 079008, 079302), 6. Του Χρονάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079006), 7. Του Καρουζάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 , Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079007, 079009, 079301, 079303), 8. Του Καρουζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079009, 079303), 9. Του Δοκιανάκη Μιχαήλ του Χριστοφόρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079010, 079011, 079304, 079305), 10. Της Πιταροκοίλη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079014, 079015, 079019, 079308, 079309, 079313), 11. Της Σαμπαθιανάκη Ευαγγελίας του Ευστρατίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Σπάρτης, αριθμ. 10, Τ.Κ. 71409, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079016, 079017,079310, 079311), 12. Της Μπουλουκάκη Άννας του Ιωάννη, κατοίκου Ακτής Νηρέως, Τ.Κ. 34500, Δήμου Αλιβερίου Ευβοίας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 13. Της Μπουλουκάκη Ελένης του Διογένη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079018, 079312), 14. Της Μπουλουκάκη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079018, 079312), 15. Του Μπουλουκάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Γαλλίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 16. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Ιταλίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 17. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079020, 079314), 18. Του Μαραβελάκη Σταύρου του Κυριάκου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πετράκη Κ., αριθμός 11, Τ.Κ. 71304, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079021, 079022, 079159, 079315, 079316), 19. Του Μπουλουκάκη Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ.70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079023, 079317), 20. Της Μπουλουκάκη Ζαφειρένιας του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079024, 079318), 21. Του Χρονάκη Μύρωνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ξανθού Εμμ., αριθμός 4, Τ.Κ. 71307, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079025, 079026, 079090, 079127, 079319, 079320), 22. Του Ξυδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, δός Γιανναδάκη Ν., αριθμός 9, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079027, 079028, 079321, 079322), 23. Του Μπουλουκάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Λιλιάνου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079029, 079030, 079323, 079324), 24. Του Χρονάκη Μύρωνα του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079031, 079032, 079051, 079052, 079325, 079326, 079347, 079348, 079349, 079350), 25. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079033), 26. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079034), 27. Του Πιταροκοίλη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079035, 079036, 079329, 079330), 28. Του Δοκιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Ηρακλείου Κρήτης, οδός Φωκά, αριθμός 2, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079037, 079038, 079083, 079331, 079332), 29. Της Μανασάκη Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 8, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 30. Της Μπουλουκάκη Μαρίνας του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 10, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 31. Του Μπουλουκάκη Δράκου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εσπερίδων, αριθμός 15, Τ.Κ. 71307, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 32. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 10, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079333, 079338), 33. Της Χατζάκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079040, 079046, 079047, 079334, 079341, 079342), 34. Του Ζουριδάκη Εμμανουήλ του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079041, 079335), 35. Του Μπουλουκάκη Μύρωνα του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079042, 079043, 079336, 079337), 36. Της Δαβέλη Ευσεβίας του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ερυθραίας, αριθμός 14, Τ.Κ. 71306, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079044, 079339), 37. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (αρ. ιδ. 079045, 079340), 38. Του Δοκιανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079048, 079343), 39. Του Μπιτζαράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079049, 079050, 079344, 079345, 079346), 40. Του Μπουλουκάκη Σταύρου του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079051, 079052, 079347, 079348, 079349, 079350), 41. Της Αναστασάκη Ασπασίας του Μανούσου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπανδρέου Γ., αριθμός 44, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 42. Της Μπουλουκάκη Ελευθερίας του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 43. Της Μπουλουκάκη Ιζόλδης-Αικατερίνης του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 44. Του Μπουλουκάκη Εμμανουήλ του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 45. Του Μπουλουκάκη Ηρακλέους του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 46. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 47. Του Μπουλουκάκη Μανούσου του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 48. Της Μπαξεβάνη Δέσποινας του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079055, 079056, 079082, 079148, 079354, 079355), 49. Του Κανάκη Ανδρέα του Μιχαήλ, κατοίκου Σαρανταπόρου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079057, 079058, 079063, 079261, 079270, 079356, 079357, 079389), 50. Του Νηστικάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079059, 079061, 079232, 079358, 079360), 51. Του Μπουλουκάκη Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079060, 079359), 52. Του Κανάκη Ανδρέα, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079062, 079361, 079362), 53. Της Μαρκάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 54. Της Μαρκάκη Ελευθερίας του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 55. Του Μαρκάκη Ευσταθίου του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 56. Της Μαστοράκη Αμαλίας του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπα. Γαβαλά Π, αριθμός 31, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079065, 079135, 079144, 079168), 57. Του Γαλετάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079066, 079269, 079364, 079387, 079388), 58. Του Κανάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079067), 59. Του Τσολάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079068), 60. Του Μπιτζαράκη Νικολάου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079071, 079146, 079207, 079251), 61. Του Μαραυγάκη Σταύρου του Χρήστου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079072, 079075), 62. Του Δοκιανάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079073), 63. Του Τσιριγωτάκη Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079074), 64. Του Τσιριγωτάκη Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079076), 65. Της Μαυροθαλασσίτη Ειρήνης του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079077, 079079), 66. Του Αγγουριδάκη Αντωνίου του Νικολάου (αρ. ιδ. 079078), 67. Της Δαγκωνάκη Ανεζίνας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079080), 68. Του Δοκιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079081), 69. Του Καλογεράκη Βασιλείου του Μιχαήλ, κατοίκου Αγίου Ραφαήλ Βέργας, Τ.Κ. 24100 Δήμος Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (αρ. ιδ. 079084, 079092), 70. Του Κουτσαντωνάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079085, 079193, 079231), 71. Του Κουτσαντωνάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079086, 079215, 079225), 72. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Δράκου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μάλλα, αριθμός 8, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079088, 079217), 73. Της Μπιτζαράκη Μαρίας του Δράκου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Μάλλα, αριθμός 8, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079088), 74. Του Δοκιανάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αλεξανδρείας, αριθμός 27, Τ.Κ. 10444, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079089, 079122), 75. Του Δοκιανάκη Ιωάννη (αρ. ιδ. 079091), 76. Του Δοκιανάκη Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079093), 77. Του Κοφινιδάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079096), 78. Του Παπαδακάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κακριδή Ιωάννη, αριθμός 15, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079097, 079111), 79. Του Παπαδακάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κακριδή Ιωάννη, αριθμός 15, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079097, 079111), 80. Της Κατσουνάκη Αργυρώς του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σακλαμπάνη Μ., αριθμός 10, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098), 81. Της Κατσουνάκη Μαρίας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098) 82. Του Κατσουνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098), 83. Της Πιταροκοίλη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πατελάρου, αριθμός 18, Τ.Κ. 70305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079101), 84. Του Παγωνάκη Πραξιτέλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079102), 85. Της Σπανάκη Μαρίας του Χαρίδημου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079103), 86. Του Κοντάκη Πέτρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079104), 87. Του Καρουζάκη Ιωάννη του Ματθαίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 , Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079108), 88. Του Πιταροκοίλη Αντώνη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079109), 89. Της Καρουζάκη Σοφίας του Ευθυμίου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μπενάκη, αριθμός 33, Τ.Κ. 13561, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079110), 90. Του Καρουζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079110), 91. Του Καρουζάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, Τ.Κ. 13561, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079110), 92. Του Καρουζάκη Ευθυμίου του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079110), 93. Της Παγωνάκη Στυλιανής του Ελευθερίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079112, 079165), 94. Της Κανάκη Πελαγίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079116), 95. Της Κανάκη Πελαγίας του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079117, 079119), 96. Του Γιατράκη Ηλία του Λυσιμάχου, κατοίκου Γουβών, Τ.Κ. 70014, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079118), 97. Του Καρουζάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Αγίου Φανουρίου, αριθμός 6, Τ.Κ. 71408, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079120, 079140), 98. Της Καρουζάκη Όλγας του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Λαρίσης, αριθμός 86, Τ.Κ. 11523, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079121), 99. Του Δοκιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079123), 100. Του Μπουγκά Παναγιώτη (αρ. ιδ. 079124), 101. Της Κουράτορα Μαρίνας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Προμηθέα, αριθμός 33, Τ.Κ. 71414, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079125), 102. Της Ροβίθη Αικατερίνης του Νικολάου, κατοίκου Αποστόλων, Τ.Κ. 70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079126), 103. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079128, 079132, 079203, 079206, 079213, 079241, 079245), 104. Της Αγγουριδάκη Ελένης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079129), 105. Του Μαυραντωνάκη Φραγκιά, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079131), 106. Της Κασωτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 107. Του Κασωτάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βοιωτίας, αριθμός 5, Τ.Κ. 71303, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 108. Του Κασωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 109. Του Κανάκη Χαρίδημου (αρ. ιδ. 079134), 110. Της Αγγουριδάκη Ελένης, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079135), 111. Του Βελιγραδή Στεφάνου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ι.Τζοβένη, αριθμός 9, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079135, 079144), 112. Της Χρειασιδάκη Χρυσούλας (αρ. ιδ. 079136), 113. Της Βιδάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079137, 079138), 114. Της Ανανιάδου Αλεξάνδρας του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Ζακύνθινου, αριθμός 26, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 115. Της Βιτσαξάκη Ευγενίας του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Ευτέρπης, αριθμός 27, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 116. Του Βιτσαξάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Κύπρου & Εθνικής Αμύνης, αριθμός 59, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 117. Της Χρονάκη Δέσποινας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079141), 118. Του Κουτσαντωνάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079142), 119. Της Αγγουριδάκη Ελένης του Εμμανουήλ, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079143), 120. Του Κουτσαντωνάκη Ιωάννη (αρ. ιδ. 079145), 121. Της Κουτσαντωνάκη Μελπομένης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μαραθώνος, αριθμός 30, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079147), 122. Του Κανάκη Στεφάνου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Λάππα, αριθμός 31, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079149, 079178), 123. Του Κανάκη Ελευθερίου του Μιχαήλ, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079150), 124. Του Κανάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κλεάνθη, αριθμός 34, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079151), 125. Της Παγωνάκη Ελευθερίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079152), 126. Της Κουτσαντωνάκη Αμαλίας του Σταύρου, κατοίκου Αναλήψεως, Τ.Κ. 70014, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079154), 127. Του Παπαδάκη Στυλιανού, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079155), 128. Της Πευκιανάκη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079156) 129. Του Καρουζάκη Ευαγγέλου (αρ. ιδ. 079157), 130. Της Μπιτζαράκη Ειρήνης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079160), 131. Της Δοκιανάκη Ελευθερίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079161), 132. Του Χρονάκη Μύρωνα, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079162), 133. Της Μετοχιανάκη Άννας του Γεωργίου κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079163, 079265), 134. Της Χρονάκη Μαρίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079164), 135. Του Δοκιανάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079166), 136. Του Κανάκη Νικολάου του Ελευθερίου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079167), 137. Της Ατσαλάκη Ακριβής του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ξυλούρη Ν., αριθμός 33, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079169, 079199), 138. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Καλαμά, αριθμός 3, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079170, 079185, 079246), 139. Του Κουτσαντωνάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Πύργου Ηλείας, οδός Πατρών & Παπαφλέσσα, αριθμός 59, Τ.Κ. 27100, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (αρ. ιδ. 079171), 140. Της Βαγιωτάκη Μαρίνας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079172), 141. Του Μακράκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μπουρλάκη Δ., αριθμός 21, Τ.Κ. 71410, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079174), 142. Της Ιερομοναχάκη Αικατερίνης του Ιωάννη, κατοίκου Αγίων Παρασκιών, οδός Βενιζέλου Ελ., αριθμός 9, Τ.Κ. 70100, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079175), 143. Του Σμυρνάκη Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079176), 144. Της Βιδάκη Ειρήνης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079801), 145. Του Μπουλουκάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079179), 146. Του Σμυρνάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079180), 147. Του Σκαρπαθιωτάκη Αριστείδη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079181), 148. Της Σηφάκη Ζαχαρένιας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079182), 149. Της Τζιμπραγού Βασιλείας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079184), 150. Της Βιτσαξάκη Ευαγγελίας του Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079186), 151. Του Κουτσαντωνάκη Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού, Τ.Κ. 70014, Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079187), 152. Του Βιδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079188), 153. Της Φακιωλάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079189), 154. Του Βιτσαξάκη Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079190), 155. Του Σηφάκη Πέτρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079194), 156. Της Σηφάκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Παπανδρέου Ανδ., αριθμός 107, Τ.Κ. 71305, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079195), 157. Του Κουτσαντωνάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079196, 079222), 158. Της Γαρεφαλάκη Ευρυδίκης του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079197, 079265), 159. Της Χρειασιδάκη Χαρούλας του Ιωάννη (αρ. ιδ. 079198), 160. Της Αντωνίου Αμαλίας του Γεωργίου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμιώνος, αριθμός 268, Τ.Κ. 16233, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079200, 079233), 161. Της Γροπατσάκη - Χατζάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Βριλλησίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 18, Τ.Κ. 15235, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079201) 162. Του Μπιτζαράκη Ζαχαρία του Χαρίδημου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079202), 163. Του Παπαδάκη Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079204), 164. Της Χατζάκη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Βριλλησίων, οδός Κρήτης, αριθμός 6, Τ.Κ. 15235, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079205), 165. Του Μπιτζαράκη Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079208), 166. Του Δρακάκη Ελευθερίου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παγγαίου, αριθμός 4, Τ.Κ. 71201, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079209), 167. Της Σηφάκη Ειρήνης του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπανδρέου Ανδ., αριθμός 107, Τ.Κ. 71305, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079210, 079250), 168. Του Κουτσαντωνάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079212, 079216), 169. Του Μπιτζαράκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079214), 170. Της Κανάκη Χαρίτας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079221), 171. Του Μπιτζαράκη Δράκου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079221), 172. Του Κομπολάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079222), 173. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079222), 174. Της Βιδάκη Ειρήνης του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου, οδός Πορταλιού Μ., αριθμός 19, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079224), 175. Της Βιδάκη Καλλιόπης (αρ. ιδ. 079226), 176. Του Βιδάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079226, 079229, 079276, 079278, 079365, 076369), 177. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου (αρ. ιδ. 079228), 178. Του Χατζάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079230), 179. Του Κανάκη Γεωργίου του Ελευθερίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λεωνίδου, αριθμός 3, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079238), 180. Του Μπιτζαράκη Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079242), 181. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Ελευθερίου, κατοίκου Δεμάτιου, Τ.Κ. 70010, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079243), 182. Του Κουτσαντωνάκη Νικολάου του Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079244), 183. Της Αθανασοπούλου Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πατρών, οδός Κορυτσάς, αριθμός 3, Τ.Κ. 26222, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (αρ. ιδ. 079247), 184. Του Λασηθιωτάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Διαβαϊδέ, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079248), 185. Της Ζωγραφάκη Μαρίας (αρ. ιδ. 079249), 186. Του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, με Έδρα στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70006, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως νομίμως εκπροσωπείται (αρ. ιδ. 079252), 187. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079254), 188. Του Δρακάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079255), 189. Του Δρακάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079256), 190. Της Κουράτορα Ζαχαρένιας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079257), 191. Του Μπιτζαράκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079258), 192. Του Κανάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079259), 193. Του Κανάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079260), 194. Του Κουτσαντωνάκη Χαραλάμπους του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079262), 195. Του Γαρεφαλάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079265), 196. Της Μαραβελάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079265), 197. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου (αρ. ιδ. 079265), 198. Της Μιχελάκη Μαρίας του Μιχαήλ, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079266, 079267, 079385, 079386), 199. Του Κανάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079271, 079272, 079273, 079282, 079377, 079381, 079382, 079383, 079384), 200. Του Σπανάκη Ευστρατίου (αρ. ιδ. 079274, 079378, 079379, 079380), 201. Της Ανδρουλάκη Μαρίας του Ματθαίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079275, 079366), 202. Του Βιδάκη Μιχαήλ (αρ. ιδ. 079277), 203. Του Χατζάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079279, 079367, 079370, 079371, 079372, 079375), 204. Του Λιονάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079280, 079368, 079373,079374, 079376), 205. Του Λιονάκη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079280, 079368, 079373, 079374, 079376), 206. Του Παπαδημητράκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Τζιγκούνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079283, 079286, 079390, 079392), 207. Του Νικολαϊδη Χριστοφόρου του Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, οδός Βασιλογιώργη, Τ.Κ. 70006, Δήμος Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079284, 079391), 208. Του Πλακιωτάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου κατοίκου Βλυχάδων, Κάτω Γουβών Ηρακλείου, Τ.Κ. 70014 Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079285), 209. Του Μαραυγάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079287, 079393, 079394, 079395), 210. Του Μαυραγάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079288, 079398), 211. Του Αποστολογιωργάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079289), 212. Του Εργαζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079290), 213. Της Παγωνάκη Αθανασίας του Αντωνίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφόρου Κνωσσού, αριθμός 205, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079293), 214. Της Παγωνάκη Σοφίας του Αντωνίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφόρου Κνωσσού, αριθμός 205, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079293), 215. Της Γαλετάκη Ελένης του Στυλιανού, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079294), 216. Του Γαλετάκη Στυλιανού του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079294), 217. Του Λιονάκη Θεοφίλου του Νικολάου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ξανθού, αριθμός 34, Τ.Κ. 11146, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079295), 218. Του Καρουζάκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079296, 079397), 219. Της Λιονάκη Ελευθερίας του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Κυκλώπων, αριθμός 11-13, Τ.Κ. 11852, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079297, 079396), 220. Του Λιονάκη Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079298), 221. Της Μαραυγάκη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Σεβαστουπόλεως, αριθμός 49, Τ.Κ. 11526, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079299), 222. Της Γαλετάκη - Μελαδάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Θραψάνου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079300), 223. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079327) και 224. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079328). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 411/25-7-2019 αίτησή του προς το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 70), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητάει να καθοριστεί οριστική αποζημίωση για ακίνητα συνολικού εμβαδού 218.833,41 τ.μ., που απαλλοτριώθηκαν με τη με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 676Ρ465ΦΘΘ-Ν8Π), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 19.08.2015, στο με αριθμό 177 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα). Η εν λόγω απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 19 (Σ2) του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Πολυθέας και Καρουζανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα διορθωτικά κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤ.19-Κ.Δ.1, ΚΤ.19-Κ.Δ.2, ΚΤ.19-Κ.Δ.3 και ΚΤ.19-Κ.Δ.4) και τον αντίστοιχο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.19-Κ.Π.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, Τμήμα Β’ έργων Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ. – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3077/12.06.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Π25465ΧΘΞ-4ΤΥ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077 και με δαπάνες των παρόδιων ιδιοκτητών Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο, ζητάει τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων αυτών ως εξής Α. Για το έδαφος: A/A ΑΚΠ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΟΤΡΙΟΥ- ΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 001 079001 3,99 € 002 079800 4,18 € 003 079003 4,18 € 004 079004 3,99 € 005 079005 3,97 € 006 079006 3,42 € 007 079007 3,25 € 008 079008 2,18 € 009 079009 1,47 € 010 079010 1,56 € 011 079011 1,64 € 012 079012 1,64 € 013 079013 1,64 € 014 079014 1,47 € 015 079015 1,63 € 016 079016 1,56 € 017 079017 1,72 € 018 079018 1,56 € 019 079019 1,48 € 020 079020 1,48 € 021 079021 1,64 € 022 079022 1,40 € 023 079023 1,40 € 024 079024 1,56 € 025 079025 1,87 € 026 079026 1,64 € 027 079027 1,63 € 028 079028 1,64 € 029 079029 1,56 € 030 079030 1,72 € 031 079031 1,64 € 032 079032 1,48 € 033 079033 0,97 € 034 079034 1,47 € 035 079035 0,86 € 036 079036 1,47 € 037 079037 0,86 € 038 079038 1,64 € 039 079039 1,56 € 040 079040 0,86 € 041 079041 1,56 € 042 079042 0,81 € 043 079043 1,72 € 044 079044 1,56 € 045 079045 1,56 € 046 079046 0,90 € 047 079047 1,56 € 048 079048 1,48 € 049 079049 1,64 € 050 079050 1,64 € 051 079051 0,81 € 052 079052 1,47 € 053 079053 1,47 € 054 079054 3,40 € 055 079055 1,72 € 056 079056 1,48 € 057 079057 1,72 € 058 079058 1,80 € 059 079059 1,64 € 060 079060 1,64 € 061 079061 1,64 € 062 079062 1,81 € 063 079063 0,86 € 064 079064 3,23 € 065 079065 5,02 € 066 079066 5,02 € 067 079067 5,02 € 068 079068 2,67 € 069 079071 5,02 € 070 079072 5,02 € 071 079073 4,77 € 072 079074 5,02 € 073 079075 2,54 € 074 079076 5,02 € 075 079077 5,02 € 076 079078 5,02 € 077 079079 5,02 € 078 079080 5,02 € 079 079081 2,54 € 080 079082 6,27 € 081 079083 6,27 € 082 079084 5,02 € 083 079085 6,27 € 084 079086 6,27 € 085 079088 2,67 € 086 079089 6,27 € 087 079090 6,27 € 088 079091 2,81 € 089 079092 2,81 € 090 079093 2,81 € 091 079096 2,81 € 092 079097 5,02 € 093 079098 5,02 € 094 079101 5,02 € 095 079102 5,02 € 096 079103 2,81 € 097 079104 5,02 € 098 079108 2,67 € 099 079109 5,02 € 100 079110 5,02 € 101 079111 5,02 € 102 079112 5,02 € 103 079116 3,34 € 104 079117 5,02 € 105 079118 5,02 € 106 079119 2,67 € 107 079120 5,02 € 108 079121 5,02 € 109 079122 6,27 € 110 079123 2,67 € 111 079124 2,67 € 112 079125 3,34 € 113 079126 5,02 € 114 079127 5,02 € 115 079128 4,55 € 116 079129 2,67 € 117 079131 2,67 € 118 079132 3,34 € 119 079133 2,67 € 120 079134 5,02 € 121 079135 5,02 € 122 079136 5,02 € 123 079137 4,77 € 124 079138 5,02 € 125 079139 2,67 € 126 079140 2,67 € 127 079141 2,67 € 128 079142 2,67 € 129 079143 5,02 € 130 079144 5,02 € 131 079145 5,02 € 132 079146 5,02 € 133 079147 6,02 € 134 079148 6,02 € 135 079149 5,02 € 136 079150 2,67 € 137 079151 2,67 € 138 079152 2,67 € 139 079154 2,67 € 140 079155 2,67 € 141 079156 2,67 € 142 079157 5,02 € 143 079159 5,02 € 144 079160 2,67 € 145 079161 2,67 € 146 079162 2,67 € 147 079163 5,02 € 148 079164 5,02 € 149 079165 5,02 € 150 079166 8,40 € 151 079167 6,27 € 152 079168 2,67 € 153 079169 2,67 € 154 079170 2,55 € 155 079171 5,02 € 156 079172 8,80 € 157 079174 8,36 € 158 079175 5,02 € 159 079176 2,54 € 160 079801 2,67 € 161 079178 2,67 € 162 079179 2,67 € 163 079180 2,67 € 164 079181 5,02 € 165 079182 8,80 € 166 079184 8,80 € 167 079185 5,02 € 168 079186 3,34 € 169 079187 2,67 € 170 079188 2,67 € 171 079189 2,81 € 172 079190 2,67 € 173 079193 3,51 € 174 079194 2,81 € 175 079195 5,02 € 176 079196 5,02 € 177 079197 5,02 € 178 079198 2,67 € 179 079199 5,02 € 180 079200 8,80 € 181 079201 4,77 € 182 079202 6,27 € 183 079203 8,80 € 184 079204 8,80 € 185 079205 5,02 € 186 079206 8,80 € 187 079207 6,27 € 188 079208 2,81 € 189 079209 3,51 € 190 079210 2,81 € 191 079212 3,51 € 192 079213 2,68 € 193 079214 5,02 € 194 079215 5,02 € 195 079216 6,27 € 196 079217 8,80 € 197 079221 8,80 € 198 079222 8,80 € 199 079224 5,02 € 200 079225 5,02 € 201 079226 5,02 € 202 079228 5,02 € 203 079229 6,27 € 204 079230 5,02 € 205 079231 5,02 € 206 079232 5,02 € 207 079233 5,02 € 208 079238 8,80 € 209 079241 2,81 € 210 079242 2,54 € 211 079243 2,81 € 212 079244 2,81 € 213 079245 2,81 € 214 079246 2,67 € 215 079247 2,67 € 216 079248 2,67 € 217 079249 2,67 € 218 079250 2,67 € 219 079251 2,67 € 220 079252 5,15 € 221 079254 2,81 € 222 079255 2,53 € 223 079256 2,53 € 224 079257 2,40 € 225 079258 2,53 € 226 079259 2,53 € 227 079260 4,56 € 228 079261 5,02 € 229 079262 3,34 € 230 079265 5,17 € 231 079266 4,29 € 232 079267 1,81 € 233 079269 1,64 € 234 079270 1,40 € 235 079271 0,80 € 236 079272 4,19 € 237 079273 0,88 € 238 079274 0,84 € 239 079275 3,77 € 240 079276 4,18 € 241 079277 4,18 € 242 079278 5,25 € 243 079279 1,81 € 244 079280 0,88 € 245 079282 3,59 € 246 079283 1,91 € 247 079284 1,91 € 248 079285 1,91 € 249 079286 1,91 € 250 079287 1,72 € 251 079288 2,01 € 252 079289 1,91 € 253 079290 1,92 € 254 079293 2,39 € 255 079294 2,01 € 256 079295 2,51 € 257 079296 2,38 € 258 079297 2,26 € 259 079298 1,91 € 260 079299 2,01 € 261 079300 2,01 € 262 079301 0,88 € 263 079302 0,88 € 264 079303 0,88 € 265 079304 0,88 € 266 079305 0,88 € 267 079306 0,88 € 268 079307 0,88 € 269 079308 0,88 € 270 079309 0,88 € 271 079310 0,88 € 272 079311 0,88 € 273 079312 0,88 € 274 079313 0,88 € 275 079314 0,88 € 276 079315 0,88 € 277 079316 0,88 € 278 079317 0,88 € 279 079318 0,88 € 280 079319 0,88 € 281 079320 0,88 € 282 079321 0,88 € 283 079322 0,88 € 284 079323 0,88 € 285 079324 0,88 € 286 079325 0,88 € 287 079326 0,88 € 288 079327 0,88 € 289 079328 0,88 € 290 079329 0,88 € 291 079330 0,88 € 292 079331 0,88 € 293 079332 0,88 € 294 079333 0,88 € 295 079334 0,88 € 296 079335 0,88 € 297 079336 0,88 € 298 079337 0,88 € 299 079338 0,88 € 300 079339 0,88 € 301 079340 0,88 € 302 079341 0,88 € 303 079342 0,88 € 304 079343 0,88 € 305 079344 0,88 € 306 079345 0,88 € 307 079346 0,88 € 308 079347 0,88 € 309 079348 0,88 € 310 079349 0,80 € 311 079350 0,88 € 312 079351 0,88 € 313 079352 0,84 € 314 079353 0,88 € 315 079354 0,88 € 316 079355 0,88 € 317 079356 0,88 € 318 079357 0,88 € 319 079358 0,88 € 320 079359 0,88 € 321 079360 0,88 € 322 079361 0,88 € 323 079362 0,88 € 324 079363 0,88 € 325 079364 0,88 € 326 079365 0,88 € 327 079366 1,72 € 328 079367 0,84 € 329 079368 0,84 € 330 079369 0,84 € 331 079370 0,84 € 332 079371 1,81 € 333 079372 0,84 € 334 079373 0,88 € 335 079374 0,84 € 336 079375 0,84 € 337 079376 0,88 € 338 079377 0,88 € 339 079378 0,88 € 340 079379 0,84 € 341 079380 0,84 € 342 079381 0,84 € 343 079382 0,88 € 344 079383 0,80 € 345 079384 0,84 € 346 079385 0,88 € 347 079386 0,88 € 348 079387 0,84 € 349 079388 0,84 € 350 079389 0,84 € 351 079390 0,80 € 352 079391 0,84 € 353 079392 0,84 € 354 079393 1,72 € 355 079394 0,84 € 356 079395 1,72 € 357 079396 0,84 € 358 079397 0,84 € 359 079398 0,84 € Β. Για τα επικείμενα: α. Κτίσματα και κατασκευές: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (€) [€/τ.μ.) 134 079148 Κατοικία ισόγεια πλακοσκεπής από οπλισμένο σκυρόδεμα 53.228,00 € (559,00 €/τ.μ.) 134 079148 Αποθήκη πλακοσκεπής από οπλισμένο σκυρόδεμα πολύ καλή 5.400,00 € (200,00 €/τ.μ.) 230 079265 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 2.220,00 € (120,00 €/τ.μ.) 230 079265 Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 1.500,00 € (100,00 €/τ.μ.) 258 079297 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 2.880,00 € (120,00 €/τ.μ.) 258 079297 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 3.216,00 € (120,00 €/τ.μ.) β. Άλλα επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα (βεράντα) (2,50χ12,00) d=0,30µ σε µ3 πολύ καλή 200,00 Γεώτρηση (βάθους 32 µ) σε µ. βάθους καλή 80,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή από οπλισµένο σκυρόδεµα (3,50χ5,00χ1,50) σε µ3 µέτρια 80,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή από οπλισµένο σκυρόδεµα (4,00χ3,00χ1,50) σε µ3 καλή 100,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή, από οπλισµένο σκυρόδεµα (2,80χ2,00χ1,50) σε µ3 καλή 100,00 Μάντρα από µπετόν d=0,30 H= 1,50µ σε µ3 πολύ καλή 200,00 Μαντρότοιχος από οπλισµένο σκυρόδεµα και επένδυση πέτρας (16,00χ1,50χ0,30) σε µ.µ. πολύ καλή 150,00 Μεταλλική πόρτα (2,50x1,80) καλή 540,00 Μεταλλική πόρτα (5,00χ2,00) σε τεµ. καλή 1200,00 Μεταλλική πόρτα(5,00x1,50) σε τεµ. πολύ καλή 1000,00 Μεταλλική πόρτα, (2,50χ1,50) σε τεµ. καλή 450,00 Περίφραξη από σύρµα οικοδοµής Η=1,20µ σε µ.µ. µέτρια 10,00 Πηγάδι (βάθος 12,00) σε µ. βάθους µέτρια 500,00 Πηγάδι (βάθος 12.0µ) σε µ.βάθους καλή 500,00 Σιδηροπάσαλοι Η=1,20µ σε τεµ. καλή 10,00 Σιδηροπάσσαλοι Η=1,50µ σε τεµ. µέτρια 8,00 Σκάλα από οπλισµένο σκυρόδεµα (1,20χ1,50) σε µ3 πολύ καλή 200,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. κακή 8,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. καλή 12,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. µέτρια 10,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. κακή 10,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. πολύ καλή 16,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. καλή 15,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. µέτρια 12,00 Συρµατόπλεγµα µε οικοδοµικό πλέγµα Η=1,50µ σε µ.µ. καλή 15,00 Τσιµεντοπάσσαλοι (0,05x0,05) Η=1,50µ σε τεµ. καλή 10,00 Τσιµεντοπάσσαλοι (0,05x0,05) Η=1,80µ σε τεµ. καλή 12,00 Υπόστεγο (κοτέτσι) λαµαρινοσκεπές από ξύλο (8,00χ2,20) σε µ2 µέτρια 30,00 γ. Δένδρα - φυτά: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Αµπέλι αρδευόµενο σε µ2 καλό 12,00 Αµπέλι αρδευόµενο σε µ2 πολύ καλό 14,00 Αµπέλι σε µ2 πολύ καλό 14,00 Αµυγδαλιές µικρές 50,00 Αµυγδαλιές µεγάλες 100,00 Αχλαδιές µεσαίες 70,00 Αχλαδιές µεγάλες 100,00 Βερυκοκιές µεγάλες 110,00 Δαµασκηνιές µεγάλες 100,00 Ελιές µεγάλες 190,00 Ελιές µικρές 100,00 Ελιές µεσαίες 150,00 Ελιές αρδευόµενες µικρές 100,00 Ελιές αρδευόµενες µεγάλες 190,00 Ελιές αρδευόµενες µεσαίες 150,00 Καρυδιές µεγάλες 200,00 Καρυδιές µεσαίες 150,00 Κοροµηλιές µεσαίες 80,00 Κοροµηλιές µεγάλες 120,00 Κυδωνιές µεγάλες 90,00 Κυδωνιές µεσαίες 60,00 Κυπαρίσσια µεγάλα 90,00 Λωτός µεσαίοι 80,00 Μουσµουλιές µεγάλες 100,00 Πορτοκαλιές µεγάλες 130,00 Πορτοκαλιές µεσαίες 95,00 Ροδιές µεγάλες 110,00 Ροδιές µεσαίες 60,00 Ροδιές µικρές 45,00 Συκιές µεγάλες 100,00 Συκιές µεσαίες 70,00 Να διαταχθεί επίσης η μέχρι την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 30% της αποζημίωσης που θα παρακατατεθεί σύμφωνα με την εκδοθησομένη απόφαση, για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με τη με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, άλλως, να υποχρεωθούν οι αντίδικοι και/ή όποιοι άλλοι αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης, που θα παρακατατεθεί, να προσκομίσουν ισόποση (του 30%) εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 172 του ν. 4512/2018 και ισχύει. Να διαταχθούν, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 126 του ν. 4070/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν.4146/2013, οι καθ’ ων και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, ή άλλος εγκατεστημένος στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, να μου παραδώσουν αυτά, υπό τον όρο της προηγουμένης συντέλεσης της εν θέματι απαλλοτρίωσης κατ’ άρθρο 7 του ν. 2882/2001 και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 70), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Σγουρόγλου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2482Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΡΝΤΟY του Αναστασίου, κάτοικο πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" . Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2481Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΦΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ, η οποία έδρευε στην Κω αλλά ήδη αγνώστου έδρας , όπως νόμιμα εκπροσωπείται , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY". Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2480Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για την Καλλιόπη Απόστολου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" . Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουνν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία του δικηγόρου Σωτήρη Φωτέα πληρεξούσιου των: 1) Ελένης-Ζωής Στρατηγοπούλου του Δημητρίου, (Ν. Ερυθραία, Παπαφλέσσα 27), 2) Ειρήνης Στρατηγοπούλου του Δημητρίου (Φιλοθέη-Ελ. Βενιζέλου 32) και 3) Ελένης χήρας Δημητρίου Στρατηγοπούλου (Αθήνα-Αλωπεκής 51), απασών υπό την ιδιότητά της ως νομίμων κληρονόμων του θανόντος στις 2.8.2017 Δημητρίου Στρατηγόπουλου του Αναστασίου (πατρός των δύο πρώτων και συζύγου της τρίτης), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-ΣΤ-820/31.07.2020), για την Αντωνία συζ. Γεωργίου Μηλιαράκη, πρώην κάτοικο Αιγάλεω (Βασ. Παύλου αρ. 22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.06.2020 Αγωγής (ΓΑΚ: 39376/16-07-2020, ΕΑΚ: 2154/2020) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία (1327 ΑΚ), με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να εξαλειφθεί η εγγραφείσα στον Τόμο 2439 με α.α. 21 του Βιβλίου Υποθηκών Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει της με αριθμ. 9014/1967 απόφασης του Προέδρου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Κων/νου Τσιγαρόπουλου περί εγγραφής προσημείωσης και της συνακόλουθης τροπής αυτής σε υποθήκη δυνάμει των με αριθμ. 494 και 495/1968 Διαταγών Πληρωμής του Προέδρου των εν Αθήνας Πρωτοδικών, Κων/νου Τσιγαρόπουλου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ΄αριθμ.4810Ζ΄και 4811Ζ΄/31-07-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 10-07-2020 αγωγής (Αναγνώρισης κυριότητας, διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης του ενάγοντος Νικολάου Παπαθανασίου του Διονυσίου και της Ελένης, κατοίκου Κομοτηνής (Απ. Σούζου 2), ΑΦΜ 018036545-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπρ/ται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και των: α)Αναστασίας Γεωργίου του Νέστωρος και της Πιπίνας και β)Κων-σταντίνου Γεωργίου του Νέστωρος και της Πιπίνας, κατοίκων Κομοτηνής, οδός Ιωακείμ Γ΄ αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή του ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή του, β) να αναγνωριστεί κύριος με ποσοστό 66,66% ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην Κομοτηνή του Δήμου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης, με αριθμό ΚΑΕΚ 420170743016/0/0 εκτάσεως 164,48τ.μ. σύμφωνα με τα υλοποιημένα όρια του γηπέδου (166 τ.μ. σύμφωνα με την αποτύπωση του κτηματολογίου) που συνορεύει γύρωθεν Βόρεια με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743004 και 420170743022, Νότια με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743011 και 420170743024, Ανατολικά με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743001 και 420170743019 και Δυτικά με οδό με αριθμό ΚΑΕΚ 42017ΕΚ00129, όπως όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο από τον Μάϊο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Παπαθανασίου, γ)Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρίστηκε στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής ώστε στο κτηματολογικό φύλλο που αφορά το ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 420170743016 να αναγραφεί ως κύριος κατά 66,66% εξ αδιαιρέτου και αιτία κτήσης της κυριότητας του ακινήτου την έκτακτη χρησικτησία. Με την υπ΄αριθμ.ΤΜ63/13-07 -2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη από το δικαστήριο (αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) 2)Το παρόν δικόγραφο ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο, εντός της νόμιμης κατά περίπτωση προθεσμίας. Με την παραγγελία για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα: α)Να προβούν σε κατάθεση προτάσεων και προσκόμιση όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων που θα επικαλεστούν, κατ΄άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων, οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, β) Να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από το άρθρο 237 ΚΠολΔ, γ) Να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον αρμόδιο δικαστή και σε τόπο και χρόνο που αυτός θα ορίσει κατ΄άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ. και δ)Να παραστούν κατ΄άρθρο 421 επ. του ΚΠολΔ ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου, κάτοικο Κομοτηνής (οδός Α.Παπαδήμα 22, 1ος όροφος) στις -4- Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας η Πέτρου Βάια του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 77, επαγγέλματος Δικηγόρος, προς απόδειξη των ισχυρισμών της ως άνω αγωγής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ: 2531021610 & 6977586267
PrintButton

30-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 6386/51997/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ, πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Παναγιώτη και της Βάγιας, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ.2, με ΑΦΜ 066913621, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5913/29.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον Γκουργουίντερ ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας, πρώην κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος Νομού Αργολίδας, οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 16-07-2020 Αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου Κατά : 1) του Γκουργουίντερ ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας, κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας, οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως, 2) της Λόλας Γκέπτινκ του Κόντραντ και της Μαρίας, Ελληνίδος υπηκόου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ. 2 με ΑΦΜ 152132220 και 3) της Νίνας ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ του Γεωργίου Μανωλίδη και της Μαρίας Γκέπτινκ, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Κανελλοπούλου αρ. 24, με ΑΦΜ 130326468, υπό την ιδιότητα της, ως προσωρινής ειδικής επιτρόπου του ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγόμενης, το οποίο στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος, φέρει το επώνυμο ΣΙΝΓΚ, όνομα πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός Λόλα και το οποίο εγεννήθη στην Νίκαια του Δήμου Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής στις 18-8-2018 και κατοικεί στο Αιγάλεω, οδός Νίκαιας αρ.2, διορισθείσης δυνάμει της από 13-7-2020 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να εκπροσωπήσει το εν λόγω θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης στην παρούσα αγωγή και δίκη προσβολής πατρότητας. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 51997/27.07.2020 και ΕΑΚ : 6386/27.07.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρία δεκτή και δη: Α) Να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο, ότι δεν είναι ο 1ος εναγόμενος πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου, το οποίο ετέχθη στη Νίκαια του Δήμου Νικαίας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη Αττικής από την 2α εναγομένη, την 18-8-2018 και το οποίο φέρει επώνυμο ΣΙΝΓΚ, στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος (δεν έχει εισέτι βαπτισθεί και δεν έχει λάβει χώρα ονοματοδοσία του) και φέρει όνομα πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός Λόλα. Β) Να ανατραπεί το εκ του άρθρου 1465 & 1 του Αστικού Κώδικα τεκμήριο καταγωγής του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγομένης, ως τέκνου γεννημένου σε γάμο (μεταξύ του 1ου εναγομένου και της 2ας εναγομένης). Γ) Να αναγνωρισθεί ότι ο 1ος εναγόμενος δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω ανήλικο θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης και Δ) Να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είναι ο πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγομένης. Σύμφωνα με την από 27.07.2020 πράξη της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 15η/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 6, αίθουσα 10, Διαδικασία : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο : Α5 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου : 21. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω Αγωγής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 29-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Γεώργιος Ι. Πάπαρης, δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα και στην οδό Λευκάδος αρ. 28, με τις με αριθμό 9744Β/15-7-2020 εκθέσεις επιδόσεις μου, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κο Σωτήρη ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, μετά από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνη Παντελίδου πληρεξούσια της Αγγελική Ρήγκου του Αναστασίου, κατοίκου Καματερού, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ.7 με ΑΦΜ 120860610, πήγα για να επιδώσω προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το Γρηγόριο Δεβελέκο, πρώην κατοίκου Ίλιον Αττικής, οδός Πάριδος, αρ.100, και νυν αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 26-4-2020 Αγωγής του πρώτου κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ΑΓΩΓΗ και για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της Νά γίνη δεκτή η παρούσα αγωγή της, νά υποχρεωθούν οι εναγόμενοι καί δή έκαστος τούτων αλληλεγγύως καί εις ολόκληρον νά μοί καταβάλλουν διά τήν εν τω ιστορικώ αιτίαν τό ποσόν των 40.000€ νομίμως εντόκως από της κοινοποιήσεως της παρούσης μου άχρις εξοφλήσεως καί διά προσωπικής των κρατήσεως της δευτέρας καί του τρίτου των εναγομένων μέχρις έξ μηνών καί χρηματικής ποινής 40.000€, νά κηρυχθή η απόφασις προσωρινώς εκτελεστή πλήν του αἰτήματος της προσωπικής κρατήσεως καί νά καταδικασθούν οι αντίδικοι εις τήν εν γένει δικαστικήν της δαπάνην καί αμοιβήν της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Η αγωγή κατατέθηκε στις 24-6-2020 έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου αυτού στη Γραμματεία του άνω δικαστηρίου Είδος δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, με γενικό αριθμό κατάθεσης: 37680/2020 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης: 4702/2020, β) η από 24-6-2020 πράξη του κ. γραμματέα του ποιο πάνου δικαστηρίου με την οποία ορίζει προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων, για τους διαδίκους εκατό (100) μέρες από την κατάθεσης της ποιο πάνω αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψην. Β) Ειδική εγγραφή ενημέρωση για την δυνατότητα επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση γ) κλήση του πρώτης προς αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου αρμοδίως θα οριστεί. Αθήνα 29-7-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.379Γ΄/28.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 23.7.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης κ. Κωνσταντίνου Π. Κουρκούλη, πληρεξουσίου της Συρμαλή Λυγερής συζ. Συρμαλή Μιχαήλ, θυγ. Μάρκου Ρενιέρη και της Σταμάτας, με ΑΦΜ: 079476429, κατοίκου Πετρούπολη Αττικής, οδός Νικηταρά αριθμός 2, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή, για τους αγνώστου διαμονής: 1/ Αθηνάς χήρας Δημητρίου Ρενιέρη, 2/ Βασιλείου Ρενιέρη του Δημητρίου και της Αθηνάς και 3/ Αντωνίου Ρενιέρη του Δημητρίου και της Αθηνάς, ως νομίμων κληρονόμων του Ρενιέρη Δημητρίου του Βασιλείου, κατοίκου εν ζωή Τορόντο Καναδά κατά την υπ’ αριθμ. 154/1998 απόφαση εγγραφής προσημείωσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (και χωρίς εξειδικευμένη διεύθυνση), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για Ανάκληση Αποφάσεως Χορηγήσεως Αδειας Εγγραφής Προσημειώσεως και Εξάλειψη αυτής, της πρώτης εναντίον τους, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή σ' όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν και να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 154/1998 ως άνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, με σκοπό να εξαλειφθεί από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η στο ιστορικό εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 15.7.2020 και με αριθμό Ασφ. 60 / 2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής υπάρχει η με την ίδια ημερομηνία πράξη του Δικαστή του άνω Δικαστηρίου Πρωτοδίκη κ. Γεωργίου Ιωαννίδη, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Σπάρτης και κλήση στους καθ’ών η αίτηση, από τον παραπάνω δικηγόρο, να παραστούν κατά τη συζήτησή της όταν και όπου με την άνω πράξη ορίζεται.- Σπάρτη 28 Ιουλίου 2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 6 παρ. 2, 12 παρ. 2 και 12 παρ. 4 σύμφωνα με το από 9.10.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Καλλιθέα, 29.7.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κίμων Δ. Γκιουλιστάνης (ΑΜ 2562 ΔΣΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προσκαλείται όποιος γνωρίζει την διεύθυνση του τόπου κατοικίας ή διαμονής της Κωστοβα Πετρανα Γκεργκινοβα, υπήκοου Βουλγαρίας και της Ράικα Πετροβα Τοντοροβα, επίσης υπήκοου Βουλγαρίας, να γνωστοποιήσει αυτήν στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών ή της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του, ενυπογράφως με τα στοιχεία αυτά, καθώς και στην Παναγιώτα Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης, κατοίκου Γενιτσεας Βιστωνίδας Αβδήρων του Ν. Ξάνθης. Ξάνθη 2-7-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χ''ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 - 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOΥ Με τη με αριθμό 2023/2018 έκθεση του κ. Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της πτωχής και συγκεκριμένα ενός κτιρίου επιφανείας 1.568,64 τμ. επί γηπέδου εμβαδού 7.958,67 τ.μ. ευρισκομένου στην Ξάνθη. Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των επτακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός (703.221,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ 705/2018 και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 16.06.2020 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 ΑθΗΝΑ 106 81 ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477- ΚΙ Ν: 6932 46 20 20 ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY Με τη με αριθμό 2022/2018 έκθεση του κ. Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της πτωχής και συγκεκριμένα ενός ακινήτου επιφανείας 3.505,45 τμ. επί ενός αγρού επιφανείας 18.992,81 τ.μ. ευρισκομένου στη Γιάννουλη Δήμου Λάρισας. Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (698.000,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ 312/ 2018 και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 16.06.2020 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 ΑθΗΝΑ 106 81 ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477- ΚΙ Ν: 6932 46 20 20 ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ Γ2.546/29-07-2020 έκθεση μου επιδόσεως, εμένα του Δικαστικού Επιμελητή στην Περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, και μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Ελένης Σπυρακοπούλου, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη, του Νικολάου και της Διάνα, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Σπύρου Μαρίνη αρ. 22, με ΑΦΜ 161707354, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δαυίδ Μπεκαούρι του Βλαντιμίρ και της Μαίρης, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής Δημοκρίτου 95, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 1469 περ.5 Α.Κ.) του προαναφερόμενου Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη κατά 1. Δαυίδ Μπεκαούρι του Βλαντιμίρ, 2. Χριστίνας Θεοδωρίδου του Ιωάννη και 3. Παντελεήμονος Ξανθόπουλου του Ιωάννη, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων) και αιτείται τα παρακάτω: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της προσβολής πατρότητας του ανηλίκου τέκνου Νικολάου Μπεκαούρι. Να αναγνωρισθεί, για τους πιο πάνω ιστορούμενους λόγους, ότι ο ανήλικος υιός της Χριστίνας Θεοδωρίδου, Νικόλαος Μπεκαούρι, που γεννήθηκε την 20-08-2018 στην Αθήνα, δεν είναι φυσικό παιδί του πρώτου εναγόμενου, πρώην συζύγου της Χριστίνας Θεοδωρίδου, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψής του, η τελευταία και ο πρώτος εναγόμενος τελούσαν σε πλήρη διάσταση και εγώ είχα μόνιμο σαρκικό δεσμό με την Χριστίνα Θεοδωρίδου, τον οποίο διατηρούμε μέχρι και σήμερα και με την οποία έχουμε υπογράψει και το με αριθμ. Συμβολαίου 1253/1-4-2020 Σύμφωνο Συμβίωσης και έχουμε αποκτήσει και έτερο ανήλικο τέκνο, σήμερα τριών μηνών. Την πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με ΓΑΚ: 49306/2020 και ΕΑΚ: 6104/2020 από την οποία προκύπτει ότι αυτή κατατέθηκε την 20-07-2020 ημέρα Δευτέρα καθώς και η πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης την 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου: 5, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η δημοσίευση γίνεται στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» που εκδίδονται στην Αθήνα. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα Πέτροβα. Η Δικηγόρος Ελένη Κων. Σπυρακοπούλου Α.Μ/ΔΣΑ:21533. ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου του με αριθμό 44.756/2019 Πίνακα Κατατάξεως Δανειστών του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου Στην Αθήνα σήμερα την 24η-06-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 31.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ" (ΑΦΜ 999369694 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), ως υπάλληλο του πλειστηριασμού και της κατατάξεως των δανειστών των κατωτέρω εκποιημένων μετοχών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5479/24.06.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον οφειλέτη και αναγγελθέντα, Κωνσταντίνο Δρούγκα του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Στησιχόρου αρ.5) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 44.756 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ του ως άνω Συμβολαιογράφου, ο οποίος Δηλώνει ότι με την υπ’ αριθ. 44.596/14.11.2019 πράξη του, διενεργήθηκε νόμιμα ενώπιον του εκποίηση κατασχεμένων μετοχών, με επίσπευση του Ιωάννη Αβέρωφ του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Μετσόβου Ιωαννίνων (ΑΦΜ 003989187) οι μετοχές του Κωνσταντίνου Δρούγκα του Ιωάννη (ΑΦΜ 043968764). Αφού έλαβε υπόψη όλα τα απαραίτητα, αφού σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, αφού απέρριψε όσα κρίθηκαν απορριπτέα, στο πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, συνολικά ευρώ τριάντα χιλιάδες είκοσι ένα και τέσσερα λεπτά (€ 30.021,04) και ειδικότερα στο υπόλοιπο ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34), που απομένει για να διανεμηθεί στους δανειστές μετά την αφαίρεση του ανωτέρω ποσού ευρώ χίλια εξακόσια τέσσερα και εβδομήντα λεπτά (€ 1.604,70) που αποτελούν το σύνολο των εξόδων εκτελέσεως, ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ τον επισπεύδοντα Ιωάννη Αβέρωφ του Μιχαήλ, προνομιακά και οριστικά για ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34). Ο πίνακας αυτός συντάχθηκε την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη στην Αθήνα και στο γραφείο του ως άνω Συμβολαιογράφου, που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθ.24 σε τρία (3) φύλλα και αφού βεβαίωσε το περιεχόμενό του, το υπέγραψε. Προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3128/29-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, ΑΦΜ 135863171, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Τερζή του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Πινδάρου, αρ. 12 ή και Γλυφάδας Αττικής, Νέας Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 85, με ΑΦΜ 043130494, Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 24-07-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία σύμφωνα με το νόμο και και με το νόμο και δυνάμει του πρώτου (α) απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1311/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τα ανωτέρω, προς ασφάλεια της ως άνω απαίτησής της, μέχρι του ποσού της προς αυτούς οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (1.793,38 ευρώ), άλλως, σε περίπτωση μικρότερου ποσού καταθέσεων ή αντίστοιχων μετοχών, μέχρι το ύψος αυτού. Κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη, κάθε χρηματικό ποσό που θα περιέλθει σε αυτούς εκ μέρους του στο μέλλον, καθώς και κάθε άλλη απαίτησή του από αυτούς και έως την εξόφληση, μέχρι του ύψους του προς αυτούς οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.798,38 ευρώ) πλέον των τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση ή κάθε μικρότερο ποσό. Επιτάσσονται οι τρίτοι όπως καταβάλουν τα ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα ως κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία προς τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την είσπραξή τους από κάθε αιτία αλλά τα κρατούν εις χείρας των για τα περαιτέρω νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους. Καλούνται οι τρίτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου 985 ΚΠΟΛΔ να προβούν στην σχετική δήλωση. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί καταβολής διορίζονται οι, 1) Στέφανος Βερζοβίτης, 2)Δημήτριος Ρέτσας, 3) Κων/νος Κοτσοβός, 4) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 5) Πηνελόπη Κυριακού, 6) Ευγενία Ζαχαροπούλου, 7) Ελευθερία Βεντουρή, 8) Παναγιώτης Μάκο. Αθήνα 24.07.2020 Η Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 19/5/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6749 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 Πλήρωσης οχτώ (8) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020). 8. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 9. Την υπ’ αριθμ. 49/10-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020». 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24976/6562/07-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29063/13-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε, η σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6780/19-05-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6781/19-05-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ (C) Κατηγορίας – Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] 8 μήνες 3 102 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 5 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 01/08/2020 έως και Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαριλάου Τρικούπη 182 ΤΚ 11473, Αθήνα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησής του, καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του άνω Δικαστηρίου περί καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθμό οικ. Δ25/οικ 7086/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τ. ΑΑΠΘ 323/31-12-2018), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. ΚΑΤΑ 1. Ορφανού Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Μάνου αρ.6, ιδιοκτησίες Κ.Α.088003, 088006. 2. Κολιαβασίλη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088004, 088567. 3. Κολιαβασίλη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088009, 088010, 088011, 088013, 05088104. 4. Μπέη Ιωάννη του Γεωργίου, Λος Άντζελες, Η.Π.Α., ιδιοκτησία Κ.Α. 088014. 5. Μεθενίτη Φλώρας του Σταματίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Μυρινούντος αρ. 21, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088015, 088019, 088020, 088623,088573. 6. Δημητρίου Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016. 7. Δημητρίου Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016. 8. Μεθενίτη Παναγιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Νικολάκη Μ.αρ.4, ιδιοκτησία Κ.Α. 088619, 088017. 9. Φράγκου Παναγιώτη του Βασιλείου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Λίμνης Μαρκοπούλου αρ.64, ιδιοκτησία Κ.Α. 088018. 10. Γκλιάτη Μιχαήλ του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088056. 11. Στάθη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088061. 12. Τζούλα Χρήστου του Ανδρέα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αρ.15, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088120, 088622. 13. Φράγκου Χρήστου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088197. 14. Πετούρη Σταύρου του Διονυσίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Σουλιώτη αρ.16 , ιδιοκτησία Κ.Α.088198. 15. Καλοφούτη Δημήτριου του Ανδρέα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088199, 088617. 16. Στουραϊτη Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Σουλιώτη Ν. αρ.6, ιδιοκτησία Κ.Α 088209. 17. Στουραϊτη Ιωάννη του Μερκουρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210. 18. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Ευάγγελου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Αλαγιάννη Χρ. αρ 6, ιδιοκτησία Κ.Α. 088212. 19. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 20. Γκλιάτη Κωνσταντίνας του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 21. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 22. Πρόφη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Κύπρου και Δαβάκη αρ.1, ιδιοκτησία Κ.Α. 088243. 23. Νικολογιάννη Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088317. 24. Μαγγανά Ιωάννη του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Παπαδημητρίου Κ. αρ.1, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088322, 088323. 25. Σκουρλή Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088325, 088620. 26. Στάθη Αλεξάνδρου του Αναστασίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Εφέδρων Πολεμιστών αρ.8Α, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088442, 088621. 27. Δρίτσα Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088443. 28. Χασιώτη Αχιλλέα του Δημητρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088444. 29. Κόλια Αθανασίου του Λεωνίδα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088467, 088618. 30. Πίντζου Σταματίνας του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088516. 31. Γκλιάτη Αργυρώς, συζ. Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Εφέδρων Πολεμιστών, ιδιοκτησία Κ.Α. 088520. 32. Χελιώτη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ.14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570 . 33. Πετούρη Όλγας του Γεωργίου, κατοίκου Πόρτο Ράφτη, Λεωφ.Μαρκοπούλου, ιδιοκτησία Κ.Α. 088574. 34. Πίντζου Αικατερίνης του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, Λεωφόρος Σουνίου αρ. 5, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590. 35. Πίντζου Πέτρου του Σωτηρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Στάθη Κ. αρ 10, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590. 36. Ζέρβα Αλεξάνδρου του Κίμωνα, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία Κ.Α. 088594. 37. Μαυράκη Χαραλαμπίας του Θεοφάνη, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία Κ.Α. 088594. 38. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, Πλ. Δημοσθένους Σωτηρίου 1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088907, 088908, 088913, 088923, 088943, 088944, 088945, 088946, 088948, 088514. 39. Γκλιάτη Χρήστου του Μιχαήλ, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 088056. 40. Γκλιάτη Χριστίνας- Μαρίας του Κων/νου και της Βασιλικής, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής οδ. Χρ. Αλαγιάννη αρ. 6, ιδιοκτησία Κ.Α. 088212. 41. Ελένης χας Χρήστου Τζούλα, το γένος Ευαγγέλου και Σοφίας Μυλωνάκου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδ. Ευαγγελιστρίας αριθ. 15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088120. 42. Φωτεινής συζ. Δημητρίου Πρίφτη, το γένος Χρήστου και Ελένης Τζούλα, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδ. Βασιλίσσης Φρειδερίκης αρ. 2, ιδιοκτησία Κ.Α. 088120. 43. Θεοδώρας χας Αθανασίου Στουραϊτη, το γένος Αποστόλου και Μαρίας Σουλιώτη, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209. 44. Στουραϊτη Μαρίας του Αθανασίου και της Θεοδώρας, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209. 45. Στουραϊτη Ιωάννη του Αθανασίου και της Θεοδώρας, ιδιοκτησία με Κ.Α. 088209. 46. Φράγκου Όρσας του Παναγιώτη, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Στερεάς Ελλάδος, άνευ διεύθυνσης, ιδιοκτησία Κ.Α. 088018. 47. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία με Κ.Α. 05088213. 48. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 49. Αναστασίας χας Μιχαήλ Αποστολοπούλου, το γένος Ισιδώρου και Μαρίας Νικολάκη, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ε. Δρίτσα αρ. 12, ιδιοκτησία Κ.Α. 088573. 50. Μαρίας συζ. Μάρκου Φρέρη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Χελιώτη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570. 51. Στουραϊτη Γεωργίου του Μερκουρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδ. Θ. Μανχάλα αρ. 8, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210. ______________________________ Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 10-03-2020, με Γ.Α.Κ. 2563/2020 και Ε.Α.Κ. 269/2020 αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, ενώπιον του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Δημόσιο), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ) με αρ. πιν. 17 ζητά α) να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό Δ25/οικ/7086/18.12.2018 (τ.ΑΑΠΘ 323/31.12.2018) για λόγους Δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800» στην περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. και η άμεση παράδοση αυτών, υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους και β) να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή Π.Μερεκούλια Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονΐζεται με κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Α.Ε.-Δ.Τ. «ECOS Α.Ε.» «ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΔΙΑΚΡ.Τ. «ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», ελέγχθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 5573/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΦ7465ΧΘΞ-ΦΧ6) απόφαση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ευγενία Καλοφωλιά. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών, η δε προκαλούμενη δαπάνη ύψους 489.700,00 Ευρώ βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200018 της ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Περαιτέρω, με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η απαλλοτρίωση υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων - Α’ 17 - εφεξής: Κ.Α.Α.Α.), όπως αυτό ισχύει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει του τρίτου άρθρου της υπ’ αριθ. 26/.2017 Π.Υ.Σ. (Α" 199), με την οποία το έργο χαρακτηρίσθηκε ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Η παραπάνω απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 854 με αριθμό 231, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω ολόκληρη η απαλλοτριούμενη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Με την αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης το Ελληνικό Δημόσιο ζητά να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησής του, καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. Το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με τη δαπάνη της υπέβαλε αρχικά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την ειδική αίτηση του άρθρου 7A του ν.2882/2001, όπως ισχύει, για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και πραγματοποίησης εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με Γ.Α.Κ. 3867/2019 και Ε.Α.Κ.379/2019, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 2ου-Δημοσίου) κατά τη δικάσιμο της 14.05.2019. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με αριθμό 1031/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12.02.2020. Στη συνέχεια, το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7Α παρ. 4 του ν. 2882/2001, αίτηση για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, η οποία στρέφεται κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών στους κτηματολογικούς πίνακες που συνοδεύουν την απαλλοτρίωση ή, σε κάθε περίπτωση, των προβαλλόντων εμπράγματα δικαιώματα στις αναφερόμενες αναλυτικά στην αρχή της παρούσας για τον καθένα απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες, κατόπιν ασκήσεως παρεμβάσεως-ανταιτήσεως κατά τη συζήτηση της ειδικής αίτησης του άρθρου 7A του νόμου 2882/2001 για την υπό κρίση απαλλοτρίωση, η οποία υπεβλήθη από το Ελληνικό Δημόσιο και συζητήθηκε, ως ήδη ελέχθη, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την 14.05.2019. Η εκτιμώμενη τιμή μονάδος των επιδίκων ακινήτων (έδαφος και επικείμενα) ή κατά περίπτωση το κόστος αντικατάστασης για κάποια εκ των επιδίκων επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν ανέρχεται στα ποσά που αναφέρονται στην από 10-10-2018 έκθεση εκτίμησης και την από Απρίλιο 2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια για την Spartan Homes. Η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, ζητούμε με την αίτησή μας να καθορισθεί όπως αυτή προκύπτει από την από ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση εκτίμησης, ήτοι ως εξής: Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Α.Α. Κ.Α (καδε ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Τιμή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ιδιοκτησιας) (τ.μ.) (ευρώ/τ.μ.) 1 05088003 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 305,69 31,00 € 9.476,53 € 2 05088004 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 69,58 31,00 € 2.156,98 € 3 05088006 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,01 31,00 € 2.0053,38 € 4 05088009 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 572,53 31,00 € 17.748,33 € 5 05088010 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 742,51 31,00 € 23.017,70 € 6 05088011 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 31,00 € 7.018,51 € 7 05088013 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 338,69 31,00 € 10.499,38 € 8 05088014 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 370,75 31,00 € 11.493,27 € 9 05088015 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 112,26 31,00 € 3.479,91 € 10 05088016 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 203,74 31,00 € 6.315,93 € 11 05088017 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 128,53 31,00 € 3.984,43€ 12 05088018 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 189,58 31,00 € 5.876,91 € 13 05088019 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 180,89 31,00 € 5.607,59 € 14 05088020 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡ ΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 281,49 31,00 € 8.726,16 € 15 05088056 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 464,14 31,00 € 14.388,26 € 16 05088061 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 153,30 31,00 € 4.752,23 € 17 05088104 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 178,47 31,00 € 5.532,64 € 18 05088120 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 334,95 31,00 € 10.383,60 € 19 05088197 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 32,50 31,00 € 1.007,42 € 20 05088198 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 334,05 31,00 € 10.355,51 € 21 05088199 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 837,81 31,00 € 25.972,05 € 22 05088209 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 51,71 31,00 € 1.603,16 € 23 05088210 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1461,94 31,00 € 45.320,22 € 24 05088212 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,31 31,00 € 38.573,54 € 25 05088213 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 267,17 31,00 € 8.282,38 € 26 05088243 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 96,53 31,00 € 2.992,57 € 27 05088317 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 42,36 31,00 € 1.313,16 € 28 05088322 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 429,63 31,00 € 13.318,56 € 29 05088323 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 106,17 31,00 € 3.291,15 € 30 05088325 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 116,66 31,00 € 3.616, 46 € 31 05088442 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 94,96 31,00 € 2.943,76 € 32 05088443 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 93,08 31,00 € 2.885,60€ 33 05088444 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 208,97 31,00 € 6.478,22 € 34 05088467 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 371,83 31,00 € 11.526,75 € 35 05088514 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 700,33 31,00 € 21.710,21 € 36 05088516 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 586,41 31,00 € 18.178,78 € 37 05088520 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 34,54 31,00 € 1.070,66 € 38 05088567 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 111,55 31,00 € 3.457,98 € 39 05088570 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 58,15 31,00 € 1.802,65 € 40 05088573 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 33,32 31,00 € 1.032,92 € 41 05088574 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 48,65 31,00 € 1.508,07€ 42 05088590 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 129,22 31,00 € 4.005,78 € 43 05088594 ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 9,91 31,00 € 307,24 € 44 05088617 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 87,73 31,00 € 2.719,63 € 45 05088618 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 178,54 31,00 € 5.534,74 € 46 05088619 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 66,39 31,00 € 2.058,09 € 47 05088620 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 98,75 31,00 € 3.061,25 € 48 05088621 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 40,96 31,00 € 1.269,76 € 49 05088622 ΧΕΡΣΟ 82,51 31,00 € 2.557,81 € 50 05088623 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 69,66 31,00 € 2.159,46 € Σύνολα 13.142,82 407.427,27 € Β. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ): Α.Α Κ.Α. (καδε) ιδιοκτησίας χρήση γης εμβαδόν (τ.μ.) τιμή (ευρώ/τ.μ.) αποζημίωση 51. 05088907 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 48,92 31,00 € 1.516,52 € 52. 05088908 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 131,58 31,00 € 4.079,09 € 53. 05088913 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 508,87 31,00 € 15.774,93 € 54. 05088923 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 456,30 31,00 € 14.145,32 € 55. 05088943 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 178,27 31,00 € 5.526,37 € 56. 05088944 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 140,74 31,00 € 4.362,94 € 57. 05088945 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 27,75 31,00 € 860,25 € 58. 05088946 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 300,89 31,00 € 9.327,59 € 59. 05088948 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 208,65 31,00 € 6.468,15 € Συνολική εμπορική αξία 60.544,64 € Γ. ΤΙΜΗ (ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Α.Α. Κ.Α. (καδε ιδιοκτ.) περιγραφή κατάσταση εμβαδόν (τ.μ.) κόστος κατασκευής ανά μονάδα Συντελεστής απαξίωσης Συνολικό κόστος αντικατάστασης 1. 05088014 Βοηθητικό κτίσμα (αντλιοστοστάσιο ισόγειο πλακοσκεπές) Κακή κατασκευή 5,28 30,00 € 0,70 110,88 € 2. 05088056 α) Αποθήκη καλή κατασκευή β) Αποθήκη καλή κατασκευή 9,41 3,70 20,00 € 20,00 € 0,90 0,90 169,38 € 66,60 € 3. 05088322 Βοηθητικό Κτίσμα (αντλιοστάσιο) Ισόγειο πλακοσκεπές Μέτρια κατασκευή 4,50 30,00 € 0,80 108,00 € 4. 05088120 Αντλιοστάσιο Μέτρια κατασκευή 14,1 20,00 € 0,80 225,60 € Συνολικό κόστος Αντικατάστασης Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 680,46 € 700,00 € Δ. ΤΙΜΗ -ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Α Κ. Α. (καδε) Ιδιοκτησιας περιγραφή κατάσταση ποσότητα Μονάδα μέτρησης κόστος κατασκευής ανά μονάδα συντελεστής απαξίωσης κόστος αντικατάστασης 1 05088010 Πηγάδι κακή κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,7 2.100,00 € 2 05088014 Φρέαρ (R=l,20μ) μέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € 3 05088016 Φρέαρ (R=1,20μ) κακή κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,7 2.100,00 € 4 05088516 Πηγάδι µέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € 5 05088322 Φρέαρ (R=1,20μ) µέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € Συνολικό Κόστος Αντικατάστασης 11.400,00 € Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 11.400,00 € Ε. ΤΙΜΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Α.Α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας περιγραφή κατηγορία ποσότητα μονάδα μέτρησης τεμάχια συντελεστής απαξίωσης τιμή/ τεμάχιο κόστος αντικατάστασης 1 05088003 Αμπέλι καλό 290,00 μ2 58,00 0,9 40,00 € 2.088,00 € 2. 05088009 Αμπέλι μέτριο 550,00 μ2 110,00 0,8 40,00 € 3.520,00 € 3. 05088010 Αμπέλι καλό 740,00 μ2 148,00 0,9 40,00 € 5.328,00 € 4. 05088011 Αμπέλι καλό 220,00 μ2 44,00 0,9 40,00 € 1.584,00 € 5. 05088013 Αμπέλι καλό 300,00 μ2 60,00 0,9 40,00 € 2.160,00 € 6. 05088014 Αμπέλι καλό 350,00 μ2 70,00 0,9 40,00 € 2.520,00€ 7. 05088016 Συκιές μεγάλες τεμ. 6,00 100,00 € 600,00 € 8. 05088017 Συκιές μεγάλες τεμ. 4,00 100,00 € 400,00 € 9. 05088018 Ελιές μεγάλες τεμ. 3,00 235,00 € 705,00 € 10 05088019 Αμπέλι καλό 176,00 μ2 35,00 0,9 40,00 € 1.260,00 € 11 05088020 Αμπέλι καλό 150,00 μ2 30,00 0,9 40,00 € 1.080,00 € 12 05088056 Συκιές μεγάλες τεμ. 14,00 100,00 € 1.400,00 € 13 05088061 Ελιές μεγαλες τεμ. 5,00 235,00 € 1.175,00€ 14 05088104 Αμπέλι καλό 140,00 μ2 28,00 0,9 40,00 € 1.008,00 € 15 05088120 Συκιές μεγάλες τεμ. 12,00 100,00 € 1.200,00 € 16 05088198 Αμπέλι μέτριο 300,00 μ2 60,00 40,00 € 2.400,00 € 17 05088199 Αμπέλι πολύ καλό 800,00 μ2 160,00 0,95 40,00 € 6.080,00 € 18 05088209 Συκιές μεγάλες τεμ. 2,00 100,00 € 200,00 € 19 05088210 Αμπέλι καλό 1300,00 μ2 260,00 0,9 40,00 € 9.360,00 € 20 05088212 Αμπέλι πολύ καλό 1100,00 μ2 220,00 0,95 40,00 € 8.360,00 € 21 05088213 Αμπέλι πολύ καλό 240,00 μ2 48,00 0,95 40,00 € 1.824,00 € 22 05088243 Αμπέλι πολύ καλό 70,00 μ2 14,00 0,95 40,00 € 532,00 € 23 05088317 Αμπέλι πολύ καλό 35,00 μ2 7,00 0,95 40,00 € 266,00€ 24 05088322 Αμπέλι μέτριο 390,00 μ2 78,00 0,8 40,00 € 2.496,00 € 25 05088323 Αμπέλι κακό 85,00 μ2 17,00 0,7 40,00 € 476,00 € 26 05088325 Αμπέλι καλό 110,00 μ2 22,00 0,9 40,00 € 792,00 € 27 05088442 Συκιές μεσαίο τεμ. 4,00 75,00 € 300,00 € 28 05088443 Συκιές μεγάλες τεμ. 3,00 100,00 € 300,00 € 29 05088444 Αμπέλι πολύ καλό 180,00 Μ2 36,00 0,95 40,00 € 1.368,00 € 30 05088467 Αμπέλι πολύ καλό 350,00 μ2 70,00 0,95 40,00 € 2.660,00 € 31 05088516 Συκιές μεγάλες τεμ. 10,00 190,00 € 1.900,00 € 32 05088520 Αμπέλι καλό 30,00 μ2 6,00 0,9 40,00 € 216,00 € 33 05088567 Αμπέλι καλό 105,00 μ2 21,00 0,9 40,00 € 756,00 € 34 05088570 Αμπέλι καλό 50,00 μ2 10,00 0,9 40,00 € 360,00 € 35 05088573 Αμπέλι καλή 20,00 μ2 4,00 0,9 40,00 € 144,00 € 36 05088574 Αμπέλι καλό 40,00 μ2 8,00 0,9 40,00 € 288,00 € 37 05088590 Συκιές μεγάλες τεμ. 4,00 100,00 € 400,00 € 38 088617 Φυστικιές μεγαλες τεμ. 2,00 50,00 € 100,00 € 39 088618 Αμπέλι πολύ καλή 150,00 μ2 30,00 0,95 40,00 € 1.140,00 € 40 088619 Συκιές μεγάλες τεμ. 2,00 100,00 € 200,00 € 41 088620 Αμπέλι καλό 90,00 μ2 18,00 0,9 40,00 € 648,00 € 42 088621 Συκιές μεσαίες τεμ. 2,00 75,00 € 150,00€ 43 088623 Αμπέλι καλή 64,00 μ2 13,00 0,9 40 € 468,00€ Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 70.212,00 € Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 70.200,00 € Αντίγραφο της άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (σχετικές από 17.07.2020 εκθέσεις τοιχοκόλλησης). Ειδοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και οι προβάλλοντες εμπράγματα δικαιώματα επί των ανωτέρω ιδιοκτησιών και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης του Δημοσίου για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης την ημέρα και ώρα της δικασίμου και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα, 27-07-2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αγγελική Ζέρβα Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. Τηλ.: 2131523823 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

11-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2163/39579/2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 17.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΑΛΩΝΗ, πληρεξούσια της Μαρίας Πασπαράκη του Δημητρίου και της Ειρήνης, κατοίκου Χονγκ - Κονγκ 12Α, Lokku House, 118 Jaffe Road Wan Chai και προσωρινά κατοίκου Χανίων, οδός Σταματίου Χιονουδάκη αρ.10-12, με ΑΦΜ 103882768, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5761/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Youriy Yan του Sarouar και της Boriana, επίσης γνωστού και με το όνομα Jan Youriy, πρώην κατοίκου Χονγκ Κονγκ και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-07-2020 Κλήσης της Μαρίας Πασπαράκη Κατά του Youriy Yan του Sarouar και της Boriana, επίσης γνωστού και με το όνομα Jan Youriy, κατοίκου Χονγκ Κονγκ και ήδη αγνώστου διαμονής, αναφορικά με την από 14-3-2017 και με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 515875/897/14-3-2017 αγωγή καταδίκης σε δήλωση βούλησης κατ' άρθρο 949 Κ.Πολ.Δ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η υπόθεση συζητήθηκε κατά την δικάσιμο της 15ης Φεβρουάριου 2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2487/2018 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου με την οποία κηρύσσει εαυτόν αναρμόδιο καθ' ύλην και παραπέμπει προς εκδίκαση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η ως άνω Κλήση φέρει ΓΑΚ : 39579/17.07.2020 και ΕΑΚ : 2163/17.07.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ όπως με πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών ορισθεί μια σύντομη δικάσιμος, λόγω της φύσεως της υποθέσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της ανωτέρω αγωγή. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11153Γ/05-08-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Χαραλαμπίας Πετροπούλου, κατοίκου Αθηνών πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που φέρει την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με πρώην έδρα στο Δήμο Ερμιόνης Αργολίδας, οδός Ερμιόνη, ΤΚ 21051 ΤΘ 25 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου Αγωγής της πρώτης κατά της δευτέρας και ζητά να της καταβάλει εις ολόκληρον το ποσό των (€ 18.456,59) με το νόμιμο τόκο από 27-2-2009. Στο δικόγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 2934/2020 και η με ΕΑΚ 113/24-06-2020 πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου και κάτω από αυτή η από 24-06-2020 σημείωση της ιδίας ως άνω Γραμματέα η οποία αναφέρει: H προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 02-11-2020. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και εάν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να πράξει όπως ορίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ναύπλιο 07/08/2020 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Ευάγγελος Θ. Γκολέμης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 07-08-2020 παραγγελίας του Βασίλειου Παπαδόπουλου, Πρόεδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Προσφύγων, Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ.25, νομίμως εκπροσωπουμένου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2877/10-08-2020 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του HASHEMI JAVID του MIRZA MOHAMMAD, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ.170, Τ.Κ.11251 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07-08-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, του πρώτου ΠΡΟΣ τον δεύτερο, με την οποία του γνωστοποιείται και σε συνέχεια της επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι επειδή απέχει από την εργασία του (ως διερμηνέας) από τις 14/7/2020, είναι σε ισχύ από 06/08/2020 η οικοθελής αποχώρησή του και θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». ΑΘΗΝΑ 10-08-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου των 1. Σοφίας ΣΙΤΑΡΑ το γένος Κωνσταντίνου ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, κατοίκου Κιτέζας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Οδυσσέως 10, 2. Γεωργίου ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Γεωργίου Γκίνη 28 και 3. Σπυρίδωνος ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Σωτηρίου Μερκούρη 33, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:45π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε .Ε.», Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3552Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, την από 06/08/2020 ΚΛΗΣΗ, με την οποία καλείται ενώπιον του Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου στις τέσσερις (04) Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, όπου θα εξετασθούν οι εξής μάρτυρες: 1. Καλλιρρόη Στουραΐτη, χ. Δημητρίου Στουραΐτη, το γένος Ιωάννη Γωρου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής, 2. Μαργαρίτα Στουραΐτη του Γεωργίου και της Τερέζας, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής και 3. Κωνσταντίνου Στουραΐτη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Περίληψη έκθεσης επίδοσης Με την υπ' αριθμ.9686/10-8-20 έκθεση επιδόσεώς μου, δικ. επιμ. Περιφερείας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτ. Αθηνών Σταυρούλας Δημητροπούλου και μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικη­γόρου Αθηνών Ελένης Τέλιου, πληρεξουσίας της εταιρείας «Δ. Κουρεμάδης και ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. «ΕΠΕΞ» που εδρεύει στην Αθήνα, Πύθωνος 51, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρ/πος των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας στην Αθήνα, Φυλής 161, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,για τη Φλωρεντία Γιάγκου του Αναστασίου, πρώην κατοίκου Αθηνών, Φυλής 161 και νυν αγνώστου διαμονής την από 10-02-2020 ΑΓΩΓΗ που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να γίνει δεκτή στο αιτητικό της. Να υπο­χρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει, ως διαχειρίστρια της άνω πολυκατοικίας ευρώ 5.261,21 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,για όλες τις νόμι­μες και βάσιμες αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της ένδικης αγωγής. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και του ποσού του δικαστικού ενσήμου που θα καταβάλω για συζήτηση της αγωγής,καθώς και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου μου. Στο έγγραφο υπάρχουν α) η από 28-02-2020 πράξη κατάθεσης με ΓΑΚ 16288/20-ΕΑΚ 453/2020 β) η από 28-02-2020 πράξη ορισμού συζήτησης που ορίζεται ημερομηνία συζήτησης στις 27-10-2020 ημέρα Τρίτη-ώρα 09:00 πμ-πινάκιο 0-αριθμός 5- αίθουσα 2. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλείται η άνω αναφερόμενη εναγόμενη, να παραστεί στη συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 10 -8-2020 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ -------------- Έν Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, τη 4η Αυγούστου 2020 Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Η Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος εκθέτει εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν δι’ ενσφραγίστων προσφορών την εκποίησιν διαμερίσματος εμβαδού 61,30 m2 του 2ου ορόφου μιας πολυκατοικίας εντός της πόλεως των Αθηνών επί της οδού Τήνου 7 εις την Κυψέλην, και με τιμήν πρώτης προσφοράς το ποσό των 45.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί εις την αίθουσα συνεδριάσεων της Ι. Μονής Οσίου Μελετίου την 30ην Αυγούστου 2020, ημέραν Κυριακήν και από ώρα 10 - 12 π.μ. ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος εις την δημοπρασίαν απαιτείται να προσκομίσουν δια τον σκοπόν αυτόν γραμμάτιον παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης, ή μετρητά, ποσού 4.500,00 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν πληροφορίας εις τα γραφεία της Ι. Μονής και εις τα τηλέφωνα 22630-51380 και 22630-51240, καθώς και εις τα τηλέφωνα 6944114710 και 6934632920. ΔΙΑ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Η Καθηγουμένη Μ. Βερονίκη Ιατροπούλου
PrintButton

06-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Αθανασίου Πατετσίνη επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για λογαριασμό της Στοήλοβα (Stoilova) Ντιμιτρίνα (Dimitrina) του Τσαβντάρ (Thavdar) και της Μπλάγκα, κατοίκου Παναγίτσας του Δήμου ΄Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 54/2020 και από 15/5/2020 Αγωγής (διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, του Κωνσταντίνου Ασλανίδη του Κυριάκου και της Ελένης, κατοίκου Παναγίτσας του Δήμου ΄Εδεσσας (ΑΦΜ 028645611), κατά της ως άνω εναγομένης , με την οποία ζητάει τα σε αυτή αναφερόμενα και , και με την στην συνέχεια αυτής πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας κ. Αικατερίνης Βουλγαρίδου δια της οποίας έλαβε αριθμό πινακίου 17 και ορίσθηκε δικάσιμος η 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 10818Γ/10-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, Γεωργίου Ι. Τοτίδη. Εδεσσα, 10/06/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ Με την με αριθμό 1045/2020 έκθεση του ο Εισηγητής της πτώχευσης της «EXEL – GROUP ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «EXEL GROUP ΑΕΒΕ», επιτρέπει στη σύνδικο της πτώχευσης, Μαρία Μαρόλη, να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό, που θα γίνει στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών Δευτέρα 07/09/2020, ώρα 11:00΄ και κάθε επόμενη Δευτέρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος από τον Εισηγητή, το μερίδιο 1% της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΙ (6) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που ανήκει στην πτωχευτική περιουσία, με τιμή εκποίησης 18.217,00€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 12.144,66. Αθήνα, 05/08/2020 Η Σύνδικος ΚΑΨΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜ 80479 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΟΛΗ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ- 210 3619100 ΣΟΛΩΝΟΣ 77 · 10679 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 997277571 · ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4113Δ- .2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία του Δικηγόρου Βασίλειου Φουρνατζή ως πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –Συστήματα Ιατρικών Αερίων» που εδρεύει στην Θερμή Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα , ΑΦΜ 094373861 προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Γεωργίου Καμπουρόπουλου του Αργυρίου (ΑΦΜ 003522329) ,πρώην κάτοικο Φιλοθέης (Μαυρομιχάλη αρ 28) ,ήδη η αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 05-06-2020 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ 2774 ./2020 και ΕΑΚ 08 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 18-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου με αρ Πιν ΠΤΔ -1. Με την πιο πάνω κλήση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση της .Να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 22-06-2006 και με αριθ 301/26-06-2006 αγωγής της κατά του αντιδίκου , με σκοπό και να γίνει δεκτή . Να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007141696 ΑΔΑ: Ψ4ΤΕΩΛΤ-ΨΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12762 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ‘’ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018’’ Εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 Ταχ. Κωδ.: 35200 Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος Τηλ.: 2233022374 & 223351305 Fax: 2233022606 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούντα για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΕΞ., καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχία και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 16.130,00 €, που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμό ∆ήµου Λοκρών οικονομικού έτους 2020, στο Κ.Α. 64-7326.0020 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών www.dimoslokron.gov.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος η προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων». ΑΤΑΛΑΝΤΗ 05-08-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Διεύθυvση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 84100- Ερμούπολη Πληροφορίες: Φωσκόλου Μαρία Τηλέφωνο: 22810- 85509 - 82281 Fax: 22810 - 81651 Ερμοόπολη, 20/12/2011 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5613 ταυτ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του/της ΜΑΜΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 18600.00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «MOYZAKI», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΑΝΔΡΟΥ της νήσου ΑΝΔΡΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν . 998/79, ως εξής: Η εν λόγω έκταση (καφέ διαγράμμιση) δεν υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας διότι: 1) εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις Α/Φ έτους λήψης 1945 και 2) δεν εμφανίζει σήμερα τη μορφή δάσους κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 1 και 67 παρ. 4 περίπτωση α' του Ν. 998/79, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και 3) πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 12 Ν. 3208/03, εμπίπτουσα στις διατάξεις του αρθρ. 21 παράγραφος 8 του Ν. 3208/03. Τα άτομα δασικής βλάστησης (σχίνος, πουρνάρι) προστατεύονται με τη ΔΑΔ 1/2010 και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας μας. Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος. Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον της Α' θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση). Η Δ/ντρια Δασών ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
PrintButton

04-08-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 10982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ένταξη της Δεξαμενής Ύδρευσης Νέα Τσικάρι Κάτω Λεχωνίων στην Ορθή Λειτουργία του Δικτύου Διανομής» προϋπολογισμού 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ με CPV 45232100-3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-08-2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 550,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 29/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 10789 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Εκσυγχρονισμό Δεξαμενής Κεφαλής Υδραγωγείου Δράκειας» προϋπολογισμού 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ με CPV 45232100-3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-08-2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 590,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 27/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑ:Ψ3ΥΡ639-Λ5Ζ ΑΔΑΜ: 20REQ007127075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαμόρφωση και Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα». ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000, Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ενός συνεκτικού και τεκμηριωμένου μοντέλου αποτίμησης του επιπέδου λιανικών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη καθώς και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του. Η ΕΕΤΤ αποσκοπεί στην τακτική και περιοδική επανάληψη της εφαρμογής του και στη μελέτη των διαχρονικών μεταβολών των τιμών αξιοποιώντας το συγκεκριμένο μοντέλο. Συνεπώς, απαιτείται μια μεθοδολογική προσέγγιση που να εξασφαλίζει την ιστορικότητα και να καθορίζει το υιοθετούμενο πλαίσιο για τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των παραμέτρων του μοντέλου ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στο περιβάλλον της αγοράς, δηλαδή αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Επομένως, βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός τεκμηριωμένου πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης των λιανικών τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν, η εκτίμηση της προσιτότητας των τιμών αυτών καθώς και των τάσεών τους και τελικά, η κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσαρμοσμένου στον εγχώριο συνδρομητή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71316000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τηλεπικοινωνιών. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 480.000 ΦΠΑ: €115.200). 4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα με την εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ 7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική. γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 12:00. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/10/2020 και ώρα 12:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος της ΕΕΤΤ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: Τακτοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων Ταχ. Διεύθυνση : Διαγοριδών 1 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Στέλλα Σπηλιώτη Τηλέφωνο: 2241364692 Φαξ: 2241364697 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών 1, η πρόταση περί αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά “Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα ‘Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου.’ ”». Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι περίοικοι να λάβουν γνώση για την εν λόγω αναγνώριση οδού και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100809.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την με αριθμό Φ3010015/οικ./4068/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (171/2015 τ.ΑΑΠΘ) 1. Του Καμπαναράκη Ιωάννη του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118001). 2. Του Βλαστού Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118002). 3. Του Χαραλάμπη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118003, 118004). 4. Της Βουνελέκα Άννας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118004, 118018). 5. Του Βλαστού Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118006). 6. Της Πασαδάκη Σοφίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118007, 118145, 022001, 022003). 7. Του Κυριακάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118008). 8. Του Καμπάνη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118009, 118011). 9. Της Καμπάνη Σταματίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118010, 118094, 118096, 118097). 10. Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμος Μινώα Πεδιάδας, που εδρεύει στο Καστέλλι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118012, 118013, 118090, 118091). 11. Του Γκολέση Χαρίλαου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118014, 118015, 118055, 118056, 118060, 118068, 118076, 118077). 12. Του Κουβαρδά Δημητρίου του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015, 118068). 13. Του Κατσαφάρου Ανδρέα του Στεφάνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αδαμάκη αριθμός 6, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 14. Του Κατσαφάρου Γεωργίου του Στεφάνου, που κατοικεί στο Καβροχώρι, Τ.Κ. 71 500, Δήμος Μαλεβιζίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 15. Του Κουβαρντά Μάριου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 16. Της Ξήκερη Ανθούλας του Ηλία, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 17. Του Ζγουρού Βασιλείου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118016). 18. Του Κουβαρντά Ισιδώρου του Νικολάου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118017, 118018, 118019, 118020). 19. Του Κυρκιμπίρη Μιχαήλ του Βασιλείου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118018, 118019, 118131, 118132). 20. Της Πετρή Δήμητρας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118018, 118019, 118020, 118021). 21. Του Κυρκιμπίρη Βασιλείου του Μιχαήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118019, 118131). 22. Του Κουμούλα Αντωνίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118020). 23. Του Κριτσωτάκη Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118022, 118027). 24. Του Αγγελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118023). 25. Του Χαρουλάκη Σταύρου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118024). 26. Της Ποταμιανάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118025). 27. Της Κελαράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στις Αχαρνές, οδός Αμαλιάδος αριθμός 61, Τ.Κ. 136 71, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (αρ. ιδ. 118026). 28. Της Μαυραντωνάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118028). 29. Της Κυριακάκη Μαρίας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118029). 30. Της Χασάπη Ευμορφίας του Μόσχου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118030, 118032). 31. Του Σεκερτζή Ζαχαρία του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Β. Σμπώκου αριθμός 34, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118031, 118032). 32. Του Χασάπη Σταύρου του Οδυσσέα, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032, 118042, 118043). 33. Της Φασουλάκη Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032). 34. Του Χασάπη Οδυσσέα του Σταύρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032). 35. Της Κουρλετάκη Γεωργίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Γάζι, οδός Μάλεμε αριθμός 20, Τ.Κ. 71 414, Δήμος Μαλεβιζίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118033). 36. Της Σαμωνάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118034). 37. Του Κουρλετάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κόδρου αριθμός 8, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118035). 38. Του Σαϊτάκη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118036). 39. Του Κουρλετάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118037). 40. Του Χναράκη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118038, 118039). 41. Της Πανταζή Άννας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σκλαβόκαμπου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118040, 118041). 42. Της Παγκαλάκη Ελένης του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118042, 118136). 43. Της Μίχου Βασιλικής του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118044, 118046). 44. Του Χουρδάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118045). 45. Του Τραμπάκουλου Αντωνίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118047, 118077, 118084). 46. Του Κουβαρντά Διαμαντή του Αντωνίου, που κατοικεί στον Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη αριθμός 44, Τ.Κ. 16 233, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 118047). 47. Του Πλευράκη Μιχαήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρχοντικό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118047). 48. Του Ακασόγλου Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048, 022005). 49. Του Ακασόγλου Εμμανουήλ του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048, 022005). 50. Του Ακασόγλου Παναγιώτη του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048). 51. Του Τραμπάκουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118049). 52. Της Κοινότητας Νιπιδιτού, που εδρεύει στο Νιπιδιτό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118050, 118146, 118147, 118148, 118149, 118150, 022109). 53. Του Γιαμαλάκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 4, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118051). 54. Του Φραγκιαδουλάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ερωφίλης αριθμός 6, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118052, 118059). 55. Του Παπουτσάκη Ζαχαρία του Νικολάου, που κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, οδός Μεσολογγίου αριθμός 5, Τ.Κ. 72 100, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (αρ. ιδ. 118053). 56. Του Καζαντζίδη Κυριάκου του Αναστασίου, που κατοικεί στον Κορυδαλλό, οδός Α. Σικελιανού αριθμός 57, Τ.Κ. 18 122, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (αρ. ιδ. 118054, 118056). 57. Της Καζαντζίδου Ελένης του Αναστασίου, που κατοικεί στο Κορυδαλλό, οδός Α. Σικελιανού αριθμός 57, Τ.Κ. 18 122, Περιφερειακή Ενότητας Πειραιώς (αρ. ιδ. 118054, 118056). 58. Του Γκολέση Ιωάννη του Χαρίλαου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118056). 59. Της Παπουτσάκη Βασιλικής του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σήφακα αριθμός 37, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118057). 60. Του Σεκερτζή Γεωργίου του Ελευθερίου, που κατοικεί στη Χερσόνησο, οδός Αριάδνης αριθμός 7, Τ.Κ. 71 500, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118058). 61. Του Βλαστού Κίμωνος του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118061, 118067). 62. Της Σαμωνάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στην Αρμάχα, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118062, 118085, 118086, 022070). 63. Του Σαμωνάκη Ιωάννη του Αγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118063). 64. Του Φουρναράκη Γεωργίου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118064). 65. Της Μανωλαράκη Θεοδώρας του Στεφάνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118064, 118129, 118131). 66. Του Δαργάκη Νικολάου του Γεωργίου, που κατοικεί στον Ευαγγελισμό, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118065) 67. Της Παγκαλάκη Στυλιανής του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μ. Καλογήρου αριθμός 25, Τ.Κ. 71 201, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118066). 68. Του Φασουλάκη Χρήστου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 69. Του Δαργάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 70. Της Κουβαρδά Αγγελικής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067, 118068). 71. Του Φασουλάκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Διώνης αριθμός 4, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067, 118068). 72. Της Χαραλάμπη Φιλίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Ποδιά αριθμός 30, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 73. Της Σαμωνάκη Ειρήνης του Στυλιανού, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118068, 118069). 74. Του Μακράκη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118070). 75. Του Μαραυγάκη Χρήστου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου(αρ. ιδ. 118071). 76. Του Κορναράκη Ιωάννη του Γεωργίου, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118072). 77. Της Μαραυγάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118073, 118081, 118085). 78. Του Κυριακάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μονής Πρέβελης αριθμός 56Α, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118074, 118117, 022069). 79. Της Γιανοπουλάκη Σοφίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118075, 022072). 80. Της Ψυχογιού Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 70 300 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118078). 81. Του Θεοδωρομανωλάκη Μαρίνου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118082). 82. Του Γιαμαλάκη Ηρακλή του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118077, 118083, 118084). 83. Του Νικολέση Κωνσταντίνου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118085). 84. Της Ζερβάκη Κωνσταντίνας του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118085). 85. Της Κρητσωτάκη Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός ΕΠΟΝ αριθμός 16, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118087, 022050). 86. Του Μυρωνάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Θεοφάνους αριθμός 13, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118088). 87. Του Μαντάρα Αθανασίου του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 88. Του Μαντάρα Αθανασίου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 89. Του Μαντάρα Αθανασίου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Γεωργιάδη αριθμός 31, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 90. Της Μαντάρα Γιασεμή του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 91. Του Καπετανάκη Ιωάννη του Χρήστου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 92. Του Μαντάρα Εμμανουήλ του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 93. Της Φραγκιαδουλάκη Ελένης του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή αριθμός 39, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118092, 118093, 118135, 118136). 94. Της Σεκερτζή Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118095, 118097). 95. Του Αντωνάκη Νικολάου του Αναστασίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118097, 118108). 96. Του Χαραλάμπη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118097, 118100). 97. Του Παπουτσάκη Στυλιανού του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γκεγκρέζου - Ξυλούρη αριθμός 10, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118098, 118111). 98. Του Παπουτσάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118099). 99. Της Χαραλάμπη Βασιλικής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100). 100. Της Αδαμάκη Πελαγίας του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100, 118102). 101. Του Δοξαστάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κονδυλάκη αριθμός 55, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100, 118101, 118108, 118109). 102. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Πηγάκη - Μ. Καλογεράκη Ο.Ε.», που εδρεύει στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118103). 103. Του Κουμούλα Κωνσταντίνου του Σταύρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118104). 104. Της Τραμπάκουλα Μαρίας του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118105). 105. Της Μακράκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός ΕΠΟΝ αριθμός 14, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118106). 106. Της Καμπάνη Ευαγγελίας του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118107, 118108, 118109). 107. Του Πετράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στις Αχαρνές, οδός Ν. Ζέρβα αριθμός 6, Τ.Κ. 13 679, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (αρ. ιδ. 118108, 118109, 118110, 118121). 108. Του Πασαδάκη Νικολάου του Παναγιώτη, που κατοικεί στον Κορυδαλλό, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 46, Τ.Κ. 18 120, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 118108 , 118109, 118119, 022003). 109. Του Βλαστού Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118112). 110. Του Παπαδάκη Βασιλείου του Φιλίππου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118113). 111. Του Δαργάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Χειμάρας αριθμός 4, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118114). 112. Της Αναθρεπτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118115). 113. Του Πλακίδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κ. Καρυωτάκη αριθμός 26, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118116, 118120). 114. Της Φραγκιαδουλάκη Αικατερίνης του Σοφοκλή, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Υμηττού αριθμός 78, Τ.Κ. 15 235, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 118118). 115. Του Μίχου Αντωνίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 116. Του Βλαστού Γεωργίου του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 118136, 118142). 117. Της Μανίκα Ελένης του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σερρών αριθμός 37, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 118. Της Παναγιώταρου Καλλιόπης του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Νεαπόλεως αριθμός 8, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 119. Του Πασαδάκη Αντωνίου του Παναγιώτη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 022003). 120. Του Σέγκου Ιωάννη του Νικολάου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Γεωργιάδη αριθμός 22, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 118123). 121. Της Ηλιάδου Αργυρώς του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πραξιτέλους αριθμός 219, Τ.Κ. 18 536, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (αρ. ιδ. 118122). 122. Του Βλαστού Εμμανουήλ του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118124). 123. Του Δαργάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118125). 124. Της Φραγκιαδουλάκη Βασιλείας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή αριθμός 39, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118126). 125. Του Κουμούλα Σταύρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118127, 118131). 126. Της Νικολαΐδου Αγγελικής του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 71, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118128, 118131, 118133, 118137). 127. Της Ψυλλάκη Μαρίας του Στεφάνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118130). 128. Της Φραγκάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Ε. Βενιζέλου αριθμός 121, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118134). 129. Του Μακρογιαννάκη Γεωργίου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κ. Παλαμά αριθμός 14-16, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118136). 130. Του Ψυλλάκη Πέτρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118136). 131. Της Βλαστού Ουρανίας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137). 132. Του Κουμούλα Φώτιου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Φωκών αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137, 118138, 118141). 133. Του Μπελενιώτη Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Πέτρου Μανούρα αριθμός 10, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137, 118138). 134. Της Μπελενιώτη Σοφίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118138). 135. Της Σταυρακάκη Μαρίνας του Χαραλάμπους, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118138, 118139). 136. Του Σταυρακάκη Χαραλάμπους του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118140). 137. Του Σταματάκη Ελευθερίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118143, 118144, 118145). 138. Του Σταματάκη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ιδομενέως αριθμός 6, Τ.Κ. 71 320, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118143, 118144, 118145). 139. Του Βαγιανού Μόσχου του Χρήστου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 140. Της Μαστρακούλη Αδαμαντίας του Χρήστου που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Λαοδάμαντος αριθμός 4, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 141. Του Μίχου Ελευθερίου του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 142. Της Μίχου Βασιλείας του Αθανασίου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022002). 143. Της Μίχου Χρυσής του Λιμπέρη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022002). 144. Του Πασαδάκη Γεωργίου του Αποστόλου που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Πικροδάφνης αριθμός 9, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 145. Του Πασαδάκη Κωνσταντίνου του Αποστόλου, που κατοικεί στο Νιπιδιτό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 146. Του Πασαδάκη Μενέλαου του Αποστόλου, που κατοικεί στη Γαρίπα, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 147. Του Πασαδάκη Μιχαήλ του Αποστόλου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Φουσταλιέρη αριθμός 15, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 148. Του Πασαδάκη Νικολάου του Αποστόλου, που κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 4, Τ.Κ. 72 100, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 149. Του Τσαΐνη Νικολάου του Χρήστου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ολύμπου αριθμός 72, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 150. Του Μίχου Σταύρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κνωσού αριθμός 288, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022001, 022002). 151. Της Πασαδάκη Ολυμπίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στα Χανιά, οδός Νεάρχου αριθμός 50, Τ.Κ. 73 134, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022003). 152. Της Πασαδάκη Φιλίας του Δημοσθένη, που κατοικεί στου Ζωγράφου, οδός Δημοκρατίας αριθμός 30, Τ.Κ. 15 772, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022003). 153. Του Πασαδάκη Νικολάου του Δημοσθένη, που κατοικεί στα Χανιά, οδός Νεάρχου αριθμός 50, Τ.Κ. 73 134, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022003). 154. Της Μπελενιώτη Σοφίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022004). 155. Του Μεσανάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022004, 022005). 156. Της Καλαμπάκου Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022005). 157. Του Παπουτσάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αντ. Γρηγοράκη αριθμός 11, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022006, 022013). 158. Του Παπουτσάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αντ. Γρηγοράκη αριθμός 11, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022007, 022013). 159. Της Κιοστεράκη Ειρήνης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022008). 160. Της Ασαργιωτάκη Ειρήνης του Ανδρέα, που κατοικεί στα Χανιά οδός Αλιφιέρηδων αριθμός 6, Τ.Κ. 73 133, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022009). 161. Του Ασσαριωτάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022010). 162. Της Κιοστεράκη Μαρίνας του Γεωργίου, που κατοικεί στην Παναγιά, Τ.Κ. 70 015, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022011). 163. Του Παπαδάκη Μαρίνου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022012, 022013). 164. Της Μουρτζάκη Ζηνοβίας του Στυλιανού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή & Παλαμά, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013, 022058, 022059, 022084). 165. Του Κριτσωτάκη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 166. Της Μανούρα Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αγ. Νίκωνος αριθμός 18, Τ.Κ. 71 304, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 167. Του Μόσχου Μόσχου του Μαρίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 168. Του Μόσχου Σταύρου του Μαρίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 169. Του Παρασκευά Σταύρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αρκαδίας αριθμός 17, Τ.Κ. 71 303, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 170. Της Σταυρακάκη Ευαγγελίας του Ευθυμίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 171. Της Παπουτσάκη Ευαγγελίας του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σήφακα αριθμός 37, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022014). 172. Του Πετράκη Εμμανουήλ του Ευσταθίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Υψηλάντου αριθμός 22, Τ.Κ. 71 006, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022015). 173. Του Σταυράκη Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022016). 174. Του Λουλάκη Δημητρίου του Ζαχαρία, που κατοικεί στην οδό Ερυθραίας 171, Τ.Κ. 71 409, Ηράκλειο, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022017, 022018, 022020). 175. Της Λουλάκη Μαρίνας του Ζαχαρία, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ούλωφ Πάλμε αριθμός 105, Τ.Κ. 71 410, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022017, 022018, 022020). 176. Του Λουλάκη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022018). 177. Της Καραγιάννη Βασιλικής του Ευστρατίου που κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Χίου αριθμός 38, Τ.Κ. 15 343, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022018). 178. Της Μαχαίρα Μαρίας του Ευστρατίου, που κατοικεί στον Πειραιά, οδό Μαιζώνος & Σκυλίτση αριθμός 57-59, Τ.Κ. 18 533, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022018). 179. Του Μαλλιωτάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022019). 180. Του Χρηστάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022021). 181. Του Ρώσσου Ολικού του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδό Στυλιανού Φιλαρέτου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022022). 182. Της Κασαπάκη Χριστίνας του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ν. Σουκατσίδη αριθμός 24, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022023). 183. Του Φοινικιανάκη Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022024). 184. Του Σηφάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022025, 022101, 022102). 185. Του Μαγαράκη Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ούλωφ Πάλμε αριθμός 290, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022026, 022028, 022033). 186. Της Σακαβέλη Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 187. Του Σακαβέλη Βασιλείου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 188. Του Σακαβέλη Γεωργίου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 189. Του Σακαβέλη Δημητρίου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033, 022073). 190. Του Αναγνώστου Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022028). 191. Του Σακαβέλη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022029, 022060, 022061). 192. Του Κριτσωτάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022029). 193. Του Μαμουνά Δημητρίου του Ιωάννη που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κυριακού αριθμός 6-10, Τ.Κ. 11 521, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022030, 022033). 194. Του Πλεύρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022030). 195. Του Πλευράκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Στρατάρχου Χάλη αριθμός 5, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022030). 196. Της Χατζηνικολάου Καλλιόπης του Αγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 197. Της Καραντινάκη Μαρίνας του Ιωάννη, που κατοικεί στις Κάτω Γούβες, οδός Περικλέους αριθμός 3, Τ.Κ. 70 014, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031, 022032). 198. Της Σμυρνάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μυκηνών αριθμός 33, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 199. Του Σμυρνάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 200. Του Φραγκιαδάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ραυτοπούλου αριθμός 9, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031, 022032). 201. Της Στάβαρη Μαρίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022032, 022033). 202. Του Κεγκέρογλου Χρήστου του Ιορδάνη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 203. Της Μαμουνά Ευαγγελίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 204. Του Μαμουνά Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στη Νέα Ιωνία, οδός Αδριανού αριθμός 17, Τ.Κ. 14 234, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022033). 205. Της Ψαλιά Ελένης του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Βύρωνος αριθμός 8, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 206. Του Φιλίππου Νικολάου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034, 022035). 207. Της Καλογεράκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034, 022038). 208. Της Κοκολάκη Ειρήνης του Χαρίδημου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Δ. Σολωμού αριθμός 45, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034). 209. Του Κοκολάκη Σπυρίδωνος του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιωαννίνων αριθμός 48-50, Τ.Κ. 10 444, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022034). 210. Του Επιτροπάκη Βασιλείου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022035, 022036, 022037, 022044). 211. Του Παπαδάκη Εμμανουήλ του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022036). 212. Του Πέππε Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022037, 022038, 022042). 213. Του Καλογεράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Χατζογιώργη αριθμός 18, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022038). 214. Του Κοζυράκη Φραγκίσκου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022039). 215. Της Αθουσάκη Ιωάννας του Θεοχάρη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σπάρτης αριθμός 22, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου(αρ. ιδ. 022040). 216. Του Κοζυράκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ρωμιοσύνης αριθμός 16, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022041). 217. Της Μαρκοπούλου Ευανθίας του Γεωργίου, που κατοικεί στη Νίκαια, οδός Ευριπίδου αριθμός 43, Τ.Κ. 18 452, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022042). 218. Της Σταματάκη Ευδοξίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Δελφών, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022042, 022043). 219. Του Νικολάρα Θεοδοσίου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022044). 220. Της Αρχάβη Σοφίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022045). 221. Της Καλαϊτζάκη Ελευθερίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αν. Γενναδίου αριθμός 10-12, Τ.Κ. 11 474, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022046). 222. Της Καλαϊτζάκη Χρυσής-Ιωάννας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022047). 223. Της Στρατηγάκη Μαρίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αν. Γενναδίου αριθμός 10-12, Τ.Κ. 11 474, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022048). 224. Του Λαμπράκη Εμμανουήλ του Αρτεμίου, που κατοικεί στις Γούβες, Τ.Κ. 70 014, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022049, 022053). 225. Του Γιαγκιόζη Δημητρίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 226. Του Γαβριλάκη Τηλεμάχου του Ευαγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 227. Της Μαθιανάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Λυκούργου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050, 022051). 228. Της Ψυλλάκη Θεοδώρας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 229. Της Μαχαίρα Χριστίνας του Βασιλείου που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 230. Του Μαχαίρα Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στον Πειραιά, οδός Μαιζώνος & Σκυλίτση αριθμός 57-59, Τ.Κ. 18 533, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022051, 022052). 231. Της Παύλου Δέσποινας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ανδρέα Μηλιωτή αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 232. Της Φραγκάκη Στυλιανής του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ανδρέα Μηλιώτη αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 233. Του Κοζυράκη Εμμανουήλ του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022052, 022053, 022054). 234. Της Μπουγιούκου Διαμαντίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 235. Της Ρούσσου Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 236. Του Χρηστάκη Αντωνίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 237. Του Ρώσσου Ολικού Ευαγγέλου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Στυλιανού Φιλαρέτου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022054, 022055, 022058, 022059). 238. Του Βαφειάδη Βασιλείου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022056, 022057). 239. Του Γαλιφιανάκη Νικολάου του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022056, 022057). 240. Του Μουρτζάκη Γεωργίου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022057, 022058, 022059, 022095, 022099). 241. Του Σακαβέλη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Ε. Βενιζέλου αριθμός 34, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022059, 022060, 022061). 242. Της Μελεμένη Χρυσούλας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022061). 243. Του Κόνιαλη Παναγιώτη του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 24, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022062). 244. Της Τερλάκα Αφρούλας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022062). 245. Του Κρασονικολάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022064). 246. Της Κοκκινέλη Στασούλας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022065). 247. Του Σακαβέλη Δημητρίου του Φανουρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022067, 022073). 248. Του Μερίδη Κωνσταντίνου του Ιακώβου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022073). 249. Της Σακαβέλη Καλλιόπης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Παπαδημητροπούλου αριθμός 12, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022098). 250. Της Σακαβέλη Μελπομένης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Παπαδημητροπούλου αριθμός 14, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066). 251. Του Σακαβέλη Χρήστου του Πέτρου, που κατοικεί στον Κολωνό, οδός Καλτεζών αριθμός 21, Τ.Κ. 10 444, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022066). 252. Της Παπαστεφανάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022068). 253. Της Παπουτσάκη Αντιγόνης του Ιάσονα, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022071). 254. Του Παπαλεωνίδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022074). 255. Του Κώνστα Σταύρου του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022074). 256. Της Σφακιανάκη Αριστέας του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022075). 257. Της Ραπτάκη Ανθής του Χαραλάμπους, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022076). 258. Της Κώστα Ειρήνης του Αθανασίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Στεφ. Φοινίτση αριθμός 29, Τ.Κ. 71 410, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 259. Του Κώστα Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 260. Του Κώστα Ιωάννη του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 261. Της Κώστα Νίκης του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 262. Του Κώνστα Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022078). 263. Του Σφακιανάκη Πέτρου του Στερεού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022079, 022100). 264. Του Κριτσωτάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022080, 022081). 265. Του Στρατάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στην Παναγιά, Τ.Κ. 70 015, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022082, 022086, 022087). 266. Του Χρονάκη Δαυίδ του Νικολάου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Εμ. Αγγελάκη αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022082, 022086, 022087). 267. Του Ιωαννίδη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022083). 268. Της Μουρτζάκη Ειρήνης του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022084). 269. Της Μουρτζάκη Μαρίας του Στυλιανού, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 7, Τ.Κ. 71 414, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022084). 270. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Φάρσαρης ΑBEE», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 022085). 271. Της Γιαννοπουλάκη Φλουρής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 272. Της Καριωτάκη Δήμητρας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 273. Της Μητροπούλου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δαρδανελίων αριθμός 72, Τ.Κ. 16 562, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022087, 022088). 274. Του Πασχαλίδη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Αγίου Νεκταρίου αριθμός 46, Τ.Κ. 16 562, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022087, 022088). 275. Του Πασχαλίδη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Γάσι, Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 276. Του Κορναράκη Αλεξάνδρου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Γάσι Αρκαλοχωρίου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022089). 277. Του Κορναράκη Παράσχου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022090). 278. Της Κοτρωνάκη Καλλιόπης του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 279. Της Μαρκογιαννάκη Κλειώς του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 280. Του Μαρκογιαννάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 281. Του Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 282. Της Παπαδάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 283. Του Μουρτζάκη Νικολάου του Γεωργίου, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Δράμας αριθμός 141, Τ.Κ. 10 443, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022092, 022108). 284. Του Μουρτζάκη Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 61, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022092, 022108). 285. Της Μαρκάκη Αριάδνης του Αρτέμιου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022093, 022107). 286. Του Αποστολάκη Ηρακλή του Αρτέμιου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022093, 022107). 287. Του Μακράκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022094, 022106). 288. Του Μουρτζάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022096). 289. Της Χαράπα Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022097). 290. Του Κατσέλη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022103, 022104). 291. Της Κανδεμίλη Σοφίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κολοκοτρώνη & Κανάρη, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022105). 292. Της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, που εδρεύει στο Αρκαλοχώρι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 022110, 022111, 022112, 022113). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 04.01.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 6/7-1-2019 αίτησή του προς το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 4), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητάει να καθοριστεί οριστική αποζημίωση για ακίνητα συνολικού εμβαδού 223.996,31 τ.μ και τα επικείμενά τους, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010015/οικ./4068/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 75ΧΓ465ΦΘΘ-Φ48), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 15 (Σ1) [Δ.Δ. Νιπιδιτού και Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤ-07.1, ΚΤ-07.2, ΚΤ-07.3 και ΚΤ-07.4) και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα (ΚΤΡ 170220 & 171180, α/α εγγράφου 1/1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π. ΠΕ. & Β.Ε.), τα οποία έχουν συντάξει τα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ με δ.τ. GEOTECH και ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.» και έχει εγκρίνει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3104/11.05.2016 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω5Υ14653ΟΞ-ΞΚΦ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο, ζητάει τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων αυτών ως εξής: Α. Για το έδαφος: Α/Α Α.Κ.Π. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/τ.μ. 001 118001 2,01 € 002 118002 2,26 € 003 118003 2,51 € 004 118004 2,51 € 005 118005 1,73 € 006 118006 1,72 € 007 118007 1,72 € 008 118008 0,00 € 009 118009 2,26 € 010 118010 2,39 € 011 118011 2,38 € 012 118012 1,72 € 013 118013 1,56 € 014 118014 2,51 € 015 118015 1,82 € 016 118016 1,91 € 017 118017 2,14 € 018 118018 2,26 € 019 118019 1,81 € 020 118020 2,27 € 021 118021 2,14 € 022 118022 1,82 € 023 118023 1,91 € 024 118024 1,82 € 025 118025 1,92 € 026 118026 1,91 € 027 118027 2,01 € 028 118028 2,01 € 029 118029 2,01 € 030 118030 2,51 € 031 118031 2,38 € 032 118032 2,17 € 033 118033 1,82 € 034 118034 2,51 € 035 118035 2,01 € 036 118036 2,51 € 037 118037 1,92 € 038 118038 2,01 € 039 118039 2,01 € 040 118040 2,51 € 041 118041 2,51 € 042 118042 1,73 € 043 118043 1,91 € 044 118044 2,39 € 045 118045 2,39 € 046 118046 2,39 € 047 118047 2,17 € 048 118048 2,51 € 049 118049 2,51 € 050 118050 1,72 € 051 118051 2,27 € 052 118052 2,51 € 053 118053 2,01 € 054 118054 2,01 € 055 118055 1,91 € 056 118056 2,01 € 057 118057 2,51 € 058 118058 2,01 € 059 118059 2,51 € 060 118060 2,51 € 061 118061 2,39 € 062 118062 2,01 € 063 118063 1,91 € 064 118064 2,51 € 065 118065 1,73 € 066 118066 1,92 € 067 118067 1,92 € 068 118068 2,01 € 069 118069 1,91 € 070 118070 2,01 € 071 118071 1,81 € 072 118072 2,01 € 073 118073 2,01 € 074 118074 2,01 € 075 118075 2,01 € 076 118076 2,14 € 077 118077 1,92 € 078 118078 2,01 € 079 118079 2,01 € 080 118080 2,01 € 081 118081 2,01 € 082 118082 2,01 € 083 118083 2,38 € 084 118084 2,51 € 085 118085 2,01 € 086 118086 2,01 € 087 118087 2,01 € 088 118088 2,51 € 089 118089 2,40 € 090 118090 1,64 € 091 118091 1,56 € 092 118092 1,91 € 093 118093 1,81 € 094 118094 2,38 € 095 118095 1,91 € 096 118096 2,38 € 097 118097 2,39 € 098 118098 2,01 € 099 118099 2,01 € 100 118100 2,51 € 101 118101 2,01 € 102 118102 1,63 € 103 118103 1,73 € 104 118104 2,51 € 105 118105 2,51 € 106 118106 2,01 € 107 118107 2,51 € 108 118108 2,39 € 109 118109 2,39 € 110 118110 2,39 € 111 118111 2,01 € 112 118112 2,51 € 113 118113 1,81 € 114 118114 2,51 € 115 118115 2,51 € 116 118116 2,01 € 117 118117 2,51 € 118 118118 4,02 € 119 118119 1,82 € 120 118120 1,92 € 121 118121 2,28 € 122 118122 2,01 € 123 118123 1,92 € 124 118124 2,39 € 125 118125 2,28 € 126 118126 2,01 € 127 118127 2,15 € 128 118128 2,15 € 129 118129 1,81 € 130 118130 1,81 € 131 118131 2,51 € 132 118132 2,51 € 133 118133 2,51 € 134 118134 2,01 € 135 118135 2,01 € 136 118136 3,83 € 137 118137 1,73 € 138 118138 1,48 € 139 118139 1,72 € 140 118140 2,15 € 141 118141 1,81 € 142 118142 1,81 € 143 118143 2,14 € 144 118144 2,15 € 145 118145 2,17 € 146 022001 2,51 € 147 022002 5,04 € 148 022003 5,04 € 149 022004 4,21 € 150 022005 4,21 € 151 022006 1,91 € 152 022007 1,82 € 153 022008 1,63 € 154 022009 2,01 € 155 022010 2,01 € 156 022011 1,81 € 157 022012 2,51 € 158 022013 1,64 € 159 022014 2,51 € 160 022015 2,01 € 161 022016 2,01 € 162 022017 2,01 € 163 022018 1,73 € 164 022019 1,92 € 165 022020 1,91 € 166 022021 1,92 € 167 022022 2,51 € 168 022023 2,01 € 169 022024 2,01 € 170 022025 1,92 € 171 022026 1,82 € 172 022027 1,91 € 173 022028 1,73 € 174 022029 1,64 € 175 022030 1,82 € 176 022031 2,01 € 177 022032 1,91 € 178 022033 1,73 € 179 022034 1,64 € 180 022035 2,51 € 181 022036 2,28 € 182 022037 2,38 € 183 022038 1,82 € 184 022039 1,92 € 185 022040 1,92 € 186 022041 2,28 € 187 022042 2,28 € 188 022043 2,38 € 189 022044 2,51 € 190 022045 1,92 € 191 022046 1,92 € 192 022047 2,51 € 193 022048 1,92 € 194 022049 1,92 € 195 022050 1,73 € 196 022051 1,82 € 197 022052 1,91 € 198 022053 1,73 € 199 022054 2,38 € 200 022055 2,51 € 201 022056 2,01 € 202 022057 1,82 € 203 022058 2,39 € 204 022059 2,39 € 205 022060 1,92 € 206 022061 1,82 € 207 022062 1,73 € 208 022063 2,01 € 209 022064 2,01 € 210 022065 2,01 € 211 022066 1,82 € 212 022067 1,91 € 213 022068 1,92 € 214 022069 2,28 € 215 022070 1,82 € 216 022071 1,82 € 217 022072 1,92 € 218 022073 4,03 € 219 022074 4,03 € 220 022075 4,02 € 221 022076 1,92 € 222 022077 1,91 € 223 022078 1,73 € 224 022079 3,83 € 225 022080 1,82 € 226 022081 1,92 € 227 022082 1,82 € 228 022083 1,82 € 229 022084 1,56 € 230 022085 1,64 € 231 022086 1,72 € 232 022087 1,82 € 233 022088 1,81 € 234 022089 2,01 € 235 022090 2,01 € 236 022091 3,63 € 237 022092 3,63 € 238 022093 3,62 € 239 022094 3,79 € 240 022095 4,21 € 241 022096 4,02 € 242 022097 3,79 € 243 022098 4,21 € 244 022099 4,02 € 245 022100 4,03 € 246 022101 4,02 € 247 022102 3,79 € 248 022103 3,79 € 249 022104 4,03 € 250 022105 2,01 € 251 022106 3,27 € 252 022107 3,45 € 253 022108 3,27 € Β. Για τα επικείμενα: α. Κτίσματα: Α/Α Α.Κ.Π. ΚΤΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΗΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (€/κατ’ αποκοπή) 181 022036 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, πλακοσκεπές, από οπλισμένο σκυρόδεμα [καλή] 9.486,00€ 200 022055 Βοηθητικό κτίσμα (γεώτρηση), ισόγειο, πλακοσκεπές, από τσιμεντόλιθους [καλή] 598,00€ 211 022066 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, πλακοσκεπές, από πλίνθους [καλή] 966,00€ 248 022103 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, λαμαρινοσκεπές, από τσιμεντόλιθους [καλή] 2.351,00€ 248 022103 Βοηθητικό κτίσμα, ισόγειο, ασκεπές, από τσιμεντόλιθους [ερείπιο] 2.011,00€ β. Λοιπά επικείμενα : Επικείμενο (Είδος και Περιγραφή) Κατηγορία ή ποιότητα Τιμή Μονάδας (ανά τεμάχιο ή μ3 ή μ.μ.) ΑΣΦΑΛΤΟΣ (18,00Χ6,50Χ0,10) Καλή 60,00€/μ3 ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ3,00Χ0,30) Καλή 200,00€/μ3 ΒΑΣΗ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (8,40Χ3,50Χ0,20) Καλή 200,00€/μ3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (8,70Χ4,20Χ1,20) Καλή 40,00€/μ3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,14Χ 1,70Χ1,00) Καλή 60,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,40Χ0,40Χ2,30) Καλή 200,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,40Χ0,40Χ2,30) Καλή 200,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,15Χ0,15Χ2,00) Καλή 10,00€/τεμ. ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (26,20Χ0,20Χ1,50) Καλή 60,00€/μ3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (10,00Χ2,00) Καλή 2.000,00€/τεμ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (7,00Χ1,80) Μέτρια 1.500,00€/τεμ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (7,50Χ2,00) Πολύ καλή 1.800,00€/τεμ. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,03Χ0,03Χ2,50) Καλή 15,00€/τεμ. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,03Χ0,03Χ2,50) Καλή 15,00€/τεμ. ΠΗΓΑΔΙ D=3,30μ (ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μέτρια --- ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 Καλή 12,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 Μέτρια 13,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,50 Καλή 15,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 Καλή 18,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 Μέτρια 16,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=2,00 Καλή 20,00€/μ.μ. γ. Για τα δένδρα-φυτά: Περιγραφή Κατηγορία ή ποιότητα Τιμή μονάδας (ανά τ.μ. ή τεμάχιο) Αμπέλι αρδευόμενο Πολύ καλό 14,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο Καλό 12,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο στηριζόμενο σε πάσσαλους από οπλισμένο σκυρόδεμα Πολύ καλό 18,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο στηριζόμενο σε πάσσαλους από σίδηρο Πολύ καλό 18,00€/τ.μ. Αμπέλι Κακό 5,00€/τ.μ. Αμπέλι Καλό 12,00€/τ.μ. Αμπέλι Μέτριο 10,00€/τ.μ. Αμπέλι Πολύ καλό 14,00€/τ.μ. Αχλαδιές Μικρές 50,00€/τεμ. Αχλαδιές αρδευόμενες Μικρές 50,00€/τεμ. Αχλαδιές αρδευόμενες Μεσαίες 70,00€/τεμ. Βερικοκιές Μικρές 55,00€/τεμ. Ελιές Μεγάλες 190,00€/τεμ. Ελιές Μεσαίες 150,00€/τεμ. Ελιές Μικρές 100,00€/τεμ. Ελιές Νεοφυτεμένες 25,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μεγάλες 190,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μεσαίες 150,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μικρές 100,00€/τεμ. Καρυδιές αρδευόμενες Μεγάλες 200,00€/τεμ. Καρυδιές αρδευόμενες Μεσαίες 150,00€/τεμ. Λεμονιές αρδευόμενες Μεγάλες 130,00€/τεμ. Πορτοκαλιές Μεσαίες 95,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μεσαίες 95,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μικρές 65,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μεγάλες 130,00€/τεμ. Ροδιές Μεσαίες 60,00€/τεμ. Ροδιές Μικρές 45,00€/τεμ. Συκιές Μεγάλες 100,00€/τεμ. Συκιές Μικρές 40,00€/τεμ. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 4), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Σγουρόγλου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3502Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ILDIZ BULENT, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σαρανταπόρου, αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 141/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 04/02/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3505Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Λεωνίδα, πρώην κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 157 & Γούναρη, με Α.Φ.Μ 054582375 και ήδη αγνώστου διαμονή, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 67/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 16/09/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3503Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αγ. Γερασίμου, αρ. 19, με Α.Φ.Μ 046687498 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1223/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 07/11/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3504Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Λ. Ποσειδώνος, αρ. 61, με Α.Φ.Μ 063947366 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1261/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 20/12/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3743Γ/29-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALLISON ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ» με δ.τ. «ALLISON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 10, με Α.Φ.Μ 099103143, και ήδη αγνώστου διαμονής και η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται νόμιμα κατόπιν λήξης θητείας των μελών του Δ.Σ. στις 26-05-2017, ακριβές αντίγραφο της από 10/06/2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία: Περιουσιακές Διαφορές, Αντικείμενο: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Υπ-Αντικείμενο: Μισθώματα, Κατ. Εγγράφου: Κλήση μετά από ματαίωση, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Παρασκευή 19/06/2020 14:21, ΓΑΚ 30048/2020, ΑΚΔ 880/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την δικηγόρο Κάσσαρη Κωνσταντίνα και αφορά ΓΑΚ: 1188/2020, Β/ Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 4, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα: Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 11/01/2021, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 10379Δ/22-07-2020 έτους έκθεση μου επίδοσης και με επιμέλεια της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» και το διακριτικό τίτλο «Έurobank» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Οθωνος αρ. 8 με αριθμό ΓΕΜΗ 154558160000, και εκπροσωπείται νόμιμα ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρίας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 ανακοινώσεις για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ υπ' αριθμόν 31907 και 31909/20.03.2020, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για την Μαγδαληνή Χατζή του Γεωργίου και της Βασιλικής πρώην κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός Υψηλάντου αρ. 165, και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝτΙΓΡΑΦΟ της από 23-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία ζητείται να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα τραπεζική εταιρεία αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, με τον Γιαννόπουλο Αντώνιο του Ευσταθίου το οφειλόμενο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ελβετικών φράγκων, και ενενήντα έξι λεπτών (19.572,96 CHF) με την επίσημη ισοτιμία τους σε Ευρώ κατά την ημέρα καταβολής με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, που υπερβαίνει το συνολικό συμβατικό ενήμερο επιτόκιο κατά δύο και μισή (2,5%) ποσοστιαίες μονάδες, έντοκα από την επομένη της επίδοσης της Αγωγής και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την ολοσχερούς εξόφληση. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας τραπεζικής εταιρείας. Κάτωθι του δικογράφου υπάρχει: α) πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών με χρονολογία 24-06-2020 και ειδικό αριθμό 1684/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης 31295/2020, είδος δικογράφου ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία Τακτική, και ότι προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός η κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό η είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται ως μη ασκηθείσα, και παραγγελία σε εμένα για επίδοση. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα 28-07-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Γ. Κατσιβαρδάς Η πληρεξούσια Δικηγόρος Φανή Γκορτσίλα Περίληψη αγωγής [αγνώστου διαμονής κ΄κατοικίας] Με την αρ. 3 /2 -7-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Θεσσαλονίκης Νικολάου Ρήγα, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, υπέρ Aνδρέα ΣΙΜΟΥ του Ευρυπίδη κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Προφήτου Ηλία 107, κατά Άννας ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ του Γεωργίου και της Χριστίνας με ΑΦΜ 117496310, πρώην κατοίκου Ν.Υόρκης U.S.A., 26 41 28th st Astoria,NY 11102, και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, η από 29-6-2020 ΑΓΩΓΗ [Τακτ Διαδ αρ 237Κ.Πολ.Δ, στο Πολ. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης [ΓΑΚ 9229 και ΕΑΚ 7650/30-6-2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 8-12-2020] και με αίτημα να αναγνωρισθεί, ότι η προς την εναγομένη με το υπ` αρ. 356/3.8.2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ηλία Ματθαίου, ο οποίος αναπλήρωσε νόμιμα, την βρισκόμενη σε άδεια συμβολαιογράφο Ευγενία Ματθαίου-Αθανασίου, δωρεά αιτία θανάτου ήταν εξ αρχής δωρεά αιτία θανάτου ελεύθερα ανακλητή και το επικουρικά να αναγνωριστεί ότι η ανωτέρω, δωρεά αιτία θανάτου, έχει ανακληθεί για τους αναφερόμενους στην αγωγή λόγους και με ενσωματωμένη στην αγωγή κλήση και γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα ενώπιον δικηγόρου Θεσσαλονίκης, με τα στοιχεία αυτών που αναφέρονται στην αγωγή και στο γραφείο του δικηγόρου αυτού, την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στην αγωγή αναλυτικά και με πληρότητα, καλουμένης της εναγόμενης να παραστεί, άλλως η λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην της. Θεσσαλονίκη 29 -7-2020 Η πληρ. δικηγόρος Μαρία Ν. Νίτσιου [τηλ. 2310 540275-6948985783] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Αμαλία θυγ. Σωτηρίου και Σοφία Βασιλείου, συζ. Θεοφίλου Πανούση, κάτοικος Παραλίας Αυλίδος, κάτοχος του ΑΦΜ: 069994840, άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών την από 14-7-2020 κλήσης της, που στρέφεται κατά των: 1) Ελένης Βασιλείου του Βασιλείου και της Σωτηρίας, κατοίκου Ελεώνα Θηβών και 2) Ελένης Βασιλείου του Σωκράτη και της Βασιλικής, αγνώστου διαμονής, την οποία κοινοποίησε μέσω του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, προς γνώση της β' εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 134 παρ. 1 και 135 ΚΠολΔ. Η παρούσα επίδοση έγινε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προς γνώση της β' καθ' ης και για τις νόμιμες συνέπειες και συνετάγη η υπ' αριθ. 5796Γ'/31-7-2020 έκθεση επίδοσής μου. Θήβα 31 Ιουλίου 2020 Η δικαστική Επιμελήτρια ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΑΔΑ: 9Λ0ΚΟΡΡ2-ΠΓ4 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων για την αεροπορική μεταφορά των Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών χειμερινής περιόδου 2020-21 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 25.10.2020 έως και 27.03.2021, προϋπολογισμού 1.105.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.370.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2020 έως 04/09.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.07.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 144-355719. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 206, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κωτίδου Μελπομένη τηλ.: 2103353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
PrintButton

31-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων, κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019 και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019 έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελητρια Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 572/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή Πτώχευσης της εταιρείας «ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.», με έδρα στο Βύρωνα, Κακόρεμα Καρέα, ΑΦΜ 094026851, επιτρέπεται στη σύνδικο να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2137/2017 Έκθεση με τιμή μειωμένη κατά 50%, καθώς και λοιπά κινητά με τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους. Η συνολική αξία των προς εκποίηση κινητών (παρασκευαστήρια σκυροδέματος και ασβέστη, γεωτρήσεις, αντλητικό συγκρότημα νερού, γεφυροπλάστιγγα, συνεργείο οχημάτων, αντλία καυσίμου, γραφεία, σκραπ) ανέρχεται σε 118.500€ και η τιμή α’ προσφοράς στα 2/3 αυτής, ήτοι 79.000€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα εργασίμων ημερών από την παρούσα δημοσίευση, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η Σύνδικος ΕΛΕΝΗ Χ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 73, ΑΘΗΝΑ – 2103606024, 6947800746 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 205/2020 διατάξεως του Ειρηνοδίκη Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μικράς Ασίας αρ. 77 και εκπροσωπείται νομίμως. Το μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις, καταργήσεις και αναριθμήσεις άρθρων, κωδικοποιημένο καταστατικό αποτελείται πλέον από τριάντα δύο [32] άρθρα, και υπογράφεται νόμιμα και στο οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται τροποποιημένα τα νέα άρθρα 1, 3, 5, 6, 11, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 31 και 32, όπως αυτά αριθμούνται πλέον μετά την κατάργηση των έως σήμερα ενεργών άρθρων υπ' αριθμ. 4, 23, 24, 29 και 37 και την προσθήκη του νέου άρθρου 2. Αθήνα, 30/7/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Θωμάς Ευθ. Ροζής ΑΜ ΔΣΑ 35339 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αρ. 30/2020 Διαταγής της Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου, κ. Έλλης Σταματάκη, εγκρίθηκε το από 22/06/2020 Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Εταιριών Ενοίκιασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και σκοπό την προαγωγή με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από τριάντα οκτώ (38) άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 30/07/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αντώνιος Δ. Μανώλας, ΔΣΠ 2798 Σταδίου 7, Σύνταγμα 210-3627968 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 28/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε το από 7/7/2020 Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 3ο άρθρο του αποτελούμενου από 33 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 30/7/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτα Κοτσή με την με αριθμό 8693Β/30.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του επί της εκτελέσεως Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον Toni (Τονι) Κοστοβ (Kostov – KoctoB) του Νικόλοβ (Nikolov) και της Νετέλια (Nedelia), Α.Φ.Μ. 110275669, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, πρώην κάτοικο Σίνδου Θεσσαλονίκης (Π. Μελά και Γωνία Όχι) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3173/29.7.2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, σε εκτέλεση της με αριθμ. 8277/2013 ΔΠ του Μον. Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την οποία εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό ηλεκτρονικό, πλειστηριασμό ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κατερίνης κ. Δημητρίου Κουτσοχήνα, κατοίκου Κατερίνης (Ιωαννίνων 11), τηλ. 2351028923, ΑΦΜ 077023537 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, την 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., επισπεύσει της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Α.Ε) και το διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα (Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 996866969 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η ακίνητη περιουσία του παραπάνω οφειλέτη, ήτοι: Ένα διαμέρισμα του 4ου ορόφου 5ο κατά την αυτοψία, που βρίσκεται σε οικοδομή στην Κατερίνη, επί της οδού Σαρανταπόρου 10, εμβαδού καθαρού 93 τ.μ. και μικτού 108 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς (62.597,00) ευρώ Κατερίνη 30.7.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4277Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αννας Σταυριανουδάκη ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e - Ε.Φ.Κ.Α.) οιονεί καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Κυριαζή Δημητρίου του Παναγιώτη,ήδη η αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 29-07-2020 Αγωγής του πρώτου κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ 44374./2020 και ΕΑΚ 5624 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 19-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ Πιν Δ-6. Με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του.Να υποχρεωθεί εναγόμενος να καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας το συνολικό ποσό των 618,31 ευρώ ως επίδομα ατυχήματος, νομιμότοκα από την επίδοση της και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 38/24-12-2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Εκουσία Δικαιοδ.), εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - Η ΑΡΓΩ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 9, 11 και 17 σύμφωνα με το από 14-11-2014 τροποποιημένο καταστατικό του. Καλλιθέα, 29/7/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για λογαριασμό του ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) του ΝΟΥΡΙ (NURI) και της ΜΙΝΟΥΣΕ (MINUSHE), με ΑΦΜ: 119314110, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10713/29-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3272/2020 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακινήτου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 15434/2013 και 15436/2013 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις τρεις ( 3 ) του μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) και το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφανείας (70,00)τ.μ. που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή μου Ακινήτου. Αθήνα, 30-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:16π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για λογαριασμό της ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR) HOXHA (ΟΤΖΑ) και της ΝΑΖΜΙΛΕ ΟΤΖΑ, με ΑΦΜ: 145322731, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10714/29-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3272/2020 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακινήτου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 15434/2013 και 15436/2013 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις τρεις ( 3 ) του μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) και το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφανείας (70,00)τ.μ. που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή μου Ακινήτου. Αθήνα, 30-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με αριθμό 4.095Β΄/24-07-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl–Baden 77654 Γερμανίας επί της οδού Schmalzgrube 31 (ΑΦΜ 074893709), στρεφομένης κατά του Ιan John (Ίαν Τζον) [όνομα] GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ) [επώνυμο] του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν), πρώην κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλίας, Coggeshau –Essex CO61 SR Αγγλίας επί της οδού 28m St. Peters Road και ήδη αγνώστου διαμονής και απευθυνομένης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [Αριθμός Πράξης Κατάθεσης: 51/26-06-2020 και Σημείωση: Κατάθεση προτάσεων κλπ εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 237 §1 εδ.α΄ ΚΠΔ), εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη], προκειμένου ο εναγόμενος να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να καταθέσει τις έγγραφες προτάσεις του και κάθε άλλο έγγραφο και αποδεικτικό μέσο που επικαλείται, εντός χρονικής περιόδου 130 ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, ζητάει δε ο ενάγων για τους λόγους που αναφέρει στο ιστορικό: Να γίνει δεκτή η αγωγή του. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει ευρώ 210.232,99 νομιμότοκα. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη. Ηγουμενίτσα 24-07-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθ. 3418 Γ΄/29-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ –ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, κατοικοεδρεύουσα στην Ορεστιάδα, ως αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για λογαριασμό του καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΝΤΕΜΙΡ,με ΑΦΜ: 053543500, πρώην κατοίκου Διδυμοτείχου, οδός Αριστοτέλους αρ. 19, ή οδός Βουδούρη αρ. 9 – Εργατικές Κατοικίες- Περιφερειακού Ελληνοχωρίου και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα από την με χρονολογία 27-07-2020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Δ.Σ. Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκ/ται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, υπό την ιδιότητά της, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο, Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκ/ται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκ/ται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το ευρισκόμενο στην κατοχή της, του υπ΄αριθμ. 268/2011 πρώτου (α΄) εκτελεστού απογράφου της υπ΄ αριθ. 247/1388/264/2011 Διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ορεστιάδα στις 07-10-2011,με την συνεχόμενη και από 27-07-2020 επιταγή προς πληρωμή της ως άνω επισπεύδουσας Τράπεζας στον καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΝΤΕΜΙΡ,με ΑΦΜ: 053543500,το κείμενο της οποίας έχει ως έξης: «με την παρούσα επιτάσσουμε τον καθ’ ου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τα παρακάτω ποσά, που οφείλει, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο εκτελεστό τίτλο και συγκεκριμένα: ΕΥΡΩ: α.- για επιδικασθέν κεφάλαιο 38.711,40 ευρώ εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δυόμιση [2,5] εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο [15,1ο/ο] από 16/4/2010 επομένη της ημερομηνίας της επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης μέχρι εξοφλήσεως, β.- για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 560 ευρώ, γ.- για σύνταξη της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής και της παραγγελίας προς τον δικαστικό επιμελητή ποσό 40 ευρώ, δ.- για δαπάνη επίδοσης της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής 50 ευρώ, ε.- για δαπάνη επίδοσης της παρούσας επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 39.401,40 ευρώ, και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας [εκτός από τα κονδύλια υπό στοιχεία β,γ,δ,ε, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας] άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσής του θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση,Με την παρούσα συγκοινοποιούνται τα κάτωθι έγγραφα,κατ΄άρθρο 925ΚΠολΔ, ήτοι: 1. η από 30-04-2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2.- Το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. 3.- η από 30 -04- 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, και 4.- Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, από το οποίο προκύπτει η εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη έννομη σχέση, που εμφαίνεται με αύξ αρ. καταχώρησης 33514, στη σελίδα 1287. Δηλώνουμε, τέλος, ότι πληρεξούσιά μας, δεκτική καταβολής και αντίκλητό μας διορίζουμε την υπογράφουσα την παρούσα δικηγόρο Αθηνών κα Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ. 210-8221808. Διδυμότειχο 30-07-2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής, Εφετείου Θράκης, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με έδρα το Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50 -τηλ. 2553-0-23066. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου,με έδρα στην Αθήνα, Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 24-07-2020 έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Ανδρέα Αποστολόπουλου, πληρεξουσίου της Βικτωρίας συζ. Χρήστου Ξυδά, το γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, με Α.Φ.Μ. 106035874, ιδιοκτήτριας του Ε2 διαμερίσματος του Ε πάνω από ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2844/28-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, για λογαριασμό του κου Σταρυθρο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Μεσογείων αρ.82 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο ψηφιακά εκδιδόμενο εκ της ηλεκτρονικής κατάθεσης της από 28-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ: Της «Ένωσης Συνιδιοκτητών της ευρισκόμενης στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 82 πολυκατοικίας», όπως νομίμως εκπροσωπείται, και δη, ελλείψει διορισμένου διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, από τους συνιδιοκτήτες των Καταστημάτων και Διαμερισμάτων, ως ακολούθως: 1)Τους ΛΟΓΙΑΔΗ Σταύρο του Ευαγγέλου, και ΛΟΓΙΑΔΗ Θωμά του Ευαγγέλου, 2)Την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BIG PROJECT Εκμετάλλευση Ακινήτων - Εμπορία Αντικλεπτικών Συστημάτων και Ανταλλακτικών Οχημάτων, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», 3)Τον ΧΡΥΣΟ Ελευθέριο του Δημητρίου και της Μαρίας, 4)Τον ΚΟΥΡΟΥΝΗ Γεώργιο του Σταματίου και της Μαρίας, 5)Τον ΒΙΛΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ του Μιχαήλ, 6)Τους ΣΑΛΤΑΡΗ Θεοφανώ του Ιωάννη και ΨΥΧΟΓΙΟ Δημήτριο του Σπυρίδωνος, 7)Την ΤΣΑΚΟΥ Ελένη του Γεωργίου, σύζ. Χρήστου Βελίδη, 8)Την ΕΥΘΥΜΙΟΥ Βικτώρια του Κωνσταντίνου, 9)Την ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Κωστούλα, το γένος Ιωάννη και Νικολέττας Σαλτάρη, 10)Τον ΧΑΛΑΚΑ Γρηγόριο του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, 11)Την ΚΟΥΡΟΥΝΗ Στυλιανή του Σταματίου, σύζυγο Δημητρίου Στουρνάρα, 12)Τον ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Γένης του Κίτσο και της Αθηνάς, 13)Τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Δημητρίου και της Δέσποινας, 14)Την ΑΝΑΓΝΟΥ Παγώνα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 15)Την ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία - Πασχαλιά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 16)Την ΑΡΓΎΡΙΑΔΟΥ Παρασκευή του Μαυρουδή και της Στέλλας, 17)Τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Νικολάου, 18)Την ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική του Παρασκευά και της Αικατερίνης, 19)Τον ΑΡΓΎΡΙΑΔΗ Γεώργιο του Μαυρουδή και της Στέλλας, 20)Τον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Νικόλαο του Ιωάννη, 21)Την ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Παναγούλα του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, 22)Την ΞΥΔΑ Βικτώρια, το γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, και 23)Την ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ Χρυσούλα - Λεϊλά του Διονυσίου και της Λέντα - Ολιβέιρα Μάττος, απευθυνόμενης ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η από 25/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα Λεωφ. Μεσογείων αρ.82 με θέμα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ–ΥΓΡΑΣΙΕΣ –ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ-ΗΛΙΑΚΑ», η οποία επιτρέπει σε όποιον ενδιαφέρεται από τους συνιδιοκτήτες να τοποθετήσει ηλιακό στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να καταδικαστούν οι συνιδιοκτήτες της αντιδίκου που ψήφισαν υπέρ της απόφασης αυτής στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας, προσδιορισμένη για έκαστον εξ αυτών κατ’ ισομοιρίαν. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν:1) η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου Αγωγής στις 28/05/2020 14:10, με ΓΑΚ: 28766/2020, ΕΑΚ: 482/2020, από τον ως άνω δικηγόρο Ανδρέα Αποστολόπουλο καθώς και 2)Η πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με Α/Α Πινακίου:14, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 63 17§2 Διαφορές ιδιοκτητών ορόφων, Κτίριο:13, Αίθουσα:2, Ημερομηνία Συζήτησης: 8/10/2020, Ημέρα: Πέμπτη,΄Ωρα:09:00. Με την παρούσα καλείται ο εναγόμενος κος Σταρυθρο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 29-07-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ: 552058 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει την διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Ανατολικής Αττικής με γραπτές προσφορές, βάσει των υπ’ αριθ. 600/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΘΒ7Λ7-ΥΓ2) & 1397/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6Θ7Λ7-ΜΗΙ) Αποφάσεών της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 & 2. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: α) Να είναι αποπερατωμένο είτε να βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης. β) Να έχει συνολική επιφάνεια από 700τ.μ. έως 900τ.μ. γ) Να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. δ) Να ανταποκρίνεται από άποψη λειτουργικότητας στη δομή και στη στελέχωση των Υπηρεσιών που θα στεγασθούν σε αυτό. ε) Να συμφωνεί πλήρως με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 & 2. Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, και μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία). Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών, η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά την ολοκλήρωση και κατακύρωση της δημοπρασίας να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών. Η Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης – λόγω μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν ή κατάργησης της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της -, να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να παρατείνει την μίσθωση για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 242/1996 (άρθρα 19, 20 και 21). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλέφωνα: 2132065508 & 2132065505, καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Aρ. Πρωτ.: 175057/30.7.2020 Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αθανασίας, μεταξύ της οδού Αριστοξένου και της οδού Φαίδρου, διάρκειας ενενήντα ημερών, απαραίτητη για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ160/2016 2ης και 3ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την 3.8.2020 και ώρα 09:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 31742 ΛΗΞΗ: 1.10.2020 ΦΕΚ: 1193/28.7.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17419) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17420) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17421) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1193/28-07-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 28-07-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Οκτωβρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 30/07/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
PrintButton

29-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 940/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 30462/2020 και ΕΑΚ: 1652/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 22η-6-2020, Διαδικασία: Τακτική Ν.4335/15 κατά της Αλέγρα Φάις, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Λ. Σαλαμίνος, αρ. 226, με ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Η έναγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 11.107,35 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «BODY ART ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωεπείται νόμιμα, ΑΦΜ 099855410, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 939/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 20890/2020 και ΕΑΚ: 1379/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της Αλέγρα Φάις, κατοίκου Σαλαμίνας, Λ. Σαλαμίνος 226, ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της υπόθεσης, ήτοι στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός: 16, Αίθουσα: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 1.380,46 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 917/10-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στην κα Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπούλου, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 38833/2020 και ΕΑΚ: 4824/2020 Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 25η-6-2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μον/λους κατά του Αντωνίου ΒΑΤΙΣΤΑ του Δημητρίου, κάτοικο Νίκαιας, οδός Ταξιαρχών, αρ. 31, με ΑΦΜ 059667581 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή συνολικού ποσού 49.455,59 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει των από 1-1-2016 και 1-8-2017 ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να του επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4862 Ζ΄ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Λεράκη Κωνσταντίνου επιδόθηκε την 13η Ιουλίου 2020 προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον (επ) Akhtar (ον) Mohammad του Mohammad, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Ιράν και ήδη αγνώστου διαμονής η από 28-06-2020 αίτηση επιμελείας τέκνων της (επ) Muradi (ον) Zahra του Qorbanali και της Fatima, γεννηθείσα την 1η/1η/1967, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σκιάθου αριθ. 152 πολίτης Αφγανιστάν, με ΑΦΜ 173351072, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ, ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της , ήτοι της (επ) Muradi (ον) Samira του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείσα την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του (επ) Muradi (ον) Jamshid του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του του (επ) Muradi (ον) Murtaza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2009 στο Ιράν και του (επ) Muradi (ον) Mohammad Reza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2004 στο Ιράν, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39727/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4239/2020, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη δικάσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (πινάκιο 39- το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5) στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 948/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω με δημόσιο πλειστηριασμό 1.855.500 μετοχές κυριότητας της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί τιμήματος πρώτης προσφοράς 5.000,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.7.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 8172Γ/22-07-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ: 996911588 – Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικαστικού επιμελητή Κορίνθου Απόστολου Ε. Ζησιόπουλου, ως επί της εκτελέσεως αρμόδιος, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου η εκτέλεση: ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου και της Δημητρούλας, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 050074666 /ΔΟΥ Κορωπίου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 5.488/17-07-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του προσηρτημένου πρωτοτύπου στην υπ’ αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας Καπέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 754/2011 πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 599/10-02-2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτικής Διαδικασίας – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου) κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των 25.000,00€ και μόνο προς περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου, αμπελιού, αρδευόμενου, εκτάσεως 5.000,68 τ.μ., μετά των επ’ αυτού υφισταμένων ή και μελλοντικώς ανεγερθησομένων κτισμάτων, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, εγκαταστάσεων και συστατικών του μερών, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην ειδική θέση «ΜΟΥΖΑΚΙ». ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4.162/19-07-2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Παρασκευά Κόλλια, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 548 και αριθμό 107. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 20.000,00€. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον της ειδικά Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Κορίνθου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Σ. ΚΑΠΕΛΛΟΥ, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αρ. 36, τηλ. 2741020009, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ΑΦΜ 046786882 – ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και συγκεκριμένα την τρίτην (3ην) Μαρτίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11031/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της με αριθμό 4189/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων κατοίκου Πατρών (Εθνική οδός Αθηνών Πατρών αρ.152) για την εταιρεία ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στο Ρίο Πατρών οδός Εγνατίας αρ. 4-6 πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής η οποία ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (5.084,71)ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της δεύτερης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το χρηματικό ποσό των 3.000) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της τρίτης και πέμπτης των εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστη το ποσό των 15.135,40 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι τηv πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ τωv διαδίκων. Αθήνα 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων, κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019 και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019 έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελητρια Μαρία Μπέλλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 7.615 Γ΄/15-07-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ Π. ΠΛΕΣΣΑ, πληρεξούσιο του κ. Ιωάννη – Κίμωνος Καρδάση του Αθανασίου και της Ευτυχίας, κατοίκου Πειραιά Αττικής, οδός Αποστόλη, αρ.51, ήρθα στο γραφείο του κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και επέδωσα σ’ αυτόν για τον κ. Αθανάσιο Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Αποστόλη, αρ.51 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ (της με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του) με χρονολογία 07/07/2020, του πρώτου κατά αυτού κ.λπ., που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ειδική Διαδικασία) μετά από παραπομπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας λόγω αναρμοδιότητας δυνάμει της με αριθμό 508/2019 Απόφασής του και ζητά από το αρμόδιο Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι ο ενάγων δεν είναι τέκνο του Αθανασίου Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, διότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Ευάγγελος Ζερβάκης του Ιωάννη και της Σταματίνας. Στο τέλος του πιο πάνω δικογράφου υπάρχουν : α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου Κλήσης μετά παραπομπή της γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 08/07/2020, με Γ.Α.Κ. 4758/2020 και Ε.Α.Κ. 2256/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’ αυτήν του παραπάνω δικογράφου, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστή Προσδιορισμού του πιο πάνω Δικαστηρίου, κ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ – Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο : Γαμικών Διαφορών, με Αριθμό Πινακίου : 19 – με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 09η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00, στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο Β΄ όροφο, Αίθουσα 218 και γ) παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί στη συζήτηση της από 25/07/2018 και με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του, όταν και όπου πιο πάνω αναγράφεται. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς 17/07/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 5067Δ΄/23-7-2020 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Δεσποτάκη του Γεωργίου επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 211/30-6-2020 αγωγής του GEORGE E. ΚONSTANTINOU (Γεώργιος Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ) προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε απόκτηση δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία στα δύο επίδικα ακίνητα : 1) Οικόπεδο επιφάνειας 61.- τ.μ., εντός του οικισμού Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 6, φύλλο 69, μερίδα 993 οικοδομών Μαλώνας, φάκελος 619 και 2) Οικόπεδο , εντός του οικισμού Μαλώνας, επιφάνειας 57.- τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία , Τόμος 4, φύλλο 37, μερίδα 994 οικοδομών Μαλώνας,, φάκελος 380 του Κτηματολογίου Ρόδου μετά της επ΄αυτών ισόγειας οικίας. Ταυτόχρονα, γνωστοποιείται σ΄αυτόν ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιουμένης αγωγής. στις 25-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., θα καταθέσει ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο Γεώργιος Ντύρος του Παύλου, συνταξιούχος, κάτοικος Αρχαγγέλου-Ρόδου και καλείται να παραστεί κατά την κατάθεση, άλλως αυτή θα γίνει ερήμην του. Ρόδος, 28 Ιουλίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 17397 (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 1119/17.07.2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/08/2020 Πληροφορίες: κα Βακάλη Κούτρη Αθανασία, τηλ. 23210 49107. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 27/7/2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ» Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 4748 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: 1. Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, 3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 4. Την αριθ. 105/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ. Κουμαριάς». Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης. 2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. To συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€ Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια ευρώ (200,00)€ Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη – επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, 2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κατά σειρά: α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή. β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.( Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση). ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 24/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΠΔΔ Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος τηλ. 26950 - 43828 fax 26950 – 26344 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 931 Αριθ. Διακήρυξης : 05 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο κατακύρωσης υπολογισμού την υψηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 31 /08 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 30 /09 /2020 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Η ανάδειξη μειοδότη περιλαμβάνει ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς . Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ζάκυνθος 28-07-2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:9ΞΛΥ46907Ο-ΚΝΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: 1386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μυτιλήνη 27-07-2020 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 11618 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑ: Ω8Μ946907Ο-ΤΑΘ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007087008 ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 9η /04-06-2020 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, (CPV :30192700-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 28.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσιτσάνος Ιωάννης τηλ. 2251351298. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας