PrintButton

15-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 2889/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη Μαρία Καρανίκα του Αθανασίου πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Σοφίας, αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 135904305, Α/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1242/2009 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) η οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 ευρώ), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.604,75) με το νόμιμο τόκο από την 01/05/2007, 5/ Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη κι μόνο ως προς αυτή, 6/ Διατάζει την προσωπική κράτηση της εναγομένης διάρκειας ενός μηνός, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης μετά την τελεσιδικία της, 7/ Καταδικάζει την εναγομένη να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη στο ακροατήριο του συνεδρίαση. Και Β/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 6362/2011 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμημα Εφέσεων), η οποία δημοσιεύθηκε στις 15-12-2011 με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία επιτάσσει να καταβάλει εμπρόθεσμα 1/ για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό 4.604,75 ευρώ, 2/ για τόκους του άνω οφειλόμενου κεφαλαιου από την 01-05-2007 μέχρι σήμερα ποσό 4.974,39 ευρώ, 3/ για δικαστικά έξοδα ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ποσό 250,00 ευρώ, 4/ για τέλος απογράφου ποσό 255,60 ευρώ, 5/ για δικαστικά έξοδα ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου ποσό 450,00 ευρώ, 6/ για σύνταξη της παρούσας 70,00 ευρώ και για επίδοση 60,00 ευρώ και συνολικά δέκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (10.664,74 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από τη επίδοση της παρούσας μεχρι την εξόφληση, οπότε θα εισπραχθούν και ευρώ 8,80 για την προς εκτέλεση εντολή. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 26-02-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 6465Β’/2020 Έκθεσή μου επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 9, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών ΕΥΔΟΚΙΑΣ Χ. ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, πληρεξουσίας του καλούντος Λουκά ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αχιλλέα, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 172, επεδόθη νομίμως προς την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΚΟΥ, για λογαριασμό της Ιρίνα ΓΚΑΡΜΠΟΥΖ του Γκεόργκι, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Γκύζη αριθμ. 43-47 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-05-2020 και ενώπιον του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (9ο Τμήμα – Οικογενειακό) απευθυνομένης ΚΛΗΣΗΣ του ανωτέρω καλούντος προς αυτή, η οποία κατετέθη στη Γραμματέα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2877/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2211/01-06-2020 και της οποίας ορίστηκε Δικάσιμος προς συζήτηση η 24-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ), Πινάκιο : 9ο Τμήμα – Οικογενειακό Μονομελές με Αύξοντα Αριθμό 11 (Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.- ΑΘΗΝΑ 12-06-2020 Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΤΣΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1-5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την δικηγόρο Αθηνών, Ντάση Π. Αικατερίνη, πληρεξούσια της ΑΛΕΞΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ του Ευάγγελου κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, που ενεργούμε από κοινού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2431/2019 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών- Διαδ. Ασφ. Μέτρων- (Νομική Βοήθεια αρθ. 9. παρ.3 Ν. 3226/2004), ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3398Δ/10-06-2020, έκθεση μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον ΣΑΑΡ ΑΛΙΟΥ του Μουσά και της Φατού, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ανδρομάχης αρ. 56-58 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να ΛΥΘΕΙ με απόφαση του Δικαστηρίου ο πολιτικός γάμος που συνήφθη στις 01/02/2018 στην Λευκωσία της Κύπρου μεταξύ της ενάγουσας και του εναγομένου. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 12-12-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 109722/2019 και ΕΑΚ: 10245/2019. Β) η από 12.12.2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πινάκιο: Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 24, της ιδίας γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 12 και Γ) κλήση της πρώτης προς τον δεύτερο δεύτερη για να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 10 Ιουνίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ EΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ » (ΦΕΚ Α΄ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (166.662,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ (134.405,00 €) και ΦΠΑ τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (32.257,20 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 13/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (2.688,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 3 2ος όροφος Τηλ. 210 2415472 Αρ.πρωτ. 20969 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά ανά όχημα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Π.Δ. 116/2004 και 270/1981. Ο διαγωνισμός θα γίνει στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα-Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, στις 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Γραφείο Δημάρχου. Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: 1. για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00 € (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά όχημα. 2. για ΙΧ αυτοκίνητα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € (εκατό ευρώ) ανά όχημα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.), που μπορούν να εγγυηθούν την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.750,00 €. Επίσημη γλώσσα της δημοπρασίας είναι η ελληνική. Η αναλυτική διακήρυξη και σχετικές πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κ.κ. Τσιαούση Δήμητρα (210 2415472). Αχαρνές, 10/6/2020 Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 12-6-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. οικ 40494/7249 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση………..: Διοικητήριο Τ.Κ…………..: 29100-Ζάκυνθος Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας Τηλ…………..: 2695360343 Email………..: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 92940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2. Αντικείμενο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» 3. Συνολικός προϋπολογισμός: Δέκα έξη χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά (16.780,50 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του έργου. 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του έργου. 7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 92940) και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Ζακύνθου www.pin.gr. 11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. 12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31-10-2020 15. Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών παγιδοθεσείας, όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων, που έχουν κατανεμηθεί με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 16. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

13-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4980Β/10.03.2020 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Βασίλειου Παπαστεργίου, πληρεξούσιου του Haydar ΑΙ Bagdane του Ali και της Sυhaila κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Ιππάρχου αρ. 20 κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Alya Alqaisi πρώην κατοίκου Βαγδάτης Ιρακ, οδός Mansour αρ. 7 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12- Μαρτίου -2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) του πρώτου κατά της δεύτερης, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση του, να του ανατεθεί προσωρινά και κατά αποκλειστικότητα η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του α) Karar ΑΙ Bagdane του Haydar και της Alya, γεννηθείς την 08.03.2003, β) Maryam ΑΙ Bagdane του Haydar και της Alya, γεννηθείς την 28.09.2004, γ) Mohamad ΑΙ Bagdane του Haydar και της Alya, γεννηθείς την 01.07.2010, δ) Gaez ΑΙ Bagdane του Haydar και της Alya, γεννηθείς την 01.04.2014. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 29-05-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 28969/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3060/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του Δικαστή Ειρήνης Τσεπή που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης, την 01.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 42 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο μαζί με την πράξη κατάθεσης δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη συζήτηση της όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Γαλιατσάτος ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκατάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Παπαδημητρίου (ΑΦΜ: 025363781), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που, φέρει την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, εξομοιούται κατά την διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014249 επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4424Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απευθυνόμενο στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Κ. ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «MOTOR SPORT ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στη Λάρισα, 4ο χλμ Λαρίσης – Αμπελώνος, νομίμως εκπροσωπουμένη και ήδη αγνώστου έδρας,, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 11 Μαρτίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και ζητά – Να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, να μου καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 252.089,50€ εντόκως νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας εντόκως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και τον νόμο, από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, και ειδικότερα i) ποσό ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτών [95.459,78 (82.108,99 + 13.350,79) άθροισμα των υπό στοιχεία α) και β) λογαριασμών] από 28.10.2017 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 , μέχρι εξοφλήσεως και ii) ποσό ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτών [156.629,72 (51.378,69 + 6.880,50 + 84.660,52 + 13.710,01) άθροισμα των υπό στοιχεία γ), δ), ε), στ) λογαριασμών], από 11.07.2019 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και μέχρις εξοφλήσεως, - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και - Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 13-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 24576/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 767/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να προβεί νομίμως και εμπροθέσμως σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες και πράξεις που ορίζονται παραπάνω στην από 11.03.2020 με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020 αγωγή (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και ειδικότερα στην από 13.03.2020 (με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020) έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής νέας τακτικής Πολυμελούς (αντικείμενο: γενικό εμπορικό), να τηρήσουν τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4335/2015 και ισχύει, ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συζήτηση της παρούσας και να παραστούν κατά τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αυτής, κατά το χρόνο και το χώρο που θα οριστεί αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι η επίδοση γίνεται νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας [13/03/2020-31/05/2020 (με διαδοχικές, κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄εξουσιοδότηση και σε εκτέλεση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής τους»)] δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών, ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρο 74, νόμος 4690 ΦΕΚ 104/30.05.2020, τεύχος Α) Αθήνα 10-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Αικατερίνης Παπαμανώλη, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 996987350), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζιτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 0940144249, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4426Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Κοραλία Αμπατζή του Χρήστου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ζεφύρου αρ. 21, νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 008845457, την από 01-06-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου της πρώτης προς αυτήν, με την οποία η άνω Τράπεζα καταγγέλλει την υπ’ αριθμ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου και τις πρόσθετες πράξεις αυτής και τον καλεί να της καταβάλει άμεσα το ποσό του 1.066.193,16€, εντόκως, νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά και όπως αυτός καθορίζεται από την σύμβαση και τον νόμο, από την 01-12-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά την διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 διαφορετικά θα προβεί στις κατά νόμο ενέργειες, οπότε θα επιβαρυνθείτε και με δικαστικά έξοδα. Αθήνα 10-06-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκατάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Παπαδημητρίου (ΑΦΜ: 025363781), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που, φέρει την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, εξομοιούται κατά την διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014249 επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4422Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απευθυνόμενο στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΗΛΙΑ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ, το γένος Γεωργίου Βουγιούκα, πρώην κάτοικο Γιάννουλης Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 11 Μαρτίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και ζητά – Να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, να μου καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 252.089,50€ εντόκως νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας εντόκως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και τον νόμο, από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, και ειδικότερα i) ποσό ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτών [95.459,78 (82.108,99 + 13.350,79) άθροισμα των υπό στοιχεία α) και β) λογαριασμών] από 28.10.2017 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 , μέχρι εξοφλήσεως και ii) ποσό ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτών [156.629,72 (51.378,69 + 6.880,50 + 84.660,52 + 13.710,01) άθροισμα των υπό στοιχεία γ), δ), ε), στ) λογαριασμών], από 11.07.2019 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και μέχρις εξοφλήσεως, - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και - Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 13-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 24576/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 767/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να προβεί νομίμως και εμπροθέσμως σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες και πράξεις που ορίζονται παραπάνω στην από 11.03.2020 με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020 αγωγή (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και ειδικότερα στην από 13.03.2020 (με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020) έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής νέας τακτικής Πολυμελούς (αντικείμενο: γενικό εμπορικό), να τηρήσουν τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4335/2015 και ισχύει, ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συζήτηση της παρούσας και να παραστούν κατά τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αυτής, κατά το χρόνο και το χώρο που θα οριστεί αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι η επίδοση γίνεται νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας [13/03/2020-31/05/2020 (με διαδοχικές, κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄εξουσιοδότηση και σε εκτέλεση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής τους»)] δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών, ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρο 74, νόμος 4690 ΦΕΚ 104/30.05.2020, τεύχος Α) Αθήνα 10-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκατάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Παπαδημητρίου (ΑΦΜ: 025363781), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που, φέρει την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, εξομοιούται κατά την διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014249 επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4421Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απευθυνόμενο στην ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ του Ηλία, πρώην κάτοικο Νίκαιας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 11 Μαρτίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και ζητά – Να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, να μου καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 252.089,50€ εντόκως νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας εντόκως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και τον νόμο, από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, και ειδικότερα i) ποσό ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτών [95.459,78 (82.108,99 + 13.350,79) άθροισμα των υπό στοιχεία α) και β) λογαριασμών] από 28.10.2017 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 , μέχρι εξοφλήσεως και ii) ποσό ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτών [156.629,72 (51.378,69 + 6.880,50 + 84.660,52 + 13.710,01) άθροισμα των υπό στοιχεία γ), δ), ε), στ) λογαριασμών], από 11.07.2019 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και μέχρις εξοφλήσεως, - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και - Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 13-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 24576/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 767/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να προβεί νομίμως και εμπροθέσμως σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες και πράξεις που ορίζονται παραπάνω στην από 11.03.2020 με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020 αγωγή (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και ειδικότερα στην από 13.03.2020 (με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020) έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής νέας τακτικής Πολυμελούς (αντικείμενο: γενικό εμπορικό), να τηρήσουν τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4335/2015 και ισχύει, ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συζήτηση της παρούσας και να παραστούν κατά τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αυτής, κατά το χρόνο και το χώρο που θα οριστεί αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι η επίδοση γίνεται νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας [13/03/2020-31/05/2020 (με διαδοχικές, κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄εξουσιοδότηση και σε εκτέλεση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής τους»)] δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών, ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρο 74, νόμος 4690 ΦΕΚ 104/30.05.2020, τεύχος Α) Αθήνα 10-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκατάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Παπαδημητρίου (ΑΦΜ: 025363781), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που, φέρει την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, εξομοιούται κατά την διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014249 επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4423Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απευθυνόμενο στον ΗΛΙΑ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Παπάγου αρ. 41 και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 11 Μαρτίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και ζητά – Να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, να μου καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 252.089,50€ εντόκως νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας εντόκως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και τον νόμο, από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, και ειδικότερα i) ποσό ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτών [95.459,78 (82.108,99 + 13.350,79) άθροισμα των υπό στοιχεία α) και β) λογαριασμών] από 28.10.2017 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 , μέχρι εξοφλήσεως και ii) ποσό ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτών [156.629,72 (51.378,69 + 6.880,50 + 84.660,52 + 13.710,01) άθροισμα των υπό στοιχεία γ), δ), ε), στ) λογαριασμών], από 11.07.2019 μέχρι εξοφλήσεως, εντός των ορίων της Πράξεως του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και μέχρις εξοφλήσεως, - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και - Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 13-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 24576/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 767/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να προβεί νομίμως και εμπροθέσμως σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες και πράξεις που ορίζονται παραπάνω στην από 11.03.2020 με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020 αγωγή (ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και ειδικότερα στην από 13.03.2020 (με γακ 24576/2020 και εακ 767/2020) έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής νέας τακτικής Πολυμελούς (αντικείμενο: γενικό εμπορικό), να τηρήσουν τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4335/2015 και ισχύει, ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συζήτηση της παρούσας και να παραστούν κατά τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης αυτής, κατά το χρόνο και το χώρο που θα οριστεί αρμοδίως. Επισημαίνεται ότι η επίδοση γίνεται νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας [13/03/2020-31/05/2020 (με διαδοχικές, κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄εξουσιοδότηση και σε εκτέλεση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής τους»)] δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών, ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρο 74, νόμος 4690 ΦΕΚ 104/30.05.2020, τεύχος Α) Αθήνα 10-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη (10η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Αικατερίνης Παπαμανώλη, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 996987350), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζιτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 0940144249, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4425Ζ/10-6-2020 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο Παναγάκο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ζεφύρου αρ. 21, νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 035787523, την από 01-06-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου της πρώτης προς αυτόν, με την οποία η άνω Τράπεζα καταγγέλλει την υπ’ αριθμ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου και τις πρόσθετες πράξεις αυτής και τον καλεί να της καταβάλει άμεσα το ποσό του 1.066.193,16€, εντόκως, νομίμως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά και όπως αυτός καθορίζεται από την σύμβαση και τον νόμο, από την 01-12-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά την διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 διαφορετικά θα προβεί στις κατά νόμο ενέργειες, οπότε θα επιβαρυνθείτε και με δικαστικά έξοδα. Αθήνα 10-06-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 08.06.2020 εξώδικης διαμαρτυρίας μετά προσκλήσεως, καταγγελίας μισθώσεως και δηλώσεως Στην Αθήνα σήμερα την 12η-06-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 08.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τους κ.κ. : 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΤΕΡΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΕΡΙΕΤΗΣ, έμπορο, με Α.Φ.Μ. 035580597 και 2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΥΝΤΡΟΥΜΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΜΑΡΙΑΣ, ιδιωτική υπάλληλο, με Α.Φ.Μ. 033611350, αμφότερους κατοίκους Ηλιούπολης Αττικής (οδός Αποστόλου Σάντα αρ.6 και Καζαντζάκη αρ.13), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5369/12.06.2020 έκθεσή μου επίδοσης για λογαριασμό του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΑΡΙΔΑ του Χρήστου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής (οδός Μενελάου αρ.70) και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 079751653, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή και μοναδικού εταίρου της εταιρείας με την πρώην επωνυμία «TITAN BAKERY Ε.Π.Ε.» και τη νυν επωνυμία «TITAN BAKERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TITAN BAKERY MON. Ε.Π.Ε.», που έδρευε στην Κηφισιά Αττικής (οδός Κασσαβέτη αρ.1), με Α.Φ.Μ. 800603870, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131724301000 και πλέον είναι αγνώστου έδρας την από 08.06.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΣ, των 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΡΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΕΡΙΕΤΗΣ και 2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΟΥΝΤΡΟΥΜΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣ την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής (οδός Σ. Βενιζέλου αρ. 106), με Α.Φ.Μ. 800710800, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137802103000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΔΑΜΑΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Διός αρ. 12), με Α.Φ.Μ. 077284043, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ στην εταιρεία με την πρώην επωνυμία «TITAN BAKERY Ε.Π.Ε.» και τη νυν επωνυμία «TITAN BAKERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TITAN BAKERY MON. Ε.Π.Ε», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Κασσαβέτη αρ. 1), με Α.Φ.Μ. 800603870, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131724301000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΓΑΡΙΔΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής (οδός Μενελάου αρ. 70), με Α.Φ.Μ. 079751653, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Οι εξωδίκως διαμαρτυρόμενοι είναι ιδιοκτήτες ενός ισόγειου καταστήματος με πατάρι με στοιχεία [Ι6 Ι7] [ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ Κ.Χ.], εμβαδού 146 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου Σ. αρ.106 στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, δυνάμει του υπ' αριθμ. 8.903/15-6-2016 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ερμιόνης Ντατσή. Οι πωλητές και πρώην ιδιοκτήτες του ως άνω καταστήματος κ.κ. Παναγιώτης Φινές του Ανδρέα και Αικατερίνη Φινέ του Ανδρέα είχαν εκμισθώσει δυνάμει του από 1/4/2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ αυτών και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της εκ τρίτου συμβαλλόμενης, συνδεόμενης με τη μισθώτρια ως άνω εταιρεία με σύμβαση franchise, εταιρείας με την πρώην επωνυμία «TITAN BAKERY Ε.Π.Ε.» και τη νυν επωνυμία «TITAN BAKERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TITAN BAKERY MON Ε.Π.Ε.», τη χρήση του ανωτέρω καταστήματος για δώδεκα έτη. Στις ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες γνωστοποιήθηκε στις 30/06/2016 δυνάμει της από 22/06/2016 Εξώδικής Δήλωσης - Αναγγελίας Εκχωρήσεως Μισθώσεως και Πρόσκλησης η αγοραπωλησία του ακινήτου και η νέα μισθωτική σχέση. Οι κ.κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΥΝΤΡΟΥΜΑ διαμαρτύρονται εντόνως για την αντισυμβατική και παράνομη καθυστέρηση έξι μισθωμάτων, συνολικού ποσού 9.702,40 ευρώ από την πλευρά των μισθωτών. Συγχρόνως, καταγγέλλουν με την παρούσα τη μεταξύ τους μισθωτική σχέση, προκειμένου να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα και να λυθεί η μίσθωση. Τους καλούν και πάλι όπως Α) Καταβάλλουν τα οφειλόμενα μισθώματα εκ 9.702,40 ευρώ εντόκως, από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μηνιαίου μισθώματος. Β) Αποδώσουν ελεύθερη την κατοχή και χρήση του μισθίου και Γ) Τακτοποιήσουν άμεσα τις τυχόν προς την Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ υποχρεώσεις τους ΑΛΛΩΣ του δηλώνουν ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ενεργήσουν παν νόμιμον, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 12-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Αριθμ.2261Β/2020 έκθ.επιδόσεως Την 10η Ιουνίου 2020 επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τον Ιωάννη Χατζηγιάννη του Σταματίου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Κέφαλος») και νυν αγνώστου διαμονής και για την Ζαφείρα Σεβαστιανού του Βασιλείου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Κέφαλος») και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10.03.2020 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 91/01.06.2020), με την οποία η ενάγουσα Άννα Σταμάτη του Παναγιώτη χήρα Νικολάου Ανθούλλη ή Ανθούλη, κάτοικος Κω (περιοχή «Κέφαλος» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί τμήματος αγρού, εκτάσεως 34,40 τ.μ. στη θέση «Τσιγκούρα-Συνοικισμός» της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου του Δήμου Κω, με Κ.Μ. 1901 Γαιών Κεφάλου στον τόμο 29 και στην σελίδα 10. Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιώ στους εναγόμενους ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών της ενάγουσας, η τελευταία θα εξετάσει ενόρκως τη μάρτυρά της Διονυσία Ανθούλη του Νικολάου, επάγγελμα οικιακά, κάτοικο Κω (περιοχή «Κέφαλος» άνευ οδού και αριθμού) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.10 και τους καλεί να παραστούν. Άλλως η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει ερήμην τους. Κως 11.06.2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ Περίληψη εξώδικης κλήσης μάρτυρα Αριθ.2262 Β/2020 έκθεση επιδόσεως Στις 10 Ιουνίου 2020 επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τους Ζαχαρία και Στέφανο Χατζηζαχαρία του Αλεξίου, πρώην κατοίκους Κω (περιοχή «Λαγούδι» άνευ οδού και αριθμού) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 09.06.2020 εξώδικης κλήσης για εξέταση μάρτυρα του Σπυρίδωνα Κάππα του Πέτρου, με την οποία ο τελευταίος τους καλεί να παραστούν κατά την εξέταση του μάρτυρά του Νικολάου Δανελλάκη του Μιχαήλ, ταξιτζή, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 προς απόδειξη της από 29.02.2020 και με αριθμό κατάθεσης 22/29.01.2020 αναγνωριστικής αγωγής του. Κως 11 Ιουνίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ.ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠIΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.1198/12-06-2020 έκθεσή μου επίδοσης ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Πολυχρόνης επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Σάββα Γ. Πούρλου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της με επωνυμία Ανώνυμης εταιρείας «ΚΑFΕΑ ΤERRA FOOD & DRINΚS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EΤAIPIA» νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία «MISH MASH ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με πρώην έδρα την Αθήνα (Γκάζι) οδός Βουτάδων, αρ. 50 και ήδη αγνώστου έδρας, την με ΓΑΚ 6682/2020 και ΕΑΚ 298/2020 Αγωγή της ανωτέρω Ανώνυμης εταιρείας, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, (Νέα Τακτική Διαδικασία) με αίτημα να υποχρεωθεί δικαστικά η εναγόμενη να καταβάλει το ποσό των 7.094,68 ευρώ έντοκα νόμιμα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη. Στην Αθήνα 12 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Πολυχρόνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.1199/12-06-2020 έκθεσή μου επίδοσης ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Πολυχρόνης επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Σάββα Γ. Πούρλου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της με επωνυμία Ανώνυμης εταιρείας «ΚΑFΕΑΤERRA FOOD & DRINΚS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EΤAIPIA» νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12- 14, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Παναγιώτη Κομπούρα του Αθανασίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Εριφύλης, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, την με ΓΑΚ 6682/2020 και ΕΑΚ 298/2020 Αγωγή της ανωτέρω Ανώνυμης εταιρείας, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, (Νέο Τακτική Διαδικασία) με αίτημα να υποχρεωθεί δικαστικό ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των 7.094,68 ευρώ έντοκα νόμιμα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη. Στην Αθήνα 12 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Πολυχρόνης Με την με αριθμό 3870/2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Χαράλαμπου Κοττικιά, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η με αριθμό κατάθεσης 25304/1437/5-6-2020 αγωγή της Κωνσταντίνας Τσιρτσίκου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μινιάκ αρ. 2, κατά του Αντωνίου Λάμπρου-Μαμούρη του Θωμά, αγνώστου διαμονής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-αγωγή αναγνωριστική κυριότητας), με την οποία η ενάγουσα ζητά να αναγνωρισθεί ότι είναι πλήρης κυρία, νομέας και κάτοχος του διαμερίσματος υπό στοιχεία "Δώμα 1" ύπερθεν του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Μινιάκ αρ. 2, καθώς και σε περίπτωση άρνησης της αγωγής εκ μέρου του εναγομένου, να καταδικασθεί αυτός στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αθήνα, 12-6-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Γ. Βάππας ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «To Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δεκαέξι – δεκαεπτά (16-17) αυτοκινήτων, πούλμαν μεταφοράς παιδιών και προσωπικού πενήντα (50) και πενήντα έξι (56) θέσεων, της εκπαιδευτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021. Ήτοι διάρκειας έντεκα (11) μηνών με δικαίωμα μονομερούς και αζημίως, εκ μέρους του Ιδρύματος και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου, λύσεως της συμβάσεως, οποτεδήποτε πριν από το χρόνο λήξης της και πάντως, όχι προ της παρελεύσεως τεσσάρων (4), τουλάχιστον, μηνών από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2020). Η σχετική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού θα διανέμεται στους ενδιαφερομένους καθημερινά από το Ίδρυμα, οδός Θεοτόκου αριθμός 02, περιοχή Ιλίου (Νέων Λιοσίων), τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2311 070, από 8.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. οι δε προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο κατά το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσης μέχρι και την 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. το αργότερο.- Για το Ιδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Γεωργούλα Φανή Προσωπάρχης του Ιδρύματος Τηλ.: 2102311070 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 1571 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Ίος Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ IOY Επωνυμία Δήμος Ιητών- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, Telefax: 2286091228 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286360416 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών στην διεύθυνση http://tya.ios.gr/. CPV: [45213230-4]-Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία Σύντομη Περιγραφή: Κατασκευή Κτηρίου του Σφαγείου 400 m2, χώρους αναμονής των ζωών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Η τοιχοποιία από πλίνθους με την δημιουργία κατάλληλων ανοιγμάτων εσωτερικά θα γίνει επένδυση με πλακάκια και κατάλληλα επιχρίσματα ενώ εξωτερικά θα επιχρίσει δια μαρμαροκονιάματος ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα αποτελείτε από τις γραμμές σφαγής τους ψυκτικούς θαλάμους τα εργαστήρια έλεγχου και τα συστήματα σταυλισμού των ζωών Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 1.199.153,18 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά από Α2 Τάξη και άνω και για Ηλεκτρομηχανολογικά από 1η και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.341,20 ΕΥΡΩ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ημέρα Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη 07/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ & η αρ. πρωτ. 82981/31-07-2018 απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί έκδοσης της ΣΑΕΠ 567 Τροπ. Της ΠΝΑ του ΠΔΕ έτους 2018 (ΨΛΡ7465ΧΙ8-Ι19) Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4,3 της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 63/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιητών. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΙΟΣ 11/06/2020 Ο Δήμαρχος ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ 20PROC006856757 2020 – 06 – 12 ΑΔΑ: 6Ν6ΗΩΨ4-Μ4Υ Αλίαρτος: 12-6-2020 Αρ.πρωτ: 3539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τμήμα I : Αναθέτων φορέας Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων Οδός : Λ. Αθηνών – Αλίαρτος Ταχ.Κωδ. : 32001 Τηλ. : 2268350231 Telefax : 2268022690 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες : Χρήστος Βαρουξής Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης II.1. Περιγραφή: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Νομός Βοιωτίας (NUTS: EL641) II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των έργων αποκατάστασης και επανάχρησης τμήματος των παλαιών αποθηκών του Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν συγκεκριμένα στο κτίριο Δ, τον πύργο Ε και τον περιβάλλοντα χώρο τους ευρισκομένων στο Ο.Τ.95 Αλιάρτου, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Συνεδριάσεων, Αίθουσας Εκθέσεων, Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Θερμοκοιτίδας Καινοτομίας και ελεύθερου/περιβάλλοντος χώρου. [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 405.638,51€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 1. 197.944,78 € για μελέτη κατηγορίας 07-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2. 62.412,04 € για μελέτη κατηγορίας 08-ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3. 92.372,32 € για μελέτη κατηγορίας 09-ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ και 52.909,37 € για απρόβλεπτες δαπάνες. II.4. Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι αφορούν στην προμελέτη και οι επόμενοι τρεις (3) στη μελέτη εφαρμογής. Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (8.112,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της διακήρυξης. III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» (MIS 5021478), η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί (α) κατά το ποσό των 489.897,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δαπάνη που αφορά στην αμοιβή των μελετών του κτιρίου Δ και του περιβάλλοντος χώρου) από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ταμείο ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η πράξη έχει ενταχθεί στην ΣΑ Ε1551 με Κωδικό Εναρίθμου 2018ΣΕ15510043 και (β) κατά το ποσό των 13.094,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δαπάνη που αφορά στην αμοιβή των μελετών του πύργου Ε) από ίδιους πόρους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών (07), Στατικών Μελετών (08), Μελετών Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών (09) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Τμήμα IV : Διαδικασία IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. IV.2. Προθεσμίες: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1. Υποβολή προδικαστικών προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων Γεώργιος Ντασιώτης
PrintButton

11-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 6.594Γ΄ και 6.595Γ΄/5-6-2020 εκθέσεις επιδόσεων εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Αργολίδας Σταυρούλας Βαγιακάκου – Καλλία, κατοίκου Κρανιδίου (Αγίων Αναργύρων), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, επεδόθησαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, αντίστοιχα δια λογαριασμό των καθ ων η εκτέλεση – οφειλετών: α) Κωνσταντίνου Μουρμούρη του Δημητρίου και της Γερασιμούλας και β) Μαρίας Σκόδρα του Ματθαίου και της Ελένης, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Ηρακλείου Αττικής (Ιωάννη Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα της από 1/6/2020 και με αρ. 6.745 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, της άνω Συμβ/φου, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλούμενοι εντός της νομίμου προθεσμίας να παρουσιαστούν στην άνω Συμβ/φο και να πληροφορηθούν τα όσα γράφονται στον με αρ. 6.737/2020 πίνακα κατάταξής της για το πλειστηρίασμα των (171.000) ευρώ της ακίνητης περιουσίας αυτών που εκπλειστηριάστηκε ενώπιόν της με την υπ’ αρ. 6.609/27-11-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού, με επίσπευση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με έδρα στην Αθήνα (Σταδίου 40), επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ, με έδρα στη Ν. Σμύρνη (Λ. Συγγρού 209-211), να προτείνουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους και να ασκήσουν τυχόν ανακοπή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες κατά της άνω πρόσκλησης στο αρμόδιο δικαστήριο. Αθήνα 10/06/2020 Ο Δικ. Επιμελητής Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2992/10-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύση της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ.274 και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ 094060402 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Μπεμπεδέλη του Πέτρου και της Ειρήνης, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ.25 και ήδη αγνώστου διαμονής, (Α.Φ.Μ. 044747781 / Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης), την με αριθμό 421/10-06-2020 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών και με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς για οφειλόμενο ποσό 23.971,40 €, ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας αυτοτελούς, διηρημένης & ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας και δη την υπό στοιχεία ΔΥΟ (2) κατοικία, μετά του ανήκοντος σε αυτήν κατ' αποκλειστική χρήση τμήματος οικοπέδου και με τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα της, που ειδικότερα αποτελείται από: α) Υπόγειο βοηθητικό όροφο και β) ισόγειο και Α' όροφο με κύρια χρήση κατοικία, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Βούλας Αττικής στον τομέα «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» και επί της συμβολής των οδών Αθηναίδος αρ. 37 & Παπαφλέσσα, αρ.18, η οποία θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον πιστοποιημένης αρμόδιας συμβολαιογράφου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά Κ.Πολ.Δ., ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, κας. Ελένης Βασιλειάδου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ. 16, ΑΦΜ 045974570 Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, νΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού την 17η Φεβρουαρίου 2021 έτους, με τιμή πρώτης προσφοράς: α) Κατοικία (2) Υπόγειο βοηθητικό όροφο 10.000,00 € & β) Κατοικία (2) ισόγειο και Α· όροφο με κύρια χρήση κατοικία 78.000,00 €. Αθήνα 10.06.2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Σαμαρά Περίληψη της με αριθμό 3145Γ/3.6.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)», που εδρεύει Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 26247/19-07-2007 έγγραφης σύμβασης στεγαστικού δανείου και την πρόσθετη πράξη αυτής, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ’ αριθμόν 599/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που προσαρτάται στη με αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας Καπέλλου, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.20220 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απευθυνόμενο στον ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κορώνης, αρ.26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 050074666, ως οφειλέτη, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 599/10-2-2011 (αριθ. απογράφου 754/2011) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου - Τακτική Διαδικασία), που προσαρτάται στην με αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας Καπέλλου, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του ΚΠολΔ, μαζί με την κάτω από αυτήν και από 01.06.2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενο ταυτόχρονα να μας καταβάλει εμπρόθεσα: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα επτά λεπτά (189.682,97 €), με το εκάστοτε ισχύον για την επίδικη απαίτηση, επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 16-9-2008, ως προς το ποσό 163.526,14 ευρώ και από την 17-9-2008 ως προς το ποσό των 26.156,83 ευρώ, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700,00 €), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 25/10/2011, γ) για λήψη απογράφου Ευρώ τέσσερα (4,00 €), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 25/10/2011, δ) για σύνταξη της α’ επιταγής Ευρώ εκατό (100,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 25/10/2011, ε) για κοινοποίηση της α’ επιταγής Ευρώ (50,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 25/10/2011, στ) για την κοινοποίηση της β’ επιταγής Ευρώ πενήντα (50,00 €) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 24/05/2012, ζ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ σαράντα τρία και σαράντα λεπτά (43,40 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Συγκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα! 1) Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2) το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, 3) Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και 4) το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020στον τόμο 11 και με αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 3.993). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: 1) «Ο ΛΟΓΟΣ» και 2) «Η ΗΧΩ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 8388Γ/9-6-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Απαζίδη Αθανασίου και κατόπιν της από 5-6-2020 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Γιαννιτσών κ. Απόστολου Μπανιώτη, πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Βασιλείου Γιάγκου του Γεωργίου και της Μαρίας κατοίκου ΔΚ Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας της ΠΕ Πέλλας και προσωρινά λόγω εργασίας ΗΠΑ (2705 Mall of Georgia Blνd, Buford, GA, US, zip code 30519), με ΑΦΜ 034186418 της Δ.Ο.Υ Γιαννιτσών, επιδόθηκε την 9-6-2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, για την Ελένη σύζυγο Βασιλείου Γιάγκου το γένος Αθανασίου Σπανού κατοίκου ΔΚ Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας της ΠΕ Πέλλας (Σαγγαρίου 7) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 1-5-2020, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 191/3-6-2020 αγωγής διαζυγίου (διαδικασία γαμικών διαφορών) του ενάγοντος Βασιλείου Γιάγκου του Γεωργίου και της Μαρίας κατοίκου ΔΚ Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας της ΠΕ Πέλλας και προσωρινά λόγω εργασίας ΗΠΑ που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαννιτσών στο οποίο αντίγραφο του ως άνω δικογράφου, στο τέλος του, υπάρχει επίσης: α) η με αριθ. 191/3-6-2020 έκθεση κατάθεσης της γραμματέως του πιο πάνω Πρωτοδικείου. β) η από 3-6-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με την οποία ορίσθηκε δικάσιμη για την συζήτηση της παραπάνω αγωγής η 22-9-2020 και ώρα 09:00 π. μ. στο ακροατήριο του Πρωτ/κείου Γιαννιτσών, με αριθμό πινακίου 9 (ειδική με πινάκιο), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμεvη να παραστεί στην συζήτηση της ως άνω αγωγής, στην ορισθείσα κατά τα ως άvω Δικάσιμη στο ακροατήριο του Πρωτ/κείου Γιαννιτσών. Γιαννιτσά 9-6-2020 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την με αρ.10569θ'/5.06.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Σωτηρίου Οθ. Ρουμελιώτη, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον εναγόμενο Αναστάσιο Μπουχούτσο του Σταύρου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Ασημακοπούλου 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 12.03.2020 πιστό αντίγραφο αγωγής διανομής ακινήτου που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λασκαρίδου αρ.89, επί οικοπέδου 342 τ.μ με οικία 90 τ.μ .Η άνω αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 17.3.2020 (Νέα Τακτική διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης: 24666/3109/2020 των εναγόντων 1. Αγγελικής Βλαβιανού του Νικήτα, 2. Αικατερίνης-Κατίνας χήρας Νικολάου Καλακώνα 3. Ευφροσύνης Πουλή-Ηλιοπούλου και 4. Ιωάννη- Μάριου Πουλή. Ο εναγόμενος καλείται να καταθέσει προτάσεις και αποδεικτικά μέσα εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την με αρ. 10570θ'/5.06.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Σωτηρίου Οθ. Ρουμελιώτη, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εναγόμενη Ιωάννα Τσαγκαράκη το γένος Εφεντάκη, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 50, και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 12.03.2020 πιστό αντίγραφο αγωγής διανομής ακινήτου που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λασκαρίδου αρ.89, επί οικοπέδου 342 τ.μ με οικία 90 τ.μ. Η άνω αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 17.3.2020 (Νέα Τακτική διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης: 24666/3109/2020 των εναγόντων 1. Αγγελικής Βλαβιανού του Νικήτα, 2. Αικατερίνης-Κατίνας χήρας Νικολάου Καλακώνα και 3. Ευφροσύνης Πουλή-Ηλιοπούλου και 4. Ιωάννη- Μάριου Πουλή. Η εναγόμενη καλείται να καταθέσει προτάσεις και αποδεικτικά μέσα εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 3ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ' ΚΥΝΓ/ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ./FAX: 2103831161 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ.20/39 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο 3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό για ανάδειξη ασφαλιστικής εταιρείας που θα καλύψει την ομαδική ασφάλιση των μελών του για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021. Οι όροι του ασφαλιστικού προγράμματος είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.3osks.gr. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 3 2ος όροφος Τηλ. 210 2415472 Αρ.πρωτ. 20969 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά ανά όχημα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Π.Δ. 116/2004 και 270/1981. Ο διαγωνισμός θα γίνει στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα-Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, στις 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Γραφείο Δημάρχου. Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: 1. για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00 € (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά όχημα. 2. για ΙΧ αυτοκίνητα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € (εκατό ευρώ) ανά όχημα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.), που μπορούν να εγγυηθούν την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.750,00 €. Επίσημη γλώσσα της δημοπρασίας είναι η ελληνική. Η αναλυτική διακήρυξη και σχετικές πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κ.κ. Τσιαούση Δήμητρα (210 2415472). Αχαρνές, 10/6/2020 Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: 62ΛΒΩΨΝ-ΓΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ.: 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο : 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 10148 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφορά για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου (άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 30.7334.009) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45233262-3 «κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρομίου». Το υπό δημοπράτηση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Υποβολή Προσφορών Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξη (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Ασπρόπυργος 05/06/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 10/06/2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Αριθ. Πρωτ.: 4224 Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) της πράξης: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ » 1. Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» (CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης»). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 08/18-10-2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Αμφίκλειας-Ελάτειας, ανέρχεται στο ποσό των 358.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 445.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : ΟΔΟΠΟΙΪΑ (συνολικός προϋπ.: 358.870,97 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006135645 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 343.388,51 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 12.115,30 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισσού 30, TK 35015, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας, Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimos-amfiklias-elatias.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Νικολάου Τηλέφωνο: +30 22343 50 220, -217 Φαξ: +30 22340 49 872 3. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-amfiklias-elatias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 4. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 6. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV : 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης» 7. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 8. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Ενότητα Τιθορέας , Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (EL644 270201) 9. Τίτλος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» 10. Σύντομη Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην βελτίωση της βατότητας (οδοστρώματος) του αγροτικού δρόμου με την ασφαλτόστρωση του. Θα γίνει ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου (χωματόδρομου) μήκους 3.360,00 μέτρων, και πλάτους 5,00 μέτρων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Προβλέπονται μικρής κλίμακας εκσκαφές για ομαλοποίηση του υφιστάμενου οδοστρώματος. Θα γίνει διάνοιξη χωμάτινης τάφρου, στους πόδας των πρανών για την σωστή απορροή και περισυλλογή των όμβριων και των επιφανειακών υδάτων. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Στην Χ.Θ. 0+957,93 θα κατασκευαστεί φρεάτιο και αγωγός Φ100. Στην Χ.Θ. 3+310,54 θα κατασκευαστεί φρεάτιο και αγωγός Φ100 ο οποίος θα εκτείνεται για 50,00 μ προς το υπάρχον ρέμα. 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Θα τοποθετηθεί μία στρώση υπόβασης πάχους 0,15μ (Π.Τ.Π. Ο150) και μία στρώση βάσης πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο155). Τα ασφαλτικά του οδοστρώματος περιλαμβάνουν μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π. Α265) πάχους 0,05μ. Μεταξύ της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών προβλέπεται ασφαλτική προεπάλειψη με διαλ. ΜΕ – 0. 11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 13. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 7.177,42 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 14. Προϋποθέσεις συμμετοχής: • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα νε τα αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 16. Ηλεκτρονικός Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού :89759 Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 11/06/2020, ώρα 10:00. 17. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 23. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210017. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό Κ.Α. 64.7323.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας του έτους 2020. 26. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 27. Άλλες πληροφορίες Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 127/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου , με ΑΔΑ: 69ΖΠΩΨΚ-ΣΙΒ και με την αριθμ. 31/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου , με ΑΔΑ: ΩΧ1ΣΩΨΚ-6ΧΛ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Κ. Τιθορέα 10/06/2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ.ΣΤΙΒΑΚΤΗ
PrintButton

06-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 10548θ΄/3-6-2020 Εκθέσεως Επιδόσεώς μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αλεξανδρούπολης, κου Πέτρου Γ. Αλεπάκου (ΑΜ 170), κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός Βενιζέλου αρ. 46, που ενεργεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος της ενάγουσας Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δαν. Δανιηλίδης – Παν. Δεληγιάννης & Σία ΟΕ» που εδρεύει στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, οδός Ανθέων αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 099444540, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνων για την εναγόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ» που έδρευε στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αρ. 41) και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπούνταν νομίμως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χυτά Μάρκο του Ευαγγέλου και της Αριστέας, κάτοικο Αμπελοκήπων – Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 7, Τ.Κ. 11527 και επίσης αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 3-3-2020 κλήσης (κατόπιν παραπομπής λόγω αναρμοδιότητας) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 25008/2020 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 305/2020 ) δυνάμει της οποίας επαναφέρεται προς συζήτηση η υπ΄αρ. καταθεσης 227/ΤΠ/07/22-2-2019 αγωγή της ως άνω ενάγουσας εταιρίας κατά της ως άνω εναγόμενης εταιρίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου ενώ στην ως άνω πράξη κατάθεσης καλούνται οι διάδικοι να καταθέσουν προτάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αλεξανδρούπολη, 5-6-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτήριος Οθ.Ρουμελιώτης, οδός Ακαδημίας αρ. 57 ΤΚ 10679 Αθήνα, τηλ. 2103240569 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Τρείς ( 3 ) του μήνα Ιουνίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:10 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη , ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , δια την κ. Ειρήνη Πολυχρονίδου του Παύλου και της Κυριακής , πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής , οδός Λ. Συγγρού αρ.318 και ήδη αγνώστου διαμονής , ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 12-03-2020 της πρώτης κατά της δευτέρας , που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της , 2) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να καταβάλει στην ενάγουσα, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (19.122,03€) οφείλεται εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,82% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε α. Χρεολύσια από το ποσό των 12.999,72€, β. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των 1.308,68€, γ. τόκους υπερημερίας 4.813,63€, εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύουν τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 3,82% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση , 3) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και 4) Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 22-05-2020 και ΓΑΚ : 20441 / 2020 και ΕΑΚ : 1149 / 2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ Ν. 4335/2015) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Τρείς ( 3 ) του μήνα Ιουνίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:11 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη , ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , δια την κ. ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΟΓΚΟΣΙΑΝ του Ιωάννη , πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής , οδός Σπάρτης αρ.97-99 και ήδη αγνώστου διαμονής , ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 12-03-2020 της πρώτης κατά της δευτέρας , που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της , 2) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να καταβάλει στην ενάγουσα, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (30.675,22€) οφείλεται εντόκως από την 29/02/2020 με μηδενικό (0,00%) τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε α. Χρεολύσια από το ποσό των 9.311,92€, β. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των 0,00€, γ. τόκους υπερημερίας 21.363,30€, δ. Έξοδα 0,00€, ε) Ασφάλιστρα 0,00€ εντόκως από την 29/02/2020, με το εκάστοτε ισχύουν τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 0% άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση , 3) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και 4) Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 20-05-2020 και ΓΑΚ : 20170 / 2020 και ΕΑΚ : 1103 / 2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ Ν. 4335/2015) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Τρείς ( 3 ) του μήνα Ιουνίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη , ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , δια τον κ. ALAM JAFAR του ANZU , πρώην κάτοικο Αθηνών , οδός Τενέδου αρ.17 και ήδη αγνώστου διαμονής , ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 12-03-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου , που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της , 2) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να καταβάλει στην ενάγουσα, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (22.138,25€) οφείλεται εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 28/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 11,30% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε α. Χρεολύσια από το ποσό των 6.887,53€, β. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των 1,39€, γ. τόκους υπερημερίας 15.249,33€, δ. Έξοδα 0€, ε) Ασφάλιστρα 0€ εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύουν τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 11,30% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση , 3) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και 4) Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 21-05-2020 και ΓΑΚ : 20307 / 2020 και ΕΑΚ : 1139 / 2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ Ν. 4335/2015) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), κατόπιν παραγγελίας του Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΑΦΜ: 026605328), μέλους της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, επέδωσε με την υπ’αρ. 4020Ζ/3-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11+05 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Εμμανουήλ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ του Ανδρέα και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Ελευθερίας και Ναυαρίνου αρ. 2 (ΑΦΜ: 035420842) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 7 Φεβρουαρίου 2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πρώτου κατά αυτού με την οποία ζητά, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 11.209,63 ευρώ εντός 5 εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως παρούσας άλλως, αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του άνω ποσού. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3-3-2020 Ο εξωδίκως δηλών (Τ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), κατόπιν παραγγελίας του Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου του Θεοδώρου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 (ΑΦΜ: 028176780), επέδωσε με την υπ’αρ. 4021Ζ/3-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11+05 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Εμμανουήλ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ του Ανδρέα και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Ελευθερίας και Ναυαρίνου αρ. 2 (ΑΦΜ: 035420842) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 7 Φεβρουαρίου 2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πρώτου κατά αυτού με την οποία ζητά, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.542,55 ευρώ εντός 5 εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως παρούσας άλλως, αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του άνω ποσού. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3-3-2020 Ο εξωδίκως δηλών (Τ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού και μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΤΑΫΛΑΝΔΕΖΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Νίκης αρ. 44 και εγκρίθηκε το από 18/12/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από δέκα τέσσερα (14) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο ένα (1) αυτού, ήτοι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κατοικούντων στην Ελλάδα Ταϋλανδών και των δεσμών τους με την Ταϋλάνδη καθώς και η διάδοση της Ταϋλανδέζικης κουλτούρας και του διαλογισμού με κάθε δυνατό και επιτρεπόμενο από το καταστατικό και από τον νόμο μέσο. Αθήνα, 02/06/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Α Σ Π Α Σ Ι Α Γ. Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Π Α Κ Η Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 ΤΗΛ. 210 38 00 986 FAX 210 38 00 985 ΚΙΝ. 697248599 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Α.Φ.Μ. 1 1 3 3 2 5 1 6 Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9564Β/2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής MIKHEIL (Μικείλ) BURTCHULADZE (Μπουρτσουλάντζε) του SHIO (Σίο) και της ΜΑΝΑΝΑ (Μανάνα) BURTCHULADZE (Μπουρτσουλάντζε) πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, Νικολάου Πλαστήρα αριθ. 30 την από 2-6-2020 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση με εντολή της Γεωργίας Ξευτέρη του Ευσταθίου και της Αγγελικής, η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7749/13-01-2018 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 παρ. 1β του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 FAX: 210 8822669 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 30/20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι Οι ανασταλείσες λόγω της πανδημίας του κορονοιού αρχαιρεσίες του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΟΤΕ που επρόκειτο να γίνουν στις 07/04/2020, θα διεξαχθούν με νέα ημερομηνία την 15/06/2020 και ώρες 14.00-17.00. Αθήνα 05/06/2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Λ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόρος 4 Ιουνίου 2020 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: - 3403 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 ΜΕ Α.Π. 1050/12.2.2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), στο Δήμο Πόρου, που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Πόρου ΚΔΑΠ Πόρος Ν. Αττικής **ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. (5ωρη απασχόληση/ημέρα) 1 *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020). **Ο/η επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πόρου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020 Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2298320515 & 2298320500). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πόρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www.poros.gr· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ. Ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 04-06-2020 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο:213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 6 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 1 εμπ/τιο με ζώνες, πορτοφόλια, κλείστρα >> 3) 1 εμπ/τιο με ενδύματα, θήκες κινητών, συσκευές ελέγχου >> 4) 9 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 5) 2 εμπ/τιο με απομιμήσεις κοσμημάτων, μαντήλια, καπέλα >> 6) 1 εμπ/τιο με απομιμήσεις κοσμημάτων, μαντήλια, μπρελόκ >> 7) 1 εμπ/τιο με γυαλιά ηλίου >> 8) 4 εμπ/τια με παντόφλες πλαστικές >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπ. αριθ . /2020 διακήρυξη Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
PrintButton

04-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2696Δ/25-05-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Καμπουροπούλου πληρεξούσιας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αριθ.1 και εκπροσωπείται νόμιμα ΑΦΜ 090001670 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Γεώργιο Βέττα του Παναγιώτη ατομικά με την ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και ήδη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ HIP CAFE πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Φαλήρου αριθ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 04-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πάνω πρώτου ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) ΓΑΚ 25811/4-5-2020 και ΑΚΔ 425/4-5-2020 β) με Α/Α πιν. 1 και κωδικό περιγραφή πινακίου 102 Τ1 εξώσεις πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 18/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 γ) η από 04-05-2020 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου να καταβάλλει το ποσό των (11.050,060) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της ημερομηνία κατά την οποία κάθε καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη απαιτητό δηλαδή από την 6η ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα μέχρι την πλήρη εξόφληση άλλως και όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί εις απόδοσιν του ως άνω ποσού κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Αθήνα 03/06/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 07/29.05.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 15.06.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο χρόνο) της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτού. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στις ιστοσελίδες της Π.Α. και του ΜΤΑ (www.haf.gr και mta.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ.: Ηλίας Βασιλάς ΤΗΛ.: 213 2025 825/ 822 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.Πρωτ.: 8759 / 26-05-2020 Α.Ο.Ε. : #90#/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» με αρ. τεχνικής μελέτης: 25/2019 και προϋπολογισμό δημοπράτησης #1.000.000,00#€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών: α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό #426.533,60#€ και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό #344.067,35#€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό μελέτης. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ήτοι του Δήμου Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2025 825, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Ηλίας Βασιλάς. 3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)-φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου (PDF). 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι -ή- σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (και άνω), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #16.130,00#€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23-04-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (#90#) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από: Ι) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 600.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 11672/19-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξης πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού #600.000,00#€ [ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Νέας Σμύρνης και ΙΙ) τα υπόλοιπα 400.000,00€ (=1.000.000,00-600.000,00) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΚΑΕ 64.7331.0002]. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταύρος Τζουλάκης ΓΑΜΟΣ Ο Σπυρίδων Λογαράς του Σωτηρίου και της Αννας, το γένος Μπέλλου, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα και η Meri Gevorgyan (Μαίρη Γκεβοργκιάν) του Levon (Λεβόν) και της Liana (Λιάνα) το γένος Gevorgyan (Γκεβοργκιάν) που γεννήθηκε στην Αρμενία (Armenia) και κατοικεί στο Κερατσίνι, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
PrintButton

02-06-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 07/29.05.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 15.06.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο χρόνο) της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτού. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στις ιστοσελίδες της Π.Α. και του ΜΤΑ (www.haf.gr και mta.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενικός Διευθυντής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 6833Γ/29-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κατσίμπρα Σταυρούλας - Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αιόλου αρ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 19/05/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αιόλου αρ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 20052/2020 και Αριθμό Κατάθεσης 1085/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) (Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ, Αντικείμενο: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:19, για να λάβει ο τελευταίος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6832Γ/29-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κατσίμπρα Σταυρούλας - Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βρυάξιδος αριθμ. 9, άλλως οδός Στραβώνος αριθμ.13, άλλως κάτοικο Αθηνών, οδός Κορίνθου αριθμ. 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 14-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Βρυάξιδος αριθμ. 9, άλλως οδός Στραβώνος αριθμ.13, άλλως κατοίκου Αθηνών, οδός Κορίνθου αριθμ. 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 27095/2020 και Αριθμό Κατάθεσης 3466/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:32. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει ο τελευταίος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6831Γ/29-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κατσίμπρα Σταυρούλας - Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ, πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 19-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Ηρακλή, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, και 2) της ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 27168/2020 και Αριθμό Κατάθεσης 3473/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:33. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει ο τελευταίος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6834Γ/29-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κατσίμπρα Σταυρούλας - Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 19-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Ηρακλή, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, και 2) της ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος αριθμ. 87, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 27168/2020 και Αριθμό Κατάθεσης 3473/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:33. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει ο τελευταίος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 13/05/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Αγαθονίκη Διον. Τεμπονέρα, ως πληρεξούσια της Θεοδώρας Μαγουλάκη του Βασιλείου και της Μαρίας, κατοίκου Πετραλώνων Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4398/25.05.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 12/02/2020 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης, κατά του ΙΜΠΡΑΙΜ (IBRAHIM) (ABDELFATTAH) ΑΜΠΝΤΕΛΦΑΤΑΧ του ΑΧΜΕΝΤ (AHMED) και της ΑΜΙΝΑ (AMENA), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Πέτρας αριθμός 61, χωρίς ΑΦΜ και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13325/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 322/2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Κλήση απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο:4, Αίθουσα:2 με Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου:12 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 12 Ιανουαρίου 2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 3363/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 384/2018 αγωγής απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του καθού η παρούσα εναγομένου καθώς και να καταδικασθεί αυτός στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Αθήνα 01.06.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 13/05/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Αγαθονίκη Διον. Τεμπονέρα, ως πληρεξούσια της Θεοδώρας Μαγουλάκη του Βασιλείου και της Μαρίας, κατοίκου Πετραλώνων Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4399/25.05.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 12/02/2020 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης, κατά του ΜΠΕΛΚΕΡΡΑΟΥΪ ΚΑΝΤΑ (BELKERRAOUI KADDA) του ΚΡΙΣΙ (KHRISSI) και της ΜΙΜΟΥΝΑ (MIMOUNA), πρώην κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Γραβιάς αρ.7, χωρίς ΑΦΜ και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13311/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 321/2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Κλήση απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο:4, Αίθουσα:2 με Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου:11 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 12 Ιανουαρίου 2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 3370/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 385/2018 αγωγής απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του καθού η παρούσα εναγομένου καθώς και να καταδικασθεί αυτός στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Αθήνα 01.06.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την ενάτη (29η) του μήνα Μαίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10+20 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Νικολάου Καραντώνη (ΑΦΜ: 043958193), πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARE MAGNUM ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MARE MAGNUM Α.Ε.», με ΑΦΜ: 800503152 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γεωργίου Νάζου αριθμός 38-42 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΠΙΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Στέλιου, δυνάμει του από 25/9/2018 πρακτικού του ΔΣ αυτής, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 10.10.2018, βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 1356732/10.10.2018 ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4345Ζ/29-5-2020 έκθεση επιδόσεώς του κατά την διάταξη του άρθρου 135 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 134 παράγραφος 1 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε την τελευταία γνωστή έδρα στην Αθήνα, οδός Καλαμιώτου και Σκουζέ αριθμός 4, και ήδη τυγχάνει αγνώστου διαμονής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή αυτής, κ. Στέφανο Βαρύτιμο, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 29.4.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Περί ανάκλησης απόφασης εγγραφής προσημέιωσης υποθήκης), της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά: Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα αίτηση, - Να ανακληθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας αίτησης (απόσβεση υποθήκης λόγω παραγραφής της απαίτησης για την οποία εγγράφηκε η προσημείωση υποθήκης και μη τροπής αυτής μέχρι και σήμερα, παρότι η απίτηση έχει καταστεί τελεσίδικη την 12.12.1983) η 19379/1983 απόφαση του Δικαστηρίου και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ στις 29.12.1983, τόμος 56 και αριθμός 72, στα ακίνητα ιδιοκτησίας της αιτούσας εταιρείας, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην άνω αίτηση και – Να καταδικαστεί η αντίδικος εταιρεία στην εν γένει δικαστική δαπάνη της αιτούσας και αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 25-05-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση, της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27822/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2872/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές της κ. Δικαστή του άνω δικαστηρίου, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 59 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο ατό Δέκα Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση του περιεχομένου της και για να επέλθουν οι έννομες συέπειες, καλώντας την συγχρόνως όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 29-5-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθμ. 120/2020 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε το από 27.02.2020 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (ΣΕ – ΕΚΤ), που έχει ιδρυθεί, εδρεύει στην Αθήνα κι’ εκπροσωπείται νόμιμα. Το καταστατικό αποτελείται από 38 άρθρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σκοπός του σωματείου είναι: α) Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεων των εργαζόμενων - μελών του, ως και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους με σκοπό την εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου β) Η δημιουργία και η διατήρηση της ενότητας και των δεσμών αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του γ) Η ανάπτυξη της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης των εργαζομένων του ΕΚΤ. Η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης τους δ) Η διαφώτιση των εργαζόμενων για τον ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης στην εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο ε) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού στ) Η υλική και ηθική συμπαράσταση στα μέλη του. Αθήνα, 01.06.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΝΕΣΤΗΣ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜ ΔΣΑ 38989 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ΄αριθ. 59/2020 Διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών, Βασιλικής Καραβιβέρη, αναγνωρίσθηκε η νόμιμη σύσταση του Σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του ν.1264/1982) με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμός 6 και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, αποτελούμενο από 31 άρθρα. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Μαριλένα Κ. Τσακίρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Πάτρας κ. Κυριακή Γρ. Σπυροπούλου πληρεξουσία της Χριστίνας Πετροπούλου του Ανδρέα και της Μαρίας, με ΑΦΜ 105698973, κατοίκου Αθηνών, οδός Επταπυργίου αρ. 9, δια της υπ’ αριθ. 6055Γ΄/01.06.2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Μπαλαγιάννη του Μιχαήλ και της Αργυρής, με ΑΦΜ 076856710, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Επταπυργίου αρ. 9 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16.09.2019 Αγωγής (με ΕΑΚ 6892/19 και ΓΑΚ 78976/19) της πρώτης κατά του παραπάνω αντιδίκου της, με την οποία απευθύνεται στo Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή στο σύνολό της, να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο, ο οποίος τελέσθηκε στις 7.9.1996 στον Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου Άρεως (Γκύζη) Αθηνών, λόγω ισχυρού κλονισμού κατ’ άρθρο 1439 εδ. α’ ΑΚ, άλλως, και όλος επικουρικώς, λόγω αντικειμενικού κλονισμού - υπερδιετούς διάστασης μεταξύ μας, κατ’ άρθρο 1439 εδ. γ’ ΑΚ και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Δικάσιμος της εν λόγω, εγγραφείσας στο πινάκιο -Α6(ΜΟΝ)- με αριθμό -1-, υπόθεσης, ορίστηκε η 21η.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄, στην αίθουσα -3- του κτιρίου -4- του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία - Οικογενειακό). Προς γνώση του εναγομένου και για τις νόμιμες συνέπειες καλουμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Σωκράτη Τσαχιρίδη του Οδυσσέα, πληρεξούσιο της MARTA - CELINA (ΜAPTA - ΤΣΕΛΙΝΑ) NΙEDZWΙΕCKA (ΝΙΕΤΖΒΙΕΤΣΚΑ), το γένος Jozef Zbiega, με ΑΦΜ 049449312, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Κέρκυρας αρ. 76, ενεργούσας ατομικά για τον εαυτό της και ως προσωρινά διαμένουσας και προσωρινά ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, Natalia - Anna Niedzwiecka, δια της υπ’ αριθ. 6054Γ΄/01.06.2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον KRZYSZTOF - JOZEF (ΚΖΥΣΤΟΦ ΓΙΟΥΣΕΦ) NΙEDZWIECKΙ (ΝΙΕΤΖΒΙΕΤΣΚΙ), με ΑΦΜ 101404634, πρώην κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κέρκυρας αρ. 76 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18.05.2020 Αίτησης (με ΕΑΚ 2742/20 και ΓΑΚ 26966/20) της πρώτης κατά του παραπάνω αντιδίκου της, με την οποία απευθύνεται στo Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση της αυτή, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, Natalia-Anna Niedzwiecka, ηλικίας 12 ετών, να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ' ου να καταβάλει, εντός των 5 πρώτων ημερών εκάστου μηνός, στην ενάγουσα, για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, Natalia-Anna Niedzwiecka, ηλικίας 12 ετών, το συνολικό ποσό των 808,00€, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή αυτής, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης, να διαταχθεί κατά του καθ’ ου χρηματική ποινή 300,00€ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παραβίαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί, να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα εν γένει δικαστικά της έξοδα και στην αμοιβή του πληρεξούσιου της δικηγόρου, σύμφωνα με τον ΚΠολΔ και τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/13), με επιδίκαση αυτών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3226/04). Δικάσιμος της εν λόγω υπόθεσης, ορίστηκε η 03η.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄, με αριθμό πινακίου -2- στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου -5-). Προς γνώση του εναγομένου και για τις νόμιμες συνέπειες καλουμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (29) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.20 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 2.027Γ/29-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του FOJTL JAN του JAN, πρώην κατοίκου Αθηνών (Νέος Κόσμος), οδός Ροικού αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 18-5-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των (161.501,46) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,82% ετησίως και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε α. Χρεολύσια το ποσό των (79.212,72) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (7.188,49) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (74.716,02) ευρώ, δ. έξοδα (38,29) ευρώ, ε. Ασφάλιστρα (345,94) ευρώ εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 4,82% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη, Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 22-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27611/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3530/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 29-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (29) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.18 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 2.025Γ/29-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του MD ANWAR HOSSAIN (ΜΙΝΤ ΑΝΟΥΑΡ ΧΟΣΑΙΝ) του MOHAMMED ALI (ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ) και της ANWARA (ΑΝΟΥΑΡΑ), πρώην κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Δροσοπούλου αρ. 146 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος να της καταβάλλει το ποσό των (124.573,69) ευρώ, (το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α. (78.994,21) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια το ποσό των (50.555,73) ευρώ. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των (4.945,87) ευρώ. Τόκους υπερημερίας το ποσό των (23.450) ευρώ. Εξοδα το ποσό των (42,61) ευρώ. Ασφάλιστρα το ποσό των (0,00) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294210707031 του Α’ ως άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β. (45.579,48) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια το ποσό των (28.832,70) ευρώ. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των (2.732,27) ευρώ. Τόκους υπερημερίας το ποσό των (13.546,52) ευρώ. Εξοδα το ποσό των (47) ευρώ. Ασφάλιστρα το ποσό των (420,99) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294210707112 του Β’ ως άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη, Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 21-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27517/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3518/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 29-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (29) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.19 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 2.026Γ/29-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του ΑΡΙΦ ΑΧΑΜΕΝΤ (ARIF AHAMED) του ΦΑΡΙΝΤ (FARID) και της ΣΑΛΕΧΑ (SALEHA), πρώην κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 74 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος να της καταβάλλει το ποσό των (97.904,32) ευρώ, (το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α. σε ποσό (58.454,30) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια το ποσό των (37.458,65) ευρώ. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των (4.067,87) ευρώ. Τόκους υπερημερίας το ποσό των (16.887,35) ευρώ. Εξοδα το ποσό των (40,43) ευρώ. Ασφάλιστρα το ποσό των (0,00) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294213541819 του Α’ ως άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β. σε ποσό (39.450,02) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (25.099,27) ευρώ. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των (2.553,05) ευρώ. Τόκους υπερημερίας το ποσό των (11.382,38) ευρώ. Εξοδα το ποσό των (45,39) ευρώ. Ασφάλιστρα το ποσό των (369,93) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294213488861 του Β’ ως άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 3,92% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη, Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 22-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27623/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3532/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 29-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 7.310 Ε'/01-06-2020 Εκθεση επίδοσής μου εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛ. ΖΕΡΒΟΣ, που εδρεύω στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 56, Α.Φ.Μ. 026802674, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, μετά από έγγραφη της Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου, Συμβολαιογράφου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Σκουφά αριθ. 77, με Α.Φ.Μ. 055298233, Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον οφειλέτη Γεώργιο Σαλουφάκο του Παναγιώτη και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Γέρακα - Αττικής, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αριθ. 49 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του υπ' αριθμόν 6.766 / 18-02-2020 Πρόσκλησης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 7.311 Ε'/01-06-2020 Εκθεση επίδοσής μου εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛ. ΖΕΡΒΟΣ, που εδρεύω στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 56, Α.Φ.Μ. 026802674, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, μετά από έγγραφη της Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου, Συμβολαιογράφου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Σκουφά αριθ. 77, με Α.Φ.Μ. 055298233, Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον οφειλέτη Αναστάσιο Μποζοτάκη του Αλέξανδρου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Περιστερίου - Αττικής, οδός Θέμιδος αριθ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του υπ' αριθμόν 6.886 / 09-03-2020 Πίνακα Κατάταξης και Πρόσκλησης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 6.734β΄/12-03-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών δια τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 013829913, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών Χατζοπούλου 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 8316/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Γιαννιτσών ΕΥΑΝΘΙΑΣ Π. ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ που εδρεύει στα Γιαννιτσά, με Α.Φ.Μ. 045016515 ως υπάλληλο του πλειστηριασμού, προς τον Δημήτριο Γιουψάνη και προς λοιπούς οκτώ (8), με την οποία η υπάλληλος του πλειστηριασμού τους ΚΑΛΕΙ μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την κοινοποίηση της παρούσας να λάβουν γνώση του υπ' αρ. 8315/28-02-2020 πίνακά της κατάταξης δανειστών, με τον οποίο διανέμει το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε με την υπ' αριθμ. 8118/06-11-2019 εκθέσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτων και κατακύρωσης αυτών που πλειστηριάσθηκαν, με επίσπευση της "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" εδρεύει την Αθήνα Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα και στον οποίο πλειστηριασμό αναδείχθηκε τελευταίος υπερθεματιστής η επισπεύδουσα Εταιρία, επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία "CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ", η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, Α.Φ.Μ. 800715056, ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ να επιφέρουν και τις αντιρρήσεις που τυχόν έχουν, με την άσκηση ανακοπής κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, όπως ο νόμος ορίζει. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κιλκίς 01/06/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Με την με αριθμό 3838/2-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Χαράλαμπου Κοττικιά, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 25-5-2020 και με αριθμό κατάθεσης 29407/498/2020 αγωγή του Παναγιώτη Ζολώτα του Αναστασίου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Άλσους αρ. 7, κατά της Άννας Κορουλάκη του Ιωάννη, αγνώστου διαμονής, που θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-μισθώσεων) την 25-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. (κτίριο 11 αίθουσα 5), με την οποία ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί η εναγόμενη με προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Δικαστηρίου να καταβάλει προς αυτόν ως αποζημίωση το ποσό των 5.900€ το οποίο ο ενάγων διέθεσε για την αποκομιδή των καμένων κινητών πραγμάτων της εναγόμενης, καθώς και το ποσό των 114.366,92€, το οποίο απαιτείται για την αποκατάσταση του μισθίου διαμερίσματός του που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Σκουφά 59, από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό από αμέλεια της εναγόμενης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής αυτής, καθώς και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος. Αθήνα, 2-6-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Βάππας
PrintButton

12-06-2020

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 9-2-2018 (με αριθ. εκθ. καταθ. Γ.Α.Κ. 452/2018) ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου, όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στα απαλλοτριωθέντα αναγκαστικώς (2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση), δυνάμει της αριθ. αριθ. Φ.199B/οικ/67/9-1-2017 {ΦΕΚ 8/27-1-2017 (τ. ΑΑΠΘ)} απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ακίνητα συνολικού εμβαδού 273.522,58 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «κατασκευή αυτ/μου του υποτμήματος Ριζιανά-Λευκώνα (60.2.2Β) από χθ. 4+194 έως χθ. 21 + 910, του κάθετου άξονα 60 της Εγνατίας οδού «Θεσ/κη-Σέρρες-Προμαχώνας» στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.» και εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Προβατά του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Μονοκκλησιάς του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καμήλας του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρουσίου του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Λευκώνα της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7Α του Ν.2882/2001, πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους, όπως αυτή παρατίθεται στην αίτηση του Δημοσίου, με βάση την από 13-6-2017 έκθεση εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων και των σε αυτές ευρισκόμενων επικειμένων της κατά το άρθρο 15 του ν. 2882/2001 Επιτροπής. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Κοτσιοβό Σπύρο (τοπογράφο μηχανικό ΑΠΘ) και έχουν θεωρηθεί και ελεγχθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.», θεωρήθηκαν στις 31-8-2016 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων, ελέγχθηκαν δε και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως προς τους αναλογισμούς με την αριθ. πρωτ. 5430/31-8-2016 απόφασή του. Η αίτηση στρέφεται κατά των κατωτέρω: Α/Α ΑΡ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 116001 ΔΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (100%) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 116002 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 116003 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (100%) ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4 116004 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (100%) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 5 116005 ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6 116006 ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (50%) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ (50%) ΧΡΗΣΤΟΣ 7 116007 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8 116008 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (100%) ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 9 116009 ΓΟΥΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 10 116010 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 11 116011 ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (100%) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 12 116012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 13 116013 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 14 116014 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (100%) ΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 15 116015 ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 16 116016 ΤΣΙΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 17 116017 ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (100%) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 18 116018 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (100%) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 19 116019 ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 20 116020 ΓΟΥΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 21 116021 ΝΙΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 22 116022 ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 23 116023 ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (100%) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 24 116024 Ε. ΜΠΑΪΛΚΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (100%) ΠΡΟΒΑΤΑΣ 25 116025 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ (50%) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (50%) ΦΙΛΙΠΠΑΣ 26 116026 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 27 116027 ΚΑΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ (100%) ΠΡΟΒΑΤΑΣ 28 116028 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 29 116029 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (100%) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 30 116030 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 31 116031 ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 32 116032 ΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ 33 116033 ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (33,33%) ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34 090001 ΑΛΕΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35 090002 ΑΛΕΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36 090003 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (100%) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37 090004 ΣΠΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΧΡΗΣΤΟΣ 38 090005 ΣΠΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΧΡΗΣΤΟΣ 39 090006 ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 090007 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΠΑΣΧΑΛΗΣ 41 090008 ΜΑΡΑΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 42 053001 ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 43 053002 ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 44 053003 ΤΕΜΝΟΝ ΕΠΕ (ΠΑΠΑΖΗΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ) (100%) ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 45 053004 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΕΒΕ (100%) ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 46 053005 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (100%) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 47 053006 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (50%) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ (50%) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48 053007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΦΥΛΑΧΤΟΣ 49 053008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (100%) ΧΗ.ΦΥΛΑΧΤΟΥ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 50 053009 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 51 053010 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (50%) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (50%) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 52 053011 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 53 053012 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (100%) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 54 053013 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (33,33%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 55 053014 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (100%) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 56 053015 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 57 053016 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (100%) ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 58 021001 ΚΟΥΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ (100%) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 59 021002 ΤΥΡΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (50%) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΓΟΥΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (50%) ΗΛΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 60 021003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΗ ΦΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 61 021004 ΑΓΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 62 021005 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (50%) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΛΕΝΗ (50%) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 63 021006 ΛΙΟΥΦΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΛΙΟΥΦΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΛΙΟΥΦΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΚΑΨΑΝΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΥΖ. ΘΩΜΑ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΑΛΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 64 087001 ΜΟΥΣΧΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 65 087002 ΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 66 087003 ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 67 087004 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 68 087005 ΜΠΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (33,33%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΠΑΛΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (33,33%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΠΑΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (33,34%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 69 087006 ΜΠΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (33,33%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΠΑΛΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (33,33%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΠΑΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (33,34%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 70 087007 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΓΟΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΖΟΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 71 143001 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (50%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (50%) ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 72 143002 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΟΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (33,33%) ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (33,33%) ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 73 143003 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (100%) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 74 143004 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 75 143005 ΛΕΖΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (50%) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (50%) ΧΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 76 143006 ΛΕΖΓΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (50%) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΛΕΖΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (50%) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 77 143007 ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78 143008 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 79 143009 ΜΑΝΩΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (33,33%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (33,33%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (33,33%) ΧΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 80 143010 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (33,33%) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (33,33%) ΧΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (33,33%) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 81 143011 ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗ ΖΩΗ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ 82 143012 ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 83 143013 ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 84 143014 ΣΑΡΩΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (100%) ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 85 143015 ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (25%) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25%) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (25%) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΣΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (25%) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 86 143016 ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 87 143017 ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (100%) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 88 143018 ΚΟΦΟΤΟΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (25%) ΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΦΟΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (25%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΦΟΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (25%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΦΟΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (25%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 89 143019 ΚΟΦΟΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 90 143020 ΚΟΦΟΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (100%) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 91 143021 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 92 143022 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (100%) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 93 143023 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (100%) ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 94 143024 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 95 143025 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ (100%) ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 96 143026 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ (100%) ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 97 143027 ΣΙΤΖΙΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 98 143028 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (100%) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 99 143029 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 100 143030 ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 101 143031 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (100%) ΧΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 102 143032 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (25%) ΧΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (75%) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 103 143033 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (33,33%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (33,33%) ΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (33,33%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 104 143034 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (33,33%) ΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (33,33%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (33,33%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 105 143035 ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (100%) ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 106 143036 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (50%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (50%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 107 143037 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (50%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (50%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 108 143038 ΔΑΥΪΔ ΣΟΦΙΑ (100%) ΣΛΑΥΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 109 143040 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (100%) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 110 143041 ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (100%) ΣΥΖ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 111 143042 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 112 143043 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 113 143044 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 114 143045 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 115 143046 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 116 143047 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (50%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (50%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 117 143048 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 118 143049 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 119 143050 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (50%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (50%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 120 143051 ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (100%) ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 121 143052 ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (100%) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 122 143053 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (100%) ΣΥΖ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 123 143054 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (100%) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 124 143055 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 125 143056 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 126 143057 ΜΗΣΙΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 127 143058 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (100%) ΣΥΖ. ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΣ 128 143059 ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ (100%) ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ 129 143060 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΙΣΑΑΚ ΧΡΙΣΤΟΣ 130 143061 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (100%) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 131 143062 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 132 143063 ΣΑΚΙΣΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 133 143064 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (25%) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ (25%) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (25%) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΜΥΡΟΦΟΡΑ (25%) ΑΝΔΡΕΑΣ 134 143065 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (100%) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 135 143066 ΤΣΑΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (100%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 136 143067 ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 137 143068 ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (33,33%) ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΕΡΙΦΙΛΛΗ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 138 143069 ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (33,33%) ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΕΡΙΦΙΛΛΗ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 139 143070 ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (33,33%) ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΕΡΙΦΙΛΛΗ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (33,33%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 140 143071 ΑΒΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (25%) ΧΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 141 143072 ΑΒΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (100%) ΧΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΣ 142 143073 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100%) ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 143 143074 ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (33,33%) ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (33,33%) ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (33,33%) ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 144 143075 ΡΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (100%) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 145 143076 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (100%) 146 143077 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (100%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 147 143078 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (100%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 148 143079 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (100%) ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 149 143080 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (33,33%) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (33,33%) ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (33,33%) ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 150 143081 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (100%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 151 143082 ΑΒΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (25%) ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (25%) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 152 143083 ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (25%) ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (25%) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (25%) ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ (25%) ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 153 143084 ΒΑΡΔΑΛΗ ΚΥΡΑΤΣΑ (100%) ΣΥΖ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 154 143085 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (50%) ΣΥΜΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (50%) ΣΥΜΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ 155 143086 ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗ ΖΩΗ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (33,33%) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ 156 143087 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (100%) ΧΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 157 070001 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (50%) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (50%) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ 158 070002 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (100%) 159 070003 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ (100%) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ Με την αίτηση ζητείται: Να καθορισθεί η εκτιμώμενη αξία των απαλλοτριουμένων ακινήτων ως ακολούθως: Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: Αγρόκτημα Πρόβατα: α) Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 116001, 116002, 116003, 116006, 116007, 116008, 116009, 116011, 116012, 116013, 116019, 116024, 116025, 116026, 116028, 116029, 116030, 116031, 116032 και 116033 στο ποσό των δύο Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2,67 €) το τ.μ.. β) Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 116014, 116015, 116016, 116017 και 116018 έχουν πρόσοψη στην Επαρχιακή οδό (από το όριο του οικισμού Πρόβατα μέχρι τη διασταύρωση της Εθνικής Σερρών - Θεσσαλονίκης) στο ποσό των δύο Ευρώ και είκοσι λεπτών (2,20 €) το τ.μ.. γ)Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 116004, 116005, 116010, 116020, 116021, 116022, 116023 και 116027 δεν έχουν πρόσοψη σε Επαρχιακό ή Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) το τ.μ.. Αγρόκτημα Μονοκκλησιάς: α)Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 090004, 090005, 090006, 090007, και 090008 που έχουν πρόσοψη σε Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό του ενός Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1,73 €") το τ.μ.. β) Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 090001, 090002 και 090003 που δεν έχουν πρόσοψη σε Επαρχιακό ή Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των εβδομήντα δυο λεπτών (0,72 €) το τ.μ. Αγρόκτημα Καλών Δέντρων: Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 053001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006, 053007, 053008, 053009, 053010, 053011, 053012, 053013, 053014, 053015 και 053016 που έχουν πρόσοψη σε Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των δύο Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2,67 €) το τ.μ.. Αγρόκτημα Άνω Καμήλας: α)Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 021001, 021002, 021003, 021005 και 021006 που έχουν πρόσοψη σε Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των δύο Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2,67 €) το τ.μ.. β) Για το ακίνητο με ΚΑΔΕ 021004 που δεν έχει πρόσοψη σε Επαρχιακό ή Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) το τ.μ.. Αγρόκτημα Μητρουσίου: Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 087001, 087002, 087003, 087004, 087005, 087006 και 087007 που έχουν πρόσοψη σε Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των δύο Ευρώ και εΕήντα επτά λεπτών (2,67 Ο το τ.μ. Αγρόκτημα Χριστού: Για τα ακίνητα- με ΚΑΔΕ 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006/ 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143024, 143025, 143026, 143033, 143034, 143035, 143036, 143037, 143038, 143042, 143043, 143044, 143045, 143046, 143047, 143048, 143049, 143050, 143051, 143052, 143054, 143067, 143068, 143069, 143070, 143071, 143072,143073,143074,143075, 143076, 143077,143078,143079,143080,1430810,143082, 143083,143084,143085, 143086 και 143087 που έχουν πρόσοψη σε Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των οκτώ Ευρώ και ονδόντα τεσσάρων λεπτών (8,84 € ) το τ.μ.. β) Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 143040, 143041, 143053, 143055, 143056, 143057, 143058, 143059, 143060, 143061, 143062, 143063, 143064, 143065, και 143066 που δεν έχουν πρόσοψη σε Επαρχιακό ή Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών (0,63 €) το τ.μ.. Αγρόκτημα Λευκώνα: Για τα ακίνητα με ΚΑΔΕ 070001, 070002 και 070003 που δεν έχουν πρόσοψη σε Επαρχιακό ή Εθνικό οδικό δίκτυο στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών 0,63 €) το τ.μ.. Β ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ : Α) Στο ΚΑΔΕ 116001 (πρώην Κ.Π. 146Α) α) Για βοηθητικό κτίσμα ισόγειο πλακοσκεπές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ευρισκόμενο σε καλή κατάσταση, εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε (65,95) τετραγωνικά μέτρα, β) Για βοηθητικό κτίσμα ισόγειο πλακοσκεπές πλινθόκτιστο, σε καλή κατάσταση, δεκαεννέα και ογδόντα (19,80) τετραγωνικά μέτρα. γ) Για βοηθητικό κτίσμα ισόγειο κεραμοσκεπές πλινθόκτιστο, καλό, δεκατέσσερα (14,00) τετραγωνικά μέτρα. δ) Για σε καλή κατάσταση επιφάνεια από σκυρόδεμα, ογδόντα (80,00) τετραγωνικών μέτρων. Β) Στο ΚΑΔΕ 116002 (πρώην Κ.Π. 146Β). α) Για σε καλή κατάσταση βοηθητικό κτίσμα ισόγειο πλακοσκεπές από οπλισμένο σκυρόδεμα, διακόσια ογδόντα τέσσερα και επτά (284,07) τετραγωνικά μέτρα. β) Για βοηθητικό κτίσμα ισόγειο λαμαρινοσκεπές πλινθόκτιστο, καλό, εκατόν τριάντα ένα και είκοσι έξι (131,26) τετραγωνικά μέτρα. γ) Για βοηθητικό κτίσμα ισόγειο λαμαρινοσκεπές πλινθόκτιστο, καλό, είκοσι δύο και δεκαεννέα (22,19) τετραγωνικά μέτρα. δ) Για ράμπα, δεκατρία και είκοσι (13,20) κυβικά μέτρα. ε) Για αυλάκι, δεκαεπτά (17,00) μέτρα μήκους. στ) Για έναν βόθρο. ζ) Για έναν αντλητικό μηχάνημα. η) Για υπόγειο δίκτυο ύδρευσης, πενήντα, οκτώ (58,00) μέτρα μήκους. θ) Για επιφάνεια από σκυρόδεμα, τριακόσια σαράντα (340,00) τετραγωνικών μέτρων. Γ) Στο ΚΑΔΕ 116024 (πρώην Κ.Π. 540). α) Για σε καλή κατάσταση περίφραξη, μήκους πενήντα επτά μέτρων και ογδόντα οκτώ εκατοστά (57,88) , αποτελούμενη από συρματόπλεγμα σε σιδηροπασσάλους. β) Για σε καλή κατάσταση περίφραξη, μήκους επτά μέτρων και έξι εκατοστά (7,06) αποτελούμενη από συρματόπλεγμα σε σιδηροπασσάλους. Δ) Στο ΚΑΔΕ 053002 (πρώην Κ.Π. 325). Για σε καλή κατάσταση περίφραξη, μήκους εκατόν είκοσι τριών (123) μέτρων, αποτελούμενη από συρματόπλεγμα σε σιδηροπασσάλους, η αξία προσδιορίζεται σε επτά (7,00) Ευρώ ανά ένα μέτρο μήκους. Ε) Στο ΚΑΔΕ 053012 (πρώην ΚΠ:374) Για σε καλή κατάσταση ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια, εμβαδού εξακοσίων εβδομήντα ενός μέτρων και εξήντα εννέα εκατοστών (671,69) τετραγωνικών μέτρων, η αξία προσδιορίζεται σε δεκατέσσερα (14,00) Ευρώ ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Να επιτραπεί η πραγματοποίηση εργασιών επί όλων των απαλλοτριούμενων ακινήτων πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και να διαταχθεί η αποβολή των καθ΄ ων (κυρίων, νομέων , κατόχων και κάθε τρίτου έλκοντος δικαιώματα ή ενεργούντος για λογαριασμό αυτών) η αίτηση, υπό την προϋπόθεση της παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του καθορισθησομένου ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο ζητείται να καθοριστεί σε ποσοστό 70% της ως άνω εκτιμωμένης αξίας αυτών. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως, σε περίπτωση επιβολής της σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, να υπολογιστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Α.Ν. 3693/57, την παρ. 2 της 134423οικ/8 Δεκ. 1992-20 Ιαν. 1993 (ΦΕΚ Β΄ 11) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά το άρθρο 28 παρ. 5 του Ν. 2579/1998 και σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001, όπως ισχύει, δηλαδή, με τον περιορισμό στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών των πληρεξουσίων δικηγόρων των καθ΄ ων. Κατόπιν των ανωτέρω, ειδοποιούνται οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7Α παρ. 2 και 19 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄ Ν. 2882/2001 και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, με αριθμό πινακίου ΔΜ΄ 1, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, την 13-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., όπως ορίστηκε με τη με αριθμό 147/2020 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 985/858/2020), με την οποία αφαιρέθηκε η δικογραφία από τον Προεδρεύοντα Εφέτη και διετάχθη η επανάληψη της συζήτησης αυτής στην ορισθείσα ως άνω νέα δικάσιμο. Αντίγραφα της με αριθμό 147/2020 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. 985/858/2020), τοιχοκολλήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων του καταστήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Σερρών Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Ανδρονίκη Τρούπκου Δικαστική Πληρεξούσια (Α΄) Ν.Σ.Κ..• Τηλ. 2310379205/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 1113Γ/10-06-2020 εκθέσεως επιδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Σταμ. Πρόφη με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Προκοπίου Παναγιώτου πληρεξουσίου του Βασιλείου Καλοπαναγιώτη του Νικολάου και της Μαριάνθης, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ψαρών, αρ. 49 επιδόθηκε προς στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια την Λαουρέτα (Laureta) Νταλίπη (Dalipi) του Σουρία (Syrja) και της Μερούσε, πρώην κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ψαρών, αρ. 49, και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 09-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ του πρώτου προς αυτήν, με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί τη λύση του συμφώνου συμβιώσεως που συνήψαν με το υπ' αριθμ. 10622/17-10-19 Συμφωνητικό Ελεύθερης Συμβιώσεως της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αναστασίας Λάφη το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4356/2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σ' αυτό και κατεχωρήθηκε στα οικία βιβλία του Ληξηαρχείου του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής (αρ. 66, τόμος 1, έτος 2019). Την ΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικώς, προσέλθουν αμφότεροι στην προμνημονευθείσα Συμβολαιογράφο προς υπογραφήν της σχετικής πράξεως λύσεως του συμφώνου συμβίωσης. Επίσης της ΔΗΛΩΝΕΙ ότι θα προβεί στην μονομερή λύση αυτού διά της υπογραφής της προβλεπομένης στην παράγραφο 3 του ως άνω συμφώνου μονομερούς δηλώσεως, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την επίδοση της πρόσκλησης Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες . Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 2/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΙ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ”. Το σωματείο θα φέρει επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ” για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία “SPORTS – CULTURAL CLUB APOSPERIDES” με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 12-10-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 1/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας επικυρώθηκε το από 24-11-2019 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται η επωνυμία “LIONS NEAS SMIRNIS” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 24-11-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 44/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 25-08-2019 καταστατικό του. Αθήνα, 10-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 49/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το από 22-11-2019 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 22-11-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διάταξης Δυνάμει της με αριθμό 8/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών επικυρώθηκε το από 07-12-2018 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΠΤΕΡΙΣΗΣ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 07-12-2018 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10-06-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 135 ΚΠοΛΔ) Την 09.06.2020, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης Κωνσταντίνος Σεμερτζής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, οδός Λ. Δημοκρατίας 295, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για τον εναγόμενο Καμπασελέ Λουμπάλα – Φραγκίσκο (Kabasele Lumbala- Francois) του Λουμπάλα Νγκίντου και της Καλέλα Νγκάντου, κάτοικο Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, Τ.Θ. 301, Τ.Κ. 68131 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση της δικηγόρου Αλεξανδρούπολης Μαρίνας Κεσεσίδου, πληρεξουσίας της ενάγουσας Κοντογιάννη Βασιλικής του Νικολάου, κατοίκου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, Τ.Θ. 301, Τ.Κ. 68131 ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 05.06.2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 93/Ειδ.Μον./2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης αγωγής της ως άνω ενάγουσας κατά του ως άνω εναγομένου, με την οποία ορίζεται να παραστεί ο τελευταίος για την συζήτηση αυτής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης την 18.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00. Αίτημα της παραπάνω αγωγής είναι να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο, που τελέσθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών την 11η Σεπτεμβρίου 1986 από τον τότε Δήμαρχο του Δήμου Αθηναίων Δημήτρη Χατζή. Αλεξανδρούπολη, 09.06.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Σεμερτζής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 3277Γ/12-6-2020 και 3278Γ/12-6-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Θεοδώρου Μούντριχα, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Ευφροσύνης Γερ. Γκρανιά πληρεξουσίας της ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA) συζ. Αρτάν ΜΟΥΤΣΑΪ του Μουχαρρέμ και της Σοουλτάνε, ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Φιλαρέττου αρ. 117, ΑΦΜ 141614496 επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για τον ΑΡΤΑΝ ΜΟΥΤΣΑΪ του Χεκουράν, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, και έδρας, Α) ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 27-5-2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με Προσωρινή Διαταγή απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με ΓΑΚ 28863/2020, ΕΑΚ 3036/2020, την από 29-5-2020 πράξη της κ. Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίσθηκε χρόνος συζήτησης αυτής της υπόθεσης η 14-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 3 και την από 29-5-20 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ανατίθεται προσωρινά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της Σέρτζιο Μουτσαϊ και Αναστασίας Μουτσαϊ μέχρι τη συζήτηση της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο και υπό τον όρο συζήτησης αυτής και ορίζεται προθεσμία επίδοσης της αίτησης (30) ημερών πριν την δικάσιμο προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και Β) ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 2-6-2020 Αγωγής Διαζυγίου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική) με ΓΑΚ 30588/2020 και ΕΑΚ 3966/2020 και την από 4-6-20 πράξη της κ. Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίσθηκε χρόνος συζήτησης αυτής της υπόθεσης η 11-1-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο Κτίριο 6 Αίθουσα 12 του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο Α3(ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου 34. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ » και « ΗΧΩ.». H πληρεξούσια Δικηγόρος Ευφροσύνη Γερ. Γκρανιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.10.027/10-6-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη πληρεξούσιου Της Οξάνας Μαυρογένη θυγ. Γκενναντι Μουχόρτοβα κατοίκου Καλυβίων οδού Ειρήνης αρ.15 με Α.Φ.Μ 148168071, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αριστείδη Μαυρογένη του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής οδού Τσούκα αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 22/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της παραπάνω πρώτης κατά του δεύτερου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή της, να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Α.Κ: 9907/2019, Γ.Α.Κ: 107101/2019, β) ημερομηνία συζήτησης την 19/10/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ στο ακροατήριο του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών με πινάκιο μικροδιαφορές αρ. Α6 (Μον) αρ. 20, γ) κλήση της ως άνω πρώτης προς τον δεύτερο για να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.10.026/10-6-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη πληρεξούσιου της Γεωργίας Ψούχλου του Μιχαήλ κατοίκου Λαγονησίου Αττικής οδού Ειρήνης αρ. 15, Α.Φ.Μ 048347985, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δανιήλ Βιτάλ Κούνιο του Αντωνίου πρώην κάτοικο Λαγονησίου Αττικής οδού Ειρήνης αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 17/02/2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον Ειρηνοδικείου Λαυρίου της παραπάνω πρώτης κατά του δεύτερου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες το ποσόν των 4451,08€ νομίμως εντόκως από την επομένη της ημέρας που εκείνη κατέβαλλε από 10.6.2014 έως 28.1.2020 κάθε ένα από τα στο ιστορικό αναφερόμενα ποσά και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Α.Κ: 7/2020, Γ.Α.Κ: 347/2020, β) ημερομηνία συζήτησης την 18/05/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ στο ακροατήριο του Ειρηνοδ. Λαυρίου με πινάκιο μικροδιαφορές αρ. 7, γ) κλήση της ως άνω πρώτης προς τον δεύτερο για να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ AKINHTOY Με την υπ’ αριθμ. 569/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω, ενώπιον του κ. Εισηγητή της πτώχευσης, χωρίς τις διατυπώσεις του αναγκαστικού πλειστηριασμού, μία ενιαία εδαφική έκταση, μετά των υπαρχόντων σ’ αυτήν κτιρίων, παραρτημάτων και συστατικών, κυριότητας της υπό πτώχευση τελούσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», συνολικής επιφάνειας 42.097,635 τ.μ., η οποία ευρίσκεται στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπίου Αττικής, και ήδη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, αλλά εντός βιομηχανικής ζώνης, με ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (10.330.000,00€). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 10.06.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 668/2020 έκθεση ο Εισηγητής της πτώχευσης της εταιρίας «STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επέτρεψε στη Σύνδικο να εκποιήσει τις ακόλουθες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Αθήνα, στον Άγιο Ελευθέριο, στην οδό Αχαρνών 421 : η 2.Υ.13 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.230 €, η 2.Υ.14 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.100 €, η 2.Υ.19 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.370 €, η 2.Υ.24 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.600 €, η 2.Υ.26 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.680 €, η 2.Υ.35 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.890 €, η 2.Υ.37 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.830 €, η 2.Υ.42 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.970 €, η 3.Υα.4 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 11.540 €, η 3.Υα.5 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 9.970 €, η 3.Υα.9 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 10.650 €, ένα γραφείο 49,40 τ.μ. με ελάχιστο τίμημα 21.700 €, η 3.Υ.4 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.840 €, η 3.Υ.14 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.850 €, η 3.Υ.34 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.850 €, η 3.Υ.36 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.930 €, η 3.Υ.37 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.820 €, οι 3.Υ.40, 41,42,43,44,45,46,47 αποθήκες με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, η 3.Υ.50 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 2.210 €, οι 3.Υ.51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 αποθήκες με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, το 4.5β κατάστημα ισογείου με ελάχιστο τίμημα 32.100 €, το 4.6α κατάστημα ισογείου με ελάχιστο τίμημα 10.500 €, η 4.Υ.15 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.850 €, η 4.Υ.27 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.840 €, η 4.Υ.37 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, η 4.Υ.38 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.850 €, η 4.Υ.40 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, η 4.Υ.41 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.790 €, οι 4.Υ.44, 45,46,47,48 αποθήκες με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, η 4.Υ.57 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.850 €, η 4.Υ.60 αποθήκη με ελάχιστο τίμημα 1.750 €, οι 4.Υ.61, 62 αποθήκες με ελάχιστο τίμημα 1.610 € και συνολικό τίμημα 178.530 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα ημερών από τη δημοσίευσή της και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν το υπερθεματιστή. Η Σύνδικος ΠΑΤΡΑ ΖΩΗ Δ. ΤΣΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 35-ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 3801431 ΕΚΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 526/2020 έκθεση ο Εισηγητής της πτώχευσης της εταιρίας «STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επέτρεψε στη Σύνδικο να εκποιήσει τις ακόλουθες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Αθήνα, στον Άγιο Ελευθέριο, στην οδό Αχαρνών 421: το 1.1 κατάστημα ισογείου 157,68 τμ. με ελάχιστο τίμημα 30.800 €, το 2.2α κατάστημα ισογείου 58,45 τμ. με ελάχιστο τίμημα 11.100 €, το 2.2β κατάστημα ισογείου 50,26 τμ. με ελάχιστο τίμημα 11.700 €, το 2.3α κατάστημα ισογείου 93,19 τμ. με ελάχιστο τίμημα 28.800 €, το 2.3β κατάστημα ισογείου 67,84 τμ. με ελάχιστο τίμημα 17.400 €, το 2.4α κατάστημα ισογείου 68,68 τμ. με ελάχιστο τίμημα 17.500 €, το 2.4β κατάστημα ισογείου 59,00 τμ. με ελάχιστο τίμημα 15.500 €, το 2.4γ κατάστημα ισογείου 84,64 τμ. με ελάχιστο τίμημα 15.000 €, το 2.5α κατάστημα ισογείου 68,41 τμ. με ελάχιστο τίμημα 17.400 €, το 2.5β κατάστημα ισογείου 32,24 τμ. με ελάχιστο τίμημα 6.700 €, το 2.6 κατάστημα ισογείου 167,10 τμ. με ελάχιστο τίμημα 31.100 €, το 4.4β κατάστημα ισογείου 62,28 τμ. με ελάχιστο τίμημα 9.600 €, το 4.4γβ κατάστημα ισογείου 41,70 τμ. με ελάχιστο τίμημα 6.900 € και συνολικό τίμημα 219.400 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα ημερών από τη δημοσίευσή της και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η Σύνδικος ΠΑΤΡΑ ΖΩΗ Δ. ΤΣΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 35-ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 3801431 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «To Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δεκαέξι – δεκαεπτά (16-17) αυτοκινήτων, πούλμαν μεταφοράς παιδιών και προσωπικού πενήντα (50) και πενήντα έξι (56) θέσεων, της εκπαιδευτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021. Ήτοι διάρκειας έντεκα (11) μηνών με δικαίωμα μονομερούς και αζημίως, εκ μέρους του Ιδρύματος και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου, λύσεως της συμβάσεως, οποτεδήποτε πριν από το χρόνο λήξης της και πάντως, όχι προ της παρελεύσεως τεσσάρων (4), τουλάχιστον, μηνών από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2020). Η σχετική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού θα διανέμεται στους ενδιαφερομένους καθημερινά από το Ίδρυμα, οδός Θεοτόκου αριθμός 02, περιοχή Ιλίου (Νέων Λιοσίων), τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2311 070, από 8.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. οι δε προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο κατά το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσης μέχρι και την 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. το αργότερο.- Για το Ιδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Γεωργούλα Φανή Προσωπάρχης του Ιδρύματος Τηλ.: 2102311070 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «ΣΥΚΙΚΗ» ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6ο ΧΛΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ • ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α.Φ.Μ. 096060968 • Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711 • Αρ. ΜΗΤΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ: 1005026 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27210 69845 • FAX: 27210 69846 web site: www.sykiki.gr ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΟΛΑΩΝ: 27320 82713 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΥΘΕΙΟΥ: 27330 22240 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 496/11-06-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η "ΣΥΚΙΚΗ" ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 1. Σελοφάν διάφανο από αναγεννημένη κυτταρίνη 2. Χαρτοκιβώτια για την συσκευασία ξηρών σύκων 3. Στρογγυλές ετικέτες και ορθογώνια αυτοκόλλητα 4. Μικροϋλικά συσκευασίας (αυτοκόλλητες ταινίες 48mmx60m, strech film). 5. Ορθογώνιο κουτί συσκευασίας από χαρτόνι 6. Πλαστικά κουτιά διαφόρων τύπων 7. Πλαστικά (σακκούλες, φύλλα πολυαιθυλενίου κτλ). 8. Ευρωπαλλέτες σε καλή κατάσταση 9. Διάφανο και έντυπο σελοφάν από πολυπροπυλένιο 10. Πλαστικά διχτυωτά σακκιά Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα με τους όρους συμμετοχής από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ, 6° χλμ Καλαμάτας-Μεσσήνης, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "υποβολή προσφοράς", μέχρι την 19-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. Όλες οι παραπάνω προσφορές θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών της ΣΥΚΙΚΗΣ που θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ ή από το τηλέφωνο 27210-69845 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με εκτίμηση Ο Διευθυντής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 235 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 54/2020 απόφαση του Δ/Σ διακηρύττει ότι: Στις 2 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. ώρα έναρξης της δημοπρασίας εκτίθεται σε δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση απλής χρήσης για λειτουργία καντίνας εκτάσεως 17,5 τ.μ. που βρίσκεται εντός της καθορισμένης ΧΖΛ των Αγ. Αναργύρων Σπετσών . Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 2020- 2021 (31-12-2021). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών στο γραφείο του. Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης του ανταλλάγματος ορίζονται τα 100,00 €/τ.μ. για κάθε έτος της διάρκειας παραχώρησης. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία , θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή που διενεργεί αυτήν , μέχρι την 10:30 π.μ. της 02/07/2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακηρύξεως. Διευκρινίζεται ότι εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή η προσφορά κριθεί ασύμφορη η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο, ιδία ώρα και με τους αρχικούς όρους. Οι σχετικοί όροι του διαγωνισμού (δικαιολογητικά συμμετοχής, μη αποδεκτοί στο διαγωνισμό κ.λ.π) είναι κατατεθειμένοι τόσο στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα όσο και αναρτημένοι στην Διαύγεια. Σπέτσες 10/06/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 234 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 53/2020 απόφαση του Δ/Σ διακηρύττει ότι: Στις 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. ώρα έναρξης της δημοπρασίας εκτίθεται σε δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσης απλής χρήσης χώρου εκτάσεως 145 τ.μ. που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της καθορισμένης ΧΖΛ των Αγ. Αναργύρων Σπετσών για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 2020- 2021 (31-12-2021). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σπετσών στο γραφείο του. Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης του ανταλλάγματος ορίζονται τα 18,00 €/τ.μ. για κάθε έτος παραχώρησης. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία , θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή που διενεργεί αυτήν , μέχρι την 10:30 π.μ. της 22/06/2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακηρύξεως. Διευκρινίζεται ότι εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή η προσφορά κριθεί ασύμφορη η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο , ιδία ώρα και με τους αρχικούς όρους. Οι σχετικοί όροι του διαγωνισμού (δικαιολογητικά συμμετοχής, μη αποδεκτοί στο διαγωνισμό κ.λ.π) είναι κατατεθειμένοι τόσο στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα όσο και αναρτημένοι στην Διαύγεια. Σπέτσες 10/06/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 10-6-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. οικ 39560/7111 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση………..: Διοικητήριο Τ.Κ…………..: 29100-Ζάκυνθος Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας Τηλ…………..: 2695360343 Email………..: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 92920 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2. Αντικείμενο του έργου: Ανάδειξη εργολάβων «Απο εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2020» 3. Συνολικός προϋπολογισμός: Εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες ,οκτακόσια σαράντα ευρώ και δύο λεπτά (198.840,02€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό). 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του έργου. 7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 92920) και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Ζακύνθου www.pin.gr. 11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. 12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή των συμβάσεων έως 15-11-2020 15. Πληρωμή: Τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση κάθε ψεκασμού των Τομέων, την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών. 16. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

10-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2984/05-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Δημητρίου Ρακά του Νικολάου, κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Γενναδίου, αρ. 60, με ΑΦΜ 132605350, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αγαθή Σιαμέτη του Θεοδώρου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ. 28 ή άλλως εκ της εργασίας της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς, αρ. 3 (13ος όροφος, πτέρυγα Β, γραφειο 4) και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 25-02-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου με το οποίο κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας τρίτων κάθε ληξιπρόθεσμο ή μελλοντικά οφειλόμενο εκ μέρους της, αμέσως ή εμμέσως, χρηματικό ποσό προερχόμενο από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αιτία, ιδίως χρήματα από λογαριασμό τραπεζικό και μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων και πενήντα επτά λεπτών (18.734,57) πλέον νόμιμων τόκων υπερημερίας από 10-01-2020 και έως την εξόφληση.Επίσης επιτάσσει να μην καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό προς την καθής η εκτέλεση οφειλέτιδα ώς και σε κάθε τρίτο που ενεργεί κατ’εντολή και για λογαριασμό της, αλλά προς τον επισπεύδοντα μέχρι συμπληρώσεως και ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής η δικηγόρος Χριστίνα Νάνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλλυρών, αρ. 19. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05.06.2020 Η Δικηγόρος Χριστίνα Νάνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 4261Β΄/03-06-2020 Έκθεση επίδοσης μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθήνας Φωτεινή Καρατζά, της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εναγόμενη Αρτεμησία Κούρτελη του Αθανασίου και της Καλλιόπης πρώην κάτοικο Αθήνας (Ευπαλίνου 21) και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, κατόπιν της σχετικής από 1/6/2020 παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου Αθήνας Νικολάου Σκούφου του Ανδρέα, κατοίκου Γλυφάδας (Γραβιάς 17), αυτόπροσωπα παρίσταμενου-ενάγοντα, ακριβές αντίγραφο από το από 14-5-2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο και ηλεκτρονικά κατατεθειμένο με Γ.Α.Κ. 26712/2020 και Ε.Α.Κ. 3444/2020 δικόγραφο αγωγής του παραπάνω ενάγοντα κατά της παραπάνω εναγομένης, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή καθ' ολοκληρία, ήτοι 1) να γίνει δεκτή η αγωγή του, 2) να αναγνωρισθεί δικαστικώς κύριος, νομέας και κάτοχος του ακινήτου που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής αυτής, δηλαδή του υπολοίπου ½ εξ αδιαιρέτου του αγροτεμαχίου, που ευρίσκεται στη θέση «Σούνιο – Λαύριο» του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εμφαίνεται με τον αριθμό 1 στο απόσπασμα του από 30 Μαΐου 1935 διαγράμματος του μηχανικού Παπαζαφειρόπουλου, που ευρίσκεται στην όπισθεν πλευρά του με αριθμό 39664/20-3-1954 Παραχωρητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το οποίο η έκτασή του ήταν 2.527,15 τμ καθώς και με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α στο από Δεκεμβρίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Αργυρόπουλου, συνολικής έκτασης (κατά την δική του νεότερη καταμέτρηση) 2.667,75 τμ. που έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 413/1987 πράξη γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Σίμου – Ταμπούρη, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στο τόμο 51 αρ. 338 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου, έχει δε λάβει ΚΑΕΚ 050791813021/0/0 του ΟΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, κωδικό ιδιοκτησίας 050790001011594735, έχει επιφάνεια από την κτηματογράφηση 2.356 τμ, και βρίσκεται στις παραπάνω συντεταγμένες, όπως δηλαδή στο ιστορικό της αγωγής αναλυτικά αποτυπώνεται και 3) να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες προκειμένου η Αρτεμησία Κούρτελη να καταθέσει νόμιμα κι εμπρόθεσμα προτάσεις σε 130 μέρες, λαμβανομένων υπόψιν των διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 τ Α) καθώς επίσης και να προσέλθει στην Δικηγόρο Αθήνας Ζαφειρία Ιω. Μπλαζάκη (Νεοφύτου Δούκα 6, Αθήνα, ισόγειο τηλ. 2130269059), στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, οπότε θα εξεταστεί ένορκα, για την απόδειξη της σχετικής αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 τ Α), η Δήμητρα Παπουτσάκη του Στυλιανού, κάτοικος Αθήνας (Μαυροματαίων 12), Δικηγόρος. Αθήνα 04-06-2020 Ο Δικηγόρος Αθηνών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 8952 – ΑΦΜ 016424626 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 8228630-6977596219 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα Τηλ. 23753/50124 Fax: 23750/23244 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. πρωτ. 6628 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά Σιθωνίας» Ο Δήμος Σιθωνίας προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά Σιθωνίας» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Σκοπός της παραχώρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 (ήτοι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υποδομές εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής), το οποίο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει στη θέση Παράδεισος του Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας. Το καταφύγιο χωροθετείται εντός του οικισμού Νέου Μαρμαρά - Παραδείσου, και συγκεκριμένα στην προβλεπόμενη από τον ισχύοντα πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχεδιασμό θέση, στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, θα διαμορφωθεί δε επί χερσαίας έκτασης με τη διάνοιξη εσωτερικής λιμενολεκάνης. Σύμφωνα με το συνταχθέν masterplan, θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο καταφύγιο τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας ενενήντα έξι (96) θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών. Η επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης του καταφυγίου θα είναι περίπου 25,5 στρέμματα. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου θα είναι περίπου 20,5 στρέμματα και θα περιλαμβάνει τον εσωτερικό χώρο ελλιμενισμού σκαφών (εσωτερική λιμενολεκάνη) επιφάνειας 12,25 στρεμμάτων περίπου και χερσαίο τμήμα επιφάνειας 8,25 στρεμμάτων περίπου, όπου αναπτύσσονται οι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις (διοικητήριο, εστιατόριο-αναψυκτήριο, χώρους υγιεινής κλπ.) συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. Στο αντικείμενο του τεχνικού έργου που θα κατασκευάσει ο Παραχωρησιούχος, περιλαμβάνεται το σύνολο των λιμενικών, χερσαίων, κτιριακών και λοιπών έργων και υποδομών εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του καταφυγίου όπως αυτές θα προβλέπονται από τη χωροθέτηση του καταφυγίου. Η διάρκεια της παραχώρησης θα ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια παραχώρησης του τουριστικού λιμένα από το Υπουργείο Τουρισμού προς το Δήμο Σιθωνίας, όπως αυτή θα οριστεί στα πλαίσια των προβλεπόμενων στην παρ.9 του άρθρου 31 του ν.2160/1993 όπως ισχύει. Η διαδικασία ανάθεσης για την ανωτέρω παραχώρηση περιλαμβάνει δύο φάσεις: (1) την A’ Φάση (προεπιλογή), στην οποία αφορά η παρούσα Πρόσκληση, και (2) την Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών). Στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι την 28η Αυγούστου 2020 και έως τις 14:00 μ.μ. το αργότερο, στο Δημαρχείο Σιθωνίας, Τ.Κ. 63088, Νικήτη, Χαλκιδικής. Σκοπός της Α΄ Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων που πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση, ειδικότερα δε πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν αφενός την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και αφετέρου την απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα έχουν υποβληθεί και θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του Διαγωνισμού. Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιθωνίας www.dimossithonias.gr Νικήτη, 04-06-2020 Ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας ΑΔΑ: Ω1ΗΔ46ΜΩ0Ι-5ΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία:03-06-2020 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Αρ. Πρωτ.:11384 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τμήμα I : Αναθέτων φορέας Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Οδός : Λεωφ. Δεκελείας 97 Ταχ.Κωδ. : 14341 Τηλ. : 210-2589917 Telefax : 210-2589915 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες : Ελένη Σγουράκη Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης II.1. Περιγραφή: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας)», Α.Μ.129/2019. Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αττική (NUTS: EL30). II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών, σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, για την υλοποίηση του έργου της ανάδειξης και αξιοποίησης του πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας. Το προς μελέτη έργο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην ανακαίνιση του κτιρίου, με παρεμβάσεις για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση. [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 340.004,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 1. 175.291,48 € για μελέτη κατηγορίας 07- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2. 52.112,40 € για μελέτη κατηγορίας 08-ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3. 68.252,54 € για μελέτη κατηγορίας 09-ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ και 44.348,46 € για απρόβλεπτες δαπάνες. II.4. Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης. III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη αποτελεί το υποέργο 1 της ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας», η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδ. MIS 5021380). Η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με εγγραφή στη ΣΑ Ε1551 του Υπουργείου Εσωτερικών [κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510004](ποσό 200.000,00 ευρώ) και από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας [Κ.Α. : 61.7411.001] (ποσό 221.606,05 ευρώ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών (07), Στατικών Μελετών (08), Μελετών Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών (09) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Τμήμα IV : Διαδικασία IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. IV.2. Προθεσμίες: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1. Υποβολή προδικαστικών προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (παρ. β) της παρ. 2 του άρθρου 364 του Ν.4412/2016). Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . Η ΑΕΠΠ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Ιωάννης Βούρος ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1)). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 4/26.05.20 (Θ. 19ο ΟΙΚ.),με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 110.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09.07.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03.07.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 10 / 06 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ
PrintButton

05-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις τρεις ( 3 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:16π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Πάτση, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του/της ΣΤΕΝΕΒΑ ΒΕΝΕΤΑ του ΙΒΑΝ με ΑΦΜ: 155833840, πρώην κάτοικο Χανίων, οδός Νεάρχου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10494/03-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 08/01/2020 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά του/της ΣΤΕΝΕΒΑ ΒΕΝΕΤΑ, με την οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ' αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Η με Ειδικό Αριθμό 119/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3194/2020, β) η από 16/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 03-06-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 4026Δ΄/02-06-2020, 4028Δ΄/02-06-2020, 4027Δ΄/02-06-2020 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας Γεωργίας συζ. Αντωνίου Χατζηκώστα το γένος Ανάργυρου Μπιλλιά, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τις εκ των εναγομένων Χιωτοπούλας Κουλέπη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Διογένους 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, Φιλιώς Κουλλέπη του Σταύρου,πρώην κατοίκου Κρεμαστής Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής και Μαρίας Τεμερζή ή Δεμερζή του Γεωργίου,πρώην κατοίκου Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα, η υπ’ αριθμ. 298/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της ενάγουσας τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία του παρακάτω επιδίκου ακινήτου κατά ποσοστό 2/4 εξ αδιαιρέτου και συγκεκριμένα: Αγρός επιφανείας 1.380 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 38 γαιών Μασσάρων, φύλλο 45, μερίδα 1183 και φάκελος 4373 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 04-06-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις τρεις ( 3 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Πάτση, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 067865352, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σιγανέου αρ. 79 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10493/03-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/02/2020 ΑΓΩΓΗ της πρώτης Κατά της ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ με την οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ' αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Η με Ειδικό Αριθμό 561/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 13739/2020, β) η από 21/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 03-06-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7297/3-6-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Ανδρικόπουλου που ενεργεί ως πληρεξούσιος της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. Γεωργουδάκη Δημητρίου του Εμμανουήλ ΑΦΜ-0648889971 πρώην κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Καστελίου Κισσάμου και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, την από 27-1-2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου ΜΤΝ69/20 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία που ορίζει μέσα σε εκατό τριάντα 130 ήμερες από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι μέχρι τις 19/7/2020, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα. Χανιά, στις 3-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ.: 108078/20-5-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18/6/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά επιφάνειας 2,08 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 400 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 18/5/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 108080/20-5-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18/6/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 10 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά επιφάνειας 2,08 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 18/5/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
PrintButton

03-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 01/2020 διαταγής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (Διαδικασία Εκουσίας) εγκρίθηκε η σύσταση του μη κερδοσκοπικού σωματείου επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με έδρα το Δήμο Διονύσου Αττικής και εγκρίθηκε το από 07/01/2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο ( 2) αυτού, ήτοι την προστασία του καταναλωτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών ,η βελτίωση της υγείας ,της ασφάλειάς τους, η διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων ή υπηρεσιών, ‘όπως αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό και με κάθε δυνατό και επιτρεπόμενο από το καταστατικό και από τον νόμο μέσο. ΑΘΗΝΑ, 01/06/2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΜΔΣΑ 32350 Λ. Αλεξάνδρας αρ. 83 Αθήνα ΑΦΜ 301474458 ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ Κιν. 6974810495 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την με αριθ. 493/2020 Εκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών της πτωχευσάσης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εριοβιομηχανία Φίντεξπορτ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (Μ 29406), κατόπιν της με αριθ. 453/2020 Διατάξεως του εγκρίθηκε η εκποίηση ενός (1) ακινήτου (οικοπέδου) ευρισκόμενου έναντι των εγκαταστάσεων της πτωχής εταιρείας που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Αττικής επί της οδού Χελμού αριθ. 21. Ενα οικόπεδο χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, ήτοι το υπ' αριθ. 6374/29-8-1972 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Διαμαντόπουλου και σύμφωνα με την εγγραφή στα κτηματολογικά φύλλα εκτάσεως χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1.270) τ.μ. με ελάχιστο τίμημα (τιμή 1ης προσφοράς) το ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων (305.000) ευρώ. Το παραπάνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00, μετά την πάροδο δέκα ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης της Συνδίκου και πέντε ημερών από την δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ημέρα και ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η Σύνδικος Πτώχευσης ΑΝΝΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ Κιν. 6974428029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11839E’/1-6-2020 Έκθεση Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον οφειλέτη Χρήστο Τουρκαντώνη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας με ΑΦΜ 029349229 πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Καισαρείας αρ. 5 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 979/1-6-2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας εμένα του Ιδίου δικαστικού επιμελητή για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες μετά από επίσπευση του Γεώργιου Καλοπήτα του Χρήστου και της Ευαγγελίας κάτοικος Αχαρνών Αττικής οδός Πινδάρου 9 με ΑΦΜ 009955748. Με την παραπάνω κατασχετήρια έκθεση επεβλήθη αναγκαστική κατάσχεση επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εμβαδού 1718 τ.μ. που βρίσκεται στην Νέα Μάκρη επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 132 και Χαράς και ο πλειστηριασμός αυτού θα γίνει στις 20-1-2021 για ποσό οφειλής 9909,49 Ευρώ και με τιμή πρώτης προσφοράς 66.000 Ευρώ ΑΘΗΝΑ, 2-6-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Μεγάρων αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Εντευκτήριο Μουσικής Η Ωδή στη Χαρά» που εδρεύει στη Νέα Πέραμο Αττικής και εγκρίθηκε το από 22/08/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, ήτοι μελέτη, διάδοση και προβολή της ευρωπαϊκής προκλασικής και κλασικής μουσικής, της ελληνικής παραδοσιακής, δημοτικής και αστικής, μουσικής και της βυζαντινής μουσικής και των ελληνικών παραδοσιακών χορών με κάθε δυνατό και επιτρεπόμενο από το καταστατικό και από τον νόμο μέσο. Αιγάλεω, 01/06/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Δικηγόρος Αθηνών ΑΜΔΣΑ 35791 Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.393Β΄/29-5-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Φωτεινή Κιτσανέλη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Χίου, αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 19-5-2020 ΑΙΤΗΣΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 2775/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 27118/2020, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με επίσπευση των: 1) Ερασμίας Οικονομίδου του Γεωργίου, 2) Νικολάου Οικονομίδη του Γεωργίου, 3) Σπυρίδωνος Οικονομίδη του Γεωργίου, και 4) Θεόδωρου Οικονομίδη του Γεωργίου, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση, να ανακληθεί ολικά η υπ’ αριθ. 10301/1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και να διαταχθεί ολική εξάλειψη και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την ογδόη (08) του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αριθμό Πινακίου: 1 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ πριν από τη δικάσιμο, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. Αθήνα, 01-6-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.392Β΄/29-5-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον ΜΠΑΛΑΧΑΤΖΕ ΜΠΕΚΑ του Αμπρόσι και της Ζίνας, πρώην κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ιωάννου Προκοπίου, αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 2738/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 22764/2020, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με επίσπευση της Ιουλίας ΣΟΥΚΙΝΑ του Βασίλη και της Δέσποινας, εν διαστάσει συζύγου του ΜΠΑΛΑΧΑΤΖΕ ΜΠΕΚΑ του Αμπρόσι και της Ζίνας, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί στο ο πολιτικός γάμος που έλαβε χώρα στις 25/6/2015 στο Δημαρχείο Αχαρνών, να καταδικασθεί στη δικαστική της δαπάνη και κλήση προς αυτόν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δωδεκάτη (12) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 4, Πινάκιο: Α1 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 38. Αθήνα, 01-6-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ 82100 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 8949. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME TH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, του Π.Δ. 34/95 και την υπ’αριθμ.: 09/09-03-2020 απόφαση του Δ.Σ., ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 πμ. στο γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, για την μίσθωση και αξιοποίηση του Καταστήματος -Κυλικείου 49,81τ.μ. στον ισόγειο όροφο, στην εγκατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» » επί της οδού Έλενας Βενιζέλου 2 στη Χίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω Π.Δ. περί διενέργειες των διαγωνισμών και των εμπορικών μισθώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Χ., μέχρι και την Τρίτη 16-06-2020 και ώρα 14:00π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να ενημερώνονται από το site του Νοσοκομείου και την διαύγεια. Διευκρινίσεις δίνονται από το αρμόδιο γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου «Σκυλίτσειου», κατά της εργάσιμες ώρες και ημέρες, τηλ.:22713-50-222. κα Κ. Κωνσταντίνου, e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , φαχ: 2271044311. ΧΙΟΣ 02/06/2020 H Διοικήτρια του Γ.Ν.Χ «Σκυλίτσειο» Ε. Κανταράκη
PrintButton

29-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7419 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Γεώργιο Πασιώνα του Παναγιώτη και της Αννας πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7418 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Κωνσταντίνο Πασιώνα του Παναγιώτη και της Αννας πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7417 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για την εναγομένη Ελένη Πασιώνα του Παναγιώτη και της Αννας πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7415 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Αργύριο Πασιώνα του Παναγιώτη και της Αννας πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7416 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για την εναγομένη Αννα χα Παναγιώτη Πασιώνα το γένος Αργυρίου και Μαριγώς Παπαγεωργίου πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 25-05-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Αγνής Κουνουκτσή που είναι πληρεξούσια των των 1. Αλεξάνδρας χας Μιλτιάδη Κούζαρη το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντίνου,κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 105 με ΑΦΜ 103037690, 2. Φωτεινής Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 063431245, 3. Βασιλείου Ταράσιου Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, μοναχού ,κατοίκου Αγίου Ορους με ΑΦΜ 147545830 και 4. Μαρίας Κούζαρη του Μιλτιάδη και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Καστοριάς με ΑΦΜ 117916738 ως νόμιμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Μιλτιάδη Κούζαρη του Βασιλείου και της Φωτεινής επέδωσα με την υπ'αριθ.7414 B/26-05-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Πασχάλη Ντουφόπουλο του Χρήστου και της Δέσποινας πρώην κατοίκου Καστοριάς, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.105 και πλέον αγνώστου διαμονής την υπ'αριθ.58/30-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, τακτική διαδικασία με την οποία ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250,00 ευρώ για έκαστο των απολιπομένων διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου και της Φωτεινής ήταν κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 συσταθείσας δυνάμει του υπ'αριθ.16392/7-5-1981 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας των πράξεων του τότε Σ/φου Καστοριάς κ. Γεωργίου Τέζια νομίμως μεταγραφέντος την 18-05-1981 στον τόμο 225 με αριθμό 40 των βιβλίων μεταγραφών της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α22 καθαρού εμβαδού 103,28 τ.μ. και μεικτού 115,51 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής 44,88/1000 εξ αδιαιρέτου το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της α' πτέρυγας μιας τριώροφης οικοδομής ανεγερθείσας επί οικοπέδου με ΚΑΕΚ 230251301045/0/0 εμβαδού 1.300,30 τ.μ. κειμένου στην Καστοριά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο υπ'αριθ.55 Ο.Τ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 105 και 107, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής ώστε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 230251301045/0/18 να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος αυτού ο Μιλτιάδης Κούζαρης του Βασιλείου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας Καστοριά 26-05-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΨΑ6ΤΩΡ7-2ΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση: Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ.Κ. 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Τηλ: 213 2018 773-774-780-790 mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΡΓΟ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” ΠΟΣΟΥ: 600.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) Αρ.μελ.: 23/03/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΒ1Υ46ΜΤΛ6-ΙΒΤ) Κ.Α. 64.7331.0001 CPV : 45212200-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ταχ.Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132018773-4,213 2018780, 213 2018790 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα Δήμου: www.elliniko-argyroupoli.gr. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 87793 2. Ως ημερομηνία και ώρα η λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου 2020 (09/07/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 4. Κωδικός CPV: 45212200-8. 5. Τόπος εκτέλεσης: Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. 6. Σύντομη περιγραφή: εργασίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου, ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους αθλητές και τους χρήστες των εγκαταστάσεων, με γνώμονα τους κανόνες ασφάλειας που διέπονται από την νομοθεσία. 7. Το έργο με (Κ.Α. 64.7331.0004) χρηματοδοτείται από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΒ1Υ46ΜΤΛ6-ΙΒΤ). 8. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 483.870,97 € πλέον ΦΠΑ 24% (ή 600.000,00 € με ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ποσού 308.942,90 €, 2.Η/Μ Εργασίες ποσού 44.935,80 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. &Ο.Ε.): 63.698,17 €. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. &Ο.Ε.) ποσού 62.636,53 €. Απολογιστικές εργασίες 3.528,20 € και αναθεώρηση ποσού 129,37 € (άρθρο 153 του ν.4412/16). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 116.129,03 €. 9. Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16. 10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης και στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι 09/07/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 12. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς” και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 13. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 15. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 16. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 17. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42 €, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 09/06/2021. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 18. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.elliniko-argyroupoli.gr, στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 19. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 26/06/2020 η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 03/07/2020. 20. Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Ε της οικείας Διακήρυξης Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει Βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης, και Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Δ της οικείας Διακήρυξης. Τα ανωτέρω θα επισυνάπτονται μαζί με την οικονομική προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στο Α/Α 87793 του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 22.Γ της οικείας διακήρυξης. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 27/05/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 25147 ΛΗΞΗ: 28.07.2020 ΦΕΚ: 691/19.05.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288,68 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία - Ουρογυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16283) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16284) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Παιδιατρική Αιματολογία, Ογκολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16285) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 691/19-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 19-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 25150 ΛΗΞΗ: 28.07.2020 ΦΕΚ: 670/18.05.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16233) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16239) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16241) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχογλωσσολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16245) ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995991, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη χάραξης και κατασκευής της οδού». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16248) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 670/18-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ.: 25158 ΛΗΞΗ: 28.07.2020 ΦΕΚ: 684/18.05.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16263) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16264) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16265) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16267) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16266) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 684/18-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 19-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 25162 ΛΗΞΗ: 28.07.2020 ΦΕΚ: 682/18.05.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295-999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ιατρική Εκπαίδευση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16250) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία - Αιμοσφαιρινοπάθειες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16252) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16254) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16255) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310991801, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ακουστική και Πληροφορική της Μουσικής». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16257) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 682/18-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας