PrintButton

29-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 940/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 30462/2020 και ΕΑΚ: 1652/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 22η-6-2020, Διαδικασία: Τακτική Ν.4335/15 κατά της Αλέγρα Φάις, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Λ. Σαλαμίνος, αρ. 226, με ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Η έναγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 11.107,35 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «BODY ART ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωεπείται νόμιμα, ΑΦΜ 099855410, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 939/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 20890/2020 και ΕΑΚ: 1379/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της Αλέγρα Φάις, κατοίκου Σαλαμίνας, Λ. Σαλαμίνος 226, ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της υπόθεσης, ήτοι στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός: 16, Αίθουσα: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 1.380,46 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 917/10-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στην κα Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπούλου, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 38833/2020 και ΕΑΚ: 4824/2020 Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 25η-6-2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μον/λους κατά του Αντωνίου ΒΑΤΙΣΤΑ του Δημητρίου, κάτοικο Νίκαιας, οδός Ταξιαρχών, αρ. 31, με ΑΦΜ 059667581 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή συνολικού ποσού 49.455,59 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει των από 1-1-2016 και 1-8-2017 ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να του επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4862 Ζ΄ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Λεράκη Κωνσταντίνου επιδόθηκε την 13η Ιουλίου 2020 προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον (επ) Akhtar (ον) Mohammad του Mohammad, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Ιράν και ήδη αγνώστου διαμονής η από 28-06-2020 αίτηση επιμελείας τέκνων της (επ) Muradi (ον) Zahra του Qorbanali και της Fatima, γεννηθείσα την 1η/1η/1967, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σκιάθου αριθ. 152 πολίτης Αφγανιστάν, με ΑΦΜ 173351072, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ, ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της , ήτοι της (επ) Muradi (ον) Samira του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείσα την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του (επ) Muradi (ον) Jamshid του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του του (επ) Muradi (ον) Murtaza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2009 στο Ιράν και του (επ) Muradi (ον) Mohammad Reza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2004 στο Ιράν, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39727/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4239/2020, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη δικάσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (πινάκιο 39- το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5) στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 948/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω με δημόσιο πλειστηριασμό 1.855.500 μετοχές κυριότητας της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί τιμήματος πρώτης προσφοράς 5.000,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.7.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 8172Γ/22-07-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ: 996911588 – Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικαστικού επιμελητή Κορίνθου Απόστολου Ε. Ζησιόπουλου, ως επί της εκτελέσεως αρμόδιος, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου η εκτέλεση: ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου και της Δημητρούλας, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 050074666 /ΔΟΥ Κορωπίου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 5.488/17-07-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του προσηρτημένου πρωτοτύπου στην υπ’ αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας Καπέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 754/2011 πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 599/10-02-2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτικής Διαδικασίας – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου) κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των 25.000,00€ και μόνο προς περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου, αμπελιού, αρδευόμενου, εκτάσεως 5.000,68 τ.μ., μετά των επ’ αυτού υφισταμένων ή και μελλοντικώς ανεγερθησομένων κτισμάτων, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, εγκαταστάσεων και συστατικών του μερών, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην ειδική θέση «ΜΟΥΖΑΚΙ». ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4.162/19-07-2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Παρασκευά Κόλλια, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 548 και αριθμό 107. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 20.000,00€. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον της ειδικά Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Κορίνθου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Σ. ΚΑΠΕΛΛΟΥ, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αρ. 36, τηλ. 2741020009, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ΑΦΜ 046786882 – ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και συγκεκριμένα την τρίτην (3ην) Μαρτίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11031/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της με αριθμό 4189/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων κατοίκου Πατρών (Εθνική οδός Αθηνών Πατρών αρ.152) για την εταιρεία ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στο Ρίο Πατρών οδός Εγνατίας αρ. 4-6 πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής η οποία ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (5.084,71)ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της δεύτερης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το χρηματικό ποσό των 3.000) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της τρίτης και πέμπτης των εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστη το ποσό των 15.135,40 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι τηv πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ τωv διαδίκων. Αθήνα 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων, κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019 και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019 έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελητρια Μαρία Μπέλλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 7.615 Γ΄/15-07-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ Π. ΠΛΕΣΣΑ, πληρεξούσιο του κ. Ιωάννη – Κίμωνος Καρδάση του Αθανασίου και της Ευτυχίας, κατοίκου Πειραιά Αττικής, οδός Αποστόλη, αρ.51, ήρθα στο γραφείο του κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και επέδωσα σ’ αυτόν για τον κ. Αθανάσιο Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Αποστόλη, αρ.51 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ (της με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του) με χρονολογία 07/07/2020, του πρώτου κατά αυτού κ.λπ., που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ειδική Διαδικασία) μετά από παραπομπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας λόγω αναρμοδιότητας δυνάμει της με αριθμό 508/2019 Απόφασής του και ζητά από το αρμόδιο Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι ο ενάγων δεν είναι τέκνο του Αθανασίου Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, διότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Ευάγγελος Ζερβάκης του Ιωάννη και της Σταματίνας. Στο τέλος του πιο πάνω δικογράφου υπάρχουν : α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου Κλήσης μετά παραπομπή της γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 08/07/2020, με Γ.Α.Κ. 4758/2020 και Ε.Α.Κ. 2256/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’ αυτήν του παραπάνω δικογράφου, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστή Προσδιορισμού του πιο πάνω Δικαστηρίου, κ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ – Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο : Γαμικών Διαφορών, με Αριθμό Πινακίου : 19 – με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 09η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00, στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο Β΄ όροφο, Αίθουσα 218 και γ) παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί στη συζήτηση της από 25/07/2018 και με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του, όταν και όπου πιο πάνω αναγράφεται. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς 17/07/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 5067Δ΄/23-7-2020 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Δεσποτάκη του Γεωργίου επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 211/30-6-2020 αγωγής του GEORGE E. ΚONSTANTINOU (Γεώργιος Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ) προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε απόκτηση δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία στα δύο επίδικα ακίνητα : 1) Οικόπεδο επιφάνειας 61.- τ.μ., εντός του οικισμού Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 6, φύλλο 69, μερίδα 993 οικοδομών Μαλώνας, φάκελος 619 και 2) Οικόπεδο , εντός του οικισμού Μαλώνας, επιφάνειας 57.- τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία , Τόμος 4, φύλλο 37, μερίδα 994 οικοδομών Μαλώνας,, φάκελος 380 του Κτηματολογίου Ρόδου μετά της επ΄αυτών ισόγειας οικίας. Ταυτόχρονα, γνωστοποιείται σ΄αυτόν ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιουμένης αγωγής. στις 25-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., θα καταθέσει ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο Γεώργιος Ντύρος του Παύλου, συνταξιούχος, κάτοικος Αρχαγγέλου-Ρόδου και καλείται να παραστεί κατά την κατάθεση, άλλως αυτή θα γίνει ερήμην του. Ρόδος, 28 Ιουλίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 17397 (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 1119/17.07.2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/08/2020 Πληροφορίες: κα Βακάλη Κούτρη Αθανασία, τηλ. 23210 49107. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 27/7/2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ» Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 4748 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: 1. Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, 3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 4. Την αριθ. 105/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ. Κουμαριάς». Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης. 2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. To συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€ Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια ευρώ (200,00)€ Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη – επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, 2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κατά σειρά: α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή. β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.( Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση). ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 24/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΠΔΔ Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος τηλ. 26950 - 43828 fax 26950 – 26344 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 931 Αριθ. Διακήρυξης : 05 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο κατακύρωσης υπολογισμού την υψηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 31 /08 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 30 /09 /2020 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Η ανάδειξη μειοδότη περιλαμβάνει ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς . Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ζάκυνθος 28-07-2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:9ΞΛΥ46907Ο-ΚΝΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: 1386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μυτιλήνη 27-07-2020 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 11618 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑ: Ω8Μ946907Ο-ΤΑΘ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007087008 ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 9η /04-06-2020 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, (CPV :30192700-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 28.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσιτσάνος Ιωάννης τηλ. 2251351298. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

28-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:02 π.μ και 11:03 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 2997Γ/23-07-2020 και 2998Γ/23-07-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας και 2) της Eneida Tanuci του Kristaki , αμφοτέρων πρώην κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό (237.898,15€) το οποίο αναλύεται σε (152.595,41€) για το Α΄ Δάνειο και ποσό (85.302,74€) για το Β΄ Δάνειο, οφείλεται εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 10/03/2020 σε 3,92% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολόσχερη εξόφληση, αναλυόμενο σε : για το Α΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (102.568,93), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (6.791,46), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (43.042,93), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (192,09) και για το Β΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (57.438,51), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.803,21), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (24.061,02), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00) και 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (0,00), γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστικοί της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 24-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37837 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4724/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:04 π.μ και 11:05 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 2999Γ/23-07-2020 και 3000Γ/23-07-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας και 2)της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, χήρας Αναστασίου Δημητριάδη, το γένος Γεωργίου και Παρασκευής Ταμήλια, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό (88.716,98€) εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (58.307,35), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.370,27), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (26.361,82), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,59), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (316,95), εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,02% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστικοί της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 17-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 34869 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4393/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2996Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας , πρώην κατοίκου Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ. 6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 16-06-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (87.913,45€) εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,60% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (54.609,70), Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (707,110), Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (32.596,64), Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00), Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (0,00), εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,02% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 18-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 35327 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4444/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2995Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ΙΛΙΕΒΑ ΜΙΚΑ (ILIEVA MIKA) του ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ ή ΜΠΟΡΙΣ (BORISOVA ή BORIS) και της ΤΖΕΝΑ , πρώην κατοίκου Αγ. Στεφάνου Μονεμβασίας Λακωνίας τ.κ. 23052 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 10-06-2020 της πρώτης κατά της δευτέρας , που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί η αντίδικος, να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ευρώ (121.029,95), οφείλεται εντόκως από την 29/02/2020 με εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,120% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (69.660,99) , 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (11.886,21) , 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (38.211,04), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (27,59) και 5. Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ (1.244,12) εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,120% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 23-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37540 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4671/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενη ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 3002Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ. 1109/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου και προς ον η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω Τράπεζα το ποσό των (497.683,49€), με το νόμιμο τόκο επιδικίας, και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (10.000€). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2994Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ. 1110 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου και προς ον η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω Τράπεζα το ποσό των (330.587,11€), με το νόμιμο τόκο επιδικίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.000€). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:06 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Γεωργίας Γκλιάου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201) , διά της υπ αριθμ. 3.001Γ/ 23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ του Νικολάου και της Ήβης ή Μερόπης (Α.Φ.Μ. : 031261835), πρώην κατοίκου Ελληνικού στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 6 και της οδού Βήτα ή Αθήνας, οδός Έβρου αρ.77 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το με αριθμό 654 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 65171 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών , Στυλιανής Δημητρέλλου, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα φύλλα του Κτηματολογικού γραφείου Νέας Ερυθραίας, μετά της παρά πόδας και από 23-06-2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’ επιταγής, δια της οποίας (Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου) η μεν ως άνω Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί ότι με επίσπευση της άνω Τραπέζης, δυνάμει του α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 8902/2018 Διαταγής Πληρωμής του Μον.Πρωτ.Αθηνών, δια της υπ’αριθμ. 6713/29-10-2018 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, κατασχέθηκαν αναγκαστικά τα εν αυτή αναφερόμενα ακίνητα του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ήτοι πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες επί τετραωρόφου οικοδομής με υπόγειο και δώμα, κτισμένης σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης και ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του πρώην δήμου Νέας Ερυθραίας και ήδη Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της περιφερειακής ενότητας βορείου τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής στη δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην θέση πολιτεία πρώην Κοκκιναράς ή Άνω Αμπέλια στο 3ο Ο.Τ. και επί της οδού Πόντου αρ. 45. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 2.454,23 τ.μ., και συνορεύει βόρεια με γειτονικές ιδιοκτησίες, ανατολικά με γειτονική ιδιοκτησία, νότια με την οδό Πόντου πλάτους 10 μ., και δυτικά με γειτονικές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα : 1) Το Ι1 διαμέρισμα του ισογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/29, επιφανείας 198,01 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 140/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 2) Την Αποθήκη 7 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/26, επιφανείας 14,70 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 3) Την αποθήκη 8 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/27, επιφανείας 23,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 4) Την (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/11, επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και 50 Την (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/12, επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς και εκπλειστηριάσθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, με την υπ’ αριθμ. 64.558/16-10-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκαν στην πρώτη ως άνω Τράπεζα. Δια δε της παρά πόδας επιταγής, επιτάσσεται ο ανωτέρω και προς ον η επίδοση, να παραδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή και ελεύθερη χρήση των άνω ακινήτων, διαφορετικά θα αποβληθεί αυτός και κάθε τρίτος που έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει στο όνομά του τα πιο πάνω ακίνητα, βιαίως και θα εγκατασταθεί η υπερθεματίστρια ως άνω Τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Περίληψη αγωγής [αγνώστου διαμονής κ΄ κατοικίας] Με την αρ. 3449 Ε/24-7-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ Aνδρέα ΣΙΜΟΥ του Ευρυπίδη κατοίκου Πυλαίας Θεσ-κης, Προφήτου Ηλία 107, κατά Άννας ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ του Γεωργίου κ΄ Χριστίνας με ΑΦΜ 117496310, πρώην κατοίκου Ν.Υόρκης U.S.A. , 2641 28th st Astoria,NY 11102, και ήδη αγνώστου διαμονής κ΄κατοικίας, η από 29-6-2020 ΑΓΩΓΗ [Τακτ Διαδ αρ 237Κ.Πολ.Δ, στο Πολ. Πρωτοδικείο Θεσ-κης [γακ9229 εακ 7650/30-6-2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 8-12-2020, με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί, ότι η προς την εναγομένη συναφθείσα με το υπ΄ αρ. 356 /3. 8.2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσ-κης Ηλία Ματθαίου, δωρεά αιτία θανά- του, ήταν εξ αρχής δωρεά αιτία θανάτου ελεύθερα ανακλητή και επικουρικώς να ανα- γνωσθεί ότι η ανωτέρω συναφθείσα δωρεά έχει ανακληθεί κατά τα επικουρικώς ανα- φερόμενα στο ιστορικό της αγωγής, με την παρα πόδας αυτής πράξη του Γραμμα- τέως του άνω Δικαστηρίου]. Αθήνα 27-7-2020 Η πληρ. δικηγόρος Μαρία Ν. Νίτσιου [τηλ. 2310 540275-6948985783] Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 179/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 06-03-2020 καταστατικό του. Αθήνα, 27-07-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 406/20-7-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεόδωρο Χριστόπουλο, τέως κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός 25ης Μαρτίου αρ.75 και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της από 25-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ (με ΓΑΚ: 1602/2020 και ΕΑΚ: 36/2020 ) του Γεώργιου Μπάου του Βασιλείου και της Γεωργίας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 123 κατά αυτού που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να καταδικασθεί και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος συνολικά να καταβάλλει το ποσό των 14.177,55 € εντόκως νομίμως. Να απαγγελθεί εναντίον του προσωπική κράτηση διάρκειας 2 ετών. Να κηρυχθεί η εκδοθείσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 100 ημέρες. (Ημερομηνία Κατάθεσης Δικογράφου: 13-7-2020). Προθεσμία κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης: 15 ημέρες. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες ο οποίος καλείται να συμμορφωθεί με τις δικονομικές υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ Αθήνα 20-7-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20 Ιουλίου 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο κολονοσκοπίων, ενός γαστροσκοπίου, ενός επεξεργαστή εικόνας, μιας πηγής φωτισμού, και ενός monitor για Ενδοσκοπικό Τμήμα Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης ε.τ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Δ/νση Οικονομικών Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Τμήμα Προμηθειών Βούλα: 27-7-2020 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Aρ. Πρωτ.: 25160 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και την με α/α 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 2.367.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα Σύνολο Συσκευή τηλεματικής έξυπνου κάδου. Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΕΜΑΧΙΟ 190,00€ 5.300 1.007.000,00€ Υπηρεσίες Software as a Service (SaaS) Παρακολούθηση πληρότητας κάδων με σύνδεση σε πλατφόρμα λογισμικού. Περιλαμβάνεται υποστήριξη χρηστών, συντήρηση εφαρμογής και ΙοΤ connectivity (24 ΩΡΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑΝΑ ΚΑΔΟ) 40,00€ 18.825 753.000,00€ Προμήθεια εφαρμογής πλοήγησης οδηγών και tablet οχημάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 610,00€ 20 12.200,00€ Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Δίκτυου / Διασυνδέσεις GPRS tablet οδηγών (20 οχήματα) ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 4,00€ 1.050 4.200,00€ Υπηρεσίες Αρχικής Παραμετροποίησης Ανθρωποώρα 20,00€ 1.000 20.000,00€ Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Ανθρωποώρα 20,00€ 1.000 20.000,00€ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ανθρωποώρα 25,00€ 100 2.500,00€ Έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία MIS συστήματος (Management Information System) ζύγισης κάδων, υπηρεσιών ταυτοποίησης παραγωγών αποβλήτων και αποτελεσμάτων πληρότητας του παρόντος. Ανθρωπομήνας 2.000,00€ 45 90.000,00€ Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 1.908,900,00€ Σύνολο με ΦΠΑ 2.367.036,00€ Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 1/2020 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 11-9-2020. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δευτέρα 10-8-2020 Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ. Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 85159 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 20-7135.036 με ανάλυση ανά έτος: Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021-2025 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 20-7135.036 355.830,40 € 633.714,40 € 819.590,40 € 293.830,40 € 264.070,40 € Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: CPV Περιγραφή 31710000-6 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) 32260000-3 (Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων) 32500000-8 (Τηλεπικοινωνιακό υλικό) 32524000-2 (Σύστημα τηλεπικοινωνιών) 35125100-7 (Αισθητήρες) 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη) 72212516-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του Ν.4412/2019). Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22-7-2020 ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΣΑΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΦΜ: 998569172 2020 Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 22.252,73 Μείον: Αποσβεσμένα 0,00 22.252,73 Απομειωμένα 0,00 0,00 Απαιτήσεις 0,00 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 Λοιπά 46.275,11 Σύνολο ενεργητικού 68.527,84 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 19.138,67 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 49.389,17 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 68.527,84 ΕΣΑΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΦΜ : 998569172 2020 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 150.000,00 Kόστος Εμπορευμάτων 0,00 Παροχές σε εργαζόμενους 40.511,87 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 0,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές 131.135,80 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 0,00 Αποτέλεσμα προ φόρων -21.647,67 Φόροι 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -21.647,67
PrintButton

24-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 238ΣΤ/23-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ANDRIANOS AJAZI του Vangjel και της Natalya ,κάτοικο Κύθνου Κυκλάδων (Μέριχας) μετέπειτα πρώην Ιλίου οδός Αγίου Πέτρου 8 και ήδη αγνώστου διαμονής. Την από 22-7-2020 εξώδικης Δήλωση με επιφύλαξη της εταιρείας «MARINE MARKET ΚΥΘΝΟΥ ΟΕ» που εδρεύει στην Κύθνο Κυκλάδων (Λουτρά) και εκπροσωπείται νόμιμα. Με την παραπάνω εξώδικη δήλωση γνωστοποιείται ότι με την από 17-7-2020 καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς Προειδοποίηση- Άτακτη Καταγγελία η παραπάνω εταιρεία προέβη χωρίς υπογραφή σε καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω αρνήσεως και έχει κατατεθεί στην τράπεζα EUROBANK ΑΕ το ποσό 1.354,54 € (σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αποζημίωσης, επίδομα αδείας κτλ) Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 23-7-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 237ΣΤ/23-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον SHERIF BANOUB του Hanna και της Rasamia, κάτοικο Κύθνου Κυκλάδων (Μέριχας) μετέπειτα πρώην Ιλίου οδός Αγίου Πέτρου 8 και ήδη αγνώστου διαμονής. Την από 22-7-2020 εξώδικης Δήλωση με επιφύλαξη της εταιρείας «MARINE MARKET ΚΥΘΝΟΥ ΟΕ» που εδρεύει στην Κύθνο Κυκλάδων (Λουτρά) και εκπροσωπείται νόμιμα. Με την παραπάνω εξώδικη δήλωση γνωστοποιείται ότι με την από 17-7-2020 καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς Προειδοποίηση - Άτακτη Καταγγελία η παραπάνω εταιρεία προέβη χωρίς υπογραφή σε καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω αρνήσεως και έχει κατατεθεί στην τράπεζα EUROBANK ΑΕ το ποσό 1970,26 € (σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αποζημίωσης, επίδομα αδείας κτλ) Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 23-7-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 569Β’/21-07-2020 Έκθεση Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Δράμας Στυλιανής Παπαδοπούλου, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικαστικής επιμελήτριας Χανίων Αθηνάς Μ. Παπαδάκη, ως επί της εκτελέσεως αρμόδια, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον καθ’ ου η εκτέλεση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΕΔΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας, πρώην κάτοικο Δράμας, οδός 1ης Ιουλίου αρ. 104 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 026756978, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 183/16-7-2020 Αποσπάσματος της υπ’ αριθμό 182/08-07-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του προσηρτημένου στην υπ’ αριθμόν 12.034/05-12-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Χανίων Βαρβάρας Μοφόρη, σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 38/2008 πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 500ΔΠ31/03-03-2008 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των 50.000,00€ και μόνο προς περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ-1) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 71,45 τ.μ., μιας πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου, εκτάσεως 782,53 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χανίων, Δημοτικής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα επί της συμβολής των οδών Βαλαωρίτου και Σφακίων αρ. 61. Το ως άνω ακίνητο φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ): 501503015008/0/18. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 9.912/18-09-1981 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του συμβολαιογράφου Χανίων Γρηγορίου Κονταδάκη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 975 και αριθμό 121180, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 1510/09-06-1973 πράξη επανάληψης πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 773 και αριθμό 100904. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 83.000,00€. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον του ειδικά πιστοποιημένου επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Χανίων ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ι. ΖΟΥΜΠΑ, κατοίκου Χανίων, οδός Πλατ. Ελευθερίας αρ. 6 και Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 80, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2821052418, ΑΦΜ 072308394, Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, τον οποίο διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και συγκεκριμένα την δεκάτην εβδόμην (17ην) του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2021 και από ώρες 14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμός Απόφασης 464/2020 Αριθμός Κατάθεσης 904/2019 Αριθμός Κλήσης 90/2020 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευδοκία Κοντέλη, που ορίστηκε με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου και από τη Γραμματέα Ζαχαρένια Φανουργιάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 03η Φεβρουαρίου 2020 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ: Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ΑΦΜ 997073525, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διοικητή της που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (άρθρα 1 παρ. 1, 36 παρ. 1 και 43 του ν. 4389/2016) και στην προκείμενη περίπτωση και από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Ηρακλείου που κατοικοεδρεύει στο Ηράκλειο (άρθρο 85 εδ.α' του ΚΕΔΕ), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον δικαστικό πληρεξούσιο του ΝΣΚ Στέφανο Πετροπουλάκο. Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 30-04-2019 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό Γ.Α 904/ΕΚΣ/98/2019 και της οποίας προσδιορίστηκε δικάσιμος η 20η-05-2019 και γράφτηκε στο πινάκιο. Το Δικαστήριο δικάζον επί της πιο πάνω αγωγής εξέδωσε την με αρ. 910/2019 απόφασή του, με την οποία ανέβαλε να αποφασίσει οριστικά και διέταξε τις κατά νόμο δημοσιεύσεις. Η ως άνω αίτηση εισάγεται προς περαιτέρω συζήτηση με την από 23-01-2020 κλήση της αιτούσας, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό Γ.Α 90/ΕΚΣ/16/2020, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσε. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NOΜΟ Νόμιμα φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση η κρινόμενη αίτηση, με την οποία η αιτούσα επιδιώκει να κηρυχθούν ως ανίσχυρες οι τραπεζικές επιταγές που αναφέρονται σ' αυτήν λόγω απώλειάς τους μετά από τη δημοσίευση της μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 910/2019, με την οποία, αφού η αίτηση κρίθηκε νόμιμη, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τον κάθε κομιστή και κάτοχο των τραπεζικών επιταγών να αναγγείλει τα δικαιώματά του και να καταθέσει τους τίτλους. Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση, που στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 843, 848, 850επ. ΚΠολΔ, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από όλα, χωρίς εξαίρεση, τα έγγραφα που η αιτούσα νομότυπα προσκομίζει και επικαλείται, αποδεικνύεται ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίστηκε με την προαναφερόμενη μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προς τον κομιστή ή τον κάτοχο των τραπεζικών επιταγών για να αναγγείλει τα δικαιώματά του μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, καθώς, επίσης, και ότι καμία τέτοια αναγγελία δεν έλαβε χώρα μέχρι και τις 24-12-2019 (βλ. 1. Το με ημερομηνία 18-10-2019 φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» που εκδίδεται στο Ηράκλειο Κρήτης 2. Το με ημερομηνία 23-10-2019 φύλλο της ημερήσια εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» που εκδίδεται στην Αθήνα 3. Το με αρ. 397/21-10-2019 Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 εδ. 4 του Ν. 4250/2014 4. Την με αρ. πρωτ. 3830/17-10-2019 ·βεβαίωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 5. Την με αρ. πρωτ. 243/16-04-2020 βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου). Επομένως, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθούν όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 857, 848§3 και 845 ΚΠολΔ. 2ο φύλλο της υπ. αριθμ. 464/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - Δέχεται την αίτηση. - Κηρύσσει ανίσχυρα τα παρακάτω αναφερόμενα αξιόγραφα και ειδικότερα τις κάτωθι τραπεζικές επιταγές και συγκεκριμένα: α) Την με αρ. 6874041 και με ημερομηνία 21/03/2019 επιταγή της τράπεζας ALPHA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Li Χiuwu,ποσού 356 ευρώ β) Την με αρ. 010628720 και με ημερομηνία 22/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Γεώργιο Μαραγκάκη, ποσού 261 ευρώ γ) Την με αρ. 010629238 και με ημερομηνία 26/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα την Ειρήνη Τζωρτζακάκη, ποσού 421 ευρώ δ) Την με αρ. 010629637 και με ημερομηνία 26/03/2019 επιταγή της τράπεζας ΑTTICA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Θεόδωρο Τερζάκη, ποσού 550 ευρώ ε) Την με αρ. 010630341 και με ημερομηνία 27/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα την Ραφαέλα Ορφανού, ποσού 271 ευρώ στ) Την με αρ. 056179928 και με ημερομηνία 27/03/2019 επιταγή της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με εντολέα τον Εμμανουήλ Κουβίδη, ποσού 227 ευρώ ζ) Την με αρ. 010628665 και με ημερομηνία 21/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Ιωάννη Φανουράκη, ποσού 1.300 ευρώ η) Την με αρ. 010629904 και με ημερομηνία 27/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Νζεϊμ Μάριο, ποσού 1.630 ευρώ και θ) Την με αρ. 010630279 και με ημερομηνία 27/03/2019 επιταγή της τράπεζας ATTICA ΒΑΝΚ με εντολέα τον Ιωάννη Φανουράκη, ποσού 1.800 ευρώ. - Διατάσσει τη δημοσίευση της απόφασης μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και μία φορά σε μία ημερήσια, εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και την τοιχοκόλλησή της στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Ηράκλειο στις 28/04/2020, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξουσίου δικηγόρου της, παρουσία της γραμματέως. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 38Γ’/11.5.20 έκθεση επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής Ματσάγκου, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 14, επέδωκα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Παναγιώτη Καχριμάνη, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης Μαυροειδή του Ιωάννη κα της Βασιλικής, κατοίκου Κυρτώνη Φθιώτιδος, με ΑΦΜ 074051555/ΔΟΥ Λαμίας, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Ανδρέου του Μιχαήλ και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μενελάου αρ. 126 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 16.7.19 αγωγή της πρώτης κατ’ αυτού, απευθυνόμενη ενώπιον του Μ.Π.Αθηνών, με ΓΑΚ 88025 και ΕΑΚ 7781/14.10.19 για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 28.9.20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9πμ στο πινάκιο Α3(ΜΟΝ) (αρ. πιν. 35, αίθουσα 12, κτίριο 6, διαδικασία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) με αίτημα να απαγγελθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής η λύση του γάμου που τέλεσε η ανάγουσα με τον εναγόμενο στις 26.1.2001 και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 20.7.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 229/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η αναγνώριση του από 1-6-2020 αποτελούμενου από 28 άρθρα καταστατικού του εδρεύοντος στου Ζωγράφου Αττικής πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία “ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ CLUB A” και το διακριτικό τίτλο AUTO MOTO CLUB A, και του οποίου σκοπός είναι: α) η ανάδειξη του ιστορικού αυτοκινήτου και ιστορικής μοτοσυκλέτας ως τμημάτων της παγκόσμιας πολιτιστικής και τεχνολογικής κληρονομιάς και η καταγραφή της εξελικτικής τους πορείας στο πέρασμα του χρόνου, β) η συγκέντρωση στους κόλπους του σωματείου ιδιοκτητών παλαιών - ιστορικών οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών), όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά κανονισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΔΟΠΑ FIVA προς το σκοπό ανταλλαγής ιδεών για την πολιτιστική ανάδειξη των ως άνω οχημάτων, γ) Η πνευματική και ψυχική διάπλαση των μελών του σωματείου και η ψυχαγωγία τους διά της διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορούν την ιστορική εξέλιξη των παλαιών - ιστορικών οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών), δ) η ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ των μελών του Σωματείου με επίκεντρο μηχανοκίνητα οχήματα εν γένει (αυτοκίνητα και μηχανές) καθώς και ιστορικά οχήματα ειδικότερα και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και ασφαλούς οδήγησης, ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των διαφόρων μορφών του μηχανοκίνητου (χερσαίου) αθλητισμού, Στ) η συνδρομή σε όσους θέλουν να αναζητήσουν και να αποκαταστήσουν παλαιά - ιστορικά οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες). Αθήνα, 23-7-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γρηγόρης Πασχάλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 1943/20-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας κα. ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΤΙΝΑ, για λογαριασμό του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο παλαιότερα Ερατεινής Φωκίδας και νυν αγνώστου διαμονής, με εντολή της κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Ναυαρίνου 22, με ΑΦΜ 079410883 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η από 21 Ιουνίου 2020 Εξώδικη δήλωση μετ' επιφυλάξεως δικαιωμάτων της Ειρήνης Φράγκου του Νικολάου ΠΡΟΣ Τον Παναγιώτη Πανάγο του Νικολάου, κοινοποιούμενη και προς 1. Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2. Την «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρμόδιας αρχής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Άμφισσα 22-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Άμφισσας ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13/2020 διατάξεως της Ειρηνοδίκη Κρωπίας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των άρθρων 1-30 του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, στην οδό Καραϊσκάκη αριθμ. 40, με ΑΦΜ 090192930, και εκπροσωπείται νομίμως, και επικυρώθηκε το από 16-12-2019 νέο καταστατικό του αποτελούμενο πλέον από (είκοσι επτά) 27 άρθρα. Αθήνα, 06/07/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κατσίκα Αικατερίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ του με αριθμ. 2364/16-7-2020 Αποσπάσματος της με αριθμό 2358/13-7-2020 Έκθεσης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου. Επισπεύδουσα: «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Καθ’ ου η εκτέλεση: Χρήστος Παλάβρατζης του Γεωργίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 145505210. Είδος Ακινήτου: Ένα οικόπεδο με αριθμό τεμαχίου 392, εμβαδού 625 τ.μ. που βρίσκεται στο με αριθμό 46 O.T. της τοπικής κοινότητας Αδριανής του Δήμου Παρανεστίου του Νομού Δράμας συνορευόμενου γύρω γύρω ανατολικά με το με αριθμό 393 οικόπεδο, δυτικά με συμβολή δημοτικών οδών, βόρεια με το με αριθμό 390 οικόπεδο και νότια με δημοτική οδό, μετά της επ’ αυτού κτισμένης παλαιάς ισογείου οικίας επιφάνειας 72,00 τ.μ. η οποία αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, και αποθήκη εμβαδού 24,00 τ.μ. ΒΑΡΗ: α)υποθήκες υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για 130.000,00 ευρώ β)υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για 1.784,09 ευρώ γ) κατάσχεση με επίσπευση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσό 2.694,58 ευρώ δ)κατάσχεση υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 50.000,00 ευρώ. Ο Αναγκαστικός πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου, θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στην πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ https://www.eauction.gr ενώπιον της πιστοποιημένης για την διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Συμβολαιογράφου και κατοίκου Δράμας Ελένης Κοταρίδου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί στις 3-3-2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 14.00 μ.μ. - 18.00 μ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 21.000€ Δράμα, 23-7-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα τηλ. 2521024833 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Νίκου Κανέλλια (ΑΦΜ: 030382832), πληρεξουσίου του Αλέξη Ζορμπά του Ιωάννη και της Αφροδίτης, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ειρήνης αρ. 3, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4940Ζ/22-7-2020, ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 10+40 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Οξάνα Ντρίγα του Αντρέϊ πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κηφισίας αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 7621/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Οικογενειακό, η οποία: - Δικάζει ερήμην της εναγομένης – Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 250€ - Δέχεται την αγωγή – Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε στις 26/2/1996 στο Long Beach Νέας Υόρκης Η.Π.Α. – Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης, και ορίζει αυτά στο ποσό των 350€. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 22-7-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κήρυξη αξιογράφου και δη επιταγής, ως ανίσχυρη Με την υπ΄αριθμ. 58/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εκούσια Δικαιοδοσία), που εκδόθηκε επί της από 19.9.2019 και με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικογράφου 323/2019 κλήση της καλούσας-αιτούσας Αικατερίνης Κουτσουμπού του Διονυσίου και της Αναστασίας, κατοίκου Ξάνθης (οδός Σαγγαρίου αρ. 25) με Α.Φ.Μ. 079588650 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, με την οποία ήρθε προς συζήτηση η με αριθμό κατάθεσης 121/2017 αίτησή της, κηρύσσεται ανίσχυρος ο παρακάτω τίτλος της υπ΄αριθμ. 56346340-6 επιταγής της τράπεζας “ALPHA BANK” που εκδόθηκε από το τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ Ξάνθης, ποσού 1.800ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 25.5.2017, εις διαταγήν της καλούσας-αιτούσας. Ξάνθη, 23.7.2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΙΑΤΙΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (22) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ως επί της εκτελέσεως τοιούτος και ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά της υπ αριθμ. 8.422Γ/22-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ενυποθήκου δανειστρίας ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜΗ, πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του υπ αριθμ. 3.264/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ εκ της υπ αριθμ. 3.255/13-7-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ, διά του οποίου δηλοποιώ ότι την 24-2-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., στην Αθήνα και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙΜΙΝΟΥ (Ασκληπιού αρ. 23, Αθήνα, τηλέφ. 210-3641456) ή του νομίμου αναπληρωτού της, με ηλεκτρονικά μέσα, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, θα εκπλειστηριασθεί η διά της υπ αριθμ. 3.255/13-7-2020 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου, κατασχεθείσα ακίνητος περιουσία του οφειλέτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΩΤΗ του Νικολάου και της Δήμητρας, κατοίκου Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου αρ. 4, με ΑΦΜ: 056006263. Ητοι: Το ½ εξ αδιαιρέτου του υπό ΚΑΕΚ: 050400311003/0/0 οικοπέδου, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών, της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών, του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά ιδική μου διαπίστωση αριθμός 4, εκτάσεως 268,83 τ.μ., μετά της εν αυτώ υπαρχούσης οικίας επιφανείας 103,10 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς (59.000) ευρώ, προς είσπραξη του ποσού για το οποίο επεβλήθη κατάσχεση εξ ευρώ (50.000), το οποίο αποτελεί μέρος της εξ ευρώ εν συνόλω (93.501,33) απαιτήσεως της επισπευδούσης που ερείδεται εκ της υπ αριθμ. 5.267/2006 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως. Επί του άνω ακινήτου η προς ην η επίδοση έχει εγγράψει Προσημείωση για (16.522.700) δραχμές, την 20-3-1992. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 22-7-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α 151 27 Μελίσσια Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 8040438 Πληροφορίες: Σκλήρης Φώτιος Τηλ: 213 2050027 ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 11239 Αρ. Σχεδίου 3336 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από της κοινοποιήσεως της παρούσης, θα εκτίθεται προς γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημαρχείο Πεντέλης στα Μελίσσια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, που αφορά την «Αρχική Απόφαση για Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ 121 στην Καλλιθέα της ΔΚ Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος». Οι τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις θα γίνονται δεκτές κατά αυτό το διάστημα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, ευρίσκεται στο Δήμο, ενώ είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω304ΩΞ3-Α4Π. Το παρόν θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και να επιδοθεί σε όσους αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κτηματολογικό πίνακα με δικαστικό επιμελητή. Μελίσσια: 7 Ιουλίου 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 2/6/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7514 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2020 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/16.03.2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’75/31-3-2020). 8. Tην υπ’ αριθμ. 447/2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 9. Την υπ’ αριθμ. 51/10-3-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) έτους 2020». 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24972/6560/7-4-2020 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές έτους 2020, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 33051/27-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης εξήντα (60) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α., για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών». 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/Β’/24-4-2015) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7520/2-6-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7522/2-6-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στην Ραφήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 103 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ) 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 2 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 25/07/2020 έως και Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΦιλόΔημος ΙΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Νομός Αττικής Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βούλα: 23-7-2020 Δ/νση Οικονομικών Aρ. Πρωτ.: 24782 Τμήμα Προμηθειών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 79/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 217.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ (2) ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 5 35.000,00 175.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 175.000,00 € Φ.Π.Α. 24%: 42.000,00 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 217.000,00 € Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 79/2020 , την με αρ. Πρωτ. 24527/22-7-2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 31-8-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 4-9-2020. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 24-7-2020 Δευτέρα 10-8-2020 Δευτέρα 31-8-2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 95105 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ CPV 2020 62-7135.001 217.000,00 € 42416210-0 ΣΥΝΟΛΟ 217.000,00 € Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.500.00 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
PrintButton

22-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 4514Γ/17.7.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», (ως καθολικής διαδόχου «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HUDDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099 επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 7009/12-05-2000 σύμβαση στεγαστικού δανείου και της Πρόσθετης Πράξης αυτής, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ’ αριθμόν 18440/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώρηση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν.2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων δια τον κάτωθι εναγόμενο: Αποστολίδη Χρήστο του Παναγιώτη, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγαμέμνωνος αρ.2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της με αριθμό 21266/07-12-2009 (Αριθμός Απογράφου:21188/2009) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 13/07/2020 παραγγελία προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των Ευρώ εκατόν επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και εβδομήντα τριών λεπτών (107.345,73€), από 19/03/2009 μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ χίλια οκτακόσια πέντε (1.825,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α επιταγής , ήτοι από 17/12/2009, γ) Για σύνταξη α' επιταγής Ευρώ πενήντα (50,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 17/12/2009, δ) Για επίδοση α' επιταγής Ευρώ τριάντα πέντε (35,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής , ήτοι από 17/12/2009, ε) Για επίδοση β' επιταγής Ευρώ σαράντα τρία και σαράντα λεπτά (43,40€), (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 18/01/2020 στ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ σαράντα τρία και σαράντα λεπτά (43,40€), (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Η Γενική Δημοπρασιών» και «Ηχώ των Δημοπρασιών». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΣΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:22 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήλθα και επέδωσα προς τoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για λογαριασμό της MYFTARI ENERIDA (ΜΙΦΤΑΡΙ ΕΝΕΡΙΝΤΑ) του FLAMUR (ΦΛΑΜΟΥΡ) πρώην κάτοικο ΙΛΙΟΥ, οδός ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10579/17-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α’) απόγραφο εκτελεστό με αριθμό 15344/2013 της υπ’ αριθμόν 15434/2013 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσει την καθ’ ης να καταβάλει στην άνω Τράπεζα το ποσό των (33.145,86) Ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 03-11-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα επιτόκιο υπερημερίας το οποίο για το δάνειο αυτό ανερχόταν σε 7,870% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998 ακόμη δε και (563,00) Ευρώ για την δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής, με τη συνεχόμενη και από 10-07-2020 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσεται η ως άνω οφειλέτιδα να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα επιταχθέντα προς αυτήν με την από 30-04-2013 συνταχθείσα Α’ επιταγή κονδύλια επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμόν 673/13-06-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Παρασκευόπουλου Δέσποινας και την από 11-10-2018 συνταχθείσα Β’ επιταγή κονδύλια, επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3725Ε/15-10-2018 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Λουκά Γεωργίου και συγκεκριμένα: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο (33.145,86) Ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την οφειλή αυτή τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 03-11-2011 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη (563,00) Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, γ) Για έξοδα έκδοσης αντιγράφου και σύνταξη Α’ επιταγής (2,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, δ) Για δαπάνη επίδοσης της Α’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ε) για κατάθεση αντιγράφου Α’ επιταγής ενώπιον του Αρμοδίου Δικαστηρίου (15,00) Ευρώ, στ) Για δαπάνη επίδοσης της Β’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ζ) για δαπάνη επίδοσης της Γ’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι συνολικά το ποσό των (33.484,86) Ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως από την επίδοση της Γ’ επιταγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η επιταγή οπότε θα προστεθεί το ποσό των (30,00) Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση η οποία δίδεται με την επιταγή. Αντίκλητος, πληρεξούσια και δεκτική καταβολής διορίζεται η Δικηγόρος Αθηνών Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ: 2108221808. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα, 17-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήλθα και επέδωσα προς τoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για λογαριασμό της MYFTARI ENERIDA (ΜΙΦΤΑΡΙ ΕΝΕΡΙΝΤΑ) του FLAMUR (ΦΛΑΜΟΥΡ) πρώην κάτοικο ΙΛΙΟΥ, οδός ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10577/17-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α’) απόγραφο εκτελεστό με αριθμό 15346/2013 της υπ’ αριθμόν 15436/2013 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσει την καθ’ ης να καταβάλει στην άνω Τράπεζα το ποσό των (40.058,09) Ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα επιτόκιο υπερημερίας το οποίο για το δάνειο αυτό ανερχόταν σε 5,270% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998 ακόμη δε και (681,00) Ευρώ για την δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής, με τη συνεχόμενη και από 10-07-2020 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσεται η ως άνω οφειλέτιδα να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα επιταχθέντα προς αυτήν με την από 30-04-2013 συνταχθείσα Α’ επιταγή κονδύλια επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμόν 672/13-06-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Παρασκευόπουλου Δέσποινας και την από 11-10-2018 συνταχθείσα Β’ επιταγή κονδύλια, επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3727Ε/15-10-2018 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Λουκά Γεωργίου και συγκεκριμένα: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο (40.058,09) Ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την οφειλή αυτή τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 02-12-2011 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη (681,00) Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, γ) Για έξοδα έκδοσης αντιγράφου και σύνταξη Α’ επιταγής (2,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, δ) Για δαπάνη επίδοσης της Α’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ε) για κατάθεση αντιγράφου Α’ επιταγής ενώπιον του Αρμοδίου Δικαστηρίου (15,00) Ευρώ, στ) Για δαπάνη επίδοσης της Β’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ζ) για δαπάνη επίδοσης της Γ’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι συνολικά το ποσό των (40.876,09) Ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως από την επίδοση της Γ’ επιταγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η επιταγή οπότε θα προστεθεί το ποσό των (30,00) Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση η οποία δίδεται με την επιταγή. Αντίκλητος, πληρεξούσια και δεκτική καταβολής διορίζεται η Δικηγόρος Αθηνών Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ: 2108221808. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα, 17-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:23 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήλθα και επέδωσα προς τoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για λογαριασμό του MYFTARI SAIMIR (ΜΙΦΤΑΡΙ ΣΑΙΜΙΡ) του NURI (ΝΟΥΡΙ) πρώην κάτοικο ΙΛΙΟΥ, οδός ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10580/17-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α’) απόγραφο εκτελεστό με αριθμό 15344/2013 της υπ’ αριθμόν 15434/2013 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσει τον καθ’ ου να καταβάλει στην άνω Τράπεζα το ποσό των (33.145,86) Ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 03-11-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα επιτόκιο υπερημερίας το οποίο για το δάνειο αυτό ανερχόταν σε 7,870% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998 ακόμη δε και (563,00) Ευρώ για την δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής, με τη συνεχόμενη και από 10-07-2020 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα επιταχθέντα προς αυτόν με την από 30-04-2013 συνταχθείσα Α’ επιταγή κονδύλια επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμόν 674/13-06-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Παρασκευόπουλου Δέσποινας και την από 11-10-2018 συνταχθείσα Β’ επιταγή κονδύλια, επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3724Ε/15-10-2018 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Λουκά Γεωργίου και συγκεκριμένα: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο (33.145,86) Ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την οφειλή αυτή τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 03-11-2011 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη (563,00) Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, γ) Για έξοδα έκδοσης αντιγράφου και σύνταξη Α’ επιταγής (2,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, δ) Για δαπάνη επίδοσης της Α’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ε) για κατάθεση αντιγράφου Α’ επιταγής ενώπιον του Αρμοδίου Δικαστηρίου (15,00) Ευρώ, στ) Για δαπάνη επίδοσης της Β’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ζ) για δαπάνη επίδοσης της Γ’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι συνολικά το ποσό των (33.484,86) Ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως από την επίδοση της Γ’ επιταγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η επιταγή οπότε θα προστεθεί το ποσό των (30,00) Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση η οποία δίδεται με την επιταγή. Αντίκλητος, πληρεξούσια και δεκτική καταβολής διορίζεται η Δικηγόρος Αθηνών Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ: 2108221808. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα, 17-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:21 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήλθα και επέδωσα προς τoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για λογαριασμό του MYFTARI SAIMIR (ΜΙΦΤΑΡΙ ΣΑΙΜΙΡ) του NURI (ΝΟΥΡΙ) πρώην κάτοικο ΙΛΙΟΥ, οδός ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10578/17-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α’) απόγραφο εκτελεστό με αριθμό 15346/2013 της υπ’ αριθμόν 15436/2013 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσει τον καθ’ ου να καταβάλει στην άνω Τράπεζα το ποσό των (40.058,09) Ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα επιτόκιο υπερημερίας το οποίο για το δάνειο αυτό ανερχόταν σε 5,270% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998 ακόμη δε και (681,00) Ευρώ για την δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής, με τη συνεχόμενη και από 10-07-2020 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα επιταχθέντα προς αυτόν με την από 30-04-2013 συνταχθείσα Α’ επιταγή κονδύλια επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμόν 671/13-06-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Παρασκευόπουλου Δέσποινας και την από 11-10-2018 συνταχθείσα Β’ επιταγή κονδύλια, επί της αυτής ως άνω Διαταγής Πληρωμής, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3726Ε/15-10-2018 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Λουκά Γεωργίου και συγκεκριμένα: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο (40.058,09) Ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την οφειλή αυτή τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 02-12-2011 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη (681,00) Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, γ) Για έξοδα έκδοσης αντιγράφου και σύνταξη Α’ επιταγής (2,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της Α’ επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, δ) Για δαπάνη επίδοσης της Α’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ε) για κατάθεση αντιγράφου Α’ επιταγής ενώπιον του Αρμοδίου Δικαστηρίου (15,00) Ευρώ, στ) Για δαπάνη επίδοσης της Β’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ζ) για δαπάνη επίδοσης της Γ’ επιταγής (40,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι συνολικά το ποσό των (40.876,09) Ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως από την επίδοση της Γ’ επιταγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η επιταγή οπότε θα προστεθεί το ποσό των (30,00) Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση η οποία δίδεται με την επιταγή. Αντίκλητος, πληρεξούσια και δεκτική καταβολής διορίζεται η Δικηγόρος Αθηνών Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ: 2108221808. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα, 17-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 201 ΣΤ'/20-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Τουρκαντώνη του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Καισαρείας 5 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 980/13-7-2020 Αποσπάσματος της με αριθμό 979 / 9-7-2020 Κατασχετήριας έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας εμένα του ιδίου δικαστικού επιμελητή κατά του ως άνω οφειλέτη μετά από επίσπευση του Γεώργιου Καλοπήτα του Χρήστου και της Ευαγγελίας κατοίκου Αχαρνών Αττικής οδός Πινδάρου 9. Με το παραπάνω απόσπασμα και της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης θα βγεί σε δημόσιο ηλεκτρονικό αναγκαστικό πλειστηριασμό ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 1718 τμ που βρίσκεται στην Νέα Μάκρη επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 132 και Χαράς και ο πλειστηριασμός αυτού θα γίνει στις 24-2-2021 για ποσό οφειλής 9909,49 € και με τιμή πρώτης προσφοράς 66000€ ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη -Δήμα ή του νόμιμου αναπληρωτή της. Αθήνα 20-7-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ 7761Δ/15-7-2020, 7762Δ/15-7-2020, 7763Δ/15-7-2020, 7764Δ/ 15-7-2020 και 7765Δ/ 15-7-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικ. Επιμελητή Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου ακριβές αντίγραφο της από 16.06.2020 και με αριθμό καταθέσεως 218/2020 Αγωγής Χρησικτησίας του Χασαναλή Τσινγκήρ του Αχμέτ, κατοίκου Ρόδου, στρεφόμενη κατά των αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης 1. Λεϊλά Τσιαλίκ του Ντουρμούς, 2. Μουσερέφ Φεττάχ του Χουσεΐν, 3. Χιαμπάν Τσιγκήρ του Μεχμέτ, 4. Χατζέρ Τσιγκήρ του Μεχμέτ και 5. Κωνσταντίνου Μιχαήλ του Μιχαήλ, η οποία θα συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά την τακτική διαδικασία, με την οποία ο ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή του και να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του οι νόμιμες προϋποθέσεις για την δια χρησικτησίας κτήση της κυριότητας των τμημάτων: Α υπό στοιχεία γωνιών (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1), εκτάσεως 1.207,00 τ.μ. και Β. υπό στοιχεία γωνιών (17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,17) εκτάσεως 478,00 τ.μ. εκ του μείζονος αγρού υπό κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 3, Φύλλο 20, Μερίς 197 γαιών Ρόδου και Φάκελος 476 του Κτηματολογίου Ρόδου, καλούμενοι να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, εντός 130 ημερών από την επόμενη της κατάθεσης της ως άνω αγωγής και να παρασταθούν στη δικάσιμο που θα οριστεί. Ρόδος, 21.07.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 21-07-2019 με την με αρ. 1339Ε΄/21.7.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Βόλου Νεόκλειας Κρατήρα, πληρεξουσίας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων & Πιστώσεων» & δτ «doValue Greece», «πρώην «ΕUROBANK FRS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 7 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & δτ «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» εδρεύουσα στο Μοσχάτο Αττικής (Κύπρου 27& Αρχιμήδους) ΑΦΜ 099755919 ως μη δικαιούχος & μη υπόχρεος διάδικος & ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού «CAIRO No 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY(CAIRO No2) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΝΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» δτ «ΚΙΝΥΡΑΣ ΑΕ», πρώην έδρα στην Αθήνα (Κοντού 20) & ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 999873340, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Χαράλαμπο Μιχαήλ Χαραλάμπους, πρώην κάτοικο Αθηνών (Κοντού 20) &ήδη αγνώστου διαμονής (άρθρο 135 παρ. 1, 134 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ), ακριβές αντίγραφο της με αρ. 5178/20.7.2020 εκθέσεώς μου αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Επιδούσα Δικ. Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ Κωνσταντά αρ. 128 - Βόλος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – -ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας (Ταχ. Δ/νση:34005 Λίμνη Ευβοίας), ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006): Ανακοινώνει την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Ελυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ.23081/10-5-2017 (ΑΔΑ:7ΥΝΓ4653Π8-ΡΩ8) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ενημέρωση του κοινού. Μαντούδι, 25/02/2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας: Τηλέφωνο: 2105381118 Fax: 2105623847 Ημερομηνία: 21/07/2020 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 52964 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, για την Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Κυλικείων και του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με διάρκεια σύμβασής τριών (3) ετών, το ενοίκιο ορίζεται: -Σταθερό μίσθωμα ποσού ύψους: 5.000,00 €, Μηνιαίως και -Σταθερό ποσοστό 5 % επί των Καθαρών Πωλήσεων, Μηνιαίως Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Το μηνιαίο τίμημα της παράτασης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σε ποσοστό ίσο με το 75% της απλής δωδεκάμηνης μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί εκμισθώσεως κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Κωδικός CPV : 70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών. (β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 - 13:00) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,Πέτρου Ράλλη ΚΑΙ Θηβών 250, Αιγάλεω, Τ.Κ.:12244, από τη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Κτίριο Διοίκηση, Τηλ.: 210 5381701-02. Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής www.uniwa.gr. Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ιστότοπο http://et.diaygeia.gov.gr. Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Κυλικείων και του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προς εξυπηρέτηση των φοιτητών καθώς και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Α) Μίσθωση και Εκμετάλλευση των κυλικείων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω που βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στο Αιγάλεω: α) Κεντρικό Κυλικείο β) ΣΤΕΦ - Νότιο Κυλικείο γ) Ζεστή Γωνιά - Μεσαίο 1 Κυλικείο δ) Μικρό Καφέ – Μεσαίο Κυλικείο ε) Σημείο εξυπηρέτησης προσωπικού ΠΑΔΑ Μικρογευμάτων - Γευμάτων, 64 περίπου θέσεων (κατά τις ώρες 12:00 έως 16:00 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με το Μενού του Φοιτητικού Εστιατορίου και την καταβολή αντιτίμου 4€ από τους εξυπηρετούμενους) Β) Μίσθωση και Εκμετάλλευση των κυλικείων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα που βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος επί της οδού Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250: α) Κεντρικό Κυλικείο, στο ισόγειο του Α’ κτιρίου β) Κυλικείο στο κτίριο Δ’ της ΣΔΟ γ) Κυλικείο στο κτίριο Διοίκησης δ) Κυλικείο στο κτίριο Ζ’ Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πέτρου Ράλλη & Θηβών, Αιγάλεω, αίθουσα Συνεδριάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Δημοσιεύσεις Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής www.unιwa.gr . Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ιστότοπο http://et.diaygeia.gov.gr Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στην εφημερίδα «Κοινωνική Πειραιώς» 22-07-2020 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ των Δημοπρασιών » 22-07-2020 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην εφημερίδα «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» 22-07-2020 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27/08/2020, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 03/09/2020, και ώρα 11.00 π.μ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους έως και τις 27-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την Πέμπτη 27/08/2020 και ώρα 11:00 πμ. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 11.00 π.μ., στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω. Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
PrintButton

18-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθμόν 3.606Γ΄/15.06.2020 έκθεση επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Τριπόλεως Δημητρίου Κων/νου Μαστραγγελόπουλου, κατοίκου Μεγαλόπολης Αρκαδίας, Οδός Αγίου Αθανασίου 30 και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Αντωνίου Μίγα, πληρεξούσιου Δικηγόρο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία * ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. * που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 090000045, επέδωσα προς τον κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως Σταύρο Μπονάρο, που κατοικοεδρεύει στην Τρίπολη [ Δικαστικό Μέγαρο – Πλατεία Άρεως ], ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, με αριθμό απογράφου 10/2020 της υπ΄αριθμόν 93/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για τον Παναγιώτη Παπαντωνίου του Ιωάννη, τέως κάτοικο Τ.Κ. Τριποτάμου του Δήμου Μεγαλόπολης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την κάτω από αυτή και από 01.07.2020 παραγγελία προς επίδοση, με επιταγή προς απόδοση ακινήτων, το περιεχόμενο της οποίας έχει ακριβώς επί λέξει: Ό,τι ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας μου Α΄ εκτελεστού απογράφου της υπ΄ αριθμ. 93/2019 αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου, η οποία τυγχάνει αμετάκλητος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Α.Α.Α., σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κώδικα, το οποίο επικυρώνω και παραγγέλω αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να επιδώσει τούτο νομίμως και εμπροθέσμως προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως, κατοικοεδρεύοντα εν Τριπόλει, δια τον Παναγιώτη Παπαντωνίου του Ιωάννη, τέως κάτοικο Τ.Κ. Τριποτάμου Δήμου Μεγαλοπόλεως νομού Αρκαδίας και ήδη αγνώστου διαμονής ο οποίος ανεγνωρίσθη αποκλειστικός νομέας και κάτοχος κατά ποσοστό 100% (εκατό επί τοις εκατό) των κατωτέρω ακινήτων, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 36/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και ειδικώτερα: α) Οικοπέδου εμβαδού 2.729,61 τ.μ., μετά της εν αυτώ περιφράξεως και δικτυωτού με πασσάλους και δένδρων που κείται εντός οικισμού (τέως Κοινότητας Τριποτάμου) του Δήμου Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, έχει αριθμό στοιχείου 54, και περιγράφεται τούτο ως και τα επ΄ αυτού επικείμενα (περίφραξη και δικτυωτού με πασσάλους και δένδρα) εις το συνημμένο εις το παρόν, κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, που αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης επιταγής και συνορεύει με ιδιοκτησίες: Κουκουφίκα Ανδριάννας, Κουκουφίκα Γρηγόριου, δημοτικό δρόμο, συνιδιοκτησία Καλογεροπούλου Φωτεινής και Λαλιώτη Δήμητρας και δημοτικό δρόμο. β) Οικοπέδου εμβαδού 3.314,90 τ.μ., μετά της εν αυτώ περιφράξεως, πηγαδίου και δένδρων που κείται εντός οικισμού (τέως Κοινότητας Τριποτάμου) του Δήμου Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, έχει αριθμό στοιχείου 60, και περιγράφεται τούτο ως και τα επ΄ αυτού επικείμενα (περίφραξη, πηγάδι και δένδρα) εις το συνημμένο εις το παρόν, κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, που αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης επιταγής και συνορεύει με ιδιοκτησίες: Παπαντωνίου Παναγιώτη, Ρούπα Βασιλείου, με δημοτικό δρόμο, συνιδιοκτησία Βανικιώτη Ιωάννας, Βανικιώτη Δήμητρας, Βανικιώτη Αικατερίνης και Μαραγκοπούλου Αγγελικής και με ιδιοκτησία Μανιάτη Κων/νου. γ) Αγρού αρδευομένου εκτάσεως 2.606,06 τ.μ., μετά του εν αυτώ πηγαδίου και δένδρων που κείται εντός της κτηματικής περιφερείας τέως Κοινότητας Τριποτάμου του Δήμου Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, έχει αριθμό κτηματοτεμαχίου 329 και α/α 30 και περιγράφεται τούτο ως και το επ΄ αυτού πηγάδι και δένδρα, εις το συνημμένο εις το παρόν, κτηματολογικό πίνακα, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης επιταγής και συνορεύει με ιδιοκτησίες: Ρούπα Βασιλείου, με άλλες ιδιοκτησίες Παπαντωνίου Αντωνίου και με δρόμο. δ) Οικοπέδου εμβαδού 3.835,38 τ.μ., μετά της εν αυτώ επικειμένων και δένδρων που κείται εντός οικισμού (τέως Κοινότητας Τριποτάμου) του Δήμου Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, έχει αριθμό στοιχείου 64, και περιγράφεται τούτο ως και τα επ΄ αυτού επικείμενα και δένδρα εις το συνημμένο εις το παρόν, κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, που αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης επιταγής και συνορεύει με: συνιδιοκτησία Δημόπουλου Γεωργίου και Δημόπουλου Δημοσθένη, ιδιοκτησία Μίντζια Βασιλικής και Μίντζια Χριστίνας, Παπαντωνίου Αντωνίου και με δημοτικό δρόμο. Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσομενον όπως συμμορφωθεί με το διατακτικό της προαναφερθείσης αποφάσεως 93/2019 του Εφετείου Ναυπλίου, δια της οποίας διετάχθη η αποβολή τούτου από τα προαναφερθέντα ακίνητα κατά τα ανήκοντα εις αυτόν ποσοστά και αποδώσει ταύτα κατά νομή και κατοχή προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., άλλως θα αναγκασθή προς τούτο δι αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος του. Αντίκλητο η επισπεύδουσα Δ.Ε.Η. Α.Ε. ορίζει το δικηγόρο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως, κ. Αντώνιο – Δημήτριο Μίγα του Ιωάννου και της Ελισσάβετ, με Α.Μ. 28, κάτοικο Τριπόλεως, επί της οδού Πλ. Νέας Δημοτικής Αγοράς και Θ. Δεληγιάννη 16. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα, στις εφημερίδες « Ηχώ των Δημοπρασιών» και « Καθημερινά Νέα» Μεγαλόπολη 15.07.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 8037-Η΄ της 17-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης δικογράφου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τον αγνώστου διαμονής Toni (Τονι) -Nikolov (Νικολοφ) Kostov (Κόστοφ) του Nikola (Νικoλα) και της Nedelia (Νεντέλια), πρώην κάτοικο Σίνδου Θεσσαλονίκης (Π. Μελά και Γωνία Όχι) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από το υπ’ αριθμ. 2.260/18.04.2013 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 8.277/17.04.2013 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα Γιουρομπάνκ Εργκαζίας Ανώνυμη Εταιρία) και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», με αριθμό Γ.E.ΜΗ 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα κατά αυτού, με την παραπόδας σε αυτήν και από 22-06-2020 παραγγελία για επίδοση με επιταγή προς πληρωμή της ήδη επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας ( άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019-Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020)» την οποία επιταγή υπέγραψε η Δικηγόρος Κατερίνης κ. Ιφιγένεια Μονοκρούσου και με την οποία επιταγή προς πληρωμή ο καθ’ ου για να λάβει γνώση και επιτάσσεται να καταβάλλει τα παρακάτω αναλυτικά ποσά: 1. Ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (99.821,39), έντοκα, από την 1-12-2012, επομένη του κλεισίματος του δανειακού λογαριασμού (30-11-2012), με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, που υπερβαίνει κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο και εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις εξοφλήσεως, 2. Δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (2.096,00) ευρώ για δικαστική δαπάνη που επιδικάστηκε, 3.Πενήντα (50) ευρώ για αμοιβή και έξοδα επίδοσης δικαστικού επιμελητή και 4. Εξήντα δύο (62,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για αμοιβή σύνταξης της παρούσας επιταγής, δηλαδή συνολικά ποσό εκατόν δύο χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (102.029,39) έντοκα, για μεν το ποσό των 99.821,39 ευρώ από την 1-12-2012, με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας κατά τα ανωτέρω, για δε το ποσό των ευρώ 2.208,00, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν σε βάρος του και τριάντα (30) για σύνταξη παραγγελίας εκτέλεσης. Αντίκλητό μου και δεκτικό καταβολής διορίζω στη Θεσσαλονίκη τον Πέτρο Σ. Βελλίδη, δικηγόρο, κάτοικο Θεσσα- λονίκης (Δωδεκανήσου 22) και στην Κατερίνη την υπογράφουσα δικηγόρο. Με την παρούσα δίδεται εντολή στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να συγκοινοποιήσει στον καθ’ ου: α. Την υπ’ αριθμ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστα- σίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/ 07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελού-μενη») και β. Την υπ’ αρ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση δια της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η με αριθμό πρωτοκόλλου 31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προ- στασίας Καταναλωτή/Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της Επωφελούμενης, νεοσυστα θείσας εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και Ε΄ αυτού. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 532275 ΔΙΑΦΟΡΑ Α.Π. 66045 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Αγία Σοφία Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων συντάσσεται με τη Δήλωση της UNESCO για την Αγία Σοφία / UNESCO statement on Hagia Sophia, Istanbul (https://en.unesco.org/news/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul), που επισημαίνει την παραβίαση των κανόνων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972. Ζητάμε την παρέμβαση των διεθνών θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν την κοινότητα των Αρχιτεκτόνων (UIA, CAE, UMAR), έτσι ώστε η αντίδραση να είναι καθολική και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενάντια στη βεβήλωση ενός μνημείου, ενός Αρχιτεκτονικού αριστουργήματος, εγγεγραμμένου στη Λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που επιχειρείται να καταστεί λάφυρο πολιτικής αντιπαράθεσης, αναμοχλεύοντας θρησκευτικές και ιδεολογικές αξίες για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων, δημιουργώντας νέες περιπέτειες στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο. Αθήνα 16 Ιουλίου 2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση : Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας : 47200 Πληροφορίες : Ε. Κωστή Τηλέφωνο : 2681360325 Fax : 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ.112 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αρ. πρωτ. 35643/835/19-6-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, κυρώθηκε η 1/2016 Πράξης αναλογισμού υποχρεώσεων, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας, ιδιοκτησιών επί των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 02,05,09,56,74,93,113,112,111,97,86,78,79,84,81,68,66,47,48 και 41. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α. (ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση της ή την Ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή αφού έλαβε γνώση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η υπηρεσία θα προβεί στην διαδικασία μεταγραφής της στο Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας. Κομπότι, 15-7-2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ Περίληψη δικογράφου Με τις υπ' αρίθμ. 4648Ζ&4649Ζ εκθέσεις επίδοσεώς μου, με εντολή που μου δόθηκε από την δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννα Λακαφώση πληρεξούσια του Αβραάμ Χριστοδούλου του Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Περικλέους αρ. 1 και προσωρινά διαμένοντος στην Α διασπορά 116 ΠΜ Καλαμάκι Αχαΐας, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίστοιχα για τους α) Έλενα Κουτάντζη του Γεωργίου πρώην κατοίκου Βάρκιζας Αττικής, οδός Δράμας αρ.15 και ήδη αγνώστου διαμονής και β) Παύλο Κατσαμάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 7Α άλλως Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγ. Πάντων αρ .16 άλλως Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ.Τρικούπη αρ.70 άλλως Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 4 άλλως Λεγραινών Σουνίου Αττικής θέση 65° χλμ και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7334 / 2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική) προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15/07/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣ. ΛΕΡΑΚΗΣ Α.Μ.Δ.Σ.Α 72260 Περίληψη έκθεσης επίδοσης Με την υπ' αριθμ.5368Γ/17-7-20 έκθεση επιδόσεώς μου,δικ. επιμ. Περιφερείας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτ. Αθηνών Θωμά Χρ.Παπαγιαννόπουλου και μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Άννας Γεωργιάδη, πληρεξουσίας του Νικολάου Χρήστου του Ιωάννη,κατ. Αθηνών, Ευπαλίνου 1, ΑΦΜ 056198472, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ασημίνα Δημουλά του Κων/νου, κατοίκου πρώην Μελισσίων Αττικής, Δαβάκη 8 και νυν αγνώστου διαμονής την από 20-05-2020 ΑΓΩΓΗ που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ζητά να γίνει δεκτή στο αιτητικό της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει ευρώ 4.200,00 για αποζημίωση χρήσης μηνών Νοεμβρίου 2018 έως Οκτώβριο 2029 με το νόμιμο τόκο από της επομένης της λήξης της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της παρούσης αγωγής και ευρώ 524,69 με το νόμιμο τόκο από 4-11-2019 άλλως από την επίδοση της παρούσης μέχρι εξοφλήσεως και συνολικά ευρώ 4.724,69.Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Στο έγγραφο υπάρχουν α) η από 02-06-2020 πράξη κατάθεσης με ΓΑΚ 2245/20 - ΕΑΚ 32/2020 β) η από 02-06-2020 πράξη ορισμού συζήτησης που ορίζεται ημερομηνία συζήτησης στις 08-10-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 πινάκιο ΕΡ-Μ-Π με αριθμός 2. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλείται η ανω αναφερόμενη εναγόμενη, να παραστεί στη συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 17 -7-2020
PrintButton

16-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την με αριθμό 3915/10-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Χαράλαμπου Κοττικιά, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η με αριθμό κατάθεσης 2477/53/22-6-2020 αγωγή της Μαρίας χήρας Γεωργίου Τουρνάκη, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αρ. 11, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στη διεύθυνση αυτή, κατά των 1. Ελένης χήρας Ανδρέα Λιβά το γένος Σάββα Ιωακειμίδη, κατοίκου Πατρών, οδός Αρόης αρ. 10, πάροδος 2 και 2. Βασιλικής Λιβά του Κων/νου, πρώην κατοίκου Πατρών, οδός Αιόλου αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία αγωγή πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Ακροατήριο Α) κατά την διαδικασία διαφορών συνιδιοκτητών - άρθρο 14 παρ. 1, περ. γ΄ ΚΠολΔ, στις 24-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 (αρ. πιν. 18) και με την οποία η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενες με προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Δικαστηρίου, να καταβάλουν κατά τον λόγο των μεριδίων τους επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών τους, τις αναλογούσες στις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες τους κοινόχρηστες δαπάνες, συνολικού ποσού 2.543,45€ (δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), νομιμοτόκως, από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την εξόφλησή τους, καθώς και να καταδικαστούν αυτές στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Αθήνα,15-7-2020. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Γ. Βάππας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την δεκάτη Πέμπτη (15) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30πμ, η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΥΦΑΝΤΗ, κάτοικος Καρπενησίου, τηλ. 2237025383, ως αρμοδία επί της εκτελέσεως, τη εγγράφω παραγγελία του Δικηγόρου Σωτηρίου Αθανασίου, ως πληρεξουσίου του Ευάγγελου Παπαστεργιόπουλου του Θωμά, κάτοικο Κεφαλοχωρίου Ημαθίας με ΑΦΜ:004487112 (επισπεύδοντα) μετέβην και επέδωσα τα κάτωθι έγγραφα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό της Παρασκευής Πλιάτσικα του Ευαγγέλου και της Σπυριδούλας, πρώην κατοίκου Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης,1ον χλμ και ήδη αγνώστου διαμονής (οφειλέτιδας). Ητοι: διά της υπ αριθμ.10197/15.7.2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επέδωσα ακριβές αντίγραφον της υπ αριθμ. 412/15-7-2020 εκθέσεώς μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, διά της οποίας δυνάμει του β΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 2934/29.7.2009 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας,της με αριθμ. 1529Ε/8.01.2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Χρήστου Ιωαν. Αμανατίδη, δια της οποίας επεδόθη επιταγή προς πληρωμή, και της από 28.02.2020 εντολής προς εκτέλεσιν που μου εδόθη από τον άνω Δικηγόρο,κατέσχον αναγκαστικά,και διά το ποσό των (59.598,56 €) την ακίνητον περιουσία της άνω οφειλέτιδας, ήτοι: 1)Ενα οικόπεδο με ερειπωμένη οικία που βρίσκεται εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Σταύλων της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου, Νομού Ευρυτανίας, άρτιο και οικοδομήσιμο και με επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσεως, το μεν οικόπεδο (147,00)τ.μ ή δε οικία (41,00)τ.μ. Φαίνεται και περιγράφεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο με ημερομηνία 14.8.1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρήστου Φούντα και συνορεύει γύρω:Βόρεια με ιδιοκτησία Σπύρου Φούντα και Αθανασίου Χαρμαντζή, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Αθανασίου Χαρμαντζή και νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο. Σύμφωνα με το ημερομηνία 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μωϋσή Μπερμπερή που είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 24.574/2008 συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου έχει έκταση 147,00τ.μ. και συνορεύει γύρω βόρεια με δημοτικό δρόμο, νότια με ιδιοκτησία Ειρήνης Πλιάτσικα και Αθανασίου Χαρμαντζή, ανατολικά με ιδιοκτησία Αθανασίου Χαρμαντζή και δυτικά με ιδιοκτησία Ειρήνης Πλιάτσικα. Κατά την επιβολή της κατάσχεσης σήμερα, διαπιστώθηκαν από μένα τα εξής: Πρόκειται για το οικόπεδο όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, το οποίο είναι επικλινές και εντός αυτού υπήρχε ερειπωμένη οικία επιφανείας 41,00τ.μ. η οποία σήμερα είναι κατεδαφισμένη. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η τιμή του ποσού των (2.200,00) ευρώ. 2) Ενα οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Σταύλων της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου, Νομού Ευρυτανίας, κατά τον τίτλο κτήσεως άρτιο και οικοδομήσιμο και με επιφάνεια (232,00)τ.μ. Φαίνεται και περιγράφεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο με ημερομηνία 25.8.1988 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βαγγέλη Κολτσίδα και συνορεύει γύρω: βόρεια με ιδιοκτησία Ιωάννη Χαρμαντζή, νότια με ιδιοκτησία Νικολάου Πλιάτσικα, ανατολικά με κοινόχρηστο δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Αποστόλου Σερμοντζέλη. Σύμφωνα με το ημερομηνία 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μωϋσή Μπερμπερή που είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 24.574/2008 συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου το άνω οικόπεδο έχει έκταση 227,62 τ.μ. και συνορεύει γύρω βόρεια με ιδιοκτησία Σερμεντζέλη Κωνσταντίνου, νότια με ιδιοκτησία Ειρήνης Πλιάτσικα, ανατολικά με δημοτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Χαρμαντζή Ιωάννη. Κατά την επιβολή της κατάσχεσης σήμερα, διαπιστώθηκαν από μένα τα εξής: Πρόκειται για το οικόπεδο όπως αυτό περιγράφεται,εντός του οποίου υφίσταται ισόγεια κατοικία με επιφάνεια περίπου (65,00) τ.μ., η οποία είναι τυπικής κατασκευής, με ξύλινη στέγη με κεραμικά κεραμίδια, εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου. Η άνω οικία κατασκευάστηκε δυνάμει της με αριθμό 5/1998 οικοδομικής άδειας. Το οικόπεδο είναι περιφραγμένο με χαμηλό τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος, υπεράνω του οποίου υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα. Είναι διαμορφωμένο με πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και φυτεύσεις. Τιμή πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των (39.000,00) ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το με το με αριθμό 14057/6.8.1998 συμβόλαιο (γονική παροχή) του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρπενησίου στον Τόμο 117 και αριθμό 32. Η παραπάνω κατασχεθείσα ακίνητη περιουσία, είχε μεταβιβασθεί στην Παρασκευή συ. Νικολάου Φυτιλή, το γένος Σίτα,με το υπ’αριθμ. 24.574/25.1.2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρπενησίου στον τόμο 124 και αριθμό 201, πλήν όμως ακυρώθηκε (διαρρήχθηκε) με τις υπ’αριθμόν 34/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και την υπ’αριθμόν 57/2014 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Λαμίας, οι οποίες καταχωρήθησαν στο περιθώριο των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου στον Τόμο 124 και αριθμό 201 στις 27.11.2019. Η ως άνω περιγραφόμενη αναγκαστικώς κατασχεθείσα ακίνητη περιουσία θα εκτεθεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.eauction.gr, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λαμίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΓΚΑ-ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ, κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου αριθμ. 23, τηλέφωνο 2231023233, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ΑΦΜ:045433950, ή ενώπιον του κάθε νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματός της, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00πμ έως ώρα 14:00μμ της ίδιας ημέρας. Ο πλειστηριασμός θα γίνει προς είσπραξη του ποσού που επεβλήθη η κατάσχεση και αναφέρεται παραπάνω, με τιμή πρώτης προσφοράς που επίσης αναφέρεται παραπάνω. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην άνω κατασχετήριο έκθεσή μου εν συνδυασμώ προς τους λοιπούς σχετικούς νόμους και διατάξεις του Κ. Πολ. Δικον.. Για να λάβει γνώση η Παρασκευή Πλιάτσικα του Ευαγγέλου και της Σπυριδούλας, πρώην κατοίκου Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης,1ον χλμ και ήδη αγνώστου διαμονής για τις νόμιμες συνέπειες. Καρπενήσι 15.07.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Σταυρούλα Κ. Αυφαντή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.631Β΄/15-07-2020 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Δ. Ψαρομπά, κατοίκου Αθηνών (Λάμπρου Κατσώνη, αρ. 40), επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον DOMINIK SPORNY του Christian και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.: 153306491, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 08/07/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 966 ΚΠολΔ), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου, αρ. 27 και Αρχιμήδους, με Α.Φ.Μ.: 099755919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του δευτέρου, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και προς την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, Συμβολαιογράφο Φαρρών Ευγενία Πανουτσακοπούλου, που κατοικοεδρεύει στην Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και με την οποία ζητά να γίνουν δεκτά: 1) η ως άνω αίτηση, 2) να ορισθεί τιμή πρώτης προσφοράς για το περιγραφόμενο κατασχεθέν ακίνητο, ήτοι μια αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα με τα στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α-1) του πρώτου (α) πάνω από το ισόγειο ορόφου της οικοδομής στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η με στοιχεία «ΡΟ ΤΡΙΑ (Ρ-3) ανοιχτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ), το ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (33.680,00), 3) να διαταχθεί να γίνει νέος πλειστηριασμός του στο ιστορικό της αίτησης περιγραφόμενου ακινήτου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της εκδοθησομένης αποφάσεως επί της ως άνω αίτησής στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, 4) να διαταχθεί η επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων και 5) να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Μετά το τέλος αυτής, υπάρχει η με Αριθμό 43/2020 – ΠΡ.Α/7α Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης, του αρμοδίου Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, για κατάθεσή της από τον Δικηγόρο Λεωνίδα Παγανό, στις 08/07/2020. Στη συνέχεια, υπάρχει η από 08/07/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της Προέδρου του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Ιωάννας Ξυλιά, σύμφωνα με την οποία για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίζεται ως τόπος το Κατάστημα του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και χρόνος η 19/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κωνσταντίνα Δ. Ψαρομπά Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αγωγής Όπως προκύπτει από την με αρ. 4736.Β/10-07-2020 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη εντολή του δικηγόρου Ιωαννίνων Ευάγγελου Σταμουλάκη, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, α/α κα. Ελευθερία Κυριακού, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Σιχλιμίρη του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής, με επίσπευση των: 1) Γεώργιου Σιχλιμίρη του Βασιλείου και της Πανάγιως και 2) Ανδρονίκης, συζ. Γεώργιου Σιχλιμίρη το γένος Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Ντούλια, αμφοτέρων κατοίκων Ιωαννίνων, οδός Μαρίκας Κοτοπούλη 125, ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (με αριθμ. 436/2020 πράξης κατάθεσης) που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Με την οποία ζητάνε: Να γίνει αυτή δεκτή. Να αναγνωριστεί ότι οι συσταθείσες με τα στο ιστορικό υπ’ αρ. 2713/19-07-1988, 2714/19-07-1988 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ευθύμιου Παπαγεωργίου και υπ αρ. 15803/27-03-1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κ. Κιτνη, γονικές παροχές αποτελούν δωρεές διότι υπερβαίνουν το μέτρο που επιβάλουν οι περιστάσεις και έχουν νομιμως ανακληθεί λόγω βαρέως παραπτώματος του εναγόμενου δωρεοδόχου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μεταβιβάσει στον 1ο από αυτούς ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής του υπογείου και της μελλοντικής δόμησης και ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας των Ι-1 και Β-1 διαμερισμάτων, επί οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη 125 στα Ιωάννινα, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο δικόγραφο της αγωγής και στην 2η από αυτούς ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής του υπογείου και της μελλοντικής δόμησης και 50% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας των Ι-1 και Β-1 διαμερισμάτων, επί οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη 125 στα Ιωάννινα, καθώς και ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Ζαγορίου 13 στα Ιωάννινα, όπως ειδικότερα στην παραπάνω αγωγή περιγράφονται και σε περίπτωση άρνησής του να καταδικασθεί σε δήλωση βούλησης προς τούτο θεωρουμένου ότι επήλθε η μεταβίβαση αυτή από της τελεσιδικίας της αποφάσεως που θα τον υποχρεώνει κατά την διάταξη του άρθρου 949 Κ.Πολ.Δ. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την επισήμανση, επιπλέον, των υποχρεώσεων εκ των άρθρων 215 § 2 εδ. α και 237 § 1 και 2 του Κ.Πολ.Δ. Ιωάννινα 13-7-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σκούφιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 350/2019 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» που έδρευε στα Πετράλωνα (Δήμος Αθηναίων) Αττικής και ήδη αποφασίστηκε και επικυρώθηκε με την ως άνω διαταγή η μεταφορά της έδρας του στο δημοτικό διαμέρισμα Γουριώτισσας του δήμου Αγρινίου και το οποίο εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 2 σύμφωνα με το από 15-6-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 16/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΟΥΡΑΝΙΑ Γ. ΚΟΝΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3087/15-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνστατίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστάθιο Σκουρόπουλο, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πλαστήρα, αρ. 107, με ΑΦΜ 068294630 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 1119/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγομένο να καταβάλει στην ενάγουσα: το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 5103,67 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 6/ Επιβάλλει την δικαστική δαπάνη της ενάγουσας σε βάρος του εναγόμενου που ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 28/02/2014 σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, τα εξής ποσά: 1/ Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 5.103,67 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλόμενου κεφαλαίου από την 14-10-2009 μέχρι σήμερα 4.138,88 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 350 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 314,40 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ, και συνολικά δέκα χιλιάδες έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (10.006,95 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 13.02.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7425/13-7-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Δημάρκου Ελένης μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Χαρακτινιώτης και Συνεργάτες» που ενεργεί ως πληρεξούσια της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΗ του Ιακώβου πρώην κάτοικος Χανίων επί της οδού Παρθενίου Κελαιδή αρθμ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, την από 29-6-2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) που έχει κατατεθεί στην γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με Γενικό αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου-41512/2020 και Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 5261/2020 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την παρά πόδα αυτής και ταυτόχρονη πράξη της Γραμματέας κ. Κορρέ Καλλιόπης που ορίζει η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό 100 ήμερες από την κατάθεση της παρούσας αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής., προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στην διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Χανιά, στις 13-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 9.30 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Βεατρίκης – Μαρίας Αγγελάκη, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανωνύμου τραπεζιτικής εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4819Ζ/15-7-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Καλλιόπης συζύγου Γεωργίου Καρδάκου, το γένος Κομνηνού και Αναστασίας Μουφλουζέλη, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ηρούς αρ. 31 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11.03.2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή – Να υποχρεωθεί η εναγομένη, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της προύσης, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των €66.921,26, πλέον τόκων από την επομένη του κλεισίματος των λογαριασμών, ήτοι από 21.8.2012 υπολογιζομένων με το νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθ φορά μέχρι την εξόφληση, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσες και της υπ’ αριθ. 2393/15/30-07-1996 ΠΔΤΕ, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά ρητό όρο της σύμβασης και την διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 μέχρι την εξόφληση, άλλως και όλως επικουρικώς από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως – Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και – Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική γενικά δαπάνη της ενάγουσας και την αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 24-06-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αγωγή – Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο: Ενοχικό της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 37919/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4733/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15-7-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΒΕΑΤΡΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Με επίσπευση της ‘’ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’’, που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου 86 και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 14-07-2020, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για τους πρώην κατοίκους Ορφανίου Ν. Καβάλας και νυν αγνώστου διαμονής, 1. Στέφανο Ορφανίδη του Χρήστου και της Γεωργίας-Μπριγκιτ και 2. Γεώργιο Ορφανίδη του Χρήστου και της Γεωργίας-Μπριγκιτ, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ 590/2020 (αριθμός α’ εκτελεστού απογράφου 15/2020) Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτων της Ιφιγένειας Μπαξεβανάκη, Συμβολαιογράφου Θάσου, κατοίκου Λιμένα Θάσου Ν. Καβάλας, ακριβές αντίγραφο του από 18-11-2019 πιστοποιητικού μεταγραφής της Μεταγραφοφύλακα Παγγαίου Χαρίκλειας Τσακμακίδου, με σχετική κλήση για απόδοση της νομής-κατοχης-χρησης των ακινήτων, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καβάλα,15-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Τηλ. 251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 13/13–07–2020 Διάταξης του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου αναγνωρίστηκε το αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ» με έδρα τον Δήμο Ιλίου Αττικής και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα και έχει ως σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της Σκοποβολής κατά κλάδους άθλησης στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου, πήλινου στόχου και πρακτικής σκοποβολής. Διατάσσονται οι νόμιμες δημοσιεύσεις και η καταχώρηση του εγκριθέντος καταστατικού του Σωματείου στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΟΥΛΤΣΗΣ Α.Μ./ΔΣΑ 11319
PrintButton

25-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατόπιν εντολής μου επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών η με αριθμό 347/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου τακτικής διαδικασίας για τους Μιχαήλ Λοπού του Ιωάννη, Γεώργιο Λοπού του Ιωάννη, Ελένη χήρα Ιωάννη Λοπού, πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι απέκτησε την κυριότητα δια χρησικτησίας αγρού έκτασης 2480 τμ με στοιχεία τόμος 4 γαιών Πεβεράνιο Ρόδου, φύλλο 94, μερίδα 393 και φάκελος 393 νομικής φύσης ήδη μουλκ η ενάγουσα Μαρούλη- Σιλιανή Λοπού του Εμμανουήλ. Εκθέσεις επιδόσεως : 11478, 11477, 11476/8.7.2020 Χριστίνας Καραμάριου/ Εφετείου Δωδεκανήσου. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ. 2830Δ /29-10-2019 έκθεση επίδοσής μου , με παραγγελία του Δικηγόρου Ιωάννη Γκιούσα ως πληρεξούσιας Ελισάβετ συζ Trakli (Τρακλ) Dzneladze (Τζενελάτζε) θυγ. Γίουρι, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ 15 ΑΦΜ 162456675 ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Trakli (Τρακλ) Dzneladze (Τζενελάτζε) του Εντναρ πρώην Μοσχάτου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ 15 και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 10-10 -2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ' αυτ απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ' αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 88865 /2020 και ΕΑΚ 7858 /2019 πράξη της Γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2) η από 15-10-2020 πράξη της γραμματέας που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αριθμός Πιν Α4 (ΜΟΝ) /33 ακροατήριο, με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της. Να κηρυχθεί λυμένος ο υφιστάμενος πολιτικός γάμος που τελέστηκε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στις 10-11-2015. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ. αριθ. 4.737 βιβλ. Δ΄ 23-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, ( 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 ) και με επίσπευση του Αναστασίου Βερβιτσιώτη του Δημητρίου και της Σεβαστιανής, στρατιωτικού ε.α. κάτοικο Ηρώων Πολυτεχνίου 9 Μιντιόγλι Πατρών, προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτού λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η Νικολίτσα Κορίκη του Σωκράτη και της Ελπίδας, κάτοικο τελευταίας γνωστής κατοικίας Βίστωνας Μακράδων Κέρκυρας και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο του υπ. αριθ. 51/2020 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ. αριθ. 82/2014 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, μετά παρά πόδας ατής και από 14-7-2020 επιταγής προς εκτέλεση, απόδοσης εδαφικής λωρίδας 25,09 τ.μ. έναντι αποζημιώσεως και του υπ. αριθ. 2.610/30-6-2020 σχετικού γραμματίου παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, για να λάβει η καθής το ποσό των 317,85 ευρώ Κέρκυρα 24-7-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Βραδής Κέρκυρα Μαντζάρου 18 Τηλ. 6974758007 Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 537832 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 43257/2308/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ 19012234828 και με: Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση μικροκυματικών κατόπτρων- MICROWAVE LINKS» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 3 (Κέντρα εκπομπής- Αναμεταδότες τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου) Β) θέση έργου: οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, στη θέση ‘’ΟΡΝΕΟ’’, στο Δήμο Αχαρνών, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: FORTHNET MEDIA Α.Ε. Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 27/07/20- 4/09/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 27/07/20- 4/09/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 24-07-20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦ ΚΩ Δ/νση: Μητροπόλεως 1 Τ.Κ.: 85300 Tηλ: 2242022436 Πληρ: Διαχ/στής Σακκήογλου Ισμαήλ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vakoufko.gr ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Κ Ο Ι Ν.: κ. Γερακιός Παντελής Κυβερνητικός Επίτροπος του Βακούφ Κω Αρ. Πρωτ: 115 ΘΕΜΑ: Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, 1. Δυνάμει της με αριθμό 12/1-7-2020, θέμα 4ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 15 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω. 2. Η μίσθωση των αγροκτημάτων θα γίνει με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω. 3. Η δημοπρασία θα γίνει στις 10-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. 4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για μία τετραετία. 5. Τα αγροκτήματα μισθώνονται για αγροτική χρήση. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της κανονικής διακήρυξης παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, Μητροπόλεως 1 και στο τηλέφωνο 22420 22436. Κως,24-7-2020 Η Πρόεδρος ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ ΕΛΒΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 19896 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων». Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 297/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’αριθμ. 46/2020 Απόφασης Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία η δεύτερη διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. • Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 24/07/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑ: 65ΝΡΟΡΡ2-Η9Μ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια 60.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (500 φύλλων), CPV: 30197643-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 175.584,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.08.2020 έως και 08.08.2020 και ώρα 23:59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 και έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 210Γ, αρμόδια υπάλληλος κα Καρούντζου Αριστέα, τηλ.: 2103353775. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/13-07-2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 01-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ, ως κάτωθι: Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 1 1 103 20 2 5 512 13,5 3 5 513 14 4 5 517 8,2 5 5 519 8,7 6 5 525 9,5 7 5 526 16 8 5 527 14 9 6 616 8,5 10 6 617 8,2 11 6 618 15,5 12 6 619 8,7 13 6 620 13,6 14 6 621 12 15 6 622 9 16 6 625 9,5 17 6 626 16 18 6 627 14 19 6 628 16 20 6 629 17 21 8 801 12,5 22 8 802 31 23 8 811 14,5 24 8 812 13,5 25 8 813 14 26 8 815 12,5 27 8 817 8,2 28 8 826 16 29 8 827 14 30 8 828 16 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των €5/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 01-09-2020 και ώρα 09:00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/ news / contests / και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 210-3675286-7. Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Δντής ΜΤΑ
PrintButton

23-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 53/3097/2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 07.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Μποτίνη του Αθανασίου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αρ.21, με Α.Φ.Μ. 037633695, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5760/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Ερμού αρ.12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 22-06-2020 Αγωγής του Παναγιώτη Μποτίνη Κατά της Παρασκευής Παπαντωνίου του Σωτηρίου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, Ερμού αρ.12, με Α.Φ.Μ. 043916130, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Η ως άνω Κλήση φέρει ΓΑΚ : 3097/29.06.2020 και ΕΑΚ : 53/29.06.2020 στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση του, καθώς και η με αριθμό κατάθεσης 5115/61/2019 Αγωγή του καθ' ολοκληρίαν. Να προσδιοριστεί, εκ νέου, τόπος και χρόνος συζήτησης της ως άνω αγωγής του. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Σύμφωνα με την από 29.05.2020 πράξη της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 24η/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΠΙΝΑΚΙΟ : ΕΡ-Μ-Π, ΑΡΙΘΜΟΣ : 8. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να προσέλθει και να παραστεί κατά τη συζήτηση, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της uε αριθuό κατάθεσης 61/5115/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 07.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Μποτίνη του Αθανασίου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αρ.21, με Α.Φ.Μ. 037633695, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 5758/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Ερμού αρ.12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 10-05-2019 Αγωγής του Παναγιώτη Μποτίνη Κατά της Παρασκευής Παπαντωνίου του Σωτηρίου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, Ερμού αρ.12, με Α.Φ.Μ. 043916130, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ: 5115/20.05.2019 και ΕΑΚ: 61/20.05.2019 στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλλει το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ενενήντα δύο Ευρώ και 0,90 λεπτών (6.092,90 Ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την πλήρη εξόφληση, ως προς τα οφειλόμενα μηνιαία μισθώματα, άλλως και όλως επικουρικώς, με τον νόμιμο τόκο επιδικίας ως προς τα οφειλόμενα μηνιαία μισθώματα, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (5.620) Ευρώ, από την έκδοση της παρούσας και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, ενώ, εν γένει, για το οφειλόμενο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και 0,90 λεπτών (472,90 Ευρώ), με το νόμιμο τόκο επιδικίας, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Σύμφωνα με την από 20.05.2019 πράξη της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ημερομηνία δικασίμου ορίστηκε η 17η/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΠΙΝΑΚΙΟ : ΕΡ-Μ-Π, ΑΡΙΘΜΟΣ : 9. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογεγραμμένος, Κωνσταντίνος Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δικαστικός Επιμελητής στην περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων, με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, οδός Λάκκας Σουλίου αριθ. 14 Κάτω Νεοχωρόπουλο, μετά από επίσπευση του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, τέρμα Λ. Μακρυγιάννη, νόμιμα εκπροσωπούμενο, Α.Φ.Μ. 998980227, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 1.012/26-6-2020 Έκθεσής μου Δικαστικής Μεσεγγύησης Ακινήτου και απογραφής κινητών, ΚΑΤΑ της καθ' ης Αικατερίνης ΤΣΙΓΚΑ του Αθανασίου, πρώην κάτοικου Ιωαννίνων, Πατριάρχου Αθηναγόρα και Περραιβού 3 (πρώην Νικολίδη 3) και σήμερα κατά άλλη αρίθμηση αριθμός 31, για να λάβει η καθ' ης γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω έκθεσή μου Δικαστικής Μεσεγγύησης Ακινήτου και απογραφής κινητών, τέθηκε υπό την Δικαστική Μεσεγγύηση του κ. Βασίλειου Παπανικολάου του Χρήστου, Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του επισπεύδοντος Ν.Π.ΔΔ, μια διώροφη οικία, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και α' όροφο, εμβαδού 78,57 τ.μ. σε κάθε όροφο, κτισμένη σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 173,38 τ.μ., που βρίσκεται στα Ιωάννινα, επί της οδού Πατρ. Αθηναγόρα και Περραιβού 3 (πρώην Νικολίδη 3) και σήμερα κατά άλλη αρίθμηση αριθμός 31, μετά των κινητών πραγμάτων που ανευρέθηκαν εντός αυτού του ακινήτου, που κατέλειπε η αποβιώσασα στις 8/8/2007 Ελένη Τσίγκα του Ευαγγέλου και της Λουκίας, κάτοικος εν ζωή Ιωαννίνων. Ιωάννινα 22 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την εικοστή του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα, η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ, κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Λαμίας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο <> που εδρεύει στη Κοινότητα Κιλελέρ, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του ομωνύμου Καλλικρατειου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο 6ον χλμ της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ:094101413, δια της υπ’αριθ:10202/20.07.2020 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Δημητρίου Μητρογιάννη του Σωκράτη, πρώην κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46 με ΑΦΜ:066800269,, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <> και ήδη αγνώστου διαμονής. Ακριβές αvτίγραφo της από 01.06.2020 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου Μητρογιάννη του Σωκράτη, κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <> με Α.Γ/.Ε.ΜΗ. 0677032030000, που εδρεύει ως άνω και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την στο ιστορικό της παρούσας αγωγής αναφερόμενης αιτίας να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (31.780,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 01.07.2018 επομένη της αποχώρησης του από το Ξενοδοχείο, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. Να κυρηχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την Κ.Πολ.Δ. 176..Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει:Α) η από 14.07.2020 και αριθ.ΠΔ8/2020έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ Σταυρούλας Κουτρούμπα, πoυ απoδεικvύει τηv κατάθεσή της Β)Πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας Ευρυτανίας κ. Ειρήνης Καραγιαννάκη πoυ γράφτηκε στo τμήμα - πιv. -2- αιθ. κτιρ. και oρίζει δικάσιμo στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας στις 09.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης (30) ημέρες πριν την συζήτηση. Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση ο Δημήτριος Μητρογιάννης του Σωκράτη, πρώην κάτοικος Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46 με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <>, και ήδη αγνώστου διαμονής, για τις νόμιμες συνέπειες, ο οποίος καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 22.7.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11604/20-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΠΕΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, πρώην κάτοικο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Αγ. Παρασκευή, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 190/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική – Ν. 4335/2015), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 28/01/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 22/07/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11602/20-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARGISON B.J. & ΣΙΑ ΕΕ», με δ.τ. «RESORT TIME GREECE», που έδρευε στη Ρόδο, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-06-2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία: Περιουσιακές Διαφορές, Αντικείμενο: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Υπ-Αντικείμενο: Μισθώματα, Κατ. Εγγράφου: Κλήση μετά από ματαίωση, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Παρασκευή 19/06/2020 15:04, ΓΑΚ 30054/2020, ΑΚΔ 884/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την δικηγόρο Κάσσαρη Κωνσταντίνα και αφορά ΓΑΚ: 100837/2019 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 4, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα: Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 13/01/2021, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 22/7/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη Με την υπ’ αριθμ. 213/15.07.2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε νόμιμα η σύσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "Πηγή Ζωής", που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε το από 21.05.2020 Καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 18 Άρθρα. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος Ελένη Π. Πλαστήρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4168Δ΄/15-07-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας Μαρίας χήρας Ιωάννη Πλάτση το γένος Κωνσταντίνου Γιαμαρά, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Χάριστη Κουτσούρη του Εμμανουήλ, πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής η υπ’ αριθμ. 399/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της ενάγουσας τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία του παρακάτω επιδίκου ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και συγκεκριμένα: Αγρός επιφανείας 750 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών Μασσάρων, φύλλο 40, μερίδα 790 και φάκελος 5806 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 22-07-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α 151 27 Μελίσσια Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 8040438 Πληροφορίες: Σκλήρης Φώτιος Τηλ: 213 2050027 ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 11239 Αρ. Σχεδίου 3336 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από της κοινοποιήσεως της παρούσης, θα εκτίθεται προς γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημαρχείο Πεντέλης στα Μελίσσια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, που αφορά την «Αρχική Απόφαση για Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ 121 στην Καλλιθέα της ΔΚ Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος». Οι τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις θα γίνονται δεκτές κατά αυτό το διάστημα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, ευρίσκεται στο Δήμο, ενώ είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω304ΩΞ3-Α4Π. Το παρόν θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και να επιδοθεί σε όσους αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κτηματολογικό πίνακα με δικαστικό επιμελητή. Μελίσσια: 7 Ιουλίου 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
PrintButton

21-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ. 100809-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 171/18-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4). 1. Της Μαρίας Φουκαράκη του Μιλτιάδου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165001). 2. Της Μαρίνας Κασαπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165002). 3.Του Εμμανουήλ Κλεισαρχάκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165003). 4. Της Μαρίας Βεληβασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 5. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Ελευθερίου κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 6. Του Ιωάννη Κολιαλουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165005). 7. Του Γρηγορίου Πενταράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165006, 165007, 165143, 165158, 165162). 8. Του Δήμου Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ., 165009165011, 165051, 165122). 9. Του Πολύδωρα Παρλαμά (αρ. ιδ. 165010). 10. Του Εμμανουήλ Καλυκάση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165012). 11. Του Νικολάου Σκυβαλάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165013). 12. Του Γεωργίου Τρουλάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165014). 13. Του Ιωάννη Δανελάκη του Δημητρίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165015). 14. Του Εμμανουήλ Φουκαράκη του Ιωάννη, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165016). 15. Του Μιχαήλ Φανουριάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165017). 16. Του Νικολάου Κλεισαρχάκη του Αριστείδου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165018, 165118). 17. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Δράμας 11 (αρ. ιδ. 165019). 18. Του Αποστόλου Αποστολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165020). 19. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165021, 165044). 20. Του Κωνσταντίνου Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165022). 21. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Ζαχαρία, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165023). 22. Της Ελευθερίας Ξεξάκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αρχιμήδους 77 (αρ. ιδ. 165024, 165043). 23. Της Δήμητρας Βινιχάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165025). 24. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165026). 25. Του Ελευθερίου Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165027, 165040). 26. Της Μαρίας Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών 14 (αρ. ιδ. 165028). 27. Της Μπελιβάνη Βασιλικής του Ιωάννη, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 28. Του Γεωργίου Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 29. Του Ιωάννη Βισκαδούρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Επιμενίδου 49 (αρ. ιδ. 165029). 30. Της Μαρίας Σισώη του Ιωάννη, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165030). 31. Του Τηλέμαχου Πενταράκη του Περικλέους, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165031). 32. Της Στυλιανής Χατζάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165032). 33. Της Μαρίας Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ειρήνης 54, (αρ. ιδ. 165033, 165036). 34. Της Ευαγγελίας Γαλανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Ερυθρού Σταυρού 25 (αρ. ιδ. 165034, 165037). 35. Του Ζαχαρία Κουρουπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165035,165045). 36. Της Ελένης Καμπουράκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165038). 37. Του Εμμανουήλ Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Αλικαρνασσού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Διδούς 28 (αρ. ιδ. 165039). 38. Της Ελένης – Άννας Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165041). 39. Της Γεωργίας Γιαλλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαννίκου 54 (αρ. ιδ. 165042). 40. Του Γεωργίου Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165046). 41. Του Ιωάννη Λαρετζάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165047). 42. Της Ιωάννας Παπαγιαννάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165048). 43. Της Μαρίας Μαυροειδή του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165049). 44. Του Ιωάννη Τραπιέρη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165050). 45. Του Αναστασίου Μπατουράκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165052). 46. Του Ιωάννη Καλλικάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165053). 47.Του Γεωργίου Ασπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 147 (αρ. ιδ. 165054). 48. Του Εμμανουήλ Παρλαμά του Μιχαήλ, κατοίκου Μοχού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165055). 49. Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165056). 50. Του Ζαχαρία Μπλαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165057). 51. Του Εμμανουήλ Λαρετζάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165058). 52. Του Μιχαήλ Γιαλυτάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165059). 53. Της Παρασκευής Δανελάκη του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Φιλονιοδού 20 (αρ. ιδ. 165060). 54. Της Μαρίας Τσαπάκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαρκανώνη 19 (αρ. ιδ. 165061). 55. Του Γεωργίου Γιαννιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165062). 56. Της Ελπινίκης Λαρετζάκη του Χρήστου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165063). 57. Του Κωνσταντίνου Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165064). 58. Της Αικατερίνης Κωτή του Εμμανουήλ, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165065). 59. Του Λουκά Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165066). 60. Της Μαρίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 61. Της Ευδοκίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 62. Της Αρτέμιδος Χαραλαμπάκη του Σάββα, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165068). 63. Του Μιχαήλ Βασιλάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165069). 64. Του Θεοδώρου Θέμελη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165070). 65. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165071). 66.Του Εμμανουήλ Χαραλαμπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165072). 67. Της Ελένης Κατσιγιάννη του Μύρωνα, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165073). 68. Του Νικολάου Παπαδάκη του Δημητρίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165074). 69. Του Κωνσταντίνου Παπανικόλα του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165075). 70. Του Γεωργίου Αναστασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165076). 71. Του Γεωργίου Φιλιππάκη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165077). 72. Του Εμμανουήλ Αγαπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165078). 73. Του Γεωργίου Μουντράκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165079). 74. Του Κωνσταντίνου Μουντράκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 75. Της Ειρήνης Μουντράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 76. Του Χρήστου Χριστοφά του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165081). 77. Του Γεωργίου Γαλαθιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165082). 78. Του Γεωργίου Μουντράκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165084). 79. Του Αναστασίου Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 80. Του Ιωάννη Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 81. Του Αντωνίου Αποστολάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165086, 165121). 82. Του Κωνσταντίνου Καλουτσάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165087). 83. Του Ιωάννη Τσαπάκη του Δαυΐδ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αντ. Πετεινάκη 26 (αρ. ιδ. 165088). 84. Της Πελαγίας Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 85. Του Δαυΐδ Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 86. Της Μαρίας Παρλαμά του Αντωνίου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελ. Βενιζέλου 114 (αρ. ιδ. 165090). 87. Του Ιωάννη Μαστοράκη του Ματθαίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165091). 88. Του Αντωνίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165092). 89. Του Νικολάου Μαρινάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165093). 90. Του Νικολάου Τραπιέρη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165094, 165132). 91. Του Σπυρίδωνος Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 92. Του Γεωργίου Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Διαβαϊδέ Καστελίου Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 93. Του Εμμανουήλ Ζωγραφάκη του Σταύρου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165096,165159). 94. Του Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165097). 95. Του Γεωργίου Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165098, 165117). 96. Του Εμμανουήλ Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165099,165117). 97. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Στεφάνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165100,165117). 98. Του Δημητρίου Παπουτσάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165101). 99. Του Αντωνίου Ροδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165102). 100. Του Κοσμά Βασιλειάδη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165103). 101. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165104). 102. Της Ελένης Μενεξή του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165105). 103. Της Μαριάνας Αποστολάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μακεδονίας (αρ. ιδ. 165105). 104. Της Μαρίνας Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Γαζίου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαντώς Μαυρογένους 100 (αρ. ιδ. 165106). 105. Της Μαρίας Καστρινάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 106. Του Ιωάννη Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 107. Του Γεωργίου Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165108). 108. Της Μαρίνας Εργαζάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 165160). 109. Του Αγγέλου Μουντράκη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 110. Της Αικατερίνης Σκλάβου του Σπυρίδωνος κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 111. Της Κοντάκη Γαρυφαλλιάς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 1651160). 112. Του Φάνη Βιτσαξάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165110). 113. Της Κυριακής Χατζηβασίλη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165111). 114. Του Στυλιανού Βασιλείου του Βασιλείου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 115. Της Κατσαράκη Μαρίας του Βασιλείου, κατοίκου Παναγιάς Πεδιάδος Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 116. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165114, 165115, 165125). 117. Του Κωνσταντίνου Λουλακή του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165116). 118. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165117). 119. Του Γεωργίου Παπαδομανωλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165119). 120. Της Μαρίας Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αναγεννήσεως 23 (αρ. ιδ. 165120). 121. Του Γεωργίου Κασσαβέτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165123). 123. Του Εμμανουήλ Καρβουνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165124). 124. Του Νικολάου Στοιβαχτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165126). 125. Της Ελένης Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165127). 126. Του Αντωνίου Πολυμενάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165128). 127. Του Κωνσταντίνου Βλαστού του Μιχαήλ, κατοίκου Μαλίων Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165129). 128. Του Γεωργίου Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165130). 129. Της Σοφίας Φιλιππάκη του Χαρίδημου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165131). 130. Του Δημητρίου Χασαπάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165133). 131. Του Γεωργίου Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165134). 132. Του Γεωργίου Σαββάκη του Σωκράτους, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 133. Της Ειρήνης Σαββάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 134. Του Νικολάου Αναστασάκη του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165136). 135. Του Ρούσσου Σηφάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165137). 136. Της Μαρίνας Μαραγκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165138). 136. Της Μάρθας Πελεκίδου του Νικολάου, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165139). 137. Του Νικολάου Πελεκίδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165140). 138. Του Παναγιώτη Φιλιππάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165141). 139. Της Ελένης Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αμαλιάδος 17 (αρ. ιδ. 165144). 140. Της Ευαγγελίας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Ραγκαβή 63 (αρ. ιδ. 165144). 141. Της Όλγας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κω Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, οδός Σ. Ζερβού (αρ. ιδ. 165144). 142. Του Εμμανουήλ Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αριστείδου 7 (αρ. ιδ. 165144). 143. Της Μαρίας Μουντράκη του Ζαχαρία, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165145). 144. Του Νικολάου Καρπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165146, 165157). 145. Του Φώτιου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 146. Του Δημητρίου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Τ.Κ.70014 Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 147. Του Αντωνίου Κούρκουλου του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165148,165156, 165161). 147. Της Μαρίας Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αφών Παπαδάκη 6 (αρ. ιδ. 165149). 148. Του Δημητρίου Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Λυσίππου 11 (αρ. ιδ. 165150). 149. Της Μαρίνας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λιμένος Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165151). 150. Της Μαρίας Αρβανιτάκη του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Στυλιανού Γεωργίου (αρ. ιδ. 165152). 151. Του Εμμανουήλ Σκυβαλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165153). 152. Της Μαρίας Δεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165154). 153. Του ΄Αγγελου Μηλάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165155). ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 452/14.08.2019 Αίτησή του Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 73, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Χερσονήσου (Λιμένα Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής, Γουρνών) του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, ζητά να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτησιών μετά των επικειμένων τους, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 102.663,19 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόμβου των τοπικών οδών και της οδού σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή της Χερσονήσου με κωδικό τμήματος 17 (Σ1) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ-09.1, ΚΤ-09.2 και ΚΤ-09.3 και στον αντίστοιχο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα με κωδικό εγγράφου 171650 και Α/Α εγγράφου 1/1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2313/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6Λ4Ψ465ΧΘΞ-Γ8Π). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών που θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στον οικείο κτηματολογικό πίνακα φέρονται οι καθ΄ών η παρούσα αίτηση είτε ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες είτε ως εγείροντες δικαιώματα σε ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. Η ως άνω αίτηση ασκείται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, ήτοι μετά την έκδοση της με αριθ. 238/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθ. κατ. 445/2019 Ειδική Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των ανωτέρω εικαζομένων δικαιούχων και παρασχέθηκε σε αυτό η άδεια να πραγματοποιήσει εργασίες στις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες, υποχρεώνοντας το πριν την κατάληψη να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 90% της αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους καθώς και μέρος της δικαστικής δαπάνης. Με την αίτησή του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο ζητά να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των πιο πάνω απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιών και των επικειμένων τους, όπως αυτή προκύπτει από την από τον μήνα Μάιο Ιούλιο 2019 με αριθ. Φ.26-1/Κ-10Α/28-05-2019 Έκθεση Εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης Ορκωτής εκτιμήτριας των απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιλων Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α. Για τις εδαφικές εκτάσεις: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 165001 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 87,60 32,34 € 002 165002 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 218,90 32,34 € 003 165003 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 187,80 32,34 € 004 165004 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,60 38,59 005 165005 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,90 9,98 € 006 165006 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,00 32,34 € 007 165007 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 377,30 32,34 € 008 165008 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 347,70 32,34 € 009 165009 ΧΕΡΣΟ 209,10 29,11 € 010 165010 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,30 32,34 € 011 165011 ΧΕΡΣΟ 257,40 29,11 € 012 165012 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 605,60 30,87 € 013 165013 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 211,50 32,34 € 014 165014 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 214,10 13,86 015 165015 ΧΕΡΣΟ 384,30 29,11 € 016 165016 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 573,90 40,43 € 017 165017 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 185,20 11,09 € 018 165018 ΧΕΡΣΟ 708,30 29,11 € 019 165019 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1081,40 40,43 € 020 165020 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 610,10 8,87 € 021 165021 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 477,20 8,87 € 022 165022 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 630,10 8,47 € 023 165023 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 3764,70 14,40 € 024 165024 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1013,10 40,43 € 025 165025 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 223,50 38,40 € 026 165026 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 38,40 € 027 165027 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 218,30 11,09 € 028 165028 ΧΕΡΣΟ 727,90 7,98 € 029 165029 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 635,90 11,09 € 030 165030 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1334,60 8,87 € 031 165031 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 634,30 11,09 € 032 165032 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 783,90 32,34 € 033 165033 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 657,00 40,43 € 034 165034 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 446,90 11,09 € 035 165035 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 921,30 11,09 € 036 165036 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕ 1074,40 11,09 € 037 165037 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 416,70 11,09 € 038 165038 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 828,90 8,87 € 039 165039 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 426,00 11,09 € 040 165040 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 717,60 11,09 € 041 165041 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 755,90 11,09 € 042 165042 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 752,10 11,09 € 043 165043 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 415,80 11,09 € 044 165044 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 494,40 8,87 € 045 165045 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 37,60 11,09 € 046 165046 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 102,40 30,87 € 047 165047 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 239,80 32,34 € 048 165048 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 661,70 32,34 € 049 165049 ΧΕΡΣΟ 692,20 29,11 € 050 165050 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1847,40 32,34 € 051 165051 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 842,20 32,34 € 052 165052 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 280,80 40,43 € 053 165053 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3630,40 8,06 € 054 165054 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 2162,00 9,58 € 055 165055 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,90 13,89 € 056 165056 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 32,60 15,14 € 057 165057 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 434,00 11,64 € 058 165058 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1586,70 10,58 € 059 165059 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 885,90 10,58 € 060 165060 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 509,90 13,89 € 061 165061 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 422,30 13,89 € 062 165062 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 385,40 11,64 € 063 165063 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 335,50 11,64 € 064 165064 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 864,00 11,64 € 065 165065 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,40 13,89 € 066 165066 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 640,50 13,89 € 067 165067 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 598,10 11,64 € 068 165068 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 305,80 11,64 € 069 165069 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 308,10 13,62 € 070 165070 ΧΕΡΣΟ 153,30 13,62 € 071 165071 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 300,60 11,64 € 072 165072 ΧΕΡΣΟ 346,60 13,62 € 073 165073 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 699,80 13,89 € 074 165074 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 411,60 11,11 € 075 165075 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 62,60 11,64 € 076 165076 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 395,00 8,87 € 077 165077 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 291,80 12,57 € 078 165078 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 120,60 11,64 € 079 165079 ΧΕΡΣΟ 230,30 7,98 € 080 165080 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 83,40 14,55 € 081 165081 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 61,60 14,45 € 082 165082 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 725,40 15,12 € 083 165083 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 553,30 8,06 € 084 165084 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 221,80 10,08 € 085 165085 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 32,00 15,12 € 086 165086 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 756,70 23,94 € 087 165087 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 870,20 15,12 € 088 165088 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 238,40 14,55 € 089 165089 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 265,90 13,89 € 090 165090 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 118,90 14,55 € 091 165091 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 354,20 11,11 € 092 165092 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 402,70 15,14 € 093 165093 ΧΕΡΣΟ 944,30 16,67 € 094 165094 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,20 25,23 € 095 165095 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 72,60 25,23 € 096 165096 ΧΕΡΣΟ 525,70 22,70 € 097 165097 ΧΕΡΣΟ 63,30 22,70 € 098 165098 ΧΕΡΣΟ 38,20 22,70 € 099 165099 ΧΕΡΣΟ 43,40 22,70 € 100 165100 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 84,00 19,40 € 101 165101 ΧΕΡΣΟ 96,70 22,70 € 102 165102 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 36,50 19,40 € 103 165103 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,80 19,40 € 104 165104 ΧΕΡΣΟ 154,90 21,67 € 105 165105 ΧΕΡΣΟ 21,30 17,46 € 106 165106 ΧΕΡΣΟ 67,70 17,46 € 107 165107 ΧΕΡΣΟ 44,80 21,67 € 108 165108 ΧΕΡΣΟ 39,30 22,70 € 109 165109 ΧΕΡΣΟ 147,80 22,70 € 110 165110 ΧΕΡΣΟ 8,00 22,70 € 111 165111 ΧΕΡΣΟ 40,50 17,46 € 112 165112 ΧΕΡΣΟ 112,60 22,70 € 113 165113 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,80 18,52 € 114 165114 ΧΕΡΣΟ 180,10 16,59 € 115 165115 ΧΕΡΣΟ 85,90 17,46 € 116 165116 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 18,10 18,52 € 117 165117 ΧΕΡΣΟ 393,50 17,46 € 118 165118 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 689,70 23,04 € 119 165119 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 282,40 18,48 € 120 165120 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 593,50 19,40 € 121 165121 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 288,50 18,52 € 122 165122 ΧΕΡΣΟ 383,50 29,11 € 123 165123 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 213,80 32,34 € 124 165124 ΧΕΡΣΟ 670,20 29,11 € 125 165125 ΧΕΡΣΟ 551,20 37,84 € 126 165126 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 469,00 32,34 € 127 165127 ΧΕΡΣΟ 461,60 29,11 € 128 165128 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 389,20 32,34 € 129 165129 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 706,80 11,64 € 130 165130 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 110,30 8,43 € 131 165131 ΧΕΡΣΟ 638,30 29,11 € 132 165132 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1012,40 32,34 € 133 165133 ΧΕΡΣΟ 1391,70 29,11 € 134 165134 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1157,20 32,34 € 135 165135 ΧΕΡΣΟ 230,80 27,65 € 136 165136 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2903,70 25,20 € 137 165137 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1375,10 25,20 € 138 165138 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 652,10 10,58 € 139 165139 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1515,00 24,08 € 140 165140 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1473,10 18,52 € 141 165141 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 383,70 18,52 € 142 165142 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,60 0,79 € 143 165143 ΧΕΡΣΟ 272,40 12,64 € 144 165144 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1682,40 19,40 € 145 165145 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 813,30 24,26 € 146 165146 ΧΕΡΣΟ 992,40 7,62 € 147 165147 ΧΕΡΣΟ 90,80 7,62 € 148 165148 ΧΕΡΣΟ 326,30 17,46 € 149 165149 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 474,10 0,88 € 150 165150 ΧΕΡΣΟ 63,60 12,70 € 151 165151 ΧΕΡΣΟ 699,50 22,68 € 152 165152 ΧΕΡΣΟ 873,40 16,67 € 153 165153 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 368,80 11,06 € 154 165154 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 155 165155 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 156 165156 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4470,80 0,80 € 157 165157 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 396,80 0,79 € 158 165158 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1371,00 0,79 € 159 165159 ΔΑΣΟΣ 23,60 0,79 € 160 165160 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € 161 165161 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,58 € 162 165162 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € Β. Για τα επικείμενα: α. Λοιπά επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (2,00Χ4,00Χ1,50) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ6,00Χ1,60) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (4,00Χ4,00Χ1,20) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (5,00Χ4,00Χ1,00) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (11,60Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (12,0Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (21,75Χ0,2Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (22,00Χ0,3Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (29,60Χ0,4Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (33,00Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (40,00Χ2,0Χ0,3) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (50,4Χ0,4Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (52,80Χ0,3Χ0,2) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (55,30Χ0,80Χ0,2 ) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (6,45Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (18,40Χ0,3Χ0,4) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (25,00Χ0,3Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 150,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (32,00Χ0,3Χ0,5) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 150,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΕ Μ2 ΠΟΛΥ ΚΑΛH ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 20,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΚΑΚΗ 15,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,30μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 26,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,50μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 30,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ0,60) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 2,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,0) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 5,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,20) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,80) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ2,00) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (7,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1260,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 6,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,8 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,0 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 12,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 16,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,8 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 18,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 18,00 β. Δένδρα – Φυτά ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 150,00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΡΟΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 110,00 ΣΥΚΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κατόχων, η οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει στο όνομά τους, υπό τον όρο της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2282/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012). Να διαταχθεί η μέχρι την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 30% της αποζημίωσης που θα παρακατατεθεί σύμφωνα με την εκδοθησόμενη απόφαση για τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, άλλως, να υποχρεωθούν οι καθ΄ων σε προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ίσης με το 30% της προσωρινής αποζημίωσης που θα καθοριστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 172 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17-01-2018. Να καθοριστεί η δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 130 του ν. 4070/2012, με το οποίο προβλέπεται ότι όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995, η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου των δικαιούχων της αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με αριθ. πιν. 73 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου -1ος όροφος), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Χερσονήσου (Λιμένα Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής και Γουρνών), στην περιοχή του οποίου βρίσκονται οι απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 13 Ιουλίου 2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ Τηλ. 2810 289228 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.878Ζ' / 25.6.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΡΑΙΜΗΣ του Παναγιώτη κάτοικος Πειραιά [ΑΦΜ. 028162176], επέδωσε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτ. Πειραιά για τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΚΙΔΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Αθηνάς, αρ. 108 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμό 36/13.5.2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Νικαίας. Στο διατακτικό της αναγνωρίζεται πως ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος του σκάφους μάρκας RIO 650, μήκους 6,5 μέτρων με όνομα ΚΟΥΛΗΣ, αρ. Λεμβολογίου ΛΠ 7427 Ε και πρώτη νηολόγηση 7.6.1991 καθώς και δύο εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, και ειδικότερα μάρκας VOLVO HP 130 με αριθμό κατασκευής ΑΟ 318-2203114647 και μάρκας JOHNSON 12 HP. Τον καταδικάζει επίσης στη δικαστική δαπάνη ύψους 180,00 €. Πειραιάς, 20-7-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 7 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 31 ΤΗΛ. 210 4127933-4 Α.Φ.Μ. 042443520-Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, (Αγ.Κων/νου,αρ.7) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.039Z’ / 8.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΚΕΜΠΙ του Χαϊντάρ, κάτοικος Πειραιά με ΑΦΜ. 123289859/Α’ Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ) επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ANDRIAN SHKEBI του Αγκρόν, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Φραγκιαδών, αρ. 75) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 6.5.2020 Αίτησης της πρώτης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Εκούσια Δικαιοδοσία) με αριθμό κατάθεσης 3314/1628/4.6.2020 και ημερομηνία δικασίμου την 20.1.2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, με αριθμό πινακίου Εκ.Μον-λούς Λοιπά Αντικείμενα 1, στην αίθουσα 218 Β’ όροφος του Πρωτοδικείου Πειραιά. Αιτητικό της αίτησης να αναγνωρισθεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η υπ’ αριθμ. 1117/18.2.2019 απόφαση του δικαστηρίου της Δυτικής Περιφέρειας Τιράνων Αλβανίας με την οποία λύθηκε ο γάμος της με τον Αντριάν Σκέμπι που τελέσθηκε στις 7.10.1994 και η οποία κατέστη αμετάκλητη στις 15.4.2019. Πειραιάς, 20-7-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 7 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 31 ΤΗΛ. 210 4127933-4 Α.ΦΜ. 042443520 - Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ Με την υπ’ αριθ. 394/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας Δικαστού της πτώχευσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕ», εγκρίθηκε η εκποίηση των κινητών – βιβλίων της πτωχής, ήτοι συνολικά 49.366 βιβλίων διαφόρων ειδών (λογοτεχνικά, ιστορικά, ταξιδιωτικά, σχολικά κ.α.), σε συνολική τιμή εκτίμησης 204.299,60 € και τιμή Α΄ προσφοράς 136.199,73 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση περιλήψεως αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 πμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Αθήνα, 8-7-2020 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 46, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-8217320 / 6942525484 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.- Ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Μυτιλήνης, κ. Εμμανουήλ Αρμενάκα, ως πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Βασιλείου Ζησόπουλου του Χρήστου, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, και δυνάμει της με αριθμό 11 .538 Β'/16-07-2020 έκθεσής μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, για την Μπίργκιτ (Birgit) Βινέκε (Vineke) του Χένιγκ (Hennig), αγνώστου διαμονής, ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 41/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, (Τακτική Διαδικασία), αναφερομένων και διατασσομένων τα εις αυτήν. - Μυτιλήνη 16/07/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ (οδός Μητροπόλεως αριθμός 4 - Μυτιλήνη τηλ. 6937603475) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4690Ζ'/17-07-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμ . 199/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (τακτική Διαδικασία), του εφεσιβλήτου-ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥΦΑ.Ε.» με Α.Φ.Μ . 096066819-Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα, δια την οφειλέτιδα, Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας, φαρμακοποιό (ΑΦΜ 131250941-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής), πρώην κάτοικο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (οδός Μ. Μπότσαρη 26) και ήδη αγνώστου διαμονής, εταίρο της τελούσας υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4691Ζ'/17-07-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ' αριθμ. 33/2020 α' απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμ. 199/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (τακτική Διαδικασία) μετά της από 17-07-2020 επιταγής δια την οφειλέτιδα, Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας, φαρμακοποιό (ΑΦΜ 131250941-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής), πρώην κάτοικο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (οδός Μ. Μπότσαρη 26) και ήδη αγνώστου διαμονής, εταίρο της τελούσας υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, του επιτάσσοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 096066819-Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει ως παρακάτω: Ό,τι ακριβές νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο από το υπ' αριθμ 33/2020 α' απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 199/2020 απόφασης του Μονομελοuς Εφετείου Θράκης Τακτική Διαδικασία του εφεσιβλήτου - ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Εβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 096066819 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (2° χλμ. Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας) και εκπροσωπείται νόμιμα, που έχω εις χείρας μου και επικυρώνω, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις εκκαλούσες - εναγόμενες 1) την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ», η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή, εκπροσωπείται νόμιμα λύθηκε και τελεί υπό εκκαθάριση, 2) την Σουζάνα Χόη- Καταροπούλου, κάτοικο Κομοτηνής, ομόρρυθμη εταίρο, εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της πρώτης των καθ' ων εταιρείας και 3) τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης δια την Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας φαρμακοποιού με Α.Φ.Μ.:131250941 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, πρώην κατοίκου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 26 και ήδη αγvώστου διαμονής ομόρρυθμη εταίρο της πρώτης των καθ' ων εταιρείας, κατά των οποίων στρέφεται η απόφαση, επιτασσόμενους να καταβάλλουν αμέσως έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας τα στην παρούσα επιταγή αναφερόμενα χρηματικά ποσά και προς γvώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες: Επειδή έχει προκοινοποιηθεί δυνάμει α) της υπ' αριθμ 3818Ζ'/13.01.2020 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη, β) της υπ' αριθμ 3819Ζ'/13.01.2020 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη και γ) της υπ' αριθμ. 3779Ζ'/09.01.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 14042 φύλλο της εφημερίδας ΗΧΩ των Δημοπρασιών εφημερίδα Αθηνών την 11.01.2020 και στο υπ' αριθμ. 14720 φύλλο της Εφημερίδας Ο ΧΡΟΝΟΣ εφημερίδα της Κομοτηνής την 11.01.2020, ακριβές νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ' αριθμ. 129/2019 α' απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 84/2019 αποφάσεως (αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής ΤΜ125/2017) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης τακτική διαδικασία, που δημοσιεύτηκε στην Κομοτηvή στις 30-08-2019, η οποία μεταξύ άλλων κήρυσσε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 25.000 €, μαζί με την με ημερομηνία 07.01.2020 γραπτή παραγγελία για επίδοση επιταγή προς πληρωμή του προσωρινώς εκτελεστού που είχε ως κατωτέρω: «Ο,τι ακριβές νομίμως επικυρωμένο αντίyραφο από το' υπ' αριθμ 129/2019 α' απόγραφο εκτελεστό για την προσωρινά εκτελεστή διάταξη της υπ' αριθμ. 84/2019 απόφασης (αριθμός έκθ. κατάθεσης αγωyής ΤΜ125/2017) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης Τακτική Διαδικασία του ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 096066819 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στο 2° χλμ. Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας και εκπροσωπεiται νόμιμα, που έχω εις χείρας μου και επικυρώνω, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής με την ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου παραyγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τους εναγομένους α) την εδρεύουσα στην Κομοτηvή εταιρεία - φαρμακείο με την επωνυμiα «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΈΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τηv Σουζάνα Χόη Καταροπούλου, η οποία λύθηκε και βρίσκεται σε εκκαθάριση, δυνάμει του με ημεpομηvίσ 13-6-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας - φαρμακείου με την επωνυμία «Μονωπpόσωπη Χόη - Καταροπούλου Σουζάνα και ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 999729606, β) την Σουζάνα Χόη Καταροπούλου του Φωτiου και της Σωτηρίας με Α.Φ.Μ.: 023398090 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, κατοίκου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ.26 ομόρρυθμη εταίρο, εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της πρώτης των εναγομένων εταιρείας και γ) στον Εισαyγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης δια την Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας φαρμακοποιού με Α.Φ.Μ.: 131250941 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, πρώην κατοίκου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης επi της οδού Μ. Μπότσαρη αp. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής ομόρρυθμη εταίρο της πρώτης εvαγόμενης, κατά των οποίων στρέφεται η αποφάση, επιτασσόμενους να καταβάλλουν αμέσως έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον τα στην παρούσα επιταγή αναφερόμενα χρηματικά ποσά και προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Α- Για προκοινοποιηθείσα επιταγή δυνάμει α) της υπ' αριθμ 36332'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη, β) της υπ' αριθμ. 3634Ζ'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη και γ) της υπ' αριθμ. 5537Β'/22.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικεiο Ροδόπης Δημητρίου Σανιδά, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο 14013 της εφημερίδας ΗΧΩ των Δημοπρασιών εφημερίδα Αθηνών την 27.11.2019 και στο φύλλο 14692 της Εφημερίδας Ο ΧΡΟΝΟΣ εφημερίδα της Κομοτηνής την 27.11.2019 το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (25.270,40€), Β- Για επίδοση της παρούσας προς τους καθ' ων το ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (130,20 €), Γ- Για σύνταξη παρούσας επιταγής μετά συμβουλής και επιμελείας υποθέσεως το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €). Ήτοι συνολικά καλείται να καταβάλουν αμέσως έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών (25.410,60 €) έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση. Σε περίπτωση άρνησης της καταβολής θα εξαναγκασθεί η πληρωμή με αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα προστεθούν 100 ΕΥΡΩ για την προς τον δικαστικό επιμελητή διδομένη εντολή... Αλεξανδρούπολη, 07.01.2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος... » για την οποία ουδέν μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από τους υπόχρεους οφειλέτες, όπως αυτοί αναφέρονται ως ανωτέρω στην παρούσα και Επειδή η υπ' αριθμ. 199/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης Τακτική Διαδικασία, η οποία δημοσιεύτηκε την 15.06.2020 υποχρεώνει μεταξύ άλλων τις εναγόμενες να καταβάλλουν εις ολόκληρον στον ενάγοντα-εφεσίβλητο το συνολικό ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (78.826,54€) με το νόμιμο τόκο από τη λήξη κάθε συναλλαγματικής. Στο επιδικασθέν ποσό του κεφαλαίου που επιδικάστηκε συμπεριλαμβάνεται το ποσό που κηρύχθηκε δυνάμει της πρωτόδικης απόφασης προσωρινωώς εκτελεστό ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) όπως περιγράφεται στην ήδη προκοινοποιηθείσα επιταγή και περιγράφεται ανωτέρω. Επομένως και σύμφωνα με την παραπάνω υπ' αριθμ. 199/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης υποχρεώνονται μεταξύ άλλων οι καθ' ων η παρούσα να καταβάλλουν έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον στον ενάγοντα-εφεσίβλητο: Α- Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (78.826,54 €), Β- Για τόκους για το σύνολο της απαίτησης, ήτοι από τη λήξη κάθε συναλλαγματικής έως σήμερα και συγκεκριμένα: 1. τόκους για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ύψους πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (5.638,12€) συναλλαγματικής ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα ένας λεπτών (19.327,61€), η οποία έχει εξοφληθεί μερικώς και οφείλεται ακόμα το ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (5.638,12 €), από την επομένη λήξεως της συναλλακτικής, ήτοι από την επομένη της 28.02.2014 έως και σήμερα, 2. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.03.2014 έως και σήμερα, 3. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.04.2014 έως και σήμερα, 4. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.05.2014 έως και σήμερα, 5. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.05.2014 έως και σήμερα, 6. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.06.2014 έως και σήμερα, 7. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.07.2014 έως και σήμερα, 8. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.07.2014 έως και σήμερα, 9. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.08.2014 έως και σήμερα, 10. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.09.2014 έως και σήμερα, 11. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.09.2014 έως και σήμερα, 12. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της '20.10.2014 έως και σήμερα, 13. τόκους για συναλλαγματική ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (18.188,42€) από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εκδόθηκε την 20.02.2014, ήτοι από την επομένη της 31.03.2014 έως και σήμερα, Γ- Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) Δ- Για έκδοση α' απογράφου του παρόντος και επικυρωμένου αντιγράφου το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), Ε- Για επίδοση της παρούσας προς τους καθ' ων μετά των οδοιπορικών το ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (130,20€), ΣΤ- Για σύνταξη της παρούσας επιταγής μετά συμβουλής και επιμελείας υποθέσεως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Ήτοι συνολικά καλούνται να καταβάλλουν έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας το συνολικό ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (88.966,74€) και αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλίου των τόκων από την επομένη της λήξεως και μη πληρωμής εκάστου αξιογράφου έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση. Σε περίπτωση άρνησης της καταβολής θα εξαναγκασθεί η πληρωμή με αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα προστεθούν 100 ΕΥΡΩ για την προς τον δικαστικό επιμελητή διδομένη εντολή. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενης να καταβάλλει αμέσως και εις ολόκληρον με τους λοιπούς συνοφειλέτες της τα αναφερόμενα στην ως άνω επιταγή ποσά. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ.ΜΑΝΕΣΗ 1-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 24/2020 Διαταγή του Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, Γεωργίου Αποστολόπουλου, αναγνωρίσθηκε η νόμιμη σύσταση του σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του ν. 1264/1982) με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ & ΤΕ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, αποτελούμενο από 26 άρθρα. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΜΑΡΙΛΕΝΑ Κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ – ΜΔΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3838133 FAX. 210-3842188 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 10133 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV 65130000-3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/08/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 5.400,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 14/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑ: 6Ν5ΠΟΡΡ2-8ΨΘ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1820 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας συσκευών Πολυμηχανημάτων - Fax, με CPV: 30100000-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (10.645,16 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (13.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, γραφείο 210). Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.goν.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2°ς όροφος γραφείο 207, τηλεφ: 2103353326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
PrintButton

17-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 543Β’/13-07-2020 Έκθεση Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Δράμας Στυλιανής Παπαδοπούλου, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικαστικής επιμελήτριας Χανίων Αθηνάς Μ. Παπαδάκη, ως επί της εκτελέσεως αρμόδια, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον καθ’ ου η εκτέλεση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΕΔΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας, πρώην κάτοικο Δράμας, οδός 1ης Ιουλίου αρ. 104 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 026756978, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 182/08-07-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του προσηρτημένου στην υπ’ αριθμόν 12.034/05-12-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Χανίων Βαρβάρας Μοφόρη, σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 38/2008 πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 500ΔΠ31/03-03-2008 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των 50.000,00€ και μόνο προς περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ-1) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 71,45 τ.μ., μιας πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου, εκτάσεως 782,53 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χανίων, Δημοτικής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα επί της συμβολής των οδών Βαλαωρίτου και Σφακίων αρ. 61. Το ως άνω ακίνητο φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ): 501503015008/0/18. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 9.912/18-09-1981 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του συμβολαιογράφου Χανίων Γρηγορίου Κονταδάκη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 975 και αριθμό 121180, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 1510/09-06-1973 πράξη επανάληψης πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 773 και αριθμό 100904. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 83.000,00€. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον του ειδικά πιστοποιημένου επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Χανίων ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ι. ΖΟΥΜΠΑ, κατοίκου Χανίων, οδός Πλατ. Ελευθερίας αρ. 6 και Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 80, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2821052418, ΑΦΜ 072308394, Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, τον οποίο διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και συγκεκριμένα την δεκάτην εβδόμην (17ην) του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2021 και από ώρες 14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Φακέλου : 1/2020 Αθήνα, 16/07/2020 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Λουίζης Ριανκούρ 64 115 23, Αθήνα Τηλ: 30 210 6018565, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος επικοινωνίας: Τατιάνα Παππά Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά 19 συνεργάτες για την υλοποίηση του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2020 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (Κ.Ε. 2018ΣΕ01400015) : Σχεδιασμός και Οργάνωση Γενικού Προγράμματος, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διεθνούς Προγράμματος, Υπεύθυνος για την Οργάνωση Αφιερωμάτων και τον Συντονισμό Εργασιών Ψηφιακής Πλατφόρμας, Υπεύθυνος για τον Σχεδιασμό Ανάπτυξης Φεστιβάλ, Υπεύθυνος Συντονισμού Υλικών Προγράμματος, Social Media, Υπεύθυνος για την Επιμέλεια Κειμένων Καταλόγου & Ωρολογίου Προγράμματος, Αρχισυνταξία και Επιμέλεια Κειμένων site AIFF, Συντονισμός Κίνησης Ταινιών- (Traffic Ταινιών), Βοηθός Συντονιστή Κίνησης Ταινιών-(Traffic Ταινιών), Ταξιθεσία, Διεκπεραίωση Εξωτερικών Εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην αναλυτική ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών: www.aiff.gr. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 30.9.2020 ώρα 11:00 Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Προκηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2153, 210 320 3476, 210 320 2229). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με αριθμό 2358/13-7-2020 Έκθεσης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου. Επισπεύδουσα: «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Καθ’ ου η εκτέλεση: Χρήστος Παλάβρατζης του Γεωργίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 145505210. Είδος Ακινήτου: Ένα οικόπεδο με αριθμό τεμαχίου 392, εμβαδού 625 τ.μ. που βρίσκεται στο με αριθμό 46 O.T. της τοπικής κοινότητας Αδριανής του Δήμου Παρανεστίου του Νομού Δράμας συνορευόμενου γύρω γύρω ανατολικά με το με αριθμό 393 οικόπεδο, δυτικά με συμβολή δημοτικών οδών, βόρεια με το με αριθμό 390 οικόπεδο και νότια με δημοτική οδό, μετά της επ’ αυτού κτισμένης παλαιάς ισογείου οικίας επιφάνειας 72,00 τ.μ. η οποία αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, και αποθήκη εμβαδού 24,00 τ.μ. . Κατά την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη των κάτωθι κτισμάτων α)διώροφο κτίσμα εμβαδού 72 τ.μ. στο ισόγειο και εμβαδού 50 τ.μ. περίπου στον α’ όροφο. β) ισόγειο κτίσμα εμβαδού 15 τ.μ. περίπου νότια του διώροφος κτίσματος (α) γ)ισόγειο κτίσμα περίπου 20 τ.μ. ανατολικά του (α) δ)ισόγειο κτίσμα (πρόχειρη κατασκευή) περίπου 15 τ.μ. νότια του (γ) ε)υπόστεγο εμβαδού 20 τ.μ., πρόχειρη κατασκευή σε επαφή με το (γ) στα ανατολικά αυτού στ)ισόγειο κτίσμα (πιθανώς νομίμως υφιστάμενο ως προ του 1955) εμβαδού περίπου 80 τ.μ. με ξύλινο στέγαστρο περίπου 10 τ.μ. στη πρόσοψή του ζ)επέκταση εμβαδού περίπου 24 τ.μ. ανατολικά του κτίσματος (στ) . Υπολογίζεται ότι οι κύριοι χώροι έχουν συνολική επιφάνεια 246 τ.μ. περίπου {κτίσματα (α),(γ),(στ),)(ζ)} και οι βοηθητικοί χώροι 60 τ.μ. περίπου {(κτίσματα (β), (δ) και (ε)}. Ο Αναγκαστικός πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου, θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στην πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ https://www.eauction.gr ενώπιον της πιστοποιημένης για την διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Συμβολαιογράφου και κατοίκου Δράμας Ελένης Κοταρίδου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί στις 3-3-2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 14.00 μ.μ. - 18.00 μ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 40.000€ Δράμα, 16-7-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα τηλ. 2521024833 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 15.07.2020 εξώδικης επιστολής - κοινοποίησης Στην Αθήνα σήμερα την 15η-07-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 15.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «NATWEST MARKETS PLC» (με προηγούμενη επωνυμία «THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC») νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας, με έδρα στο Εδιμβούργο Σκωτίας EH2 2YB, οδός Σαιντ Άντριου Σκουέρ αρ. 36 (St. Andrew Square 36, Edinburgh EH2 2YB) νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα με υποκατάστημα με την επωνυμία «NATWEST MARKETS PLC. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και έδρα στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 348), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124481707001 και με ΑΦΜ 098040154, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5725/15.07.2020 έκθεσή μου επίδοσης για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.», με πρώην έδρα στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ. 4 και ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 997927652, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, όπως νομίμως εκπροσωπείται την από 15.07.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «NATWEST MARKETS PLC» (με προηγούμενη επωνυμία «THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC») νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας, με έδρα στο Εδιμβούργο Σκωτίας EH2 2YB, οδός Σαιντ Άντριου Σκουέρ αρ. 36 (St. Andrew Square 36, Edinburgh EH2 2YB) νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα με υποκατάστημα με την επωνυμία «NATWEST MARKETS PLC. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και έδρα στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 348), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124481707001 και με ΑΦΜ 098040154, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΠΡΟΣ την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.», με πρώην έδρα στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ. 4 και ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 997927652, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, όπως νομίμως εκπροσωπείται, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Με την παρούσα Εξώδικη Επιστολή Κοινοποίηση η ως άνω τραπεζική εταιρεία γνωστοποιεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ότι υπέβαλε στο αρμόδιο πλέον Ενεχυροφυλακείο Αχαρνών σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1, 11, 12 και 14 παρ. 1 του Ν. 2844/2000 την από 07.07.2020 Δήλωση Ανανέωσης Σύμβασης Εκχώρησης αναφορικά με την από 23.02.2010 Σύμβασης Εκχώρησης Ομάδας (Μελλοντικών) Απαιτήσεων, η οποία έχει καταχωρηθεί νομότυπά κατά τον Ν. 2844/2000 στο Ενεχυροφυλακείο Παλαιού Φαλήρου, με αρ. πρωτ. 9/19.10.2010. Η Δήλωση δημοσιεύτηκε νομότυπα κατά τους ορισμούς του Ν. 2844/2000 στο αρμόδιο πλέον λόγω αλλαγής της έδρας σας Ενεχυροφυλακείο Αχαρνών την 10η Ιουλίου 2020 και έλαβε αρ. πρωτ. 124/10.07.2020. Με την παρούσα εξώδικη επιστολή κοινοποίηση συγκοινοποιήθηκαν και τα ακόλουθα έγγραφα : 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της από 07.07.2020 Δήλωσης Ανανέωσης Σύμβασης Εκχώρησης της ανωτέρω Τράπεζάς και 2) Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού-εντύπου δημοσίευσης του Ν. 2844/2000, σύμφωνα με το οποίο η ως άνω Δήλωσή της Τράπεζας δημοσιεύτηκε στο αρμόδιο Ενεχυροφυλακείο Αχαρνών την 10η Ιουλίου 2020 και έλαβε αρ. πρωτ. 124/10.07.2020. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 15-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 1934/14-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Άμφισσας κ. Νικολέττας Α. Φιλιπποπούλου, κατοίκου Άμφισσας, Π. Λύτρα αρ. 6, επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας κα. ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΤΙΝΑ, για λογαριασμό της ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικο Μανάγουλης Δήμου Δωρίδος νομού Φωκίδας και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 023938603 με εντολή της δικηγόρου Άμφισσας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 25-06-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί η εναγομένη, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της ανωτέρω αγωγής, να καταβάλει στους πρώτους το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€43.053,55 + €95.240,85 = € 138.294,40), έντοκα από την επομένη της 14/02/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 14/02/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη των πρώτων. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) Έκθεση κατάθεσης της γραμματέως του Πρωτοδικείου Άμφισσας με Αριθμό Κατάθεσης: ΤΜΝ23/20 και χρονολογία 25-6-2020 που αποδεικνύει την κατάθεση σε αυτό του ανωτέρω δικογράφου, 2) Ταυτόχρονη πράξη της γραμματέως του Πρωτοδικείου Άμφισσας σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων για το παρόν Δικόγραφο ορίζεται η 03-11-2020 και 3) έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου με ημερομηνία 25-6-2020 προς εμένα, για επίδοση στον αποδέκτη της επίδοσης για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άμφισσας, 16-07-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ.αρ.6930/15-7-2020 έκθεση επίδοσής μου, κατόπιν εγγραφης εντολής της δικηγόρου κ. Νίκης Φ. Παληογιάννη ,πληρεξουσίας της εταιρείας «Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ» , εδρεύουσα στην Αθήνα Λ. Συγγρού 103-105 , νομίμως εκπροσωπουμένης , (ΑΦΜ.094003849) , επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. Περικλή Δημητρακόπουλο του Θεοδώρου πρώην κατοικο Ιλίου Αττικής οδός Τριπόλεως 109 , άλλως κάτοικο Περιστερίου Αττικής οδός Παναγή Τσαλδάρη 21 , άλλως κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής - εκ της ιδιότητός του ως νομίμου εκπροσώπου της Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DIMTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.»-, οδός Ρήγα Φεραίου 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της Απόφασης 1851/2019 Μον/λους Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμημα Εμπορικού Δικαίου – Τακτικής διαδικασίας (της αρ.κατ.αγωγής:47940/5969/2015, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: δικάζει ερήμην του εναγομένου , ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας διακοσίων ευρώ , δέχεται την αγωγή , αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ ,νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής , εώς την ολοσχερή εξόφληση , καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας , τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ .Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Η πληρ/σια Δικηγόρος της «Εθνικης ΑΕΕΓΑ»: Νίκη Φ. Παληογιάννη Ο Παραλαβών Aντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών: Σωτήριος Μπουγιούκος Η Δικαστικη Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνων: Iωάννα Παν. Κανάκη ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την δεκάτη τριτη (13η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρ και ώρα: 11.10 π.μ. ο Αθανάσιος Γεωργαντόπουλος (ΑΦΜ: 026605328), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), μετά από έγγραφη παραγγελία της Κων/νας Παπασπύρου – Κουτση (ΑΦΜ: 045152918), πληρεξουσίας δικηγόρου του Επαμεινώνδα Νταούτη του Δημητρίου, κατοίκου Καματερού Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμ. 21, με ΑΦΜ 118154528 επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 11687Ζ/13-7-2020 έκθεση επιδόσεώς του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Πειραιά, για τον Αλέξανδρο Λιγνό του Γερασίμου, πρώην κάτοικο Νίκαιας, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 3, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 24-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ, του πρώτου κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νίκαιας και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή – Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα για την αιτία που αναφέρεται στο ιστρικό το ποσό των 14.000,00€ με όλους τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την επομένη της παρέλευσης της συμφωνηθείσας προθεσμίας προς καταβολή ήτοι από 1-1-2018, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι πλήρους εξόφλησης, καθώς και το ποσό των 5.000,00€ ως χρηματική ικανοποίηση. – Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδθεί καθόσον οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης θα προξενήσει στον ενάγοντα ακόμη πιο σημαντική ζημία πέραν της ζημιάς που έχει υποστεί από τη σύναψη εντόκτου καταναλωτικού δανείου από την τράπεζα eurolife ERB A.E.A.Z. – Να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση – ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 25/6/2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας με Αριθ.: 32/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της άνω αγωγής στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας που ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και 15 ημέρες για την προσθήκη, αντίκρουση από την κατάθεση των προτάσεων. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωτείραι ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 13-7-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ - ΚΟΥΤΣΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), , μετά από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Αναγνωστοπούλου (ΑΦΜ: 043944441), πληρεξουσίας δικηγόρου του Αθανασίου Γεωργαντόπουλου του Διονυσίου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΑΦΜ: 026605328, μέλους της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390) επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4496Ζ/17-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κύριο Εμμανουήλ Ρουμελιωτάκη του Ανδρέα και της Μαρίας, αγνώστου διαμονής, πρώην κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Ελευθερίας και Ναυαρίνου αρ. 2, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 12-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Αμοιβών) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλλουν έκαστος αλληλεγγύως και αδιαιρέτως, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, το συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (11.209,63 ευρώ) και αυτό με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-02-2013 (ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης συνεχίσεως) μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, άλλως από την επίδοση των εξωδίκων (ήτοι από 11-2-2020), άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι ολοσχερούς εξλόφλησης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη συνολική δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 15-06-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Εργατικά/Αμοιβές με ΓΑΚ: 27949/2020 και ΕΑΚ: 361/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη με Στοιχεία Προσδιορισμού του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης την 18-02-2021, ημέρα: Πέμπτη και ώρα 09:00, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 1, Πινάκιο: ΕΡ και Αριθμό: 7. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ορίζεται με την ως άνω έκθεση. Αθήνα 17-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), , μετά από έγγραφη παραγγελία της Μαρίας Αναγνωστοπούλου (ΑΦΜ: 043944441), πληρεξουσίας δικηγόρου του Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου του Θεοδώρου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 23 (ΑΦΜ: 028176760) επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4497Ζ/17-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κύριο Εμμανουήλ Ρουμελιωτάκη του Ανδρέα και της Μαρίας, αγνώστου διαμονής, πρώην κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Ελευθερίας και Ναυαρίνου αρ. 2, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 12-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Αμοιβών) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλλουν έκαστος αλληλεγγύως και αδιαιρέτως, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, το συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (7.542,55 ευρώ) και αυτό με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21-12-2015 (ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης) μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, άλλως από την επίδοση των εξωδίκων (ήτοι από 11-2-2020), άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι ολοσχερούς εξλόφλησης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη συνολική δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 15-06-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Εργατικά/Αμοιβές με ΓΑΚ: 27953/2020 και ΕΑΚ: 363/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη με Στοιχεία Προσδιορισμού του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης την 18-02-2021, ημέρα: Πέμπτη και ώρα 09:00, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 1, Πινάκιο: ΕΡ και Αριθμό: 8. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ορίζεται με την ως άνω έκθεση. Αθήνα 17-6-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ. Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ Aρ. Πρωτ:οίκ.4701 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για προίκιση άπορης κόρης (που έχει συνάψει γάμο το έτος 2019) της Τ.Κ.Βήσσανης Δ.Ε. Δελβινακίου από το Κληροδότημα «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ » του Δήμου Πωγωνίου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» έχοντας υπόψη: • Την από 20-01-1912 δημόσια διαθήκη του Λουκά Κόντη , ο οποίος κατάγονταν από το χωριό Βήσσανη Ιωαννίνων • Τις διατάξεις του ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολάζουσων κληρονομιών και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα • Τον προϋπολογισμό έτους 2020 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση • Το με αρ. 3 /30-01-2020 πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Βήσσανης • Την αρ. 24 /11-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου με θέμα «Έγκριση όρων πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για προίκιση άπορης κόρης έτους 2019 καλεί τις δημότισσες της Τοπικής Κοινότητας Βήσσανης του Δήμου Πωγωνίου όπως, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» η οποία έχει συγκεκριμένα ως εξής: «οι τόκοι του ως είρηται κεφαλαίου θέλουσι διατίθεσθαι κατ΄έτος προς προίκησιν μιας κόρης άπορον της αυτής Κοινότητας δια κλήρου, με τη μεγίστην λεπτομέρειαν θα τίθεται εντός κληροτίδος τα ονόματα των προς γάμον ωρίμων..), υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι ή στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Βήσσανης κ. Νικολάου Κωνσταντίνο μέχρι τις 28 08 /2020 με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Αίτηση ενδιαφερομένου (με όλα τα στοιχεία του-διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο). Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενες να είναι δημότισσες της Τοπικής Κοινότητας Βήσσανης. 3) Αντίγραφο εκκαθαριστικό σημειώματος έτους 2019 (των γονέων εάν δεν υποβάλλει μόνος του ο ενδιαφερόμενος, όπως και της ενδιαφερόμενης εφόσον υποβάλλει) 4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.2019 και αντίγραφο εντύπου Ε9 ακίνητης περιουσίας) του ιδίου του ή των γονέων εφόσον υποβάλλουν. 3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 5) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει η ενδιαφερόμενη ότι δεν έχει προικοδοτηθεί από άλλο Νομικό πρόσωπο 6) Πιστοποιητικό απορίας-οικονομικής αδυναμίας το οποίο εκδίδεται από το Δήμο Ιωαννιτών - Δ/νση Κοινωνικής προστασίας (Αβέρωφ 6 -Ιωάννινα τηλ. 2651361393) 7) Ληξιαρχική πράξη γάμου (αφορά αυτές που έχουν συνάψει γάμο εντός του έτους 2019) Η επιλογή της δικαιούχου γίνεται αρχικώς από το τοπικό συμβούλιο της Τ. Κ.Βήσσανης το οποίο μετά το πέρας της κατάθεσης των δικαιολογητικών ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και προτείνει την δικαιούχο, με σχετική απόφασή, μετά από κλήρωση, η οποία θα γίνει δημόσια την 06/09/2020 ημέρα Κυριακή στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Βήσσανης και κατά την ημέρα της διεξαγωγής κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της κάθε ενδιαφερόμενης ή μέλους της οικογένειά της. Κατόπιν στέλνει στην οικονομική επιτροπή ως η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου μαζί με όλο το σχετικό φάκελο για την έγκριση αυτού Κατόπιν η απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την τελική δικαιούχου θα τοιχοκολληθεί στην Τοπική Κοινότητα Βήσσανης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pogoni.gr) και οι υποψήφιες που απορρίφθηκαν θα μπορούν εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών να υποβάλλου ένσταση κατά της σχετικής απόφασης Τέλος η οικονομική επιτροπή διαβιβάζει όλο τον φάκελο μαζί με τις σχετικές αποφάσεις στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας ηπείρου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για να ελεγχθεί η όλη διαδικασία και εγκριθεί αρμοδίως Το ποσό που θα διανεμηθεί για το έτος 2019 είναι 3.000,00€ σύμφωνα με σχετική απόφαση της οικονομικής-διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος και την εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Βήσσανης. Οι υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας που αναγράφεται στην παρούσα προκύρυξη. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης Η παρούσα θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καλπάκι και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http:// www.pogoni.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο στα τηλέφωνα 2653 360 117 ή 6977410159 τοπικού εκπροσώπου Βήσσανης Καλπάκι 16 / 07 /2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ :259 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 805/26-06-2020 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα διαμέρισμα (κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360048 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ. και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη 3,80 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα (κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360050 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ. και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. , την υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη 4,49 τ.μ. και την υπ’ αριθμ. 6 θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 3. Ένα διαμέρισμα (κατοικία) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Ηφαίστου με αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό 21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 4. Οικόπεδο έκτασης 159,23 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261203013/0/0 που βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 28, της Δημοτικής Κοινότητας της Ξάνθης, του Νομού της Ξάνθης και της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνορεύει βόρια, νότια και δυτικά με οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών και ανατολικά με δρόμο, όπως αποτυπώνεται και φαίνεται στη υπ΄ αριθμ. 417/08-10-2019 Έκθεση Αποδοχής Κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 67.600 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 5. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου (πρώην Κοινότητας Εξοχής), εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων (22.900 τ.μ.) και φέρει τον αριθμό τεμαχίου 117 όπως καθορίστηκε στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού έτους 1990-1993 και κυρώθηκε με την αριθμ. Γ/659/10-2-99 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και μεταγράφηκε στον τόμο 1142 και αριθμό μεταγραφής 479 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 24.600 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 6. Ένα οικοπέδου με την επ’ αυτού κτισμένη οικία με αριθμό ΚΑΕΚ 370261627007 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ευριπίδου 7. Η οικία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, στο ισόγειο υφίσταται σαλόνι, κουζίνα και μικρή αποθήκη και στον πρώτο όροφο δύο δωμάτια και σαλόνι. Το οικόπεδο επί του οποίου η ως άνω οικία είναι κτισμένη έχει εμβαδόν 66 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 64 τ.μ. σύμφωνα με την καταμέτρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) γύρω του Ανατολικά με την οδό Ευριπίδου, Δυτικά με ακίνητο Θεόδωρου Παπαδόπουλου, Βόρεια με ακίνητο Στυλιανού Ξυλά και Νότια με ιδιοκτησία Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος» δυνάμει του με αριθμό 4149/1-9-1983 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζάλα Χριστοδουλίδου που μεταγράφηκε στον Τόμο 705 και Αριθμό 84 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 36.500 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 7. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό 55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 8. Ένα διαμέρισμα – κατοικία αυτοτελές και διηρημένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262031002/0/9 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 237, στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Ξάνθη στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το ανωτέρω οικόπεδο εμβαδού 380 τ.μ. βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 237 και Αθανασίου Διάκου και αποτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ και Α στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Φίλιππα Παύλου. Το διαμέρισμα – κατοικία έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 76,45 τ.μ. και μικτής 91,79τ.μ., το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Αθανασίου Διάκου, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο Δ3 και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, χωλλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινοχρήστους χώρους και μέρη της όλης οικοδομής 58,74%ο, όπως αυτό αποτυπώνεται φαίνεται και αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό αριθμό 3 στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου διάγραμμα κάτοψης τυπικού ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδ. Διαμαντίδη. Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα - κατοικία περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος δυνάμει του με αριθμό 9238/14-4-1988 συμβολαίου δωρεάς και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στον Τόμο 838 και αυξ. Αριθ. 78 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 32.500 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 9. Οικόπεδο έκτασης 193,04 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Σταυρούπολης Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης, στο οικοδομικό τετράγωνο 16, που συνορεύει ανατολικά και νότια με δημοτικό δρόμο, δυτικά και βόρεια με ακίνητα ιδιοκτησίας αγνώστων. Το ως παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο περιήλθε στο Ίδρυμα Γηροκομείο Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» δυνάμει της με αριθμό 3735/18-09-2008 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου-Μπαίρα του Αθανασίου που μεταγράφηκε στον τόμο 146 και αριθμό 183 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σταυρούπολης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 6.600 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο ή κατάθεση μετρητών ίσο με το παραπάνω ποσό και έκδοση αντιστοίχου Γραμματίου Είσπραξης του Ιδρύματος. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων Πολιτικού Μηχανικού ΜSc ΑΡΓΥΡΗ ΠΛΕΣΙΑ ορίζεται το ποσό των: 1) 26.300 € για το πρώτο ακίνητο 2) 33.700 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 20.000 € για το τρίτο ακίνητο 4) 67.600 € για το τέταρτο ακίνητο 5) 24.600 € για το πέμπτο ακίνητο 6) 36.500 € για το έκτο ακίνητο 7) 40.675 € για το έβδομο ακίνητο 8) 32.500 € για το όγδοο ακίνητο 9) 6.600 € για το ένατο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος καθώς και συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες, σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 17/09/2020, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο 11.30 – 11.50 για το τέταρτο ακίνητο 11.50 – 12.10 για το πέμπτο ακίνητο 12.10 – 12.30 για το έκτο ακίνητο 12.30 – 12.50 για το έβδομο ακίνητο 12.50 – 13.10 για το όγδοο ακίνητο 13.10 – 13.30 για το ένατο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 09 / 07 / 2020 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης B) ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας με την υπ' αριθ. 19/15-7-2020 πράξη της ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτούς δημοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων καθολικής ιδιοκτησίας του Ευγηρείου ως ακολούθως: 1) Διαμέρισμα (Δ3) 69,51 μ2 επί του Δ' ορόφου πολυκατοικίας Κηφισίας 76 στην Αθήνα με τιμή εκκινήσεως τριακόσια (300) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. 2) Διαμέρισμα (Β3) 103,62 μ2 επί του Β' ορόφου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών περιοχής Φιλοπάππου Αθηνών με τιμή εκκινήσεως οκτακόσια (800) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. 3) Αποθήκη (Υ1) 33,04 μ2 επί του υπογείου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών περιοχής Φιλοπάππου Αθηνών με τιμή εκκινήσεως διακόσια (200) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. 4) Αποθήκη (Υ2) 25,68 μ2 επί υπογείου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών περιοχής Φιλοπάππου Αθηνών με τιμή εκκινήσεως εκατόν πενήντα (150) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. Εγγύηση συμμετοχής στους ανωτέρω διαγωνισμούς ισόποση με την τιμή εκκινήσεως για κάθε προς εκμίσθωση ακίνητο σε Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Οι ανοικτοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί εκμισθώσεως των ως ακινήτων θα διενεργηθούν την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας, οδός Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου αρ. 10 στην Πάτρα ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας, οδός Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου αρ. 10 στην Πάτρα ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου (κ.κ. Δημήτριο Καρτέρη, Κων/νο Κορδά) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα 2610 221-041, 2610 222-267. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΔΗΜΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/Ε ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΡΗ
PrintButton

15-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΘ. 44704/1422/2020 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Διά των υπ’ αρ. 11073, 11074/14.07.2020 εκθέσεων επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικαστικής Πληρεξουσίας Ν.Σ.Κ. Αγαθονίκης Κούτμου, επιδόθηκαν στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους εναγόμενους 1) Ιωάννη Λάσκο του Σάββα, ως ασκών τη γονική μέριμνα των ανηλίκων θυγατέρων του Γεωργίας Λάσκου του Ιωάννη και Άννας – Ελπίδας Λάσκου του Ιωάννη, φερόμενο κάτοικο Σταμάτας Αττικής, οδός Προποντίδος αρ. 12, και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Μικαέλα Ζαμπετάνη του Κωνσταντίνου, ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων θυγατέρων της Γεωργίας Λάσκου του Ιωάννη και Άννας – Ελπίδας Λάσκου του Ιωάννη, φερόμενη κάτοικο Σταμάτας Αττικής, οδός Προποντίδος αρ. 12, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα της με ημερομηνία 01.07.2020 αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και ήδη, από 1-1-2017, από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΑΦΜ ΑΑΔΕ: 997073525), που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, με ΓΑΚ: 44704/2020 και ΕΑΚ: 1422/2020 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενης και κατά των ανωτέρω αγνώστου διαμονής εναγομένων, η οποία θα προσδιορισθεί προς συζήτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 237 ΚΠολΔ, με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβουν οι εναγόμενοι γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να απαγγελθεί έναντι του Δημοσίου η διάρρηξη των καταδολιευτικών απαλλοτριωτικών δικαιοπραξιών που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, ήτοι: α) του υπ’ αριθ. 9978/27.07.2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρούλας Νικολάου Βάϊα, β) του υπ’ αριθ. 9978/27.07.2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρούλας Νικολάου Βάϊα και γ) του υπ’ αριθ. 9981/04.08.2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρούλας Νικολάου Βάϊα. Να θεωρηθεί αυτοδικαίως αναμεταβιβασθείσα η κυριότητα των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, μετά την τελεσιδικία της απόφασης και τη σχετική σημείωση στο περιθώριο της απαλλοτριωτικής πράξης. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου. Αθήνα 14.07.2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου, Αγαθονίκη Σ. Κούτμου Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθ. 7376γ'/01-07-2020 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Νενεδάκη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη Μαρία Παπαδημητρίου του Αντωνίου, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σουλίου αριθ. 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 08-06-2020 αγωγής του Γεωργίου Αλεξανδρίδη του Κωνσταντίνου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, κατατεθείσας με ΓΑΚ 2323/17-06-2020 και ΕΑΚ 51/17-06-2020, με την οποία αυτός ζητά να υποχρεωθεί η άνω εναγόμενη να του καταβάλει για δεδουλευμένα μισθώματα 2.100 ευρώ πλέον τόκων υπερημερίας και της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 30η-09-2021. Αθήνα, 1η Ιουλίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Περίληψη της με αριθμό 4259Γ/8.7.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με ΑΦΜ: 094014249, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, ΑΦΜ 800715056, με αριθμ. ΓΕΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διάδικος μη δικαιούχος δυνάμει των Διατάξεων του Ν.4354/2015 (Άρθρο 2 παρ.4) και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4398/02-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ALPHA BANK της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Βαλσαμίδου, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 213/18-02-2019 ειδικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Μανιάτη του Παναγιώτη της CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π, καθώς και των από 02-10-2017 και 30-04-2018 ιδιωτικών συμφωνητικών, ως νομίμως εκπροσωπείται, ήρθα για να επιδώσω προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον οφειλέτη: Ανδρέα ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη και της Αναστασίας, με Α.Φ.Μ. 148878265, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φλωρίνης, αρ.2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 136/26.06.2020 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 27.075/03.03.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, με έδρα την Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ.7α, εταίρου της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΛΑΣ – ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ ΠΟΛΥΖΩΗ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμό 7α), με Α.Φ.Μ. 996797321 (Α΄ Δ.Ο.Υ Αθηνών), ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, νόμιμα μεταγεγραμμένης την 09.03.2020 στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (υπό στοιχεία καταχώρησης: Τόμος 5269/Αρ.127),μαζί με την από 02.07.2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή απόδοσης νομής, κατοχής και χρήσης του περιγραφομένου στην ως άνω κατακυρωτική έκθεση ακινήτου, συγκοινοποιώντας συγχρόνως δια της ως άνω περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακίνητης περιουσίας κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπό στοιχεία καταχώρησης: Τόμος 5269/Αρ.127 Πιστοποιητικού του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, καταχώρισης της υπ’ αριθμ. 27.075/03.03.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 4258Γ/8.7.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με ΑΦΜ: 094014249, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, ΑΦΜ 800715056, με αριθμ. ΓΕΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διάδικος μη δικαιούχος δυνάμει των Διατάξεων του Ν.4354/2015 (Άρθρο 2 παρ.4) και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4398/02-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ALPHA BANK της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Βαλσαμίδου, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 213/18-02-2019 ειδικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Μανιάτη του Παναγιώτη της CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π, καθώς και των από 02-10-2017 και 30-04-2018 ιδιωτικών συμφωνητικών, ως νομίμως εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον οφειλέτη Αναστάσιο Μποτοζάκη του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας, με Α.Φ.Μ. 147035817, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θέμιδος, αριθμός 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, πρώην ιδιοκτήτη και οφειλέτη, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 167/10.02.2020 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 6.692/10.02.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σκουφά, αριθμός 77 (Α.Φ.Μ. 055298233, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, νόμιμα μεταγεγραμμένης την 21.02.2020 στα οικεία φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Περιστερίου (υπό στοιχεία καταχώρησης: 552/21.02.2020), μαζί με την από 18.06.2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή απόδοσης νομής, κατοχής και χρήσης του περιγραφομένου στην ως άνω κατακυρωτική έκθεση ακινήτου, συγκοινοποιώντας συγχρόνως με την ως άνω περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου περιουσίας κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπό στοιχεία καταχώρησης: 552/21.02.2020 Πιστοποιητικού του Κτηματολογικού Γραφείου Περιστερίου, καταχώρισης της υπ’ αριθμ. 6.692 /10.02.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, , για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 4260Γ/8.7.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με ΑΦΜ: 094014249, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, ΑΦΜ 800715056, με αριθμ. ΓΕΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διάδικος μη δικαιούχος δυνάμει των Διατάξεων του Ν.4354/2015 (Άρθρο 2 παρ.4) και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4398/02-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ALPHA BANK της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Βαλσαμίδου, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 213/18-02-2019 ειδικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Μανιάτη του Παναγιώτη της CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π, καθώς και των από 02-10-2017 και 30-04-2018 ιδιωτικών συμφωνητικών, ως νομίμως εκπροσωπείται, επιδοθηκε προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον οφειλέτη Γεώργιο Σαλουφάκο του Παναγιώτη και της Σοφίας, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Τατοΐου, αρ.102 ή άλλως Πανεπιστημίου, αρ.44, με Α.Φ.Μ. 029863894 και ήδη αγνώστου διαμονής, πρώην ιδιοκτήτη και οφειλέτη, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 166/07.02.2020 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 6.689/07.02.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σκουφά, αριθμός 77 (Α.Φ.Μ. 055298233, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, νόμιμα μεταγεγραμμένης την 12.02.2020 στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (υπό στοιχεία καταχώρησης: Τόμος 5265/Αρ.252), μαζί με την από 18.06.2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή απόδοσης νομής, κατοχής και χρήσης του περιγραφομένου στην ως άνω κατακυρωτική έκθεση ακινήτου, συγκοινοποιώντας συγχρόνως δια της ως άνω περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακίνητης περιουσίας κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπό στοιχεία καταχώρησης: Τόμος 5265/Αρ.252 Πιστοποιητικού του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, καταχώρισης της υπ’ αριθμ. 6.689 /07.02.2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 6396Β/09-07-2020 έκθεση επίδοσης εμού της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Καρδίτσας Ευαγγελίας Κων. Σωτηροπούλου κάτοικο Καρδίτσας οδός Ιεζεκιήλ αρ. 34 ΑΦΜ 100251897, και μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη κάτοικο Αθηνών οδός Μέρλιν αρ.10, πληρεξούσιος δικηγόρος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», με ΑΦΜ 094014249 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα επ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CepalHellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, Λεωφ. Συγγρού, αρ. 209 - 211, ΑΦΜ 800715056 με αριθμό ΓΕΜΗ 138019601000 νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αρ. 207/1/29.11/2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως διάδικος μη δικαιούχος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (άρθρο 2 παρ. 4) και της πράξης 118/19.5.2017 της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ αριθμ. 4398/02-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ΑLPHABANK της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ. 213/18-02-2019 ειδικό πληρεξούσιο του συμβ/φου Αθηνών Νικολάου Μανιάτη του Παναγιώτη της CEPALHELLASA.Ε.Δ.Α.Δ.Π καθώς και των από 02-10-2017 και 30-4-2018 ιδιωτικών συμφωνικών ως νομίμως εκπροσωπείται, επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, κ. Σοφία Μαντά, για τον οφειλέτη Βασίλειο Παλιούρα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής, (ΑΦΜ 063016191), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ αρ. 78/10-3-2020 (Α) απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 9296/10-3-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένη Ψάρρα νόμιμα μεταγεγραμμένης την 21-5-2020 στα οικεία φύλλα του Κτημ. Γραφείου Θεσσαλίας (στοιχεία καταχώρησης 499/21-5-2020) μεεπίσπευση της άνω τραπεζικής εταιρείας προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες μαζί με την από 2-7-2020 παραγγελία προς επίδοση του άνω πληρεξούσιου δικηγόρου της επιτάσσουσας με επιταγή προς απόδοση νομής, κατοχής και χρήσης του ακινήτου που περιγράφεται στην περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης σύμφωνα με το κείμενο της οποίας: Διατάσσεται ο καθού οφειλέτης Βασίλειος Παλιούρας του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής ΑΦΜ 063016191 νόμιμα και εμπρόθεσμα να αποδώσει στην επιτάσσουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», με ΑΦΜ 094014249 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα επ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CepalHellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, Λεωφ. Συγγρού, αρ. 209 - 211, ΑΦΜ 800715056 με αριθμό ΓΕΜΗ 138019601000 νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αρ. 207/1/29.11/2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως διάδικος μη δικαιούχος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (άρθρο 2 παρ. 4) και της πράξης 118/19.5.2017 της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ αριθμ. 4398/02-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ΑLPHABANK της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ. 213/18-02-2019 ειδικό πληρεξούσιο του συμβ/φου Αθηνών Νικολάου Μανιάτη του Παναγιώτη της CEPALHELLASA.Ε.Δ.Α.Δ.Π καθώς και των από 02-10-2017 και 30-4-2018 ιδιωτικών συμφωνικών ως νομίμως εκπροσωπείται,ελεύθερη και ακώλυτη τη νομή, κατοχή και χρήση του ακινήτου που αναφέρεται και περιγράφεται αναλυτικά στην ως άνω περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης το οποίο εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικώς την 19-12-2019 με επίσπευση της άνω τραπεζικής εταιρείας ενώπιον της πιο πάνω συμβ/φου, κατακυρώθηκε στην τραπεζική εταιρεία δυνάμει της με αρ. 9198/19-12-2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της αυτής συμβ/φου και περιήλθε την ανω τραπεζική εταιρεία ALPHABANKκατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή δυνάμει της ίδιας πάνω με αρ. 9296/10-3-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένη Ψάρρα, που νόμιμα μεταγράφηκε όπως προκύπτει από το συνημμένο και συγκοινοποιούμενο στην παρούσα ακριβές κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπο στοιχεία 499/21-5-2020Πιστοποιητικό καταχώρησης του Κτημ. Γραφείου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: του υπο στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο ένα (Γ1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο πού βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο υπ αριθμ. 289 ΟΤ και επι της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Το ως άνω οικόπεδο εμφαίνεται περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Γ στο προσαρτώμενο υπ αριθ. 48261/2001 συμβόλαιο του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρουτοπογραφικο διάγραμμα του πολ. μηχανικού Τρικάλων Χρήστου Σιαφαρίκα, έχει επιφάνεια οκτακόσια ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα τετραγωνικά εκατοστά (889,60) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Φωτίου Αλεξίου και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και εβδομήντα δυο εκατοστών (28,72) και με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε πλευρά μήκους είκοσι οκτώ εκατοστών (0,28), δυτικά με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Κ. Τερτίπη) σε πλευρά μήκους μέτρων είκοσι δύο και ογδόντα έξι εκατοστών (22,86) βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπων αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μήκους μέτρων τριών και ενενήντα εκατοστών (3,90) μέτρων δώδεκα και εξήντα οκτώ εκατοστών (12,68) και μέτρων δέκα πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (15,25) και νότια με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε τεθλασμένη πλευρά μήκους μέτρου ενός και οκτώ εκατοστών (1,08) μέτρων πέντε και πενήντα εφτά εκατοστών (5,57), μέτρων δέκα και ογδόντα δύο εκατοστών (10,82), μέτρων τεσσάρων και εξήντα έξι εκατοστών (4,66) και μέτρων δέκα τεσσάρων και εξήντα πέντε εκατοστών (14,65). Το εν λόγω Γ1 διαμέρισμα αποτελείται από υποδοχή, καθιστικό δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτροκαμπινέ, μικρό χωριστό WC και διάδρομο, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι (120,00) τετραγωνικά μέτρα, εμβαδόν μετά κοινοχρήστων εκατόν τριάντα (130,00) τετραγωνικά μέτρα, όγκο τριακόσια εβδομήντα εφτά (377,00) κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας επι του οικοπέδου εξήντα χιλιοστά και δέκα εκατοστά του χιλιοστού (60,10/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους στη συνέλευση εξήντα επι συνόλου χιλίων (60/1000), ποσοστο συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (62,50/1000) , συνορεύει ανατολικά με ακάλουπτο χώρο, δυτικά με οδό Ανδρέα Παπανδρέου και κοινόχρηστο διάδρομο, βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών και νότια με κλιμακοστάσιο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα, κοινόχρηστο διάδρομο και Γ2 διαμέρισμα. Στο προπεριγραφέν διαμέρισμα ανήκει κατά χρήση ο υπ αριθμ. πέντε (5) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφανείας δώδεκα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ τετραγωνικών εκατοστών (12,88) στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Περιήλθεστον οφειλέτη δυνάμει του υπ αριθμ. 48354/2-3-2011 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρου που έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Καρδίτσας τον τόμο 340 με αυξ. Αρ. 325 την 14-3-2001. Διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα αναγκαστικά δια της βίαιας αποβολής του καθού η αναγκαστική εκτέλεση όπως και κάθε τρίτου που έλκει τα δικαιώματα του από αυτόν ή κατέχει το ανωτέρω ακίνητο στο ονομά του, οπότε ο καθού θα καταβάλλει 20,00 ευρώ για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση και θα επιβαρυνθεί και μετα εν γένει έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πληρεξούσιο δικηγόρο και δεκτικό καταβολής του ανωτέρου ποσού ορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Χαρακτινιώτης κάτοικο Αθηνών οδός Μέρλιν 10 τηλ. 2103613269. Με την παρούσα συγχρόνως συγκοινοποιείταικεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπο στοιχεία 499/21-5-2020 Πιστοποιητικού του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας καταχώρισης της υπ αριθμ. 9296/10-3-2020 Περίληψη Κατακυρωτικής ΄Εκθεσης Ακινήτου Περιουσίας της συμβ/φουΚαρδίτσας Ελένης Αν. Ψάρρα. Καρδίτσα, 10-07-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευαγγελία Σωτηροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρες 9.07 και 9.05 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά των υπ αριθμ. 10.455/6-7-2020 και 10.454/6-7-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των: 1) ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου και της Κυριακής και 2) ΤΖΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Κιλκίς, οδός Πλάτωνος αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 11-3-2020, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (και προς ους οι επιδόσεις) αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ενεχόμενοι να της καταβάλλουν το συνολικό ποσό των (173.817,81) ευρώ, αναλυόμενο σε: Α). ποσό (85.315,55) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (60.911,10) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (1250,20) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (22.898,97) ευρώ, δ. έξοδα (86,10) ευρώ, ε. Ασφάλιστρα (169,18) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,800% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β) ποσό (61.813,14) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (45.010,64) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (1241,19) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (15475,21) ευρώ, δ. έξοδα (86,10) ευρώ, ε. Ασφάλιστρα (0,00) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,420% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Γ) ποσού (26.689,12) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (19461,90) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (536,03) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (6690,60) ευρώ, δ. έξοδα (0,59) ευρώ, ε. Ασφάλιστρα (0,00) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,420% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το ,άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 27-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28263/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3631/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρες 9.11 και 9.09 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά των υπ αριθμ. 10.457/6-7-2020 και 10.456/6-7-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των: 1) ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου και της Κυριακής και 2) ΤΖΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Κιλκίς, οδός Πλάτωνος αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 11-3-2020, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (και προς ους οι επιδόσεις) αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ενεχόμενοι να της καταβάλλουν το συνολικό ποσό των (119.541,32) Ελβετικών Φράγκων, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,928% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: Χρεολύσια το ποσό των CHF (92659,35), β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των CHF (3855,38) γ. τόκους υπερημερίας CHF (23026,59), εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 2,928% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μετατρέψιμο την ημέρα πληρωμής σε ευρώ. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 27-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28333/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3650/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.13 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.458/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του Md Yusuf (Εμ Ντι Γιουσούφ) του MD Khalilullam (Εμ Ντι Καλιλούλα) και της Anowara Begum (Ανουάρα Begum), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αριστομένους αρ. 76 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (143.244,68) ευρώ, το οποίο αναλύεται για τις τρείς επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α). ποσό (17.125,58) ευρώ, που περαιτέρω αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (9.262,43) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (1.034,98) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (6.445,18) ευρώ, δ. έξοδα (382,99) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294225074200 του Α’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 7,100% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β) ποσό (69.044,17) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (47.959,22) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (3.307,28) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (17.734,62) ευρώ, δ. έξοδα (43,05) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294225197220 του Β’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Γ) ποσό (57.074,93) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (39.493,60) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (2.859,51) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (14.678,77) ευρώ, δ. έξοδα (43,05) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01294225197328 του Γ’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για το δάνεια αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 25-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27837/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3583/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.15 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.459/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ΑΓΑΠΗΣ ΚΟΥΛΑ του Ελευθερίου και της Αναστασίας, συζύγου Τυφούδη, πρώην κατοίκου Πτολεμαίδας Κοζάνης, επί της οδού Ιμέρας αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η αντίδικος (και προς ην η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (93.569,52) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 5,62% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (47.639,38) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (8.542) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (36.806,15) ευρώ, δ. έξοδα (26,18) ευρώ, ασφάλιστρα (555,66) ευρώ, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 5,62% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 25-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 27833/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3582/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.17 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.460/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του DE LA ROUSE ή DA LA ROUSE MARIA (ΝΤΕ ΛΑ ΡΟΥΣ ή ΝΤΑ ΛΑ ΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ) του PLAMEN (ΠΛΑΜΕΝ) και της ΜΑΚΙΤΑ (ΜΑΚΙΤΑ), πρώην κατοίκου Καλλιθέας, επί της οδού Ηρακλέους αρ. 241 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (143.539,91) ευρώ, το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α). ποσό (79.337,67) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια το ποσό των (48.831,59) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (3.388,79) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (27.047,27) ευρώ, δ. έξοδα (70,02) ευρώ, ε. ασφάλιστρα (0,00) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01684217731760 του Α’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,920% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β) ποσό (64.202,24) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των (39.229,50) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (2.719,54) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (21.910,16) ευρώ, δ. έξοδα (0,00) ευρώ, ε. ασφάλιστρα το ποσό (343,04) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01684217950896 του Β’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,920% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 27-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28293/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3639/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.18 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.461/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του MD JAKIR HOSSAIN (ΕΜ ΝΤΙ ΤΖΑΚΙΡ ΧΟΣΑΪΝ) του AL HAJJ JALAL UDDIN HOWLADER (ΑΛ ΧΑΤΖ ΤΖΑΛΑΛ ΓΙΟΥΝΤΙΝ ΧΑΟΥΛΑΝΤΕΡ) και της SALAHA BEGUM (ΣΑΛΑΧΑ ΜΠΕΓΚΟΥΜ), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Αχαρνών αρ. 245 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (107.804,74) ευρώ, το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α). ποσό (60.785,56) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: α. Χρεολύσια το ποσό των (35.416,43) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (5.697,34) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (19.261,15) ευρώ, δ. έξοδα (28,18) ευρώ, ε. ασφάλιστρα (382,46) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,02% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β) ποσό (47.019,18) ευρώ, που αναλύεται ως εξής: α. Χρεολύσια από το ποσό των (27.930,48) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (4.435,60) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (14.628,10) ευρώ, δ. έξοδα (25) ευρώ, όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 01184211675303 του Β’ άνω δανείου, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 28-2-2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 27-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28311/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3644/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.20 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.462/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΚΡΑΤΗ ή ΛΕΟΚΡΑΤΗ του Παρασκευά και της Κατίνας, πρώην κατοίκου Σπετσών, επί της Πλατείας Ιχθυαγοράς και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (48.853,89) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 7,1% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (32.151,32) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (6.178,46) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (9.669,07) ευρώ, δ. έξοδα (40,54) ευρώ, ασφάλιστρα (814,50) ευρώ, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 7,1% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 29-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28807/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3737/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.21 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΚΑΡΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.463/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του MOHAMMAD IQBAL (ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ ΙΚΜΠΑΛ) του IMAM DIN (ΙΜΑΜ ΝΤΙΝ), πρώην κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Ι. Δροσοπούλου αρ. 85 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (130.490,57) ευρώ, (το οποίο αναλύεται σε ποσό (87.818,52) ευρώ για το Α’ άνω δάνειο+(42.672,05) ευρώ για το Β’ δάνειο), οφείλεται εντόκως από την 21-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 20-2-2012 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,920% ετησίως, με τη διευκρίνιση ότι το κονδύλι των τόκων υπερημερίας ανατοκίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις πλήρους εξοφλήσεώς του. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 1-6-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 29228/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3801/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.24 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.466/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της SHYBANOV MYKOLA (ΣΙΜΠΑΝΟΒ ΜΥΚΟΛΑ) του VLADIMIR (ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ) και της LIYDMILA (ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ), πρώην κατοίκου Καλλιθέας, οδός Συγγρού αρ. 274 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η αντίδικος (και προς ην η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (42.396,80) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (32.452,72) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (3.459,37) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (6.005,20) ευρώ, δ. έξοδα (39,95) ευρώ, ασφάλιστρα (439,56) ευρώ, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 4,470% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 2-6-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 29775/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3876/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.25 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.467/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ ΣΙΣΚΟΥ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Αρχίπολη Παραδείσι Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η αντίδικος (και προς ην η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (189.626,87) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (109.897,75) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (20.167,85) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (59.560,68) ευρώ, δ. έξοδα (0,59) ευρώ, ασφάλιστρα (0,00) ευρώ, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 4,12% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 1-6-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 29220/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3799/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.26 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.468/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ ΣΙΣΚΟΥ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Αρχίπολη Παραδείσι Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 10-6-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η αντίδικος (και προς ην η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (16.592,37) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 30-10-2018, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (9.981,39) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (1.822,19) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (4.702,36) ευρώ, δ. έξοδα (86,43) ευρώ. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 17-6-2020 και ΓΑΚ: 28796/2020 και ΕΑΚ: 1565/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η Αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.22 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.464/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΣΑΓΕΝΤ ΑΟΥΝΤΑΛΛΑ (SAYED AWADALLA) του Γκόμαα (GOAMMA) και της Σαγιέντα (SAYEDA), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Μυτιλήνης αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (41.119,46) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 17-3-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 16-3-2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,920% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (25613,73) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (3.537,70) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (11.967,44) ευρώ, δ. έξοδα (0,59) ευρώ, ασφάλιστρα (0,00) ευρώ, εντόκως από την 17-3-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 16-3-2020 σε 3,92% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 29-5-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 28827/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3738/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Ιουλίου, του έτους (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.23 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 10.465/6-7-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΣΑΓΕΝΤ ΑΟΥΝΤΑΛΛΑ (SAYED AWADALLA) του Γκόμαα (GOAMMA) και της Σαγιέντα (SAYEDA), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Μυτιλήνης αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 12-3-2020, της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος (και προς ον η επίδοση) να της καταβάλλει το ποσό των (68.762,89) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 28-2-2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,920% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των (42.340) ευρώ, β. τόκους κεφαλαίου το ποσό των (6.041,92) ευρώ, γ. τόκους υπερημερίας (20.082,81) ευρώ, δ. έξοδα (48) ευρώ, ασφάλιστρα (249,88) ευρώ, εντόκως από την 29-2-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28-2-2020 σε 3,92% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 2-6-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 29785/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3877/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 6-7-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας