PrintButton

28-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 49/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου κηρύχθηκε ανίσχυρη η με αριθμό 010578447 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας «ATTICA BANK Α.Ε.» υποκαταστήματος Περιστερίου, ποσού 19.000 ευρώ που εξέδωσε ο Γεώργιος ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ του Χρήστου και της Αποστολίας με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού 0000000057262028 που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, στο όνομα και σε διαταγή του ιδίου. Αθήνα, 27-05-2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑ: ΨΡΙΣΩΕΝ-ΖΙΚ 20PROC006754301 2020-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 8600 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ CPV: 50700000-2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 705.743,88 € +169.378,53 ( ΦΠΑ 24%) = 875.122,41 € 1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {50700000- 2}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 2413507242, fax: 2410921868. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 15η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατον ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α . Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ. Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β ’κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.110,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ " ΚΔΕ 2019ΕΠ00610045. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/ 2016 – άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ. Νίκαια 25.05.2020 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ
PrintButton

27-05-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 7381 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης» Προϋπολογισμού 128.606,50 € πλέον ΦΠΑ με CPV 44163230-1 & 44470000-5 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ) ανά ομάδα υλικών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 478,13€ για την ομάδα Α, & 807,94€ για την ομάδα Β ή 1.286,00€ και για τις δύο ομάδες Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 22/05/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 2ΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε. ΣΑΠΦΟΥΣ 63 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 210 9581694 – ΦΑΞ 210 9579647 Α.Φ.Μ. 099035142 Αρ. πρωτ. 030 Προκήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση των μελών του Kυνηγετικού Συλλόγου Καλλιθέας Ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Σαπφούς 63 στην Καλλιθέα (τηλ. 210 9581694), προκηρύσσει διαγωνισμό συμφεροτέρων προσφορών με κλειστές προσφορές για την ασφάλιση αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος των μελών του για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021. Ο Σύλλογος αριθμεί περίπου 1.600 με 1.800 ενεργά μέλη. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή να παραδοθούν κατόπιν συνεννοήσεως στα γραφεία του Συλλόγου Δευτέρα εως Παρασκευή 9.00-13.00 μέχρι την Δευτέρα 22/06/20. Τους όρους του διαγωνισμού και τα ποσά των καλύψεων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία του Συλλόγου, μέσω fax ή e-mail. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται ακριβώς στους όρους και τα ποσά όπως αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα κριθεί άγονος μόνο εάν δεν κατατεθεί καμία προσφορά. Απαραίτητη μαζί με την προσφορά η προσκόμιση σχεδίου συμβολαίου. Καλλιθέα 26/05/2020 Το Δ.Σ.
PrintButton

23-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 790 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χριστίνας Βασ. Κοντογεώργη, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονεμένου αρ. 9, τηλ.6982115014, επιδόθηκε στις 13/5/20202 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Μηνά Μιχάλοβιτς, πληρεξουσίου της κάτωθι ενάγουσας εταιρείας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία έκρινε επί της από 31.7.2017 και με Γ.Α.Κ. 4149/2017 και Ε.Α.Κ. 261/2017 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Θωμά αρ. 27, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000811401000, ΑΦΜ: 094352910 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΙΜΕΝΤΑ ΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 002356101000, ΑΦΜ: 094492284 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, πρώην εδρεύουσας στα Πατήσια Αθηνών Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών αρ. 8, και νυν αγνώστου έδρας, απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία συζητήθηκε στις 14.10.2019, και η οποία απόφαση δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250,00 ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 9.644,27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας πληρωμής του τιμολογίου, ήτοι από 22-9-2012, κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 350,00 ευρώ, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 22/5/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Μηνάς Μιχάλοβιτς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ.789 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χριστίνας Βασ. Κοντογεώργη, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονεμένου αρ. 9, τηλ.6982115014 επιδόθηκε στις 13/5/2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Μηνά Μιχάλοβιτς, πληρεξουσίου της κάτωθι ενάγουσας εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία έκρινε επί της από 28.7.2017 και με Γ.Α.Κ. 4154/2017 και Ε.Α.Κ. 264/2017 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Θωμά αρ. 27, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000811401000, ΑΦΜ: 094352910 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της Αγγελικής Καρύδα, εμπόρου (με διακριτικό τίτλο: «ΟΙΝΟΘΗΚΗ»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 061842903000, ΑΦΜ: 076524985 και ΔΟΥ: Αγίου Στεφάνου, πρώην κατοίκου Νέων Παλατίων Ωρωπού Αττικής, οδός Γ. Δροσίνη & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 19015 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία συζητήθηκε στις 14.10.2019, και η οποία απόφαση δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250,00 ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 14.236,67 ευρώ, με το νόμιμο τόκο α) όσον αφορά στο ποσό των 4.433,22 ευρώ από την 28-2-2013, β) όσον αφορά στο ποσό των 2.652,91 ευρώ από την 16-3-2013, γ) όσον αφορά στο ποσό των 186,54 ευρώ από την 16-3-2013 και δ) όσον αφορά στο ποσό των 6.964 ευρώ από την 16-3-2013, κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 350,00 ευρώ, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 22/5/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Μηνάς Μιχάλοβιτς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 131/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, τακτικής διαδικασίας αναγνωρίσθηκε ότι ο Σάββας Παπαναστάσης του Φωτίου απέκτησε με χρησικτησία τα ακίνητα με κτηματολογικά στοιχεία : 1. Τόμος γαιών Σορωνής 20, φύλλο 64, μερίδα 2269 και φάκελος 2402 , έκτασης 990 τμ και 2. Τόμος γαιών Σορωνής 20, φύλλο 62, μερίδα 23 και φάκελος 2400, έκτασης 3060 τμ. Αντίγραφο της απόφασης επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου όπως προκύπτει από τη 11066/20.2.2020 έκθεση επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου ( δικ επιμ Εφετείου Δωδ/σου) για τον Αναστάσιο Παπαναστάση του Σάββα ήδη άγνωστης διαμονής . Ρόδος 22.05.2020 Η Δικηγόρος Παναγιώτα Καραμάριου ΑΛΕΞ ΔΙΑΚΟΥ 2- Ρόδος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 326173 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 32520/1740/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1911216925 και με: Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση Εκτροφής Κοτόπουλων Πάχυνσης» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 7η, α/α: 1 (Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) Β) θέση έργου: θέση ‘’Κοκκιναράς’’’, στο Δήμο Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 25/05/20- 13/07/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 25/05/20- 13/07/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 22/05/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 24654 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της τέχνης στη νεότερη και σύγχρονη εποχή». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16127) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16129) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16132) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία - Ηλεκτροχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16134) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Συγκριτική Γραμματολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 16136) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 16139) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 641/12-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 13-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 24657 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310997940, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16105) ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991354, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνική Μετάφραση (αγγλικά προς ελληνικά)». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16106) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 16107) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 16108) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16114) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995243, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισπανική ως Ξένη Γλώσσα και Ισπανική Διαλεκτολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16115) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 630/11-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 12-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Γ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο: 213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ' Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 937 χ/τια με τεχ/τα από πλαστικές ύλες ελεύθερα φόρων και 1) 16 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα ανδρικά & γυναικεία, μαγιό ανδρικά » 3) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα, γυναικεία ενδύματα, μαγιό, σουτιέν » 4) 1 εμπ/τιο με γυναικεία μαγιό » 5) 1 εμπ/τιο με απομιμήσεις κοσμημάτων, μαντήλια εσάρπες » 6) 1 εμπ/τιο με ενδύματα γυναικεία » 7) 4 εμπ/τια με παντόφλες πλαστικές » οπως λεπτομερώς αναφέρεται στις υπ' αριθ. 10078, 10079 / 2020 διακηρύξεις. Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα. Κερατσίνι 22-05-2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΡΩΟΡΡ2-Τ2Μ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας Εντύπων Οπτικού Αναγνώστη, Πλαστικών Φακέλων Ταχυπληρωμής & Εντύπων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

21-05-2020

on .

Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.587/20-05-2020 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου θα διενεργήσει την με ανοικτή διαδικασία του ά.264 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δ.Λ.Τ. Ίου», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (03/2018 μελέτη) Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α : (διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, κινητοί διάδρομοι 1,50 μ, Κινητός διάδρομος πλάτους 1,50 μ, φωτοσυναγερμός και χώροι σκίασης) εκτιμώμενης αξίας 74.500,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Ομάδα Β : (Ειδικούς κάδους απορριμμάτων, Πληροφοριακές πινακίδες, Ντουζιέρες παραλίες διπλές, Καμπίνες αποδυτηρίων, Αμφίβιο αμαξίδιο, Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ και Αποδυτήρια) εκτιμώμενης αξίας 22.274,19 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει την τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό: 91628 μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 63/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 20/05/2020, ημέρα και ώρα: 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 11/06/2020 ημέρα ώρα 15:00 Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.935,48 ευρώ. Σε περίπτωση προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προκήρυξη και διακήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , Κωδ. ΣΑ Ε 1551 . Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510078. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 Τροποποιήση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Δ.Λ.Τ. ΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 641/168/Β3/06-02-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5024467. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο κύριος Ναυπλιώτης Αναστάσιος, (τηλέφωνο: 2286092610, φαξ: 2286092592 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου http://www.limenikotameioiou.gr/ Ο Πρόεδρος Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Αθήνα 20.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993, τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2019 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Αθηναίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Αθηνών, Αθηνάς 63 – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλατεία Κοτζιά), Τμήμα Μητρώου Αρρένων (ημιώροφος) από την 23η Μαΐου μέχρι την 10η Ιουλίου 2020 από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 - 14:30), προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2019 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
PrintButton

19-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 5296ΣΤ/13-05-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία των κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ και ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με αρ. ΓΕΜΗ 000267201000 (ΑΦΜ: 094025817, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Λ. Σπάτων αρ. 81 και εκπροσωπείται νόμιμα), ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Θεόδωρου Χατζηνάκου του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζησιμοπούλου αρ. 55 , με ΑΦΜ 121918869 της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, την από 11/05/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης κατά 1) της ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ, 2) Παύλου Γ.Σιδηρόπουλου,3) Παναγιώτη Ι. Ιωαννίδη, 4) Βικτωρίας Ι. Χατζηνάκου, 5) Θεόδωρου Ι. Χατζηνάκου, 6) Σταματίας Φ.Τζαγάκη, 7) Περσεφόνης Ι. Χατζηνάκου, 8) Γεωργίου Ι. Χατζηνάκου, 9) Σταύρου Δ. Γιαννόπουλου, 10) Αριστομένη Δ.Γιαννόπουλου και 11) Ροδόλφου – Πέτρου Π. Κριεζή με την οποία: καταγγέλλεται η μεταξύ τους σύμβαση μισθώσεως, σύμφωνα με τον όρο 8.3 του μισθωτηρίου και το άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995, προκειμένου να επέλθει η λήξη της μεταξύ τους μισθωτικής σχέσης μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου προς αυτούς, ημερομηνία κατά την οποία καλούνται να παραλάβουν το μίσθιο ακίνητο ,το οποίο τότε θα τους αποδωθεί καταβάλλοντας τους ως αποζημίωση το ισχύον κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μίσθωμα , καθώς και να τους αποδώσει ταυτόχρονα με την παραλαβή του μίσθιου και την εις χείρας του ευρισκομένη εγγύηση, ποσού σήμερα τριάντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (30.240,36€) για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10446Ε/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Paleologu Dimitrios, πρώην κατοίκου Νοτίου Αφρικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Paleologu Dimitrios, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00116 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10444Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Christophi Raymond, πρώην κατοίκου Αίγυπτου και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Christophi Raymond, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00205 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10445Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Aggelidakis Nikolaos, πρώην κάτοικο Ελβετίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Aggelidakis Nikolaos, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00165 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2244/21447/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10443Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του PENA LUIS, πρώην κατοίκου Ισπανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του PENA LUIS, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2244/2020, (β) ΓΑΚ: 21447/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 3 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί στην αιτούσα η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια να προβεί, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00027 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Ψυχικού Αττικής, του πρώην δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της ως άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησής της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί για το άνοιγμα της θυρίδας και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου αυτής. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 66ΡΑ46907Ο-ΒΣΞ ΑΔΑΜ: 20PROC006710420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 7540 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 6η/30-4-2020 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά/ αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ (CPV : 45212410-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 1-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Πολίτης Ζαχαρίας, τηλ.2251351373 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 12-5-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ANOIΚΤH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Συστήματος "Ground Βased Augmentation System (GBAS)" μέσω ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε τεχνικές προδ/φές οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμεvοι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την κατασκευή, προμήθεια, διάθεση ή εμπορία των εν λόγω συστημάτων ή ακόμη επιθυμούν να λάβουν γνώση των προδιαγραφών, να αvατρέξουν στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο internet http://www.ypa.gr/ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω Fax (210-8983560), μέχρι την 5η Ιουνίου 2020. Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές προδιαγραφές προ της υποβολής αυτών για έγκριση. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σ. ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ
PrintButton

15-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.50 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 8.290Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 123039270, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Φείας αρ. 6, ήδη δε αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των (288.873,19) ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην άνω Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων με τις ακόλουθες διακρίσεις: 1) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207285024/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, το ποσό των (22.791,17) CHF, (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 16.272,26 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 1.050,67 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 5.458,24 που αφορά σε τόκους υπερημερίας εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 21-9-2019. 2) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284826/23-10-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (46.749,35) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 33.447,07 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 2.194,52 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 11.107,76 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 24-9-2019. 3) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284680/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (219.332,67) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 156.249,49 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 10.238,25 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 52.844,94 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 22-9-2019. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20749/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2459/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να καταθέσει προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστεί κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.52 π.μ. και 10.54 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά των υπ αριθμ. 8.291Γ/13-5-2020 και 8.292Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: α) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ του Αντωνίου, με ΑΦΜ: 043143883 και β) της ΣΙΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 115143940, αμφοτέρων τέως κατοίκων Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σερρών αρ. 7, άλλως Ταϋγέτου αρ. 41, ήδη δε αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς, το ποσό των (22.544,15) ευρώ, νομιμοτόκως, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων από την 22-01-2020 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω ομοίων εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20753/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2462/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει έκαστος γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να καταθέσουν προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστούν κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.56 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά της υπ αριθμ. 8.293Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΤΑΚΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ανδρούτσου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 8.432/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην του εναγομένου και προς ον η επίδοση, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (26.217,92) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 6-10-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (9.000) ευρώ και καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.300) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.58 π.μ., 11.00 π.μ. και 11.02 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά των υπ αριθμ. 8.294Γ/13-5-2020, 8.295Γ/13-5-2020 και 8.296Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρίου και της Σταυρούλας, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου και 3) ΣΟΦΙΑΣ συζύγου Γεωργίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ, το γένος Χρήστου ΜΠΙΝΤΑΚΑ, απάντων πρώην κατοίκων Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της υπ αριθμ. 8.497/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην των εναγομένων και προς ους οι επιδόσεις, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των (25.546,91) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 28-4-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (8.000) ευρώ και καταδικάζει τους εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.280) ευρώ. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 1016/13-08-2010 Πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Αναστασίας Επτακοίλη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 998/79) και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος, Ν. Σάμου χαρακτηρίστηκε τμηματικά, ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α) του Νόμου 998/79, η έκταση με στοιχεία «Α, Β, Γ,....,Λ, Μ, Σ, Τ,...,Ω, Α', Β', Α» εμβαδού 2.910,5 τ.μ. και ως δασική έκταση, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Νόμου 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η έκταση με στοιχεία «Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Μ» εμβαδού 2.046,07 τ.μ. ευρισκόμενη η συνολική έκταση στη θέση «Κουμαριώνας», περιφέρειας Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:250, του μηχανικού κ. Γεώργιου Μαλαγάρη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Ελληνική Δημοκρατία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Νομός Αττικής Βούλα, 12-5-2020 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Αριθ. Πρωτ.: 14218 Δ/νση Οικονομικών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020- 2021» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 40/2020 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, προϋπολογισμού 1.189.71,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου για τον συγκεκριμένο Νομό που βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου αναδόχου ii) Για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3 ) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 40/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι οι εξής: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΟΜΑΔΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΕΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 791.463 754.836,20 € ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 190.492 125.356,02 € ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.600 79.252,00 € Σύνολο 959.444,21€ ΦΠΑ 24,00% 230.266,61 € Γενικό Σύνολο 1.189.710,82 € Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 40/2020, την με αρ. Πρωτ. 13671/06/05/2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 25/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Τ ΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 15-5-2020 Παρασκευή 22-5-2020 Παρασκευή19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91613 Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Πέμπτη 7-5-2020 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του Δήμου: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6641.004 97.579,96 € 120.999,15 € 09132100-4 10-6643.003 4.838,09 € 5.999,23 € 09135100-5 35-6641.003 24.193,31 € 29.999,70 € 09132100-4 30-6641.009 32.258,02 € 39.999,94 € 09134200-9 10-6641.001 79.252,00 € 98.272,48 € 09211000-1 20-6641.002 596.773,42 € 739.999,04 € 09134200-9 50-6641.001 4.031,49 € 4.999,05 € 09132100-4 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 19.188,88 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
PrintButton

26-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της από 15-5-2020 Ένορκης Δήλωσης Επίδοσης του Ιδιωτικού Δικ. Επιδότη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, Γιάννη Χατζηκωστέα, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αικατερίνης Μπατζέλα, για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και ΑΦΜ:094014201, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Σιδέρη Παναγιώτη του Απόστολου, πρώην έγκλειστου στις Φυλακές Λευκωσίας και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, (ως οφειλέτη), ακριβές αντίγραφο της από 06-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του Παναγιώτη Σιδέρη του Αποστόλου, πρώην κατοίκου Στρατού Αγρινίου και ήδη έγκλειστου στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω απ' αυτήν πράξη, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21529/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2558/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:38. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΛΟΓΟΣ» και η «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Ιδιωτικός Δικ. Επιδότης Γιάννης Χατζηκωστέας ΔΙΑΦΟΡΑ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-40-2021,πληροφορίες www.kipoda.gr. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 7109 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 104.920,00 €, πλέον ΦΠΑ με CPV 72514100-2 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 1.049.20€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/05/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: ΩΤΤΡ46907Ο-ΚΥΘ ΠΡΑΞΗ: 1252 ΑΔΑ: Ω25946907Ο-7ΥΠ ΑΔΑΜ: 20PROC006745686 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 7964 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 6η /30-4-2020 (θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την μέτρηση αιμοσφαιρίνης με συνοδό εξοπλισμό, για ένα έτος, (CPV :33696300-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 8.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 4-6-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Νέμτσα Κυριακή τηλ. 2251351352. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 21-5-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

22-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς αριθμ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.773Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 12.12.2019 αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Κατάθεσης 110088/13907/13.12.2019 και με δικάσιμο την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, με πινάκιο 46 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της αίτησης προς ανάκληση της με αριθμό 4727/1984 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προς διαγραφή της εγγραφείσης προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Π. Φαλήρου επί των ακινήτων της αιτούσης α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ’ ορόφου του Α΄ τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α’ ορόφου του Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Όθωνος αριθμ. 10 & Αχαιών. Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο, η συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων εξ’ αιτίας του κορονοϊού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4037Δ/11-5-2020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 7.4.2020 Κλήσης της απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 25860/2629/2020. Δικάσιμος αυτής ορίσθη η 24.6.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, πινάκιο 60 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της κρινομένης αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο, του κτιρίου 5 των Δικαστηρίων πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος η ανωτέρω, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, καλείται να παραστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου ανωτέρω αναφέρεται. Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αριθμ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.774Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτηρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11.12.2019 Αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 110077/13904/13.12.2019, με δικάσιμος την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00 πινάκιο 45 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της αίτησης, προς ανάκληση της με αριθμό 17585/1983 απόφασης του Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών και προς διαγραφή της εγγραφείσας προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλαιών. Φαλήρου επί των ακινήτων της αιτούσης: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ΄ ορόφου του Α΄ τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α΄ ορόφου του Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Όθωνος αριθμ. 10 & Αχαιών. Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο η συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων εξ’ αιτίας του κορονοϊού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4038Δ/11-5-2020 έκθεση μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 7.4.2020 Κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 25863/2630/2020. Νέα δικάσιμος ορίσθη η 24.6.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, πινάκιο 61 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο, του κτιρίου 5 των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος καλείται η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ να παραστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου ανωτέρω αναφέρεται. Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 13 Μαΐου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
PrintButton

20-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 13 Μαΐου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. Χανιά,15 Μαϊ 20 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2020 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών. H διακήρυξη με Γενικούς - Ειδικούς όρους και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 28 Μαϊ 20 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 29 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781. Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς
PrintButton

16-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε μετά από αίτηση του κ. Λιγνάδη Ιωάννη - Ηλία κατοίκου Αττικής η υπ' αριθμ. 139/16-1-2006 πράξη χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, για έκταση εμβαδού 4.691,29 τ.μ., στη θέση «ΜΙΝΙΑ», δ.δ. Αρχ. Επιδαύρου, περιφέρειας του Δήμου Επιδαύρου, η οποία αποτυπώνεται στο συνημμένο της πράξεως χαρακτηρισμού τοπογραφικό διάγραμμα, με την οποία χαρακτηρίσθηκε: 1. Εκταση εμβαδού Ε1=2.645,57 τ.μ., ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ (γεωργικώς καλλιεργούμενη), κατά την παρ. 6 εδαφ. α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 2. Εκταση εμβαδού Ε2=2.045,72 τ.μ., ως ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus halepensis) κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3208/03 «προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», που ανήκει στις κατηγορίες της παρ. 1 εδαφ. β και της παρ. 2 εδάφια β, γ του άρθρ. 4 του Ν. 998/79. Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Επιδαύρου και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσίευση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 998/79).
PrintButton

14-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.9918/11-05-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Φαίδωνα Δημόπουλου πληρεξούσιου του Άμρ Μονγκέντ (Amr Mongued) του Μόρσι Ομάρ (Morsi Omar) κατοίκου Μασσαλίας Γαλλίας , Avenue de la Panouse αρ. 24 (Α.Φ.Μ 171856890 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για για τη Σταυρούλα χήρα Μιχαήλ Μαρίνου τογένος Χρήστου και Φωτεινής Παπαλάσκαρη πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ.4α, και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 03/03/2020 ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά της δεύτερης με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του και -Να καταδικασθούν οι εναγόμενες να του καταβάλλουν από κοινού και εις ολόκληρον έκαστη το ποσό των 33.950,48 €, νομιμοτόκως από 17.02.2017, άλλως από την επίδοσή της, -Να καταδικασθεί η εναγομένη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να του καταβάλλει νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσης, ως χρηματική ικανοποίηση ηθικής του βλάβης, 30.000,00€.-Να αναγνωρισθεί ως εξ αδιαιρέτου συγκύριος στα ακόλουθα ακίνητα της κληρονομιάς της Βασιλείας Παπαλάσκαρη, τα οποία βρίσκονται όλα στην Κοινότητα Κοντοπουλίου Λήμνου και καταλείφθηκαν με την από 28.06.2013 ιδιόγραφη διαθήκη της στην α΄ εναγομένη Σταυρούλα χήρα Μιχαήλ Μαρίνου, το γένος Χρήστου και Φωτεινής Παπαλάσκαρη και δη:Α) Κατά ποσοστό 12,17% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 10 αγροτεμάχια και 1 οικόπεδο, Β) Κατά ποσοστό 3,04% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 1 οικοπέδου και 1 αγρού, Γ) Κατά ποσοστό 12,17% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου, επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 18 ακινήτων (αγρών), Δ) Κατά ποσοστό 1,01% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί περιγραφομένου στην αγωγή 1 αγρού, Ε) Κατά ποσοστό 24,33% πλήρους κυριότητας και εξ αδιαιρέτου επί περιγραφομένης στην αγωγή 1 πεπαλαιωμένης λιθόκτιστης, κεραμοσκεπούς διώροφης οικίας εμβαδού 70 τ.μ.,-Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά τις καταψηφιστικές της διατάξεις και-Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην πλήρη δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 2592/2020, Γ.Α.Κ: 21732/2020, β) κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία του Γεωργίου Καχριμάνη του Αριστείδη και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 104892110 και ΑΜΚΑ 25079000238, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 13-5-2020, με την υπ’ αριθμόν 4415 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Σουφιάν Κουρέσι του Ιρφάν Μουχάμμαντ και της Ταζίιμ, Μπεγκούμ (Sufian Qureshi του Irfan Muhammad και της Tazeem Begum), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κεφαλληνίας 70 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 11 Μαΐου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τον δεύτερο, με την οποία ο προσκαλών αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 21125/13-11-2019 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 13-5-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή ΑΦΜ 090085651, νομίμως εκπροσωπούμενο, επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (αρ. έκθεσης επίδοσης ΣΤ-501/13.05.2020) για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «New Generation Products S.M.P.C.», με πρώην έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της συμβολής των οδών Ερατούς αριθμός 6 και Μενελάου και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπείται νόμιμα, την από 07.05.2020 Εξώδικη Δήλωση, Όχληση και Πρόσκληση με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός του, με την οποία την προσκαλεί από τη λήψη της Εξώδικης και εντός πέντε εργασίμων ημερών όπως προβεί στην ενημέρωση για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την υλοποίηση του έργου TALOS – BIO με τον διακριτικό τίτλο «Ανάπτυξη νέου καινοτόμου οστικού αλλομοσχεύματος για την εφαρμογή στη Νευροχειρουργική με το σύστημα TALOS», προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία επαλήθευσης αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 614/24-12-2019 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συγκεκριμένη απόφαση ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά στις πιστώτριες της οφειλέτριας η σε συγγενικά της πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, με προσφορά των ακινήτων στον ίδιο η σε διαφορετικούς αγοραστές, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση (του εκκαθαριστή): α) του ανήκοντος στην οφειλέτρια Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της πλήρους κυριότητας 100% επί του Α-2 διαμερίσματος έτους κατασκευής 1974 επιφανείας 81,11 τμ περίπου με Κ.Α.Ε.Κ. 051180737006 /0/3 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ευρισκομένου (του διαμερίσματος) στον πρώτο όροφο οικοδομής κείμενης επί οικοπέδου στο Πέραμα και δη επί της οδού Ελευθερίας αριθμός 67, με τίμημα όχι κατώτερο των 25.000€, β) του ανήκοντος στην οφειλέτρια σύζυγος Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της πλήρους κυριότητας 100% επί του ακινήτου με στοιχεία Κ-1 έτους κατασκευής 1969 του ισογείου επιφανείας 135 τμ ευρισκομένου στη ίδια ως άνω οικοδομή, με τίμημα όχι κατώτερο των 30.000€ γ) του ανήκοντος στην οφειλέτρια σύζυγο Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της ψιλής κυριότγητας του 100% και σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ισχύος της ρύθμισης ως ορίζει η απόφαση ενωθεί η επικαρπία με την ψιλή κυριότητα του 100% της πλήρους κυριότητας επιφανείας 135 τμ ημιτελούς διαμερίσματος έτους κατασκευής 1990 του δευτέρου ορόφου της ιδίας οικοδομής με τίμημα όχι κατώτερο των 15.000€ και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με τα προαναφερθέντα αντίστοιχα ποσά κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975-978 και 1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 13-5-2020 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 Περίληψη της με αριθμό 6739Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν ALTAF (ΑΛΤΑΦ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΕΙΝ) του ALI MUHAMMAD (ΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ), πρώην κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Δερβενακίων αρ. 6, άλλως κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αρ. 137-139 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ALTAF (ΑΛΤΑΦ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΕΙΝ) του ALI MUHAMMAD (ΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ), πρώην κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Δερβενακίων αρ. 6, άλλως κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αρ. 137-139 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21551/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2560/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:48. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6758Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την BARTOSHUK (ΜΠΑΡΤΟΣΟΥΚ) LYUDMYLA (ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ) του VASILI (ΒΑΣΙΛΗ), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Καυκάσου αρ. 47-49 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της BARTOSHUK (ΜΠΑΡΤΟΣΟΥΚ) LYUDMYLA (ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ) του VASILI (ΒΑΣΙΛΗ), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Καυκάσου αρ. 47-49 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21482/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2552/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:20. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6752Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτριας και 2) του DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 18871/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2234/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6749Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑ του Νικολάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτριας και 2) του DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 18871/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2234/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6756Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν HOWLADER (ΧΑΟΥΛΑΝΤΕΡ) MOHAMMED – TITU (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΤΙΤΟΥ) του MOHAMMED - HUQ (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΧΟΥΚ), πρώην κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Θήρας αρ. 34 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του HOWLADER (ΧΑΟΥΛΑΝΤΕΡ) MOHAMMED – TITU (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΤΙΤΟΥ) του MOHAMMED - HUQ (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΧΟΥΚ), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Θήρας αρ. 34 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21403/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2541/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6753Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν NAZRUL ISLAM (ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ) του ABDUR ROB MIAH (ΑΜΠΤΟΥΡ ΡΟΜΠ ΜΙΑΧ), πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Σπάρτακου αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του NAZRUL ISLAM (ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ) του ABDUR ROB MIAH (ΑΜΠΤΟΥΡ ΡΟΜΠ ΜΙΑΧ), πρώην κατοίκου Καλλιθέας, οδός Σπάρτακου αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21570/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2563/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:57. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6741Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον MD FAZLU SHAKH του MD KASEM, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σκαλιστήρη αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του MD FAZLU SHAKH του MD KASEM, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Σκαλιστήρη αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21557/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2561/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:51. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6746Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κάτοικο Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κάτοικο Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21498/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2553/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6748Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κάτοικο Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κάτοικο Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21498/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2553/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6757Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θωμά, πρώην κάτοικο Δάφνης Αττικής, επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΘΩΜΑ, πρώην κατοίκου Δάφνης Αττικής, επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21387/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2539/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:38. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6759Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Περίστασης Ν. Κατερίνης, οδός Καμπλακίδη αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Περίστασης Ν. Κατερίνης, οδός Καμπλακίδη αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21506/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2554/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6762Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν ΚΥΡΙΑΚΟ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Σπάρτης Λακωνίας, οδός Βρασίδου αρ. 144, εν συνεχεία κάτοικο Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου Ν. Ελαφονήσου και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Σπάρτης Λακωνίας, οδός Βρασίδου αρ. 144, εν συνεχεία κατοίκου Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου Ν. Ελαφονήσου, ως οφειλέτη και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21426/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2543/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:52. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1)). ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 14/10.6.19 (Θ. 13ο ΟΙΚ.),απόφαση Διοικ.26/17.2.20 (Θ.160 ΟΙΚ.) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 110.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15.06.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 09.06.2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 14 /05 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΜΑΩΩΨΝ-ΡΞ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο : 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 8273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ», προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των άρθρων 126 και 154 του ν 4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 15.7331.051) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45212222-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια». Το υπό δημοπράτηση έργο αφορά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου βαρέων αθλημάτων στη Γκορυτσά. Πρόκειται για ένα κτίριο επιφανείας 1.500m2 και έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των βαρέων αθλημάτων στην περιοχή της Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ενδεικτικά αφορούν εργασίες αποξηλώσεων, επιχρισμάτων και χωρισμάτων γυψοσανίδας, τοιχοποιίες,ξυλουργικές εργασίες, συμπληρωματικοί χρωματισμοί, συντήρηση μονώσεων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργασίες κουφωμάτων και υαλουργικών, σιδηρουργικές εργασίες, σκυροδετήσεις, αποξήλωση και τοποθέτηση πλακιδίων, εργασίες πυρασφάλειας, εργασίες Αντικεραυνικής Προστασίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Υποβολή Προσφορών Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006697009). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Ασπρόπυργος 11/05/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΑΜΟΣ Ο ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας