PrintButton

13-05-2020

on .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό Ισχύος 105,8 MW στη Θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134/2020 Απόφαση ΡΑΕ (22/01/2020), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.», άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 105,8 MW στη θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η Άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών και δύναται να ανανεωθεί μέχρι και για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 640 Ημερομηνία: 12/05/2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €144.559,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι €116.580,62 χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.331,61 ευρώ (Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η /05/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η /05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν (Υφιστάμενη ημερομηνία λήξης του έργου: 31/10/2020). Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. (The Project is co-funded by the European Union and by national funds of the countries participating in the Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”). Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13/05/2020. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). ΑΔΑΜ: 20PROC006688679 2020-05-12. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 91937. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη, 12/05/2020 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 638/27-11-2017 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα της ιδιοκτήτριας ,η τους ιδιοκτήτες ομόρων ακινήτων, με αγγελία στο διαδίκτυο, γραπτή αγγελία στην περιοχή πού κείνται τα ακίνητα και σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) το ισόγειο κατάστημα επιφανείας 23,25 τμ ευρισκόμενο σε οικοδομή έτους κατασκευής 1975 κείμενη επί οικοπέδου στην οδό Ναυπλίου 92 στον Κολωνό (Αθήνα) με ελάχιστο τίμημα και όχι κατώτερο των 20.000€ με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 12 Μαίου 2020 Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ) Ακτή Μιαούλη 35-39 210 4292259, 6944628380 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Δικαιούχος Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ με προϋπολογισμό: 342.550,30 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό 276.250,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα ). CPV: [45214200 2] Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια; και Κωδικός NUTS: EL512 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29η ΜΑΪΟΥ 2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 22:00 ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ . Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφελείας Οδηγία 2014/25/ΕΕ Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αικ. Δασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Φαξ: +30 210 6749504 Κωδικός NUTS: EL3 Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης Ι.3) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας Τμήμα II: Αντικείμενο ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΦΑ ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ Αριθμός αναφοράς: 807/18 ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71521000 ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Έλεγχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής του Έργου: “Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Φόρτωσης ΥΦΑ σε Βυτιοφόρα Οχήματα στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας” ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL3 ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Όπως περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών Διάρκεια σε μήνες: 14 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο, 87.000€, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 377.000€ πλέον Φ.Π.Α. ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι Ταυτότητα του έργου: MIS 5014854 ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 1. Κάθε συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, θα υποβάλει σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XI αυτής. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά. 2. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της συμμετέχουσας, αποδεικτικά έγγραφα για την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύμβασης και προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία /Σύμπραξη. 3. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει δήλωση ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού και του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια και ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού της, επιπλέον δε ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος), πρέπει να υποβάλει έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι: (Α) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. (Β) Το φυσικό πρόσωπο του Συμμετέχοντα που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης σε αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Γ) ( i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: - Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο μέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 290.000€. - Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 29.000€. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή και την οργάνωση της. 2. Κατάλογο συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίες που αφορούν σε Μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού / Έλεγχο λεπτομερούς σχεδιασμού και σε Επίβλεψη Κατασκευής έργων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3. Κατάλογο συμβάσεων ως ανωτέρω υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4. Επί ποινή εξοπλισμού, κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης τουλάχιστον το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία οχτώ χρόνια τις συμβατικές του υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από μια ή περισσότερες συμβάσεις σχετικά με: (α) Υπηρεσίες Ελέγχου Λεπτομερούς Σχεδιασμού ή Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Λεπτομερούς Σχεδιασμού τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των “issue for construction” εγγράφων, σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ και (β) Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της προσφοράς. 6. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή επίκλησης Πόρων Τρίτων, ο Επικεφαλής (Leader) ή ο Οικονομικός Φορέας του οποίου γίνεται επίκληση Πόρων Τρίτων, αντίστοιχα, θα καλύψει τουλάχιστον τις ακόλουθες θέσεις: - Για τον Έλεγχο του Λεπτομερούς Σχεδιασμού: “Lead Engineer” και “Process Engineer” - Για την Επίβλεψη Κατασκευής: "Supervision Head”, ο οποίος θα είναι Πολιτικός Μηχανικός 7. Τα προσόντα και οι επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας για το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 8. Οι Συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, β) Σχέδιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, γ) Πολιτική και Σχέδιο που θα εφαρμόσουν για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και τη διατήρηση του Περιβάλλοντος κατά την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής, δ) Προτάσεις σχετικά με τα υπολογιστικά προγράμματα και την υλική υποδομή που θα χρησιμοποιηθούν για τις Υπηρεσίες, ε) Τυχόν επιπλέον στοιχεία που θεωρεί η συμμετέχουσα σκόπιμο να υποβάλει. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: - Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ ή σε χώρες με Διμερή Συμφωνία με την ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς φορέων στον τομέα του φυσικού αερίου, οι οποίοι επίσης μπορούν να αναφέρονται ως εταιρείες - ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις εταιρειών ως ανωτέρω. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Συμμετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 5.800,00€. - Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. -Επιπλέον κρατήσεις ύψους ίσου με 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές. - Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-μέλος της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997(ΦΕΚ Α' 139), το οποίο έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή από το TΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: - Ενδεχόμενοι τρόποι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους και συγχρηματοδότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη θα χορηγείται μέσω του ΠΔΕ και θα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ/ MIS 5014854. - Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω. - Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυμφώνου σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεσμευτικό για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί το σύμφωνα με το νόμο έγγραφο σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης. - Κάθε διαγωνιζόμενη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των μελών που την αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/ Κοινοπραξία/Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%). Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1) Περιγραφή IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι IV.2) Διοικητικές πληροφορίες IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:00 IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:30μ.μ. Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152 31 Χαλάνδρι Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 1) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Η επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά με το Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας τον φάκελο του εν λόγω Διαγωνισμού. Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3) Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. VI.4) Διαδικασίες προσφυγής VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.4.3) Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 07/05/2020.
PrintButton

12-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ. 23052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ.-Fax: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 28119 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 153211/19/14-02-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 242,24 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμμίτσα» περιφερείας οικισμού Παλαιοκάστρου Τ.Κ. Λαχίου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14'', S1, S2, 11'',1, στο από Ιούλιος 2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της πολιτικού μηχανικού Μαρίας Λ. Μαζαράκη, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 14-02-2020 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

08-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα Τηλ. 23753/50124 Fax: 23750/23244 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. πρωτ. 4975 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής Ντέμπλας Κυπαρίσσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 73/2018 απόφάση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας”, σύμφωνα με την 07/2020 μελέτη του της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος αυτής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του συνόλου της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού των 4.031,80 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η 24/05/2020 και ώρα 22:00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, που βρίσκεται στη Νικήτη, ΤΚ 63088, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 29/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimossithonias.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό Ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 23490 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995596, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15774) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωργικής παραγωγής - Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15775) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15776) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310991801, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσικολογία με έμφαση στη Μουσική Θεωρία και Ανάλυση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15777) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 511/24-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 07/05/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Πληρ.: Α. Σταθοπούλου Τηλ.: 2732360577 Δημαρχείο Μολάων Μολάοι Λακωνίας ΤΚ 23052 Αριθ. Πρωτ.: 4027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Εκ νέου επιβολή αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 11 στο οικ. 23Ν στην περιοχή Οικονομιάνικα - Αυλόσπηλος - Πλάκα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης». Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ' αριθμόν: 03/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την υπ' αριθμόν: 63/200 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 11 στο οικ. 23Ν στην περιοχή Οικονομιάνικα - Αυλόσπηλος - Πλάκα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης (περιοχή επέκτασης). Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να ενημερωθούν στο Δημαρχείο στου Μολάους (καθημερινά, 10.00 π.μ. - 12.00 π.μ., Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος τηλ.: 2732360577). Προθεσμία για ενστάσεις ορίζεται το διάστημα των 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο ή την τελευταία κοινοποίηση ή την ανάρτηση της ανακοίνωσης. Μολάοι 27/04/2020 Ε.Ε. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' Βαθμό Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Χανιά 07-05-2020 Αρ. Πρωτ. 141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου (Α΄ ΚΟΚΔ) ζητά, από κάθε σχετική επιχείρηση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υπηρεσιακού ρουχισμού και υπόδησης, για τις ανάγκες του προσωπικού του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Α΄ ΚΟΚΔ. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μπορούν να το κάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης μέχρι και την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00 με 14:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), στα Χανιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής προκήρυξης στην παραπάνω διεύθυνση, μέσα στην ανωτέρω ημερομηνία, καθημερινά τις προαναφερθείσες ώρες, ή στο τηλ: 28210-98147. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την προκήρυξη στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Γ. Χαβαλεδάκης Δ. Χαριτάκης ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: 9ΧΗΕΩΕΝ-6ΩΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7054 CPV: 45233120-2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» Προϋπολογισμού 1.428.611,98 € + ΦΠΑ 24% = 1.771.478,86 € 2. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {45233120 - 6}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 2413507 26 - 2413507242, fax: 2410 921868. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 19η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30. 5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4 412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) η μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα τούμενο, από ποιοτική και πο σοτική άποψη. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (28.570,0 0) ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΞΙ (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016). 9. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο συνομολογήθηκε με δανειακή σύμβαση με την υπ’ αριθμ. 4440 σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου μέσω του Δημάρχου Αθ. Νασιακόπουλου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διά του εκπροσώπου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Γεωργίου Εμμανουήλ και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 314/2019 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών με Πίστωση έτους 2020 868.000,00 € (ΑΔΑΜ19REQ004436412) & ΣΑΤΑ 2021. 10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016 – άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου η οποία και θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 11. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στις 28-04-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006629012). Νίκαια 28/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΟΡΡ2-8ΦΥ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0920 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια, κατόπιν παραγγελίας, φακέλων, προπληρωμένου τέλους (Prepaid), προϋπολογισμού 383.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 383.064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.05.2020 έως 23.05.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος Κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

06-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.akokd.gr Αρ. Πρωτ. 138 Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση είκοσι έξι (26) οχημάτων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου (Α΄ ΚΟΚΔ) ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, για την ασφάλιση, με οδική βοήθεια, είκοσι πέντε (25) τετρακίνητων Ι.Χ. αυτοκινήτων και ενός (1) ΦΙΧ . Γνωρίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι: I. Τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία της Ομοσπονδίας [Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), Χανιά], ή να τους αποσταλούν ηλεκτρονικά με μήνυμα/αίτημα στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. II. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μπορούν να το κάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης μέχρι και την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00 με 14:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. III. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά, τις προαναφερθείσες ώρες, ή στο τηλ: 28210-98147. IV. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σ’ αυτή ή τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση του ή να την κηρύξει άγονη. Χανιά 05-05-2018 Ο Γεν. Γραμματέας Δ. Χαριτάκης Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης ΑΔΑ: Ψ2ΥΑ7ΛΕ-ΧΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπ. Σαμάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Σιμάτη Παρασκευή Τηλ. : 26613-62257/62146 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: οικ.29582/12032 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δ/νση Οικονομικού Π.Ε Κέρκυρας μετά την αρ. 312-15/14-04-2020( αρ. πρακτικού 15/14-04-2020 ΑΔΑ: 6Π5Ο7ΛΕ-070) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 439.556,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 388.988,00 € και ΦΠΑ : 50.568,44 €). Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 23:00 - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Δευτέρα 08/06/2020 και ώρα 14.30 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Παρασκευή 12/06/2020 και ώρα 09:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων pin.gov.gr ( σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρμόδια Διοικητική Αρχή {Δ.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Κέρκυρα, 04 - 05-2020 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

02-05-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6195 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πατρών προϋπολογισμού #111.600,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύψει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%)- επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης στην πόλη της Πάτρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 701/22-01-2020 ( ΑΔΑ:Ψ2Θ746ΜΤΛΒ-ΞΞΞ) απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία παρέχεται η έγκριση πίστωσης ύψους 136.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2020 εις βάρος του ΑΛΕ 2410301001 του ΕΦ 10472040000000 για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας (λουτρά- μαγειρεία-κίνηση οχημάτων) Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος # 91515#, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-05-2020 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00 μ.μ • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς: 21-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς αλλαγή έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. • Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διαχείριση του Κ. Κ. Πάτρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-647431, 2610 647361, FAX: 2610-647 241 Ταχ. Δ/νση ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.:261 10 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πάτρα, 30-04-2020 Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χαρίλαος Ζαννίδης ΑΔΑ: Ψ26ΛΩΛΝ-ΒΨ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……5672….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199999,60 € (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199999,60€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ 5670/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 91288 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 24-4-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
PrintButton

29-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΩΞΞΔΩΨΖ-ΘΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Δ/νση Οικονομικών Βούλα, 27-4-2020 Τμήμα Προμηθειών Αριθ. Πρωτ.:12913 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στην με α/α 37/2020 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 299.999,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021 14 άρθρα 241.935,00 € ΦΠΑ 24,00% 58.064,40 € Γενικό Σύνολο 299.999,40 € Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 37/2020, την με αρ. Πρωτ. 12559/23-04-2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι τη Πέμπτη 11/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Παρασκευή 1-5-2020 Δευτέρα 4-5-2020 Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/4/2020 ημέρα Παρασκευή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91310 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV 35-6262.005 241.935,00 € 299.999,40 € 77313000-7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ 2020 35-6262.005 80.000,00€ 2021 35-6262.005 219.999,40€ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 4.838,70 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 11.303Α / 23.1.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Στραβέλα Γ. Στέργιο στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 30.9.2019 Αγωγής της ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικο Αλεξάνδρειας, κατά του ΜΑΜΟΥΚΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣΒΙΛΙ του ΒΑΧΤΑΓΚΙ αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενη ενώπιον ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ με αρ. κατάθεσης 296/ΔΙ/2019, δικάσιμος ορίστηκε η 18.3.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Με Αιτητικό ΝΑ ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας στην ενάγουσα μέχρι ενηλικίωσης του ανηλίκου τέκνου της και να αφαιρεθεί από τον εναγόμενο. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
PrintButton

09-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21275 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν τους δύο αμμοκράτες, μπροστά από το ακίνητο ιδιοκτησίας Νάτση Τρύφωνα του Αλκιβιάδη, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21276 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που έχουν αποθέσει άμμο και πέτρες εντός τμήματος αιγιαλού εμβαδού 89,48 τ.μ., μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα “PORFI”, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξη5/9-4-2020 ,Θέμα 20ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει είκοσι μία (21) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο από 20.05.2020 έως και 05.06.2020. • Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244 Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213, τηλ. +30 210 538-1725 • είτε με courier Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://eee.uniwa.gr. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ημερομηνία: 28/4/2020 Αντώνιος Μορώνης Καθηγητής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7996 γ΄/ 08.05.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 30.3.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης Ανάργυρου Φαρλέκα, πληρεξουσίου: 1/ της Μιχαέλα- Κριστίνα (Mihaela - Cristina) Χρισκάνου (Hriscanouι) του Κοστινέλ (Costinel) και της Μαρία (Maria), με Α.Φ.Μ.: 139330277 και 2/ του Mιστάλτσι (Mistalschi) Παντουρεάνου (Pandureanu) του Ντουμίτρου (Dumitru) και της Κονστάντα (Constanta) Σαϊφ (Saif), με Α.Φ.Μ.:139330530, κατοίκων Σκάλας Λακωνίας, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή για την Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 19.11.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να κηρυχθεί θετό τέκνο τους το αβάπτιστο, ανήλικο τέκνο, βιολογικό τέκνο της Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ και αγνώστου πατέρα, το οποίο γεννήθηκε στις 10-08-2016, στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και να διαταχθεί η καταχώριση της απόφασης που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 21.2.2020 και με αριθμό ΕΜ34/2020 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, που βεβαιώνει την κατάθεση της άνω αίτησης και συνέχεια αυτής η με την ίδια ημερομηνία και με αριθ. πινακίου 6 πράξη της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκου του ιδίου Δικαστηρίου κ. Αλεξάνδρας Καρκατζούλη, που ορίζει δικάσιμο της άνω αίτησης στις Δώδεκα (12) Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο κατάστημα του άνω Δικαστηρίου. Σπάρτη 8 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 2794Α΄/7-5-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Φερεντίνο Δημήτριο για τον πρώην κάτοικο Βεροίας και ήδη αγνώστου διαμονής, Παντελή Σιανόπουλο του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, επικυρωμένο αντίγραφο της από 12-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με αρ. Έκθ. Κατάθεσης 150/2020 με επίσπευση των Αναστάσιου Χλωπτσίδη του Γεωργίου και της Σοφίας, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 121424612 & Σοφίας χήρας Γεωργίου Χλωπτσίδη, το γένος Κύριλλου και Μαρίας Τσάγκαρλη, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 129158649 κατά των 1)Δημητρίου Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, 2)Αφροδίτης Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Στεφάνου Τάτη 10 και 3)Παντελή Σιανόπουλου του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, κατοίκου Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής.Με την ως άνω αγωγή ορίστηκε κατάθεση προτάσεων και προσθήκης μέχρι 20-7-2020 & 4/9/2020 αντίστοιχα και ολοκλήρωση φακέλου δικογραφίας στις 4-9-2020 ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στη διάσιμο που ορίστηκε αρμόδια όπως ο νόμος ορίζει. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης από το Ελληνικό Δημόσιο της από 4-2-2020 (Αρ. Κατ. 11/6-2-2020, Αρ. Πραξ. Προσδ. 43/6-2-2020), αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων και επικειμένων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 2451/156785/27-6-2019 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4395/5-7-2019, Τεύχος Δ’. Η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.186,72 Μ2 (3.695,77 Μ2 για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, 15.233,79 Μ2 για την κατασκευή του προσαγωγού και 3.257,16 Μ2 για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης), που απεικονίζεται στα από Ιανουάριο - Μάρτιο 2014 κάτωθι κτηματολογικά διαγράμματα: α) αριθ. σχεδίου 03, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής θέσης Λιμνοδεξαμενής, β) αριθ. σχεδίου 04, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής δρόμου πρόσβασης και γ) αριθ. σχεδίων: 05,06,07,08,09,10, κλίμακας 1:500, οριζοντιογραφία περιοχής προσαγωγού, τα οποία έχει συντάξει η Τοπογράφος Μηχανικός Βασιλική Δ. Ραπτοπούλου, τα έχει ελέγξει η Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Κωνσταντία Σαρίδου και τα έχει θεωρήσει ο Τοπογράφος Μηχανικός Απόστολος Ψαρράς και στους από 04.03.2014 αριθμητικούς και αλφαβητικούς κτηματολογικούς πίνακες της περιοχής της θέσης Λιμνοδεξαμενής, του προσαγωγού και του δρόμου πρόσβασης, που συνετάχθησαν, ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από τους προαναφερόμενους μηχανικούς. Τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχουν εγκριθεί με την με αριθ. πρωτ.οικ.1504/53894/09.05.2016 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ.. Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των: Α) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 2) ΒΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 46 3) ΧΑΪΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 47 4) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48 Β) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του προσαγωγού Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 2) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 3Α 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 4) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 5) ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 4 6) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 7) ΧΑΪΛΑ ΣΑΛΑΜΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 6 8) ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 9) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 10) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 11) ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 12)ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 13) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 14) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 15) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 16) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 17) ΒΡΑΧΙΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 11 18) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12 19) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 13 20) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 14 21) ΒΟΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 22) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 23) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 24) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 25) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 26) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 27) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 20 28) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21 29) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 30) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23 31) α)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ β)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 32) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 33) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 34) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 35) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 36) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25Α 37) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26 38) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 39) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27Α 40) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 28 41) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 42) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 30 43) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 44) ΛΕΜΟΝΟΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 32 45) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 46) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 47) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 48) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 49) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 50) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 51) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 52) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 53) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 54) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 38 55) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39 56) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 57) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 58) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 41 59) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 42 60) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 43 61) ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 44 Γ) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 2) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49 3) ΣΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 4) ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 5) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 52 6) ΚΛΗΡΟΝΟΛΟΙ ΧΑΪΛΑ ΑΛΕΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 53 7) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54 8) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55 9) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 10) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 11) ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 57 Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω αίτηση ζητά να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των πιο πάνω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, στο ποσό των 0,55 ανά τ.μ. και για τα επικείμενα αυτών ως εξής : 1) Για περίφραξη από συρματόπλεγμα στο ποσό των 3 ευρώ ανά μέτρο, 2) Για ξηρολιθιά στο ποσό των 2 ευρώ ανά μέτρο, 3) Για ελιές στο ποσό των 250 ευρώ ανά τεμάχιο, 4) Για οπωροφόρα δένδρα στο ποσό των 200 ευρώ ανά τεμάχιο, 5) Για άγρια δένδρα στο ποσό των 100 ευρώ ανά τεμάχιο, 6) Για πλατάνια στο ποσό των 150 ανά τεμάχιο. Δικάσιμος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Παρασκευή 4-12-2020, ώρα 10:00 π.μ., τόπος δε εκδίκασης το ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, ενώ αντίγραφά της έχουν τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 2827/13-2-2020 του δικαστικού επιμελητή Πρωτ. Ροδόπης Αθανασίου Μωραΐτη) και του Δήμου Σαμοθράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 4532Δ’/27-2-2020 του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτ. Αλεξανδρούπολης Δημητρίου Κυραδενίδη) . Κατόπιν αυτών, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι καθ’ ων, καθώς και όσοι άλλοι προβάλλουν δικαίωμα επί της απαλλοτριούμενης έκτασης, για να λάβουν γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, όταν και όπου αρμόδια παραπάνω ορίζεται. Κομοτηνή, 4-5-2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέργιος Παπαδόπουλος Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 178 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη του ευρισκόμενου στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακινήτου, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα – ταράτσα, συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων είναι 6.043,01 τ.μ., όπως αποτυπώθηκε στο από τον Απρίλιο του 2018 σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ραμπαούνη Αναστάσιου (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) σύμφωνα με τα κάτωθι: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 20/5/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Λαύριο και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 2-3 της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 146/16.4.2020 Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην με αριθμό 34/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Αναθέτουσα Αρχή: “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Περιγραφή ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη το ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακίνητο, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα - ταράτσα συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και ο γύρωθεν αυτού περιβάλλων χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες επιφάνειας και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων, είναι 6.043,01 τ.μ. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 50.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το μίσθωμα ενός μισθωτικού έτους με το ετήσιο μίσθωμα οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς ποσοστό 100% των μισθωμάτων επί του οριζομένου μισθώματος κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης του πρώτου έτους, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται εξαετής, αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Λαύριο, 8/5/2020 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής
PrintButton

07-05-2020

on .

Αθήνα, 6-5-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη έως τις 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, αναφορικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Λαύριο, 5/5/2020 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Aρ. Πρωτ: 162 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 39/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α2-2 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 497459.17 4168493.64 ---- K2 497462.39 4168489.82 K1 - K2: 5.00 K3 497460.10 4168487.88 K2 - K3: 3.00 K4 497456.88 4168491.71 K3 - K4: 5.00 K1 497459.17 4168493.64 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 39/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 20.500€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 168 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 42/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α7 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 507006.81 4180876.40 ---- K2 507008.64 4180881.06 K1 - K2: 5.00 K3 507005.85 4180882.15 K2 - K3: 3.00 K4 507004.02 4180877.50 K3 - K4: 5.00 K1 507006.81 4180876.40 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 42/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 7.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση επτακοσίων ευρώ (700€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση επτακοσίων ευρώ (700€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 164 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 40/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α3, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 504118.39 4185426.21 ---- K2 504114.33 4185429.13 K1 - K2: 5.00 K3 504112.58 4185426.70 K2 - K3: 3.00 K4 504116.63 4185423.77 K3 - K4: 5.00 K1 504118.39 4185426.21 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 40/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 15.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ (1.500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 166 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 41/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α4 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 498057.25 4167785.56 ---- K2 498058.79 4167780.81 K1 - K2: 5.00 K3 498055.93 4167779.88 K2 - K3: 3.00 K4 498054.39 4167784.64 K3 - K4: 5.00 K1 498057.25 4167785.56 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 41/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 12.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Διακοσίων ευρώ (1.200€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Διακοσίων ευρώ (1.200€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 170 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 43/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α8 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 504675.44 4169955.12 ---- K2 504675.29 4169960.12 K1 - K2: 5.00 K3 504672.29 4169960.03 K2 - K3: 3.00 K4 504672.44 4169955.03 K3 - K4: 5.00 K1 504675.44 4169955.12 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 5.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Πεντακοσίων ευρώ (500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Πεντακοσίων ευρώ (500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 158 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 37/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α1-1, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.01 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 505448.14 4170144.02 ---- K2 505445.49 4170145.44 K1 - K2: 3.00 K3 505447.86 4170149.85 K2 - K3: 5.00 K4 505450.50 4170148.43 K3 - K4: 3.00 K1 505448.14 4170144.02 K4 - K1: 5.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο Λαύριο Αττικής , στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 37/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 25.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως δυνάμενη να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 160 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 38/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α2-1, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 14.40 τ.μ. - Περίμετρος = 16.80 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 497315.35 4168600.99 ---- K2 497316.12 4168603.26 K1 - K2: 2.40 K3 497310.44 4168605.19 K2 - K3: 6.00 K4 497309.67 4168602.92 K3 - K4: 2.40 K1 497315.35 4168600.99 K4 - K1: 6.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 38/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 20.500€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής
PrintButton

05-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 773/12-03-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την Ευγενία Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 19-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου Για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ. γ ΑΚ 1)της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του Χουμαγιούν (Ηumayum) Μωχαμαντ (Muhammad) του Αμντουλ Σαττάρ (Abdul – Sattar) και της Σαμσάντ - Ακτέρ (Shamshad – Akther) κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Μουργκάνος αρ. 14, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 16317/2020 και ΕΑΚ 770/2020, που συζητείται την 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:4, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση, να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και του Χουμαγιούν Μωχάμαντ (Muhammad) του Αμντουλ Σαττάρ (Abdul – Sattar), του εκτός γάμου ανηλίκου τέκνου τους ΑΚΟ( άνευ κύριου ονόματος) Αντωνιδάκη, που γεννήθηκε στις 11.09.2012, στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής». Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 774/12-03-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την Ευγενία Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 20-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου Για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ. γ ΑΚ της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 16975/2020 και ΕΑΚ 801/2020, που συζητείται την 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:7, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση, να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ, του εκτός γάμου ανηλίκου τέκνου της ΑΚΟ( άνευ κύριου ονόματος) Αντωνιδάκη, που γεννήθηκε στις 16.07.2014, στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής». Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΑΜΟΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΑ ΜΠΟΡΟΒΑ ΤΟΥ ΛΑΖΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΛΟΥΣΝΙΕ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.
PrintButton

30-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος – 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ελένη Αλίμπαλη Τηλέφωνα: 2810-379391 Fax: 2810-379328 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 2322/Φ30.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος: Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής - Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων». ΦΕΚ 411/τ.Γ΄/10-04-2020 Α.Δ.Α.: 9ΟΙΓ46ΜΗ2Ι-ΛΘΝ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15668 Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση με έμφαση στη Βέλτιστη Εμπειρία Χρήστη σε Έξυπνη Τηλεόραση και Διαδίκτυο». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15669 Γ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωπονίας - Μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15671 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.4521/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων: Ηλεκτρονικών Μηχανικών τηλ. 28210-23058, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας τηλ. 28410-91103 και Γεωπονίας τηλ. 2810-379411 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου www.hmu.gr. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-06-2020. Ηράκλειο 24-04-2020 Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Χανιά 29-04-2020 Αρ. Πρωτ. 134 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κάρπαθος) 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση Ομοσπονδίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης Ο Γεν. Γραμματέας Π. Χαριτάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 273137 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26580/1379/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1911212924 και με: Α) τίτλο έργου: , υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α: 3 (Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής- μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια). Β) θέση έργου: η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέας έργου: ‘’ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/04/20- 3/07/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 1/05/20- 3/07/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29/04/20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PrintButton

28-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 6382 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ με CPV 79824000-6 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/05/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 3.562,50€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 23/04/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6075 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5/ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πατρών προϋπολογισμού #111.600,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύψει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%)- επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης στην πόλη της Πάτρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 701/22-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Θ746ΜΤΛΒ-ΞΞΞ) απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία παρέχεται η έγκριση πίστωσης ύψους 136.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2020 εις βάρος του ΑΛΕ 2410301001 του ΕΦ 10472040000000 για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας (λουτρά- μαγειρεία-κίνηση οχημάτων) Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος # 91107#, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29-04-2020 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00 μ.μ • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς: 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς αλλαγή έως την 31η Αυγούστου 2020) • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. • Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διαχείριση του Κ. Κ. Πάτρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-647431, 2610 647361, FAX: 2610-647 241 Ταχ. Δ/νση ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.:261 10 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πάτρα, 27-04-2020 Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χαρίλαος Ζαννίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη, 24 – 04– 2020 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6540 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 35200 Πληροφορίες: Αθανάσιος Τσαρούχας Τηλέφωνο : 22330 - 81003 FAX : 22330 – 22606 ΑΔΑΜ: 20PROC006614232 ΑΔΑ: ΨΘ3ΩΩΛΤ-18Ψ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Λοκρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 966.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αριθμ. 6539/24-4-2020 διακήρυξης, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης. 1. Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ρεύματος για το Δήμο Λοκρών και των Νομικών του προσώπων, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τέσσερα (4) πακέτα: Πακέτο 1: Δήμος Λοκρών Πακέτο 2: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης Πακέτο 3: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πακέτο 4: Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Λοκρών και νομικών του προσώπων. 2. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του συνόλου των πακέτων 3. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 24/04/2020 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/06/2020 και ώρα 17:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 09/06/2020 και ώρα 17:00 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17/06/2020 και ώρα 11:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 5. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των πακέτων, ήτοι 17.097,34 ευρώ Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφορών, ήτοι για 7 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 7. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 8. Αρμόδιος για πληροφορίες: κο Αθανάσιο Τσαρούχα τηλ. 22330 81003 Fax: 22330 22606, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 9. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 09/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας