PrintButton

05-11-2019

on .

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός 32/2016 Με τις με αριθμούς 10712Δ, 10713Δ και 10714Δ/25.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Αθήνας κ, Μιχ. Ασημακοπούλου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τους 1.Γεώργιο Ν. Τσακωνιάτη, κάτοικο πρώην Λυκόβρυσης Αττικής,2.Παντελεήμονα Αν. Σκούρτη, κάτοικο πρώην Αθήνας και 3. Μαρία χήρα Ιωαν. Μπιτσάνη, κάτοικο πρώην Ευδήλου Ικαρίας και ήδη, όλων, άγνωστης διαμονής επικυρωμένο φωτοτ. αντίγραφο των α] 32/2016 και β] 529/2019 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου τακτικής διαδικασίας με την δεύτερη από τις οποίες διορθώθηκε η πρώτη ως προς την ημερομηνία δημοσίευσης της, που εκδόθηκαν επί της από 10.2.2012 με αρ. κατάθ.208/15 αγωγής της Σοφίας Βασ. Τσακωνιάτη κατά των ανωτέρω,το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής : ¨¨ Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι(120( ευρώ .Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει την ενάγουσα αποκλειστική κυρία της οριζόντιας ιδιοκτησίας, αποθήκης, με τα στοιχεία Π κεφαλαίο 1 ( Π 1), που λεπτομερώς ως προς τη θέση, τα όρια της, το εμβαδόν και τις λοιπές διαστάσεις, καθώς και του οικοπέδου στο οποίο έχει κτιστεί η πολυκατοικίας, στην οποία βρίσκεται η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία ( αποθήκη ) αναφέρονται και περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης και στην ένδικη αγωγή. Η Ειρηνοδίκης. Η Γραμματέας. Το ανωτέρω ακίνητο ευρίσκεται στο Δήμο Πεύκης Αττικής, στη θέση ¨¨ Μαγκουφάνα ή Ψαλίδι και σε πολυκατοικία κτισμένη στους παράλληλος δρόμους Πρεβέζης επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 και 28ης Οκτωβρίου έχει επιφάνεια 26 μ2 επί οικοπέδου 350μ2 με αριθμό 252 του ΚΓ οικοδομικού τετραγώνου που απεικονίζεται στο από Φεβρουαρίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχ/να Π. Σκούρτη που έχει προσαρτηθεί στο 4850/1987 συμβόλαιο Συμβ]φου Αθήνας Στ. Καταπόδη.- Ο Πληρεξ. Δικηγόρος Ι. Νικολόπουλος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΡ. Μ.: 29644 Με την υπ' αριθ. 1679/2019, πράξη του εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, ορίστηκε η εκποίηση απ' ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό των κινητών που βρίσκονται σε μισθωμένη αποθήκη στην Λυκόβρυση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη με τιμή εκτίμησης 11.340,00 ευρώ και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων καθώς και στους ενεχυρούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος ΣΤΥΛΙΑΝΗ Η. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Τηλ. 2103822619 Κιν.: 6972002121 Φειδίου 11 - Αθήνα - ΤΚ: 10678 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 386/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε το από 09-07-2019 Καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΖΩΗ», το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα και έχει σκοπό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, μη κερδοσκοπικό. Αθήνα, 4-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 01.11.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 7907Ε΄/04.11.2019, 7908Ε΄/04.11.2019, 7909Ε΄/04.11.2019 και 7910Ε΄/04.11.2019, εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των : 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα : α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ : 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ : 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία : ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο : ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου : 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ : 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ : 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της είχε οριστεί δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και η οποία συζήτηση σύμφωνα με την από 31.10.2019 πράξη της κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε για τις 11/11/2019 και ώρα 10:00. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ύστερα από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 31ης-10-2019) στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 04-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 12.10 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2116Ζ/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 25 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 10-10-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87261/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 10957/2019 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 76 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό Δέκα Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 15-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 19PROC005764641 2019-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΥΟ4ΩΚΣ-ΗΓΦ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 23.10.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 15738 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Μίσθωση μηχανημάτων με χειριστή/οδηγό», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5013/2019, προϋπολογισμού 119.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α Συστήματος: 80159) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18.11.2019 και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. α/α CPV Τμήμα / Ομάδα Προϋπολογισμός Μελέτης (άνευ Φ.Π.Α.) 1 Τμήμα Α 60181000-0 60182000-7 45520000-8 Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων δικτύου ημιορεινών κοινοτήτων Δήμου Νέστου με χρήση ισοπεδωτή γαιών (Grader) 59.677,42€ 2 Τμήμα Β Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Απομάκρυνση των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων (αποβλήτων) 59.677,42€ Σύνολο 119.354,84€ ΦΠΑ 24% 28.645,16€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 148.000,00€ Τα αναλυτικά στοιχεία της προμήθειας υπάρχουν στη Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία είναι αναρτημένη στο www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει δύο τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους έξη (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική συμμετοχής, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη ανέρχεται στα εξακόσια ευρώ (600,00€) όταν υποβάλετε προσφορά μόνο για ένα τμήμα και στα χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00€) όταν υποβάλετε προσφορά και για τα δύο τμήματα Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας ΑΔΑ: Ψ0ΒΡ46ΨΖΣΘ-ΦΓΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Πάτρα 01/11/2019 Αριθμ. Πρωτ.:ΤΕ-2151/ΓΠΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2017ΣΕ54600000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργικής Αποκατάστασης για τις Εγκαταστάσεις και Υποδομές του ΕΑΠ», με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (74.400€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 42.500€, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.650€, απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.522,50€, απολογιστικά 1.477,50€, αναθεώρηση 850€, Φ.Π.Α. 24% 14.400€. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Πάτρα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/16 και των Ν. 4605/19, Ν. 4608/19 Ν. 4609/19 που τον τροποποίησαν και τους όρους της Διακήρυξης. 2. Η παραλαβή των τευχών προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.eap.gr. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΕΑΠ για τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610367399. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 . 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων διακοσίων ΕΥΡΩ (1.200,00 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 26/06/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η συλλογική Απόφαση του έργου είναι η ΣΑΕ546 και ο κωδικός του έργου 2017ΣΕ54600000. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πάτρα 01 – 11 - 2019 Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ Κωνσταντίνος Καραμάνης
PrintButton

02-11-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Φιλίππου 82 69132 Κομοτηνή Πληροφορίες: Α. Τζεμίντιμπης Τηλ.: 25313-53941 Fax: 25313-53944 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θράκης αίτησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλοτριουμενων ακινήτων στα όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης (άρθρο 19 του Ν.2882/2001). Κ Α Τ Α 1. Χαλήλ Φέιμ, 2. Χαλήλ Ογλού Χελμη, 3. Καραμαγιά Χρήστου, 4. Χουσεΐν Αλή, 5. Ιμπραήμ Κιμέτ, 6. Μαχμούτ Μουρσούν, 7. Ισλάμ Ογλού Ισμαήλ, 8. Λατίφ Χατητζέ, 9. Αγνώστου, 10. Χαλήλ Χακήφ, 11. Ελληνικού Δημοσίου Υπ.Πο, 12. Ρουμπίδη Σωτηρίου, 13. Ζερβούλη Χαράλαμπου,14. Βάβουρα Χαρίκλειας, 15. Αρσενίου Λουκά, 16. Νίττη Ευαγγελίας, 17. Χριστοφόρου Κυριάκου, 18. Μυλωνά Νικολάου, 19. Μαυρουδή Παναγιώτη, 20. Ιερός Ναός Μαρώνειας, 21. Χατζηθωμά Χαράλαμπου, 22. Στογιανίδη Νικολάου, 23. Τασόπουλου Αχιλλέα, 24. Χατζησγουρού αγνώστου, 25. Κοκκινίδη Παναγιώτη, 26. Χατζηφρατζή Μαρίας, 27. Χατζηαλέξη Δημητρίου, 28Α. Μαργαρίτη Χριστοδούλου, 28Β. Λεονταρίδη Ιωάννη, 29Α. Καρανικόλα Ιωάννη, 29Β.Καρανικόλα Σωτηρίου, 30. Περβανά Ευστρατίου, 31. Σγουρίδη Εμμανουήλ, 32. Νίττη Αναστασίας, 33. Κωνσταντινίδου Φωτεινής, 34. Χρυσοχοΐδου Φωτεινής, 35. Κατσαμακίδου Ανθήμης, 36. Ρούσσου Θεμιστοκλή, 37. Περβανά Σωτηρίου, 38. Ιωάννου Αναστασίου, κατοίκου, 39. Σμούδη Δέσποινας, 40Α. Ρούσσου Θεμιστοκλή, 40Β. Ρούσσου Κωνσταντίνου, 41. Στογιανίδη Ιωάννη, 42. Γρηγοριάδη Χρήστου, 43Α. Περβανά Δημητρίου, 43Β. Περβανά Χαράλαμπου, 44. Αγνώστου, 45. Νίττη Βασιλικής, 46. Γιαχανά Οδυσσέα, 47. Βασιλάκη Ελευθερίας, 48. Περβανά Ροδιάς, 49. Κούνιου Στυλιανού, 50. Μαυρουδή Ιωάννη, 51. Καραβά Χαράλαμπου, 52. Λεονταρίδη Χαράλαμπου, 53. Λεονταρίδη Ρούσσου, 54Α. Νίττη Περίανδρου, 54Β. Νίττη Ιωάννη, 55. Τσακίρη Πέτρου, 56. Κωνσταντινίδου Ρούλας, 57. Ρούσσου Στέργιου, κατοίκου, 58. Σκοπιανού Νικόλαου, 59. Ρούσσου Κωνσταντίνου, 60. Σκόνδρα Κωνσταντίνου, 61. Σμαραγδα Θεοδώρου, 62Α. Παρίση Θεοδώρου, 62Β. Παρίση Αθανασίου, 63. Καψημάλη Μαρίας, 64. Ματζάρη Στέφανου, 65. Δεληβασίλη Φρατζή, 66. Ευθυμίου Σοφοκλή, 67. Πανδρεμένου αγνώστου ονόματος, 68. Προεστόπουλου Παναγιώτη, 69. Τσακίρη Πέτρου, 70. Εμνοχίδη Μαριάνθης, 71. Δαρδαγάνη Χαράλαμπου, 72. Αγνώστου, 73Α. Κούνιου Ιωάννη, 73Β. Κούνιου Στυλιανού, 74. Χατζηφρατζή Θεοδώρας, 75. Χατζηφρατζή Αργυρίου, 76. Χατζηφρατζή Μόσχου 77Α. Φραντζίδη Δημητρίου, 77Β . Φραντζίδη Ιωάννη, 78. Χατζηαλέξη Δημητρίου, 79. Ευσταθίου Χρυσούλας, 80. Αθανασούλα Αντωνίου, 81. Αθανασούλα Ιωάννη 82. Περβανά Θεοδώρου, 83. Κούνιου Ασημένιας, 84Α. Κούκου Ασημένιας, 84Β. Κούκου Παναγιώτας, 84Γ. Κούκου Δημητρίου, 85. Σμαραγδή Ευάγγελου, 86. Κούκου Κωνσταντίνου, 87. Πανδρεμένου Αθανασίου, 88. Βουδουλάκη Γεωργίου, 89. Ιωάννου Αναστασίου, 90. Ευθυμίου Ανθούλας, 91. Ελληνικού Δημοσίου, απάντων κατοίκων Δήμου Μαρώνειας- Σαπών Ν. Ροδόπης . ------------------------- Με τη με αριθμό 139/30-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΔΛ7ΛΒ-ΟΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 247/25-10-2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση - Διαμόρφωση Οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» έκταση συνολικού εμβαδού 133.099,79 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης, αποτυπώνεται στα με κλίμακα 1:1000 έντεκα (11) κτηματολογικά διαγράμματα και εμβαδομετρείται στον αντίστοιχο από Δεκέμβριος 2017 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Νικόλαο Παπαθανασίου, ελέγχθηκαν από τους πολιτικούς μηχανικούς Απόστολο Τζεμιντίμπη και Σοφία Πίτατζη, επιβλέποντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θεωρήθηκαν από τον πολιτικό μηχανικό Ευάγγελο Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον τοπογράφο μηχανικό Κωνσταντίνο Δερνεκτσή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, εγκρίθηκαν δε με την υπ΄ αριθμό 3448/16-12-2016 απόφαση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η παραπάνω αναγκαστική απαλλοτρίωση με τη με αριθμό 10/24-8-2018 ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 155/27-8-2018, τεύχος Α’) (άρθρο Τρίτο, περ. 1.7.), υπάγεται εφεξής στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 25/20-05-2019 αίτησή της περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλοτριουμενων ακινήτων στα όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης (άρθρο 19 του Ν.2882/2001) προς το Μονομελές Εφετείο Θράκης, η οποία συμφωνα με την υπ΄αριθ. 156/20-5-2019 πράξη ορισμού δικασίμου θα συζητηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ζητά: Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα οικεία κτηματολογικά διαγράμματα και στους αντίστοιχους πίνακες, που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθ. 139/30-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΔΛ7ΛΒ-ΟΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 247/25-10-2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση - Διαμόρφωση Οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» » συνολικού εμβαδού 133.099,79 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης, ως εξής: Α) Για τους απαλλοτριουμενους αγρούς 1) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας (στο υπόλοιπο Δ.Δ.). της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι 350,00€ ανά στρέμμα 2) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας (Στην κτηματική περιοχή Ασκητών) της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,20€ το τ.μ. ήτοι 200,00€ ανά στρέμμα 3) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Κρωβύλης της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι 350,00€ ανά στρέμμα 4) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Κρωβύλης (Στην κτηματική περιοχή Πετρωτών), οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α. Μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα) στο ποσό των 2,50€ το τ.μ. ήτοι 2.500.00€ ανά στρέμμα. Για τους απαλλοτριουμενους αγρούς όλων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων ισχύουν τα εξής : • Όταν πρόκειται για βοσκότοπο τότε εφαρμόζεται συντελεστής 0,25. • Όταν πρόκειται για ελαιώνα (με πυκνότητα τουλάχιστον (8) οκτώ δένδρων ανά στρέμμα) τότε εφαρμόζεται συντελεστής 1,40. • Επιπλέον ανάλογα με την απόσταση της εδαφικής έκτασης από τη θάλασσα εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές ως εξής: Μέχρι και 100 μέτρα 1,8 Πάνω από 100 μέχρι και 200 μέτρα 1,5 Πάνω από 200 μέχρι και 500 μέτρα 1,3 Πάνω από 500 μέχρι και 800 μέτρα 1,2 Πάνω από 800 μέτρα 1,2 Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης για τα ακίνητα πάνω από 800 μέτρα από την θάλασσα να εφαρμοστεί η Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α. στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι, 350,00€ ανα στρέμμα. Β. Για τα επικείμενα της απαλλοτριουμενης έκτασης 1. συρματοπεριφραξη Η=1,50m καλή 15,00€/m 2. Σιδηροσωλήνες/ Σιδηρογωνίες Η=1,50m καλοί 20,00€/τεμ. 3. Σιδερένια πόρτα καλή 110,00€/m 4. Ξυλοπάσσαλοι καλοι 350,00€/m3 Γ. ΔΕΝΔΡΑ 1.Ελιες μεγάλες 300,00 €/τεμ. και ελιές μικρές 100,00 €/τεμ. 2. Κυδωνιές μεγάλες 100,00 €/τεμ. 3. Αμυγδαλιές μεγάλες 150,00 €/τεμ, αμυγδαλιές μεσαίες 100,00 €/τεμ, αμυγδαλιές μικρές 80,00 €/τεμ και νεόφυτα 50,00 €/τεμ . Αντίγραφο της παραπάνω αίτησης κοινοποιήθηκε νόμιμα με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Μονομελούς Εφετείου Θράκης και στο κατάστημα του Δήμου Μαρώνειας –Σαπών Νομού Ροδόπης. Οι παραπάνω αναφερόμενοι καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Κομοτηνή 8 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΤΑΜΩ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝOΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΜΘ Καραολή και Δημητρίου 40 – Αλεξανδρούπολη Τηλ: 2551357120 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.53/1-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ευγενίας Μάτσα, κατοίκου Αθηνών (Ζωοδ. Πηγής 7), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών, για την ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα (Χέϋδεν 8) και ήδη αγνώστου έδρας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 1-10-2019 ΚΛΗΣΗΣ, με ΓΑΚ86382/2019 και ΕΑΚ 2247/2019, του Γεωργίου Χολέβα του Κων/νου, κάτοικο Χαλκίδας (Μιαούλη 1) κατά της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης η 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 9, Αίθουσα 16, Διαδικασία Εργατικά – Περιουσιακές Διαφορές, Πινάκιο ΚΒ, με Αρ.Πιν.10, με την οποία ΖΗΤΑ: Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου. Να ορισθεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της αγωγής μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου. Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η αγωγή μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου μου. Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστή μου δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας μου δικηγόρου. Χαλκίδα 1-11-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αρ.πρωτ.: 57776 Δ/νση : Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, Τ. Κ.122 44 Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας Πληροφορίες: Μαρία Καλούτσα Τηλ.: 2105381418 Φαξ: 2105450962 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52» CPV 45000000-7: Κατασκευαστικές εργασίες Το ΠΑ.Δ.Α. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52» και συνολική προϋπολογισθείσα αξία 6.534.822,95 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Το παρόν έργο αφορά στην «Αναδιαρρύθμιση & Συμπλήρωση Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» και την αλλαγή χρήσης από βιοτεχνικό κτίριο σε εκπαιδευτικό για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ανωτέρω κτίριο βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου επί της οδού Πειραιώς αρ. 52. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έργου. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μονομερώς με απόφαση του ΔΣ του ΠΑΔΑ για λόγους χρηματοδοτικούς ή κυκλοφοριακούς. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ 2019 με κωδικό 2018ΣΕ04600018 (ΑΡ ΠΡΩΤ 54157/21/05/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (130.696,46 €). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.uniwa.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο δέκα ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού. Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιοι υπάλληλοι ορίζονται οι: κα. Καλούτσα Μαρία και ο κος. Στρατής Ανδρέας, οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία του ΠΑ.Δ.Α.: Π. Ράλλη και Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, τηλ : 210 5381418. Ημερομηνία: 29/10/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 58847 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Φύλαξη των Κτηρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων ενενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (1.296.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0892). Κωδικός CPV : 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 02/11/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11/12/2019, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 31/10/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαριλάου Τρικούπη 182 ΤΚ 11473, Αθήνα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσης στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικής αίτησης, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και πραγματοποίησης εργασιών, πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, με ταυτόχρονη αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων και άμεση παράδοση των ακινήτων αυτών και με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 151/ 05.05.2019, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής», συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ. ΚΑΤΑ 1. ΜΑΓΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088009) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088020, ΚΑΔΕ 088022, ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088043, ΚΑΔΕ 088044, ΚΑΔΕ 088046, ΚΑΔΕ 088054, ΚΑΔΕ 088055, ΚΑΔΕ 088057, ΚΑΔΕ 088064, ΚΑΔΕ 088072, ΚΑΔΕ 088076, ΚΑΔΕ 088098, ΚΑΔΕ 088099, ΚΑΔΕ 088109, ΚΑΔΕ 088114, ΚΑΔΕ 088132, ΚΑΔΕ 088134, ΚΑΔΕ 088140, ΚΑΔΕ 088142, ΚΑΔΕ 088152, ΚΑΔΕ 088176, ΚΑΔΕ 088180, ΚΑΔΕ 088217, ΚΑΔΕ 088218, ΚΑΔΕ 088237, ΚΑΔΕ 088309, ΚΑΔΕ 088315, ΚΑΔΕ 088333, ΚΑΔΕ 088336, ΚΑΔΕ 088353, ΚΑΔΕ 088358, ΚΑΔΕ 088371, ΚΑΔΕ 088384, ΚΑΔΕ 088388, ΚΑΔΕ 088406, ΚΑΔΕ 088408, ΚΑΔΕ 088415, ΚΑΔΕ 088424, ΚΑΔΕ 088425, ΚΑΔΕ 088430, ΚΑΔΕ 088433, ΚΑΔΕ 088439, ΚΑΔΕ 088443, ΚΑΔΕ 088450, ΚΑΔΕ 088477, ΚΑΔΕ 088484, ΚΑΔΕ 088486, ΚΑΔΕ 088492, ΚΑΔΕ 088513, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088526, ΚΑΔΕ 088568, ΚΑΔΕ 088588, ΚΑΔΕ 088591, ΚΑΔΕ 088593, ΚΑΔΕ 088596, ΚΑΔΕ 088613, ΚΑΔΕ 088653) 3. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088025) 4. ΜΑΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088031) 5. ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088050) 6. ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088050) 7. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088082) 8. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088083) 9. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088088, ΚΑΔΕ 088091) 10. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088108) 11. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΣΤΑΜΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088119) 12. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088153) 13. ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088158, ΚΑΔΕ 088159) 14. ΓΚΕΜΙΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088160, ΚΑΔΕ 088161) 15. ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088166) 16. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088166) 17. ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088195) 18. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088204, ΚΑΔΕ 088206) 19. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ (ΚΑΔΕ 088229) 20. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088258, ΚΑΔΕ 088260) 21. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088263) 22. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088303) 23. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088311) 24. ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088318) 25. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088326) 26. ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088331, ΚΑΔΕ 088332) 27. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088341) 28. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΙΝΗ 65 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088293, ΚΑΔΕ 088359, ΚΑΔΕ 088363) 29. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 30. ΓΚΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 31. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088463) 32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088463) 33. ΜΠΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 34. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088471) 35. ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088484) 36. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088525) 37. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΔΕ 088525) 38. ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 39. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 40. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 41. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 42. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΧΧΙΛΕΑ (ΚΑΔΕ 088533) 43. ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088539) 44. ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088541) 45. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088567) 46. ΜΠΕΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΚΑΔΕ 088640) 47. ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΔΕ 088644) 48. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 7 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675 (ΚΑΔΕ 088001) 49. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΔΕ 088001) 50. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088002, ΚΑΔΕ 088003, ΚΑΔΕ 088004) 51. ΠΕΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088005) 52. ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088006, ΚΑΔΕ 088012) 53. ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088006) 54. ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚ.Κ. ΜΙΧΑΛΗ 9Α ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088007, ΚΑΔΕ 088069, ΚΑΔΕ 088472) 55. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088008, ΚΑΔΕ 088011, ΚΑΔΕ 088015) 56. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088010, ΚΑΔΕ 088013, ΚΑΔΕ 088014, ΚΑΔΕ 088534) 57. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088012) 58. ΧΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 14121 (ΚΑΔΕ 088016, ΚΑΔΕ 088017) 59. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088018) 60. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088019) 61. ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088631) 62. ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ, 088135, ΚΑΔΕ 088519) 63. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088135, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088611) 64. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088077, ΚΑΔΕ 088078) 65. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088519) 66. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042) 67. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 87 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088611) 68. ΣΕΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11523 (ΚΑΔΕ 088024) 69. ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088026) 70. ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088027) 71. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088028, ΚΑΔΕ 088029) 72. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088029) 73. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088030) 74. ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033, ΚΑΔΕ 088540) 75. ΚΙΜΠΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΚΙΜΠΕΖΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 76. ΜΠΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΜΠΑΡΤΖΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 77. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΜΠΑΡΤΖΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 78. ΔΡΙΤΣΑ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088034, ΚΑΔΕ 088084, ΚΑΔΕ 088085, ΚΑΔΕ 088086, ΚΑΔΕ 088089) 79. ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 14 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088035) 80. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΩΝ 72 ΝΙΚΑΙΑ ΤΚ 18454 (ΚΑΔΕ 088036) 81. ΜΠΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΜΠΑΡΤΖΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088037, ΚΑΔΕ 088423) 82. ΓΚΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088038, ΚΑΔΕ 088039) 83. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088040) 84. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088041) 85. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 48 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088041) 86. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088042) 87. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088042) 88. ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΑΠΠΑ 1 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088128, ΚΑΔΕ 088105, ΚΑΔΕ 088106) 89. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088045) 90. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088046, ΚΑΔΕ 088048, ΚΑΔΕ 088173) 91. ΠΑΛΛΗ ΚΛΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088048, ΚΑΔΕ 088173, ΚΑΔΕ 088176) 92. ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088049) 93. ΚΑΤΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 11 ΒΑΡΗ ΤΚ 16672 (ΚΑΔΕ 088021, ΚΑΔΕ 088056, ΚΑΔΕ 088058, ΚΑΔΕ 088061, ΚΑΔΕ 088062) 94. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 16 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088059, ΚΑΔΕ 088060, ΚΑΔΕ 088063) 95. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 16 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088059, ΚΑΔΕ 088060, ΚΑΔΕ 088063) 96. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088065, ΚΑΔΕ 088067) 97. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 18 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088066) 98. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 18 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088066) 99. ΓΚΕΜΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19005 (ΚΑΔΕ 088068, ΚΑΔΕ 088397) 100. ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 7 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863 (ΚΑΔΕ 088634) 101. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧ. ΔΗΜΑ 5 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088069) 102. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΜΠΟΥΚΗ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19005 (ΚΑΔΕ 088071, ΚΑΔΕ 088074, KAΔΕ 088075) 103. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088070, ΚΑΔΕ 088116, ΚΑΔΕ 088191, ΚΑΔΕ 088366, ΚΑΔΕ 088599) 104. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 52 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088645) 105. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088079, ΚΑΔΕ 088081) 106. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088080) 107. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 35 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088080, ΚΑΔΕ 088082) 108. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088087, ΚΑΔΕ 088090) 109. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088092, ΚΑΔΕ 088093, ΚΑΔΕ 088096, ΚΑΔΕ 088097) 110. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088092, ΚΑΔΕ 088093, ΚΑΔΕ 088096, ΚΑΔΕ 088097) 111. ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088094, ΚΑΔΕ 088095) 112. ΑΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088100) 113. ΠΕΤΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088101, ΚΑΔΕ 088103) 114. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ.ΟΡΦΑΝΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088102) 115. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΔ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088104) 116. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088631) 117. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 55 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088107, ΚΑΔΕ 088600, ΚΑΔΕ 088601) 118. ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088516, ΚΑΔΕ 088598) 119. ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088598) 120. ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088598) 121. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΜΠΑΡΤΖΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088111) 122. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088113, ΚΑΔΕ 088115, ΚΑΔΕ 088117) 123. ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088113, ΚΑΔΕ 088115, ΚΑΔΕ 088117) 124. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 36ΧΛΜ (ΚΑΔΕ 088116, ΚΑΔΕ 088390, ΚΑΔΕ 088392) 125. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 14342 (ΚΑΔΕ 088118) 126. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 14342 (ΚΑΔΕ 088118) 127. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΣΤΑΜΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088119, ΚΑΔΕ 088188, ΚΑΔΕ 088189) 128. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088120) 129. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088120) 130. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088121, ΚΑΔΕ 088122, ΚΑΔΕ 088527, ΚΑΔΕ 088630, ΚΑΔΕ 088566) 131. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ. ΓΕΓΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088121, ΚΑΔΕ 088122, ΚΑΔΕ 088263, ΚΑΔΕ 088630, ΚΑΔΕ 088167) 132. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088123) 133. ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088124, ΚΑΔΕ 088127) 134. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088124, ΚΑΔΕ 088127) 135. ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088125) 136. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088126) 137. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088126, ΚΑΔΕ 088224, ΚΑΔΕ 088226, ΚΑΔΕ 088228) 138. ΓΑΡΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΟΥΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088129, ΚΑΔΕ 088638, ΚΑΔΕ 088639) 139. ΔΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 19 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 190025 (ΚΑΔΕ 088130, ΚΑΔΕ 088633, ΚΑΔΕ 088216) 140. ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΜΟΥΡΗ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088131) 141. ΡΟΥΚΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088133) 142. ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.ΠΑΥΛΟΥ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088136, ΚΑΔΕ 088138) 143. ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΑΝΑΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088137, ΚΑΔΕ 088139) 144. ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΡ. ΔΑΒΑΡΗ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088143) 145. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Τ.Θ 2295 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088144) 146. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 66 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 16471 (ΚΑΔΕ 088145, ΚΑΔΕ 088146, ΚΑΔΕ 088147, ΚΑΔΕ 088147, ΚΑΔΕ 088623) 147. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΕΩΣ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088148) 148. ΜΗΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 54 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233 (ΚΑΔΕ 088149, ΚΑΔΕ 088151) 149. ΜΗΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 54 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233 (ΚΑΔΕ 088149, ΚΑΔΕ 088150) 150. ΜΗΛΙΤΣΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 27 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17341 (ΚΑΔΕ 088149) 151. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 5 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088154, ΚΑΔΕ 088205, ΚΑΔΕ 088207) 152. ΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088155) 153. ΛΑΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088155) 154. ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. Σ. ΗΛΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088156, ΚΑΔΕ 088162, ΚΑΔΕ 088163, ΚΑΔΕ 088346, ΚΑΔΕ 088348) 155. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088157, ΚΑΔΕ 088283) 156. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 2 ΠΕΥΚΗ ΤΚ 15121 (ΚΑΔΕ 088164, ΚΑΔΕ 088165) 157. ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 158. ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Α.ΚΟΥΜΠΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088168) 159. ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088169, ΚΑΔΕ 088382) 160. ΓΑΡΕΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΓΡΕΓΟΥ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088638, ΚΑΔΕ 088639) 161. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 162. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 163. ΟΡΦΑΝΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 164. ΑΜΒΡΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. Ν. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088171, ΚΑΔΕ 088250, ΚΑΔΕ 088252) 165. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΙΝΗ 66 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088172) 166. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088625) 167. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088656) 168. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088174, ΚΑΔΕ 088177, ΚΑΔΕ 088221) 169. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088175, ΚΑΔΕ 088178) 170. ΔΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.Σ. ΗΛΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088179, ΚΑΔΕ 088182) 171. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 53 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088181, ΚΑΔΕ 088183) 172. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088184, ΚΑΔΕ 088185) 173. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΓΡΕΓΟΥ 67 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088186, ΚΑΔΕ 088187) 174. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088037) 175. ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088190, ΚΑΔΕ 088192) 176. ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088193, ΚΑΔΕ 088196) 177. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088193, ΚΑΔΕ 088196) 178. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088194) 179. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15773 (ΚΑΔΕ 088197) 180. ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15773 (ΚΑΔΕ 088197) 181. ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 13 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15342 (ΚΑΔΕ 088200, ΚΑΔΕ 088361) 182. ΠΕΤΡΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088202, ΚΑΔΕ 088203) 183. ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν.ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088208, ΚΑΔΕ 088210) 184. ΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088209, ΚΑΔΕ 088211) 185. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 29 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088212, ΚΑΔΕ 088213) 186. ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088214, ΚΑΔΕ 088215) 187. ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 188. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝ ΜΕΤΑΞΑ 36 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088216) 189. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΚΙΜΠΕΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088219) 190. ΔΗΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΚΙΜΠΕΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088219) 191. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088627, ΚΑΔΕ 088632) 192. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088628, ΚΑΔΕ 088636, ΚΑΔΕ 088654, ΚΑΔΕ 088545) 193. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΥΝΤΑ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088222, ΚΑΔΕ 088629) 194. ΔΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232 (ΚΑΔΕ 088223) 195. ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 196. ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ M D AZEGLIO 8 (ΚΑΔΕ 088225, ΚΑΔΕ 088227) 197. ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088230, ΚΑΔΕ 088316) 198. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088230, ΚΑΔΕ 088316) 199. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 18 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088231, ΚΑΔΕ 088234) 200. ΚΑΡΑΜΙΧΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088232, ΚΑΔΕ 088235) 201. ΜΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 14 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 11256 (ΚΑΔΕ 088233, ΚΑΔΕ 088236) 202. ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088238, ΚΑΔΕ 088240, ΚΑΔΕ 088288) 203. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11252 (ΚΑΔΕ 088239) 204. ΤΣΙΛΙΓΙΡΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14561 (ΚΑΔΕ 088241) 205. ΚΑΣΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088241) 206. ΦΛΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΙΟΝΕΖΑ ΤΘ53 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088242, ΚΑΔΕ 088246, ΚΑΔΕ 088247) 207. ΔΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088243) 208. ΧΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 14 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088244) 209. ΒΑΣΙΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΟΚΑ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088245) 210. ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΛΙΑΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088248, ΚΑΔΕ 088249) 211. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088251, ΚΑΔΕ 088253, ΚΑΔΕ 088621) 212. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088251, ΚΑΔΕ 088253, ΚΑΔΕ 088621) 213. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088254, ΚΑΔΕ 088255) 214. ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088254, ΚΑΔΕ 088255) 215. ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 216. ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 217. ΜΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 218. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088259, ΚΑΔΕ 088261) 219. ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΑΧΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088262) 220. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088263) 221. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ 33 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17343 (ΚΑΔΕ 088264, ΚΑΔΕ 088265, ΚΑΔΕ 088266, ΚΑΔΕ 088267) 222. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088268, ΚΑΔΕ 088270, ΚΑΔΕ 088273, ΚΑΔΕ 088274) 223. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088269, ΚΑΔΕ 088270, ΚΑΔΕ 088271, ΚΑΔΕ 088272, ΚΑΔΕ 088273, ΚΑΔΕ 088274) 224. ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19401 (ΚΑΔΕ 088274) 225. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088275) 226. ΑΜΠΡΑΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15452 (ΚΑΔΕ 088276) 227. ΑΜΠΡΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15452 (ΚΑΔΕ 088276) 228. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΡΗ 10 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088277, ΚΑΔΕ 088278) 229. ΛΕΚΚΑ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 230. ΜΠΗΛΙΑ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΑΪΑΣ 14 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088280) 231. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΡΕΜΟΥ 122 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΚΑΔΕ 088281) 232. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΡΕΜΟΥ 122 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΚΑΔΕ 088282) 233. ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 58 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088284, ΚΑΔΕ 088279) 234. ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΤΑΘΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088285) 235. ΔΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088286) 236. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088287) 237. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088287) 238. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΧ.ΚΟΥΓΚΑ 71 ΒΕΡΟΙΑ ΤΚ 59301 (ΚΑΔΕ 088289) 239. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088290) 240. ΔΑΒΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088291, ΚΑΔΕ 088295, ΚΑΔΕ 088296) 241. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΓΚΛΙΑΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088299) 242. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088294, ΚΑΔΕ 088299) 243. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088299) 244. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΟΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088294) 245. ΓΚΛΙΑΤΗ ΗΔΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088294) 246. ΓΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088638) 247. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ ΝΤΟΥΝΗ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088297) 248. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15562 (ΚΑΔΕ 088297) 249. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΠΑ 21 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088298) 250. ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 8-10 ΤΚ 11145 (ΚΑΔΕ 088300) 251. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΑΛΗΣ 54 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17123 (ΚΑΔΕ 088301) 252. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16342 (ΚΑΔΕ 088302) 253. ΓΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088304, ΚΑΔΕ 088381) 254. ΔΗΜΑΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 16 ΙΛΙΟΝ ΤΚ 13123 (ΚΑΔΕ 088305) 255. ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΟΑΣΗ ΤΘ 2548 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088306) 256. ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΜΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΑ Γ. 18 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088307) 257. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΔΕ 088308) 258. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΔΕ 088308) 259. ΓΕΛΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088310) 260. ΠΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088310) 261. ΠΑΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088312) 262. ΠΑΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088312) 263. ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088313) 264. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088314, ΚΑΔΕ 088609) 265. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΠΡΙΦΤΗ 23 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088317) 266. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 112 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17672 (ΚΑΔΕ 088318) 267. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 38 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17672 (ΚΑΔΕ 088318) 268. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ 8-10 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17121 (ΚΑΔΕ 088318) 269. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΟΤΣΗ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16343 (ΚΑΔΕ 088318) 270. ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088319) 271. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΥΝΤΑ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088320, ΚΑΔΕ 088329, ΚΑΔΕ 088330, ΚΑΔΕ 088329) 272. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΠΙΝΗ 25 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088321) 273. ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088322) 274. ΚΩΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088323) 275. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 6 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088324) 276. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088325) 277. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088325) 278. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 57 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11474 (ΚΑΔΕ 088326, 088327, ΚΑΔΕ 088328, ΚΑΔΕ 088597) 279. ΠΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τ.Θ. 11003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088334) 280. ΓΕΡΟΝΤΗ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 ΥΜΗΤΤΟΣ ΤΚ 17237 (ΚΑΔΕ 088335) 281. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 51 ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΚ 16232 (ΚΑΔΕ 088335) 282. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 4 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17123 (ΚΑΔΕ 088337) 283. ΚΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΘΕΩΝ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088338, ΚΑΔΕ 088339) 284. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΙΦΤΗ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088340) 285. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088342) 286. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 38 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088343, ΚΑΔΕ 088344) 287. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088345, ΚΑΔΕ 088347, ΚΑΔΕ 088543) 288. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088635) 289. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088349) 290. ΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15152 (ΚΑΔΕ 088349) 291. ΣΚΑΡΗ ΛΟΥΙΖΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088349) 292. ΣΚΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088349) 293. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 175 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088350) 294. ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ4 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088351, ΚΑΔΕ 088352) 295. ΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088351, ΚΑΔΕ 088352) 296. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 76 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234 (ΚΑΔΕ 088354) 297. ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088355, ΚΑΔΕ 088169) 298. ΠΕΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088356) 299. ΠΕΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΕΤΟΥΡΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088356) 300. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088357) 301. ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΛΙΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 84 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232 (ΚΑΔΕ 088357, ΚΑΔΕ 088362) 302. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088360, ΚΑΔΕ 088364, ΚΑΔΕ 088365) 303. ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088367) 304. ΓΚΛΙΑΤΗ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088368) 305. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 306. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΗΣΤΟΥ 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10445 (ΚΑΔΕ 088368) 307. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088368) 308. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088368) 309. ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088369, ΚΑΔΕ 088371) 310. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ ΜΠΟΥΚΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088370) 311. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΙΤΣΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088372, ΚΑΔΕ 088373, ΚΑΔΕ 088374, ΚΑΔΕ 088475, ΚΑΔΕ 088478, ΚΑΔΕ 088490, ΚΑΔΕ 088491, ΚΑΔΕ 088493, ΚΑΔΕ 088407) 312. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 40 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088375, ΚΑΔΕ 088377) 313. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 40 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088376, ΚΑΔΕ 088378) 314. ΔΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΗ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088379) 315. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΗ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088379) 316. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΘ 244 (ΚΑΔΕ 088380) 317. ΔΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088646) 318. ΓΚΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΔΥΣΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088637) 319. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11635 (ΚΑΔΕ 088383) 320. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088383) 321. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088383) 322. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 323. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 324. ΣΤΕΦΑΤΟY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 325. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 41 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14233 (ΚΑΔΕ 088386) 326. ΠΕΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088387, ΚΑΔΕ 088389, ΚΑΔΕ 088391, ΚΑΔΕ 088393, ΚΑΔΕ 088420, ΚΑΔΕ 088422) 327. ΠΕΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ-ΛΟΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ KICHIK GALA 86-88 ΤΚ 37000 (ΚΑΔΕ 088389) 328. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 275 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088616) 329. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088394, ΚΑΔΕ 088395) 330. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛΕΞ. 31 ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΚ 15669 (ΚΑΔΕ 088394, ΚΑΔΕ 088395) 331. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088396, ΚΑΔΕ 088496) 332. ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Α.ΜΕΤΑΞΑ 13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675 (ΚΑΔΕ 088647, ΚΑΔΕ 088648) 333. ΓΚΕΜΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088397, ΚΑΔΕ 088508) 334. ΜΠΟΥΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088548, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 335. ΜΠΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088548, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 336. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 337. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088399, ΚΑΔΕ 088503, ΚΑΔΕ 088504, ΚΑΔΕ 088506) 338. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088400) 339. ΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.ΒΛΑΧΟΥ 52 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088401) 340. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.Ι. ΑΔΑΜ 8 ΚΟΠΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088655) 341. ΤΖΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΤΩΝΟΣ 32 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15561 (ΚΑΔΕ 088409, ΚΑΔΕ 088411) 342. ΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 53 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16562 (ΚΑΔΕ 088410) 343. ΤΣΙΚΑ ΖΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 53 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16562 (ΚΑΔΕ 088410) 344. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088412, ΚΑΔΕ 088413) 345. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088414) 346. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088414) 347. ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΕΤΟΥΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088416) 348. ΚΟΦΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088417) 349. ΚΟΦΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088417) 350. ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088418) 351. ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088418) 352. ΛΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ 13451 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 353. ΜΥΡΟΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15771 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 354. ΜΥΡΟΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15771 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 355. ΛΕΚΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 356. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ ΤΘ4051 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19402 (ΚΑΔΕ 088626) 357. ΑΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 6 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088426, ΚΑΔΕ 088428) 358. ΜΑΓΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ 2 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΚ 14343 (ΚΑΔΕ 088427) 359. ΜΑΓΓΟΥ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ 2 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΚ 14343 (ΚΑΔΕ 088427) 360. ΓΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088429) 361. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088430, ΚΑΔΕ 088439) 362. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088431) 363. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088431) 364. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088432) 365. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088433) 366. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ 2Α ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14562 (ΚΑΔΕ 088433) 367. ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΝΤΟΥΝΗ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088434) 368. ΔΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ 16122 (ΚΑΔΕ 088434) 369. ΜΑΡΓΕΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 20Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088435) 370. ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 20Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088435) 371. ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 169 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17673 (ΚΑΔΕ 088435) 372. ΓΕΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΓΕΓΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088436) 373. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088437) 374. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088438, ΚΑΔΕ 088440) 375. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088438, ΚΑΔΕ 088440) 376. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088439) 377. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088439) 378. ΠΑΝΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 39 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088441, ΚΑΔΕ 088442) 379. ΤΣΑΝΤΕΡΜΑ ΒΑΛΕΡΓΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 39 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088441, ΚΑΔΕ 088442) 380. ΤΣΑΚΟΥΛΕΡΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΔΕ 088444) 381. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088445) 382. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088445) 383. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088446) 384. ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 74 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ 16121 (ΚΑΔΕ 088447) 385. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088448) 386. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 24 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088448) 387. ΚΑΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΚΑΥΚΑ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088449) 388. ΚΑΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΚΑΥΚΑ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088449) 389. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088451) 390. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 35 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088451, ΚΑΔΕ 088577) 391. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΚΑΚΙΩΝ 38 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125 (ΚΑΔΕ 088452) 392. ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΔΡΙΤΣΑ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088452) 393. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ.ΑΛΣΟΥΣ 6-8 ΒΟΥΛΑ ΤΚ 16673 (ΚΑΔΕ 088453) 394. ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 14Α ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 14671 (ΚΑΔΕ 088453) 395. ΓΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088455, ΚΑΔΕ 088456) 396. ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 196 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527 (ΚΑΔΕ 088457) 397. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚ.ΚΩΝΣΤΑ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088458) 398. ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088459, ΚΑΔΕ 088460) 399. ΧΟΥΝΤΑ-ΣΠΥΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088460) 400. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15126 (ΚΑΔΕ 088461) 401. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι.ΣΤΑΥΡΟΥ&ΖΑΧΑΡΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088462) 402. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι.ΣΤΑΥΡΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088462, ΚΑΔΕ 088220, ΚΑΔΕ 088220, ΚΑΔΕ 088650) 403. ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 404. ΜΠΑΡΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝ. Ι. ΜΑΝΤΑΛΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088464) 405. ΜΠΑΡΤΖΗ-ΓΚΕΜΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 406. ΜΠΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 407. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΣΤΕΚΑ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088465, ΚΑΔΕ 088466) 408. ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088467) 409. ΠΕΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓ ΔΡΙΤΣΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088467) 410. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088468) 411. ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΓΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088469) 412. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088469) 413. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΚΗ13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088470) 414. ΜΑΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΙΝΗ 41 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088473) 415. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088474) 416. ΝΤΟΥΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088476) 417. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΟΥΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088479) 418. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088480) 419. ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 24Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088481) 420. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ 7 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 14671 (ΚΑΔΕ 088482) 421. ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Β. ΔΑΒΑΡΗ 12 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088483) 422. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΑ 10 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088483) 423. ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 50 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088485) 424. ΠΡΙΦΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 4 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088486) 425. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 77 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088487) 426. ΔΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088488) 427. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088489) 428. ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 49 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088494) 429. ΚΟΝΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΒΥΔΟΥ 144 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15772 (ΚΑΔΕ 088495) 430. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 431. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 432. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Β. ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 433. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Β. ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 434. ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ ΣΤΑΜΟΥ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088498) 435. ΛΕΚΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΠΕΤΟΥΡΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088498) 436. ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088499) 437. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΧΧΙΛΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088500) 438. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088500) 439. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Π. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088501) 440. ΜΑΓΓΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088502) 441. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088624) 442. ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088505) 443. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 32 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088507) 444. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 32 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088507) 445. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088507) 446. ΜΑΚΑΤΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527 (ΚΑΔΕ 088649) 447. ΓΚΕΜΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088508) 448. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088509) 449. ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΜΠΟΥΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088510) 450. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6-8 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17122 (ΚΑΔΕ 088511) 451. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΙΠΙΝΟΥ 25Α ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11257 (ΚΑΔΕ 088511) 452. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 51 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088511) 453. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τ.Θ. 129 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΚΑΔΕ 088511) 454. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088511) 455. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 240 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088512) 456. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΙΦΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088514) 457. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088515) 458. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088517) 459. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥ 11 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 11146 (ΚΑΔΕ 088518) 460. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 08851, ΚΑΔΕ 088522) 461. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088519) 462. ΣΠΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088520) 463. ΚΙΜΠΕΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΛΙΝΗ 60 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088521) 464. ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088523) 465. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 64 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088524) 466. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΦ.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088528) 467. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 29 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088529) 468. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ 38 ΒΑΡΗ ΤΚ 16672 (ΚΑΔΕ 088530, ΚΑΔΕ 088532, ΚΑΔΕ 088531) 469. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088622) 470. ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν.ΝΙΚΟΛΑΚΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088535) 471. ΛΑΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088536) 472. ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088537) 473. ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΝΗΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10433 (ΚΑΔΕ 088538) 474. ΜΥΓΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 171 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 16561 (ΚΑΔΕ 088634) 475. ΔΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 18345 (ΚΑΔΕ 088540) 476. ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΩΝ 9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΚΑΔΕ 088542) 477. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΩΝ 9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΚΑΔΕ 088542) 478. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ ΤΘ4051 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19402 (ΚΑΔΕ 088626) 479. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 48 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088544) 480. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088622) 481. ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088546) 482. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088547) 483. ΚΟΚΟΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΣΟΦΙΑΣ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088551) 484. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΣΟΦΙΑΣ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088551) 485. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 4 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088551) 486. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΑΠΠΑ 2 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088551) 487. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 22 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15561 (ΚΑΔΕ 088551) 488. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088551) 489. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088552) 490. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 491. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 492. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 493. ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 39 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088554) 494. ΝΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088556) 495. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088557) 496. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088558) 497. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088558) 498. ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088559) 499. ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088559) 500. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088560) 501. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 19 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088561) 502. ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 21 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088562, ΚΑΔΕ 088563) 503. ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 21 ΑΓ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088562, ΚΑΔΕ 088563) 504. LONTOS MATINA-THEODORA ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΓΚΛΙΑΤΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088563) 505. ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088564) 506. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088565) 507. ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 36 ΧΛΜ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088642) 508. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088568) 509. ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088568) 510. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088569, ΚΑΔΕ 088571, ΚΑΔΕ 088572, ΚΑΔΕ 088595) 511. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΓΟΥ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088570) 512. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088573) 513. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088574) 514. ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 41 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088575) 515. ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΝΙΚ.Α. 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088575) 516. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088576) 517. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΝΟΥΝΤΟΣ 38 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088578) 518. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 64 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088579) 519. ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088580) 520. ΡΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088580) 521. ΚΑΛΑΦΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 34 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088581) 522. ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088582) 523. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088582) 524. ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 90 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ 74100 (ΚΑΔΕ 088582) 525. ΧΑΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ 272 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11144 (ΚΑΔΕ 088582) 526. ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 81 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088583, ΚΑΔΕ 088584) 527. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088585) 528. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088585) 529. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 530. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 531. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 532. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088587) 533 ΣΑΜΔΑΝΗ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤ.ΝΤΟΥΝΗ 25 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088589) 534. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088590) 535. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Θ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088592) 536. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 1900 (ΚΑΔΕ 088594) 537. ΦΡΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088618) 538. ΦΡΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.Γ.ΓΡΕΓΟΥ 129 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088620) 539. ΦΡΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.Γ.ΓΡΕΓΟΥ 129 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088620) 540. ΛΕΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 541. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 23 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088617) 542. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088602) 543. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088602) 544. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΟΠΗΣ-ΖΑΝΙΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΡΕΓΟΥ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088603, ΚΑΔΕ 088604) 545. ΜΟΥΡΛΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 24 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ 15354 (ΚΑΔΕ 088605, ΚΑΔΕ 088606) 546. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 16 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ 15354 (ΚΑΔΕ 088606) 547. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14562 (ΚΑΔΕ 088607) 548. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΥΘΙΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11364 (ΚΑΔΕ 088608) 549. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088610) 550. ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΣ ΗΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088643) 551. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088630) 552. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΣ ΤΚ 83100 (ΚΑΔΕ 088612) 553. ΙΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10442 (ΚΑΔΕ 088614) 554. ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΥΔΕΝ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ.10434 (ΚΑΔΕ 088615) 555. «Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ 44 ΤΚ 11525, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088047) 556. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 ΤΚ 19001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088051, ΚΑΔΕ 088052) 557. «BASIS KAI BASIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΤΚ 19400, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088073) 558. «ΜΠΟΝΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088141) 559. ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ,ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 5 ΤΚ 15344, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088198, ΚΑΔΕ 088199, ΚΑΔΕ 088201) 560. «CINTLEX HOLBINES LIMITED LTD Ε.Π.Ε.», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6 ΤΚ 18536, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088454) 561. «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ‘’ΜΑΡΚΟ’’», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Ι. ΠΡΙΦΤΗ 2 ΤΚ 19003, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088651, ΚΑΔΕ 088652) 562. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Λ ΑΘΗΝΩΝ Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088051, ΚΑΔΕ 088052) 563. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΛ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1, ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088053) ********************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Eλληνικό Δημόσιο με την από 29-10-2019, με Γ.Α.Κ. 10226/2019 και Ε.Α.Κ. 833/2019 ειδική αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο), στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ), ζητά την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και πραγματοποίησης εργασιών, πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, με ταυτόχρονη αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων και άμεση παράδοση των ακινήτων αυτών και με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 151/ 05.05.2019, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ., εκ των οποίων 173.803,76 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις, ενώ 52.620,22 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις. Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα διαγράμματα και τους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες αρχικό και 1ο Διορθωτικό, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «YΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΓΑΖΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ», ελέγχθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εγκρίθηκαν με τις με αριθ. 294/24.01.2019 και 5256/09.10.2019 αποφάσεις από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ευγενία Καλοφωλιά. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η δε προκαλούμενη δαπάνη ύψους 8.800.000,00 Ευρώ βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200012 της ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ σύμφωνα α) με τον εγκεκριμένο από 09/10/2019 1ο Διορθωτικό κτηματολογικό Πίνακα και την από 15/10/2019 διορθωτική έκθεση εκτίμησης απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών του πιστοποιημένου μελετητή Παναγιώτη Μερεκούλια η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.108.318,14 Ευρώ, η δε διαφορά αφορά το συνολικό κόστος για την απαλλοτρίωση δημοσίων εκτάσεων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και των επικειμένων επί αυτών. Περαιτέρω, με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση η απαλλοτρίωση υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων – Α’ 17 – εφεξής: Κ.Α.Α.Α.), όπως αυτό ισχύει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει της με αριθ. 26/20.12.2017 Π.Υ.Σ. (Α’ 199), με την οποία το έργο χαρακτηρίσθηκε ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, να διαταχθεί, ταυτόχρονα, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του Κ.Α.Α.Α. και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), η οποία εκτιμώμενη αποζημίωση για τα απαλλοτριούμενα ακίνητα και τα επικείμενά τους (κτίσματα,περιφράξεις, πόρτες και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) ορίζεται ως εξής: Ι) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ • Ρέμα Αγίου Γεωργίου α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) ΤΤιμή (€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088050 Χέρσο 17,71 20,00 € 354,20 € 2 088051 Χέρσο 14,30 20,00 € 286,00 € 3 088052 Χέρσο 23,19 20,00 € 463,80 € 4 088053 Χώρος στάθμευσης οχημάτων 747,83 20,00 € 14.956,60 € 5 088054 Χέρσο 289,67 20,00 € 5.793,40 € 6 088055 Χέρσο 794,08 20,00 € 15.881,60 € 7 088056 Χέρσο 840,81 20,00 € 16.816,20 € 8 088057 Χέρσο 230,68 20,00 € 4.613,60 € 9 088058 Χέρσο 340,08 20,00 € 6.801,60 € 10 088059 Χέρσο 1148,78 20,00 € 22.975,60 € 11 088060 Χέρσο 899,18 20,00 € 17.983,60 € 12 088061 Χέρσο 80,18 20,00 € 1.603,60 € 13 088062 Χέρσο 75,23 20,00 € 1.504,60 € 14 088063 Χέρσο 398,41 20,00 € 7.968,20 € 599,56 20,00 € 11.991,20 € 15 088064 Χέρσο 47,46 20,00 € 949,20 € 16 088065 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 13,96 20,00 € 279,20 € 17 088066 Χέρσο 3,39 20,00 € 67,80 € 18 088067 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 52,88 20,00 € 1.057,60 € 19 088068 Χέρσο 46,93 20,00 € 938,60 € 20 088069 Χέρσο 93,34 20,00 € 1.866,80 € 21 088070 Χέρσο 89,72 20,00 € 1.794,40 € 22 088071 Χέρσο 125,41 20,00 € 2.508,20 € 23 088072 Χέρσο 640,93 20,00 € 12.818,60 € 24 088073 Χέρσο 491,55 20,00 € 9.831,00 € 25 088074 Χέρσο 178,57 20,00 € 3.571,40 € 26 088075 Χέρσο 79,60 20,00 € 1.592,00 € 27 088076 Χέρσο 443,83 20,00 € 8.876,60 € 28 088077 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 278,87 20,00 € 5.577,40 € 29 088078 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 193,38 20,00 € 3.867,60 € 30 088079 Χέρσο 64,58 20,00 € 1.291,60 € 31 088080 Χέρσο 73,08 20,00 € 1.461,60 € 32 088081 Χέρσο 108,19 20,00 € 2.163,80 € 33 088082 Χέρσο 140,09 20,00 € 2.801,80 € 34 088083 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 233,16 20,00 € 4.663,20 € 35 088084 Αμπελώνας αρδευόμενος 50,56 20,00 € 1.011,20 € 36 088085 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,57 20,00 € 1.191,40 € 37 088086 Αμπελώνας αρδευόμενος 358,70 20,00 € 7.174,00 € 38 088087 Αμπελώνας αρδευόμενος 220,50 20,00 € 4.410,00 € 39 088088 Χέρσο 286,22 20,00 € 5.724,40 € 40 088089 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 145,87 20,00 € 2.917,40 € 41 088090 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 81,75 20,00 € 1.635,00 € 42 088091 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 66,80 20,00 € 1.336,00 € 43 088092 Αμπελώνας αρδευόμενος 760,24 20,00 € 15.204,80 € 44 088093 Ελαιώνας αρδευόμενος 905,06 20,00 € 18.101,20 € 45 088094 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 198,79 20,00 € 3.975,80 € 46 088095 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 84,53 20,00 € 1.690,60 € 47 088096 Χέρσο 328,43 20,00 € 6.568,60 € 48 088097 Χέρσο 592,11 20,00 € 11.842,20 € 49 088098 Χέρσο 322,22 20,00 € 6.444,40 € 50 088099 Χέρσο 118,61 20,00 € 2.372,20 € 51 088100 Χέρσο 142,69 20,00 € 2.853,80 € 52 088101 Χέρσο 186,14 20,00 € 3.722,80 € 53 088102 Ελαιώνας αρδευόμενος 142,06 20,00 € 2.841,20 € 54 088103 Χέρσο 151,56 20,00 € 3.031,20 € 55 088104 Χέρσο 201,48 20,00 € 4.029,60 € 56 088105 Χέρσο 476,02 20,00 € 9.520,40 € 57 088106 Χέρσο 338,14 20,00 € 6.762,80 € 58 088107 Χέρσο 130,00 20,00 € 2.600,00 € 59 088108 Χέρσο 180,37 20,00 € 3.607,40 € 60 088109 Χέρσο 166,42 20,00 € 3.328,40 € 61 088110 Χέρσο 216,70 20,00 € 4.334,00 € 62 088111 Χέρσο 185,56 20,00 € 3.711,20 € 63 088112 Χέρσο 122,34 20,00 € 2.446,80 € 64 088113 Χέρσο 247,85 20,00 € 4.957,00 € 65 088114 Χέρσο 535,76 20,00 € 10.715,20 € 66 088115 Ελαιώνας αρδευόμενος 266,24 20,00 € 5.324,80 € 67 088116 Ελαιώνας αρδευόμενος 97,21 20,00 € 1.944,20 € 68 088117 Αμπελώνας αρδευόμενος 272,81 20,00 € 5.456,20 € 69 088118 Αμπελώνας αρδευόμενος 941,10 20,00 € 18.822,00 € 70 088119 Χέρσο 47,08 20,00 € 941,60 € 71 088120 Χέρσο 45,03 20,00 € 900,60 € 72 088121 Αμπελώνας αρδευόμενος 124,74 20,00 € 2.494,80 € 73 088122 Χέρσο 729,62 20,00 € 14.592,40 € 74 088123 Χέρσο 10,15 20,00 € 203,00 € 75 088124 Ελαιώνας αρδευόμενος 498,43 20,00 € 9.968,60 € 76 088125 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 8,83 20,00 € 176,60 € 77 088126 Χέρσο 852,16 20,00 € 17.043,20 € 78 088127 Χέρσο 23,49 20,00 € 469,80 € 79 088128 Ελαιώνας αρδευόμενος 19,45 20,00 € 389,00 € 80 088129 Ελαιώνας αρδευόμενος 953,25 20,00 € 19.065,00 € 81 088130 Χέρσο 131,57 20,00 € 2.631,40 € 82 088131 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 359,60 20,00 € 7.192,00 € 83 088132 Αμπελώνας αρδευόμενος 482,31 20,00 € 9.646,20 € 84 088133 Ελαιώνας αρδευόμενος 363,16 20,00 € 7.263,20 € 85 088134 Ελαιώνας αρδευόμενος 116,69 20,00 € 2.333,80 € 86 088135 Χέρσο 287,72 20,00 € 5.754,40 € 87 088136 Χέρσο 242,78 20,00 € 4.855,60 € 88 088137 Ελαιώνας αρδευόμενος 292,19 20,00 € 5.843,80 € 89 088138 Χέρσο 139,60 20,00 € 2.792,00 € 90 088139 Ελαιώνας αρδευόμενος 186,01 20,00 € 3.720,20 € 91 088140 Χέρσο 20,96 20,00 € 419,20 € 92 088141 Εμπόριο 301,28 20,00 € 6.025,60 € 93 088142 Χέρσο 555,29 20,00 € 11.105,80 € 94 088143 Χέρσο 337,03 20,00 € 6.740,60 € 95 088144 Χέρσο 168,71 20,00 € 3.374,20 € 96 088145 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 156,22 20,00 € 3.124,40 € 97 088146 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 193,17 20,00 € 3.863,40 € 98 088147 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 203,42 20,00 € 4.068,40 € 99 088148 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 467,42 20,00 € 9.348,40 € 100 088149 Ελαιώνας αρδευόμενος 7,62 20,00 € 152,40 € 101 088150 Ελαιώνας αρδευόμενος 49,99 20,00 € 999,80 € 102 088151 Ελαιώνας αρδευόμενος 48,93 20,00 € 978,60 € 103 088152 Χέρσο 192,99 20,00 € 3.859,80 € 104 088153 Αμπελώνας αρδευόμενος 492,64 20,00 € 9.852,80 € 105 088154 Χέρσο 570,89 20,00 € 11.417,80 € 106 088155 Χέρσο 303,40 20,00 € 6.068,00 € 107 088156 Χέρσο 409,42 20,00 € 8.188,40 € 108 088157 Χέρσο 268,60 20,00 € 5.372,00 € 109 088158 Χέρσο 202,90 20,00 € 4.058,00 € 110 088159 Χέρσο 44,51 20,00 € 890,20 € 111 088160 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 52,07 20,00 € 1.041,40 € 112 088161 Χέρσο 107,90 20,00 € 2.158,00 € 113 088162 Χέρσο 80,11 20,00 € 1.602,20 € 114 088163 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 73,94 20,00 € 1.478,80 € 115 088164 Κηπευτικά 169,17 20,00 € 3.383,40 € 116 088165 Χέρσο 92,11 20,00 € 1.842,20 € 117 088166 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 79,46 20,00 € 1.589,20 € 118 088167 Χέρσο 190,30 20,00 € 3.806,00 € 119 088168 Χέρσο 197,81 20,00 € 3.956,20 € 120 088169 Αμπελώνας αρδευόμενος 200,88 20,00 € 4.017,60 € 121 088170 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 81,57 20,00 € 1.631,40 € 122 088171 Ελαιώνας αρδευόμενος 33,30 20,00 € 666,00 € 123 088172 Αμπελώνας αρδευόμενος 23,49 20,00 € 469,80 € 124 088173 Χέρσο 229,13 20,00 € 4.582,60 € 125 088174 Χέρσο 114,16 20,00 € 2.283,20 € 126 088175 Χέρσο 129,90 20,00 € 2.598,00 € 127 088176 Χέρσο 29,75 20,00 € 595,00 € 128 088177 Χέρσο 19,45 20,00 € 389,00 € 129 088178 Χέρσο 20,22 20,00 € 404,40 € 130 088179 Αμπελώνας αρδευόμενος 28,20 20,00 € 564,00 € 131 088180 Αμπελώνας αρδευόμενος 20,29 20,00 € 405,80 € 132 088181 Αμπελώνας αρδευόμενος 44,40 20,00 € 888,00 € 133 088182 Χέρσο 284,28 20,00 € 5.685,60 € 134 088183 Χέρσο 143,83 20,00 € 2.876,60 € 135 088184 Χέρσο 400,31 20,00 € 8.006,20 € 136 088185 Χέρσο 133,87 20,00 € 2.677,40 € 137 088186 Χέρσο 54,07 20,00 € 1.081,40 € 138 088187 Αμπελώνας αρδευόμενος 149,33 20,00 € 2.986,60 € 139 088188 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 361,51 20,00 € 7.230,20 € Χέρσο 62,29 20,00 € 1.245,80 € 140 088189 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 387,22 20,00 € 7.744,40 € Χέρσο 161,92 20,00 € 3.238,40 € 141 088190 Αμπελώνας αρδευόμενος 185,72 20,00 € 3.714,40 € 142 088191 Αμπελώνας αρδευόμενος 77,21 20,00 € 1.544,20 € 143 088192 Χέρσο 98,07 20,00 € 1.961,40 € 144 088193 Χέρσο 213,06 20,00 € 4.261,20 € 145 088194 Αροτραία αρδευόμενη 97,98 20,00 € 1.959,60 € 146 088195 Αροτραία αρδευόμενη 211,99 20,00 € 4.239,80 € 147 088196 Αμπελώνας αρδευόμενος 130,01 20,00 € 2.600,20 € 148 088197 112,84 20,00 € 2.256,80 € 149 088198 Χέρσο 132,86 20,00 € 2.657,20 € 150 088199 Χέρσο 87,43 20,00 € 1.748,60 € 151 088200 Χέρσο 157,60 20,00 € 3.152,00 € 152 088201 Χέρσο 122,14 20,00 € 2.442,80 € 153 088202 Αμπελώνας αρδευόμενος 140,37 20,00 € 2.807,40 € 154 088203 Αμπελώνας αρδευόμενος 90,43 20,00 € 1.808,60 € 155 088204 Αμπελώνας αρδευόμενος 51,57 20,00 € 1.031,40 € 156 088205 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 43,18 20,00 € 863,60 € 157 088206 Αμπελώνας αρδευόμενος 167,51 20,00 € 3.350,20 € 158 088207 Χέρσο 185,03 20,00 € 3.700,60 € 159 088208 Ελαιώνας αρδευόμενος 229,85 20,00 € 4.597,00 € 160 088209 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 149,45 20,00 € 2.989,00 € 161 088210 Ελαιώνας αρδευόμενος 42,77 20,00 € 855,40 € 162 088211 Χέρσο 13,27 20,00 € 265,40 € 163 088212 Χέρσο 25,34 20,00 € 506,80 € 164 088213 Αμπελώνας αρδευόμενος 408,66 20,00 € 8.173,20 € 165 088214 Χέρσο 102,91 20,00 € 2.058,20 € 166 088215 Χέρσο 423,09 20,00 € 8.461,80 € 167 088216 Χέρσο 17,73 20,00 € 354,60 € 168 088217 Χέρσο 73,67 20,00 € 1.473,40 € 169 088218 Χέρσο 144,24 20,00 € 2.884,80 € 170 088219 Χέρσο 538,21 20,00 € 10.764,20 € 171 088220 Χέρσο 431,38 20,00 € 8.627,60 € 172 088221 Χέρσο 277,96 20,00 € 5.559,20 € 173 088222 Αμπελώνας αρδευόμενος 41,27 20,00 € 825,40 € 174 088223 Χέρσο 593,96 20,00 € 11.879,20 € 175 088224 Χέρσο 487,97 20,00 € 9.759,40 € 176 088225 Χέρσο 204,28 20,00 € 4.085,60 € 177 088226 Αμπελώνας αρδευόμενος 281,20 20,00 € 5.624,00 € 178 088227 Χέρσο 14,68 20,00 € 293,60 € 179 088228 Χέρσο 36,94 20,00 € 738,80 € 180 088229 Χέρσο 30,55 20,00 € 611,00 € 181 088230 Χέρσο 58,82 20,00 € 1.176,40 € 182 088231 Άλλη δενδρώδης (αμυγδαλιές) 60,92 20,00 € 1.218,40 € 183 088232 Άλλη δενδρώδης (αμυγδαλιές) 52,83 20,00 € 1.056,60 € 184 088233 Χέρσο 8,70 20,00 € 174,00 € 185 088234 Χέρσο 116,75 20,00 € 2.335,00 € 186 088235 Χέρσο 140,54 20,00 € 2.810,80 € 187 088236 Χέρσο 363,80 20,00 € 7.276,00 € 188 088237 Χέρσο 424,65 20,00 € 8.493,00 € 189 088238 Χέρσο 159,64 20,00 € 3.192,80 € 190 088239 Χέρσο 5,79 20,00 € 115,80 € 191 088240 Χέρσο 20,30 20,00 € 406,00 € 192 088241 Μονοκατοικία 6,91 20,00 € 138,20 € 193 088242 Μονοκατοικία 35,07 20,00 € 701,40 € 194 088243 Αροτραία αρδευόμενη 93,00 20,00 € 1.860,00 € 195 088244 Αμπελώνας αρδευόμενος 96,83 20,00 € 1.936,60 € 196 088245 Αμπελώνας αρδευόμενος 170,00 20,00 € 3.400,00 € 197 088246 Αροτραία αρδευόμενη 116,32 20,00 € 2.326,40 € Αμπελώνας αρδευόμενος 56,00 20,00 € 1.120,00 € 198 088247 Αροτραία αρδευόμενη 179,32 20,00 € 3.586,40 € Αμπελώνας αρδευόμενος 90,00 20,00 € 1.800,00 € 199 088248 Αροτραία αρδευόμενη 316,89 20,00 € 6.337,80 € Αμπελώνας αρδευόμενος 212,00 20,00 € 4.240,00 € 200 088249 Αμπελώνας αρδευόμενος 323,50 20,00 € 6.470,00 € 201 088250 Χέρσο 162,91 20,00 € 3.258,20 € 202 088251 Χέρσο 144,33 20,00 € 2.886,60 € 203 088252 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 147,88 20,00 € 2.957,60 € 204 088253 Χέρσο 111,40 20,00 € 2.228,00 € 205 088254 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 255,06 20,00 € 5.101,20 € 206 088255 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 295,60 20,00 € 5.912,00 € 207 088256 Χέρσο 153,82 20,00 € 3.076,40 € 208 088257 Αμπελώνας αρδευόμενος 137,03 20,00 € 2.740,60 € 209 088258 Χέρσο 122,44 20,00 € 2.448,80 € 210 088259 Χέρσο 64,03 20,00 € 1.280,60 € 211 088260 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 188,61 20,00 € 3.772,20 € 212 088261 Χέρσο 204,10 20,00 € 4.082,00 € 213 088262 Ελαιώνας αρδευόμενος 178,93 20,00 € 3.578,60 € 214 088263 Χέρσο 59,14 20,00 € 1.182,80 € 215 088264 Ελαιώνας αρδευόμενος 82,89 20,00 € 1.657,80 € 216 088265 Ελαιώνας αρδευόμενος 115,04 20,00 € 2.300,80 € 217 088266 Ελαιώνας αρδευόμενος 169,68 20,00 € 3.393,60 € 218 088267 Ελαιώνας αρδευόμενος 198,68 20,00 € 3.973,60 € 219 088268 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 243,68 20,00 € 4.873,60 € 220 088269 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 453,70 20,00 € 9.074,00 € 221 088270 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 988,88 20,00 € 19.777,60 € 222 088271 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 181,33 20,00 € 3.626,60 € 223 088272 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 309,44 20,00 € 6.188,80 € 224 088273 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 358,99 20,00 € 7.179,80 € 225 088274 Χέρσο 99,44 20,00 € 1.988,80 € 226 088275 Χέρσο 242,89 20,00 € 4.857,80 € 227 088276 Χέρσο 318,17 20,00 € 6.363,40 € 228 088277 Χέρσο 1085,20 20,00 € 21.704,00 € 229 088278 Αροτραία αρδευόμενη 645,65 20,00 € 12.913,00 € Χέρσο 156,29 20,00 € 3.125,80 € 230 088279 Χέρσο 155,40 20,00 € 3.108,00 € 231 088280 Χέρσο 3,53 20,00 € 70,60 € 232 088281 Χέρσο 207,12 20,00 € 4.142,40 € 233 088282 Χέρσο 560,49 20,00 € 11.209,80 € Χέρσο 20,00 € - € 234 088283 Χέρσο 90,26 20,00 € 1.805,20 € 235 088284 Χέρσο 46,49 20,00 € 929,80 € 236 088285 Χέρσο 17,88 20,00 € 357,60 € 237 088286 Αμπελώνας αρδευόμενος 258,47 20,00 € 5.169,40 € 238 088287 Χέρσο 181,05 20,00 € 3.621,00 € 239 088288 Χέρσο 20,66 20,00 € 413,20 € 240 088289 Χέρσο 235,87 20,00 € 4.717,40 € 241 088290 Χέρσο 570,25 20,00 € 11.405,00 € 242 088291 Αμπελώνας αρδευόμενος 562,38 20,00 € 11.247,60 € 243 088292 Χέρσο 167,29 20,00 € 3.345,80 € 244 088293 Χέρσο 374,59 20,00 € 7.491,80 € 245 088294 Χέρσο 992,14 20,00 € 19.842,80 € 246 088295 Αμπελώνας αρδευόμενος 379,29 20,00 € 7.585,80 € 247 088296 Αμπελώνας αρδευόμενος 108,61 20,00 € 2.172,20 € 248 088297 Χέρσο 415,48 20,00 € 8.309,60 € 249 088298 Χέρσο 447,12 20,00 € 8.942,40 € 250 088299 Χέρσο 409,27 20,00 € 8.185,40 € 251 088300 Ελαιώνας αρδευόμενος 349,80 20,00 € 6.996,00 € 252 088301 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 347,28 20,00 € 6.945,60 € 253 088302 Αμπελώνας αρδευόμενος 353,38 20,00 € 7.067,60 € 254 088303 Χέρσο 394,66 20,00 € 7.893,20 € 255 088304 Χέρσο 354,69 20,00 € 7.093,80 € 256 088305 Χέρσο 278,59 20,00 € 5.571,80 € 257 088306 Χέρσο 259,31 20,00 € 5.186,20 € 258 088307 Αμπελώνας αρδευόμενος 301,45 20,00 € 6.029,00 € 259 088308 Χέρσο 250,16 20,00 € 5.003,20 € 260 088309 Αμπελώνας αρδευόμενος 324,89 20,00 € 6.497,80 € 261 088310 Χέρσο 246,29 20,00 € 4.925,80 € 262 088311 Χέρσο 723,27 20,00 € 14.465,40 € 263 088312 Μονοκατοικία 228,39 20,00 € 4.567,80 € 264 088313 Χέρσο 290,18 20,00 € 5.803,60 € 265 088314 Αμπελώνας αρδευόμενος 551,54 20,00 € 11.030,80 € 266 088315 Αμπελώνας αρδευόμενος 349,10 20,00 € 6.982,00 € 267 088316 Χέρσο 478,90 20,00 € 9.578,00 € 268 088317 Αμπελώνας αρδευόμενος 270,16 20,00 € 5.403,20 € 269 088318 Χέρσο 262,86 20,00 € 5.257,20 € 270 088319 Χέρσο 615,11 20,00 € 12.302,20 € 271 088320 Χέρσο 49,47 20,00 € 989,40 € 272 088321 Αροτραία αρδευόμενη 443,55 20,00 € 8.871,00 € 273 088322 Αμπελώνας αρδευόμενος 194,37 20,00 € 3.887,40 € 274 088323 Αμπελώνας αρδευόμενος 577,77 20,00 € 11.555,40 € 275 088324 Χέρσο 348,31 20,00 € 6.966,20 € 276 088325 Χέρσο 1,35 20,00 € 27,00 € 277 088326 Χέρσο 1364,58 20,00 € 27.291,60 € 278 088327 Χέρσο 403,14 20,00 € 8.062,80 € 279 088328 Αροτραία αρδευόμενη 445,37 20,00 € 8.907,40 € 280 088329 Αμπελώνας αρδευόμενος 92,33 20,00 € 1.846,60 € 281 088330 Αροτραία αρδευόμενη 362,65 20,00 € 7.253,00 € 282 088331 Αμπελώνας αρδευόμενος 151,42 20,00 € 3.028,40 € 283 088332 Χέρσο 388,28 20,00 € 7.765,60 € 284 088333 Χέρσο 436,79 20,00 € 8.735,80 € 285 088334 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 392,25 20,00 € 7.845,00 € 286 088335 Χέρσο 57,92 20,00 € 1.158,40 € 287 088336 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 850,27 20,00 € 17.005,40 € Άλλη δενδρώδης 267,90 20,00 € 5.358,00 € 288 088337 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 368,69 20,00 € 7.373,80 € 289 088338 Χέρσο 318,20 20,00 € 6.364,00 € 290 088339 Αμπελώνας αρδευόμενος 340,69 20,00 € 6.813,80 € 291 088340 Αμπελώνας αρδευόμενος 259,20 20,00 € 5.184,00 € 292 088341 Χέρσο 252,48 20,00 € 5.049,60 € 293 088342 Χέρσο 202,05 20,00 € 4.041,00 € 294 088343 Αμπελώνας αρδευόμενος 766,78 20,00 € 15.335,60 € 295 088344 Χέρσο 28,32 20,00 € 566,40 € 296 088345 Χέρσο 91,39 20,00 € 1.827,80 € 297 088346 Χέρσο 91,98 20,00 € 1.839,60 € 298 088347 Χέρσο 456,88 20,00 € 9.137,60 € 299 088348 Αμπελώνας αρδευόμενος 682,16 20,00 € 13.643,20 € 300 088349 Χέρσο 68,76 20,00 € 1.375,20 € 301 088350 Χέρσο 275,58 20,00 € 5.511,60 € 302 088351 Χέρσο 893,81 20,00 € 17.876,20 € 303 088352 Χέρσο 2,26 20,00 € 45,20 € 304 088353 Χέρσο 1483,45 20,00 € 29.669,00 € 305 088354 Χέρσο 432,89 20,00 € 8.657,80 € 306 088355 Χέρσο 268,16 20,00 € 5.363,20 € 307 088356 Χέρσο 10,28 20,00 € 205,60 € 308 088357 Ελαιώνας αρδευόμενος 6,91 20,00 € 138,20 € 309 088358 Ελαιώνας αρδευόμενος 7,72 20,00 € 154,40 € 310 088359 Χέρσο 7,33 20,00 € 146,60 € 311 088360 Χέρσο 1,28 20,00 € 25,60 € 312 088361 Χέρσο 211,71 20,00 € 4.234,20 € 313 088362 Αμπελώνας αρδευόμενος 190,70 20,00 € 3.814,00 € 314 088363 Αμπελώνας αρδευόμενος 158,34 20,00 € 3.166,80 € 315 088364 Χέρσο 706,50 20,00 € 14.130,00 € 316 088365 Χέρσο 44,97 20,00 € 899,40 € 317 088366 Χέρσο 209,81 20,00 € 4.196,20 € 318 088367 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 1501,18 20,00 € 30.023,60 € 319 088368 Χέρσο 453,80 20,00 € 9.076,00 € 320 088369 Χέρσο 430,82 20,00 € 8.616,40 € 321 088370 Χέρσο 403,18 20,00 € 8.063,60 € 322 088371 Χέρσο 387,32 20,00 € 7.746,40 € 323 088372 Αμπελώνας αρδευόμενος 690,32 20,00 € 13.806,40 € 324 088373 Αμπελώνας αρδευόμενος 764,65 20,00 € 15.293,00 € 325 088374 Αμπελώνας αρδευόμενος 605,35 20,00 € 12.107,00 € 326 088375 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 286,99 20,00 € 5.739,80 € 327 088376 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 257,58 20,00 € 5.151,60 € 328 088377 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 0,92 20,00 € 18,40 € 329 088378 Χέρσο 11,48 20,00 € 229,60 € 330 088379 Χέρσο 24,35 20,00 € 487,00 € 331 088380 Μονοκατοικία 25,69 20,00 € 513,80 € 332 088381 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 373,37 20,00 € 7.467,40 € 333 088382 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 360,38 20,00 € 7.207,60 € 334 088383 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 351,86 20,00 € 7.037,20 € 335 088384 Χέρσο 261,57 20,00 € 5.231,40 € 336 088385 Χέρσο 79,08 20,00 € 1.581,60 € 337 088386 Ελαιώνας αρδευόμενος 51,73 20,00 € 1.034,60 € 338 088387 Χέρσο 111,50 20,00 € 2.230,00 € 339 088388 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 439,23 20,00 € 8.784,60 € 340 088389 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 320,72 20,00 € 6.414,40 € 341 088390 Αμπελώνας αρδευόμενος 344,69 20,00 € 6.893,80 € 342 088391 Χέρσο 642,82 20,00 € 12.856,40 € 343 088392 Χέρσο 21,53 20,00 € 430,60 € 344 088393 Χέρσο 39,32 20,00 € 786,40 € 345 088394 Αροτραία αρδευόμενη 547,91 20,00 € 10.958,20 € 346 088395 Χέρσο 1339,02 20,00 € 26.780,40 € 347 088396 Χέρσο 199,85 20,00 € 3.997,00 € 348 088397 Αμπελώνας αρδευόμενος 951,66 20,00 € 19.033,20 € 349 088398 Αροτραία αρδευόμενη 526,62 20,00 € 10.532,40 € 350 088399 Χέρσο 83,08 20,00 € 1.661,60 € 351 088400 Χέρσο 45,59 20,00 € 911,80 € 352 088401 Χέρσο 14,64 20,00 € 292,80 € 353 088402 Αροτραία αρδευόμενη 356,23 20,00 € 7.124,60 € 354 088403 Αροτραία αρδευόμενη 984,51 20,00 € 19.690,20 € 355 088404 Χέρσο 252,63 20,00 € 5.052,60 € 356 088405 Χέρσο 236,46 20,00 € 4.729,20 € 357 088406 Χέρσο 2,20 20,00 € 44,00 € 358 088407 Χέρσο 7,50 20,00 € 150,00 € 359 088408 Χέρσο 35,30 20,00 € 706,00 € 360 088409 Χέρσο 366,94 20,00 € 7.338,80 € 361 088410 Χέρσο 27,73 20,00 € 554,60 € 362 088411 Αροτραία αρδευόμενη 55,63 20,00 € 1.112,60 € 363 088412 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 60,54 20,00 € 1.210,80 € 364 088413 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 45,97 20,00 € 919,40 € 365 088414 Αροτραία αρδευόμενη 336,42 20,00 € 6.728,40 € 366 088415 Αροτραία αρδευόμενη 201,67 20,00 € 4.033,40 € 367 088416 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 421,10 20,00 € 8.422,00 € 368 088417 Άλλη δενδρώδης 335,12 20,00 € 6.702,40 € 369 088418 Χέρσο 10,80 20,00 € 216,00 € 370 088419 Χέρσο 7,48 20,00 € 149,60 € 371 088420 Αμπελώνας αρδευόμενος 5,17 20,00 € 103,40 € 372 088421 Χέρσο 343,23 20,00 € 6.864,60 € 373 088422 Χέρσο 140,58 20,00 € 2.811,60 € 374 088423 Χέρσο 311,71 20,00 € 6.234,20 € 375 088424 Αμπελώνας αρδευόμενος 8,07 20,00 € 161,40 € 376 088425 Χέρσο 16,38 20,00 € 327,60 € 377 088426 Χέρσο 91,01 20,00 € 1.820,20 € 378 088427 Χέρσο 53,06 20,00 € 1.061,20 € 379 088428 Χέρσο 357,36 20,00 € 7.147,20 € 380 088429 Μονοκατοικία 278,59 20,00 € 5.571,80 € 381 088430 Χέρσο 300,23 20,00 € 6.004,60 € 382 088431 Χέρσο 345,60 20,00 € 6.912,00 € 383 088432 Χέρσο 38,55 20,00 € 771,00 € 384 088433 Χέρσο 7,20 20,00 € 144,00 € 385 088434 Χέρσο 273,33 20,00 € 5.466,60 € 386 088435 Χέρσο 313,45 20,00 € 6.269,00 € 387 088436 Χέρσο 185,52 20,00 € 3.710,40 € 388 088437 Χέρσο 156,42 20,00 € 3.128,40 € 389 088438 Αμπελώνας αρδευόμενος 602,14 20,00 € 12.042,80 € 390 088439 Χέρσο 246,36 20,00 € 4.927,20 € 391 088440 Αμπελώνας αρδευόμενος 4,26 20,00 € 85,20 € 392 088441 Χέρσο 11,92 20,00 € 238,40 € 393 088442 Χέρσο 27,13 20,00 € 542,60 € 394 088443 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 489,21 20,00 € 9.784,20 € 395 088444 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 345,30 20,00 € 6.906,00 € 396 088445 Αροτραία αρδευόμενη 135,74 20,00 € 2.714,80 € 397 088446 Ελαιώνας αρδευόμενος 681,75 20,00 € 13.635,00 € 398 088447 Ελαιώνας αρδευόμενος 235,01 20,00 € 4.700,20 € Χέρσο 93,55 20,00 € 1.871,00 € 399 088448 Αμπελώνας αρδευόμενος 224,73 20,00 € 4.494,60 € 400 088449 Χέρσο 205,87 20,00 € 4.117,40 € 401 088450 Ελαιώνας αρδευόμενος 118,69 20,00 € 2.373,80 € 402 088451 Χέρσο 359,35 20,00 € 7.187,00 € 403 088452 Χέρσο 182,24 20,00 € 3.644,80 € 404 088453 Χέρσο 186,22 20,00 € 3.724,40 € 405 088454 Αμπελώνας αρδευόμενος 395,41 20,00 € 7.908,20 € 406 088455 Χέρσο 331,70 20,00 € 6.634,00 € 407 088456 Χέρσο 203,79 20,00 € 4.075,80 € 408 088457 Αμπελώνας αρδευόμενος 405,67 20,00 € 8.113,40 € 409 088458 Αμπελώνας αρδευόμενος 532,86 20,00 € 10.657,20 € 410 088459 Αμπελώνας αρδευόμενος 74,42 20,00 € 1.488,40 € 411 088460 Αμπελώνας αρδευόμενος 78,78 20,00 € 1.575,60 € 412 088461 Χέρσο 593,31 20,00 € 11.866,20 € 413 088462 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 671,68 20,00 € 13.433,60 € 414 088463 Χέρσο 493,58 20,00 € 9.871,60 € 415 088464 Χέρσο 13,70 20,00 € 274,00 € 416 088465 Αμπελώνας αρδευόμενος 279,78 20,00 € 5.595,60 € 417 088466 Αμπελώνας αρδευόμενος 285,61 20,00 € 5.712,20 € 418 088467 Χέρσο 74,05 20,00 € 1.481,00 € 419 088468 Χέρσο 101,08 20,00 € 2.021,60 € 420 088469 Αμπελώνας αρδευόμενος 309,27 20,00 € 6.185,40 € 421 088470 Χέρσο 563,77 20,00 € 11.275,40 € 422 088471 Χέρσο 104,61 20,00 € 2.092,20 € 423 088472 Αμπελώνας αρδευόμενος 594,41 20,00 € 11.888,20 € 424 088473 Χέρσο 378,73 20,00 € 7.574,60 € 425 088474 Χέρσο 256,34 20,00 € 5.126,80 € 426 088475 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 342,60 20,00 € 6.852,00 € 427 088476 Χέρσο 679,17 20,00 € 13.583,40 € 428 088477 Αμπελώνας αρδευόμενος 222,75 20,00 € 4.455,00 € 429 088478 Αμπελώνας αρδευόμενος 596,24 20,00 € 11.924,80 € 430 088479 Χέρσο 191,46 20,00 € 3.829,20 € 431 088480 Χέρσο 203,67 20,00 € 4.073,40 € 432 088481 Χέρσο 936,14 20,00 € 18.722,80 € 433 088482 Αμπελώνας αρδευόμενος 114,34 20,00 € 2.286,80 € 434 088483 Αμπελώνας αρδευόμενος 600,25 20,00 € 12.005,00 € 435 088484 Αμπελώνας αρδευόμενος 184,00 20,00 € 3.680,00 € Χέρσο 170,93 20,00 € 3.418,60 € 436 088485 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 224,02 20,00 € 4.480,40 € 437 088486 Χέρσο 283,37 20,00 € 5.667,40 € 438 088487 Αμπελώνας αρδευόμενος 302,71 20,00 € 6.054,20 € 439 088488 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 263,75 20,00 € 5.275,00 € 440 088489 Χέρσο 488,65 20,00 € 9.773,00 € 441 088490 Χέρσο 320,44 20,00 € 6.408,80 € 442 088491 Χέρσο 642,11 20,00 € 12.842,20 € 443 088492 Χέρσο 395,42 20,00 € 7.908,40 € 444 088493 Χέρσο 355,81 20,00 € 7.116,20 € 445 088494 Αροτραία αρδευόμενη 404,70 20,00 € 8.094,00 € Χέρσο 472,12 20,00 € 9.442,40 € 446 088495 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 971,30 20,00 € 19.426,00 € 447 088496 Αμπελώνας αρδευόμενος 851,86 20,00 € 17.037,20 € 448 088497 Ενέργεια 794,95 20,00 € 15.899,00 € 449 088498 Αροτραία αρδευόμενη 894,20 20,00 € 17.884,00 € 450 088499 Χέρσο 452,10 20,00 € 9.042,00 € 451 088500 Αμπελώνας αρδευόμενος 480,33 20,00 € 9.606,60 € 452 088501 Αμπελώνας αρδευόμενος 476,37 20,00 € 9.527,40 € 453 088502 Αμπελώνας αρδευόμενος 273,80 20,00 € 5.476,00 € 454 088503 Αμπελώνας αρδευόμενος 187,75 20,00 € 3.755,00 € 455 088504 Αμπελώνας αρδευόμενος 487,90 20,00 € 9.758,00 € 456 088505 Αμπελώνας αρδευόμενος 244,36 20,00 € 4.887,20 € 457 088506 Αμπελώνας αρδευόμενος 255,73 20,00 € 5.114,60 € 458 088507 Αμπελώνας αρδευόμενος 186,52 20,00 € 3.730,40 € 459 088508 Αμπελώνας αρδευόμενος 165,72 20,00 € 3.314,40 € 460 088509 Χέρσο 294,05 20,00 € 5.881,00 € 461 088510 Αμπελώνας αρδευόμενος 1423,20 20,00 € 28.464,00 € 462 088511 Αμπελώνας αρδευόμενος 1525,79 20,00 € 30.515,80 € 463 088512 Αμπελώνας αρδευόμενος 125,51 20,00 € 2.510,20 € 464 088513 Αμπελώνας αρδευόμενος 163,87 20,00 € 3.277,40 € 465 088514 Αμπελώνας αρδευόμενος 356,53 20,00 € 7.130,60 € 466 088515 Αμπελώνας αρδευόμενος 342,52 20,00 € 6.850,40 € 467 088516 Αμπελώνας αρδευόμενος 247,89 20,00 € 4.957,80 € 468 088517 Αμπελώνας αρδευόμενος 299,57 20,00 € 5.991,40 € 469 088518 Αμπελώνας αρδευόμενος 271,74 20,00 € 5.434,80 € 470 088519 Αμπελώνας αρδευόμενος 255,14 20,00 € 5.102,80 € 471 088520 Αμπελώνας αρδευόμενος 198,29 20,00 € 3.965,80 € 472 088521 Αροτραία αρδευόμενη 475,04 20,00 € 9.500,80 € 473 088522 Χέρσο 158,63 20,00 € 3.172,60 € 474 088523 Αμπελώνας αρδευόμενος 240,43 20,00 € 4.808,60 € 475 088524 Αμπελώνας αρδευόμενος 222,13 20,00 € 4.442,60 € 476 088525 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 381,42 20,00 € 7.628,40 € 477 088526 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 201,52 20,00 € 4.030,40 € 478 088527 Αμπελώνας αρδευόμενος 451,44 20,00 € 9.028,80 € 479 088528 Αμπελώνας αρδευόμενος 459,81 20,00 € 9.196,20 € 480 088529 Αροτραία αρδευόμενη 452,76 20,00 € 9.055,20 € 481 088530 Αροτραία αρδευόμενη 421,94 20,00 € 8.438,80 € 482 088531 Αροτραία αρδευόμενη 481,94 20,00 € 9.638,80 € 483 088532 Αροτραία αρδευόμενη 279,02 20,00 € 5.580,40 € 484 088533 Χέρσο 292,97 20,00 € 5.859,40 € 485 088534 Αμπελώνας αρδευόμενος 905,86 20,00 € 18.117,20 € 486 088535 Αμπελώνας αρδευόμενος 904,06 20,00 € 18.081,20 € 487 088536 Χέρσο 274,51 20,00 € 5.490,20 € 488 088537 Αμπελώνας αρδευόμενος 339,08 20,00 € 6.781,60 € 489 088538 Χέρσο 332,35 20,00 € 6.647,00 € 490 088539 Άλλη δενδρώδης (οπωροφόρα) 322,22 20,00 € 6.444,40 € 491 088540 Αμπελώνας αρδευόμενος 495,41 20,00 € 9.908,20 € 492 088541 Αροτραία αρδευόμενη 517,93 20,00 € 10.358,60 € 493 088542 Ελαιώνας αρδευόμενος 1410,46 20,00 € 28.209,20 € 494 088543 Αμπελώνας αρδευόμενος 1271,14 20,00 € 25.422,80 € 495 088544 Αμπελώνας αρδευόμενος 429,45 20,00 € 8.589,00 € 496 088545 Αμπελώνας αρδευόμενος 405,71 20,00 € 8.114,20 € 497 088546 Χέρσο 926,85 20,00 € 18.537,00 € 498 088547 Αροτραία αρδευόμενη 527,06 20,00 € 10.541,20 € 499 088548 Αμπελώνας αρδευόμενος 508,54 20,00 € 10.170,80 € 500 088549 Αμπελώνας αρδευόμενος 1042,03 20,00 € 20.840,60 € 501 088550 Αμπελώνας αρδευόμενος 309,98 20,00 € 6.199,60 € 502 088551 Αμπελώνας αρδευόμενος 256,33 20,00 € 5.126,60 € 503 088552 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 216,39 20,00 € 4.327,80 € 504 088553 Αροτραία αρδευόμενη 294,76 20,00 € 5.895,20 € 505 088554 Αμπελώνας αρδευόμενος 592,33 20,00 € 11.846,60 € Χέρσο 3,16 20,00 € 63,20 € 506 088555 Αροτραία αρδευόμενη 344,86 20,00 € 6.897,20 € Χέρσο 25,68 20,00 € 513,60 € 507 088556 Χέρσο 742,72 20,00 € 14.854,40 € 508 088557 Χέρσο 12,99 20,00 € 259,80 € 509 088558 Αμπελώνας αρδευόμενος 83,24 20,00 € 1.664,80 € Αμπελώνας αρδευόμενος 139,33 20,00 € 2.786,60 € 510 088559 Αμπελώνας αρδευόμενος 15,37 20,00 € 307,40 € 511 088560 Αροτραία αρδευόμενη 2241,52 20,00 € 44.830,40 € 512 088561 Αμπελώνας αρδευόμενος 257,59 20,00 € 5.151,80 € 513 088562 Αμπελώνας αρδευόμενος 39,99 20,00 € 799,80 € 514 088563 Αμπελώνας αρδευόμενος 33,48 20,00 € 669,60 € 515 088564 Αμπελώνας αρδευόμενος 57,98 20,00 € 1.159,60 € 516 088565 Αμπελώνας αρδευόμενος 54,73 20,00 € 1.094,60 € 517 088566 Αμπελώνας αρδευόμενος 50,77 20,00 € 1.015,40 € 518 088567 Χέρσο 26,06 20,00 € 521,20 € Αροτραία αρδευόμενη 5,35 20,00 € 107,00 € 519 088568 Αμπελώνας αρδευόμενος 34,26 20,00 € 685,20 € 520 088569 Αμπελώνας αρδευόμενος 29,81 20,00 € 596,20 € 521 088570 Αμπελώνας αρδευόμενος 8,19 20,00 € 163,80 € 522 088571 Αμπελώνας αρδευόμενος 5,37 20,00 € 107,40 € 523 088572 Αμπελώνας αρδευόμενος 1,38 20,00 € 27,60 € 524 088573 Αμπελώνας αρδευόμενος 48,71 20,00 € 974,20 € 525 088574 Αμπελώνας αρδευόμενος 57,68 20,00 € 1.153,60 € 526 088575 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,38 20,00 € 1.187,60 € 527 088576 Αμπελώνας αρδευόμενος 44,53 20,00 € 890,60 € 528 088577 Χέρσο 35,92 20,00 € 718,40 € 529 088578 Χέρσο 37,92 20,00 € 758,40 € 530 088579 Αροτραία αρδευόμενη 52,31 20,00 € 1.046,20 € 531 088580 Αροτραία αρδευόμενη 53,23 20,00 € 1.064,60 € 532 088581 Αμπελώνας αρδευόμενος 100,81 20,00 € 2.016,20 € 533 088582 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,61 20,00 € 1.192,20 € 534 088583 Αροτραία αρδευόμενη 54,22 20,00 € 1.084,40 € 535 088584 Αροτραία αρδευόμενη 32,83 20,00 € 656,60 € 536 088585 Αροτραία αρδευόμενη 39,98 20,00 € 799,60 € 537 088586 Χέρσο 37,15 20,00 € 743,00 € 538 088587 Χέρσο 119,68 20,00 € 2.393,60 € 539 088588 Αροτραία αρδευόμενη 81,78 20,00 € 1.635,60 € 540 088589 Αμπελώνας αρδευόμενος 70,34 20,00 € 1.406,80 € 541 088590 Αροτραία αρδευόμενη 63,69 20,00 € 1.273,80 € 542 088591 Αροτραία αρδευόμενη 59,56 20,00 € 1.191,20 € 543 088592 Αροτραία αρδευόμενη 21,18 20,00 € 423,60 € 544 088593 Αμπελώνας αρδευόμενος 9,77 20,00 € 195,40 € 545 088594 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,74 20,00 € 354,80 € 546 088595 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,51 20,00 € 350,20 € 547 088596 Αμπελώνας αρδευόμενος 9,26 20,00 € 185,20 € Σύνολο 155.136,62 3.102.732,40 € • Ρέμα Μαλέξη α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088326 Χέρσο 7,53 20,00 € 150,60 € 2 088328 Αροτραία αρδευόμενη 22,34 20,00€ 446,80 € 3 088329 Αμπελώνας αρδευόμενος 80,65 20,00 € 1.613,00 € 4 088597 Αμπελώνας αρδευόμενος 1652,62 20,00 € 33.052,40 € 5 088598 Αμπελώνας αρδευόμενος 1251,50 20,00 € 25.030,00 € 6 088599 Αμπελώνας αρδευόμενος 37,56 20,00 € 751,20 € 7 088600 Ελαιώνας αρδευόμενος 704,54 20,00 € 14.090,80 € 8 088601 Αμπελώνας αρδευόμενος 85,13 20,00 € 1.702,60 € 9 088602 Χέρσο 421,02 20,00 € 8.420,40 € 10 088603 Ελαιώνας αρδευόμενος 111,86 20,00 € 2.237,20 € 11 088604 Μονοκατοικία 140,40 20,00 € 2.808,00 € 12 088605 Ελαιώνας αρδευόμενος 29,71 20,00 € 594,20 € 13 088606 Αμπελώνας αρδευόμενος 49,30 20,00 € 986,00 € Ελαιώνας αρδευόμενος 14 088607 Ελαιώνας αρδευόμενος 351,85 20,00 € 7.037,00 € 15 088608 Μονοκατοικία 440,72 8.814,40 € 16 088609 Αμπελώνας αρδευόμενος 586,22 20,00 € 11.724,40 € 17 088610 Χέρσο 90,08 1.801,60 € 18 088611 Χέρσο 152,80 20,00 € 3.056,00 € 19 088612 Χέρσο 318,12 6.362,40 € 20 088613 Χέρσο 371,57 20,00 € 7.431,40 € 21 088614 Εμπόριο (χώρος στάθμευσης σκαφών) 1827,08 36.541,60 € 22 088615 Χέρσο 456,01 20,00 € 9.120,20 € 23 088616 Χέρσο 245,05 20,00 € 4.901,00 € 24 088617 Χέρσο 247,50 20,00 € 4.950,00 € 25 088618 Χέρσο 125,57 20,00 € 2.511,40 € 26 088619 Αροτραία αρδευόμενη 135,55 20,00 € 2.711,00 € 27 088620 Χέρσο 564,62 20,00 € 11.292,40 € 28 088621 Χέρσο 367,41 20,00 € 7.348,20 € 29 088622 Χέρσο 40,46 20,00 € 809,20 € Σύνολο 10.914,77 218.295,40 € • Τάφρος Ιππικού α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088147 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 53,04 20,00 € 1.060,80 € 2 088148 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 240,26 20,00 € 4.805,20 € 3 088623 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 50,68 20,00 € 1.013,60 € 4 088624 Χέρσο 52,66 20,00 € 1.053,20 € 5 088625 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,40 20,00 € 348,00 € 6 088626 Μονοκατοικία 14,71 20,00 € 294,20 € 7 088627 Χέρσο 5,86 20,00 € 117,20 € 8 088628 Χέρσο 5,83 20,00 € 116,60 € 9 088629 Χέρσο 15,79 20,00 € 315,80 € 10 088630 Χέρσο 10,93 20,00 € 218,60 € 11 088631 Μονοκατοικία 14,86 20,00 € 297,20 € 12 088632 Χέρσο 12,19 20,00 € 243,80 € 13 088633 Χέρσο 10,68 20,00 € 213,60 € 14 088634 Χέρσο 23,98 20,00 € 479,60 € 15 088635 Μονοκατοικία 19,16 20,00 € 383,20 € 16 088636 Χέρσο 15,98 20,00 € 319,60 € 17 088637 Χέρσο 48,78 20,00 € 975,60 € 18 088638 Ελαιώνας αρδευόμενος 27,77 20,00 € 555,40 € 19 088639 Ελαιώνας αρδευόμενος 26,34 20,00 € 526,80 € 20 088640 Χέρσο 184,84 20,00 € 3.696,80 € 21 088641 Ελαιώνας αρδευόμενος 214,79 20,00 € 4.295,80 € 22 088642 Ελαιώνας αρδευόμενος 20,35 20,00 € 407,00 € 23 088643 Χέρσο 44,72 20,00 € 894,40 € 24 088644 Χέρσο 44,91 20,00 € 898,20 € 25 088645 Χέρσο 9,71 20,00 € 194,20 € 26 088646 Χέρσο 28,92 20,00 € 578,40 € 27 088647 Χέρσο 27,06 20,00 € 541,20 € 28 088648 Χέρσο 18,24 20,00 € 364,80 € 29 088649 Κτηνοτροφία 28,87 20,00 € 577,40 € 30 088650 Κτηνοτροφία 37,16 20,00 € 743,20 € 31 088651 Αναψυχή 32,53 20,00 € 650,60 € 32 088652 Χέρσο 351,30 20,00 € 7.026,00 € 33 088653 Χέρσο 84,21 20,00 € 1.684,20 € 34 088654 Χέρσο 124,00 20,00 € 2.480,00 € 35 088655 Χέρσο 171,86 20,00 € 3.437,20 € 36 088656 Ελαιώνας αρδευόμενος 1,63 20,00 € 32,60 € Σύνολο 2.092,00 41.840,00 € • Τάφρος Μαρκοπούλου α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088001 Χέρσο 3,31 20,00 € 66,20 € 2 088002 Χέρσο 164,85 20,00 € 3.297,00 € 3 088003 Χέρσο 141,22 20,00 € 2.824,40 € 4 088004 Χέρσο 86,90 20,00 € 1.738,00 € 5 088005 Χέρσο 283,29 20,00 € 5.665,80 € 6 088006 Χέρσο 91,54 20,00 € 1.830,80 € 7 088007 Αρδευόμενος Αμπελώνας 80,57 20,00 € 1.611,40 € 8 088008 Αρδευόμενος Αμπελώνας 237,03 20,00 € 4.740,60 € 9 088009 Αρδευόμενος Ελαιώνας 44,07 20,00 € 881,40 € 10 088010 Αρδευόμενος Αμπελώνας 168,26 20,00 € 3.365,20 € 11 088011 Αρδευόμενος Αμπελώνας 130,50 20,00 € 2.610,00 € 12 088012 Αρδευόμενος Αμπελώνας 56,38 20,00 € 1.127,60 € 13 088013 Χέρσο 132,01 20,00 € 2.640,20 € 14 088014 Χέρσο 97,35 20,00 € 1.947,00 € 15 088015 Χέρσο 104,53 20,00 € 2.090,60 € 16 088016 Αρδευόμενος Ελαιώνας 56,74 20,00 € 1.134,80 € 17 088017 Χέρσο 57,77 20,00 € 1.155,40 € 18 088018 Χέρσο 110,71 20,00 € 2.214,20 € 19 088019 Αρδευόμενος Ελαιώνας 80,03 20,00 € 1.600,60 € 20 088020 Χέρσο 87,98 20,00 € 1.759,60 € 21 088021 Χέρσο 64,58 20,00 € 1.291,60 € 22 088022 Χέρσο 22,31 20,00 € 446,20 € 23 088023 Αρδευόμενος Ελαιώνας 91,74 20,00 € 1.834,80 € 24 088024 Χέρσο 256,52 20,00 € 5.130,40 € 25 088025 Χέρσο 430,54 20,00 € 8.610,80 € 26 088026 Αρδευόμενος Ελαιώνας 47,38 20,00 € 947,60 € 27 088027 Αρδευόμενος Ελαιώνας 30,29 20,00 € 605,80 € 28 088028 Ακάλυπτη έκταση 60,32 20,00 € 1.206,40 € 29 088029 Εμπόριο 6,33 20,00 € 126,60 € Εμπόριο 152,53 20,00 € 3.050,60 € 30 088030 Χέρσο 81,83 20,00 € 1.636,60 € 31 088031 Χέρσο 125,78 20,00 € 2.515,60 € 32 088032 Χέρσο 104,45 20,00 € 2.089,00 € 33 088033 Αροτραία αρδευόμενη 129,68 20,00 € 2.593,60 € 34 088034 Αροτραία αρδευόμενη 185,80 20,00 € 3.716,00 € 35 088035 Αροτραία αρδευόμενη 164,11 20,00 € 3.282,20 € 36 088036 Αροτραία αρδευόμενη 160,82 20,00 € 3.216,40 € 37 088037 Αροτραία αρδευόμενη 148,99 20,00 € 2.979,80 € 38 088038 Χέρσο 113,18 20,00 € 2.263,60 € 39 088039 Χέρσο 106,30 20,00 € 2.126,00 € 40 088040 Χέρσο 89,36 20,00 € 1.787,20 € 41 088041 Εμπόριο 222,73 20,00 € 4.454,60 € 42 088042 Αροτραία αρδευόμενη 100,67 20,00 € 2.013,40 € 43 088043 Αροτραία αρδευόμενη 111,95 20,00 € 2.239,00 € 44 088044 Αροτραία αρδευόμενη 92,25 20,00 € 1.845,00 € 45 088045 Χέρσο 75,76 20,00 € 1.515,20 € 46 088046 Χέρσο 73,69 20,00 € 1.473,80 € 47 088047 Χέρσο 59,81 20,00 € 1.196,20 € 48 088048 Χέρσο 4,50 20,00 € 90,00 € 49 088049 Χέρσο 131,13 20,00 € 2.622,60 € Σύνολο 5.660,37 113.207,40 € ΙΙ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ: • Ρέμα Αγίου Γεωργίου • Ρέμα Μαλέξη • Τάφρος Ιππικού • Τάφρος Μαρκοπούλου Αντίγραφο της άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμων Μαρκόπουλου και Καλυβιών Θορικού. Ειδοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 και την παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά την συζήτηση της αίτησης του Δημοσίου την ημέρα και ώρα της δικασίμου και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα 31-10-2019 Οι Πληρεξούσιες του Ελληνικού Δημοσίου Aγγελική Λεκάκη Ναταλία Σακκά Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Τηλ. 213 1523827 Τηλ. 213 1523826
PrintButton

31-10-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: Ψ7ΑΙ46907Ο-5Υ7 ΠΡΑΞΗ:2111 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.15799 ΑΔΑ: ΩΝΥΔ46907Ο-Θ6Υ ΑΔΑΜ : 19PROC005770628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη 81100 Πληροφορίες: Τσουλέλλη Αθηνά Τηλέφωνο: 2251026390 Fax: 22510-37130 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 22η/24-9-2019 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης - κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσής του,για τη προμήθεια Υγρών καυσίμων (CPV:09100000-01) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος . Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 80719. Προϋπολογισμός δαπάνης 400.000, 00 ευρώ xωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 6-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην αρμόδια υπάλληλο κα. Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χρέη Γραμματέα ασκεί η υπάλληλος κ Νέμτσα Κυριακή τηλ.2251351354. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 24-10-2019 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αρ 7367Δ έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελ. Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, πρώην κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοαντίγραφο του πινακίου εγγραφής Πολιτικών υποθέσεων του τμήματος εκουσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου από τη συνεδρίαση της 24/10/2019, στο οποίο αναγράφεται οτι η συζήτηση της υποθέσεως με αρ. πινακίου 14, ήτοι της υπ’ αριθμό 204/2019 αιτήσεως της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου κατά των 1) Αικατερίνης συζ. Καρέλη το γένος Νικήτα Πρωτόπαπα και 2) Κωνσταντίνου Χατζηβάσιλα του Ηλία, αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2020. Με την αυτή έκθεση επίδοσης συγκοινοποιείται επισυναπτόμενη η από 11.08.2019 και με αρ. κατάθεσης 204/14.08.2019 αίτηση της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αρχική δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 24/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με αριθμό πινακίου 14. Με την εν θέματι έκθεση επίδοσης ο καθ’ ου καλείται όπως παραστεί στην μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Με την εν θέματι αίτηση η Μαρία Τσούλλου του Γεωργίου, κάτοικος Ρόδου, ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των παρακάτω αγωγών: με αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 436/28.7.2080 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 30/10/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9486Β΄/24-10-2019 έκθεση επίδοσης του ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης του Εφετείου Πειραιώς, μετά από παραγγελία του Δικηγόρου Δήμου- Δημητρίου Κ. Παπαναστασίου πληρεξούσιο του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου του Βασιλείου και της Αθηνάς κατοίκου Αθηνών, οδός Ξανθίππου αρ.3 επέδωσε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, για λογαριασμό της Ιωάννας θυγ. Ιακώβου και Ελένης Μαλακατέ, το γένος Ιωάννου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Γκανογιάννη αρ. 35 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά: 1) Γρηγορίου Σαμαρτζή, 2) Χρήστου Γεωργουσίδη 3) Νίνας συζ. Χρήστου Γεωργουσίδη 4) Αικατερίνης θυγατέρας Γεωργίου Γονίδη, 5) Φλώρας χήρας Γεωργίου Γονίδη, 6) Αθανασίου Μαυρίκου 7) Διονυσίου Μαλακατέ 8) Ιωάννας θυγ. Ιακώβου και Ελένης Μαλακατέ, 9) Παναγιώτας συζ. Νικολάου Γουρλή, 10) Μαρίας θυγ. Γεωργίου και Παναγιώτας Ρήγα, 11) Ευαγγελίας συζ. Βασιλείου Κάπου, 12) Αντωνίας συζ. Αντωνίου Φατούρου, 13) Χρήστου Βούλγαρη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Ανθέων αρ.12 Πατήσια, 14) Παναγιώτη Βούλγαρη 15) Αλεξίας θυγ. Ιωάννου και Παναγιώτας Παπαδοσηφάκη, 16) Κωνσταντίνου Μαλακατέ και κατά της με αριθμό 2343/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (13ο τμήμα), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου και με την οποία ζητείται Να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης, Να αναιρεθεί η με αριθμό 2343/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (13ο τμήμα) και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ανωτέρω Δικαστήριο, Να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική του δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας και του Δικαστηρίου. Στο τέλος αυτού του αντιγράφου είναι καταχωρημένες : 1) η από 02-03-2018 Έκθεση κατάθεσης Ένδικου Μέσου Αναίρεσης, με ΓΑΚ 2277/2018 και ΕΑΚ 189/2018, (Π1250899/1-3-2018 γραμμάτιο προείσπραξης και e- παράβολο 19348851695804300063/2018 ποσού 450 ευρώ), 2) η από 16-5-2018 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλείου Πέππα, με την οποία ορίζει αρμόδιο για εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης το Α1΄ Πολτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, 3) η από 16-5-2018 Πράξη του Προέδρου του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Αντιπροέδρου Γεωργίου Λέκκα, με την οποία ορίζει δικάσιμο για εκδίκαση της υπόθεσης στις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 εισηγητή αυτής τον Αρεοπαγίτη Θωμά Γκατζογιάννη και προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης αναίρεσης εξήντα (60) ημέρες πριν τη δικάσιμο, 4) η σημείωση εγγραφής του γραμματέα του Αρείου Πάγου στο Πινάκιο του Α1΄ Πολιτικού τμήματος με αύξοντα αριθμό 26 στην παραπάνω δικάσιμο, 5) η από 5-2-2019 Βεβαίωση Αναβολής του Γραμματέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Φιστούρη, τμήμα πολιτικό & αρχείο, στην οποία αναφέρει ότι βεβαιώνεται ότι όπως φαίνεται από το πινάκιο του Α1΄Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η από 1-3-2018 αίτηση του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου κατά των ως άνω καθ’ ων η αίτηση αναίρεσης, για αναίρεση της 2343/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που είχε προσδιορισθεί για να δικασθεί στις 4/2/2019 αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 27-01-2020 με αριθμό πινακίου 4. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. ΑΘΗΝΑ 29-10-2019 Ο Δικηγόρος ΔΗΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.484Δ’/23.10.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και δ.τ. «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» που εδρεύει στο Μοσχάτο [Κύπρου, αρ. 27 & Αρχιμήδους] και ΑΦΜ. 099755919, νόμιμα εκπρ/μενη, που ενεργεί ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού PILAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, εδρεύουσα στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 621156 οι οποίες της έχουν μεταβιβασθεί από την «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE», (ΑΦΜ. 094014250), εδρεύουσα στην Αθήνα κι εκπρ/ται νόμιμα επέδωσε νόμιμα, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ ΑΞΙΩΤΗ του Ανδρέα και της Παρασκευής [ΑΦΜ. 019138989], πρώην κάτοικο Ηρακλείου, οδός Ηρακλείου, αρ. 443 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 4.9.2019 Αγωγή με αριθμό κατάθεσης 79324/6928/18.9.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Σύμφωνα με την από 18.9.2019 πράξη της Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αιτητικό του δικογράφου αυτού να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των 37.401,45 € έντοκα με επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την 13.06.2017 (επομένη του οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού) μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης άλλως, από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης καθώς να κηρυχθεί καθ’ ολοκληρίαν η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Αθήνα, 29-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.483Δ’/23.10.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι to Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, που εδρεύει στο Κεχροβούνι Τήνου [ΑΦΜ. 090018466, νόμιμα εκπρ/μενο, επέδωσε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για την ΠΗΝΕΛΟΠΗ ή ΠΙΠΙΤΣΑ χήρα Ευαγγέλου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Γεωργίου ΒΑΡΟΥΝΗ, πρώην κάτοικο Αθήνας, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.10.2019 Αγωγή με αριθμό κατάθεσης 78336/2233/4.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον της, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Σύμφωνα με την από 4.10.2019 πράξη της Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αιτητικό του δικογράφου αυτού να διαταχθεί η εξάλειψη υποθήκη εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο υποθηκών 1724 φύλλο 71 και α.α. 2, καταχωρημένη στις 28.12.1951 υπέρ της εναγομένης και εναντίον του προκτήτορά μας Μιχαήλ Μακρή, επί ακινήτου στην Αθήνα, συνοικία Μεταξουργείο κι επί της οδού Σαλαμίνος, αρ. 31. Αθήνα, 29-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 87068/25-10-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνος Δ. Τήνιος με έδρα την Αθήνα οδός Θ. Δηληγιαννη 16 με παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Λοίζου ως πληρεξούσια του Γεωργίου Δελδήμου κατοίκου Αττικής επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής της Blaga Bancheνa Todoroνa ακριβές αντίγραφο της από 6/2/2019 αγωγή του Πρώτου κατά της Δεύτερης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με Γ.Α.Κ. 13244/2019 κα ι Ε.Α.Κ. 1030/2019 με ημερομηνία συζήτησης την 17/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 και αρ. πιν. Α1/38 με την οποία ζητά να λυθεί ο από 25/10/2010 πολιτικός γάμος που ετελέσθη στην Πετρούπολη για λόγους που αφορούν αποκλειστικά το προσωπό της. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Δ. Τήνιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 39/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε η σύσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», που εδρεύει στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής, και εγκρίθηκε το από 22.07.2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, μεταξύ των οποίων κύριος σκοπός είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Πικέρμι, 22.10.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Προκόπιος – Ραφαήλ Λινάρδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια του Ιωάννη Κουτσουράκη του Δημητρίου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Κολοκοτρώνη 18) και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5701Γ'/24-10-2019 σχετικής έκθεσής μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Βικτώρια (VICTORIYA) Σαμσόνοβα (SAMSONOVA) του Αλεξάντρ (Alexandr), πρώην κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Κολοκοτρώνη 18) και ήδη αγνώστου διαμονής την υπ' αριθμόν 1580/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό και προστασίας ανηλίκων), όπου σύμφωνα με το διατακτικό της: ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ την λύση του μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γάμου που τελέστηκε στο Δημαρχείο Καρδίτσας την 09-5-2008. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε την 13-2-2018. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. ΑΘΗΝΑ 30-10-2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 32 ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2105247300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4738Β/30.10.2019 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Eden (Έντεν) Kahsay (Καχσάι) του Ghebremikael (Γκεμπρεμικαέλ) και της Ygraelem (Ιργκάλεμ) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της Hossana (Χοσάνα) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Dawit (Νταουίτ), γεννηθείς την 03-04-2015 στην Ερυθραία, ήρθα και επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Dawit (Νταουίτ) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Muhtsun (Μουχτσούν) και της Genet (Γκενέτ) αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της Hossana (Χοσάνα) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Dawit (Νταουίτ), γεννηθείς την 03-04-2015 στην Ερυθραία . Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο από 23-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 91807/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 11551/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του Δικαστή Βασίλειου Παπαθανασίου, με αριθμό πινακίου 40, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης, την 24.01.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον Α' όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κων/νος Γαλιατσάτος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173 43 Πληροφορίες: Δ. Κουτσάκη ΤΗΛ.: 2132007718 ΑΡ. Πρωτ.: 34733 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Δάμου Χριστίνα του Νικόλαου και της Γιολάντα, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, οδός Καράμπαμπα, αρ. 36, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1995 και είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας στην υπ' αριθμ. 37709/1 οικογενειακή μερίδα, με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή του επωνύμου της από «Δάμου» σε «Δάμο». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173 43, Αγιος Δημήτριος Αττικής. Αγιος Δημήτριος, 10/10/2019 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ, καθώς και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π.: http://www.aepp-procurement.gr/, η υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 357 Ν. 4412/2016 (147/τ. Α), β) των άρθρων 6,11,12,13 ΠΔ 57/2017 (88/τ. Α), γ) του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και δ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια’ του Ν. 2190/1994 928/τ.Α), όπως ισχύουν. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης καλούνται να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην ανωτέρω προκήρυξη υπόδειγμα, μετά των αναφερομένων στην ανωτέρων προκήρυξη δικαιολογητικών, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Αρχής είτε με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ταχ. Δ/ση: Λ. Θηβών 196-198 ΤΚ 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ανωτέρω, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/03-10-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 07-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση των πέντε (5) αποθηκών του Α' υπογείου χώρου του επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 350 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, επιφάνειας ως κάτωθι: α. Αποθήκη 31,20 τ.μ. β. Αποθήκη 24,90 τ.μ. γ. Αποθήκη 31.52 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). δ. Αποθήκη 36,50 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). ε. Αποθήκη 86,18 τ.μ. (πρώην γυμναστήριο). 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των € 3,50/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑ.Τ. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη από 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος. 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 07-11-2019 και ώρα 09.00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-3675286-7. Σμχος Ο Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Δ/ντής ΜΤΑ
PrintButton

26-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9459 Β/21-10-2019 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ για τον αγνώστου διαμονής Ανδρέα Παναγιωτόπουλο του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας την από 18.10.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ALMA (ΑΛΜΑ) KOLA (ΚΟΛΑ) του BESNIK (ΜΠΕΣΝΙΚ), η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 6215/9-9-2015 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την με αρ. 1362Δ. / 24-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης εγώ η Δικ. επιμελήτρια του Εφετείου Πατρών ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ, κάτοικος Πατρών (Σολωμού 24-26 τηλ. 261044300 - 6944577511 ) , επέδωσα στην Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. ΕΙΡΗΝΗ – ΔΑΦΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΦΙΛΟΣΩΦ, για τον εναγόμενο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ, ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμου της αποβιωσάσης στις 25-9-2016 μητέρας του ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΝΙΩΤΗ, κατοίκου πρώτα Ράχης Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πληρεξούσιου Δικηγόρου της ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ CNC & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ », που εδρεύει στο Λάππα Δυτικής Αχαίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές και νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αρ. 22 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, που φέρει τον τύπο της εκτέλεσης και αρ. 59/2019 των απογράφων, η οποία δίκασε ερήμην του εναγομένου, όρισε το παράβολο ερημοδικίας σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο στο ποσό των (120) ευρώ, δέχτηκε εν μέρει την αγωγή, υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα € (3.900) νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και επέβαλλε σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας που όρισε σε € (150). Κάτωθι του άνω εγγράφου η από 22-10-2019 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής για πληρωμή, για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες και επιτάσσεται να καταβάλει τα εξής ποσά : 1) Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε το ποσό των 3.900 ευρώ νομιμότοκα από 11-10-2017 και μέχρι εξόφλησης, 2) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 150 ευρώ, 3) Για τέλη απογράφου 166,89 ευρώ, 4) Για σύνταξη επιταγής και παραγγελία προς επίδοση αυτής, το ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 19,2 ευρώ και συνολικά 99,2 ευρώ, 5) Για επίδοση 43,40 ευρώ και τα κονδύλια 2,3,4 και 5 νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση. Άλλως σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής θα εκτελεσθεί αναγκαστικά και θα υποχρεωθεί να καταβάλλει για εντολή προς εκτέλεση το ποσό των 30 ευρώ. Αντίκλητούς της και δεκτικούς καταβολής ορίζει τον Δικηγόρο Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ, (Οδός Πλ. Πίνδου αρ. 1 και Γούναρη τηλ. 2610333732) και εμένα την δικαστική επιμελήτρια. Πάτρα 24-10-2019 Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4510Δ’/25-10-2019 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 456/6-8-2019 αγωγής των 1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή του Ιωάννη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ. Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης «μουλκ», γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885) στις 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ. Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω ένορκης βεβαίωσης. Ρόδος, 25 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ
PrintButton

24-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» **************************** Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1343/2019 Έκθεσης του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξης του ιδίου ως άνω Εισηγητή, επετράπη η εκποίηση ενώπιον αυτού του κάτωθι ακινήτου πλήρους κυριότητας της πτωχής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», ΑΦΜ 081973214, η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: Γεωτεμάχιο (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «ΦΟΥΣΑ ΚΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με ακανόνιστο πολύπλευρο σχήμα, εμβαδού 4.822 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται τα ακόλουθα κτίσματα: 1) Κτίριο ΙΙ που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 900,00 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 158,40 τ.μ. περίπου και μεταλλική κλίμακα για πρόσβαση στον χώρο του παταριού. Το ισόγειο αποτελείται από ενιαίο χώρο (αποθήκη) και χώρο με δύο WC και κουζίνα. Στο πατάρι υπάρχουν έξι χώροι γραφείων, δύο τουαλέτες ανδρών – γυναικών, κουζίνα και χωλλ. Επιπροσθέτως, στην είσοδο του κτιρίου έχει κατασκευαστεί μεταλλικός προθάλαμος εμβαδού 29 τ.μ. περίπου, 2) Κτίριο Ι που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 780,00 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 760 τ.μ. περίπου. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο (αποθήκη). Το υπόγειο αποτελείται από αποθηκευτικό χώρο καθώς και χώρο μηχανοστασίου και δεξαμενής πυρόσβεσης. Ειδικώτερα δε τα ανωτέρω και δη οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς: 1. Στο υπ’αριθμ. 404/2007 συμβόλαιο – καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βασιλείου Χρόνη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τ. 786, α.α. 345) και 2. Στην από Οκτωβρίου 2018 Έκθεση Οικονομικής και Τεχνικής Εκτίμησης του πραγματογνώμονα Πολιτικού Μηχανικού Γοργία Ψυλλάκη. Ορίσθηκε δε η αξία του ως άνω ακινήτου καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ελάχιστο τίμημα του ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (1.410.000), που προσδιορίσθηκε με την υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξη του κ. Εισηγητού. Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του κ. Εισηγητού και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μετά την πάροδο πέντε τουλάχιστον ημερών από την δημοσίευσή της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος της πτωχεύσεως Αικατερίνη Βαγιωνάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Δια της υπ' αριθμ. 7419/23-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Γεωργία Παπαργυρίου του Παναγιώτη και της Αθανασίας πρώην κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Μαικήνα αρ. 23 και νυν αγνώστου διαμονής, η από 02/09/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας οδός Γ. Γεννηματά αρ. 2 νομίμως εκπροσωπούμενου με την οποία ζητά άμεσα και εντός τριημέρου από την κοινοποίηση της παρούσας να προβεί στον πλήρη καθαρισμό των χώρων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πασίου Κορινθίας τα οποία έχουν ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά που δημιουργούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, στην αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις (επιβολή προστίμου και καταλογισμός εξόδων και διαβίβαση φακέλου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου). Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για την ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΜ 107448589), πρώην κάτοικο ΔΑΦΝΗΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.751Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για τον ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ 051006747), πρώην κάτοικο οδού ΜΙΝΩΙΔΟΣ αρ. 3 ΣΚΥΔΡΑ ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.750Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 46664 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 204.569,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7131.001 και 30-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 185/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 7ΝΚΔΩΨ8-Γ4Ι). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-712/2019 (ΑΔΑ: 6Μ1ΕΩΨ8-ΤΥΡ) και 713/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜ5ΟΩΨ8-ΨΨ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: Α. Ομάδα «Α’ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 119.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Β. Ομάδα «Β’ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Γ. Ομάδα «Γ’ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 44.020,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Δ. Ομάδα «Δ’ - ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 9.579,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 79183 (για την ομάδα Α’) 79253 (για την ομάδα Β’), 79254 (για την ομάδα Γ’) & 79255 (για την ομάδα Δ’). Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 13/11/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 18/11/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης των μηχανημάτων είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός διαστήματος
PrintButton

22-10-2019

on .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΞΔ-Λ4Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ: 19PROC005727299 2019-10-18 ΕΡΓΟ: Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.07.013) CPV: 45232130-2 ΑΡ. ΠΡ.: 19776/13754/16-10-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος» με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 1. Αντικείμενο του έργου Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Πλαστήρα, που ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό στη συμβολή της υπόψη οδού με την Λεωφόρο Ειρήνης και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Στερεάς Ελλάδος. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τμημάτων των αγωγών ομβρίων των οδών Στερεάς Ελλάδος και Χρυσ. Σμύρνης που συμβάλλουν στον αγωγό της οδού Πλαστήρα. Τα παραπάνω τμήματα είναι άμεσα λειτουργικά αφού συνδέονται με ήδη κατασκευασμένα και λειτουργούντα τμήματα δικτύων 2. Οικονομική ανάλυση του έργου Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) ΟΜΑΔΑ Α: Εργοταξιακή σήμανση-Προστατευτικές κατασκευές, Εκσκαφές, Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις-καθαρισμοί-αποκαταστάσεις, Επιχώματα-επιχώσεις, Αντιστηρίξεις με προϋπολογισμό 245.996,00 € β) ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα - Στεγανοποιήσεις-αρμοί-λοιπές εργασίες με προϋπολογισμό 63.177,50 € γ) ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις, Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές δικτύων με προϋπολογισμό 96.308,00 € και προστίθεται: 1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 72.986,67 €, 2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 71.770,23 € 3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 277,73 € 4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 14.000,00 5) ΦΠΑ (24%): 135.483,87€. Σύνολο:700.000,00 €. 3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 4. Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ9775.07.013), είναι δε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και έχει ήδη πραγματοποιηθεί Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, στον ΚΑΕ Κ.Α.: 25-7312.0021. 5. Σύστημα δημοπράτησης Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην κατηγορία: Υδραυλικά που είναι εγκατεστημένες σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.perama.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/11/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 22/11/2019. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 20 37 223, FAX. 210 4021613, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δημήτρης Παπαθανασίου 8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις 25/11/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 9. Εγγύηση συμμετοχής Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.290,32 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Εκποίηση κινητών πραγμάτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους, ήτοι 38.000,00 € και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 25.333,33 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ολα τα έξοδα βαρύνουν την υπερθεματιστή. Σύνδικος ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΧΑΜΗΣ τηλ. 6973630616 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1595/2019 πράξη της εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, ορίστηκε η εκποίηση απ’ ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος που βρίσκεται στο υπόγειο των μισθωμένων εγκαταστάσεων στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη, με τιμή εκτίμησης 15.000€ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον από την κοινοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων, καθώς και στους ενεχυρούχους Δανειστές, και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. ΑΘΗΝΑ 20/10/2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΑ 27245) ΤΗΛ. 2108225600, 6932914569 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100, ΑΘΗΝΑ ΤΚ11472 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 4016Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ηλία Γρηγ. Σούσκα, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιόλου αρ.104, επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ευσταθίας Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Γεώργιο Κάνταρο του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ.25-27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-10-2019 Εξώδικης Πρόσκλησης της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Φώτιο Μερτζάνη του Σταύρου και της Δήμητρας, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αρ.13-15, προς αυτόν, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Δημόσιας Αρχής και με την οποία τον προσκαλεί να προσέλθει, με την ιδιότητά του ως νομίμου κληρονόμου της συζύγου του Μαρίας, το γένος Ξενοφώντος και Αγγελικής Γιόκαρη: α) την 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να υπογράψει την σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης και β) την 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να συμπράξει στην κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του με στοιχεία Κ1 καταστήματος του ισογείου της πολυκατοικίας επί της οδού Λασκαρίδου 52 στην Καλλιθέα, επί τω τέλει όπως μεταβιβάσει στην εργολήπτρια εταιρεία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, τα αντιστοιχούντα ποσοστά, και με την οποία επίσης τον ενημερώνει ότι σε περίπτωση μη εμφανίσεως του, τα αντιστοιχούντα ποσοστά θα μεταβιβασθούν με αυτοσύμβαση δυνάμει της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που είχε χορηγηθεί από τους οικοπεδούχους προς την εργολήπτρια εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 2152/31-12-1978 προσύμφωνο μεταβιβάσεως ιδανικών μεριδίων οικοπέδου και εργολαβικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας θυγατρός Δημητρίου Ζερβού. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Γρηγ. Σούσκας Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Σάββα Ηλ. Χατζηκυριακού (Κορησσία Κέας), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11875/21.10.2019), για την Αναστασία Καροφυλλάκη του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Βύρωνα (28ης Οκτωβρίου αρ. 60) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.09.2019 Αγωγής (Ειδική Διαδικασία Γαμικών Διαφορών) (ΓΑΚ: 79939/19-09-19, ΕΑΚ: 7037/19) ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί ο γάμος τους και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Δικάσιμος: 21-09-2020, Δευτέρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο: Α3(ΜΟΝ), Αρ. Πινακίου: 22. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος Φ. 100809-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 690Χ4653ΟΞ-15Ν): 1. Του Γαρεφαλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055001, 055004, 055005, 055006, 055011, 055012, 055013), 2. Του Βελεγράκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055002, 055007, 055008, 055014, 055015, 055017), 3. Του Βελεγράκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055003, 055009, 055010, 055016). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 05.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 481/06.09.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν.80), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 41.621,95 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 03.11.2016, στο με αριθμό 222 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 27 (Σ2) [Δ.Δ. Εθιάς του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-27-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.27-Κ.Π.1) του Β’ Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3908/26.07.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΜΙΓ465ΧΘΞ-11Ι). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, Β (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 055001 1,33 € 02 055002 1,20 € 03 055003 1,20 € 04 055004 1,40 € 05 055005 0,99 € 06 055006 0,95 € 07 055007 0,90 € 08 055008 0,94 € 09 055009 0,90 € 10 055010 0,90 € 11 055011 1,10 € 12 055012 1,05 € 13 055013 0,99 € 14 055014 0,90 € 15 055015 0,99 € 16 055016 0,99 € 17 055017 1,20 € Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 80), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής. αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Φ. 100809-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 6ΕΦΙ4653ΟΞ-1ΨΧ): 1. Του Καλεντάκη Θωμά του Γεωργίου, που κατοικεί στον Πύργο, Τ.Κ. 70 013, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030001, 030007), 2. Του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών, που εδρεύει στα Πεζά, Τ.Κ. 70 100, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030002, 030003, 030008, 030009, 030010, 030011, 030012, 030013) όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3. Του Παπαδάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030004, 030005, 030014, 030015, 030016, 030017, 030018), 4. Του Βατσάκη Χαραλάμπους του Ζαχαρία, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030006, 030019, 030020, 030021, 030022). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 406/25.07.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 81), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 39.414,75 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 28 (Σ2) [Δ.Δ. Αχεντριά του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-28-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.28-Κ.Π.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2507/10.05.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465ΧΘΞ-ΗΩΚ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 030001 1,33 02 030002 1,48 03 030003 1,33 04 030004 1,40 05 030005 1,33 06 030006 1,33 07 030007 0,94 08 030008 0,94 09 030009 0,95 10 030010 1,00 11 030011 1,10 12 030012 1,05 13 030013 1,05 14 030014 0,94 15 030015 1,10 16 030016 1,10 17 030017 1,05 18 030018 1,05 19 030019 1,05 20 030020 1,05 21 030021 1,05 22 030022 0,90 Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 81), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

01-11-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 24/9/2019 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15013 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/16.03.2018). 6. Την υπ΄ αριθμ. 43/14-2-2019 (ΑΔΑ: 634ΔΩ16-1Η8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 102/Α/2017) έτους 2019». 7. Το με αριθμ. πρωτ. 19780/5851/26-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 65303/18-9-2019 (ΑΔΑ : 63ΨΟ465ΧΘ7-5ΞΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η απασχόληση δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 9. Το με αριθμ. πρωτ. 65770/20-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου». 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15016/24-9-2019 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 11. Tην υπ’ αριθμ. 447/2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15022/24-9-2019 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 13. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16264/15-10-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στην Ραφήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 2 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και η κα Σοφία Παπαγεωργίου τηλ. : 22943 - 21056) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 2/11/2019 έως και Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Κατόπιν παραγγελίας του Δημοσθένη Ζερβουδάκη, πληρεξούσιου δικηγόρου της κ. Ασιας Καραγιαννίδου του Ραφίκ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πειραιά για τον Σβεντόφ Βικτώρ, πρώην κατοίκου Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής αντίγραφο της Αγωγής Διαζυγίου της πρώτης που ζητά τη λύση του γάμου των ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με νέα ημερομηνία κατόπιν αναβολής συζήτησης στις 07-02-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 8708Β/29-10-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Πειραιά Κων/νος Δ. Τήνιος με έδρα την Αθήνα οδός Θ. Δηληγιάννη 16 με παραγγελία της Δικηγόρου Χρύσας Παπαναστασίου ως πληρεξούσια της εταιρείας ASC MAP ΑΕΒΕ Γρ. Λαμπράκη 24 Γλυφάδα νόμιμα εκπ/νης επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής του Γεωργίου Μπούμπα του Δημητρίου κάτοικου Παιανίας Αττικής οδός Πυθαγόρα 5-7 της από 24-10-2019 εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση με την οποία τον καλεί όπως συμμορφωθεί άμεσα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να προσέλθει στον τόπο εργασίας του, όπως προσκομίσει στην εταιρεία όλα τα απαραίτητα κατά νόμο έγγραφα που να δικαιολογούν τις ημέρες απουσίας από την εργασία του, άλλως η σύμβαση εργασίας του θα θεωρηθεί ότι λήγει μονομερώς από πλευράς του κατά την εν λόγο ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΝΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.157Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.978/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήση-εναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως, στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (196.183,07) ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (100.000) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των (7.960) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.158Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.977/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήση-εναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως, στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (165.498,18) ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (80.000) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.700) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρες 11.43 π.μ. και 11.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Νίκης Κωστάκου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201), διά των υπ αριθμ. 8.155Γ/30-10-2019 και 8.156Γ/30-10-2019 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό των: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΚΗ του Ηλία και της Κλάρας, με ΑΦΜ: 059356858 και 2) ΛΑΡΙΣΑΣ συζ. Δημητρίου ΓΑΚΗ, το γένος ΜΙΡΖΑ ΝΕΒΑΕΒ και ΑΛΕΒΤΙΝΑ, με ΑΦΜ: 133377357, αντίστοιχα, αμφοτέρων κατοίκων Συκάμινου Αττικής, στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» και στην Κοινοτική οδό Αυλώνα-Συκάμινου, ΤΚ 19-015 και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβή αντίγραφα της Αγωγής με χρονολογία 28-8-2019, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και προς ούς οι επιδόσεις, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, το συνολικό ποσό (163.121,41) ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Α. υπ’αριθμ. 4213691152/12-08-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 42.479,99 β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 253,88. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 2.002,92. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (44.736,79) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,620% μέχρι εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β. υπ’αριθμ. 4213691128/02-09-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των 42.062,21. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 249,70. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 1.983,10. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (44.295,01) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,620% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Γ. υπ’αριθμ. 4218600554/20-07-2009 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 51.785,54. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 289,42. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 2.494,55. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (54.569,51) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,720% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Δ. υπ’αριθμ. 4233616660/20-05-2013 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 17.620,95. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 229,05. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 1.670,10. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (19.520,10) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 9,100% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω ομοίων δικογράφων περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 19-9-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 79842/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7019/2019, που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτόν της Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω ορίζεται. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.160Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (σύμφωνα με το από μ29-6-2016 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δυνάμει της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), πρώην κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως επίσης αγνώστου έδρας της ως άνω εταιρείας, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.011/22-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά της δευτέρας, ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 62.416/2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αγροτεμαχίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου, διά της ως άνω εκθέσεώς μου, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν της δευτέρας και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί της από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενο ακίνητο, ήτοι από ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο είχε περιέλθει στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη – Βενιζέλου και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.56 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζανίννη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 8.159Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΩΡΑΪΤΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, με ΑΦΜ: 044951663, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 2.997/7-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.359/2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, διά της ως άνω εκθέσεώς μου, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από τα εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενα ακίνητα, ήτοι: α) από την υπό ΚΑΕΚ: 050551308005/0/5 και αριθμό 2 οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα του β’ ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 στο Ηράκλειο Αττικής και β) από την υπό ΚΑΕΚ: 050551308005/0/1 και υπ αριθμ. 2 οριζόντιο ιδιοκτησία-ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου, της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της τα άνω ακίνητα κενά και την χρήση αυτών ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος π. Πανταζής ,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670 κατόπιν της από 31-10-2019 έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Ολγας Σινάνη Γιώση , πληρεξούσια της Βασιλικής χας Γεωργίου Ηλιόπουλου το γένος Γεωργίου Ντούρα, κατοίκου Μαυροχωρίου Καστοριάς επέδωσα με την υπ'αριθ. 7209 B/31-10-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για την Αθανασίας Ηλιοπούλου το γένος Στεργίου Μπλιαμούτη , κατοίκου πρώην Λάρισας οδός Μυκήνων αρ.33 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπαριθ. 87/19-07-2019 (αριθ.κατ. κλήσης 101/2017) (αριθ.καταθ.αγωγής 88/2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ (τακτική διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με την οποία δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων ,ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200) ,απορρίπτει ότι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα είναι πλήρης και αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου κείμενου επί της οδού Παπαγιαννοπούλου, αριθμ. 22, του δημοτικού διαμερίσματος Μαυροχωρίου του άλλοτε Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς, εμβαδού 720,73 τ.μ., μετά των εντός αυτού κτισμάτων, το οποίο φέρει σήμερα ΚΑΕΚ 230401617001 /0/0 διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς, ώστε στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 230401617001/0/0, να αναγραφεί ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού η ενάγουσα, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, καταδικάζει το δεύτερο εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Καστοριά 31-10-2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκποιείται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, βιομηχανικό ακίνητο, στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 24, οριζόμενο τριγύρω από τα με αριθμούς 1 -2α-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16α-17 ορόσημα και περιβάλλεται νότια από την ΟΔΟ Α2 (4η κάθετος), βόρεια από την ΟΔΟ Δ6 (2η κάθετος), ανατολικά από την Ανατολική Περιφερειακή οδό και δυτικά από την ΟΔΟ 1 (1η κάθετος) συνολικής επιφ. 8.679 τ.μ, Εντός του βιομηχανικού οικοπέδου έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο, αποτελούμενο από : 1) Κτίριο επιφ. 1.158,30 τ.μ., από το οποίο 750 τ.μ. βιομηχανοστάσιο και 408,30 τ.μ. γραφεία, 2) επέκταση κτιρίου βιομ/σίου, επιφ. 2.060,80 τ.μ. και 3) επέκταση κτιρίου, επιφ. 760,50 τ.μ. από το οποίο 460,50 τ.μ. βιομηχ/σιο και 300 τ.μ. γραφεία. Ελάχιστο τίμημα (α΄προσφορά) μετά από β΄μείωση 22% επί της αρχικής 393.120 €. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθ. 10902/09-10-2019 και 10904/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82381/2019 ΕΑΚ 7298/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας. Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθ. 10903/09-10-2019 και 10905/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82387/2019 ΕΑΚ 2602/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας. Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10901/09-10-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82394/2019 ΕΑΚ 2603/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/201 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας . Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθ.Πρωτ.7/4/10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Παρορίου Σπάρτης, και είναι γραμμένα στα Δημοτολόγια της πρώην Κοινότητας Παρορίου, που έχουν ηλικία 18 μέχρι 45 ετών και ήταν άγαμα ή είχαν παντρευτεί τον προηγούμενο χρόνο από του έτους 2012, και επιθυμούν την οικονομική τους ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης. Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη. Άγιος Ιωάννης 4/10/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ιερέας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθ.Πρωτ.5/4/10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Σπάρτης, και είναι γραμμένα στα Δημοτολόγια της πρώην Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, που έχουν ηλικία 18 μέχρι 45 ετών και είναι άγαμα ή έχουν παντρευτεί τον προηγούμενο χρόνο και επιθυμούν την οικονομική τους ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης. Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη. Άγιος Ιωάννης 4/10/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ιερέας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣH Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και το δ.τ. «HCCMA», που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και ΔΟΥ Αιγάλεω και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην τρίτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:45πμ, στο Εντευκτήριο του 6ου ορόφου, στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 2.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής 4. Λοιπά Θέματα Όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hccma.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κ.Αλέξανδρου Γκαγκαλνά αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τους και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ενώ όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ή με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Τα Μέλη του Συλλόγου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 28 και 29 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Η Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου Ελίνα Μαξούρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 04/10/2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3588 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. δ) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 104 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 105 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.15562 Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106531778). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
PrintButton

30-10-2019

on .

ΕΚΠΟΙΗΣΗ Την Πέμπτη 14/11/2019 και 5/12/2019 ώρα 9.00-10.00 στο Πρωτ.Πειραιώς, Τμ. Πτωχεύσεων εκποιείται ένα ελαιοπερίβολο 7632 τ.μ. στη θέση «Πάνω Καλύβια» Κτηματικής Περ. Αγίου, Δ. Αιδηψού, Ν. Ευβοίας, της πτώχευσης «ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», ΑΦΜ 026990460 με τιμή Α’ προσφοράς ποσού 46.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ενσφράγιστη προσφορά ενώπιον του Εισηγητή και του Συνδίκου, αποκλειστικώς με τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, για ποσό κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής. Η σύνδικος Κων/να Καλουπάκη 2103304783, 69 44549825 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΨΦ50ΩΕΒ-9ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 52659/29-10-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1.Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π124/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και Πρασίνου, του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12/11/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 5. Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το N.4412/16 6. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030196, 2132030195, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» , προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ HMEPOMHNIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ 11/11/2019 Δευτέρα 14:00 Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών που ασχολούνται με την κατασκευή εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού και διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε κλιματισμό Χειρουργείων Νοσοκομείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πλήρη γνώση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν με επίσκεψή τους και αυτοψία τους στον χώρο, γεγονός που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την τεχνική Υπηρεσία. Η αυτοψία στους χώρους του νοσοκομείου θα γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ή με κατάλληλη εξουσιοδότηση μετά από επικοινωνία για την εξασφάλιση εισόδου στον χώρο. Η παραλαβή της προκήρυξης θα γίνεται από 29/10/2019 έως 4/11/2019 από τα γραφεία της εταιρείας, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 20, 1ος όροφος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων δύναται να υποβάλλονται μέχρι και τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7208226 (κος Παπαδόπουλος 6937770547 ή κος Μάνεσης 6951802129).
PrintButton

25-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΩΟ0ΟΚ6Θ-2ΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός, 23/10/2019 Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1047 ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση. Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α) 3.Την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1774/17 Ιουνίου 2016) περί «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιασδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 5. Την 13/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-20 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 Έγκριση κατανομής θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020. 7. Την 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά την έγκριση και διαδικασία πρόσληψης 15 (δέκα πέντε) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) (ΦΕΚ τΒ αρ. φυλ. 3200/21-8-2019) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό τη στελέχωση του Νομικού προσώπου στα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ *Επιπλέον απαραίτητα προσόντα 101 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 102 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 103 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 3 104 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 105 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 *γνώσεις μυϊκής ενδυνάμωσης • γνώσεις αεροβικής γυμναστικής 106 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 107 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 108 YOGA –PILATES Βεβαίωση σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων 1 ΣΥΝΟΛΟ 15 (*) Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αίτηση 2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 8.Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 9.Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 10.Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 11.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων - Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β 1774/17 -6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Ο.Α.Π) Δήμου Κορυδαλλού και στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Κριτήρια επιλογής. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τυπικά Προσόντα. Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα.(**) **Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ0,08 μονάδες / 120. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) χ0,05 μονάδες. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες και ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6ν. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. (***) (***) Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων). Οικονομικοί όροι απασχόλησης Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα. Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10.00-14.00 από την Τρίτη 29/10/2019 και για δέκα (10) ημέρες έως και Πέμπτη 7/11/2019. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-4944364 ή 5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, του ΟΑΠ και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 331/2019 διάταξης του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 23/1/2019 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΙΒΑΟΜ» που εδρεύει στην Αθήνα, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2, του αποτελούμενου από 28 άρθρα, καταστατικού του. Αθήνα, 22/10/2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αθανασία Χαρίση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8326/21-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη του Βασίλειου Καρρά του Στυλιανού και της Σεβαστής, κατοίκου Πειραιά,οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22, με ΑΦΜ 103159933, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την Τατιάνα Κριζανόβσκαγια του Ιβάν και της Βαλεντίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-10-2019 Αγωγής Διαζυγίου (Διετούς Διάστασης) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή 2. Να κηρυχθεί με απόφαση του δικαστηρίου λυμένος ο από 04-03-2006 νόμιμος πολιτικός γάμος μεταξύ του επισπεύδοντος και της εναγόμενης,ο οποίος τελέστηκε στο Σλομποντεισκι της Μολδαβίας, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 11-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 9024/2019 και ΕΑΚ 4515/2019, Αριθμός Εξαίρεσης 0, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η κα Δικαστής Προσδιορισμού προσδιορίζει ημ/νια συζήτησης της παραπανω αγωγής στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, αίθουσα 218, Β’ όροφος, στις δέκα (10) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή, ώρα: 09:00 πμ και με αριθμό πινακίου 4, πινάκιο: γαμικών διαφορών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αικατερίνη Τσιώνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2522/10-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυνία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Τσερπάνη του Θεόδωρου, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ. 1, με ΑΦΜ 027800863 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό της υπ΄αριθ. 1272/2010 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάσσει τουε καθων η αίτηση να καταβάλλουν στην αιτούσα εις ολοκληρο έκαστος για το κεφαλαιο το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής για πληρωμή μέχρι την εξόφληση, καθώς και 140,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 18/01/2010. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 07.10.2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από την πληρεξούσια της αιτούσας Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελευθερίας Βεντουρή, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Το ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων δικαοσίων και εβδομηντα τεσσαρων λεπτών (6.270,74) το οποίο ζητούσε με την από 03-02-2010 επταγή προς πηρωμή του δικηγόρου Κων/νου Ψωμιάδη, παρά πόδας του ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1272/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο του κοινοποιηθηκε στις 25-02-2010, 2/ Για νόμιμους τόκους επί του ανωτέρω ποσού πλην του κονδυλίου των τόκων ποσού 87,74 από την 26-02-2010 μέχρι σήμερα 07-10-2019, ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε και εβδομηντα έξι λεπτά (4.655,76), 3/ Για συνταξη της παρούσας επιταγής μετά παραγελίας προς επίδοση ποσό ευρώ εκατόν σαράντα (140,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού ευρώ τριάντα τριών και εξηντα λεπτών, 4/ Για επίδοση παρούσης επιταγής, ποσό ευρώ σαράντα τριών κια σαράντα λεπτών (43,40), ήτοι συνολικά να καταβάλει το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών και πενήντα λεπτών (11.143,50) και αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλιου των τόκων, από την επομένη της επιδοσεως της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως η παρούσα θα εκτελεστεί αναγκαστικά και θα προστεθεί ποσό ευρώ (80) για σύνταξη επιταγής προς εκτελεση.Προς γνωση και για τις νομιμες συνεπειες. Αθήνα 24.10.2019 Η Δικηγόρος Ελευθερία Βεντουρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 24.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3487/24.10.2019, 3488/24.10.2019, 3489/24.10.2019 και 3490/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των: 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ: 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ: 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου: 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ: 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ: 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα: α) κατά τη συζήτηση της παρούσας αίτησης στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 11, αίθουσα 202 – διαδικασία εκουσίας) και β) κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου των με αριθμό 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 22.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά», κάτοικο Δήμου Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.: 15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3485/24.10.2019 και 3486/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για τους Αντώνιο Δουρουδάκη, με Α.Φ.Μ.:124906434 και Adelaide Adam (Αδελαΐδας Αδάμ), αντίστοιχα, αμφότερους πρώην κατοίκους Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της οδού Ζεφύρων αριθμ.14, και σήμερον αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη, ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου εγγράφου των υπ' αριθμ. 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Συνεδρίαση της 24-09-2019 - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ), από τα οποία Πρακτικά προκύπτει ότι προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου η με α/α κατάθεσης 294/2017 Αγωγή, το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι όπως παραστούν κατά τον τόπο και τον χρόνο που ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2038Δ/24-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΔΕΠ) η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ζωσιμάδων αριθ.11 και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Συροπούλου για τον Mosavi Namatullah, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Χωματιανού αριθ.22-24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2019 και με αριθ. πρωτ.592/23-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πάνω πρώτου ΠΡΟΣ αυτόν που απευθύνεται ενώπιον ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ, με την οποία καταγγέλλει την από 27-07-2018 συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του Mosavi Namatullah που απορρέουν από αυτήν και καλείται εντός 5 ημερών από την επίδοση να προσκομίσει στην ΚΟΔΕΠ το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό προκειμένου να του καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 22/09/2019 καθώς και να επιστρέψει στην ΚΟΔΕΠ την εταιρική κάρτα SIM με νούμερο 6909118003 που του είχε χορηγηθεί. Αθήνα 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (21) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Λ. Κανέλλια, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 54Γ/21-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πρεμετής αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 2643/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών/4ο Πολιτικό Τμήμα (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του εκκαλούντος και προς ον η επίδοση, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε 250 ευρώ, απορρίπτει την έφεση, καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης (ως άνω Τραπέζης) του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 400 ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓEIO YΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν.υ Ν. 40704070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.ουΝ. 28822882/2001]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. ΚΑΤΑ 1) Αδέμ Αδέμ του Αδέμ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 2) Ρετζέπ Σεϊμέ του Ρετζέπ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 3) Φερούχ Μελιτάχ του Φερούχ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 4) Φερούτ Μελάτ του Φερούτ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 5) Αθανάσιου Κονώλια του Γεώργιου, κατοίκου Βαφέικων Ν. Ξάνθης, 6) Ρεμζή Μουσταφάογλου, του Μουσταφά, 7) Μεμέτ Αμέτ του Μεμέτ, κατοίκου Όλβιου Ν. Ξάνθης, 8) Χουσεΐν Ραΐφ του Χουσεΐν, κατοίκου Εράσμιου Ν. Ξάνθης, 9) Φερούχ Εκρέμ του Φερούχ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 10) Ισμαήλ Σαλή του Ισμαήλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 11) Σεφέρ Μπαϊρσί του Σεφέρ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 12) Εμίν Σεφκέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 13) Μουσταφαλή Σελήμ του Μουσταφαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 14) Ευγενίας Ιωαννίδου του Γεώργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 15) Άννας Μπαμπάτσικου του Κωνσταντίνου, συζ. Αλέξανδρου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 16) Ιωάννη Τζανέτου του Ιωάννη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 17) Χασάν Εμίν του Χασάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 18) Ειρήνης Χουίδου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 19) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βακουφική Επιτροπή Ιερού Τεμένους Π. Ερασμίου», που εδρεύει στο Εράσμιο Ν. Ξάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα, 20) Ανθούλας Τσαμουρτζή, το γένος Αθανάσιου και Ελένης Καραλή, κατοίκου Νέα Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 21) Δήμου Ελευθεράκη του Στέφανου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 22) Λαμπρινής Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Μαγγάνων Ν. Ξάνθης, 23) Παρασκευής Ελευθεράκη το γένος Φωτίου και Αικατερίνης Χατζόγλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 24) Φωτίου Ελευθεράκη του Δήμου και της Μαρίας, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 25) Φώτιου Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 26) Μαρίας Κοτόπουλου, το γένος Στεφάνου και Παρασκευής Ελευθεράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 27) Βαγιανής Μέκακα, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 28) Δήμου Μέκακα του Αγγέλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 29)Βαλασίας Τσαμάρη, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, 30) Ακίφ Ογλού Εμίν του Ακήφ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 3 31) Μουμίν Ογλού Ιμπράμ του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 32) Χουσεΐν Ογλού Μουζντάν του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 33) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 34) Χουσεΐν Ογλού Σιακήρ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 35) Σερήφ Μελιχάτ του Αμέτ, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 36) Μουσταφά Ογλού Ρεμζή του Μουσταφά, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 37) Ρασήμ Ογλού Μουρταζά του Ρασήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 38) Μουμίν Ογλού Μουσταφά του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 39) Μεμέτ Βιλντάν του Ραμαδάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 40) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 41) Χασάν Ογλού Αλή του Χασάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 42) Σιαμπάν Γετίμ Ογλού Ραΐφ του Σιαμπάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 43) Αμέτ Ογλού Φεράτ του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 44) Σαλήμ Ογλού Μεμέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 45) Σαλήμ Ογλού Φικρέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 46) Κιαζίμ Ογλού Ερντίν του Κιαζήμ, κατοίκου Μονάχου Γερμανίας, 47) Αμέτ Ογλού Κενόν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 48) Χιουρού Αμέτ, χήρα Αμέτ Σαλήμ Ογλού (ως κληρονόμου του Αμέτ Σαλήμ Ογλού), το γένος Σαριέ και Μεμέτ Μαμούτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 49) Τουρκέν Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού σύζυγος Σαλή Σαλή, το γένος Χιουρού και Αμέτ Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ) κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 50) Κενάν Αμέτ Ογλού του Αμέτ και της Χιουρού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ), κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 51) Σαλήμ Τουρκέν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 52) Του Δήμου Τοπείρου που εδρεύει στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης, 53) Ευαγγελίας Παγωνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, Αγ. Λαύρας 41, 54) Δάφνης Δραγανίδου το γένος Νεραντζή Νεραντζάκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 55) Ανθούλας Τσαμουρτζή το γένος Γεωργίου και Ζωής Καραγκιοζίδη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 56) Σοφοκλή Ευγενίου του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 57) Ζαχαρία Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 58) Ιωάννη Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Κομοτηνής (Ιερωνύμου 19-21), 59) Κωνσταντίνου Καραγκιοζίδη του Στέργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 60) Νικόλαου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 61) Απόστολου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 62) Σταύρου Αγγελίδη του Αργυρίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 63) Ρεσούλ Ρασήμ του Ρεσούλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 64) Ραμαδάν Γιουξέλ του Ραμαδάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 65) Χουσεΐν Μεμέτ του Χουσεΐν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 66) Σουλεϊμάν Νουριτήν του Σουλεϊμάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 67) Αλή Ογλού Μουμίν του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 68) Αλή Ναζίτ του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 69) Αλή Σεμπαετίν του Αλή, κατοίκου Π. Κατραμίου Ν. Ξάνθης, 70) Μουμίν Κιμμέτ του Αλή, κατοίκου Ορφανού Ν. Ξάνθης, 71) Μουμίν Ρουκιέ του Αμέτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 72) Διαμαντή Διαμαντίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 73) Νικόλαου Φωτίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 74) Θωμά Μαχαιρίδη του Δημητρίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 7 75) Μπεκήρ Ογλού Χουσνή του Μπεκήρ, κατοίκου Κύρνου Ν. Ξάνθης, 76) Μπιλντέν Ογλού Οζαή του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ξάνθης, 77) Μπιλντέν Φούντα του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 78) Εμίν Αμέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 79) Ηλέκτρας Μαλάκη, το γένος Αναστάσιου και Σταυρούλας Παρασχαράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 80) LOSITO Gambiele του Saveiro, κατοίκου Άβατου N. Ξάνθης, 81) LOSITO Francesco, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 82) Αναστάσιου Παρασχαράκη του Αθανασίου, κατοίκου Δεκάρχου Ν. Ξάνθης, 83) Ραμαδάν Νουράν του Φεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 84) Ναΐμ Ογλού Σεράτ του Ναήμ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 85) Σαλή Ογλού Ναΐμ του Σαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 86) Σεράτ Ογλού Ονούρ του Σεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 87) Μουσταφά Ογλού Σαλή του Μουσταφά, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης. περί αναίρεσης Της υπ' αρ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης. Ειδοποιούνται οι ανωτέρω, ότι την 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητείται, με αριθμό πινακίου 25, η από18.07.2011 αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης, με την οποία καθορίστηκε οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 622/14-4-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Φ.Ε.Κ. 393/8-5-2006, τεύχος Δ') για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της αρ. 7 επαρχιακής οδού από Εράσμιο ως Άβατο», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.679,78 τ.μ., που βρίσκεται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης. Με την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως πλήττεται η ως άνω αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου Θράκης, διότι: 1. στηρίζεται σε μη νόμιμη βάση και, ειδικότερα, περιέχει ανεπαρκείς αιτιολογίες, σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, καθόσον καθόρισε την πραγματική αξία των απαλλοτριωμένων ακινήτων, χωρίς να αναφέρεται η αξία που είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή των απαλλοτριωμένων ακίνητα, ενώ δεν αναφέρονται τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας παρακείμενων ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, ούτε η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρ.9 του Ν. 3193/2003, και για το λόγο αυτό πρέπει να αναιρεθεί κατ άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. 2. έσφαλε διότι δεν απέρριψε το σχετικό αίτημα περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εναπομείναντα, μετά την απαλλοτρίωση, τμήματα των ιδιοκτησιών με ΚΠ 50,82,και 83 ως απαράδεκτο, λόγω μη υποβολής αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, απορρίπτοντας, μάλιστα, σιωπηρά τον, δια των προτάσεων, προβαλλόμενο ισχυρισμό του αναιρεσείοντος Δημοσίου περί απαραδέκτου του αιτήματός τους (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 και 14 ΚΠολΔ). 3. παραβίασε ευθέως την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001, προβαίνοντας στον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα υπ' αριθμόν κτηματολογικού πίνακα 50,82 και 83 ακίνητα, τα οποία δεν ήταν, πριν την ένδικη απαλλοτρίωση, αστικά ακίνητα, αλλά ήταν κατά τον προορισμό τους κατάλληλα αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση, και ως εκ τούτου ουδεμία σχετική ζημία υπέστησαν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τους, λόγω της απότμησης τμημάτων αυτών εξαιτίας της ένδικης απαλλοτρίωσης (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ). Αντίγραφα της αιτήσεως αναιρέσεως τοιχοκολλήθηκαν, αντιστοίχως, στο κατάστημα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, στις 2-4-2019 και στο κατάστημα του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης στις 3-4-2019. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι παραπάνω, να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, κατά τη δικάσιμο της 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη Αντώνιο Τσαλαπόρτα, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Παναγιώτα Σ. Παρασκευοπούλου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ. 2106435815 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι 23/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 50102/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων -μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου τα οποία βρίσκονται στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και προκύπτουν από αντικατάσταση σε οχήματα - μηχανήματα έργου του Δήμου μας. Η εργασία και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα δύο ετών. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει την 20/11/2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα και είναι επίσημα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση των εργασιών. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 3/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ποσού 42,00 €. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, στα τηλέφωνα 210 80 23 729 και 210 80 26 762, στην υπάλληλο κα Αθανασία Κουρετζή. Η διακήρυξη και η μελέτη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ α/α Αναπληρωτής Δημάρχου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Ταχ/κή Δ/νση :Καλόβατος Άρτας Ταχ. Κώδικας 47 100 ΑΡΤΑ Τηλέφωνο: 26810 41647 E-Mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Τ.Ο.Ε.Β ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, προκηρύσσει διαγωνισμό δια λήψεως εγγράφων προσφορών ( σφραγισμένες ) για προμήθεια μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου υδραυλικού εκσκαπτικού μηχανήματος με 17-26μ. βραχίονα (μπούμα). Η ολότητα του μηχανήματος έργου (κινητήρας, αντλία υδραυλικού, μπούμα κλ.π.) θα πρέπει να είναι εργοστασιακά ελεγμένη ώστε να πληρείται η ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια μηχανήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ειδικότερα ο εκσκαφέας θα φέρει τα παρακάτω: 1.Καμπίνα χειριστή με σύστημα προστασία ROPS & FOPS. 2.Περιστρεφόμενος φανός(φάρος). 3.Καθρέφτες. 4.Πλήρη σειρά εργαλείων. 5.Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. 6.Τρίγωνο βραδυπορίας(αναγνώριση βραδυκίνητου οχήματος). 7.Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (για άνω των 7,5 τόνων). 8.Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την νομοθεσία. 9.Φώτα εργασίας. Στην προσφερθείσα τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής του Οργανισμού, την 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στα Γραφεία του Οργανισμού Καλόβατος –Άρτας .- Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.500,00 Ευρώ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Τ.Ο.Ε.Β Ζώνης Λούρου.- Περισσότερες πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Οργανισμού, Καλόβατος –Άρτας τηλ/fax.26810-41647.- Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Σφήκας ΑΔΑ: ΩΔΟΙΟΡΡ2-6ΤΘ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11419 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν την ματαίωση της διενέργειας του 11419 Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Εκπόνηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)», λόγω μεταβολής ουσιωδώς των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων των αναγκών των ΕΛΤΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα του εν λόγω Διαγωνισμού. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

23-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Διεύθυνση:Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19 002- Παιανία ΤΗΛ.: 2132030713 FAX: 2106646188 E-mai:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Απόφαση Δημάρχου Αριθμ. 374/2019 Ο Δήμαρχος Παιανίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΑρμοδιότητεςΔημάρχου). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων περί εξουσιοδότησης υπογραφών». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 & 3 του Ν. 3979/2011. 4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ( Φ.Ε.Κ 1379/τ.Β'/6.8.2014) 5. Την υπ'αριθμ.316/2019 απόφαση «περί ορισμού Αντιδημάρχων». 6. Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου. Αποφασίζουμε Α. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυρίτση Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Δημοκρατίας για την Κοινότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας και αναθέτουμε σε αυτόν χωρίς αμοιβή την αρμοδιότητα της συνεργασίας του Δήμου μας με τους Εξωραϊστικούς/Επιμορφωτικού/Εκπολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό την προώθηση και επίλυση προβλημάτων τους, την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των Συνοικιακών Συνελεύσεων. Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος θα: • Παρακολουθεί τα δρώμενα αρμοδιότητάς του σε τοπικό επίπεδο • Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς • Προτείνει & εισηγήσεις σχετικές δράσεις Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Αττικής Ηπείρου , να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας . στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος. Παιανία 21/10/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ Σ.Ε.Η.Ε.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1936 (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ) (ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 11259/54) www.sehea.gr Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 10553 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103210040-2103210828 FAX: 2103217289 Α.Φ.Μ. 090011637-Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ 24 Προς όλα τα μέλη του ΣΕΗΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συνάδελφοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εξεδόθη η με αριθμ. 675/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία είναι για το σωματείο μας επιβράβευση της μαχητικής του πορείας στο χώρο και της καθαρής θέσης του απέναντι στα καρτέλ, που λυμαίνονται και το δικό μας επάγγελμα. Το σωματείο μας ελέγχθηκε όπως και άλλα σωματεία και ήταν το μοναδικό σωματείο που δεν υπεβλήθη σε πρόστιμο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν προκύπτει ότι ο ΣΕΗΕΑ καθόρισε ενιαία τιμή θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, ούτε κατάρτισε τιμοκατάλογο λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών, αλλά προκύπτει, αντιθέτως, η εναντίωση του ΣΕΗΕΑ στις πρακτικές καθορισμού ενιαίων τιμών που προτείνονταν ή ακολουθούνταν από άλλους Συνδέσμους Ηλεκτρολόγων. Επίσης όπως ήδη γνωρίζετε μετά από την καταστατική Γ.Σ. μας την 21/03/2018, ήδη τροποποιήθηκε το καταστατικό μας σε σχέση με διατάξεις όπου στην πραγματικότητα ήταν ανενεργές - άρθρ. 2 παρ.5, αρθ. 2 παρ.8, αρθ.8 παρ.8, αρθ.24 παρ.1α – και λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τροποποιημένο μας καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 388/03-08-2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έχει γνωστοποιηθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως και στο παρελθόν εν τοις πράγμασι έτσι και από εδώ και στο εξής το σωματείο μας δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών ή με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο δραστηριότητας του και μεταξύ των μελών του. Με την παρούσα ανακοίνωση προς τα μέλη μας εφαρμόζουμε την περίπτωση 4 του διατακτικού της με αριθμό 675/18 απόφασης. ΑΘΗΝΑ 7/10/2019 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 7903 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επι- μελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), το από 4–10–2019, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, Κατασχετήριο Εις Χείρας Τρίτου της διαχειρίσεως της κειμένης στη Γλυφάδα (Ιθάκης 9) πολυκατοικίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από την εδρεύουσα στο Κερατσίνι (Λαμπράκη 407) εταιρεία με την επωνυμία «GENERAL BUILDING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας, κατά του ΤΟΝΓΚΠΙΝΓΚ (TONGPING) ΝΤΕΝΓΚ (DENG) του ΖΑΙ–ΤΖΟΝΓΚ (ZAI–ZHONG), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ιθάκης 9) και, ήδη, αγνώστου διαμονής, Εις χείρας των εδρευουσών στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπου μένων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών: 1)«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2)«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» («ALPHA BANK»), 3)«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 4)«EFG ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και 5)του Σταύρου ΧΑΤΖΗΝΤΑΝΟΥ του Αθανασίου, κατοίκου Γλυφάδας (Ιθάκης 9). Δια του κατασχετηρίου, δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 1293/ 2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών): κατά σχεται εις χείρας των τρίτων το ποσόν των τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.169,50€), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα ποσά της από 21–6–2019 επιταγής, και τα ποσά: α)των (285,20€), για την κοινοποίηση του κατασχετη ρίου, β)των (120,00€), για την δημοσίευσή του, και γ)των (150,00€), για την σύνταξή του, πλέον των τόκων (από την επομένη της επιδόσεως της επιταγής προς καταβολή, μεχρις εξοφλήσεως), και απευθύνεται προς αυτούς η επιταγή να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το ποσό αυτό, εις χείρας τους ευρισκόμενο, καθώς και οποιοδήποτε ποσό τυχόν προκύψει από μελλοντική απαίτησή του, εν σχέσει προς αυτούς, αλλά να καταβάλλουν τα ποσά αυτά προς την υπέρ ης η κατάσχεση διαχειρίστρια και να προβούν στην κατά νόμον δήλωση, ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών,. Αντίκλητος διορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπέρ ης διαχειρίστριας Εμμανουήλ Γ. Τσαγκαράκης (Κριεζώτου 4 – Αθήνα, τηλ. 210. 382. 9034 & 6936.177.797). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Δια της υπ’ αριθμόν 7904 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επιμελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), εις εκτέλεση παραγγελίας δοθείσης από τον πληρεξούσιο της ενα γούσης δικηγόρο Γεώργιο Φ. Γεωργούντζο (Σκουφά 77–Αθήνα, τηλ. 210.360.6150 & 6936.978.371), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2466/2019 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία – ν. 4335/2015), εκδοθείσης επί της από 10–5–2018, υπ’ αριθ. καταθέσεως : εακ 1223/2018 (γακ 42404/2018), αγωγής (περί εξαλείψεως υποθήκης) της Φαίδρας–Μαρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου και, προσωρινώς, διαμενούσης στην Αγία Παρα σκευή Αττικής, κατά της Ελένης ΝΙΚΟΛΑΚΟΓΛΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής και, ήδη, αγνώστου διαμονής. Κατά το διατακτικό της, το δικαστήριο: α)δικάζει ερήμην της εναγομένης, β)ορίζει το προ καταβλητέο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδοκίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€), και, αφού δέχεται την αγωγή, β)διατάσσει την εξάλειψη της υπο θήκης που ενεγράφη στις 10–1–1961, τόμος 2027, φύλλο 197802 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 15173/1961 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Τσαγκλή, υπέρ της Ελένης θυγατέρας Νικολάου Νικολά κογλου, για ποσό (26.000) δραχμών, και, τέλος, γ)καταδικάζει την εναγομένη στα δικα στικά εξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής Περίληψη της υπ’ αριθμ. 133E΄/ 14-10-2019 έκθεσης επίδοσης Με την υπ’αριθμ. 133E΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, οδός Φειδίου αρ. 18, βεβαιώνω ότι ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Γεωργίας-Παναγιώτας Λιμνίου, πληρεξούσιας δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία « Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και τον διακριτικό τίτλο « ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στα Ιωάννινα Βιομηχανική Περιοχή Ροδοτοπίου και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον κ. Παρασκευά Αφατζανίδη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Άρτης αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NEW PRISMA DELICATESSEN», που έδρευε μέχρι πρότινος στο Καματερό Αττικής, οδός Σωκράτους αρ.13 και ήδη αγνώστου έδρας, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, τη με αριθμό 2311/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), η οποία δημοσιεύτηκε την 14.6.2019 και το διατακτικό της έχει ως εξής: «α) δικάζει ερήμην των εναγομένων, β) ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας εκ μέρους των ερημοδικαζόμενων εναγομένων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο, γ) δέχεται την αγωγή, δ)υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα, έκαστος εις ολόκληρον, το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (390.500,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, δ) κηρύσσει την προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, ε) απαγγέλει σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας πέντε (5) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, στ) καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εκατό (13.100,00) ευρώ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 7090Β και 7091Β/3.9.2019 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τους: α) Ιωάννη Μπιτσάνη του Τηλέμαχου και της Αναστασίας και β)Τηλέμαχο Μπιτσάνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, πρώην κάτοικοι Σβορώνου Πιερίας (Αγ. Αθανασίου 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, επισπεύσει της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα ως ειδική διάδοχος της «ANAPTYXI APC LIMITED», που εδρεύει στην Αγγλία και εκπ/ται νόμιμα, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 65/2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία στο διατακτικό της αναφέρει: ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ υπέρ της ενάγουσας τη διάρρηξη της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με το αρ. 21.163/2010 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβ/φου Κατερίνης Στυλιανής Μαντουλίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κατερίνης στον τόμο 592 αρ. 429, με την οποία ο πρώτος εναγόμενος Ιωάννης Μπιτσάνης, μεταβίβασε στον Τηλέμαχο Μπιτσάνη δεύτερο εναγόμενο, υιό του, κατά πλήρη κυριότητα, ένα οικόπεδο, με αρ. 210, εμβ. 295τμ, μετά της επ’ αυτού υπάρχουσας παλαιάς ισόγειας οικίας, εμβ. 64τμ, στο 26 ΟΤ του σχεδίου διανομής του οικισμού Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, συνορεύει γύρω ΒΑ 19 μ. με το αρ. 211 οικόπεδο, ΒΔ 16,50μ. με οδό του συνοικισμού, ΝΔ 19 μ. με το αρ. 209 οικόπεδο, ιδιοκτησίας Πασχάλη Τσιτιρώκη και ΝΑ 15μ. με το αρ. 213 οικόπεδο. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (260,00 €), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 22/10/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή
PrintButton

19-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ Καλλιθέα 17-10-2019 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. πρωτ.:7106 Διεύθυνση Άθλησης Τμήμα Αθλητικού έργου Αρμόδιος Μ. Φιλιπποπούλου Τηλέφωνο 210 9598.555 (εσωτ.-0-) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2019-2020 μέσω της ΓΓΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020, για τις εξής ειδικότητες: I.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (χορηγείται από το φορέα), την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος και επισυνάπτει τα δικαιολογητικά. 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός (άριστα, λίαν καλώς, καλώς) ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αναλυτικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 4. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία αποκλειστικά σε ΠΑγΟ όπως: βεβαιώσεις που θα αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. ανά μήνα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε αθλητική εγκατάσταση και σύμφωνα με το ωράριο που θα υποδειχθεί από τον φορέα Γ) δεν υφίσταται κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) και κατά το άρθρα 8 & 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 7. Βεβαίωση ανεργίας τρέχουσας κατάστασης από τον ΟΑΕΔ 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr). Δύνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Κ. 17603 και ώρες 8:00-13:00. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555 εσωτ.0). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 647132 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 61607/2747/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1909170928 και με: Α) τίτλο έργου: «Βιομηχανία Παροχής Ψύχους» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 229 (Κέντρα αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη) Β) θέση έργου: Λ. Πειραιώς 226, ΔΕ Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου , Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/19/19- 9/12/19 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/10/19- 9/12/19 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 18/10/19 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 550 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Χανιά 16-10-2019 Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης Ο Γεν. Γραμματέας Δ. Χαριτάκης ΑΔΑ: Ψ1ΠΖΩ1Σ-Θ60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. 5674 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Σκύρου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρησης πίεσης και τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Δήμου Σκύρου», συνολικού προϋπολογισμού 549,261.25 € (€) ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με διάρκεια δεκατέσσερις (14) μήνες, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Οδός: ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Ταχ.Κωδ.:34007 Τηλ.:2222350314-323 Telefax:2222091716 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κωδικός NUTS: : EL EL642 Εύβοια Ιστοσελίδα: www.skyros.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.skyros.gr 3. Κωδικός CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης). 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. I. Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (12 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου. II. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης της νήσου Σκύρου όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ. Συνολικά περιλαμβάνονται από τέσσερις (4) εγκαταστάσεις ΤΣΕΡΠ και ΤΣΕΠ. Επιπλέον σε διάφορες θέσεις του δικτύου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών τύπου ΤΣΕΠ+Π (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής) που είναι συνολικά οκτώ (8) σταθμοί. Τέλος, περιλαμβάνονται υπηρεσίες δημιουργίας τεσσάρων (4) απομονωμένων υδρευτικών ζωνών και υποζωνών των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Λιναριά, Μώλος, Μαγαζιά και Κάμπος-Γήπεδο, στις κεφαλές των οποίων θα εγκατασταθούν οι ΤΣΕΡΠ. III. Προμήθεια φορητού εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών, προκειμένου να βελτιωθεί ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών και ο σημειακός εντοπισμός των αφανών διαρροών. IV. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας V. Τεκμηρίωση και τη 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 7. Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο για την τελική επιλογή αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά . 8. Χρόνος, και τόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 . Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό και που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρεται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63-7131.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα 12. Αποσφράγιση Προσφορών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 26/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ 13 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (8.860,00€) ευρώ β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. γ) Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 14.Παροχή Διευκρινίσεων-επίσκεψη Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. .Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα προκειμένου να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών. Η επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και όχι αργότερα από την ώρα 13:00 της δέκατης ημέρας. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. Σε περίπτωση που με ευθύνη του Δήμου δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη απάντηση των εμπροθέσμως υποβληθέντων ερωτημάτων ή δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης, μετά από υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, προκειμένου να απαντηθούν τα εμπροθέσμως υποβληθέντα ερωτήματα και να ικανοποιηθούν τα εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα. Η απάντηση των ερωτημάτων και ικανοποίηση των αιτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 15. Δημοσιεύσεις: Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και στις παρακάτω εφημερίδες (Ν. 3548/07): - μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και - μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα - δύο οικονομικές εφημερίδες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.skyros.gr. (περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματά τους). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του Δήμου, το πλήρες κείμενο αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 35 σε τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι οι προσφορές υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Σκύρος 18/10/2019 Ο Δήμαρχος Σκύρου Νικόλαος Κ.Μαυρίκος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ – ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του μέλους της Ζωής Κωστόγιαννη (Α.Μ.Δ.Σ. Πειραιά 3963) πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών κ. Δημήτριο Φερεντίνο για λογαριασμό της Μαρίας ΔΡΑΚΟΥΛΗ του Σταύρου και της Ελπίδας, πρώην κατοίκου Κρύας Βρύσης Πέλλας, οδός Σαγγαρίου αριθμός 7 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 034392320 ακριβές αντίγραφο της από 4-9-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτής η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 18-09-2019, με γενικό αριθμό κατάθεσης 6946/2019, έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου : Αγωγή – Διαδικασία : Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο : Ενοχικό) της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, β) η από 18-9-2019 πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) παραγγελία για επίδοση σε αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9706Γ/16-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 16/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Διά των υπ' αριθμ. 70688/2019, 70678/2019, 70698/2019, 70708/2019 και 70798/2019 εκθέσεων επιδόσεως της δικαστικής επιμελητρίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παν. Κοτσή, επεδόθησαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τους 1) Θεοδώρα χα Ευστρατίου Μπούκλα, το γένος Αναστασίου και Μαρίας Κολοβού, 2) Νικόλαο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Κυριακής ή Βασιλικής, 3) Αναστάσιο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Θεοδώρας, 4) Γεώργιο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Θεοδώρας, πρώην κατοίκους Κατερίνης και ήδη αγνώστου διαμονής και 5) Ιωάννη Κοκτσίδη του Κυριάκου και της Ναζλούς, πρώην κάτοικο Κορινού Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβή αντίγραφα της υπ' αριθμ. 91/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, εκδοθείσης, κατά την τακτική διαδικασία, επί αγωγής του Γεωργίου Προβατίδη του Παύλου και της Κυριακής, κατοίκου Κατερίνης, διά της οποίας αναγνωρίσθηκε η κυριότητα του ενάγοντος επί αγρού, εκτάσεως 14.213τ.μ., υπ' αριθμ. κληροτεμαχίου 48 που βρίσκεται στην θέση «Λουλουδιές» Κορινού Πιερίας. Κατερίνη 12-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Κατσαρός

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας