PrintButton

18-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 4976/14-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Πειραιά κ. Ιωάννη Σκοπελίτη, πληρεξούσιου της Ανιέζα (Anjeza) Λίτσο (Lico) του Kujtim, κατοίκου Πειραιά, οδός Αφροδίτης αρ. 7, με ΑΦΜ: 146705776, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, κ. Βλάσση Αθανασίου, για τον Κλάιντι (Klajdi) Μπούντο (Bundo) του Hetem, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Αφροδίτης αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν Γ.Α.Κ.: 7993/2019, Ε.Α.Κ.: 4020/2019 ΑΓΩΓΗΣ απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον να παραστεί στις 6-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., με α.α. πινακίου - Γαμικών Διαφορών / 12-, στην αίθουσα - 218- του ορόφου Β' του (Μονομελούς) Πρωτοδικείου Πειραιά ζητώντας να λυθεί με διαζύγιο ο πολιτικός γάμος των, που έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη Φιλοθέη Αττικής, ενώπιον του πρόξενου Ενκελέντα Ριζά. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3500/80485/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 25.09.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από την Δικηγόρο κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Χ. ΜΑΝΤΕΛΟΥ πληρεξούσια της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας 8, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3325/09.10.2019 και 3326/09.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό της Γκινάι Άννας, αγνώστου διαμονής και για λογαριασμό του Μάρκο Λουντοβίν, αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα της από 17.09.2019 Αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας 8, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα επιθυμεί να υιοθετήσει σε τάξη τέκνων το ανήλικο τέκνο γεννηθέν από τους Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ήτοι το ανήλικο άρρεν τέκνο με το επώνυμο Μάρκο που γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρέων, την 20.10.2017, η γονική μέριμνα του οποίου έχει αφαιρεθεί από τους ως άνω φυσικούς του γονείς. Για τους λόγους αυτούς, ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η αίτησή της, η οποία φέρει ΓΑΚ : 80485/20.09.2019 και ΕΑΚ : 3500/20.09.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Να αναπληρωθεί η συναίνεση των φυσικών γονέων Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννας, για την υιοθεσία από αυτήν του τελούντος υπό την γονική μέριμνα και επιμέλεια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» - Αναρρωτήριο Πεντέλης ανηλίκου άρρενος αβάπτιστου τέκνου τους. Να κηρυχθεί θετό τέκνο της το ανήλικο άνευ κυρίου ονόματος με το επώνυμο Μάρκο, του Μάρκο Λουντοβίν και της Γκινάι Άννα, γεννηθέν στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρέων την 20.10.2017. Να διαταχθεί η καταχώριση της αποφάσεως που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία. Χρόνος συζήτησης της ανωτέρω Αίτησης δια της από 20.09.2019 πράξης του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ορίζεται η 09η/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 6, αίθουσα 3, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο : ΡΔ, με Αριθμό Πινακίου: 15. Καλούνται οι ως άνω φυσικοί γονείς Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννα όπως παραστούν ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται και συναινέσουν στην ως άνω αίτηση. Αθήνα, 09-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 362/2019 Ειρηνοδικείου Ρόδου αγωγή τακτικής διαδικασίας ( ημερομηνία κατάθεσης : 21.8.2019 / 2019) της Τριανταφυλλιάς συζ Νικολάου Καράντζου, το γένος Παναγιώτη Φεσάκη , κατοίκου διαμερίσματος Έμπωνα Ρόδου κατά του GUDO DAVID υιού της Δωροθέας Φεσάκη, πρώην κάτοικος Γαλλίας και ήδη άγνωστης διαμονής , η ενάγουσα αιτείται όπως : Α) Γίνει δεκτή η αγωγή της ώστε να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ του ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του κτηματολογικού κανονισμού για τη με χρησικτησία κτήση των κάτωθι εδαφικών τμημάτων ( ήτοι επί ποσοστού 13/112 εξ αδιαιρέτου) ακινήτων ήτοι : Αι) τμήματος αγρού, εκτάσεως 1.173,00 τμ της μερίδας με αριθμό 1163 γαιών Σαλάκου 6.950,οο τμ , που περιγράφεται με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-5-1 και σημείο 1 στο συνημμένο στην ως άνω αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Ιανουάριο 2015 τοπογραφικό σχδ/μα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος γαιών Σαλάκου 20, φύλλο 90, μερίδα 1163, και φάκελος 1968. Α2) τμήματος αγρού, εκτάσεως 1.600,00 τμ της μερίδας με αριθμό 1169 γαιών Σαλάκου, εκτάσεως 5.440 τμ , που περιγράφεται με στοιχεία γωνιών ΑΒΓΔΑ στο συνημμένο στην άνω αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Μάιο έτους 2011 τοπογραφικό σχδ/μα του μηχανικού Κωνσταντίνου Τσουρδιού με κτηματολογικά στοιχεία τα εξής : Τόμος γαιών Σαλάκου 4, φύλλο 27, μερίδα 1169, και φάκελος 324. Β. Να αναγνωρισθεί ότι τμήμα που περιγράφεται με σημεία γωνιών ( 3-3΄-6΄- 6-3) στο συνημμένο στην αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής -από Αύγουστο έτους 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη- εκτάσεως 116,78 τμ , ως τμήμα Ι της μερίδας 1163 γαιών Σαλάκου , θα αποτελεί δια της αποφάσεως του δικαστηρίου , στο εξής δίοδο – ιδιωτική οδό υπέρ του τμήματος εκτάσεως 1.173,00 τμ , της κτηματομερίδας υπ αριθμόν 1163 γαιών Σαλάκου, που περιγράφηκε με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-5-1 και σημείο 1 στο συνημμένο στην άνω αγωγή μου και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Φεβρουάριο 2015 τοπογραφικό σχδ/μα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη, κατόπιν μεταγραφής της αποφάσεως του δικαστηρίου που θα κάμει δεκτό το ανωτέρω αίτημα μου περί της δια χρησικτησίας κτήσεως τούτου. Να ορισθεί τίμημα αυτό των 350,00 ευρώ για τον ανωτέρω καθορισμό και χαρακτηρισμό ως δρομίσκο του αιτούμενου τμήματος που περιγράφεται με σημεία γωνιών ( 3-3΄-6΄- 6-3) στο συνημμένο στη παρούσα και αναπόσπαστο μέρος αυτής -από Αύγουστο έτους 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη- εκτάσεως 116,78 τμ , ως τμήμα Ι της μερίδας 1163 γαιών Σαλάκου . Αντίγραφο της άνω αγωγής επιδόθηκε νόμιμα αντί του εναγομένου προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου δυνάμει της με αριθμό 11291/16.10.2019 έκθεση επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου. Ο εναγόμενος καλείται όπως εντός της νομίμου προθεσμίας απο την επομένη κατάθεσης της αγωγής μου τούτης ( 130 ημέρες) καταθέσει στην γραμματεία του δικαστηρίου προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ακολούθως δε προσθήκη αντίκρουση εντός νομίμου προθεσμίας . Γνωστοποιείται ότι προς απόδειξη θεμάτων της αγωγής θα καταθέσει μάρτυρας μου η Χριστίνα Καράτζου του Νικολάου, δασκάλα, κάτοικος Έμπωνα Ρόδου , στις 24-10-2019 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και ώρα 12:30 . Ρόδος 16.10.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την με αριθ. 3980Β΄/17.-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Αρτεμισίας Ν. Δρούγα, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 11, ως πληρεξούσιας της Καλλιόπης συζύγου Παναγιώτη Σακελλαράκη, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Σταθοπούλου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Υψηλάντους αρ. 15, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Ασπασίας, χήρας Αγησιλάου Δαβάκη, το γένος Βασιλείου και Αρετής Σπυροπούλου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 9) και ήδη σήμερα κατοίκου αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 7/10/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης και κατά των άλλων που αναφέρονται σε αυτή, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να οριστεί ημερομηνία και ώρα για την ορκοδοσία της πραγματογνώμονος Αικατερίνης Πρίνου του Δημητρίου, πολιτικού μηχανικού – εκτιμήτριας ακινήτων, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 10-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ) της γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87060/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2163/2019 και β) η με τον ίδιο χρόνο πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας γραμματέως, με την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησής της η 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 6, Αίθουσα 6, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΓΑ4 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 7, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης συγχρόνως να παραστεί κατά την όρκιση της πραγματογνώμονος όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 043712678 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210-3803931 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 15η-10-2019 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, με τις με αριθμ. 765 Ε΄/15-10-2019 & 764 Ε΄/15-10-2019 εκθέσεις μου επιδόσεως, ακριβή αντίγραφα της με αριθμ. 528/7.6.2011 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Α. Δ. Α.Ε.», πρώην εδρεύουσα στο Βόλο (Νέα Ιχθυαγορά Βόλου) & ήδη σήμερα άνευ επαγγελματικής στέγης ή έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΑΦΕΡΕΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑΣ, με ΑΦΜ 113591925, πρώην κάτοικο Βόλου (οδός Δον Δαλεζίου αρ. 53) και ήδη αγνώστου διαμονής & κατά του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΑΦΕΡΕΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΑΦΜ: 113591925, πρώην κάτοικο Βόλου (οδός Δον Δαλεζίου αρ. 53) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, μετ’ επιταγής προς πληρωμή. Βόλος 15-10-2019 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2539/16-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου, αρ. 34, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αθανασία θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικο αντίγραφο του ήδη κατατεθεμένου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθ. 22716/2011 Διαταγής Πληρωμής από Συναλλαγματική του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Αναστ.- Ιως. Καρινιωτάκη- Πλακοπούλου που φέρει τον αριθμό 22, το οποίο προσαρτάται στην υπ’αριθμόν 10.322/14-09-2011 πράξη της ιδίας, η οποία δημοσιευθηκε στις 19-07-2011 από δύο (02) φύλλα με ΕΠΙΤΑΓΗ. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 15.10.2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Αθηνών κ. Φιλοποίμενα Καρδαρά, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για το συνολικό ποσό της επιταγής προς πληρωμή που της επιδόθηκε, με αντίγραφο απογράφου της παρούσας διαταγής πληρωμής, την 19-07-2011 (σύμφωνα με την 11216/19-07/2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου), 24.477,79 ευρώ, 2) Για νόμιμους τόκους υπερημερίας του ανωτέρω ποσού της επιταγής (πλην του κονδυλίου των τόκων) από 20-07-2011 έως σήμερα 12.474,27 ευρώ, 3) Για συνταξη παρούσας επιταγής και επίδοση αυτής 300,00 ευρώ, ήτοι συνολικά να καταβληθούν το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εικοσιεπτά λεπτών (37.251,27) και όλα τα ανωτερω πλήν του κονδυλίου των τόκων, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση διαφορετικά θα προστεθουν και 100 ευρώ για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζεται ο υπογράφων Δικηγόρος κ. Φιοποίμενας Καρδαράς. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικηγόρος Φιλοποίμην Καρδαράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6287 Ζ’/17.10.2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Σ. Χαρίτου, πληρεξουσίου της Δήμητρας Δημαράκη του Στυλιανού και της Αγγελικής, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σατωβριάνδου αρ.64, με Α.Φ.Μ. 031762248, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Σταύρο Ανδριόπουλο του Δημητρίου, προσωρινά διαμένοντος στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. κατάθεσης δικογράφου 10790/08.11.2018 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά όσα αναφέρονται σε αυτή, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε στις δεκαέξι (16) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, με αύξοντα αριθμό πινακίου Α1(ΜΟΝ)-14, καλούμενον να παραστεί στην συζήτηση. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210 7722890 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΨΛΠ046ΨΖΣ4-ΔΣ7 Αθήνα, 16/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 55316 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με με κλειστές προσφορές για την την εκμίσθωση δώματος 7ου ορόφου επιφανείας 10 τ.μ. του ακινήτου επί των οδών Υπατίας 6 & Απόλλωνος 24 στην Αθήνα, εκ του Κληροδοτήματος Χ. Παπακυριακόπουλου (ποσοστό συνιδιοκτησίας 81,16 %). 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (επίπεδο 0, Αίθουσα 5) την 11η.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών). 2. Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 100,00€ 3. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες 10.00-14.00 από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας, Κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7722890. 4. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον πλειοδότη. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Λ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διεκπεραίωσης & Αρχείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5Ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι Την με αρ. πρωτ. οικ. οικ 4144/ 29 – 5- 2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΣ465ΧΙ8-8H5) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ: 2960, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με α.π. 5111/26-6-2018 (ΑΔΑ 66ΠΚ465ΧΙ8-ΓΣΜ) 1η Τροποποίηση, την με α. π 9428/ 21-11-2018 (ΑΔΑ 67ΔΑ465ΧΙ8-ΟΜ4) 2η Τροποποίηση, την με α. π 2594/ 20-3-2019 (ΑΔΑ Ψ7Υ1465ΧΙ8-ΟΦΔ) 3η Τροποποίηση και την με αρ πρωτ 4052/7-5-2019 (ΑΔΑ ΩΗΜΓ465ΧΙ8-Ο3Ζ) 4η Τροποποίηση, που αφορούσε στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» ως προς τα παρακάτω σημεία : 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 4.4 Ως μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων 10.4c.15.1.1 και 10.4c.15.1.2 «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περισσότερο και σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες», ορίζεται το ποσό των 4.000.000 €. Ειδικότερα και εφόσον στην αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνεται πλέον των ανωτέρω και η δράση 10.4c.15.2.1 «Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», το ανωτέρω ποσό δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο έως 5.000.000 €. 5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΣΕΛ 14) 5.1 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από 09 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 έως, την 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 24:00 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. οικ. 4144/29-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΣ465ΧΙ8-8Η5) πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2960, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2 Έντυπο: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 3η Ημ/νια Έκδοσης: 16.04.2018
PrintButton

17-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόσκλησης Επιλογής Υποτρόφων Σχολικού Έτους 2018-2019 Το Δ Σ του Ιδρύματος Αβραμίδη προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το Σχολ. Έτος 2018 - 2019 , σύμφωνα με τον Οργανισμό του περί των σκοπών αυτού κ.λ.π (Π.Δ.11/2/95- ΦΕΚ 116/Β/1995) και του κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κ.λ.π.(ν. 4182/2013- ΦΕΚ 185/Α/13) και καλεί τους αριστούχους και πραγματικά οικονομικά αδύνατους μαθητές των Β’ θμιων σχολείων του Λαυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αρ. 29 , Λαύριο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , έως 30 Νοεμβρίου 2019. Η χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό με επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα εγκεκριμένα κριτήρια . Αντίγραφα της πρόσκλησης με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια χορηγούνται στα γραφεία του Ιδρύματος (τηλ. 22920 60772.) Ο Πρόεδρος Λουκάς Ε. Δημήτριος Δήμαρχος Λαυρεωτικής Ο Γραμματέας Αρχιμανδρ. Μιχαήλ Λιούμης Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019/20 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, που συζητείται την 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΑΜ 29741) _________ Με την υπ’ αριθμ. 1199/2019 Έκθεση της κας Εισηγήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, κας Νίκης Αστερή, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθ. 742/2019 Διάταξη της ιδίας, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) ενώπιον της κας Εισηγήτριας, του πτωχευμένου ακινήτου, ήτοι μιας πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτο Αττικής, στη Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου και στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, αριθμός 66 και Καποδιστρίου, σε οικόπεδο εμβαδού 683,50 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €). Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενώπιον της Εισηγήτριας και με την παρουσία της Συνδίκου ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης της συνδίκου στο γραφείο της Εισηγήτριας και πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, όπως προβλέπεται στις § 3, 4 και 5 του άρθρου 148 ΠτΚ ως ισχύει και δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια της συνδίκου πέντε (5) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στην ‘‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού και οι τυχόν επαναλήψεις του. Αντίγραφο της διακήρυξης θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργός Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στη ΔΟΥ της πτωχής, στις αναγγελθείσες ΔΟΥ και τελωνεία, είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 62 ΝΔ356/1974. Αθήνα 26-9-2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Χ. ΣΤΑΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.ΔΣΑ: 26003) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 197-ΑΘΗΝΑ 11522 ΑΦΜ: 018349365 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2103821774-ΚΙΝ.: 6944420347 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ξάνθης Εύχαρις Γαλάτη, η οποία είναι πληρεξούσια του Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ, κατοίκου Χρυσοχωρίου Καβάλας, ΑΦΜ 100473795, επέδωσα προς την κα. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν, πρώην κατοίκου Κύρνου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 221/2018 Απόφασης (Αρ.κατ.αίτησης Μ.Ε. 133/2018), του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Διαδ. Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με βάση το διατακτικό της οποίας: - ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. - ΚΗΡΥΣΣΕΙ εκτελεστή την υπ' αριθμ. 23/2016 απόφαση του Μουφτή Ξάνθης, δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε λυμένος ο μεταξύ του αιτούντος, Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ και της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν νόμιμος θρησκευτικός γάμος και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν. - ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στην Ξάνθη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του, την 19η Νοεμβρίου 2018 και συνέταξα την υπ’ αριθμ. 3760 Δ΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου. Ξάνθη, 16-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574
PrintButton

12-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 26/1/15 εκδικαζόταν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 18/11/14 και με αρ. κατ. 128843/18106/14 αγωγή της Εραλίας Πάκου κατά: 1) της ΑΕ με την επωνυμία Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Ακινήτων και Ελεύθερων χώρων και 2) του Ηλία Αϊβάζογλου, κάτοικοι Ωραιόκαστρου Θεσ/νίκης. Επειδή όμως αυτή ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25/1/15, με την από 27/9/19 και με αρ. κατ. 85365/2119/19 κλήση της ως άνω εταιρείας και του Ηλία Αϊβάζογλου, αυτή προσδιορίστηκε εκ νέου για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16/12/2019. Αθήνα, 11/10/19 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΦΙΛΙΩ ΑΣΜΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 14/2019 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Νικαίας, συστήθηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ERGON LAB» με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής και εγκρίθηκε το από 29/7/2019 καταστατικό του, με τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά σ' αυτό. Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.: 11892Α/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΥ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Γιουλιιάνας Βασίλεβα, ως πληρεξουσίας της Σβετλάνας Στοΐτσεβα του Γκοσποντίνοβα, κατοίκου Αθηνών, οδός Νεϋγί αρ. 1, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την Λίνα Ιβάνοβα του Βαλτσέβα, πρώην προσ. διαμένουσας στο ξενοδοχείο «ΜΙΝΙΟΝ ΗΟΤΕΛ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαιζώνος αρ. 3 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18.7.2019 Κλήσης του Μ.Π.Α., βάσει της οποία ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα, με δικάσιμο την Πρώτη (1) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, καλούμενη να παραστεί. ΑΘΗΝΑ 10-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αριθμ. 1179/2018 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.» (ΑΜ 29456), δόθηκε η άδεια στην σύνδικο της πτώχευσης, Αικατερίνη Βαγιωνάκη, να εκποιήσει τα 6 τελευταία οχήματα της πτωχεύσεως που αναφέρονται στην από 1997/2015 Έκθεση της ως άνω Εισηγήτριας, όπως διορθώθηκε με την υπ’αριθμ. 2546/2016 Έκθεσή της και δη τα υπ’αριθμ. 11, 12, 13, 14, 15 και 16 οχήματα επί των ως άνω εκθέσεων με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της ως άνω 1179/2018 έκθεσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11:00, που θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. της πτώχευσης. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 30-9-2019 Η Σύνδικος Αικατερίνη Βαγιωνάκη Τηλ. 210 3237637 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11843/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24.12.18 Αγωγής ΓΑΚ: 113448/18, ΕΑΚ: 4615/18) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλλει το ποσό των 1985,67 € και το νόμιμο τόκο από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου άλλως από την επομένη της επίδοσης και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ γνωστοποιώ ότι ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Θηβών, κ. Αθανασίου Μ. Κοκοντίνη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας, δυνάμει της με αριθμό 5089Γ/30-9-20129 Εκθεσης Επίδοσής μου, για λογαριασμό του Ανδρέα Καραγιάννη- Κοκόνη του Παναγιώτη (Α.Φ.Μ. 047050817), πρώην κατοίκου Θηβών, Κοντίτο 27, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 10-9-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της παραπάνω τράπεζας κατ αυτού, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό να της καταβάλει το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (95.936,95 € +48.879,96 € =144.816,91 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από 5-5-2019 και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η με αριθμό 326/ΤκΜ/22-9-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θήβας, με την οποία ορίζεται: Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να ενεργή¬σει όσα ορίζονται για εκείνον με την παραπάνω πράξη. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ Από ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Επαμεινώνδα 12- 322 00 Θήβα τηλ. 2262029141, κιν.6937376313 ΑΦΜ 042464588 Δ.Ο.Υ. Θηβών Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11844/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο των με Αριθμό 1126/2019 Πρακτικών Συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία Μικροδιαφορών (ΜΚ1) Συνεδρίαση της 23-09-2019, με την οποία ανέβαλαν την συζήτηση της αγωγής με ΓΑΚ: 113448/18 και ΕΑΚ: 4615/18 για την 16-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 32/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Αείροον», που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 23.12.2018 κωδικοποιημένου καταστατικού του. Αθήνα, 11.10.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΑΔΑ: Ψ7ΓΔΟΡΡ2-9Ε7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11419 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23.10.2019 έως και 26.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353234. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

10-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 988-09/10/2019 έκθεσης επίδοσης, κοινοποίησα κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Σάββα Πουρλου, πληρεξούσιου του ΕΕ «ΕΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην Καισαριανή (Αθήνα) και στην οδός Τζων Κέννεντυ αρ. 32-34 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 999243225 όπως η επωνυμία τροποποιήθηκε από «ΑΛΕΞ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.», προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Αναστάσιου Π. Βρυνιού πρώην κάτοικο Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, οδός Κέννεντυ αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών) 1395/2019 με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης την Δευτέρα 21/10/2019 ώρα 9.00 στο έκθεμα: ΜΚ2 και αριθμό: 25 και αίθουσα: ακροατήριο 04 με κοινοποίηση προ 10 ημερών, προς γνώση για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί οπού και όπου περαιτέρω ορίζεται. Ο δικ. Επιμελητής Εμμανουήλ Στυλ. Πολυχρόνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 83258/19-9-2019 έκθεση επίδοσης μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, (ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 28-30, ΧΑΝΙΑ), πληρεξούσια του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υποκατάστατου κατά το Νόμο του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Τσουρή του Βαρδή, κατοίκου Χανίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 16α με ΑΦΜ 027373511, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ του Στυλιανού, κάτοικο Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ρογκάκου αρ. 31, ΑΦΜ 056474650 πλέον αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 3-7-2019 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά Α) Νικολάου Αρχοντάκη (Δουκάκη) του Στυλιανού, κατοίκου Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, Β) Στέφανου Αρχοντάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 72 ΚΑΙ ΚΑΤΑ της υπ' αριθμ. 354/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού), με την οποία απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ με αριθμό έφεσης 87/4-7-2019 κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ειδικό αριθμό κατάθεσης ΕΦΜ27/12-7-2019 κατ έφεση, έκθεση κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Χανίων με ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέα για ημερομηνία συζήτησης την 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00, αρ. πιν. 3 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ). ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η έφεσή του. Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η προσβαλλομένη με αριθμό 354/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού). Να γίνουν καθ' ολοκληρίαν δεκτές οι από 28-12-2016 και με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης 252/28-12-2016 και 253/28-12-2016 αγωγές. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην δικαστική δαπάνη αμφότερων βαθμών δικαιοδοσίας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου. Τέλος κλήση να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 6677Β’/09-05-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, µε έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Χ. Κοτσή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για λογαριασμό της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ρ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ρ.Κ. Μ.Ε.Π.Ε.», πρώην εδρεύουσας στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας, οδός Κασσάνδρου αριθμός 45 και ήδη αγνώστου διαμονής, εκπροσωπούμενης νομίμως από το διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπό της Richard Erich Kutschki (Ρίχαρντ Έριχ Κούτσκι), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 03-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-LL.M. (Α.Μ.: 328) ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 22-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Φ.Μ.: 055603416-ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τηλ./fax: 2351031404, κιν.: 6974326191 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την με αριθ. 3967Β΄/09-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Αρτεμισίας Ν. Δρούγα, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 11, ως πληρεξούσιας της Καλλιόπης συζύγου Παναγιώτη Σακελλαράκη, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Σταθοπούλου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Υψηλάντους αρ. 15, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Ασπασίας, χήρας Αγησιλάου Δαβάκη, το γένος Βασιλείου και Αρετής Σπυροπούλου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 9) και ήδη σήμερα κατοίκου αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 4016/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική διαδικασία), για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 043712678 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210-3803931 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3.726γ΄/4.10.2019 έκθεση επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά Θεοχάρης Φ. Καραγιάννη, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Ιωαννίδη του Ιορδάνη, πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Καρανιβάλου αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/9/2019 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨EMFI A.E.¨ (πρώην Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου Α.Ε.) με ΑΦΜ 999641080/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού αρ. 88, νομίμως εκπροσωπουμένης, εναντίον του πρώτου, που απευθύνεται και κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γ.Α.Κ. 81990/2019 και Ε.Α.Κ. 7250/2019) και ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 21.815,73 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της καταγγελίας της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας και το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, οπότε και κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του πληρεξούσιου της δικηγόρου Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση του και για τα νόμιμα. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΘΕΟΧΑΡΗ Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΡΘΡΟ 148 ΠΑΡ.4 Ν.3588/2007) Με την υπ’ αριθμ. 656/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1587/2019 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΡΙΝΤ–ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕ», παρασχέθηκε η άδεια εκποίησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενός οικοπέδου της πτωχής με βιοτεχνικό κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ΓΠΣ και εντός ΒΙΠΑ-ΕΜ Μαρκοπούλου, στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, στη θέση “Σαμάρθι”, επιφανείας 5.413,24 τ.μ., με το εντός αυτού ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας 2.149,91 τ.μ., μετά υπογείου επιφανείας 438,41 τ.μ., με τιμή εκποίησης κατόπιν μείωσης €1.300.000,00 και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της αξίας του, ήτοι €866.666,66. Η πώληση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο 20 ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της έκθεσης του κ. Εισηγητή στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 8.10.2019 Ο σύνδικος της πτώχευσης Παναγιώτης Δ. Αρμαμέντος Ζωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα Τηλ.: (210) 3839952 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Τηλ.: 2241364691 fax.: 2241364697 Πληρ.: Καλικάτζαρος Ιγνάτιος Αρ. Πρωτ: 1801οικ. / 2019 Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Χαράκι της Δ.Κ. Μαλώνας του Δήμου Ρόδου. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις της παρακάτω Πράξης Εφαρμογής: 1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Μαλώνας μετά την κύρωσή της που έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην αλλαγή των ποσοστών συνιδιοκτησίας και των συνιδιοκτητών μετά από λαθεμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο Ρόδου. για τα οικόπεδα με αριθμό κτηματολογικής μερίδας: α. 1200 10/1 οικοδομών Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 14, Φύλλο: 27, Φάκελος: 1326 με συνολικό εμβαδόν 1060,00 τ.μ. β. 3588 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 86, Φάκελος: 4218 εμβαδόν 1480,00 τ.μ. γ. 3601 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 87, Φάκελος: 4219 εμβαδόν 1600,00 τ.μ. Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών 1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241364691) και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν Τετάρτης και αργιών για να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) η μ ε ρ ώ ν από την ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο. Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος 25-9-2019 Παπαοικονόμου Βασίλειος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Ζαλάχα» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αριστούχους απόρους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν σε αυτά. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.im-xanthis.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2541028305. Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής Ο Πρόεδρος Ξάνθης Παντελεήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Δασοπροστασίας Πληροφορίες: Γραμματεία Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Λαύριο Ταχ. Κώδικας: 19500 Τηλέφωνο: 2292027763 FAX: 2292027761 Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης της κα Σαραντοπούλου Αναστασίας του Φωτείου, η αρίθμ. πρωτ. 2356/85170/04-10-2019 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (Α.Δ.Α.: 7ΖΜΥΟΡ1Κ-ΧΥΒ), για τμήμα (1) έκτασης εμβαδού 1.005,90 τ.μ. και τμήμα (2) έκτασης εμβαδού 289,24 τ.μ. που κείνται στη θέση «ΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής, Ν. Αττικής. Με την Πράξη αυτή χαρακτηρίζονται τα παραπάνω τμήματα έκτασης όπως εμφαίνονται στο από Απρίλιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (Φ.Ε.Κ. - 159Α) μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παράγραφο 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6395280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο 07-10-2019 Με εντολή Σ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 988-09/10/2019 έκθεσης επίδοσης, κοινοποίησα κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Σάββα Πουρλου, πληρεξούσιου του ΕΕ «ΕΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην Καισαριανή (Αθήνα) και στην οδός Τζων Κέννεντυ αρ. 32-34 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 999243225 όπως η επωνυμία τροποποιήθηκε από «ΑΛΕΞ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.», προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Αναστάσιου Π. Βρυνιού πρώην κάτοικο Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, οδός Κέννεντυ αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών) 1395/2019 με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης την Δευτέρα 21/10/2019 ώρα 9.00 στο έκθεμα: ΜΚ2 και αριθμό: 25 και αίθουσα: ακροατήριο 04 με κοινοποίηση προ 10 ημερών, προς γνώση για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί οπού και όπου περαιτέρω ορίζεται. Ο δικ. Επιμελητής Εμμανουήλ Στυλ. Πολυχρόνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 83258/19-9-2019 έκθεση επίδοσης μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, (ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 28-30, ΧΑΝΙΑ), πληρεξούσια του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υποκατάστατου κατά το Νόμο του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Τσουρή του Βαρδή, κατοίκου Χανίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 16α με ΑΦΜ 027373511, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ του Στυλιανού, κάτοικο Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ρογκάκου αρ. 31, ΑΦΜ 056474650 πλέον αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 3-7-2019 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά Α) Νικολάου Αρχοντάκη (Δουκάκη) του Στυλιανού, κατοίκου Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, Β) Στέφανου Αρχοντάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 72 ΚΑΙ ΚΑΤΑ της υπ' αριθμ. 354/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού), με την οποία απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ με αριθμό έφεσης 87/4-7-2019 κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ειδικό αριθμό κατάθεσης ΕΦΜ27/12-7-2019 κατ έφεση, έκθεση κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Χανίων με ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέα για ημερομηνία συζήτησης την 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00, αρ. πιν. 3 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ). ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η έφεσή του. Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η προσβαλλομένη με αριθμό 354/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού). Να γίνουν καθ' ολοκληρίαν δεκτές οι από 28-12-2016 και με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης 252/28-12-2016 και 253/28-12-2016 αγωγές. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην δικαστική δαπάνη αμφότερων βαθμών δικαιοδοσίας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου. Τέλος κλήση να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 6677Β’/09-05-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, µε έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Χ. Κοτσή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για λογαριασμό της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ρ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ρ.Κ. Μ.Ε.Π.Ε.», πρώην εδρεύουσας στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας, οδός Κασσάνδρου αριθμός 45 και ήδη αγνώστου διαμονής, εκπροσωπούμενης νομίμως από το διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπό της Richard Erich Kutschki (Ρίχαρντ Έριχ Κούτσκι), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 03-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-LL.M. (Α.Μ.: 328) ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 22-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Φ.Μ.: 055603416-ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τηλ./fax: 2351031404, κιν.: 6974326191 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την με αριθ. 3967Β΄/09-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Αρτεμισίας Ν. Δρούγα, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 11, ως πληρεξούσιας της Καλλιόπης συζύγου Παναγιώτη Σακελλαράκη, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Σταθοπούλου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Υψηλάντους αρ. 15, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Ασπασίας, χήρας Αγησιλάου Δαβάκη, το γένος Βασιλείου και Αρετής Σπυροπούλου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 9) και ήδη σήμερα κατοίκου αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 4016/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική διαδικασία), για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 043712678 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210-3803931 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3.726γ΄/4.10.2019 έκθεση επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά Θεοχάρης Φ. Καραγιάννη, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Ιωαννίδη του Ιορδάνη, πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Καρανιβάλου αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/9/2019 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨EMFI A.E.¨ (πρώην Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου Α.Ε.) με ΑΦΜ 999641080/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού αρ. 88, νομίμως εκπροσωπουμένης, εναντίον του πρώτου, που απευθύνεται και κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γ.Α.Κ. 81990/2019 και Ε.Α.Κ. 7250/2019) και ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 21.815,73 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της καταγγελίας της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας και το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, οπότε και κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του πληρεξούσιου της δικηγόρου Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση του και για τα νόμιμα. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΘΕΟΧΑΡΗ Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΡΘΡΟ 148 ΠΑΡ.4 Ν.3588/2007) Με την υπ’ αριθμ. 656/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1587/2019 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΡΙΝΤ–ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕ», παρασχέθηκε η άδεια εκποίησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενός οικοπέδου της πτωχής με βιοτεχνικό κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ΓΠΣ και εντός ΒΙΠΑ-ΕΜ Μαρκοπούλου, στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, στη θέση “Σαμάρθι”, επιφανείας 5.413,24 τ.μ., με το εντός αυτού ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας 2.149,91 τ.μ., μετά υπογείου επιφανείας 438,41 τ.μ., με τιμή εκποίησης κατόπιν μείωσης €1.300.000,00 και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της αξίας του, ήτοι €866.666,66. Η πώληση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο 20 ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της έκθεσης του κ. Εισηγητή στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 8.10.2019 Ο σύνδικος της πτώχευσης Παναγιώτης Δ. Αρμαμέντος Ζωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα Τηλ.: (210) 3839952 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Τηλ.: 2241364691 fax.: 2241364697 Πληρ.: Καλικάτζαρος Ιγνάτιος Αρ. Πρωτ: 1801οικ. / 2019 Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Χαράκι της Δ.Κ. Μαλώνας του Δήμου Ρόδου. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις της παρακάτω Πράξης Εφαρμογής: 1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Μαλώνας μετά την κύρωσή της που έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην αλλαγή των ποσοστών συνιδιοκτησίας και των συνιδιοκτητών μετά από λαθεμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο Ρόδου. για τα οικόπεδα με αριθμό κτηματολογικής μερίδας: α. 1200 10/1 οικοδομών Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 14, Φύλλο: 27, Φάκελος: 1326 με συνολικό εμβαδόν 1060,00 τ.μ. β. 3588 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 86, Φάκελος: 4218 εμβαδόν 1480,00 τ.μ. γ. 3601 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 87, Φάκελος: 4219 εμβαδόν 1600,00 τ.μ. Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών 1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241364691) και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν Τετάρτης και αργιών για να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) η μ ε ρ ώ ν από την ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο. Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος 25-9-2019 Παπαοικονόμου Βασίλειος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Ζαλάχα» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αριστούχους απόρους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν σε αυτά. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.im-xanthis.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2541028305. Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής Ο Πρόεδρος Ξάνθης Παντελεήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Δασοπροστασίας Πληροφορίες: Γραμματεία Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Λαύριο Ταχ. Κώδικας: 19500 Τηλέφωνο: 2292027763 FAX: 2292027761 Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης της κα Σαραντοπούλου Αναστασίας του Φωτείου, η αρίθμ. πρωτ. 2356/85170/04-10-2019 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (Α.Δ.Α.: 7ΖΜΥΟΡ1Κ-ΧΥΒ), για τμήμα (1) έκτασης εμβαδού 1.005,90 τ.μ. και τμήμα (2) έκτασης εμβαδού 289,24 τ.μ. που κείνται στη θέση «ΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής, Ν. Αττικής. Με την Πράξη αυτή χαρακτηρίζονται τα παραπάνω τμήματα έκτασης όπως εμφαίνονται στο από Απρίλιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (Φ.Ε.Κ. - 159Α) μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παράγραφο 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6395280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο 07-10-2019 Με εντολή Σ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος
PrintButton

08-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ’ αριθμ. 2694/07-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου, Μαρίας Παπαγεωργίου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δημητρίου Κ. Χαλβατζιδόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου του Albert Paloka, κατοίκου Λάρδου (Λίνδου), νήσου Ρόδου, επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Αλέξανδρο Κούκουρα, ο οποίος τυγχάνει αγνώστου διαμονής και είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 184/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο δίκασε στις 27-04-2017 την με αριθμό κατάθεσης 475/21-7-2014 Αγωγή του πρώτου κατά της δεύτερης εταιρίας, ερήμην της, όρισε το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή, και υποχρέωσε την εναγομένη όπως προσέλθει ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρίας ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης κατά τόπο αρμόδιας εντός 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση της απόφασης και να δηλώσει με τον απαιτούμενο τύπο ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς εκ μέρους του πρώτου το συμφωνηθέν και πιστωθέν τίμημα, και να αρθεί ο σχετικός όρος παρακράτησης κυριότητας επί του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΡΟΜ 9662 ΙΧΕ, εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου ASTRA, έτος κατασκευής 2005, κ.ε. 1598 και με αριθμό πλαισίου WOLOAHLO855114213. Σε περίπτωση δε που αρνηθεί ή δεν προσέλθει ενώπιον των ως άνω Αρχών, θα θεωρηθεί ότι η δήλωση συντελέστηκε από την τελεσιδικία της απόφασης. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 07-10-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από τη με αρ. 2482/04-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας Ελισάβετ Γρ. ΚΕΝΝΟΥ, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ζωής Σαμπάνη του Ελευθερίου και της Ευγενίας, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Κουκουζέλη αρ. 13, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εν διαστάσει σύζυγό της Γκουλάμ Φαρούκ (GHULAM FAROOQ) του Μοχάμαντ Χανίφ και της Σαριφάν, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ιφιγενείας αρ. 2 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδική Διαδικασία, άρθ.1439 παρ.3ΑΚ) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να λυθεί ο τελεσθείς νόμιμος πολιτικός γάμος κ.λ.π. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α)η από 27-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ 56238/2019 και ΕΑΚ 4884/2019 και β)η με τον ίδιο χρόνο πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) της ίδιας γραμματέως, με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησής της η 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 6, Πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) και Αρ. Πινακίου 38, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Ν. Φουτρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 1633 Ε'/4-10-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρυσόστομου Σουπιάδη επιδόθηκε προς τον κ. Αντ/σαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, κο Δημήτριο- Νεκτάριο Τζανογιώργη, η με αριθμό 136/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών (αρ. κατάθεσης αγωγής 1/2-1-2019) του Κων/νου Ποζίδη του Μενελάου και της Δέσποινας κατοίκου Μεγάλης Στέρνας δήμου Κιλκίς με ΑΦΜ 046083304 κατά της Ελένης Πρίφτη του Ράπτη και της Μαριέττας κατοίκου Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ Κουγιουμτζίδη 12 Γιαννιτσά Τηλ. 23820-25820 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 1-10-2019 παραγγελίας της δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Ελενας Γερογιάννη πληρεξούσιας των 1. Κυριακής Λόη του Νικολάου, κατοίκου ΄Εδεσσας Ν. Πέλλας, οδός Στρατού αρ. 58, με ΑΦΜ 053359862 και 2. Ευσταθίας χήρας Ιωάννη Πέϊκου, το γένος Νικολάου Λόη, κατοίκου ΄Εδεσσας Ν. Πέλλας, πάροδος Αγχιάλου 9, με ΑΦΜ 120799891, επιδόθηκε στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Αντωνία Παρσανίκα για τον Αλέξανδρο Κουβάτση του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθμόν 202/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Τακτική Διαδικασία) δια της οποίας κρατεί την υπ΄ αριθ. 244/5-10-2018 αγωγή και Διατάσσει την εκδίκαση της κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία, όπως ισχύει μετά τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015). ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγουσες, κατά το χρόνο έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην ΄Εδεσσα Ν. Πέλλας, ήταν πλήρεις συγκύριες σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστη του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου, ήτοι ενός οικοπέδου, εμβαδού 50 τ.μ. περίπου (κατά την κτηματογράφηση 52 τ.μ.), στην περιοχή «Βαρόσι» της ΄Εδεσσας, επί της οδού Αρχ. Μελετίου 62, εντός του οποίου υπάρχει παλαιά διώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 50 τ.μ. περίπου, και πρώτο όροφο, ίδιο εμβαδού, όπως τούτο αποτυπώθηκε ειδικότερα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας με ΚΑΕΚ 380291422015/0/0. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγράφων στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του αναφερόμενου στην αμέσως προηγούμενη διάταξη ακινήτου, στο οποίο αναγράφονται εσφαλμένα οι εναγόμενοι ως συγκύριοι σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος, να αναγραφούν ως πλήρεις συγκύριες οι ενάγουσες, σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστη, με τίτλο κτήσης την υπ΄ αριθ. 6615/11-3-2013 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου ΄Εδεσσας Δέσποινας Αναδιώτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΄Εδεσσας στον τόμο 703 και με αριθμό 46, απομειουμένου, παράλληλα, αναλόγως του ποσοστού συγκυριότητας, που αντιστοιχεί σε έκαστο των εναγομένων. Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών, τα οποία ορίζει σε επτακόσια (700) ευρώ. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9640Γ/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 4/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την με αριθμό 3713 Δ΄/02-10-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό του Σερκάν Γιακούπογλου του Μουσταφά, πρώην κατοίκου Ξάνθης (οδός Μακρυγιάννη αρ. 6) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 25-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης (Ειδ. Διαδικασία Γαμικών διαφορών - 592 Κ.Πολ.Δ), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Ειδ. 225/27-9-2019 της Μουσά Οζγκέ του Μουσά και της Φατμέ, ιδ. υπαλλήλου, κατοίκου Ξάνθης (Αθαν. Διάκου αρ. 38Α), ΑΦΜ 137886456. Ορίζεται δικάσιμος η 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αρ. πινακίου [17]. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: Να γίνει δεκτή η αγωγή της. 1) Να λυθεί ο πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο λόγω αντικειμενικού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσής τους σε ανεπανόρθωτο βαθμό. 2) Να διαταχθούν οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του Νόμου για την έκδοση του διαζυγίου. 3) Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη Δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης και αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου της, καθόσον είναι αποκλειστικά υπαίτιος για την άσκηση της παρούσας αγωγής. Ξάνθη, 07-10-2019 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ .19053 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 14 ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 14 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 450,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 540,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 03/10/2019 O Δήμαρχος κ.α.α ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 12 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αρ.Πρωτ.: 12 ΤΗΛ/FAX 2531085838 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. site: www.makrygianneio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος, που εδρεύει στην Κομοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2019 τη χορήγηση δέκα (10) γαμήλιων βοηθημάτων ποσού 2000 ευρώ καθενός, για υποψήφιες νέες που είναι: α) θυγατέρες ορφανές ή και μη, ή να είναι θυγατέρες οικονομικά αδυνάτων και εντίμων γονέων, ορθοδόξων Ελλήνων, προερχομένων ή καταγομένων και των δύο ή του ενός εξ αυτών , από την Ανατολική Θράκη και εγκατεστημένων οπουδήποτε της Ελλάδος β) να είναι πρόσωπα ηθικώς άμεμπτα και να προσέρχονται εις πρώτου γάμου κοινωνία και γ) να είναι ιθαγενείας Ελληνικής και ηλικίας 17 έως 50 ετών και Χριστιανές Ορθόδοξες. Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον Τύπο και μέχρι 30/11/2019 στα γραφεία του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.makrygianneio.gr) Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα ταχυδρομικά και συστημένα μέσα στην παραπάνω προθεσμία (30/11/2019). Η λήξη της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο φάκελο. Δεν θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που δεν θα σταλούν ταχυδρομικά. Κομοτηνή 2/09/2019 Ο Πρόεδρος-Δ/ντής του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου- Δραπετσώνας για την ανάγκη διακοπής της λειτουργίας του Νεκροταφείου της Ανάστασης, στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 3 Οκτωβρίου 2019: Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ζητά: 1. Από τον υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας να μην εκδώσει υπουργική απόφαση που θα εγκρίνει τη σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Πειραιά. 2. Από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να παρέμβουν ώστε να διακοπούν οι παράνομες ταφές. 3. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να προστατεύσει τα συμφέροντά του, ώστε να μην ενεργοποιηθούν ποινικές ρήτρες. 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πειραιά να σταματήσει την προσπάθειά του για συνέχιση της περιβαλλοντικής και όχι μόνο επιβάρυνσης των κατοίκων του δήμου μας και σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας να προβεί σε έργα προς όφελος των δημοτών. Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και τους τρόπους παρέμβασης, ώστε μετά από 20 χρόνια να διακοπεί οριστικά η λειτουργία του νεκροταφείου της Ανάστασης. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 200, 187.56, Κερατσίνι ΤΗΛ.: 213 2074 676 – 678 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη Ανακοίνωσης-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/17 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στο δήμο Π.Φαλήρου» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 5142/17-03-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΤ040 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΟΔΟΣ (Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 54 ΤΚ 17341Αγ. Δημήτριος) www.anodos.org.gr ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΦΟΡΕIΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2. ΕΚΤ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 36 ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε(15) ημέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά). ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41 Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πράξης: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχων κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ Και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41 (τηλ. επικοινωνίας: 210-9761454 ημέρες Τετάρτη με Παρασκευή 10:00 έως 12:00, κος Ματζιάρης). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία άφιξης του φακέλου στη θυρίδα. Μετά το πέρας των 15 ημερών οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο φορέα μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο φορέα μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.anodos.org.gr) Η πρόεδρος Δ/Σ
PrintButton

04-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών 090165560) και εν προκειμένω και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμ. 20. ΚΑΤΑ Α. Των καθ’ ων η από 31-10-2016 και με αριθ. καταθ. 362/2016 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης : 1] Γεώργιος Παππάς, 2] Γεώργιος Παπάς, 3] Λευκοθέα Νταλαμπίρα, 4]α. Αρετή Διαμάντη, β. Φώτιος Διαμάντης, 5] Παρθενία Παππά, 6] Ιωάννα Παππά,7] Φώτιος Ντάγκας,8] Λαμπρινή Ντάγκα,9] Δημητρούλα Γιωτάκη, 10] Κωνσταντίνος Ζιάκας, 11] Δημητρούλα Γιωτάκη, 12] Γιαννούλα Βάσση, 13] Παναγιώτης Παππάς, 14] Βασίλειος Θεοδωρής, 15] Γρηγόριος Παππάς, 16] Βασίλειος Ζιάκας, 17] Γρηγόριος Παππάς, 18] Δημήτριος Γιώτης, 19] Αρετή Διαμάντη, 20] Κωνσταντίνος Γιωτάκης, 21] Λαμπρινή Γιωτάκη, 22] Κωνσταντίνος Ζιάκκας, 23] Ελένη Καλαβριουζιώτη, 24] Γεώργιος Ζιάκκας, 25]α. Δημήτριος Γιώτης, β. Βασίλειος Ζιάκκας, 26] Γρηγόριος Παππάς, 27] Βασίλειος Γιωτάκης, 28] Μιχάλης Μάστακας, 29] Αριστοτέλης Παππάς, 30] Ιωάννης Διαμάντης, 31] ΔΕΗ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 32]α. Δημήτριος Γιώτης, β. Γρηγόρης Γιώτης, γ. Δημήτριος Γιώτης, 33] Δήμητρα Κίτσιου, 34] Δήμητρα Κίτσιου, 35] Σοφία Γιωτάκη, σύζ. Κωνσταντίνου Βρυώνη, 36] Ναπολέων Βάσσης, 37]α. Κωνσταντίνος Ζιάκκας, β. Χρήστος Ζιάκκας, 38] Παρθενία Παππά, 39] Λαμπρινή Γιωτάκη, 40] Το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικούμενο από τον Γεώργιο Μπακόλα, 41] Θεοδώρα Μπακόλα 42] Ελευθέριος Μπακόλας,43] Χρήστος Ιωάννου, 44] Ευάγγελος Κολιγιάννης,45] Αχιλλέας Τατσίνας, 46] Παναγιώτης Σκληβανίτης, 47] Γεώργιος Μπακόλας, 48] Αλκιβιάδης Παππάς, 49] Γεώργιος Κωσταράς, 50] Δημήτριος Μπακόλας, 51] Γεώργιος Μπακόλας, 52) Χρήστος Βάθρης, 53] Βασίλειος Κωσταράς, 54] Δημήτριος Πατσάς, 55] Γεώργιος Κωσταράς, 56] Βασίλειος Μπακόλας, 57] Ιωάννης Κωτσιλιάτης, 58] Ιωάννης Ανδρούτσος, 59] Παναγιώτης Μπακόλας, 60] Θεοδώρα Μπακόλα, 61] Δημήτριος Μπουκουβάλας, 62] Ανδριάνα Κωτσιλιάτη, 63] Ανέστης Βρυώνης, 64] Γεώργιος Σκλιβανίτης, 65] Γεώργιος Μπακόλας, 66] Αναστάσιος Κιτσαράς, 67] Δημήτριος Κιτσαράς, 68] Δημήτριος Κιτσαράς, 69] Σπυρίδων Μπουκουβάλας, 70] Αλέξανδρος Κιτσαράς, 71] Ευάγγελος Κολιγιάννης, 72] Μιχαήλ Μπουκουβάλας, 73] Αχιλλέας Τάτσινας, 74] Βασίλειος Σκλιβανίτης, 75] Ελένη Θεμελή, 76] Χρήστος Κάλπης, 77] α. Βασίλειος Κούρτης, β. Γεώργιος Κούρτης, 78] Ιωάννης Μπάρμπας, 79] Βασίλειος Μπουκουβάλας, 80] Μιλτιάδης Κωσταράς, 81] Ιωάννης Μπάρμπας, 82] Φώτιος Κωτσικούμπας, 83] Ιωάννης Μπάρμπας, 84] Φώτιος Τασολάμπρος, 85] Τηλέμαχος Βάρφης, 86] Σωτήριος Μπουκουβάλας, 87] Ανέστης Βριώνης, 88] Ιωάννα Κωσταρά, 89] Χρήστος Νίτσος, 90] Χρήστος Νίτσος, 91] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 92] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 93] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 94] Κωνσταντίνος Μπακόλας 95] Βασιλική Ιωάννου, 96] Καλλιόπη Ανδρούτσου, 97] Κωνσταντίνος Μπακόλας 98] Ιωάννης Κοτσιλιάτης, 99] α.Δήμητρα Πατσιά, β. Αλέξανδρος Πατσιάς, γ. Αναστάσιος Πατσιάς, δ. Νικόλαος Πατσιάς, 100] Ευριπίδης Μπακόλας, 101] Ελένη Πατσιά, 102] Φώτιος Τούσης, 103] α. Νίκη Γραβάνη, β. Φωτεινή Γραβάνη, γ. Ιωάννης Γραβάνης, δ. Παναγιώτα Τζαβάρα, ε. Μαρία Χέλη, 104] Ιωάννης Κοτσιλιάτης, 105] Βασίλειος Τζίμας, 106] α. Βασίλειος Τζίμας, β. Θωμάς Τζίμας, γ. Κίμων Τζίμας, 107] α. Ασπασία Γκαλπίνου, β. Σταυρούλα Κουρτίδου, γ. Μαρία Παπαδοπούλου, δ. Ευθυμία Τζίμα, ε. Καλλιρόη Χήρα, 108] Κωνσταντίνος Λέος, 109] Ευστράτιος Νάσης, 110] Φώτιος Ζυγούρης, 111] α. Αλέξανδρος Παππούς, β. Γεώργιος Παππούς, 112] Γεώργιος Πάτρας, 113] Ελπινίκη Γιώτη, 114] α. Νικόλαος Δρόσος, β. Χαράλαμπος Δρόσος, γ. Χρήστος Δρόσος, 115] α. Βασίλειος Ντάγκας, β. Φώτιος Ντάγκας, 116] Μανώλης Φώτος, 117] Γεώργιος Γιώτης, 118] α. Χριστίνα Παππά, β. Ελένη Παπατσακίρογλου, γ. Μάρθα Σιαμοπούλου, δ. Ελευθερία Σιάμου, ε. Βασίλειος Παππάς, στ. Δημοσθένης Παππάς, 119] Δημήτριος Γιώτης, 120] Βαρβάρα Παππά,121] Αγαθοκλής Κάλπης, 122] Κωνσταντίνος Γιώτης, 123] Νικόλαος Μαρόπουλος, 124] Αναστάσιος Πανάκης, 125]α.Αναστασία Ζυγούρη, β Γεωργία Ζυγούρη, γ. Λαμπρινή Ζυγούρη, 126] α. Αλεξάνδρα Παππά, β Ηλιάνα Παππά, γ. Δημήτριος Παππάς, δ. Κωνσταντίνος Παππάς, και ε Παναγιώτης Παππάς. Β. Των ασκησάντων την από 25-1-2017 με αρ. κατ. 36/2017 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Παππάς Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοικος Πέρδικας του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, για τα ΚΠ 239059,239062, 2] Παππά Παρθενία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πέρδικας για τα ΚΠ 239068 και 166018, 3] Γιαννούλα Βάσση του Χαρίλαου, κάτοικος Πέρδικας για το ΚΠ 239075, 4] Παππάς Γρηγόριος του Ευαγγέλου, κάτοικος Πέρδικας για τα ΚΠ 266003,266005,166005, 5] Παππάς Αριστοτέλης του Βασιλείου κάτοικος Θριάμβου 11 Ηρακλείου Αττικής για το ΚΠ 166008, 6] Γιωτάκη Σοφία σύζ. Κωνσταντίνου Βρυώνη, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 166015 7]α. Μπακόλα Θεοδώρα του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το 116001,7β] Μπακόλας Δημήτριος του Βασιλείου,7γ] Αλεξάνδρα Λίνκ του Καρλ, για το ΚΠ 116001 8] Κολιγιάννης Ευάγγελος του Νικολάου, κάτοικος Κρυφοβού, 8°] Κολιγιάννης Νικόλαος του Ευαγγέλου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116004, 9] κληρονόμοι Χρήστου Μπουκουβάλα του Σταύρου για το ΚΠ 116005 α] Μπουκουβάλα Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, β] Μπουκουβάλας Σταύρος του χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, γ] Μπουκουβάλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, 10] Σκλιβανίτης Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116006, 10α] Μπούρα Ελένη σύζ. Δημητρίου το γένος Παναγιώτη Σκλιβανίτη,, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116006, 11] Παππάς Αλκιβιάδης του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, για το ΚΠ 116008, 11] α. Παππάς Βασίλειος του Αλκιβιάδη, κάτοικος Ιωαννίνων, για το ΚΠ 116008 12] Μπακόλας Γεώργιος του Περικλή, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116011, 13]α. Πατσιάς Γεώργιος του Φωτίου, κάτοικος Τούμπα Θεσσαλονίκης, για το ΚΠ 116014, 13]β. Πατσιάς Φώτιος του Αποστόλου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116014, 14] Μπακόλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116017, 15] Κωτσιλιάτης ή Κοτσιλιάτης Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116018, 16] Μπακόλας Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Ροβίλιστου Θεριακισίου, για το ΚΠ 116020, 17] Μπακόλα Θεοδώρα του Βασιλείου, 17] α. Αλεξάνδρα Λίνκ του Κάρλ, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116021, 18] κληρονόμοι Μπουκουβάλα Δημητρίου του Σταύρου, η Καλαντζή Βασιλική σύζ. Κωνσταντίνου το γένος Δημητρίου Μπουκουβάλα, κάτοικος Πάτρας, για το ΚΠ 116023, 19] Κωτσιλιάτη ή Κοτσιλιάτη Ανδριάνα του Νικολάου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116025,19]α. Κοτσιλιάτη Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Θεριακισίου για το ΚΠ 116025, 19]β. Κοτσιλιάτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116025, 20] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116028, 21] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116030, 22] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116031, 23] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116032, 24]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116033] β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116033, 25] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116034, 26]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116035, 26]β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116035, 27]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116036, 27] β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116036, 28]α. Μπουκουβάλα Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 28]β. Μπουκουβάλας Σταύρος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 28]γ. Μπουκουβάλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 29]α. Σκλιβανίτης Βασίλειος του Ηλία, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής για ντο ΚΠ 116038, 29]β. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού, 29] γ. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 30] Κληρονόμοι Κάλπη Χρήστου του Γεωργίου, 30] α. Κάλπη Ελένη χήρα του Χρήστου Κάλπη, κάτοικος Κρυφοβού Δήμου Δωδώνης, 30]β. Κάλπης Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, 30]γ. Γκαραβέλα Μαριγούλα σύζ,. Δημητρίου, κάτοικος Σερβιανών, 30] δ. Κάλπης Γεώργιος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 31] Τασολάμπρος Φώτιος του Αγγέλου, κάτοικος Ιωαννίνων, 32] Κωσταρά Ιωάννα του Γεωργίου, κάτοικος Άρτας,33] Μπακόλας Κωνσταντίνος του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Θεριακισίου Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνών, 34] Μπακόλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Κυριακής του Δήμου Δωδώνης, 35] Κοτσιλιάτης Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Δήμου Δωδώνης, 36] Μπακόλας Ευριπίδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθήνας, 37] Πατσιά Ελένη του Λεωνίδα, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης, 38] Τούσης Φώτιος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 39]α. Γραβάνη Νίκη του Βασιλείου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]β. Γραβάνη Φωτεινή του Βασιλείου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]γ. Γραβάνης Ιωάννης του Βασιλείου κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]δ. Τζαβάρα Παναγιώτα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, 39]ε. Χέλη Μαρία του Βασιλείου κάτοικος Αττικής, 40]α. Αικατερίνη χήρα Μιχαήλ Τζίμα το γένος Λαζοκίτσιου Δημητρίου και Λαζοκίτσιου Μαρίας, κάτοικος Ιωαννίνων, 40]β. Τζίμας Βασίλειος κάτοικος Ιωαννίνων, 40]γ. Τζίμας Κίμωνας του Μιχαήλ κάτοικος Ιωαννίνων 40]δ. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία ΑΤΕΒΕ», με έδρα το Μπάρτζι Επισκοπικού Ιωαννίνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 41]Μπακόλας Ευριπίδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, 42] Πάτρας Γεώργιος του Ευαγγέλου, 42]α. Πάτρα Παρασκευή σύζ. Γεωργίου, το γένος Ζήση και Ευανθίας Γιαννάκη, κάτοικοι Κοπάνης του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 43] Γιώτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κοπάνης 44] α. Παππά Χριστίνα του Βασιλείου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής 44]β. Παπατσακίρογλου Ελένη του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, 44]γ. Σιαμοπούλου Μάρθα του Δημοσθένη, κάτοικος Βοριάδων του Δήμου Δωδώνης, 44]δ. Σιάμου Ελευθερία του Δημοσθένη, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, 44]ε. Παππάς Βασίλειος του Δημοσθένη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, 44]στ. Παππάς Δημοσθένης του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, 45] Γιώτης Δημήτριος του Λεωνίδα, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 46] Παππά Βαρβάρα του Αλκιβιάδη, κάτοικος Ιωαννίνων, 47]α. Μακρυκώστα Μαρία σύζ. Γεωργίου, το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής Γιώτη, κάτοικος Αχαρνών αττικής, 47]β. Γιώτη Ευτυχία του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής χας Δημητρίου Δαμιανού, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, 48]α. Παππά Αλεξάνδρα του Χαριλάου χήρα Χριστόδουλου Παππά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]β. Παππά Ηλιάνα του Χριστόδουλου, κάτοικος Καλόβατου Άρτας, 48]γ. Παππάς Δημήτριος του Χριστοδούλου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]δ. Παππά Ελένη του Δημητρίου χήρα Κωνσταντίνου Παττπά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]ε. Παππά Ευδοκία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48] στ. Παττπά Αναστασία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων,, ως κληρονόμοι του παππά Κωνσταντίνου του Δημητρίου, 48]ζ. Πραμαντιώτη Φρειδερίκη συζ. Μιχαήλ το γένος Παναγιώτη Παππά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]η. Παππάς Αντώνιος του Παναγιώτη, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, ως κληρονόμοι του Παναγιώτη Παππά του Δημητρίου, 49]α. Μπακόλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης 49]β. Μπακόλας Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Κυριακής του Δήμου Δωδώνης, 50] Βάρφης Αχιλλέας του, Aναστασίου και της Βαϊας κατοίκου Φαναρίου Αττικής, 51] Ιωάννου Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Ραβενίων του Δήμου Δωδώνης, 52] Ανδρούτσου Καλλιόπη του Ιωάννη, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων. Γ. Των ασκησάντων την από 10-11-2017 με αρ. κατ. 392/2017 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Ελευθέριος Μπακόλας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Θεριακισίου Ιωαννίνων, 2] Αχιλλέας Τατσίνας του Αλέξανδρου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 3] Ελένη Θεμελή του Αλέξανδρου, κάτοικος Επισκοπικού Ιωαννίνων, 4] Φώτιος Ζυγούρης του Παναγιώτη, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 5]Αλέξανδρος Πάππος του Χριστοδούλου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 6] Γεώργιος Πάππος του Χριστοδούλου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, 7] Ελπινίκη Γιώτη του Ιωάννη, κάτοικος Ιωαννίνων, 8] Χρήστος Δρόσος του Δημητρίου, κάτοικος Πετρούπολης Αθηνών, 9] Αγαθοκλής Κάλπης β του Σταύρου,κάτοικος Κρυφοβού Ιωαννίνων, 10] Αναστασία Ζυγούρη του Νικολάου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 11] Λαμπρινή Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, 12] Γεωργία Ζυγούρη του Ευστρατίου, κάτοικος Άρτας, 13] Μανώλης Φώτου του Ιωάννη, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 14] Τηλέμαχος Βάρφης του Ευθυμίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 15] Ευστράτιος Νάσης του Δημητρίου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 16] Ανέστης Βρυώνης του Ιωάννη, κάτοικος Καβάλας. Δ. Των ασκησάντων την από 9-8-2018 με αρ. κατ. 314/2018 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Λευκοθέα Νταλαμπίρα του Ελευθερίου, κάτοικος Περάματος, 2] Φώτιος Διαμάντης του Σωκράτη, κάτοικος Ιωαννίνων, 3] Ευάγγελος Παππάς του Κοσμά, κάτοικος Αθηνών, 4] Φώτιος Ντάγκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 5] Βασίλειος Ντάγκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αθηνών, 6] Λαμπρινή Ντάγκα του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών, 7] Δημητρούλα Γιωτάκη του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών 8] Ιφιγένεια Καπερώνη του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, 9] Βασίλειος Ζιάκκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 10] Δημήτριος Γιώτης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, 11] Σταυρούλα Συγκούνα σύζ. Βασιλείου το γένος Χρήστου Πώτη, κάτοικος Ιωαννίνων, 12] Κωνσταντίνος Γιωτάκης του Βασιλείου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 13] Λαμπρινή Γιωτάκη του Φωτίου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 14] Κωνσταντίνος Ζιάκκας του Παναγιώτη, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 15] Ελένη Καλαβρουζιώτου του Ανδρέα, κάτοικος Αιγίου Αχαΐας, 16] Βασίλειος Γιωτάκης του Δημητρίου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 17] Γρηγόριος Γιώτης του Νικολάου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 18] Δήμητρα Κίτσου του Δημητρίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 19] Μαρία Κίτσου του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, 20] Παναγιώτα Κίτσου του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, 21] Ναπολέων Βάσσης του Χρήστου, κάτοικος Θεσσαλονίκης και 22] Καλλιρόη Μπαβαβέα σύζ. Σπυρίδωνα, το γένος Χρήστου Γιώτη, κάτοικος Ιωαννίνων και Ε. Των κυρίως παρεμβάντων-αιτούντων ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στα πλαίσια συζήτησης της με αριθμό κατ. 362/2018 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 19-9-2018 επί της οποίας εξεδόθη η 60/2019 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία κηρύχτηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. *************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι με την ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων με αριθμό κατ. 132/2019 Κλήση των Παππά Γεωργίου του Ευαγγέλου κ.λπ. (συν. 158) η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επαναφέρθηκε προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 18-9-2019, και ύστερα από αναβολή η 15-1-2020, μεταξύ άλλων, η με αριθμό κατάθεσης 362/2-11-2016 κύρια αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου καθ’ υμών, για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων) στα αναφερόμενα σ’ αυτήν (αίτηση) ποσά ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» - Τμήμα Φιλιττπιάδα - Εγνατία, στο υποτμήμα από χ.θ. 181 συν 710 έως 186 συν 640 στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων δυνάμει της με αρ. Δ12α/0/4338/24-8-2015 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 191 ΑΑΠΘ/8-9-2015, μετά και την έκδοση της 60/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Για τη συζήτηση της πιο πάνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό κατάθεσης 362/2016, ορίστηκε μετ’ αναβολή δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με αυτή δε, το Ελληνικό Δημόσιο, ζητά: - Να γίνει δεκτή η ειδική αίτησή του. - Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης (εδάφους και επικειμένων) όλων των απαλλοτριουμένων ακινήτων στα αναφερόμενα στην αίτησή του ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμ. Ε.3.16.Α./10.05.2016 Έκθεση Εκτίμησης αξίας των Ανεξάρτητων Εκτιμητών Αναστάσιου Λαμπρόπουλου, Φρίξου Σακελλάρη και Ματθαίου Φαφαλιού, όπου αναφέρεται η πλήρης (100%) εκτιμώμενη αξία ενός εκάστου των απαλλοτριουμένων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων), με τη διαφοροποίηση ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 11600, όπου ζητείται ο καθορισμός τιμής σε ποσό 0,40 ευρώ/τ.μ., ως δασική έκταση και ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 116001 και 116002 όπου ζητείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας σε ποσό 4,00 ευρώ/τ.μ. -Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κυρίων, κατόχων καθώς επίσης και όσων αντλούν δικαιώματα από αυτούς ή κατέχουν γι’ αυτούς, -Να διαταχθεί η παροχή εγγύησης κατ’ αρθ. 24 του Ν. 2882/2001 ύψους 30% επί της καθορισθησομένης αποζημίωσης για μία εκάστη απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία, για την περίπτωση προσδιορισμού ως οριστικής αποζημίωσης, τιμής μονάδος μικρότερης εκείνης που προσδιορίσθηκε προσωρινά. -Να επιδικασθεί η δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.2882/2001, όπως ισχύει, ήτοι στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών. Με την παρούσα ειδοποίηση – κλήση καλώ τους ανωτέρω αντιδίκους να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., όπως ο νόμος ορίζει. Επικυρωμένα αντίγραφα της ειδοποίησης και της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στα καταστήματα του Εφετείου Ιωαννίνων και του Δήμου Δωδώνης (στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η Δ.Ε Αγίου Δημητρίου), συντάχθηκαν δε και οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης. Η παρούσα ειδοποίηση προς τους παραπάνω φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως, να παραστούν κατά την ανωτέρω ορισθείσα μετ’ αναβολή δικάσιμο της 15-1-2020. Ιωάννινα 20-9-2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Καλτσά Δικαστική Πληρεξούσια Α’ N.Σ.K. Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./email Γραφείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ.26510-20650 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 6251Γ/25-9-2019, 6252Γ/25-9-2019, 6253Γ/25-9-2019, 6254Γ/25-9-2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Νίκα και με επίσπευση των εναγόντων α)Θωμά ΨΗΦΗ του Αχιλλέως και της Ειρήνης, β)Ευαγγελίας ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ του Βασιλείου και της Βιργινίας συζύγου Θωμά ΨΗΦΗ, κατοίκων Αθηνών (Καπετάν Λαχανά 11), επεδόθη προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των εναγομένων 1/της υπό εκκαθάριση ομορρύθμου εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα (Φυλής 212) και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τους εκκαθαριστές αυτής Νικόλαο ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, Νικόλαο ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ του Αντωνίου, Φραγκίσκα ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, 2/του Νικολάου ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Βελβενδού 10) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 3/του Νικολάου ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Αντωνίου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 4/της Φραγκίσκας ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της από 24/7/2019 αγωγής τους κατά αυτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες και με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταδικασθούν για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον του αρμοδίου Συμβολαιογράφου, για την υπογραφή της σχετικής εξοφλητικής πράξεως του πιστωθέντος τιμήματος που αναφέρεται στο υπ’ αρ. 26073/12-6-1972 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τζαβέλλα, σε περίπτωση δε μή εμφανίσεως τους προς υπογραφή της εν λόγω πράξεως να δύνανται δια αυτοσυμβάσεως να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής εξοφλητικής πράξεως, να καταδικασθούν στη δικαστική τους δαπάνη. Στο άνω αντίγραφο περιέχονται i)η υπ’ αρ. 64182/1788/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού, ii)κλήση των εναγόντων προς τους εναγομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής, όπου και όταν αυτή ορισθεί, να παραστούν κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρά τους Αικατερίνης Ψηφή του Θωμά και της Ευαγγελίας συζύγου Βασιλείου Τσίτσικα, κατοίκου Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Ευτέρπης (τέρμα Ευτέρπης-άνευ αριθμού), εκπαιδευτικού, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυριδούλας Ζάχου, στο γραφείο της στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 13) την 15/10/2019 και ώρα 10:00, άλλως τους δηλώνουν, ότι η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην τους, να πράξουν, ό,τι αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση κατάθεσης.- Αθήνα, 3/10/2019 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως φαίνεται από την με αριθμό 5650/21-06-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ελένης Παπαδοπούλου, ως πληρεξούσιας του Παύλου Ψαρρα του Αντωνίου και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Ανδριώτη αρ. 20, Άνω Τούμπα), επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Βαλαβάνη για λογαριασμό της Αλεξάνδρας Μαζουρένκο του Αλεξανδρ και της Τατιάνας πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Ανδριώτη αρ. 20) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06/06/2019 Αγωγής (διαζυγίου 2ετούς διάστασης) του πρώτου κατ’ αυτής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 03.00 με αριθμό πινακίου 17, πινάκιο 368Α –ΕΔΟΙΚ (Α), Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, με ΓΑΚ κατάθεσης 10702/10-06-2019 και ΕΑΚ 8938/10-06-2019. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Θεσσαλονίκη, 03/09/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Φωτεινή Δημ. Κωνσταντινέλη (Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310.241210) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 7309Δ’/01-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σταματία ή Σταμάτα χήρα Παναγιώτη Τρέχα, το γένος Λουκά Διακογεωργίου, πρώην κάτοικο Ασκληπιείου – Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/09/2019 και με αριθμ. καταθ. 414/19-09-2019 αγωγή περί χρησικτησίας της Στεφανίας Καρακατσάνη του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 9, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), στην οποία περιέχεται και δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της από 01/07/2019 και με αριθμό κατάθεσης 278/02-07-2019 αγωγής ενώπιον του αυτού ως άνω Δικαστηρίου κατά την ίδια διαδικασία, με την οποία (αγωγή) η ενάγουσα ζητά να αναγνωρισθεί με απόφαση του δικαστηρίου αυτού ότι συνυπολογιζομένου στον χρόνο νομής της και του χρόνου νομής των δικαιοπαρόχων της, συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της ο νόμιμος χρόνος νομής για την υπέρ αυτής, επ’ ονόματί της, και δια χρησικτησίας κτήση της κυριότητας επί του επιδίκου και εκτάσεως 1.300 τ.μ. τμήματος του με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 8 Γαιών Ασκληπειού, φύλλο 81, Μερίδα 670 και Φάκελος 853 νομικής φύσης ΄΄αρζί-μιρί΄΄ και ήδη ΄΄μούλκ΄΄ ακινήτου – αγρού, όπως το τμήμα αυτό απεικονίζεται με τον αριθμό (1) και στοιχεία γωνιών (Α - Β - Γ - Δ – Ε - Α), στο συνημμένο στην αγωγή από 05-11-2018 σχεδιάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Σταύρου Παπαβασιλείου και κλήτευση για εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 422 ΚΠολΔ με την οποία (Κλήτευση) γνωστοποιεί στην αντίδικό της ότι προς απόδειξη, πέραν των άλλων αποδεικτικών της μέσων, των ισχυρισμών των περιεχομένων στην από 18/09/2019 και με αριθμ. καταθ. 414/19-09-2019 αγωγή της εναντίον της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), θα εξετάσει ένορκα μάρτυρες και την καλεί να παραστεί κατά την εξέταση των μαρτύρων 1) Ελένης χήρας Στεφάνου Ζανεττούλη, το γένος Παναγιώτη Τρέχα, συνταξιούχου, κατοίκου Ασκληπιείου - Ρόδου, άνευ οδού και αριθμού και 2) Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου του Βασιλείου, πρώην γεωργού και ήδη συνταξιούχου, κατοίκου Ασκληπιείου - Ρόδου, άνευ οδού και αριθμού, που θα γίνει ενώπιον του/της κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρόδου την 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα ενάρξεως 08.30 π.μ. και 08.45 π.μ., αντίστοιχα, διαφορετικά η εξέταση θα γίνει παρά την απουσία της. Ρόδος, 03-10-2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΣΤΕΦΑΝΙΑ Μ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 3197Δ΄/27-09-2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Μάρτιν Ρίτσαρντ (Martin Richard) Κέρι (Kerry) του Μάικλ (Michael) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την εκ των εναγομένων Παυλόβσκαγια Άλλα του Φιλίππ,πρώην κάτοικου Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 24-09-2019 και με αριθμό κατάθεσης 556/24-09-2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής και συγκεκριμένα κατοικία που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 71,50 τ.μ. και πατάρι 7 τ.μ. και α΄ όροφο επιφανείας 21 τ.μ., μετά της αυλής της επιφανείας 14 τ.μ. που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 85,50 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μαλώνας Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 οικοδομών Μαλώνας, φύλλο 10, μερίδα 806 και φάκελος 970 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστεί ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης ενώ με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων παραιτείται και από τις με αριθμούς κατάθεσης 377/2006 και 205/2017 αγωγές του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που επίσης αφορούν το επίδικο ακίνητο . Ρόδος, 02-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο παρά τω Πρωτοδικείο Πειραιώς Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης τη εγγράφω παραγγελία της Δικηγόρου κ. Μαρίας Γεωργούλη πληρεξούσιας της Φράγκου Κωνσταντίνας του Βασιλείου και της Αθηνας, κατοίκου Κοζάνης, Μυκηνών 1, ΑΦΜ 061571340, δια της υπ' αριθμόν 10555.../2019 εκθέσεώς μου επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πρωτοδικων για τους 1) Κιμπουροπουλο Χρήστο του Γεωργίου και της Μαρινας και 2) Κιμπουροπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου και της Μαρίνας, πρώην κατοίκους Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής ενεργούντων εν προκειμένω εν κοινοπραξία για την ανέγερση πολυκατοικίας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος τούτων. Την από 18-09-2019 κλήση - εξώδικη γνωστοποίηση της άνω πρώτης κατά αυτών. Η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Προς πλήρη απόδειξή της από 17-6-2019 και με αριθμό ΓΑΚ 55220/2019 και ΕΑΚ 1396/2019 αγωγής της εναντίον σας η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πλο.Δικ. (Τακτική διαδικασία) μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 σας γνωρίζει ότι πρόκειται να εξετάσει μάρτυρες την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, όπου καλείσθε να παραστείτε. Η ένορκη βεβαίωση θα ληφθεί ακόμη και αν απουσιάζετε. Ο εξεταζόμενος μάρτυρας είναι ο Σαμοθράκης Θεόδωρος του Θεμιστοκλή και της Ηρούς, κάτοικος Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 68-70, ΑΦΜ 018808212. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενοι ταυτόχρονα να παραστούν στην εξέταση αυτή όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθ. 15555/30-9-2019 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από παραγγελία της Μαγδαληνής Ευ. Σεραφείμ, ως πληρεξουσίας δικηγόρου της Θεονύμφης – Γεωργίας θυγ. Αζέρ Ντούς, κατοίκου Πειραιά, οδός Κανάρη αρ. 58, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, πρώην κάτοικο Καμινίων Πειραιά, οδός Κεφαλληνίας αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18-7-2019 αίτησής της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (αριθμ. καταθ. 6717/3366/2019) κατά του Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ με αίτημα να διοριστεί η Ευανθία Ξενικάκη του Γεωργίου και της Θεονύμφης, ειδικός επίτροπος του ανήλικου θήλεως τέκνου που έτεκε η αιτούσα την 3-5-2019 στη Νίκαια, για να το εκπροσωπήσει στη δίκη για την προσβολής πατρότητάς του, με ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτησή της στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την 23-10-2019 (αρ. πιν. 6 ώρα 9 πμ αιθουσα 218), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.- Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις με αριθ. 8634Β, 8635Β, 8636Β, 8637Β, 8638Β, 8639Β και 8640Β/1-10-2019 εκθέσεις επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TOP LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής οδός Δερβενοχωρίων αρ. 100, εκπροσωπείται νόμιμα και με ΑΦΜ 094531044, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Κ AUTOTRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία έδρευε στη Νίκαια, Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 360 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Λουκά, πρώην κάτοικο Νίκαιας, Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 360 και ήδη αγνώστου διαμονής, τις από 12-9-2019, 12-9-2019, 16-9-2019, 12-9-2019, 12-9-2019 και 12-9-2019 εξώδικες δηλώσεις, με τις οποίες ζητά: καταγγελία της από 1-1-2019 σύμβασης έργου - συνεργασίας καθώς και την από 1-1-2019 σύμβαση μίσθωσης φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, καταγγελία της από 1-11-2018 σύμβαση μισθώσεως φορτηγών Δ.Χ., υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 5327 φορτηγού Δ.Χ., υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 5832 φορτηγού Δ.Χ., καταγγελία της από 1-9-2017 σύμβασης έργου - συνεργασίας, καταγγελία της από 1-9-2017 σύμβασης έργου - συνεργασίας και καταγγελία της από 18-4-2016 σύμβασης έργου - συνεργασίας αντίστοιχα. Αθήνα, 1-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Με την υπ' αριθμ. 9693Δ/27.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης και για λογαριασμό της Καλλιόπης Απτιόγλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Genc Gorgun, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 93-95 και Ιωάννη Φίξ αρ. 22 με ΑΦΜ 173326260 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 595/24-09-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Αθηνών Αν. Τσακνάκη, με την οποία απέβαλε τον Gene Gorgun από το διαμέρισμα στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 93-95 και Ιωάννη Φίξ αρ. 22. Οποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση του καθ' ού παρακαλείται να δηλώσει τα στοιχεία αυτά ενυπογράφως στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Έδρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Ρήγα Φεραίου 2, Τ.Κ. 36100 Τηλ.: 22370-24766, 210-3604143, Fax: 22370-24766, 210-3614338 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας. Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής: 1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ α)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. β)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. 2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 3.Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό η το εσωτερικό, που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 01.09.2017. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από 1-11-2019 μέχρι 31-12-2019 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00'π.μ έως 13.00'μ.μ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται και αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr ). Στο site του ιδρύματος περιέχονται και οι αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας και από τη γραμματεία του ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX), 210-3604143, κινητό: 6977744907, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Καρπενήσι 14 Σεπτεμβρίου 2019 Για το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών 090165560) και εν προκειμένω και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμ. 20. ΚΑΤΑ Α. Των καθ’ ων η από 31-10-2016 και με αριθ. καταθ. 362/2016 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης : 1] Γεώργιος Παππάς, 2] Γεώργιος Παπάς, 3] Λευκοθέα Νταλαμπίρα, 4]α. Αρετή Διαμάντη, β. Φώτιος Διαμάντης, 5] Παρθενία Παππά, 6] Ιωάννα Παππά,7] Φώτιος Ντάγκας,8] Λαμπρινή Ντάγκα,9] Δημητρούλα Γιωτάκη, 10] Κωνσταντίνος Ζιάκας, 11] Δημητρούλα Γιωτάκη, 12] Γιαννούλα Βάσση, 13] Παναγιώτης Παππάς, 14] Βασίλειος Θεοδωρής, 15] Γρηγόριος Παππάς, 16] Βασίλειος Ζιάκας, 17] Γρηγόριος Παππάς, 18] Δημήτριος Γιώτης, 19] Αρετή Διαμάντη, 20] Κωνσταντίνος Γιωτάκης, 21] Λαμπρινή Γιωτάκη, 22] Κωνσταντίνος Ζιάκκας, 23] Ελένη Καλαβριουζιώτη, 24] Γεώργιος Ζιάκκας, 25]α. Δημήτριος Γιώτης, β. Βασίλειος Ζιάκκας, 26] Γρηγόριος Παππάς, 27] Βασίλειος Γιωτάκης, 28] Μιχάλης Μάστακας, 29] Αριστοτέλης Παππάς, 30] Ιωάννης Διαμάντης, 31] ΔΕΗ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 32]α. Δημήτριος Γιώτης, β. Γρηγόρης Γιώτης, γ. Δημήτριος Γιώτης, 33] Δήμητρα Κίτσιου, 34] Δήμητρα Κίτσιου, 35] Σοφία Γιωτάκη, σύζ. Κωνσταντίνου Βρυώνη, 36] Ναπολέων Βάσσης, 37]α. Κωνσταντίνος Ζιάκκας, β. Χρήστος Ζιάκκας, 38] Παρθενία Παππά, 39] Λαμπρινή Γιωτάκη, 40] Το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικούμενο από τον Γεώργιο Μπακόλα, 41] Θεοδώρα Μπακόλα 42] Ελευθέριος Μπακόλας,43] Χρήστος Ιωάννου, 44] Ευάγγελος Κολιγιάννης,45] Αχιλλέας Τατσίνας, 46] Παναγιώτης Σκληβανίτης, 47] Γεώργιος Μπακόλας, 48] Αλκιβιάδης Παππάς, 49] Γεώργιος Κωσταράς, 50] Δημήτριος Μπακόλας, 51] Γεώργιος Μπακόλας, 52) Χρήστος Βάθρης, 53] Βασίλειος Κωσταράς, 54] Δημήτριος Πατσάς, 55] Γεώργιος Κωσταράς, 56] Βασίλειος Μπακόλας, 57] Ιωάννης Κωτσιλιάτης, 58] Ιωάννης Ανδρούτσος, 59] Παναγιώτης Μπακόλας, 60] Θεοδώρα Μπακόλα, 61] Δημήτριος Μπουκουβάλας, 62] Ανδριάνα Κωτσιλιάτη, 63] Ανέστης Βρυώνης, 64] Γεώργιος Σκλιβανίτης, 65] Γεώργιος Μπακόλας, 66] Αναστάσιος Κιτσαράς, 67] Δημήτριος Κιτσαράς, 68] Δημήτριος Κιτσαράς, 69] Σπυρίδων Μπουκουβάλας, 70] Αλέξανδρος Κιτσαράς, 71] Ευάγγελος Κολιγιάννης, 72] Μιχαήλ Μπουκουβάλας, 73] Αχιλλέας Τάτσινας, 74] Βασίλειος Σκλιβανίτης, 75] Ελένη Θεμελή, 76] Χρήστος Κάλπης, 77] α. Βασίλειος Κούρτης, β. Γεώργιος Κούρτης, 78] Ιωάννης Μπάρμπας, 79] Βασίλειος Μπουκουβάλας, 80] Μιλτιάδης Κωσταράς, 81] Ιωάννης Μπάρμπας, 82] Φώτιος Κωτσικούμπας, 83] Ιωάννης Μπάρμπας, 84] Φώτιος Τασολάμπρος, 85] Τηλέμαχος Βάρφης, 86] Σωτήριος Μπουκουβάλας, 87] Ανέστης Βριώνης, 88] Ιωάννα Κωσταρά, 89] Χρήστος Νίτσος, 90] Χρήστος Νίτσος, 91] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 92] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 93] Κωνσταντίνος Μπακόλας, 94] Κωνσταντίνος Μπακόλας 95] Βασιλική Ιωάννου, 96] Καλλιόπη Ανδρούτσου, 97] Κωνσταντίνος Μπακόλας 98] Ιωάννης Κοτσιλιάτης, 99] α.Δήμητρα Πατσιά, β. Αλέξανδρος Πατσιάς, γ. Αναστάσιος Πατσιάς, δ. Νικόλαος Πατσιάς, 100] Ευριπίδης Μπακόλας, 101] Ελένη Πατσιά, 102] Φώτιος Τούσης, 103] α. Νίκη Γραβάνη, β. Φωτεινή Γραβάνη, γ. Ιωάννης Γραβάνης, δ. Παναγιώτα Τζαβάρα, ε. Μαρία Χέλη, 104] Ιωάννης Κοτσιλιάτης, 105] Βασίλειος Τζίμας, 106] α. Βασίλειος Τζίμας, β. Θωμάς Τζίμας, γ. Κίμων Τζίμας, 107] α. Ασπασία Γκαλπίνου, β. Σταυρούλα Κουρτίδου, γ. Μαρία Παπαδοπούλου, δ. Ευθυμία Τζίμα, ε. Καλλιρόη Χήρα, 108] Κωνσταντίνος Λέος, 109] Ευστράτιος Νάσης, 110] Φώτιος Ζυγούρης, 111] α. Αλέξανδρος Παππούς, β. Γεώργιος Παππούς, 112] Γεώργιος Πάτρας, 113] Ελπινίκη Γιώτη, 114] α. Νικόλαος Δρόσος, β. Χαράλαμπος Δρόσος, γ. Χρήστος Δρόσος, 115] α. Βασίλειος Ντάγκας, β. Φώτιος Ντάγκας, 116] Μανώλης Φώτος, 117] Γεώργιος Γιώτης, 118] α. Χριστίνα Παππά, β. Ελένη Παπατσακίρογλου, γ. Μάρθα Σιαμοπούλου, δ. Ελευθερία Σιάμου, ε. Βασίλειος Παππάς, στ. Δημοσθένης Παππάς, 119] Δημήτριος Γιώτης, 120] Βαρβάρα Παππά,121] Αγαθοκλής Κάλπης, 122] Κωνσταντίνος Γιώτης, 123] Νικόλαος Μαρόπουλος, 124] Αναστάσιος Πανάκης, 125]α.Αναστασία Ζυγούρη, β Γεωργία Ζυγούρη, γ. Λαμπρινή Ζυγούρη, 126] α. Αλεξάνδρα Παππά, β Ηλιάνα Παππά, γ. Δημήτριος Παππάς, δ. Κωνσταντίνος Παππάς, και ε Παναγιώτης Παππάς. Β. Των ασκησάντων την από 25-1-2017 με αρ. κατ. 36/2017 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Παππάς Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοικος Πέρδικας του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, για τα ΚΠ 239059,239062, 2] Παππά Παρθενία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πέρδικας για τα ΚΠ 239068 και 166018, 3] Γιαννούλα Βάσση του Χαρίλαου, κάτοικος Πέρδικας για το ΚΠ 239075, 4] Παππάς Γρηγόριος του Ευαγγέλου, κάτοικος Πέρδικας για τα ΚΠ 266003,266005,166005, 5] Παππάς Αριστοτέλης του Βασιλείου κάτοικος Θριάμβου 11 Ηρακλείου Αττικής για το ΚΠ 166008, 6] Γιωτάκη Σοφία σύζ. Κωνσταντίνου Βρυώνη, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 166015 7]α. Μπακόλα Θεοδώρα του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το 116001,7β] Μπακόλας Δημήτριος του Βασιλείου,7γ] Αλεξάνδρα Λίνκ του Καρλ, για το ΚΠ 116001 8] Κολιγιάννης Ευάγγελος του Νικολάου, κάτοικος Κρυφοβού, 8°] Κολιγιάννης Νικόλαος του Ευαγγέλου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116004, 9] κληρονόμοι Χρήστου Μπουκουβάλα του Σταύρου για το ΚΠ 116005 α] Μπουκουβάλα Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, β] Μπουκουβάλας Σταύρος του χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, γ] Μπουκουβάλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, 10] Σκλιβανίτης Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116006, 10α] Μπούρα Ελένη σύζ. Δημητρίου το γένος Παναγιώτη Σκλιβανίτη,, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116006, 11] Παππάς Αλκιβιάδης του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, για το ΚΠ 116008, 11] α. Παππάς Βασίλειος του Αλκιβιάδη, κάτοικος Ιωαννίνων, για το ΚΠ 116008 12] Μπακόλας Γεώργιος του Περικλή, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116011, 13]α. Πατσιάς Γεώργιος του Φωτίου, κάτοικος Τούμπα Θεσσαλονίκης, για το ΚΠ 116014, 13]β. Πατσιάς Φώτιος του Αποστόλου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116014, 14] Μπακόλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116017, 15] Κωτσιλιάτης ή Κοτσιλιάτης Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116018, 16] Μπακόλας Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Ροβίλιστου Θεριακισίου, για το ΚΠ 116020, 17] Μπακόλα Θεοδώρα του Βασιλείου, 17] α. Αλεξάνδρα Λίνκ του Κάρλ, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116021, 18] κληρονόμοι Μπουκουβάλα Δημητρίου του Σταύρου, η Καλαντζή Βασιλική σύζ. Κωνσταντίνου το γένος Δημητρίου Μπουκουβάλα, κάτοικος Πάτρας, για το ΚΠ 116023, 19] Κωτσιλιάτη ή Κοτσιλιάτη Ανδριάνα του Νικολάου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116025,19]α. Κοτσιλιάτη Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Θεριακισίου για το ΚΠ 116025, 19]β. Κοτσιλιάτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Θεριακισίου, για το ΚΠ 116025, 20] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης, για το ΚΠ 116028, 21] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116030, 22] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116031, 23] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού, για το ΚΠ 116032, 24]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116033] β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116033, 25] Σκλιβανίτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116034, 26]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116035, 26]β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116035, 27]α. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116036, 27] β. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116036, 28]α. Μπουκουβάλα Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 28]β. Μπουκουβάλας Σταύρος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 28]γ. Μπουκουβάλας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού για το ΚΠ 116037, 29]α. Σκλιβανίτης Βασίλειος του Ηλία, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής για ντο ΚΠ 116038, 29]β. Μπουκουβάλας Χρήστος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού, 29] γ. Μπουκουβάλας Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 30] Κληρονόμοι Κάλπη Χρήστου του Γεωργίου, 30] α. Κάλπη Ελένη χήρα του Χρήστου Κάλπη, κάτοικος Κρυφοβού Δήμου Δωδώνης, 30]β. Κάλπης Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού, 30]γ. Γκαραβέλα Μαριγούλα σύζ,. Δημητρίου, κάτοικος Σερβιανών, 30] δ. Κάλπης Γεώργιος του Χρήστου, κάτοικος Κρυφοβού Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 31] Τασολάμπρος Φώτιος του Αγγέλου, κάτοικος Ιωαννίνων, 32] Κωσταρά Ιωάννα του Γεωργίου, κάτοικος Άρτας,33] Μπακόλας Κωνσταντίνος του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Θεριακισίου Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνών, 34] Μπακόλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Κυριακής του Δήμου Δωδώνης, 35] Κοτσιλιάτης Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Δήμου Δωδώνης, 36] Μπακόλας Ευριπίδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθήνας, 37] Πατσιά Ελένη του Λεωνίδα, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης, 38] Τούσης Φώτιος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 39]α. Γραβάνη Νίκη του Βασιλείου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]β. Γραβάνη Φωτεινή του Βασιλείου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]γ. Γραβάνης Ιωάννης του Βασιλείου κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 39]δ. Τζαβάρα Παναγιώτα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, 39]ε. Χέλη Μαρία του Βασιλείου κάτοικος Αττικής, 40]α. Αικατερίνη χήρα Μιχαήλ Τζίμα το γένος Λαζοκίτσιου Δημητρίου και Λαζοκίτσιου Μαρίας, κάτοικος Ιωαννίνων, 40]β. Τζίμας Βασίλειος κάτοικος Ιωαννίνων, 40]γ. Τζίμας Κίμωνας του Μιχαήλ κάτοικος Ιωαννίνων 40]δ. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία ΑΤΕΒΕ», με έδρα το Μπάρτζι Επισκοπικού Ιωαννίνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 41]Μπακόλας Ευριπίδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, 42] Πάτρας Γεώργιος του Ευαγγέλου, 42]α. Πάτρα Παρασκευή σύζ. Γεωργίου, το γένος Ζήση και Ευανθίας Γιαννάκη, κάτοικοι Κοπάνης του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, 43] Γιώτης Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Κοπάνης 44] α. Παππά Χριστίνα του Βασιλείου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής 44]β. Παπατσακίρογλου Ελένη του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, 44]γ. Σιαμοπούλου Μάρθα του Δημοσθένη, κάτοικος Βοριάδων του Δήμου Δωδώνης, 44]δ. Σιάμου Ελευθερία του Δημοσθένη, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, 44]ε. Παππάς Βασίλειος του Δημοσθένη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, 44]στ. Παππάς Δημοσθένης του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, 45] Γιώτης Δημήτριος του Λεωνίδα, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 46] Παππά Βαρβάρα του Αλκιβιάδη, κάτοικος Ιωαννίνων, 47]α. Μακρυκώστα Μαρία σύζ. Γεωργίου, το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής Γιώτη, κάτοικος Αχαρνών αττικής, 47]β. Γιώτη Ευτυχία του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής χας Δημητρίου Δαμιανού, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, 48]α. Παππά Αλεξάνδρα του Χαριλάου χήρα Χριστόδουλου Παππά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]β. Παππά Ηλιάνα του Χριστόδουλου, κάτοικος Καλόβατου Άρτας, 48]γ. Παππάς Δημήτριος του Χριστοδούλου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]δ. Παππά Ελένη του Δημητρίου χήρα Κωνσταντίνου Παττπά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]ε. Παππά Ευδοκία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48] στ. Παττπά Αναστασία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων,, ως κληρονόμοι του παππά Κωνσταντίνου του Δημητρίου, 48]ζ. Πραμαντιώτη Φρειδερίκη συζ. Μιχαήλ το γένος Παναγιώτη Παππά, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 48]η. Παππάς Αντώνιος του Παναγιώτη, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, ως κληρονόμοι του Παναγιώτη Παππά του Δημητρίου, 49]α. Μπακόλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, κάτοικος Θεριακισίου του Δήμου Δωδώνης 49]β. Μπακόλας Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Κυριακής του Δήμου Δωδώνης, 50] Βάρφης Αχιλλέας του, Aναστασίου και της Βαϊας κατοίκου Φαναρίου Αττικής, 51] Ιωάννου Βασιλική του Χρήστου, κάτοικος Ραβενίων του Δήμου Δωδώνης, 52] Ανδρούτσου Καλλιόπη του Ιωάννη, κάτοικος Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων. Γ. Των ασκησάντων την από 10-11-2017 με αρ. κατ. 392/2017 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Ελευθέριος Μπακόλας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Κυριακής Θεριακισίου Ιωαννίνων, 2] Αχιλλέας Τατσίνας του Αλέξανδρου, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, 3] Ελένη Θεμελή του Αλέξανδρου, κάτοικος Επισκοπικού Ιωαννίνων, 4] Φώτιος Ζυγούρης του Παναγιώτη, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 5]Αλέξανδρος Πάππος του Χριστοδούλου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 6] Γεώργιος Πάππος του Χριστοδούλου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, 7] Ελπινίκη Γιώτη του Ιωάννη, κάτοικος Ιωαννίνων, 8] Χρήστος Δρόσος του Δημητρίου, κάτοικος Πετρούπολης Αθηνών, 9] Αγαθοκλής Κάλπης β του Σταύρου,κάτοικος Κρυφοβού Ιωαννίνων, 10] Αναστασία Ζυγούρη του Νικολάου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 11] Λαμπρινή Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, 12] Γεωργία Ζυγούρη του Ευστρατίου, κάτοικος Άρτας, 13] Μανώλης Φώτου του Ιωάννη, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 14] Τηλέμαχος Βάρφης του Ευθυμίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 15] Ευστράτιος Νάσης του Δημητρίου, κάτοικος Κοπάνης Ιωαννίνων, 16] Ανέστης Βρυώνης του Ιωάννη, κάτοικος Καβάλας. Δ. Των ασκησάντων την από 9-8-2018 με αρ. κατ. 314/2018 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης: 1] Λευκοθέα Νταλαμπίρα του Ελευθερίου, κάτοικος Περάματος, 2] Φώτιος Διαμάντης του Σωκράτη, κάτοικος Ιωαννίνων, 3] Ευάγγελος Παππάς του Κοσμά, κάτοικος Αθηνών, 4] Φώτιος Ντάγκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 5] Βασίλειος Ντάγκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αθηνών, 6] Λαμπρινή Ντάγκα του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών, 7] Δημητρούλα Γιωτάκη του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών 8] Ιφιγένεια Καπερώνη του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, 9] Βασίλειος Ζιάκκας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 10] Δημήτριος Γιώτης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, 11] Σταυρούλα Συγκούνα σύζ. Βασιλείου το γένος Χρήστου Πώτη, κάτοικος Ιωαννίνων, 12] Κωνσταντίνος Γιωτάκης του Βασιλείου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 13] Λαμπρινή Γιωτάκη του Φωτίου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 14] Κωνσταντίνος Ζιάκκας του Παναγιώτη, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 15] Ελένη Καλαβρουζιώτου του Ανδρέα, κάτοικος Αιγίου Αχαΐας, 16] Βασίλειος Γιωτάκης του Δημητρίου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 17] Γρηγόριος Γιώτης του Νικολάου, κάτοικος Πέρδικας Ιωαννίνων, 18] Δήμητρα Κίτσου του Δημητρίου, κάτοικος Ιωαννίνων, 19] Μαρία Κίτσου του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, 20] Παναγιώτα Κίτσου του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων, 21] Ναπολέων Βάσσης του Χρήστου, κάτοικος Θεσσαλονίκης και 22] Καλλιρόη Μπαβαβέα σύζ. Σπυρίδωνα, το γένος Χρήστου Γιώτη, κάτοικος Ιωαννίνων και Ε. Των κυρίως παρεμβάντων-αιτούντων ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στα πλαίσια συζήτησης της με αριθμό κατ. 362/2018 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 19-9-2018 επί της οποίας εξεδόθη η 60/2019 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία κηρύχτηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. *************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι με την ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων με αριθμό κατ. 132/2019 Κλήση των Παππά Γεωργίου του Ευαγγέλου κ.λπ. (συν. 158) η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επαναφέρθηκε προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 18-9-2019, και ύστερα από αναβολή η 15-1-2020, μεταξύ άλλων, η με αριθμό κατάθεσης 362/2-11-2016 κύρια αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου καθ’ υμών, για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων) στα αναφερόμενα σ’ αυτήν (αίτηση) ποσά ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» - Τμήμα Φιλιττπιάδα - Εγνατία, στο υποτμήμα από χ.θ. 181 συν 710 έως 186 συν 640 στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων δυνάμει της με αρ. Δ12α/0/4338/24-8-2015 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 191 ΑΑΠΘ/8-9-2015, μετά και την έκδοση της 60/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Για τη συζήτηση της πιο πάνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό κατάθεσης 362/2016, ορίστηκε μετ’ αναβολή δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με αυτή δε, το Ελληνικό Δημόσιο, ζητά: - Να γίνει δεκτή η ειδική αίτησή του. - Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης (εδάφους και επικειμένων) όλων των απαλλοτριουμένων ακινήτων στα αναφερόμενα στην αίτησή του ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμ. Ε.3.16.Α./10.05.2016 Έκθεση Εκτίμησης αξίας των Ανεξάρτητων Εκτιμητών Αναστάσιου Λαμπρόπουλου, Φρίξου Σακελλάρη και Ματθαίου Φαφαλιού, όπου αναφέρεται η πλήρης (100%) εκτιμώμενη αξία ενός εκάστου των απαλλοτριουμένων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων), με τη διαφοροποίηση ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 11600, όπου ζητείται ο καθορισμός τιμής σε ποσό 0,40 ευρώ/τ.μ., ως δασική έκταση και ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 116001 και 116002 όπου ζητείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας σε ποσό 4,00 ευρώ/τ.μ. -Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κυρίων, κατόχων καθώς επίσης και όσων αντλούν δικαιώματα από αυτούς ή κατέχουν γι’ αυτούς, -Να διαταχθεί η παροχή εγγύησης κατ’ αρθ. 24 του Ν. 2882/2001 ύψους 30% επί της καθορισθησομένης αποζημίωσης για μία εκάστη απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία, για την περίπτωση προσδιορισμού ως οριστικής αποζημίωσης, τιμής μονάδος μικρότερης εκείνης που προσδιορίσθηκε προσωρινά. -Να επιδικασθεί η δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.2882/2001, όπως ισχύει, ήτοι στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών. Με την παρούσα ειδοποίηση – κλήση καλώ τους ανωτέρω αντιδίκους να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., όπως ο νόμος ορίζει. Επικυρωμένα αντίγραφα της ειδοποίησης και της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στα καταστήματα του Εφετείου Ιωαννίνων και του Δήμου Δωδώνης (στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η Δ.Ε Αγίου Δημητρίου), συντάχθηκαν δε και οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης. Η παρούσα ειδοποίηση προς τους παραπάνω φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως, να παραστούν κατά την ανωτέρω ορισθείσα μετ’ αναβολή δικάσιμο της 15-1-2020. Ιωάννινα 20-9-2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Καλτσά Δικαστική Πληρεξούσια Α’ N.Σ.K. Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./email Γραφείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ.26510-20650 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 6251Γ/25-9-2019, 6252Γ/25-9-2019, 6253Γ/25-9-2019, 6254Γ/25-9-2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Νίκα και με επίσπευση των εναγόντων α)Θωμά ΨΗΦΗ του Αχιλλέως και της Ειρήνης, β)Ευαγγελίας ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ του Βασιλείου και της Βιργινίας συζύγου Θωμά ΨΗΦΗ, κατοίκων Αθηνών (Καπετάν Λαχανά 11), επεδόθη προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των εναγομένων 1/της υπό εκκαθάριση ομορρύθμου εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα (Φυλής 212) και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τους εκκαθαριστές αυτής Νικόλαο ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, Νικόλαο ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ του Αντωνίου, Φραγκίσκα ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, 2/του Νικολάου ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Βελβενδού 10) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 3/του Νικολάου ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Αντωνίου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 4/της Φραγκίσκας ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της από 24/7/2019 αγωγής τους κατά αυτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες και με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταδικασθούν για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον του αρμοδίου Συμβολαιογράφου, για την υπογραφή της σχετικής εξοφλητικής πράξεως του πιστωθέντος τιμήματος που αναφέρεται στο υπ’ αρ. 26073/12-6-1972 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τζαβέλλα, σε περίπτωση δε μή εμφανίσεως τους προς υπογραφή της εν λόγω πράξεως να δύνανται δια αυτοσυμβάσεως να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής εξοφλητικής πράξεως, να καταδικασθούν στη δικαστική τους δαπάνη. Στο άνω αντίγραφο περιέχονται i)η υπ’ αρ. 64182/1788/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού, ii)κλήση των εναγόντων προς τους εναγομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής, όπου και όταν αυτή ορισθεί, να παραστούν κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρά τους Αικατερίνης Ψηφή του Θωμά και της Ευαγγελίας συζύγου Βασιλείου Τσίτσικα, κατοίκου Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Ευτέρπης (τέρμα Ευτέρπης-άνευ αριθμού), εκπαιδευτικού, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυριδούλας Ζάχου, στο γραφείο της στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 13) την 15/10/2019 και ώρα 10:00, άλλως τους δηλώνουν, ότι η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην τους, να πράξουν, ό,τι αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση κατάθεσης.- Αθήνα, 3/10/2019 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως φαίνεται από την με αριθμό 5650/21-06-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ελένης Παπαδοπούλου, ως πληρεξούσιας του Παύλου Ψαρρα του Αντωνίου και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Ανδριώτη αρ. 20, Άνω Τούμπα), επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Βαλαβάνη για λογαριασμό της Αλεξάνδρας Μαζουρένκο του Αλεξανδρ και της Τατιάνας πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Ανδριώτη αρ. 20) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06/06/2019 Αγωγής (διαζυγίου 2ετούς διάστασης) του πρώτου κατ’ αυτής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 03.00 με αριθμό πινακίου 17, πινάκιο 368Α –ΕΔΟΙΚ (Α), Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, με ΓΑΚ κατάθεσης 10702/10-06-2019 και ΕΑΚ 8938/10-06-2019. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Θεσσαλονίκη, 03/09/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Φωτεινή Δημ. Κωνσταντινέλη (Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310.241210) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 7309Δ’/01-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σταματία ή Σταμάτα χήρα Παναγιώτη Τρέχα, το γένος Λουκά Διακογεωργίου, πρώην κάτοικο Ασκληπιείου – Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/09/2019 και με αριθμ. καταθ. 414/19-09-2019 αγωγή περί χρησικτησίας της Στεφανίας Καρακατσάνη του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 9, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), στην οποία περιέχεται και δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της από 01/07/2019 και με αριθμό κατάθεσης 278/02-07-2019 αγωγής ενώπιον του αυτού ως άνω Δικαστηρίου κατά την ίδια διαδικασία, με την οποία (αγωγή) η ενάγουσα ζητά να αναγνωρισθεί με απόφαση του δικαστηρίου αυτού ότι συνυπολογιζομένου στον χρόνο νομής της και του χρόνου νομής των δικαιοπαρόχων της, συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της ο νόμιμος χρόνος νομής για την υπέρ αυτής, επ’ ονόματί της, και δια χρησικτησίας κτήση της κυριότητας επί του επιδίκου και εκτάσεως 1.300 τ.μ. τμήματος του με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 8 Γαιών Ασκληπειού, φύλλο 81, Μερίδα 670 και Φάκελος 853 νομικής φύσης ΄΄αρζί-μιρί΄΄ και ήδη ΄΄μούλκ΄΄ ακινήτου – αγρού, όπως το τμήμα αυτό απεικονίζεται με τον αριθμό (1) και στοιχεία γωνιών (Α - Β - Γ - Δ – Ε - Α), στο συνημμένο στην αγωγή από 05-11-2018 σχεδιάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Σταύρου Παπαβασιλείου και κλήτευση για εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 422 ΚΠολΔ με την οποία (Κλήτευση) γνωστοποιεί στην αντίδικό της ότι προς απόδειξη, πέραν των άλλων αποδεικτικών της μέσων, των ισχυρισμών των περιεχομένων στην από 18/09/2019 και με αριθμ. καταθ. 414/19-09-2019 αγωγή της εναντίον της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), θα εξετάσει ένορκα μάρτυρες και την καλεί να παραστεί κατά την εξέταση των μαρτύρων 1) Ελένης χήρας Στεφάνου Ζανεττούλη, το γένος Παναγιώτη Τρέχα, συνταξιούχου, κατοίκου Ασκληπιείου - Ρόδου, άνευ οδού και αριθμού και 2) Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου του Βασιλείου, πρώην γεωργού και ήδη συνταξιούχου, κατοίκου Ασκληπιείου - Ρόδου, άνευ οδού και αριθμού, που θα γίνει ενώπιον του/της κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρόδου την 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα ενάρξεως 08.30 π.μ. και 08.45 π.μ., αντίστοιχα, διαφορετικά η εξέταση θα γίνει παρά την απουσία της. Ρόδος, 03-10-2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΣΤΕΦΑΝΙΑ Μ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 3197Δ΄/27-09-2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Μάρτιν Ρίτσαρντ (Martin Richard) Κέρι (Kerry) του Μάικλ (Michael) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την εκ των εναγομένων Παυλόβσκαγια Άλλα του Φιλίππ,πρώην κάτοικου Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 24-09-2019 και με αριθμό κατάθεσης 556/24-09-2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής και συγκεκριμένα κατοικία που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 71,50 τ.μ. και πατάρι 7 τ.μ. και α΄ όροφο επιφανείας 21 τ.μ., μετά της αυλής της επιφανείας 14 τ.μ. που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 85,50 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μαλώνας Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 οικοδομών Μαλώνας, φύλλο 10, μερίδα 806 και φάκελος 970 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστεί ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης ενώ με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων παραιτείται και από τις με αριθμούς κατάθεσης 377/2006 και 205/2017 αγωγές του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που επίσης αφορούν το επίδικο ακίνητο . Ρόδος, 02-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο παρά τω Πρωτοδικείο Πειραιώς Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης τη εγγράφω παραγγελία της Δικηγόρου κ. Μαρίας Γεωργούλη πληρεξούσιας της Φράγκου Κωνσταντίνας του Βασιλείου και της Αθηνας, κατοίκου Κοζάνης, Μυκηνών 1, ΑΦΜ 061571340, δια της υπ' αριθμόν 10555.../2019 εκθέσεώς μου επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πρωτοδικων για τους 1) Κιμπουροπουλο Χρήστο του Γεωργίου και της Μαρινας και 2) Κιμπουροπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου και της Μαρίνας, πρώην κατοίκους Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής ενεργούντων εν προκειμένω εν κοινοπραξία για την ανέγερση πολυκατοικίας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος τούτων. Την από 18-09-2019 κλήση - εξώδικη γνωστοποίηση της άνω πρώτης κατά αυτών. Η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Προς πλήρη απόδειξή της από 17-6-2019 και με αριθμό ΓΑΚ 55220/2019 και ΕΑΚ 1396/2019 αγωγής της εναντίον σας η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πλο.Δικ. (Τακτική διαδικασία) μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 σας γνωρίζει ότι πρόκειται να εξετάσει μάρτυρες την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, όπου καλείσθε να παραστείτε. Η ένορκη βεβαίωση θα ληφθεί ακόμη και αν απουσιάζετε. Ο εξεταζόμενος μάρτυρας είναι ο Σαμοθράκης Θεόδωρος του Θεμιστοκλή και της Ηρούς, κάτοικος Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 68-70, ΑΦΜ 018808212. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενοι ταυτόχρονα να παραστούν στην εξέταση αυτή όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθ. 15555/30-9-2019 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από παραγγελία της Μαγδαληνής Ευ. Σεραφείμ, ως πληρεξουσίας δικηγόρου της Θεονύμφης – Γεωργίας θυγ. Αζέρ Ντούς, κατοίκου Πειραιά, οδός Κανάρη αρ. 58, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, πρώην κάτοικο Καμινίων Πειραιά, οδός Κεφαλληνίας αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18-7-2019 αίτησής της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (αριθμ. καταθ. 6717/3366/2019) κατά του Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ με αίτημα να διοριστεί η Ευανθία Ξενικάκη του Γεωργίου και της Θεονύμφης, ειδικός επίτροπος του ανήλικου θήλεως τέκνου που έτεκε η αιτούσα την 3-5-2019 στη Νίκαια, για να το εκπροσωπήσει στη δίκη για την προσβολής πατρότητάς του, με ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτησή της στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την 23-10-2019 (αρ. πιν. 6 ώρα 9 πμ αιθουσα 218), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.- Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις με αριθ. 8634Β, 8635Β, 8636Β, 8637Β, 8638Β, 8639Β και 8640Β/1-10-2019 εκθέσεις επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TOP LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής οδός Δερβενοχωρίων αρ. 100, εκπροσωπείται νόμιμα και με ΑΦΜ 094531044, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Κ AUTOTRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία έδρευε στη Νίκαια, Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 360 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Λουκά, πρώην κάτοικο Νίκαιας, Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 360 και ήδη αγνώστου διαμονής, τις από 12-9-2019, 12-9-2019, 16-9-2019, 12-9-2019, 12-9-2019 και 12-9-2019 εξώδικες δηλώσεις, με τις οποίες ζητά: καταγγελία της από 1-1-2019 σύμβασης έργου - συνεργασίας καθώς και την από 1-1-2019 σύμβαση μίσθωσης φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, καταγγελία της από 1-11-2018 σύμβαση μισθώσεως φορτηγών Δ.Χ., υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 5327 φορτηγού Δ.Χ., υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 5832 φορτηγού Δ.Χ., καταγγελία της από 1-9-2017 σύμβασης έργου - συνεργασίας, καταγγελία της από 1-9-2017 σύμβασης έργου - συνεργασίας και καταγγελία της από 18-4-2016 σύμβασης έργου - συνεργασίας αντίστοιχα. Αθήνα, 1-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Με την υπ' αριθμ. 9693Δ/27.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης και για λογαριασμό της Καλλιόπης Απτιόγλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Genc Gorgun, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 93-95 και Ιωάννη Φίξ αρ. 22 με ΑΦΜ 173326260 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 595/24-09-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Αθηνών Αν. Τσακνάκη, με την οποία απέβαλε τον Gene Gorgun από το διαμέρισμα στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 93-95 και Ιωάννη Φίξ αρ. 22. Οποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση του καθ' ού παρακαλείται να δηλώσει τα στοιχεία αυτά ενυπογράφως στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Έδρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Ρήγα Φεραίου 2, Τ.Κ. 36100 Τηλ.: 22370-24766, 210-3604143, Fax: 22370-24766, 210-3614338 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας. Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής: 1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ α)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. β)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. 2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 3.Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό η το εσωτερικό, που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 01.09.2017. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από 1-11-2019 μέχρι 31-12-2019 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00'π.μ έως 13.00'μ.μ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται και αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr ). Στο site του ιδρύματος περιέχονται και οι αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας και από τη γραμματεία του ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX), 210-3604143, κινητό: 6977744907, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Καρπενήσι 14 Σεπτεμβρίου 2019 Για το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΑΔΑ: ΩΓΓΦΟΡΡ2-5ΘΗ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 10419 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Αυτοκόλλητων Γραμματοσήμων (CPV: 2410000-7), προϋπολογισθείσας δαπάνης 395.250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αναλυόμενης ως εξής: i. 150.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γα ένα έτος, ii. 18.750,00 € δικαίωμα προσαύξησης του ποσού αυτού κατά 12,5% μέχρι εξαντλήσεώς του και, iii. 150.000,00 € δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το 100% του αρχικού ποσού για τον επόμενο χρόνο. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 12.10.2019 έως 16.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00 από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2°ς όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 210 3353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΑΖΘΟΞΝ2-0ΔΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καρδίτσα 02/10/2019 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 2619 Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 42100,Καρδίτσα Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Σ. Ζιώγας Τηλέφωνο: 24413-50311 FAX: 24410-25489 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: http://kkppthessaly.gr/ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) λεωφορείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης, θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας http://www.kkppthessaly.gr/. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 80258. Ο προμηθευτής για τον κάθε συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα συμμετέχει πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά Σημείωση: Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί-δημοσιευθεί στις 04/10/2019. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
PrintButton

16-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ' αριθμ. 1352/2019 έκθεση της κ. εισηγήτριας της πτωχεύσεως με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (ROLLING STOCK COMPANY GREECE SOCIETE ANONYME), δόθηκε η άδεια να εκποιηθούν τα πάγια κινητά πράγματα που εκτιμήθηκαν ως σκραπ, με τιμή α' προσφοράς 175,00 € ο τόνος. Ολα τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Σύνδικος της πτωχεύσεως, Νικολέτα Θ. Ζορμπαλά, τηλ. 2108229013-6945856037. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΏΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 428E/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την Θεανώ Χριστοφορίδου του Χαραλάμπους πρώην κάτοικο Πειραιώς οδός Πατριάχου Ιωακείμ αρ. 71 -73 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί ότα και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα 15.10.19 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 429E/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Μάριο Σταγάκη του Ιωάννη - Παράσχου πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Φωτεινής αρ. 17 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα15/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 430Ε/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Ευστράτιο Βλαχάκη του Αντωνίου πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου αρ. 104 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζοντα οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1685/2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 1685/2019 έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» με Α.Μ:29181 εκτίθενται σε απευθείας εκποίηση από τη σύνδικο, με συμφωνία, ενώπιον της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως, με μειωμένη τιμή απογραφής (Α΄ ΜΕΙΩΣΗ) κατά ποσοστό 30% τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός εξοπλισμός ολόκληρου του εργοστασίου Ε’ Επισκοπής Νάουσας Ημαθίας, ήτοι διάφορα ανοικτικά-τροφοδοτικά-καθαριστικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, πρέσσες, αμπάρια, κλώστριες, στριπτήριο, ψαλίδι κοπής υφασμάτων, σύστημα ανύψωσης κιβωτίων, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, ανεμιστήρες, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιιεστές, παλετοφόρα, χαρτοκιβώτια συσκευασίας, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, σκραπ, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, κλαρκ, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 295.929,14 ευρώ. Η πώληση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα εργασίμων ημερών από την παρούσα δημοσίευση και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκρίνει η κ. Εισηγήτρια το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ.΄αριθμ. 310/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 (κατάργηση άρθρων 18-30) του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ –ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σ.Υ.Α.Τ.Ε.Θ.)» και ήδη μετά την τροποποίησή του σε «Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας» (ΣΠΩΘΒΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νομίμως και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του. Η πληρεξούσια δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 5943 Γ΄/10-10-2019 και 5941 Γ΄/10-10-2019 εκθέσεις επιδόσεων εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθησαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, αντίστοιχα δια λογαριασμό των εναγομένων: α) Καλλιόπης συζ. Χαραλάμπους ΒΑΡΔΗ, το γένος Ιωάννου και Γεωργίας Γιαννούλη (2η εναγόμενη) και β) Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης (3ος εναγόμενος), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα της από 26/08/2019 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 16/09/2019 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78167/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2443/2019, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 16/09/2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά των ως άνω εναγομένων και κατά του Χαράλαμπου ΒΑΡΔΗ του Γεωργίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Τομπάζη αρ. 14 (1ος εναγόμενος), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 21.908/17.5.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλης Μπολιώτη – Καπερώνη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 18.5.2010 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 116 και με α/α μεταγραφής 377 από τον 1ο εναγόμενο και την 2η εναγόμενη στον 3ο εναγόμενο απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου, προκειμένου από την κατάσχεση και εκπλειστηριασμό αυτών να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των εις αυτήν ιστορούμενων απαιτήσεων της ενάγουσας εις βάρος του 1ου εναγόμενου και της 2ης εναγομένης. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένων να παραστούν όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή τους απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 5942 Γ΄/10-10-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθη στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, δια λογαριασμό του Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης, πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη, αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26/08/2019 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 16/09/2019 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78174/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2444/2019, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 16/09/2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά του ως άνω (1ου εναγόμενου) και κατά της τελούσας σε πτώχευση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Α.Ε.», με έδρα στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας αρ. 112, (ΑΦΜ 099937868) νομίμως εκπροσωπούμενης από την σύνδικο Γεωργία Αθανασάκου του Γεωργίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους 98-100 (2ης εναγόμενης), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 5793/7-7-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Στενιώτη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 8-7-2015 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 126 και με α/α μεταγραφής 251 από τον ως άνω 1ο εναγόμενο στην 2η εναγόμενη απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα εν γένει δικαστικά έξοδα της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή του απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350010 Fax: 2226053540 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 12042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΔΑ:ΩΙΡΙΩΕ7-0Β8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Η Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 39293400-6 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ, 44313100-8 ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 37415000-0 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 100.874,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 14/10/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 13385/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 79980 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ΙΣΤΙΑΙΑ 11 /10/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PrintButton

11-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 325/04.10.2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ» που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και εγκρίθηκε το από 28.06.2019 καταστατικό αυτού, και ειδικότερα τα άρ. 1, 4, 8, 9, 11, 12,15,16,17 και 18, όπου μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε η έδρα στο δήμο Νέας Ιωνίας και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της εκπροσώπησης. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Ο πλήρεξούσιος Δικηγόρος Παπαδοχατζάκης Χρήστος (ΑΜΔΣΑ 32958) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1351 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΤΣΗ, πρώην κάτοικο Πειραιώς (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1351 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1350 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «TRISTAR MANAGEMENT LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1350 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 470/2018 Έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Αναστασίου Φωτάκη του Ευστρατίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 148 του Πτωχευτικού Κώδικα επιτράπηκε η εκποίηση του ακινήτου της άνω πτώχευσης και δη ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του Α2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, αποτελούμενου από σαλόνι - χωλ δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και οφφίς, επιφανείας 85 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 27/1000 εξ αδιαιρέτου μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, επί της οδού πρώην Νάζου, νυν Γράμμου - Βίτσι αρ. 14-16 με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 21.687,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14.458,50 ευρώ, το οποίο καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 155/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση του εις την άνω Έκθεση λεπτομερώς αναφερομένου περιουσιακού ακινήτου στοιχείου κατ' είδος και αξία, θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως αυτής στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών, μετά την τοιχοκόλληση αντιγράφου της εκθέσεως αυτής, όπως ορίζει ο νόμος και τη δημοσίευση περίληψής της στην Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και στο Διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες καθώς και μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από την επίδοση αντιγράφου της Εκθέσεως αυτής με γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης, της τοποθεσίας και της αξίας του προς εκποίηση ακινήτου προς την Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στους Προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δ.Ο.Υ. και τελωνείων καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σύνδικο της πτωχεύσεως στα τηλέφωνα 210-3636212 και 6973-243355. Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΠΑΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ. 57-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103636212, 6973243355 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (8) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 9.567/8-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (δυνάμει της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15 πρώην και νυν αγνώστου έδρας της άνω εταιρείας, ως επίσης και αγνώστου διαμονής του ως άνω εκκαθαριστή ΣΑΒΒΑ ΚΕΦΑΛΟΥ του Παναγιώτη, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 62.416/6-2-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ (αριθμός απογράφου 576/2-4-2019), εκ της οποίας προκύπτει ότι την 10-10-2018 με την υπ αριθμ. 61.414 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου, με επίσπευση της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ:094014298), εκπλειστηριάστηκε η ακίνητη περιουσία της δευτέρας και προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας και από 26-9-2019 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας επιτάσσεται η δευτέρα και προς ην η επίδοση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον άνω εκκαθαριστή της και κάθε τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτής δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση του ακινήτου, το οποίο με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκε στην πρώτη, ήτοι: ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο περιήλθε στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη - Βενιζέλου. Διαφορετικά η απόδοση του ακινήτου θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και 40€, για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. 462/19-2-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της κ. Υποθηκοφύλακος Κρωπίας, εκ του οποίου προκύπτει ότι το με αριθμό 62.416/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, μεταγραφτηκε στις 18-2-2019, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κρωπίας, στον τόμο 854 και με α.α. 235. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 8-10-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.217/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για την Ελένη συζ. Γρηγορίου Μασαλή, το γένος Ανδρέα και Πελαγίας Παπαδάκη, με ΑΦΜ 137497531, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητό της στην πόλη του Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβουν γνώση η οφειλέτρια και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.218/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον Γρηγόριο Μασαλή του Αποστόλου και της Κυριακούλας, με ΑΦΜ 062219090, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αρ. 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκαν δύο (2) ακίνητά του στην περιφέρεια του Δ.Δ. Κυριάννα Δήμου και Νομού Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο οφειλέτης και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 7345 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ A N O I K T Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 211.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διεύθυνση: Δημαρχείο – Πεζοδρόμος Ρήγα Φεραίου 66 , Βελεστίνο Τ.Κ.37500. 2. Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. 3. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια. 4. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (CPV: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής χαράς) του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική μελέτη και Διακήρυξη. 5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. 6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 211.0000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 3.403,23€. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.). 8. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 10. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται . 11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 11. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 29/10/2019 και ώρα 10:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 6/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 14. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, και η επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι ταυτόσημη με αυτή του διαγωνισμού. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία τηλ.2425350228-226). Βελεστίνο 10-10-2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑYPIOY Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 ΤΚ. 19 500 ΛΑYPIO Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αιτήσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», η αρ. πρωτ. 2636/95101/01-10-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: Ω6Α2ΟΡ1Κ-ΝΥΩ) για έκταση εμβαδού δέκα πέντε στρεμμάτων και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (15,74788 στρ.), που βρίσκεται στη θέση «Πασσά Σουνίου» της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ/303/Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι κής νομοθεσίας , εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση (α), (β), (δ) του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση (β),(γ),(δ), (ε) και (ζ) του ίδιου άρθρου του Ν . 998ί79, που μαζί με την εκεί υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επι τροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 01-10-2019 Ο Δασάρχης ΤΥ Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 66Λ546Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 333 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 410/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (4 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος (κωδ. 100608C – ΣΤ΄ εξαμήνου) 2) Κλινική Οδοντική Χειρουργική Ι (κωδ. 100707C - Ζ΄ εξαμήνου) 3) Ορθοδοντική ΙV (κωδ. 101005C – Ι΄ εξαμήνου) 4) Προκλινική Ενδοδοντία Ι (κωδ. 100406C – Δ΄ εξαμήνου) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής 2310 99 9475 Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 6Ξ1Κ46Ψ8ΧΒ-ΤΣ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. 118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/11-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «Δημόσιες Συγκοινωνίες» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2310 995852 Θεσσαλονίκη, 13-9-2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Π. Πρίνος Καθηγητής ΓΑΜΟΣ Ο ΑΡΤΑΝ ΣΑΚΟ (ARTAN SAKO) ΤΟΥ ΝΑΖΙΦ (NAZIF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (MARGARITA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΟ (SAKO) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (ALBANIA) ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 21/06/2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2118 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΚΜΕΠΑ)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός απασχόλησης σύμβασης ατόμων 112 Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Από την 1 ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ υπογραφή της (Παιδικοί Σταθμοί) σύμβασης έως 31/07/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τίτλος σπουδών απασχό- και λησης λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 112 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και γ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως παιδοψυχολόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ. 156 62, Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6531778). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/2019 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 26.11.2019 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ώρα 11:00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της Προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2229, 210 320 2153, 210 320 2185). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 10.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1372 Ημερομηνία: 10.10.2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 5011444. Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία CPV: 79800000-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/10/2019 και ώρα 16:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 19PROC005681208 2019-10-10 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 80573. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολάκη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837. Ηλιούπολη, 10.10.2019 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΝΘ07ΛΕ-ΠΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Κέρκυρα 09.10.2019 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: Οικ.86856/36276 Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Ο διαγωνισμός αφορά 23 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 97 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 4.150.872,00 € και ΦΠΑ : 996.209,28 €). Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Παρασκευή 11/10 /2019 και ώρα 23:00 - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 23.59 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 26/9/2020 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.6.2021 με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) μήνες. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr (σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. - Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων,τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. -Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου. -Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. - Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. - Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 19REQ005605891 ΑΔΑ: Ψ3Σ17ΛΕ-Ξ6Π Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26613.62146 & 26613.62257, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλούσης Δημήτριος,e-mail: tm_promithion. ker@pin. gov. gr. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL622. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την Πέμπτη 03-10-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

09-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 6324Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Κατζουράκη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60135/2019 και ΕΑΚ 793/8-7-2019 κλήσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της από 19-11-2012, με ΓΑΚ 184958/2012 και ΑΚΔ 5880/21-11-2012 αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον του, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16 με αριθμό πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019 Ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Τσακνάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 6325Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΣ ΠΟΛΥΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LAS MULTIEDITIONS», που είχε την έδρα της στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60135/2019 και ΕΑΚ 793/8-7-2019 κλήσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της από 19-11-2012, με ΓΑΚ 184958/2012 και ΑΚΔ 5880/21-11-2012 αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον της, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16 με αριθμό πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019 Ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Τσακνάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 6326Ζ’/8-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία «PRIVILEGE INTERNATIONAL GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που είχε την έδρα της στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60135/2019 και ΕΑΚ 793/8-7-2019 κλήσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της από 19-11-2012, με ΓΑΚ 184958/2012 και ΑΚΔ 5880/21-11-2012 αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον της, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 9 Αίθουσα 16 με αριθμό πινακίου Η5 (ΠΟΛ)/6, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019 Ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Τσακνάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗΣ) ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 1.178β’/04-10-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Ίλιον Αττικής, Διονυσίας Αθ. Λακριντή ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνης Σισσάνη, πληρεξούσιας της Μαίρης-Νανσούμπα (Mary-Nansumba) Σεκαι (Sekayi) του Ιουλίο και της Αντωνία, συζ. Βασ. Οκάλα, επιδόθηκε στο γραφείο του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο-Κινγκς (Kingdom ή Kings) Οκάλα (OKALA) του Ρούμπεν και της Λυδία, πρώην κάτοικο Αθηνών (Μυδείας αρ.9) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 9692/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήματος Ειδικής Διαδικασίας Οικογενειακών Διαφορών, με την οποία δικάζοντας ερήμην του εναγομένου : α) δέχεται την αγωγή διαζυγίου, β) επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου παράβολο ερημοδικίας ποσού 200,00 € και δικαστική δαπάνη για λογαριασμό της ενάγουσας ποσού 400,00 € και γ) απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που τέλεσαν την 06-01-1991 στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη Λιβαδειά Νομού Βοιωτίας. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 07-10-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΣΣΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7261 γ΄/ 04.10.2019 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 02.10.2019 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Κωνσταντίνου Κουρκούλη, πληρεξουσίου της ΒΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου και της Πηνελόπης, κατοίκου Γερακίου Λακωνίας, με ΑΦΜ: 040057902, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Αντ. Μύτη, για τον αγνώστου διαμονής ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 02.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του ποσού των 4.037 ευρώ στον με αριθμό 6125142137436 λογαριασμό του καθ’ού στην Τράπεζα Πειραιώς, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορική της άνω αίτησης, προς ασφάλεια της απαιτήσεώς της, μετά τόκων κι εξόδων. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 01.10.2019 και με αριθμό Ασφ. 120 / 2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής υπάρχει η από 01.10.2019 πράξη της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας κυρίας Γεωργίας Παναγοπούλου, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης - κλήσης την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και η από 2-10-2019 κλήση στον καθ’ού η αίτηση, όπως παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται.- Σπάρτη 8 Οκτωβρίου 2019. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 12/07/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Κ. Γιαννάκου, ως πληρεξούσια του Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα) του Ilir (Ιλίρ), κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5, δια εαυτόν ατομικώς και ως εκπροσωπούντος εν τοις πράγμασι το ανήλικο τέκνο του Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα), επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 3968/25.07.2019 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της από 09/07/2019 ΚΛΗΣΗΣ, του πρώτου, για την Μigena (Μιγκένα) Rustemi (Ρουστέμι) του Νamik (Ναμίκ), συζ. Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα), κατοίκου πρώην Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 61153/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7635/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όπου αρμόδιως ορίζεται. Η ανωτέρω Κλήση απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με χρόνο συζήτησης την 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 66 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ πριν από τη δικάσιμο και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να προσδιοριστεί νέα ημεροχρονολογία συζητήσεως της υπαριθμ. καταθέσεως 305/3879/2019 αίτησης του κατά της καθ'ής ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου και να καταδικασθεί εις την εν γένει δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου. Αθήνα 08.10.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 1.960Γ/2-10-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης Χρήστου Κούτρα, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ TOURS», η οποία εδρεύει στην Ξάνθη [Μιχ. Βόγδου 8] και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997654621, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό του εναγομένου Ρουσίτ Ιακώβου του Μιχαήλ, κατοίκου άλλοτε Βαμβακιάς ν. Σερρών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-1-2019 Αγωγής [διαδικασία μικροδιαφορών] της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, με την οποία ζητά να καταβάλει το ποσό των 3.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρέλευσης της προσθεσμίας καταβολής του τιμήματος, ήτοι από 4-12-2017 και μέχρι εξοφλήσεως, επικουρικά δε από την επίδοση της παρούσης μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, όπου με την από 30-1-2019 πράξη της Ειρηνοδίκου Ξάνθης με την οποία ορίζει δικάσιμο αυτής την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο αυτής 10 ημέρες πριν την δικάσιμο και με την από 7-2-2019 έγγραφη παραγγελία του παραπάνω πληρεξουσίου δικηγόρου να γίνει η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου αυτή ορίζεται, άλλως δικασθήσεται ερήμην. Ξάνθη 2-10-2019 Η λαβούσα Αντεισαγγελέας ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΧΑΤΖΑΚΗ Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 38954/16-07-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Graziella Scaravilli και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Κοκκαρίου της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυpών (Α,Β,Γ,...,Χ,Ψ,Α) εμβαδού 744,40 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διαταξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Κορωνιού», τοπικής κοινότητας Κοκκαρίου, τής δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Δημητρίου Χατζηαντωνίου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Τηλ.: 2241364691 fax.: 2241364697 Πληρ.: Καλικάτζαρος Ιγνάτιος Αρ. Πρωτ: 1801οικ. / 2019 Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Χαράκι της Δ.Κ. Μαλώνας του Δήμου Ρόδου. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις της παρακάτω Πράξης Εφαρμογής: 1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Μαλώνας μετά την κύρωσή της που έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην αλλαγή των ποσοστών συνιδιοκτησίας και των συνιδιοκτητών μετά από λαθεμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο Ρόδου. για τα οικόπεδα με αριθμό κτηματολογικής μερίδας: α. 1200 10/1 οικοδομών Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 14, Φύλλο: 27, Φάκελος: 1326 με συνολικό εμβαδόν 1060,00 τ.μ. β. 3588 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 86, Φάκελος: 4218 εμβαδόν 1480,00 τ.μ. γ. 3601 γαιών Μαλώνας με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 87, Φάκελος: 4219 εμβαδόν 1600,00 τ.μ. Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών 1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241364691) και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν Τετάρτης και αργιών για να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) η μ ε ρ ώ ν από την ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο. Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος 25-9-2019 Παπαοικονόμου Βασίλειος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού
PrintButton

05-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η υπογραφόμενη Βασιλική Μ. Πολίτου Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών,κάτοικος Αθηνών οδός Στρ. Καλλάρη 45, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Δέσποινας Μαλούχου πληρεξούσιας των 1) Πηνελόπης συζ. Βασιλείου Λεβέντη, το γένος Χρήστου και Χαρίκλειας Μεγαλογιάννη, κατοίκου Χολαργού 2) Μαρίας Ζαφειρίδου του Παυσανία και της Αγγελικης συζ. Πέτρου Κατσιμπα κατοίκου Αλίμου 3) Αναστασίας Ζαφειρίδου του Παυσανία και της Αγγελικής κατοίκου Αλίμου 4) Σοφίας Κανδρασακη του Ευαγγέλου και της Παρασκευής, κατοίκου Παλαιάς Φωκαιας Αττικής πήγα και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον Λεωνίδα ΚΩΤΤΑΚΗ του Μιχαήλ, δικηγόρο, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αμερικής 15 και ήδη αγνώστου διαμονής,ακριβές αντίγραφο της από 25-7-2019 αιτήσεώς των κατ' αυτού απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητούν. Να γίνει δεκτή η παρούσα υπό κρίσιν αίτηση τους στο σύνολό της. Να ανακληθεί η με αριθμό 23133/1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας και προς εξασφάλιση της απαιτήσεως του καθ ού η παρούσα υπό κρίσιν αίτησή τους, με σχετική πράξη Προέδρου του Δικαστηρίου ενεγράφη προσημείωση υποθήκης και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. Να διαταχθεί για όσους λόγους αναλύονται στο ιστορικό της παρούσης, η ολοσχερής εξάλειψη της εγγραφείσας σε βάρος του ακινήτου-καταστήματός τους προσημείωσης υποθήκης, η οποία ενεγράφη για το ποσό των 15.000 δραχμών ή με τη σημερινή αντιστοιχία για το ποσό των 44 ευρώ περίπου μετά των τόκων και εξόδων και μέχρι του ποσού των 18.000 δραχμών ή με τη σημερινή αντιστοιχία για το ποσό των 53 ευρώ περίπου και δυνάμει της οποίας επετράπη στον Λεωνίδα Μιχ. Κωττάκη, όπως εγγράψει ο προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου ισογείου καταστήματος που περιήλθε στον θείο τους Αντώνιο Ελευθερίου του Εμμανουήλ, δυνάμει του υπ αρ. 2960/7-6-1958 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμφ/φου Αθηνών Νικολάου Επαμ. Μαούνη, ήτοι επί του ισογείου ορόφου εκ της ημιτελούς και στην πρόσοψη της ευρισκομένης στην Αθήνα και επι της οδού Δαμάρεως, αρ.50, στο Παγκράτι, κειμένης οικοδομής, αποτελουμένης από ένα μεγάλο θάλαμο και από ένα μικρό δωμάτιο, στον οποίο όροφο αντιστοιχούν τα 3/16 εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου, το οποίο έχει συνολική έκταση 229 τ.μ. ή 417 τ.τ. και συνορεύει αρκτικώς με οικία Ι. Κατσουλεράκη, μεσημβρινώς με οδό Δαμάρεως, ανατολικώς με οικίαν Ι. Μάστορη και δυτικώς με οικόπεδο Πηγής Παπαθεοδώρου και η οποία ενεγράφη συγκεκριμένα την 18-4-1966 σε βάρος του άνω ακινήτου-καταστήματός τους επί της οδού Δαμάρεως αρ.50, όπως αυτό αναφέρεται και περιγράφεται στα υπ' αρ. 10389/2000 (Τόμος 4349 και Αυξ. Αριθμός 249) και υπ αρ. 23789/2004 (Ιόμος 4526 και Αυξ. Αριθμός 170) συμβόλαια των Συμφ/φων Αθηνών Αλεξάνδρας Μέργιανου και Χρήστου Στείρου, από τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εγγραφείσα σε τόμο 2347 και υπ' αυξ. Αριθμό 93, καθώς και από την τυχόν υπάρχουσα κτηματολογική μερίδα του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου και η οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα ετράπη σε υποθήκη. Να καταδικασθεί ο καθ ού η παρούσα αίτησή τους στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη, ως και στην αμοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου και να διαταχθούν οι περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες.Την επίδοση αυτή συνέταξα την υπ αρ 11476β/25-9-2019 έκθεση μου επιδόσεως. Με την κάτω από αυτήν πράξη του κ. Γραμματέως του άνω δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 72145/2019 και με αριθμό κατάθεσης 9097/2019 κατατέθηκε την 9-8- 2019 και ορίστηκε δικάσιμος η 6-12-2019 ημέρα Παρασκευή ώρα 9 πμ, Πινάκιο 28, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Δικαστική Επιμελήτρια Βασιλική Πολίτου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία από του Σωκράτη Ασλάνογλου του Αντωνίου, με ΑΦΜ 074613359, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29/08/1972, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στη 4/10/2019, με την υπ’ αριθμόν 4141 έκθεση επίδοσής μου στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ως κατά Νόμο αρμόδιο για την Τερέζα Ντουράι του Κουιτίμ Ντουράι και της Λουίζα Μιρτάι (Tereza Duraj του Kujtim Duraj και της Luiza Myrtaj), πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μουταλάσκη 40-44 (Καλογρέζα) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1 Οκτωβρίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τη δεύτερη, με την οποία ο προσκαλών αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τη δεύτερη το με αριθμό 12538/21-10-2018 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Νέας Ιωνίας, την καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 4-10-2019 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 10Στ'/30.09.2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Αλέξανδρου ΚΟΥΚΙΟΥ, πληρεξούσιου δικηγόρου του Παναγιώτη Ζαγοριανού του Φωτίου επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΜΑΡΙΑ Σίτι του Σουλιστιάντο, πρώην κάτοικο Αθηνών (Πετράλωνα), οδός Θερρικλείδων, αρ. 27 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 1173/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Οικογενειακό, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, με την οποία η δικαστής δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας, στο ποσό των διακοσίων (200) Ευρώ, δέχεται την αγωγή, απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νομίμου γάμου που τελέσθηκε στην Μπαντούνγκ Ινδονησίας στις 05.07.2011, επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσόν των πεντακοσίων (500) ευρώ. Ο Δικαστικός Επιμελητής Του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) Ταχ. Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11 Ταχ. Κώδ.: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλέφωνο: 210-6822217, 6753797 Τηλ/πία: 210- 6753798 Αριθμ. Πρωτ.: 1630 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) Ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/08-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και οκτώ (8) μηνών και την με αριθμό πρωτ. οικ. 25435/5-4-2019 απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) του Υπουργού Εσωτερικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2019-2020, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 1. ΕΝΑ (1) ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ 2. ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΕΝΑ (1) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες, δηλαδή έως και την 15/10/2019 (Υπεύθυνη: κ. Αρετή Αναστασίου). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών- τυπικών προσόντων, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την παραπάνω διεύθυνση της επιχείρησης, ή από την ιστοσελίδα της επιχείρησης: dikefips.weebly.com. Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού, η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού, στην οδό Βεκιαρέλλη 11, Φιλοθέη, σε χρονικό διάστημα έως 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και θα συντάξει πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά. Φιλοθέη, 4/10/2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΥΛΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Αρ. Διακ. 530/4-10-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Δασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 17 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-13.00 θα διενεργήσει στα γραφεία μας στα Τρίκαλα και στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου στο κτίριο Περιφέρειας Τρικάλων Βασ. Τσιτσάνη 31 γραφείο 232 2ος όροφος δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους υπ' αριθμ. 531/4-10-2019 όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για την εκποίηση: - Χιλίων Επτακόσια Εβδομήντα (1770,00) κ.μ.>3,00 μήκους περίπου (μεγάλου μήκους) - Τριακοσίων πενήντα περίπου (350,00) κμ 2,50 μ. μήκους - Εξακοσίων εβδομήντα (670,00) χκμ περίπου θρυμματισμού ελάτης Ολα από υλοτομίες του 2019. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. (Τρίκαλα και στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου στο κτίριο Περιφέρειας Τρικάλων Βασ. Τσιτσάνη 31 γραφείο 232 2ος όροφος) Πληροφορίες και όροι δημοπρασίας στο Δασαρχείο Περτουλίου τηλ. & Fax 24340-91207, 24340-91107, 24310 46232, 24315 51532. Ο Δασάρχης Π.Δ. Περτουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ Δασολόγος με Α' βαθμό ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/03-10-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 07-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση των πέντε (5) αποθηκών του Α' υπογείου χώρου του επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 350 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, επιφάνειας ως κάτωθι: α. Αποθήκη 31,20 τ.μ. β. Αποθήκη 24,90 τ.μ. γ. Αποθήκη 31.52 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). δ. Αποθήκη 36,50 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). ε. Αποθήκη 86,18 τ.μ. (πρώην γυμναστήριο). 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των € 3,50/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑ.Τ. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη από 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος. 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 07-11-2019 και ώρα 09.00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-3675286-7. Σμχος Ο Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Δ/ντής ΜΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/19-09-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200 τ.μ. εντός του Α/Δ Κοζάνης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) ακόμη χρόνια μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00 €/μήνα). Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της μίσθωσης το μίσθωμα θα προσαυξάνει κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να είναι κατώτερη ή μικρότερη του ποσοστού 2,5%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410-515475). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PrintButton

02-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης Αλή Μεχμέτ Κεχαγιά, ο οποίος είναι πληρεξούσιος του Ηλία Σαρρή του Γεωργίου και της Δήμητρας, κατοίκου Ξάνθης, Βελισσαρίου 22, ΑΦΜ 028540087, επέδωσα προς την κα. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Νικολέττα Καραντόλα για λογαριασμό της Ιρένα Κάνεβα του Ηλία, πρώην κατοίκου Ξάνθης (οδός Βελισσαρίου αριθμός 22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 179/2018 Απόφασης (Αρ.έκθ.κατ.αγωγής Μ.Ειδ. 100/11.5.2015, Αρ.έκθ.κατ.κλήσης Μ.Ειδ. 31/10.2.2017) του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Ειδ. Διαδικασία), με βάση το διατακτικό της οποίας: - ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης. - ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00 €). - ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. – ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, τον οποίο τέλεσαν κατά τον πολιτικό τύπο στο Πλόβντιβ Βουλγαρίας στις 27.4.1991. – ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (425,32 €), που ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου –ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την άμεση κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης αυτής στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ξάνθης με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ξάνθη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 31 Οκτωβρίου 2018, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και συνέταξα την υπ’ αριθμ. 3690 Δ΄/27-09-2019 έκθεση επίδοσής μου. Ξάνθη, 01-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ. 8829/26-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ειρήνης Πόγκα πληρεξούσιας των Ιωάννη Δημητρίου του Νικολάου Α.Φ.Μ 014386437, Δήμητρας συζ. Ιωάννη Δημητρίου το γένος Ευάγγελου Δάβαρη Α.Φ.Μ 1003203579, Ευαγγέλου Δημητρίου του Ιωάννη Α.Φ.Μ 13147284 κατοίκων απάντων Κορωπίου Αττικής οδού Φλέμινγκ αρ. 9, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη Συροπούλου για τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο του Νικολάου με Α.Φ.Μ 047538073 πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 22/07/2019 ΚΛΗΣΗΣ των παραπάνω πρώτων κατά του δεύτερου και της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», ενώπιον του ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Περιλαμβάνεται Α.Κ 1750/2019, Γ.Α.Κ: 70640/2019, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την κλήση αυτή ζητούν να γίνει δεκτή, η κλήση & η από 26/7/2017 Αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγομένοι να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρος έκαστος εξ΄αυτών το ποσό των 12.00 ευρώ, για καθέναν από τους α’ και β’ ενάγοντες το ποσό των 100.000€ για τον γ’ εξ αυτών και συνολικά το ποσό των 340.000€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της από 5/3/2018 (ΓΑΚ51869/2008 και ΑΚΔ 2441/2018) αγωγής τους στους αντιδίκους η οποία έλαβε χώρα 12/3/2018 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του β’ εναγομένου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου της α’ εναγόμενης προσωπική κράτηση 6 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί, να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας τους δαπάνη. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TPG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και με δ.τ. «TPG» ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δυνάμει της με αριθ. 858/2019 Έκθεσης του κ. Εισηγητού της πτώχευσης της εταιρίας, με την επωνυμία «TPG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και με δ.τ. «TPG», με ΑΦΜ: 998300005, με έδρα την Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων, στον αρ. 15, κ. Κωνσταντίνου Δεμέστιχα, Προέδρου Πρωτοδικών, μου δόθηκε η άδεια να εκποιήσω με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) και ενώπιον του κ. Εισηγητού, το ανήκον στην κυριότητα της πτωχής εταιρίας ακίνητο και συγκεκριμένα ένα ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, το οποίο ευρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Καλοσκοπής Φωκίδος, του Δήμου Γραβιάς του Νομού Φωκίδος. Ειδικότερα πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 8.381,29 μέτρων τετραγωνικών που βρίσκεται στη θέση «ΓΕΩΡΓΑΝΕΙΚΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλοσκοπής του Καλλικρατικού Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδος, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, προερχόμενο κατά τον τίτλο κτήσης από συνένωση ενός αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 5.173,00 μέτρων τετραγωνικών και ενός αγροτεμαχίου, όμορου του πρώτου, συνολικής έκτασης 3.208,29. Εντός του ως άνω ενιαίου αγροτεμαχίου, υπάρχει ισόγεια οικοδομή με υπόγειο, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλακοσκεπή και πρόσθετη κεραμοσκεπή, χρησιμοποιούμενη ως μικρή ξενοδοχειακή μονάδα. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι 308,68 μέτρα τετραγωνικά, ανά όροφο, και λόγω κλίσης του εδάφους το επίπεδο του υπογείου βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους (ισόγειο), το οποίο περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, καθιστικό με τζάκι, εστιατόριο, καφετέρια, μαγειρείο, δύο τουαλέτες με κλιμακοστάσιο, ενώ στο επίπεδο του ισογείου, όπου λόγω της κλίσης του εδάφους φαίνεται ως (α) πρώτος υπέρ του ισογείου όροφος, υπάρχουν (10) δέκα ενοικιαζόμενα υπνοδωμάτια, ήτοι τρία δίκλινα, πέντε μονόκλινα, και δύο τρίκλινα, με πλήρη εξοπλισμό, εσωτερικό WC – λουτρό , καθώς και διάδρομος με κλιμακοστάσιο. Τα ειδικότερα στοιχεία, που αφορούν την ποιότητα κατασκευής και την κατάσταση του ακινήτου αναφέρονται στην από Μαρτίου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της διορισθείσας Πιστοποιημένης Ορκωτού εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Ο αύλειος χώρος είναι διαμορφωμένος και κατά ένα μέρος είναι στρωμένος με πέτρα, ενώ στη βορειοανατολική πλευρά υπάρχει αίθριος χώρος, χρησιμοποιούμενος ως μπάρμπεκιου, διαστάσεων 50,00 περίπου μ2 με κεραμοσκεπή και πέργκολα. Η αγοραία αξία του προαναφερθέντος ακινήτου, σύμφωνα με τις σχετικές διαπιστώσεις της διορισθείσας Πιστοποιημένης Ορκωτού εκτιμήτριας πραγματογνώμονος πολιτικού μηχανικού Άννας Μιχαηλίδου, που περιέχονται στην από Μαρτίου 2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης ακινήτου, ανέρχεται στην τιμή των τετρακοσίων ενός χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (401.648 €) και έχει καθορισθεί με την με αριθ. 710/2019 Διάταξη του κ. Εισηγητού. Η εκποίηση του ακινήτου θα γίνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ. : 6 - αιθ.: 7), την πρώτη Δευτέρα, και ώρα 11:00, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης του Συνδίκου, στα Γραφεία του κ. Εισηγητή και την κοινοποίηση της στους ενυπόθηκους ή προσημειούχους πιστωτές και πέντε ημερών από την δημοσίευση αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, όπως σχετικά προβλέπουν οι διατάξεις των αρ. 3, 4 και 5 του αρ. 148 του ΠτΚ ως ισχύει και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων, ενώπιον του εισηγητή με την παρουσία του Συνδίκου. Στον πλειστηριασμό δικαιούται να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως δηλώσει αν συμμετέχει για τον εαυτό του ατομικά ή αν ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το παραπάνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ενώπιον του Εισηγητού, το οποίο συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν το ακίνητο, και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ενώπιον του Συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός δύο μηνών, απο την κατακύρωση. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τον Εισηγητή. Το ακίνητο κατακυρώνεται σε εκείνον, που προσέφερε τη μεγαλύτερη τιμή, εφόσον ο εισηγητής κρίνει την τιμή της προσφοράς του, συμφέρουσα, οπότε συντάσσεται χωρίς βραδύτητα από τον Εισηγητή έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, το τίμημα που επιτεύχθηκε, η δοθείσα εγγυοδοσία ως προκαταβολή του τιμήματος και ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος και σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα εν γένει έξοδα, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου, φόροι μεταβίβασης, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Ο Σύνδικος ουδεμίας μορφής προσωπική ή ατομική ευθύνη έχει για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων ή των τίτλων. Αθήνα, 11.09.2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M τηλ. 210 7718612 - κιν. 6944881274 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1273/2019 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1180/2019 διάταξης της ιδίας, δόθηκε η άδεια για εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, των αναφερομένων σε αυτή ακινήτων ήτοι: Α) ενός βιομηχανικού ακινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω πτωχής εταιρείας, το οποίο ευρίσκεται στη θέση «Μπαχτσέδες» της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Λουτροχωρίου Πέλλας, περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Σκύδρας μετά των επ’ αυτού κτισμάτων – εργοστασίου (βιομηχανοστασίου) συνολικού εμβαδού 7.698 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 380651405111 επί γηπέδου εκτάσεως 27.820 τ.μ με ελάχιστο τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ( 1.745.000 ) ευρώ και Β) του εν συνεχεία αυτού ομόρου αγροτεμαχίου επιφανείας 42.494 τ.μ με αριθμό ΚΑΕΚ 380651405096 που βρίσκεται στη Θέση «Μπαχτσέδες της κτηματικής ενότητας Λουτροχωρίου Πέλλας με ελάχιστο τίμημα το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) ευρώ. Το καθορισμένο τίμημα το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς, θα καταβληθεί άμεσα με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης των ακινήτων ενώπιον συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να είναι ενσφράγιστη και θα πρέπει να κατατεθεί στην εισηγήτρια της πτώχευσης με την παρουσία της συνδίκου. Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κα Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με ΓΑΚ: 3189/04-09-2019 και με ΕΑΚ: 63/2019 (πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 04/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997072577 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Πολυξένης ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Αγίου Παντελεήμονος αριθμ. 42α και ήδη αγνώστου διαμονής και συνακόλουθα στρέφεται και κατά της κ. Κυριακής ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Χώρας Νάξου και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Αγωγή του, 2) να υποχρεωθούν: α) η μεν πρώτη των εναγομένων για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παραπάνω Αγωγής αιτία, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.001,93 ευρώ, β) η δε δεύτερη των εναγομένων, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.701,92 ευρώ και τούτο νομιμοτόκως από την είσπραξη εκάστου μηνιαίου ποσού συντάξεως, άλλως από 08/10/2014, ήτοι από την επομένη της οχλήσεώς των υπό του φορέα μας προς εφάπαξ επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθεισών συντάξεων, άλλως από της κοινοποιήσεως της παραπάνω Αγωγής, μέχρις πλήρους εξοφλήσεως, 3) Να υποχρεωθεί εκάστη των εναγομένων να μας καταβάλει το ποσόν των 956,00 ευρώ ως εύλογη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, την οποία έχει υποστεί, 4) να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί κατά τις παραπάνω καταψηφιστικές διατάξεις της και 5) να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Κάτω δε αυτής υπάρχει α) η με ΓΑΚ 3189/04-09-2019 και με ΕΑΚ 63/2019 έκθεση κατάθεσης του παραπάνω δικογράφου της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ιλίου, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Αγωγής στην Γραμματεία του παραπάνω Δικαστηρίου από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Διακάκη, β) η από 04/09/2019 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Ιλίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ιλίου, Έκθεμα: Μικροδιαφορές, Αριθμός 1, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 1 και με τον όρο να κοινοποιηθεί αυτή δέκα (10) ημέρες προ της δικασίμου και γ) η από 05/09/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Νικολάου Κ. Διακάκη, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η εναγόμενη κ. Πολυξένη ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης όταν και όπου ως ανωτέρω ορίζεται. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Πολυξένη ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Αγίου Παντελεήμονος αριθμ. 42α και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5831Β΄/18-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 18/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας