PrintButton

25-04-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/14.04.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 07.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο) χρόνο της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα Ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτούς. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής
PrintButton

24-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 6Ψ47469ΗΚΖ-ΙΜ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 395/301/10.4.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1679/10.4.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Α’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομία» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
PrintButton

17-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΨΚΩ6ΟΡΡ2-ΟΜΧ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 13119 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια κατόπιν παραγγελίας 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων, προϋπολογισμού 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 396.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προμήθειας επιπλέον 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων με τους ίδιους όρους και τιμές. Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 640.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 793.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09.04.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/073-175256. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, αρμόδιος υπάλληλος κα Κωτίδου Μελπομένη τηλ.: 2103353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

15-04-2020

on .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΩΗΥΒΩΕΝ-ΘΨΔ 20PROC006554430 2020-04-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Τ.Α Κ.Α.Α.: 02.30.7312.01 CPV: 42131230-7 Αρ. Πρωτ.: 6374/10.04.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ»» Προϋπολογισμού 27.855,05 € + 6.685,21 (ΦΠΑ 24%)= 34.540,26€ 1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {421312 30-7}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 241350 7242, fax: 24109 218 68. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 30η του μηνός Απριλίου 20 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00... Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 6η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 4. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατονογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε . του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. η στα Νομαρχιακά Μητρώα του νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στους καταλόγους των Νομαρχιακών Μητρώων του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νομούς της, όπου ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύτερος νομός για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ . Προερχόμενες από ως ανώτερω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 557,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/ 2016). 8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 9. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/2016 – άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ
PrintButton

11-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Φ.100115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, αίτησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.ΑΑΠΘ.341/31.10.2012 κατά: -------------------------------------------- Α. ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ: 1) Της ΕΤΒΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 75 (ΚΠ 056), 2) Της Γεωργούλας Κων/νας του Χαραλάμπους, κατοίκου Μαγνησίας, Κρόνου 10 (ΚΠ 060,ΚΠ 062), 3) Της Τακτικού Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 001, ΚΠ 005, ΚΠ 024), 4) Της Τακτικού Νικολέτας του Νικολάου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 001, ΚΠ 005, ΚΠ 024), 5) Του Βέλιτσου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Βόλου, 28ης Οκτωβρίου 126 (ΚΠ 003), 6) Του Βέλιτσου Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Βόλου 28ης Οκτωβρίου 126 (ΚΠ 003), 7) Της Τσέλιου Βιολέτας του Στυλιανού, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 004), 8) Της Σπανομήτρου Αναστασίας χα Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαγνησίας, Φολεγάνδρου 3 (ΚΠ 006, ΚΠ 009, ΚΠ 025, ΚΠ 027), 9) Της Μπακράτσα Σπυριδούλας του Σταμούλη, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 007), 10) Της Μπρουσοβάνας Ζηνοβίας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 11) Της Μπρουσοβάνας Δήμητρας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 12) Του Μπρουσοβάνα Γεωργίου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 13) Της Μπρουσοβάνας Συραγώς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας,Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 14) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 07Α), 15) Του Μπρουσοβάνα Χαραλάμπου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 09Α), 16) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Γεωργίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 09Β), 17) Του Θεόδωρου Σταμάτη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Πλατεία Καραγιάννη Λ.7 (ΚΠ 011, ΚΠ 013, ΚΠ 015Β), 18) Της Πολυχρονίδου Ελένης, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 012), 19) Της Αντωνίου Ιωάννας, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 012), 20) Του Παυλακούδη Απόστολου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α,015), 21) Του Παυλακούδη Νεκτάριου του Αποστόλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α), 22) Της Μανθογιαννάκη Αικατερίνης του Αποστόλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α), 23) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Δημητρίου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α), 24) Της Κουφογεώργου Ελένης του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β. (ΚΠ 015Α), 25) Της Μπρουσοβάνας Σταυρούλας του Κων/νου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α), 26) Του Μπρουσοβάνα Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α) 27) Της Μπρουσοβάνας Ελένης του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 017), 28) Του Μπρουσοβάνα Ιωάννη του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 019, 019Α), 29) Του Χατζηγεωργίου Αθανάσιου του Αντωνίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 020), 30) Του Σύλλα Νικολάου του Παύλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βλαχερνών (ΚΠ 022, ΚΠ 023), 31) Του Τζίμικα Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Χατζηαργύρη 135 (ΚΠ 026), 32) Του Μπρουσοβάνα Κωνσταντίνου του Αλέκου, κατοίκου Μαγνησίας, Ισιδώρου 78 (ΚΠ 031), 33) Του Μπρουσοβάνα Εμμανούηλ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαγνησίας, Ισιδώρου 78 (ΚΠ 031), 34) Του Μπρουσοβάνα Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Βόλου, Μ.Λοίζου 7 (ΚΠ 032), 35) Του Μπακράτσα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, οδός Κομνηνών 5 (ΚΠ 033), 36) Του Χατζηγεωργίου Δημητρίου του Τιμολέοντος, κατοίκου Βόλου, Φερών 17 (ΚΠ 034), 37) Της ανώνυμης εταιρίας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ε.Α.Ε που εδρεύει στη Βοιωτία, Φίλωνος 55 (ΚΠ 039), 38) Του Μπουτινά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Μαγνησίας, Εθν.Αγώνων 53 (ΚΠ 040), 39) Του Καρκατσέλη Φώτιου του Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Γκύζη 1 (ΚΠ 041), 40) Του Κάλλη Χαραλάμπους του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042, 043), 41) Του Κάλλη Ιωάννη του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042), 42) Της Κάλλη Αικατερίνης του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042), 43) Του Μπουρόπουλου Βασιλείου του Σάββα, κατοίκου Μαγνησίας, Καρτάλη Γ.8 (ΚΠ 046), 44) Του Τσακίρη Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 047), 45) Του Τασσίου Φωτίου –Αλέκου του Σωτήρη, κατοίκου Βόλου, Κουμουνδούρου 53 (ΚΠ 047Β), 46) Του Ζαφειρόπουλου Ταξιάρχη του Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Κουμουνδούρου 53 (ΚΠ 047Β), 47) Του Ζαχαρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, Δωδώνης 5 (ΚΠ 048), 48) Του Πέτρου Πέτρου του Σπύρου, κατοίκου Βόλου, Δεληγιώργη 4 (ΚΠ 049), 49) Της Ζαφειροπούλου Βασιλικής συζ.Σπυρίδωνα, κατοίκου Βόλου, Παρίδη Μιχ.12 (ΚΠ 050), 50) Του Ζαφειρόπουλου Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Αντωνοπούλου 190 (ΚΠ 052), Β. ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ: 51) Της «ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» εδρεύουσα στην Αθήνα Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 75, (ΚΠ 57, ΚΠ 56) 52) Του Κωνσταντίνου-Ιωάννη Γεωργούλα του Χαραλάμπου, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ.6 (ΚΠ 060, ΚΠ 062) 53) Του Χαράλαμπου Γεωργούλα του Κωνσταντίνου-Ιωάννη, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ.6 (ΚΠ 060, ΚΠ 062), 54) Του Νεκτάριου Παυλακούδη του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κατοίκου Βόλου, οδός Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 14, ΚΠ 14Α, ΚΠ 15), 55) Της Αικατερίνης χήρας Απόστολου Παυλακούδη, το γένος Ανδρέα Μανθογιάννη, κατοίκου Βόλου, οδός Βενιζέλου 47Α (κ.α.ιδ. 14, κ.α.ιδ. 14Α, κ.α.ιδ. 15), 56) Του Νικολάου Σύλλα του Παύλου, κατοίκου Βόλου, οδός Βλαχερνών (κ.α.ιδ. 22,κ.α.ιδ.23), 57) Του Προμηθευτικού, Παραγωγικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θερμοϋδραυλικών Μαγνησίας (Συν.Π.Ε.), εδρεύοντος στο Βόλο, οδός Κουντουριώτου 111 (α.α. 44 και ΚΠ 039), 58) Του Βασιλείου Λυκομήτρου του Χρήστου, κατοίκου Βόλου, οδός Αραχώβης 11 (ΚΠ 042, ΚΠ 043), 59) Της Σπυριδούλας Μπακρατσά του Σταμούλη, κατοίκου Λαρίσης (ΚΠ 007), 60) Του Γεωργίου Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων, (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 61) Της Ζηνοβίας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων (ΚΠ 008, ΚΠ 010) 62) Της Συραγούς Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 63) Της Δήμητρας συζύγου Ανδρέα Χατζηγεωργίου, το γένος Σπυρίδωνος και Ευσταθίας Μπρουσοβάνα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 64) Του Χαραλάμπους Μπρουσοβάνα του Δημητρίου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Ιασονίδου και Μικράς Ασίας (ΚΠ 09Α), 65) Της Σταυρούλας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος και της Ελένης, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σπύρου Μήλιου αριθ. 10 Ηρακλείου Αττικής (ΚΠ 015Α, ΚΠ 015Β) 66) Της Δήμητρας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος και της Ελένης, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σπύρου Μήλιου αριθ. 10 (ΚΠ 015Α, 015Β), 67) Της Βασιλικής χήρας Ιωάννη Καρλιγκιώτη, το γένος Βησσαρίωνος και Αικατερίνης Μούχου, κατοίκου Βόλου, οδός Γράμμου Βίτσι αριθ. 34 (ΚΠ 019, ΚΠ 019Α), 68) Του Αποστόλου Καρλιγκιώτη του Ιωάννη και της Βασιλικής, οδός Γράμμου Βίτσι αριθ. 34 (ΚΠ 019, ΚΠ 019Α), 69) Του Εμμανουήλ Μπρουσοβάνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Μωραϊτίνη αρ. 9 (ΚΠ 031), 70) Της Ελένης συζύγου Αθανασίου Μακρή, το γένος Κωνσταντίνου και Ευφροσύνης Μπακρατσά, κατοίκου Ν.Ιωνίας Βόλου, οδός Αγ. Φωτεινής αριθ. 30 (ΚΠ 033), 71) Του Χαραλάμπους Τάσσιου του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Ζαγοράς Μαγνησίας (ΚΠ 047Β), 72) Του Χαραλάμπους Τάσσιου του Αντωνίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 8 (ΚΠ 047Β), 73) Του Ιωάννη Ζαχαρόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, οδός Κουμουνδούρου αριθ. 53 (ΚΠ 048), 74) Του Σπυρίδωνα Πέτρου του Πέτρου, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ. 33 (ΚΠ 049), 75) Του Κωνσταντίνας Πέτρου του Σταμούλη, χήρα Νικολάου Χαυδατούρη, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ. Ασίας αριθ. 37 (ΚΠ 049), 76) Της Ασπασίας Πέτρου του Σταμούλη, συζύγου Ευαγγέλου Στάθη, κατοίκου Αθηνών (ΚΠ 049), 77) Της Όλγας Πέτρου του Σταμούλη, συζύγου Σπυρίδωνα Σαραγγανίδα, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ. 27 (ΚΠ 049), 78) Της Ελισσάβετ χήρας Σταμούλη Πέτρου, το γένος Ιωάννη Χατζηγεωργίου, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ 27 (ΚΠ 049), 79) Του Πέτρου Πέτρου του Σταμούλη, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 303 (ΚΠ 049), 80) Της Βιολετας Τσέλιου του Χρήστου και της Καλλιάνθης, συζ. Β. Χαλβατζάκου, κατοίκου Μελισσατίκων Βόλου (ΚΠ 004) και 81) Του Νικολάου Μπρουσοβάνα του Δημητρίου, κατοίκου Λάρισας, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ.17 (ΚΠ 032). ------------------------------ Με την με αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/ 17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.ΑΑΠΘ.341/31.10.2012, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Βόλου από Α.Κ Λάρισας έως Γορίτσας, Υποέργο Β’ Υπόλοιπα Έργα στις θέσεις α) χ.θ 8+500-10+500, β) παράπλευρης οδού α5.2 σύνδεσης με Α/Κ ΒΙ.ΠΕ και γ) παράπλευρης οδού ASR3 περί την χ.θ. 15+600, έκταση συνολικού εμβαδού 17.596,56 τ. μ. που βρίσκονται στην περιοχή Αγριάς του Δήμου Βόλου, του Ν.Μαγνησίας. Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1500 στα ακριβή αντίγραφα από Φεβρουάριο 2010 κτηματολογικά διάγραμματα και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες της «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ», τα οποία έχει συντάξει Π.Τονιόλος και έχει θεωρήσει ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ12 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ι.Σαραντινός στις 7.7.2010. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2006ΣΕΟ7100001 (ΣΑΕ 071) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.653/77 όπως ισχύουν. Η απαλλοτριωτική απόφαση μεταγράφηκε νομίμως στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 573 και αριθμό 283, εκδόθηκε δε βεβαίωση- πιστοποιητικό περί αδυναμίας εκδόσεως πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων για τον αναγραφόμενο στον κτηματολογικό πίνακα. Στην υπό απαλλοτρίωση έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι καθ’ ων η αίτηση σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κτηματολογικούς πίνακες και τα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα. Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.3.2020 και με αρ. εκθ. καταθ. 252/13-3-2020 αίτηση του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ζήτησε: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή. Να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως εξής: Α) Ακίνητα στη θέση παράπλευρων οδών στην περιοχή από χ.θ.8+500-10+500 ΑΚΠ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α ,8, 9, 9Α, 9Β, 10, 11, 11Α, 12, 12Α, 13, 14, 14Α, 15, 15Α, 15Β, 16 17, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31,32, 42, 43, 46, 47, 47Α, 47Β, 48, 49, 50, 51,52 προς 9,75 ευρώ/ τ.μ. ΑΒΚ 41 προς 50,70 ευρώ/ τ.μ. ΑΒΚ 33, 34, 39, και 40 προς 8,45 ευρώ/ τ.μ. και για τα Β) Ακίνητα παράπλευρης οδού α5.2 σύνδεσης με Α.Κ. ΒΙ.ΠΕ. ΑΚΠ: 056, 057 προς 5,46 ευρώ/τ.μ. ΑΚΠ: 060, 062 προς 9,75 ευρώ/τ.μ.. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως να καθοριστεί η δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 130 παρ.1 και 2 του Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α" 82/10.04.2012). Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε η 8-5-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με αριθμό πινακίου 28, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της αίτησης μαζί με τη σχετική πράξη προσδιορισμού της ανωτέρω δικασίμου τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Εφετείου Λάρισας, καθώς και του οικείου Δήμου και των οικείων Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι στο κατάστημα του Δήμου Βόλου, της Τοπικής Κοινότητας Αγριάς (της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς) και της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας (της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς), δηλαδή στην κτηματική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 20 παρ. 3 εδ. δ΄ και άρθρο 19 παρ.4 του ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων). Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Λάρισα, 10 Μαρτίου 2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στυλιανός-Μάρκελλος Λινός Δ. Δικαστικός Πληρεξούσιος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2410 254185, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Σ.Κ.) ΜΑΝΩΛΑΚΗ 13-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15389) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Πετοσφαίρισης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15390) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλουμένων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15391) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εργομετρία - Ποδόσφαιρο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15393) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15392) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 376/07-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 07-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουνίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 10/04/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Χαλκίδα 09/04/2020 Αριθμός Πρωτ.:1991 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020 Ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. ανακοινώνει τη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., Ταχυδρομική διεύθυνση : ΛΙΑΣΚΑ 3 & ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, Χαλκίδα, ΤΚ 34131,ΤΗΛ. 22210 22275, FAX : 22210 22161-Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Είδος της Αναθέτουσας Αρχής και κύρια δραστηριότητα: Ο.Λ.Ν.Ε Α.Ε / Ν.Π.Ι.Δ. Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Ι.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79993100-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €140.000,00 & ΦΠΑ : 33.600,00 Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με τους Όρους Διακήρυξης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής για ποσό ίσο με 2.800,00€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/04/2020 και ώρα 15.00μμ Χαλκίδα, 09/04/2020 Για τον ΟΛΝΕ ΑΕ. Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Παπανδρέου Ανδρέας
PrintButton

08-04-2020

on .

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Κατασκευή ΣΟΑ 13 Διαμερισμάτων στο Στρδο Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 1.739.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 775.472,80 β. Κατηγορία Η/Μ :€ 227.897,23 γ. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 180.606,61 δ. Απρόβλεπτα :€ 177.596,50 ε. Αναθεώρηση :€ 40.846,30 στ. ΦΠΑ 24%:€ 336.580,67 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30 Απρ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30 Απρ 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 28.048,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΘΑ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 01 Απρ 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Αντώνιος Βακλατζής Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

22-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 6Ψ47469ΗΚΖ-ΙΜ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 395/301/10.4.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1679/10.4.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Α’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομία» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΥΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο Ιερός Ναός Αγ. Στυλιανού Γκύζη 1.- Προτίθεται να προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τον τίτλο ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» ή «Τουρκοβούνια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του ομώνυμου Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, Δήμου Αθηναίων, Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφερείας Αττικής και στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Λοκρίδος, Βαρβάκη, Μεγαλουπόλεως, Μεθάνων, Νικηφόρου Λύτρα και ειδικότερα στη γωνία της προέκτασης της οδού Νικηφόρου Λύτρα αριθμός 83 με την οδό Λοκρίδος αριθμός 26 και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ενενήντα (90,00 τ.μ.). 2.- Ο διαγωνισμός αυτός θα λάβει χώρα την Τρίτη 5/5/2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη (οδός Παπαστράτου 12 και Αγίου Στυλιανού) παρουσία πενταμελούς επιτροπής διαγωνισμού, που θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Πρωτ. π. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, καθώς και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ο διαγωνισμός αυτός θα είναι δημόσιος, ανοικτός, πλειοδοτικός και επαναληπτικός (λόγω ακαρπίας του προηγούμενου διαγωνισμού). 3.- Τιμή εκκίνησης προσφορών ορίζεται το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. 4.- Καλούνται άπαντες οι ενδιαφερόμενοι, όπως απευθυνθούν προς τον διενεργούντα τον Διαγωνισμό Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Γκύζη, προκειμένου να ζητήσουν και να λάβουν το κείμενο της πλήρους διακήρυξης του διαγωνισμού με τους όρους αυτής. Προς τούτο μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Απαραιτήτως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στο e-mail τους να γράφουν στο θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ». Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τεκμαίρεται υπέρ του Ιερού Ναού ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν λάβει γνώση της πλήρους διακήρυξης και των όρων αυτής. Αθήνα, 16/4/2020 Πρωτ. π. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη ΓΕΣΠΟΒ (Υπό εκκαθάριση) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΥΤEΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ «ΓΕΣΠΟΒ» Δυνάμει του με αριθμό 3/31-12-2014 πρακτικού επαναληπτικής γενικής συνέλευσης της δευτεροβάθμιας γεωργικής ένωσης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ «ΓΕΣΠΟΒ», με έδρα το Μαυροβούνι Δήμου Σκύδρας, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, σελίδα 1, με ΑΜ 1/13-05-2015, κατόπιν ορθής επανάληψης, αυτή λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4015/2011, ενώ ορίστηκα σαν εκκαθαριστής, ο υπογράφων την παρούσα, Αλέξιος Πεντερίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος-λογιστής. Μετά ταύτα, ΚΑΛΩ τους δανειστές της υπό εκκαθάριση γεωργικής ένωσης, να αναγγείλουν σε εμένα τον εκκαθαριστή, όλες τις απαιτήσεις τους, καταθέτοντας παράλληλα τα σχετικά παραστατικά, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες, και τις ώρες 09.00 έως 13.00, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 2, στην Σκύδρα Ν.Πέλλας. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 2381082588 και 6972442379. Σκύδρα, 16 Απριλίου 2020 Ο εκκαθαριστής Αλέξιος Πεντερίδης ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ» Δυνάμει του με αριθμό 2/20-07-2013 πρακτικού γενικής συνέλευσης του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ», με έδρα την Καλή του Δήμου Σκύδρας, το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο μητρώου των συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σκύδρας, σελίδα 37, με ΑΜ 72/02-08-2013, αυτός λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4015/2011, ενώ είχαν ορισθεί σαν εκκαθαριστές , ο Ιγνάτιος Κετσιτζίδης του Ανδρέα και ο Δανιήλ Πετρίδης του Νικολάου. Με την υπ’ αριθμό 100/2019, απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκύδρας αντικαταστάθηκαν οι ανωτέρω εκκαθαριστές και διορίσθηκαν στην θέση αυτών ως εκκαθαριστές ο Αλέξιος Πεντερίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος – λογιστής και ο Αθανάσιος Πατετσίνης του Ευαγγέλου, δικηγόρος. Μετά ταύτα, ΚΑΛΟΥΜΕ τους δανειστές του υπό εκκαθάριση αγροτικού συνεταιρισμού, να αναγγείλουν σε εμάς, τους εκκαθαριστές, όλες τις απαιτήσεις τους, καταθέτοντας παράλληλα τα σχετικά παραστατικά, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες, και τις ώρες 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ, στο γραφείο του εκκαθαριστή Πεντερίδη Αλέξιου, που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 2, στην Σκύδρα Ν.Πέλλας. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 2381082588 και 6972442379. Σκύδρα, 16 Απριλίου 2020 Οι εκκαθαριστές Αλέξιος Πεντερίδης Αθανάσιος Πατετσινης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 393/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 393/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής (Α΄ ΜΕΙΩΣΗ) α) κατά ποσοστό 31,70%, τα κινητά πράγματα του Α’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ β) κατά ποσοστό 26,13%, τα κινητά πράγματα του Γ’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ και γ) κατά ποσοστό 12,91%, τα κινητά πράγματα του Δ’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου – κλωστηρίου -- πλεκτηρίου ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ που βρίσκεται στη Στενήμαχο Ημαθίας ήτοι γραμμές παραγωγής κλωστηρίων, όπως διάφορα ανοικτικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, σύρτες, κλώστριες, προγνέστριες, κωνοποιητικές μηχανές, βατομηχανές , κτενίστριες, στριπτήρια, ανιχνευτές ξένων υλών,κινητοί πνευματικοί καθαριστές, πρέσες, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, κλάρκ, εξοπλισμός γραφείων κλπ, καθώς και πλήρες πλεκτήριο με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς για τα κινητά πράγματα του Α΄ εργοστασίου 534.990 ευρώ, για τα κινητά πράγματα του Γ΄ εργοστασίου 2.538.338 ευρώ και για τα κινητά πράγματα του Δ΄ εργοστασίου 768.175 ευρώ. Aθήνα 13-04-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθ. 15576/25-2-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από παραγγελία της Μαγδαληνής Ευ. Σεραφείμ, ως πληρεξουσίας δικηγόρου της Θεονύμφης – Γεωργίας θυγ. Αζερ Ντους, κατοίκου Πειραιά, οδός Κανάρη αρ. 58, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, πρώην κάτοικο Καμινίων Πειραιά, οδός Κεφαλληνίας αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-1-2020 αγωγής της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (αριθμ. καταθ. 1084/605/2020 κατά των: 1) Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ και 2) Ευανθίας Ξενικάκη του Γεωργίου και της Θεονύμφης, ως ειδικής επιτρόπου του ανηλίκου θήλεως τέκνου, που γεννήθηκε από την Θεονύμφη – Γεωργία Ντους την 3-5-2019 στη Νίκαια που διορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 152/2020 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ/κείου Πειραιά, με ορισθείσα δικάσιμο την 15-5-2020 (αριθ. πινακ.7, ώρα 9, αίθουσα 218), με αίτημα να αναγνωριστεί ότι το ανηλικο θήλυ τέκνο που έτεκε η ενάγουσα την 3-5-2019 στη Νίκαια Αττικής και γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της με Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, δεν έχει πατέρα αυτόν και δεν ισχύει γι' αυτό το τεκμήριο του τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 11 Μαρτίου 2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο : 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 7383 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των άρθρων 126 και 154 του ν 4412/2016.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 15.7331.052) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45212212-5 «Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο» Το υπό δημοπράτηση έργο έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός χώρου άθλησης και αναψυχής στο Ο.Τ 260 έχει ως σκοπό ο οποίος θα εξυπηρετεί τις σχετικές δραστηριότητες των δημοτών του Ασπροπύργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν εκσκαφές διαμορφώσεις, τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων περιμετρικά των κολυμβητικών δεξαμενών, κατασκευή περιβάλλοντος χώρου, ολοκλήρωση μεταλλικού κτιρίου μηχανοστασίου, τοποθέτηση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων στην τελική τους θέση, ολοκλήρωση περίφραξης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, σκυροδετήσεις, χρωματισμοί, δάπεδα, συνδέσεις με δίκτυα Ο.Κ.Ω, φυτεύσεις, διάφορες μικροεργασίες. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στη παράγραφο3α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008. Υποβολή Προσφορών Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.548.39 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006593635 2020-04-21). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Ασπρόπυργος 21/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΥ4ΗΩΕΒ-6Β1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27741/21-04-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 31.000,00€ (τριάντα μία χιλιάδες ευρώ), για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π43/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΡΘΩΛΨ-ΧΡΛ 20PROC006592005 2020-04-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύθηρα 21-4-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020 Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού 73.981,50€ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Κυθήρων Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Διεύθυνση : Χώρα Κυθήρων Ταχ.Κωδ. : 80100 Τηλ. : 27360.31755 Telefax : 27360.31919 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.Kythira.gr Κωδικός NUTS : EL307 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Πλήρης Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μόν ο στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006591606) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων: http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm . 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.662,50€ (πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 537,50 m3 σκυροδέματος C16/20 με παράδοση σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί αρμοδίως ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιδίους πόρους Δήμου Κυθήρων ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Κυθήρων ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. : 53/2020 ΑΔΑ ΑΠΟΦ. Ο.Ε.: 96Ν7ΩΛΨ-ΝΑΒ Πληροφορίες Άννα Μπουρνά Κ.Α.Ε. 02.30.7135.0010 CPV 44114100-3: Έτοιμο σκυρόδεμα 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τρεις (3) μήνες . 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που νομίμως δραστηριοποιούνται στην παρασκευή εμπορία και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος C16/20 ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα προμηθευτούν αποδεδειγμένα σκυρόδεμα C16/20 από επιχειρήσεις – μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με νόμιμη άδεια λειτουργίας. 7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο Δήμαρχος Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
PrintButton

16-04-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/14.04.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 07.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο) χρόνο της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα Ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτούς. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής
PrintButton

14-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ AΤΤΙΚHΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Διονυσίου 5 Τ.Κ. 185 45 Τηλέφωνο: 210 4179085 FAX: 210 4126447 Πειραιάς, 16-07-2019 Αρ. Πρωτ: 64086/2489 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 64086/2489/ 16-07-2019 πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Πειραιά, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 74827/2780/30-08-2018 αίτησης του κ. Πέτρου Πρωτόπαπα για εξέταση έκτασης με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,.....24,25,26,1 συνολικού εμβ. 1.009,88 τ.μ η οποία εμφανίζεται στο από Ιανουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:100 του Πολιτικού Μηχανικού κ. Δημητρίου Σκλάβου με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α 87 και στο απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 υπ. αρ. 8317/5 που συντάχτηκε από τον ανωτέρω Μηχανικό και βρίσκεται στη θέση «Βουνό- Καραβά» νήσου Κυθήρων Ν. Αττικής. Η προς εξέταση έκταση χαρακτηρίζεται ως: Μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 περίπτωση α του αρθ. 3 του Ν.998/79. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 1, 2 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4351/2015 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) εξήντα ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473/Β/23-12-2014). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4179085 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δασάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

10-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1323 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ 161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη δημάρχου, για την παροχή υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν Ειδικό Συνεργάτη κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη σύνταξη μελετών κτιριακών έργων, την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και διεκπεραίωση αδειών-αδειοδοτήσεων αυτών, τον προγραμματισμό μελετών, την ωρίμανση έργων, καθώς και την ένταξη αυτών στα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 08:30-14:30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο Αρχιτέκτονα τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη (Αρχιτέκτονα) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1324 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ. 161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη δημάρχου, για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου και για τη διαχείριση ιστοσελίδων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου. Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου, και ειδικότερα η παρακολούθηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς, η προβολή των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου και των οργανισμών του, η υποστήριξη συνεδρίων και ημερίδων, η μελέτη και εφαρμογή δημοτικού επικοινωνιακού σχεδιασμού, η προβολή των τοπικών προϊόντων και η διαχείριση των ιστοσελίδων του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 08:30-14:30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο στους τομείς επικοινωνίας ή μέσων μαζικής ενημέρωσης της ημεδαπής τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη (Δημοσιογράφου) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1322 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Επιστημονικού Συνεργάτη δημάρχου, ο οποίος θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου, καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν επιστημονικό Συνεργάτη (Νομικού - Δικηγόρου) κλάδου ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, και θα προβαίνει στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου, καθώς και στην εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 8.30 - 14.30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο Νομικού τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους. 6. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή άσκηση δικηγορίας. 7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Επιστημονικού Συνεργάτη (Νομικού - Δικηγόρου) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ
PrintButton

07-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5128 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2020 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (22/25-6-2019 Θέμα 4ο απόφαση Δ.Σ.), για την προμήθεια« ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ (CPV 33696100-6) με α/α/ συστ. αριθμό: 82592, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 141.399,99€ με ΦΠΑ € και με κριτήριο αξιολόγησης:Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά). Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)]. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 4-5-2020 και ώρα:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η:12-5-2020και ώρα: 17:00:00 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 18η Μαίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351352849,2351350347,2351350353 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-4-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας