PrintButton

01-01-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Αγ. Παντελεήμονος 8, Τ.Κ. 350 08 – Καμένα Βούρλα Τηλ.: 2235350034 Φαξ: 22350 89085 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΙΤΛΟΣ: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10948/27-12-2019 Ο Δήμος Καμένων Βούρλων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα οχτώ (38) ημερών, από την ημερομηνία (27-12-2019) ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) . Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/02/2020 και ώρα 22:00 και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από: • Πέντε (5) τοπικούς σταθμούς ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές αυτόματης ρύθμισης της πίεσης, τις βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης (PRV), τους μετρητές παροχής έως DN150 και DN250 ηλεκτρομαγνητικού τύπου με μπαταρία, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης. • Πέντε (5) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης. • Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένων υδρευτικών ζωνών των δικτύων ύδρευσης των περιοχών Καμένων Βούρλων, Αγ. Κωνσταντίνου και Μώλου. • Οκτώ (8) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης και παροχής (ΤΣΕΠ+Π) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης, τους μετρητές παροχής έως DN80 και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης, σε θέσεις που θα ορίσει η Υπηρεσία. • Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου του Δήμου Καμένων Βούρλων (που θα ορίσει η Υπηρεσία), οκτώ (8) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου). • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός φορητού (1) τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης ποιότητας νερού. Ο φορητός σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με ένα πλήρες εύρος όλων των κλασσικών αισθητήρων για την παρακολούθηση παραμέτρων της ποιότητας νερού όπως στάθμη, pH, θερμοκρασία, θολότητα (Turbidity), Νιτρικά (NO3-), Αμμωνιακά (NH4+), Αγωγιμότητα (Conductivity), Αλατότητα (Salinity) και ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids TDS). • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και φορητό μετρητή ενέργειας. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που απαρτίζεται από: Δέκα χιλιάδες πενήντα πέντε (10.055) υδρομετρητές ½’’, DN15, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών. Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών και των σταθμών ΤΣΕΡΠ, ΤΣΥΧ, ΤΣΕΠ+Π και ΤΣΕΠ στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας (network server). Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (application server) και μεταφοράς δεδομενών του λογισμικού χρέωσης. Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των ανωτέρω Εφαρμογών και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις νέες τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) με υπολογιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (συμπεριλαμβανομένου της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας). Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών . Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης). Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». Η δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7326.0006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καμένων Βούρλων Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Καμένων Βούρλων και του Τ.Π.Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 43773/7.6.2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ7Μ9465ΧΘ7 ) . Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους Τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (720.000,00€), ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (3.720.000,00€). Το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 (€), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική Προδικαστική Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mwlos.gr ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 27 - 12 – 2019 -Ο- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα Αριθμ. Πρωτ.49694 ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 87218 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7323.033 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 112 / 2019 CPV: 45233120-6 : Έργα Οδοποιίας NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 5.000.000,00 € (4.032.258,06 + 967.741,94 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 5.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 112/2019 μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.033. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, 230.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2020, 1.770.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021 και 2.999.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 49232/24.12.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1251 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΩΔΩΨΖ-ΛΛΞ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006100013 2019-12-24. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 4η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 3η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 3ης τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 80.645,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 03/12/2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 373/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:660ΞΩΨΖ-ΘΑΕ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 30.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα Αριθμ. Πρωτ. 49710 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 87220 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7323.034 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 113 / 2019 CPV: 45431000-7: Εργασίες πλακόστρωσης NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 2.000.000,00 € (1.612.903,23+387.096,77 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 113/2019 μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους - ανταποδοτικό. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.034. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, 140.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2020, 660.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021 και 1.199.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 49269/24.12.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1252 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68ΩΙΩΨΖ-467 και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006100156 2019-12-24. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.258,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 05/12/2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 372/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ω164ΩΨΖ-ΨΣΞ . Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 30.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Τ.Κ. : 16673 Βούλα ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 25-7312.027 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 85 / 2019 CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές Εργασίες Αποχετευτικών Δικτύων NUTS: EL305 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 200.000,00 € (161.290,32 + 38.709,68 (24% Φ.Π.Α)) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 85/2019 Μελέτη της Τ.Υ.). Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικό). Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 25-7312.027. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, και 29.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2020 και 170.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2021. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 47251/10.10.2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1154 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:68ΜΕΩΨΖ-ΚΚΤ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ006010193 20198-12-11. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.01.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 ευρώ (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 17-08-2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07.01.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13.01.2020. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 367/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ090ΩΨΖ-ΤΓΤ. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Βάρη, 20.12.2019 Ο Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
PrintButton

31-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με τη με αριθμό 11709/20.12.2019 έκθεση επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αικατερίνης Β. Πρεβεζιάνου και ύστερα από την από 18.12.2019 γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Κων/νου Απ. Καραλή ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αριστείδου αρ. 10-12, ως διαχειριστή και εκπροσώπου των συνιδιοκτητών του εις Αθήνα και επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12 μεγάρου (ΑΦΜ 099545363 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Μοσχοβίτη του Ιάσωνα-Παναγιώτη και της Σαπφούς, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15.12.2019 αγωγής (ΓΑΚ 100392/2019 – ΕΑΚ 2620/2019) του πρώτου κατά του δεύτερου, απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τμήμα Μισθώσεων – πιστωτικών Τίτλων) και με την οποία ζητείται. Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα με την άνω ιδιότητά του συμμέτρως το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€6.770,68) εντόκως νομίμως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντα. Δικάσιμος της άνω αγωγής ορίστηκε η 19.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό πινακίου Ο-9 στο ακροατήριο του άνω Δικαστηρίου, Αίθ. 2, καλείται δε ο καθού να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 24.12. 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου Με την υπ’ αριθ. 10375 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Νίκη Διονυσοπούλου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου, οδός Αναστασάκη αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 13108/2019 και με εακ 485/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 4-3-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/15 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 2.056,50 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 10374 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Κωνσταντίνο Χατζώκο του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Αγίας Σοφίας αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 12994/2019 και με εακ 476/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 25-2-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/9 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 898,59 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2177/2019 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την υπ’ αριθμ. 2104/2019 Διάταξη επίσης του κ. Εισηγητή ως άνω, δόθηκε η άδεια για εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-1-2020 και ώρα 11.00π.μ στο Πρωτοδικείο Αθηνών ενός ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας του πτωχεύσαντος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ευρισκομένου στην Οινόη Μεγαρίδος, στη θέση «ΔΑΡΔΙΖΑ», της περιφέρειας του Δήμου Οινόης του Νομού Αττικής, εκτός σχεδίου έκτασης του οικοπέδου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (894,04 τ.μ.), με το επ’ αυτού ημιτελές κτίσμα, συνολικής επιφανείας εκατόν έξι τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (106,04 τ.μ.). Λεπτομερής δε περιγραφή αυτού αναφέρεται στον τίτλο κτήσης του και στην από Σεπτέμβριο 2019 έκθεση εκτίμησης του διορισμένου πραγματογνώμονα – εκτιμητή. Ως ελάχιστο τίμημα της εκποίησής του ορίστηκε το ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (11.180,00) ευρώ, το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς και θα καταβληθεί άμεσα με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 06-12-2019 Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Ηπείρου αριθμός 1), σύμφωνα με την από 27.12.2019 έγγραφη μου παραγγελία ως πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ α.ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3) με Α.Φ.Μ. 094394659 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε με την με αριθμό 4192/30.12.2019 Έκθεση επίδοσης στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.», με πρώην έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μπενάκη αριθμός 5) και ήδη αγνώστου έδρας με Α.Φ.Μ. 094445850 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27.12.2019 ΑΓΩΓΗΣ (ΓΑΚ: 8444/27.12.2019 και ΕΑΚ: 266/27.12.2019) της «ΣΟΛ α.ε.» κατά της «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), και ζητεί όπως γίνει δεκτή τυπικά και ουσιαστικά η ως άνω αγωγή, υποχρεωθεί η «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.319,08 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι, 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. συν 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ίσον 7.319,08 €) για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της αγωγής αυτής αιτίες, άλλως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού και κάθε επιμέρους ποσό έκαστου των εν λόγω τιμολογίων νομιμότοκα ως εξής: το ποσό των 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 20.08.2014, (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής αυτής μέχρι την εξόφληση και το ποσό των 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 12.09.2014 (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 30.12.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2478/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό της Παναγιώτας Κασαπίδου, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Νοταρά αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 129492989 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 24-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 4.386,66€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω από αυτήν υπάρχουν α) η με Γενικό αριθμό κατάθεσης 103310/27-12-2019 και με Ειδικό αριθμό κατάθεσης 5031/2019, έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Ειρήνης ΚΟΤΤΑ, γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την δικηγόρο Μιράντα Ξ. Σακελλαρίου καθώς και β) η από 27-12-2019 πράξη της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑ, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω δικαστηρίου, στοιχείων προσδιορισμού Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός 9, Αίθουσα/ Γραφείο (ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3), με Ημερομηνία: 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ., με κοινοποίηση προ (10) ημερών. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2479/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό του Φωτίου Σπηλίοπουλου του Ασημάκη, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Μαντζάρου αρ.6, με ΑΦΜ 033479580 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23 Δεκεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορές - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 2.008,18€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102987/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5005/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Σταυρούλας Χρυσανθάκη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Ελένη Γιαννακάκου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 20, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών.Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» εδρεύουσα στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, ΑΦΜ 094537720, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2480/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16,για λογαριασμό της Κλεονίκης Χαρίση, πρώην κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Τατοϊου αρ.436, ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «ICT EUROPE» εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Σόλωνος αρ.108, Τ.Κ. 10678, με ΑΦΜ 999078240 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή της από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 1.493,77€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί η εναγομένη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102782/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4952/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Ευπραξίας Κυρίλη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Μιράντα Σακελλαρίου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 6, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου της Αθήνας, ΆΝΝΑ Κ. ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΆΝΝΑ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, με έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου αρ. 59 και εκπροσωπείται νόμιμα, Δηλώνω ότι : Με την υπ’ αριθμ. 7559 Η’/ 11.12.2019 Έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Θεοδώρας Τρουμπούκη-Παυλάκη, πληρεξουσίας του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (Ε.Ε.Σ.) (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λυκαβηττού αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αργύρη ΘΑΝΟ, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, Σαρανταπόρου αρ. 72 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο του υπ’αριθμ. 150/2019 απογράφου Α’ εκτελεστού της με αριθμ. 3330/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως κατά την από 06.12.2019 επιταγή, όπως καταβάλλει στο Σωματείο το συνολικό ποσό των 17.509,30 ευρώ, εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του και όπως προβεί στην απόδοση ελεύθερης της χρήσης του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό. Με την προαναφερόμενη επιταγή, έχει αναγνωριστεί η κυριότητα του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό Αττικής στο ενάγον Σωματείο, Ε.Ε.Σ., και υποχρεώνει τον εναγόμενο, Αργ. ΘΑΝΟΥ, να αποδώσει στο ενάγον Σωματείο το ανωτέρω ακίνητο και επιβάλλει εις βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα, 30.12.2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΆΝΝΑ ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. 21476 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.898,82 €€ με ΦΠΑ 24% Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 154.898,82 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2019 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Μαρκόπουλο 19-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13957) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13959) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13958) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13963) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2367/19-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 20-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 30/12/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.:3921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 2 : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 31 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 06/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 12/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83650 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τ ρ ιών ε ργάσ ιμ ων η μ ερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45252130-8 και 42996000-4 Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (14.600,00€). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/04/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο (132) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 28/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 31/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος
PrintButton

24-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1363ΣΤ/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Ξάνθης, κα. Χατζάκη Δήμητρα, για λογαριασμό του Ρολάντ Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό, πρώην κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ Άννας Τζελίτζε του Ρολάντ Τζελίτζε και της Αξάνας Γκρηγκοριάν (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), κοιν. στον κο. Εισαγγελέα Ξάνθης, της Αξάνα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κατοίκου Ξάνθης (Θυατείρων 7) ΑΦΜ 142532199 που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθ. Μ.Ε. 233/19 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, ενώπιον της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης αυτής (τμήμα εκούσιας μονομελούς), η 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθμ. πιν. 13, με την οποία ζητά να διοριστεί ειδική επίτροπος της Άννας Τζελίτζε που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 9.11.2007 η Έλενα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κάτοικος Ξάνθης, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στη δίκη που θα διεξαχθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης για προσβολή πατρότητας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 23-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) Στις 20-1-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 θα εκποιηθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στο Πρωτοδικείο Αθηνών εργαλεία της «ΜΕΧΙΜ Μ.Ε.Π.Ε.» (μαγνήτες, αλυσσοπάλαγκα, απλά φορεία τραβηχτά, σκύλες ανύψωσης, κρικοπάλαγκα, μαχαίρια σπειρονόμου κ.λπ.) με τιμή πρώτης προσφοράς 4.754,00 €. Τηλ. 6977380947. Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 934 Α’/20.12.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σιβρισαρίου, αρ. 39, και ήδη αγνώστου διαμονής, Μενέλαο Χαμαλέλλη του Δημητρίου με ΑΦΜ 133604177, ακριβές αντίγραφο της από 13.12.2019 Κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τρίτου απευθυνόμενη ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής του πρώτου προς αυτόν με την οποία δυνάμει της υπ’ αρ. 2161/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη συνεχόμενη αυτής από 19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή κοινοποιηθείσα νομίμως σύμφωνα με την 859Α’/23.11.2019 έκθεσης επίδοσης εμού του ιδίου και σύμφωνα με τα άρθρα 982επ. ΚΠολδ ΚΑΤΑΣΧΕΙ εις χείρας των: 1) «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», 2) «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 3) «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και 4) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» το ποσό των 3.933,26€ πλέον των τόκων από την επομένη της επίδοσης της ως άνω επιταγής προς πληρωμή μέχρις εξοφλήσεως ολοσχερώς και τους επιτάσσει να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το εν λόγω ποσό αλλά να το παρακρατήσουν και να το καταβάλουν στον πρώτο και να προβούν στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών. Πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται στην ως άνω κατάσχεση ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σταδίου 10, 210.3231850. Αθήνα, 20.12.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος Φερρών, αρ. 20, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094 τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο, έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης η παραπάνω, με το από 01-12-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου, ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς» της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια των: 1) Αλέξιου Μασούλα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Ηρακλέους 11) με ΑΦΜ. 006355111 και 2) Ελένης συζ. Αλέξιου Μασούλα, το γένος Γεωργίου Λουλούμαρη, κατοίκου ως άνω ομοίως, με ΑΦΜ. 046036390 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5825Γ'/23-12-2019 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασιλείου ΜΑΣΟΥΛΑ του Αλεξίου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Αθηνών (Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-12-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των πρώτων προς τον δεύτερο, αποτελούμενη από τρείς (3) σελίδες, σύμφωνα με την οποία: οι πρώτοι ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ για την παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου απέναντί τους όπως: 1) η αδιαφορία του δεύτερου προς τις αστυνομικές αρχές, στις οποίες έχουν απευθυνθεί οι πρώτοι με αίτημά τους για υποβολή συστάσεων προς αυτόν για την προστασία τους, 2) απειλές, εξυβρίσεις, εκβιασμοί, ψυχολογική και σωματική βία, συνεχείς παρενοχλήσεις από τα τηλέφωνα και διά ζώσης, απόπειρες εισβολής του δεύτερου στην οικία των πρώτων, τον διασυρμό τους στην πολυκατοικία, σε όλη την γειτονιά και όλο το κοινωνικό περιβάλλον τους, την δημόσια συκοφαντική δυσφήμιση τους και πολλά άλλα) και του ζητούν για τελευταία φορά: α) να σταματήσει αμέσως την παραπάνω παραβατική συμπεριφορά εις βάρος τους και β) να μείνει μακριά τους και να σταματήσει να τους ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα αναγκαστούν οι πρώτοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την δικαστική απομάκρυνση του δεύτερου από αυτούς και την τιμωρία του για τις εξακολουθητικές παραβάσεις του ν. 3500/2006. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10437 ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2105247300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 90, κατόπιν της από 20-12-2019 έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ. Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 168, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6419/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Λουκάρεως αρ. 14 για λογαριασμό του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 15-07-2018 Έφεσης της πρώτης κατά: 1) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της Αρετής Μπούση, κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22, 4) του Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22, 5) του Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6) του Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει δεκτή η έφεση αυτή, να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 484/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να γίνει καθ' ολοκληρίαν δεκτή η από 29/07/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 93015/13062/2014 ένδικος αγωγή της πρώτης, όπως αυτή μετατράπηκε παραδεκτά με τις προτάσεις, να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της πρώτης αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τακτική Διαδικασία. Κάτω από αυτήν υπάρχουν: 1) το υπ' αριθμ. Π 1516813/18-07-2018 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 2) η με ΓΑΚ 72072/19-07-2018 και ΕΑΚ 4918/19-07-2018 Έκθεση Κατάθεσης Ενδίκου Μέσου Έφεσης, στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 3) η με ΓΑΚ 4648/14-05-2019, ΕΑΚ 3723/2019, έκθεση κατάθεσης Δικογράφου Έφεσης στην Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, 4)η από 14-5-2019 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ως χρόνος για τη συζήτηση της ανωτέρω Έφεσης, στις 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με Αριθμό Πινακίου: (34), στο ακροατήριο του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 448/2019 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «GREATER CHATTOGRAM (CHITTAGONG) COMMUNITY IN GREECE»- «Γκρέιτερ Τσάτογκραμ (Τσίταγκονγκ) Κομιούνιτι ιν Γκρις» και έδρα του στον Δήμο ΑΘηναίων, οδός Κορίνης αρ. 12, αφού επικυρώθηκε το από 21.1.2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 29 άρθρα με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του άνω καταστατικού, δηλ. την πραγματοποίηση των πολιτισμικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων του Μπαγκλαντές και ιδιαίτερα των εθίμων της επαρχίας Τσάτογραμ, την ηθική υποστήριξη για την ένταξη των μελών τους στην ελληνική κοινωνία και την παροχή βοήθειας αυτών σε σχέση με τις ελληνικές αρχές, διατάχθηκαν δε οι νόμιμες δημοσιεύσεις και η έγγραφή του σωματείου αυτού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 20.12.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Πηγής 64-Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Αργυρίου Γεωργακόπουλου ως πληρεξουσίου του Χρήστου Δημπέτρου του Θεοδώρου, ΑΦΜ 055319687, κατοίκου Αχαρνών ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπύλου συμφωνα με την υπ' αριθ. 11628/21.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την Σβετλάνα Ανισίμοβα του Βιατσεσλαβ, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Ξάνθου 24 και ήδη αγνώστου δι αμονής ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 8893/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλλει την λύση μεταξύ των άνω διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας στις 15/04/2002. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του, Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη - Θαλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11569Ε/25.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΒΑΕ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με πρώην εδρα στην Αθήνα, οδός Νεοφύτου Δούκα 8 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 15/11/2019 Αίτησης του πρώτου κατ' αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας ΖΗΤΑ να προσδιορισθεί η αξία της εταιρικής μερίδας κατά την 30/6/1997 στο ποσό των 200.939,15 ευρώ και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Ορίζεται δε χρόνος προς συζήτηση αυτής η 12 Φεβρουαρίου 2020 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 81. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτηθεί στον 1° όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 23/12/2019 Η Δικ . Επιμελήτρια ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ-ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ . Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EURQBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ . EUROBANK ERGASIAS που εδρεύει στην Αθήνα Οθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13268/23.12.2019 έκθεση επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτου ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό των ευρώ 119.556,32, πλέον ποσού ευρώ 3.536,17 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιας Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, με διακριτικό τίτλο EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ενεργεί κατά τις διατάξεις, ν. 4354/2015 ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διαδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την ανώνυμη τραπεζική εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία στην εταιρεία με την επωνυμία CAIRO Νο 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ήρθα και επέδωσα προς την χ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13278/23.12.2019 έκθεση επιδόσεώς, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Αννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτη ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό Α . ευρώ 199.310,14 πλέον ποσού ευρώ 1.686,87 για έξοδα και Β. το ποσό, των 33.157,74 ευρώ, πλέον το ποσό 677,29 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τρεις ( 23 ) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:25 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης 30, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 19/12/2019 από τον Δικηγόρο Αθηνών Μπακάλη Γεώργιο ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Σπυροπούλου για λογαριασμό του καθ’ ου Χρόνη Πολυχρόνη του Αθανασίου και της Ευθυμίας (ΑΦΜ 037471131), πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10322 / 23-12-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 19/12/2019 Αναγγελία Απαιτήσεων. Με επίσπευση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη πλειστηριάστηκε αναγκαστικά με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της επί της πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου-Κοσμάτου, ακίνητο ιδιοκτησίας του Χρόνη Πολυχρόνη και συγκεκριμένα μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη κατ’ έκταση ιδιοκτησία (οικόπεδο) με το στοιχείο (Α), αποτελούσης τα (500/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε (361,60)τ.μ., επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του οποίου υπάρχει ισόγειος οικία αποτελούμενη από (1) υπόγειο χώρο επιφανείας (30,00)τ.μ. με αποθήκη και (1) ισόγειο όροφο επιφανείας (93,98)τ.μ., ήτοι συνολικής επιφανείας (123,98)τ.μ., που βρίσκεται στη Δ.Ε. Γλυκών Νερών, του Δ. Παιανίας Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 31, Φέρει ΚΑΕΚ 050402901006/2/0 στο Κ.Γ. Κρωπίας. H «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ζητά να γίνει δεκτή η Αναγγελία των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και να ληφθεί υπ’ όψη η Τράπεζα Πειραιώς κατά την διανομή του εκπλειστηριάσματος και να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί σε βάρος του καθ’ ου, τυχαία ως εγχειρόγραφος δανειστής προκειμένου να ικανοποιηθεί από το εκπλειστηρίασμα η αναγγελλόμενη απαίτηση ποσού (28.637,07 €) μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης που θα συνταχθεί. Αθήνα, 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος πρώτου (1ου) ορόφου κειμένου στην εν Αθήναις και επί της οδού Σερίφου 51Α πολυκατοικίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Το δικηγορικό γραφείο του κ. Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους 37, αποτελούμενο από μία ισόγεια αίθουσα μ. τ. 88, ένα πατάρι μ. τ. 45 και ένα υπόγειο μ. τ. 90. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος εκ μ. τ. 106 που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Καποδιστρίου 65 (Γαλάτσι). Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία από της Μαρίας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σαλαμίνας Αττικής με ΑΦΜ 160803497, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στη 20/12/2019, με την υπ’ αριθμόν 4300 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Εράλντ Λένα του Πελούμπ και της Βιόλτσα (Erald Lena του Pellumb και της Vjollca), πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 18 Δεκεμβρίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 14064/19-04-2017 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Ιλίου, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 23-12-2019 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΥΩΑ46907Ο-2ΩΕ ΠΡΑΞΗ: 2407 ΑΔΑ:Ω2ΚΟ46907Ο-ΡΓΘ ΑΔΑΜ: 19PROC006077609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18739 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση επισκευής - αντικατάστασης δικτύου παροχης υδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5) για ένα έτος, (CPV: 45330000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος Νικέλλης Στυλιανός τηλ. 2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 20-12-2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 77400 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Διακοσίων Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Έντεκα Ευρώ και Πενήντα Ένα Λεπτών (276.211,51€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600003 «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300028)», (ΥΠ1) «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ. : 934901) Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 21/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 31/01/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 19/12/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Α.Δ.Α.: ΩΔΩ9ΟΡΧΖ-ΣΡ4 ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3779 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ» προϋπολογισμού 1.330.924,04 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83055 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: Α) Τοπικοί σταθμοί ελέγχου, προϋπολογισμού 1.157.154,04 (χωρίς ΦΠΑ) Β) Κεντρικός σταθμός ελέγχου, προϋπολογισμού 141.850,00 (χωρίς ΦΠΑ). Γ) Λοιπές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 31.920,00 (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8. Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ το ποσό της δαπάνης αξίας 319.421,77 € που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 26.618,48 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/03/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας). Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 23/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Γάζι: 18/12/2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Νομός Αττικής Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βούλα: 19-12-2019 Δ/νση Οικονομικών Aρ. Πρωτ.: 48636 Τμήμα Προμηθειών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 109/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 550.981,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021 9 άρθρα 444.340,00€ ΦΠΑ 24% 106.641,60€ Γενικό Σύνολο 550.981,60 € Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 109/2019 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 7-2-2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 27-12-2019 Δευτέρα 30-12-2019 Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 82697 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6233.001 444.340,00€ 550.981,60€ 77341000-2 77211400-6 77211500-7 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 8.886,80€ Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη 18-12-2019. Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
PrintButton

20-12-2019

on .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ Των: Α/Α ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΚΤΗΜ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΑΛΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ (€/Μ2) 1. 0441209003 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 2473,21 0,50 2. 0441209007 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 145,45 0,44 3. 0441209006 ΑΣΤΗΡ ΠΡΟΠΕΡΤΗΣ ΑΕ 91,21 0,44 4. 0441206003 Παραμάνης Παντελεήμων του Λουκά 136,80 0,44 5. 0441206004 Κοπανάρη Έλλη του Γεωργίου 6. Κοπανάρη Μαρία του Γεωργίου 7. Κοπανάρης Φωκίων του Γεωργίου 145,60 0,44 8. Τριανταφύλλου - Γριζιώτης Εμμανουήλ του Αλκιβιάδη 9. 0441206001 Τριανταφύλλου Μερόπη του Εμμανουήλ 147,36 0,44 10 Τριανταφύλλου Στυλιανός του Αλκιβιάδη 11. 0441206001 Σωτηριάδης Μιχαήλ του Κοσμά 72,48 0,44 12. 0441202007 Χατζηασλάνη Χριστίνα του Αντωνίου 138,13 0,44 13. Ηλιόπουλος Ηλίας του Χρήστου 14. 0441202008 Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 235,30 0,44 15. Μαυρομάτη Χλόη-Μαρία του Χρήστου 16. Αγουρίδης Δημήτριος του Φωτίου 17. Αγουρίδης Φώτιος του Δημητρίου 18. 0441202002 Αγουρίδου Άννα του Δημητρίου 228,46 0,42 19. Μαυρομάτη Χλόη-Μαρίνα του Χρήστου 20. Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 21. 0441202009 Μανώλης Λάζαρος του Δημητρίου 160,76 0,44 22. 0441202010 Σακελλαράκης Γεώργιος του Ηλία 155,08 0,44 23. 0441202011 Ηλιοπούλου Άννα-Ακριβή του Ηλία 130,64 0,44 24. 0441902001 Μαυρομάτη Χλόη-Μαρία του Χρήστου 25. Ηλιοπούλου Χριστίνα του Χρήστου 2446,10 0,37 26. 0441601041 Οικοδομικός Συνεταιρισμός 184,87 0,33 27. 0441904009 Ηλιόπουλος Δήμος του Ηλία 52,45 0,35 28. 0441904003 Μουταφίδου Ελένη του Εμμανουήλ 82,91 0,35 29. Κατσέρη Ειρήνη του Εμμανουήλ 30 0441904005 Γουργούλη Μαρία του Τηλέμαχου 82,58 0,35 31. Γουργούλης Γρηγόριος του Εμμανουήλ 32. 0441904006 Πολυδούρης Ιωάννης-Τζανέτος του Ανδρέα 83,39 0,35 33. Τζερουνιάν Κωνσταντίνος του Νισσάν 34. 0441904002 Κουτσούρη Γαρυφαλλιά του Παναγιώτη 188,86 0,35 35. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Γεώργιος του Παναγιώτη 36. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Αικατερίνη του Παναγιώτη 37. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Αναστασία του Παναγιώτη 38. Αλεξανδριόπουλος Αλεξανδρής Ελευθερία του Παναγιώτη 39. 0442009001 Αλεξανδρής Βασίλειος του Παναγιώτη 62,23 0,35 40. Αλεξανδρής Δημήτριος του Βασιλείου 41. Αλεξανδρής Παναγιώτης του Βασιλείου 42. Παπαδοπούλου Βασιλική του Βασιλείου 43. 0442004002 Αλεξανδρή Ευαγγελία του Αναστασίου 129,60 0,35 44. Πολυδούρης Ιωάννης-Τζανέτος του Ανδρέα 45. 0442004001 Καμπιλαύκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 1043,57 0,35 46. 0441907006 Πολυδούρη Πολυτίμη του Ιωάννη 272,89 0,35 47. 0441907005 Αλεξανδρή Ευαγγελία του Αναστασίου 591,89 0,35 48. Αλεξανδρής Αναστάσιος του Δημητρίου 49. Μπαϊρακτάρης Νικόλαος του Γεωργίου 50. 0441907002 Βουρλή Αντωνία του Παναγιώτη 401,17 0,35 51. 0441907003 Βουρλή Αντωνία του Παναγιώτη 209,83 0,35 52. 044198005 Αλεξανδρής Εμμανουήλ του Γεωργίου 1306,48 0,35 53. Αλεξανδρής Εμμανουήλ του Δημητρίου 54. Αλεξανδρής Παναγιώτης του Εμμανουήλ 55. Γκότσης Περικλής του Νικολάου 56. Κολτσίδα Χρυσούλα του Βασιλείου 57. 0441908004 Καμπιλαύκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 727,41 0,35 58. 10163022003 Διαμαντόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος 1460,54 0,35 59. Διαμαντόπουλος Σωτήριος του Σπυρίδωνος 60. Διαμαντοπούλου Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος 61. 1016302014 Ζούμπερη Αριστέα του Νικολάου 573,90 0,35 62. Ζούμπερη Κυριακή του Αναστασίου 63. Ζούμπερης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 64. Ζούμπερης Κωνσταντίνος του Νικολάου 65. 1018904006 Ζούμπερη Αριστέα του Νικολάου 412,16 0,35 66. Ζούμπερη Κυριακή του Αναστασίου 67. Ζούμπερης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 68. Ζούμπερης Κωνσταντίνος του Νικολάου 69. 1012509020 Κατσαρός Χρήστος του Δημητρίου 17,13 41,14 70. Σταυρακοπούλου Βασιλική του Πέτρου 71. 1012509010 Μάμαλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 19,64 27,36 72. 1012509007 Νικολάου Σταύρος του Δημητρίου 18,96 27,36 73. 1016302013 Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ευφραίμ Όρους Αμώμων 879,78 0,35 απάντων φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση, δυνάμει της υπ’ αριθ. 78/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 58/2018 τ. A.A.Π.) ιδιοκτησιών στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες της μελέτης για το έργο «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29: Δροσιά – Διόνυσος – Νέα Μάκρη». ----------------------------- Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περιφέρεια Αττικής με τη με ΓΑΚ 10779/ ΕΑΚ 828/23.11.2018 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων), της οποίας δικάσιμος, κατόπιν της με ΓΑΚ 11351/ΕΑΚ 9196/27.11.2019 κλήσης της Περιφέρειας, ορίστηκε, η 21η.1.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κατάστημα του 1ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών (κτ. Ισόγειο, αίθ. Α1), ζητά με τη διαδικασία του άρθ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ - ν. 2882/2001) τον καθορισμό ευλόγου τμήματος αποζημίωσης ίσου με το 70% της εκτιμώμενης σύμφωνα με την από Μαΐου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της Πιστοποιημένης Ορκωτού Εκτιμητή του Σ.Ο.Ε. Άννας Μιχαηλίδη, αποζημίωσης, όπως υπολογίζεται κατά τα αναγραφόμενα στον ανωτέρω πίνακα, άλλως της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και τη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν τον (προσωρινό ή οριστικό) προσδιορισμό της αποζημιώσεως και την καταβολή αυτής, στις ανωτέρω ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην προς απαλλοτρίωση περιοχή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη» και συγκεκριμένα στο υπεραστικό τμήμα που συνδέει το Διόνυσο με τη Νέα Μάκρη, και οι οποίες απεικονίζονται στα εγκεκριμένα με την υπ’ αρ. πρωτ. Τ.Ε. 141261/3272/14.07.2017 (AΔΑ: ΨΥΨΒ7Λ7-ΙΜ3) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ) επικαιροποιημένα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν βάσει αυτών, τα οποία συντάχθηκαν από την «ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», ελέγχθηκαν από τους επιβλέποντες τοπογράφους μηχανικούς της ως άνω Διεύθυνσης Γ. Σπυράντη και Μ. Χουλιαρέα, εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιΐας και Μηχανημάτων Έργου της ίδιας Διεύθυνσης Αν. Παναγιώτου-Σίνη, και θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Ι. Ασπρουλάκη. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας με την υπ’ αριθμ. 78/2018 (Συνεδρίαση 11/13-3-2018, θέμα 9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 58/τ. A.A.Π./29.03.2018), και υπήχθη στη διαδικασία του άρ. 7Α του ΚΑΑΑ με το άρθρο Δεύτερο παρ. 1 περ. α΄ της υπ’ αρ. 10/24.08.2018 «Ειδικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 155/τ. Α΄/27.08.2018). Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 21, 20 και 19 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), στους πίνακες δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών, των Δήμων Διονύσου και Μαραθώνα Αττικής και του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Μάκρης του τελευταίου Δήμου, όπως αποδεικνύεται από τις από σχετικές Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων αυτών. Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, την Τρίτη, 21-1-2020, και ώρα 11.00 π.μ. (αριθ. πινακίου 20), στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών – Τμήμα 1ο (κτ. Ισόγειο , αιθ. Α1), διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019 Ο νομικός σύμβουλος Φώτης Χατζηφώτης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης, με αριθμό κατάθεσης 831/16-12-2019, η οποία ασκείται από τoν Τσακίρη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου του Δήμου Ροδίων, επί της οδού Σάββα Διάκου με αριθ. 5, κατά της Σεβεριάνο Μερσέντες-Μαρίας του Πέδρο Σεβεριάνο, υπηκόου της Δομινικανής Δημοκρατίας, αγνώστου διαμονής. Η εν λόγω αγωγή, θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των Οικογενειακών Διαφορών, κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, με αριθ. πινακίου 4 και έχει κοινοποιηθεί προς τον αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11.354/18-12-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου, Χριστίνας Καραμάριου. Ρόδος 19/12/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αβδελλής Κωνσταντίνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ================ Με την με αρ. 1512 Δ. / 17-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, ΕΞΑΚΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ, κατοίκου Πατρών, (Σολωμού 24-26 τηλ. 2610344300 & 6944577511), επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, για τον εναγόμενο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ, ΑΦΜ 030833426, κάτοικο πρώτα Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, επειδή δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην Πάτρα, όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. 4651/4-12-2019 Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. Βασ. Διονυσόπουλου, μετά από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Πατρών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΣΙΛΙΑΣ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ως Πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.», ενεργούσης ατομικά και ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, πιστό και επίσημο αντίγραφο της από 26/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ (τακτικής διαδικασίας), που στρέφεται κατά του άνω εναγόμενου, που απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, της άνω ενάγουσας, που AITEITAI: Να γίνει δεκτή αυτή, να καταδικασθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει: 1) δυνάμει της υπ' αριθμ. 3521/20.06.1997 σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, το ποσό των (463.124,62) Ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας κεφαλαίου από 29.06.2012, πλέον τόκων επί των καθυστερημένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο (α.12 του Ν. 2601/1998), προμηθειών και εξόδων και έως ολοσχερούς εξοφλήσεως και 2) δυνάμει της υπ' αρ. 7883/14.09.1999 σύμβασης πιστώσεως δια ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, το ποσό των (228.777,45) ευρώ, εντόκως από 03.08.2012 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερία και με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο (α. 12 Ν. 2601/98) πλέον λοιπών εξόδων. Τη δικαστική δαπάνη. Η από 4-12-2019 Εγγραφη ενημέρωση για την δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση (άρθρο 3παρ. 2 Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019). Η με αριθμό 3429 / 2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κ. Γ. ΜΠΑΡΚΟΥΜ, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σ' αυτόν το άνω δικόγραφο από την άνω Δικηγόρο, στις 6/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,30 π.μ. Μετά της παρά πόδας αυτής και άλλης Επισήμανσης του ίδιου ως άνω Γραμματέα, ότι: μέσα σε προθεσμία εκατό τριάντα ημερών (130) από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335 /15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του Κ. Πολ Δ.). Για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτησή της όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι γνωρίζουν κάτι για την διεύθυνση του εναγομένου να το γνωστοποιήσουν στον Γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου. Πάτρα 18-12-2019 Η πληρεξ. Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Παντανάσσης 48 Πάτρα τηλ 2610272794 Δικ. Επιμελήτρια ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ Σολωμού 24-26, Πάτρα τηλ 2610344300 & 6944577511 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με έδρα στο Πρωτοδικείο Λασιθίου, Νικόλαος Γ. Παναγιωτόπουλος, κάτοικος Νεάπολης Λασιθίου, οδός Μ. Χλαπουτάκη αρ. 2, σύμφωνα με την από 18/12/2019 έγγραφη παραγγελία εμού του ιδίου, ως επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, που κατοικοεδρεύει στη Νεάπολη του Λασιθίου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 215/18-12-2019 Έκθεσής μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Πλοίου, με ορισθείσα ημερομηνία Πλειστηριασμού την Τετάρτη 29-1-2020 και ώρες 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, κατά του κ. Joao Caetano (όνομα) Gomes Da Silva (επώνυμο) του Caetano Dias Da Silva, πορτογάλου υπηκόου, πρώην κατοίκου της πόλης Povoa de Varzim, Πορτογαλίας, Rua Elias Garcia nr 83 και νυν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τα ανωτέρω συνέταξα την υπ' αρίθμ. 2302/18-12-2019 έκθεση επίδοσής μου. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 323295/17.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της Ένωσης “Μαζί για το παιδί” στην οδό Αγίου Θωμά 14 Αθήνα με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης “μονίμων κατοίκων”, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210-5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 23.12.2019 και ώρα 9:30. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 323296/17.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα : Κατάργηση της ισχύουσας κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή α) απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Απόλλωνος και στο τμήμα αυτής από Θουκυδίδου έως Αδριανού,με εξαίρεση τα οχήματα των κατοίκων β) αντιδρόμησης της οδού Θουκυδίδου,στο τμήμα αυτής από Απόλλωνος έως Νικοδήμου,με κατεύθυνση από Απόλλωνος προς Ν.Νικοδήμου, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210-5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 23.12.2019 και ώρα 9:30. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ Των κάτωθι φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 214/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 212/2018, τ. Α.Α.Π) ιδιοκτησιών στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες της μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή»: Α/Α ΚΑΕΚ ΟΝΟΜ/ΜΟ Τ.Μ. Τιμή/ Τ.Μ. ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ 1. 2. 3. 4. 0101008 050302626001 Μητσάκου-Ορφανάκου Ευδοξία του Γρηγορίου Μητσάκου-Ορφανάκου Ευδοξία του Γρηγορίου Μητσάκου-Ορφανάκου Νίκη του Νικολάου Μητσάκου-Ορφανάκου Νίκη του Νικολάου 59,873 45,10 2.700,27 € 5. 0101012 050302625006 Άγνωστος 5,904 45,10 266,27 € 6. 0101013 050302625007 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 33,388 45,10 1.505,80 € 7. 0101014 050302625008 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 28,662 45,10 1.292,66 € 8. 9. 10. 0101015 050302625009 Κοντοβουνήσιος Αντώνιος του Αθανασίου Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη Χηνάρη Σωτηρία του Βασιλείου 16,2 45,10 730,62 € 11. 12. 13. 0101016 050302625010 Κοντοβουνήσιος Αντώνιος του Αθανασίου Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη Χηνάρη Σωτηρία του Βασιλείου 2,729 45,10 123,08 € 14. 15. 16 0101018 050302625014 Μαρκουλάκος Ιωάννης του Μιχαήλ Μαρκουλάκος Μιχαήλ του Ιωάννη Μερκουλάκου Ελένη του Ιωάννη 39,14 45,10 1.765,21 € 17. 0101019 050302615015 Κόλλιας Χρήστος του Ισιδώρου 16,465 45,10 742,57€ 18. 0101020 050302625020 Μπράβος Γεώργιος του Βασιλείου 15,823 45,10 713,62 € 19. 0101021 050302713016 Βαρβαρήγου Καλλιόπη του Βασιλείου 3,386 45,10 152,71 € 20. 0101022 050302713013 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 21,034 45,10 542,73 € 21. 0101023 050302713012 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 40,289 45,10 1.817,03 € 22. 0101024 050302713011 Ξενοδοχειακή, Γεωργική, Τουριστική και Οικοδομική Φραγκίσκου Κανελλόπουλου ΑΕ 68,33 45,10 3.081,82 € 23. 0101026 050302713002 Γκίρας Κωνστανίνος του Βασιλείου 42,604 45,10 1.921,44 € 24. 0101027 050302713009 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 86,551 45,10 3.903,45 € 25. 0101028 050302713001 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 100,63 45,10 4.538,73 € 26. 0101029 050302713003 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 95,683 45,10 4.315,30 € 27. 0101030 050302713004 Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου 76,509 45,10 3.450,56 € 28. 29. 0101031 050302713005 Βλάχος Αθανάσιος του Γεωργίου Βλάχου Σταματίνα του Χρήστου 24,328 45,10 1.097,19 € 30. 0101032 050302713006 Σωφρόνη Αναστασία του Ιωάννη 25,028 45,10 1.128,76 € 31. 0101033 050302713019 Τσιρίκου Χριστίνα του Γεωργίου 24,425 45,10 1.101,57 € 32. 33. 34. 0101034 050302713018 Άγνωστος Μερκούρη Μαρία του Ανδρέα Φιλίππου Σταματίνα του Χρήστου 26,139 45,10 1.178,87€ 35. 0101035 050302713017 Λάμπρου Δημήτριος του Ισιδώρου 24,439 45,10 1.102,20 € 36. 37. 38. 0101036 050302713007 Σκουρλή Ισιδώρα του Περικλή Σκουρλής Γεώργιος του Περικλή Σκουρλής Δημήτριος του Γεωργίου 74,059 45,10 3.340,06 € 39. 40. 41. 0101037 050302713008 Παπαμιχόπουλος Αγαμένων του Νικολάου Παπαμιχοπούλου Αθηνά του Αγαμέμνωνος Παπαμιχοπούλου Ευγενία του Αγαμέμνωνος 98,413 45,10 4.438,43 € 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 0101038 050302713021 Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Γιαννακοπούλου Αγγελική του Ανδρέα Γιαννακοπούλου Αικατερίνη του Τριανταφύλλου Γιαννακοπούλου Γεωργία του Δήμου Γιαννακοπούλου Δήμητρα του Ανδρέα Γιαννακοπούλου Σοφία του Ιωάννη 495,16 45,10 22.332,08 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 0101042 050302713035 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 117,06 45,10 5.279,77 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 0101043 050302713022 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 62,178 45,10 2.804,23 € 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 0101044 0101044 050302713023 050302713023 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδη Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλινός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλάμπαση Θεολογία του Στεργίου Χρυσωτής Ανέστης του Γεωργίου 23,145 45,10 1.043,84 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 0101045 050302713024 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλιανός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλαμπάση Θεολογία του Στεργίου Χρυσώτης Ανέστης του Γεωργίου 46,716 45,10 2.106,89 € 177. 0101046 050302713032 Λογοθέτη Ελένη του Κωνσταντίνου 89,696 45,10 4.045,29 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 0101047 050302713033 Αγγελίδη Δήμητρα του Ζήση Αλεξίου Γεώργιος του Αντωνίου Αρβανίτη Αθηνά του Ζήση Αρβανίτη Άννα του Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννα του Ζήση Δεσποτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Δεσποτόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Δρίτσα Αθηνά του Αριστείδη Δρίτσας Αριστείδης του Γεωργίου Δρίτσας Βασίλειος του Γεωργίου Καραμπάτσος Κωνσταντίνος του Φωτίου Καραμπάτσος Σταύρος του Φωτίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Κερατιώτης Μιχαήλ του Χρήστου Κόλλια Αναστασία του Αντωνίου Μπέτση Μαρίνα του Αθανασίου Μπέτσης Αθανάσιος του Σταματίου Μπούκη Όλγα του Γεωργίου Μωρού Αναστασία του Φωτίου Ξενιάδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ Παπαγεωργίου Αντώνιος του Μάριου Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Σοφία του Αντιγόνου Πάσχου Αικατερίνη του Βασιλείου Πεφάνη Αλεξάνδρα του Αντιγόνου Σιγαλός Στυλιανός του Αθανασίου Σιγαλού Κωνσταντίνα του Αθανασίου Σουμελίδου Ευγενία του Ιωάννη Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Ταλαμπάση Θεολογία του Στεργίου Χρυσώτης Ανέστης του Γεωργίου 91,498 45,10 4.126,56 210. 0101049 050302713031 Λογοθέτη Ελένη του Κωνσταντίνου 7,802 45,10 351,87 € 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 0101050 050302713030 Άγνωστος Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 21,227 45,10 957,34 € 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 0101051 050302713025 Άγνωστος Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 4,017 45,10 181,17 € 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237 238. 239. 240. 241. 0101052 050302713027 Αγγελέτου Μαργαρίτα του Γεωργίου Άγνωστος Βλαβιανός Νικόλαος του Γεωργίου Θεοδώρου Ευτυχία του Δημητρίου Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου Θεοδώρου Πηγή του Δημητρίου Κατραμάδου Χρυσή του Ιωάννη Πάσχου Μαρία του Αντωνίου Πλαγιανός Δημήτριος του Γεωργίου Σπαθή Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου Σταυροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου 8,845 45,10 398,91 € 242. 243. 244. 245. 0101053 050302713029 Λιακάκη Βασιλική του Ιωάννη Οικονομάκη Μαρία του Θεοδώρου Σπαθής Γεράσιμος του Γεωργίου Σπανούδη Ειρήνη του Γεωργίου 13,978 45,10 630,41 € 246. 247. 0101054 050302713034 Τσίγκαρη Γεωργία του λεωνίδα Τσίγκαρη Μαρία του Παύλου 83,689 45,10 3.774,37€ 248. 0101055 050302712001 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 16 45,10 721,60 € 249. 250. 0101056 050302711029 Ιωακειμίδης Ανέστης του Γεωργίου Ιωακειμίδου Μαρία του Γεωργίου 785,34 45,10 35.419,10 251. 252. 253. 254. 255. 256. 0101057 0101058 050302715021 Βυθούλκα Ευγενία του Λεωνίδα Κοντογιώργη Κεονίκη του Νικολάου Κοντογιώργης Νικόλαος του Λεωνίδα Κοντογιώργης Ροδόλφος του Εμμανουήλ Κοντογιώργης Χρήστος του Εμμανουήλ Μεντή Φωτεινή του Λεωνίδα 88,927 45,10 4.010,61 € 257. 258. 0101061 050302715001 Ζουλάκης Παύλος του Εμμανουήλ Αρβανίτη Μαρία του Εμμανουήλ 710,01 45,10 32.021,81 259. 0101062 050302715002 Μπαγλατζή Σοφία του Κωνσταντίνου 44,121 45,10 1.989,86 € 260. 261. 0101063 050302715034 Γιαννάκου Μαρούσα του Παναγιώτη Μπαγλατζής Δημήτριος του Βασιλείου 80,606 45,10 3.635,33 € 262. 0101064 050302715033 Άγνωστος 91,715 45,10 4.136,35 € 263. 0101017 050302626003 Άγνωστος 79,468 45,10 3.584,01 € 264. 0101065 0503013005 Γκίκας Ιωάννης του Βασιλείου 236,57 138,10 32.670,32 265. 266. 0101066 050301312001 Ξυγάλα Άννα του Νίκου Χατζόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ 56,57 138,10 7.812,32 € 267. 0101068 0503013005 Παλαιοδήμος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 18,55 138,10 2.561,76 € 268. 0101069 050301311001 Κατζιλιέρη Μαρία του Δημητρίου 41,77 138,10 5.768,44 € 269. 270. 0101070 0503013005 Λογγινίδης Ιωάννης του Γεωργίου Λογγινίδη Ελένη του Γεωργίου 9,14 138,10 1.262,23 € 271. 272. 0101071 0101074 050301311019 Μαδώνης Γεώργιος-Μάξιμος του Αλεξάνδρου Μαδώνης Ιωάννης-Ματθαίος του Αλεξάνδρου 57,96 138,10 8.004,28 € 273. 274. 275. 276. 0101072 0503013005 Μαρνιεράκης Γεώργιος του Νικολάου Γκούντλαχ (Gundlach) Νικόλ-Βασιλική (Nicole-Bassiliki) του Νικολάου Κυριαζή Ευρυδίκη του Δανιήλ Κυριαζή Σοφία του Δανιήλ 3,23 138,10 446,06 € 277. 0101075 050301302007 Αντωνιάδη Αδαμαντία του Αντωνίου 52,76 138,10 7.286,16 € 278. 279. 0101076 050301302008 Κατάζα Αικατερίνη του Ιωάννη Κατάζα Νατάσα του Ιωάννη 42,80 138,10 5.910,68 € 280. 0101079 050301304001 Άγνωστος 118,87 138,10 16415,947 281. 0101080 050301303005 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Ευσταθίου 51,61 138,10 7.127,34 € 282. 283. 284. 0101081 0101083 050301303006 Μπράουν Ζωζέτ του Αιμιλίου Παπασπύρου Παναγιώτης του Σπυρίδωνος Παπασπύρου Ειρήνη του Σπυρίδωνος 141,40 138,10 19.527,34 285. 286. 287. 288. 289. 290 291. 292. 293. 294. 295. 296. 0101084 050301306086 050301306087 Γεωργιάκος Μιχαήλ του Σωτηρίου Γεωργιάκου Μαγδαληνή του Σωτηρίου Δ. Γεωργιάκος & ΣΙΑ ΟΕ Ρουσσάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη Παυλάκης Ιωάννης του Παναγιώτη Σουρή Ζωή-Ζέτα του Κοσμά Ζυμωνόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου Ηλιοπούλου Χρυσούλα του Βασιλείου Λαγοπάτης Γεώργιος του Λάμπρου Κοτζιαμάνη Θεοδώρα του Γεωργίου Χατζηδάκης Χρήστος του Ευστρατίου Αργυρή Ζωή του Αθανασίου 1257,3 138,10 173.633,13 297. 298. 299. 0101085 050301101001 050301101004 050301101019 050301101020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΟΕ Λεμονής Σταύρος-Ευάγγελος του Γεωργίου Μαρκουλάκος Ιωάννης του Μιχαήλ 1358,4 138,10 187.597,80 300. 0101086 050301314001 Παπαδημητρίου Βασιλική του Δημητρίου 57,94 138,10 8.001,51 € 301. 0101087 050301314018 Ζαραβίνος Ηλίας του Κωνσταντίνου 39,95 138,10 5.517,10 € 302. 303. 0101088 050301314016 Αρειανός Φίλιππος του Γεωργίου Αλμπάνη Χριστίνα του Νικολάου 8,54 138,10 1.179,37€ 304. 0101089 050301314015 Απέργης Μιχαήλ του Χρήστου 3,53 138,10 487,49 € 305. 306. 0101090 050301314014 Ντογάνη Ιρένα (Ιrena) του Μπασκίμ Ελέζι (Elezi) Αλμίρ (Almir) του Γκάνη 2,32 138,10 320,39 € 307. 308. 0101091 050301314013 Αλέσσιο (Alessio) Βιολέττα (Violetta) του Μπρούνο (Bruno) Αλέσσιο (Alessio) Ελένα (Elena) του Μπρούνο (Bruno) 2,28 138,10 314,87 € 309. 0101092 050301314011 Βλάχου-Αντωνίου Φωτεινή του Γεωργίου 0,58 138,10 80,10 € 310. 311. 0101093 050301101017 Οικονόμου Χρήστος του Κωνσταντίνου Αμανατίδης Γρηγόριος του Αλεξάνδρου 13,35 138,10 1.843,64 € 312. 0101095 050301101059 050301101058 Δεσπύρης Ευάγγελος του Ραφαήλ 157,4 138,10 21.736,94 313. 314. 0101096 050301317011 Σίδης Βασίλειος του Αδαμαντίου Σίδη Παρασκευή του Αδαμαντίου 9,79 138,10 1.352,00 € 315. 0101097 050301317010 Τζαβέλλας Νικόλαος του Αλεξάνδρου 16,37 138,10 2.260,70 € 316. 0101098 050301102001 Κόκκορη Βασιλική του Ανδρέα 25,42 138,10 3.510,50 € 317. 318. 319. 320. 0101099 050301102007 Λούβαρης Γεώργιος του Σταύρου Κεραμιδοπούλου Χριστίνα του παύλου Αντωνιάδης Αντώνιος του Αναστασίου Πετρόσιαν (Pertosian) Ρουσλάν (Ruslan) του Γιούρι (Iuri) 26,88 138,10 3.712,13 € 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 0101100 050301103011 Κανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Τσελέντη Αρίστη του Ιωάννη Χατζηγεωργίου Ευστάθιος του Μιχαήλ Χατζηγεωργίου Ιωσήφ του Μιχαήλ Μήτρου Βασίλειος του Κωνσταντίνου Νικοπούλου Μαρία του Ιωάννη Μητρόπουλος Παναγιώτης του Αγγέλου Ρόντος (Rondo) Ρολάνδος (Rollando) του Φότο (Foto) Κόκα Τζουλιέτα (Zhuljeta) του Μίλτο (Milto) Μιχαλοπούλου Γεωργία του Ανδρέα Σαμντιμπιάν (Sciamdibian) Σέρτζιο (Serzio) του Χάτσικ Καμπέρης Αθανάσιος του Δημητρίου Καμπέρης Δημήτριος του Αθανασίου Καμπέρη Αγγελική του Αθανασίου 199,63 138,10 27.568,90 335. 336. 337. 338. 339. 0101101 050301103014 Χαρώνη Μαρία του Παναγιώτη Χαρώνη Αικατερίνη του Παναγιώτη Παπαζώη Αργυρένια του Αλεξάνδρου Δεντάκης Ανδρέας-Γρηγόριος του Εμμανουήλ Δεντάκης Λεωνίδας του Εμμανουήλ 330,47 138,10 45.637,91 340. 0101102 050301105003 Τσιρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 24,84 138,10 3.430,40 € 341. 0101103 050301105004 Τσιρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 2,35 ' 138,10 324,54 € 342. 0101104 050301104001 Άγνωστος 7,04 138,10 972,22 € 343. 0101105 050301104002 Αποστολάκη Ανθή του Θεοχάρη 1,9 138,10 262,39 € 344. 0101106 050301104009 Μαζαράκη Μελπομένη του Γεωργίου 9,73 138,10 1.343,71 € 345. 346. 0101107 050301104008 Γκόρτσος Κλέαρχος του Γεωργίου Αποστολοπούλου Ευθυμία του Ιωάννη 1,71 138,10 236,15 € 347. 0101108 050301103013 Παπαντωνίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου 445,98 138,10 61.589,84 348. 349. 0101109 050301103015 Δήμας Σεραφείμ του Χρήστου Δήμα Άννα του Χρήστου 432,59 138,10 59.740,68 350. 0101110 050301106001 Σπηλιώτη Παρασκευή του Χαραλάμπους 28,78 138,10 3.974,52 € 351. 352. 353. 0101111 050301106012 050301106013 Καρατζόγλου Συμεών του Δημητρίου Καρατζόγλου Αλίκη του Δημητρίου Καρατζόγλου Σοφία του Δημητρίου 93,89 138,10 12.966,21 354. 355. 0101114 050300905001 Λάμπρου Αθανάσιος του Φιλήμωνος Λάμπρου Πηνελόπη του Φιλήμωνος 167,84 138,10 23.178,70 356. 0101115 050300905002 Χρηστακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 107,28 138,10 14.815,37 357. 0101116 050301108045 Βαζιργιατζίκης Ιωάννης του Αίαντος 210,63 138,10 29.088,00 358. 0101117 050301108039 Βαζιργιατζίκης Ιωάννης του Αίαντος 283,06 138,10 39.090,59 359. 0101118 050301108038 Ελευθεριάδου Ελένη του Βασιλείου 375,75 138,10 51.891,08 360. 0101120 050301108035 Αποστόλου Ευαγγελία του Σωτηρίου 321,67 138,10 44.422,63 361. 362. 363. 364. 0101126 050300901017 Πίτσιου Ουρανία του Κωνσταντίνου Πίτσιου Στυλιανή του Αθανασίου Πίτσιου Αικατερίνη του Αθανασίου Πίτσιος Γεώργιος του Αθανασίου 227,59 138,10 31.430,18 365. 0101127 050300901016 Γιούδα Σολέτα ή Σολ του Φέλιξ 433,93 138,10 59.925,73 366. 0101128 050300902001 Γιούδα Σολέτα ή Σολ του Φέλιξ 880,6 138,10 121.610,86 367. 0101130 050300718012 Καραγεώργη Χριστίνα-Ευγενία του Γεωργίου-Αλεξάνδρου 468,21 138,10 64.659,80 368. 0101131 050300718011 Ρηγανιάς Γεώργιος του Βασιλείου 348,45 138,10 48.120,95 369. 0101032 050300717009 Καλαβριάς Δημήτριος του Μάρκου 3,94 206,40 813,22 € 370. 371. 0101133 050300717012 Κοντογιάννης Σπυρίδων του Θωμά Πάνου Ευαγγελία του Δημητρίου 112,52 206,40 23.224,13 372. 0101134 050300717011 Άγνωστος 9,73 206,40 2.008,27 € 373. 0101135 050300717013 Ξυπολιάς Περικλής του Βασιλείου 12,16 206,40 2.509,82 € 374. 0101136 050300717014 Ξυπολιάς Βασίλειος του Περικλή 5,57 206,40 1.149,65 € 375. 0101137 050300717001 Ιγγλέση Βαρβάρα του Ανδρέα 120,69 206,40 24.910,42 376. 0101138 050300716003 Δηλαβέρης Αλέξανδρος του Αθανασίου 134,55 206,40 27.771,12 377. 378. 0101139 050300716002 050300716001 050300716010 Γκίκα Γεωργία του Σωτηρίου Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Ευστρατίου 69,44 206,40 14.332,42 379. 380. 381. 382. 0101140 050300716002 Βωβός Κωνσταντίνος του Γεωργίου Βωβός Παναγιώτης του Γεωργίου Λυκίδου Μαρία του Κυριάκου Αγγελοπούλου Σοφία του Δημητρίου 43,51 206,40 8.980,46 € 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 0101141 050300712011 Νάκος Χρήστος του Θεοφάνη Παρλαμά Σοφία του Ελευθερίου Κουλουμπής Ιωάννης του Αντωνίου Σμέλντερς ή Σμώλντερς (Smeulders) Ντέιβιντ-Ντέρεκ (David-Derek) του Ντέιβιντ-Τσαρλς (David-Charles) Μανουσάκη Χριστίνα του Γερασίμου Δερβεντλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου Μαρινάκη Σοφία του Νικολάου 21,47 206,40 4.431,41 € 390. 0101142 050300712033 Νάκος Χρήστος του Θεοφάνη 16,45 206,40 3.395,28 € 391. 0101143 050300712032 Φωτάκης Ιωάννης του Δημητρίου 12,64 206,40 2.608,90 € 392. 0101144 050300712031 Πυροβόλου Νικόλαος του Ανδρέα 38,05 206,40 7.853,52 € 393. 0101146 050300714001 Κωσταρίδης Ιωάννης του Νικολάου 2,14 206,40 441,70 € 394. 0101147 050300713011 Παυλίδου Αναστασία του Παύλου 43,323 206,40 8.941,87 € 395. 396. 0101148 050300713012 Οικονομάκος Αλέξανδρος του Ελευθερίου Αρβανιτοπούλου Βασιλική του Κωνσταντίνου 55,22 104,40 11.397,41 397. 0101149 050300714006 Χουπάζου Ειρήνη του Φωτίου 60,06 104,40 12.396,38 398. 399. 400. 401. 0101150 050300722004 Παναγόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους Παναγόπουλος Χρήστος του Ιωάννου Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Χαραλάμπους Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Ιωάννου 594,86 104,40 62.103,38 402. 403. 0101151 050300722003 Παναγόπουλος Χρήστος του Ιωάννου Παναγοπούλου Γαρυφαλλιά του Χαραλάμπους 164,67 104,40 17.191,55 404. 405. 0101152 050300722005 Αντωνάτου Ευαγγελία του Γεράσιμου-Παναγιώτη Γεωργακάκου Γρηγορία του Ιωάννη 176,28 104,40 18.403,63 € 406. 0101153 050300722006 Καλλιανός Σταμάτιος του Ευαγγέλου 74,86 104,40 7.815,38 € 407. 0101154 050300722008 Καλλιανός Σταμάτιος του Ευαγγέλου 1,3 104,40 135,72 € __________ Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περιφέρεια Αττικής με την από 4.12.2018 και με αρ. καταθ. 11335/871/10.12.2018 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων), της οποίας δικάσιμος, κατόπιν της με αρ. καταθ. 11349/9194/27.11.2019 κλήσης της, ορίστηκε η 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με αρ. πιν. 19, στο κατάστημα του 1ου Μονομελούς Τμήματος του Εφετείου Αθηνών (Ισόγειο), ζητά με τη διαδικασία του άρ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ - ν. 2882/2001) τον καθορισμό ευλόγου τμήματος αποζημίωσης ίσου με το 70% της εκτιμώμενης σύμφωνα με την από Ιουλίου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της εταιρείας «SPARTAN HOMES» που υπογράφεται από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών Παναγιώτη Μερεκούλια, αποζημίωσης που μνημονεύεται ανωτέρω (στήλη 7), άλλως της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και τη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν τον (προσωρινό ή οριστικό) προσδιορισμό της αποζημιώσεως και την καταβολή αυτής, στις ανωτέρω ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην προς απαλλοτρίωση περιοχή του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ» και οι οποίες απεικονίζονται στα εγκεκριμένα με την υπ’ αρ. πρωτ. υπ’ αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν βάσει αυτών, τα οποία συντάχθηκαν από την τεχνική εταιρεία «GEOPLAN Ο.Ε.», και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Ι. Ασπρουλάκη. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας με την υπ’ αριθμ. 214/2018 (Συνεδρίαση 26η/30-08-2018, θέμα 11ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 212/τ. A.A.Π./29.03.2018), κατόπιν εξουσιοδότησης με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 10 από 24.08.2018 Ειδικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 155/27.8.2018) «για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», για την κήρυξη της σχετικής απαλλοτρίωσης και ταυτόχρονη «υπαγωγή αυτής στη διαδικασία του ά. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 21, 20 και 19 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), στους πίνακες δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, όπως αποδεικνύεται από τις από σχετικές Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων τους. Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, την Τρίτη, 21-1-2020, και ώρα 11.00 π.μ. στο Μον/λές Εφετείο Αθηνών - Τμήμα 1ο (Ισόγειο, αιθ. Α1), διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019 Ο νομικός σύμβουλος Φώτης Χατζηφώτης
PrintButton

18-12-2019

on .

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διακήρυξη 4294/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια συστημάτων (κιτ) επεξεργασίας και κατάψυξης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με συνοδό εξοπλισμό και ασκών συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ πλέον του φ.π.α (90.000,00 €). Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. κατά τα έτη υλοποίησης της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, να την παρατείνει έως ένα (1) έτος επιπλέον της αρχικής διάρκειας. Επίσης, το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τη σύμβαση για ένα (1) έτος, πλέον της αρχικής διάρκειας, χωρίς αλλαγή των όρων και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέχρι του ποσού της προκηρυσσόμενης ετήσιας σύμβασης, ήτοι 90.000,00 €, πλέον φ.π.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα ζητούμενα είδη, στις προκηρυσσόμενες ποσότητες. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λήγει την 7η/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 13η/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οπότε και θα αποσφραγισθούν οι ηλεκτρονικοί υπο-φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι το κτηριακό συγκρότημα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, στην Αθήνα (Τ.Κ. 115-27). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη διακήρυξη από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστ. 82927, 82928, 82929 & 82930), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και την σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. http://www.bioacademy.gr/procurement. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με το Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα 210-6597701/702, ή στο φαξ 210-6597545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.». Ο Γενικός Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 2.253Γ’/10-12-19 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ξάνθης Μαρίας Φ. Χαραλαμπίδου, πληρεξουσίας της Μπαντάκ Ακαρ Τζαναή του Σαλή και της Γκιουλέι, κατοίκου Σελέρου π.ε. Ξάνθης, με ΑΦΜ: 156036664, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Μηνά Ε. Στρούμπη, για λ/σμό του Ακάρ Μεχμέτ του Χαλήλ και της Ραχιμέ, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 146/2019 Απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ξάνθης [Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών], με την οποία δικάζει ερήμην του εναγόμενου, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ [200,00€], δέχεται την αγωγή, Απαγγέλει τη λύση του πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στις 03.04.2016 στην πόλη Φατίχ της Τουρκίας και με την από 09-12-2019 έγγραφη παραγγελία για επίδοση της παραπάνω δικηγόρου, να γίνει η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 12-12-2019 Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Θράκης - Πρωτοδικείο Ξάνθης Κων/νος Χαρ. Δεμενίδης Μ. Βόγδου 20 – Ξάνθη Τηλ. 25410 71729 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη έκτη (16η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ) και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2964Ζ/16-12-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο ΚΑΛΛΙΑ του Τιμολέοντος, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 41379/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 12-12-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία επιτάσσεται συγχρόνως με την παρούσα επαναληπτική επιταγή – η οποία επαναλαμβάνεται λόγω παρόδου έτους από την προηγούμενη – να πληρώσει στην επιτάσσουσα, μετά την από 2.12.2013 αρχική επιταγή, που είχε επιδοθεί στις 11.12.2013 στην οφειλέτρια, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 9521/11.12.2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Κωνσταντίνου Μπούρα και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 2.1) Ποσό 1.280.103,60€ που αποτελεί το επιδικασθέν κεφάλαιο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 20.4.2013 μέχρις εξοφλήσεως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και την υπ’αριθμόν 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, κατά τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πιστώσεως και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι την εξόφληση, 2.2) Ποσό 21.810,00€ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, εντόκως, νομίμως από την επομένη της κοινοποιήσεως της αρχικής επιταγής (ήτοι από 12.12.2013) μέχρις εξοφλήσεως, 2.3) Ποσό 12,00€ για δαπάνη εκδόσεως αντιγράφου εξ απογράφου, ποσό 50,00€ για σύνταξη της από 2.12.2013 αρχικής επιταγής και ποσό 50,00€ γα παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής και τα ποσά αυτά εντόκως, νομίμως από 12.12.2013, δηλαδή από την επομένη της κοινοποιήσεως της ως άνω επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, 2.4) ποσό 16,43€ για δικαιώματα συντάξεως της επιταγής αυτής με παραγγελία προς επίδοση (άρθρο 127 ν.δ. 3026/1954) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2.5) Ποσό 40,00€ για δικαιώματα και δαπάνη του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του παρόντος αντιγράφου (άρθρα 46 και 47 ν.δ. 1210/1972 «περί κώδικος δικαστικών επιμελητών» (ΦΕΚ Α 136 26-7-1972, ΦΕΚ Β 1716/26-8-2008) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 54310/30-9-1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β836/11-10-1991) και το ΦΕΚ Β408/27-5-1996), 2.6) Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμούς 2.4 και 2.5 ποσά η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Κατ’ ανακεφαλαίωση επτάσσεται ο άνω οφειλέτης να πληρώσει στην επιτάσσουσα συνολικώς το ποσό των 1.302.082,03€ εντόκως, νομίμως, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρις εξοφλήσεως, 4) Άλλως θα εκτελεσθεί η παρούσα επιταγή αναγκαστικώς, οπότε επιτάσσεται ο ανωτέρω οφειλέτης να πληρώσει επιπλέον ποσό 20,00€ για την εντολή προς εκτέλεση (άρθρο 127 παρ. 4 του ν.δ. 3026/1954 σε συνδυασμό με την ως άνω υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης), 5) Αντίκλητο δεκτικό καταβολής η επιτάσσουσα διορίζει τον εκάστοτε διευθυντή του Καταστήματος Ελληνικού (154) της Τραπέζης και πληρεξούσιο δικηγόρο διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή δικηγόρο Σταύρο Παναγιωτόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Μασσαλίας 12, τηλ. 210 3616747. Αθήνα 16-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη έκτη (16η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ) και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2965Ζ/16-12-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΑΙΝΑ ΜΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», (πρώην «ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»), που είχε την έδρα της στην Καλλιθέα, οδός Δεληγιάννη αρ. 2 και ήδη είναι αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπούμενη, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 41379/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 12-12-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία επιτάσσεται συγχρόνως με την παρούσα επαναληπτική επιταγή – η οποία επαναλαμβάνεται λόγω παρόδου έτους από την προηγούμενη – να πληρώσει στην επιτάσσουσα, μετά την από 2.12.2013 αρχική επιταγή, που είχε επιδοθεί στις 11.12.2013 στην οφειλέτρια, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 9520/11.12.2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Κωνσταντίνου Μπούρα και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 2.1) Ποσό 1.280.103,60€ που αποτελεί το επιδικασθέν κεφάλαιο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 20.4.2013 μέχρις εξοφλήσεως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και την υπ’αριθμόν 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, κατά τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πιστώσεως και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι την εξόφληση, 2.2) Ποσό 21.810,00€ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, εντόκως, νομίμως από την επομένη της κοινοποιήσεως της αρχικής επιταγής (ήτοι από 12.12.2013) μέχρις εξοφλήσεως, 2.3) Ποσό 12,00€ για δαπάνη εκδόσεως αντιγράφου εξ απογράφου, ποσό 50,00€ για σύνταξη της από 2.12.2013 αρχικής επιταγής και ποσό 50,00€ γα παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής και τα ποσά αυτά εντόκως, νομίμως από 12.12.2013, δηλαδή από την επομένη της κοινοποιήσεως της ως άνω επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, 2.4) ποσό 16,43€ για δικαιώματα συντάξεως της επιταγής αυτής με παραγγελία προς επίδοση (άρθρο 127 ν.δ. 3026/1954) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2.5) Ποσό 40,00€ για δικαιώματα και δαπάνη του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του παρόντος αντιγράφου (άρθρα 46 και 47 ν.δ. 1210/1972 «περί κώδικος δικαστικών επιμελητών» (ΦΕΚ Α 136 26-7-1972, ΦΕΚ Β 1716/26-8-2008) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 54310/30-9-1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β836/11-10-1991) και το ΦΕΚ Β408/27-5-1996), 2.6) Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμούς 2.4 και 2.5 ποσά η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Κατ’ ανακεφαλαίωση επτάσσεται η άνω οφειλέτρια να πληρώσει στην επιτάσσουσα συνολικώς το ποσό των 1.302.082,03€ εντόκως, νομίμως, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρις εξοφλήσεως, 4) Άλλως θα εκτελεσθεί η παρούσα επιταγή αναγκαστικώς, οπότε επιτάσσεται ο ανωτέρω οφειλέτης να πληρώσει επιπλέον ποσό 20,00€ για την εντολή προς εκτέλεση (άρθρο 127 παρ. 4 του ν.δ. 3026/1954 σε συνδυασμό με την ως άνω υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης), 5) Αντίκλητο δεκτικό καταβολής η επιτάσσουσα διορίζει τον εκάστοτε διευθυντή του Καταστήματος Ελληνικού (154) της Τραπέζης και πληρεξούσιο δικηγόρο διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή δικηγόρο Σταύρο Παναγιωτόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Μασσαλίας 12, τηλ. 210 3616747. Αθήνα 16-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΤΒΚΩΚΤ-0ΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48789/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ------------------------------------------------- Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών» CPV: 45112711-2 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 787.000,00€ (634.677,42€ + 152.322,58€ Φ.Π.Α. 24%), με τη δαπάνη των έργων κατηγορίας οικοδομικών να ανέρχεται σε 367.910,80€, τη δαπάνη των έργων κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών: 99.230,00€, τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 467.140,80€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 84.085,34€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 82.683,92€, αναθεώρηση: 767,36€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 152.322,58€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.35.7322.1012 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 16.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, πίστωση 385.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και πίστωση 385.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικισμοί N. Μουδανιών, Νέας Κρήνης, Ελαιοχωρίων, N. Πλαγίων, Ν. Τρίγλιας, Σωζόπολης και Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Το έργο αφορά στην ανακατασκευή, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και την προετοιμασία της υποδομής χώρων παλαιών παιδικών χαρών ή άλλων δημοτικών οικοπέδων έτσι ώστε να μπορέσουν, με τη μεταγενέστερη τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, να μετατραπούν σε ασφαλείς παιδικές χαρές, οι οποίες θα λάβουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ειδικότερα πρόκειται να κατασκευαστούν ασφαλείς περιφράξεις σε όλες τις προτεινόμενες παιδικές χαρές, επαρκείς διάδρομοι κίνησης, πλακοστρώσεις και ράμπες, όπου χρειάζονται, κατάλληλα δάπεδα υποδοχής οργάνων παιδικών χαρών, εγκατάσταση άρδευσης για τα παρτέρια, ύδρευση και φύτευση και τέλος ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 1η τάξη και άνω • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω ή στην 2XA1 (αναβαθμισμένη) και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.693,55 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 13-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2890/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΗΠ6ΩΚΤ-ΒΗ4) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 776/2019 (ΑΔΑ: 97ΜΒΩΚΤ-ΜΓΝ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 16/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς ΑΔΑ: ΨΠ3Φ465Ι5Ν-ΞΔΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 960/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ----------------------------------------------- Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση δυτικού θαλάσσιου μετώπου Ν. Μουδανιών» CPV: 45112700-2 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 247.900,00€ (199.919,36€ + 47.980,64€ Φ.Π.Α. 24%), με τη δαπάνη έργων κατηγορίας οικοδομικών: 120.541,50€, τη δαπάνη έργων κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών: 26.720,00€, τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 147.261,50€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 26.507,07€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 26.065,29€, την αναθεώρηση: 85,50€ και τον Φ.Π.Α. 24%: 47.980,64€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.30.7326.1009 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 123.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και πίστωση 123.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.nea-propontida.gr. Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες αφορούν στην ανάπλαση τμήματος του παραλιακού μετώπου Ν. Μουδανιών, από το άγαλμα των Χαμένων Πατρίδων έως το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, της Δ.Κ. Νέων Μουδανιών, της Δ.Ε. Μουδανιών, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Πρόκειται να καθαιρεθεί η υφιστάμενη φθαρμένη πλακόστρωση και η επιφάνεια θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. Επίσης, για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής, θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Α2 τάξη και άνω και • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στην Α1 τάξη και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.998,39 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26-8-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 37/2019 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας (ΑΔΑ: 6912465Ι5Ν-ΕΕΨ) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 66/2019 (ΑΔΑ: ΩΝ2Χ465Ι5Ν-ΣΗΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2373 065999, φαξ 2373 065493) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 17/12/2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας Φώτιος Τσιρούδας ΑΔΑ: ΨΒΦ5465Ι5Ν-Σ0Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 959/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ------------------------------------------------- Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών» CPV: 45233120-6 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 434.000,00€ (350.000,00€ + 84.000,00€ Φ.Π.Α. 24%), με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 257.811,90€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 46.406,14€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 45.632,71€, την αναθεώρηση: 149,25 και τον Φ.Π.Α. 24%: 84.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.30.7323.0001 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 233.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και πίστωση 200.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.nea-propontida.gr. Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών, της Δ.Κ. Νέων Μουδανιών, της Δ.Ε. Μουδανιών, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του εμπορικού λιμένα Ν. Μουδανιών για την ασφαλτόστρωση της περιοχής. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως παρακάτω: - Εργασίες εκσκαφών για την προετοιμασία και την εξυγίανση του εδάφους και την προετοιμασία της οδοστρωσίας. - Εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας με υλικό βάσης της ΠΤΠ Ο-155 μεταβλητού πάχους. - Εργασίες εφαρμογής ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (όπου απαιτείται) επί της επιφάνειας της οδοστρωσίας. - Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ της ΑΣ12,5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω ή στην 2XΑ2 (αναβαθμισμένη) και άνω. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 36/2019 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας (ΑΔΑ: ΨΑ9Ρ465Ι5Ν-ΖΡ9) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 65/2019 (ΑΔΑ: 9ΤΔΗ465Ι5Ν-ΖΥΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2373 065999, φαξ 2373 065493) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 17/12/2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας Φώτιος Τσιρούδας
PrintButton

14-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 8806Β/9-12-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας, Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας Κριτσίκη, το γένος Λωνίδα και Μαρίας Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4) Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8) Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου διαμονής, την από 29-11-2019 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία τους καλεί όπως, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών συμπράξουν στην σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης προς την Γλυκερία Πολατίδου του Γεωργίου, του προσκυρωθέντος τμήματος του οικοπέδου τους κατά το αναλογούν ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, τα έξοδα της οποίας θα την βαρύνουν και τους ΔΗΛΩΝΕΙ ότι ως υπόχρεη για την καταβολή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης, προτείνει ως τιμή μονάδας αποζημίωσης για την ζημιούμενη ιδιοκτησία τους, το χρηματικό ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσκύρωσης, ήτοι συνολικά το χρηματικό ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (60Χ2,39 τ.μ.= 143,40 ευρώ) και ως προς το ζημιούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, άλλως οποιοδήποτε άλλο ποσό ορισθεί, κατόπιν κοινής μεταξύ τους συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΗΛΩΝΕΙ ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήψη της παρούσας, θα προσφύγει στο Αρμόδιο Δικαστήριο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της προσκύρωσης του τμήματος, εμβαδού 2,39 τ.μ. στο ως άνω οικόπεδο ιδιοκτησίας της κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν με δικαστικά έξοδα. Αθήνα, 9-12-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094 τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο, έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης η παραπάνω, με το από 01-12-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου, ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς» της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 443/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Τακτικές Επιβίωσης”», που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 16.7.2019 καταστατικού του. Αθήνα, 13.12.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ του οἰκον. χρήσεως 2019, μετά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀρχικῶν σκοπῶν αὐτοῦ, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2019 τήν χορήγησιν ἕξ (6) ὑποτροφιῶν διά προπτυχιακάς σπουδάς εἰς Δημοσίας Σχολάς τῆς Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τό Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2019 – 2020. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 36 ἐτῶν, νά ἔχουν Ἀπολυτήριον Λυκείου τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου καί νά κατάγωνται ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου, δηλαδή νά ἔχουν γεννηθῆ εἰς τόν Νομόν, ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων νά ἔχει γεννηθῇ εἰς τόν Νομόν, ἤ νά εἶναι οἱ ἴδιοι ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων ἐγγεγραμμένος εἰς τά Δημοτολόγια τοῦ Δήμου Χίου, τοῦ Δήμου Οἰνουσσῶν καί τοῦ Δήμου Ψαρῶν, ἤ ὁποιουδήποτε ἀπό τούς πρώην Δήμους ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Νομοῦ Χίου. Τό ὕψος ἑκάστης ὑποτροφίας θά ἀνέρχεται εἰς τριακόσια (300) εὐρώ μηνιαίως διά τό διάστημα ἐννέα μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1/10/2019 μέχρι 30/06/2020. Ἐάν οἱ ὑποψήφιοι φοιτοῦν εἰς ἕτερον ἑξάμηνον θά πρέπει νά ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 2/3 τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως περισσοτέρων ὑποψηφίων μέ τά ἀπαιτούμενα προσόντα θά προτιμῶνται οἱ οἰκονομικῶς ἀσθενέστεροι. Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 16ης Μαρτίου 2020 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ ὑποψηφίου ἤ ἀμφοτέρων ἤ ἑνός ἐκ τῶν γονέων του ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. 6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν τῶν γονέων καί τοῦ ἰδίου (ἐάν ὑποβάλῃ φορολογικήν δήλωσιν) . 7. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ. 9. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τά προηγούμενα ἑξάμηνα (ἐφ’ ὅσον ὁ/ἡ ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του). 10. Φωτοτυπία ἤ Ἀποδεικτικόν Ἀπολυτηρίου Α/βαθμίου καί Β/βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.. 10. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ ὑποψηφίου ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα. Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2019 Ὁ Πρόεδρος + Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: Ω6ΠΡΩΛΝ-Ρ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 169997,80 € (με ΦΠΑ 24%) Αρ. Πρωτ. ……20912….. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 169997,80€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με ίδιους πόρους. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 25/2019 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης και αναφέρεται στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16κμ τύπου πρέσας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 08:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 83065 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 13-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: 6ΨΓΤΩΚΤ-ΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48361/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα οδοποιίας περιοχής επέκτασης Παραλίας Διονυσίου» CPV: 45233120-6 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 724.000,00€ (583.870,97€ + 140.129,03€ Φ.Π.Α. 24%), με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 429.652,70€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 77.337,49€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 76.048,53€, την αναθεώρηση: 832,25 και τον Φ.Π.Α. 24%: 140.129,03€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.30.7323.0002 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 253.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, πίστωση 235.000€ στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και πίστωση 235.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της επέκτασης παραλίας Διονυσίου και στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Η κατασκευή του έργου αφορά σε εργασίες : • Επέκτασης του πλάτους του υφισταμένου πεζοδρομίου στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών. • Κατασκευής οδοποιίας εντός της περιοχής επέκτασης σε συγκεκριμένους δρόμους, που περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, κατασκευή οδοστρωσίας (μία στρώση υπόβασης ΠΤΠ-Ο150 πάχους 0,10μ, δύο στρώσεις βάσης ΠΤΠ-Ο155 πάχους 0,10μ έκαστη) και κατασκευή ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 0,05μ). • Επέκτασης οδοφωτισμού με τις σύνοδες εργασίες στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών, από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού. • Δενδροφυτεύσεων και άρδευσης στους παρόδιους του δρόμου παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών κοινόχρηστους χώρους από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού. • Τοποθέτησης κρασπεδορείθρων στις προσαρμογές των δρόμων και στα τμήματα των δρόμων που δεν υπάρχει. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-1-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.677,42 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2868/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΙΥΩΚΤ-ΓΡ8) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 771 (ΑΔΑ: Ω6ΥΨΩΚΤ-Δ7Α) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 12/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς
PrintButton

25-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 30/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Εκουσία) τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΕΛΗ» με έδρα τις Αχαρνές Αττικής και συγκεκριμένα τα άρθρα 5, 10, 11, 19, 20 και 34 αυτού και εξακολουθεί να αποτελείται από 34 άρθρα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2. Αθήνα, 23/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αργυρώ Α. Μαούνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5873Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του Φιλίππου, με ΑΦΜ 030084670 πρώην κάτοικο Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 45) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13819/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5874Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου με ΑΦΜ 100414887 πρώην κάτοικο Κάτω Αχαΐας (οδός Δεξαμενού αρ. 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13810/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5875Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ', Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ του Θεμιστοκλή με ΑΦΜ 012043076 πρών κάτοικο Πατρών (οδός Μαιζώνος αρ. 178) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13834/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθ. Πρωτ.: 11760 ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 525.000,00€ (ME ΦΠΑ 24%) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισσού 30, TK 35015, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας, Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimos-amfiklias-elatias.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ελένη Νικολάου Τηλέφωνο: +30 22343 50 209, 220 Φαξ: +30 22340 49 872 2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-amfiklias-elatias.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης» 6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας , Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(Κωδικός NUTS: EL 644270202) 8. Τίτλος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας στην Δ.Ε. Αμφίκλειας. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει 4 δρόμους : • Αγροτικός Δρόμος (1), με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Λαμψακου’’ και τέλος στη θέση ‘’Βρυλιά’’, συνολικού μήκους 1.341 μ. • Αγροτικός Δρόμος (2) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Αμφίκλεια’’ και τέλος την σιδηροδρομική γραμμή στη θέση ‘’Δημοσιά’’, συνολικού μήκους 1.393μ. • Αγροτικός Δρόμος (3) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Άνω Καλύβια’’ και τέλος την γέφυρα Κηφισού στη θέση ‘’Κορομπίλη’’, συνολικού μήκους 829μ. • Αγροτικός Δρόμος (4) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στην παράκαμψη Παλαιοχωρίου και τέλος στο όριο του οικισμού Παλαιοχωρίου, συνολικού μήκους 298μ. Το συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων είναι 3861 μ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : Χωματουργικά Θα γίνουν εκσκαφές για την εφαρμογή της τυπικής διατομής όπου αυτό απαιτείται σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες. Τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών θα μεταφέρονται σε προκαθορισμένες θέσεις απόθεσης αυτών Οδοστρωσία-Ασφαλτικά Το οδόστρωμα της οδού αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις: • Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους. • Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. Ο155 σε μια στρώση των 0,10μ . • Ασφαλτική προεπάλειψη • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. Λεπτομέρειες της προτεινόμενης τυπικής διατομής φαίνονται στο σχέδιο (ΤΥΠ.1 σχέδιο 1) που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Σήμανση Θα τοποθετηθούν δέκα (10) πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους με τους αντίστοιχους στύλους 10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 423.387,10 ΕΥΡΩ 11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα νε τα αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.467,74 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 16. Ηλεκτρονικός Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού: 87187 Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :24/12/2019, ώρα 11:00. 17. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 23. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Άξονας Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Κατά 75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ 64.7323.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας του έτους 2019. 26. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 27. Άλλες πληροφορίες Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 124/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου , με ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΨΚ-2ΤΤ Κ. Τιθορέα 23/12/2019 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ
PrintButton

21-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Mε ΤΗΝ υπ’αριθμ__1870/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Ανθή Ζανέττου, συζ. Μιχαήλ Αματία απάντων αγνώστου διαμονής H από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 510/11-11-2019 του Παναγιώτη Λουλούς τον Σάββα, κατοίκού Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλού τον Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1871-1872/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Ανθή χήρα Κυριάκου Μιστίλη, το γένος Εμμανουήλ Ζαννέττου 2) Φιφή συζύγού Μιχάλη Καλογερόπονλου, το γένος Εμμανουήλ Ζαvvέττου απάντων αγνώστου διαμονής H από 16-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 493/01-11-2019 του Παναγιώτη Λουλούς τον Σάββα, κατοίκού Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλού τον Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1833-1834-183-1836/ 10-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Γίνκα χήρας Ιωάννη Λαού, το γένος Προδάνοβα Νικόλοβα 2) Νικόλαο Γιαννά του Ιωάννη 3) Γεώργιο Γιαννά του Παρασκευά 4) Ευγένιο Γιαννά του Ιωάννη απάντων αγνώστου διαμονής H από 21-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 480/24-10-2019 του Νικολάου Μάτση του Γεωργίου, κατοίκου Κρεμαστής Ρόδου του Δήμού Ρόδον που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 19-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1873-1874-1875/ 09-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Μαρία-Μιχαλίτσα Χατζηνικήτα συζύγου Κωνσταντίνού Μεϊμάρη , το γένος Νικόλάου Χατζηνικήτα 2) Αιμιλία του Εμμανουήλ Μαλαματή 3) Νίνα (Ιακωβίνα) χήρα Δημητρίού Παπαποστόλου, το γένος Πέτρού Κώτσου απάντων αγνώστου διαμονής H από 31-10-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 501/05-11-2019 της, Σμαραγδής Δέσποινας Μεϊμάρη συζύγού Δημητρίού Τάλια, το γένος Κωνσταντίνού Μεϊμάρη, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Mε ΤIΣ υπ’αριθμ__1961-1962-1963/ 20-12-2019 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Μαρία συζ. Πολύκορο Ντονάτο, το γένος Αντωνίου Ντε Λουμέ 2) Βιντσέτζο Αντωνίου Ντε Λουμέ 3) Σαλβατόρε Αντωνίου Ντε Λουμέ απάντων αγνώστου διαμονής H από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗ με αριθμ. Κατάθεσης 511/11-11-2019 της, Δημητρίας συζ. Γεωργίου Σεληνά το γένος Ιωάννη Σαββίδη ή Κούνου , κατοίκου Γενναδίου Ρόδου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας. -Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες .Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 και 2 Ν. 4335/15 σε συνδ. με το άρθρο 226 του Κ.Πολ.Δ.). Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11-11 -2019 του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ , σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας αγωγής Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-45/20.12.19), για την εταιρεία με την επωνυμία «ENDITECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», με πρώην έδρα στην Αγία Παρασκευή (στο ΤΕΠΑ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»), στη διασταύρωση των οδών Πατρ. Γρηγορίου και Νεαπόλεως και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06.12.19 Αγωγής ΓΑΚ: 8171/19, ΕΑΚ: 251/19) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλλει το ποσό των 19.126,87 € νομιμότοκα από την επομένη ημέρα που κάθε τιμολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσμο άλλως από την κοινοποίηση της αγωγής, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295, 999268, 999211 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Ιατρική Διατροφολογία - Υγιεινή». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13918) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Νεφρολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13920) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13922) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13919) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13923) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2346/13-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 20/12/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος 20-12-2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λογιώτη Σταυρούλα Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343 Αριθ. Πρωτ.: 3737 Τηλ: 210-9760505 Fax: 210-9765147 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Την υπ’ αριθμ. 22/31-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει. 6. Την υπ’ αριθμ. 141/11-9-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 91602/24126/11-11-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3273/20-11-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ σχετικά με την υπ’άριθμ. 141/11-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αθλητικά προγράμματα σε αθλητικούς δημοτικούς χώρους και προγράμματα γυμναστικής με εμπειρία σε πιλάτες (pilates)», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με εμπειρία σε γυμναστική πιλάτες «Pilates» Έως 12 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε πιλάτες (pilates). Στην παρούσα Ανακοίνωση αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Ειρήνης 17 & Αγίου Δημητρίου - Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9760505). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 09:00 έως και τις 13:00. Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
PrintButton

19-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ142/οικ.6628/27-11-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018(τ.ΑΑΠ), και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης συνολικού εμβαδού 225.248,63 τ.μ., που βρίσκεται από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+200, στην περιοχή των κτηματικών περιφερειών των Τ.Κ. Κόμματος και Ροδίτσης, στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων του Δήμου Λαμίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Κ Α Τ Α 1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ζηρίδη 10, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 074001 ) 2. Μήτσιου Ελένης του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074002 ) 3. Μαντέ Χρήστου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074002 ) 4. Μαντέ Αικατερίνης συζύγου Κωνσταντίνου, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074002 ) 5. Γεωργόπουλου Αλέξανδρου του Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074004 ) 6. Στεφανή Ευαγγέλου του Γεωργίου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074005 ) 7. Καρακαντζά Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074006, 074008) 8. Μίτσιου Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074007 ) 9. Γρούσπα Θεοδώρας του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074009) 10. Στεφανή Κυριακούλας χήρας Ευθυμίου, το γένος Παναγιώτη Θελούρα, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074010, 074018 ) 11. Στεφανή Ευθυμίου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074011, 074012, 074013, 074019, 074020 ) 12. Στεφανή Βασιλικής συζύγου Ευθυμίου, το γένος Γιαννακοπούλου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074012, 074020) 13. Κωνσταντίνου Παρασκευής του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων, 5ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών (αρ. ιδ. 074013, 074021) 14. Τσάπη Δημητρίου του Μιχαήλ, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074014, 074022) 15. Μυλωνά Ασημίνας του Ιωάννη, συζύγου Ανδρέα Καραχάλιου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074015, 074023 ) 16. Μυλωνά Ιωάννη του Γρηγορίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074015, 074023 ) 17. Αγγελοπούλου Ευθυμίας του Δημητρίου, χήρας Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074017, 074025) 18. Αλεξίου Αγγελικής του Δημητρίου, χήρας Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074017, 074025) 19. Παπαϊωάννου Αθανασίου του Δήμου, κατοίκου Ελευθεροχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074024, 074117, 074150) 20. Τζούφλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Πατρόκλου και Λεωσθένους (αρ. ιδ. 074026, 074027 ) 21. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κρεατοσυσκευαστική Λαμίας-Κωνσταντίνος Τζούφλας ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Λαμία, 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (αρ. ιδ. 074028) 22. Μπακασούλα Μαρίας του Κωνσταντίνου, συζύγου Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074029) 23. Αντωνίου Αγγελικής, συζύγου Γεωργίου, το γένος Ταξιάρχη Κουτρούμπα, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074030, 074034, 074056) 24. Κουτρούμπα Γιαννούλας, χήρας Ταξιάρχη, το γένος Ιωάννη Κοτσιμπού, κατοίκου Καστελλίων Δήμου Δελφών (αρ. ιδ. 074030, 074034, 074056) 25. Κουτρούμπα Ιωάννη του Ταξιάρχη, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074030, 074034, 074056) 26. Κουτρούμπα Σπυρίδωνος του Ταξιάρχη, κατοίκου Καστελλίων Δήμου Δελφών (αρ. ιδ. 074030, 074034, 074056) 27. Μπανούτσου Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074031, 074033, 074053) 28. Σαμαρτζή Ιωάννη του Ηλία, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074032) 29. Της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 074035) 30. Ρηγάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074036) 31. Χορταριά Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074037) 32. Χορταριά Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074037) 33. Κύρκου Ελευθερίας του Βασιλείου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074038) 34. Κουτσοκλένη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074039, 074063, 074069) 35. Καράντζαλη Ευθυμίας του Αθανασίου, χήρας Ευσταθίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αθηνών αρ. 15 (αρ. ιδ. 074040, 074048, 074064, 074070, 074083) 36. Μπήτσου Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Ηράκλειας Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074041, 074071) 37. Μπαζδέκη Αρετής του Κωνσταντίνου, σύζυγος Κυριάκου, κατοίκου Μαυρολιθαρίου Δήμου Δελφών (αρ. ιδ. 074042, 074072 ) 38. Κοτσομπόλη Παρασκευής του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074043, 074074, 074114) 39. Κοτσομπόλη Αθανασίου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074043, 074074, 074114) 40. Κοτσομπόλη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074043, 074074, 074114 ) 41. Κοτσομπόλη Συμεώνος του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074043, 074074, 074114) 42. Πανοπούλου Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074044, 074075) 43. Πανοπούλου Παρασκευής του Αθανασίου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074044, 074075) 44. Τσιρώνη Αθηνάς, χήρας Ηλία, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074045, 074076, 074080) 45. Τσιρώνη Αικατερίνης του Ηλία, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074045, 074076, 074080) 46. Τσιρώνη Αθανασίου του Ηλία, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074045, 074076, 074077, 074080) 47. Τσιρώνη Παναγιώτη του Ηλία, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074045, 074076, 074077, 074080) 48. Κύρκου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074046, 074052, 074079, 074081, 074134) 49. Παναγούλια Μαρίας του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074047, 074082) 50. Κουτσούκου Μαρίας του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074049, 074084 ) 51. Νίκα Γεωργίου του Θεοφάνους, κατοίκου Λαμίας, οδός Λεωνίδου αρ. 6 (αρ. ιδ. 074050, 074085) 52. Τσίπα Κωνσταντίνας του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074050, 074085) 53. Τζουβάρου Αθανασίου του Ευσταθίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων, 5ο χλμ. Λαμίας-Αθηνών (αρ. ιδ. 074051) 54. Κύρκου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074052) 55. Γκέκα Θεοδώρου του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074054) 56. Γκέκα Κωνσταντίνας του Θεοδώρου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074055) 57. Γκέκα Αθανασίου του Θεοδώρου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074055) 58. Κουτρούμπα Λίτσας, χήρας Χαραλάμπους, το γένος Ευθυμίου Παπαγεωργίου, κατοίκου Αυστραλίας (αρ. ιδ. 074056 ) 59. Διτσούδη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αθηνών αρ. 41 (αρ. ιδ. 074057) 60. Αργυρίου Αναστασίας, συζύγου Δημητρίου, κατοίκου Καραβόμυλου Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (αρ. ιδ. 074058) 61. Αργυρίου Ελένης του Δημητρίου, κατοίκου Καραβόμυλου Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (αρ. ιδ. 074058) 62. Γιωτόπουλου Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αβέρωφ 22 (αρ. ιδ. 074058) 63. Κουτρουμπά Ιωάννη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074059) 64. Καλιώρα Χρυσούλας, συζύγου Ηλία, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074060, 074065) 65. Καραβά Γεωργίας, χήρας Ιωάννη, το γένος Αθανασίου Ντούβλη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074061, 074066) 66. Καραβά Χαραλάμπους του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074061, 074066) 67. Καραβά Ιωάννη του Χαραλάμπους, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074062) 68. Γρανιτσιώτη Ευαγγελίας, χήρας Νικολάου, το γένος Ευαγγέλου Χρηστίδη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074067) 69. Γρανιτσιώτη Ιωάννας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074067) 70. Γρανιτσιώτη Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074068) 71. Σαμαρτζή Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074073, 074115) 72. Τσιρώνη Αθανασίου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074078) 73. Κύρκου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074079, 074081 ) 74. Ζάρδα Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074086) 75. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Λαμίας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 074087, 074088) 76. Κομματά Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074089, 074090, 074092) 77. Τσίγκα Κωνσταντίνας του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ.ιδ. 074091 ) 78. Κοτσομπόλη Δημητρίου του Παρασκευά, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074093, 161097) 79. Λιάτου Αμαλίας του Αναστασίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074094, 074095) 80. Καψάλη Χρήστου του Πέτρου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074096) 81. Κουτρούμπα Δημητρίου του Στυλιανού, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074116) 82. Κόκκοτα Χρήστου του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074118) 83. Κόκκοτα Αθανασίου του Λεωνίδα, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074119) 84. Καπερέλη Ευαγγέλου του Ιωάννη, κατοίκου Μοσχοχωρίου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074120) 85. Φούρλα Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074121, 074130) 86. Φούρλα Βασιλικής του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074121, 074130) 87. Φούρλα Ελένης, χήρας Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074121, 074130) 88. Μακρυνιώτη Αικατερίνης του Αθανασίου, συζύγου Ιωσήφ, κατοίκου Λαμίας, 4ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (αρ. ιδ. 074122) 89. Σαξώνη Ηλία του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, 10η Πάροδος Τυμφρηστού (αρ. ιδ. 074123) 90. Σαξώνη Καλλιόπης του Δημητρίου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αρ.39 (αρ. ιδ. 074123) 91. Σαξώνη Ευφροσύνης του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074123) 92. Σαξώνη Δημητρίου του Ηλία, κατοίκου Δ.Ε. Φουρνάς Ευρυτανίας (αρ. ιδ. 074123) 93. Πατάγια Γεωργίας του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074124) 94. Διαμαντή Σωτηρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074125) 95. Ράπτη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074126) 96. Ράπτη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074126) 97. Σλαβούλη Βασιλείου του Χρήστου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074127) 98. Αντωνοπούλου Κωνσταντίνου του Χριστοφόρου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074128) 99. Παρδάλη Θωμά του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074129) 100. Παρδάλη Χρυσούλας, σύζυγος Θωμά, το Γένος Διαμαντή, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074129) 101. Χαλντούπη Ηλία του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων, οδός Αγ. Ιερουσαλήμ αρ. 9 (αρ. ιδ. 074131) 102. Χαλντούπη Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων, οδός Αγ. Ιερουσαλήμ αρ. 9 (αρ. ιδ. 074131) 103. Χαλντούπη Οδυσσέα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων, οδός Αγ. Ιερουσαλήμ αρ. 9 (αρ. ιδ. 074131) 104. Χαλντούπη Μαρίας, σύζυγος Κωνσταντίνου, το γένος Βασιλείου Κοντογιώργου, κατοίκου Καλυβίων Δήμου Λαμιέων, οδός Αγ. Ιερουσαλήμ αρ. 9 (αρ. ιδ. 074131) 105. Γεωργίου Γεωργίου του Ευσταθίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074132) 106. Γεωργίου Ελενίτσας, σύζυγος Γεωργίου, το γένος Ηλία Τσάμη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074132) 107. Τσώνη Θεοφάνους του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Αιγίνης αρ. 3 (αρ. ιδ. 074133) 108. Μπαχλαβά Παναγιώτη του Ανδρέα, κατοίκου Λαμίας, οδός Μακροπούλου αρ.100 (αρ. ιδ. 074135) 109. Ζιάκα Χρήστου του Δημητρίου, κατοίκου Ζακέικων–Φραντζή Λαμίας (αρ. ιδ. 074136) 110. Σάλτα Κωνσταντίνου του Αργυρίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074137) 111. Παυλή Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074138) 112. Παυλή Ευαγγελίας του Γεωργίου, χήρας Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074138) 113. Παυλή Θωμαίδος του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074138) 114. Παυλή Σωτηρίου του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074138) 115. Ζιάκα Δημητρίου του Ηρακλέους, κατοίκου Φραντζή Λαμίας (αρ. ιδ. 074139, 074144) 116. Ζιάκα Ιωάννη του Ηλία, κατοίκου Φραντζή Λαμίας (αρ. ιδ. 074139, 074144) 117. Πλά Μαρίας του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074140) 118. Δρούγα Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074141, 074142, 074143) 119. Τσαμαδιά Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074145) 120. Λάτσου Θεοδώρου του Νικολάου, κατοίκου Λαμίας, οδός Υψηλάντου (αρ. ιδ. 074146) 121. Τσατίρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074147) 122. Μπακογιάννη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Παγκρατίου Λαμίας (αρ. ιδ. 074148) 123. Καρανάσιου Βασιλείου του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074149) 124. Ζάρδα Αικατερίνης του Ιωάννη, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 074151) 125. Αναστασίου Ασπασίας, σύζυγος Χρήστου, το γένος Αθανασίου Ζησοπούλου, κατοίκου Λαμίας, οδός Κάλβου αρ.3 (αρ. ιδ. 074152) 126. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Δαιδάλου 42 & Άργους, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 161098, 161106) 127. Αργυρόπουλου Πέτρου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161099) 128. Βαλέντη Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161100) 129. Μπαρτσώκα Γεωργίου του Ελευθερίου, κατοίκου Τ.Κ.. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161100) 130. Ζιμπόπουλου Νικολάου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161101) 131. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Μ.Η.Δ.Ε. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου αρ. 89 & Κηφισού αρ.43, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 161102) 132. Βαρζάκα Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161103) 133. Νικόπουλου Χρήστου του Αθανασίου, κατοίκου Καρπενησίου Ευρυτανίας (αρ. ιδ. 161104) 134. Παπαδημητρίου Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161105) 135. Κουτσομπίνα Μιλτιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161107) 136. Πισαδάκη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161108) 137. Ζάρδα Αγγελικής, συζύγου Πισαδάκη, κατοίκου Ροδίτσας Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161109) 138. Ζάρδα Ιωάννας, σύζυγος Σακελλάρη, κατοίκου Ροδίτσας Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161109) 139. Ζάρδα Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161110) 140. Μητσάκη Γεωργίου του Πέτρου, κατοίκου Δήμου Στυλίδας (αρ. ιδ. 161111) 141. Ευθυμίου Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ.. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 161112) 142. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Shell A.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 161113) 143. Μπάκα Αικατερίνης, συζύγου Κωνσταντίνου, το γένος Νικολάου Μπουλά, κατοίκου Λαμίας, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 9 (αρ. ιδ. 084150) 144. Μπάκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 9 (αρ. ιδ. 084150) 145. Μπανούση Ανέστη του Ηλία, κατοίκου (αρ. ιδ. 084151) 146. Μπανούση Κωνσταντίνου του Ηλία, κατοίκου (αρ. ιδ. 084151 ) 147. Μπανούση Στάμου του Ηλία, κατοίκου (αρ. ιδ. 084151 ) 148. Βαγιάκου Δημητρίου του Ευθυμίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 084152) 149. Βαγιάκου Ευαγγελίας του Ευθυμίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 084152) 150. Μήτσου Βασίλειου του Γεωργίου, κατοίκου Ηράκλειας Φθ/δας (αρ. ιδ. 074007, 074041, 074071) 151. Χριστοδούλου Ευμορφίας συζύγου Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074010, 074018) 152. Τσαρού Χριστίνας συζύγου Γρηγορίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074010, 074018) 153. Αλεξίου Παναγιώτας του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών (αρ. ιδ. 074017, 074025) 154. Αλεξίου Αγγελικής του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών (αρ. ιδ. 074017, 074025) 155. Τσιμπούρη Μάριου του Παρασκευά, κατοίκου Ανθήλης (αρ. ιδ. 074039, 074069) 156. Πανόπουλου Νικολάου του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών (αρ. ιδ. 074044, 074075) 157. Της ιδιότυπης μεταφορικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΙΑΚΗ» που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 074045, 074076, 074077, 074078, 074080) 158. Νίκα Γεώργιου του Θεοφ., κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074050, 074085) 159. Κουτρούμπα Σπυρίδωνα του Ιωάννη, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074059) 160. Κουτρούμπα Δήμητρα χα Ιωάννη Κουτρούμπα, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074059) 161. Καραβά Γεωργία χήρα Ιωάννη Καραβά, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074062) 162. Καραβά Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074062) 163. Ζάρδα Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ανθήλης (αρ. ιδ. 074086) 164. Κομματά Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Ελευσίνας Αττικής (αρ. ιδ. 074089, 074090, 074092) 165. Κομματά Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής (αρ. ιδ. 074089, 074090, 074092) 166. Κομματά Ασπασίας χήρας Γεωργίου, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074089, 074090, 074092) 167. Ριζάκου Γεώργιου του Κων/νου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074091) 168. Κοτσομπόλη Παρασκευής του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074093) 169. Κοτσομπόλη Γεώργιου του Δημητρίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074093) 170. Κοτσομπόλη Μαρίας συζύγου Δημητρίου ως ασκούσας την επιμέλεια επί των ανηλίκων τέκνων Αθανασίου και Συμεών, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074093) 171. Μαργώνη Γεώργιου – Παναγιώτη του Αθανασίου, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074116) 172. Μαργώνη Στυλιανή συζύγου Αθανασίου, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074116) 173. Κόκκοτα Ιωάννας χήρας Χρήστου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 074118) 174. Παρδάλη Χρυσούλας συζύγου Θωμά, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074129) 175. Σάλτα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Κόμματος (αρ. ιδ. 074137) 176. Μπαρτσώκα Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Ανθήλης (αρ. ιδ. 161100) 177. Μπαρτσώκα Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Ανθήλης (αρ. ιδ. 161100) 178. Βαλεντή Βασιλείου του Πάνου, κατοίκου (αρ. ιδ. 161100) 179. Ιωακειμίδη – Ζουμπόπουλου Νικόλαου του Ελευθερίου – Χαραλάμπους, κατοίκου Ανθήλης (αρ. ιδ. 1611010) 180. Πισσαδάκη Ιωάννη του Παύλου, κατοίκου Προβάρματος Στύλου Αρμένων Αποκορώνου Χανίων (αρ. ιδ. 161108) Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από 25-9-2019 (υπ’ αριθμ. ΒΑΒ Μονομελούς 67/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ. 209/2019) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας την 10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ142/οικ.6628/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης συνολικού εμβαδού 225.248,63 τ.μ., που βρίσκεται από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+200, στην περιοχή των κτηματικών περιφερειών των Τ.Κ. Κόμματος και Ροδίτσης, στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων του Δήμου Λαμίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (αρχική Κ.Υ.Α. 1122253/8399/0010/22-01-2008). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+000. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8). Mε την υπ’ αριθμ.ΒΑΒ.Μονομελούς 67/2019 και Αρ.Βιβλ.Εφ. 209/2019 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, το Ελληνικό Δημόσιο ζητά: Να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης ως εξής: Α. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074001, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 2. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074002, Αγρός Αρδευόμενος, 3,5 ευρώ ανά τ.μ. 3. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074004, Αγρός Αρδευόμενος, 3,5 ευρώ ανά τ.μ. 4. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074005, Αγρός Αρδευόμενος, 4,75 ευρώ ανά τ.μ. 5. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074006, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 6. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074007, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 7. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074008, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 8. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074009, Χέρσο, 5 ευρώ ανά τ.μ. 9. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074010, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 10. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074011, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 11. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074012, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 12. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074013, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 13. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074014, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 14. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074015, Αγρός Αρδευόμενος, 5 ευρώ ανά τ.μ. 15. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074017, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 16. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074018, Αγρός Αρδευόμενος, 4,75 ευρώ ανά τ.μ. 17. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074019, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 18. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074020, Αγρός Αρδευόμενος, 3 ευρώ ανά τ.μ. 19. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074021, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 20. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074022, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 21. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074023, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 22. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074024, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 23. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074025, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 24. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074026, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 25. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074027, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 26. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074028, Χέρσο, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 27. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074029, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 28. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074030, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 29. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074031, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 30. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074032, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 31. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074033, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 32. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074034, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 33. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074035, Αγρός, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 34. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074036, Αγρός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 35. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074037, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 36. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074038, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 37. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074039, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 38. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074040, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 39. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074041, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 40. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074042, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 41. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074043, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 42. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074044, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 43. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074045, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 44. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074046, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 45. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074047, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 46. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074048, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 47. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074049, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 48. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074050, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 49. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074051, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 50. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074052, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 51. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074053, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 52. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074054, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 53. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074055, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 54. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074056, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 55. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074057, Αγρός Αρδευόμενος, 3 ευρώ ανά τ.μ. 56. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074058,Αγρός Αρδευόμενος ,2,75 ευρώ ανά τ.μ. 57. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074059, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 58. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074060, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 59. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074061, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 60. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074062, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 61. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074063, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 62. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074064, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 63. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074065, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 64. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074066, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 65. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074067, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 66. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074068,Αγρός Αρδευόμενος ,1,75 ευρώ ανά τ.μ. 67. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074069, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 68. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074070, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 69. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074071, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 70. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074072, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 71. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074073, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 72. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074074, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 73. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074075, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 74. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074076, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 75. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074077, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 76. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074078, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 77. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074079, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 78. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074080, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 79. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074081, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 80. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074082, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 81. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074083, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 82. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074084, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 83. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074085, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 84. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074086, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 85. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074087, Χέρσο, 2 ευρώ ανά τ.μ. 86. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074088, Χέρσο, 2 ευρώ ανά τ.μ. 87. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074089, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 88. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074090, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 89. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074091, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 90. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074092, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 91. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074093, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 92. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074094, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 93. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074095, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 94. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074096, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 95. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161097, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 96. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161098, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 97. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161099, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 98. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161100 ,Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 99. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161101, Αγρός Αρδευόμενος, 5 ευρώ ανά τ.μ. 100. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161102, Πυλώνας, 1 ευρώ ανά τ.μ. 101. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161103, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 102. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161104, Αντιπροσωπεία αυ/των, 4,75 ευρώ ανά τ.μ. 103. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161105, Αγρός Αρδευόμενος, 4,75 ευρώ ανά τ.μ. 104. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161106, Αγρός Αρδευόμενος, 3,75 ευρώ ανά τ.μ. 105. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161107, Αγρός Αρδευόμενος, 5 ευρώ ανά τ.μ. 106. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161108, Αγρός Αρδευόμενος, 8,5 ευρώ ανά τ.μ. 107. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161109, Αγρός Αρδευόμενος, 7,25 ευρώ ανά τ.μ. 108. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161110, Αγρός Αρδευόμενος, 5,25 ευρώ ανά τ.μ. 109. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161111, Αγρός Αρδευόμενος, 14,25 ευρώ ανά τ.μ. 110. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161112, Αγρός Αρδευόμενος, 15 ευρώ ανά τ.μ. 111. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 161113, Πρατήριο καυσίμων, 8 ευρώ ανά τ.μ. 112. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074114, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 113. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074115, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 114. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074116, Αγρός Αρδευόμενος, 1,5 ευρώ ανά τ.μ. 115. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074117, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 116. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074118, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 117. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074119, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 118. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074120, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 119. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074121, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 120. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074122, Μάντρα οικοδομικών υλικών, 2 ευρώ ανά τ.μ. 121. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074123, Αγρός Αρδευόμενος, 1,75 ευρώ ανά τ.μ. 122. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074124, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 123. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074125, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 124. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074126, Αγρός Αρδευόμενος, 2 ευρώ ανά τ.μ. 125. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074127, Χέρσο, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 126. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074128, Χέρσο, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 127. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074129, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 128. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074130, Χέρσο, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 129. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074131, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 130. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074132, Φανοποιίο, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 131. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074133, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 132. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074134, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 133. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074135, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 134. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074136,Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 135. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074137, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 136. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074138, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 137. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074139, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 138. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074140, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 139. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074141, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 140. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074142, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 141. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074143, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 142. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074144, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 143. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074145, Αγρός Αρδευόμενος, 2,25 ευρώ ανά τ.μ. 144. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074146, Αγρός Αρδευόμενος, 3 ευρώ ανά τ.μ. 145. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074147, Αγρός Αρδευόμενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. 146. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074148, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 147. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074149, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 148. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074150, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 149. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074151, Αμπελώνας, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 150. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 074152,Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 151. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084150, Βιοτεχνία, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. 152. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084151, Αγρός Αρδευόμενος, 2,75 ευρώ ανά τ.μ. 153. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 084152, Αγρός Αρδευόμενος, 3,25 ευρώ ανά τ.μ. Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ: Β.1. ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € 074001 Γεώτρηση παλαιό Μ2 10 074004 Περίφραξη με σεναζ 0,40μ και πλέγμα 1,50μ και κυλινδρικούς πασσάλους 1,70μ. καλό μ.μ. 22 074014 Μαντρότοιχος Απλής κατασκευής μ.μ. 50 074015 Συρματόπλεγμα Απλής κατασκευής μ.μ 12 074015 Συρματόπλεγμα Απλής κατασκευής μ.μ 12 074015 Μαντρότοιχος Απλής κατασκευής μ.μ. 30 074035 Περίφραξη με κυλίνδρους ξύλινους, πασσάλους d=0,25 ύψους 2m μέτρια Μ 15 074057 Τοιχίο ύψους 0,70μ., 4 τσιμεντοκολώνες ύψους 1,80μ. (0,20Χ0,20) καλή μ.μ. 40 074057 Σιδερένια καγκελόπορτα 1,70Χ4,10 καλή τεμ 100 074057 Πλέγμα ύψους 1,70μ. καλή μ.μ. 12 161100 Περίφραξη με πλέγμα Β.Τ. ύψους 1,20μ., σωλήνα γαλβανισμένο 1,50μ. καλή μμ. 18 161104 Φωτιστικά μεγάλα τεμ. 400 161106 Πλέγμα γαλβανιζέ ύψους 1,50μ. με κυλινδρικούς πασσάλους ύψους 1,80μ. με σενάζ ύψους 0,30μ. καλή μ.μ. 22 161107 Πλέγμα γαλβανιζέ ύψους 1,50μ. με κυλινδρικούς πασσάλους ύψους 1,80μ. με σενάζ ύψους 0,30μ. καλή μ.μ. 22 161111 Περίφραξη με πλέγμα ύψους 2,00μ., και με κυλινδρικούς πασσάλους ύψους 2,00μ. καλή μ.μ. 20 161111 Κάγκελα μασίφ ύψους 2,00μ. καλή μ.μ. 80 074122 Περίφραξη με σιδηρογωνιές, ύψους 1,50μ. με σεναζ ύψους 0,50μ. καλή μ.μ. 20 074122 Τοιχίο ύψους 1,20μ., με κάγκελα μασίφ ύψους 1,00μ. καλή μ.μ. 100 074128 Περίφραξη με παλαιό πλέγμα ύψους 2,20μ. παλαιά μ.μ. 5 074128 Τοιχίο από μπετόν ύψους 1,80μ. καλό μ.μ. 120 074131 Περίφραξη ύψους 1,80μ., με ξύλινους κυλινδρικούς πασσάλους ύψους 2,50μ. d=0,20 καλή μ.μ. 15 074132 Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,80μ., με ξύλινους κυλινδρικούς πασσάλους ύψους 2,50μ. d=0,20μ. καλή μ.μ. 15 074132 Περίφραξη με μεταλλικούς πασσάλους ύψους 1,60μ., με σενάζ 0,50μ. καλή μ.μ. 20 074132 Περίφραξη απλή με σιδηρογωνιές ύψους 1,60μ. καλή μ.μ. 12 074012 Ελιές μεγάλες τεμ. 200 161100 Ροδιές μεσαίες τεμ. 70 074013 Οπωροφόρα μεγάλα τεμ. 130 074151 Αμπέλι γραμμικό με σύστημα παλμέτα μεγάλο Μ2 50 161101 Αχλαδιές μεγάλες τεμ. 110 Β.2 ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € 74012 Αποθήκη με τσιμεντόλιθους καλή τ.μ. 100 74012 Υπόστεγο με λαμαρίνες καλή τ.μ. 50 74012 Κοτέτσι με λαμαρίνες καλή τ.μ. 20 74046 Αποθήκη από τσιμεντόλιθους λαμαρινοσκεπής, h1=3,30 h2=4,20 καλή τ.μ. 100 74046 Τσιμεντοκολώνα βάση ΔΕΗ, 2,00Χ0,40Χ0,35 καλή τεμ. 200 74048 Αποθήκη ισόγεια κεραμοσκεπής από τούβλα ύψους 3,50μ. καλή τ.μ. 100 74048 Αποθήκη λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους ύψους 2,80μ. καλή τ.μ. 100 74122 Μεταλλικό υπόστεγο με βάση από μπετόν καλό τ.μ. 70 74122 Κτίσμα προκάτ καλό τ.μ. 500 74122 Τσιμεντένια βάση καλή τ.μ 20 74122 Γκρο μπετόν καλή τ.μ 20 74128 Ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα καλό 400 74130 Τοιχίο ύψους 0,70μ. με 3 τσιμεντοκολώνες ύψους 1,80μ. 0,20Χ0,20, πλέγμα με σιδερογωνιές ύψους 1,60μ. καλό μ.μ. 30 74130 Διάδρομος από μπετόν 1,00Χ12,00μ. καλό τ.μ. 20 74130 Επιφάνεια από μπετόν 5,00Χ12,00 καλή τ.μ. 20 74130 Υπόστεγο λαμαρινοσκεπές με ΒΒQ καλή τ.μ. 15 74131 Λαμαρινοκατασκευή από τσιμεντόλιθους καλή τ.μ. 50 74131 Κοτέτσι λαμαρινοσκεπές καλό τ.μ. 40 74131 Υπόστεγο παλαιό τ.μ. 30 74131 Ράμπα καλή τ.μ. 30 74132 Βιομηχανικό κτίριο μεταλλικής κατασκευής καλό 300 161101 Ερείπιο κακή τ.μ. 10 161104 Πλακόστρωτη νησίδα καλή τ.μ. 40 161104 Βάσεις μπετόν για διαφημιστικές πινακίδες 0,80Χ0,80 καλές τεμ. 100 161104 Ασφαλτόστρωση καλή τ.μ. 20 161104 Βάση στήριξης για ΔΕΗ καλή τεμ. 200 161113 Φωτιστικά μεγάλα τεμ. 400 161113 Νησίδα πλακόστρωτη καλή τ.μ. 40 Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κατόχων, ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο της συντελέσεως της απαλλοτρίωσης κατ΄ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως ταύτη προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012). Να υποχρεωθούν οι καθ΄ ων σε εγγυοδοσία ίση με το 30% της καθορισθησόμενης προσωρινής αποζημίωσης για την περίπτωση καθορισμού μικρότερης τιμής μονάδας ως οριστικής αποζημίωσης (άρθρο 24 ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 131 παρ. 4 ν. 4070/2012) και Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4070/2012 κατά το οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων». Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων, της Τ.Κ. Κόμματος και Τ.Κ. Ροδίτσας του Δήμου Λαμιέων. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την ανωτέρω ημέρα της δικασίμου. Λαμία 17-12-2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Μαρία Γραμματικάκη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ: 22310-34245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3.100/18.12.2019 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβιαώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Κωνσταντίνου Μπαταβάνη του Σωτηρίου και της Φωτεινής, κατοίκου Αθηνών (Ν. Κόσμος), οδός Μπιρμπίλη αριθ. 36, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Μαρίγια (MARIYA) ΜΠΕΡΓΚΕΝ (BERGEN) του Βενιαμίν (VENIAMIN) και της Γκαλίνα (GALINA), πρώην κάτοικο Αθηνών (Ν. Κόσμος), οδός Μπιρμπίλη αριθ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 17.12.2019 και ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς την δεύτερη, όπου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15.970/18.03.2019 σύμφωνο συμβίωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημήτριου Κωνσταντίνου Κωφόπουλου, καλείται να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου, προκειμένου αμφότεροι και από κοινού να προβούν στην λύση του παραπάνω συμφώνου συμβίωσης. Αθήνα 18.12.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2238Δ/16-12-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Δημήτριου Κοφφινά πληρεξούσιου της Ντούκα Ενκελέντα του Αριφ ( DUKA ENKELEDA του ΑRIF), κατοίκου Αθηνών, οδός Κιθαίρωνος αριθ.2-4 ΑΦΜ 156663230, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ντούκα Αλμπερτ του Φαικ (DUKA ALBERT του FAIK) ΑΦΜ 122608890 πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθ. 2-4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 22-07-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με αριθμό και χρονολογία 8433/25-07-2019 πράξη κατάθεσης β) με αριθ. πιν.97 πράξη δικασίμου της Δικαστή που ορίζει δικάσιμο στις 11/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 γ) πράξη με την οποία αναβάλλει την συζήτηση για τις 21/01/2020 δ) προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων στην αιτούσα μητέρα μέχρι την συζήτηση ε) η από 13-12-2019 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αίτηση ζητείται να ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή ανάθεσης της επιμέλειας Αθήνα 18/12/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2237Δ/16-12-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Σιούτη πληρεξούσιας του SODHI SODHI του SISHAN PAL και της BIMLA DEVI κατοίκου Κάμπου Ωρωπού Αττικής, οδός Χάλκης αριθ.1 ΑΦΜ 160409052 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για την Μαρίνα Πατσατζόγλου του Αλέξανδρου και της Καλλιόπης πρώην κατοίκου Κάμπου Ωρωπού Αττικής, οδός Χάλκης αριθ1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πάνω πρώτου ΚΑΤΑ αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) ΓΑΚ 107315/29-11-2019 και ΕΑΚ 9928/29-11-2019 β) με πιν.Α6 και αριθ. πιν.23 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 10-12-2019 παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος που τελέστηκε στο κοινοτικό κατάστημα του Δήμου Μαρκόπουλου Ωρωπού στις 21.03.2012 ενώπιον του αντιδημάρχου Λάμπρου Δημητρίου Αθήνα 18/12/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2661/16-12-2019 έκθεση επιδόσεως, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας αρ.40, επέδωκα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κυρίου Άγγελου Παπασπυρόπουλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΟΣ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Πύδνας Πιερίας (Κίτρος, ΤΚ 60064) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998334739 και με αριθμό ΓΕΜΗ 38728105000, ως καθολικής διαδόχου δια μετατροπής στις 11/07/2016 της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΖΕΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΟΣ», και η οποία ασκεί πλαγιαστικά τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιώματα των οφειλετών της αδρανούντων δικαιούχων: 1. Ταϊρίδη Παναγιώτη του Γεωργίου και της Πολυξένης, κατοίκου Καισαρειανής Αττικής, οδός Ηρώων Σκοπευτηρίου αρ.40, με ΑΦΜ 046925099 και 2. Ταϊρίδη Δημητρίου του Γεωργίου και της Πολυξένης, κατοίκου Καισαρειανής Αττικής, οδός Ηρώων Σκοπευτηρίου αρ.40, προς την κα Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης κα Ευφημία Τσιράκογλου για λογαριασμό του Ταϊρίδη Δημητρίου του Παναγιώτη και της Κυριακής, άλλοτε κατοίκου Καισαριανής Αττικής, οδός Συβρισσαρίου αρ.54, με ΑΦΜ 041597037 και ήδη αγνώστου διαμονής (135 παρ.1 ΚΠολΔ), την από 19/11/2019 Πλαγιαστική Αγωγή Διανομής-Τακτική Διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΤΜ 155/19) για την οποία ορίζονται όσα παρακάτω αναφέρονται: μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι στις 04/03/2020 , οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν.4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚΠολΔ). Κοζάνη, 18/12/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ειρήνη Π. Μεράκου Δημοκρατίας 40,ΤΚ 50100 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 100913/9105/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 13.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧ. ΧΑΡΙΤΟΥ, πληρεξούσια των: α) Παναγιώτη Ξενούλη του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σοφ. Βενιζέλου αρ. 137, (ΑΦΜ 118823009), β) Μαρίας Ξενούλη του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σοφ. Βενιζέλου αρ. 137, (ΑΦΜ 103630762), γ) Γεωργίου Ξενούλη του Παναγιώτη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τριφυλλίας αρ. 4α (ΑΦΜ 019002877) και δ) Ανδρομάχης συζ. Γεωργίου Ξενούλη, το γένος Παναγιώτη Σμυρλιάδη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τριφυλλίας αρ. 4α (ΑΦΜ 043387158), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4008/16.12.2019 έκθεσή μου επίδοσης για λογαριασμό του Ιωάννη Μακρυδάκη του Θεόφιλου και της Αλεξάνδρας, πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Επτάπυργου αρ.18, ΑΦΜ 028074846 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 15.11.2019 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολογικός Δικαστής) των ως άνω εναγόντων κατά: 1) του Ιωάννη Μακρυδάκη του Θεόφιλου και της Αλεξάνδρας, τέως κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Επτάπυργου, αρ. 18, ΑΦΜ 028074846, και νυν αγνώστου διαμονής, (Α.Φ.Μ. 135171399), 2) της Ισαβέλλας Αβαράκη του Δημητρίου και της Ιφιγένειας, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Λαμίας αρ. 19 ή/και Κάνιγγος αρ. 28, ΑΦΜ 044784531, 3) της Παρασκευής Κανδεράκη του Μιχαήλ και της Βρυσίδας - Ναυσικάς, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ύδρας αρ. 17, ΑΦΜ 056314419, 4) του Αριστομένη Αποστόλου του Απόστολου και της Σοφίας, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός Στ. Ν. Σταματίου και Π.Ν. Στάμου αρ. 10, ΑΦΜ 033029255 , 5) του Γεωργίου Οικονόμου του Ιωάννη και της Αλίκης, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Τσακάλωφ, ΑΦΜ 019550790, 6) της Βασιλικής – Ανδρονίκης συζ. Γεωργίου Οικονόμου, το γένος Στυλιανού και Ουρανίας Μπερεδάκη, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Τσακάλωφ ΑΦΜ 079225898, 7) του Μιχαήλ Παπαμιχάλη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, κατοίκου Παιανίας Αττικής, Λεωφ. Λαυρίου αρ. 114, ΑΦΜ 005022865 και 8) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας αρ. 68 - ΑΦΜ 997073525, ως και ΚΑΤΑ 9) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», καθολικής διαδόχου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014249) και 10) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού», καθολικού διαδόχου (αρ. 35 ν. 4144/2013) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090010376), αναφορικά με τις εσφαλμένες πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου Σπάτων και την ανάγκη διόρθωσή τους σε σχέση με τα ακίνητα των εναγόντων που βρίσκονται στη θέση ΚΑΨΑΛΑ στο Πικέρμι Αττικής, και την αποτύπωσή τους στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Σπάτων. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ: 100913/19.11.2019 και ΕΑΚ: 9105/19.11.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η αγωγή ως νόμιμη, βάσιμη και αληθής. Να αναγνωρισθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της αγωγής λόγους, ότι οι ενάγοντες είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι, και συγκεκριμένα οι δύο πρώτοι ψιλοί κύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας και ο τρίτος επικαρπωτής, επί των κάτωθι τμημάτων ακινήτων: α) σε τμήμα του φερόμενου ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305263/0/0, εμβαδού 2.372,40 τ.μ.,, β) σε τμήμα του φερόμενου ως «τυφλού Ε» και «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305305/0/0, εμβαδού 627,70 τ.μ., γ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στον πρώτο εναγόμενο Ιωάννη Μακρυδάκη ακίνητο υπό ΚΑΕΚ 051231305327/0/0, εμβαδού 332,05 τ.μ., δ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στην δεύτερη και τρίτη εναγόμενες ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305270/0/0, εμβαδού 1.581,97 τ.μ., και ε) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στον τέταρτο εναγόμενο ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305262/0/0, εμβαδού 492,97 τ.μ., τα οποία τμήματα συναποτελούν το αγροτεμάχιο των εναγόντων, συνολικής εκτάσεως 5.407,09 τετραγωνικών μέτρων, που κείται στη θέση ΜΟΡΑΝΙ ΚΑΨΑΛΑ, εντός της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πικερμίου Αττικής, και νυν Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ήτοι περιοχής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γρα¬φείου Σπατών. Να αναγνωρισθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της αγωγής λόγους, ότι οι εναγόμενοι είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι, και συγκεκριμένα οι δύο πρώτοι ψιλοί κύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας και η τέταρτη επικαρπώτρια, επί των κάτωθι τμημάτων ακινήτων: α) σε τμήμα του φερόμενου ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305263/0/0, εμβαδού 1.023,42 τ.μ., β) σε τμήμα του φερόμενου ως «τυφλού Ε» και «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305305/0/0, εμβαδού 232,24 τ.μ., γ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στον πρώτο εναγόμενο Ιωάννη Μακρυδάκη ακίνητο υπό ΚΑΕΚ 051231305327/0/0, εμβαδού 124,96 τ.μ., δ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στην δεύτερη και τρίτη εναγόμενες ακινήτου υπό ΚΑΕΚ 051231305270/0/0, εμβαδού 654,16 τ.μ., και ε) σε τμήματα του φερόμενου ως ανήκοντος στον πέμπτο και έκτη εναγόμενους υπό ΚΑΕΚ 051231305083/0/0 εμβαδού 38,28 τ.μ. και 96,74 τ.μ. τα οποία τμήματα συναποτελούν το με αριθμό δύο (2) τεμάχιο του περιγραφόμενου υπό 1.2. αγροτεμαχίου, συνολικής εκτάσεως 2.169,80 τ.μ., κείμενου στη θέση ΚΑΨΑΛΑ, εντός της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πικερμίου Αττικής, και νυν Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ήτοι περιοχής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γρα¬φείου Σπατών. Καθώς και στ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στον έβδομο εναγόμενο ακίνητο υπό ΚΑΕΚ 051231406007/0/0, εμβαδού 144 τ.μ., ζ) σε τμήμα του φερόμενου ως ανήκοντος στον πέμπτο και έκτη εναγόμενους υπό ΚΑΕΚ 051231406006/0/0 εμβαδού 45,11 τ.μ., τα οποία τμήματα συναποτελούν το με αριθμό ένα (1) τεμάχιο του περιγραφόμενου ανωτέρω υπό 1.2. αγροτεμαχίου, συνολικής εκτάσεως 189,11 τ.μ., κείμενου στη θέση ΚΑΨΑΛΑ, εντός της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πικερμίου Αττικής, και νυν Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ήτοι περιοχής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γρα¬φείου Σπατών. Να διαταχθεί η αποτύπωση της χωρικής μεταβολής στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σπατών με τη συνένωση των ανωτέρω τμημάτων έτσι ώστε τα άνω γεωτεμάχια να αποτυπωθούν σε ενιαία αυτοτελή γεω¬τεμάχια, για τα οποία να δημιουργηθουν ιδιαίτερα κτηματολογικά φύλλα με ξεχωριστό ΚΑΕΚ. Να διαταχθεί η διόρθωση των ανακριβών εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σπατών των ακινήτων υπό ΚΑΕΚ 051231305263/0/0, ΚΑΕΚ 051231305262/0/0, 051231305083/0/0, ΚΑΕΚ 051231406006/0/0 και ΚΑΕΚ 051231406007/0/0. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά τους έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος κατ’ άρθρο 237 επομ. ΚΠολΔ, όπως καταθέσει εγγράφως προτάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου κατά νόμο. Δια της παρούσης κατ' άρθρο 422ΚΠολΔ καλούνε τον αντίδικο να παρασταθεί κατά νόμον την 25.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. και 8.45 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στην Αθήνα, επί της οδού Κυρ. Λουκάρεως αρ. 14, κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων αποδείξεως των θεμάτων της ως άνω αγωγής τους, α) Θεόδωρο Σμυρλιάδη του Παναγιώτη, συνταξιούχο, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Κ. Κρυστάλλη αρ. 8 και β) Απόστολο Χουντά του Νικολάου, αγρότη, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Νικ. Χουντά αρ. 5-8, άλλως θα προβούνε στην εξέτασή τους ερήμην του. Αθήνα, 16-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 67589/10-12-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Δέσποινας Βαλσάμη και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Β1, Α2, Α3,...,Α17, Α18, Β3, Β2, Β1) εμβαδού 4.459,89 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Λάκκοι Καμάρας Βλαμαρής», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γιώργου Χατζηγεωργίου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, που θα εφαρμοστεί ως προσωρινό μέτρο, έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη έως και την 7η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις τους επωνύμως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µµ. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίσουν σαφώς τα σημεία αυτά και να τα παρέχουν σε ειδικό Παράρτημα με την επισήμανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής που θα εφαρμοστεί ως προσωρινό μέτρο έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60, 151 25, Μαρούσι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Για την ΕΕΤΤ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ
PrintButton

17-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10304 Δ/16.12.2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Ελένης Γκίνης, ως πληρεξουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 5, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094043270) και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε το από με ημερομηνία 06/12/2019 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (συντηρητική κατάσχεση) της πρώτης ΚΑΤΑ της οφειλέτριας ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αρ. 32 (ΑΦΜ 052843492) και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατ' άρθρα 134 και 135 Κπολδ, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, (δυνάμει της με αριθμό 3360/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κατασχετηρίου). Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Αικατερίνη Λάττα του Ελευθερίου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την από 2-9-2019 και υπ’ αρ. κατ. 80065/7072/2019 Αγωγή της κατά του ΣΙΝΤΙ ΧΑΣΑΝ ΣΕΡΚΑΟΥΙ του Σίντι Αμπντέλ Ματζίντ, πρώην κατοίκου Νέας ΦΙλαδέλφειας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί την λύση του γάμου τους. Η Αγωγή συζητείται στο ως άνω Δικαστήριο την 21-9-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00, στο κτίριο 6 αίθουσα 12. Καλείται ο εναγόμενος να παραστεί. Αθήνα, 12-12-2019 Η πληρεξουσία δικηγόρος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΨΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 3950ΣΤ/12-12-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, πληρεξούσιας δικηγόρου των: 1) Ανδρέα Μπαλάσκα του Αθανασίου και της Κατίνας, κατοίκου Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ 045361359, Δ.Ο.Υ. Άρτας), 2) Βασιλικής συζύγου Ανδρέα Μπαλάσκα, το γένος Αποστόλου Αντωνίου, κατοίκου Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ 051783352, Δ.Ο.Υ. Άρτας), ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της μητέρας ΜΑΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ Για την τέλεση υιοθεσίας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) των πρώτων, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητούν: Να γίνει δεκτή η αίτησή τους σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αίτηση Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 100798/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4382/2019 και χρονολογία κατάθεσης: 18/11/2019, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κου Δικαστή με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 3η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 6 αίθουσα 3, Πινάκιο: ΡΔ με Αριθμό Πινακίου: 16, Διαδικασία: Οικογενειακό Εκουσία Μονομελούς. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ. Δεληγιάννη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.638Δ’/3.12.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE», (ΑΦΜ. 094014250), εδρεύουσα στην Αθήνα [Όθωνος,αρ.. 8] νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον Εμμανουήλ Σουριαδάκη του Γεωργίου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Βριλλησίων, οδός Ορεστιάδος, αρ. 3β και πρώην κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, οδός Γενισεχίρ Μαχαλεσσί Σεφικα Σοκάκ Ντουμανκαγιά Φλεξ Νταϊρέ 137 Β Μπλόκ Πεντίκ (Yenisehir Mahalessi Sefika Sokak Dumankaya Flex Daire 137 B Blok Pentik με ΑΦΜ. 030143612, όπως προκύπτει από την με αριθμό 42569666-4-5-3237-2018-Ε. 35096/107255/10.10.2019 πράξη επιστροφής εγγράφου ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΟΤΟ από το Γραφείο Επιδόσεων εγγράφων για Ιδιωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό της με αριθμό 10.882/07.05.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου του Γερασίμου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου την 14.05.2019, στον τόμο 542 και με αριθμό 175, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη και από 29.11.2019 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση με την οποία επιτάσσεται να παραδώσει, αυτός ή κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει για λογαριασμό του τη νομή και κατοχή των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι: Από μία πολυώροφη οικοδομή κειμένη στην περιφέρεια του Δήμου Παλ. Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 113 Ο.Τ. και συγκεκριμένα τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο Π. Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Θησέως, αρ. 8 (πρώην 10) και Μουσών, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 837,30 τ.μ., και συγκεκριμένα: 1) τη με αριθμ. δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, τρεις (3) κοιτώνες, διαδρόμους, δύο (2) λουτρά, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια 135 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 57,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α(Π1-Ε2) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 2) τη με αριθ. ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του 5ου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, δύο (2) κοιτώνες, διάδρομο, λουτρό, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια 100 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 42,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α (Π1-Ε1) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 3) τη με αριθ. 3 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 11 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3ο/οο και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ3) ιδιοκτησία , 4) τη με αριθ. τέσσερα (4) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 12τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3,25 ο/οο, και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ4) ιδιοκτησία, 5) τη με αριθ. 5 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 14,50 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ5) ιδιοκτησία και 6) τη με αριθ. 6 οριζόντια ιδιοκτησία- χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 15,50τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α(Π1-ΥΧ6) ιδιοκτησία, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια βιαίας αποβολής και εγκατάστασης. Αθήνα, 12-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 4918Ε/11-4-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΜΠΕΡΕΝΤ ΓΙΑΤΣΕΚ του ΓΙΟΥΖΕΦ και της ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9 - Κ. Πατήσια και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 22-3-2019 αγωγή της εντολέως μου ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ ΒΑΛΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΙΝΑΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ και της ΦΑΤΜΙΡΑ, κατοίκου Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9 - Κ. Πατήσια, ΑΦΜ 128815632, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, με την οποία ζητείται να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου που θα λύει τον θρησκευτικό γάμο της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την 5-9-1993 στον Αγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη Αθηνών. Η αγωγή αυτή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακό, Ειδικές Διαδικασίες) τν 1-4-2019 (Γ.Α.Κ. 29728/2019, Ε.Α.Κ. 2523/2019) και ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης της αγωγής, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου η 16-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου 28. Καλείται ο εναγόμενος να εμφανιστεί και να καταθέσει τις προτάσεις του, όπως ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 2-5-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 396/2019 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ι.Δ.Ε.Α.» (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε στα άρθρα 2,4,6,7,9 σύμφωνα με το από 2/2/2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 16/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΜΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ ΔΣΑ 30540 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18 – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 049200149 ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 210 3639831- 6972037141 ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Μετατροπή Παλαιού Τμήματος Ενδοσκοπήσεων στον 4Ο Όροφο του 401 ΓΣΝA σε Γραφεία Ιατρών και Βιβλιοθήκη» με αριθμό «2019ΣΕ03700009», προϋπολογισμού 452.300,61 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ: € 124.633,15 β. Κατηγορία Η/Μ: € 144.164,61 γ. ΓΕ+ΟΕ 18%: € 48.383,60 δ. Απρόβλεπτα: € 47.577,20 ε. Αναθεώρηση: € 0 στ. ΦΠΑ 24%:€ 87.542,05 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 Ιαν 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 Ιαν 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.295,17 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 9 Δεκ 19 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΩΒΙΓΩΚΤ-Τ7Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48595/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ----------------------------------------------- Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή - Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας» CPV: 45231300-8 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.330.000,00€, με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 977.756,10€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 175.996,10€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 173.062,83€ και την αναθεώρηση: 3.184,97. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.25.7312.0022 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100,00 €. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται, πίστωση 29.900,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, 650.000,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και πίστωση 650.000,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Τόπος εκτέλεσης είναι οι οικισμοί Λακκώματος, Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν. Συλλάτων και Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Το έργο αφορά στην κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης για έργα του Δήμου Νέας Προποντίδας, καθώς και σε δεξαμενές ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν εργασίες για την κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Λακκώματος, Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν. Συλλάτων και Διονυσίου. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε σκάμμα μεταβλητού πλάτους D+0,50cm και μεταβλητού βάθους εκσκαφής. Κάτω από τον αγωγό θα τοποθετηθεί άμμος πάχους 15cm με την οποία θα επιχωθεί ο αγωγός κατά 20cm πάνω από την κλείδα του όπου θα τοποθετηθεί και πλέγμα επισήμανσης από πλαστικό υλικό. Στην συνέχεια θα γίνει επίχωση με προϊόντα εκσκαφών μέχρι 30cm κάτω από την επιφάνεια της ασφάλτου όπου θα τοποθετηθεί μία στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ-0150, μία στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ-0155 και στη συνέχεια δύο στρώσεις ασφαλτικού υλικού των 5cm (Α-260 και Α-265) και 10cm κάτω από τον χωματόδρομο όπου θα τοποθετηθεί μία στρώση από υλικό της ΠΤΠ-0150. Το κοινό πλάτος σκάμματος για τους παράλληλους αγωγούς Φ110 και Φ90 θα είναι 85cm. Επιπλέον και κατά μήκος των δικτύων στα μεν τοπικά χαμηλά σημεία διέλευσης του αγωγού θα κατασκευασθούν φρεάτια καθαρισμού του δικτύου με διατάξεις καθαρισμού ενώ στα ψηλά σημεία φρεάτια εξαερισμού με βαλβίδες εξαερισμού. Ακόμη, στον οικισμό της Τρίγλιας θα τοποθετηθούν δύο (2) προκατασκευασμένες δεξαμενές χωρητικότητας 100m3 και 250m3 καθώς και μία (1) προκατασκευασμένη δεξαμενή χωρητικότητας 600m3 στον οικισμό Σημάντρων. Οι δεξαμενές θα είναι προκατασκευασμένες, μεταλλικές κυλινδρικής μορφής βαρέως τύπου αντίστοιχης χωρητικότητας εδραζόμενες σε βάση σκυροδέματος. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 2η τάξη και άνω ή • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 2η τάξη και άνω. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.600 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 30-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2887/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 67ΙΛΩΚΤ-ΝΛΞ) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 777/2019 (ΑΔΑ: 65ΙΡΩΚΤ-6ΞΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 16/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς
PrintButton

13-12-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΒΒ446907Ο-Τ2Γ ΠΡΑΞΗ: 2350 ΑΔΑ:Ω6Ο946907Ο-Β2Ζ ΑΔΑΜ: 19PROC006006545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18169 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βελονών - πεταλούδων - λεπίδων για ένα έτος, (CPV :33141320-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 07-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Γιανέλλη Κωνσταντίνα τηλ. 2251351325. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 11-12-2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ.: 313766/9-12-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 22,14 τ.μ ισόγειο, 22,14 τ.μ και πατάρι 16,95 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 690 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 4/12/2019 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 313762/9-12-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 21.14 τ.μ ισόγειο, 21.14 τ.μ πατάρι και 16.15 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 760 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 4/12/2019 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑΣ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ 15) Αρ. πρωτ. 590 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΛΟΦΟΥ «ΝΕΡΑΪΔΑ») ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 36 ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΑΕΡΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ)», προϋπολογισμoύ επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο (735.072,00,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (αριθ. έργου 2019ΣΕ27110003) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 1) Υποβίβαση του λόφου «ΝΕΡΑΪΔΑ» ούτως ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο στις προσεγγίσεις των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Σύρου. 2) Βελτίωση της οδικής προσπέλασης προς την κορυφή του λόφου από τον παρακείμενο επαρχιακό δρόμο «Κάτω Μάνα- Μέγας Γιαλός» για την προσέγγιση των οχημάτων του εργοταξίου στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, για την απόληψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσης. 3) Μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένη περιοχή. 4) Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης τύπου Β΄ ύψους 1,62 Μ της έκτασης αποκοπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ορίζεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (11.856,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες. Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-01-2020. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-01-2020. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα(9) μηνών, από της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, τότε η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr καθώς και στον ελληνικό τύπο. Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr, όπου διατίθενται δωρεάν. Αθήνα, 9 - 12 - 2019 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ α/α Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΠΕ Μηχ. με Α΄ β ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ : 472 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 802/06-12-2019 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360048 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ. και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη 3,80 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360050 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ. και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. , την υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη 4,49 τ.μ. και την υπ’ αριθμ. 6 θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 3. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Ηφαίστου με αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό 21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 4. Οικόπεδο έκτασης 159,23 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261203013/0/0 που βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 28, της Δημοτικής Κοινότητας της Ξάνθης, του Νομού της Ξάνθης και της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνορεύει βόρια, νότια και δυτικά με οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών και ανατολικά με δρόμο, όπως αποτυπώνεται και φαίνεται στη υπ΄ αριθμ. 417/08-10-2019 Έκθεση Αποδοχής Κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 87.000 € ( σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 5. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου ( πρώην Κοινότητας Εξοχής), εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων ( 22.900 τ.μ.) και φέρει τον αριθμό τεμαχίου 117 όπως καθορίστηκε στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού έτους 1990-1993 και κυρώθηκε με την αριθμ. Γ/659/10-2-99 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και μεταγράφηκε στον τόμο 1142 και αριθμό μεταγραφής 479 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 34.400 € ( σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων ορίζεται το ποσό των: 1) 26.300 € για το πρώτο ακίνητο 2) 33.700 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 20.000 € για το τρίτο ακίνητο 4) 87.000 € για το τέταρτο ακίνητο 5) 34.400 € για το πέμπτο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 18/02/2020, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο 11.30 – 11.50 για το τέταρτο ακίνητο 11.50 – 12.10 για το πέμπτο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 10 / 12 / 2019 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 1740Β/2019 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας Πρωτοδικείου Κω Πολυξένης Τσολιάκου, κοινοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:55 π.μ. στον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Αικατερίνη Φεσσάρα του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ του Κωνσταντίνου Φεσσάρα του Αντωνίου, κατοίκου Κω, ΚΑΤΑ αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, με αριθμ. κατάθεσης 345/28-11-2019. Από τη γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου ορίστηκε ότι μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και τα έγγραφά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω αγωγή του ζητά να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι συνεπληρώθη υπέρ αυτού και εις βάρος της εναγομένης ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης εις τα βιβλία του Κτηματολογίου εγγραφής εξ ολοκλήρου επ’ ονόματι της εναγομένης και επί του εν τω ιστορικώ της αγωγής περιγραφόμενου ακινήτου, ήτοι της οικοδομής με αριθμό ΚΜ 341 Οικοδομών Αντιμάχειας, εγγεγραμμένης εις τα βιβλία του Κτηματολογίου Κω-Λέρου εις τον τόμο 4 και σελίδα 31. Κως, 12 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πληρεξ. Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 884Γ/10-12-2019 εκθέσεως ετπδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Σταμ. Πρόφη εττιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μττουγιούκο,δια τον Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας - Βασιλικής, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Χρίστου Μάντικα, αριθμός 4-6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/04/2019 Αναγνωριστικής Αγωγής των: 1) Κωνσταντίνου ΜΠΑΪΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ανδριανής, κατοίκου Γλυφάδας, Γορτυνίας αρ. 30 και 2) Στυλιανής ΜΠΑΪΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμός 28, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ και ζητούν να γίνει δεκτή. Να αναγνωρισθούν οι αιτούντες συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο ιστορικό της αγωγής τους, κατά ποσοστό (3/4) εξ αδιαιρέτου ο πρώτος και κατά ποσοστό (1/4) εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ποσοστού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιοστών (248/1000) εξ αδιαιρέτου ενός αγρού κειμένου στην ειδική θέση ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ εκτός των ορίων του Καλλικρατικαύ Δήμου Ααυρεωτικής, Δημοτικού Διαμερίσματος Κερατέας, συνολικής επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (4.121,80), το οποίο περιλαμβάνεται στην προσωρινή ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου Ααυρεωτικής με ΚΑΕΚ050671729003. Ο εν λόγω αγρός ορίζεται βόρεια επί πλευρά μήκους (44,00) μ. με κληρονόμους Δ. Μιχάλη, νότια επί τεθλασμένης πλευράς μήκους (20,00) μ. συν (2,50) μ. συν (19,50) μ. με ιδιοκτησία Κοικζώνη, ανατολικά επί πλευράς μήκους (40,50)μ. με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου και επί προσώπου μήκους (46,50)μ. με αγροτικό δρόμο και δυτικά επί προσώπου μήκους (21,50)μ. συν (19,50)μ. συν (19)μ. συν (21,50)μ. με αγροτικό δρόμο. Μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ 771/2019 και ΕΑΚ 17/2019 της κ. Γραμματέας του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής ΣΗΜΕΙΩΣΗ με την οποία αναφέρει τις προθεσμίες σύμφωνα με το νόμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (6/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11.934 Ε΄/23-09-2019 έκθεσή επίδοσης, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Ηλία Δ. Αρκουμάνη, κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για τον Αθανάσιο Ρουμελιώτη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, Οδός Ανδρέα Δημητρίου αριθμ. 97 και νυν αγνώστου διαμονής με παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Απ. Σεφερλή (Κυκλάδων 18-20 Αθήνα),ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Κ. Παλαιολόγου αριθμ. 4-6, και υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της Ένωσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου 16 Β΄ στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της από 6/9/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω κατά του Αθανασίου Ρουμελιώτη, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών Άρθρου 14 παρ.1 εδ. γ ΚΠολΔ) και με την οποία ζητείται η καταβολή οφειλομένων κοινοχρήστων της υπό στοιχεία Β-4 οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, του δεύτερου υπέρ το ισόγειο ορόφου της Πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου αριθμ. 16 Β στην Αθήνα, της οποίας τυγχάνει ιδιοκτήτης, και για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2013 μέχρι και τον μήνα Απρίλιο έτους 2019, συνολικού ποσού κατ’ αναλογία της ιδιοκτησίας του στις κοινόχρηστες δαπάνες εξ Ευρώ 909,64, και με την οποία ζητά: α) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την αναφερόμενη στο ιστορικό της αγωγής ανωτέρω αναφερόμενης αιτία να της καταβάλει το ποσό των 909,64 Ευρώ και άπαντα τα ποσά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής της και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση του Δικαστηρίου και δ) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου, με ΓΑΚ 71101/2019 ΕΑΚ 1855/2019 και χρονολογία κατάθεσης την 10/09/2019 με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ της ιδίας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζητήσεως η 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΙΘΟΥΣΑ 2 με ΠΙΝΑΚΙΟ: 0 και με αριθμό Πινακίου: 1, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 08/11/2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11268 Ε΄/12-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Τουρκαντώνη του Κωνσταντίνου , πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας , οδός Καισαρείας 5 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 70/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας η οποία εκδόθηκε επί ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Καλοπήτα του Χρήστου , κατοίκου Αχαρνών Αττικής Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την κάτω από αυτήν και από 11-12-2019 γραπτή παραγγελία προς επίδοση με επιταγή στον οφειλέτη επιτασσόμενο άμα όπως καταβάλλει τα εξής ποσά : 1) ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό (9.909,49 ευρώ ) εντόκως νομίμως μέχρι εξοφλήσεως και 2) 200 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση Αθήνα 12-12-2019 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ -ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4669 Δ΄/12-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κωνσταντίνο Μουρμούρη του Δημητρίου πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 056344750, την από 10.12.2019 ΑΝΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε, ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο Ευαγγελία Ξυπνητού. Αθήνα 12-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4670 Δ΄/12-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για την Μαρία Σκόδρα του Ματθαίου πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 073388603, την από 10.12.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης κατά αυτής, που απευθύνεται ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε, ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο Ευαγγελία Ξυπνητού. Αθήνα 12-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας