PrintButton

01-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Σμύρνη, 26-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 23140 ---------------------------------- ΑΔΑ: 7Ν2ΧΩΚ3-Ρ0Ζ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------------ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ.: 213 2025912 ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» Fax: 210 9353047 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» προϋπολογισμού 500.550,69 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, διάρκεια εκτέλεσης τριών ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, για τις ομάδες που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης κρίθηκαν άγονες, ήτοι Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 401/2018 Α.Ο.Ε. «Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018», την υπ’ αριθ. 252/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και την υπ’ αριθ. 142/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6644ΩΚ3-5Μ9) «Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σύμφωνα με της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης, όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. • Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 2.2.2 των όρων διακήρυξης. • Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής. Σε ότι αφορά τις ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν σακούλες και σάκους απορριμμάτων, ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να καταθέσει προσφορά, υποχρεούται όπως η προσφορά του αυτή καλύπτει τόσο το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων όσο και όλες τις ομάδες με τις σακούλες και τους σάκους απορριμμάτων. • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016. • Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο παρά τω Πρωτοδικείο Πειραιώς Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης τη εγγράφω παραγγελία της Δικηγόρου κ. Μαρίας Γεωργούλη πληρεξούσιας της Φράγκου Κωνσταντίνας του Βασιλείου και της Αθηνας, κατοίκου Κοζάνης, Μυκηνών 1, ΑΦΜ 061571340, δια της υπ' αριθμόν 10555.../2019 εκθέσεώς μου επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πρωτοδικων για τους 1) Κιμπουροπουλο Χρήστο του Γεωργίου και της Μαρινας και 2) Κιμπουροπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου και της Μαρίνας, πρώην κατοίκους Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής ενεργούντων εν προκειμένω εν κοινοπραξία για την ανέγερση πολυκατοικίας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος τούτων. Την από 18-09-2019 κλήση - εξώδικη γνωστοποίηση της άνω πρώτης κατά αυτών. Η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Προς πλήρη απόδειξή της από 17-6-2019 και με αριθμό ΓΑΚ 55220/2019 και ΕΑΚ 1396/2019 αγωγής της εναντίον σας η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πλο.Δικ. (Τακτική διαδικασία) μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 σας γνωρίζει ότι πρόκειται να εξετάσει μάρτυρες την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, όπου καλείσθε να παραστείτε. Η ένορκη βεβαίωση θα ληφθεί ακόμη και αν απουσιάζετε. Ο εξεταζόμενος μάρτυρας είναι ο Σαμοθράκης Θεόδωρος του Θεμιστοκλή και της Ηρούς, κάτοικος Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 68-70, ΑΦΜ 018808212. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενοι ταυτόχρονα να παραστούν στην εξέταση αυτή όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Περίληψη Δικογράφου Με την 1625 Ε'/27-9-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρυσόστομου Σουπιάδη επιδόθηκε προς τον κ. Αvτ/σαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, κο Δημήτριο Νεκτάριο Τζανογιώργη, η με αριθμό 254/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών του Γεωργίου Κτενίδη του Δημητρίου και της Ευγνωσίας κατοίκου Γιαννιτσών με ΑΦΜ 024608730 κατά της Ελισαβέτα (YELΙZAVEΤA) Πολνταχίvτι (poldachidi) του Μιχαήλ και της Μαρίας κάτοικο Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Νικόλαος Χαραμίδης Κουγιουμτζίδη 12 Γιαννιτσά Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Με την με αριθμ. 5900Ε'/2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου του LIU GUOQING του LIOU, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόχου του με αριθμ. G47336318/13.1.2011 διαβατηρίου, με ισχύ μέχρι τις 12.1.2021 και της με αριθμ . GR 4820176/2013 άδειας διαμονής και εργασίας, που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για δεκαετή διάρκεια, κατοίκου Αθηνών, οδός Κεραμεικού 61, ως ομόρρυθμου μέλους της κατωτέρω αναφερομένης εταιρείας, με ΑΦΜ 117436269, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό για λογαριασμό: α) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «GAOQING LIU CHEN ΟΕ», με πρώην έδρα της τα Άνω Λιόσια Αττικής (οδός Τασσού αρ. 3) και ήδη άγνωστης διεύθυνσης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον αμέσως κατωτέρω αναφερόμενο, β) του ΥΑΝ GAOQING του FANGSONG, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αστυδάμαντος αρ. 52, και ήδη άγνωστης διαμονής, ως διαχειριστού, ταμία και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας και γ) του CHEN XIAREN του SONGE, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 43-45, και ήδη άγνωστης διαμονής, ως ομόρρυθμου μέλους της ως άνω εταιρείας, η από 12.9.2019 «εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση», σύμφωνα με την οποία αποχωρεί μονομερώς από την ως άνω εταιρεία και επιφυλάσσεται να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγήσει βεβαίωση για την αποχώρησή του και τη διακοπή κάθε σχέσης του με την ως άνω εταιρεία και να ρυθμίσει κάθε άλλη εκκρεμότητα που σχετίζεται με την αποχώρησή του αυτή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ Περίληψη έκθεσης επίδοσης Με την υπ' αριθμ.4861Γ/20-9-19 έκθεση επιδόσεώς μου, δικ.επιμ. Περιφερείας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτ. Αθηνών Θωμά Χρ. Παπαγιαννόπουλου και μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Χρήστου-Γεώργιου Πατρινού, πληρεξουσίου του Δημήτριου Τσανακαλιώτη του Ιωάννη κατ. Πικερμίου Αττικής, Μπουμπουλίνας 3-ΑΦΜ 059830014, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,για τον Ευστάθιο Κιούση του Θεοδώρου πρώην κατοίκου Αχαρνών, οδός Σκουφά 4 και νυν αγνώστου διαμονής,την από 08-09-2019 ΑΓΩΓΗ, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (νέα τακτική-ενοχικό) με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες ευρώ 39.500 νομιμοτόκως από την επίδοση μέχρι εξοφλήσεως,άλλως και επικουρικώς να καταβάλει με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού 39.500 ευρώ νομιμοτόκως από την, επίδοση μέχρι εξοφλήσεως. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης και προσβολής προσωπικότητας ευρώ 20.000 νομιμοτόκως από την επίδοση μέχρι εξοφλήσεως.Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 08-09-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ψηφιακή υπογραφή από την Αικατερίνη Φωτοπούλου υπάλληλο OSDDY-PP- με γενικό αριθμό κατάθεσης 75960/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 6667/2019, Διαδικασία νέα τακτική Μονομελούς-Αντικείμενο ενοχικό-Υπ-Αντικείμενο αδικοπραξία. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλείται ο άνω αναφερόμενος, να παραστεί στη συζήτηση όπου και όταν θα οριστεί και να καταθέσει, μέσα σε προθεσμία 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής,τις προτάσεις του. Αθήνα 30 -9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με την υπ’αριθμ. 40/2019 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Δέσποινας Ταβούτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 16/2018 άδεια εκποίησης ακινήτου – διάταξη της ίδιας ως άνω Εισηγήτριας της πτώχευσης, ακίνητη περιουσία και συγκεκριμένα: 1) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός ένα [Β-1] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου της ευρισκόμενης στο υπόγειο με στοιχεία [Υ-3] αποθήκης, που μαζί αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία, επιφανείας του διαμερίσματος ογδόντα οκτώ και 0,97 [88,97] τ.μ. και της αποθήκης (όλης) δέκα εννέα και 0,80 [19,80] τ.μ., με την επισημείωση ότι το διαμέρισμα αυτό είναι μισθωμένο στον Α.Καμπάκη, δυνάμει προφορικής σύμβασης μίσθωσης, αντί μηνιαίου μισθώματος ύψους 200 ευρώ. 2) Το με στοιχεία Βήτα κεφαλαίο αριθμό δυο [Β-2] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας είκοσι έξι και 0,41 [26,41] τ.μ. 3) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός τρία [Β-3] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας είκοσι έξι και 0,41 [26,41] τ.μ. 4) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός τέσσερα [Β-4] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου της ευρισκόμενης στο υπόγειο με στοιχεία [Υ-3] αποθήκης, που μαζί αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία, επιφανείας του διαμερίσματος ογδόντα οκτώ και 0,97 [88,97] τ.μ. και της αποθήκης (όλης) επιφανείας δέκα εννέα και 0,80 [19,80] τ.μ. Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 475 τ.μ., κείμενο εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Νέας Αρτάκης, με αριθμό 913 στο οικοδομικό τετράγωνο 83, επί της λεωφόρου Ρήγα Φεραίου. Ελάχιστο τίμημα εκποίησης: i) για το προαναφερόμενο με αριθμό (1) ακίνητο το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων και είκοσι ενός λεπτών (80.064,21) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι και δέκα τεσσάρων λεπτών (57.376,14), ii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (2) ακίνητο το ποσό των ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και δέκα λεπτών (21.392,10) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός και σαράντα λεπτών (14.261,40), iii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (3) ακίνητο το ποσό των ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και δέκα λεπτών (21.392,10) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός και σαράντα λεπτών (14.261,40) και iv) για το προαναφερόμενο με αριθμό (4) ακίνητο το ποσό των ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και τριάντα τριών λεπτών (85.669,33) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν δώδεκα και ογδόντα οχτώ λεπτών (57.112,88). Η εκποίηση θα γίνει την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς τα ως άνω αναφερόμενα ποσά για έκαστο εκ των ακινήτων. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 5η Νοεμβρίου 2019, την 12η Νοεμβρίου 2019 και την 19η Νοεμβρίου 2019, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ. αριθ. 3.880 βιβλ. Δ' 26-9-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, (1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 ) και με επίσπευση των 1) Αθηνάς- Άννας Τριβυζά του Γεωργίου και της Ευτυχίας, Α.Φ.Μ. 031076076, 2) Ευτυχίας χας Γεωργίου Τριβυζά το γένος Αλαμάνου και της Ανδρομάχης, Α.Φ.Μ. 073700795, κατοίκων Κέρκυρας, Μητροπολίτου Αθανασίου 7, προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτής λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Κωνσταντίνος - Βασίλειος Τριβυζάς του Γεωργίου και της Ευτυχίας, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής το Λονδίνο Αγγλίας και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και από 7-7-2019 ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, μετά παρά πόδας αυτή και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 40/2019 των πράξεων τη Γραμματέα του Πολ. Πρωτ. Κέρκυρας κ. Αμαλίας Χανδρινού που ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 3-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. στο Τμήμα Ειδική - Τακτική Πουμελούς και στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με αριθμό πινακίου 1, καλούμενο να παραστεί κατά τα ανωτέρω. Κέρκυρα 30-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Βραδής Κέρκυρα Μαντζάρου 18 Τηλ. 2661ο-321 σο Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη α ρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Α. Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ευανθία Χρ. Μούσκου, μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ» (ΑΦΜ: 999118463) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 21, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε, με την υπ’αρ. 1852Ζ/30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12+30μμ, έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΚΑ του Λέανδρου και της Αναστασίας πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 014610163), την από 27-9-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτής με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 18-9-2019 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Ανδρέα Σγούρα, που επισπεύδεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 73.155/3-9-2019 πράξης ειδοποίησης πλειστηριασμού ενεχυρασμένων, δεσμευμένων, ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.Δ.17.7./13.8.1923, με την οποία εκτέθηκαν 87.608 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο με α/α (6) / 18-2-2019 προσωρινός τίτλος, με υπ’αύξοντες αριθμούς μετοχών 3.352.210-3.439.817 κυριότητας της Βασιλικής Φωκά του Λέανδρου, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ (448.000). Κατά την άνω ημερομηνία ο πλειστηριασμός διανεργήθηκε και οι ως άνω μετοχές κατακυρώθηκαν συνολικά σε πλειοδότη στην τιμή των ευρώ 448.000, και ζητά: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία, - Να καταταγεί η Τράπεζα ως εγχειρόγραφη δανείστρια στον πίνακα κατάταξης, που θα συνταχθεί σε βάρος της οφειλέτιδάς της για τον πλειστηριασμοό των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσας αναγγελίας δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών που έγινε την 18-9-2019, οριστικά για την 1η,2η,3η,4η,5η και 6η και τυχαία για την 7η απαίτηση και επίσης να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα για την συνολική απαίτησή της κατά της καθ’ης η εκτέλεση, ποσού εννιακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (941.044,29€) νομιμοτόκως ως ορίζεται σε έκαστη περίπτωση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-9-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΟΥΣΚΟΥ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ' αριθμ. 8860, 8861, 8862/1-10-2019 εκθέσεις μου επίδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Γκιγκαράκη επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδιο για τους 1) Νεκτάριο Πετρόπουλο του Σταύρου πρώην κάτοικο Μαρκοπούλου Αττικής, οδού Μυρρινούντος και Σπευσίππου (ΑΦΜ 142727789) και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Ευάγγελο Ζαφειρόπουλο του Αγκρόν Ταχίρη, πρώην κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδού Αιγαίου άνευ αριθμού (ΑΦΜ 159147542) και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Φιλιούς Χριστοδούλου κατοίκου Κορωπίου οδού Αιγαίου (άνευ αριθμού) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 23/9/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1) Ιωάννη Συρίγου του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 0284499455), 2) της Ειρήνης συζ. Ιωάννη Συρίγου Α.Φ.Μ. 124423679, κατοίκων αμφότερων οικισμού «Θορικό» Λαυρίου Αττικής, 3) Μαρίας συζ. Νίκου Γιόμελου το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Συρίγου (ΑΦΜ 142714014) κατοίκου Γλυκών Νερών Αττικής, οδού Ολυμπίας και Μεσσηνίας αρ. 41, 4) Δήμητρας Συρίγου του Ιωάννη κατοίκου οικισμού «Θορικό» Λαυρίου Αττικής (ΑΦΜ 165958564). Κατά των ως άνω πρώτων, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία ζητούν όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτή. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης α) ΕΑΚ 3821/2019, ΓΑΚ 83014/2019, β) ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 π.μ., στο ΜΠΑ, κτίριο 3, αίθουσα 1, γ) κλήση προς τους άνω πρώτους για να παραστούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15663 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2019 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (29/27-8-2019 ΘΈΜΑ 10Ο απόφαση Δ.Σ.), για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού(CPV 39830000-9) συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 92304,56€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)]. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 11-10-2019 και ώρα: 00:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 20-10-2019 και ώρα: 17:00:00 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351352849,2351350347,2351350353 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 26-9-2019 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΑΜΟΣ Ο Γιώργος Χατζησωτηρίου του Παναγιώτη και της Βιργινίας, το γένος Νταγιόγλου, που γεννήθηκε στον Δήμο Νίκαιας Πειραιά και κατοικεί στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων του νομού Αττικής και η Μαρία Κτενά του Νικολάου και της Μαύρας, το γένος Ασπρογέρακα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 30-9-2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αριθ. Πρωτ.: 2698 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λογιώτη Σταυρούλα Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343 Τηλ: 210-9760505 Fax: 210-9765147 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/ 2019 Για την σύναψη μίσθωσης έργου Του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & ΠεριβάλλοντοΔήμου Αγίου Δημητρίου». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Την με αριθμ.23/31-1-2019 Απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου. 4. Την με αριθμ. πρωτ. 16343/4816/14-2-2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. Την με αριθμ. πρωτ. 2906/18-4-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ . 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84848/22186/10-9-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ανακοινώνει Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «εκμάθηση κολύμβησης» για την ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ο υποψήφιος πρέπει : 1. Να έχει Ελληνική ιθαγένεια. 2. Να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών. 3. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχει φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση - εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης . 4. Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών προσόντων των υποψηφίων: 1. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω για τις αντίστοιχες ειδικότητες . Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9760505). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 09:00 έως και τις 13:00. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η τελική επιλογή του ατόμου που θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου είναι ευθύνη της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και πρακτικής εξάσκησης (εάν αυτό χρειαστεί) θα αποφανθεί για την καλλιτεχνική επάρκεια του υποψηφίου και θα κατατάξει τον υποψήφιο βάσει των κριτηρίων της ανακοίνωσης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους. Πρόσληψη Η υπηρεσία θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (επί αντίτιμο) με το άτομο που θα επιλεγεί, το οποίο θα αμείβεται με κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων συνεπεία ενστάσεως, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύεται ο υποψήφιος που δεν δικαιούται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Ο απολυόμενος λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Άτομο που έχει συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου και αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που θα συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων ή λόγω αντικατάστασης του αποχωρούντα υποψηφίου, απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση. Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Χριστοδουλής Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ" ΤΕΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. 6537/ 18-09-2019 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2019 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 29/2018) ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, ΔημόσιοΔιαγωνισμό άνω των ορίων με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφοράγια την προμήθεια με τίτλο«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την απόφαση ένταξης μεαρ. πρωτ. 8796/07-02-2019 του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργού Εσωτερικών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα δύο (32) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια), • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων παροχής, πίεσης και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα οκτώ (18) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων χιλιάδωνπεντακοσίων (4.500) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση τηςκατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου. • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο διαρροών και της ποιότητας του νερού • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8. Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 80079 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.320.348,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.677.700,00 €, ΦΠΑ: 642.648,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/11/2019και ώρα 10:00 πμ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,6/11/2019 και ώρα 10:00 πμ Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (53.554,00€) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ με την κατάλληλη στρογγυλοποίηση. Βελεστίνο, 18/9/2019 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ο Δήμαρχος Δημήτριος Στ. Νασίκας
PrintButton

27-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ Επιδοθέντος Αντιγράφου του υπ’ αριθμ. 2694Β/2019 αποσπάσματος της υπ’ αριθμ. 2690Β/18-9-2019 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, μέλους της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ 1763Ζ. Στην Αθήνα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10.30 π..μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΑΦΜ: 026605328), μέλους της ως άνω εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατόπιν εντολής του Αθανασίου Γεωργαντόπουλου (ΑΦΜ: 026605328), δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλους της ως άνω εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατόπιν εντολής της δικηγόρου Κατερίνας Κωνσταντίνου, πληρεξουσίας της επισπεύδουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’APLHA BANK’’που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) νόμιμα εκπροσωπούμενη και δυνάμει του νόμου πήγε και επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την για την Εταιρεία με την επωνυμία «FORTLAND LIMITED” (ΦΟΡΤΛΑΝΤ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) που εδρεύει στο Belize, 60 Market Sq P.O. Box 364, Belize City, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ή αγνώστου έδρας από την οποία προκύπτει ότι επεβλήθη την 18-9-2019 κατάσχεση σε ακίνητο του οφειλέτη Γεωργίου Χωναίου του Αλέξανδρου και της Ολυμπίας, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Λουκιανού αρ. 7, ήτοι α) επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 637,00 μ.τ., μετά των επ’αυτού κτισμάτων, υπαρχόντων και μελλοντικών ως και των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Δήμου Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο 22ο Ο.Τ., στην θέση «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προηγούμενα «Κοκκιναράς» και στη διασταύρωση των οδών Λουκιανού και Αισώπου αρ. 2, β) επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 604,20 μ.τ., μετά των επ’αυτού κτισμάτων, υπαρχόντων και μελλοντικών ως και των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Δήμου Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο 22ο Ο.Τ., του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Τυρταίου αρ. 4 και γ) επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 1.224,34 μ.τ., με την επ’αυτού διώροφη οικία, μετά των επ’αυτού κτισμάτων, υπαρχόντων και μελλοντικών ως και των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Δήμου Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο 22ο Ο.Τ., του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λουκιανού αρ. 7, υπέρ της ως άνω τραπεζικής εταιρείας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 22896/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για απαίτηση ποσού 20.329..934,88€ (ποσό εγγραφής κατάσχεσης 300.000,00€ εκ του επιδικασθέντος κεφαλαίου). Τιμή πρώτης ) για το οικόπεδο επί των οδών Λουκιανού και Αισώπου αρ. 2, εκτάσεως 637,00 μ.τ., ευρώ 600.000. β) για το οικόπεδο επί της οδού Τυρταίου αρ. 4, εκτάσεως 604,20 μ.τ., ευρώ 500.000. γ) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου με την επ’αυτού διώροφη οικία, επί της οδού Λουκιανού αρ. 7, ευρώ 427.000. ΒΑΡΗ: Βάρη σύμφωνα με το υπ’αρ. 2365/18-9-2019 πιστοποιητικό βαρών του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς: Για το ακίνητο της Λουκιανού και Αισώπου 2 με ΚΑΕΚ 050697914014/0/0 1) Υποθήκη δια ευρώ 2.000.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’. 2) Υποθήκη δια ευρώ 360.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’’. 3) Προσημείωση υποθήκη για ευρώ 7.335.442,09 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’ εγγραφείσα την 19-8-2002 και τράπηκε σε υποθήκη την 13-2-2006. 4) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 1.311.888,68 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ’’. 5) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 300.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’ Για το ακίνητο επί της Τυρταίου 4 με ΚΑΕΚ 050697914012/0/0. 1) Υποθήκη δια ευρώ 360.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’’. 2) Υποθήκη δια ευρώ 2.000.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’’. 3) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 1.311.888,68 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ’’. 4) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 300.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’. Για το ακίνητο επί της Λουκιανού 7 με ΚΑΕΚ 050697914015/0/0. 1) Υποθήκη δια ευρώ 2.000.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’’. 2) Υποθήκη δια ευρώ 360.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ’’. 3) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 10.657.938,48 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’. 4) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 1.311.888,68 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ’’. 5) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 300.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’. Βάρη σύμφωνα με το υπ’αρ. 300/6-5-2019 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Γραφείου Κηφισιάς: 1) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 360.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.’’. 2) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 2.000.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.’’. 3) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 360.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.’’. 4) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 2.000.000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.’’. 5) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 7.335.442,09 κατά Γεωργίου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’. 6) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 7.335.442,09 κατά Αλέξανδρου Χωναίου, υπέρ ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’’ εγγραφείσα την 19-8-2002 και τράπηκε σε υποθήκη την 13-2-2006 (επί του ακινήτου της Λουκιανού 7 και επί του ακινήτου της Τυρταίου 4). 7) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 850.000,00 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΦΟΡΤΛΑΝΤ ΛΙΜΙΤΕΝΤ’’. 8) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 2.000,000,00 κατά Αλέξανδρου Χωναίου υπέρ ‘’ΦΟΡΤΛΑΝΤ ΛΙΜΙΤΕΝΤ’’. 9) Υποθήκη για ευρώ 10.657.938,48 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ’’. 10) Κατάσχεση για ευρώ 59.917.44 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’. 11) Κατάσχεση για ευρώ 10.657.938,48 κατά Γεωργίου Χωναίου υπέρ ‘’ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’. 12) Κατάσχεση για ευρώ 1.311.888,68. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00, κατά την οποία θα εκτεθεί το κάτωθι ακίνητο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Άννας Σίμου – Κοσμάτου με έδρα στην Αθήνα οδός Κωλέττη αρ. 11 τηλ. 2103806372 με ΑΦΜ 042189654, ως επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο, η οποία θα ενεργήσει τα προβλεπόμενα από την αρμοδιότητά της, ή από τον νόμιμο πιστοποιημένο αναπληρωτή της. Αθήνα 25-9-2019 Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2592-Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της της Χριστινας ΜΠΡΑΧΟΥ , πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής (Γρ Λαμπράκη αρ 115 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντίγραφο της με ημερομηνία 20-09-2019 ΑΙΤΗΣΗ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 74084 /2019 και ΕΑΚ 1315 /2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 19-09-2019 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών με αριθ. Πιν -ΑΣΦΑΛ /6 αίθουσα 8 που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 04-10 -2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την πιο πάνω αίτηση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της Να επιδικασθεί προσωρινά στην αιτούσα η νομή επι του επίδικου κινητού πράγματος ενός ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FV 650 C Coke με αριθ ΠΑΓΙΟΥ A0000070704 και αρ Καμπίνας SN 499507.Να υποχρεωθεί η καθ ης να αποδώσει τα επίδικα κινητα αυτά πράγματα σε αυτήν (COCA COLA -3E) άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από τον καθ ου ή από οποιονδήποτε άλλον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της οπουδήποτε και αν ευρεθεί αυτό. Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2593-Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Αλεξανδροπούλου ως πληρεξούσιας της Δήμητρας Δο΄λα του Βασιλείου ,κάτοικο Νεας Ιωνίας (Πλαταιών αρ 4-6) προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Νικολάου Τζιτζιρή του Κων/νου πρωην κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Λυκούργου αρ 65) και ηδη αγνώστου διαμονής , για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 24-09-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 4260 /2019 και ΕΑΚ 45 /2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας και 2) η από 24-09-2019 πράξη της Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας με αριθ. Πιν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ / 1 - που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 28-11-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την πιο πάνω αίτηση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της Να κηρυχθεί η ανατροπή της επιβληθείσας κατάσχεσης με την με αριθ έκθεση 349/21-05-1986 αναγκαστικής κατάσχεσης του δικ Επιμελητή Πρωτοδ Αθηνών Κων/νου Καλού επι των ακινήτων που φέρουν σήμερα ΚΑΕΚ 051001007004/0/12 και ΚΑΕΚ 051001007004/0/13 η οποία ενεγράφη την 23-05-1986 στα βιβλία κατασχέσεων του Υποθ/κειου Νέας Ιωνίας στον τομο ΛΖ αριθ 61. Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2591-Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Χριστινας ΜΠΡΑΧΟΥ , πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής (Γρ Λαμπράκη αρ 115 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντίγραφο της με ημερομηνία 16-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 74063 /2019 και ΕΑΚ 3151 /2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 19-09-2019 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών με Έκθεμα -MK2/1 -(ακροατήριο 4 ) που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 24-02-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την πιο πάνω αίτηση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της Να γινεί δεκτή η παρούσα αγωγή της ώστε να αναγνωριζομένης της κυριότητα της επι του επίδικου κινητου πράγματος ενός ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FV 650 C Coke με αριθ ΠΑΓΙΟΥ A0000070704 και αρ Καμπίνας SN 499507.Να υποχρεωθεί η εναγομένη να αποδώσει τα επίδικα κινητά αυτά πράγματα άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από τον καθ ου ή από οποιονδήποτε άλλον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της οπουδήποτε και αν ευρεθεί αυτό. Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Με την με αρ. 1569/2019 έκθεση του Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιούνται κινητά μηχανολογικού εξοπλισμού της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αξίας 14.400,00 € (τιμή πρώτης προσφοράς κατά 2/3 της αξίας απογραφής) που γίνεται την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Ταμείο Νομικών (ώρα 11.00 π.μ) στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα, ίδια ώρα. Σύνδικος Ελένη Π. Κιρμανίδου τηλ 210 3822888 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 36/2019 διάταξη η Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου έκανε δεκτή την αίτηση για τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εριφύλης 31 κι έχει ως σκοπό την διδασκαλία αθλημάτων. Πιο συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 6, 7, 9 του έως την παρούσα τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού του σωματείου και προστάθηκε άρθρο υπ' αριθμόν 11Α. Οι τροποποιήσεις, που έγιναν με το από 5-6-2019 τροποποιημένο κι εγκριθέν καταστατικό, αφορούν τον σκοπό του σωματείου, τα μέσα, την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο, την εξελεγκτική επιτροπή και τις αθλητικές ενώσεις. Αθήνα 17-9-2019 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΟΝΑΤΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 18Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 6944839222 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.334 Δ/26-09-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Διονυσίου Στ. Ματθαίου, με γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Χρυσάνθης Ι. Καούνη, πληρεξούσιας της Εαγγελίας Παπακοσμά του Αναστασίου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Τήνου 22, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ανδρέα Τσικουρίδη του Αναστασίου, πρώην κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Πηλέως αριθμ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμ. 1751/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 25.566,57 ευρώ, νομιμότοκα για το ποσό των 12.000 ευρώ από 29-12-2012 και για το ποσό των 13.566,57 ευρώ από 29-03-2013. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την αμέσως παραπάνω διάταξή της προσωρινά εκτελεστή για μέρος του επιδικασθέντος ποσού και συγκεκριμένα για το ποσό των 10.000 ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων τα οποία ορίζει στο ποσό των 350,00 ευρώ. Για να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 26/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις με αριθμούς 3247ΣΤ’/06.09.2019 και 3248ΣΤ’/06.09.2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Νικ.Κοτσή, επιδόθηκε προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, η από 29.08.2019 Αγωγή των α) Ευανθίας Ζουγκουρίδου του Ευαγγέλου και της Αλίκης και β) Γεωργίου Ζουγγουρίδη του Ευαγγέλου και της Αλίκης, κατοίκων Κατερίνης, αντίστοιχα για τους α) Νικόλαο Ταστσίδη του Λεωνίδα και της Παναγιώτας και β) Παναγιώτη Ταστσίδη του Λεωνίδα και της Παναγιώτας, πρώην κατοίκους Κατερίνης και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, με τη με αριθμό 162/2019 πράξη Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής και την κάτω από αυτή πράξη του ιδίου άνω δικαστηρίου για την κατά τη διάταξη του άρθρου 237παρ.1 και 2 ΚΠολΔ νόμιμη παράσταση των διαδίκων με την εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων, μέσων επιθέσεως και άμυνας και προσθήκης – αντίκρουση για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου των εναγόντων. Με την αγωγή ζητείται η εξάλειψη της υποθήκης που είχε εγγραφεί στον Τόμο 25 και Αριθμό 86 των Βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης για ποσό δραχμών 150.000 και ήδη ΕΥΡΩ 440,21 από τον δικαιοπάροχο των εναγομένων επί ακινήτου του δικαιοπαρόχου των εναγόντων. Από την κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης ορίστηκε οι δημοσιεύσεις να γίνουν στις εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Κατερίνη, 24.09.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαριάννα Κορωνίδου – Σουσουρογιάννη Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Κοτσής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗΣ) ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 6.713 Γ΄/23-09-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, Άννας – Μαρίας Αντωνελάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνης Σισσάνη, πληρεξούσιας της Μαρίας Γυφτομήτρου του Ταξιάρχη, επιδόθηκε στο γραφείο του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Μποφίλιο, πρώην κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Κισσάμου, αρ.101 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 8614/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήματος Οικογενειακού και Προστασίας Ανηλίκων, με την οποία δικάζοντας ερήμην του εναγομένου : α) δέχεται την αγωγή διαζυγίου, β) επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου παράβολο ερημοδικίας ποσού 250,00 € και δικαστική δαπάνη για λογαριασμό της ενάγουσας ποσού 300,00 € και γ) απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που τέλεσαν την 10-10-1987 στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα Αττικής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς, 23-09-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΣΣΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο. Κοκλιώτη, Ν. Στρακούλα ΤΗΛ.: 210.2896777, 210.2896708 FAX: 210.2821095 e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 16955 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 34/5.09.2019 (Θέμα 1.5) (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ46Ψ8ΧΙ-ΠΙΠ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή συναφή επαγγέλματα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή εκκινήσεως για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες που προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου προς την τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού, ήτοι χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) ή σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Όλγα Κοκλιώτη και κα Σοφία Γιαννακά στα τηλ. 210–2896777, 2102896754 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 4-10-2019, ημέρα Παρασκευή και από 09:00 π.μ. μέχρι 13:00. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 7-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδρομή: h ttp://www.aspe te .g r/in dex .php/el /ανακοινώσεις - προκηρύξεις/προκηρύξεις - διαγωνισμών καθώς και από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαρούσι, 12.9.2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωάννης Σαριδάκης Καθηγητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:243884/25.9.2019 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα : Εκ περιτροπής στάθμευση στο τμήμα της οδού Τρώων, μεταξύ των οδών Παλληναίων και Ιολάου, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την 30.9.2019 και ώρα 12:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 6/2019 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 12.11.2019 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ώρα 11:00 Η περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της Προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2229, 210 320 2153, 210 320 2185). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 26.09.2019
PrintButton

25-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος Δημοσιεύεται σήμερα περίληψη της υπ’ αριθμ. 202/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 31η Μαΐου 2019 και εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 6116/364/2018 αίτησης με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ανίσχυρων και η οποία αίτηση συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής : 1. Αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης. 2. Προσκαλεί δημόσια τον κομιστή των κατωτέρω τραπεζικών επιταγών, ήτοι: 1) Της με αριθμό 06772964-9 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 2) Της με αριθμό 06772965-7 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 3) Της με αριθμό 06772966-5 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 4) Της με αριθμό 06772967-3 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 5) Της με αριθμό 06772968-1 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 6) Της με αριθμό 06772969-0 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 7) Της με αριθμό 06772970-3 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε. ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όλες εκδόσεως του Ηλία Ευθυμιόπουλου στην Κηφισιά στις 11.7.2018 και πληρωτέες σε διαταγή του, όπως εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των παρακάτω δημοσιεύσεων να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει τις εν λόγω επιταγές να τις καταθέσει στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου επί ποινή απώλειας της ισχύος τους. 3. Διατάσσει τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. 4. Διατάσσει την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης αυτής στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 5. Απαγορεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή των παραπάνω επιταγών. 6. Διατάσσει την δημοσίευση της απαγόρευσης αυτής κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο. H πληρεξουσία Δικηγόρος ΑΝΝΑ ΓΑΒΑΛΑ Με τις με αριθμούς 4940 Δ’/18.9.2019 και 4939 Δ’/18.9.2019 εκθέσεις επίδοσής του, ο δικαστικός επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά Αναστάσιος Ν. Παπασπύρου, με έδρα τον Πειραιά, οδός Φίλωνος 121 & Σκουζέ, μετά από έγγραφες παραγγελίες μου ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Δήμητρας Μητσοπούλου συζύγου Ηλία, το γένος Παναγιώτη Γαλανού, κατοίκου Ραφήνας, οδός Κρυστάλλη 10, με ΑΦΜ 102264970, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον Δημήτριο Ισαακίδη του Ευθυμίου και τον Νικόλαο Παναγιωτάκη του Σπυρίδωνα αντίστοιχα, αμφοτέρων αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο για τον καθένα της από 16.9.2019 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 78830/9981/17.9.2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία η αιτούσα, μετά από παραίτησή της από το δικόγραφο της από 16.4.2019 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 36358/4563/18.4.2019 αίτησής της προς το ίδιο δικαστήριο, ζητά ν’ ανακληθεί η με αριθμό 7581/1973 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, να εξαλειφθεί η προσημείωση υποθήκης που ενεγράφη βάσει αυτής και να διαγραφεί από τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας, η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας κατά τη δικάσιμη της 11.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με αριθμό πινακίου 106. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΒΑΣΙΛΗΣ Λ. ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019/20 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4881 Γ'/20-09-2019 έκθεσή μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Βασιλική Ν. Καραδημήτρη, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών, Ιωάννη Θ. Μπάλλα, πληρεξούσιου της Σταματίνας συζ. Παναγιώτη Ταμπακίδη, το γένος Σταύρου Νικολακάκου, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 46, με ΑΦΜ 051081563, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, για τον Παναγιώτη Μπακαλούδη, τέως τροφίμου ΨΝΑ «Δαφνί» και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται Ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή ζητάει όσα είναι γραμμένα στο αιτητικό. Κατατέθηκε η άνω αγωγή στη γραμματεία του άνω δικαστηρίου στις 13-09-2019 με ΓΑΚ 8043/2019 και ΕΑΚ 4041/2019 και με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τσέλιου Αικατερίνης, Διαδικασία:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο: ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ορίζεται δικάσιμος της άνω αγωγής την 08 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο Γ' όροφο, Αίθουσα 301. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όπου και ότε με την άνω πράξη ορίζεται, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί, όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Αθήνα 24-9-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4880 Γ'/20-09-2019 έκθεσή μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Βασιλική Ν. Καραδημήτρη, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών, Ιωάννη Θ. Μπάλλα, πληρεξούσιου της Σταματίνας συζ. Παναγιώτη Ταμπακίδη, το γένος Σταύρου Νικολακάκου, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 46, με ΑΦΜ 051081563, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, για τον Παναγιώτη Μπακαλούδη, τέως τροφίμου ΨΝΑ «Δαφνί» και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται Ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή ζητάει όσα είναι γραμμένα στο αιτητικό. Κατατέθηκε η άνω αγωγή στη γραμματεία του άνω δικαστηρίου στις 13-09-2019 με ΓΑΚ 8041/2019 και ΕΑΚ 4039/2019 και με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τσέλιου Αικατερίνης, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο: ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ορίζεται δικάσιμος της άνω αγωγής την 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09: 00 π.μ. στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο β' όροφο, Αίθουσα 218. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Αθήνα 24-09-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 6071Α/23-09-2019 έκθεσή μου επίδοσης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Τρύφωνα Μούση, πληρεξούσιου της Βαρβάρας - Χριστίνας Αθανασίου του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Αιτωλικού, αρ. 49, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ του ΣΒΑΡΑΝ και της ΝΑΡΙΝΤΕΡ, πρώην κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Επτανήσου, αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26/10/2018 ΑΓΩΓΗΣ απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ: 100329/2019 και ΕΑΚ:10379/2019 με αίτημα να γίνει δεκτή η αγωγή και να λυθεί ο από 04-02-2013 πολιτικός γάμος με τον εναγόμενο. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 02.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 με Διαδικασία:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,Πινάκιο: A5 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου: 11 στο Κτίριο: 6, Αίθουσα: 10 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα,23/09/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την υπ' αρ. 8238β/9-9-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς Θεοδώρου Λυκοτραφίτη, που έχει την έδρα του στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ακριβές αντίγραφο της υπ' αρ. 21/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Τμήμα Μισθωτικών Διαφορών) κοινοποιήθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ζαχαρία Αρβανιτάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών (Ρενέ Πυώ και Φίνλε 2) και ήδη άγνωστης διαμονής, προς γνώση του και για τις λοιπές νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω απόφαση ο εναγόμενος Ζαχαρίας Αρβανιτάκης υποχρεώεται να καταβάλει στο ενάγον ν.π.δ.δ. υπό την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α'/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου), και εκπροσωπείται νομίμως, το ποσό των Διακοσίων Εβδομήντα Δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (272,15) νομιμοτόκως από την ημερομηνία επιδόσεως της αγωγής (6-6-2018) μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του καθώς και το ποσό των Διακοσίων ευρώ (200 €) για τα δικαστικά του έξοδα. Μοσχάτο, 16 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΜ 5477 ΔΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω8Β446Ψ8ΧΒ-ΦΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. 67 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 844/10-09-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Z2/05-07-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του Ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-07-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού [πέντε (5) άτομα] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1. Τομέας Φυτοπροστασίας. Γνωστικό αντικείμενο: «Εντομολογία». Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Ν022Υ Εντομολογία» και «Ν508Υ Εφαρμοσμένη Εντομολογία» (εαρινού εξαμήνου). 2. Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας. Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία». Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος: «Ν037Ε Βιοχημεία» (χειμερινού εξαμήνου). 3. Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. Γνωστικό αντικείμενο: «Μελισσοκομία». Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος: «Ν438Ε Εφαρμοσμένη Μελισσοκομία» (εαρινού εξαμήνου). 4. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας. Γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων». Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Ν140Ε Πολιτικές προώθησης και στρατηγικές διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων» και «Ν144Ε Διεθνές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» (εαρινού εξαμήνου). 5. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Τροφίμων». Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Ν306Υ Χημεία Τροφίμων Ι» (εαρινού εξαμήνου) και «Ν301Υ Χημεία Τροφίμων ΙΙ» (χειμερινού εξαμήνου). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv)πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας: 2310 995193, 2310 995194. Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΔΟΡΔΑΣ Καθηγητής
PrintButton

21-09-2019

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13. Ο Δαγωνισμός θα γίνει στς 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/19-09-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200 τ.μ. εντός του Α/Δ Κοζάνης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) ακόμη χρόνια μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00 €/μήνα). Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της μίσθωσης το μίσθωμα θα προσαυξάνει κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να είναι κατώτερη ή μικρότερη του ποσοστού 2,5%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410-515475). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ημ/νία: 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.:1804 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων "περί εκκαθάρισης ανωνύμων εταιριών" ο εντολοδόχος εκκαθαριστής για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας, και του δημοσίου εκποιεί κινητά περιουσιακά της στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται, δυο επιβατικά αυτοκίνητα, εκδόσεις και εμπορεύματα που αφορούν πολιτιστικά προϊόντα όπως, αντίγραφα ειδωλίων, νομισμάτων, κοσμημάτων, καθώς και σύγχρονες χρηστικές εφαρμογές τους. Για την εκποίηση η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΕ – Υπό Εκκαθάριση» ("Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ –Υπό Εκκαθάριση") που εδρεύει στην οδό Σουλτάνη 6 τκ 10682 – Αθήνα, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που με τον ν.4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση και στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου και της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 303138/ 24844/24202/807/05.06.2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β/2158/07.06.2019), ο εκκαθαριστής αναγγέλλει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους αγοραστές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση για να λάβουν γνώση των αναλυτικών καταλόγων ανά είδος με την αντίστοιχη εναρκτήρια τιμή πώλησης τους από τις 21/09/2019 έως και την 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ. Δύνανται ακόμα επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα της εταιρίας στην διεύθυνση www.opep.gr να πληροφορηθούν από τους εκεί αναρτημένους καταλόγους για τα εκποιούμενα είδη, την διαδικασία εκποίησης τους και τον προγραμματισμό επισκεψιμότητας τους στους χώρους όπου αυτά φυλάσσονται. Έως την Δευτέρα 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως στις 13:00 μ.μ στην ως άνω διεύθυνση μπορούν να υποβάλουν σε ανοικτούς φακέλους τις σχετικές προσφορές τους. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας. Σημειωτέον ότι, οι προσφορές για το σύνολο ή και ομαδική αγορά αντικειμένων (εμπορευμάτων και εκδόσεων) δύναται να τύχουν προτεραιότητας. Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία Ο εντολοδόχος εκκαθαριστής Δημήτριος Αγγέλου ΓΑΜΟΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (THOMAS FILIPPOU) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ (VASILYEVA ELENA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ FEDOULINA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
PrintButton

19-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: 8410/31-08-2018 και Γενικό Αρ. Κατάθεσης: 81166/2018 (πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και από 17/05/2018 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της εvάγουσας κ. ΜΕΝΜΠΕΡΕ (MENBERE) ΦΕΛΕΚΕ (FELEKE) του Τέκλου και της Γιέσι, κατοίκου Π. Φώκαιας Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 5 και Ν. Δέδε αρ. 1, που στρέφεται κατά του εναγόμενου του κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Αγωγή της και 2) να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής και τελέσθηκε την 18η Ιουλίου 2001 στην Αθήνα, με πολιτικό γάμος. Κάτω δε αυτής υπάρχει: α) η από 31/08/2018 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η εικοστή πρώτη (21η ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες και β) η από 17/09/2019 παραγγελία για επίδοση της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας κ. Γαρυφαλλιάς ΣΕΛΙΜΗ, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ). Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αρ. 2.239/18-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Δήμητρας Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 18/09/2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως Αλυσομεταφορείς: Υγρόβιδες Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κοσκίνα Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Ψηστήρι φύτρου, Αυτόματοι διαβροχείς, Σφυρόμυλος, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές Τηλεσκοπική ταινία φόρτωσης Συσκευαστική μηχανή, Ταινιόδρομοι, Τριέρι Τραπέζι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Μονάδα κλιματισμού, Δεξαμενή πετρελαίου Κλιματιστική μονάδα Συγκρότημα πυρόσβεσης, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1382/2019 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.15 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζαννίνη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 11686Β/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Παναγιώτα Μπρεάνου, για λογαριασμό του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αρ. 70 (ΑΦΜ: 074053388) και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 2.953/24-7-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, διά της οποίας ο άνω Δικαστικός Επιμελητής, δυνάμει: α) του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ (αριθμός απογράφου 385/21-6-2019), β) του υπ αριθμ. πρωτοκ. 2273/27-6-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, του κ. Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας, γ) της υπ αριθμ. 8.072Γ/16-7-2019 σχετικής έκθεσης επιδόσεως του ιδίου Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ και γ) της από 23-7-2019 έγγραφης εντολή προς εκτέλεση, η οποία του εδόθη παρά πόδας του ως άνω πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, προέβη εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα η κατέχει επ ονόματί του, από το εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης, αναφερομένου ακινήτου, ήτοι από μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντιος ιδιοκτησία - διαμέρισμα με τα στοιχεία Άλφα - δύο (Α-2), του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό αποκλειστικής χρήσης της με στοιχεία (Γκαράζ 3) ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου του ισογείου-πιλοτής, η οποία βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε τμήμα οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, κείμενου του όλου οικοπέδου στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Κορυδαλλού, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ήδη στη Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού, Δημοτική Ενότητα Κορυδαλλού του Δήμου Κορυδαλλού, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, επί της διασταυρώσεως των οδών Ασκληπιού, στην οποία φέρει τον αριθμό 70 και Μετσόβου στην οποία φέρει τον αριθμό 5. Η είσοδος της πολυκατοικίας ευρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 70. Το Διαμέρισμα αυτό έχει εξώστη προς την οδό Ασκληπιού και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και αποτελείται από κουζίνα και καθιστικό σε ενιαίο χώρο, τρεις (3) κοιτώνες, οφφίς, W.C. και λουτρό. Έχει επιφάνεια (107,00) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (60/1000). Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Αριθμό ΚΑΕΚ 050712026010/3/6 στο Κτηματολογικό Γραφείο Νίκαιας και εγκατέστησε σε αυτό την επισπεύδουσα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένη, παραδίδοντάς της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέρα. Εντός του άνω ακινήτου ουδέν κινητό πράγμα του άνω καθού ευρέθη πλην ενός τραπεζιού κατεστραμμένου άνευ αξίας. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ :361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 790/02-11-2018 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα οικοπέδου με την επ’ αυτού κτισμένη οικία με αριθμό ΚΑΕΚ 370261627007 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ευριπίδου 7. Η οικία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, στο ισόγειο υφίσταται σαλόνι, κουζίνα και μικρή αποθήκη και στον πρώτο όροφο δύο δωμάτια και σαλόνι. Το οικόπεδο επί του οποίου η ως άνω οικία είναι κτισμένη έχει εμβαδόν 66 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 64 τ.μ. σύμφωνα με την καταμέτρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) γύρω του Ανατολικά με την οδό Ευριπίδου, Δυτικά με ακίνητο Θεόδωρου Παπαδόπουλου, Βόρεια με ακίνητο Στυλιανού Ξυλά και Νότια με ιδιοκτησία Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος» δυνάμει του με αριθμό 4149/1-9-1983 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζάλα Χριστοδουλίδου που μεταγράφηκε στον Τόμο 705 και Αριθμό 84 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα – κατοικία αυτοτελές και διηρημένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262031002/0/9 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 237, στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Ξάνθη στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το ανωτέρω οικόπεδο εμβαδού 380 τ.μ. βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 237 και Αθανασίου Διάκου και αποτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ και Α στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Φίλιππα Παύλου. Το διαμέρισμα – κατοικία έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 76,45 τ.μ. και μικτής 91,79τ.μ., το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Αθανασίου Διάκου, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο Δ3 και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, χωλλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινοχρήστους χώρους και μέρη της όλης οικοδομής 58,74%ο, όπως αυτό αποτυπώνεται φαίνεται και αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό αριθμό 3 στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου διάγραμμα κάτοψης τυπικού ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδ. Διαμαντίδη. Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα - κατοικία περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος δυνάμει του με αριθμό 9238/14-4-1988 συμβολαίου δωρεάς και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στον Τόμο 838 και αυξ. Αριθ. 78 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 35.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 3. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό 55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, ορίζεται το ποσό των: 1) 40.000 € για το πρώτο ακίνητο 2) 35.000 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 40.675 € για το τρίτο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 19/11/2019, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 17 / 09 / 2019 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης B)
PrintButton

17-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 5827Β/16-09-2019 Εκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Επαμεινώνδας Ζαφειράτος, με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αριθ. 2, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον εναγόμενο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου του Δ.Σ. Σύρου Νικολάου Μαραγκού του Αντωνίου (Α.Μ. 166), πληρεξουσίου της εναγούσης Νικολοπούλου Ειρήνης του Παναγιώτη και της Παρασκευής, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41, με Α.Φ.Μ. 069274885 της Β΄Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2019 Αγωγής της ως άνω εναγούσης κατά του παραπάνω εναγομένου. Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή, Να κηρυχθεί λυμένος για τους στο ιστορικό αναφερόμενους λόγους ο γάμος μου με τον εναγόμενο ο οποίος είναι πολιτικός γάμος που τελέσθηκε στις 1/9/1990 και ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου, τελεσθέντος του γάμου από τον τότε Αντιδήμαρχο Περιστερίου Νέλλη Αντώνιο και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Έχει ειδικό αριθμό κατάθεσης 6769/2019 (γεν. αριθ. κατάθεσης 77537/2019) και με την από 12-9-2019 πράξη της γραμματέως του Πρωτοδικείου ορίζεται δικάσιμος της Αγωγής στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 π.μ., αριθ. Πινακίου Α3/7, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση της Αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμόν 17/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΦΜΠΟΛ», εγκρίθηκε και επικυρώθηκε το, αποτελούμενο από 23 άρθρα, από 25.06.2019 καταστατικό του σωματείου, με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 του καταστατικού του. Αθήνα, 16.09.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24540 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 3-5 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103630954 - ΚΙΝ.6944359406 Α.Φ.Μ.: 132652509-Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με εδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα - από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Γιαννόπουλου ως πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.» και το δ.τ " LIDL HELLAS Ο.Ε", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο σύμφωνα με την υπ π' αριθ. 11093Ε/11. 9.2019 έκθεσή μου, για τον Ιωάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Εκάβης 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 1647/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνων της πρώτης, η οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο Ιωάννη Κωνσταντίνου, να της καταβάλλει το ποσό των 32.500,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 1.500,00 ευρώ. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16/9/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 6527β'/13-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Σταματίνας Κουρούκλη πληρεξούσια της ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΣΤΑΣΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Σταμαστίνας κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Επτανήσου αρ. 18 επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΤΑΙΗ (Τάιχ) Salim (Σαλίμ) - Αλέξανδρο του MOHAMED (Μοχάμεντ) & Αισα, πρώην κατοίκου Κερατέας Αττικής οδός Κέκρωπος αρ. 2Α και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 5-10-2018 ΑΓΩΓΗ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 103270/2018, ΕΑΚ 10669/2018 & με την από 5-11-2018 πράξη της κας Γραμματέας του παραπάνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ορίζεται χρόνος συζήτησης της υπόθεσης: στις εννέα (9) του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα & ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 10, Πινάκιο Α5 (ΜΟΝ) με Αρ. Πινακίου: 35, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς 13/9/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 237 Ζ’/12.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ALMA ALIAJ του Islam και της Zyba, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 [ΑΦΜ. 161679511], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΠΤΕΡΟ ΚΑΡΕΛΛΑ του Λαζάρου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροδο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.292Δ’/9.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο ETORE ABRUZZINI του Francesco και της Maria, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδλός Θάλειας, αρ. 18 [ΑΦΜ. 152795978], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την HANNA HUBESCA του Aleksandr και της Zinοvia, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Θάλειας, αρ. 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροφο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 439/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προσκαλείται ο κομιστής της υπ' αριθμόν 06753177-3 τραπεζικής επιταγής ποσού 15.000,00 ευρώ που εκδόθηκε στις 28-6-2018 στο Παλαιό Φάληρο από την ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΚΛΕΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΖΙ (CLAUDIA CLERITSI του LUIGI), με χρέωση του υπ' αριθμ. 0269998000000655615 τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στην «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», πληρωτέα εις διαταγήν της στο κατάστημα της άνω τράπεζας και η οποία έχει μεταβιβαστεί δια οπισθογραφήσεως στην Αλεξάνδρα Πετράκου του Αθανασίου, εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεως να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί ποινή απωλείας της ισχύος της. ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10-9-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΛ. 6972098800 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.639Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Ιωάννη ΣΤΑΘΗ του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 019013265 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73522/2019 και ΕΑΚ 6483/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Σταματίνα Κεχριώτου του Γεωργίου και της Βασιλικής κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Χαροκόπου αρ. 35-ιδ.υπάλληλος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:15 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.641Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της Αλεξάνδρας συζ. Αριστείδη Λαγκούρη το γένος Νάκο και Αγκουστέλας Τσομόρα κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 128039558 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73521/2019 και ΕΑΚ 6482/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής ο μάρτυρας:Θεοχάρ Μητρούσης του Αναστάς και της Χάϊδως κάτοικος Καλλιθέας οδός Αριστείδου 21-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.640Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου του Σταύρου και της Θεοδοσίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 050117831 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73527/2019 και ΕΑΚ 6485/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Γεωργία-Ευαγγελία χα Ιωάννη Αδαμίδη το γένος Βασιλείου & Μαρίας Αναγνωστιάδου κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Ηρακλέους αρ. 50-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8126Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8127Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 3009ΣΤ/06-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Βιομηχανία Ασφαλτικών & Χημικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδος [16ο χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδος – Θήβας ] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094228983 , ΔΥΟ Χαλκίδας, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ», πρώην εδρεύουσας στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος και Καρδίτσης αρ. 1, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από υπ’ αριθ. 6/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η οποία δικάζει ερήμην της εναγόμενης. Ορίζει το παράβολο στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (7.550,00) ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της λήξης της πιστώσεως από την έκδοση κάθε τιμολογίου πώλησης μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εις βάρος της εναγομένης την οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460,00) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμ. 8763/10-09-‘19 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Παπαευθυμίου πληρεξούσιου του συνδέσμου «ΣΥΜΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά αρ. 60, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για Χαράλαμπο Τσάγκαρη πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Ευστρ. Πίσσα αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 24/7/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιλαμβάνονται Ε.Α.Κ: 1655/219, Γ.Α.Κ: 64171/2019, ημερομηνία συζήτησης την 13/1/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα 2 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κλήση του πρώτου προς τον δεύτερο για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΛΕΤΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά 37001 Τηλ.: 2426023203 Αριθ. Πρωτ. 343344 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοικητική Επιτροπή του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την με αριθμό 9/3-7-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Κληρ/τος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ζαγοράς στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 22-11-2019 μέχρι 2-12-2019.. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2018 από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 3. Πιστοποιητικό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπότροφος είναι Έλληνας κατά την Ιθαγένεια ή το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου, όπως και η οικογένειά του πριν από τη γέννηση του υποψηφίου ως και η μόνιμη εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στην Διοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ζαγορά 16 Αυγούστου 2019 Η Πρόεδρος ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο. Κοκλιώτη, Ν. Στρακούλα ΤΗΛ.: 210.2896777, 210.2896708 FAX: 210.2821095 e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 16955 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 34/5.09.2019 (Θέμα 1.5) (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ46Ψ8ΧΙ-ΠΙΠ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή συναφή επαγγέλματα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή εκκινήσεως για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες που προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου προς την τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού, ήτοι χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) ή σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Όλγα Κοκλιώτη και κα Σοφία Γιαννακά στα τηλ. 210–2896777, 2102896754 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 4-10-2019, ημέρα Παρασκευή και από 09:00 π.μ. μέχρι 13:00. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 7-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδρομή: h ttp://www.aspe te .g r/in dex .php/el /ανακοινώσεις - προκηρύξεις/προκηρύξεις - διαγωνισμών καθώς και από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαρούσι, 12.9.2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωάννης Σαριδάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 10/09/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1726 Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 49ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Πληροφορίες : κα. Γ. Ακούσογλου Τηλέφωνο :22910-42294 Fax: 22910-41361 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων 101 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΕ 8 μήνες 1 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Οικονομικού 102 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΤΕ 8 μήνες 2 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Λογιστικού ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ήΚοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ήΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ήΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιώνδιαδικτύου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019»] να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος-Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψη κας Γ. Ακούσογλου (τηλ. επικοινωνίας: 22910-42294,5). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Η Διευθύντρια Χαρά Κοβούση
PrintButton

26-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Δια της υπ’ αριθμόν 1676 Δ΄εκθέσεως εμού, του Εμμανουήλ Σταύρου Τζίτζικα, δικαστικού επιμελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.523.3284), στις 30–7–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), ακριβές –επικυρωμένο φωτοτυπικό– αντίγραφο του υπ’ αριθμόν 298/2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 1293/2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών), επί της από 12–6–2018 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL BUILDING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου των συνιδιοκτητών της κειμένης στη Γλυφάδα (Ιθάκης 9) πολυκατοικίας, κατά του ΤΟΝΓΚΠΙΝΓΚ (TONGPING) ΝΤΕΝΓΚ (DENG) του ΖΑΙ–ΤΖΟΝΓΚ (ZAI–ZHONG), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ιθάκης 9) και, ήδη, αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του αντιγράφου τούτου ευρίσκεται η από 21–6–2019 επιταγή προς συμμόρφωση και καταβολή, κατά την οποία, και συμφώνως προς το διατακτικό της εν λόγω αποφάσεως, ο εναγόμενος επιτάσσεται να καταβάλει στην ενάγουσα τα εξής ποσά : 1) το ποσόν χιλίων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (1.663,50), για το επιδικασθέν κεφάλαιο, 2) για τους τόκους του εν λόγω κεφαλαίου, από 21–6–2018, ευρώ εκατόν είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά (120,60), 3) για τη δικαστική δαπάνη : ευρώ τριακόσια (300,00), 4) για χαρτοσήμανση του απογράφου, ευρώ δύο (2), 5) για τέλος απογράφου, ευρώ εξήντα τέσσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (64,80), συμπε ριλαμβανομένου 20% ΟΓΑ, 6) για την επίδοση και τη δημοσίευση της επιταγής, ευρώ εκατόν εξήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (163,40), 7) για τη σύνταξη της επιταγής, ευρώ τριακόσι α (300,00), ήτοι, συνολικώς, δύο χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (2.614,30€), νομιμοτόκως. Διαφορετικά, σε περίπτωση εκτελέσεως, επιτάσ σεται να καταβάλλει και ογδόντα ευρώ (80,00€), για την σύνταξη της προς εκτέλεση εντολής. Αντίκλητος–δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγούσης – επιτασσούσης Εμμανουήλ Γ. Τσαγκαράκης (Κριεζώτου 4 – Αθήνα, τηλ. 6936.177.797). Αθήνα, 24–9–2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 23-09-2019 γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου ΚΩΝ/ΝΟΥ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. που εδρεύει στο Ρέθυμνο Αττικής, περιοχή Αδελιανός Κάμπος, με ΑΦΜ 099984231 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου με την με αριθμό 3222Γ/24-09-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθ. 65Α, με Α.Φ.Μ. 094183414, και ήδη αγνώ- στου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 23/09/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ όπου την 29-05-2019 κατατέθηκε στο ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ η από 13-5-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 47893/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1559/2019 Αγωγή. Προς υποστήριξη της από 13-5-2019 αγωγή μας, προτιθέμεθα να εξετάσουμε τον Βασίλειο Βασιλάκη του Μιχαήλ και της Ειρήνης, κάτοικο Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Ευαγγέλου Δασκαλάκη αρ. 58, ιδιωτικό υπάλληλο, με ΑΦΜ 033885625 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΔΤ ΑΒ 971686 στην συμβολαιογράφο Ρεθύμνου Μαρία Νικολάου Ανδρουλάκη. Δια Ταύτα Σας καλούμε να παρασταθείτε κατά την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρός μας, στην συμβολαιογράφο Ρεθύμνου Μαρία Νικολάου Ανδρουλάκη, οδός Διονυσίου Καστ- ρινογιαννάκη 35, τηλ. 2831023323 την Τετάρτη 2-10-2019, ώρα 12.00 π.μ. Σας δηλώνουμε ότι την ως άνω ένορκη βεβαίωση θα προσκομίσουμε ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ή ματαίωση της δίκης αυτής. Και σας δηλώνουμε ότι η ένορκη βεβαίωση θα διενεργηθεί ακόμη και σε περίπτωση μη εμφάνισής σας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος (σφραγίδα -υπογραφή). Αυτά προς γνώση της καθ’ης και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, κατ’ άρθρο 135 του Κ. Πολ. Δ. ΑΘΗΝΑ 25-09-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σωκράτους 10 - Καματερό τηλ. 6980871460 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 262/29-3-2004 Πράξη Χαρακτηρισμού του Διευθυντή Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. ΚΟΤΣΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας του Νομού Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική έκταση με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α) εμβαδού 4.595,00 τ.μ. ευρισκόμενη στη θέση «Ξυλοκερατέ - Καταφυγίου» περιφέρειας του Δήμου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας Ν. Σάμου ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρ. 3 παρ. 6 (β) του Ν. 998/79. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». ΕΓΓΙΙΒΑ Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α. ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 47265 ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολικών μετά των Παρελκόμενων τους για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν έξι Χιλιάδων Ευρώ (106.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 974901). Κωδικός CPV : 38652120-7: Βιντεοπροβολείς, 38653400-1: Οθόνες προβολής, 32351000-8: Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας, 51411000-6: Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/09/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/10/2019, και ώρα 11.00μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 17/10/2019, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 25/09/2019 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 23/9/2019 Α.Π 11244 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Β.) που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, έχοντας υπόψη: 1. την με αριθμό 47/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. 2. τηv με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 439980/15334/1266 ΚΥΑ « Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020». 3. Την με Α.Π ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 455395/15814/1309/415/27-8-2019 Βεβαίωση πιστοποίησης φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2019-20 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β) . 6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) απόφαση που αφορά στην έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Επιχείρησης, καθώς και την πρόβλεψή τους στον προϋπολογισμό του 2020. Ανακοινώνει Την πρόσληψη επτά(7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020, συνολικού αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δημοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη δημοσίευσης της παρούσας. Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β εντός 5 εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης. Η αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο), γενικά προσόντα, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής - καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, τυπικά προσόντα, λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, γενικές διατάξεις είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr), στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: 69Μ6ΟΡΑΘ-ΑΥ9 και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ
PrintButton

24-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7914 /2.9.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι. - Φ. Σάλεμ , ύστερα από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Αθηνών Στέλιο Ποταμίτη, πληρεξούσιο της Μαρίας εν διαστάσει συζύγου του Πέτρου Ζουριάκα, το γένος Αναστασίου και Χριστίνας Πατρελάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιάμβης 10, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα για τον Πέτρο Ζουριάκα του Δημητρίου και της Παναγιώτας, πρώην κάτοικο Λάρνακας Κύπρου, οδός Θέμιδος 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 20.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Τακτική Μονομελούς) και αιτείται τα εις αυτήν μαζί με την από 30.7.2019 πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου κ. Χαρίκλειας Ορφανουδάκη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6905/30.7.2019 ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6007/30.7.2019 από την οποία προκύπτει ότι της κατατέθηκε η ως άνω αγωγή. Ακολουθεί η από 30/7/2019 πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίζει ημερομηνία για την συζήτηση της αγωγής την 25 Μαΐου 2020, αίθουσα 6 με αριθμό πινακίου Α4 Μον/λές, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. Δια της άνω αγωγής αιτείται η ενάγουσα να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. Να απαγγελθεί η λύση του υφισταμένου μεταξύ αυτής και του εναγομένου θρησκευτικού γάμου, που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στην Αθήνα την 12.10.2013 και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται, δημοσιεύεται το παρόν στις ημερήσιες εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » και «Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών». Αθήνα, 20.9.2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 30 - 10683 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2108217682 - ΚΙΝ.: 6944256225 ΑΦΜ: 007906967-ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ. 11871ΣΤ’/17-9-2019, 11872ΣΤ΄/17-9-2019 και 11870ΣΤ΄/17-9-2019 εκθέσεις επιδόσεων του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Χ. Λιακόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικ/κών Επ/τών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, α) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» με το δ.τ. «ACCANTO DAL MARE», με Α.Φ.Μ. 998792370, με έδρα την Σητεία Κρήτης, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.193 & Παπά Γαλανάκη και ήδη αγνώστου έδρας, β) για τον Ιωάννη Αγγελίδη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 037230639, πρώην κάτοικο Σητείας, οδός Σφακιανάκη αρ.23 και ήδη αγνώστου διαμονής και γ) για τον Αλέξη Αγγελίδη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 110393582, πρώην κάτοικο Σητείας, οδός Ιωνίας αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05/09/2019 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων αρ.109-111, με Α.Φ.Μ. 094326270, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 46/1/27-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2208/27-7-2012), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β' 925/2016) ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800721689, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.268 και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτών, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς), με ΓΑΚ: 7771/2019 και ΕΑΚ: 3921/2019. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου. Δια της οποίας αγωγής αιτείται ο ενάγων: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή του στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (40.867,37) Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων λογαριασμών υπ’ αρ.526-63-45820-70 και 526-63-45821-16, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος των ανωτέρω λογαριασμών, ήτοι από την 17-04-2019 και με τον νόμιμο ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και 4/ να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και την αμοιβή της πληρεξουσίας του Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-09-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΜ ΔΣΑ 27350 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με την υπ’ αρ. 3280ΣΤ΄/9.9.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, για την Μάγια Ρούσεβα του Σάλι, πρώην κάτοικο Ολυμπιακής Ακτής Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επισπεύσει του Hayat (Χαιάτ) Shoukat (Σουκάτ) του Fazal (Φαζάλ) Muhammad (Μουχαμάντ), κατοίκου Μύτικα Χαλκίδας, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 203/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία στο διατακτικό της αναφέρει: Απαγγέλει η λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στις 08 Νοεμβρίου 2011 ενώπιον του αναπληρωτή δημάρχου Κατερίνης Ζήνωνα Σατραζέμη, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 23/9/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Κοτσής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση διαμερίσματος (Β2) μ2 103,64 επί του Β' ορόφου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών, περιοχή Φιλιπάππου στην Αθήνα, με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού για μηνιαίο μίσθωμα οκτακόσια (800) ευρώ. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό οκτακόσια (800) ευρώ σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Ο επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 4η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως 12.30 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του Ευγηρείου τηλ. 2610221041, 2610222267, 6948956579. Πάτρα 23-9-2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
PrintButton

20-09-2019

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13. Ο Δαγωνισμός θα γίνει στς 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.885/11.09.2019 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Γεωργίου Σχοινά του Ευαγγέλου και της Βάιας, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλαταιών αριθ. 14, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Γιευγενίγια Ντιντένκο (Yevgeniya Didenko) του Στάνισλαβ (Stanislav) και της Ολγα (Olga), πρώην κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλαταιών αριθ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 22.01.2019 και ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς την δεύτερη, όπου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15.687/04.10.2018 σύμφωνο συμβίωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημήτριου Κωνσταντίνου Κωφόπουλου, καλείται να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου, προκειμένου αμφότεροι και από κοινού να προβούν στην λύση του παραπάνω συμφώνου συμβίωσης. Αθήνα 18.09.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.886/11.09.2019 εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Θ. Κανελλόπουλου, πληρεξούσιου του Δημήτρου Πεϊδη του Αντωνίου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Τριπόλεως αριθ. 1 (ΑΦΜ: 070839032), επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Ολέσια Ντονέτς του Βαλερί, πρώην κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Καραόλη και Δημητρίου 93 και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθ. 3064/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), το διατακτικό της οποίας, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του πολιτικού γάμου των διαδίκων που τελέστηκε την 09.11.2007 στο Δημαρχείο Αιγάλεω Αττικής και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Αθήνα 18.09.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 6102/70580/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 04.09.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Π. ΜΠΙΤΣΑΞΗ, πληρεξούσιο της Λυδίας Θανάσου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ.4, με ΑΦΜ 064035897, ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 2998/09.09.2019 έκθεση μου επίδοσης για τον Εμμανουήλ Χατζηδάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δώρας Δ΄ Ίστριας αρ.2 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 25-07-2019 Αγωγής της Λυδίας Θανάσου του Σπυρίδωνος ΚΑΤΑ του Εμμανουήλ Χατζηδάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δώρας Δ΄ Ίστριας αρ.2. Η ενάγουσα είναι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Θεοφανούς στο νησί της Πάτμου, συνολικής εκτάσεως 1.000 τ.μ., το οποίο διαθέτει, πέρα από την πισίνα και τους κοινούς χώρους (όπως κουζίνα, τραπεζαρία κλπ.) και οκτώ δωμάτια με ξεχωριστά μπάνια και συμφώνησε με τον εναγόμενο ώστε αυτός να αναλάβει την εξεύρεση μισθωτών του ανωτέρω ακινήτου με ποσοστό αμοιβής του στο 25% επί του συνολικού μισθώματος του ακινήτου της ενάγουσας. Ο εναγόμενος ανέλαβε για λογαριασμό της ενάγουσας την ενοικίαση του ακινήτου της στην Πάτμο για το χρονικό διάστημα από εννέα (9) έως είκοσι δύο (22) Αυγούστου 2014, έναντι συνολικού μισθώματος είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ. Βάσει της ανωτέρω μεταξύ τους συμφωνίας, εκ του ποσού αυτού οι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ θα αποδίδονταν στην ενάγουσα, ενώ το 25% του ως άνω ποσού, ήτοι το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ θα το λάμβανε ο εναγόμενος ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του. Πράγματι, λοιπόν, ο εναγόμενος νοίκιασε το εν λόγω ακίνητό της για την ως άνω χρονική περίοδο στον κ. Antony Benatar, ο οποίος κατέθεσε το συμφωνηθέν μίσθωμα των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξε ο εναγόμενος. Εντούτοις, παρότι ο εναγόμενος έλαβε σε τραπεζικό του λογαριασμό το ως άνω ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί στην απόδοση του χρηματικού ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ που αναλογεί στην ενάγουσα από την εκμίσθωση του ακινήτου της, για τους λόγους αυτούς και όσους νόμιμα θα προσθέσει η ενάγουσα αιτείται 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της σε όλο της το αιτητικό. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00€) ευρώ για τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω, εξ’ ων δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00€) για την περιουσιακή της ζημία με το νόμιμο τόκο από τις 08.09.2014 και είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) ευρώ για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως το σύνολο του ποσού των τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00€) ευρώ από την επίδοση της αγωγής αυτής, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. 3. Επικουρικά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού με το νόμιμο τόκο από τις 08.09.2014 μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής αυτής, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού αυτού. 4. Να κηρυχθεί η εκδοθεισόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή σε όλο το αιτητικό της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνης. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 09-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1092/2019 πράξη της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη η εκποίηση (με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 20% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’αριθ. 875/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) των ακινήτων της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΛΩΤΣΑ Α.Ε.- ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (Μ. 28795), ήτοι 1). Η υπό στοιχεία (Υ-2) αποθήκη του υπογείου ορόφου πολυκατοικίας , που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» , στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αριθ. 149 και Αταλάντης αριθ. 2-4, επιφανείας 37 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 12.150,00 ευρώ, 2). Η υπό στοιχεία (Κ-2) οριζόντια ιδιοκτησία- κατάστημα του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης αρ. 2-4, επιφανείας 51 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 81.000,00 ευρώ , 3). Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης αρ. 2-4, επιφανείας 57 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 20.250,00 ευρώ, 4). Η υπό στοιχεία (Α-2,3) οριζόντια ιδιοκτησία –αίθουσα του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας , που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης 2-4, επιφανείας 110 τ.μ., με τιμή 1ης προσφοράς 40.500,00 ευρώ , 5). Ένα οικόπεδο με επταόροφη οικοδομή, που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» και στην οδό Λιοσίων αρ. 151 , επιφανείας 300,46 τ.μ. και κατά νεότερη καταμέτρηση 305,40 τ.μ. . Στο εν λόγω οικόπεδο ανεγέρθηκε πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από επτά ορόφους , συνολικής επιφανείας 843,99 τ.μ. ή 980,24 τ.μ. συνυπολογιζομένων των επιφανειών ημιυπαιθρίων και λοιπών βοηθητικών χώρων πλέον ή έλαττον. Συγκεκριμένα α). υπόγειο 108 τ.μ., β).ισόγειο με πατάρι ή αλλιώς ισόγειο και ημιόροφος , επιφανείας 99,43 τ.μ. το ισόγειο και 32,98 τ.μ. το πατάρι ή ημιόροφος, γ). πρώτο όροφο επιφανείας 134,16 τ.μ. , δ). μηχανολογικό όροφο επιφανείας 134,16 τ.μ., ε). δεύτερο όροφο επιφανείας 138,06 τ.μ. , στ.) τρίτο όροφο επιφανείας 138,06 τ.μ., ζ). τέταρτο όροφο επιφανείας 127,34 τ.μ. και η). πέμπτο όροφο επιφανείας 68,05 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 1.026.000,00 ευρώ, 6). Η υπό στοιχεία (ΥΒ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του δεύτερου υπογείου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος, στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη, στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων επιφανείας 350 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 30.318,744 ευρώ, 7). Το υπό στοιχείο (Κ-1) κατάστημα- οριζόντια διηρημένη ιδιοκτησία του ημιυπογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος , στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη , στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων , επιφανείας 286 τ.μ., με τιμή 1ης προσφοράς 148.155,835 ευρώ , 8). Το υπό στοιχείο (Κ-2) κατάστημα –οριζόντια διηρημένη ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος, στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη, στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων, επιφανείας 217 τ.μ. ,με τιμή 1ης προσφοράς 133.510,72 ευρώ. Γίνεται μνεία ότι οι ως άνω μειωμένες τιμές 1ης προσφοράς έχουν καθορισθεί με την υπ’αριθ. 418/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα , μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες δίδονται από τον σύνδικο: Τηλ. 210-6838826, Φαξ 210-6838827, Κινητό 6977-320318 & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 18-9-2019 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών αρ. 19 –Μαρούσι ΓΑΜΟΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (THOMAS FILIPPOU) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ (VASILYEVA ELENA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ FEDOULINA, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
PrintButton

18-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και εν προκειμένω και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. ΚΑΤΑ 1. Αγγέλη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Δ. Δεματίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195003). 2. Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 ( αρ. ιδ. 195004). 3. Γαβρίλα Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195006). 4. Νάκα Χρήστου του Περικλέους, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195010). 5. Μποβίλα Βασιλείου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195011). 6. Κόλλια Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195012). 7. Αγγελάκη Κωνσταντίνου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195014). 8. Καζάκου Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195016). 9. Καζάκου Παύλου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195017). 10. Καζάκου Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195018). 11. Λαγού Όλγας, συζ. Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195019). 12. Λαγού Χρήστου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195020). 13. Λαμπρίτσιου Αχιλλέα του Βασιλείου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195023). 14. Λαμπρίτσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195022, 195023). 15. Λαμπρίτσιου Φωτίου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195022, 195024). 16. Λαμπρίτσιου Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195022). 17. Ζουμπούλη Μαρία του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195025). 18. Μπουγά Σπυρίδωνος του Αθανασίου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Δ. Ιωαννιτών (αρ. ιδ. 195026). 19. Μπουγά Βασιλείου του Χρήστου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Δ. Ιωαννιτών (αρ. ιδ. 195027). 20. Μπουγά Λαμπρινής του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195028). 21. Πλατή Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Ιωαννίνων (αρ. ιδι. 195029). 22. Περιστέρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μετσόβου, Δ. Μετσόβου (αρ. ιδ. 195030). 23. Μπουγά Σπυρίδωνος του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 24. Μπουγά Δημητρίου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 25. Μπουγά Κωνσταντίνου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 26. Μπαλαντάνη Γρηγορίου του Αναστασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195034). 27. Μπουγά Βάγιας του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195035). 28. Κουτσιουρούμπα Φωτίου του Αθανασίου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων (αρ. ιδ. 195036). 29. Λαγού Δημητρίου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195037). 30. Λαγού Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195038). 31. Σαλταγιάννη Δημητρίου του Αποστόλου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204001). 32. Ντούτση Αποστόλου του Βασιλείου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204002). 33. Μαντζιούκα Αριστείδη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204003). 34. Χασάνη Λεωνίδα του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204004, 204005). 35. Λάμπρου Ιωάννη του Ευαγγέλου, καθολικού διαδόχου του πατρός του Ευαγγέλου Λάμπρου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204006). 36. Γαράφα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302001). 37. Μαντζιούκα Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302002). 38. Μαντζιούκα Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302002). 39. Νάκου Μιλτιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Σίτσαινας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302004). 40. Νάκου Σταυρούλας του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302005). 41. Μπιζούλα Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302006). 42. Μπούγια Δημητρίου του Σταύρου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302006). 43. Νάκου Γεωργίου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μετσόβου, Δ. Μετσόβου (αρ. ιδ. 302007). 44. Νάκου Αχιλλέα του Στεργίου, κατοίκου συνοικισμού Σιωλάδων, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302009). 45. Νάκου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302011). 46. Λαγού Χρήστου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (κυρίως παρεμβαίνων αρ.ιδ. 195019). 47. Γαράφα Γεώργιου του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων αρ.ιδ. 302001). 48. Ζουμπούλη Λαμπρινής του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνουσα για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 49. Ζουμπούλη Σοφίας του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνουσα για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 50. Ζουμπούλη Κωνσταντίνου του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 51. Πλατή Φωτίου του Αθανασίου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων για ποσοστό 50% της με αρ.ιδ. 195030). ***************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι, το Ελληνικό Δημόσιο, με την από 26.02.2019 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), η οποία στρέφεται κατ’ αυτών, ζήτησε να οριστεί δικάσιμος προς συζήτηση αυτής και για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, δυνάμει της υπ’ αρ. φ10091378/οικ./2715/15-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ ΑΑΠΘ 101/28.05.2015, έκτασης συνολικού εμβαδού 77.409,33 τ.μ., και αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή της Εγνατίας Οδού, Άραχθος – Περιστέρι, τμήματα 2.4/3.1 (τμήμα 2.4 από χ.θ. 6+300 έως χ.θ. 9+096,33 και τμήμα 3.1 από χ.θ. 0+620,90 έως χ.θ. 2+172) στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Ν. Ιωαννίνων». Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη, ποσού 200.000,00 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ07100012 της ΣΑΕ 071/0. Η πιο πάνω αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 63/2019 και ορίστηκε δικάσιμος στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων η 05.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με αυτή δε, το Ελληνικό Δημόσιο, ζητά: Να γίνει δεκτή η αίτηση του. Να προσδιοριστεί οριστικά η τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ως εξής: Α. ΓΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α) Δ.Δ. Μεγάλου Περιστερίου : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Β) Δ.Δ. Μικρού Περιστερίου : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος με πρόσωπο σε Εθνική Οδό προς 6€/τ.μ. • Αγρός αρδευόμενος με πρόσωπο σε Εθνική Οδό προς 8€/τ.μ. . • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Γ) Δ.Δ. Χρυσοβίτσας : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - Ιδιοκτησία 195019: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195020: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195021: Καρυδιές (μεγάλες) 21 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195022: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195025: Καρυδιές (μεγάλες) 12 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195026: Καρυδιές (μεγάλες) 5 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195029: Αποθήκη πλινθόκτιστη λαμαρινοσκεπής (8,40Χ5,00Χ2,00) κακή κατασκευή 84 μ3 21,00 Euro/μ3 Στέγη (8,405,001,00)/2 κακή κατασκευή 21 μ3 21,00 Euro/μ3 Αποθήκη πλινθόκτιστη λαμαρινοσκεπής (6,00Χ5,10Χ1,80) κακή κατασκευή 55,10 μ3 21,00 Euro/μ3 Βιοτεχνική εγκατάσταση (νεροτριβή που αποτελείται από: 1 χωμάτινο αύλακα 12 μ.μΧ1 πλάτοςΧ1ύψος 2. Λιθόκτιστες κάνουλες 8Χ1Χ1=8μ3 3. Μεταλλικός σωλήνας κάνουλας 8μμ) κακή κατασκευή Κατ’ αποκοπή 450,00 Euro Ξερολιθιά (μέτρια κατασκευή(14,00Χ0,60Χ1,80) 14,00μ.μ 16,00 Euro/μ.μ. Καρυδιές (μεγάλες) 2 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195030: Στάβλος οπτοπλινθοδομή λαμαρινοσκεπής (4,00Χ3,50Χ2,00) καλή κατασκευή 28 μ3 45,00 Euro/μ3 Περίφραξη με πέτρινο τοίχο σκυροδετημένο (καλή κατασκευή) 25,40 μ3 22,00 Euro/μ3 Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 2,00 μ (καλή) 52,00 μ 18,00 Euro/μ Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 1,20 μ (καλή) 26,50 μ 12,00 Euro/μ Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς σωλήνες ύψους 1,50 μ (καλή) 8,70 μ 15,00 Euro/μ Πετρόκτιστη κολώνα σκυροδετημένη (1,90Χ0,50Χ2,30) (καλή κατασκευή) 2,18 μ3 22,00 Euro/μ3 Πετρόκτιστη κολώνα σκυροδετημένη (0,90Χ0,50Χ2,30) (καλή κατασκευή) 1,04 μ3 22,00 Euro/μ3 Καγκελόπορτα με συμπαγές σίδερο (6,00Χ2,20) (καλή κατασκευή) 13,20 μ2 100,00 Euro/μ2 Κλήματα (μεγάλα) 7 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. Έλατο (μεγάλο) 1 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. Έλατο (μικρό) 1 τεμ. 35,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195031: Έλατο (μικρό) 1 τεμ. 35,00 Euro/τεμ. Πεύκο (μικρό) 1 τεμ. 20,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195036: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195037: Καρυδιές (μεγάλες) 11 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. Καρυδιές (μεσαίες) 5 τεμ. 150,00 Euro/τεμ. Κερασιές (μεσαίες) 2 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. Κορομηλιά (μικρή) 1 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195038: Καρυδιές (μεγάλες) 8 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204001: Ερείπιο πέτρινο (5,30Χ5,20) κακή κατασκευή 21 μ.μ 14,00 Euro/μ.μ Καρυδιές (μεγάλες) 9 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204002: Καρυδιές (μεγάλες) 10 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204003: Ακακίες (μεσαίες) 8 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204004: Κερασιά (μεσαία) 1 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204006: Καρυδιές (μεγάλες) 15 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. Να προσδιορισθεί η εν γένει δικαστική δαπάνη κατά τα άρθρα 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 και 58 επ. του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν. Επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησης τοιχοκολλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στα καταστήματα του Εφετείου Ιωαννίνων και του Δήμου Μετσόβου (στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται το Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγάλου Περιστερίου, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μικρού Περιστερίου και το Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβίτσας), συντάχθηκαν δε και οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης. Η παρούσα ειδοποίηση προς τους παραπάνω φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 και 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως, προς συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, όταν και όπου ορίζεται με την προαναφερθείσα πράξη ορισμού δικασίμου. Ιωάννινα, 29.08.2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αγαθονίκη Σ. Κούτμου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ Τηλ. 26510 22791 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον αγνώστου διαμονής Αντωνίου Γρηγορίου του Παύλου και της Ιουλίας επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμ ΓΑΚ 71534/2019 και ΕΑΚ 1266/2019 της από 9-9-2019 αιτήσεως της Αικατερίνης Γρηγορίου του Παύλου και της Ιουλίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευφράνορος αριθμ. 15, κατά του ανωτέρω, με την οποία ζητεί την εγγραφή προσημειώσεως Υποθήκης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών και επί της οποίας αιτήσεώς της ορίσθηκε δικάσιμος η 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και αριθμ. 1 και ώρα 09.00, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καλεί δε τον καθ' ου να παρασταθεί κατά την συζήτηση όπου και όποτε αρμοδίως ορίζεται, ως και σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση. Για την έκθεση επίδοσης συντάχθηκε η υπ' αριθμ 5532 Γ 17-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστασίας Χατζηπιέρα. Αθήνα 17-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1, ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ.: 2105224747-FAX: 2105241589 ΑΦΜ: 021013463-ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΔΣΑ 7278 Εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα και πάγιος εξοπλισμός της υπό πτώχευση επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ του Γεωργίου, που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 53), με ΑΦΜ 037022509 με τιμή α’ προσφοράς 54.950,00 €. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8596Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που εδρεύει στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70472/2019 και ΕΑΚ 1722/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612354/12092/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8597Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΚΥΡΑΤΣΟΥ Μ. Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 024091815, ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1370501000), πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 333-335 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του Κωνσταντίνου Μ. ΚΥΡΑΤΣΟΥ, (ΑΦΜ 024091815, ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας, με αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 1370501000), κατοίκου Καλλιθέας Αττικής στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 333-335. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο, της με ΓΑΚ 70487/2019 και με ΕΑΚ 1723/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:38, από τη δικηγόρο κα ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 19-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612343/12088/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8598Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που έδρευε στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και ήδη δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση και έχει πάψει να λειτουργεί στη διεύθυνση αυτή νομίμως εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου έδρας, ως και ο νόμιμος εκπρόσωπος ΛΙΝΑΡΗΣ Βασίλειος στην άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατοικία και τυγχάνει αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που εδρεύει στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70472/2019 και ΕΑΚ 1722/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612354/12092/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8600Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Γεωργίου του Σταματίου, πρώην κατοίκου εκ της εργασίας του Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και Πετρούπολης Αττικής στην οδό Κ. Βάρναλη αρ. 125 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που έδρευε στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, η οποία έχει παύση την λειτουργία της και στην ως άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στη διεύθυνση αυτή, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8599Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8601Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γεωργίου του Δημητρίου, πρώην κατοίκου εκ της εργασίας του Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και Άνω Ν. Σμύρνης Αττικής στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που έδρευε στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, η οποία έχει παύση την λειτουργία της και στην ως άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στη διεύθυνση αυτή, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για τoν πρώην κάτοικο Μυτιλήνης-Λέσβου και ήδη αγνώστου διαμονής, (Ον.) Αλί (Ali) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Χουσεϊν και της Φατίμα, επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-20190 με αριθμό καταθέσεως 1173/343/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, της (Όν.) Μπούσχρα (Βushra) (Επ.) Σέικ-Ομάρ (Sheikh-Omar) του Moχάμαντ (Μohammad), ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της: α) (Ον) Χουσεϊν (Hussein) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα, β) (Ον) Moχάμαντ (Μohammad) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα και γ) (Ον) Αμπντουλαάμπ (Αbdulwahab) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα, όλων κατοίκων Κατερίνης, (οδός Βύρωνος 14), κατά του ως άνω, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 5/12/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30' π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης. Καλείται δε ο καθ' ου να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αυτής, όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 9064β΄/3-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Μαρίας Βασ. Γεωργιάδου Κατερίνη, 09/09/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Χριστίνα Μήτρα Δικηγόρος Πλ. Δημαρχείου 11-60100 Κατερίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ. 8781,8782,8783,8784/17-9-‘19 εκθέσεις μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παναγιώτη Πατακιά πληρεξούσιου της Ελένης Αλευριάδου του Παναγιώτη συζ. Αλεξάνδρου Ψήτου κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδού Φειδίου αρ. 10 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 168 επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τους: 1) Ιωάννη Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Δραπετσώνας Αττικής οδού Αναλήψεως αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) Παύλο Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Καλαμακίου Αλίμου Αττικής οδού Ανεμώνω αρ. 15 και νύν αγνώστου διαμονής, 3) Στυλιανό Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Δραπετσώνας οδού Πόντου αρ. 81 και νυν αγνώστου διαμονής , 4) Κωνσταντίνα- Κωστούλα Αλευριάδου του Κωνσταντίνου το γένος Αντωνιάδη πρώην κάτοικο Δραπετσώνας οδού Αναλήψεως αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο υπ’ αριθμ. 2794/2019 Απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Πειραιά, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και με την οποία δικάζει ερήμην των τεσσάρων πρώτων εναγομένων και αντιμωλία του Ελληνικού δημοσίου ως πέμπτου εναγομένου, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 ευρώ, απορρίπτει ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο, δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα δυνάμει του με αρ. 44735/23-12-1998 συμβολαίου γον. Παροχής του συμβολαιογράφου Περιστερίου Γεωργίου Δερδενέ νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πειραιά τόμος 339 α/α 1085 τυγχάνει κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηματολογίου στη Δραπετσώνα συγκύρια σε ποσοστό 23,13% εξ’ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου μετά της επ’ αυτής υφιστάμενης οικίας κείμενου εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Δραπετσώνας Πειραιώς (οδός Αναλήψεως&Κερασούντος) εκτ. 187,50 μ.τ, εμφαινόμενου στο από Σεπτεμβρίου 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχ. Παναγιώτη Παπαιωάννου με Κ.Α.Ε.Κ:050450131005/0/0, διατάζει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολ. Γραφ. Πειραιώς και στο ανωτέρω Κ.Α.E.K με την απόδοση του ανωτέρω ποσοστού των 23,13% στην ενάγουσα η οποία θα καταχωρηθεί συγκύρια, δυνάμει του ως άνω συμβολαίου αφαιρουμένου προς τούτο ποσοστού 21,25% από τον άγνωστο ιδιοκτήτη και ποσοστού 0,47% από έκαστο των τεσσάρων πρώτων εναγομένων. Καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των εναγόντων τα οποία ορίζει στο ύψος των 300ευρώ. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.- Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μυτιλήνης, κ. Αγγελικής Σαντή , ως πληρεξούσια δικηγόρος των : 1) Χιονιάς συζ. Νικολάου Αούπου, το γένος Ελευθερίου και Πηνελόπης Σαρέλλη, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, με ΑΦΜ 049941450, 2) Νικολάου Αούπου του Ιωάννη και της Ελένης, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου με ΑΦΜ 028788542, 3) Ιωάννου Αούπου του Νικολάου και της Χιονίας, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, με ΑΦΜ 3023022289, 4) Βασιλείου Αούπου του Νικολάου κιαι της Πέρσας, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου , με ΑΦΜ 028789262 κ.λ.π. τριών (3) και δυνάμει των υπ’ αριθμών 11.259Β’ και 11.260Β702-08-2019 έκθέσεών μου επίδοσης, ήρθα και επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνην κ. Μαρία - Ευυανουέλα Ιωάννου , Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών , για τκ ; 1) Θεώνη συζ. Γεωργίου Κοντού και 2) Μεταξία συζ. Πώλ Κάρτερ, αυΦοτέρων θυγατέρων Γρηνορίου και Mapiac Λιγέλλη, κατοίκων ΗΠΑ και ήδη αγνώστου diapovnc ακριβεί θεωρημένα αντίγραφα της με χρονολογία 18 Ιουνίου 2019 ΚΛΗΣΗ που απευθύνεται στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, των πρώτων εναντίον τους και ζητούν να γίνει δεκτή αυτή σ' όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν (να οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης των αντιδίκων και να απορριφθεί στσ σύνολό της η με αριθ. Κατ.5172003 έφεση) Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης του γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου κ. Ιωάννη Χατζηανδρέου , με αριθμό κατάθεσης 17/19-06-2019 που υποδεικνύει την ενώπιόν του κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού δικασίμου ίδιου κ. γραμματέα με αριθμό 17/2019 που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του στη Μυτιλήνη-Λέσβου , την 5'’ Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09,00 ττ.μ. όπου εγγράφτηκε η υπόθεση στο πινάκιο με Τριμελή σύνθεση με αύξοντα αριθμό -5- αυτής me δικασίμου .- Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενες να παραστούν όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.· Μυτιλήνη 02-08-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγόριος Δ. Φωτεινός (οδός Μητροττόλεως αριθμός 4- Μυτιλήνη 6937603745) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΨΒ4ΨΩΛΩ-ΥΜΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 18702 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 18277/2019 απόφασης Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο Δήμαρχος, Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την αριθμ. 18277/2019 «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 ΄΄Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου΄΄ (Α΄ 46). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 391/1982 ΄΄Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, τη χορήγηση άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων΄΄ (Α΄ 73). 5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.". 6. Την με αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός Αντιδημάρχων». 7. Την με αριθμ. εγκ.93/60173/23.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους». 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 και 1321/2019). 9. Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί μερικώς η αριθμ. 18277/2019 προγενέστερη απόφασή μας, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα και αποδοτικά οι υπηρεσίες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιούμε / συμπληρώνουμε την αριθμ. 18277/2019 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του», ως ακολούθως: 1. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αγαπίου, ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων, δηλώσεων και πιστοποιητικών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της χορήγησης της άδειας των Πολιτικών Γάμων και Τέλεσης αυτών. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος. 2. Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προστίθεται και η εξής αρμοδιότητα: • Του χειρισμού όλων των απαραίτητων ενεργειών προς τους τραπεζικούς οργανισμούς και ιδρύματα, που είναι αναγκαίες για την ομαλή διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών του Δήμου και του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 18277/2019 απόφαση Δημάρχου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄. Να κοινοποιηθεί σε όλους τους Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας. Κορυδαλλός, 09.09.2019 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΑΔΑ: ΩΠ5Φ6-29Τ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» με αριθμό «2019ΣΕ03700011», προϋπολογισμού 1.420.592,32 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: 1. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 104.260,79 2. Κατηγορία Η/Μ :€ 735.782,89 3. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 151.207,86 4. Απρόβλεπτα :€ 148.687,73 5. Αναθεώρηση :€ 5.699,70 6. ΦΠΑ 24%:€ 274.953,35 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 Οκτ 19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16 Οκτ 19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 22.912,77 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 12 Σεπ 19 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΑΔΑ: ΩΞΨ3ΟΡΡ2-Θ7Ρ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 12219 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια 1.500.000 τεμαχίων πλαστικών ασφαλειών (CPV: 19520000-7), προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27/09/2019 έως και 01/10/2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2°ς όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 210 3353257. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

14-09-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη απόφασης που επιδόθηκε Αριθμός 2157/21-2-2019 εκθέσεως επιδόσεως Στις 21-2-2019 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για την Κωνσταντίνα Χατζάκη του Στυλιανού και της Ελένης, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Στυλιανού Χατζάκη του Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στην Κω στις 11-7-1987, κάτοικο αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 227/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κω με την οποία οι ενάγουσες: 1.Μαρία Αποστόλου Τζανετάτου και 2.Ευαγγελία χήρα Αποστόλου Τζανετάτου, αμφότερες κάτοικοι Κω, οδός Νυμφαίας αρ.2, αναγνωρίσθηκαν κυρίες επί ποσοστού 3/20 εξ αδιαιρέτου επί ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου με τα στοιχεία Α-Β1 της πολυκατοικίας Α, εμβαδού τ.μ. 70,86 και ποσοστό συν/σίας 26,63 χιλιοστά εξ’ αδιαιρέτου, επί οικοπέδου κείμενου στη πόλη Κω στη θέση «Εβραϊκά Ταφιά-Λαγκάδα» συνολικής έκτασης τ.μ. 2.015 καταχωρημένου στα βιβλία του κτηματολογίου Κω με Κ.Μ. 2634 Οικοδομών Πόλεως Κω στον τόμο 40 και σελίδα 133. Κως, 13-9-2019 Η πληρεξ. δικηγόρος Σταματία Α.Ζουμπά Η δικ. Επιμελήτρια Στεφανία Βασιλοπούλου Επιδόθηκε με την με αριθμό 10.889Α' / 13.9.19 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας η από 25.6.19 με αριθμό κατάθεσης 413/ΑΦ--ΓΔ/19 και απευθυνόμενη στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας, ΑΙΤΗΣΗ, του Βαλέριου Μελιανίδη του Αλέξιου, κάτοικου Βέροιας, Πίνδου 20 ΚΑΤΑ της Σοφίας Μελιανίδου του Νικολάου αγνώστου διαμονής με την οποία ζητά να ανατεθεί σε αυτόν με απόφαση και προσωρινή διαταγή η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του α) Αλέξανδρου Χρυσόστομου Μελιανίδη και β) Μιχαήλ Αγγελου Μελιανίδη και τέλος η από 27.6.19 προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει και διατηρεί στον αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, ήτοι εξ αναβολής, την 25/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10, την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ Φ. 100809-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 142/20-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ). 1. Γεωργίου Φιλλιπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Πύργου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 030001 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Νικήτα Αδαμάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ανθέων αρ. 10, εγείροντος δικαιώματα στις με αριθ. 030002 και 030003 ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 443/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 86, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 32.572,50 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης νότιων εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 29 (Σ2) στο Δ.Δ. Αχεντριά. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ.29 - Κ.Δ.1 και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα με αριθ. τεύχους ΚΤ.29-Κ.Π.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2314/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Ψ81465ΧΘΞ-ΘΨΦ). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου, και με δαπάνες αυτού και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στην ως άνω απαλλοτριωθείσα έκταση εγείρουν εμπράγματα δικαιώματα οι καθ΄ών η αίτηση μου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ Ε)*ΦΑΗΕ*Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 030001 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 13234,30 1,00 € 002 030002 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 19224,40 0,95 € 003 030003 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 113,80 1,05 € Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 24-05-2019 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 86), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228 Φ. 100809-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 171/18-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4). 1. Της Μαρίας Φουκαράκη του Μιλτιάδου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165001). 2. Της Μαρίνας Κασαπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165002). 3. Του Εμμανουήλ Κλεισαρχάκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165003). 4. Της Μαρίας Βεληβασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 5. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Ελευθερίου κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 6. Του Ιωάννη Κολιαλουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165005). 7. Του Γρηγορίου Πενταράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165006, 165007, 165143, 165158, 165162). 8. Του Δήμου Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165009, 165011, 165051, 165122). 9. Του Πολύδωρα Παρλαμά (αρ. ιδ. 165010). 10. Του Εμμανουήλ Καλυκάση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165012). 11. Του Νικολάου Σκυβαλάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165013). 12. Του Γεωργίου Τρουλάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165014). 13. Του Ιωάννη Δανελάκη του Δημητρίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165015). 14. Του Εμμανουήλ Φουκαράκη του Ιωάννη, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165016). 15. Του Μιχαήλ Φανουριάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165017). 16. Του Νικολάου Κλεισαρχάκη του Αριστείδου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165018, 165118). 17. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Δράμας 11 (αρ. ιδ. 165019). 18. Του Αποστόλου Αποστολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165020). 19. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165021, 165044). 20. Του Κωνσταντίνου Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165022). 21. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Ζαχαρία, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165023). 22. Της Ελευθερίας Ξεξάκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αρχιμήδους 77 (αρ. ιδ. 165024, 165043). 23. Της Δήμητρας Βινιχάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165025). 24. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165026). 25. Του Ελευθερίου Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165027, 165040). 26. Της Μαρίας Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών 14 (αρ. ιδ. 165028). 27. Της Μπελιβάνη Βασιλικής του Ιωάννη, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 28. Του Γεωργίου Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 29. Του Ιωάννη Βισκαδούρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Επιμενίδου 49 (αρ. ιδ. 165029). 30. Της Μαρίας Σισώη του Ιωάννη, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165030). 31. Του Τηλέμαχου Πενταράκη του Περικλέους, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165031). 32. Της Στυλιανής Χατζάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165032). 33. Της Μαρίας Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ειρήνης 54, (αρ. ιδ. 165033, 165036). 34. Της Ευαγγελίας Γαλανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Ερυθρού Σταυρού 25 (αρ. ιδ. 165034, 165037). 35. Του Ζαχαρία Κουρουπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165035,165045). 36. Της Ελένης Καμπουράκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165038). 37. Του Εμμανουήλ Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Αλικαρνασσού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Διδούς 28 (αρ. ιδ. 165039). 38. Της Ελένης – Άννας Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165041). 39. Της Γεωργίας Γιαλλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαννίκου 54 (αρ. ιδ. 165042). 40. Του Γεωργίου Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165046). 41. Του Ιωάννη Λαρετζάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165047). 42. Της Ιωάννας Παπαγιαννάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165048). 43. Της Μαρίας Μαυροειδή του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165049). 44. Του Ιωάννη Τραπιέρη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165050). 45. Του Αναστασίου Μπατουράκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165052). 46. Του Ιωάννη Καλλικάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165053). 47.Του Γεωργίου Ασπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 147 (αρ. ιδ. 165054). 48. Του Εμμανουήλ Παρλαμά του Μιχαήλ, κατοίκου Μοχού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165055). 49. Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165056). 50. Του Ζαχαρία Μπλαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165057). 51. Του Εμμανουήλ Λαρετζάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165058). 52. Του Μιχαήλ Γιαλυτάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165059). 53. Της Παρασκευής Δανελάκη του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Φιλονιοδού 20 (αρ. ιδ. 165060). 54. Της Μαρίας Τσαπάκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαρκανώνη 19 (αρ. ιδ. 165061). 55. Του Γεωργίου Γιαννιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165062). 56. Της Ελπινίκης Λαρετζάκη του Χρήστου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165063). 57. Του Κωνσταντίνου Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165064). 58. Της Αικατερίνης Κωτή του Εμμανουήλ, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165065). 59. Του Λουκά Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165066). 60. Της Μαρίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 61. Της Ευδοκίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 62. Της Αρτέμιδος Χαραλαμπάκη του Σάββα, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165068). 63. Του Μιχαήλ Βασιλάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165069). 64. Του Θεοδώρου Θέμελη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165070). 65. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165071). 66.Του Εμμανουήλ Χαραλαμπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165072). 67. Της Ελένης Κατσιγιάννη του Μύρωνα, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165073). 68. Του Νικολάου Παπαδάκη του Δημητρίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165074). 69. Του Κωνσταντίνου Παπανικόλα του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165075). 70. Του Γεωργίου Αναστασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165076). 71. Του Γεωργίου Φιλιππάκη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165077). 72. Του Εμμανουήλ Αγαπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165078). 73. Του Γεωργίου Μουντράκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165079). 74. Του Κωνσταντίνου Μουντράκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 75. Της Ειρήνης Μουντράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 76. Του Χρήστου Χριστοφά του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165081). 77. Του Γεωργίου Γαλαθιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165082). 78. Του Γεωργίου Μουντράκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165084). 79. Του Αναστασίου Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 80. Του Ιωάννη Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 81. Του Αντωνίου Αποστολάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165086, 165121). 82. Του Κωνσταντίνου Καλουτσάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165087). 83. Του Ιωάννη Τσαπάκη του Δαυΐδ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αντ. Πετεινάκη 26 (αρ. ιδ. 165088). 84. Της Πελαγίας Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 85. Του Δαυΐδ Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 86. Της Μαρίας Παρλαμά του Αντωνίου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελ. Βενιζέλου 114 (αρ. ιδ. 165090). 87. Του Ιωάννη Μαστοράκη του Ματθαίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165091). 88. Του Αντωνίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165092). 89. Του Νικολάου Μαρινάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165093). 90. Του Νικολάου Τραπιέρη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165094, 165132). 91. Του Σπυρίδωνος Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 92. Του Γεωργίου Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Διαβαϊδέ Καστελίου Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 93. Του Εμμανουήλ Ζωγραφάκη του Σταύρου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165096,165159). 94. Του Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165097). 95. Του Γεωργίου Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165098, 165117). 96. Του Εμμανουήλ Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165099,165117). 97. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Στεφάνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165100,165117). 98. Του Δημητρίου Παπουτσάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165101). 99. Του Αντωνίου Ροδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165102). 100. Του Κοσμά Βασιλειάδη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165103). 101. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165104). 102. Της Ελένης Μενεξή του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165105). 103. Της Μαριάνας Αποστολάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μακεδονίας (αρ. ιδ. 165105). 104. Της Μαρίνας Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Γαζίου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαντώς Μαυρογένους 100 (αρ. ιδ. 165106). 105. Της Μαρίας Καστρινάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 106. Του Ιωάννη Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 107. Του Γεωργίου Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165108). 108. Της Μαρίνας Εργαζάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 165160). 109. Του Αγγέλου Μουντράκη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 110. Της Αικατερίνης Σκλάβου του Σπυρίδωνος κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 111. Της Κοντάκη Γαρυφαλλιάς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 1651160). 112. Του Φάνη Βιτσαξάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165110). 113. Της Κυριακής Χατζηβασίλη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165111). 114. Του Στυλιανού Βασιλείου του Βασιλείου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 115. Της Κατσαράκη Μαρίας του Βασιλείου, κατοίκου Παναγιάς Πεδιάδος Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 116. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165114, 165115, 165125). 117. Του Κωνσταντίνου Λουλακή του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165116). 118. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165117). 119. Του Γεωργίου Παπαδομανωλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165119). 120. Της Μαρίας Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αναγεννήσεως 23 (αρ. ιδ. 165120). 121. Του Γεωργίου Κασσαβέτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165123). 123. Του Εμμανουήλ Καρβουνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165124). 124. Του Νικολάου Στοιβαχτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165126). 125. Της Ελένης Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165127). 126. Του Αντωνίου Πολυμενάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165128). 127. Του Κωνσταντίνου Βλαστού του Μιχαήλ, κατοίκου Μαλίων Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165129). 128. Του Γεωργίου Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165130). 129. Της Σοφίας Φιλιππάκη του Χαρίδημου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165131). 130. Του Δημητρίου Χασαπάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165133). 131. Του Γεωργίου Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165134). 132. Του Γεωργίου Σαββάκη του Σωκράτους, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 133. Της Ειρήνης Σαββάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 134. Του Νικολάου Αναστασάκη του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165136). 135. Του Ρούσσου Σηφάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165137). 136. Της Μαρίνας Μαραγκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165138). 136. Της Μάρθας Πελεκίδου του Νικολάου, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165139). 137. Του Νικολάου Πελεκίδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165140). 138. Του Παναγιώτη Φιλιππάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165141). 139. Της Ελένης Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αμαλιάδος 17 (αρ. ιδ. 165144). 140. Της Ευαγγελίας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Ραγκαβή 63 (αρ. ιδ. 165144). 141. Της Όλγας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κω Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, οδός Σ. Ζερβού (αρ. ιδ. 165144). 142. Του Εμμανουήλ Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αριστείδου 7 (αρ. ιδ. 165144). 143. Της Μαρίας Μουντράκη του Ζαχαρία, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165145). 144. Του Νικολάου Καρπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165146, 165157). 145. Του Φώτιου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 146. Του Δημητρίου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Τ.Κ.70014 Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 147. Του Αντωνίου Κούρκουλου του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165148,165156, 165161). 147. Της Μαρίας Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αφών Παπαδάκη 6 (αρ. ιδ. 165149). 148. Του Δημητρίου Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Λυσίππου 11 (αρ. ιδ. 165150). 149. Της Μαρίνας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λιμένος Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165151). 150. Της Μαρίας Αρβανιτάκη του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Στυλιανού Γεωργίου (αρ. ιδ. 165152). 151. Του Εμμανουήλ Σκυβαλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165153). 152. Της Μαρίας Δεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165154). 153. Του ΄Αγγελου Μηλάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165155). ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 445/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 88, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 102.663,19 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόμβου των τοπικών οδών και της οδού σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή της Χερσονήσου με κωδικό τμήματος 17 (Σ1) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ-09.1, ΚΤ-09.2 και ΚΤ-09.3 και στον αντίστοιχο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα με κωδικό εγγράφου 171650 και Α/Α εγγράφου 1/1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2313/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6Λ4Ψ465ΧΘΞ-Γ8Π). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών που θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στον οικείο κτηματολογικό πίνακα φέρονται οι καθ΄ών η παρούσα αίτηση είτε ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες είτε ως εγείροντες δικαιώματα σε ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 με αριθ. Φ.26/Κ-10Α/28-05-2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α. Για τις εδαφικές εκτάσεις: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟ- ΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 165001 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 87,60 32,34 € 002 165002 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 218,90 32,34 € 003 165003 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 187,80 32,34 € 004 165004 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,60 38,59 005 165005 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,90 9,98 € 006 165006 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,00 32,34 € 007 165007 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 377,30 32,34 € 008 165008 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 347,70 32,34 € 009 165009 ΧΕΡΣΟ 209,10 29,11 € 010 165010 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,30 32,34 € 011 165011 ΧΕΡΣΟ 257,40 29,11 € 012 165012 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 605,60 30,87 € 013 165013 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 211,50 32,34 € 014 165014 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 214,10 13,86 015 165015 ΧΕΡΣΟ 384,30 29,11 € 016 165016 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 573,90 40,43 € 017 165017 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 185,20 11,09 € 018 165018 ΧΕΡΣΟ 708,30 29,11 € 019 165019 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1081,40 40,43 € 020 165020 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 610,10 8,87 € 021 165021 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 477,20 8,87 € 022 165022 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 630,10 8,47 € 023 165023 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 3764,70 14,40 € 024 165024 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1013,10 40,43 € 025 165025 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 223,50 38,40 € 026 165026 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 38,40 € 027 165027 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 218,30 11,09 € 028 165028 ΧΕΡΣΟ 727,90 7,98 € 029 165029 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 635,90 11,09 € 030 165030 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1334,60 8,87 € 031 165031 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 634,30 11,09 € 032 165032 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 783,90 32,34 € 033 165033 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 657,00 40,43 € 034 165034 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 446,90 11,09 € 035 165035 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 921,30 11,09 € 036 165036 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1074,40 11,09 € 037 165037 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 416,70 11,09 € 038 165038 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 828,90 8,87 € 039 165039 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 426,00 11,09 € 040 165040 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 717,60 11,09 € 041 165041 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 755,90 11,09 € 042 165042 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 752,10 11,09 € 043 165043 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 415,80 11,09 € 044 165044 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 494,40 8,87 € 045 165045 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 37,60 11,09 € 046 165046 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 102,40 30,87 € 047 165047 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 239,80 32,34 € 048 165048 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 661,70 32,34 € 049 165049 ΧΕΡΣΟ 692,20 29,11 € 050 165050 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1847,40 32,34 € 051 165051 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 842,20 32,34 € 052 165052 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 280,80 40,43 € 053 165053 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3630,40 8,06 € 054 165054 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 2162,00 9,58 € 055 165055 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,90 13,89 € 056 165056 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 32,60 15,14 € 057 165057 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 434,00 11,64 € 058 165058 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1586,70 10,58 € 059 165059 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 885,90 10,58 € 060 165060 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 509,90 13,89 € 061 165061 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 422,30 13,89 € 062 165062 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 385,40 11,64 € 063 165063 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 335,50 11,64 € 064 165064 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 864,00 11,64 € 065 165065 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,40 13,89 € 066 165066 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 640,50 13,89 € 067 165067 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 598,10 11,64 € 068 165068 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 305,80 11,64 € 069 165069 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 308,10 13,62 € 070 165070 ΧΕΡΣΟ 153,30 13,62 € 071 165071 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 300,60 11,64 € 072 165072 ΧΕΡΣΟ 346,60 13,62 € 073 165073 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 699,80 13,89 € 074 165074 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 411,60 11,11 € 075 165075 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 62,60 11,64 € 076 165076 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 395,00 8,87 € 077 165077 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 291,80 12,57 € 078 165078 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 120,60 11,64 € 079 165079 ΧΕΡΣΟ 230,30 7,98 € 080 165080 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 83,40 14,55 € 081 165081 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 61,60 14,45 € 082 165082 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 725,40 15,12 € 083 165083 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 553,30 8,06 € 084 165084 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 221,80 10,08 € 085 165085 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 32,00 15,12 € 086 165086 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 756,70 23,94 € 087 165087 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 870,20 15,12 € 088 165088 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 238,40 14,55 € 089 165089 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 265,90 13,89 € 090 165090 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 118,90 14,55 € 091 165091 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 354,20 11,11 € 092 165092 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 402,70 15,14 € 093 165093 ΧΕΡΣΟ 944,30 16,67 € 094 165094 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,20 25,23 € 095 165095 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 72,60 25,23 € 096 165096 ΧΕΡΣΟ 525,70 22,70 € 097 165097 ΧΕΡΣΟ 63,30 22,70 € 098 165098 ΧΕΡΣΟ 38,20 22,70 € 099 165099 ΧΕΡΣΟ 43,40 22,70 € 100 165100 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 84,00 19,40 € 101 165101 ΧΕΡΣΟ 96,70 22,70 € 102 165102 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 36,50 19,40 € 103 165103 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,80 19,40 € 104 165104 ΧΕΡΣΟ 154,90 21,67 € 105 165105 ΧΕΡΣΟ 21,30 17,46 € 106 165106 ΧΕΡΣΟ 67,70 17,46 € 107 165107 ΧΕΡΣΟ 44,80 21,67 € 108 165108 ΧΕΡΣΟ 39,30 22,70 € 109 165109 ΧΕΡΣΟ 147,80 22,70 € 110 165110 ΧΕΡΣΟ 8,00 22,70 € 111 165111 ΧΕΡΣΟ 40,50 17,46 € 112 165112 ΧΕΡΣΟ 112,60 22,70 € 113 165113 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,80 18,52 € 114 165114 ΧΕΡΣΟ 180,10 16,59 € 115 165115 ΧΕΡΣΟ 85,90 17,46 € 116 165116 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 18,10 18,52 € 117 165117 ΧΕΡΣΟ 393,50 17,46 € 118 165118 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 689,70 23,04 € 119 165119 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 282,40 18,48 € 120 165120 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 593,50 19,40 € 121 165121 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 288,50 18,52 € 122 165122 ΧΕΡΣΟ 383,50 29,11 € 123 165123 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 213,80 32,34 € 124 165124 ΧΕΡΣΟ 670,20 29,11 € 125 165125 ΧΕΡΣΟ 551,20 37,84 € 126 165126 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 469,00 32,34 € 127 165127 ΧΕΡΣΟ 461,60 29,11 € 128 165128 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 389,20 32,34 € 129 165129 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 706,80 11,64 € 130 165130 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 110,30 8,43 € 131 165131 ΧΕΡΣΟ 638,30 29,11 € 132 165132 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1012,40 32,34 € 133 165133 ΧΕΡΣΟ 1391,70 29,11 € 134 165134 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1157,20 32,34 € 135 165135 ΧΕΡΣΟ 230,80 27,65 € 136 165136 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2903,70 25,20 € 137 165137 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1375,10 25,20 € 138 165138 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 652,10 10,58 € 139 165139 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1515,00 24,08 € 140 165140 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1473,10 18,52 € 141 165141 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 383,70 18,52 € 142 165142 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,60 0,79 € 143 165143 ΧΕΡΣΟ 272,40 12,64 € 144 165144 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1682,40 19,40 € 145 165145 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 813,30 24,26 € 146 165146 ΧΕΡΣΟ 992,40 7,62 € 147 165147 ΧΕΡΣΟ 90,80 7,62 € 148 165148 ΧΕΡΣΟ 326,30 17,46 € 149 165149 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 474,10 0,88 € 150 165150 ΧΕΡΣΟ 63,60 12,70 € 151 165151 ΧΕΡΣΟ 699,50 22,68 € 152 165152 ΧΕΡΣΟ 873,40 16,67 € 153 165153 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 368,80 11,06 € 154 165154 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 155 165155 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 156 165156 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4470,80 0,80 € 157 165157 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 396,80 0,79 € 158 165158 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1371,00 0,79 € 159 165159 ΔΑΣΟΣ 23,60 0,79 € 160 165160 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € 161 165161 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,58 € 162 165162 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € Β. Για τα επικείμενα: α. Λοιπά επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (2,00Χ4,00Χ1,50) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ6,00Χ1,60) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (4,00Χ4,00Χ1,20) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (5,00Χ4,00Χ1,00) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (11,60Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (12,0Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (21,75Χ0,2Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (22,00Χ0,3Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (29,60Χ0,4Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (33,00Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (40,00Χ2,0Χ0,3) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (50,4Χ0,4Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (52,80Χ0,3Χ0,2) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (55,30Χ0,80Χ0,2 ) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (6,45Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (18,40Χ0,3Χ0,4) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (25,00Χ0,3Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 150,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (32,00Χ0,3Χ0,5) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 150,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΕ Μ2 ΠΟΛΥ ΚΑΛH ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 20,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΚΑΚΗ 15,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,30μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 26,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,50μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 30,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ0,60) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 2,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,0) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 5,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,20) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,80) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ2,00) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (7,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1260,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 6,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,8 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,0 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 12,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 16,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,8 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 18,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 18,00 β. Δένδρα – Φυτά ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 150,00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΡΟΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 110,00 ΣΥΚΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 28-05-19 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 88), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας