PrintButton

12-12-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19500 ΛΑΥΡΙΟ Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης του Στυλιανού Κιμιώνη, η αρ. πρωτ. 3199/120141/04-12-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: ΩΤΓ3ΟΡ1Κ-ΥΩΒ) για έκταση τεσσάρων στρεμμάτων και τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιοστών του στρέμματος (4,458 στρ.) στη θέση «Πλάκα - Ιταλικά» της περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 04-12-2019 Ο Δασάρχης Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 53/2019 διάταξη της Ειρηνοδίκου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το από 29-9-2019 καταστατικό του αθλητικού σωματείου με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής και την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΛΑΣ» με σκοπό την ανάπτυξη της αντισφαίρισης, ως και με άλλους που αναφέρονται στο άρθρο -2- του καταστατικού. Αθήνα 3-12-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 3822238 Περίληψη επιδοθείσας απόφασης Με την υπ' αριθμόν 8.506Ζ/3.12.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», πρώην εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 997165432, πιστό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό υπ’ αριθμ. 664/2019 απόγραφο της με αριθμό 4557/2018 Αποφάσεως της κας Δικαστού του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κας Ιφιγένειας Αποστόλου, μετά της κάτωθι αυτού και από 29/11/2019 παραγγελίας προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσόμενη να μας καταβάλει, νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.496,27 €), νομιμοτόκως από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της από 25/10/2007 αγωγής μου με ΓΑΚ 58282/2017 και ΕΑΚ 2888/2017 ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και κατά της καθ ης η παρούσα, ήτοι από την 08/11/2017 έως την πλήρη εξόφληση. 2) Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη ποσό σε ΕΥΡΩ 400,00. 3) Για λήψη απογράφου, ένσημα και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό σε ΕΥΡΩ 5,00 4) Για έκδοση χαρτοσήμου προς χορήγηση απογράφου ποσό σε ΕΥΡΩ 21,00 + 20 % Ο.Γ.Α. (4,2 €) 5) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελίας προς επίδοση αυτής ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. 6) Για δαπάνη επίδοσης ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. Ήτοι συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (6.166,47 €) για κεφάλαιο και έξοδα, το μεν επιδικασθέν κεφάλαιο έντοκα ως ανωτέρω, το δε ποσό 670,02 €, ήτοι τα υπ’ αριθμ. 2 – 6 κονδύλια, έντοκα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως η επιταγή θα εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε και θα προστεθούν και ΕΥΡΩ 100 για την εντολή προς εκτέλεση. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αριστοτέλης Χαλακατεβάκης Περίληψη Δικογράφου αγνώστου διαμονής. Με την υπ’ αριθμ. 2521Δ/06-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Θεοδώρας Κων/νου Σαμπάνη, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Ανέστη Προυσανίδη, πληρεξουσίου του Χαρίση Παπαγεωργόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Ζωγράφου Αττική (Μαρκάνδας αρ. 32), με ΑΦΜ 036979174, επεδόθη προς το κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για το σύλλογο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.» (Π.Σ.Ε.Υ. – Ι.Κ.Α.), που είχε την έδρα του στην Αθήνα (Μακεδονίας αρ. 8) και ήδη αγνώστου διευθύνσεως της έδρας του, με ΑΦΜ 999600325, ακριβές αντίγραφο της από 20/11/2019 αίτησής του κατά του ανωτέρω Συλλόγου και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών απευθυνόμενη. Με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή του, να αναγνωριστεί ότι έχει διαλυθεί το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.» (Π.Σ.Ε.Υ. – Ι.Κ.Α.), αλλιώς να διαλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου. Να διαταχθεί η σημείωση της απόφασης που θα εκδοθεί, στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου. Μετά της παρά πόδας της υπ’ αριθμ. καταθ. 91471-3609/2019 πράξης του Γραμματέα του ανωτέρω Δικαστηρίου, καθώς και της παρά πόδας της από 20/11/2019 πράξης του Ειρηνοδίκη με την οποία ορίζει δικάσιμο την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., ακροατήριο 4, 2ος όροφος, πινάκιο ΡΕ αριθμός 11. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 10/12/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8.034 β΄β/09-12-2019 επιδοτήρια έκθεση η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Βόλο, οδός Κωνσταντά αρ. 128, Αναστασία Ιωάν. Ρήγα επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου Αθανασίας Γερακούλη, ως πληρεξούσιας του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, με ΑΦΜ 145473115 Δ.Ο.Υ. Βόλου, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Δέσποινα Χατζήπαπα για τον Φίλιππο Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), κάτοικο πρώην Νάουσας Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 25-11-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Ειδική Διαδικασία άρθρ. 592 επ. Κ.Πολ.Δ.) απευθυνόμενης αγωγής του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148 κατά των: 1) Φιλίππου Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), κατοίκου πρώην Νάουσας Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Νικολέττας Χρυσάκη του Μάρκελλου και της Άννας, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148 και 3) του ανήλικου άρρενος τέκνου, που γεννήθηκε στο Βόλο στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από την δεύτερη των εναγομένων Νικολέττα Χρυσάκη, και μέχρι σήμερα είναι αβάπτιστο, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου, κάτοικο Αργαλαστής Μαγνησίας, διορισθέντα ως προσωρινού ειδικού επιτρόπου του ανωτέρω ανήλικου αβάπτιστου άρρενος τέκνου με την από 05-10-2018 προσωρινή διαταγή της κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ) και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα. Στο αντίγραφο αυτό περιέχονται επίσης: 1) η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 213/19 και από 25-11-19 πράξη καταθέσεως του παραπάνω δικογράφου από τη Δικηγόρο Βόλου Αθανασία Γερακούλη στην αρμόδια Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, συνταχθείσης της ταυταρίθμου εκθέσεως της, 2) η από 25-11-2019 πράξη της Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία ορίζει χρόνο για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής στις 19 δέκα εννέα του μηνός Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Τμήματος Ειδικής Διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, εγγραφείσα στο πινάκιο με αύξοντα αριθμό 15, μετά από νόμιμη κοινοποίηση της αγωγής και μετά την παρά πόδας αυτής και από 03-12-19 παραγγελία για επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Η πληρεξούσια δικηγόρος ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 65, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421041771, 6972302661 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4667 Δ΄/11-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για τον Κωνσταντίνο Μουρμούρη του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 056344750, την από 09.12.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, με την οποία τον καλεί να μεριμνήσει για την άμεση εξόφληση του συνόλου του ποσού που αναφέρεται σ΄ αυτήν, από την λήψη της, προκειμένου να αποφύγει ως υπερήμερος οφειλέτης τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος και, του γνωρίζει ότι η άνω καταγγελία αφορά το συνολικό ύψος της οφειλής του από την με αριθμό 604-73-012049-39 λογαριασμό της μετάπτωσης ύψους 20.306,23 €, πλέον συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας με επιτόκιο υπερημερίας ανερχόμενο σε 2,5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο του συμβατικού επιτοκίου, τόκων εξ ανατοκισμού και εξόδων, από την επομένη της καταγγελίας και κλεισίματος των άνω λογαριασμών, ήτοι από 29/11/2019 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Αθήνα 11-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020) Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος Περίληψη της υπ’ αριθ. 110/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, η οποία δημοσιεύτηκε την 20-5-2019 και εξεδόθη επί της από 27-9-2018 (αριθ. έκθ. κατάθ. 79/2018) αίτησης με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ως ανίσχυρων και συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της παραπάνω απόφασης ορίζονται τα εξής : Αναβάλλει να αποφασίσει οριστικώς. Προσκαλεί δημοσίως τους κομιστές των τριών τραπεζικών επιταγών που εξέδωσε ο αιτών Πάνος Καπουλέας του Χρήστου και της Αριστέας, την 1-8-2019 στην Καλαμάτα σε διαταγή «εμού του ιδίου» με χρέωση του υπ’ αριθ. 6777-118537-471 προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα α) της υπ’ αριθ. 053781872 τραπεζικής επιταγής ποσού 2.500€, β) της υπ’ αριθ. 053781881 τραπεζικής επιταγής ποσού 2.500€ και γ) της υπ’ αριθ. 053781899 τραπεζικής επιταγής ποσού 3.000€, όπως το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία χρονικά των κατωτέρω αναφερομένων δημοσιεύσεων, αναγγείλουν τα δικαιώματά τους επί των ανωτέρω επιταγών στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και, εφόσον τις κατέχουν, να τις καταθέσουν στην ως άνω Γραμματεία, άλλως θα απωλεσθεί η ισχύς των επιταγών. Διατάσει τη δημοσίευση της ανωτέρω προσκλήσεως μία (1) φορά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αλλά και την τοιχοκόλληση της αυτής προσκλήσεως στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Απαγορεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσκλήσεως οποιαδήποτε παροχή προς τους κομιστές των ανωτέρω επιταγών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Γεωργακάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2687/11-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’ΣΙΔΗΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.’’, που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’Α. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, που έδρευε στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου, αρ. 65 και ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 999229974, ακριβές αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 1251/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα για την αξία των επίδικων τιμολογίων, το ποσό των δεκα τεσσάρων χιλιάδων δέκα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (14.113,22 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως πλήρους εξοφλήσεως, 5/ Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξή της, 6/ Καταδικάζει την εναγόμενη να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 17-03-2016. Στο τέλος της επιδοθείσας απόφασης υπάρχει η από 10-12-2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο της αιτούσας δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήριο Μιμιγιάννη, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των δέκα τεσσαρων χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (14.113,22 ευρώ), 2) Για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου αυτού από την επίδοση της αγωγής μέχρι σήμερα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.650,75 ευρώ), 3) Για τη λήψη του απογράφου, την έκδοση αντιγράφου αυτού, σύνταξη παρούσης επιταγής το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ευρώ) και 4) για παραγγελία προς επίδοση της παρούσης το ποσό των πενήντα ευρώ (50 ευρώ), ήτοι συνολικά το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (18.963,97 ευρώ) και αυτό ολόκληρο με τον νόμιμο τόκο (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως, άλλως θα εξαναγκαστεί η πληρωμή του άνω ποσού με αναγκαστική εκτέλεση, οπότε θα προστεθούν και πενήντα ευρώ (50 ευρώ) για την εντολή προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 11.12.2019 Ο Δικηγόρος Δημήτριος Μιμιγιάννης Με την υπ΄αριθ. 31/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Εκουσία) αναγνωρίσθηκε το σωματείο με την επωνυμία , με έδρα την Καλλιθέα Αττικής και εγκρίθηκε το από 27/11/2019 Καταστατικό του αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα και σκοπούς τους αναφερομένους στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα, 11/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Βασιλική Δ. Μοσχοβίτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2424/09-12-2019 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ζωοπηγής Ανδρεαδάκη-Κόντου, ως πληρεξουσίας του Δημήτριου Ανδρεαδάκη του Στυλιανού και της Αναστασίας, κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Δυρραχίου αρ.17, με ΑΦΜ 075305582, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της Ντουόνγκ Κουήν Αν του Βαν Λαμ και της Τι Χουόνκ, πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής, Δυρραχίου αρ.17 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου κατωτέρω ορίζεται, ακριβές αντίγραφο της από 18-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να λυθεί ο νόμιμος πολιτικός γάμος των ανωτέρω ο οποίος τελέστηκε στις 19/12/2008 στο Δημαρχείο Μοσχάτου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν:1)η με ΓΑΚ 106297/2019 και ΕΑΚ 9808/2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής της κας Κορώνης Μαγδαληνής Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Ανδρεαδάκη Ζωοπηγή καθώς και 2) η ταυτόχρονη πράξη της ιδίας Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της ανωτέρω Αγωγής (Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) στις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ., Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου (35), στο ακροατήριο του ανωτέρω Δικαστηρίου, Κτίριο (6), Αίθουσα (12). Αθήνα 10-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Νικολέττα Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ Με την με αριθμ. 2388Α/11-11-2019 Έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου, με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Καρακόπουλου Σίμου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η από 14/10/2019 και με αριθμ. Κατάθεσης 598/14-10-2019 αγωγή χρησικτησίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, των εναγόντων: 1) Γεώργιου Κέπουλα του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου, με Α.Δ.Τ: ΑΙ 928319 και με Α.Φ.Μ : 046136707 Δ.Ο.Υ. Ρόδου και 2) Δημήτριου Κέπουλα του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου, με Α.Δ.Τ: Ν 928897 και με Α.Φ.Μ: 047500218 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, στρεφόμενης κατά των: 1) Αικατερίνης Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 2) Μαρίας Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 3) Εμμανουήλ Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 4) Σάββα Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 5) Τσαμπίκας Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 6) Βασίλειου Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 7) Στεργούλας Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 8) Μαρίας Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 9) Γεώργιου Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 10) Μαρίας, συζ. Νικολάου Αναγνώστου, το γένος Σάββα Φεγγαρά, αγνώστου διαμονής 11) Σάββα Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 12) Στεργούλας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 13) Αλέξανδρου Γενή του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 14) Ευθύμιου Καρπαθάκη του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 15) Μαγδαληνής Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 16) Εμμανουήλ Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 17) Σπυρίδωνος Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 18) Στεργούλας Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής, 19) Σοφίας Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 20) Κυριάκου Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 21) Ιωάννη Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 22) Στυλιανού Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 23) Βασίλειου Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 24) Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 25) Στυλιανής Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 26) Μαρίας Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 27) Εμμανουήλ Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 28) Παναγιώτας, συζ.Ιωάννη Αναγνώστου, το γένος Νικολάου Νικολέττου, αγνώστου διαμονής 29) Μαρίας-Αγγελικής Αναγνώστου του Ιωάννη, αγνώστου διαμον 30) Σεβαστής, συζ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου, το γένος Σκεύου Κούρου, αγνώστου διαμονής 31) Παρασκευής Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, αγνώστου διαμονής 32) Τσαμπίκου Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, αγνώστου διαμονής 33) Νικόλαου Αναγνώστου του Κων/νου, αγνώστου διαμονής 34) Μαγδαληνής, συζ. Σάββα Αναγνώστου του Κωνσταντίνου (δεν αναφέρεται το επώνυμο του πατέρα της) αγνώστου διαμονής. 35) Ειρήνης Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 36) Γεώργιου Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 37) Άγγελου-Νικόλαου Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 38) Δέσποινας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 39) Ιωάννη Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου Διαμονής (εγγονός του 2ου εκ των αρχικών τιτλούχων) 40) Μαρίας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 41) Σεβαστής, συζ. Εμμανουήλ Αναγνώστου, το γένος Δημητρίου φραγκούλη, αγνώστου διαμονής 42) Τσαμπίκας Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 43) Παρασκευής Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 44) Δημητρίου Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 45) Αθανάσιου Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 46) Αικατερίνης, συζ. Αντώνιου Αναγνώστου, το γένος Γεωργίου Αντωνά, αγνώστου διαμονής 47) Παναγιώτας Αναγνώστου του Αντώνιου αγνώστου διαμονής 48) Νικόλαου Αναγνώστου του Αντώνιου, αγνώστου διαμονής 49) Γεωργίου Αναγνώστου του Αντώνιου, αγνώστου διαμονής 50) Ιωάννης Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, (Ο 2ος εκ των αρχικών τιτλούχων) 51) Εμμανουήλ Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, (Ο 3ος εκ των αρχικών τιτλούχων), Από την γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου ορίστηκε κοινοποίηση της ως άνω αγωγής προς τους εναγόμενους εντός 30 ημερών. Κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από την επόμενη της κατάθεσης της ως άνω αγωγής. Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Με την ως άνω αγωγή ζητείται να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό των εναγόντων και για λογαριασμό τους, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού του Κτηματολογίου Ρόδου για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία του στο ιστορικό της ως άνω αγωγής περιγραφόμενου ακινήτου, και ήτοι: Τμήματος ακινήτου, επιφανείας 111,00 τ.μ, με στοιχεία κορυφών 1,2,3,4,1, όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην αγωγή και από Φεβρουάριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σταύρου Παπαβασιλείου, που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 445τ.μ., που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μαριτσών-Ρόδου και με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 1, φύλλο 106, Μερίδα 319 οικ. Μαριτσών και με φάκελο 107, νομικής φύσεως Μούλκ και να καταχωρηθεί αυτό στο όνομα τους, ανά ½ εξ αδιαιρέτου. Ρόδος 10/12/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αντώνιος Δ. Ρούσσος Ιερού Λόχου 14 – Ρόδος 85100 Τηλ/Fax2241027246 Α.Φ.Μ.: 043146050 Δ.Ο.Υ. Ρόδου
PrintButton

11-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 412/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την πρώην επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ» και νυν επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ» με έδρα το Ν. Αττικής και τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα σύμφωνα με το από 10.2.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα 6/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Σ. ΔΑΓΛΑ (Α.Μ 2436 Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αρ. 24/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και τον δ.τ. «Park Academy Πάρκο Δραστηριοτήτων Αναψυχής» που εδρεύει στη Μαλακάσα Αττικής του Δήμου Ωρωπού και εγκρίθηκε το από 27.09.2019 Καταστατικό του, αποτελούμενο από 18 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού. Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ. Παπαρρηγοπούλου 1 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Ηλία Ι. Τσίγκανου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον πρώην κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Περγάμου 34), ήδη αγνώστου διαμονής, Μιστεχάκ Νταούταϊ του Σοκράτ, επικυρωμένο αντίγραφο της με ΓΑΚ 80238/2019 και ΕΑΚ 3488/2019 αίτησης των 1) Στεφάνου Αθανασίου του Ευαγγέλου και 2) Αννας - Μαρίας Δημητρίου του Δημητρίου, κατοίκων Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Πυθαγόρα 14, κατά του ως άνω καθ' ου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούν να οριστεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου - αβαπτίστου άρρενος τέκνου που γεννήθηκε από την δεύτερη αιτούσα Αννα - Μαρία Δημητρίου, ο Πέτρος Δημητρίου του Κωνσταντίνου, προς το σκοπό να το εκπροσωπήσει στη δίκη προσβολής πατρότητος που πρόκειται να διεξαχθεί. Δικάσιμος της ανωτέρω αιτήσεως στην οποία καλείται να παραστεί ο καθ' ού, έχει οριστεί η 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, με αριθ. πιν. ΡΑ-1 (κτίριο 2, αίθουσα 202). Αθήνα 10-12-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 6449/10.12.2019 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία τς Δικηγόρου Μηλίτσας Γιώτη, πληρεξουσίας του Ηλία Μήτση (Ilia Mici) του Ρίστο και της Ρίτα, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ορφανίδου αρ. 24 (ΑΦΜ 103881840), επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για την Μαρία Μήτση του Μπεκίρ (Beqir) και της Βασιλικής (Vasiliqi), πρώην κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Ορφέως αρ. 28Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Μαρίας - Λαμπρινής Μήτση, ηλικλίας 13 ετών, Δανάης Μήτση, ηλικίας 10 ετών και Αριστείδη Μήτση, ηλικίας 5 ετών, την από 22.11.2019 ΑΙΤΗΣΗ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, με ΕΑΚ 13317/2019 και ΓΑΚ 105823/2019, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απευθυνομένης και με την από 03-12-2019 πράξη του Πρ. υπηρ. του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση Προσωρινής Διαταγής η ΔΩΔΕΚΑΤΗ (12η) του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.30 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ να γίνει αυτή, να ρυθμιστεί προσωρινά με απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η επικοινωνία με τα προαναφερόμενα τέκνα του. Να καταδικασθεί η καθ' ής η αίτηση σε χρηματική ποινή 2000,00 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης της εκδοθεισομένης απόφασης, να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία να ρυθμίζεται η επικοινωνία με τα τέκνα του και τέλος να καταδικασθεί η καθ' ής η αίτηση στην δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7.477γ΄/ 4.12.2019 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 3.12.2019 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Κων/νου Κουρκούλη, πληρεξουσίου της ΒΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου και της Πηνελόπης, κατοίκου Γερακίου Λακωνίας, με ΑΦΜ: 040057902, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή για τον αγνώστου διαμονής ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ, για να λάβει γνώση αυτός και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 18.11.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλει ποσό των 4.037 ευρώ, νομιμότοκα από 28-05-2019, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της, άλλως να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το άνω ποσό κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, νομιμότοκα από την ημέρα της μεταφοράς του στον τραπεζικό του λογαριασμό άλλως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεώς, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση και να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 29.11.2019 και με αριθ. 46/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου τακτικής διαδικασίας της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια υπάρχει η με την ίδια ημερομηνία σημείωση της κ. Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου, που ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσα σε προθεσμία 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής και ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη, η παραπάνω προθεσμία δε παρατείνεται για 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Σπάρτη 5 Δεκεμβρίου 2019. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8632Δ/10-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της (Ρίμα) Rima (Λούλου) Loulou του (Ουαλίντ) Walid και της Μαρίας, κατοίκου Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων, αρ. 12Α, με ΑΦΜ 152763378, (Ελληνικής Ιθαγένειας), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον (Μοάζ) Moaz (Λούλου) Loulou του Mohamed (Μωχάμεντ) και της Mariam (Μάριαμ), πρώην κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων, αρ. 12Α και ήδη αγνώστου διαμονής (Συριακής Ιθαγένειας), ακριβές αντίγραφο της από 29-11-2019 Κλήσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία ζητάει: 1/ Να γίνει δεκτή η παρούσα επί τω τέλει όπως οριστεί νέα δικάσιμος της από 13-09-2019 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: γαμικών διαφορών, η οποία φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8073/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4058/2019, 2/ Να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή επί τω τέλει όπως κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 15-07-2009 στο Αμμάν της Ιορδανίας από τον Ιεροδίκη της περιοχής του Νοτίου Αμμάν, 3/ Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος της άνω κλήσης υπάρχει η από 29-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10914/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5494/2019, Αριθμός Αίτησης Εξαίρεσης 0, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η κα Δικαστής Προσδιορισμού προσδιορίζει ημ/νια συζήτησης της παραπανω κλήσης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά, αίθουσα 218, Β’ όροφος, στις δεκατέσσερις (14) του μήνα Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή, ώρα: 09:00 πμ, με αριθμό πινακίου 14, πινάκιο: γαμικών διαφορών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.. Αθήνα 10.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Στέλλα Τοπάλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 526Στ’/06.12.2019 Έκθεσης μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΠΟΥΛΙΑΚΑ, Πληρεξουσίου Δικηγόρου της ΜΥΝΑΚΟΒΑ Ιουλίας του Βλαντιμίρ, κατοίκου Βούλας, οδός Βασιλέως Παύλου, αρ. 30, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ν. Ζερβού, αρ. 56 και πλέον αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-11-2019 Αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών) και με την οποία αιτείται να κηρυχθεί λελυμένος ο μεταξύ τους πολιτικός γάμος μας, που τελέσθηκε στις 20-11-1997 στο Δημαρχείο Γλυφάδας, για λόγους που αφορούν αποκλειστικώς το πρόσωπο του Κούρκουλα Δημητρίου και να καταδικαστεί αυτός στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 105521/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 9869/2019 και ημερομηνία καταθέσεως 02.12.2019. Ταυτόχρονη Πράξη Ορισμού Συζήτησης, Διαδικασία: Οικογενειακό – Ειδικές Διαδικασίες, με αριθμό εκθέματος 41, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 17η.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο κτίριο 6, Αίθουσα 6. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 373/25.10.2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία την επωνυμία «ΠΑΡίσταμαι ΚΙΝητοποιώ Στηρίζω Όσους Νοσούν» και τον διακριτικό του τίτλο «ΠΑΡ.ΚΙΝ.Σ.Ο.Ν.» , με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και εγκρίθηκε το από 22-05-2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 31 άρθρα. Στο άρθρο 3 ορίζονται ως σκοποί του σωματείου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την ασθένεια του Πάρκινσον, η διαφώτιση και η διεύρυνση των γνώσεων του κοινού σε σχέση με την ασθένεια Πάρκινσον, η ενημέρωση των μελών, αλλά και των ασθενών όσον αφορά τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα στον τομέα αυτό της υγείας, και η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον, η ενημέρωση της Πολιτείας, κυβερνητικών και κοινωνικών φορέων σε σχέση με τα προβλήματα των πασχόντων από τη νόσο Πάρκινσον και ο τρόπος επίλυσης αυτών, η παροχή βοήθειας για περίθαλψη στο Εξωτερικό ατόμων πασχόντων από τη νόσο Πάρκινσον, καθώς και η συνεργασία με συμβουλευτική επιτροπή σε συνεννόηση με την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία ή άλλη Επιστημονική Ένωση με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και παροχή επιστημονικής βοήθειας στα μέλη του Σωματείου σχετικά με την θεραπεία, τα φαρμακευτικά σκευάσματα και την πρόληψη της νόσου Πάρκινσον. Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Χρήστος Νικ. Σαββόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 679Δ’/9-12-19 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης Απόστολου Καρανάσιου, πληρεξουσίου του Απόστολου Στ. Τσιπλαντώνη, κατοίκου Χρυσούπολης Καβάλας, ΑΦΜ:121499900, επέδωσα στην κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Δήμητρα Χατζάκη, για λ/σμό του NATIA (Νάτια) MIROTADZE (Μιροτάτζε) του Givi (Γκίβι) και της Liana (Λιάνα), πρώην κάτοικο Ξάνθης (Αχιλλέως 41) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο την με αρ. 52/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας 200 €. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει τη λύση του νόμιμου πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσ/κης στις 9-8-12 και με την από 6-12-19 παραγγελία του παραπάνω Δικηγόρου, να γίνει η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 10-12-18 Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Θράκης - Πρωτοδικείο Ξάνθης Δημήτριος Α. Καραμανάβης Μ. Βόγδου 20 – Ξάνθη Τηλ. 25410 78408 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 09/12/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Κ. Γιαννάκου, ως πληρεξούσια του Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα) του Ilir (Ιλίρ), κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5, δια εαυτόν ατομικώς και ως εκπροσωπούντος εν τοις πράγμασι το ανήλικο τέκνο του Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα), επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4176/10.12.2019 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 06/12/2019 ΑΓΩΓΗΣ, του πρώτου, για την Μigena (Μιγκένα) Rustemi (Ρουστέμι) του Νamik (Ναμίκ), συζ. Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα), κάτοικο πρώην Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 108045/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2042/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 12, με Πινάκιο:Α3 (ΜΟΝ)-Διατροφ./Επιμελ./Διαζυγ./Προσβ.πατρότητ. και Αριθμό Πινακίου 11 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθεί η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως της συζυγικής οικίας επί της ανωτέρω οδού και των κινητών σε αυτή πραγμάτων στον ενάγοντα και το ανήλικο τέκνο και να ανατεθεί, οριστικά, η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα), σ’εκείνον.Να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλει την πρώτη ήμερα κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση της παρούσας και για τυχόν καθυστέρηση κάθε δόσης, επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από της επιδόσεως της αγωγής, ως διατροφή το ποσό των ευρώ πεντακοσίων (500,00) μηνιαίως, λόγω προσωρινής διατροφής του ανηλίκου τέκνου και να καταδικασθεί στην προκαταβολή των δικαστικών εξόδων εξ ευρώ 300,00 της ανοιγείσης δίκης διατροφής καθώς και για την εν γένει δικαστική δαπάνη και αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου. Αθήνα 10.12.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας Στις 13.1.2020 ημέρα Δευτέρα και κάθε επόμενη Δευτέρα και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, θα διενεργείται εκποίηση ενός διαμερίσματος πέμπτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 107,37 τ.μ. καθώς και αποθήκη και παρκινγκ, το οποίο ευρίσκεται στην Νέα Σμύρνη Αττικής επί της οδού Πλαστήρα 135 & Κουντουριώτου 24, της πτωχής εταιρίας ΚΑΜΠΕ ΑΕΒΕ, Ιωνίας 110 Αχαρναί, ΓΕΜΗ 002379401000. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 190.500 € και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ενσφράγιστη προσφορά με τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, για ποσό ανερχόμενο κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς, ποσού 63.500 €. Η σύνδικος πτωχεύσεως, Κωνσταντίνα Καλουπάκη-Σταυρίδη, Ακαδημίας 63, Αθήνα (τηλ. 210 3304783, 69 44549825). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 694Γ/6-12-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΑΡΘΡΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΩΦ του Δημητρίου και της Κασιγιάννας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αρ. 11, με ΑΦΜ: 059931452 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 1.593/7-5-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου (αριθμός απογράφου 29/7-5-2019), εκ της οποίας προκύπτει ότι την 21-12-2018 με την υπ αριθμ. 988/21-12-2018 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, εκπλειστηριάστηκε η ακίνητη περιουσία του δευτέρου και προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας και από 4-12-2019 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος και προς ην η επίδοση και κάθε τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτού δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση των ακινήτων, τα οποία με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκαν στην πρώτη, ήτοι: α) Η με στοιχεία (ΘΣ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτής) ορόφου, επιφανείας 15 τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/9 και β) η με στοιχεία (Υ-7) Αποθήκη του υπογείου, επιφανείας (7,70) τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/6. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι τμήματα πολυκατοικίας χτισμένης επί οικοπέδου, κειμένου στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.11 και είχαν περιέλθει σαυτόν δυνάμει του υπ αριθμ. 16.426/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλεάνθης Μανδρακούκα-Νώτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, με αριθ. και ημερομ. καταχώρισης 1093/17-4-2006. Διαφορετικά η απόδοση των ακινήτων θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και 40€, για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 1899/21-5-2019 Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης του κ. Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, διά του οποίου πιστοποιείται ότι μεταγράφτηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου και στα τηρούμενα κτηματολογικά φύλλα των άνω ακινήτων, την 21-5-2019 και με αρ. καταχ. 1899, το υπ αριθμ. 1593/7-5-2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Οικονόμου (είδος εγγραπτέας πράξης: πώληση διά πλειστηριασμού). Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 7448Δ/04-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης 286/20-11-2019 αίτηση της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, κατά του ως άνω αναφερόμενου, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την οποία αφενός παραιτείται από την από 29-09-2015 και με αριθμό κατάθεσης 157/07-10-2015 αίτησης της κατά του ως άνω αναφερόμενου που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφετέρου ζητά να διαταχθεί η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ» και έδρα την Ρόδο, να ορισθεί η αιτούσα εκκαθαριστής της ανωτέρω εταιρίας και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα, η οποία θα συζητηθεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 23η-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, με αριθμό πινακίου 11. Ρόδος, 09 Δεκεμβρίου 2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία- Στέλλα Μιχαήλου
PrintButton

07-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με τη με αριθμό 49/2019 Διάταξη της Ειρηνοδίκου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων» που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Hellenic Facility Management Association», νομίμως εκπροσωπούμενου και ειδικότερα η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 που αναφέρεται στην επωνυμία του Σωματείου, η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού που αναφέρεται στους χρονικούς περιορισμούς της θητείας των μελών του Δ.Σ., η τροποποίηση της παρ. 2 ου άρθρου 12, σχετικά με την νόμιμη σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ και η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 14 που αφορά την υποχρεωτική έξοδο από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του ενός μέλους, που τυχόν μετακινήθηκε σε άλλη εταιρεία - τακτικό μέλος του Σωματείου, εφόσον η εταιρεία στην οποία εντάχθηκε εκπροσωπείται ήδη στο Δ.Σ. του Σωματείου. Αθήνα 27.11.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΜ 11.522 ΔΣΑ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ.3252Β/03-12-2019,3253Β/03-12-2019,3254Β/03-12-2019, 3255Β/03-12-2019,3256Β/03-12-2019,3257Β/03-12-2019,3258Β/03-12-2019,3259Β/03-12-2019,3260Β/03-12-2019,3261Β/03-12-2019,3262Β/03-12-2019,3263Β/03-12-2019, 3264Β/03-12-2019, 3265Β/03-12-2019 και 3266Β/03-12-2019 εκθέσεις επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινήw Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τους 1) Χαρίκλεια ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιάσωνα, πρώην κάτοικο Καναδά και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Αλεξάνδρα ΛΕΣΤΟΥ του Ιάσωνα, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Μαρία ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 4) Βρασίδα ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 5) Βασίλειο ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 6) Χαρίκλεια ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 7) Ιάσωνα ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 8) Κωνσταντίνα ΚΑΚΚΟΥΡΑΤΟΥ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 9) Ιωσήφ ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 10) Βασιλική ΣΑΒΒΑΣΤΙΑΝΟΥ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 11) Σπυρίδωνα ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 12) Ευάγγελο ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 13) Άννα ΚΑΤΣΙΚΑΜΠΗ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 14) Χρήστο ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 15) Ευρυδίκη ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, η από 15/11/2019 Αίτηση της Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Κρυστάλλη αρ.4, με Α.Φ.Μ. 015178112 κατ΄ αυτών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ: 104074/2019 και ΕΑΚ: 4522/2019, για τη συζήτηση της οποίας ορίζεται χρόνος η 14-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ, με πινάκιο ΡΑ και αρ. πινακίου 5, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 2 και αίθουσα 202, με τον όρο κοινοποιήσεως προ (3) ημερών από τη δικάσιμο, δια της οποίας αίτησης αιτείται η αιτούσα δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η αίτησή της και 2/να διαταχθεί με την απόφαση του άνω δικαστηρίου η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας α) της από 20-9-1967 διεκδικητικής αγωγής της Ευρυδίκης Χατζηνικολάου που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθήνας και έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 47, β) της από 22-1-1968 διεκδικητικής αγωγής της ίδιας καθ’ ης επίσης κατατεθειμένης στο Πρωτοδικείο Αθήνας που έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 66, γ) της από 17-4-1968 διεκδικητικής αγωγής του Χρήστου Βάλλιτς του Ιωσήφ, Άννης Κατσικάμπη του Ιωσήφ, Ευαγγέλου Βάλλιτς του Ιωσήφ, Σπυρίδωνα Βάλλιτς του Ιωσήφ, Βασιλικής Σαββαστιανού του Ιωσήφ, Ιωσήφ Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας Κακουράτου του Ιωσήφ, Ιάσωνα Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Χαρίκλειας Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Βασιλείου Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Βρασίδα Βάλλιτς του Κωνταντίνου, Μαρίας Σαββατιανού του Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας Λέστου του Ιάσωνα και Χαρίκλειας Βάλλιτς του Ιάσωνα, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθήνας και έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 84. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στους δέκτες της επίδοσης να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ανωτέρω δικαστήριο τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο. Αθήνα 05-12-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 8952 – ΑΦΜ 016424626 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 8228630-6977596219 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη Δικογράφου Ο Αθανάσιος Λυκιαρδόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με έγγραφη παραγγελία της Ευσταθίας Χ. Φατούρου, Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίας της Αγγελικής Κύρου του Νικολάου και της Ελένης, εν διαστάσει συζ. Χαράλαμπου Κόη, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την με αριθμό 9.220 / 05-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης, για τον Χαράλαμπο Κόη του Χρήστου και της Σπυριδούλας, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 90, πρώην προσωρινά διαμένοντα στη Νίκαια Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με την οποία ζητά να λυθεί ο μεταξύ των γάμος και καλείτε να παραστεί στο άνω ακροατήριο στη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ, Κτίριο 6, Αίθουσα 6, στο Πινάκιο Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό: 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 6874 Γ'/06-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Ευαγγέλου Νικ. Καβελαρά, πληρεξουσίου δικηγόρου του ανακοινούντος τη δίκη - προσεπικαλούντος - ενάγοντος Ηλία Μήλιου του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Κατακουζηνού αρ. 42 (ΑΦΜ 145330141) επέδωσα την 6/12/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Στέφανο Ντόβα του Θωμά, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 18 (ΑΦΜ 158529024) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30.11.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του Ηλία Μήλιου κατά του Στέφανου Ντόβα που απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η ένδικη ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε πρόσθετη παρέμβαση και η σωρευμένη σε αυτήν αγωγή αποζημίωσης, σε περίπτωση ήττας του στην κύρια υπόθεση, κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 50 και χρονολογία κατάθεσης 3.12.2019 και ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής με αριθμό ΕΑΚ 38/8-10-2019 για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο για τα νόμιμα. Στην άνω παραγγελία υπάρχει γνωστοποίηση προς τον Στέφανο Ντόβα του Θωμά, ότι επί των θεμάτων αποδείξεως και ανταποδείξεως επί της αγωγής και της ανακοίνωσης δίκης κ.λπ. θα βεβαιώσει ενόρκως ο μάρτυρας του ανακοινούντος τη δίκη κ.λπ. Γεώργιος Μήλιος του Ηλία και της Δήμητρας ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Ιλίου, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ιλίου στο Ιλιο Αττικής την 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. ή την 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.45 π.μ. ή την 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. και κλήση του Στέφανου Ντόβα να παραστεί κατ' αυτήν. Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 1382/05-11-2010 Πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Ελένης Μαλάκη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 998/79) και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος, Ν. Σάμου, χαρακτηρίστηκε, ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α) του Νόμου 998/79, η έκταση με στοιχεία «Α, Β, Γ,..., Σ, σ, τ, Χ, Ψ, Ω, α, β,..., ο, π, Α» εμβαδού 6.955,69 τ.μ. ευρισκόμενη η συνολική έκταση στη θέση «Χωράφια Κοκκαρίου», περιφέρειας Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Αύγουστο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:333,33 του μηχανικού κ. Ευάγγελου Μαλάκη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

05-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2522Γ'/03-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωκράτη Ε. Παπουλίδη, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα της Δικηγόρου Καρδίτσας Παναγιώτας Κουτσιάνα, πληρεξούσια του Κων/νου Ν. Μούσιου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδ. Αθηνών, για την Κατερίνα Φλεκιβτσούκ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11.11.2019 ΑΓΩΓΗΣ με ΓΑΚ: 101920/2019 και ΕΑΚ: 9208/2019, του πρώτου κατ' αυτής του Μ.Π.Α., όπου ορίζεται χρόνος συζήτησης η 12η/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., καλούμενη να παραστεί. Ο ενάγων Ζητά να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη, τελεσθείς σύμφωνα με τον τύπο του πολιτικού δόγματος στα Τρίκαλα του Δήμου Τρικκαίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Δημαρχειακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων την 9η Αυγούστου του έτους 2014. ΑΘΗΝΑ 03-12-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Φώτιου Δανδαρά του Αναστασίου, κατοίκου Κέρκυρας οδός Φαιάκων αρ. 21Β, επιδόθηκε από τον Δικαστικό Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Ι. Διαμαντή, Α.Φ.Μ. 061949801, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 88 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Σοφίας συζ. Παναγιώτη Μηνά, ως δικαστικής συμπαραστάτριας του τελούντος υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση Παναγιώτη Μηνά του Φιλήμονα, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Παλλάδος αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αριθμόν 3900/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό - Τακτική Διαδικασία), προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και το δια ταύτα της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: 1. Δικάζει ερήμην των εναγομένων, 2. Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00), 3. Δέχεται την Αγωγή, 4. Αναγνωρίζει ότι το υπ' αριθμόν 8273/7.8.2009 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κερκύρας Αναστασίας Κωνσταντάρα και οι περιεχόμενες σε αυτό δηλώσεις βούλησης των συμβαλλόμενων είναι άκυρες ως εικονικές ως προς το πρόσωπο του αγοραστή του περιγραφομένου σε αυτό αγροτεμαχίου και ότι το συμβόλαιο αυτό ισχύει ως προς τον ενάγοντα, ο οποίος είναι καλυπτόμενος αληθινός αγοραστής αυτού και 5. Επιβάλλει στους εναγόμενους τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00). Συντάχθηκε για την πιο πάνω επίδοσης η υπ' αριθμόν 9530Ε/14-11-2019 έκθεση επίδοσης του ως άνω αναφερόμενου Δικαστικού Επιμελητή. Αθήνα, 15-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 859 Α’/29.11.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αλατσατών, αρ. 48, και ήδη αγνώστου διαμονής, Μενέλαο Χαμαλλέλη του Δημητρίου, ακριβές αντίγραφο του υπ’ αρ. 596/21.11.2017 Α’ Απογράφου Εκτελεστού της υπ’ αρ. 2161/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) μετά της συνεχόμενης αυτής και από 19.11.2019 παραγγελίας μετ’ επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα καταβάλει στον πρώτο: Α. Τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στην από 21.11.2017 Α’ επιταγή του, που επιδόθηκε νομίμως την 10.1.2018 και συγκεκριμένα, 1) για επιδικασθέν κεφάλαιο 1763,19€, 2) για νόμιμους τόκους κατά το διατακτικό μέχρι την 21.11.2017 361,85 €, 3) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 250,00€, 4) για λήψη απογράφου, τέλη αυτού και έξοδα αντιγράφου 21,12€, 5) για σύνταξη της παρούσης επιταγής και νομική συμβουλή προς εκτέλεση 280,00€, 6) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής 90,00€, δηλαδή συνολικά 2766,16€. Β. Για τόκους κεφαλαίου από τις 11.1.2018, εκτός του ποσού των τόκων 237,10€. Γ. για έξοδα παρόντος αντιγράφου, σύνταξη Β’ επιταγής, παραγγελίας προς επίδοση και επίδοσης αυτής 250,00€. Δ. Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής 200,00€. Δηλαδή συνολικά το ποσό των 3453,26€ και το ποσό αυτό, εκτός του κονδυλίου των τόκων, νομίμως εντόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσης επιταγής. Σε περίπτωση δε αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσης θα προστεθούν 250,00€. Με την παρούσα ορίζεται αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ο ως άνω δικηγόρος Χρήστος Οικονόμου, Σταδίου 10, 210.3231850. Αθήνα, 29.11.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος Φερρών, αρ. 20, Αθήνα ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι Τηλ. 210 6878 805 – 7 Φαξ. 210 6878 940 e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ.Πρωτ.: 5686/ΜΖ/μζ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (E.Ο.Ε.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, με το σύστημα των ανοικτών έγγραφων προσφορών και στη συνέχεια προφορικών, μέχρις αναδείξεως τελικού πλειοδότη, για την παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του κυλικείου του Παναθηναϊκού Σταδίου, με ελάχιστο όριο εκκίνησης για την μηνιαία λειτουργία του κυλικείου το ποσό των 3.633,00 ευρώ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι άσκησαν ή ασκούν ομοειδή επιχείρηση εκμετάλλευσης κυλικείου με έγγραφα αποδεικνυόμενο. Η χρονική διάρκεια της μισθώσεως θα είναι πέντε (5) έτη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Ε.Ο.Ε. και σύμφωνη γνώμη του μισθωτή, για ένα ακόμα έτος. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7-1-2020, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης παράδοσης προσφορών 11.00’ και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 11.30΄, στα γραφεία της Ε.Ο.Ε., Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας. Η διακήρυξη δημοσιοποιείται και διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος www.et.diavgeia.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής www.hoc.gr Η διακήρυξη διατίθεται και σε έντυπη μορφή κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 08.00΄ως 14.00΄, στα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52, στο Χαλάνδρι Αττικής, αρμόδιος κ. Μιχάλης Ζανιάς, τηλ. 210 6878805. Χαλάνδρι, 2 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος Σπύρος Ι. Καπράλος ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα Τηλ.: 2107213321 - Fax: 2107239149 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: 307 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ» θα χορηγήσει (3) ετήσιες υποτροφίες, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ εκάστη, για τη σπουδαστική περίοδο 2018-2019, σε φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντριατρικής Σχολής και του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας. 1ο: Στους εξ αίματος εξ αγχιστείας συγγενείς του αείμνηστου Σεβαστιανού Π. Κασιμάτη ανεξαρτήτως τόπου διαμονή τους. 2ο: Σε άλλους νέους που κατοικούν ή κατάγονται από το χωριό Νεύς Αμάρι του νομού Ρεθύμνης, από άλλο χωριό της επαρχίας Αμαρίου ή από το νομό Ρεθύμνης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Στράβωνος 12 Παγκράτι, έως Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 1. Αίτηση 2. Αποδεικτικό σπουδών, αναλυτική βαθμολογία σπουδαστικού έτους 2018-2019. 3. Πιστοποιητικό της μετά του διαθέτου Σεβαστιανού Κασιμάτη συγγενείας τους ή της καταγωγής ή μονίμου κατοικίας εις Νεύς Αμάρι ή εις άλλη Κοινότητα Νομού Ρεθύμνης. 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει άλλη υποτροφία. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2107213321. Αθήνα 1/11/2019 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα Τηλ.: 2107213321 - Fax: 2107239149 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: 10363 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το «ΜΑΡΙΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ» θα χορηγήσει (2) υποτροφίες ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ εκάστη, για τη σπουδαστική περίοδο 2018-2019, σε φοιτητές όλων των σχολών των ΑΕΙ της χώρας που κατάγονται από τα χωριά Μέσα ή Εξω Μουλιανά της επαρχίας Σητείας και αν ελλείπουν τέτοιοι υποψήφιοι, από ολόκληρη την επαρχία Σητείας και εν ελλείψη τούτων από το νομό Λασιθίου και διαφορετικά από όλη την Κρήτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Στράβωνος 12 Παγκράτι, έως Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 1. Αίτηση χειρόγραφη 2. Τίτλο και επίδοση σπουδών Η βαθμολογία πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στις εξετάσεις μαθημάτων της περιόδου 2018-2019 για τις οποίες δίδεται η υποτροφία. Στο πιστοποιητικό σπουδών να αναφέρεται ο απαιτούμενος αριθμός των εξαμήνων και των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, περί του τόπου καταγωγής των γονέων και του ιδίου του υποψηφίου υποτρόφου. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα. 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των γονέων και του ιδίου υποψηφίου υποτρόφου εάν υπάρχει. 6. Υπεύθυνση δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει άλλη υποτροφία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2107213321. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 18895 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ’» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής επαναληπτικής δηµοπρασίας μίσθωσης ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής ΄΄ΑΓΙΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ” λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κανένα ενδιαφερόμενο. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της πρώτης διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 17411/06.11.19, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 06/12/2019 έως και 27/12/2019, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής : 1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: a. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας και να έχει κατάλληλη υψοµετρική διαφορά για την σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης b. Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου. c. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 500µ2 έως 1500,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης d. • Να φέρει δεξαµενή ύδατος χωρητικότητας 1.000 µ3 τουλάχιστον 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 03 Δεκεμβρίου 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΔΑΜ: 19PROC005953551 ΑΔΑ: 6ΟΥ5ΩΛΤ-Υ33 Αριθμ. Πρωτ.: 15022 Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.» ,όπως περιγράφονται στην 6/2019 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 301.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03-01-20120 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα. Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως την Τετάρτη 15-01-2020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 15021/03-12-2019, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής 1% για το σύνολο των ομάδων. Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο κο Λιάρτη Βασίλειο, Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη Τηλέφωνο 2233022374. Ημερομηνία: 03-12-2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΟ 01/10/2019 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 14197 Περίληψη της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΠΕ Μηχανικών 8 μήνες 1 ΦΙΛΟΘΕΗΣ- (Ν. Αττικής) Περιβάλλοντος ΨΥΧΙΚΟΥ Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης (απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολόγηση κριτηρίων, απαραίτητα δικαιολογητικά, κλπ) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.philothei-psychico.gr), καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ.15452 Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132014737, 765). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
PrintButton

19-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 422/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ο ενάγων Ηλίας Κουλουμπράκης του Νικολάου, κάτοικος Ιαλυσού Ρόδου, πάροδος Ακροπόλεως α α , αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του κτηματολογικού κανονισμού για την με χρησικτησία κτήση κυριότητας του μεριδίου εξ αδιαιρέτου ενός εκάστου των εναγομένων της αγωγής αυτής επι του επιδίκου ήτοι : « Επί τμήματος ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου και περιγράφεται με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-1 όπως αυτό εμφαίνεται στο απο Ιούλιος 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Τσιράκου συνημμένο και στην ως άνω αγωγή και αναπόσταστο μέρος της , μετά των κτισμάτων που υπάρχουν σε αυτό , με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 92, μερίδα 2363 και φάκελος 897 , συνολικής επιφάνειας 115 τμ. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται και κατά των Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη και η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, οικιακά , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 12:30 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37 . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς 5392Η/29.10.2019 ( ιωάννα Χατζησταμάτα) και 5393Η/ 29/10/2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 11/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 416/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μαργαρίτα Μπονιάτη του Νικολάου, κάτοικος Σορωνής Ρόδου, αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την αναγνώριση της κυριότητας της με χρησικτησία ποσοστού 18/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το ιστορικό της αγωγής ) ήτοι των μεριδίων των Ιακώβου και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε περίπτωση του μεριδίου ( όσου είναι ) που ανήκει κατά την εγγραφή σε αυτούς και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος 892 και Μερίδα 991 γαιών Σορωνής, νομικής φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ. Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινς το γένος Παπαναστάση, Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση , πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 12:00 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37_ . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω σειρά) 5389Η, 5388Η/ 5391Η/ 5400Η/ 5401Η/ 5390Η /29.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 17/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 417/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μπεάτε - Μαργαρίτα – Ελίζαμπεθ- χήρα Νικολάου Μπονιάτη το γένος Λέσσμαν , κάτοικος Σορωνής Ρόδου, αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την αναγνώριση της κυριότητας της με τα προσόντα της χρησικτησίας ποσοστού 6/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το ιστορικό ) ήτοι των μεριδίων των Ιακώβου και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε περίπτωση του μεριδίου ( όσου είναι ) που ανήκει στους Ιάκωβο και Κωνσταντίνο Μπονιάτη του Αναστασίου και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος 892 και Μερίδα 991 γαιών Σορωνής, νομικής φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ. Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινσ το γένος Παπαναστάση, Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση , πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 11:30 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37 . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω σειρά) 5395Η, 5394Η/ 5397η / 5399Η, 5398Η/ 5396Η /29.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 17/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8030 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από 18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την επωνυμία «Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 084087688, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019 ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών (Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266) ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310555065-6977580450 ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8031 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από 18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094181170, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019 ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών (Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266) ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310555065-6977580450 ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 5.823Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον ERMAL (ΕΡΜΑΛ) CUPI (ΤΣΟΥΠΙ) του BRED (ΜΠΡΕΝΤ), πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 02-7-2019 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 5397/2019 και γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 61328/2019, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με επίσπευση της Μαρκέλλας, συζύγου ERMAL CUPI, το γένος Γεωργίου και Φανουρίας Μαυράκη, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 10, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος ο από 01-6-2012 πολιτικός γάμος, που τελέστηκε στο Δημαρχικό Κατάστημα Χίου, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και κλήση προς τον εναγόμενο να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δεκάτη ογδόη (18) του μήνα Μαΐου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 12, Πινάκιο: Α3, με Αριθμό Πινακίου: 19, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Αθήνα, 15-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ αρ.7467Β/22-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής ALI OWEIDAT (ΑΛΙ ΑΟΥΙΝΤΑΤ) του HUSSEIN, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Αδαμάντιου Κοραή αρ.3, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της από 12-7-2018 ΑΓΩΓΗΣ εναντίον του, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία διατροφών), με εντολή της Αλεξάνδρας Δανέζη του Μιχαήλ και της Ελευθερίας, κατοίκου Ζαχάρω Ηλείας, οδός Αρρήνης αρ.13, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, η οποία είχε λάβει αριθμό κατάθεσης 1465/2018 και γενικό αριθμό 72047/2018, καλούμενο να παραστεί κατά τη δικάσιμο για τη συζήτησή της, την 16η Σεπτεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 και αριθμό πινακίου Α5ΜΟΝ-39, κτίριο 6, αίθουσα 10, πλην όμως αναβλήθηκε - και καλείται να παραστεί - για τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το συγκοινοποιούμενο σε αυτή (Αγωγή), με κωδικό 344 Πινάκιο Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων της από 16-9-2019 Συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την οποία ζητά: Να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της Αλέξανδρου και να αφαιρεθεί από τον αντίδικο η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της Αλέξανδρου και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7516Β/7-11-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής Νίκου Μιντρέσκου του Ίον, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλαδελφέως αρ.16, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ.10203/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό), με εντολή της Ελπίδας Σφέτσα του Ηλία, κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλαδελφέως αρ.16, προκειμένω να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια και σύμφωνα με την οποία «Δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζοντας το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στα 200 ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε ο μεν πολιτικός την 2η-9-2000 στο Φοκσάνι Ρουμανίας, ο δε θρησκευτικός την 2η-9-2000 στο Φοξάνι Ρουμανίας. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ποσού 300 ευρώ.» Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ αρ.7543Β/14-11-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής SARARA AMRO του Deiab,πρώην κατοίκο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.179, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ.10663/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό), με εντολή της Ναταλίας Ασβεστά του Γεωργίου, κατοίκου Καλλιθέας, προκειμένω να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια και σύμφωνα με την οποία «Δέχεται την αγωγή. Αφαιρεί από τον εναγόμενο Amro Sarara ή Sharara του Deiab την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Μαρίας – Νάνσι Ασβεστά, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 19-3-2016. Αναθέτει την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του παραπάνω ανηλίκου τέκνου στην ενάγουσα μητέρα του. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ποσού 400 ευρώ. Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 9-9-2019» Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ’ αριθμ. 648/2012 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» εκποιείται ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» στο με αριθμό 109Α Οικοδομικό τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ολύμπου. Το εκποιούμενο ακίνητο (κτίριο γραφείων) αποτελείται από α’ υπόγειο, β’ υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ όροφο. Τα Α’ και Β’ υπόγεια έχουν επιφάνεια 244,37 τ.μ. έκαστο, το ισόγειο έχει επιφάνεια 228,82 τ.μ. και οι Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ υπέρ το ισόγειο όροφοι έχουν επιφάνεια 288,82 τ.μ. έκαστος. Το κτίριο είναι κτισμένο επί οικοπέδου αρτίου οικοδομήσιμου μέτρων τετραγωνικών 562,68. Ως ελάχιστον τίμημα πωλήσεως του άνω ακινήτου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των 3.168.366,90 ευρώ. Η εκποίηση αυτού θα αρχίσει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις ότου εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια της πτωχεύσεως. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2019 Ο Σύνδικος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-8232254 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ. 38366 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή Ι.1. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης II.1. Περιγραφή: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αττική/Ανατολική Αττική (NUTS: EL305) II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η μελέτη αφορά στα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 6÷14 του οικισμού Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.050.799,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 1. 475.858,36 € για μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» 2. 16.036,77 € για μελέτη κατηγορίας 09 «Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές» 3. 266.538,75 € για μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)» 4. 155.304,62 € για μελέτη κατηγορίας 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» και 137.060,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες. II.4. Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 21.015,00 € Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό τ ης εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 22/02/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής : α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/ 2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της κ αταβαλλομένης προκαταβολής. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης. III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη έχει ενταχθεί τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054) και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054) του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (ΚΑΕ 072.97620505701). Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών Υδραυλικών Έργων (13), Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Μελετών (09), Μελετών Τοπογραφίας (16) και Γεωτεχνικών Μελετών & Ερευνών (21) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. IV.2. Προθεσμίες: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. Ο Αναθέτων Φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντος Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Σπάτα, 15/11/2019 Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Την 30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 π.μ. – 14 μ.μ. στην Ύδρα στο Αρχονταρίκι του Μετοχίου του Αγίου Αθανασίου Αθωνίτου, εκτίθενται σε φανερές πλειοδοτικές δημοπρασίες εκμισθώσεως: 1. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 40 τ.μ., αποτελούμενος από δύο δωμάτια, κουζινάκι και W.C., το οποίο βρίσκεται στην Ύδρα στην οδό “Ιατρού Α. Ραφαλιά”, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 400,00 ευρώ και ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή, 2. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 134 τ.μ., αποτελούμενος δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο W.C., μια αποθήκη και ένα χωλλ, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή οδό της Ύδρας (πάνω από το υποκατάστημα της ΕΤΕ), κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 1.300,00 ευρώ και ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή και 3. ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού περίπου 41.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Βλυχός της νήσου Ύδρας, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας. Το παραπάνω αγροτεμάχιο είναι δυνατόν να μισθωθεί ολόκληρο ή σε δύο ίσα μέρη σε έναν ή σε δύο διαφορετικούς πλειοδότες, με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος 1.000,00 ευρώ και εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή. Αν κάποια δημοπρασία αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 7/12/2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Πληροφορίες τηλ. 22980 52540, 6936764139, 210 7212100, 6944302902 και 6944374578 Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ Αρχιμ. Θεολόγος Γρηγοριάτης ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. 23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 167/10-09-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (ενός ατόμου) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής» , επιλογής εαρινού εξαμήνου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 2310 995397. Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* Αριστοτέλης Στυλιανού Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 233 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (2 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1. «Προηγμένες οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και εφαρμογές: από το υπέρυθρο έως τις ακτίνες Χ» του ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» 2. «Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων» του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής 2310 99 8116 Θεσσαλονίκη, 18/9/2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κωδικός ΟΠΣ: 5028262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αιγίνιο 18/11/2019 Αρ. Πρωτ. 13857 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού», με αρ. μελ.: 4/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 329.973,92€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Οδός: Κ. Καραμανλή 38 Ταχ.Κωδ.:603 00 – Αιγίνιο Τηλ.:23533-50123 Telefax:23530-22990 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα:www.pydnaskolindrou.gr Κωδικός NUTS: GR125 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται και στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr. 3. Κωδικός CPV: 42912300-5 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR125 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του αρσενικού από την γεώτρηση στη θέση «Δεξαμενή Καταχά», της Τ.Κ. Καταχά, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, Ν. Πιερίας στην οποία ανιχνεύτηκε αρσενικό πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του αρσενικού από το νερό, ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές αρσενικού εντός των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περαιτέρω στοιχεία και λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξης. 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα αφορά σε όλα τα είδη 10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με την διακήρυξη 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 12/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 2018ΕΠ00810119. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού. 15. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 363-372 του Ν.4412/2016. Σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 3.4. της αναλυτικής διακήρυξης. 16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες: σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις. Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Δ. Μανώλας
PrintButton

15-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 276/2019 διατάξεως της Ειρηνοδίκης Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Αγγελικής Κωστοπούλου, εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 1, σύμφωνα με το από 12.5.19 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Χριστίνας Κ. Πέρρου, πληρεξούσιας δικηγόρου της Σωτηρίας Κίνγκ, θυγατέρος Σπυρίδωνος Κονδύλη, συζύγου Τόμας Κίνγκ, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Λοχαγού Χρονοπούλου αρ. 16, με ΑΦΜ 046122948 επιδόθηκε για λογαριασμό του Τόμας Κίνγκ του Μπέρναντ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της από 21.10.2019 αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γαμικές Διαφορές) και με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης σύμφωνα με το εδ. γ’ του άρθρου 1439 ΑΚ, με την παρά πόδας αυτής πράξη κατάθεσης δικογράφου της κα. Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με Είδος Δικογράφου: Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 94439/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 8338/2019 και χρονολογία κατάθεσης την 31η.10.2019 και με την παράλληλη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6 και στην αίθουσα 6, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 30. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής όταν και όπου ορίζεται για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για την επίδοση της αγωγής αυτής συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 1526Β/12.11.2019 Έκθεσή Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νίκης Δ. Μπινιάρη. Αθήνα, 14.11.2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.009Β΄/14-11-2019 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Δ. Ψαρομπά, κατοίκου Αθηνών (Λάμπρου Κατσώνη, αρ. 40), επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Ανδρέα ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φλωρίνης, αριθμός 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 13/11/2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Εurobank Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094014250, κατά του δευτέρου, απευθυνόμενη προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών, Θηρεσία ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ.7α, ως αρχειοφύλακα της τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Φωτεινής Παπακώστα, ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλου ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, σε περίπτωση που αυτή εμποδίζεται, κοινοποιούμενη και προς την επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, με Α.Φ.Μ.: 094014249 και εκπροσωπείται νόμιμα, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με Α.Φ.Μ.: 800715056, σύμφωνα με την οποία αναγγέλλει η ως άνω τράπεζα την απαίτησή της, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη κάθε άλλης απαιτήσεώς της από την ως άνω, ή άλλες αιτίες και ζητά να καταταγεί στον συνταχθησόμενο πίνακα ως εγχειρόγραφοι δανειστές και να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί για την ως άνω αναγγελλόμενη απαίτησή της συμπεριλαμβανομένων και των τόκων μέχρι την τελεσιδικία του συνταχθησομένου πίνακα κατάταξης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (206.643,94€). Κωνσταντίνα Δ. Ψαρομπά ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 44/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3973/2018 και με ΕΑΚ: 62/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Ζαχαρένιας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 9.652,92 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημέρας επίδοσης της από 07/02/2014 εξώδικης ειδοποίησης και πρόσκλησης, ήτοι από τις 08/02/2014 μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 500 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 14/08/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η εναγόμενη κ. Ζαχαρένια ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανωτέρω εναγόμενη, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5936Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 25/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3976/2018 και με ΕΑΚ: 68/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εναγομένου κ. Ιωάννη ΦΡΑΡΟΥ του Γρηγορίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2) Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 483,30 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 20/06/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 200 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 15/04/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος κ. Ιωάννης ΦΡΑΡΟΣ του Γρηγορίου, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ανωτέρω εναγόμενο, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5935Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] Αριθμ. πρωτ.: 2750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 37/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών -(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό - προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των αρτοκλιβάνων του αρτοποιείου και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται για τα υγρά καύσιμα ως το μεγαλύτερ ο ποσο στό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί τ ης εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έδρα της Κ. Α. Υ. Φ. Ανάλυση προϋπολογισμού προμήθειας (ενδεικτική) C.p.v ΕΙΔΟΣ ΜΜ Ποσότητα ενδεικτική Δαπάνη σε € 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 83.500 94.355,00€ Φ.Π.Α.24% 22.645,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπ/νων κρατήσεων & φ.π.α 24%) 117.000,00 € Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την γεωργική χρήση έτους 2019-2020 των ΚΕΚ με ΑΔΑ: Ρ7ΨΨΩ-Ξ13. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr. και έχει πάρει τον α/α 81851 ΕΣΗΔΗΣ • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 20-11-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι : 09-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. • Η εγγύηση συμμετοχή ς στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ήτοι: (1.887,00) € • Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας προ ΦΠΑ ήτοι:(4.718,00)€ • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά • Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό, Ταχ. Κωδ: 181 10 , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κορυδαλλός 13 Νοεμβρίου 2019 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη
PrintButton

10-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Κατόπιν παραγγελίας της υπογράφουσας στον παρόν δικηγόρου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας για τους Πέτρο Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής κ Κοσμά Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής, πρώην κατοίκους Ν. Ηρακλείου κ Αγ. Παρασκευής Αττικής αντίστοιχα και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό 61/28.09. 2017 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 6.530/07.11.2008 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Δικαιώματος Επικαρπίας Επί Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Γαστούνης κας Αναστασίας Μιχ. Παπαδημητροπούλου, ήδη νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαστούνης στο τόμο 628 και αριθμό 37 , δυνάμει της οποίας κατακυρώθηκε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα κ εκπροσωπείται νόμιμα το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ανήκουσας σε καθέναν εκ των ανωτέρω κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί ενός αγρού εκτάσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (14.000 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Κοντόβατος» της κτηματικής περιφέρειας Γαστούνης του δ.δ. Γαστούνης του πρώην ομωνύμου Δήμου Ν. Ηλείας και ήδη Δήμου Πηνειού, εντός ζώνης αναδασμού που αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθμ. 628 τεμαχίου, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 με αρτιότητα 6.000 τ.μ.), επιτασσόμενους συγχρόνως όπως αποδώσουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία, το παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ 2548Β΄/4-12-2019 έκθεση είδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτ/κείο Ηλείας Αθηνάς Γαλανοπούλου. Πύργος 9/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥ 8 & ΑΓ. Κυριακής, ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210-36989 ΑΦΜ: 105205151 Δ.Ο.Υ. Πύργου Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Κατόπιν παραγγελίας της υπογράφουσας στον παρόν δικηγόρου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας για τους Πέτρο Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής κ Κοσμά Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής, πρώην κατοίκους Ν. Ηρακλείου κ Αγ. Παρασκευής Αττικής αντίστοιχα και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό 60/28.09. 2017 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 6.529/07.11.2008 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Δικαιώματος Ψιλής Κυριότητας Επί Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Γαστούνης κας Αναστασίας Μιχ. Παπαδημητροπούλου, ήδη νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαστούνης στο τόμο 628 και αριθμό 36 , δυνάμει της οποίας κατακυρώθηκε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα κ εκπροσωπείται νόμιμα το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας ανήκουσας σε καθέναν εκ των ανωτέρω κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί ενός αγρού εκτάσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (14.000 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Κοντόβατος» της κτηματικής περιφέρειας Γαστούνης του δ.δ. Γαστούνης του πρώην ομωνύμου Δήμου Ν. Ηλείας και ήδη Δήμου Πηνειού, εντός ζώνης αναδασμού που αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθμ. 628 τεμαχίου, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 με αρτιότητα 6.000 τ.μ.), επιτασσόμενους συγχρόνως όπως αποδώσουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία, το παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ 2549Β΄/4-12-2019 έκθεση είδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτ/κείο Ηλείας Αθηνάς Γαλανοπούλου. Πύργος 9/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥ 8 & ΑΓ. Κυριακής , ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210-36989 ΑΦΜ: 105205151 Δ.Ο.Υ. Πύργου Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 409/2019 Διάταξη της Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η ίδρυση της αθλητικής ομοσπονδίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΠΑΛΗΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εγκρίθηκε το από 29.09.2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού . ΑΘΗΝΑ, 9/12/2019 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α. ΜΑΛΑΤΟΥ (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 37440) Στον σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.» χορηγήθηκε άδεια εκποίησης από τον Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών των κάτωθι κινητών, δηλαδή ρούχα (ανδρικά-γυναικεία) με τιμή μειωμένης εκποίησης (934,00) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι (622,80) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως άδειας εκποίησης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Για πληροφορίες στον σύνδικο κ. Χρήστο Αρβανίτη, κιν. 6932.328235. Στον σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΗΜ Α.Ε.» χορηγήθηκε άδεια εκποίησης από την Εισηγήτρια των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών των κάτωθι κινητών, δηλαδή ωρολόγια ανδρικά - γυναικεία - παιδικά με τιμή μειωμένης εκποίησης (1.183) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι (788,66) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψως της εκθέσεως άδειας εκποίησης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Για πληροφορίες στον σύνδικο κ. Χρήστο Αρβανίτη, κιν. 6932.328235. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της α) με Γ.Α.Κ.: 7488/31-10-2019 και με Ε.Α.Κ.: 199/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας κ. Αθηνάς ΚΟΥΖΟΥΠΗ και β) της με ΓΑΚ: 96921/07-11-2019 και με ΕΑΚ: 6350/2019, Είδος Δικογράφου: ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ, έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και από 24/10/2019 ΕΦΕΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του εφεσιβάλλοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997072577 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εφεσίβλητου κ. Δημητρίου ΚΟΦΦΑ του Παναγιώτη, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμ. 36-38, με Α.Φ.Μ. 046861470 και ήδη αγνώστου διαμονής και συνακόλουθα κατά της με αριθμό 781/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και κοινοποιούμενης προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Έφεσή του, 2) να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 781/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και να απορριφθε στη συνέχεια στο σύνολό της, ως προς τον ΕΦΚΑ, η από 21/06/2016 (ΕΑΚ 241/2016) αίτηση του εφεσίβλητου ως προς όλες τις βάσεις και τα αιτήματά της και 3) να καταδικασθεί ο εφεσίβλητος στην δικαστική δαπάνη του ΕΦΚΑ και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Κάτω δε αυτής υπάρχει α) η με ΓΑΚ: 7488/31-10-2019 και με ΕΑΚ: 199/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας κ. Αθηνάς ΚΟΥΖΟΥΠΗ, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Έφεσης στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο (Στοιχεία Προείσπραξης: Π2269561), β) η με ΓΑΚ: 96921/07-11-2019 και με ΕΑΚ: 6350/2019, Είδος Δικογράφου: ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ, έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Έφεσης στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, γ) η από 07-11-2019 πράξη της παραπάνω Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, με την οποία με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση αυτής της υπόθεσης η δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 4, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, με Πινάκιο: ΙΣΤΣΤ (ΜΟΝ) και με Αριθμό Πινακίου: 19 και δ) η από 27/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω εφεσιβάλλοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χρήστου Α. Παναγιωτόπουλου, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Έφεση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εφεσίβλητος κ. Δημήτριος ΚΟΦΦΑΣ του Παναγιώτη, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης όταν και όπου ορίζεται σε αυτήν. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. Δημήτριο ΚΟΦΦΑ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμ. 36-38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 6024Β΄/03-12-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ορίζεται σε αυτήν. Αθήνα 03/12/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμ. 2054γ/05-12-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, Χρυσής Δημ. Ογλιδάλτση, αυτής που διενήργησε την εκτέλεση με επίσπευση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ‘Εδεσσας κ. Αντωνία Παρσανίκα, για λογαριασμό του καθ’ου η εκτέλεση Γεωργίου Καπουσίζη του Ευστρατίου και της Καλλιόπης, άλλοτε κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμ. 1.016/13-11-2019 ‘Εκθεσής της Βιαίας Αποβολής και Εγκατάστασης, με την οποία αποβλήθηκε ο άνω καθ’ου από το παρακάτω ακίνητο: 8η πτέρυγα «ΚΤΙΡΙΟ Κ8» η οποία κτίσθηκε επί του υπ’ αριθμ. 11 κληροτεμαχίου εμβαδού 7.500 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου του Ν.Πέλλας και η οποία περιλαμβάνει ισόγειο διαμέρισμα (κατοικία) εμβαδού 33,75 τ.μ. μαζί με τον κάτω από αυτό υπόγειο χώρο 33,75 τ.μ. με ποσοστό εδαφοκτησίας 12,50% εξ αδιαιρέτου και εγκαταστάθηκε η άνω επισπεύδουσα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Δικ. Επιμελήτρια Χρυσή Ογλιδάλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2670/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αικατερίνη Ελευθεροπούλου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Κορωπίου, οδός Νούτση, αρ. 35, με ΑΦΜ 121152417 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3452/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 3/ Δέχεται εν μέρει την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα: α) το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.486,93 ευρώ) νομιμοτόκως από την 19-052016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας μέχρι την εξόφληση και β) το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) νομιμοτόκως από την 23-09-2016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση. 5/ Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή ως προς το υπό στοιχ. α) ως άνω επιδικασθέν κονδύλιο των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.486,93 ευρώ), 6/ Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 14/12/2017 απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 2.304,34 ευρώ που αιτείται με την από 27/03/2018 επιταγή προς πληρωμή, νομίμως κοινοποιηθείσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών διά της με αριθμό 4899Δ’/20-04-2018 Έκθεση Επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, δημοσιευθείσες και στο με αριθμό φύλλο 13617/27-04-2018 της Ηχώ των Δημοπρασιών και στο με αριθμό φύλλο 15155/28-04-2018 της Αυγής και κατά την σειρά που ορίζεται τα ακόλουθα ποσά: 1/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο της ως άνω απόφασης εξ ευρώ 1.686,93 από 28/04/2018 (επομένη δημοσίευσης εφημερίδες) μέχρι σήμερα (27/11/2019) ευρώ 193,67, 2/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 3/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ, 4/ Για έξοδα δημοσίευσης της επιταγής σε δύο εφημερίδες: 90 ευρώ, ήτοι το ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (357,07 ευρώ) και συνολικά δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (2.661,41 ευρώ) [2.304,34 ευρώ από προεπιδοθείσα επιταγή της 27/03/2018 + 357,07 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή με΄χρι την εξόφληση, εκτός από το κονδύλι των τόκων, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν 30,00 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2672/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Μπεμπεδέλη του Πέτρου, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 28, με ΑΦΜ 044747781 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3833/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, συνολικά δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (19.782,30), με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη λήξης της συναλλαγματικής μέχρι την εξόφληση, καθώς και ευρώ 400,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. 3/ Υπενθυμίζεται στον καθού η αίτηση ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της παρούσας. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 03-03-2017. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενον συνάμα με βάση την παρούσα Διαταγή Πληρωμής να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (20.826,96), που ζητούσε με την από 21/06/2017 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της ιδίας ως άνω επιταγής, και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του ανωτέρω ποσού, πλην του κονδυλίου των τόκων, ήτοι του ποσού των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (20.641,64), από την επομένη της κοινοποιήσεως της από 21/06/2017 επιταγής, ήτοι από 11/11/2017 μέχρι και σήμερα, 22/11/2019, ήτοι του συνολικού ποσού τόκων των τριών χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3.042,24), 2/ Για σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, 3/ Για επίδοση της παρούσας το ποσό των σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (43,40) και συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (23.962,60) με τον νόμιμο τόκο, εκτός του ποσού των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεστεί η παρούσα, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατά το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920 Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8124201000, Α.Φ.Μ.: 998283329, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ήδη μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 270201000, Α.Φ.Μ.: 098007620, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατά ποσοστό 98.96% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920 ότι: Με τη με αριθ. 47/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας – ΓΑΚ/ΕΑΚ: 538031/442/22.05.2017) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49γ του νόμου 2190/1920, έγινε δεκτή η από 19/05/2017 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και της επετράπη, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου πλειοψηφίας σε ποσοστό 98,96%, να εξαγοράσει τις 72.697 μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην τιμή του ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€) ανά μετοχή, με παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και εννέα λεπτών (143.213,09 €) που αντιστοιχεί στην προσδιορισθείσα αξία των 72.697 μετοχών, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους και εφόσον έχει προηγηθεί από τον πλειοψηφούντα μέτοχο δημόσια δήλωση με τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920. Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των μετοχών υπό του Δικαστηρίου έγινε βάσει της από 28/04/2017 αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», περί της πραγματικής αξίας της κάθε μετοχής. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», δηλώνει δημόσια προς τους μετόχους μειοψηφίας της «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι, ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της με αριθ. 47/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι του τιμήματος του ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€), υπό τους ακόλουθους όρους: 1. Η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» μετά από σχετική σύμβαση με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής: η Τράπεζα Πειραιώς ή το πιστωτικό ίδρυμα) έχει αναθέσει στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών των μειοψηφούντων μετόχων. 2. Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το δικαιούμενο αντίτιμο της αξίας των μετοχών του οφείλει α) να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από την13 Δεκεμβρίου 2019 έως την 30 Ιουνίου 2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και β) να αποδείξει τη μετοχική αυτού ιδιότητα προσκομίζοντας προς τούτο όποιο νομιμοποιητικό της ιδιότητάς του έγγραφο κρίνεται απαραίτητο (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, αντίγραφο εκτύπωσης Μερίδας Επενδυτή ΣΑΤ), προκειμένου να εισπράξει το αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών του χρηματικό ποσό. Για τους μετόχους – νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα κατά νόμο προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και η προσήκουσα εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του εμφανιζόμενου φυσικού προσώπου στο πιστωτικό ίδρυμα. 3. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα, μετά τη διαπίστωση, σύμφωνα με το εις χείρας του μετοχολόγιο, της ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον έλεγχο της νομιμοποίησής του, θα καταβάλει στο μέτοχο μειοψηφίας που θα προσέρχεται σε κατάστημα της τράπεζας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών του, είτε με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε σε μετρητά. 4. Η ως άνω καταβολή του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους μειοψηφίας, μπορεί να γίνει ως ανωτέρω αναφέρθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς από τις 13 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 30 Ιουνίου 2020. Ειδική μνεία γίνεται στη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησομένη παράταση, να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» στο τηλέφωνο 2103541600 (υπεύθυνος κος Μαρίνος Σταματόπουλος). Σπάτα, 6/12/2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 344/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος για τα Κινέζικα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Θρησκευτική Ελευθερία» Αγγλιστί, «Association for Chinese Human Rights and Religious Freedom», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και εγκρίθηκε το από 15-3-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 34 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρκομιχελάκη Χριστίνα
PrintButton

06-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 8475/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Στην Αθήνα, την 11η-11-2019, ημέρα Δευτέρα, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 05.11.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κα ΝΑΝΤΙΑ ΧΡ. ΤΣΩΝΟΥ πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, (ΑΦΜ 090038000, ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ 05352101000), όπως νομίμως Εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΡQΗ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας 268, (ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ 138353201000) και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 182/1/04.04.2016 Απόφασης της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 182/1/04.04.2016/ΦΕΚ Β'925/5.04.2016) σε συνδυασμό με την από 18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.01.2013/Θέμα 37ΦΕΚ Β’ 76/18.01.2013) και την υπ’ αριθ. 2124/Β95/18.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 74/18.01.2013), που εκδόθηκε βάσει του Ν.3601/2007, όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4261/2014, και η οποία ως Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ", με τη σειρά της, είχε υπεισέλθει ως διάδοχος κατά Νόμο (άρθρο 63 Ν. 3601/2007), της πρώην Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία Τ BANK ATE (ΦΕΚ Β'2856/17.12.2011), όπως μετονομάστηκε η πρώην "ASPIS BANK ATE", δυνάμει του ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5635/22.06.2010, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 3621/11.11.2019 έκθεσή μου επίδοσης για λογαριασμό του Δοντά Γεωργίου του Αχιλλέα και της Αφροδίτης πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Γιάνναρη αρ.2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το υπ' αριθμ. 621/2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 8475/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), για την υπόθεση μεταξύ της Ενάγουσας : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ομήρου αρ. 22 (ΑΦΜ 090038000, ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ 05352101000), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην . Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας 268, (ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ 138353201000) και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 182/1/04.04.2016 Απόφασης της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 182/1/04.04.2016/ΦΕΚ Β'925/5.04.2016) σε συνδυασμό με την από 18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.01.2013/Θέμα 37ΦΕΚ Β’ 76/18.01.2013) και την υπ’ αριθ. 2124/Β95/18.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 74/18.01.2013), που εκδόθηκε βάσει του Ν.3601/2007, όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4261/2014, και η οποία ως Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ", με τη σειρά της, είχε υπεισέλθει ως διάδοχος κατά Νόμο (άρθρο 63 Ν. 3601/2007), της πρώην Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία Τ BANK ATE (ΦΕΚ Β'2856/17.12.2011), όπως μετονομάστηκε η πρώην "ASPIS BANK ATE", δυνάμει του ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5635/22.06.2010 και του Εναγομένου : Γεωργίου Δοντά του Αχιλλέα, κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη αρ.2), το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : «Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (20.500 €) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξη της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000 €) Ευρώ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει το ποσό των χιλίων εκατό (1.100 €) Ευρώ. Γίνεται μνεία ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 εκδόθηκε το με αριθμό 621/2019 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω Απόφασης. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος να καταβάλλει στην ανωτέρω Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τα ακόλουθα χρηματικά ποσά : 1) Για προσωρινά εκτελεστό επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00). 2) Για τη σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των διακοσίων (200€) ευρώ. 3) Για την επίδοση της παρούσας επιταγής οδοιπορικά, έξοδα κλπ., το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Ήτοι, συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300,00) και αυτό, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως. Διαφορετικά, θα εξαναγκασθεί να της καταβάλει το παραπάνω ποσό με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας οπότε θα καταβληθούν και Ευρώ εκατό (100,00€) για τη σχετική εντολή προς εκτέλεση. Με την ως άνω Απόφαση συγκοινοποιήθηκαν : α) τα υπ’ αριθμ. 5635/22-06-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΤΑΕ – ΕΠΕ) και υπ’ αριθμ. 2856/17-12-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Β’), από τα οποία προκύπτει ότι η αιτούσα μετονομάστηκε σε «Τ-ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.», και εν συνεχεία απορροφήθηκε, κατ’ άρθρον 63Δ του Ν. 3601/2007, από την ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», β) το υπ’ αριθμ. Β’ 74/18.01.2013 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 2124/Β.95/18.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει της οποίας συστήθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και έλαβε άδεια λειτουργίας δυνάμει της από 18.01.2013 απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.01.2013 / Θέμα 2ο / ΦΕΚ Β΄76/18.01.2013), γ) Το υπ’αριθμ. Β’ 76/18.01.2013 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.01.2013 / Θέμα 3ο / ΦΕΚ Β΄76/18.01.2013) δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η άδεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 Ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και επιτρέπεται πλέον να διενεργεί μόνο πράξεις που υπηρετούν το σκοπό της εκκαθάρισης. Στην ίδια ως άνω υπουργική απόφαση προσδιορίζονται τα μεταβιβαζόμενα και μη μεταβιβαζόμενα προς το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ περιουσιακά στοιχεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τις έννομες σχέσεις που πηγάζουν από την ως άνω αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου, οι οποίες δεν μεταβιβάστηκαν προς το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. αλλά παραμένουν περιουσιακά στοιχεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Υπό Ειδική Εκκαθάριση και δ) Το υπ’ αριθμ. Β΄ 925/05-04-2016 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 182/1/04/04/2016 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 182/1/04-04-2016/ΦΕΚ Β’ 925/05-04-2016), δυνάμει της οποίας διορίσθηκε ως Ειδικός Εκκαθαριστής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. Αθήνα, 11-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΩΘΡΥΟΕΔ5-Μ48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨ Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου Τηλ. 210-9600639, 210-9629844 fax 210-9635872 Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού κ. Καρατζά Αρ. πρωτ. 1804 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 3. Το υπ’ αριθμ. 16348/4821/14-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 4. Την υπ' αριθμ.οικ. 17817/08-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης δέκα έξι (16) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”. 5. Το υπ’ αριθμ. 18465/13-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”. 6. Την τροποποίηση (ΦΕΚ 2685/τ.Β΄/9.10.2014) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ». 7. Την υπ’ αριθμ. 192/05.2.2019 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), ενός (1) ατόμου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009. Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2019 – 2020 ήτοι: 1. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨ 2. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨ Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) : Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κολύμβηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι δε άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο. Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία, συναφή με την ειδικότητα. Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, αυτοπροσώπως ή με καταλλήλως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο) ώρες 09:00-13:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με την κατάθεση της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, να περιγράφεται λεπτομερώς η τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα Αθλητικά Προγράμματα. 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την απόδειξη εμπειρίας (ΔΗΜΟΣΙΟ) 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 4. Αντίγραφο Πτυχίου σπουδών και βαθμός. 5. Αντίγραφο ειδικότητας. 6.Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού και της αιτήσεως είναι αληθή. 7.Υπεύθυνη Δήλωση για κώλυμα ή μη 8μηνης απασχόλησης (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών) ή 3μηνης απασχόλησης (στον ίδιο φορέα). Αργυρούπολη 05/12/2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.2956Γ/3-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτ. Χαλκίδας Μαρίας Ι. Αντωνίου, κατ. Χαλκίδας (Βαρατάση 6), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, για τον Κωνσταντίνο ΑΡΓΥΡΗ του Βασιλείου και της Δήμητρας, πρώην κατ. Αλιβερίου Ευβοίας (BABE’S café) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ.305/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Μον. Πρωτ. Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε μετά από αγωγή της EUROBABK ERGASIAS A.E., που εδρεύει στην Αθήνα και εκ/ται νόμιμα, το διατακτικό της οποία αφαίρει: Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και έκαστος εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των 30.586,35 €, με το συμβατικό τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων έως την πλήρη εξόφληση. Καταδικάζει του εναγόμενους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε 900 €. Χαλκίδα 3-12-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΘΗΝΑ Β. ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.2957Γ/3-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτ. Χαλκίδας Μαρίας Ι. Αντωνίου, κατ. Χαλκίδας (Βαρατάση 6), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, για την LYUDMILA SHTAPENKO του Petro και της Galina, πρώην κατ. Συκεών Αυλωναρίου Ευβοίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ.305/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Μον. Πρωτ. Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε μετά από αγωγή της EUROBABK ERGASIAS A.E., που εδρεύει στην Αθήνα και εκ/ται νόμιμα, το διατακτικό της οποία αφαίρει: Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και έκαστος εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των 30.586,35 €, με το συμβατικό τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων έως την πλήρη εξόφληση. Καταδικάζει του εναγόμενους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε 900 €. Χαλκίδα 3-12-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΘΗΝΑ Β. ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθ. 13/2019 διατάξεως της κ. Ειρηνοδίκη Περιστερίου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) συστάθηκε και αναγνωρίστηκε το ιδρυθέν την 29/8/2019 και εδρεύον στο Περιστέρι Αττικής μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Φιλοζωικό Σωματείο Περιστερίου – Καν’ το Εφικτό για τα Αδέσποτα», με διακριτικό τίτλο «Κ.ΕΦ.ΑΔ.» με απόδοση στην αγγλική γλώσσα «Make it PAWSIBLE», με σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό του. Αθήνα, 5/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Αγγελική Κ. Στάθη ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΩΗ3Ψ469ΗΦΦ-ΑΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι Τηλ. 210 6878 805 – 7 Φαξ. 210 6878 940 e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ.Πρωτ.: 5686/ΜΖ/μζ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (E.Ο.Ε.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, με το σύστημα των ανοικτών έγγραφων προσφορών και στη συνέχεια προφορικών, μέχρις αναδείξεως τελικού πλειοδότη, για την παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του κυλικείου του Παναθηναϊκού Σταδίου, με ελάχιστο όριο εκκίνησης για την μηνιαία λειτουργία του κυλικείου το ποσό των 3.633,00 ευρώ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι άσκησαν ή ασκούν ομοειδή επιχείρηση εκμετάλλευσης κυλικείου με έγγραφα αποδεικνυόμενο. Η χρονική διάρκεια της μισθώσεως θα είναι πέντε (5) έτη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Ε.Ο.Ε. και σύμφωνη γνώμη του μισθωτή, για ένα ακόμα έτος. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7-1-2020, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης παράδοσης προσφορών 11.00’ και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 11.30΄, στα γραφεία της Ε.Ο.Ε., Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας. Η διακήρυξη δημοσιοποιείται και διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος www.et.diavgeia.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής www.hoc.gr Η διακήρυξη διατίθεται και σε έντυπη μορφή κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 08.00΄ως 14.00΄, στα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52, στο Χαλάνδρι Αττικής, αρμόδιος κ. Μιχάλης Ζανιάς, τηλ. 210 6878805. Χαλάνδρι, 2 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος Σπύρος Ι. Καπράλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθ. 52308/24-09-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Βασίλειου Μανώλη και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Μαγγανίτη του δήμου Ικαρίας, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α', Β', Γ', Δ', Ε', Ζ', Η, Θ, Ι,...,Ν, Ξ, Α') εμβαδού 3.213,46 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6, περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ζ', Ε', Ε', Δ', Γ', Β', Α', Ξ', Ο, Π, Ρ, Σ, Α) εμβαδού 4.916,54 τ.μ. ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Αλικές ποταμού», τοπικής κοινότητας Μαγγανίτη της δημοτικής ενότητας Ευδήλου του δήμου Ικαρίας, της περιφερειακής ενότητας Ικαρίας και απεικονίζεται στο από τον Σεπτέμβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα των μηχανικών Κων/νου Σπανού και Γεωργίου Στακιάδη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος
PrintButton

20-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11509 β Στον Πειραιά σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός Οκτωβρίου 2019 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γεωργουλη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον COCIONI CHEORCHE, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Κοντού αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 102/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία : θεωρεί καταργημένη την δίκη ως προς τη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, δικάζοντας χωρίς την παρουσία του εναγομένου, δέχεται την αγωγή ως προς τον εναγόμενο, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον το συνολικό ποσό των (561,84 ΕΥΡΩ) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση, επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των (120 ΕΥΡΩ). Γίνεται μνεία ότι ο παραλαβών Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ. Ο παραλαβών και Παραγγέλων Α/Εισαγελέας Βλάσης Αθανασίου Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Μαρία Γεωργούλη Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2082Δ/08-11-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Κοφφινά πληρεξουσίου της Ιζαμπέλα Χοτζάι του Μαξιμ και της Σελβι κατοίκου Γρα Λυγιά Ιεράπετρας Κρήτης επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Isa Qemalaj (Ισα Κεμαλαι του Πετριτ) πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Μαιάνδρου αριθ.25 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 04-11- 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πάνω πρώτης με την οποία καλεί τον Isa Qemalaj να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου προκειμένου να συμβάλλει με την πάνω πρώτη στην λύση του σύμφωνου συμβίωσης. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2033/2019 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη η εκποίηση των εναπομεινάντων κινητών πραγμάτων της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «CHAMPION ΑΕΒΕ», με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 30% από την τιμή α’ προσφοράς που ορίστηκε με την υπ’αριθ. 2032/2018 Έκθεση, ήτοι Α. Βιομηχανολογικός Εξοπλισμός με τιμή εκτίμησης 463.610 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 324.527 ευρώ, Β. Προϊόντα και Πορσελάνινα Καλούπια με τιμή εκτίμησης 27.700 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 19.390 ευρώ, Γ. Τροχοφόρα με τιμή εκτίμησης 3.200 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 2.240 ευρώ, Δ. Έπιπλα με τιμή εκτίμησης 25.810 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 18.067 ευρώ, ήτοι Γενικό Σύνολο Α,Β.Γ.Δ με τιμή εκτίμησης 520.320 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 364.224 ευρώ. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες δίδονται από τον σύνδικο: Τηλ. 210-6838826, Φαξ 210-6838827, Κινητό 6977-320318 & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 19-11-2019 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών αρ. 19 –Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, ενεργών μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Βηθλεέμ Ευτυχιάδου - Μπάστα, σαν πληρεξούσια της Ευαγγελινής Κίττα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ν. Παγασών Βόλου, οδός Ισοκράτους αριθμός 27, με ΑΦΜ 035630765 Δ.Ο.Υ. Βόλου, επέδωσα στις δεκαεννέα (19) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο Ζαχαράτο του Γεράσιμου, ο οποίος ήταν κάτοικος Πάτρας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 88/2019 και από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία) και συντάχτηκε η με αριθμό 8926/19-11-2019 Α' Βιβλίο Έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την άνω ΑΠΟΦΑΣΗ παραπέμπει προς εκδίκαση την υπό κρίση αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (ειδική των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση). Βόλος 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΦΜ: 113598220 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 23769 / 6972724917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 1980Δ/10-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Ελευθερίας Τομπάτζογλου πληρεξούσιας της Νίκης Βεζυρέλλη του Στυλιανού κατοίκου Αθηνών, οδός Πυλάδου αριθ.17-19 ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Όλγας Παρασκευαίδη, Στυλιανής Παρασκευαίδη και Δανιήλ Κλαρκ Παρασκευαίδη, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ανδρέα Παρασκευαίδη του Αλέξανδρου πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της πρώτης κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτής υπάρχουν: Α) με αριθμό 10888/09-10-2019 πράξη κατάθεσης Β) με αριθ.πιν.92 πράξη δικασίμου, για τις 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο κατάστημα του πάνω δικαστηρίου, κοιν. προ 10 ημερών Με την πάνω αίτηση η αιτούσα ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια των πάνω ανήλικων τέκνων της, να υποχρεωθεί ο καθ΄ου να καταβάλλει 610 ευρώ για την Όλγα, 610 ευρώ για την Στυλιανή, 700 ευρώ για τον Δανιήλ Κλάρκ και 300 ευρώ για την αιτούσα ως διατροφή. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και να καταδικασθεί ο καθ΄ ου στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αριθ. 5358/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών διετάχθη η ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ακινήτων του Παπαγεωργίου Βασιλείου του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα του ιδανικού μεριδίου κυριότητας του (½ εξ αδιαιρέτου) επί των παρακάτω ακινήτων του, ήτοι: α) ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον αρ. 41, τριών διαμερισμάτων του ισογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού Σοφοκλέους, στον αριθ. 5 στα Βίλια Αττικής καθώς και δύο αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο Μούδρο Λέσβου. Την ελεύθερη εκποίηση θα διενεργήσει ο διορισθείς, με την ως άνω απόφαση, εκκαθαριστής και σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τηλ. 6944 881274 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ'αριθμ. 3595 & 3596/13.11.2019 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αναστασίας Παν. Παναγοπούλου, κατοίκου Αθηνών (Σόλωνος 99), επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΜΥΛΩΝΗ, πληρεξούσιας της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) νομίμως εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ 094014201 στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη του Ηλία και της Γεωργίας, με ΑΦΜ 054484174 και την Δέσποινα Μπαλαμπάκη του Ιωάννη και της Ιωάννας, με ΑΦΜ 062879367, αντίστοιχα, πρώην κατοίκων Περάματος (Πελοποννήσου 35) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 07/10/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω τραπεζικής εταιρίας που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εναντίον τους, με ΓΑΚ 89569/2019 και ΕΑΚ 7921/17.10.2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, αντικείμενο: Ενοχικό, με την οποία Αγωγή η ενάγουσα αιτείται να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς συνολικά το ποσό των (138.108,08€), και το ποσό αυτό νομιμοτόκως, από την 7-9-2019 με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. ΑΘΗΝΑ, 19/11/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Κατόπιν παραγγελίας μου, επιδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, για τον πρώην κάτοικο Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη άγνωστης διαμονής, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου και της Σοφίας, με ΑΦΜ. 013829913 – Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, η από 09-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ του Ν.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», στη διαδικασία του Πλειστηριασμού που διενεργήθηκε στις 06-11-2019, σε βάρος ακίνητης περιουσίας του Οφειλέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου. Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ αυτή στρέφεται κατά του ίδιου Οφειλέτη, για να λάβει Γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ προς : 1) Την υπάλληλο του Πλειστηριασμού, Συμβολαιογράφο Γιαννιτσών Ευανθία Σκενδερίδου και, 2) Την επισπεύδουσα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσωπείται από την εταιρία με δ. τ. «CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» και, αφορά στις απαιτήσεις του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ, που απορρέουν από τη με αριθμό 610/2009 Σύμβαση Πίστωσης, βάσει της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 200/19-07-2011 Διαταγή Πληρωμής του Μον.Πρ. Γιαννιτσών. Για την επίδοση αυτή συντάχθηκε η με αριθμό 8.028 (Γ)/ 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αθανασίου Απαζίδη. Γιαννιτσά 18 / 11 / 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ (Σφραγίδα / υπογραφή) ΒΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΙΔΟΥ α.μ. 65 –Δ.Σ.Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3408Δ΄/15-11-2019 και 3409Δ΄/15-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Στυλιανού Αμπελά του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Στέφανο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Γεωργίου,πρώην κάτοικο Αργεντινής και ήδη αγνώστου διαμονής και Γεώργιο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Γαστούνης Ηλείας και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα η από 08-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης 684/2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και αφορά την κτήση κυριότητας κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής, ήτοι αγρός επιφανείας 800 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 32 γαιών Μασσάρων, φύλλο 17, μερίδα 540 και φάκελος 3579 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 ΚΠολΔ να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 18-11-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: Ω39Η46Μ4Χ7-ΜΑΛ, καθώς και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π.: http://www.aepp-procurement.gr/, η υπ’ αριθ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 90/15.11.2019 απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ0 για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 357 Ν. 4412/2016 (147/τ. Α), β) των άρθρων 6,11,12,13 ΠΔ 57/2017 (88/τ. Α), γ) του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και δ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια’ του Ν. 2190/1994 928/τ.Α), όπως ισχύουν, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία παρατείνεται κατά δέκα (10) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω προκήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 19/11/2019 Αρ. πρωτ: 11555 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΖΡΕΟΡΑΘ-Φ84) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 36879 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων». Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την 297/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 10/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. • Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 19/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

16-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθ. 360/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στην έδρα και το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με νέα έδρα, από την Αθήνα, στο Δ.Δ. Ανω Καρίτσας του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας, νόμιμα εκπροσωπουμένου, σύμφωνα με το από 01/07/2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14/11/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (14) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.35 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαρίκλειας Δικαίου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 424Γ/14-11-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του καθού η εκτέλεση ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ του Γεωργίου και της Αγορίτσας ή Αγορής, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Μουσών αρ. 1Γ και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.020/31-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, μέλους της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», η οποία (βιαία αποβολή) πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, ειδικώτερα δε ο άνω Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 5.876/28-3-2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, διά της ως άνω εκθέσεώς του, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενο ακίνητο, ήτοι από την υπό ΚΑΕΚ: 050992311002/0/12 και υπό στοιχεία (Γ-3) οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα, του τρίτου ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό ως συστατικό και παρακολούθημα αυτού, υπό στοιχεία (Υ-3) Αποθήκης του υπογείου, της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 1Α και Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 8, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής και εγκατέστησε σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέραν. Εντός του άνω ακινήτου ευρέθησαν κινητά πράγματα του άνω καθού η εκτέλεση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εκτελέσεως, τα οποία κατεγράφησαν από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή και παρεδόθησαν και ετέθησαν υπό την φύλαξιν και μεσεγγύηση του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑ του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 43 και όπως αυτά περιγράφονται στην άνω έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-11-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 204/06-11-2019 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μου δόθηκε η άδεια όπως εκποιήσω: α) Το με αριθμό δύο (2) κατάστημα (ΚΑΕΚ 051051112004) του ισογείου ορόφου αποτελούμενο εξ ενός χώρου και W.C. έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα (89), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα ένα (271), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα έξι (46,00) αναλογία ιδιοκτησίας πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) και β) Την υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) αποθήκη του υπογείου (ΚΑΕΚ 051051112004), η οποία αποτελείται εξ ενός χώρου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα ‘τέσσερα (44), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν πέντε και 50% (105,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εξήντα ένα και 10 (61,10), αναλογία ιδιοκτησίας επτά χιλιοστά (7/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων δώδεκα χιλιοστά (12/000). Η ως άνω αποθήκη ανήκει στο υπ αριθμόν δύο (2) κατάστημα του ισογείου ορόφου και επικοινωνεί μετ αυτού με εσωτερική κλίμακα. Οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε μια πολυώροφη οικοδομή επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση στο 448Η οικοδομικό τετράγωνο, στη συμβολή των οδών Χανίων 6 και Λυκούργου ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το ποσό των 71.500€ (εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Η εκποίηση θα ξεκινήσει την 9-1-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-12.00, με ενσφράγιστες προσφορές και θα επαναλαμβάνεται, εάν δεν εμφανισθεί πλειοδότης η εάν δεν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή, τρείς (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές κάθε επόμενη εργάσιμη Πέμπτη δηλαδή την 16-1-2020 (την ίδια ώρα), 23-1-2020 (την ίδια ώρα), 30-1-2020 (την ίδια ώρα) και σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδότη μια ακόμα φορά την 5-3-2020 ημέρα Πέμπτη (την ίδια ώρα). Ως τόπος πλειστηριασμού ορίσθηκε το κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά (πέμπτος όροφος – γραφείο 525).Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα (περιλαμβανομένου του κόστους νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, ο ΕΝΦΙΑ κλπ) βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πειραιάς 11-11-2019 Ο Σύνδικος της Πτώχευσης Πατρίκιος Γαβριήλ Δικηγόρος Πειραιά (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) Τηλ. Επικ. 6944628380 / 2104292259-60 ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 388/2019 διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών, Άγγελου Κανά, ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβασιούχων Μεταναστευτικής Πολιτικής», με έδρα την Αθήνα και σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζόμενων, τη συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους και την αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών τους με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, τη συμμετοχή στους αγώνες για τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζόμενων, την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη, την ενημέρωση των μελών, αλλά κι όλων των εργαζόμενων και η ζύμωσή τους, πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση, τη διαφώτιση της Κοινής Γνώμης και την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες, τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και αλληλοβοήθειας, την εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας, την καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των εργαζομένων του κλάδου και γενικότερα όλων των εργαζομένων. ΑΘΗΝΑ, 12/11/2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΟΛΩΝΟΣ 51,106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3645656 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΕΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη προκηρύσσει δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 4412/διεκπ. 2146/9-10-2019 εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος πλειοδοτική δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτου, δι' ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξη αγοραστή του διαμερίσματος υπό στοιχεία ΣΤ-31 εμβαδού 54,10 τ.μ.1 του ΣΤ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αριθ. 112 στην Αθήνα, μετά της υπογείου αποθήκης αυτού, εμβαδού 2,70 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (57.372 €). Η δημοπρασία θά διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14 στην Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται στο 1/10 της τιμής εκκινήσεως. Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας, συμβολαιογραφικά κ.λπ. έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους της δημοπρασίας και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τις εργάσιμες ημέρες καί ώρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7242577 (αρμόδιος κ. Πλέσσας Διον.). Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 Ο Καθηγούμενος Ο Θαυμακού Ιάκωβος ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ: - 20132/15-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% ), Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: • Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρµογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006). • Τις διατάξεις τουΝ.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης » ΕΚ87/τ.Α’/2010). • Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016). • Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». • Τις διατάξειςτουΝ.4152/2013(ΦΕΚ107/09.05.2013τεύχοςΑ-) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το έργο χρηματοδοτείται από την Σ.Α.Τ.Α έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ. 146/2019 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2-12-19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τάξη πτυχίου Α2 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία). Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό που διαμορφώνεται στο 2% της εκτιμώμενης άξιας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 2.419,35 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 4412/2016, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει), η οποία είναι www.salamina.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-11-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/11/2019. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της κεντρικής πλατείας Β. Κατράκη, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων », σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 295/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 5.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 500,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης του πάρκου της Νέας Ευρυάλης, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 296/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 3.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 300,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:36471 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 274/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)» Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο. Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ 300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10% = 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα,15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

14-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, ενεργούσα μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου, σαν πληρεξούσια του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Μακρή αριθμός 1, με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συντετμημένως «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ», νόμιμα εκπροσωπούμενου, με ΑΦΜ: 090012333, επέδωσα στις δεκατρείς (13) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο Παναγή του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Ιεραπόλεως αριθμός 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο του αποβιώσαντος την 22-12-2018 Θεοδώρου Παναγή του Γεωργίου, κατοίκου εν ζωή Μελισσατίκων Βόλου, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2019 και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (Ειδική διαδικασία περιουσιακών / αυτοκινητικών διαφορών άρθρ. 614 ΚΠολΔ), απευθυνόμενης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του πρώτου κατ' αυτού και συντάχτηκε η με αριθμό 2036/13-11-2019 Ζ' Βιβλίο Εκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την άνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ καλείται ο Χρήστος Παναγής του Θεοδώρου, να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου την 14η Ιανουαρίου 2020 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00’ π.μ. Βόλος 13-11-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ ΑΦΜ: 042825872 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 23769 / 6932258465 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 371/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΙΣΚΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS - CULTURAL CLUB KYNISKA» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 20-09-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 12-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 16/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS CLUB KITHERONAS» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 05-07-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 12-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 47618/13.11.2019 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1)της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2)της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα, Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Άχμεντ) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της, γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού Σοφίας Φουρλάρη, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον όρο να κοινοποι ηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με τις με αριθμούς 3848 Δ’/08-11-2019 και 3847 Δ’/08-11-2019 εκθέσεις μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Μηνά Ε. Στρουμπή α) για λογαριασμό του Έντουαρντ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ του Δημοκρίτου, τέως κατοίκου Ξάνθης οδός Πιαλόγλου αρ. 3, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 130118380 και β) για λογαριασμό της Ελένης ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ του Καμίλ τέως κατοίκου Ξάνθης, οδός Πιαλόγλου αρ. 3, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 113920379, πιστό αντίγραφο της από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης (τακτική διαδικασία), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Τ. 85/04-11-2019 της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ. 86, Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Και με την από 04/11/2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της κα. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, η οποία έχει έτσι ακριβώς: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: -Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ’ ολοκληρίαν. -Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να μας καταβάλουν το ποσό σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (42.673,34€), έντοκα από την επομένη της 21-02-2019 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 21-02-2019, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να μας καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). -Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. -Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου. Ξάνθη, 13-11-2019 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Γ. ΚΗΠΟΥΡΑΣ, με την υπ' αριθ. 2970β/17.10.2019 έκθεσή μου επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Καλλιόπη Χαλκιοπούλου, κάτοικο Βούλας Αττικής (Σαρανταπόρου 4) και ήδη αγνώστου διαμονής, δυνάμει της προς εμένα δοθείσας εντολής από το Δικηγόρο Αθηνών Στυλιανό Χρ. Κόκιο, πληρεξούσιο του BRUHARD ALAIN-LAURENT του Andre, κατοίκου Βάρης Αττικής με ΑΦΜ: 051371763, ακριβές αντίγραφο της υπ. αριθ. 3262/2018 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 €, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο ενάγων τυγχάνει κύριος ενός ερασιτεχνικού, μηχανικού σκάφους, με το όνομα ALEXERINA (που συμφωνήθηκε να μετονομασθεί σε « ΣΓΑΤΟΥΣ-SΤΑΤUS» ), τύπου SUN DANCER 275, του Ναυπηγείου SEARAY, χρώματος λευκού/μπλε, χρονολογίας κατασκευής 2007, λεμβολογημένο στον Φλοίσβο-Π . Φαλήρου, με αύξοντα αριθμό ΤΟ 997-1 -αρ. ΑΜΥΕΝ GRC 101610234, διαστάσεων ολικού μήκους 8,53μ., πλάτους 2,59μ ., βάθους 0, 52μ., αριθ. Γάστρας US-SERR3794L405260 ΟΑ 1437, με 1 έσω-έξω μηχανή τύπου MERCRUISER 300ΗΡ με αρ. OW 315567 μέγιστης συνεχούς ισχύος σε ΒΗΡ και τον εξοπλισμό του που περιγράφεται ως προς τα αντικείμενα και τις ποσότητες στην συνημμένη στο από 30.3.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό. Καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των 2.150,00 €. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, 13.7.2018. Με την παρούσα συγκοινοποιείται ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας του, της με αριθμό 2617/2019 διορθωτικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία δικάζει με απόντες του διαδίκους. Δέχεται την Πράξη. Διορθώνει το διατακτικό της με αριθμό 3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ως ακολούθως από το λανθασμένο «ΣΓΑΤΟΥΣ-SΤΑΤUS» στο ορθό «ΣTATOYΣ-STATUS» και από το λανθασμένο «ΤΟ 997 - Ι -αρ. » στο ορθό « TΠ 997-Ι -αρ.». Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας απόφασης στα πρωτότυπα της με αριθμό 3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια, αυτού συνεδρίαση, στις - 24.7.2019 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων τους δικηγόρων. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Σαρδελά της Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι για το έτος 2019, ήτοι: Α. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή Λυκείου Τήνου, που κατάγεται από το χωριό Πύργος της Τήνου, ή αν δεν υπάρχει από τα άλλα χωριά της Τοπικής Κοινότητας. Β. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, που κατάγεται από το χωριό Πύργος ή αν δεν υπάρχει από τα άλλα χωριά της Τοπικής Κοινότητας. Οι αριστούχοι μαθητές πρέπει κατά την σχολική περίοδο 2018-2019 να συγκέντρωσαν γενικό βαθμό τουλάχιστον 18,5 ( δέκα οκτώ κόμμα πέντε). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις στα γραφεία της Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι 20 ημέρες οι οποίες θα ξεκινούν την επόμενη από την έγκριση της αρμόδιας αρχής και τη δημοσίευση στην εφημερίδα ( από 15/11/2019 έως 4/12/2019). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της Κοινότητας Πανόρμου (κ. Αικατερίνη Σαλταμανίκα) στα εξής τηλέφωνα : 22830 31262 & 31918. Πύργος Τήνου, 12 Νοεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δ/κής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Πρίντεζης Σωτήριος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ.] Αριθ. πρωτ.: 2718 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2019 ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο κλειστικά βάσ ει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. • Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων: • Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) & • Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) • Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & φ.π.α 13%) • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών • 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: • 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: • 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο σο στό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφ ρά. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα – γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α 81601.1 • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ),οδός: Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής. • Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους , οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. • Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2019-2020. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}) : 210 4972917 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ 2019/S 216 -529568 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας