PrintButton

17-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την υπ’ αριθ. 3408/12-03-2020 έκθεση επιδόσεως μου και ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κ. Ανθούλας Βασ. Τσιαπραλή, πληρεξούσιας της Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Φαρών και Κρήτης, αριθμός 14Α, με Α.Φ.Μ. 110087923 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, μετέβηκα και επέδωσα στoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, κ. Χρίστο Σ. Σπηλιόπουλο, για τον Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, το ακριβές αντίγραφο της από 05 Μαρτίου 2020 και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας απευθυνόμενης ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1108 ΑΚ), της ενάγουσας, Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατά του Αναστασίου Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας και του Θεόδωρου Αντωνόπουλου του Γεωργίου και της Γεωργίας, δια της οποίας ζητεί να γίνει αυτή δεκτή σε όλα της τα αιτήματα. Το αιτητικό της άνω αγωγής έχει ως εξής: « Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να αναγνωριστώ πλήρης και αποκλειστική κυρία σε ποσοστό 100% του επίδικου εδαφικού τμήματος την κυριότητά μου επί του οποίου, οι εναγόμενοι διαταράσσουν και αμφισβητούν, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, ήτοι σε τμήμα της ιδιοκτησίας μου, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του όλου ακινήτου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (271,74 τ.μ.), εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία (2-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-14-15-16-17-18-19-20-1-2) και συνορεύει βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων, νότια σε πλευρές (2-B), (B-Γ), (Γ-Δ), (Δ-Ε), (Ε-Ζ), (Ζ-Η) και (Η-Θ), μήκους μέτρων (2,57), (9,63), (9,51), (8,10), (9,68), (6,99) και (4,50), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., δυτικά σε πλευρές (Θ-Ι), (Ι-Κ), (Κ-Λ), (Λ-Μ), (Μ-Ν), (Ν-Ξ), (Ξ-Ο), (Ο-Π), (Π-Ρ), (Ρ-Σ), (Σ-Τ), (Τ-Υ) και (Υ-Φ), μήκους μέτρων (3,41), (3,02), (4,33), (2,88), (2,28), (2,65), (2,85), (3,18), (3,19), (2,99), (3,03), (3,39) και (1,16), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., πάλι νότια σε πλευρά (Φ-14), μήκους μέτρων (1,35), με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και αποτελεί τμήμα ενός γεωτεμαχίου (χέρσου αγρού), άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου και οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση «Αλώνια», έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι τρία εκατοστά (4.484,23 τ.μ.), εμφαίνεται με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1) στο από 22-08-2019 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Σταυρούλας Μαντούβαλου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά εν μέρει σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων και εν μέρει σε πλευρές (2-3), (3-4) και (4-5), μήκους μέτρων (10,49), (15,04) και (17,40), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, ανατολικά σε πλευρές (5-6), (6-7) και (7-8), μήκους μέτρων (7,90), (10,28) και (5,94), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοανατολικά σε πλευρές (8-9), (9-10), (10-11) και (11-12), μήκους μέτρων (2,50), (10,77), (18,03) και (7,84), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοδυτικά σε πλευρές (12-13) και (13-14), μήκους μέτρων (31,98) και (33,01) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και περιήλθε σε εμένα κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100%, δυνάμει της υπ’ αριθ. 8.320/31-12-2014 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κορώνης, στις 09-06-2015, στον τόμο 467 και με αριθμό 1. Να παύσουν οι εναγόμενοι και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να διέρχονται από το ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (271,74 τ.μ.), είτε πεζοί είτε με κάθε είδους όχημα και να παραλείπουν οποιαδήποτε προσβολή και διατάραξη της κυριότητάς μου επ᾽ αυτού στο μέλλον, επιπλέον δε, να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να αφαιρέσει τους σιδερένιους πασσάλους που έχει τοποθετήσει στο ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου και συγκεκριμένα στη δυτική του πλευρά και στα σημεία αυτού που εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ και έχει συνολικό μήκος μέτρων (38,36), με την απειλή κατά των εναγομένων χρηματικής ποινής ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών για κάθε μελλοντική διατάραξη. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές διατάξεις της. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μου δαπάνη ». Η ανωτέρω αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, στις 06 Μαρτίου 2020 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 19. Στη συνέχεια υπάρχει άλλη πράξη της αρμόδιας γραμματέα με την ίδια ημερομηνία με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους του διαδίκους σε περίπτωση που ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρα 1 & 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 ΚΠολΔ). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Η αγωγή αυτή επιδίδεται στον ως άνω εναγόμενο, Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί, την Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καλαμάτας (Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, α᾽ όροφος), όπου η ενάγουσα θα εξετάσει κατά τη διαδικασία της ένορκης βεβαίωσης, ως μάρτυρες απόδειξης των ισχυρισμών της, που περιέχονται στην άνω αγωγή: α) τον Ηλία Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηπείρου, αριθμός 7, β) το Βασίλειο Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, αγρότη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Βραχονησίδων και Αιγαίου, αριθμός 11, γ) τη Χριστίνα χήρα Δημητρίου Αντωνοπούλου, το γένος Βασιλείου και Μαρίας Γαϊτάνη, συνταξιούχο, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, δ) τον Παναγιώτη Λόντο του Χρήστου και της Αναστασίας, αγρότη, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος & ε) τον Ιωάννη Αντωνόπουλο του Ανδρέα και της Γεωργίας, συνταξιούχο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Πέλοπος, αριθμός 19. Καλαμάτα, 16-03-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Ιατρού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5056/13.3.20 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών πιστό αντίγραφο της από 17-7-2019 και με αριθμούς κατάθεσης ΓΑΚ 66933/2019 και ΕΑΚ 1626/2019 αίτησης - κλήσης της Βαρβάρας - Ευσταθίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σταύρου και της Δέσποινας κατά του Γκουρμπίρ ΣΙΝΓΚ του Ναρίντερ και της Ρατσπάλ, κατοίκου πρώην Αγίας Βαρβάρας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία προσδιορίσθηκε νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η αγωγή της με αριθμούς κατάθεσης Γενικό 521927/2017 και Ειδικό 2780/2017, που είχε αρχικά προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 27ης-5-2019, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση λόγω εκλογών. Η αγωγή αυτή, με την οποία η ενάγουσα ζητά τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο πινάκιο Α7 (ΜΟΝ) με αριθμό 32, στις 18-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Ζωή Ε. Σύψα ΔΙΑΦΟΡΑ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Σίφνου και Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα – ΤΚ 123 51 Α.Π.: 11925 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας» συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αγία Βαρβάρα, 13/3/2020 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ
PrintButton

14-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκαν με τους αριθμούς α) 2828Δ/ 2019και β) 2829Δ εκθέσεων επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Ιουλίας Γαλήνου ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , ως κοθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΙΚΑ -ΕΤΑΜ » προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των α) Βασιλείου Γ Ευαγγελίας και β) Βασιλείου Ι Παναγιώτη πρων κατοίκων Αγ Μαρίνας Κορωπίου Αττικής (Ειρήνης αρ 2) και ήδη αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με αριθ 256/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ειρηνοδικείου Κρωπίας , με την οποία δέχεται την αγωγή ,υποχρεώνει τους εναγομένους εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλλουν στον ενάγον 3.949,44 ευρώ ,νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρις την εξοφλήσεως ,Κηρύσσει προσωρινώς εκτελεστή για 3.949,44 ευρώ .Καταδικάζει τους εναγόμενους στην δικαστική δαπάνη του ενάγοντος 250 ευρώ . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 8248 β΄β/11-03-2020 επιδοτήρια έκθεση η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Βόλο, οδός Κωνσταντά αρ. 128, Αναστασία Ιωάν. Ρήγα επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου Αθανασίας Γερακούλη, ως πληρεξούσιας του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, με ΑΦΜ 145473115 Δ.Ο.Υ. Βόλου, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Μαρία – Σοφία Βαϊτση για τον αγνώστου διαμονής Φίλιππο Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), πιστό αντίγραφο της με αριθμό 257/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ), η οποία σύμφωνα με το διατακτικό της : : ΔΙΚΑΖΕΙ με δικονομικά παρόντα τον αιτούντα και ερήμην του κλητευθέντα βάσει διαταγής του Δικαστηρίου. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 26-11-1944 στην Αργαλαστή Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, με στοιχεία ταυτότητας ΑΝ 864384/20-06-2018 Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, κάτοικο Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, ειδικό επίτροπο του ανηλίκου άρρενος τέκνου της Νικολέττας Χρυσάκη του Μάρκελλου και της Άννας και του Philipp (Φιλίππου) Sterckeman ( Στέρκεμαν ) του Γεωργίου και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, άνευ κυρίου ονόματος, προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη προσβολής της ιδιότητας του ως γεννημένου σε γάμο ( προσβολής της πατρότητας του), η οποία θα διεξαχθεί με ενάγοντα τον αιτούντα τρίτο βιολογικό πατέρα του, με τον οποίο η μητέρα του, βρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγο της, είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του και συνεναγόμενους τον εν διαστάσει σύζυγο της και αυτό ή τον ειδικό επίτροπο του. ΟΡΙΖΕΙ ότι το έργο της εποπτείας της ειδικής επιτροπείας θα ασκείται από τον Ειρηνοδίκη Βόλου. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματεία του αυτού Δικαστηρίου: α) να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για τον εν λόγω σκοπό και β) να επιμεληθεί για την επίδοση της ως άνω απόφασης στα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 1598 ΑΚ πρόσωπα, ήτοι στον ειδικό επίτροπο του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου και της Αικατερίνης και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Βόλος 12-03-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 65, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421041771, 6972302661 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9681/6.2.2020 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανθής Νικολοπούλου με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδια για τον Hassan Mohamed σομαλικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24.1.2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 6769/2020 και ΕΑΚ 727/2020 της Farhiyo Mursal του Adan για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της (α) Sumayya Mohamed του Hassan, (β) Abdulkadir Mohamed του Hassan, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται η ανάθεση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανωτέρω ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα Farhiyo Mursal και δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η 29.4.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 79, συνοδευόμενο από κλήση του πρώτου να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η πληρεξούσια δικηγόρος Αικατερίνη Γκίλη ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝ. ΠΕ. ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 - ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377 FAX: 210 8822669 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18/20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, Διοικητικό και Εποπτικό, στο Συνεταιρισμό. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Την 15:00 ώρα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2020 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία του ημίσεως του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού. Διαφορετικά χωρίς άλλη πρόσκληση η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 15:00 ώρα της Τρίτης 31 Μαρτίου 2020 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία πέραν του 1/5 του αριθμού των μελών. Οπότε τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται με όσα μέλη κι αν παρίστανται την 15:00 της Τρίτης 7 Απριλίου 2020 Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού οδός Αχ. Παράσχου 145 ( 2ος όροφος, ) με τα παρακάτω θέματα: 1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης (15:00) 2. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Νέων Συμβουλίων (7μελούς Διοικητικού και 5μελούς Εποπτικού) 15:00 – 19:00 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής: i. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Συνέταιροι – μέλη του Συνεταιρισμού πλέον του εξαμήνου – εφόσον προσέλθουν στη Γεν. Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της, δηλαδή από 15:00 – 19:00. Απαραίτητη για αναγνώριση η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ΤΑΠ – ΟΤΕ. ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι πλέον του 6μήνου συνέταιροι – μέλη. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα της πρώτης Γεν. Συνέλευσης (δηλ. 13:00 της 23 Μαρτίου 2020 είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. iii. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης δι άλλου Συνεταίρου, στη Γενική Συνέλευση, έχουν μόνο οι γυναίκες-συνεταίροι (άρθρο 25) εφ όσον κατατεθεί σχετική επιστολή; - Στη Γεν. Συνέλευση προ της ενάρξεως των εργασιών της ( άρθρο 25 ) αυτοπροσώπως από τον εξουσιοδοτημένο. - Στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, από τον εξουσιοδοτούντα ή τον εξουσιοδοτημένο μέχρι την προηγούμενη της πραγματοποιούμενης Γεν. Συνέλευσης ημέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συνεταίρο. Αθήνα 13/03/2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψυχικό, 14-01-2020 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Π.: 375 Περίληψη της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 102 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης (απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολόγηση κριτηρίων, απαραίτητα δικαιολογητικά, κλπ) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.philothei-psychico.gr), καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ζαφειροπούλου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2132014737, 765). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
PrintButton

12-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμ. 371/2020 πράξη της εισηγήτριας πτωχεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Κωνσταντακάτου Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρεία», μου επετράπη η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον της κας Εισηγήτριας Πτωχεύσεων, του κατωτέρω αναφερομένου ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του ενός εκατομμυρίου και διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων ευρώ (1.227.000 ευρώ). Πρόκειται για ακίνητο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 17ο χλμ., στη θέση «Αδάμες», Αρκαδίας 2, Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρεια Αττικής. Περικλείεται από τις οδούς Μεγαλοπούλεως, Αρκαδίας, Ευρυμάνθου και Εθνικής Οδού. Το οικόπεδο έχει, συνολική έκταση, κατά τον τίτλο κτήσης, 3018 τ.μ. Αποτελείται από κτίσμα γραφείων και υπογείων συνολικής έκτασης 4691,21 τμ. Η εκποίηση θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 09.03.2020 Ο σύνδικος πτώχευσης της πτωχής ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος 6945655070 Δυνάμει της με αριθμό 458/2020 έκθεσης της Εισηγήτριας της πτώχευσης εκποιείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών πάγιος εξοπλισμός (ψυγεία, ταμειακές μηχανές, ράφια) της υπό πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «SUPER MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή α’ προσφοράς 2.225 €. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ. 2103628276, 6947677253, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 Η σύνδικος της πτώχευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Βασιλόπουλος Γεώργιος Δικ. Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος), δια της υπ’ αριθμ. 8976Δ/10.3.2020 Έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν έγγραφης εντολής της Ευγενίας Τζανίνη πληρεξουσίας Δικηγόρου της: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014201), που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπ/ται νόμιμα, μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παρέλαβε κ. Νικόλαος Καραχάλιος) για τον ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας πρώην κάτοικο Μονεμβασίας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο των υπάρ.8/2020 Πρακτικών Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου(Ασφαλιστικά μέτρα) από την συνεδρίαση της 13.2.20 με αιτούσα την πρώτη κατά αυτού όπου στην έκθεση πρακτικών εμφαίνεται ότι (επί λέξει) : Κατά την συνεδρίαση που έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του σχετικού εκθέματος. Παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση με χρονολογία 17-1-2020 που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό με αυξ. Αρ. 36/Ασφ36/2020 η πληρεξουσία δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης για την δικάσιμο της 14-5-2020. Το δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της αιτούσας ανέβαλε την συζήτηση για την συνεδρίαση της 14-5-2020 μέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00 πμ.Στην συνέχεια υπάρχει η από 24.2.2020 έγγραφη εντολή για επίδοση προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί στο τόπο και στο χρόνο όπως ανωτέρω ορίζεται. Συγκοινοποιούμενα έγγραφα τη από 17.1.20 με αρ.36/Ασφ/2020 Αίτηση της εντολέως και το από 24.1.20 περ. Σημείωμα ματαιωθείσας επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Σπάρτης Παναγιώτη Ζούζουλα Κόρινθος 10/03/2017 Ο δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αιγίου Αντωνίου Παναγόπουλου, πληρεξούσιου των 1)α) Δημητρίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 008692713, κατοίκου Αιγίου (Ανδρ. Λόντου 25), β) Πολυτίμης Αλ. Παλασοπούλου, συζ. Αλ. Ανδρουλιδάκη, με ΑΦΜ 126505007, κατοίκου Πατρών (Λαχανά 26), γ) Γεωργίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 011496393, δ) Αναστασίας Αλ. Παλασοπούλου, με ΑΦΜ 011887797, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας και ε) Παναγιώτας Αλ. Παλασοπούλου, χηρ. Κων. Μπούνια, με ΑΦΜ 155506969, κατοίκου Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, 2)α) Νικολάου Δημ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 013412892 και β) Χρυσάφως Παρ. Φούσκα, συζ. Νικ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 041146171, κατοίκων Αιγίου (Κουλούρας 7) και 3)α) Βασιλείου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 037303203, β) Χρήστου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 034780388 και γ) Ιωάννη Ανδρ. Καννελή, με ΑΦΜ 037303184, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 765/28-2-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με Αριθμό: 31/2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου κατά του Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Αθηνών και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ήτοι στις 22-9-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 09.00 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου. Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι της αποζημίωσης έκαστος κατά τα αναλογούντα ποσοστά. Αθήνα, 9-3-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. Μαρία Κ. Γρηγοροπούλου πληρεξουσία του DENIS (ΝΤΕΝΙΣ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ) του IURI (ΓΙΟΥΡΙ) MIRONOV (ΜΙΡΟΝΟΒ) και της MIRA (ΜΙΡΑ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ), με ΑΦΜ 156689466, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2, δια της υπ’ αριθ. 5938Γ΄/10.03.2020 έκθεσής μου επιδόσεως, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την KATERYNA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΕΠ. OLIINYK (ΟΛΙΙΝΙΚ), πρώην σύζυγος ΒΙΤΑΛΙΙ ΟΛΙΙΝΙΚ, του VASYL (ΒΑΣΙΛ) MELNYK (ΜΕΛΝΙΚ) και της LIDIYA (ΛΙΤΝΙΑ) DEDYUKH (ΝΤΕΝΤΙΟΥΧ), πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 09.03.2020 Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση του πρώτου προς την δεύτερη, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται στην καθ’ ης η επίδοση η πρόθεση του DENIS TIMOFEI του IURI MIRONOV και της MIRA να λύσει την υπ΄ αριθμ. 2317/23.04.2019 πράξη (Σύμφωνο Συμβίωσης) του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου και την ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου, ως επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σε αυτόν θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Επιπρόσθετα ΔΗΛΩΝΕΙ ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής τους συμβολαιογραφικής πράξης και αφού παρέλθουν (3) μήνες από της επίδοση της εν λόγω εξώδικης πρόσκλησης στην προς΄ ην η επίδοση, τότε ο εξωδίκως δηλών θα προβεί στην υπογραφή μονομερούς λύσης του ως άνω συμφώνου συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Πασχάλη, οδός Στουρνάρη αρ. 51, 7ος όροφος, ημέρα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ΄αριθμ. 4156Ζ΄και 4157Ζ΄/11-03-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 06-02-2020 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής της ενάγουσας Ρασιμέ (ον.) Σαλή Ογλού (επ.) του Ισμαήλ και της Ρεφικά, κατοίκου οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης και προσωρινά διαμένουσας στη Γερμανία, η οποία στρέφεται κατά των: α)Αλή (ον.) Λατήφ (επ.) του Δεμήρ και της Ελφιδά και β)Σεμηρά (ον.) Αραμπατζή (επ.) του Σαλή και της Ρεμτζιέ, κατοίκων Κουτσού Ν. Ξάνθης, προσωρινά Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή της ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή της, β) να αναγνωρισθεί κυρία για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, ενός οικοπέδου 408,53 τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΛΜΝΞΟΘΙΚΑ που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου Ν. Ροδόπης, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθ. 6 (Ο.Τ. 61) μετά κτισμάτων, ήτοι:1)οικίας εμβαδού 43,50 τ.μ., 2)αποθήκης εμβαδού 28,40 τ.μ., 3)βεράντας εμβαδού 37,50 τ.μ.Το ακίνητο αυτό συνορεύει γύρωθεν Βόρεια με δρόμο οικισμού Ιάσμου (οδός Θεμιστοκλέους), Νότια με ιδιοκτησία Αχμέτ Ραϊφέ, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μουσταφά Ογλού Ακσού και Δυτικά με ιδιοκτησία Αμέτ Μουμίν, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν στο συνημμένο στην αγωγή από Σεπτέμβριος 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κιαμήλ Ιμπραχήμ (ενταγμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό κρατικό σύστημα αναφοράς-συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87). Και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της. Με την υπ΄αριθμ.39/14-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες -15- ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της εάν αυτός είναι αγνώστου διαμονής. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Με την παραγγελία για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα να τηρήσουν όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πράξη. Επίσης να παραστούν κατ΄άρθρο 421 του ΚΠολΔ, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή Ιωαννίδου (οδός Α. Παπαδήμα 22-28, 1ος όροφος) την 10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας ο Ισά Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή και της Φατμέ, κάτοικος Ιάσμου Ν. Ροδόπης, οδός Καρυωτάκη αρ. 10, συνταξιούχος, προς απόδειξη των ισχυρισμών της αγωγής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθμ.4155Ζ΄/11-03-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 12/2020 (αριθμός εκθ. καταθ. αγωγής:ΕΙΔ161/18) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) δια την εναγόμενη Έλενα Καρλόττα Μανάβης του Κωνσταντίνου και της Κάρμεν, αγνώστου διαμονής κατόπιν εντολής του ενάγοντος Χαράλαμπου Συκάκη του Χριστόδουλου και της Μαρίας, κατοίκου Κομοτηνής (ΑΦΜ 119807646 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής) και με την οποία: Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) σε περίπτωση εκ μέρους της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του γάμου που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων στις 26-06-2011 με όλους τους τύπους του ορθόδοξου ανατολικού δόγματος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καρυδιά Ροδόπης, συνταχθείσας της υπ΄αριθμ. 161-Α-2011 ληξιαρχικής πράξης γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντα. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8637/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8636/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο Γρηγοράκο του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασ. Γεωργίου 96Β΄και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8635/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 094265376, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ. 4047Β/5-3-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευάγγελο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικο Δάσους Χαϊδαρίου, οδός Δημοσθένους αρ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21/02/2020 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το οποίο εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (Πειραιώς 74), με Α.Φ.Μ. 099877019, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», με Α.Φ.Μ. 800721689, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γραβιάς 3 και Γρανικού και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 18857/2020 και ΕΑΚ: 557/2020. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δια της οποίας αγωγής αιτείται η ενάγουσα δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή της στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (1.703.537,02) Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων υπ’ αρ.604-62-002034-09 και 604-62-002035-52 λογαριασμών, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, ήτοι από την 11-04-2019 και με το νόμιμο ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και 4/ να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και την αμοιβή της πληρεξουσίας της Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-02-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΜ ΔΣΑ 27350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 32/28.11.2019 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) ) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.04.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06.04.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 12 / 03 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ
PrintButton

10-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4951 Β/09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Yolanda Tiangson του Rafael και της Divina, κατοίκου Αθηνβών, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 135, (α.φ.μ. 153967059, δ.ο.υ. Καλλιθέας) ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: α) ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 27.03.2010 στην Ελλάδα και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 15.01.2012 στην Ελλάδα, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Samah (Σαμάχ) Geraba (Γκεράμπα) του Ibrahim (Ιμπραχίμ) και της Aisha (Αίσα) (με α.φ.μ. 153328723, δ.ο.υ. ΚΓ' Αθηνών) πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ολύμπου αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή της και να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γεράμπα. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο από 19-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 51516/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 950/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας με αριθμό πινακίου 33, πινάκιο Α4 (ΜΟΝ) που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο: 6, αίθουσα 9. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4952 Β /09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1) της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2) της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Αχμεντ) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεσή της σε αυτήν. Στην πρώτη σελίδα της αίτησης, υπάρχει η από 19.02.2020 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία αναβάλει την εκδίκασή της, για την 26η.05.2020. Η αρχική ημερομηνία συζήτησης της αίτησης είχε οριστεί, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3/2020 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου Νεκτάριου Παπακοσμόπουλου: α) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ ΙΛΙΟΥ», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, β) εγκρίθηκε το από 10.02.2020 καταστατικό του άνω σωματείου, το οποίο αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, εγκρίθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τα είκοσι δύο (22) ιδρυτικά του μέλη, και έχει σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, και γ) διατάχθηκαν οι σχετικές νόμιμες δημοσιεύσεις και η εγγραφή του άνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 09.03.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3584Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11076/2020 και ΕΑΚ 197/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ 1842/2015 (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) απόφαση του άνω Δικαστηρίου για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3585Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου, (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11692/2020 και ΕΑΚ 196/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1841/2015 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δυνάμει της με αριθμό 27/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 05.12.2019 Καταστατικό του Σωματείου «Κοινότητα Wikimedia Ελλάδας», με έδρα την Αθήνα Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 30 άρθρα Καταστατικού του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Δημήτριος Λιούρδης (ΑΜ/ΔΣΑ 36951) "Με τη με αριθμό 3869/24-2-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Παναγόπουλο του Παναγιώτη και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους, αριθμ. 219 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 19/11/2019 εξώδικη δήλωση της Σοφίας συζ. Εμμανουήλ Ραλλιά το γένος Χαραλάμπους και Φωτεινής Σταματάκη δια της οποίας η εξωδίκως δηλούσα λόγω παράβασης των όρων και των συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο με αριθμό 2958/2005 Εργολαβικό συμβόλαιο-προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας Κατσούδα, καταγγέλλει τη μεταξύ τους σύμβαση και κηρύσσει τον Ευάγγελο Παναγόπουλο (εργολάβο) έκπτωτο του έργου, απαλλασσόμενη τοιουτοτρόπως των λοιπών υποχρεώσεων της σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του άνω εργολαβικού και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με τα άρθρα 700 επ. ΑΚ ώστε στη συνέχεια να προβεί σε μεταβίβαση των ποσοστών κυριότητας της με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύμφωνα με την ανωτέρω υπ' αριθμ. 3841/2013 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών". ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 7592Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση του Ναμίκ-Κεμάλ Μπογιατζή του Μεχμέτ-Κεμάλ, κατοίκου Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά - Βεντικιάρ, χήρας Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 224/19-04-19, με την οποία ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.494/18-07-14 αγωγή του που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 176, 176Β και 180 γαιών Ρόδου και υπέρ των 176Α και 176Γ γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7591Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση των:1. Εσρέφ ή Εστρέφ Τσιακήρ - Ογλού του Χιαμπάν, 2.Σερίφ χ. Ρετζέπ Τσακήρ-Ογλού, 3.Λουτφή Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 4.Μεχμέτ Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 5. Χαβά Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ και 6. Σιαμπάν Τσιακήρ-Ογλού του Εσρέφ, κατοίκων Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά-Βεντικιάρ χ. Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 223/19-04-19, με την οποία ζητούν να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.493/18-07-14 αγωγή τους που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 180, 176Β, 176 και 175Α2 γαιών Ρόδου και υπέρ της 175Α3 γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7593Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/11/19 και με αρ. κατάθεσης 286/2019 αίτηση της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, που στρέφεται κατά του ως άνω και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), συγκοινοποιούμενου επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πινακίου της 23ης/01/20 (αρχική δικάσιμος), με την οποία αιτείται τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.» και έδρα τη Ρόδο, να ορισθεί εκκαθαρίστρια και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα, παραιτούμενη παράλληλα από την από 29/9/15 και με αρ. κατ.157/2015 αίτησης της κατά του ανωτέρω που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην μετ’ αναβολή δικάσιμο της 14ης-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12. Ρόδος,04/03/2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 9003Β/9-3-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτείου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας Κριτσίκη, το γένος Λεωνίδα και Μαρίας Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4) Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8) Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου διαμονής, την από 3-3-2020 αίτηση της πρώτης, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνονται: 1) η με ΓΑΚ 2039/5-3-2020, με ΕΑΚ 1032/5-3-2020 και με αριθμό αίτησης εξαίρεσης 0 της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, 2) η από 5-3-2020 πράξη της κ. Διακαστή Προσδιορισμού η οποία όρισε ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης την 11η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.30, Ακροατήριο Πρωτοδικείου Πειραιά, όροφο Γ, αίθουσα 302 και αριθμό εκθέματος 5 στο άνω δικαστήριο. Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της, να καθορισθεί προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης, επιφάνειας μέτρων δύο και 39/100 (2,39 τ.μ.), η οποία προσκυρώνεται από το υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 0512944600001/0/0 και ιστορικό ΚΑΕΚ 051294219006/0/0 ακίνητο ιδιοκτησίας της, δυνάμει της με αριθμό 19/2007 Πράξης Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. 107826/1-3-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, στο χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο χρηματικό ποσό των (2,39x180) τετρακοσίων τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (430,20) ή σε όποιο άλλο χρηματικό ορίσει το Δικαστήριο, καθώς επίσης ζητά να καταδικασθούν οι καθ' ων στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 9-3-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 5390/29-1-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ρήνα Εμμανουήλ και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Δ1,..Ω1,Α2,..Ι2,Α,Β,..Σ,Σ',Σ",Δ1) εμβαδού 7.175,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πέρρου», της τοπική κοινότητας Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Κονδύλη Λουκίας, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 2549/21-01-2020 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Μιλτιάδη Καρατζήμα και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ,..., Ψ, Ω, Α', Β', Γ',..., Υ', Φ', Α) εμβαδού 5.147,18 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Στήνια», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Ανθούλας Βούρου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, 6/3/2020 Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5 / 9757 Ταχ. Δ/νση: Αμβρ. Φραντζή 9 Ταχ.Κώδικας: 11743 Πληροφορίες: Α. Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 9249510-2 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5034569] • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 9249515 -210 9249510 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. • ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1010900 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000). • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ(18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:79400000-8. • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της ΟΚΕ για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Επίσης, θα περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και την ανταλλαγή εμπειριών. Η ΟΚΕ θα αντλήσει τεχνογνωσία και γνώση από τις καλές πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με τους εκεί αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου. Η λειτουργία του Μηχανισμού θα βασίζεται στα δεδομένα και στις αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΕΙΕΑΔ), της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α τις οποίες και θα επεξεργάζεται με βάση τις προτεραιότητες και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράζονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συμμετοχής τους στην Ο.Κ.Ε. Η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης οδηγεί στην προσέγγιση εναλλακτικών πλευρών των υπό παρακολούθηση θεμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική διαβούλευση και τη ζητούμενη σύνθεση θέσεων και απόψεων. Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (i) χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο και ii) λοιπές ευρωπαϊκές χώρες). Μεθοδολογία υλοποίησης Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται, ανά φάση υλοποίησης, τουλάχιστον, τα παρακάτω: ΦΑΣΗ Α’: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΟΣΥΜΗΠ) Φάση Β’: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Παραδοτέα του Έργου Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής: ΦΑΣΗ Α’ • Π1: Τεύχος Μελέτης Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα • Π2: Τεύχος Μελέτης Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος δεικτών στη βάση των πεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των νέων ευρωπαϊκών στόχων προς έναν Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΦΑΣΗ Β’ • Π3: Μηχανισμός Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και καταγραφής των αποκλίσεων από τις λοιπές χώρες • Π4: Οδηγός Εφαρμογής • Π5: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των εξελίξεων • Π6: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των θέσεων/ προτάσεων των κοινωνικών εταίρων/ γνωμοδοτήσεις ΟΚΕ • Π7: Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π8: Τεύχος αποτύπωσης των συμπερασμάτων και παρουσίασης/ αξιολόγησης των καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π9: Διοργάνωση τριών (3) δράσεων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης • ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr). • ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr • Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι 31/03/2020 και ώρα 17:00. • Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην ΟΚΕ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ, έως τις 15:00. • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 2/4/2020 και ώρα 11:00 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.825,80€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. • ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΚΕ: www.oke.gr Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί: • στο Πρόγραμμα Διαύγεια, • στον Ελληνικό τύπο • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΔΑΤ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2020 ώρα 12:00 Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Η Τράπεζα → Κέντρο Ενημέρωσης → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202282, 210 3203475). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020
PrintButton

06-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθ. 8/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και εγκρίθηκε το από 04/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, που έχει ως σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) του ως άνω καταστατικού. Αθήνα, 05/03/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο ALI (Αλή) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του MAQSUD, κάτοικος Δηλεσίου (θέση 1η Δηλεσίου), ως έχοντος την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου του SAQIB (Σακίμπ) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του ALI (Αλή) ηλικίας 2,5 ετών, κατοίκου ομοίως ως άνω άσκησε την από 20 Φεβρουαρίου 2020 αγωγή του περί διαζυγίου δι' εαυτόν και επιμελείας του υπ' αυτού εκ/νου ως άνω ανηλίκου τέκνου του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών και στρέφεται κατά της VANKOVA (Βάνκοβα) STEFKA (Στέφκα) STEFANOVA, αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε ενώπιον του άνω Δικαστηρίου για την 21η Μαΐου 2020, και στην οποία ούτος την καλεί να παραστεί. Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό 5480Γ/5-3-2020 γίνεται προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προκειμένου η εναγομένη να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 5-3-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10796Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Γεωργίου Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 3-2-2020 Αίτησης - Κλήσης με ΓΑΚ 10308/2020 και ΕΑΚ 1116/2020 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 12-5-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 54 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί στη συζήτηση ως ορίζεται ανωτέρω. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αίτησης θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αθήνα 5.3.2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10795Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Στράβωνος αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από με αριθμό 3360/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5.3.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’αριθ. 462/2020 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ»,με δ.τ. “ CHAMPION AEBE” (Μ.29825), κατόπιν της εκδοθείσας υπ’αριθ. 425/2020 Διατάξεως, εγκρίθηκε η εκποίηση τεσσάρων (4) ακινήτων της πτωχής εταιρείας, που βρίσκονται στο Άρμα Θηβών του Ν. Βοιωτίας- θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ», ως εξής: 1o AKINHTO Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 24.616,84 τμ. σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο 2007 του τοπογράφου μηχανικού Κων/νου Κοτσοβού, 24.618,12 τμ. σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης από Δεκέμβριο 2006 της αρχιτέκτονος μηχανικού Αικατερίνης Γεωργακοπούλου, που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, και 24.608,00 τμ. σύμφωνα με τους αρχικούς τίτλους αγοράς δύο όμορων αγροτεμαχίων επιφανείας 20.842,00 τμ. και 3.766,00 τμ. (βλ. το υπ’αριθ. 30617/30.07.1998 συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου της συμβολαιογράφου Θήβας Ευαγγελίας Καραμαγκιώτη και το υπ’αριθ. 6223/13.06.2000 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Θήβας Φωτεινής Κανέλλου, σχετ. 2,3), τα οποία έχουν ενοποιηθεί για την έκδοση της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής (βλ. και 279/2002 άδεια οικοδομής-σχετ. 4,5 ). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης Βόρεια με πλευρές 113,04 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου και με πλευρά 109,43 μ. & 20,73 μ. με ιδιοκτησία Δημ. Νώντα, Ανατολικά με πρόσωπο 28,26 μ. & 61,95 μ. & 35,38 μ. & 36,51 μ. με ανώνυμη αγροτική οδό, Νότια με πλευρές 250,49 μ. με ιδιοκτησία Γ. Κυριακού και 43,04 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και Δυτικά με πλευρές 45,57 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και 25,48 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου. Επί του προαναφερθέντος γηπέδου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με της με αριθμό 279/09.12.2002 άδειας οικοδομής της Δ/σης Πολεοδομίας Θηβών και της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής της Γενικής Δ/σης Υποδομών & Ανάπτυξης Βοιωτίας οι κάτωθι κτιριακές εγκαταστάσεις: ΚΤΙΡΙΟ Α (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου και πατάρι), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο αποτελούμενο από ενιαίο χώρο επιφανείας 3.958,80 τμ. Εντός του κτιρίου έχουν κατασκευασθεί, υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι Α- Διοίκηση) επιφανείας 517,26 τμ., που περιλαμβάνει χώρους γραφείων στο πατάρι και γραφεία υποδοχής, χημείο, WC, αποδυτήρια στο ισόγειο, οι οποίο διαθέτουν ψευδοροφή και πυρανίχνευση και υπερυψωμένο χώρο (Πατάρι Β- Αποθήκη) επιφανείας 222,48 τμ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους. Στο πλάι του κτιρίου έχει κατασκευασθεί λεβητοστάσιο επιφανείας 8,75 τμ. & δεξαμενή καυσίμου επιφανείας 10,78 τμ. Επίσης στο ως άνω κτίριο υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές πυρασφάλειας επιφανείας 176,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Β (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου με πατάρι), ήτοι ένα (1) κτίριο επιφανείας 480,00 τμ. κατασκευασμένο στο σύνολό του από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει πλαϊνό ύψος 7,50 μ. και ύψος κορυφής 9,00 μ. Εντός του κτιρίου έχει κατασκευασθεί υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι- Αποθήκη) επιφανείας 120,00 τμ. Επίσης, στο εν λόγω κτίριο υπάρχει υπόγειος χώρος επιφανείας 238,00 τμ. που αναλύεται σε χώρο διέλευσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιφανείας 190,00 τμ. και διάδρομο επιφανείας 48,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Γ ( Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο εδραζόμενο σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. Αποτελείται από ενιαίο χώρο επιφανείας 2.228,84 τμ., μεγάλου ύψους. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ήτοι ένα (1) μεταλλικό στέγαστρο επιφανείας 445,00 τμ., οποίος είναι κατασκευασμένος περιμετρικά του ΚΤΙΡΙΟΥ Β με ύψος 5,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ισόγειο μεταλλικό κτίσμα), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο επιφανείας 340,00 τμ. εδραζόμενο σε πλάκα εξ οπλισμένου σκυροδέματος εντός του οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ήτοι ένα (1) κτίσμα επιφανείας 85,55 τμ. εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός ρεύματος. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 3,50 μ. και ύψος κορυφής 4,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΚΑ, ήτοι ένα (1) ισόγειο κτίσμα επιφανείας 49,98 τμ. αποτελούμενο από καθιστικό-κουζίνα σε ενιαίο χώρο, λουτρό, δωμάτιο. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ήτοι ένας (1) προκατασκευασμένος οικίσκος επιφανείας 8,91 τμ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ήτοι ένας (1) στεγασμένος χώρος πλησίον του κτιρίου του φύλακα επιφανείας 13,53 τμ. 2ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 6.189,00 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας (βλ. το υπ’αριθ. 528/2006 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας -Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 6). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες και επίπεδο. Σύμφωνα με τον τίτλο και το από Νοέμβριο 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου που μνημονεύεται σε αυτόν το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βόρεια με πλευρά 61.07 μ. με ιδιοκτησία Π. Δημητρίου και με πλευρά 64,55 μ. με ιδιοκτησία Σ. Δάβρη, Ανατολικά με πλευρά 51,52 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νότια με πλευρές 129,80 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ και Δυτικά με πλευρά 45,65 μ. με ιδιοκτησία Α. Σταμέλου. 3ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 8.205,10 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 549/2007 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 7) και το από 24/9/2007 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Κατσούλη το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βορειοανατολικά με πλευρά 75,29 μ. με ιδιοκτησία Αντωνίου Δαύρη, Νοτιοδυτικά με πλευρά 45,16 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νοτιοανατολικά με πρόσωπο 132,79 μ. με αγροτική οδό και Βορειοδυτικά με πλευρά 146,67 μ. με ιδιοκτησία Οδυσσέα Δαύρη. 4ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 15.265,74 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 611/2009 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου – σχετ. 8). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, σύμφωνα δε με το τίτλο και το από Ιούνιο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου μηχανικού Αντ. Κοτσοβού, το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει Βόρεια με πλευρά 104,02 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη, Νότια με πλευρά 42,14 με ιδιοκτησία Αντωνίου Σταμέλου και σε πλευρά 62,25 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Ανατολικά με πλευρά 144,00 μ. με ιδιοκτησία Αθανασίου Δαύρη και Δυτικά με πλευρά 148,76 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη. Με την ως άνω Έκθεση (462/2020) ορίσθηκε ελάχιστο τίμημα (τιμή 1ης προσφοράς) για το 1ο ακίνητο το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων (2.105.000) ευρώ, για το 2ο ακίνητο το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) ευρώ, για το 3ο ακίνητο το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ και για το 4ο ακίνητο το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) ευρώ, όπως καθορίζει η υπ’αριθ. 425/2020 Διάταξη της κας. Εισηγήτριας. Το παραπάνω τίμημα θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της κας. Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κα. Εισηγήτρια. Οι δαπάνες μεταβιβάσεως και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 5-3-2020 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών 19- Μαρούσι Τηλ. 210-6838826 Κινητό τηλ. 6977-320318 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 59/2020 Διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών, Βασιλικής Καραβιβέρη, αναγνωρίσθηκε η νόμιμη σύσταση του σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του ν. 1264/1982) με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, αποτελούμενο από 31 άρθρα. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Μαριλένα Κ. Τσακίρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (148 Πτκ) Δυνάμει της με αρ. 13/18-2-2020 ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ και της με αρ. 14/18-2-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της Εισηγήτριας της πτώχευσης Πρωτοδίκου Χαλκίδας Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη επετράπη στη σύνδικο Αικατερίνη Ζευγολάτη της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Ι. ΣΙΜΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ», (ΑΦΜ 094175230 ) που εδρεύει στον Δύστο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, να εκποιήσει με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό: Α. τέσσερα συνεχόμενα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.781,10 τμ, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι: Α.1 / 1. Αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΜΑΓΟΥΛΙ» ή «ΜΑΝΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστιάς Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυναίων συνολικής επιφάνειας 9.170τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7.137/25-7-1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ/φου Αλιβερίου Ασπασίας Φωτιά νομίμως μεταγεγραμμένης). 2. Αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΜΗΛΙΑ ή ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ, κτηματικής περιφέρειας του Δ. Αλιβερίου επιφάνειας 2.411,10τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7687/28-7-1995 συμβόλαιο πώλησης της Συμ/φου Αλιβερίου Αναστασίας Μήτσικα Παπασταματίου και 8632/28-7-1997 πράξη εξόφληση, νομίμως μεταγεγραμμένων). 3.Αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγούλι» ή «Νταμάρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυνέων του Υποθηκοφυλακείου Ταμυνέων, επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (8868/19-3-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμ/φου Ταμυνέων Ασπασίας Φωτιά- Γιαννοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα). 4.Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, ορίων οικισμού, περιμετρικής ζώνης αυτών και ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) καθώς και εκτός ζώνης ή περιοχής που αφορούν οι διατάξεις του Νόμου 1337/1983, στην κτηματική περιφέρεια Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, ήδη Δήμου Ταμυνέων και στην ιδιαίτερη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ» επιφάνειας 1.500,00τμ, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (22886/20-6-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμ/φου Ταμυνέων Νικολάου Παλδεμτζή που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Α2 /Κτιριακές εγκαταστάσεις που απαρτίζουν τη βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών ανεγερθείσες τμηματικά μεταξύ των ετών 1990 και 2000. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 256.666,67 ευρώ. Β. μια διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) με αριθμό επτά (7), που θα ανεγερθεί μελλοντικά και θα έχει επιφάνεια 72,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 52 / 1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 88,59 τ.μ., σε οικόπεδο 1.703,61τ.μ., στο «Δ’ Εμπορικό Κέντρο» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ακτή Νηρέως, θέση «Αράλυμος», όρος Σερβούνι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (18781/15.5.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (μελλοντικού καταστήματος) του συμ/φου Ταμυνέων Νικόλαου Παλδεμτζή, που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 1.333,33 ευρώ. Η εκποίηση των άνω υπό Α. και Β. ακινήτων γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον της Εισηγήτριας με την παρουσία εμού της συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 85.555,56 ευρώ για τα υπό Α. ακίνητα και ποσό 444,33 ευρώ για το υπό Β. ακίνητο, με επιταγές έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζονται στο τίμημα, αν κατακυρωθούν σε αυτόν τα ακίνητα. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της 17ης Μαρτίου 2020 δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 24η Μαρτίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 7η Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 5η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 25/2/2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Αικατερίνη Ζευγολάτη Τηλ. 697 3387937 Τροποποίηση καταστατικού του αθλητικού σωματείου "Απόλλων Παπάγου Χολαργού" Η υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ( εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του αθλητικού σωματείου. Η αλλαγή ονόματος σε Ίωνας Δάφνης Υμηττού και αγγλική επωνυμία Athletic Club Ionas Dafnis Ymittou.Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα 5-03-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ατζαράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 1763β '/3.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας κ. ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Χαλκίδας, Ελ. Βενιζέλου αρ. 32, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γ. Πανούση, μέλους της δικηγορικής εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΪΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ETAIPEIA» πληρεξούσιας του ενάγοντος Ελευθερίου Γ. Πανούση κατοίκου Δροσιάς Χαλκίδας, ως ειδικού επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος με το επώνυμο Αχμάντ, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, δια τον εναγόμενο Ναούμ-Ναέεμ Αχμάντ του Μανζούρ, πρώην κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 465/2019 Αποφάσεως του Μον/λούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία κηρύσσει το άρρεν αβάπτιστο τέκνο της δεύτερης εναγομένης Ιουστίνης Ζουμήτου του Ιωάννη κατοίκου Δροσιάς, με το επώνυμο Αχμάντ, που γεννήθηκε την 04-12-2010 στο 'Ιλιον Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγόμενου, προς γνώσιν και δια τας νομίμους συνεπείας. Χαλκίδα 05-03-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ελένη Σωτ. Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμούς 8179/2020 και 8180/2020 και 8181/2020 και 8182/2020 και 8183/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Γεώργιο Μιχαήλ Κουλλιά, β)Άννα, θυγ. Μιχαήλ Κουλλιά, γ) Εμμανουήλ Μιχαήλ Κουλλιά, δ) Αντώνιο Μιχαήλ Κουλλιά και ε) Ελευθέριο Μιχαήλ Κουλλιά, τέκνα του αποβιώσαντος Μιχαήλ Αντωνίου κουλλιά, τέως κατοίκους Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 07.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12/ΠΤ1/09.01.2020 αγωγής της Μαρίας, χ. Μιχαήλ Κουλλιά, το γένος Γεωργίου Κωνσταντάκη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία του ακινήτου με ΚΜ 512Ε γαιών Κω Εξοχής όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά την συζήτησή της. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμούς 8177/04.03.2020 και 8178/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Κωνσταντίνο Ιωάννου Γιαννά και β)Τσαμπίκα, θυγ. Ιωάννου Γιαννά, τέκνα του αποβιώσαντος Ιωάννου Κωνσταντίνου Γιαννά, τέως κατοίκους Αντιμάχειας Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 27.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 28/05.02.2020 αγωγής της Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή προς το Ειρηνοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία των ακινήτων με ΚΜ 1555 και ΚΜ 1558 γαιών Αντιμάχειας Κω, όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά τη συζήτησή της∙ συνάμα γνωστοποιείται προς αυτούς ότι θα εξεταστούν, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, στις 05.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ και 13.05΄, οι μάρτυρες Απόστολος Θεοδώρου Κωνστανταρόπουλος (ΑΦΜ: 022844999), συνταξιούχος, κάτοικος Κεφάλου Κω και Νικόλαος Αναστασίου Τσακίρης (ΑΦΜ: 023500629) επιχειρηματίας, κάτοικος Κω, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 29. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ EYPYΤANIAΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 408/22579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Περίληψη της υπ' αριθ. 408/22579/ 14-2-2020 Πράξης χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου) Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και μετά από αίτηση της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ., δια του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Παρασκευόπουλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής οδός Παπανικολή αριθμός 100-102, εκδόθηκε ταυτάριθμη Πράξη χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου, σύμφωνα με την οποία η έκταση 36,00 τ.μ., στη θέση «Ρόγκια», της Τ.Κ. Λιθοχωρίου της Δ.Ε. Απεραντίων, του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα κατά τήν έννοια των διατάξεων της παρ. 6β' του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ευρυτανίας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση και κοινοποίησή της ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Αντίτυπο της εν λόγω Πράξης με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει εστάλη στο Δήμο Αγράφων (Τ.Κ. Λιθοχωρίου) για την ανάρτησή της επί ένα μήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καρπενήσι 14-2-2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ Δασολόγος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ 056176/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠ 056179/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΔΑ: 67ΠΠΟΡΡ2-5Τ1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0720 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξη-επιτήρηση) του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ελέγχου ασφαλείας (screening) των εξερχομένων ταχυδρομικών αποστολών, (CPV: 79713000-5) προϋπολογισμού 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 2103353277. Αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Κωτίδου τηλ. 210 3353277.. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΣΡΟΠΠ2-ΩΨΠ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για τη θαλάσσια μεταφορά κλειστών υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων ΕΛΤΑ από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο Κρήτης και αντίστροφα, με CPV 60600000-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353505. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

04-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia) του Σέριφ (Sherif) και της Ζενγκίνε (Zengjine), το γένος Ισμαϊλάτι (Ismailati), κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.35 μ.μ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριου ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ, για τον Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ (Agim) και της Φερούζε (Feruze), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 57 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3065 Β’/ 27.02.2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (Σοβαρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης λόγω ενδοοικογενειακής βίας και επικουρικά, λόγω 6ετούς διάστασης), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ:14752/17.02.2020 και ΕΑΚ:1748/2020 και ημερομηνία συζήτησης στις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00π.μ., Διαδικασία: Οικογενειακό – Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 24, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 2. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ορίζεται, ζητώντας με αυτήν να λυθεί ο νόμιμος πολιτικός γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Μεμαλίαϊ, περιφέρειας Τεπελένι της Δημοκρατίας της Αλβανίας, στις 09/07/2001, λόγω ισχυρού κλονισμού. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 10402/17-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 112, με ΑΦΜ: 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ για τον ΠΑΝΤΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, πρώην κάτοικου Περισσού, οδός Καζάζη 8 με Α.Φ.Μ 048344590, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 16256/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 03-12-2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 761/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αλεξίας Σταλίδου, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Μαρία Βασιλοπούλου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 19-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 15979/2020 και ΕΑΚ 752/2020, που συζητείται την 10-03-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου:15, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Μαρία Βασιλοπούλου το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου της ,ΑΚΟ Βασιλοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 21.12.2005.Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11392/20-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό ΠΑΣΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κάτοικο Ζακύνθου, οδός Κόλυβα, με Α.Φ.Μ 021690591 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Μισθωτική) με ΓΑΚ: 988/2020, EAK: 14/2020, η οποία κατατέθηκε στις 18/02/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Έκθεμα: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Αριθμός: 4, Αίθουσα/Γραφείο: -, Ημερομηνία: 27-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00, με κοινοποίηση / επίδοση νόμιμα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 21/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ. Αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη -Αττικής , επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και συγκεκριμένα : α)η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο των όροφο , επιφανείας 118,88 τμ, β) η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο, ορόφου , που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο , επιφανείας 118,88 τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής , ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ εκάστη , καθώς και το κοινόχρηστο δώμα , με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το οικόπεδο και το όλο ακίνητο ) ορίστηκε το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €), με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 03.03.2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Παντελεήμων Σ. Αμούργης 210-3644057,6972217090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7842Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 9767/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 9842/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 79.354,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 1.350,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 79.345,40 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.350,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 225,00 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7843Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 2747/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 2759/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,370% από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν το ποσό των εξόδων, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 2.973,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 2.973,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 495,50 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4795Δ’/18-02-2020 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την άγνωστης διαμονής εναγόμενη, Κατίνα χήρα Παναγιώτη Ευθυμίου το γένος Βασιλείου Μιγκού, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 283/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτικής διαδικασίας) με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο του ενάγοντος, Μιχαήλ Μελετίου του Βαγιανού, συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος νομής της 15ετούς κτητικής παραγραφής στο ακίνητο-αγρός, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και σε ποσοστό 2/4 εξ αδιαιρέτου, εμβαδού 3.460.- τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «Δυο Βουνάρια» της κτηματικής περιφέρειας Καλυθιών με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 4, φύλλο 15, μερίδα 687 γαιών Καλυθιών, φάκελος 1066 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 19 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της πράξης 27/08-11-2019 Θέμα 2° της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει δεκαεπτά (17) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. - είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνα 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385607 - είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://pch.uniwa.gr/. Η Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ) Πάτμος, 25-02-2020 Επανάληψη της υπ.αριθμ 01/2020 προκήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ο δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου που είχε ορισθεί για την 24/02/2020 ώρα 11:00 π.μ. στην Ιερά Μονή Πάτμου στην Χώρα Πάτμου με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη , απέβη άκαρπος. Προς τούτο διακηρύσσεται επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Παρασκευή 20η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο (Χώρα Πάτμου –Ιερά Μονή Πάτμου) και σε περίπτωση ματαίωσής του για οποιονδήποτε λόγο εκ νέου η Δευτέρα 30η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στο από 30-01-2020 φύλλο της εφημερίδας ‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’ και οι λεπτομέρειες καθώς και οι όροι της διενέργειας του εν λόγω δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μαζί με τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του μετ’ επανάληψιν διαγωνισμού, δηλ. την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. ή σε περίπτωση εκ νέου ματαίωσης μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου Κύριλλος Πέντες ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 120 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 118 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάντια, β) Καθετήρες, γ) Σύριγγες, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 119 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Ουροσυλλέκτες, β) Μάσκες, γ) Συσκευές (Ορού,αίματος, κτλ.) προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 117 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
PrintButton

13-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Τροποποίηση καταστατικού Με την υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του. Η αλλαγή της επωνυμίας του συλλόγου σε "Αθλητικός Σύλλογος ΊΩΝΑΣ Δάφνης Υμηττού". και αγγλική επωνυμία" Athletic Club Ionas Dafnis-Ymittou". Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα 11-03-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ατζαράκης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Αναβατόρια λεκανών, Ζυγοκοπτικά, ελεγκτές βάρους, Διανομέας ζύμης, Προστόφα, Διάδρομοι μεταφοράς ζύμης, Πλαστήρια, Σουσαμιέρα, Στόφα, αναρροφητήρας αλεύρου, Δοσομετρητές μιγμάτων, Ξυραφιέρα, Φούρνος Winker, γραμμή κρυώματος, πλαστικά τελάρα, μεταλλικά καρότσια, φόρμες, παλέτες, σταντ, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες μεταλλικές, Ζυγαριές, Σιλό, Κόσκινο, μηχ/νή κοσκινίσματος, κλειστικές μηχανές, αναβατόριο κενών τελάρων, πλαστικές και ξύλινες παλέτες, ραουλόδρομοι, ζυμωτήρια diosna, Μαχαίρια κοπτικών, καλοριφέρ λαδιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 438/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από την πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής, ΝUTRIART ABEE, ξύλινες παλέτες, εκτυπωτές SEIKO PRECISION, γραμμή παραγωγής κρουασάν και μηλόπιτας, ψυγεία - βιτρίνες, Καταγραφικά θερμοκρασίας φορτηγών, Καφετιέρα, Εκτυπωτές, Καρέκλες γραφείου, Αριθμομηχανές, Γραφεία, Συρταριέρες, Η/Υ, Ντουλάπες, Πάγκος με ράφια και συρτάρια, Συσκευή μέτρησης ιξώδους με το λογισμικό του, Ζυγαριά, Φούρνος 5 θέσεων (επιπέδων) και Στόφα WRINGLER, Κρεβάτι ιατρείου, φορείο, πιεσόμετρο, φιάλες οξυγόνου, όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 439/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ. αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη -Αττικής, επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και συγκεκριμένα: α) η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο των όροφο, επιφανείας 118,88 τμ, β) η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο, ορόφου, που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο, επιφανείας 118,88 τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής, ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ εκάστη, καθώς και το κοινόχρηστο δώμα, με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το οικόπεδο και το όλο ακίνητο) ορίστηκε το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €), με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 16.03.2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Παντελεήμων Σ. Αμούργης 210-3644057,6972217090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Από τις με αριθμούς 11429 και 11430/ 9.3.20120 εκθέσεις επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου Χριστίνας Καραμάριου, προκύπτει ότι επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους α) Κων/νο Μπονιάτη του Αναστασίου και β) Ιάκωβο Μπονιάτη του Αναστασίου, πρώην κάτοικοι Σορωνής Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής αντίγραφο της απόφασης με αριθμό 239/2012 Ειρηνοδικείου Ρόδου, τακτικής διαδικασίας με την οποία αναγνωρίσθηκε η Μαργαρίτα Μπονιάτη του Νικολάου, κατέστη κυρία με τα προσόντα της χρησικτησίας ακινήτου ήτοι τμήματος αγρού Β με γωνίες ΒΓΔΕΖΗΘΚΒ περιγραφόμενο στο σχέδιο επι της αγωγής 630/2009 τακτικής Ειρηνοδικείου από Απρίλιο 2009 Παπακωνταντίνου Κλεόβουλου έκτασης αυτού 3083,00 τμ, με στοιχεία τόμος 22 γαιών Σορωνής, φύλλο 29, μερίδα 1648, φάκελος 2640. Ρόδος 12.3.2020 Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν εντολής, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η με αριθμό κατάθεσης 10/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου αγωγή της Netabravka Pashova, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου, κατόχου του ΑΦΜ 126248625 Δ.Ο.Υ Ρόδου που στρέφεται κατά των: 1. Χρυσαφίνας Παυλίδη του Παύλου, 2. Γεωργίας Παυλίδη του Παύλου, 3. Μαρίας Παυλίδη του Παύλου, 4. Ελισάβετ Παυλίδη του Παύλου, 5. Άννας Λεονέττη του Μιχαήλ, 6. Γεωργίου Λεονέττη του Μιχαήλ, κάτοικοι Μαλώνας Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής. Οι ως άνω εναγόμενοι, καλούνται όπως καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας ήτοι εντός 130 ημερών από την επομένη κατάθεσης της αγωγής 17.1.2020) στην γραμματεία του δικαστηρίου / Ειρηνοδικείου Ρόδου, ακολούθως δε προσθήκη αντίκρουση εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου οριστεί συζήτηση της αγωγής. Για θέματα απόδειξης της αγωγής αυτής θα καταθέσει μάρτυρας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στις 26. 03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΦΛΩΡΑΣ, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 926177 /16.3.2012 Υ Α Ρόδου, κάτοικος Μαλώνας Ρόδου, συνταξιούχος. Σχετικά συντάχθηκαν με τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω οι εκθέσεις 11 423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428 / 9.3.2019 εκθέσεις επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 10.3.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1171Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1172Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1173Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1174Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, πρώην κάτοικο Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ) του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ), ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3563Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Σάββα (Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κάτοικο Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου του Σάββα (Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κατοίκου Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16835/2020 και ΕΑΚ 1970/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:09, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 53.906,90 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0215 4215559685 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3564Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο) του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ 120707699, πρώην κάτοικο Πλαταμώνα Πιερίας στην οδό Φρούριο αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο) του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ 120707699, πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας, οδός Φρούριο αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16837/2020 και ΕΑΚ 1971/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:14, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 65.444,42 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0373 4219643745 και 0373 4219524517 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3565Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη NEVENA (Νεβένα) JANAC (Γιάνατς) του Dusan (Ντούσαν), ΑΦΜ 143683485, πρώην κάτοικο Βιολίου Χαρακίου Ρεθύμνου επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά της NEVENA (Νεβένα) JANAC (Γιάνατς) του Dusan (Ντούσαν), ΑΦΜ 143683485, πρώην κατοίκου Βιολίου Χαρακίου Ρεθύμνου επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16827/2020 και ΕΑΚ 511/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:58, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 275.046,68 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια των υπό Α.,Β.,Γ. και Δ. συμβάσεων και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0258 4206280851, 0258 4206281050,0258 4210125130 και 0258 4210125180 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3566Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κάτοικο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ 1967/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3567Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κάτοικο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1) ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ 1967/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2920/11-03-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωποπούμενης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Καραντζά του Άγγελου, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α, με ΑΦΜ 016155852 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 06-03-2020 Εξώδικη Κλήση- Γνωστοποίηση Λήψης Ένορκης Βεβαίωσης η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι προς υποστήριξη και προς απόδειξη των θεμάτων της από 29-09-2019 αγωγής με ΓΑΚ 102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων την 30-03-2020), θα λάβει χώρα ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Αττικής, (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, οδός Βας. Γεωργίου, αρ. 44 και Κάλβου), την Πέμπτη 19-03-2020 και ώρα: 09:30 π.μ., λήψη ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα: Στέφανου Βερζοβίτη του Ιωάννη και της Τασίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 139108/05-03-2007, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 028185510, Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας και καλείται ο καθού να παραστεί κατά την εξέτασή του, αλλιώς η εξέτασή του θα γίνει ερήμην του. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 06.03.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:20π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ: 030493753, πρώην κάτοικο Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10462/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 15/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του Κωνσταντάκη Εμμανουήλ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 169/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 4160/2020, β) η από 21/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:21π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, πρώην κατοίκου Παιανίας Αττικής, Πλ. Κύπρου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 034003759, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10463/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 07/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 49/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1601/2020, β) η από 10-01-2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:22π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 040689340, πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10464/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 28/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 1268/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10753/2020, β) η από 05/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:23π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 041788550, πρώην κάτοικο Πρεβέζης, Νέα Σινώπη και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10465/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 20/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 345/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8556/2020, β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:24π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΦΜ: 040343992, πρώην κάτοικο Μεριχων Κύθνου Ν. Κυκλάδων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10466/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 08/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 346/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8558/2020, β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:25π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με ΑΦΜ: 043700391, πρώην κάτοικο Άργους, Μυκήνες και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10467/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 771/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6666/2020, β) η από 24/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:26π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 107514404, πρώην κάτοικο Τρίπολης Αρκαδίας, οδός Κανάρη αρ. 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10468/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 10/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 75/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7203/2020, β) η από 14/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αθήνα, 12-03-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1164Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10993/2020 και ΕΑΚ 1296/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:27, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 24.703,34 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο 2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1165Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10989/2020 και ΕΑΚ 1295/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:24, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 30.030,64 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 7,600% (ενήμερο επιτόκιο 5,100%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1166Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10974/2020 και ΕΑΚ 1291/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:17, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 83.133,33 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο 1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1167Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10955/2020 και ΕΑΚ 1288/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:04, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 209.902,76 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο 1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1170Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΟΥΝΗ Μαρία του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859), πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής στην οδό Καλαβρύτων αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΚΑΟΥΝΗ Μαρίας του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859), πρώην κατοίκου Νίκαιας Αττικής στην οδό Καλαβρύτων αρ. 50. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10996/2020 και ΕΑΚ 1297/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:31, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 21.104,18 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 7,100% (ενήμερο επιτόκιο 4,600%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1168Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό Διαλέων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην κατοίκου Αθηνών στην οδό Διαλέων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10999/2020 και ΕΑΚ 1298/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:34, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 50.328,38 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν ανέρχεται σε 8,220% (ενήμερο επιτόκιο 5,720%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ. 1169Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΑΡΡΗ Νικόλαο του Παντελή και της Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΣΑΡΡΗ Νικολάου του Παντελή και της Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10983/2020 και ΕΑΚ 1293/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:20, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει το ποσό των 44.230,40 €, εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 12/3/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Παραρτήματος της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» στην ακτή Μαραθίου του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, με κριτήριο την υψηλότερη τιμή, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από 01 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον έτος από 1 Ιαν έως 31 Δεκ 2021. Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων (τηλ. 28210-26774, 28210-26775) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 έως 14.00 με τιμή τεύχους €15,00. Επίσης η παραλαβή της διακήρυξης μπορεί να γίνει και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Διευκρινήσεις - πληροφορίες παρέχονται από 07.30 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 23 Μαρ 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 24 Μαρ 2020 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ.2821026781. Χανιά, 11 Μαρ 20 Ταξχος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: Ω1ΣΑ46907-3ΒΒ ΠΡΑΞΗ: 590 ΑΔΑ: 63ΥΛ46907Ο-ΖΝ5 ΑΔΑΜ:20PROC006408173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 4168 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 2875/12-02-2020 απόφασης Διοικητή, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή για ένα έτος, (CPV :79212200-5). Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 30-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Στέργος Παναγιώτης τηλ. 2251351150. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 10-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

11-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7246/5-3-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Ντεμίρη που ενεργεί ως πληρεξούσια της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων επί της οδού Αριστοτέλους αρθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, η από 17-2-2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου 38/17-2-2020 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων, με την οποία με την οποία που ορίζει μέσα σε εκατό 100 ήμερες από την κατάθεση (ημερομηνία κατάθεσης 17/2/2020) της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφειλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα. Χανιά, στις 5-3-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8634/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11+00 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την από 9-3-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης προς αυτήν με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία της, Να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος και να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί ως άνω αναφέρεται, προκειμένου να ικανοποιηθεί από το πλειστηρίασμα η απαίτησή της α) ) για την υπ αριθμ 3450/13.2.1990 Σύμβαση Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από 25.9.2009, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα προεκτεθέντα και β) για την 1701/28.3.1990 Σύμβαση Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων σαράντα εννέα και εξήντα έξι λεπτών (1.007.049,66 €) εκ του οποίου το κεφάλαιο είναι έντοκο από 14.5.2009 ήτοι από την επομένη της επιδόσεως της εξώδικης καταγγελίας και το ποσό των 16.380 ευρώ, το ποσό των 10 ευρώ και το ποσό των 45 ευρώ, εντόκως από 28.6.2013, ήτοι επόμενη της επιδόσεως της υπ αριθμ 21003/2013 Διαταγής Πληρωμής, μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης (ΑΚ 1289) κατά τα προεκτεθέντα. Για το ποσό αυτό αιτείται την κατάταξη προνομιακά ως εμπραγμάτως εξασφαλισμένη δανείστρια στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχτεί, για δε το ποσό εκ των ως άνω απαιτήσεων που τυχόν δεν θα καταταγεί προνομιακά, αιτείται να καταταγεί ως εγχειρόγραφη δανείστρια. Αντίκλητο διορίζει την υπογράφουσα την παρούσα Δικηγόρο Παπαδήμα Σταυρούλα του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Αμερικής, αρ 21 (τηλ. 210 3625553) Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8632/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον Κυριάκο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ του Γαβριήλ, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτού, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8633/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον Δημήτριο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής,, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτού, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Σταυρούλας Παπαδήμα, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ενεργούσας για τις απαιτήσεις της πρώην «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθμ. 40, με Α.Φ.Μ. 094014249, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσε με την υπ’αρ. 8631/10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10+55 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», που έδρευε στον Πειραιά, επί της οδού Μουτσοπούλου αρ. 64, με Α.Φ.Μ. 094265376 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, την από 9.3.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης κατά αυτής, με την οποία καταγγέλει την 3450/13.2.1990 Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις υπ αριθμ 3450/1/19.4.1990, 3450/2/17.10.1990, 3450/3/22.1.1991, 3450/4/26.3.1991, 3450/5/10.4.1992, την από 7.8.1992 και 29.3.1995 πρόσθετες πράξεις αυτής, που συνήφθησαν αρχικά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πιστούχου, η Τράπεζα παρείχε στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (ΔΡΧ 80.000.000) (ήτοι 234.776,23€), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως και κατόπιν δυνάμει της από 21.2.1996 Σύμβασης Μεταβίβασης Έννομης Σχέσης η ως άνω σύμβαση μεταβιβάστηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις από 6.3.1996 πρόσθετες πράξεις και ζητά να εξοφληθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (121.900,05 €), εντόκως από την 21.10.2019 μετά των τόκων υπερημερίας, ανατοκιζομένων των τόκων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως το ποσό αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην άνω εξώδικη καταγγελία. Πειραιάς 10-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 24222B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ αριθμό 423/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα, προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο 423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός και δεκαοκτώ λεπτών (€1.036,971,18) με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και για περίτπωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τάκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, από 20/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 10.000,00 € Γ} για λήψη απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για επίδοση 90,00 € δηλαδή σ υ ν ο λ ι κ ά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι και δεκαοκτώ λεπτών (€ 1.047.886,18) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλάρα αριθμός 8, τηλ. 2241034583. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Εκποιούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό τα εναπομείναντα κινητά πράγματα της πτωχευτικής περιουσίας της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GLOBALFON ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών, αριθ. 395, με Α.Φ.Μ. 094459146, με τιμή μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 50%, ήτοι εμπορεύματα (συσκευές φαξ, συσκευές τηλεφώνου, τηλεφωνικά κέντρα και εξαρτήματα αυτών, πλοηγοί GPS, χάρτες, κινητά τηλέφωνα) και πάγιος εξοπλισμός, (έπιπλα γραφείου, μηχανές γραφείων, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός). Πληροφορίες τηλ. 2103606024, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Συνεχίζεται με αρ. 449/2020 Έκθεση η εκποίηση των κινητών της πτωχής PANGROUP Α.Ε. κατόπιν β’ μείωσης (ΙΧ Hyundai Santafe, εξοπλισμός καφετέριας, παιχνιδομηχανές, είδη ένδυσης κ.α. Tιμή πρώτης προσφοράς ποσού 12.648 € και τιμή έναρξης προσφοράς ποσού 9.139 €. Οι εκποιήσεις διενεργούνται κάθε Δευτέρα 11.00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η σύνδικος Καλουπάκη Κωνσταντίνα 2103304783, 6944 549825 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ’αρ.242/2020 έκθεση της εισηγήτριας πτωχεύσεων Νίκη Αστερη εκποιούνται από τη διαχειρίστρια αφερεγγυότητας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ : Τραπεζαρίες με καρέκλες (4) , γωνιακός καναπές 4θ (1),σετ κρεβατοκάμαρα (1), τραπεζάκια σαλονιού (4),κονσόλα εισόδου και καθρέφτης (1), σύνθετο (4),Βιτρίνα μονή (1),βιτρίνα διπλή (1) ,Γραφείο μελαμίνης με προέκταση (1),μπουφές (1),Καρέκλες (2), Επιπλο tv (1) . ΠΑΓΙΑ : Γραφείο (1) ,Καρέκλες (2),air condition, ΤV, Πάγκος εξυπηρέτησης πελατών Συνολική τιμή εκποίησης 7.605,00 € και με τιμή Α’ Προσφοράς 5.070,00 πλέον ΦΠΑ 24%. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα ,την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή . Αθήνα 10.03.2020 Η διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ.ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛ. 2102323653 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 15821 ΕΞΕ 2020 Ημ/νια: 21/02/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν το κιόσκι με μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη δίχτυ και τοποθέτησαν τα ελαστικά αγροτικών ελκυστήρων παράλληλα με την ακτογραμμή, μέσα στον αιγιαλό μπροστά από το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας VIDENOF GEORGI του PAVEL, στην θέση “Βάρκες” Αγίου Μάμαντα επί του Θερμαϊκού κόλπου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας Μέλος της Δ. Κ.Ο.Σ.Ε. Αναγνωρισμένο Σωματείο Συνεργαζόμενο με το Υ.ΠΕΝ. Σαπφούς 63 - Καλλιθέα Τ.κ. 17675 Τηλ.2109581694 Fax. 2109579647 Αρ.Πρωτ.024 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05 Απριλίου 2020, ώρα 9,00 π.μ. στο Δημαρχείο της Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76 με θέματα: 1. Έγκριση πεπραγμένων 2019 του Δ.Σ 2. Έγκριση Απολογισμού 2019–Προϋπολογισμού 2020. 3. Έγκριση έκτακτης εισφοράς. 3. Φιλοθηραματική ενημέρωση-βράβευση των νικητών στο Πρόγραμμα Συλλογής άδειων καλύκων. 5. Προτάσεις/εισηγήσεις μελών. 6. Κλήρωση άδειας θήρας. Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι και το πιθανότερο η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12 Απριλίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο. Καλλιθέα 08/03/2020 Ο Πρόεδρος Κων. Γεωργακάς Ο Γεν. Γραμματέας Παν. Ταρνάρης ΑΔΑ: ΩΩΥΛΟΡΡ2-ΝΣ0 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ/ΦΕΚ Β' 4092/20.12.16 (CPV: 79223000-3), διάρκειας ενός έτους προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (475.862,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23/03/2020 έως και 26/03/2020 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα ανμαφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353257. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόρος 9 Μαρτίου 2020 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: - 1809 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2020 ΜΕ Α.Π. 1048/12.2.2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2019-2020» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020) στο Δήμο Πόρου που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 1 Δήμος Πόρου Παιδικός Σταθμός (Για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πόρου) Πόρος Ν. Αττικής **ΥΕ Καθαριστών/-στριών *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.57382/30-5-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2119/τ.Β’/6-6-2019). **Ο/Η επιλεγείς/γείσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψή του στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πόρου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020 Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2298320515 & 2298320500). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πόρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 28/1/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1389 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 6. Την υπ’ αριθμ. 44/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΧΩ16-Γ36) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών έτους 2019». 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19777/5849/26-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. 9. Το με αριθμ. πρωτ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 10. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1438/28-1-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1439/28-1-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1441/28-01-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την απόφαση 44/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη πρόσληψης δύο ΔΕ Υπαλλήλων Ελεγχόμενης Στάθμευσης . Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και η κα Βασιλική Φωτιάδη τηλ. : 22943 - 21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 14/3/2020 έως και Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ
PrintButton

07-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2391B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ' αριθμ. 578/2009 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ρόδου, , προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες μετά της από 11.02.2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’επιταγής, της οποίας το περιεχόμενο έχει όπως στη συνέχεια της παρούσας μου πιστά αντιγράφεται. Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ. 578/2009 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς τον προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για να λάβει γνώση και για ύλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα,και κατά την στο άρθρο 423A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά : A) για επιδικασβέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 68.581,89), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ,από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 680 € Γ) για λήψη απογράφου 25€ Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 600€ Ε) για επίδοση 45 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός και ονδόντα εννέα λεπτών (€ 69,931,89) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2392B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ αριθμό 424/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα, προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο 423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 283.631,69), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκια υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθεισα δικαστική δαπάνη 2.800,00 € Γ) για λήψη απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για επίδοση 45,00 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 287.301,69) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε Θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249) επέδωσε με την υπ’αρ. 8589/5-3-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11+20 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» νομιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, την από 28-2-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτής με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά να καταταγεί οριστικά στον πίνακα διανομής πλειστηριάσματος που θα συνταχθεί, για το συνολικό ποσό των 254.359,80 ευρώ εντόκως κατά τα αναφερόμενα στην αναγγελία αυτή. Πειραιάς 5-3-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 760/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Δήμητρα Λιάσκου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ γ’ Α.Κ. της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 12850/2020 και ΕΑΚ 613/2020, που συζητείται την 16-03-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου: 21, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να συζητηθεί η από 03-10-2019 (ΓΑΚ 85121/2019 και ΕΑΚ 3695/2019) αίτησης στην οποία ΖΗΤΑΕΙ να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου, του εκτός γάμου ανήλικου θήλεος τέκνου της ΑΚΟ (άνευ κύριου ονόματος) Λιάσκου που γεννήθηκε στις 14.08.2015 στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από πρώτο. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την έκτη (6η) του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11+50 ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Μαρίας Χριστοδούλου (ΑΦΜ: 050296748), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4061Ζ/6-3-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο – Χρήστο Κανελλόπουλο του Παναγιώτη και της Αδαμαντίας, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 4 Μαρτίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (966 § 2 Κ.Πολ.Δ.), της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα, Να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του κατασχεθέντος ακινήτου που περιγράφεται στην αίτηση με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 165.000 ευρώ, Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 05-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση, της κ. Γραμματεως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 21033/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2214/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της άνω Αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του άνω Δικαστηρίου, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 12-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 16 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τρείς εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 6-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7247/5-3-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων Αθηνάς Παπαδάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χανίων Παπαδημητράκη Κατερίνας, που ενεργεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου, κατοίκου Αγιάς του Δήμου Χανίων, επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων κ. Χριστίνα Δημητριάδου- Στεργιανού για τη Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), πρώην κάτοικο Βελιγραδίου, οδός Kragujevacki put 315/A και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμ. 245/2019 απόφασης διαζυγίου (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, δημοσιευθείσα την 22η Νοεμβρίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στα Χανιά, η οποία δικάζοντας ερήμην της εναγομένης ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δέχεται την με αριθμ. ΜΕΙ 27/12-1-2017 αγωγή διαζυγίου του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατά της Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων που τελέστηκε στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αγιάς Δήμου Χανίων στις 27 Ιουλίου 1986 και καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Χανιά, 6-3-2020 Η πληρεξουσία δικηγόρος Κατερίνα Α. Παπαδημητράκη
PrintButton

05-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100769 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, αίτησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας 10 (ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών 090165560), για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθμ.Φ2ΑΓΚΑΡ/ο/3300/12.06.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 ΑΑΠ /01.07.2015. Των -------------------------------------------- 1. Αγγελή Αθανάσιου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073010) 2. Αγγελή Βασίλειου του Απόστολου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073063, 073065) 3. Αγγελή Παναγιώτας του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073006), 4. Αντωνόπουλου Αθανάσιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073029, 073124), 5. Αντωνόπουλου Αθανάσιου του Φώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073030, 073125), 6. Αντωνόπουλου Γεώργιου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 7. Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 8. Αντωνόπουλου Νικόλαου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 9. Αντωνοπούλου Ιωάννας χηρ. Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073039), 10. Αντωνοπούλου Ιωάννας του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073008), 11. Βασδέκη Δημήτριου του Νικολάου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073129), 12. Γαλάνη Αθανάσιου του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073027, 073040, 073042), 13. Γκαμίτσιου Αντώνιου του Αντωνίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073075), 14. Δασικού Συνεταιρισμού Δ.Δ. Κτημένης του Δήμου Σοφάδων με δικαίωμα νομής (αρ. ιδ. 073004, 073011, 073012, 073014, 073015, 073018, 073019, 073022, 073024, 073025, 073028, 073031, 073056, 073057, 073060, 073064, 073066, 073068, 073076, 073078, 073083, 073117, 073119, 073120, 073121, 073123), 15. Δασκαλόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073080, 073135), 16. Δελλή Ιουλίας του Αθανάσιος, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073128), 17. Δεριζιώτη Νικόλαου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073050), 18. Καλλιφώνη Δημήτριο, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073026), 19. Καναπίτσα Βασιλικής του Σπυρίδωνα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013, 073070), 20. Καρπουζά Βασίλειου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073118), 21. Καρπουζά Βασίλειου του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Χαλανδρίου Νεφέλης 15, (αρ. ιδ. 073021), 22. Καρπουζά Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073020, 073118, 073122), 23. Καρπουζά Δημήτριου του Αλέξανδρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073038, 073049), 24. Καρπουζά Ηλία του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073046), 25. Καρπουζά Στυλιανού του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073016, 073118), 26. Κάτσαρη Βασίλειου του Αναστάσιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073079), 27. Κάτσαρη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073055), 28. Κάτσαρη Λαμπρινής του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073128), 29. Κούκουλα Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων 073013, 073041), 30. Κουνουκλά Δημήτριου του Γρηγορίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων, (αρ. ιδ. 073134), 31. Κουνουκλά Δημήτριου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων, (αρ. ιδ. 073134), 32. Κουτρουνιά Αθανάσιου του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073033, 073034), 33. Κουφό Ευάγγελου του Χρήστου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073074), 34. Κυρίτση Βασίλειου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073062), 35. Κυρίτση Ευάγγελου του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073082), 36. Κυρίτση Ηλία του Λάμπρου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073001), 37. Λόζου Ηλία του Απόστολου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073003), 38. Λόζου Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073005), 39. Λότσου Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073071), 40. Λότσου Ηλία του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073072), 41. Λότσου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073072), 42. Μεληνδιώτη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073050), 43. Μπούρλη Ιωάννη του Ευάγγελου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073054), 44. Πέτσα Γεώργιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 45. Πέτσα Ηλία του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 46. Πέτσα Νικόλαου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 47. Πέτσα Σωτήριου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073045), 48. Πιπίνη Γεώργιου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073048), 49. Πλούμπη Γεώργιου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073032, 073051, 073047), 50. Πλούμπη Θωμά του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073047), 51. Σεΐντη Δημήτριου του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073077), 52. Σκονδριάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073007, 073013), 53. Σκονδρογιάννη Αθανάσιο του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073017), 54. Σκονδρογιάννη Αθανάσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073061, 073073), 55. Σκοντρογιάννη Ευάγγελο του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073036), 56. Σκονδρογιάννη Ιωάννη του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073053, 073059, 073069, 073130), (1/3 ΑΚΠ 073065, 073069, 073130) 57. Σκονδρογιάννη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073081), (αρ.ιδ. 073013) 58. Σκονδρογιάννη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073052, 073058, 073061, 073069), (1/3) (ΑΚΠ 073065, 073069, 073130) 59. Στεργιοπούλου Γεωργίας του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073013), 60. Χατζηγεωργίου Παναγιώτας του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (αρ. ιδ. 073009), 61. Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης Συνιδιοκτήτου Αγροδασοκτήματος Κτιμένης, που εδρεύει στην Τ.Κ. Κάτω Κτιμένης Δήμου Σοφάδων και εκπροσωπείται νόμιμα, (δικαίωμανομής)(ΑΚΠ073004,073011,073012,073014,073015,073018,073019,073022,073024,073025,073028,073031,073056,073057,073060,073064,073066,073068,073076,073078,073083,073117,073119,073120, 073121 και 073123), 62. Σκονδρογιάννη Ηλία του Αθανασίου (1/3) (ΑΚΠ 073065, 073069, 073130), 63. Βάΐας χήρας Αθανασίου Παπαδήμα, κατοίκου Ανάβρας Καρδίτσας, (2/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 64. Παπαδήμα Φωτεινής του Αθανασίου, κατοίκου Ριζούπολης Αττικής, οδός Σινοπούλου αριθμός 62 (3/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 65. Παπαδήμα Ευαγγελίας του Αθανασίου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Πτολεμαίων αριθμός 5, (3/8) (ΑΚΠ 073060) (τμήμα 1), 66. Αγγέλη Βασιλείου του Αθανασίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073010), 67. Κλεονίκης χήρας Δημητρίου Λότσου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071) κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071), 68. Αντωνίου Λότσου του Δημητρίου, Παναγιώτας Λότσου του Δημητρίου, κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071), 69. Βασιλικής Λότσου του Δημητρίου, κάτοικου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073071) 70. Σοφίας Κουνούκλα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 71. Δημητρίου Κουνούκλα του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 72. Σταυρούλας Κουνούκλα του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ073081), 73. Δημητριού Κουνούκλα του Γρηγορίου, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073081), 74. Ελένης συζ. Γεωργίου Κουκούλα, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073013 ΚΑ073041), 75. Δημητρίου Κοτρωνιά του Ηλία, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073033, ΚΑ 073034), 76. Καρπούζα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Δ. Κάτω Κτημένης, Δήμου Σοφάδων (ΚΑ 073046) (ΚΑ073038), 77. Καρπούζα Ηλία του Παναγιώτη, κάτοικου Κάτω Κτισμένης, Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας (ΚΑ073038). ------------------------------ Με την υπ’ αριθμ.Φ2ΑΓΚΑΡ/ο/3300/12.06.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 ΑΑΠ /01.07.2015, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (3η συμπληρωματική) στο τμήμα από Χ.Θ. 48+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+551, στους Δήμους Μενελαϊδας και Ταμασίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (αρχική Κ.Υ.Α. 1061392/3989/0010/27-06-2008, ΦΕΚ 279 ΑΑΠ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 309/08 ΑΑΠ, ΥΑ Ανάκλησης Δ12α/Φ2ΚΑΡ/ο/6148/24-09-2012). Η υπό απαλλοτρίωση έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, τα οποία έχει συντάξει η Μελετητική Εταιρεία GEOKAT E.E. και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την υπ' αριθ. πρωτ. 6314/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΝΛ4653ΟΞ-Λ69) απόφασή του. Η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων στο Τόμο 120 και Αριθμό 364. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ 071/8). Σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο κτηματολογικό πίνακα και το αντίστοιχο κτηματολογικό διάγραμμα στην πιο πάνω έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα οι καθ΄ ών η παρούσα. Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 06.2.2020 και με αρ. εκθ. καταθ. 128/7-2-2020 αίτηση του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ζήτησε: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή . Να προσδιοριστεί οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος ως εξής: 1. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073001, αγρός, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 2. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073003, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 3. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073004, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 4. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073005, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 5. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073006, αγρός, προς 2,09 ευρώ ανά τ.μ. 6. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073007, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 7. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073008, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 8. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073009, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 9. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073010, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 10. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073011, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,60 ευρώ ανά τ.μ. 11. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073012, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 12. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073013, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 13. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073014, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 14. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073015, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 15. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073016, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 16. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073017, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 17. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073018, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 18. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073019, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 19. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073020, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 20. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073021, αγρός, προς 1,99 ευρώ ανά τ.μ. 21. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073022, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 22. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073024, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 23. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073025, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 24. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073026, αγρός, προς 1,64 ευρώ ανά τ.μ. 25. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073027, αγρός, προς 1,44 ευρώ ανά τ.μ. 26. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073028, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 27. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073029, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 28. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073030, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 29. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073031, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 30. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073032, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 31. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073033, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 32. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073034, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 33. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073036, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 34. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073038, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 35. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073039, αγρός, προς 2,30 ευρώ ανά τ.μ. 36. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073040, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 37. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073041, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 38. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073042, αγρός, προς 2,30 ευρώ ανά τ.μ. 39. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073045, αγρός, προς 1,84 ευρώ ανά τ.μ. 40. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073046, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 41. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073047, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 42. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073048, αγρός, προς 1,84 ευρώ ανά τ.μ. 43. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073049, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 44. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073050, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 45. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073051, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 46. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073052, αγρός, προς 2,28 ευρώ ανά τ.μ. 47. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073053, αγρός, προς 2,76 ευρώ ανά τ.μ. 48. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073054, αγρός, προς 2,28 ευρώ ανά τ.μ. 49. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073055, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 50. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073056, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 51. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073057, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 52. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073058, αγρός, προς 1,82 ευρώ ανά τ.μ. 53. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073059, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 54. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073060, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 55. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073061, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 56. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073062, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 57. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073063, αγρός, προς 1,68 ευρώ ανά τ.μ. 58. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073064, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 59. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073065, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 60. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073066, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 61. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073068, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 62. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073069, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 63. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073070, αγρός, προς 2,00 ευρώ ανά τ.μ. 64. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073071, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 65. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073072, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 66. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073073, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 67. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073074, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 68. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073075, αγρός, προς 1,30 ευρώ ανά τ.μ. 69. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073076, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,57 ευρώ ανά τ.μ. 70. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073077, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 71. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073078, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 72. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073079, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 73. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073080, αγρός, προς 1,37 ευρώ ανά τ.μ. 74. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073081, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 75. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073082, αγρός, προς 1,60 ευρώ ανά τ.μ. 76. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073083, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,49 ευρώ ανά τ.μ. 77. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073117, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 78. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073118, αγρός, προς 1,90 ευρώ ανά τ.μ. 79. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073119, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 80. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073120, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 81. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073121, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 82. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073122, αγρός, προς 1,64 ευρώ ανά τ.μ. 83. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073123, δάσος ή δασική έκταση, προς 0,54 ευρώ ανά τ.μ. 84. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073124, αγρός, προς 2,21 ευρώ ανά τ.μ. 85. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073125, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 86. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073128, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 87. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073129, αγρός, προς 1,68 ευρώ ανά τ.μ. 88. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073130, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 89. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073134, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. 90. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 073135, αγρός, προς 1,52 ευρώ ανά τ.μ. Να αναγνωριστεί ότι δεν υφίστανται επικείμενα στις απαλλοτριούμενες ιδοκτησίες. Να αναγνωριστεί ότι η απότμηση των απαλλοτριωθέντων μερών των ιδιοκτησιών με ΚΑ 073029, 073124, 073049, 073061, 073073, 073058, 073059, 073052, 073069 και 073074, δεν επιφέρει καμία μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων των ιδιοκτησιών αυτών και δεν ασκεί καμία επίδραση στα απομένοντα ως προς τη χρήση τους ως αγρών, ώστε να μην καθοριστεί ιδιαίτερη αποζημίωση για μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως να καθοριστεί η δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 130 παρ.1 και 2 του Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α" 82/10.04.2012). Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε η 3-4-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Εφετείου Λάρισας και του Δήμου, Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι στο κατάστημα του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, της Τοπικής Κοινότητας Κτημένης, της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας, της Τοπικής Κοινότητας Λουτροπηγής, της Τοπικής Κοινότητας Κέδρου στην κτηματική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 19 παρ.4 του ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων). Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Λάρισα, 28 Φεβρουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Ζώης Κάσαρης Δικαστικός Πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ. τηλ. 2410538453 e mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Α)Δια των με αριθμούς: 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127/04-03-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΖΑ, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. Δήμητρας Παπαγιάννη, πληρεξουσίου των: 1) Ιωάννας Πέρρου του Δημητρίου, 2) Κωνσταντίνας Πέρρου του Δημητρίου και 3) Λεωνίδα Πέρρου του Δημητρίου, κατοίκων Μεγάρων, Επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, δι’ ένα έκαστο των καθ ων αντιστοίχως: 1. Νικόλαο Τσέλιο,2 . Γεώργιο Κυριάκο, 3. Ευάγγελο Θεοδωρακόπουλο,4.Ελένη Παρτσαλή,5.Γεώργιο Σταματάκη, 6. Αχιλλέα Νταφούλα, 7.Λαλιώτη, αγνώστων λοιπών στοιχείων σύμφωνα με την 15/199 πράξη, όλων πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Κουντουριώτου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής των. 8. Παρασκευή Χρηστίδου, 9. Λάζαρο Θωμά,10.Ελένη Μπονέλη, πρώην κατοίκων Πεύκης, Λ. Ειρήνης αρ.27 και ήδη αγνώστου διαμονής των . 11. Αικατερίνη Αναγνωστάκη,12.Ιωάννη Μπουλμέτη,13. Ελένη Παπάζογλου, 14. Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο,15.Γεώργιο Παντουλίδη,16. Αντωνία Καζοπούλου,17. Μαρία Δήμου, 18. Νικόλαο Τούντα, 19. Νικόλαο Χείλαρη, 20. Ελένη Λυμπεροπούλου, 21. Ιφιγένεια Κατσάμπαση,22. Ουζούνογλου (αγνώστων λοιπών στοιχείων σύμφωνα με την πράξη 15/1999), όλων πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Αγ. Παντελεήμονος 6 και ήδη αγνώστου διαμονής των. 23.Σταυρούλα Ζαχαράκη,24.Ελένη Τοπάλογλου, 25. Χρήστο Ευαγγελίδη,, πρώην κατοίκων Πεύκης, οδός Αγ. Παντελεήμονος αρ.1 και ήδη αγνώστου διαμονής των . 26. Ευανθία Σαββαϊδου πρώην κατοίκου Πεύκης, Αγ. Παντελεήμονος 3, 27. Κωνσταντίνο Παυλή,πρώην κάτοικο Πεύκης, Αγ. Παντελεήμονος 2, 28. Βασίλειο Λουζιώτη, πρώην κάτοικο Πεύκης Στρ. Δαγκλή αρ. 25, 29.Αντώνιο Νικολαϊδη, πρώην κάτοικο Πεύκης, οδός Στρ. Δαγκλή αρ. 27, 30. Νικόλαο Γαβαλά, πρώην κάτοικο Πεύκης, Δαγκλή αρ. 29, 31.Παναγιώτη Μουρούτσο, πρώην κάτοικο Πεύκης, Πόντου αρ. 10, 32. Λεωνίδα Φατσέα, πρώην κάτοικο Πεύκης, οδός Ρήγα Φερραίου αρ. 15 και ήδη όλων αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ των πρώτων κατά όλων των ανωτέρω αγνώστου διαμονής κ.λ.π., απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ και ζητούν να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, μετά της κάτωθι αυτού έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 14628/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 28/2020 της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Δικαστού Προσδιορισμού με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22α Μαϊου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Ακροατήριου του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6,αίθουσα 3 με Πινάκιο ΑΠ και αριθμ. Πιν 3, Διαδικασία Απαλλοτριώσεις . Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως να παραστούν στη συζήτησή της όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Συνημμένως επιδόθηκε,προς ένα έκαστον των ανωτέρω, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3420/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2ο Πολιτικό Τμήμα) Προς γνώση τους και για στις νόμιμες συνέπειες. Β) Δια της με αριθμό 8128/04-03-2020 εκθέσεως μου, επιδόθηκε επίσης προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια την Αγγελική Γαλάτη του Θεοφάνους και της Μαρίας –Ιωάννας ΤΖΙΩΡΚΑ, γεννηθείσα το έτους 2000,πρώην κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μυκάλης 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3420/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2ο Πολιτικό Τμήμα) Προς γνώση της και για στις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 04 Μαρτίου 2020 Η Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 2661Γ/27-2-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, ως επί της εκτελέσεως αρμόδια, επέδωσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ αρ. 3-5 και Φίλωνος, για την καθ’ης η εκτέλεση: ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ Βασιλείου και της Βασιλικής, πρώην κάτοικο Κερατσινίου, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 101123904, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 1.379/27-2-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του πρώτου (Α’) απογράφου εκτελεστού (αριθ. απογράφου 2528/2011) της υπ’ αριθμό 2532/05-12-2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο της καθ’ής η εκτέλεση, για το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €), πλέον τόκων και εξόδων με επιφύλαξη για το υπόλοιπο των απαιτήσεων της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) με ΑΦΜ 094014249, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100%: 1) της υπό στοιχεία (Δ-2) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 92,00 τ.μ., 2) της υπό στοιχεία (Υ-9) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 8,16 τ.μ. και 3) της υπό στοιχεία (Ρ-6) αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας – κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου ορόφου, επιφανείας 20,96 τ.μ., μιας οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου, εκτάσεως 323,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Περάματος Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο υπ’ αριθμόν (182) Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της συμβολής των οδών Κάλβου αρ. 3 και Μαβίλη αρ. 4. Το ως άνω ακίνητο φέρουν ΚΑΕΚ: 1) 051181307003/0/21 για την υπό στοιχεία (Δ-2) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, 2) 051181307003/0/9 για υπό στοιχεία (Υ-9) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου, 3) 051181307003/0/12 για την υπό στοιχεία (Ρ-6) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία – κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου ορόφου. Τα ως άνω ακίνητα περιήλθαν στην καθ’ ης η εκτέλεση- οφειλέτιδα κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 40.123/24-07-2003 συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πειραιά Ανδρέα Χρονόπουλου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά την 25-07-2003 στον τόμο 1177 και αριθμό 7. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: 1) Για το Δ-2 διαμέρισμα: 103.408,00€. 2) Για την Υ-9 αποθήκη του υπογείου: 3.000,00 €. 3) Για την Ρ-6 κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ισογείου: 6.000,00 €. Ο Πλειστηριασμός της παραπάνω περιγραφόμενης και αναγκαστικά κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας της ως άνω καθ’ ης η εκτέλεση, θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον της ειδικά πιστοποιημένης επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, οδός Σταδίου αρ. 43 - Αθήνα, τηλ. 210- 3250002, ΑΦΜ 113300166, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, και συγκεκριμένα την εβδόμην (7ην) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ. Περίληψη της ως άνω Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεστης Ακίνητης Περιουσίας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, ήτοι: 1) «Ο ΛΟΓΟΣ» και 2) «ΗΧΩ» Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΣΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8099 / 25.10.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι.-Φ. Σάλεμ,μετά από παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ι. Σκορδίλη, πληρεξουσίας της Αικατερίνης συζ. Ευσταθίου Αρμένη, θυγ. Γεωργίου Καρκανίδου, κατοίκου Αθηνών,οδός Μπινιάρη αριθμ.16, με Α.Φ.Μ.: 054622758, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου,για τον Ευστάθιο Αρμένη του Βασιλείου,πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής,οδός Πρεβέζης αριθμ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής,προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες,ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο της από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού,με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) και ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση. Να οριστεί νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της από 29 Μαρτίου Αγωγής της πρώτης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.: 524068/2017 και Ε.Α.Κ.: 2995/2017 και να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή σε όλο της το αιτητικό με την οποία ΖΗΤΟΥΣΕ να γίνει δεκτή η αγωγή και να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο,που αναφερόταν στο ιστορικό της αγωγής και τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα στις 28.2.1998.Στο τέλος της ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι κάτωθι πράξεις: α) η από 08.07.2019 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδριαννής ΚΑΡΚΑΝΗ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60165/08.07.2019, ΕΑΚ: 1404/08.07.2019, Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ,για το ότι κατατέθηκε σε αυτήν το ως άνω δικόγραφο και β) η από 08.07.2019 πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω κ.Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 16, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της ως άνω την ενδεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 3. Καλούμενο να παρασταθεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 25 / 02 / 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Ι. Σκορδίλη ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία, αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: κλιματιστικό Fancoil Siemens, Φυσητήρας, βυτίο, ζυγοί, ταινιόδρομοι, όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρ. 327/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως Αλυσομεταφορείς: Υγρόβιδες Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κοσκίνα Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Ψηστήρι φύτρου, Αυτόματοι διαβροχείς, Σφυρόμυλος, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές Τηλεσκοπική ταινία φόρτωσης Συσκευαστική μηχανή, Ταινιόδρομοι, Τριέρι Τραπέζι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Μονάδα κλιματισμού, Δεξαμενή πετρελαίου Κλιματιστική μονάδα Συγκρότημα πυρόσβεσης, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 328/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: σιλό αλεύρων, Ζυγιστικοί σταθμοί, Σταθμοί δοσομετρικοί νερού, Ζυμωτήρια, Προστόφα, στόφες, Φούρνοι, Πλαστήριο-μορφοποιητής ζύμης, Πασσαδόρος, Πύργος ψύξης λαμαρινών, Ταινιόδρομοι και πύργος κρυώματος ψωμιού, Γραμμή παραγωγής ζύμης MACDONALDS, Πύργος κρυώματος, Διανομέας προϊόντων, διάδρομοι, Κοπτική και συσκευαστική μηχανή pillow pack και Hollyslicer, Συσκευασία Χύμα Κατεψυγμένων, συσκευαστική τύπου σακούλας, Ζυγιστικός σταθμός 4 ειδών αλεύρου ACMON, Συσκευασία Κριτσινιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 345/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: μυγοπαγίδες, ψυκτικός θάλαμος, εγκάρσιος κύλινδρος, βουτυριέρα, αεροκουρτίνες, Κομπρεσέρ αέρος (και σαν scrap), εκτυπωτές, φαξ, Η/Υ, οθόνες, scaner, αριθμομηχανές, μετρητές χαρτονομισμάτων, καταστροφείς εγγράφων, μηχανάκια φορτηγών, καλοριφέρ λαδιού, κάδοι, καλόγεροι, ράφια τοίχου, ντουλαπάκια, βραστήρες, Φούρνος μικροκυμάτων, κρεβάτι ιατρικό κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 346/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΤ: Ζυγοκοπτική, προστόφα, πλαστήρια, στόφα, αυτόματες πινακωτές τροφοδοσίας στόφας, σύστημα διαβροχής και ξυραφίσματος, εσωτερικός σταθμός αλεύρου, χώρος ψύξεως 5 πύργων, ανιχνευτές μετάλλου, κοπτικές, συσκευαστικές ψωμιού, ετικετέζες, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 365/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: Ψυκτικός πύργος, εξαεριστήρες χώρου παραγωγής, μονάδες luwa (κυκλοφορητές), κλιματιστικές μονάδες χώρου παραγωγής, κλιματιστικά CARRIER ψυκτικό CARRIER με 2 συμπιεστές, 6 ανεμιστήρες, 2 αντλίες νερού και 1 δεξαμενή νερού, εξαεριστήρας χώρου παραγωγής όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 366/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. K. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ.: 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο: 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες: Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 4809 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 20.7321.045) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45223300-9 «Κατασκευαστικές Εργασίες για Χώρους Στάθμευσης» Το υπό δημοπράτηση έργο έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες, το προσωπικό και τους επισκέπτες του εργοταξίου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν διαμορφώσεις, περίφραξη, ασφαλτοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό, φυτεύσεις και η προμήθεια και τοποθέτηση «μπάρας εισόδου» και φυλακίου. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πρασίνου και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 και άνω για έργα Πρασίνου. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 και άνω για έργα Πρασίνου.Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.129,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006371684 2020-03-03). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), (εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., Ασπρόπυργος, 4 Μαρτίου 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
PrintButton

29-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 5349/28-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Πειραιά, Παραδεισιάδη Η. Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιγίνης αρ.29, επιδόθηκε, με επίσπευση της «Α. ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Κρανιά, με ΑΦΜ: 093157030 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον Ιωάννη Καμπέρη του Εμμανουήλ, πρώην κάτοικο Ρίου Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14-02-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο, Περί Αναίρεσης της υπ' αρ.152/2018 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με αριθμό 555/2019 κατάθεση και κλήση για παράσταση κατά την εκδίκαση στις 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Α1' Πολιτικό Τμήμα, με α.α. πινακίου -14- με εισηγητή την Αεροπαγίτη Α. Κοκοβού και ζητάει να αναιρεθεί η πιο πάνω προσβαλλόμενη απόφαση, να απορριφθεί η έφεση της αντιδίκου και να γίνουν δεκτές οι με αριθμούς 1186/432/21-3-2003 και 4378/1630/05-11-2003 αγωγές της αιτούσας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και να καταδικαστούν οι καθ ων στην εν γένει δικαστική δαπάνη Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αριθμ. 8952Γ'/24-02-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς Ηλία Καλάκου, κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Έλλη - Θάλεια Συροπούλου, για την Βαρδή Μελαχροινή, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ξηρονομής αρ. 2 και Βερανζέρου αρ. 17, και ήδη άγνωστης διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. 13026/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία- Τμήμα Οικογενειακό), με την οποία το ως άνω Δικαστήριο, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της ως άνω αποφάσεως λόγους, δικάζει ερήμην των εναγομένων Ζαζάνη Ιωάννη του Σταύρου και της ανωτέρω, ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, για κάθε έναν από τους εναγόμενους, δέχεται την από 03-05-2017, με ΓΑΚ 532698/2017 και ΕΑΚ 891/2017 Αγωγή του Ζαζάνη Θεοφάνη του Σταύρου και της Ασημούλας, κατά των ανωτέρω εναγομένων, αναθέτει αποκλειστικά στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των εναγομένων Σταύρου. Καταδικάζει τους εναγομένους, στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Προς γνώση και για τα νόμιμα. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Α. Παπάρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ύστερα από την 11-02-2020 έγγραφη παραγγελία της Πολυξένης Μαντέλου του Χρήστου, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής και συντασσομένων των υπ’ αρ. 4681/17-02-2020 και 4679/17-02-2020 εκθέσεων επιδόσεως, ο Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος, δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό του Μάρκο Λουντοβίν και της Άννας Γκινάι, αγνώστου διαμονής και λοιπών στοιχείων την υπ’ αρ. 381/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευθείσα την 4-02-2020, ώστε να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, που ορίζονται στο διατακτικό της, το οποίο έχει ως εξής: α) δέχεται την από 17-09-2019 και με αρ.κατ.έκθ.δικ. 80485/3500/2019 αίτηση της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ, β) αναπληρώνει δια της παρούσας απόφασης τη συναίνεση της Άννας Γκινάι και Μάρκο Λουντοβίν για την υιοθεσία του ανήλικου αβάπτιστου υιού τους από την αιτούσα, γ) κηρύσσει θετό τέκνο της αιτούσας το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο που γεννηθήκε στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρών την 20-10-2017, φυσικοί γονείς του οποίου είναι ο Μάρκο Λουντοβίν και η Άννα Γκινάι. Αθήνα,25-02-2020 Ο δικαστικός επιμελητής Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Δ. Ασημάκης, (Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Λάμπρου Ποδηματά πληρεξουσίου του Ε.Φ.Κ.Α., επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Εκθέσεως Επίδοσης 2511/14.02.2020) για τον ISHA MUHAMMAD του ASHGRAL ALI, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής, οδός Σπ. Μακροδημήτρη και ήδη άγνωστης διαμονής , ακριβές αντίγραφο της από 07-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ αυτού, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στο οποίο κατατέθηκε την 31.01.2020 σύμφωνα με την έκθεση με ΓΑΚ: 179/2020 και ΕΑΚ: 3/2020 της κ. Γραμματέα αυτού και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης η 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η υπό δίκη αγωγή και να υποχρεωθεί ο καθ’ού να καταβάλει το ποσό που ζητά το ενάγων ΝΠΔΔ . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8099 / 25.10.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι.-Φ. Σάλεμ,μετά από παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ι. Σκορδίλη, πληρεξουσίας της Αικατερίνης συζ. Ευσταθίου Αρμένη, θυγ. Γεωργίου Καρκανίδου, κατοίκου Αθηνών,οδός Μπινιάρη αριθμ.16, με Α.Φ.Μ.: 054622758, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου,για τον Ευστάθιο Αρμένη του Βασιλείου,πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής,οδός Πρεβέζης αριθμ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής,προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες,ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο της από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού,με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) και ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση. Να οριστεί νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της από 29 Μαρτίου Αγωγής της πρώτης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.: 524068/2017 και Ε.Α.Κ.: 2995/2017 και να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή σε όλο της το αιτητικό με την οποία ΖΗΤΟΥΣΕ να γίνει δεκτή η αγωγή και να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο,που αναφερόταν στο ιστορικό της αγωγής και τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα στις 28.2.1998.Στο τέλος της ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι κάτωθι πράξεις: α) η από 08.07.2019 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδριαννής ΚΑΡΚΑΝΗ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60165/08.07.2019, ΕΑΚ: 1404/08.07.2019, Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ,για το ότι κατατέθηκε σε αυτήν το ως άνω δικόγραφο και β) η από 08.07.2019 πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω κ.Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 16, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της ως άνω την ενδεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 3. Καλούμενο να παρασταθεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 25 / 02 / 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Ι. Σκορδίλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αρ. 1852/2019 Διάταξη της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιείται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητο της πτώχευσης «ΑΤΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΕ» και το δ.τ. «GILLI DIET» που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) γραφείο του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 3 και έχει επιφάνεια 23,40 τ.μ. και αγοραία αξία 25.000,00 Ευρώ. Δυνάμει της υπ΄ αρ. 26/2020 Έκθεσης της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών η εκποίηση θα ξεκινήσει με ελάχιστο χρηματικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €) Ευρώ την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της Διακήρυξής εμού της συνδίκου στο γραφείο της κ. Εισηγήτριας, πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο ΔΔΔ, καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ πέντε (5) ημέρες και θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στην Δ.Ο.Υ. της πτωχής, στις αναγγελθείσες Δ.Ο.Υ. και τελωνεία είκοσι (20) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον της κ. Εισηγήτριας τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. ΑΘΗΝΑ, 28-02-2020 ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΜΠΟΥΚΑ ΣΚΟΥΦΑ 23 ΑΘΗΝΑ (ΤΚ 10673) ΤΗΛ: 2103644657 – 6937005547 ΕΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε "ΑΝΑΡΓ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ- ΙΩΝ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" τηλ. 6973824058 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 4853ΣΤ/27-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθήνας Ιωάννη ΓΚΙΚΑ ,κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου , αγνώστου διαμονής, το από 26-02-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ κατά του τελευταίου και εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης για την αναγκαστική κατάσχεση του ποσού των Ευρώ Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δεκατριών και εξήντα λεπτών (€9.213,60) , πλέον των νόμιμων τόκων, επί τη βάσει της από 12-02-20 επιταγής προς πληρωμή, επιτασσομένης ταυτοχρόνως να μην καταβάλει στον καθ’ ου ούτε να πληρώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον τρίτο, οποιοδήποτε ποσό που τηρείται στα καταστήματα της σε μορφή κατάθεσης ή άλλη αιτία ή που πρόκειται να κατατεθεί, επ’ ονόματι του καθ’ ου, μέχρι του δεσμευομένου ποσού αλλά να το καταβάλει στην επιτάσσουσα και να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 985 ΚΠολΔ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του παρόντος ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ. Αντίκλητο και πληρεξούσιο δεκτικό καταβολής ορίζει τον δικηγόρο Πειραιά και Κηφισιάς, οδός Κοκκιναρά 26 Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Α.Μ.1775 Δ.Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά οδός Σαχτούρη αρ. 15 τηλ. 210 4284680. Αθήνα, 27 /2/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας