PrintButton

26-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9459 Β/21-10-2019 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ για τον αγνώστου διαμονής Ανδρέα Παναγιωτόπουλο του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας την από 18.10.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ALMA (ΑΛΜΑ) KOLA (ΚΟΛΑ) του BESNIK (ΜΠΕΣΝΙΚ), η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 6215/9-9-2015 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την με αρ. 1362Δ. / 24-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης εγώ η Δικ. επιμελήτρια του Εφετείου Πατρών ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ, κάτοικος Πατρών (Σολωμού 24-26 τηλ. 261044300 - 6944577511 ) , επέδωσα στην Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. ΕΙΡΗΝΗ – ΔΑΦΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΦΙΛΟΣΩΦ, για τον εναγόμενο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ, ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμου της αποβιωσάσης στις 25-9-2016 μητέρας του ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΝΙΩΤΗ, κατοίκου πρώτα Ράχης Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πληρεξούσιου Δικηγόρου της ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ CNC & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ », που εδρεύει στο Λάππα Δυτικής Αχαίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές και νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αρ. 22 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, που φέρει τον τύπο της εκτέλεσης και αρ. 59/2019 των απογράφων, η οποία δίκασε ερήμην του εναγομένου, όρισε το παράβολο ερημοδικίας σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο στο ποσό των (120) ευρώ, δέχτηκε εν μέρει την αγωγή, υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα € (3.900) νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και επέβαλλε σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας που όρισε σε € (150). Κάτωθι του άνω εγγράφου η από 22-10-2019 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής για πληρωμή, για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες και επιτάσσεται να καταβάλει τα εξής ποσά : 1) Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε το ποσό των 3.900 ευρώ νομιμότοκα από 11-10-2017 και μέχρι εξόφλησης, 2) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 150 ευρώ, 3) Για τέλη απογράφου 166,89 ευρώ, 4) Για σύνταξη επιταγής και παραγγελία προς επίδοση αυτής, το ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 19,2 ευρώ και συνολικά 99,2 ευρώ, 5) Για επίδοση 43,40 ευρώ και τα κονδύλια 2,3,4 και 5 νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση. Άλλως σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής θα εκτελεσθεί αναγκαστικά και θα υποχρεωθεί να καταβάλλει για εντολή προς εκτέλεση το ποσό των 30 ευρώ. Αντίκλητούς της και δεκτικούς καταβολής ορίζει τον Δικηγόρο Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ, (Οδός Πλ. Πίνδου αρ. 1 και Γούναρη τηλ. 2610333732) και εμένα την δικαστική επιμελήτρια. Πάτρα 24-10-2019 Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4510Δ’/25-10-2019 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 456/6-8-2019 αγωγής των 1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή του Ιωάννη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ. Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης «μουλκ», γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885) στις 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ. Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω ένορκης βεβαίωσης. Ρόδος, 25 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ
PrintButton

25-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΩΟ0ΟΚ6Θ-2ΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός, 23/10/2019 Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1047 ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση. Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α) 3.Την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1774/17 Ιουνίου 2016) περί «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιασδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 5. Την 13/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-20 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 Έγκριση κατανομής θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020. 7. Την 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά την έγκριση και διαδικασία πρόσληψης 15 (δέκα πέντε) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) (ΦΕΚ τΒ αρ. φυλ. 3200/21-8-2019) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό τη στελέχωση του Νομικού προσώπου στα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ *Επιπλέον απαραίτητα προσόντα 101 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 102 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 103 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 3 104 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 105 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 *γνώσεις μυϊκής ενδυνάμωσης • γνώσεις αεροβικής γυμναστικής 106 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 107 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 108 YOGA –PILATES Βεβαίωση σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων 1 ΣΥΝΟΛΟ 15 (*) Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αίτηση 2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 8.Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 9.Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 10.Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 11.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων - Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β 1774/17 -6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Ο.Α.Π) Δήμου Κορυδαλλού και στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Κριτήρια επιλογής. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τυπικά Προσόντα. Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα.(**) **Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ0,08 μονάδες / 120. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) χ0,05 μονάδες. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες και ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6ν. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. (***) (***) Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων). Οικονομικοί όροι απασχόλησης Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα. Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10.00-14.00 από την Τρίτη 29/10/2019 και για δέκα (10) ημέρες έως και Πέμπτη 7/11/2019. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-4944364 ή 5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, του ΟΑΠ και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 331/2019 διάταξης του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 23/1/2019 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΙΒΑΟΜ» που εδρεύει στην Αθήνα, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2, του αποτελούμενου από 28 άρθρα, καταστατικού του. Αθήνα, 22/10/2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αθανασία Χαρίση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8326/21-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη του Βασίλειου Καρρά του Στυλιανού και της Σεβαστής, κατοίκου Πειραιά,οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22, με ΑΦΜ 103159933, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την Τατιάνα Κριζανόβσκαγια του Ιβάν και της Βαλεντίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-10-2019 Αγωγής Διαζυγίου (Διετούς Διάστασης) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή 2. Να κηρυχθεί με απόφαση του δικαστηρίου λυμένος ο από 04-03-2006 νόμιμος πολιτικός γάμος μεταξύ του επισπεύδοντος και της εναγόμενης,ο οποίος τελέστηκε στο Σλομποντεισκι της Μολδαβίας, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 11-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 9024/2019 και ΕΑΚ 4515/2019, Αριθμός Εξαίρεσης 0, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η κα Δικαστής Προσδιορισμού προσδιορίζει ημ/νια συζήτησης της παραπανω αγωγής στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, αίθουσα 218, Β’ όροφος, στις δέκα (10) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή, ώρα: 09:00 πμ και με αριθμό πινακίου 4, πινάκιο: γαμικών διαφορών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αικατερίνη Τσιώνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2522/10-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυνία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Τσερπάνη του Θεόδωρου, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ. 1, με ΑΦΜ 027800863 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό της υπ΄αριθ. 1272/2010 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάσσει τουε καθων η αίτηση να καταβάλλουν στην αιτούσα εις ολοκληρο έκαστος για το κεφαλαιο το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής για πληρωμή μέχρι την εξόφληση, καθώς και 140,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 18/01/2010. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 07.10.2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από την πληρεξούσια της αιτούσας Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελευθερίας Βεντουρή, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Το ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων δικαοσίων και εβδομηντα τεσσαρων λεπτών (6.270,74) το οποίο ζητούσε με την από 03-02-2010 επταγή προς πηρωμή του δικηγόρου Κων/νου Ψωμιάδη, παρά πόδας του ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1272/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο του κοινοποιηθηκε στις 25-02-2010, 2/ Για νόμιμους τόκους επί του ανωτέρω ποσού πλην του κονδυλίου των τόκων ποσού 87,74 από την 26-02-2010 μέχρι σήμερα 07-10-2019, ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε και εβδομηντα έξι λεπτά (4.655,76), 3/ Για συνταξη της παρούσας επιταγής μετά παραγελίας προς επίδοση ποσό ευρώ εκατόν σαράντα (140,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού ευρώ τριάντα τριών και εξηντα λεπτών, 4/ Για επίδοση παρούσης επιταγής, ποσό ευρώ σαράντα τριών κια σαράντα λεπτών (43,40), ήτοι συνολικά να καταβάλει το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών και πενήντα λεπτών (11.143,50) και αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλιου των τόκων, από την επομένη της επιδοσεως της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως η παρούσα θα εκτελεστεί αναγκαστικά και θα προστεθεί ποσό ευρώ (80) για σύνταξη επιταγής προς εκτελεση.Προς γνωση και για τις νομιμες συνεπειες. Αθήνα 24.10.2019 Η Δικηγόρος Ελευθερία Βεντουρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 24.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3487/24.10.2019, 3488/24.10.2019, 3489/24.10.2019 και 3490/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των: 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ: 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ: 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου: 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ: 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ: 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα: α) κατά τη συζήτηση της παρούσας αίτησης στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 11, αίθουσα 202 – διαδικασία εκουσίας) και β) κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου των με αριθμό 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 22.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά», κάτοικο Δήμου Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.: 15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3485/24.10.2019 και 3486/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για τους Αντώνιο Δουρουδάκη, με Α.Φ.Μ.:124906434 και Adelaide Adam (Αδελαΐδας Αδάμ), αντίστοιχα, αμφότερους πρώην κατοίκους Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της οδού Ζεφύρων αριθμ.14, και σήμερον αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη, ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου εγγράφου των υπ' αριθμ. 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Συνεδρίαση της 24-09-2019 - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ), από τα οποία Πρακτικά προκύπτει ότι προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου η με α/α κατάθεσης 294/2017 Αγωγή, το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι όπως παραστούν κατά τον τόπο και τον χρόνο που ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2038Δ/24-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΔΕΠ) η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ζωσιμάδων αριθ.11 και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Συροπούλου για τον Mosavi Namatullah, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Χωματιανού αριθ.22-24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2019 και με αριθ. πρωτ.592/23-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πάνω πρώτου ΠΡΟΣ αυτόν που απευθύνεται ενώπιον ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ, με την οποία καταγγέλλει την από 27-07-2018 συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του Mosavi Namatullah που απορρέουν από αυτήν και καλείται εντός 5 ημερών από την επίδοση να προσκομίσει στην ΚΟΔΕΠ το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό προκειμένου να του καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 22/09/2019 καθώς και να επιστρέψει στην ΚΟΔΕΠ την εταιρική κάρτα SIM με νούμερο 6909118003 που του είχε χορηγηθεί. Αθήνα 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (21) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Λ. Κανέλλια, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 54Γ/21-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πρεμετής αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 2643/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών/4ο Πολιτικό Τμήμα (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του εκκαλούντος και προς ον η επίδοση, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε 250 ευρώ, απορρίπτει την έφεση, καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης (ως άνω Τραπέζης) του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 400 ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓEIO YΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν.υ Ν. 40704070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.ουΝ. 28822882/2001]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. ΚΑΤΑ 1) Αδέμ Αδέμ του Αδέμ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 2) Ρετζέπ Σεϊμέ του Ρετζέπ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 3) Φερούχ Μελιτάχ του Φερούχ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 4) Φερούτ Μελάτ του Φερούτ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 5) Αθανάσιου Κονώλια του Γεώργιου, κατοίκου Βαφέικων Ν. Ξάνθης, 6) Ρεμζή Μουσταφάογλου, του Μουσταφά, 7) Μεμέτ Αμέτ του Μεμέτ, κατοίκου Όλβιου Ν. Ξάνθης, 8) Χουσεΐν Ραΐφ του Χουσεΐν, κατοίκου Εράσμιου Ν. Ξάνθης, 9) Φερούχ Εκρέμ του Φερούχ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 10) Ισμαήλ Σαλή του Ισμαήλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 11) Σεφέρ Μπαϊρσί του Σεφέρ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 12) Εμίν Σεφκέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 13) Μουσταφαλή Σελήμ του Μουσταφαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 14) Ευγενίας Ιωαννίδου του Γεώργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 15) Άννας Μπαμπάτσικου του Κωνσταντίνου, συζ. Αλέξανδρου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 16) Ιωάννη Τζανέτου του Ιωάννη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 17) Χασάν Εμίν του Χασάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 18) Ειρήνης Χουίδου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 19) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βακουφική Επιτροπή Ιερού Τεμένους Π. Ερασμίου», που εδρεύει στο Εράσμιο Ν. Ξάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα, 20) Ανθούλας Τσαμουρτζή, το γένος Αθανάσιου και Ελένης Καραλή, κατοίκου Νέα Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 21) Δήμου Ελευθεράκη του Στέφανου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 22) Λαμπρινής Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Μαγγάνων Ν. Ξάνθης, 23) Παρασκευής Ελευθεράκη το γένος Φωτίου και Αικατερίνης Χατζόγλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 24) Φωτίου Ελευθεράκη του Δήμου και της Μαρίας, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 25) Φώτιου Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 26) Μαρίας Κοτόπουλου, το γένος Στεφάνου και Παρασκευής Ελευθεράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 27) Βαγιανής Μέκακα, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 28) Δήμου Μέκακα του Αγγέλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 29)Βαλασίας Τσαμάρη, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, 30) Ακίφ Ογλού Εμίν του Ακήφ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 3 31) Μουμίν Ογλού Ιμπράμ του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 32) Χουσεΐν Ογλού Μουζντάν του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 33) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 34) Χουσεΐν Ογλού Σιακήρ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 35) Σερήφ Μελιχάτ του Αμέτ, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 36) Μουσταφά Ογλού Ρεμζή του Μουσταφά, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 37) Ρασήμ Ογλού Μουρταζά του Ρασήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 38) Μουμίν Ογλού Μουσταφά του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 39) Μεμέτ Βιλντάν του Ραμαδάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 40) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 41) Χασάν Ογλού Αλή του Χασάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 42) Σιαμπάν Γετίμ Ογλού Ραΐφ του Σιαμπάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 43) Αμέτ Ογλού Φεράτ του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 44) Σαλήμ Ογλού Μεμέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 45) Σαλήμ Ογλού Φικρέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 46) Κιαζίμ Ογλού Ερντίν του Κιαζήμ, κατοίκου Μονάχου Γερμανίας, 47) Αμέτ Ογλού Κενόν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 48) Χιουρού Αμέτ, χήρα Αμέτ Σαλήμ Ογλού (ως κληρονόμου του Αμέτ Σαλήμ Ογλού), το γένος Σαριέ και Μεμέτ Μαμούτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 49) Τουρκέν Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού σύζυγος Σαλή Σαλή, το γένος Χιουρού και Αμέτ Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ) κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 50) Κενάν Αμέτ Ογλού του Αμέτ και της Χιουρού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ), κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 51) Σαλήμ Τουρκέν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 52) Του Δήμου Τοπείρου που εδρεύει στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης, 53) Ευαγγελίας Παγωνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, Αγ. Λαύρας 41, 54) Δάφνης Δραγανίδου το γένος Νεραντζή Νεραντζάκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 55) Ανθούλας Τσαμουρτζή το γένος Γεωργίου και Ζωής Καραγκιοζίδη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 56) Σοφοκλή Ευγενίου του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 57) Ζαχαρία Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 58) Ιωάννη Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Κομοτηνής (Ιερωνύμου 19-21), 59) Κωνσταντίνου Καραγκιοζίδη του Στέργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 60) Νικόλαου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 61) Απόστολου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 62) Σταύρου Αγγελίδη του Αργυρίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 63) Ρεσούλ Ρασήμ του Ρεσούλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 64) Ραμαδάν Γιουξέλ του Ραμαδάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 65) Χουσεΐν Μεμέτ του Χουσεΐν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 66) Σουλεϊμάν Νουριτήν του Σουλεϊμάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 67) Αλή Ογλού Μουμίν του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 68) Αλή Ναζίτ του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 69) Αλή Σεμπαετίν του Αλή, κατοίκου Π. Κατραμίου Ν. Ξάνθης, 70) Μουμίν Κιμμέτ του Αλή, κατοίκου Ορφανού Ν. Ξάνθης, 71) Μουμίν Ρουκιέ του Αμέτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 72) Διαμαντή Διαμαντίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 73) Νικόλαου Φωτίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 74) Θωμά Μαχαιρίδη του Δημητρίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 7 75) Μπεκήρ Ογλού Χουσνή του Μπεκήρ, κατοίκου Κύρνου Ν. Ξάνθης, 76) Μπιλντέν Ογλού Οζαή του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ξάνθης, 77) Μπιλντέν Φούντα του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 78) Εμίν Αμέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 79) Ηλέκτρας Μαλάκη, το γένος Αναστάσιου και Σταυρούλας Παρασχαράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 80) LOSITO Gambiele του Saveiro, κατοίκου Άβατου N. Ξάνθης, 81) LOSITO Francesco, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 82) Αναστάσιου Παρασχαράκη του Αθανασίου, κατοίκου Δεκάρχου Ν. Ξάνθης, 83) Ραμαδάν Νουράν του Φεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 84) Ναΐμ Ογλού Σεράτ του Ναήμ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 85) Σαλή Ογλού Ναΐμ του Σαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 86) Σεράτ Ογλού Ονούρ του Σεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 87) Μουσταφά Ογλού Σαλή του Μουσταφά, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης. περί αναίρεσης Της υπ' αρ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης. Ειδοποιούνται οι ανωτέρω, ότι την 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητείται, με αριθμό πινακίου 25, η από18.07.2011 αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης, με την οποία καθορίστηκε οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 622/14-4-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Φ.Ε.Κ. 393/8-5-2006, τεύχος Δ') για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της αρ. 7 επαρχιακής οδού από Εράσμιο ως Άβατο», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.679,78 τ.μ., που βρίσκεται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης. Με την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως πλήττεται η ως άνω αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου Θράκης, διότι: 1. στηρίζεται σε μη νόμιμη βάση και, ειδικότερα, περιέχει ανεπαρκείς αιτιολογίες, σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, καθόσον καθόρισε την πραγματική αξία των απαλλοτριωμένων ακινήτων, χωρίς να αναφέρεται η αξία που είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή των απαλλοτριωμένων ακίνητα, ενώ δεν αναφέρονται τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας παρακείμενων ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, ούτε η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρ.9 του Ν. 3193/2003, και για το λόγο αυτό πρέπει να αναιρεθεί κατ άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. 2. έσφαλε διότι δεν απέρριψε το σχετικό αίτημα περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εναπομείναντα, μετά την απαλλοτρίωση, τμήματα των ιδιοκτησιών με ΚΠ 50,82,και 83 ως απαράδεκτο, λόγω μη υποβολής αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, απορρίπτοντας, μάλιστα, σιωπηρά τον, δια των προτάσεων, προβαλλόμενο ισχυρισμό του αναιρεσείοντος Δημοσίου περί απαραδέκτου του αιτήματός τους (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 και 14 ΚΠολΔ). 3. παραβίασε ευθέως την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001, προβαίνοντας στον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα υπ' αριθμόν κτηματολογικού πίνακα 50,82 και 83 ακίνητα, τα οποία δεν ήταν, πριν την ένδικη απαλλοτρίωση, αστικά ακίνητα, αλλά ήταν κατά τον προορισμό τους κατάλληλα αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση, και ως εκ τούτου ουδεμία σχετική ζημία υπέστησαν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τους, λόγω της απότμησης τμημάτων αυτών εξαιτίας της ένδικης απαλλοτρίωσης (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ). Αντίγραφα της αιτήσεως αναιρέσεως τοιχοκολλήθηκαν, αντιστοίχως, στο κατάστημα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, στις 2-4-2019 και στο κατάστημα του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης στις 3-4-2019. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι παραπάνω, να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, κατά τη δικάσιμο της 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη Αντώνιο Τσαλαπόρτα, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Παναγιώτα Σ. Παρασκευοπούλου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ. 2106435815 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι 23/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 50102/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων -μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου τα οποία βρίσκονται στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και προκύπτουν από αντικατάσταση σε οχήματα - μηχανήματα έργου του Δήμου μας. Η εργασία και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα δύο ετών. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει την 20/11/2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα και είναι επίσημα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση των εργασιών. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 3/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ποσού 42,00 €. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, στα τηλέφωνα 210 80 23 729 και 210 80 26 762, στην υπάλληλο κα Αθανασία Κουρετζή. Η διακήρυξη και η μελέτη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ α/α Αναπληρωτής Δημάρχου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Ταχ/κή Δ/νση :Καλόβατος Άρτας Ταχ. Κώδικας 47 100 ΑΡΤΑ Τηλέφωνο: 26810 41647 E-Mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Τ.Ο.Ε.Β ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, προκηρύσσει διαγωνισμό δια λήψεως εγγράφων προσφορών ( σφραγισμένες ) για προμήθεια μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου υδραυλικού εκσκαπτικού μηχανήματος με 17-26μ. βραχίονα (μπούμα). Η ολότητα του μηχανήματος έργου (κινητήρας, αντλία υδραυλικού, μπούμα κλ.π.) θα πρέπει να είναι εργοστασιακά ελεγμένη ώστε να πληρείται η ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια μηχανήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ειδικότερα ο εκσκαφέας θα φέρει τα παρακάτω: 1.Καμπίνα χειριστή με σύστημα προστασία ROPS & FOPS. 2.Περιστρεφόμενος φανός(φάρος). 3.Καθρέφτες. 4.Πλήρη σειρά εργαλείων. 5.Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. 6.Τρίγωνο βραδυπορίας(αναγνώριση βραδυκίνητου οχήματος). 7.Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (για άνω των 7,5 τόνων). 8.Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την νομοθεσία. 9.Φώτα εργασίας. Στην προσφερθείσα τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής του Οργανισμού, την 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στα Γραφεία του Οργανισμού Καλόβατος –Άρτας .- Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.500,00 Ευρώ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Τ.Ο.Ε.Β Ζώνης Λούρου.- Περισσότερες πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Οργανισμού, Καλόβατος –Άρτας τηλ/fax.26810-41647.- Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Σφήκας ΑΔΑ: ΩΔΟΙΟΡΡ2-6ΤΘ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11419 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν την ματαίωση της διενέργειας του 11419 Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Εκπόνηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)», λόγω μεταβολής ουσιωδώς των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων των αναγκών των ΕΛΤΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα του εν λόγω Διαγωνισμού. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

23-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Διεύθυνση:Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19 002- Παιανία ΤΗΛ.: 2132030713 FAX: 2106646188 E-mai:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Απόφαση Δημάρχου Αριθμ. 374/2019 Ο Δήμαρχος Παιανίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΑρμοδιότητεςΔημάρχου). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων περί εξουσιοδότησης υπογραφών». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 & 3 του Ν. 3979/2011. 4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ( Φ.Ε.Κ 1379/τ.Β'/6.8.2014) 5. Την υπ'αριθμ.316/2019 απόφαση «περί ορισμού Αντιδημάρχων». 6. Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου. Αποφασίζουμε Α. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυρίτση Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Δημοκρατίας για την Κοινότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας και αναθέτουμε σε αυτόν χωρίς αμοιβή την αρμοδιότητα της συνεργασίας του Δήμου μας με τους Εξωραϊστικούς/Επιμορφωτικού/Εκπολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό την προώθηση και επίλυση προβλημάτων τους, την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των Συνοικιακών Συνελεύσεων. Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος θα: • Παρακολουθεί τα δρώμενα αρμοδιότητάς του σε τοπικό επίπεδο • Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς • Προτείνει & εισηγήσεις σχετικές δράσεις Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Αττικής Ηπείρου , να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας . στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος. Παιανία 21/10/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ Σ.Ε.Η.Ε.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1936 (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ) (ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 11259/54) www.sehea.gr Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 10553 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103210040-2103210828 FAX: 2103217289 Α.Φ.Μ. 090011637-Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ 24 Προς όλα τα μέλη του ΣΕΗΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συνάδελφοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εξεδόθη η με αριθμ. 675/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία είναι για το σωματείο μας επιβράβευση της μαχητικής του πορείας στο χώρο και της καθαρής θέσης του απέναντι στα καρτέλ, που λυμαίνονται και το δικό μας επάγγελμα. Το σωματείο μας ελέγχθηκε όπως και άλλα σωματεία και ήταν το μοναδικό σωματείο που δεν υπεβλήθη σε πρόστιμο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν προκύπτει ότι ο ΣΕΗΕΑ καθόρισε ενιαία τιμή θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, ούτε κατάρτισε τιμοκατάλογο λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών, αλλά προκύπτει, αντιθέτως, η εναντίωση του ΣΕΗΕΑ στις πρακτικές καθορισμού ενιαίων τιμών που προτείνονταν ή ακολουθούνταν από άλλους Συνδέσμους Ηλεκτρολόγων. Επίσης όπως ήδη γνωρίζετε μετά από την καταστατική Γ.Σ. μας την 21/03/2018, ήδη τροποποιήθηκε το καταστατικό μας σε σχέση με διατάξεις όπου στην πραγματικότητα ήταν ανενεργές - άρθρ. 2 παρ.5, αρθ. 2 παρ.8, αρθ.8 παρ.8, αρθ.24 παρ.1α – και λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τροποποιημένο μας καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 388/03-08-2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έχει γνωστοποιηθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως και στο παρελθόν εν τοις πράγμασι έτσι και από εδώ και στο εξής το σωματείο μας δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών ή με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο δραστηριότητας του και μεταξύ των μελών του. Με την παρούσα ανακοίνωση προς τα μέλη μας εφαρμόζουμε την περίπτωση 4 του διατακτικού της με αριθμό 675/18 απόφασης. ΑΘΗΝΑ 7/10/2019 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 7903 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επι- μελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), το από 4–10–2019, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, Κατασχετήριο Εις Χείρας Τρίτου της διαχειρίσεως της κειμένης στη Γλυφάδα (Ιθάκης 9) πολυκατοικίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από την εδρεύουσα στο Κερατσίνι (Λαμπράκη 407) εταιρεία με την επωνυμία «GENERAL BUILDING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας, κατά του ΤΟΝΓΚΠΙΝΓΚ (TONGPING) ΝΤΕΝΓΚ (DENG) του ΖΑΙ–ΤΖΟΝΓΚ (ZAI–ZHONG), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ιθάκης 9) και, ήδη, αγνώστου διαμονής, Εις χείρας των εδρευουσών στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπου μένων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών: 1)«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2)«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» («ALPHA BANK»), 3)«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 4)«EFG ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και 5)του Σταύρου ΧΑΤΖΗΝΤΑΝΟΥ του Αθανασίου, κατοίκου Γλυφάδας (Ιθάκης 9). Δια του κατασχετηρίου, δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 1293/ 2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών): κατά σχεται εις χείρας των τρίτων το ποσόν των τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.169,50€), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα ποσά της από 21–6–2019 επιταγής, και τα ποσά: α)των (285,20€), για την κοινοποίηση του κατασχετη ρίου, β)των (120,00€), για την δημοσίευσή του, και γ)των (150,00€), για την σύνταξή του, πλέον των τόκων (από την επομένη της επιδόσεως της επιταγής προς καταβολή, μεχρις εξοφλήσεως), και απευθύνεται προς αυτούς η επιταγή να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το ποσό αυτό, εις χείρας τους ευρισκόμενο, καθώς και οποιοδήποτε ποσό τυχόν προκύψει από μελλοντική απαίτησή του, εν σχέσει προς αυτούς, αλλά να καταβάλλουν τα ποσά αυτά προς την υπέρ ης η κατάσχεση διαχειρίστρια και να προβούν στην κατά νόμον δήλωση, ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών,. Αντίκλητος διορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπέρ ης διαχειρίστριας Εμμανουήλ Γ. Τσαγκαράκης (Κριεζώτου 4 – Αθήνα, τηλ. 210. 382. 9034 & 6936.177.797). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Δια της υπ’ αριθμόν 7904 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επιμελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), εις εκτέλεση παραγγελίας δοθείσης από τον πληρεξούσιο της ενα γούσης δικηγόρο Γεώργιο Φ. Γεωργούντζο (Σκουφά 77–Αθήνα, τηλ. 210.360.6150 & 6936.978.371), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2466/2019 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία – ν. 4335/2015), εκδοθείσης επί της από 10–5–2018, υπ’ αριθ. καταθέσεως : εακ 1223/2018 (γακ 42404/2018), αγωγής (περί εξαλείψεως υποθήκης) της Φαίδρας–Μαρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου και, προσωρινώς, διαμενούσης στην Αγία Παρα σκευή Αττικής, κατά της Ελένης ΝΙΚΟΛΑΚΟΓΛΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής και, ήδη, αγνώστου διαμονής. Κατά το διατακτικό της, το δικαστήριο: α)δικάζει ερήμην της εναγομένης, β)ορίζει το προ καταβλητέο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδοκίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€), και, αφού δέχεται την αγωγή, β)διατάσσει την εξάλειψη της υπο θήκης που ενεγράφη στις 10–1–1961, τόμος 2027, φύλλο 197802 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 15173/1961 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Τσαγκλή, υπέρ της Ελένης θυγατέρας Νικολάου Νικολά κογλου, για ποσό (26.000) δραχμών, και, τέλος, γ)καταδικάζει την εναγομένη στα δικα στικά εξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής Περίληψη της υπ’ αριθμ. 133E΄/ 14-10-2019 έκθεσης επίδοσης Με την υπ’αριθμ. 133E΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, οδός Φειδίου αρ. 18, βεβαιώνω ότι ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Γεωργίας-Παναγιώτας Λιμνίου, πληρεξούσιας δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία « Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και τον διακριτικό τίτλο « ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στα Ιωάννινα Βιομηχανική Περιοχή Ροδοτοπίου και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον κ. Παρασκευά Αφατζανίδη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Άρτης αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NEW PRISMA DELICATESSEN», που έδρευε μέχρι πρότινος στο Καματερό Αττικής, οδός Σωκράτους αρ.13 και ήδη αγνώστου έδρας, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, τη με αριθμό 2311/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), η οποία δημοσιεύτηκε την 14.6.2019 και το διατακτικό της έχει ως εξής: «α) δικάζει ερήμην των εναγομένων, β) ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας εκ μέρους των ερημοδικαζόμενων εναγομένων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο, γ) δέχεται την αγωγή, δ)υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα, έκαστος εις ολόκληρον, το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (390.500,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, δ) κηρύσσει την προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, ε) απαγγέλει σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας πέντε (5) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, στ) καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εκατό (13.100,00) ευρώ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 7090Β και 7091Β/3.9.2019 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τους: α) Ιωάννη Μπιτσάνη του Τηλέμαχου και της Αναστασίας και β)Τηλέμαχο Μπιτσάνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, πρώην κάτοικοι Σβορώνου Πιερίας (Αγ. Αθανασίου 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, επισπεύσει της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα ως ειδική διάδοχος της «ANAPTYXI APC LIMITED», που εδρεύει στην Αγγλία και εκπ/ται νόμιμα, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 65/2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία στο διατακτικό της αναφέρει: ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ υπέρ της ενάγουσας τη διάρρηξη της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με το αρ. 21.163/2010 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβ/φου Κατερίνης Στυλιανής Μαντουλίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κατερίνης στον τόμο 592 αρ. 429, με την οποία ο πρώτος εναγόμενος Ιωάννης Μπιτσάνης, μεταβίβασε στον Τηλέμαχο Μπιτσάνη δεύτερο εναγόμενο, υιό του, κατά πλήρη κυριότητα, ένα οικόπεδο, με αρ. 210, εμβ. 295τμ, μετά της επ’ αυτού υπάρχουσας παλαιάς ισόγειας οικίας, εμβ. 64τμ, στο 26 ΟΤ του σχεδίου διανομής του οικισμού Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, συνορεύει γύρω ΒΑ 19 μ. με το αρ. 211 οικόπεδο, ΒΔ 16,50μ. με οδό του συνοικισμού, ΝΔ 19 μ. με το αρ. 209 οικόπεδο, ιδιοκτησίας Πασχάλη Τσιτιρώκη και ΝΑ 15μ. με το αρ. 213 οικόπεδο. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (260,00 €), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 22/10/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή
PrintButton

19-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ Καλλιθέα 17-10-2019 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. πρωτ.:7106 Διεύθυνση Άθλησης Τμήμα Αθλητικού έργου Αρμόδιος Μ. Φιλιπποπούλου Τηλέφωνο 210 9598.555 (εσωτ.-0-) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2019-2020 μέσω της ΓΓΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020, για τις εξής ειδικότητες: I.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (χορηγείται από το φορέα), την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος και επισυνάπτει τα δικαιολογητικά. 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός (άριστα, λίαν καλώς, καλώς) ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αναλυτικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 4. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία αποκλειστικά σε ΠΑγΟ όπως: βεβαιώσεις που θα αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. ανά μήνα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε αθλητική εγκατάσταση και σύμφωνα με το ωράριο που θα υποδειχθεί από τον φορέα Γ) δεν υφίσταται κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) και κατά το άρθρα 8 & 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 7. Βεβαίωση ανεργίας τρέχουσας κατάστασης από τον ΟΑΕΔ 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας. II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr). Δύνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Κ. 17603 και ώρες 8:00-13:00. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555 εσωτ.0). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 647132 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 61607/2747/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1909170928 και με: Α) τίτλο έργου: «Βιομηχανία Παροχής Ψύχους» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 229 (Κέντρα αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη) Β) θέση έργου: Λ. Πειραιώς 226, ΔΕ Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου , Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/19/19- 9/12/19 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/10/19- 9/12/19 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 18/10/19 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 550 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Χανιά 16-10-2019 Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης Ο Γεν. Γραμματέας Δ. Χαριτάκης ΑΔΑ: Ψ1ΠΖΩ1Σ-Θ60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. 5674 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Σκύρου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρησης πίεσης και τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Δήμου Σκύρου», συνολικού προϋπολογισμού 549,261.25 € (€) ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με διάρκεια δεκατέσσερις (14) μήνες, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Οδός: ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Ταχ.Κωδ.:34007 Τηλ.:2222350314-323 Telefax:2222091716 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κωδικός NUTS: : EL EL642 Εύβοια Ιστοσελίδα: www.skyros.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.skyros.gr 3. Κωδικός CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης). 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. I. Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (12 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου. II. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης της νήσου Σκύρου όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ. Συνολικά περιλαμβάνονται από τέσσερις (4) εγκαταστάσεις ΤΣΕΡΠ και ΤΣΕΠ. Επιπλέον σε διάφορες θέσεις του δικτύου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών τύπου ΤΣΕΠ+Π (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής) που είναι συνολικά οκτώ (8) σταθμοί. Τέλος, περιλαμβάνονται υπηρεσίες δημιουργίας τεσσάρων (4) απομονωμένων υδρευτικών ζωνών και υποζωνών των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Λιναριά, Μώλος, Μαγαζιά και Κάμπος-Γήπεδο, στις κεφαλές των οποίων θα εγκατασταθούν οι ΤΣΕΡΠ. III. Προμήθεια φορητού εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών, προκειμένου να βελτιωθεί ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών και ο σημειακός εντοπισμός των αφανών διαρροών. IV. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας V. Τεκμηρίωση και τη 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 7. Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο για την τελική επιλογή αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά . 8. Χρόνος, και τόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 . Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό και που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρεται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63-7131.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα 12. Αποσφράγιση Προσφορών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 26/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ 13 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (8.860,00€) ευρώ β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. γ) Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 14.Παροχή Διευκρινίσεων-επίσκεψη Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. .Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα προκειμένου να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών. Η επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και όχι αργότερα από την ώρα 13:00 της δέκατης ημέρας. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. Σε περίπτωση που με ευθύνη του Δήμου δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη απάντηση των εμπροθέσμως υποβληθέντων ερωτημάτων ή δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης, μετά από υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, προκειμένου να απαντηθούν τα εμπροθέσμως υποβληθέντα ερωτήματα και να ικανοποιηθούν τα εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα. Η απάντηση των ερωτημάτων και ικανοποίηση των αιτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 15. Δημοσιεύσεις: Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και στις παρακάτω εφημερίδες (Ν. 3548/07): - μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και - μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα - δύο οικονομικές εφημερίδες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.skyros.gr. (περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματά τους). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του Δήμου, το πλήρες κείμενο αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 35 σε τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι οι προσφορές υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Σκύρος 18/10/2019 Ο Δήμαρχος Σκύρου Νικόλαος Κ.Μαυρίκος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ – ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του μέλους της Ζωής Κωστόγιαννη (Α.Μ.Δ.Σ. Πειραιά 3963) πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών κ. Δημήτριο Φερεντίνο για λογαριασμό της Μαρίας ΔΡΑΚΟΥΛΗ του Σταύρου και της Ελπίδας, πρώην κατοίκου Κρύας Βρύσης Πέλλας, οδός Σαγγαρίου αριθμός 7 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 034392320 ακριβές αντίγραφο της από 4-9-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτής η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 18-09-2019, με γενικό αριθμό κατάθεσης 6946/2019, έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου : Αγωγή – Διαδικασία : Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο : Ενοχικό) της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, β) η από 18-9-2019 πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) παραγγελία για επίδοση σε αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9706Γ/16-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 16/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Διά των υπ' αριθμ. 70688/2019, 70678/2019, 70698/2019, 70708/2019 και 70798/2019 εκθέσεων επιδόσεως της δικαστικής επιμελητρίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παν. Κοτσή, επεδόθησαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τους 1) Θεοδώρα χα Ευστρατίου Μπούκλα, το γένος Αναστασίου και Μαρίας Κολοβού, 2) Νικόλαο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Κυριακής ή Βασιλικής, 3) Αναστάσιο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Θεοδώρας, 4) Γεώργιο Μπούκλα του Ευστρατίου και της Θεοδώρας, πρώην κατοίκους Κατερίνης και ήδη αγνώστου διαμονής και 5) Ιωάννη Κοκτσίδη του Κυριάκου και της Ναζλούς, πρώην κάτοικο Κορινού Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβή αντίγραφα της υπ' αριθμ. 91/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, εκδοθείσης, κατά την τακτική διαδικασία, επί αγωγής του Γεωργίου Προβατίδη του Παύλου και της Κυριακής, κατοίκου Κατερίνης, διά της οποίας αναγνωρίσθηκε η κυριότητα του ενάγοντος επί αγρού, εκτάσεως 14.213τ.μ., υπ' αριθμ. κληροτεμαχίου 48 που βρίσκεται στην θέση «Λουλουδιές» Κορινού Πιερίας. Κατερίνη 12-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Κατσαρός
PrintButton

17-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόσκλησης Επιλογής Υποτρόφων Σχολικού Έτους 2018-2019 Το Δ Σ του Ιδρύματος Αβραμίδη προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το Σχολ. Έτος 2018 - 2019 , σύμφωνα με τον Οργανισμό του περί των σκοπών αυτού κ.λ.π (Π.Δ.11/2/95- ΦΕΚ 116/Β/1995) και του κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κ.λ.π.(ν. 4182/2013- ΦΕΚ 185/Α/13) και καλεί τους αριστούχους και πραγματικά οικονομικά αδύνατους μαθητές των Β’ θμιων σχολείων του Λαυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αρ. 29 , Λαύριο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , έως 30 Νοεμβρίου 2019. Η χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό με επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα εγκεκριμένα κριτήρια . Αντίγραφα της πρόσκλησης με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια χορηγούνται στα γραφεία του Ιδρύματος (τηλ. 22920 60772.) Ο Πρόεδρος Λουκάς Ε. Δημήτριος Δήμαρχος Λαυρεωτικής Ο Γραμματέας Αρχιμανδρ. Μιχαήλ Λιούμης Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019/20 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, που συζητείται την 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΑΜ 29741) _________ Με την υπ’ αριθμ. 1199/2019 Έκθεση της κας Εισηγήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, κας Νίκης Αστερή, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθ. 742/2019 Διάταξη της ιδίας, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) ενώπιον της κας Εισηγήτριας, του πτωχευμένου ακινήτου, ήτοι μιας πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτο Αττικής, στη Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου και στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, αριθμός 66 και Καποδιστρίου, σε οικόπεδο εμβαδού 683,50 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €). Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενώπιον της Εισηγήτριας και με την παρουσία της Συνδίκου ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης της συνδίκου στο γραφείο της Εισηγήτριας και πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, όπως προβλέπεται στις § 3, 4 και 5 του άρθρου 148 ΠτΚ ως ισχύει και δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια της συνδίκου πέντε (5) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στην ‘‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού και οι τυχόν επαναλήψεις του. Αντίγραφο της διακήρυξης θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργός Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στη ΔΟΥ της πτωχής, στις αναγγελθείσες ΔΟΥ και τελωνεία, είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 62 ΝΔ356/1974. Αθήνα 26-9-2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Χ. ΣΤΑΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.ΔΣΑ: 26003) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 197-ΑΘΗΝΑ 11522 ΑΦΜ: 018349365 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2103821774-ΚΙΝ.: 6944420347 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ξάνθης Εύχαρις Γαλάτη, η οποία είναι πληρεξούσια του Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ, κατοίκου Χρυσοχωρίου Καβάλας, ΑΦΜ 100473795, επέδωσα προς την κα. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν, πρώην κατοίκου Κύρνου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 221/2018 Απόφασης (Αρ.κατ.αίτησης Μ.Ε. 133/2018), του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Διαδ. Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με βάση το διατακτικό της οποίας: - ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. - ΚΗΡΥΣΣΕΙ εκτελεστή την υπ' αριθμ. 23/2016 απόφαση του Μουφτή Ξάνθης, δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε λυμένος ο μεταξύ του αιτούντος, Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ και της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν νόμιμος θρησκευτικός γάμος και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν. - ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στην Ξάνθη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του, την 19η Νοεμβρίου 2018 και συνέταξα την υπ’ αριθμ. 3760 Δ΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου. Ξάνθη, 16-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574
PrintButton

12-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 26/1/15 εκδικαζόταν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 18/11/14 και με αρ. κατ. 128843/18106/14 αγωγή της Εραλίας Πάκου κατά: 1) της ΑΕ με την επωνυμία Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Ακινήτων και Ελεύθερων χώρων και 2) του Ηλία Αϊβάζογλου, κάτοικοι Ωραιόκαστρου Θεσ/νίκης. Επειδή όμως αυτή ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25/1/15, με την από 27/9/19 και με αρ. κατ. 85365/2119/19 κλήση της ως άνω εταιρείας και του Ηλία Αϊβάζογλου, αυτή προσδιορίστηκε εκ νέου για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16/12/2019. Αθήνα, 11/10/19 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΦΙΛΙΩ ΑΣΜΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 14/2019 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Νικαίας, συστήθηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ERGON LAB» με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής και εγκρίθηκε το από 29/7/2019 καταστατικό του, με τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά σ' αυτό. Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.: 11892Α/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΥ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Γιουλιιάνας Βασίλεβα, ως πληρεξουσίας της Σβετλάνας Στοΐτσεβα του Γκοσποντίνοβα, κατοίκου Αθηνών, οδός Νεϋγί αρ. 1, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την Λίνα Ιβάνοβα του Βαλτσέβα, πρώην προσ. διαμένουσας στο ξενοδοχείο «ΜΙΝΙΟΝ ΗΟΤΕΛ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαιζώνος αρ. 3 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18.7.2019 Κλήσης του Μ.Π.Α., βάσει της οποία ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα, με δικάσιμο την Πρώτη (1) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, καλούμενη να παραστεί. ΑΘΗΝΑ 10-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αριθμ. 1179/2018 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.» (ΑΜ 29456), δόθηκε η άδεια στην σύνδικο της πτώχευσης, Αικατερίνη Βαγιωνάκη, να εκποιήσει τα 6 τελευταία οχήματα της πτωχεύσεως που αναφέρονται στην από 1997/2015 Έκθεση της ως άνω Εισηγήτριας, όπως διορθώθηκε με την υπ’αριθμ. 2546/2016 Έκθεσή της και δη τα υπ’αριθμ. 11, 12, 13, 14, 15 και 16 οχήματα επί των ως άνω εκθέσεων με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της ως άνω 1179/2018 έκθεσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11:00, που θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. της πτώχευσης. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 30-9-2019 Η Σύνδικος Αικατερίνη Βαγιωνάκη Τηλ. 210 3237637 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11843/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24.12.18 Αγωγής ΓΑΚ: 113448/18, ΕΑΚ: 4615/18) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλλει το ποσό των 1985,67 € και το νόμιμο τόκο από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου άλλως από την επομένη της επίδοσης και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ γνωστοποιώ ότι ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Θηβών, κ. Αθανασίου Μ. Κοκοντίνη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας, δυνάμει της με αριθμό 5089Γ/30-9-20129 Εκθεσης Επίδοσής μου, για λογαριασμό του Ανδρέα Καραγιάννη- Κοκόνη του Παναγιώτη (Α.Φ.Μ. 047050817), πρώην κατοίκου Θηβών, Κοντίτο 27, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 10-9-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της παραπάνω τράπεζας κατ αυτού, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό να της καταβάλει το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (95.936,95 € +48.879,96 € =144.816,91 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από 5-5-2019 και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η με αριθμό 326/ΤκΜ/22-9-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θήβας, με την οποία ορίζεται: Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να ενεργή¬σει όσα ορίζονται για εκείνον με την παραπάνω πράξη. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ Από ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Επαμεινώνδα 12- 322 00 Θήβα τηλ. 2262029141, κιν.6937376313 ΑΦΜ 042464588 Δ.Ο.Υ. Θηβών Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11844/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο των με Αριθμό 1126/2019 Πρακτικών Συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία Μικροδιαφορών (ΜΚ1) Συνεδρίαση της 23-09-2019, με την οποία ανέβαλαν την συζήτηση της αγωγής με ΓΑΚ: 113448/18 και ΕΑΚ: 4615/18 για την 16-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 32/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Αείροον», που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 23.12.2018 κωδικοποιημένου καταστατικού του. Αθήνα, 11.10.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΑΔΑ: Ψ7ΓΔΟΡΡ2-9Ε7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11419 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23.10.2019 έως και 26.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353234. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

24-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» **************************** Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1343/2019 Έκθεσης του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξης του ιδίου ως άνω Εισηγητή, επετράπη η εκποίηση ενώπιον αυτού του κάτωθι ακινήτου πλήρους κυριότητας της πτωχής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», ΑΦΜ 081973214, η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: Γεωτεμάχιο (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «ΦΟΥΣΑ ΚΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με ακανόνιστο πολύπλευρο σχήμα, εμβαδού 4.822 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται τα ακόλουθα κτίσματα: 1) Κτίριο ΙΙ που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 900,00 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 158,40 τ.μ. περίπου και μεταλλική κλίμακα για πρόσβαση στον χώρο του παταριού. Το ισόγειο αποτελείται από ενιαίο χώρο (αποθήκη) και χώρο με δύο WC και κουζίνα. Στο πατάρι υπάρχουν έξι χώροι γραφείων, δύο τουαλέτες ανδρών – γυναικών, κουζίνα και χωλλ. Επιπροσθέτως, στην είσοδο του κτιρίου έχει κατασκευαστεί μεταλλικός προθάλαμος εμβαδού 29 τ.μ. περίπου, 2) Κτίριο Ι που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 780,00 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 760 τ.μ. περίπου. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο (αποθήκη). Το υπόγειο αποτελείται από αποθηκευτικό χώρο καθώς και χώρο μηχανοστασίου και δεξαμενής πυρόσβεσης. Ειδικώτερα δε τα ανωτέρω και δη οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς: 1. Στο υπ’αριθμ. 404/2007 συμβόλαιο – καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βασιλείου Χρόνη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τ. 786, α.α. 345) και 2. Στην από Οκτωβρίου 2018 Έκθεση Οικονομικής και Τεχνικής Εκτίμησης του πραγματογνώμονα Πολιτικού Μηχανικού Γοργία Ψυλλάκη. Ορίσθηκε δε η αξία του ως άνω ακινήτου καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ελάχιστο τίμημα του ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (1.410.000), που προσδιορίσθηκε με την υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξη του κ. Εισηγητού. Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του κ. Εισηγητού και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μετά την πάροδο πέντε τουλάχιστον ημερών από την δημοσίευσή της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος της πτωχεύσεως Αικατερίνη Βαγιωνάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Δια της υπ' αριθμ. 7419/23-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Γεωργία Παπαργυρίου του Παναγιώτη και της Αθανασίας πρώην κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Μαικήνα αρ. 23 και νυν αγνώστου διαμονής, η από 02/09/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας οδός Γ. Γεννηματά αρ. 2 νομίμως εκπροσωπούμενου με την οποία ζητά άμεσα και εντός τριημέρου από την κοινοποίηση της παρούσας να προβεί στον πλήρη καθαρισμό των χώρων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πασίου Κορινθίας τα οποία έχουν ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά που δημιουργούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, στην αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις (επιβολή προστίμου και καταλογισμός εξόδων και διαβίβαση φακέλου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου). Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για την ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΜ 107448589), πρώην κάτοικο ΔΑΦΝΗΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.751Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για τον ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ 051006747), πρώην κάτοικο οδού ΜΙΝΩΙΔΟΣ αρ. 3 ΣΚΥΔΡΑ ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.750Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 46664 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 204.569,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7131.001 και 30-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 185/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 7ΝΚΔΩΨ8-Γ4Ι). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-712/2019 (ΑΔΑ: 6Μ1ΕΩΨ8-ΤΥΡ) και 713/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜ5ΟΩΨ8-ΨΨ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: Α. Ομάδα «Α’ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 119.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Β. Ομάδα «Β’ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Γ. Ομάδα «Γ’ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 44.020,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Δ. Ομάδα «Δ’ - ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 9.579,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 79183 (για την ομάδα Α’) 79253 (για την ομάδα Β’), 79254 (για την ομάδα Γ’) & 79255 (για την ομάδα Δ’). Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 13/11/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 18/11/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης των μηχανημάτων είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός διαστήματος
PrintButton

22-10-2019

on .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΞΔ-Λ4Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ: 19PROC005727299 2019-10-18 ΕΡΓΟ: Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.07.013) CPV: 45232130-2 ΑΡ. ΠΡ.: 19776/13754/16-10-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος» με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 1. Αντικείμενο του έργου Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Πλαστήρα, που ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό στη συμβολή της υπόψη οδού με την Λεωφόρο Ειρήνης και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Στερεάς Ελλάδος. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τμημάτων των αγωγών ομβρίων των οδών Στερεάς Ελλάδος και Χρυσ. Σμύρνης που συμβάλλουν στον αγωγό της οδού Πλαστήρα. Τα παραπάνω τμήματα είναι άμεσα λειτουργικά αφού συνδέονται με ήδη κατασκευασμένα και λειτουργούντα τμήματα δικτύων 2. Οικονομική ανάλυση του έργου Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) ΟΜΑΔΑ Α: Εργοταξιακή σήμανση-Προστατευτικές κατασκευές, Εκσκαφές, Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις-καθαρισμοί-αποκαταστάσεις, Επιχώματα-επιχώσεις, Αντιστηρίξεις με προϋπολογισμό 245.996,00 € β) ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα - Στεγανοποιήσεις-αρμοί-λοιπές εργασίες με προϋπολογισμό 63.177,50 € γ) ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις, Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές δικτύων με προϋπολογισμό 96.308,00 € και προστίθεται: 1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 72.986,67 €, 2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 71.770,23 € 3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 277,73 € 4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 14.000,00 5) ΦΠΑ (24%): 135.483,87€. Σύνολο:700.000,00 €. 3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 4. Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ9775.07.013), είναι δε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και έχει ήδη πραγματοποιηθεί Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, στον ΚΑΕ Κ.Α.: 25-7312.0021. 5. Σύστημα δημοπράτησης Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην κατηγορία: Υδραυλικά που είναι εγκατεστημένες σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.perama.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/11/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 22/11/2019. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 20 37 223, FAX. 210 4021613, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δημήτρης Παπαθανασίου 8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις 25/11/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 9. Εγγύηση συμμετοχής Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.290,32 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Εκποίηση κινητών πραγμάτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους, ήτοι 38.000,00 € και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 25.333,33 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ολα τα έξοδα βαρύνουν την υπερθεματιστή. Σύνδικος ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΧΑΜΗΣ τηλ. 6973630616 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1595/2019 πράξη της εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, ορίστηκε η εκποίηση απ’ ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος που βρίσκεται στο υπόγειο των μισθωμένων εγκαταστάσεων στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη, με τιμή εκτίμησης 15.000€ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον από την κοινοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων, καθώς και στους ενεχυρούχους Δανειστές, και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. ΑΘΗΝΑ 20/10/2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΑ 27245) ΤΗΛ. 2108225600, 6932914569 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100, ΑΘΗΝΑ ΤΚ11472 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 4016Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ηλία Γρηγ. Σούσκα, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιόλου αρ.104, επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ευσταθίας Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Γεώργιο Κάνταρο του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ.25-27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-10-2019 Εξώδικης Πρόσκλησης της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Φώτιο Μερτζάνη του Σταύρου και της Δήμητρας, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αρ.13-15, προς αυτόν, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Δημόσιας Αρχής και με την οποία τον προσκαλεί να προσέλθει, με την ιδιότητά του ως νομίμου κληρονόμου της συζύγου του Μαρίας, το γένος Ξενοφώντος και Αγγελικής Γιόκαρη: α) την 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να υπογράψει την σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης και β) την 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να συμπράξει στην κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του με στοιχεία Κ1 καταστήματος του ισογείου της πολυκατοικίας επί της οδού Λασκαρίδου 52 στην Καλλιθέα, επί τω τέλει όπως μεταβιβάσει στην εργολήπτρια εταιρεία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, τα αντιστοιχούντα ποσοστά, και με την οποία επίσης τον ενημερώνει ότι σε περίπτωση μη εμφανίσεως του, τα αντιστοιχούντα ποσοστά θα μεταβιβασθούν με αυτοσύμβαση δυνάμει της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που είχε χορηγηθεί από τους οικοπεδούχους προς την εργολήπτρια εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 2152/31-12-1978 προσύμφωνο μεταβιβάσεως ιδανικών μεριδίων οικοπέδου και εργολαβικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας θυγατρός Δημητρίου Ζερβού. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Γρηγ. Σούσκας Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Σάββα Ηλ. Χατζηκυριακού (Κορησσία Κέας), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11875/21.10.2019), για την Αναστασία Καροφυλλάκη του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Βύρωνα (28ης Οκτωβρίου αρ. 60) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.09.2019 Αγωγής (Ειδική Διαδικασία Γαμικών Διαφορών) (ΓΑΚ: 79939/19-09-19, ΕΑΚ: 7037/19) ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί ο γάμος τους και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Δικάσιμος: 21-09-2020, Δευτέρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο: Α3(ΜΟΝ), Αρ. Πινακίου: 22. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος Φ. 100809-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 690Χ4653ΟΞ-15Ν): 1. Του Γαρεφαλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055001, 055004, 055005, 055006, 055011, 055012, 055013), 2. Του Βελεγράκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055002, 055007, 055008, 055014, 055015, 055017), 3. Του Βελεγράκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055003, 055009, 055010, 055016). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 05.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 481/06.09.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν.80), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 41.621,95 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 03.11.2016, στο με αριθμό 222 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 27 (Σ2) [Δ.Δ. Εθιάς του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-27-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.27-Κ.Π.1) του Β’ Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3908/26.07.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΜΙΓ465ΧΘΞ-11Ι). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, Β (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 055001 1,33 € 02 055002 1,20 € 03 055003 1,20 € 04 055004 1,40 € 05 055005 0,99 € 06 055006 0,95 € 07 055007 0,90 € 08 055008 0,94 € 09 055009 0,90 € 10 055010 0,90 € 11 055011 1,10 € 12 055012 1,05 € 13 055013 0,99 € 14 055014 0,90 € 15 055015 0,99 € 16 055016 0,99 € 17 055017 1,20 € Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 80), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής. αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Φ. 100809-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 6ΕΦΙ4653ΟΞ-1ΨΧ): 1. Του Καλεντάκη Θωμά του Γεωργίου, που κατοικεί στον Πύργο, Τ.Κ. 70 013, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030001, 030007), 2. Του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών, που εδρεύει στα Πεζά, Τ.Κ. 70 100, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030002, 030003, 030008, 030009, 030010, 030011, 030012, 030013) όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3. Του Παπαδάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030004, 030005, 030014, 030015, 030016, 030017, 030018), 4. Του Βατσάκη Χαραλάμπους του Ζαχαρία, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030006, 030019, 030020, 030021, 030022). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 406/25.07.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 81), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 39.414,75 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 28 (Σ2) [Δ.Δ. Αχεντριά του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-28-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.28-Κ.Π.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2507/10.05.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465ΧΘΞ-ΗΩΚ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 030001 1,33 02 030002 1,48 03 030003 1,33 04 030004 1,40 05 030005 1,33 06 030006 1,33 07 030007 0,94 08 030008 0,94 09 030009 0,95 10 030010 1,00 11 030011 1,10 12 030012 1,05 13 030013 1,05 14 030014 0,94 15 030015 1,10 16 030016 1,10 17 030017 1,05 18 030018 1,05 19 030019 1,05 20 030020 1,05 21 030021 1,05 22 030022 0,90 Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 81), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
PrintButton

18-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 4976/14-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Πειραιά κ. Ιωάννη Σκοπελίτη, πληρεξούσιου της Ανιέζα (Anjeza) Λίτσο (Lico) του Kujtim, κατοίκου Πειραιά, οδός Αφροδίτης αρ. 7, με ΑΦΜ: 146705776, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, κ. Βλάσση Αθανασίου, για τον Κλάιντι (Klajdi) Μπούντο (Bundo) του Hetem, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Αφροδίτης αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν Γ.Α.Κ.: 7993/2019, Ε.Α.Κ.: 4020/2019 ΑΓΩΓΗΣ απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον να παραστεί στις 6-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., με α.α. πινακίου - Γαμικών Διαφορών / 12-, στην αίθουσα - 218- του ορόφου Β' του (Μονομελούς) Πρωτοδικείου Πειραιά ζητώντας να λυθεί με διαζύγιο ο πολιτικός γάμος των, που έλαβε χώρα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη Φιλοθέη Αττικής, ενώπιον του πρόξενου Ενκελέντα Ριζά. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3500/80485/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 25.09.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από την Δικηγόρο κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Χ. ΜΑΝΤΕΛΟΥ πληρεξούσια της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας 8, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3325/09.10.2019 και 3326/09.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό της Γκινάι Άννας, αγνώστου διαμονής και για λογαριασμό του Μάρκο Λουντοβίν, αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα της από 17.09.2019 Αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας 8, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα επιθυμεί να υιοθετήσει σε τάξη τέκνων το ανήλικο τέκνο γεννηθέν από τους Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ήτοι το ανήλικο άρρεν τέκνο με το επώνυμο Μάρκο που γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρέων, την 20.10.2017, η γονική μέριμνα του οποίου έχει αφαιρεθεί από τους ως άνω φυσικούς του γονείς. Για τους λόγους αυτούς, ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η αίτησή της, η οποία φέρει ΓΑΚ : 80485/20.09.2019 και ΕΑΚ : 3500/20.09.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Να αναπληρωθεί η συναίνεση των φυσικών γονέων Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννας, για την υιοθεσία από αυτήν του τελούντος υπό την γονική μέριμνα και επιμέλεια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» - Αναρρωτήριο Πεντέλης ανηλίκου άρρενος αβάπτιστου τέκνου τους. Να κηρυχθεί θετό τέκνο της το ανήλικο άνευ κυρίου ονόματος με το επώνυμο Μάρκο, του Μάρκο Λουντοβίν και της Γκινάι Άννα, γεννηθέν στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρέων την 20.10.2017. Να διαταχθεί η καταχώριση της αποφάσεως που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία. Χρόνος συζήτησης της ανωτέρω Αίτησης δια της από 20.09.2019 πράξης του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ορίζεται η 09η/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 6, αίθουσα 3, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο : ΡΔ, με Αριθμό Πινακίου: 15. Καλούνται οι ως άνω φυσικοί γονείς Μάρκο Λουντοβίν και Γκινάι Άννα όπως παραστούν ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται και συναινέσουν στην ως άνω αίτηση. Αθήνα, 09-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 362/2019 Ειρηνοδικείου Ρόδου αγωγή τακτικής διαδικασίας ( ημερομηνία κατάθεσης : 21.8.2019 / 2019) της Τριανταφυλλιάς συζ Νικολάου Καράντζου, το γένος Παναγιώτη Φεσάκη , κατοίκου διαμερίσματος Έμπωνα Ρόδου κατά του GUDO DAVID υιού της Δωροθέας Φεσάκη, πρώην κάτοικος Γαλλίας και ήδη άγνωστης διαμονής , η ενάγουσα αιτείται όπως : Α) Γίνει δεκτή η αγωγή της ώστε να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ του ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του κτηματολογικού κανονισμού για τη με χρησικτησία κτήση των κάτωθι εδαφικών τμημάτων ( ήτοι επί ποσοστού 13/112 εξ αδιαιρέτου) ακινήτων ήτοι : Αι) τμήματος αγρού, εκτάσεως 1.173,00 τμ της μερίδας με αριθμό 1163 γαιών Σαλάκου 6.950,οο τμ , που περιγράφεται με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-5-1 και σημείο 1 στο συνημμένο στην ως άνω αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Ιανουάριο 2015 τοπογραφικό σχδ/μα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος γαιών Σαλάκου 20, φύλλο 90, μερίδα 1163, και φάκελος 1968. Α2) τμήματος αγρού, εκτάσεως 1.600,00 τμ της μερίδας με αριθμό 1169 γαιών Σαλάκου, εκτάσεως 5.440 τμ , που περιγράφεται με στοιχεία γωνιών ΑΒΓΔΑ στο συνημμένο στην άνω αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Μάιο έτους 2011 τοπογραφικό σχδ/μα του μηχανικού Κωνσταντίνου Τσουρδιού με κτηματολογικά στοιχεία τα εξής : Τόμος γαιών Σαλάκου 4, φύλλο 27, μερίδα 1169, και φάκελος 324. Β. Να αναγνωρισθεί ότι τμήμα που περιγράφεται με σημεία γωνιών ( 3-3΄-6΄- 6-3) στο συνημμένο στην αγωγή και αναπόσπαστο μέρος αυτής -από Αύγουστο έτους 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη- εκτάσεως 116,78 τμ , ως τμήμα Ι της μερίδας 1163 γαιών Σαλάκου , θα αποτελεί δια της αποφάσεως του δικαστηρίου , στο εξής δίοδο – ιδιωτική οδό υπέρ του τμήματος εκτάσεως 1.173,00 τμ , της κτηματομερίδας υπ αριθμόν 1163 γαιών Σαλάκου, που περιγράφηκε με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-5-1 και σημείο 1 στο συνημμένο στην άνω αγωγή μου και αναπόσπαστο μέρος αυτής, από Φεβρουάριο 2015 τοπογραφικό σχδ/μα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη, κατόπιν μεταγραφής της αποφάσεως του δικαστηρίου που θα κάμει δεκτό το ανωτέρω αίτημα μου περί της δια χρησικτησίας κτήσεως τούτου. Να ορισθεί τίμημα αυτό των 350,00 ευρώ για τον ανωτέρω καθορισμό και χαρακτηρισμό ως δρομίσκο του αιτούμενου τμήματος που περιγράφεται με σημεία γωνιών ( 3-3΄-6΄- 6-3) στο συνημμένο στη παρούσα και αναπόσπαστο μέρος αυτής -από Αύγουστο έτους 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Άρτεμις Βακάλη- εκτάσεως 116,78 τμ , ως τμήμα Ι της μερίδας 1163 γαιών Σαλάκου . Αντίγραφο της άνω αγωγής επιδόθηκε νόμιμα αντί του εναγομένου προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου δυνάμει της με αριθμό 11291/16.10.2019 έκθεση επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου. Ο εναγόμενος καλείται όπως εντός της νομίμου προθεσμίας απο την επομένη κατάθεσης της αγωγής μου τούτης ( 130 ημέρες) καταθέσει στην γραμματεία του δικαστηρίου προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ακολούθως δε προσθήκη αντίκρουση εντός νομίμου προθεσμίας . Γνωστοποιείται ότι προς απόδειξη θεμάτων της αγωγής θα καταθέσει μάρτυρας μου η Χριστίνα Καράτζου του Νικολάου, δασκάλα, κάτοικος Έμπωνα Ρόδου , στις 24-10-2019 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και ώρα 12:30 . Ρόδος 16.10.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την με αριθ. 3980Β΄/17.-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Αρτεμισίας Ν. Δρούγα, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 11, ως πληρεξούσιας της Καλλιόπης συζύγου Παναγιώτη Σακελλαράκη, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Σταθοπούλου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Υψηλάντους αρ. 15, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Ασπασίας, χήρας Αγησιλάου Δαβάκη, το γένος Βασιλείου και Αρετής Σπυροπούλου, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 9) και ήδη σήμερα κατοίκου αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 7/10/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης και κατά των άλλων που αναφέρονται σε αυτή, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να οριστεί ημερομηνία και ώρα για την ορκοδοσία της πραγματογνώμονος Αικατερίνης Πρίνου του Δημητρίου, πολιτικού μηχανικού – εκτιμήτριας ακινήτων, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 10-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου (Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ) της γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87060/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2163/2019 και β) η με τον ίδιο χρόνο πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας γραμματέως, με την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησής της η 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 6, Αίθουσα 6, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΓΑ4 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 7, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης συγχρόνως να παραστεί κατά την όρκιση της πραγματογνώμονος όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 043712678 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210-3803931 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 15η-10-2019 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, με τις με αριθμ. 765 Ε΄/15-10-2019 & 764 Ε΄/15-10-2019 εκθέσεις μου επιδόσεως, ακριβή αντίγραφα της με αριθμ. 528/7.6.2011 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Α. Δ. Α.Ε.», πρώην εδρεύουσα στο Βόλο (Νέα Ιχθυαγορά Βόλου) & ήδη σήμερα άνευ επαγγελματικής στέγης ή έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΑΦΕΡΕΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑΣ, με ΑΦΜ 113591925, πρώην κάτοικο Βόλου (οδός Δον Δαλεζίου αρ. 53) και ήδη αγνώστου διαμονής & κατά του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΑΦΕΡΕΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΑΦΜ: 113591925, πρώην κάτοικο Βόλου (οδός Δον Δαλεζίου αρ. 53) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, μετ’ επιταγής προς πληρωμή. Βόλος 15-10-2019 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2539/16-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου, αρ. 34, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αθανασία θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικο αντίγραφο του ήδη κατατεθεμένου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθ. 22716/2011 Διαταγής Πληρωμής από Συναλλαγματική του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Αναστ.- Ιως. Καρινιωτάκη- Πλακοπούλου που φέρει τον αριθμό 22, το οποίο προσαρτάται στην υπ’αριθμόν 10.322/14-09-2011 πράξη της ιδίας, η οποία δημοσιευθηκε στις 19-07-2011 από δύο (02) φύλλα με ΕΠΙΤΑΓΗ. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 15.10.2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Αθηνών κ. Φιλοποίμενα Καρδαρά, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για το συνολικό ποσό της επιταγής προς πληρωμή που της επιδόθηκε, με αντίγραφο απογράφου της παρούσας διαταγής πληρωμής, την 19-07-2011 (σύμφωνα με την 11216/19-07/2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου), 24.477,79 ευρώ, 2) Για νόμιμους τόκους υπερημερίας του ανωτέρω ποσού της επιταγής (πλην του κονδυλίου των τόκων) από 20-07-2011 έως σήμερα 12.474,27 ευρώ, 3) Για συνταξη παρούσας επιταγής και επίδοση αυτής 300,00 ευρώ, ήτοι συνολικά να καταβληθούν το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εικοσιεπτά λεπτών (37.251,27) και όλα τα ανωτερω πλήν του κονδυλίου των τόκων, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση διαφορετικά θα προστεθουν και 100 ευρώ για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζεται ο υπογράφων Δικηγόρος κ. Φιοποίμενας Καρδαράς. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικηγόρος Φιλοποίμην Καρδαράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6287 Ζ’/17.10.2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Σ. Χαρίτου, πληρεξουσίου της Δήμητρας Δημαράκη του Στυλιανού και της Αγγελικής, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σατωβριάνδου αρ.64, με Α.Φ.Μ. 031762248, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Σταύρο Ανδριόπουλο του Δημητρίου, προσωρινά διαμένοντος στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. κατάθεσης δικογράφου 10790/08.11.2018 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά όσα αναφέρονται σε αυτή, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε στις δεκαέξι (16) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, με αύξοντα αριθμό πινακίου Α1(ΜΟΝ)-14, καλούμενον να παραστεί στην συζήτηση. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210 7722890 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΨΛΠ046ΨΖΣ4-ΔΣ7 Αθήνα, 16/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 55316 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με με κλειστές προσφορές για την την εκμίσθωση δώματος 7ου ορόφου επιφανείας 10 τ.μ. του ακινήτου επί των οδών Υπατίας 6 & Απόλλωνος 24 στην Αθήνα, εκ του Κληροδοτήματος Χ. Παπακυριακόπουλου (ποσοστό συνιδιοκτησίας 81,16 %). 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (επίπεδο 0, Αίθουσα 5) την 11η.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών). 2. Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 100,00€ 3. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες 10.00-14.00 από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας, Κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7722890. 4. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον πλειοδότη. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Λ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διεκπεραίωσης & Αρχείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5Ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι Την με αρ. πρωτ. οικ. οικ 4144/ 29 – 5- 2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΣ465ΧΙ8-8H5) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1-2 Α/Α ΟΠΣ: 2960, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με α.π. 5111/26-6-2018 (ΑΔΑ 66ΠΚ465ΧΙ8-ΓΣΜ) 1η Τροποποίηση, την με α. π 9428/ 21-11-2018 (ΑΔΑ 67ΔΑ465ΧΙ8-ΟΜ4) 2η Τροποποίηση, την με α. π 2594/ 20-3-2019 (ΑΔΑ Ψ7Υ1465ΧΙ8-ΟΦΔ) 3η Τροποποίηση και την με αρ πρωτ 4052/7-5-2019 (ΑΔΑ ΩΗΜΓ465ΧΙ8-Ο3Ζ) 4η Τροποποίηση, που αφορούσε στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» ως προς τα παρακάτω σημεία : 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 4.4 Ως μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων 10.4c.15.1.1 και 10.4c.15.1.2 «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περισσότερο και σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες», ορίζεται το ποσό των 4.000.000 €. Ειδικότερα και εφόσον στην αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνεται πλέον των ανωτέρω και η δράση 10.4c.15.2.1 «Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», το ανωτέρω ποσό δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο έως 5.000.000 €. 5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΣΕΛ 14) 5.1 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από 09 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 έως, την 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 24:00 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. οικ. 4144/29-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΣ465ΧΙ8-8Η5) πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2960, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2 Έντυπο: Ε.Ι.1_1 Έκδοση: 3η Ημ/νια Έκδοσης: 16.04.2018
PrintButton

16-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ' αριθμ. 1352/2019 έκθεση της κ. εισηγήτριας της πτωχεύσεως με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (ROLLING STOCK COMPANY GREECE SOCIETE ANONYME), δόθηκε η άδεια να εκποιηθούν τα πάγια κινητά πράγματα που εκτιμήθηκαν ως σκραπ, με τιμή α' προσφοράς 175,00 € ο τόνος. Ολα τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Σύνδικος της πτωχεύσεως, Νικολέτα Θ. Ζορμπαλά, τηλ. 2108229013-6945856037. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΏΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 428E/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την Θεανώ Χριστοφορίδου του Χαραλάμπους πρώην κάτοικο Πειραιώς οδός Πατριάχου Ιωακείμ αρ. 71 -73 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί ότα και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα 15.10.19 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 429E/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Μάριο Σταγάκη του Ιωάννη - Παράσχου πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Φωτεινής αρ. 17 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα15/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 430Ε/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Ευστράτιο Βλαχάκη του Αντωνίου πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου αρ. 104 και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Κολιούση πληρεξουσίου Α) Των: 1) Μαρίας χας Αριστείδη Θεοδωροπούλου του Ιωάννη Γρηγορόπουλου κατοίκου Αγίων Αναργύρων, 2) Αννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αλίμου, 3) Ιωάννας Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, 4) Αθηνάς Θεοδωροπούλου του Αριστείδη κατοίκου Αγίων Αναργύρων και Β) Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφειας και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10-9-2019 Αγωγής των κατ' αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις και αιτήματά της. Φέρει ΓΑΚ 80068/2019 και ΕΑΚ 2526/2019 και με την από 19-9-2019 πράξη του Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου ορίζοντα οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορισθεί για τη συζήτησή της. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1685/2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 1685/2019 έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» με Α.Μ:29181 εκτίθενται σε απευθείας εκποίηση από τη σύνδικο, με συμφωνία, ενώπιον της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως, με μειωμένη τιμή απογραφής (Α΄ ΜΕΙΩΣΗ) κατά ποσοστό 30% τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός εξοπλισμός ολόκληρου του εργοστασίου Ε’ Επισκοπής Νάουσας Ημαθίας, ήτοι διάφορα ανοικτικά-τροφοδοτικά-καθαριστικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, πρέσσες, αμπάρια, κλώστριες, στριπτήριο, ψαλίδι κοπής υφασμάτων, σύστημα ανύψωσης κιβωτίων, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, ανεμιστήρες, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιιεστές, παλετοφόρα, χαρτοκιβώτια συσκευασίας, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, σκραπ, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, κλαρκ, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 295.929,14 ευρώ. Η πώληση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα εργασίμων ημερών από την παρούσα δημοσίευση και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκρίνει η κ. Εισηγήτρια το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ.΄αριθμ. 310/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 (κατάργηση άρθρων 18-30) του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ –ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σ.Υ.Α.Τ.Ε.Θ.)» και ήδη μετά την τροποποίησή του σε «Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας» (ΣΠΩΘΒΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νομίμως και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του. Η πληρεξούσια δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 5943 Γ΄/10-10-2019 και 5941 Γ΄/10-10-2019 εκθέσεις επιδόσεων εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθησαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, αντίστοιχα δια λογαριασμό των εναγομένων: α) Καλλιόπης συζ. Χαραλάμπους ΒΑΡΔΗ, το γένος Ιωάννου και Γεωργίας Γιαννούλη (2η εναγόμενη) και β) Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης (3ος εναγόμενος), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφα της από 26/08/2019 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 16/09/2019 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78167/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2443/2019, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 16/09/2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά των ως άνω εναγομένων και κατά του Χαράλαμπου ΒΑΡΔΗ του Γεωργίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Τομπάζη αρ. 14 (1ος εναγόμενος), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 21.908/17.5.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλης Μπολιώτη – Καπερώνη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 18.5.2010 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 116 και με α/α μεταγραφής 377 από τον 1ο εναγόμενο και την 2η εναγόμενη στον 3ο εναγόμενο απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου, προκειμένου από την κατάσχεση και εκπλειστηριασμό αυτών να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των εις αυτήν ιστορούμενων απαιτήσεων της ενάγουσας εις βάρος του 1ου εναγόμενου και της 2ης εναγομένης. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένων να παραστούν όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή τους απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 5942 Γ΄/10-10-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου – Μάρκου Αχουζαρίδη, πληρεξουσίου της ενάγουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα στην Αθήνα, Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094014249), επεδόθη στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, δια λογαριασμό του Αλέξανδρου ΒΑΡΔΗ του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης, πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (Τομπάζη, αρ. 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26/08/2019 ΑΓΩΓΗΣ, μετά της κάτωθι αυτής από 16/09/2019 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της αρμοδίου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78174/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2444/2019, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, για κατάθεσή της την 16/09/2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο – Μάρκο Αχουζαρίδη, της ενάγουσας κατά του ως άνω (1ου εναγόμενου) και κατά της τελούσας σε πτώχευση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Α.Ε.», με έδρα στις Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας αρ. 112, (ΑΦΜ 099937868) νομίμως εκπροσωπούμενης από την σύνδικο Γεωργία Αθανασάκου του Γεωργίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους 98-100 (2ης εναγόμενης), απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της. Να διαρρηχθεί ολικώς υπέρ της ενάγουσας στο σύνολό της, για τις στο ιστορικό της αγωγής αναφερόμενες αιτίες, η συντελεσθείσα με το υπ’ αρ. 5793/7-7-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Στενιώτη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα την 8-7-2015 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 126 και με α/α μεταγραφής 251 από τον ως άνω 1ο εναγόμενο στην 2η εναγόμενη απαλλοτρίωση του εις την αγωγή αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα εν γένει δικαστικά έξοδα της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή του απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 15/10/2019 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350010 Fax: 2226053540 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 12042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΔΑ:ΩΙΡΙΩΕ7-0Β8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Η Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 39293400-6 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ, 44313100-8 ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 37415000-0 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 100.874,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 14/10/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 13385/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 79980 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ΙΣΤΙΑΙΑ 11 /10/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PrintButton

11-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 325/04.10.2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ» που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και εγκρίθηκε το από 28.06.2019 καταστατικό αυτού, και ειδικότερα τα άρ. 1, 4, 8, 9, 11, 12,15,16,17 και 18, όπου μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε η έδρα στο δήμο Νέας Ιωνίας και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της εκπροσώπησης. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Ο πλήρεξούσιος Δικηγόρος Παπαδοχατζάκης Χρήστος (ΑΜΔΣΑ 32958) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1351 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΤΣΗ, πρώην κάτοικο Πειραιώς (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1351 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1350 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «TRISTAR MANAGEMENT LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1350 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 470/2018 Έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Αναστασίου Φωτάκη του Ευστρατίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 148 του Πτωχευτικού Κώδικα επιτράπηκε η εκποίηση του ακινήτου της άνω πτώχευσης και δη ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του Α2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, αποτελούμενου από σαλόνι - χωλ δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και οφφίς, επιφανείας 85 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 27/1000 εξ αδιαιρέτου μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, επί της οδού πρώην Νάζου, νυν Γράμμου - Βίτσι αρ. 14-16 με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 21.687,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14.458,50 ευρώ, το οποίο καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 155/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση του εις την άνω Έκθεση λεπτομερώς αναφερομένου περιουσιακού ακινήτου στοιχείου κατ' είδος και αξία, θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως αυτής στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών, μετά την τοιχοκόλληση αντιγράφου της εκθέσεως αυτής, όπως ορίζει ο νόμος και τη δημοσίευση περίληψής της στην Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και στο Διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες καθώς και μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από την επίδοση αντιγράφου της Εκθέσεως αυτής με γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης, της τοποθεσίας και της αξίας του προς εκποίηση ακινήτου προς την Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στους Προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δ.Ο.Υ. και τελωνείων καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σύνδικο της πτωχεύσεως στα τηλέφωνα 210-3636212 και 6973-243355. Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΠΑΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ. 57-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103636212, 6973243355 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (8) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 9.567/8-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (δυνάμει της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15 πρώην και νυν αγνώστου έδρας της άνω εταιρείας, ως επίσης και αγνώστου διαμονής του ως άνω εκκαθαριστή ΣΑΒΒΑ ΚΕΦΑΛΟΥ του Παναγιώτη, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 62.416/6-2-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ (αριθμός απογράφου 576/2-4-2019), εκ της οποίας προκύπτει ότι την 10-10-2018 με την υπ αριθμ. 61.414 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου, με επίσπευση της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ:094014298), εκπλειστηριάστηκε η ακίνητη περιουσία της δευτέρας και προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας και από 26-9-2019 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας επιτάσσεται η δευτέρα και προς ην η επίδοση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον άνω εκκαθαριστή της και κάθε τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτής δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση του ακινήτου, το οποίο με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκε στην πρώτη, ήτοι: ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο περιήλθε στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη - Βενιζέλου. Διαφορετικά η απόδοση του ακινήτου θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και 40€, για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. 462/19-2-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της κ. Υποθηκοφύλακος Κρωπίας, εκ του οποίου προκύπτει ότι το με αριθμό 62.416/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, μεταγραφτηκε στις 18-2-2019, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κρωπίας, στον τόμο 854 και με α.α. 235. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 8-10-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.217/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για την Ελένη συζ. Γρηγορίου Μασαλή, το γένος Ανδρέα και Πελαγίας Παπαδάκη, με ΑΦΜ 137497531, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητό της στην πόλη του Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβουν γνώση η οφειλέτρια και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.218/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον Γρηγόριο Μασαλή του Αποστόλου και της Κυριακούλας, με ΑΦΜ 062219090, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αρ. 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκαν δύο (2) ακίνητά του στην περιφέρεια του Δ.Δ. Κυριάννα Δήμου και Νομού Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο οφειλέτης και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 7345 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ A N O I K T Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 211.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διεύθυνση: Δημαρχείο – Πεζοδρόμος Ρήγα Φεραίου 66 , Βελεστίνο Τ.Κ.37500. 2. Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. 3. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια. 4. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (CPV: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής χαράς) του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική μελέτη και Διακήρυξη. 5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. 6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 211.0000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 3.403,23€. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.). 8. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 10. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται . 11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 11. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 29/10/2019 και ώρα 10:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 6/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 14. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, και η επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι ταυτόσημη με αυτή του διαγωνισμού. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία τηλ.2425350228-226). Βελεστίνο 10-10-2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑYPIOY Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 ΤΚ. 19 500 ΛΑYPIO Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αιτήσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», η αρ. πρωτ. 2636/95101/01-10-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: Ω6Α2ΟΡ1Κ-ΝΥΩ) για έκταση εμβαδού δέκα πέντε στρεμμάτων και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (15,74788 στρ.), που βρίσκεται στη θέση «Πασσά Σουνίου» της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ/303/Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι κής νομοθεσίας , εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση (α), (β), (δ) του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση (β),(γ),(δ), (ε) και (ζ) του ίδιου άρθρου του Ν . 998ί79, που μαζί με την εκεί υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επι τροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 01-10-2019 Ο Δασάρχης ΤΥ Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 66Λ546Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 333 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 410/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (4 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος (κωδ. 100608C – ΣΤ΄ εξαμήνου) 2) Κλινική Οδοντική Χειρουργική Ι (κωδ. 100707C - Ζ΄ εξαμήνου) 3) Ορθοδοντική ΙV (κωδ. 101005C – Ι΄ εξαμήνου) 4) Προκλινική Ενδοδοντία Ι (κωδ. 100406C – Δ΄ εξαμήνου) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής 2310 99 9475 Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 6Ξ1Κ46Ψ8ΧΒ-ΤΣ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. 118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/11-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «Δημόσιες Συγκοινωνίες» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2310 995852 Θεσσαλονίκη, 13-9-2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Π. Πρίνος Καθηγητής ΓΑΜΟΣ Ο ΑΡΤΑΝ ΣΑΚΟ (ARTAN SAKO) ΤΟΥ ΝΑΖΙΦ (NAZIF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (MARGARITA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΟ (SAKO) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (ALBANIA) ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 21/06/2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2118 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΚΜΕΠΑ)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός απασχόλησης σύμβασης ατόμων 112 Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Από την 1 ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ υπογραφή της (Παιδικοί Σταθμοί) σύμβασης έως 31/07/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τίτλος σπουδών απασχό- και λησης λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 112 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και γ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως παιδοψυχολόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ. 156 62, Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6531778). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/2019 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 26.11.2019 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ώρα 11:00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της Προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2229, 210 320 2153, 210 320 2185). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 10.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1372 Ημερομηνία: 10.10.2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 5011444. Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία CPV: 79800000-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/10/2019 και ώρα 16:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 19PROC005681208 2019-10-10 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 80573. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολάκη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837. Ηλιούπολη, 10.10.2019 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΝΘ07ΛΕ-ΠΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Κέρκυρα 09.10.2019 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: Οικ.86856/36276 Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Ο διαγωνισμός αφορά 23 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 97 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 4.150.872,00 € και ΦΠΑ : 996.209,28 €). Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Παρασκευή 11/10 /2019 και ώρα 23:00 - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 23.59 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 26/9/2020 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.6.2021 με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) μήνες. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr (σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. - Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων,τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. -Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου. -Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. - Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. - Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 19REQ005605891 ΑΔΑ: Ψ3Σ17ΛΕ-Ξ6Π Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26613.62146 & 26613.62257, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλούσης Δημήτριος,e-mail: tm_promithion. ker@pin. gov. gr. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL622. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την Πέμπτη 03-10-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας