PrintButton

07-05-2020

on .

Αθήνα, 6-5-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη έως τις 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, αναφορικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Λαύριο, 5/5/2020 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Aρ. Πρωτ: 162 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 39/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α2-2 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 497459.17 4168493.64 ---- K2 497462.39 4168489.82 K1 - K2: 5.00 K3 497460.10 4168487.88 K2 - K3: 3.00 K4 497456.88 4168491.71 K3 - K4: 5.00 K1 497459.17 4168493.64 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 39/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 20.500€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 168 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 42/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α7 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 507006.81 4180876.40 ---- K2 507008.64 4180881.06 K1 - K2: 5.00 K3 507005.85 4180882.15 K2 - K3: 3.00 K4 507004.02 4180877.50 K3 - K4: 5.00 K1 507006.81 4180876.40 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 42/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 7.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση επτακοσίων ευρώ (700€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση επτακοσίων ευρώ (700€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 164 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 40/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α3, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 504118.39 4185426.21 ---- K2 504114.33 4185429.13 K1 - K2: 5.00 K3 504112.58 4185426.70 K2 - K3: 3.00 K4 504116.63 4185423.77 K3 - K4: 5.00 K1 504118.39 4185426.21 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 40/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 15.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ (1.500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 166 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 41/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α4 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 498057.25 4167785.56 ---- K2 498058.79 4167780.81 K1 - K2: 5.00 K3 498055.93 4167779.88 K2 - K3: 3.00 K4 498054.39 4167784.64 K3 - K4: 5.00 K1 498057.25 4167785.56 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 41/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 12.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Διακοσίων ευρώ (1.200€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Χιλίων Διακοσίων ευρώ (1.200€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 170 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 43/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α8 , στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.00 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 504675.44 4169955.12 ---- K2 504675.29 4169960.12 K1 - K2: 5.00 K3 504672.29 4169960.03 K2 - K3: 3.00 K4 504672.44 4169955.03 K3 - K4: 5.00 K1 504675.44 4169955.12 K4 - K1: 3.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 19/5/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 5.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Πεντακοσίων ευρώ (500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Πεντακοσίων ευρώ (500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 158 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 37/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α1-1, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 15.01 τ.μ. - Περίμετρος = 16.00 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 505448.14 4170144.02 ---- K2 505445.49 4170145.44 K1 - K2: 3.00 K3 505447.86 4170149.85 K2 - K3: 5.00 K4 505450.50 4170148.43 K3 - K4: 3.00 K1 505448.14 4170144.02 K4 - K1: 5.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο Λαύριο Αττικής , στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 37/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 25.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως δυνάμενη να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Λαύριο, 5/5/2020 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Αρ. Πρωτ: 160 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας µε την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , την με αριθμό 30/2020 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , την με αριθμό 38/2020 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: δημοτικός ακάλυπτος χώρου επιφανείας 15,00 μέτρων τετραγωνικών για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής , που εμφαίνεται με στοιχεία Α2-1, στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών του K1,K2,K3,Κ4,Κ1. Εμβαδόν τεμαχίου = 14.40 τ.μ. - Περίμετρος = 16.80 μ. α/α Χ Υ Αποστάσεις K1 497315.35 4168600.99 ---- K2 497316.12 4168603.26 K1 - K2: 2.40 K3 497310.44 4168605.19 K2 - K3: 6.00 K4 497309.67 4168602.92 K3 - K4: 2.40 K1 497315.35 4168600.99 K4 - K1: 6.00 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 18/5/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Λαύριο Αττικής και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 38/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες) . Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 20.500€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου με το 10 % ενός ετησίου μισθώματος οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση Δύο Χιλιάδων Πενήντα ευρώ (2.050€) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριετής , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παραταθεί για επί πλέον δύο ( 2) έτη , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολή αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής
PrintButton

06-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.akokd.gr Αρ. Πρωτ. 138 Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση είκοσι έξι (26) οχημάτων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου (Α΄ ΚΟΚΔ) ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, για την ασφάλιση, με οδική βοήθεια, είκοσι πέντε (25) τετρακίνητων Ι.Χ. αυτοκινήτων και ενός (1) ΦΙΧ . Γνωρίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι: I. Τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία της Ομοσπονδίας [Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), Χανιά], ή να τους αποσταλούν ηλεκτρονικά με μήνυμα/αίτημα στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. II. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μπορούν να το κάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης μέχρι και την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00 με 14:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. III. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά, τις προαναφερθείσες ώρες, ή στο τηλ: 28210-98147. IV. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σ’ αυτή ή τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση του ή να την κηρύξει άγονη. Χανιά 05-05-2018 Ο Γεν. Γραμματέας Δ. Χαριτάκης Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης ΑΔΑ: Ψ2ΥΑ7ΛΕ-ΧΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπ. Σαμάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Σιμάτη Παρασκευή Τηλ. : 26613-62257/62146 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: οικ.29582/12032 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δ/νση Οικονομικού Π.Ε Κέρκυρας μετά την αρ. 312-15/14-04-2020( αρ. πρακτικού 15/14-04-2020 ΑΔΑ: 6Π5Ο7ΛΕ-070) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 439.556,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 388.988,00 € και ΦΠΑ : 50.568,44 €). Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 23:00 - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Δευτέρα 08/06/2020 και ώρα 14.30 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Παρασκευή 12/06/2020 και ώρα 09:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων pin.gov.gr ( σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρμόδια Διοικητική Αρχή {Δ.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Κέρκυρα, 04 - 05-2020 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

02-05-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6195 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πατρών προϋπολογισμού #111.600,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύψει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%)- επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης στην πόλη της Πάτρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 701/22-01-2020 ( ΑΔΑ:Ψ2Θ746ΜΤΛΒ-ΞΞΞ) απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία παρέχεται η έγκριση πίστωσης ύψους 136.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2020 εις βάρος του ΑΛΕ 2410301001 του ΕΦ 10472040000000 για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας (λουτρά- μαγειρεία-κίνηση οχημάτων) Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος # 91515#, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-05-2020 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00 μ.μ • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς: 21-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς αλλαγή έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. • Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διαχείριση του Κ. Κ. Πάτρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-647431, 2610 647361, FAX: 2610-647 241 Ταχ. Δ/νση ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.:261 10 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πάτρα, 30-04-2020 Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χαρίλαος Ζαννίδης ΑΔΑ: Ψ26ΛΩΛΝ-ΒΨ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……5672….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199999,60 € (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199999,60€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ 5670/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 91288 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 24-4-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
PrintButton

29-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΩΞΞΔΩΨΖ-ΘΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Δ/νση Οικονομικών Βούλα, 27-4-2020 Τμήμα Προμηθειών Αριθ. Πρωτ.:12913 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στην με α/α 37/2020 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 299.999,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021 14 άρθρα 241.935,00 € ΦΠΑ 24,00% 58.064,40 € Γενικό Σύνολο 299.999,40 € Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 37/2020, την με αρ. Πρωτ. 12559/23-04-2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι τη Πέμπτη 11/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Παρασκευή 1-5-2020 Δευτέρα 4-5-2020 Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/4/2020 ημέρα Παρασκευή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91310 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV 35-6262.005 241.935,00 € 299.999,40 € 77313000-7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ 2020 35-6262.005 80.000,00€ 2021 35-6262.005 219.999,40€ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 4.838,70 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 11.303Α / 23.1.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Στραβέλα Γ. Στέργιο στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 30.9.2019 Αγωγής της ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικο Αλεξάνδρειας, κατά του ΜΑΜΟΥΚΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣΒΙΛΙ του ΒΑΧΤΑΓΚΙ αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενη ενώπιον ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ με αρ. κατάθεσης 296/ΔΙ/2019, δικάσιμος ορίστηκε η 18.3.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Με Αιτητικό ΝΑ ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας στην ενάγουσα μέχρι ενηλικίωσης του ανηλίκου τέκνου της και να αφαιρεθεί από τον εναγόμενο. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
PrintButton

25-04-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/14.04.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 07.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο) χρόνο της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα Ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτούς. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής
PrintButton

22-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 6Ψ47469ΗΚΖ-ΙΜ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 395/301/10.4.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1679/10.4.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Α’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομία» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΥΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο Ιερός Ναός Αγ. Στυλιανού Γκύζη 1.- Προτίθεται να προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τον τίτλο ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» ή «Τουρκοβούνια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του ομώνυμου Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, Δήμου Αθηναίων, Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφερείας Αττικής και στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Λοκρίδος, Βαρβάκη, Μεγαλουπόλεως, Μεθάνων, Νικηφόρου Λύτρα και ειδικότερα στη γωνία της προέκτασης της οδού Νικηφόρου Λύτρα αριθμός 83 με την οδό Λοκρίδος αριθμός 26 και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ενενήντα (90,00 τ.μ.). 2.- Ο διαγωνισμός αυτός θα λάβει χώρα την Τρίτη 5/5/2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στα Γραφεία του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη (οδός Παπαστράτου 12 και Αγίου Στυλιανού) παρουσία πενταμελούς επιτροπής διαγωνισμού, που θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Πρωτ. π. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, καθώς και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ο διαγωνισμός αυτός θα είναι δημόσιος, ανοικτός, πλειοδοτικός και επαναληπτικός (λόγω ακαρπίας του προηγούμενου διαγωνισμού). 3.- Τιμή εκκίνησης προσφορών ορίζεται το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. 4.- Καλούνται άπαντες οι ενδιαφερόμενοι, όπως απευθυνθούν προς τον διενεργούντα τον Διαγωνισμό Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Γκύζη, προκειμένου να ζητήσουν και να λάβουν το κείμενο της πλήρους διακήρυξης του διαγωνισμού με τους όρους αυτής. Προς τούτο μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Απαραιτήτως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στο e-mail τους να γράφουν στο θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ». Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τεκμαίρεται υπέρ του Ιερού Ναού ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν λάβει γνώση της πλήρους διακήρυξης και των όρων αυτής. Αθήνα, 16/4/2020 Πρωτ. π. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη ΓΕΣΠΟΒ (Υπό εκκαθάριση) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΥΤEΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ «ΓΕΣΠΟΒ» Δυνάμει του με αριθμό 3/31-12-2014 πρακτικού επαναληπτικής γενικής συνέλευσης της δευτεροβάθμιας γεωργικής ένωσης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ «ΓΕΣΠΟΒ», με έδρα το Μαυροβούνι Δήμου Σκύδρας, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, σελίδα 1, με ΑΜ 1/13-05-2015, κατόπιν ορθής επανάληψης, αυτή λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4015/2011, ενώ ορίστηκα σαν εκκαθαριστής, ο υπογράφων την παρούσα, Αλέξιος Πεντερίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος-λογιστής. Μετά ταύτα, ΚΑΛΩ τους δανειστές της υπό εκκαθάριση γεωργικής ένωσης, να αναγγείλουν σε εμένα τον εκκαθαριστή, όλες τις απαιτήσεις τους, καταθέτοντας παράλληλα τα σχετικά παραστατικά, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες, και τις ώρες 09.00 έως 13.00, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 2, στην Σκύδρα Ν.Πέλλας. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 2381082588 και 6972442379. Σκύδρα, 16 Απριλίου 2020 Ο εκκαθαριστής Αλέξιος Πεντερίδης ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ» Δυνάμει του με αριθμό 2/20-07-2013 πρακτικού γενικής συνέλευσης του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΠΕ», με έδρα την Καλή του Δήμου Σκύδρας, το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο μητρώου των συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σκύδρας, σελίδα 37, με ΑΜ 72/02-08-2013, αυτός λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4015/2011, ενώ είχαν ορισθεί σαν εκκαθαριστές , ο Ιγνάτιος Κετσιτζίδης του Ανδρέα και ο Δανιήλ Πετρίδης του Νικολάου. Με την υπ’ αριθμό 100/2019, απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκύδρας αντικαταστάθηκαν οι ανωτέρω εκκαθαριστές και διορίσθηκαν στην θέση αυτών ως εκκαθαριστές ο Αλέξιος Πεντερίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος – λογιστής και ο Αθανάσιος Πατετσίνης του Ευαγγέλου, δικηγόρος. Μετά ταύτα, ΚΑΛΟΥΜΕ τους δανειστές του υπό εκκαθάριση αγροτικού συνεταιρισμού, να αναγγείλουν σε εμάς, τους εκκαθαριστές, όλες τις απαιτήσεις τους, καταθέτοντας παράλληλα τα σχετικά παραστατικά, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες, και τις ώρες 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ, στο γραφείο του εκκαθαριστή Πεντερίδη Αλέξιου, που βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 2, στην Σκύδρα Ν.Πέλλας. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 2381082588 και 6972442379. Σκύδρα, 16 Απριλίου 2020 Οι εκκαθαριστές Αλέξιος Πεντερίδης Αθανάσιος Πατετσινης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 393/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 393/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής (Α΄ ΜΕΙΩΣΗ) α) κατά ποσοστό 31,70%, τα κινητά πράγματα του Α’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ β) κατά ποσοστό 26,13%, τα κινητά πράγματα του Γ’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ και γ) κατά ποσοστό 12,91%, τα κινητά πράγματα του Δ’ εργοστασίου ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου – κλωστηρίου -- πλεκτηρίου ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ που βρίσκεται στη Στενήμαχο Ημαθίας ήτοι γραμμές παραγωγής κλωστηρίων, όπως διάφορα ανοικτικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, σύρτες, κλώστριες, προγνέστριες, κωνοποιητικές μηχανές, βατομηχανές , κτενίστριες, στριπτήρια, ανιχνευτές ξένων υλών,κινητοί πνευματικοί καθαριστές, πρέσες, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, κλάρκ, εξοπλισμός γραφείων κλπ, καθώς και πλήρες πλεκτήριο με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς για τα κινητά πράγματα του Α΄ εργοστασίου 534.990 ευρώ, για τα κινητά πράγματα του Γ΄ εργοστασίου 2.538.338 ευρώ και για τα κινητά πράγματα του Δ΄ εργοστασίου 768.175 ευρώ. Aθήνα 13-04-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθ. 15576/25-2-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από παραγγελία της Μαγδαληνής Ευ. Σεραφείμ, ως πληρεξουσίας δικηγόρου της Θεονύμφης – Γεωργίας θυγ. Αζερ Ντους, κατοίκου Πειραιά, οδός Κανάρη αρ. 58, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, πρώην κάτοικο Καμινίων Πειραιά, οδός Κεφαλληνίας αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-1-2020 αγωγής της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (αριθμ. καταθ. 1084/605/2020 κατά των: 1) Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ και 2) Ευανθίας Ξενικάκη του Γεωργίου και της Θεονύμφης, ως ειδικής επιτρόπου του ανηλίκου θήλεως τέκνου, που γεννήθηκε από την Θεονύμφη – Γεωργία Ντους την 3-5-2019 στη Νίκαια που διορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 152/2020 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ/κείου Πειραιά, με ορισθείσα δικάσιμο την 15-5-2020 (αριθ. πινακ.7, ώρα 9, αίθουσα 218), με αίτημα να αναγνωριστεί ότι το ανηλικο θήλυ τέκνο που έτεκε η ενάγουσα την 3-5-2019 στη Νίκαια Αττικής και γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της με Φουάντ Παρσά Μπαγιέντ του Μαχμούντ και της Ασμά, δεν έχει πατέρα αυτόν και δεν ισχύει γι' αυτό το τεκμήριο του τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 11 Μαρτίου 2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο : 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 7383 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των άρθρων 126 και 154 του ν 4412/2016.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 15.7331.052) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45212212-5 «Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο» Το υπό δημοπράτηση έργο έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός χώρου άθλησης και αναψυχής στο Ο.Τ 260 έχει ως σκοπό ο οποίος θα εξυπηρετεί τις σχετικές δραστηριότητες των δημοτών του Ασπροπύργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν εκσκαφές διαμορφώσεις, τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων περιμετρικά των κολυμβητικών δεξαμενών, κατασκευή περιβάλλοντος χώρου, ολοκλήρωση μεταλλικού κτιρίου μηχανοστασίου, τοποθέτηση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων στην τελική τους θέση, ολοκλήρωση περίφραξης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, σκυροδετήσεις, χρωματισμοί, δάπεδα, συνδέσεις με δίκτυα Ο.Κ.Ω, φυτεύσεις, διάφορες μικροεργασίες. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στη παράγραφο3α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008. Υποβολή Προσφορών Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.548.39 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006593635 2020-04-21). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Ασπρόπυργος 21/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΥ4ΗΩΕΒ-6Β1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27741/21-04-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 31.000,00€ (τριάντα μία χιλιάδες ευρώ), για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π43/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΡΘΩΛΨ-ΧΡΛ 20PROC006592005 2020-04-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύθηρα 21-4-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020 Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού 73.981,50€ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Κυθήρων Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Διεύθυνση : Χώρα Κυθήρων Ταχ.Κωδ. : 80100 Τηλ. : 27360.31755 Telefax : 27360.31919 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.Kythira.gr Κωδικός NUTS : EL307 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Πλήρης Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μόν ο στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006591606) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων: http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm . 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.662,50€ (πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 537,50 m3 σκυροδέματος C16/20 με παράδοση σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί αρμοδίως ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιδίους πόρους Δήμου Κυθήρων ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Κυθήρων ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. : 53/2020 ΑΔΑ ΑΠΟΦ. Ο.Ε.: 96Ν7ΩΛΨ-ΝΑΒ Πληροφορίες Άννα Μπουρνά Κ.Α.Ε. 02.30.7135.0010 CPV 44114100-3: Έτοιμο σκυρόδεμα 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τρεις (3) μήνες . 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που νομίμως δραστηριοποιούνται στην παρασκευή εμπορία και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος C16/20 ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα προμηθευτούν αποδεδειγμένα σκυρόδεμα C16/20 από επιχειρήσεις – μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με νόμιμη άδεια λειτουργίας. 7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο Δήμαρχος Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
PrintButton

05-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 773/12-03-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την Ευγενία Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 19-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου Για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ. γ ΑΚ 1)της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του Χουμαγιούν (Ηumayum) Μωχαμαντ (Muhammad) του Αμντουλ Σαττάρ (Abdul – Sattar) και της Σαμσάντ - Ακτέρ (Shamshad – Akther) κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Μουργκάνος αρ. 14, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 16317/2020 και ΕΑΚ 770/2020, που συζητείται την 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:4, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση, να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και του Χουμαγιούν Μωχάμαντ (Muhammad) του Αμντουλ Σαττάρ (Abdul – Sattar), του εκτός γάμου ανηλίκου τέκνου τους ΑΚΟ( άνευ κύριου ονόματος) Αντωνιδάκη, που γεννήθηκε στις 11.09.2012, στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής». Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 774/12-03-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την Ευγενία Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 20-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου Για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ. γ ΑΚ της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλύμνιων αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 16975/2020 και ΕΑΚ 801/2020, που συζητείται την 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:7, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση, να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Ευγενίας Αντωνιδάκη του Μιχαήλ, του εκτός γάμου ανηλίκου τέκνου της ΑΚΟ( άνευ κύριου ονόματος) Αντωνιδάκη, που γεννήθηκε στις 16.07.2014, στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής». Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΑΜΟΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΑ ΜΠΟΡΟΒΑ ΤΟΥ ΛΑΖΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΛΟΥΣΝΙΕ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.
PrintButton

30-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος – 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ελένη Αλίμπαλη Τηλέφωνα: 2810-379391 Fax: 2810-379328 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 2322/Φ30.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος: Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής - Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων». ΦΕΚ 411/τ.Γ΄/10-04-2020 Α.Δ.Α.: 9ΟΙΓ46ΜΗ2Ι-ΛΘΝ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15668 Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση με έμφαση στη Βέλτιστη Εμπειρία Χρήστη σε Έξυπνη Τηλεόραση και Διαδίκτυο». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15669 Γ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωπονίας - Μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15671 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.4521/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων: Ηλεκτρονικών Μηχανικών τηλ. 28210-23058, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας τηλ. 28410-91103 και Γεωπονίας τηλ. 2810-379411 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου www.hmu.gr. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-06-2020. Ηράκλειο 24-04-2020 Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Χανιά 29-04-2020 Αρ. Πρωτ. 134 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κάρπαθος) 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση Ομοσπονδίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης Ο Γεν. Γραμματέας Π. Χαριτάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 273137 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26580/1379/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1911212924 και με: Α) τίτλο έργου: , υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α: 3 (Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής- μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια). Β) θέση έργου: η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέας έργου: ‘’ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/04/20- 3/07/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 1/05/20- 3/07/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29/04/20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PrintButton

28-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 6382 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ με CPV 79824000-6 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/05/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 3.562,50€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 23/04/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6075 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5/ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πατρών προϋπολογισμού #111.600,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύψει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%)- επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης στην πόλη της Πάτρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 701/22-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Θ746ΜΤΛΒ-ΞΞΞ) απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία παρέχεται η έγκριση πίστωσης ύψους 136.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2020 εις βάρος του ΑΛΕ 2410301001 του ΕΦ 10472040000000 για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας (λουτρά- μαγειρεία-κίνηση οχημάτων) Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος # 91107#, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29-04-2020 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00 μ.μ • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς: 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς αλλαγή έως την 31η Αυγούστου 2020) • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. • Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διαχείριση του Κ. Κ. Πάτρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-647431, 2610 647361, FAX: 2610-647 241 Ταχ. Δ/νση ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.:261 10 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πάτρα, 27-04-2020 Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χαρίλαος Ζαννίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη, 24 – 04– 2020 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6540 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 35200 Πληροφορίες: Αθανάσιος Τσαρούχας Τηλέφωνο : 22330 - 81003 FAX : 22330 – 22606 ΑΔΑΜ: 20PROC006614232 ΑΔΑ: ΨΘ3ΩΩΛΤ-18Ψ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Λοκρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 966.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αριθμ. 6539/24-4-2020 διακήρυξης, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης. 1. Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ρεύματος για το Δήμο Λοκρών και των Νομικών του προσώπων, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τέσσερα (4) πακέτα: Πακέτο 1: Δήμος Λοκρών Πακέτο 2: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης Πακέτο 3: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πακέτο 4: Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Λοκρών και νομικών του προσώπων. 2. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του συνόλου των πακέτων 3. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 24/04/2020 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/06/2020 και ώρα 17:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 09/06/2020 και ώρα 17:00 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17/06/2020 και ώρα 11:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 5. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των πακέτων, ήτοι 17.097,34 ευρώ Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφορών, ήτοι για 7 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 7. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 8. Αρμόδιος για πληροφορίες: κο Αθανάσιο Τσαρούχα τηλ. 22330 81003 Fax: 22330 22606, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 9. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 09/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
PrintButton

24-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 6Ψ47469ΗΚΖ-ΙΜ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 395/301/10.4.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1679/10.4.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Α’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομία» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
PrintButton

17-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΨΚΩ6ΟΡΡ2-ΟΜΧ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 13119 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια κατόπιν παραγγελίας 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων, προϋπολογισμού 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 396.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προμήθειας επιπλέον 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων με τους ίδιους όρους και τιμές. Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 640.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 793.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09.04.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/073-175256. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, αρμόδιος υπάλληλος κα Κωτίδου Μελπομένη τηλ.: 2103353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας