PrintButton

12-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Εδεσσας κ. Ιωάννη Οικονόμου πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή ως εκ του νόμου αντίκλητο κατά τις διατάξεις των άρθρων 134- 135 ΚΠολΔ του Μαυρομάτη Γενναδίου του Θεοδοσίου, ΑΦΜ 0788958269, κατοίκου τκ Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 20-11-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Τακτική Διαδικασία) απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτού, με την οποία αιτείται τα εν αυτή και στο αιτητικό αυτής διαλαμβανόμενα. Μετά της κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπ΄ αριθμόν 125/30-12-2019 εκθέσεως καταθέσεως και της εν συνεχεία ταύτης πράξεως της Γραμματέως του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη Μετά της κάτωθι αυτής και από 4-2-2020 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 10535Γ/10-2-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 10/02/20209 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Μιχ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (AΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12.863/9.6.2011 πράξης του Σ/φου Πειραιώς Στέφανου Βασιλάκη, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με την με αρ. πρωτ. 15174/30.6.2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30.6.2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 11-2-2020 (αρ. εκθ. 1392ΣΤ), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, την από 10-2-2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, της πρώτης προς τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών. Με το ανωτέρω έγγραφο γνωστοποιείται στον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, ΑΦΜ 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, ότι αναφορικά με την από 3-10-2019 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 79284/2258/9-10-2019 αγωγή της πρώτης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την οποία θα καταθέσουν προτάσεις την 17η/2/2020, θα λάβουν ένορκη βεβαίωση του κάτωθι μάρτυρά τους κ. Ανδρέα Λεμπέση του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου Β’, αρ. 50Α, κατόχου του με αρ. ΑΗ 517514 ΔΑΤ, εκδοθέντος την 31.12.2008 από το Τ.Α. Δραπετσώνας, ΑΦΜ 068609250/ΔΟΥ Νίκαιας-Κορυδαλλού. Ο παραπάνω μάρτυρας, κ. Ανδρέας Λεμπέσης, θα δώσει ένορκη βεβαίωση την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.00 πμ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως 14, και τον καλεί να παραστεί νόμιμα κατά την εξέτασή του, διαφορετικά και σε περίπτωση απουσίας του, του δηλώνει ότι θα διενεργηθεί η λήψη της ένορκης βεβαίωσης ερήμην του. Γίνεται μνεία, ότι η κατάθεσή του μάρτυρα θα χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων της ως άνω αγωγής ή και σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή μετά ματαίωση δικάσιμο. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί στην εξέταση μαρτύρων. 11-2-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις έντεκα ( 11 ) του μηνός Φεβρουαρίου του (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:35π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Χειριδη Βασίλειο του Ευαγγέλου και της Χαραλαμπίας, με ΑΦΜ: 062555625, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 78 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10393 / 11-02-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5159/2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Βασίλειου Φ. Καλογερόπουλου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (95.690,37.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 699/2015 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις δεκατέσσερις ( 14 ) του μηνός Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου του ως άνω οφειλέτη, ήτοι: το υπ’ αριθμόν (17) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο σε Α’ εσοχή ορόφου επιφανείας (52,00)τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (44/1000) που βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (259,31)τ.μ. κείμενο στην Αθήνα και επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 78. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των Ευρώ (30.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5159/2020 Κατασχετήρια Έκθεση Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Καλογερόπουλου Βασίλειου. Αθήνα, 11/02-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την εβδόμη (7η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10.25 π.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8376/7-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27 Ιανουαρίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 29-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8173/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 893/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 86 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 10 Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 7-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 35/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και το δ.τ. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΔ - ΕΑΠ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, και εγκρίθηκε το από 1/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα επτά έντεκα (37) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, όπως αυτά αναλύονται στο από 1/11/2019 καταστατικό και διατάχθηκε η εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο Βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3156 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80 ΤΚ 18532 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6881Ε/07.02.2020 Εκθεση Επίδοσης της δικ. Επιμελήτριας κ.Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου του Εφετείου Αθηνών που έχει έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΛΕΚΟ ΚΑΚΟΛΥΡΗ του Τάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών, αριθ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 07.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των 1) Ευαγγέλου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, οδός Παρροδικού Συλλόγου Αμερικής αριθ. 9, με ΑΦΜ 030954236, 2) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ανδρέα, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος αρ. 37, με ΑΦΜ 007020056 και 3) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ευαγγέλου, κατοίκου Λονδίνου στη διεύθυνση Kilburn High Road 369 Α Flat Β NW67QB, με ΑΦΜ 150876760 εναντίον του απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους αυτή, να ανακληθεί η υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) να διαταχθεί η εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης που ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας την 27.6.1997, στον τόμο 245 με αύξοντα αριθμό 41868 για το ποσό των 1.690.000 δραχμών ή 4.959,64 ευρώ επί του αναλυτικώς περιγραφόμενου στην άνω υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) ενδίκου ακινήτου τους και να καταδικασθεί ο καθού στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης με ΓΑΚ 96294/2019 και ΕΑΚ 12157/2019, με χρονολογία κατάθεσης 05.11.2019 του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ με αριθμό πινακίου 1, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο και ότι το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, καθώς επίσης παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αίτησης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ' αριθ. 6881Ε/07.02.2020 ο Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ». Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3300935 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 18-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3841366 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Α΄ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1 ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληρoφoρίες : Αγ. Μακρής Τηλέφωvo : 213.130.7210 TELEFAX : 210-77.78.745 Αριθ.πρωτ.: 81181 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» ΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 28 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών , όπως τροποποιήθηκε με την παρ 5 του άρθρου 32 του ν.4509/2017 (Α΄201) και του άρθρου 63 παρ.1 έως 5 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την ύπαρξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την ανάγκη πλήρωσής της και 3. Τα Π.Δγματα 81/8-7-2019 (Α΄ 119), 83/9-7-2019 (Α΄ 121) και 84/17-7-2019 (Α΄ 123) Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε Τους ενδιαφερόμενους δικαστικούς λειτουργούς για πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, Μεσογείων 96, Τ.Κ.11527, Αθήνα) σχετική αίτηση διορισμού, συνοδευόμενη με τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής στις εφημερίδες ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω θέσεις Αντεπιτρόπων της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διορίζονται, εφ’ όσον έχουν είκοσι (20) έτη δικαστική υπηρεσία: α) Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων με διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό ή με πενταετή συνολική υπηρεσία στο βαθμό του Πρόεδρου Εφετών και στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και β) Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων με εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας. Αθήvα, 26 Νοεμβρίου 2019 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
PrintButton

11-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η προσθήκη δύο άρθρων (24ο και 25ο) και η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21 και 23 του Μαΐου 1998 Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ», με έδρα το Περιστέρι, επί της οδού Τζων Κέννεντυ αριθμός 47 και σκοπούς αυτούς που αναγράφονται στο ανωτέρω τροποποιηθέν Καταστατικό του. Ταυτόχρονα, δε, επικυρώθηκε το από 20/10/2019 τροποποιημένο Καταστατικό του ανωτέρω Σωματείου. Αθήνα, 4/02/2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 28158) ΣΙΝΑ 30, ΑΘΗΝΑ, 10672 ΑΦΜ: 103607088-Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2103802025, ΦΑΞ: 2103817230 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθμόν 722Β/07-02-2020 εκθέσεως επίδοσης Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευδοξία Μ. Ψυλλινάκη επέδωσε προς τον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας της επιτάσσουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο « INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» η οποία ενεργεί με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” με έδρα του Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Φένιαν, Πάλμερστον Χάουζ, β’ όροφο. Δουβλίνο 2, αριθμός μητρώου 655516, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 ως οιονεί καθολικής διαδόχου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, ακριβές αντίγραφο αντιπεφωνημένο από το εις χείρας μας πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής προ πληρωμή με την οποία επιτάσσεται στον Πέτρο Κονιδάρη του Παναγιώτη και της Δήμητρας, πρώην κατοίκο Αθηνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής να καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (189.289,48 €), έντοκα νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αναλυόμενο σε επιδικασθέν κεφάλαιο ποσού 183.699,48 €, επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσού 5500€, σύνταξη της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 40 ευρώ, δαπάνη επίδοσης της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 50 ευρώ. Αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής επεδόθη στον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ που ορίζουν σχετικά για τις επιδόσεις δικογράφων σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής, για τον ήδη αγνώστου διαμονής εναγόμενο, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο τέλος της εκθέσεως επίδοσης ο κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της περίληψης διά των ενταύθα εκδιδόμενων ημερήσιων εφημερίδων «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3646/27.01.2020 Έκθεση Επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Θεοδώρας Νικολάου – Χαϊρη, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Σανταρόζα, αριθμ. 3, επεδόθη ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμ. 119, εδρευούσης Α.Ε. υπό την επωνυμία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένης, προς την Εισαγγελέα Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. ΕΛΛΗ – ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον Αναστάσιο Ομηρίδη του Παναγιώτη και της Ιφιγενείας, τέως κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κέκρωπος, αριθμ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14.01.2020 Αγωγής της πρώτης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας εναντίον του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην εταιρία για τις αναφερόμενες στην αγωγή αιτίες το ποσό των 39.042,13 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της εταιρίας. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση (κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄190/30.11.2019), με χρονολογία 08.01.2020, β) η με ημερομηνία 17.01.2020 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 460/17.01.2020 & ΕΑΚ 526/17.01.2020 - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή, όπως εν προκειμένω, είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 03/02/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Β. Μπούρας Αραχώβης 35 Αθήνα 2103820968 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 51/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα (γυναικεία ενδύματα) της πτωχής εταιρείας IMAGE M. Ε.Π.Ε. που αναφέρονται στην από 9.3.2018 αίτησή μου με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 80%, ήτοι 679,60 ευρώ, και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 453,06 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Με την υπ’ αριθμ. 52/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 12.1.2018 έκθεση απογραφής με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 60% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2018 Έκθεση, ήτοι 800,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 540,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 53/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ευρίσκεται στο βιομηχανοστάσιο Κορωπίου και αναφέρεται στην από Μαϊου 2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 35%, ήτοι 615.095,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 409.563,29 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 24.9.2015 έκθεση απογραφής, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 70% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 602/2018 Έκθεση, ήτοι 2.877,21€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 1.918,14€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 127/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω το φωτογραφικό αρχείο της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με τιμή εκποίησης 2.817.800,00€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 1.888.178,00€, σύμφωνα με την από 12.12.2017 έκθεση εκτίμησης. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΙΑΦΟΡΑ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου Τηλέφωνο: 22960 81110 22960 81904 FAX: 22960 81904 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2732 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄) και τις παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3584/2010 όπως ισχύει» 2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.Β΄ /1-3-2019) Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και τροποποιήθηκαν με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019, η πλήρωση μίας (1) από τις θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584, μπορεί να γίνει με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα που άπτονται των γνώσεων και της εμπειρίας του, στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύουν, δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) β) Κατοχή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)} τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4. Βιογραφικό Σημείωμα 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και 22960 81904 Μέγαρα 7 Φεβρουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
PrintButton

06-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αρ. 14.823/31-01-2020 Εκθεση Επίδοσής μου εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ, επέδωσα στην κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο Elton Kaloti του Agim, πρώην κάτοικο Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Θηβών κ. Δημητρίου Μπάκα, ως πληρεξούσιος της Χριστίνας Αγαθής Χουλιάρα του Δημητρίου πρώην κάτοικο Θηβών και νυν Σεντ Γκάλεν Ελβετίας, ακριβές αντίγραφο της από 7-1-2020 αγωγής η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της. Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου με αρ. 10/ΕΓδ/2020, β) πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Ευγενίας Παναγιωτίδου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας με αρ. πιν. 2, δικάσιμος 09 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. και γ) κλήση της ενάγουσας προς τον εναγόμενο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9313/12.12.2019 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανθής Νικολοπούλου με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδιο για τον Abdulah Mohamed σομαλικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28.11.2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 104599/2019 και ΕΑΚ 13180/2019 της Sitei Jeeda του Ali Ahmed για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της (α) Fatma Jeeda του Abdulah, (β) Mulki Jeeda του Abdulah, (γ) Jawaher Jeeda του Abdulah και (δ) Shukri Jeeda του Abdulah που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται η ανάθεση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανωτέρω ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα Sitei Jeeda και δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η 3.3.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 33, συνοδευόμενο από κλήση του πρώτου να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η δικηγόρος Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1625ΣΤ/31-1-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα ΧΑΤΖΑΚΗ, για λογαριασμό του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, πρώην κατοίκου Σελέρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, ακριβές αντίγραφο της από 28-1-2020 ΑΓΩΓΗΣ(ειδική διαδικασία-διαζύγιο), της Γκιουλσούμ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ του Χουσεΐν και της Τζεμιλέ, κατοίκου Σελέρου Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062508220 ΚΑΤΑ του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθμό Μ. Ειδ. 24/20 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης της αυτής (ειδική μονομελούς πινακίου), η 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 με αριθμό πινακίου 13, με την οποία ζητά να κηρυχθεί λυμένος από 08-12-2002 υφιστάμενος θρησκευτικός γάμος, μεταξύ τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 5-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βερβερίδης Βασίλειος Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541070387 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11559 Ε΄ /5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ του Αναστασίου και της Κυριακούλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Φαέθοντος, αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 149180870, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου.Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 04η Φεβρουαρίου 2020 εξώδικης Πρόσκλησης – Δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων με την οποία ζητεί την λύση του συμφώνου συμβίωσης που έχει στοιχεία ληξιαρχικής πράξης :153/7/2018 και είναι εγγεγραμμένο στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων Αττικής . Επίσης προσκαλείται να προσέλθει στην υπογραφή της λύσης ενώπιον συμβολαιογράφου διαφορετικά εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού λύση του ανωτέρου συμφώνου συμβίωσης μετά από τρείς ημέρες από την επίδοση θα υπογραφεί από τον παραπάνω εξωδίκως δηλούντα οριστική λύση ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Πρωτόπαππα οδός Ιπποκράτους 65 , Αθήνα Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 5-2-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (5) του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8258Γ/5-2-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΡΘΡΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΩΦ του Δημητρίου και της Κασιγιάννας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αρ. 11, με ΑΦΜ: 059931452 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.119/28-1-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, διά της οποίας δυνάμει και εις εκτέλεση του (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1.593/7-5-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου (αριθμός απογράφου 29/7-5-2019), της υπ αριθμ. 694Γ/6-12-2019 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, της από 9-1-2020 έγγραφης εντολής της άνω Δικηγόρου, με επίσπευση της πρώτης ως άνω Τραπέζης, προέβην εις την βιαία αποβολή του δευτέρου, ως και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του, από τα εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα, ήτοι: α) από την με στοιχεία (ΘΣ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτής) ορόφου, επιφανείας 15 τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/9 και β) από την με στοιχεία (Υ-7) Αποθήκη του υπογείου, επιφανείας (7,70) τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/6. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι τμήματα πολυκατοικίας χτισμένης επί οικοπέδου, κειμένου στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.11 και είχαν περιέλθει σαυτόν δυνάμει του υπ αριθμ. 16.426/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλεάνθης Μανδρακούκα-Νώτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, με αριθ. και ημερομ. καταχώρισης 1093/17-4-2006 και εγκατέστησα εις τα άνω ακίνητα την επισπεύδουσα και υπερθεματίστρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Αλλάχτηκαν οι κλειδαριές των άνω ακινήτων και εντός αυτών ευρέθησαν κινητά πράγματα του δευτέρου, τα οποία περιγράφω εις την άνω εκθεσή μου και τα οποία τα έθεσα υπό τη φύλαξη και μεσεγγύση του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ι. Θηβαίου αρ. 2. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5-2-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8741/24-1-2020 έκθεση επίδοσης η Δικαστική Επιμελητήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χρυσούλα Κολλάτου (Μαυροκορδάτου 11) κοινοποίησε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την υπ' αριθμ. 3721/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Κωνσταντίνου Τέγου του Άγγελου για τον Θεόδωρο Γιανναρά ως εκκαθαριστή της Εταιρείας "Θ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", πρώην κατοίκου Ζωγράφου Απικής, και νυν αγνώστου διαμονής με την οποία διατάσσεται στο διατακτικό της απόφασης, η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί, υπέρ της ανωτέρω εταιρείας και κατά της απώτερης δικαιοπάροχου του ενάγοντος, Κλεάνθης Γρηγορίου, επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακινήτου (διαμερίσματος), στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου (τόμος 86/8391 φύλλο 7 και α/α 2), στις 7/11/1978, για ποσό 660.000 δρχ. Που αφορά εξόφληση τιμήματος αγοράς του εν λόγω ακινήτου του υπ' αριθμ. 44086/1977 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγορίου Σ. Καβαλέκα. Αθήνα 24/01/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΖΕΡΔΕΣ Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at 11 Mikras Asias Street – Nea Erythraia by Friday the 28th of February 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.
PrintButton

04-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11542Ε' /3-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Κανέλλα Ευαγγελοπούλου του Βασιλείου και της Λουκίας πρώην κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Αφών Διδασκάλου αρ. 45 και πλέον αγνώστου διαμονής Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 15947/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του ΤΑΗΑ (ον.) (επ.) ALAH MAD (Ταχά Αλαχμάντ) του HASAN (Χασάν) και της SBHYEH (Σμπχιγε) κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 7 με την οποία δικάζει ερήμην την εναγόμενη. Ορίζει παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει η εναγομένη, σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στις 23-7-2012 στο Δημαρχείο Παπάγου -Χολαργού Αττικής. Καταδικάζει την εναγομένη στη καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 3-2-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ. 3694Β, 3695Β, και 3696Β/30-1-2020 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους:1) Μαρία Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας, 2) Κυριάκο Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας και Μαρίνα Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας, πρώην κατοίκων Ροδόπολης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 17/01/2020 Κύρια Παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με ΓΑΚ 6603/2020 και ΕΑΚ760/2020, με την οποία: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, με την οποία αιτείται δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβαση, 2/να απορριφθεί εν όλω η από 19.9.3029 αγωγή της πρώτης αντιδίκου (ΓΑΚ 82589/2019 και ΕΑΚ 7317/2019), 3/να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή επί του εις το ιστορικό της παρούσας αναφερομένου ακινήτου 4/να διαταχθεί η διόρθωση της εγγραφής ώστε η έκταση με ΚΑΕΚ 051280209005/0/0 να καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, και 5/να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της άνω κύριας παρέμβασης όταν και όπου οριστεί και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 237-238 ΚΠΔ. Αθήνα 3-2-2020 Η Δόκιμη Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. Καλλιόπη Στόλη Με την υπ’ αριθ. 10184 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την εταιρία με την επωνυμία «SEA BULK SA», που έδρευε στον Πειραιά, οδός Φίλωνος αρ. 61-65 και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπείτο νόμιμα, την από 28-11-2019 με γακ 11036/2019 και με εακ 5548/2019 κλήση -απόφαση επανάληψης, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία της Νέας τακτικής με την οποία ορίστηκε νέα ημεροχρονολογία και νέος τόπος συζήτησης της από 5-12-2016 με γακ 10312/2016 και με εακ 5297/2016 αγωγή της ως άνω εταιρίας. Η εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά) την 12-3-2020 με αριθμό πινακίου 1 και ώρα 09:00, 2ος όροφος αίθουσα 216. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ - ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών κ. Λεωνίδα Θανόπουλου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, Ιορντάνκας (Yordanka) Σεραφείμοβα (Serafimova) του Γιορντάν, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως γεν. 3542 & ειδ. 274/15-01-2019 από 30-12-2018 αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Θανόπουλου Αγγελου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 3η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. και μετά από αναβολή για την 21-1-2021 ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής, όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 4070-Ι/28-01-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητού Αθηνών Ιωάννου Πάπαρη. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΛΕΩΝ. Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43-ΑΘΗΝΑΙ 10559 ΤΗΛ. 3217473 - FAX: 3217528 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 6739Α/03-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Τρύφωνα Μουση πληρεξούσιου της Βαρβάρας - Χριστίνας Αθανασίου του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 49, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ του ΣΒΑΡΑΝ, πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Επτανήσου αρ. 62 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 16252/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απαγγέλει την λύση του γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε στις 4-2-2013, κατά τον πολιτικό τύπο, ενώπιον του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 03-02-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 6735Α/03-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Τρύφωνα Μουση πληρεξούσιου της Βαρβάρας - Χριστίνας Αθανασίου του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 49, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ του ΣΒΑΡΑΝ, πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Επτανήσου αρ. 62 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-01-2020 αγωγής, με γενικό αριθμό κατάθεσης 434/2020 και με αριθμό κατάθεσης 257/2020, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα και να αναγνωριστεί ότι ο δεύτερος των εναγομένων ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ ΣΙΝΓΚ του ΣΒΑΡΑΝ δεν είναι πατέρας του ανήλικου άρρενος τέκνου αβάπτιστου και στερουμένου κυρίου ονόματος με το επώνυμο Αθανασίου, γεννηθέντος στη Νίκαια του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής στις 22-01-2019 όπως αυτό εκπροσωπείται στην παρούσα από την ως άνω ειδική επίτροπο και ότι στην προκειμένου περίπτωση δεν έχει εφαρμογή το τεκμήριο ότι είναι τέκνο γεννημένο σε γάμο, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί στην συζήτηση της άνω αγωγής στις 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00, αίθουσα: β΄όροφος, αίθουσα 218, Α/Α πινακίου 4. Αθήνα, 03-02-2020 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ. : Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 9/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η σημειακή τροποποίηση εντός των Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 904/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην έγκριση της υπ΄αριθμό 91/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ 875, Ο.Τ 875Α, Ο.Τ 876 και Ο.Τ 878 Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ.: Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 10/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η πρόταση της τροποποίησης εντός του Ο.Τ. 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 903/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην « Έγκριση της υπ΄αριθμό 89/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΟΤ 3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1257/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 3η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 και 2 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1112/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ανάσα» Ιδρυση μη κερδοσκοπικού Σωματείου -των άρθρων 78-106 Αστικού Κώδικα- αλληλέγγυων Δημοτών - Καταναλωτών μεθοδολογίας «Χωρίς Μεσάζοντες» με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ανάσα». Απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου υπ' αριθμόν: 42/2017. Έδρα: Δήμος Κηφισιάς-Νέας Ερυθραίας-Εκάλης. Σκοπός: 1. Η ανάπτυξη αλληλέγγυας συνείδησης του Δημότη προς τον παραγωγό προϊόντων ελληνικής γης· 2. Η καλλιέργεια αλληλέγγυας συνείδησης προς τη συλλογική επιχειρηματική δράση που πραγματεύεται το ελληνικό υγιεινό, αγροδιατροφικό προϊόν· 3. Η υποστήριξη οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένων Δημοτών μέσω δικτύων διανομής τροφίμων και ειδών νοικοκυριού. Προσωρινή διοικούσα επιτροπή: 1. ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος, του Γεωργίου, Πρόεδρος (Μανδηλαρά αρ. 14 - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΚ805539, Α.Φ.Μ. 020609550) 2. ΠΡΟΙΣΚΟΥ Ορσαλία, του Ιεροθέου, Α' Αντιπρόεδρος (Οδ. Ανδρούτσου αρ. 18α - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΙ530185, Α.Φ.Μ. 063427545)· 3.ΛΑΓΟΥ Ειρήνη, του Παναγιώτου, Β' Αντιπρόεδρος (25ης Μαρτίου αρ. 37 - Βριλήσσια, Α.Δ.Τ. ΑΜ562038, Α.Φ.Μ. 111214871). 4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ Δέσποινα, του Χρήστου, Γραμματέας (Αγίων Αναργύρων αρ. 6Α - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΕ011905, Α.Φ.Μ. 038693616). 5. ΠΥΡΕΝΗΣ Μιχαήλ, του Δημητρίου, Ταμίας, (25ης Μαρτίου αρ. 3 - Νέα Ευθραία, Α.Δ.Τ. ΑΑ061012 - Α.Φ.Μ. 010766399)· 6. ΚΑΖΑΜΙΑΣ Αλέξανδρος, του Πελοπίδα, Μέλος (Μαινάλου αρ. 10 - Νέα Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΜ082899, Α.Φ.Μ. 019103904)· 7. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΑΚΗΣ Αλέξανδρος, του Νικολάου, Μέλος (Ελπίδος αρ. 7 - Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΧΟ62237, Α.Φ.Μ. 021177783)· 8. ΝΤΑΚΑΣ Αλέξανδρος, του Ευαγγέλου, Α' αναπληρωματικό μέλος (Καπετάν Καρέλλα αρ. 5 - Νέα Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΚ623635, Α.Φ.Μ. 015102283)· 9. ΜΠΟΥΡΕΛΟΣ Ιωάννης, του Ευαγγέλου, Β' αναπληρωματικό μέλος (Βορείου Ηπείρου αρ. 30 - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΕ634933, Α.Φ.Μ. 009050505). Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Δημήτριος Π. Κυριακαράκος (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 24231)
PrintButton

30-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ η δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΕΛΠΙΔΑ ΑΠ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (Σανταρόζα 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Σάββα Μαγουλά πληρεξούσιου δικηγόρου των 1) Δημητρίου Βασιλείου του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 28 και 2) της Ευαγγελίας Βασιλείου του Παναγιώτη και της Μαρίας κατοίκου Νέου Φαλήρου, Χρυσοστόμου Σμύρνης 19, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Εκθεσης επίδοσης 5011Β/22-1-2020) για την αγνώστου διαμονής κ. Ειρήνη χα Δημητρίου Αθανασίου το γένος Γεωργίου και Φωτεινής Ραφαηλίδη πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, Κρυστάλλη 95, ακριβές αντίγραφο της από 23/12/19 αγωγής των πρώτων εναντίον της, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 3082/20 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 343/20 πράξη του γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε δικάσιμος της σχετικής υπόθεσης στο Πρωτοδικειακό κατάστημα Αθηνών και στην συνέχεια αυτής η από 15/1/20 πράξη του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής με την οποία ζητάμε 1) να γίνει δεκτή η αγωγή μας, 2) να αναγνωρισθεί για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσης λόγους ότι κατά τον χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου και των πρώτων εγγραφών, συνδικαιούχος της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051114909008/0/0 ήταν η Κωνσταντίνα χήρα Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη το γένος Κωνσταντίνου και Ασήμως Δημητρίου και μάλιστα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου του Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη του Γεωργίου και της Φωτεινής το οποίο αντιστοιχεί α) στο ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου του οποίου εσφαλμένα φέρεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως δικαιούχος η εναγομένη Ειρήνη χα Δημητρίου Αθανασίου το γένος Γεωργίου και Φωτεινής Ραφαηλίδη και β) το ποσοστό 25% το οποίο εσφαλμένα φέρεται ως ιδιοκτησία αγνώστου. 3) Να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα οικεία Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, ως προς το ανωτέρω ακίνητό μας το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 051114909008/0/0 και ειδικότερα να απαλειφθεί - διαγραφεί η ανακριβής και εσφαλμένη καταχώριση της εναγομένης ως συγκυρίας αυτού κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, καθώς επίσης και η ανακριβής και εσφαμένη ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, προκειμένου να καταχωριθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ένδικου ακινήτου η δικαιοπάροχός μας Κωνσταντίνα χήρα Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη το γένος Κωνσταντίνου και Ασήμως Δημητρίου συγκυρία αυτού κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, με βάση τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσης αγωγής μας τρόπους και τίτλους κτήσεως. Να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου να προβεί σε όλες τις κατά το νόμο ενέργειες για τη διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό βιβλίο και στο Κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και καλείται όποιος γνωρίζει κάτι για αυτήν να το δηλώσει στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΠΙΔΑ ΑΠ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ Περίληψη της με αριθμό 1607Γ / 27.01.2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενη, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση), (ΦΕΚ 3931/1-7-2013 τ ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΜΥΡΝΟΥΔΗ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σελήνης αρ. 7 με ΑΦΜ 066443041 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 11268/05-12-2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό), μαζί με την κάτω από αυτήν και από 22/01/2020 παραγγελία προς επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ευανθίας Μούσκου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, ΑΦΜ 094014249., επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3481Ζ/23-1-2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 09+50 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παντελή ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ πρώην κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής, οδός Αρμονίας αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2737/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, η οποία: - Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων, την υπό κρίση αίτηση και την κύρια παρέμβαση. – Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση και ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας. – Δέχεται την αίτηση. – Διορίζει προσωρινή διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ» και με έδρα την Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 18, ΑΦΜ 094463368, αρ. ΓΕΜΗ 002622001000), τους: 1) Παντελή Σμυρνιωτάκη του Ιωάννη, κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής (οδός Αρμονίας αρ. 23, ΑΦΜ 028317166 – Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), κάτοιχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΚ206482/3-1-2012, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρείας, 2) Αναστάσιο Παπαγιαννόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 18 ΑΦΜ: 010138950 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ Χ 653372/2-3-2004, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας και 3) Εμμανουήλ Κουνεκάκη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγίου Δημητρίου (οδός Λεμεσού αρ. 19, ΑΦΜ 046317555 – Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΑ 111020/28-7-2005, ως μέλος του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας. – Παρέχει στα προαναφερόμενα πρόσωπα την εξουσιοδότηση, αοφύ συγκροτηθούν σε σώμα με πρωτοβουλία του πρώτου από αυτούς, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. – Παρέχει, επίσης, την εξουσιοδότηση στα πιο πάνω μέλη της προσωρινής διοίκησης να εκπροσωπούν κατά το ίδιο διάστημα την ανωτέρω εταιρεία στις σχέσεις της με τους τρίτους, να είναι δεκτικοί κοινοποιήσεως πάσης φύσεως δικογράφων και λοιπών εγγράφων, και γενικά να διεκπεραιώνουν αμελλητί όλες τις εκκρεμείς και τρέχουσες εταιρικές υποθέσεις και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησής της, δυναμένων δε αυτών να παράσχουν κατά το ίδιο διάστημα την εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αρχών (δικαστικών και μη) και δη ως προς τα έγγραφα που επιδίδονται στην εταιρεία και γεννούν έννομες συνέπειες, ως και την εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να προβαίνει στην κατά την κρίση του δέουσες νομικές ενέργειες εν αναφορά προς τα ως άνω έγγραφα που επιδίδονται στην εταιρεία. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-1-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΟΥΣΚΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι Σύμφωνα με την 3.773Δ'/16.1.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (ΑΦ.Μ. 037587477), κάτοικος Π. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 12.12.2019 Αίτησης εναντίον του και ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών. Αριθμός Κατάθεσης είναι ο 110088/13907/13.12.2019, δικάσιμος ορίσθηκε η 18.03.2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 πινάκιο 46 διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων. Η αίθουσα και το κτήριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτηρίου 5. Αιτητικό της αίτησης η ανάκληση της με αριθμό 4727/1984 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών και να διαταχθεί η διαγραφή της εγγραφείσας προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλ. Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλ. Φαλήρου επί των ακινήτων: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ' ορόφου του Α' τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α' ορόφου του Β' τμήματος πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Οθωνος, αρ. 10 & Αχαιών. Τέλος καλείται να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. Αθήνα, 22-1-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι Σύμφωνα με την 3.773 Δ'/16.1.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου {ΑΦΜ. 037587477}, κάτοικος Π. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11.12.2019 Αίτησης εναντίον του και ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών. Αριθμός κατάθεσης είναι ο 110077/13904/13.12.2019, δικάσιμος ορίσθηκε η 18.03.2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 πινάκιο 45 διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων. Η αίθουσα και το κτήριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτηρίου 5. Αιτητικό της αίτησης η ανάκληση της με αριθμό 17585/1983 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών και να διαταχθεί η διαγραφή της εγγραφείσα προσημείωση από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλ. Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλ. Φαλήρου επί των ακινήτων: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ' ορόφου του Α' τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α' ορόφου του Β' τμήματος πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Οθωνος, αρ. 10 & Αχαιών. Τέλος καλείται να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. Αθήνα, 22-1-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ) Πάτμος, 27.01.2020 Υπ’ αρ. 01/2020 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 24/02/2020 11:00 π.μ. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου Αντικείμενο της παρούσας Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου. Τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6%. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη . Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, για το ποσό των 20.000 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Παραρτήματα - Υποδείγματα: α) Οικονομικής Προσφοράς Σύμβασης, β) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και γ) Σύμβασης Μίσθωσης. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου Κύριλλος Πέντες ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΩΥΔΒ46907Ο-ΝΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΑΞΗ: 105 ΑΔΑ: ΩΦ5Α46907Ο-ΡΓ2 ΑΔΑΜ: 20PROC006205523 Αρ. Πρωτ. 1462 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η /12-12-2019 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαλείων ενδοσκοπικής απολίνωσης για ένα έτος, (CPV :33140000-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 33.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 11-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσακιρέλλης Σπύρος τηλ. 2251046272. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 27-01-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

28-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Κων/νος Λεράκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμ. 14, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» που εδρεύει στο Ιλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ' αριθμ. 3594Ζ'/20-01-2020 και 3595Ζ'/20-1-2020 εκθέσες επιδόσεώς μου για τους αγνώστου διαμονής: Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και της Θεώνης και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019, υπ' αριθμ. καταθέσεως 1591/189/2020, αγωγής της παραπάνω εταιρίας κατ' αυτών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Νέα Τακτική Διαδικασία, με την οποία ζητεί όσα αναφέροντα σε αυτή, μαζί με την κάτω από αυτήν πράξη καταθέσεως αγωγής του Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σε αυτόν η παραπάνω αγωγή την 10-01-2020. Στην πράξη αυτή καταθέσεως του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάρχει εγγραφή ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνετα ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Οι παραπάνω επιδόσεις έχουν γίνει για να λάβουν γνώση οι εναγόμενοι και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 162/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 28/01/2018 Καταστατικό του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΑΚΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ- ΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ», με έδρα του Σωματείου στην Αθήνα και επί της οδού Ελπίδος 14 Πλατεία Βικτωρίας και με σκοπό τις τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 9 και 14 του αποτελούμενου από 16 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 27/01/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αγγελική Η. Ευαγγέλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Α. Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Χρήστου Βουγιούκα, μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ» (ΑΦΜ: 999118463) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 21, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», ενεργούσας αφενός για τις απαιτήσεις της ιδίας, αφετέρου και για τις απαιτήσεις της πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13), και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 3520Ζ/27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10+45 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Μιχαήλ ΤΣΙΔΕΜΙΔΗ του Σάββα και της Αικατερίνης πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ιωάννη Μεταξά αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 0146143183), την από 24 Ιανουαρίου 2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό του ακινήτου του άνω οφειλέτη, της 15ης Ιανουαρίου 2020 ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεώργιου Σούρμπα - Σερέτη, που επισπεύδεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδική διάδοχος της CUPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5018/2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Ευθυμίου Στ. Λάμπρου, μέλος της Αστικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και το με αριθμό 5022/2019 απόσπασμα αυτού του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία, - Να καταταγεί η Τράπεζα στο συνταχθησόμενο πίνακα κατάταξης ως εγχειρόγραφη δανείστρια, για την αναγγελόμενη συνολική απαίτησή της ποσού 863.203,42 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, υπό τις ανωτέρω διακρίσεις, ανατοκισμούς και λοιπά έξοδα, μέχρις εξοφλήσεως, άλλως μέχρι να καταστεί τελεσίδικος ο πίνακας κατατάξεως. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 27-1-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθείσας απόφασης Με την υπ' αριθμόν 8.714Z/27.12.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατοίκου Αθήνας, επί της οδού Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, κατά Νόμον ευθυνόμενο, ως ομόρρυθμο μέλος – εταίρο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 997165432, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, πιστό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό υπ’ αριθμ. 664/2019 απόγραφο της με αριθμό 4557/2018 Αποφάσεως της κας Δικαστού του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κας Ιφιγένειας Αποστόλου, μετά της κάτωθι αυτού και από 29/11/2019 παραγγελίας προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσόμενος να μας καταβάλει, νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.496,27 €), νομιμοτόκως από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της από 25/10/2017 αγωγής μου με ΓΑΚ 58282/2017 και ΕΑΚ 2888/2017 ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και κατά της καθ ης η παρούσα, ήτοι από την 08/11/2017 έως την πλήρη εξόφληση. 2) Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη ποσό σε ΕΥΡΩ 400,00. 3) Για λήψη απογράφου, ένσημα και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό σε ΕΥΡΩ 5,00 4) Για έκδοση χαρτοσήμου προς χορήγηση απογράφου ποσό σε ΕΥΡΩ 21,00 + 20 % Ο.Γ.Α. (4,2 €) 5) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελίας προς επίδοση αυτής ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. 6) Για δαπάνη επίδοσης ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. Ήτοι συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (6.166,47 €) για κεφάλαιο και έξοδα, το μεν επιδικασθέν κεφάλαιο έντοκα ως ανωτέρω, το δε ποσό 670,02 €, ήτοι τα υπ’ αριθμ. 2 – 6 κονδύλια, έντοκα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως η επιταγή θα εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε και θα προστεθούν και ΕΥΡΩ 100 για την εντολή προς εκτέλεση. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αριστοτέλης Χαλακατεβάκης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16826 Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994179, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14270) Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/17-01-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 27/01/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. : 16822 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14267) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288,999044 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14268) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14269) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 12/17-01-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 27/01/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
PrintButton

07-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 721Β / 06-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΣΑΡΗ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΠΟΥΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Ιωάννη με ΑΦΜ: 105523811, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07-01-2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της Πουπακη Σταυρούλας, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 447/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3765/2020, Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, β) η από 16/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ευδοξία Μιχαήλ Ψυλλινάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμό 3.022Γ/05-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βατάτση αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, Εισαγγελικό πάρεδρο, για την εναγόμενη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία δια του μέλους της Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίου της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ακριβές αντίγραφο της από 22-01-2020 αγωγής [ τακτική διαδικασία ] της ως άνω ενάγουσας κατά της παραπάνω εναγομένης . Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και ζητά να γίνει δεκτή ως προς όλο αυτής το αιτητικό . Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παραπάνω αναφερόμενης αγωγής, να καταβάλλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό ποσό των 85.878,56 ευρώ . Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή . Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας . Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: η με αριθμό έκθεση κατάθεσης 32/2/27-01-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με ταυτόχρονη σημείωση του ιδίου παραπάνω γραμματέως με την οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1,2 ΚΠολΔ. Μέσα σε εκατό [100] ημέρες από την κατάθεση της παραπάνω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές . Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους . Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΑΡΕΔΡΟ,για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως αγωγής καθώς και στις οικίες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής . Διδυμότειχο 06-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αθανάσιος Ζαγκιόρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Με την υπ' αpιθμ. 3812γ'/4-2-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πειραιά Θεοχάρης Καραγιάννη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Ιωάννη ΣΑΒΒΑ του Ελευθερίου και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Χρυσούπολης Αττικής (Πηνειού 128 και Ασκληπιού 80) και ήδη αγνώστου διαμονής επίσημο αντίγραφο της υπ' αριθμ. 481/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), που εκδόθηκε επί της από 19-6-2017 και με αριθμ. καταθ. 548127/5437/2017 αγωγής διαζυγίου, που άσκησε η Παναγιώτα Γεωργιοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ανθής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος του Ιωάννη Σάββα, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η ως άνω αγωγή, απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους, που τελέσθηκε στις 20 Ιουνίου 1998 στο Ίλιον Αττικής κατά το τυπικό του δόγματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά και καταδικάσθηκε ο εναγόμενος στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, η οποία ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 10-1-2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κλεονίκη Μαστροδημήτρη Περίληψη δικογράφου Με την υπ. Αρ. 8229(Γ)/5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Απαζίδη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για την εναγόμενη Πένκα (PENKA) Βασίλεβα (VASILEVA) του Βασίλ και της Βασίλεβ συζ. Θωμά Πασόγια αγνώστου διαμονής πιστό αντίγραφο της από 29-1-2020 αγωγής διαζυγίου κατά αυτής απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαννιτσών με αριθμό κατ. 63/31-1-2020 και δικάσιμος η 24-3-2020 με την οποία ζητά να λυθεί δικαστικά ο νόμιμος θρησκευτικός τους γάμος ο οποίος τελέσθηκε την 31 -5-2008 στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Γιαννιτσά για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη η εναγόμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αναστασία Δαρδανελιωτη Πλαστήρα 53Α Γιαννιτσά Τηλ. 2382082937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2835/05-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, ΑΦΜ 121314656, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, αρμοδίου για την εκτέλεση, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία ‘’CELLMATE GROUP LIMITED Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης’’, που έδρευε στη Λεμεσό Κύπρου και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 414/04-02-2020 Αποσπάσματος της με αριθμό 413/30-01-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, κατά του Θωμά Ζιώγα του Σπυρίδωνα και της Κυράτσως, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Ξεροβουνίου, αρ. 2, με ΑΦΜ 033467359, Δ.Ο.Υ Χολαργού, με επίσπευση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με ημερομηνία πλειστηριασμού στις δεκατέσσερις (14) του μήνα Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05.02.2020 Η πληρεξούσια Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου στο Ρέθυμνο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης συνολικής επιφάνειας χώρων 1.100 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 800 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 300 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ στην οδό Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ, οδός Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο, και στο τηλέφωνο 28310-21131 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11754 β Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή Τρίτη (23η) του μηνός Ιανουαρίου 2020 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:35 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Φραγκίσκας Κουρσάρη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Κωνσταντίνο ΜΠΟΡΣΗ του Ιωάννου, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-09-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ: 76641/2019 και ΕΑΚ: 7533/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέα Βασίλειου Βαρβαρήγου ως και άλλης πράξης του ίδιου, πινάκιο Δ και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 27-02-2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακροατήριο Α2, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Εισαγγελέας ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Φραγκίσκα ΚΟΥΡΣΑΡH Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11606 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Κυριάκου Κουμπή πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον DANO AUREL, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 9/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (διαδικασία αρθρ.681 Α΄Κ.Πολ.Δ.) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία: δικάζει ερήμην του εναγομένου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των (100) ΕΥΡΩ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στο ενάγον ο καθένας εις ολόκληρο το ποσό των (4.534,46) ΕΥΡΩ νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στους εναγόμενους το ύψος των οποίων ορίζει στα (120) ΕΥΡΩ. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Ο παραγγέλων πληρ. Δικηγόρος Κυριάκος ΚΟΥΜΠΗΣ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11609 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11506/2019 και ΕΑΚ:113/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 11, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8386Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν. Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Χατζητζανάκη Όλγας, πληρεξούσιας του Παναγιώτη Πατεράκη του Αντωνίου, κατοίκου Κισσάμου Χανίων (ΑΦΜ 028283670), επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό της Αικατερίνης Κουρκουνάκη του Γεωργίου και της Μάρθας, πρώην κατοίκου Χανίων, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.6, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 20-12-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου 204/2019 και Τακτική Διαδικασία (Νέα), με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, διά της εκδοθησόμενης παρά του Δικαστηρίου σας αποφάσεως και για τους στο ιστορικό της παρούσας ειδικά αναφερόμενους λόγους, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00), νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας αγωγής και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, και να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της εναγόμενης από της τελεσιδικίας της απόφασης που θα εκδοθεί, διάρκειας δύο (2) ετών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου, προς γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας την συνάμα: α) να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χανιών εντός προθε¬σμίας εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της παρούσας αγωγής προτάσεις και να προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδι¬καστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των εκατό ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων -δεκαπέντε ημερών- κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Επισημαίνε¬ται ρητά, ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη, και γ) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας αγωγής και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8385Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν.Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Λεδάκη Αθηνάς, πληρεξούσιας της εδρεύουσας στα Χανιά και επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε”, με ΑΦΜ 999185082 και αριθμό ΓΕΜΗ 075475558000, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Γεώργιο Καλογεράκη του Μιχαήλ και της Γεωργίας με ΑΦΜ 127730546, επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό του Νικολάου Βεργανελάκη του Βασιλείου και της Ειρήνης, τέως κατοίκου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ.58 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 28-11-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου ΜΑΜ 592/2019 και Διαδικασία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με τη παρά πόδας αυτής και ταυτόχρονης Πράξης Ορισμού Δικάσιμου της κ. Δικαστή του ως άνω δικαστηρίου, Αλεξάνδρας Γιάκα, Προέδρου Πρωτοδίκών, που ορίζει δικάσιμο για την 05-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 και με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 186 και φύλλο 254 επί του ποσοστού “..2/10 αδιανεμήτως και αδιαιρέτως οικίας κείμενης επί της οδού Μελετίου Μεταξάκη Νέας Χώρας Χανίων, απαρτιζόμενης εξ ενός ημιυπογείου διαμερίσματος εξ έξι βοηθητικών δωματίων μη κατοικήσιμων, εις τον πρώτο όροφο εκ τεσσάρων δωματίων εις τον δεύτερο εκ τεσσάρων δωματίων, συνολικής εκτάσεως 815,15τ.μ”, και να καταδικασθεί ο καθ' ου στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, και σύμφωνα με την από 05-12-2019 επισυναπτόμενη υπ'αριθμ. 467/2019 Πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών του ως άνω Δικαστηρίου, Θεοφάνη Ντάκουλα, δέχεται τη με αριθμ. 2153/ 28-11-2019 αίτηση, ορίζει συντομότερη Δικάσιμο για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΜΑΜ592/28-11-2019 αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), την 18η Φεβρουαρίου 2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος δε προς συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11608 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11509/2019 και ΕΑΚ:114/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11607 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11515/2019 και ΕΑΚ:115/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 13, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη Κοινοποιηθείσας Έκθεσης Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Αποβολή και Εγκατάσταση) Με τις με αριθμούς 1.579Δ & 1.580Δ/05.02.2020 εκθέσεις επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Μαρίας Γιαλελή του Βασιλείου, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας Αγγελική Χρ. Κυριαζή για τους ήδη αγνώστου διαμονής καθ ών: 1. ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και τη Αρετής, κατοίκου Ν. Ηράκλειο Αττικής και 2. ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και της Αρε τής, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, πιστό και επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 3.197/22.01.2020 έκθεσής μου αποβολής και εγκα- τάστασης και ειδικότερα: Απέβαλα τους ως άνω καθ ών 1. Πέτρο Νι- κολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής και 2. Κοσμά Νικολοθα- νάση του Γεωργίου και της Αρετής, από ένα αγρό έκτασης 14.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΑΤΟΣ» τ.κ. Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός Ζώνης Αναδασμού, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 αρτιότητας 6.000,00 τ.μ.), άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει γύρωθεν βόρεια με αγροτικό δρόμο, νότια με αποστραγγιστικό αγω- γό και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με ιδιοκτησία Μα- ρίας Τσιρίκου (τμήμα του ιδίου υπ. αρ. 628 τεμάχιο αναδασμού) δυτι- κά με το με αριθμό 627 τεμάχιο αναδασμού πρώην ιδιοκτησίας Γερ. Αρδαγάνη και ήδη ιδιοκτησίας Αυγουστίνου δεδομένου ότι, με τις ήδη νόμιμα μεταγραμμένες στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα- κείου Γαστούνης την 17.03.2009 στο τόμο 628 και αριθμούς 36 και 37 αντίστοιχα, με αριθμούς 6.529 και 6.530/07.11.2008 περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων της Συμβολαιογράφου Γαστούνης Αναστα σίας Παπαδημητροπούλου, εκπλειστηριάσθηκε το άνω ακίνητο και κατακυρώθηκε στην άνω επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως τελευταία υπερθεματίστρια και ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΑ σ΄αυτό την υπέρ ης η κατά κύρωση Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθμός 04, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ώστε να κατέχει, νέμεται και διαθέτει το ως άνω ακίνητο, ως κυρία αυτού, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αμαλιάδα 05 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Β. Γιαλελή Καραϊσκάκη 07-Αμαλιάδα Τηλ.: 2622022265 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3143 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00πμ έως 10:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 150,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 180,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393Α ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 393Α στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30πμ έως 11:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 100,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 120,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 429Α ΣΤΗN ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 429Α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 300,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 360,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 29 ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 29 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00πμ έως 09:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 500,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 600,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3146 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την περισυλλογή με σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου (εκτιμώμενη ποσότητα 40 οχημάτων ανά έτος), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκποίηση θα γίνει με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:30πμ έως 10:00πμ (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 390,00€ ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες: -€ 100 για κάθε συλλεχθέν ΙΧ αυτοκίνητο -€ 120 για κάθε συλλεχθέν φορτηγάκι βαν ή με καρότσα - € 140 για κάθε συλλεχθέν φορτηγό αυτοκίνητο - € 30 για κάθε συλλεχθέν δίκυκλο όχημα 3. Η σύμβαση θα διαρκεί έως 31-12-2021. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (390€) επί 40 (υπολογισθέντα προς συλλογή οχήματα για 1 έτος), δηλ. 1.560,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 40, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. 5. Πληροφορίες & έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 Ο Δήμαρχου καα Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 102903 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3730/185/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147225 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΜΑΝΔΡΕΖΑ’’, του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 103431 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3735/186/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147423 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ’’, του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020 Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Με τη δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης καθώς και λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε αυτή είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
PrintButton

05-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών 090165560), που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. ΚΑΤΑ Των καθ’ ων η από 31-10-2016 και με αριθ. καταθ. 362/2016 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης : 1] Γεώργιος Παππάς (ΚΑ 239059), 2] Γεώργιος Παπάς (ΚΑ 239062), 3] Λευκοθέα Νταλαμπίρα (ΚΠ 239063), 4]α. Αρετή Διαμάντη (ΚΑ 239066), β. Φώτιος Διαμάντης (ΚΑ 239063), 5] Παρθενία Παππά (ΚΑ 239068), 6] Ιωάννα Παππά (ΚΑ 239069), 7] Φώτιος Ντάγκας (ΚΑ 239070), 8] Λαμπρινή Ντάγκα (ΚΑ 239071), 9] Δημητρούλα Γιωτάκη (ΚΑ 239072), 10] Κωνσταντίνος Ζιάκας (ΚΑ 239073), 11] Δημητρούλα Γιωτάκη (ΚΑ 239074), 12] Γιαννούλα Βάσση (ΚΑ 239075), 13] Παναγιώτης Παππάς (ΚΑ 266001), 14] Βασίλειος Θεοδωρής (ΚΑ 266002), 15] Γρηγόριος Παππάς (ΚΑ 266003), 16] Βασίλειος Ζιάκας (ΚΑ 266004), 17] Γρηγόριος Παππάς (ΚΑ 266005), 18] Δημήτριος Γιώτης (ΚΑ 266006), 19] Αρετή Διαμάντη (ΚΑ 266008), 20] Κωνσταντίνος Γιωτάκης (ΚΑ 266009), 21] Λαμπρινή Γιωτάκη (ΚΑ 166000), 22] Κωνσταντίνος Ζιάκκας (ΚΑ 166001), 23] Ελένη Καλαβριουζιώτη (ΚΑ 166002), 24] Γεώργιος Ζιάκκας (ΚΑ 166003), 25]α. Δημήτριος Γιώτης (ΚΑ 166004), β. Βασίλειος Ζιάκκας, 26] Γρηγόριος Παππάς (ΚΑ 166005) , 27] Βασίλειος Γιωτάκης (ΚΑ 166006), 28] Μιχάλης Μάστακας (ΚΑ 166007), 29] Αριστοτέλης Παππάς (ΚΑ 166008), 30] Ιωάννης Διαμάντης (ΚΑ 166009), 31] ΔΕΗ (ΚΑ 166010), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 32]α. Δημήτριος Γιώτης (ΚΑ 166012), β. Γρηγόρης Γιώτης, γ. Δημήτριος Γιώτης, 33] Δήμητρα Κίτσιου (ΚΑ 166013), 34] Δήμητρα Κίτσιου (ΚΑ 166014), 35] Σοφία Γιωτάκη (ΚΑ 166015), σύζ. Κωνσταντίνου Βρυώνη, 36] Ναπολέων Βάσσης (ΚΑ 166016), 37]α. Κωνσταντίνος Ζιάκκας (ΚΑ 166017), β. Χρήστος Ζιάκκας, 38] Παρθενία Παππά (ΚΑ 166018), 39] Λαμπρινή Γιωτάκη (ΚΑ 166019), 40] Το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικούμενο από τον Γεώργιο Μπακόλα (ΚΑ 116000), 41] Θεοδώρα Μπακόλα (ΚΑ 116001), 42] Ελευθέριος Μπακόλας (ΚΑ 116002), 43] Χρήστος Ιωάννου (ΚΑ 116003),44] Ευάγγελος Κολιγιάννης (ΚΑ 116004), 45] Αχιλλέας Τατσίνας (ΚΑ 116005), 46] Παναγιώτης Σκληβανίτης (ΚΑ 116006), 47] Γεώργιος Μπακόλας (ΚΑ 116007), 48] Αλκιβιάδης Παππάς (ΚΑ 116008), 49] Γεώργιος Κωσταράς (ΚΑ 116009), 50] Δημήτριος Μπακόλας (ΚΑ 116010), 51] Γεώργιος Μπακόλας (ΚΑ 116011), 52) Χρήστος Βάθρης (ΚΑ 116012), 53] Βασίλειος Κωσταράς (ΚΑ 116013), 54] Δημήτριος Πατσάς (ΚΑ 116014), 55] Γεώργιος Κωσταράς (ΚΑ 116016), 56] Βασίλειος Μπακόλας (ΚΑ 116017), 57] Ιωάννης Κωτσιλιάτης (ΚΑ 116018), 58] Ιωάννης Ανδρούτσος (ΚΑ 116019), 59] Παναγιώτης Μπακόλας (ΚΑ 116020), 60] Θεοδώρα Μπακόλα (ΚΑ 116021), 61] Δημήτριος Μπουκουβάλας (ΚΑ 116023), 62] Ανδριάνα Κωτσιλιάτη (ΚΑ 116025), 63] Ανέστης Βρυώνης (ΚΑ 116027), 64] Γεώργιος Σκλιβανίτης (ΚΑ 116028), 65] Γεώργιος Μπακόλας (ΚΑ 116029), 66] Αναστάσιος Κιτσαράς (ΚΑ 116030), 67] Δημήτριος Κιτσαράς (ΚΑ 116031), 68] Δημήτριος Κιτσαράς (ΚΑ 116032), 69] Σπυρίδων Μπουκουβάλας (ΚΑ 116033), 70] Αλέξανδρος Κιτσαράς (ΚΑ 116034), 71] Ευάγγελος Κολιγιάννης (ΚΑ 116035), 72] Μιχαήλ Μπουκουβάλας (ΚΑ 116036), 73] Αχιλλέας Τάτσινας (ΚΑ 116037), 74] Βασίλειος Σκλιβανίτης (ΚΑ 116038), 75] Ελένη Θεμελή (ΚΑ 108001), 76] Χρήστος Κάλπης (ΚΑ 108002), 77] α. Βασίλειος Κούρτης (ΚΑ 108003), β. Γεώργιος Κούρτης, 78] Ιωάννης Μπάρμπας (ΚΑ 108004), 79] Βασίλειος Μπουκουβάλας (ΚΑ 108005), 80] Μιλτιάδης Κωσταράς (ΚΑ 108006), 81] Ιωάννης Μπάρμπας (ΚΑ 108007), 82] Φώτιος Κωτσικούμπας (ΚΑ 108054), 83] Ιωάννης Μπάρμπας (ΚΑ 108008), 84] Φώτιος Τασολάμπρος (ΚΑ 108009), 85] Τηλέμαχος Βάρφης (ΚΑ 108010), 86] Σωτήριος Μπουκουβάλας (ΚΑ 108011), 87] Ανέστης Βριώνης (ΚΑ 108012), 88] Ιωάννα Κωσταρά (ΚΑ 108013), 89] Χρήστος Νίτσος (ΚΑ 108014), 90] Χρήστος Νίτσος (ΚΑ 108015), 91] Κωνσταντίνος Μπακόλας (ΚΑ 108016), 92] Κωνσταντίνος Μπακόλας (ΚΑ 108017), 93] Κωνσταντίνος Μπακόλας (ΚΑ 108018), 94] Κωνσταντίνος Μπακόλας (ΚΑ 1080019), 95] Βασιλική Ιωάννου (ΚΑ 108020), 96] Καλλιόπη Ανδρούτσου (ΚΑ 108021), 97] Κωνσταντίνος Μπακόλας (ΚΑ 108022), 98] Ιωάννης Κοτσιλιάτης (ΚΑ 108023), 99] α.Δήμητρα Πατσιά (ΚΑ 108024), β. Αλέξανδρος Πατσιάς, γ. Αναστάσιος Πατσιάς, δ. Νικόλαος Πατσιάς, 100] Ευριπίδης Μπακόλας (ΚΑ 108025), 101] Ελένη Πατσιά (ΚΑ 108026), 102] Φώτιος Τούσης (ΚΑ 108027), 103] α. Νίκη Γραβάνη (ΚΑ 108028), β. Φωτεινή Γραβάνη, γ. Ιωάννης Γραβάνης, δ. Παναγιώτα Τζαβάρα, ε. Μαρία Χέλη, 104] Ιωάννης Κοτσιλιάτης (ΚΑ 108029), 105] Βασίλειος Τζίμας (ΚΑ 108030), 106] α. Βασίλειος Τζίμας (ΚΑ 108031), β. Θωμάς Τζίμας, γ. Κίμων Τζίμας, 107] α. Ασπασία Γκαλπίνου (ΚΑ 108033), β. Σταυρούλα Κουρτίδου, γ. Μαρία Παπαδοπούλου, δ. Ευθυμία Τζίμα, ε. Καλλιρόη Χήρα, 108] Κωνσταντίνος Λέος (ΚΑ 108035), 109] Ευστράτιος Νάσης (ΚΑ 108036), 110] Φώτιος Ζυγούρης (ΚΑ 108037), 111] α. Αλέξανδρος Παππούς (ΚΑ 108038), β. Γεώργιος Παππούς, 112] Γεώργιος Πάτρας (ΚΑ 108039), 113] Ελπινίκη Γιώτη (ΚΑ 108040), 114] α. Νικόλαος Δρόσος (ΚΑ 108041), β. Χαράλαμπος Δρόσος, γ. Χρήστος Δρόσος, 115] α. Βασίλειος Ντάγκας (ΚΑ 108042), β. Φώτιος Ντάγκας, 116] Μανώλης Φώτος (ΚΑ 108043), 117] Γεώργιος Γιώτης (ΚΑ 108044), 118] α. Χριστίνα Παππά (ΚΑ 108045), β. Ελένη Παπατσακίρογλου, γ. Μάρθα Σιαμοπούλου, δ. Ελευθερία Σιάμου, ε. Βασίλειος Παππάς, στ. Δημοσθένης Παππάς, 119] Δημήτριος Γιώτης (ΚΑ 108046), 120] Βαρβάρα Παππά (ΚΑ 108047), 121] Αγαθοκλής Κάλπης (ΚΑ 108048), 122] Κωνσταντίνος Γιώτης (ΚΑ 108049), 123] Νικόλαος Μαρόπουλος (ΚΑ 108050), 124] Αναστάσιος Πανάκης (ΚΑ 108051), 125]α.Αναστασία Ζυγούρη (ΚΑ 108052), β Γεωργία Ζυγούρη, γ. Λαμπρινή Ζυγούρη, 126] α. Αλεξάνδρα Παππά (ΚΑ 108053), β Ηλιάνα Παππά, γ. Δημήτριος Παππάς, δ. Κωνσταντίνος Παππάς, και ε Παναγιώτης Παππάς. *************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι με την με αριθμό κατ. 29/2020 Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατ’ αυτών, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε να ορισθεί δικάσιμος προς συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 362/2-11-2016 αίτησής του, για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων) στα αναφερόμενα σ’ αυτήν (αίτηση) ποσά των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» - Τμήμα Φιλιττπιάδα - Εγνατία, στο υποτμήμα από χ.θ. 181 συν 710 έως 186 συν 640 στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, δυνάμει της με αρ. Δ12α/0/4338/24-8-2015 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 191 ΑΑΠΘ/8-9-2015, μετά και την έκδοση της 60/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Για τη συζήτηση της πιο πάνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό κατάθεσης 362/2016, ορίστηκε δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η 4-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με αυτή δε, το Ελληνικό Δημόσιο, ζητά: - Να γίνει δεκτή η ειδική αίτησή του. - Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης (εδάφους και επικειμένων) όλων των απαλλοτριουμένων ακινήτων στα αναφερόμενα στην αίτησή του ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμ. Ε.3.16.Α./10.05.2016 Έκθεση Εκτίμησης αξίας των Ανεξάρτητων Εκτιμητών Αναστάσιου Λαμπρόπουλου, Φρίξου Σακελλάρη και Ματθαίου Φαφαλιού, όπου αναφέρεται η πλήρης (100%) εκτιμώμενη αξία ενός εκάστου των απαλλοτριουμένων ακινήτων (εδάφους και επικειμένων), με τη διαφοροποίηση ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 11600, όπου ζητείται ο καθορισμός τιμής σε ποσό 0,40 ευρώ/τ.μ., ως δασική έκταση και ως προς τις ιδιοκτησίες με ΚΑΔΕ 116001 και 116002 όπου ζητείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας σε ποσό 4,00 ευρώ/τ.μ. -Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων νομέων, κυρίων, κατόχων καθώς επίσης και όσων αντλούν δικαιώματα από αυτούς ή κατέχουν γι’ αυτούς, -Να διαταχθεί η παροχή εγγύησης κατ’ αρθ. 24 του Ν. 2882/2001 ύψους 30% επί της καθορισθησομένης αποζημίωσης για μία εκάστη απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία, για την περίπτωση προσδιορισμού ως οριστικής αποζημίωσης, τιμής μονάδος μικρότερης εκείνης που προσδιορίσθηκε προσωρινά.-Να επιδικασθεί η δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.2882/2001, όπως ισχύει, ήτοι στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών. Με την παρούσα ειδοποίηση – κλήση καλώ τους ανωτέρω αντιδίκους να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 4-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., όπως ο νόμος ορίζει. Επικυρωμένα αντίγραφα της Κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στα καταστήματα του Εφετείου Ιωαννίνων και του Δήμου Δωδώνης (στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η Δ.Ε Αγίου Δημητρίου), συντάχθηκαν δε και οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης. Η παρούσα ειδοποίηση προς τους παραπάνω φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως, να παραστούν κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο της 4-3-2020. Ιωάννινα 23-1-2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Καλτσά Δικαστική Πληρεξούσια Α’ N.Σ.K. Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./email Γραφείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 26510-20650 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 3366 Δ /21-01-2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της IRINA KATSOYANNI πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης (Βασιλ Ολγας αρ 6 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της απο 08-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτ απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 1658 /2020 και ΕΑΚ 82 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 10-01-2020 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 08-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αριθμός Πιν ΜΚ/2/24 ακροατήριο ,με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της .Να αναγνωρισθεί η κυριότητα της εταιρείας τους επί του επίδικου κινητού πράγματος ενός (διπλού ) ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FV 1200 C Coke με αριθ ΠΑΓΙΟΥ Α0000086263 και αρ Καμπίνας SN-5153 ) Να υποχρεωθεί η καθ ης να αποδώσει σ αυτήν το προαναφερόμενο κινητό πράγμα ,ιδιοκτησίας της αλλά και κάθε τρίτος , που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν ή του έχει παραδοθεί η χρήση του από την αναγομένη Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 3367 Δ /21-01-2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της IRINA KATSOYANNI πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης (Βασιλ Ολγας αρ 6 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της απο 09-01-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτ απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 1546/2020 και ΕΑΚ 24/2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 10-01-2020 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 17-02-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αριθμός Πιν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 2 Αίθουσα 8 με την αίτηση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της .Να αναγνωρισθεί προσωρινή νομέας επί του επίδικου κινητού πράγματος ενός (διπλού ) ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FV 1200 C Coke με αριθ ΠΑΓΙΟΥ Α0000086263 και αρ Καμπίνας SN-5153 ) . Να υποχρεωθεί η καθ ης να αποδώσει στην αιτούσα (CC3E) το προαναφερόμενο κινητό πράγμα , ,άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από την καθ ης ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτήν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της οπουδήποτε και αν ευρεθεί αυτό . Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 3172Δ /2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρευε στο Παλ Φάληρο Αττικής Αχιλλέως αρ 122 και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 1087/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με επιταγή προς απόδωση της νομής και κατοχής του επίδικου κινητού πράγματος(ενός ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FVS 650 C JUICE με αριθ ΠΑΓΙΟΥ. 0450FR 03653 ΚΑΙ Αρ Καμπίνας GR 650728879 ) άλλως θα προβεί εις την βίαια αφαίρεση του ψυγείου τούτου απ αυτόν ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από την καθ ης ή από οπουδήποτε οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της οπουδήποτε και αν ευρεθεί αυτό . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 8811Δ΄/17-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της Νίκης Γιαννούτσικου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, με την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας της ευρισκόμενης στην Αθήνα πολυκατοικίας, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης παρασχεθείσας διά της από 20-11-2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της ανωτέρω πολυκατοικίας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αθανάσιο Τρέντζο του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8 ή κάτοικο Ραφήνας Αττικής, οδός Απόλλωνος, αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 669/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην των εναγομένων, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, τα ακόλουθα ποσά με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση: α) την πρώτη εναγομένη το συνολικό ποσό των 23.594,40 ευρώ και β) τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων το συνολικό ποσό των 2.537,01 ευρώ κατά την αναλογία της συγκυριότητας του ο καθένας από αυτούς, 5/ Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, 6/ Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, 7/ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου του στις 08-05-2018. Στο τέλος της επιδοθείσας απόφασης υπάρχει η από 09.11.2018 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο της αιτούσας δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Μανώλα, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για επιδικασθέν και κηρυχθέν προσωρινά εκτελεστό κεφάλαιο χίλια διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ΕΥΡΩ 1.268,50 2) Για επιδικασθέντες μέχρι σήμερα τοκους επιδικίας του ωα άνω ποσού εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά ΕΥΡΩ 194,49, 3) Για αναλογία τέλους απογράφου της ως άνω απόφασης πενήντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά ΕΥΡΩ 52,43. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο και οι αναλογούντες επ αυτού τόκοι που οφείλει ο επιτασσόμενος αποτελεί το 4,854 % του συνολικά επιδικασθέντος κεφαλαίου και των αναλογούντων τόκων και συνεπώς ο επιτασσόμενος πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα το 4,874 % του τέλους απογράφου εξ ευρώ 1.081,16 ευρώ, 4) Για απόγραφο, αντίγραφο απογράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη και επίδοση της παρούσας επιταγής προς πληρωμή 300 ΕΥΡΩ. Ήτοι, συνολικά επιτάσσεται να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.765,42 ευρω), με το νόμιμο τόκο (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, διαφορετικά θα εισπραχθούν και εκατό (100) ευρώ για την σύνταξη παραγγελίας εκτελέσεως, εφόσον αυτή επακολουθήσει. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-01-2020 Ο Δικηγόρος Αντώνης Μανώλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 8812Δ΄/17-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της Νίκης Γιαννούτσικου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, με την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας της ευρισκόμενης στην Αθήνα πολυκατοικίας, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης παρασχεθείσας διά της από 20-11-2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της ανωτέρω πολυκατοικίας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευθύμιο Τρέντζο του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8 ή κάτοικο Ραφήνας Αττικής, οδός Απόλλωνος, αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής,, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 669/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην των εναγομένων, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, τα ακόλουθα ποσά με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση: α) την πρώτη εναγομένη το συνολικό ποσό των 23.594,40 ευρώ και β) τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων το συνολικό ποσό των 2.537,01 ευρώ κατά την αναλογία της συγκυριότητας του ο καθένας από αυτούς, 5/ Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, 6/ Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, 7/ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου του στις 08-05-2018. Στο τέλος της επιδοθείσας απόφασης υπάρχει η από 09.11.2018 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο της αιτούσας δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Μανώλα, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για επιδικασθέν και κηρυχθέν προσωρινά εκτελεστό κεφάλαιο χίλια διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ΕΥΡΩ 1.268,50 2) Για επιδικασθέντες μέχρι σήμερα τοκους επιδικίας του ωα άνω ποσού εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά ΕΥΡΩ 194,49, 3) Για αναλογία τέλους απογράφου της ως άνω απόφασης πενήντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά ΕΥΡΩ 52,43. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο και οι αναλογούντες επ αυτού τόκοι που οφείλει ο επιτασσόμενος αποτελεί το 4,854 % του συνολικά επιδικασθέντος κεφαλαίου και των αναλογούντων τόκων και συνεπώς ο επιτασσόμενος πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα το 4,874 % του τέλους απογράφου εξ ευρώ 1.081,16 ευρώ, 4) Για απόγραφο, αντίγραφο απογράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη και επίδοση της παρούσας επιταγής προς πληρωμή 300 EYΡΩ. Ήτοι, συνολικά επιτάσσεται να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.765,42 ευρω), με το νόμιμο τόκο (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, διαφορετικά θα εισπραχθούν και εκατό (100) ευρώ για την σύνταξη παραγγελίας εκτελέσεως, εφόσον αυτή επακολουθήσει. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-01-2020 Ο Δικηγόρος Αντώνης Μανώλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 8810Δ΄/17-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της Νίκης Γιαννούτσικου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, με την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας της ευρισκόμενης στην Αθήνα πολυκατοικίας, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης παρασχεθείσας διά της από 20-11-2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της ανωτέρω πολυκατοικίας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’, που έδρευε στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, νομίμως εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 669/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην των εναγομένων, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 34 & Φωκίωνος, αρ. 8, τα ακόλουθα ποσά με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση: α) την πρώτη εναγομένη το συνολικό ποσό των 23.594,40 ευρώ και β) τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων το συνολικό ποσό των 2.537,01 ευρώ κατά την αναλογία της συγκυριότητας του ο καθένας από αυτούς, 5/ Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, 6/ Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, 7/ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου του στις 08-05-2018. Στο τέλος της επιδοθείσας απόφασης υπάρχει η από 09.11.2018 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο της αιτούσας δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Μανώλα, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ης να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για επιδικασθέν και κηρυχθέν προσωρινά εκτελεστό κεφάλαιο είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά ΕΥΡΩ 23.594,40 2) Για επιδικασθέντες μέχρι σήμερα τοκους επιδικίας του ως άνω ποσού τρεις χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ΕΥΡΩ 3.611,56, 3) Για αναλογία τέλους απογράφου της ως άνω απόφασης εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά ΕΥΡΩ 976,19. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο και οι αναλογούντες επ αυτού τόκοι που οφείλει η επιτασσόμενη εταιρεία αποτελεί το 90,291 % του συνολικά επιδικασθέντος κεφαλαίου και των αναλογούντων τόκων και συνεπώς η επιτασσόμενη πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα το 90,291 % του τέλους απογράφου εξ ευρώ 1.081,16 ευρώ, 4) Για απόγραφο, αντίγραφο απογράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη και επίδοση της παρούσας επιταγής προς πληρωμή 300 ευρώ. Ήτοι, συνολικά επιτάσσεται να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (28.482,15 ευρω), με το νόμιμο τόκο (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, διαφορετικά θα εισπραχθούν και εκατό (100) ευρώ για την σύνταξη παραγγελίας εκτελέσεως, εφόσον αυτή επακολουθήσει. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-01-2020 Ο Δικηγόρος Αντώνης Μανώλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Απόστολου ΚΟΤΖΙΑ - ΣΟΦΑΝΤΖΗ, ως πληρεξούσιο της Αφέντρας ή Φαίδρας συζύγου Παναγιώτη ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, το γένος Παναγιώτη και Ειρήνης ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ, οικοκυράς, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σόλωνος 64, ΑΦΜ: 120974520, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.50 π.μ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για την αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FREELAND ENTERPRISES LTD», η οποία έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και φέρεται ότι εδρεύει στα Ανικύθηρα του Δήμου Πειραιώς και εκπροσωπείται νομίμως, πλην όμως είναι αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την από 21/11/2019 βεβαίωση του Α.Τ. Αντικυθήρων κατόπιν της υπ' αριθμόν 8.528/10.10.2019 παραγγελίας του ιδίου ως άνω Εισαγγελέως, συνταχθείσης της υπ' αρ. 2979 Β'/03.02.2020 εκθέσεώς μου επίδοσης, ΑΙΤΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ (Παλαιά Τακτική Διαδικασία - προ Ν. 4335/2015), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 60142/08.07.2019 και ΕΑΚ: 1399/2019 και δικάσιμο στις εννιά (09) Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ., διαδικασία: τακτική μονομελούς, Πινάκιο: Η2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 10, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όπου και όταν ορίζεται, ζητώντας με αυτήν να οριστεί νέα δικάσιμος για να γίνει δεκτή η από 30/05/2013 (υπ' αριθ. ΓΑΚ 76.534/ΕΑΚ 8.331/30.05.2013) αγωγή της αιτούσας με την οποία ζητείται να αναγνωριστεί η ακυρότητα του υπ' αρ. 11.618/30.05.2011 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Σ/φου Αθηνών Ευσταθίας Ηλία Μπολτσή. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9555Δ/6-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημητρίου Πράσινου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας, δια τον Γκέραλντ ( Gkeralnt) Μίλα ( Mila) του Γιάννη (Gianni) και της Παυλίνας, πρώην κάτοικο Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Adelphi road 18d postcode KT18 5AL EPSOM UK και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 107244393 της ΔΟΥ. Μυκόνου Κυκλάδων και με ΑΔΤ. ΑΙ417360, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 19-11-2018 Αγωγής Διαζυγίου της ενάγουσας Βιργινίας Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου και της Παρασκευής, συζύγου Γκέραλντ ( Gkeralnt) Μίλα ( Mila) του Γιάννη και της Παυλίνας, κατοίκου Σπάτων- Ατικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως – Αγία Κυριακή – Σπάτα, με ΑΦΜ. 163402923 της ΔΟΥ. Παλλήνης απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του ανωτέρω Γκέραλντ ( Gkeralnt) Μίλα ( Mila) του Γιάννη και της Παυλίνας, μετά την παρά πόδας της αγωγής αυτής: Α. ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥτης αρμόδιας Γραμματέως Μιχοπούλου Γεωργίας, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 68135/26-07-2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 5874/26-07-2019, και Β. ΠΡAΞΕΩΣ (της ως άνω Γραμματέως) ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου 27, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε ως χρόνος συζήτησης η 25-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 6 Αίθουσα 6. Δυνάμει της ως άνω από 19-11-2018 Αγωγής Διαζυγίου, η ενάγουσα αιτείται Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της και Να λυθεί ο νόμιμος γάμος της με τον εναγόμενο που τελέσθηκε την 1η-06-2015 στον Ιερό Ναό Παντοβασίλισσας Ραφήνας, για όλους τους νόμιμους και βασίμους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας αγωγής της, ήτοι λόγω ισχυρού κλονισμού του που τεκμαίρεται αμάχητα γιατί επήλθε από την συνεχή διετή και πλέον διάσταση της με τον εναγόμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 3 ΑΚ., και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας Βιργινίας Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου και της Παρασκευής και στην καταβολή της αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου της. Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ως πρόσωπο αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 135 παραγρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., να παραστεί στη συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 97- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 6932680383 – (210) 2135704 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ. : Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 9/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η σημειακή τροποποίηση εντός των Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 904/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην έγκριση της υπ΄αριθμό 91/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ 875, Ο.Τ 875Α, Ο.Τ 876 και Ο.Τ 878 Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ.: Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 10/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η πρόταση της τροποποίησης εντός του Ο.Τ. 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 903/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην « Έγκριση της υπ΄αριθμό 89/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΟΤ 3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1257/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 3η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 και 2 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1112/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ.Διεύθ: Παπαγεωργάκη1 (Διοικητήριο) 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ E–mail: syzefxis@2874 .syzefxis.gov.gr Αρ.Πρωτ.: 5592 ΕΞΕ 2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν τα τρία κιόσκια με μεταλλικό σκελετό μέσα στον αιγιαλό μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών “Αγριελιές” στην περιοχή “Μόλα Καλύβα” του Δήμου Κασσάνδρας. Ημ/νία: 22/01/2020 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΑΔΑ: 6Ν957ΛΚ-ΠΨ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ i ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩN Αριθ. Πρωτ.: 10567 Προκήρυξη σύμβασης (Άρθρο 122 Ν. 4412/2016) Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή 1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΛΑΣΣΑΙΑΣ 1Α-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-71305 - ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: +30 2813412545 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Φαξ: +30 2813412525 Κωδικός ΝUΤS: GR300 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr 2) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr και στην διεύθυνση www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) Περαιτέρω πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες από τη προαναφερθείσα διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 04-03-2020 σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους 3)Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 4) Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών 5) CPV: 77340000-5 και 77312000-0 6) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες 7) Τόπος εκτέλεσης: ΝUΤS: GR 300 8) Τίτλος έργου: «Καθαρισμοί-κλαδοκοπές από τον κόμβο Πλατανιά μέχρι τον Κίσσαμο στο Νέο Ε.Ο.Δ. Κρήτης, στα διοικητικά όρια της ΠΕ Χανίων» 9) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι : α) ο καθαρισμός ρείθρων, πρανών, κτλ από κάθε φύσης αγριόχορτα, σκουπίδια και ζιζάνια κτλ και τα κλαδέματα των θάμνων και δέντρων, περιμετρικά αυτών, κατά μήκος του νέου Ε.Ο.Δ. Κρήτης στα διοικητικά όρια της ΠΕ Χανίων και συγκεκριμένα στο τμήμα από τον κόμβο Πλατανιά μέχρι και τον Κίσσαμο και β) όπου αλλού κρίνει η Επιτροπή ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις 10) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 394.664,00 € 11) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12) Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (6) έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 13) Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.1 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς3. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.4 4. Δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά έχουν : α. Όσοι διαθέτουν ένα από τα παρακάτω πτυχία: Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Δασοπόνου.β. Εταιρεία που απασχολεί άτομο με μια από τις παραπάνω ειδικότητες. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας αρχής. Είναι απαραίτητη η κατάθεση του αντίστοιχου πτυχίου. 14) Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης 15) Κριτήρια επιλογής: Τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8. της αναλυτικής Διακήρυξης5 16) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 17) Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 18) Ειδικοί όροι:- 19) Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών - αρ. 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016) 20) Προθεσμία παραλαβής προφορών: Ημερομηνία 10-02-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ. 21) Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή, και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 22) α) Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία των προσφορών β) Ημερομηνία και τόπος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:30π.μ. Διεύθυνση : Λασσαίας 1Α Ηράκλειο γ) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Δημόσια Συνεδρίαση 23) Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Ά 188) 24) Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 25) Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 502 (με κωδικό 2014ΕΠ50200008) 26) Διαδικασίες Προσφυγής: Η διαδικασία των Προδικαστικών Προσφυγών και της Προσωρινής δικαστικής προστασίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 27) Άλλες πληροφορίες α) Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.893,28 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. β) Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού Ηράκλειο 16 /01/2020 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 1 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 2 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 3 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 4 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 5 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπέτσες Ταχ. Κώδικας : 180 50 Πληροφορίες : Τηλ. : 22980 75025 Fax : 22980 72487 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφών στην Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών». ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Αρ. Απόφ. – 02- Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ Α/114/2016), όπως ισχύει και δη των άρθρων 88 και 240. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) όπως ισχύει. 3)Το ΠΔ 258/202 (ΦΕΚ 231/Α/03.10.2002) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών στο Δήμο Σπετσών». 4) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών και δη το άρθρο 6. 5) Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 233 του Ν. 3463/2006 η οποία αναφέρεται στα ιδρύματα, αλλά όπως ορίζεται στο άρθρο 240Α του Ν. 3463/2006, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, ισχύει κατ’ αναλογία και για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και ορίζονται τα εξής: 1. Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως.» 6) Την με αριθμό 119/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239-240 κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 και την εγκύκλιο 102/63900/13-9-2019 ΥΠ.ΕΣ.»–(ΑΔΑ: ΩΚΔ3Ω18-ΕΦΞ), δυνάμει της οποίας Αντιπρόεδρος του ΔΣ ορίσθηκε η κ. Σταυρούλα Παρασκευά- Φουρναράκου. 7) Την με αριθμό 67/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών με θέμα «Συγκρότηση σε Σώμα» (ΑΔΑ: ΩΩ4Θ4691ΗΓ-ΘΩΩ) 8)Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 9) Την με αριθμό 43/2014 και αρ. πρωτ. 30565 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)- (σελ. 34, στοιχείο Β περί εξουσιοδότησης υπογραφής: «…Η πράξη με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα, και δεν αποκλείεται, τις πράξεις που θα μπορούσε να υπογράψει το εξουσιοδοτημένο όργανο να τις υπογράψει το ίδιο το όργανο που έχει παράσχει την εξουσιοδότηση». 10)Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Σπετσών κ. Σταυρούλα Παρασκευά- Φουρναράκου, όπως με «εντολή Προέδρου» προβαίνει: 1)Στην υπογραφή βεβαιώσεων, ως ο νόμος ορίζει, περί μη ύπαρξης εις βάρος των ενδιαφερομένων βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΔΛΤΣ (ενημερότητα οφειλών), 2)Στην υπογραφή κάθε είδους απαντητικών επιστολών και διαβιβαστικών εγγράφων προς διοικητικές και δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και ιδιώτες, που αφορούν ενημέρωση, διευκρίνιση, αποστολή στοιχείων και απόψεων που άπτονται της λειτουργίας του ΔΛΤΣ, 3)Στην υπογραφή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντιγράφων αυτών, 4)Στην υπογραφή - επικύρωση των, χορηγουμένων προς τους ενδιαφερόμενους-αιτούντες, αντιγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο του ΔΛΤΣ, 5) Στην υπογραφή παραλαβής όλων των επιδοτέων δικογράφων ή άλλων δικαστικών εγγράφων ποινικής ή πολιτικής ή διοικητικής διαδικασίας (π.χ. κλητήρια θεσπίσματα, αγωγές, προσφυγές, εφέσεις, αναιρέσεις, ανακοπές, αιτήσεις αναστολών, δικαστικές αποφάσεις, κλήσεις κλπ) καθώς και των εν γένει διοικητικών εγγράφων και επιστολών από τα ΕΛΤΑ ή από εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier), τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στο ΔΛΤΣ ή στον Πρόεδρο του ΔΣ ως νόμιμο εκπρόσωπό του, υπογράφοντας τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης και τα αποδεικτικά παραλαβής, 6) Στην υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν εισπραχθείσες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., απόδοση των προβλεπόμενων ποσοστών υπέρ ΤAΝ και ΜΤΝ και στη θεώρηση αυτών, 7) Στην υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν τα εισπραχθέντα τέλη από χρήση χώρων της ΧΖΛ Σπετσών, απόδοση των προβλεπόμενων ποσοστών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ και στη θεώρηση αυτών 8) Στην υπογραφή των καταστάσεων που συντάσσονται δυνάμει των χειρόγραφων αποδείξεων των χρηματικών εισπράξεων από τους εισπράκτορες του ΔΛΤΣ, 9) Στην υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν στην είσπραξη, βεβαίωση, επιστροφή και ακύρωση διπλοτύπων είσπραξης λιμενικών τελών και παροχών λιμένα. 10) Στην υπογραφή πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών. Γίνεται μνεία, ότι η κατά τα ανωτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής δεν στερεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΔΛΤΣ την αρμοδιότητα να υπογράφει εκείνος, όταν το κρίνει σκόπιμο, τα ανωτέρω έγγραφα. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ολική ή μερική ανάκλησή της ή την τροποποίησή της, άλλως έως τις 30-9-2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σπετσών και Καταστήματος του ΔΛΤΣ. Σπέτσες 08/01/2020 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: 69ΞΑΩ1Φ-42Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη Τηλέφωνο:2375350124 fax: 2375023244 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ.: Καραδήμου Δήμητρα Αρ. Πρωτ.: 1287 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1287/04-02-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006237889 2020-02-04 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης Έχοντας υπόψη την 146/19870/23-12-2019 ΑΔΑ: ΨΣΦΟΩ1Φ-5ΔΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 103.699,96 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: • Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ • Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ • Τηλ. : 23753 50 124 • Telefax : 23750 23 244 • E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • Ιστοσελίδα: www.dimossithonias.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http:// www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους 3. Κωδικός CPV: 34144512 – 0. 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης, είναι προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου σχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, όπως περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης για τη κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας. 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/2/2020 και ώρα 22:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23/2/2020 και ώρα 22:00. 11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1.1. της διακήρυξης. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7132.0003 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 15. Δημοσιεύσεις: a) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). b) Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, c) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: d) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) e) στη διεύθυνση (URL) : www.dimossithonias.gr στην διαδρομή : www.dimossithonias.gr ► Νέα – Ανακοινώσεις Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Νικήτη, 4/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΜΖΩ1Φ-6ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη Τηλέφωνο:2375350124 fax: 2375023244 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ.: Καραδήμου Δήμητρα Αρ. Πρωτ.: 1286 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1286/04-02-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006237526 2020-02-04 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης Έχοντας υπόψη την 145/19869/23-12-2019 ΑΔΑ: Ω7ΓΒΩ1Φ-5ΩΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: • Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ • Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ • Τηλ. : 23753 50 124 • Telefax : 23750 23 244 • E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • Ιστοσελίδα : www.dimossithonias.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http:// www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους 3. Κωδικός CPV: 34144512 – 0. 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης, είναι προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου σχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, όπως περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης για τη κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας. 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης.. 10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/2/2020 και ώρα 22:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την23/2/2020 και ώρα 22:00. 11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1.1. της διακήρυξης. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7132.0002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 15. Δημοσιεύσεις: a) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). b) Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, c) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: d) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) e) στη διεύθυνση (URL) : www.dimossithonias.gr στην διαδρομή : www.dimossithonias.gr ► Νέα – Ανακοινώσεις Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Νικήτη, 4/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
PrintButton

01-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ10Δ1056240/1346ΕΞ2013/02.04.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. Α.ΑΠ. & Π.Θ. 113/04.04.2013) για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», έκτασης συνολικού εμβαδού 289.297,96 τ.μ. στο Ν. Κυκλάδων. ΚΑΤΑ Των φερομένων ιδιοκτητών των απαλλοτριουμένων ακινήτων, ήτοι: 1) ΒΟΡΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 28 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 2) ΒΟΡΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 24 και 29 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 3) ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 71 και 72 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Τρίποδες 4) ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 45 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 5) ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 45 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 6) ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 45 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 7) ΒΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48Β του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου, περιοχή Αγίου Γεωργίου 8) ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 54 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 9) ΓΑΒΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 71 του κτημ/κου πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 10) ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 18 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 11) ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 62 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Ποταμιά 12) ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 62 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Άνω Πατησίων – Αθήνα 13) ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 62 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου 14) ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 62 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου 15) ΓΡΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 25 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 16) ΔΕΣΥΠΡΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Αθηνών 17) ΔΕΣΥΠΡΗ ΙΩΑΝΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), Καλλιθέας - Αθήνα 18) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (ακίνητα υπ’ αριθ. 35, 37 και 38 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου, περιοχή Κάστρο 19) ΚΑΡΕΓΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 77 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Ταύρου - Αθήνα 20) ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 53 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου 21) ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 68 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 22) ΚΡΙΘΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Γλυφάδας - Αθήνα 23) ΚΡΙΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Γλυφάδας - Αθήνα 24) ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 54 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Ανθούπολης – Περιστέρι Αττικής 25) ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 26) ΜΑΪΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 41 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 27) ΜΑΪΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 57 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 28) ΜΑΪΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 42 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 29) ΜΑΪΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 70 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 30) ΜΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 62 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Γαλανάδο 31) ΜΑΪΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 14 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 32) ΜΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 61 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χείμαρρος 33) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 46, 47 και 75 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Χαλανδρίου – Αθήνα 34) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Χολαργού – Αθήνα 35) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΛΕΝΤΙΩΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ακίνητα υπ’ αριθ. 46, 47 και 75 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 36) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 47 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Αθηνών 37) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 46, 47 και 75 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Αχαρνών - Αθήνα 38) ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 60 και 63 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 39) ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 58 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 40) ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 53 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Πάρου, Παροικιά 41) ΜΑΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 26 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 42) ΜΑΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 60Α του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 43) ΜΑΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 63 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Αγγίδια 44) ΜΑΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 53 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Αυλώνα - Χαλκίδα 45) ΜΑΤΑΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 56 και 57 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Ερέτριας Ευβοίας 46) ΜΑΤΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 55 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 47) ΜΑΤΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητα υπ’ αριθ. 72 και 73 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Κερατσινίου - Αθήνα 48) ΜΑΤΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 55 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 49) ΜΑΤΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητα υπ’ αριθ. 72 και 73 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Κερατσινίου - Αθήνα 50) ΜΑΤΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 55 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 51) ΜΑΤΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ακίνητα υπ’ αριθ. 72 και 73 του κτημ/κού πίνακα), Κερατσινίου - Αθήνα 52) ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητα υπ’ αριθ. 55 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 53) ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητα υπ’ αριθ. 71 και 73 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Κερατσινίου - Αθήνα 54) ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48Α του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Σαγκρί 55) ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48Α του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Σαγκρί 56) ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 76 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Ζωγράφου - Αθήνα 57) ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48Α του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Σαγκρί 58) ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 48 και 74 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 59) ΞΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 69 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 60) ΞΕΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 64 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 61) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 3 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 62) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 30 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Μέση Ποταμιά 63) ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 48Γ του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου, περιοχή Αγία Θεοδοσία 64) ΡΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 23 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 65) ΣΑΛΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 59 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Ποταμιά 66) ΣΑΛΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 59 του κτημ/κού πίνακα), κατοικου νήσου Νάξου, Δαμαριώνας 67) ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 67 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Νέας Σμύρνης – Αθήνα 68) ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 67 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου 69) ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 67 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου 70) ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 64 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 71) ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 67 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 72) ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 66 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Νέας Σμύρνης - Αθήνα 73) ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 77 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Σαγκρί 74) ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 43 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Καλυβίων Θορικού 75) ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 65 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Γλυφάδας - Αθήνα 76) ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ακίνητο υπ’ αριθ. 65 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου Βριλησσίων - Αθήνα 77) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 44 και 51 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 78) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 53 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 79) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 38 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 80) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ακίνητα υπ’ αριθ. 19 και 36 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 81) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 34 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 82) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 38 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά 83) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ακίνητο υπ’ αριθ. 53 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Κάτω Ποταμιά και 84) ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ακίνητο υπ’ αριθ. 52 του κτημ/κού πίνακα), κατοίκου νήσου Νάξου, Χώρα Νάξου Η απαλλοτριούμενη έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα από Ιουλίου 2009 ακριβή αντίγραφα της 30-7-2009 και με αριθμούς σχεδίων Κ.0, Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, και Κ5 κτηματολογικά διαγράμματα και στους από 30-7-2009 αριθμητικούς και αλφαβητικούς κτηματολογικούς πίνακες του Διοικητικού Τομέα Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους οποίους έχει συντάξει ο Βασίλειος Ράπανος, Πολ. Μηχανικός, έχει ελέγξει ο Προϊστάμενος του Β1 Τμήματος Οδυσσέας Καρασαχινίδης και έχει θεωρήσει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών Αλέξανδρος Αναστόπουλος στις 27-7-2009, όπως οι τελευταίοι διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν, με βάση τα ίδια ως άνω κτηματολογικά διαγράμματα και με βάση τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), με τον από 3-12-2014 κτηματολογικό πίνακα που συνέταξε η Μαρίνα Δέλη, Πολιτικός Μηχανικός, έλεγξε και θεώρησε ο Προϊστάμενος του Β1 Τμήματος Οδυσσέας Καρασαχινίδης. Τα ως άνω κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικοί πίνακες έχουν εγκριθεί με την 12880/20Β2/469/29-7-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εν λόγω απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και καλύπτεται από το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013» ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ένταξη με την 7016/31-7-2009 απόφαση της πράξης «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαρίου και Δικτύων Αξιοποίησης Τσικαλαρίου, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων» στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013» ΠΑΑ, για την κάλυψη των δαπανών απαλλοτρίωσης του έργου, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της αποφάσεως που κηρύσσει την απαλλοτρίωση). Ειδοποιούνται οι ως άνω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου την από 05.09.2019 (αριθμ. εκθ. καταθ. 41/06.09.2019) αίτησή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 8η.05.2020 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.). Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα του Εφετείου Αιγαίου και στο κατάστημα του Δήμου Νάξου Ν. Κυκλάδων. Με την αίτηση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο ζητεί: : α) να καθορισθεί απευθείας η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των επικείμενων κατασκευών σε διάφορες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 20,00 έως 200,00 ευρώ ανά είδος, β) να καθορισθεί απευθείας η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των επικειμένων (φυτών, δέντρων, καλλιεργειών) σε διάφορες τιμές ανά είδος, γ) να καθοριστεί απευθείας η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριουμένων ακινήτων (αγροτεμαχίων) σε διάφορες τιμές, μετά τις αναπροσαρμογές, οι οποίες κυμαίνονται από 3,37 έως 5,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και δ) να υποχρεωθούν οι ως άνω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, καθώς και κάθε κύριος, νομέας, κάτοχος ή εξ αυτών έλκων δικαιώματα, να παραδώσει τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν ελεύθερα στο Ελληνικό Δημόσιο. Ερμούπολη, 22.01.2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΜΠΟΥΒΗ Δικαστικό Γραφείο Σύρου Χίου και Πελοποννήσου, 841 00, Ερμούπολη, Σύρος Τηλ: 2281080706 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 13-1-2020 παραγγελίας τoυ δικηγόρου Πρωτοδικείου Κω Γεωργίου Ι. Μαμουζέλλου επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, κατ’ άρθ. 135 ΚΠολΔ, για την Ειρήνη Διλμπεράκη του Αριστείδη και της Άννας, κάτοικο Η.Π.Α., άγνωστης διεύθυνσης, επικυρωμένο αντίγραφο της από 9-12-2019 με αριθ. κατάθεσης 92/24-12-2019 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλύμνου, της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, με επωνυμία «AIC ADA INVEST AND CONSULTING LTD», με έδρα την Κύπρο, οδός Διγενή Ακρίτα, αριθ. 8, Γραφείο 202, 1045, Λευκωσία Κύπρος, με Α.Φ.Μ.: 996940062, και με διεύθυνση υποκαταστήματος τον Δήμο Καλυμνίων, οικισμός Χώρα συνοικία Πρόδρομος Τ.Κ.85200, όπως η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της άνω εναγομένης, με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η περιουσία της εναγομένης αυξήθηκε από την αναφερομένη στο ιστορικό της αγωγής αιτία κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) εις βάρος της περιουσίας της ενάγουσας, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το παραπάνω ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της αγωγής λόγους, νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιο δικηγόρου της ενάγουσας, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καλύμνου με την οποία σημειώνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της και ότι αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Ταυτόχρονα γνωστοποιείται με την ως άνω αγωγή και έγγραφη παραγγελία προς επίδοση η εξέταση ως μάρτυρα του Θεόφιλου Πατέρα του Μιχαήλ και της Θεμελίνας, κατοίκου συνοικίας Προδρόμου περιοχής Χώρας, της νήσου Καλύμνου, ελεύθερου επαγγελματία, την 19-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 πμ ενώπιον της κ. Ειρηνοδίκη Καλύμνου, στο γραφείο της στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Καλύμνου (κτήριο παλαιού Επαρχείου) που βρίσκεται επί της ενορίας Χριστού, νήσου Καλύμνου (τηλ. 22430 29550), άλλως ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, και καλείται η αντίδικος να παρασταθεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται άλλως θα διεξαχθεί η εν λόγω ένορκη βεβαίωση ερήμην της. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αρ. 3.960γ’/14-1-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Κω Κωνσταντίνου Π. Μπούλια. Κάλυμνος, 31/1/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ι. Μαμουζέλλος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11534Ε΄/ 31-1-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ναήμ Αμπάς (ΝΑΕΕΜ ΑΒΒAS) Συέντ (SYED) του ΧαντίμΧουσίνΣάχ και της ΜπασίπΜπίμπι , γεννηθείς την 29-8-1982 στο Dhunniτου Πακιστάν , πρώην κάτοικο Αθηνών Αγίων Αναργύρων , επί της οδού Περικλέουςαρ. 5 και πλέον αγνώστου διαμονής (εναγόμενος)Ακριβές αντίγραφο της από 14-1-2020 Αγωγής Προσβολής Πατρότητας που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ : 4920 /2020 και ΕΑΚ : 571/2020) της ΣταμάταςΜούρτζου του Σωτηρίου και της Δήμητρας κάτοικος Αθηνών -Αγίων Αναργύρων -Καματερού επί της οδού Ευριπίδουαρ. 24 ως εκπρόσωπος , ασκούσα την αποκλειστική γονική μέριμνα και επιμέλεια της ανήλικης Μούρτζου Γεωργίας -Νεφέλης και για λογαριασμό της ως νόμιμος αντιπρόσωπός της, γεννηθείσα την 8-5-2011 , ηλικίας 8 ετών και της Αικατερίνης Μούρτζου του Γεωργίου και της Σταμάτας κάτοικος Αθηνών -Αγίων Αναργύρων -Καματερού επί της οδού Ευριπίδουαρ. 24 , ως εκπρόσωπος , ασκούσα την αποκλειστική γονική μέριμνα και επιμέλεια της ανήλικης Συέντ Σταματίας -Μαρίας και για λογαριασμό της ως νόμιμος αντιπρόσωπος της , γεννηθείσα την 22/12/2014 ηλικίας 5 ετών με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος δεν είναι πατέρας των παραπάνω αναφερόμενων ανήλικων τέκνων και τα οποία είναι μη γνήσια τέκνα του . Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου . Στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 20-1-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 16-11-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6 , Αίθουσα 10 , με αριθμό Πινακίου : 15 , Πινάκιο : Α5 (ΜΟΝ) , Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενον αυτός να παραστεί στον τόπο και στο χρόνο που ορίζεται στη πράξη ορισμού συζήτησης. Αθήνα 31-1-2020 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ -ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8848Δ'/27-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κορόξενο Παύλο του Λαζάρου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίου Νεκταρίου, αρ. 312, με ΑΦΜ 042559829 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμόν 4088/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα: το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (6.361,05) με το νόμιμο τόκο από την 18-03-2013 έως την εξόφληση του ποσού, 5/ Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, 6/ Καταδικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, που ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 07/07/2014 με απόντες τους διαδίκους και της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, τα εξής ποσά: 1/ Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 6.361,05 ευρώ, 2/ Για τόκους του πάνω οφειλόμενου κεφαλαίου από την 18-0-2013 μέχρι σήμερα 3.212,20 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 300 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 240 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ, και συνολικά δέκα χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (10.213,25 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 16.01.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Σ.Ε.Θ.) σε Ετήσια Τακτική, Εκλογική και Καταστατική Γενική Συνέλευση την 19 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και με την από 15/1/2020 απόφαση του Δ.Σ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019. Ανάγνωση-συζήτηση του οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το ίδιο έτος, ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Ψηφοφορίες για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019 και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Προϋπολογισμός 2020 3. Λήψη απόφασης για τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού. 4. Αρχαιρεσίες σύμφωνα την παραπάνω απόφαση και το άρθρο 23 του ισχύοντος Καταστατικού. 5. Τροποποίηση Καταστατικού. 6. Άλλα θέματα. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό (άρθρο 22 παρ. 5) απαρτία είναι το 1/3 του συνολικού αριθμού των ψήφων. Αν δεν υπάρξει απαρτία στη Συνέλευση αυτή, θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27/2/2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων ψήφων. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνολικού αριθμού των ψήφων, τόσο στην αρχική, όσο και την Επαναληπτική Συνέλευση. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
PrintButton

29-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 397/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το από 17/7/19 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ», που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου και έχει ως σκοπό την συμβολή στη μορφωτική και εκπολιτιστική εξύψωση και άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου, την προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του Νομού Φωκίδας και την φροντίδα για την αξιοποίηση αυτού και των ανηκόντων εις αυτό συνοικισμών ως και την λύση των προβλημάτων αυτών, την προστασία της πανίδας και χλωρίδας και εν γένει του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους του Νομού Φωκίδας και την παρέμβαση του συλλόγου σε κάθε ενέργεια ιδιωτική ή δημόσια που πλήττει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον του νομού, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 300/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Ζαφειρία Β. Μάρκου, με Α.Φ.Μ.112569446, οδός Σολωμού αρ. 8, σύμφωνα έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξούσια δικηγόρος του Βασιλείου Μπαρέκα του Νικολάου και της Αφροδίτης, κατοίκου Ελατοχωρίου Κατερίνης, Α.Φ.Μ.021547701 (εφεξής ενάγων), επέδωσε με την με αριθμ. 7213/28-01-2020 Έκθεση Επίδοσής της προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για την Όλγα Φαττάχοβα του Αλεξέι και της Ρόζα, ήδη αγνώστου διαμονής (εφεξής εναγόμενη), επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 300/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Ειδική Διαδικασία), το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης. ΟΡΙΖΕΙ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από την εναγόμενη παράβολο ύψους διακοσίων (200) Ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε στις 15 Φεβρουαρίου του έτους 1998 (15.2.1998) στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ και επιδικάζει το ποσό αυτό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην Κατερίνη, την 31η Δεκεμβρίου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή της πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος.» Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη, 28-01-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΘΑΛΕΙΑ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Περίληψη αίτησης [αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2688 Ε /22-1-2020 έκθεση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 17-9-2018 ΑΙΤΗΣΗ [ΓΑΚ 86390 ΕΑΚ 1831 / 2018] στο Μ. Πρωτοδικείο Αθηνών με δικάσιμο: 04-11-2019 Δευτέρα ώρα 9 πμ, πιν Α4 αρ 36, κτ 6 αιθ 9 ,με το με αρ 16868 / 2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ για τη νέα δικάσιμο της αίτησης στις 16-11-2020 Δευτέρα στο α/α πιν Α4 [ΜΟΝ] 3 [συνήθης ώρα 9 πμ] υπέρ Κυριάκου Κωστέκογλου του Ιωάννη [Δ. Λυκόβρυσης Πεύκης,Δ.Ε./Τ.Κ. Πεύκης, οδός Κολοκοτρώνη αρ.11] κατά: Χάνε [Hane] Πρέντι [Prenti] του Νούε [Nue] και της Μρίκα [Mrika] κατοίκου Κόλς [Kolsh] Λέζχε [Lezhe] Αλβανίας, ήδη Ελλάδος [Ίλιον] και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί στην άνω δικάσιμο. Αθήνα 28-1-2020 Ο πληρ. δικηγόρος Κων/νος Ι. Κοτσαλής [τηλ. 210. 381 7941] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2429Δ/24-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γιαννοπούλου πληρεξούσας της εταιρείας Κ. Οικονόμου – Μ. Γραμματικού ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ εδρεύουσα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Χρ. Σμύρνης αριθ.39 νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ 801065041 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Γεράσιμο Μαυροματάκη του Εμμανουήλ ΑΦΜ 051184841 πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ.58 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 03-01-2020 κατασχετήριο της πάνω πρώτης κατά αυτού εις χείρας των : 1) EUROBANK ERGASIAS A.E 2) ALPHA BANK A.E 3) ATTICA BANK A.E 4) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Με το πάνω κατασχετήριο η επισπεύδουσα εταιρεία επιτάσσει τις πάνω τράπεζες από την επίδοση του πάνω κατασχετηρίου να αρνηθούν την καταβολή του ποσού των (8.087,52) ευρώ στον οφειλέτη και να το αποδώσουν στην επισπεύδουσα. Πληρεξούσια Δικηγόρος , Αντίκλητος και δεκτική καταβολής διορίζεται η υπογράφουσα Δικηγόρος Αθηνών Ελένη. Αθήνα 28-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2393 Δ /21-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Γεώργιου Ανδρεάδη πληρεξούσιου της Πηνελόπης Μπαρκούτα του Βασιλείου κατοίκου Αθηνών, οδός Εδέσσης αριθ.26 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Κωνσταντίνο Κοτσαύτη του Γεωργίου πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.13830/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε στις 26-12-1982 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλλας Βοτανικού και επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη (400,00) €. Αθήνα 28-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 6938B’/23-01-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Χρυσοστόμου αρ. 10, επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης κα. ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΗΛΑΚΗ, για λογαριασμό του κ. ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Νικηταρά αρ.06, και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 023367421, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», [ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, (ΦΕΚ 7797/2-10-1998, Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε)] με ΑΦΜ: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 κ’ εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στους πρώτους το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ [ [(A) €123.291,11 + (Β) €14.883,06 + (Γ) €23.173,18 + (Δ) €42.629,19 = €203.976,54], έντοκα από την επομένη της 05/08/2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 05/08/2019, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικό και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη των πρώτων. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) Έκθεση κατάθεσης της γραμματέως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3508/νΤΜ/495/2019, και χρονολογία 31-12-2019 που αποδεικνύει την κατάθεση σε αυτόν του ανωτέρω δικογράφου, 2) Ταυτόχρονη πράξη του Δικαστή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, προσκόμισης όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 3) έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου με ημερομηνία 20-01-2020 προς εμένα, για επίδοση στον αποδέκτη της επίδοσης για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αθήνα 28-01-2020 Η Δικηγόρος Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8846Δ’/27-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Χατζή του Χρυσοστόμου, πρώην κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, οδός Νικολαίδου, αρ. 59-61, με ΑΦΜ 142074196 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 2503/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγομένο να καταβάλει στην ενάγουσα: το ποσό των εννιακόσια δέκα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά (919,13 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την 21-05-2014 έως την εξόφλησή τους, 5/ Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε πενήντα (50) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 13/03/2017. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 1.489,69 ευρώ που αιτείται με την από 28/01/2019 επιταγή προς πληρωμή, παρά πόδας αντιγράφου εξ αποφράφου, η οποία επιδόθηκε στις 01-02-2019 με την υπ’ αριθμόν 6838Δ’ Έκθεση Επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του αρχικού ως άνω οφειλόμενου συνολικού κεφαλαίου εξ ευρώ 919,13 από την επομένη της επίδοσης της ως άνω επιταγής, ήτοι από 02-02-2019 μέχρι σήμερα (16-01-2020) εξ ευρώ 63,52, 2/ Για σύνταξη της παρούσας εξ ευρώ 30, 3/ Για επίδοση της παρούσας 68,20 ευρώ, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (161,72 ευρώ) και συνολικά δηλαδή το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (1.651,41 ευρώ), [1.489,69 ευρώ από προεπιδοθείσα επιταγή της 28-01-2019 + 161,72 ευρώ] με τον νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεστεί η παρούσα, οπότε θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 16.01.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού
PrintButton

25-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 3345/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 19.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΞΥΝΟΓΑΛΑ πληρεξούσιο του Νικολάου Τόλια, κατοίκου Δάφνης, οδός Αφροδίτης 24, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4194/30.12.2019 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Νικόλαου Πετρονικολού, τέως κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ.105 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 3345/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση του ενάγοντος Νικολάου Τόλια, κατοίκου Δάφνης, οδός Αφροδίτης 24 και του εναγομένου Νικολάου Πετρονικολού, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 105, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δέχεται την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (8.915,80) με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει σε διακόσια ογδόντα (280,00) ευρώ", για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 10573/112002/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 18.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 9410Ε΄/14.01.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Iliev (ΙΛΙΕΒ) DOBROMIR (ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ) του Mintchev (ΜΙΝΤΣΕΒ), τέως κατοίκου Νεάπολης Βοίων Λακωνίας, οδός Δαμιανού Ανδρόνικου και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 069633014, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 18-12-2019 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Iliev (ΙΛΙΕΒ) DOBROMIR (ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ) του Mintchev (ΜΙΝΤΣΕΒ), τέως κατοίκου Νεάπολης Βοίων Λακωνίας, οδός Δαμιανού Ανδρόνικου και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 069633014, αναφορικά με τη με αριθμό 4211194186/21-03-2008 Ιδιωτική Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στη Σπάρτη, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου (και εκείνος έλαβε) δάνειο ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€). Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την «ΑΓΟΡΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ » του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΛΙΑΓΑ, Άγιος Νικόλαος ΒΟΙΩΝ, νομού Λακωνίας, Τ.Κ. 23053. (Άρθρο 1). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 112002/18.12.2019 και ΕΑΚ : 10573/18.12.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (48.795,46€) (εκ των οποίων τα 37.166,78€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.014,26€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 10.559,51€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 54,91€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), έντοκα από την επομένη της 07-11-2019 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 07-11-2019, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 14-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9 – τηλ. 210-3240747, με την υπ’ αριθμόν 10.212/23-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ – ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ για τον για τον Ιχαϋέρε Εχις Άλλεν του Τόνι και της Βικτωρίας, πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά την από 12-1-2020 γραπτή παραγγελία του κ. ΒΑΣΙΛΗ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ευθυμίας Ράνου του Αντωνίου και της Αθανασίας, συζύγου Ιχαϋέρε Εχις Αλλεν του Τόνι και της Βικτωρίας, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Μενελάου αρ. 41, πιστό φωτοαντίγραφο που έχει στην κατοχή του και επικυρώνει της υπ’ αριθμόν 1899/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των 290 ευρώ σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε την 30-9-2010 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-1-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4351/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. PENA LUIS MANUEL του Balbino και της Olga ως εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Ζ I IMAGING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ» και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον PENA LUIS MANUEL του Balbino και της Olga ως εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Ζ I IMAGING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ» και ήδη αγνώστου διαμονής (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00027 - Κατάστημα : ΨΥΧΙΚΟ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4348/17.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για λογαριασμό του κ. PALEOLOGU DIMITRIOS και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον PALEOLOGU DIMITRIOS (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00116 - Κατάστημα : ΣΥΓΓΡΟΥ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4350/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. AGGELIDAKIS NIKOLAOS και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον AGGELIDAKIS NIKOLAOS (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00165 - Κατάστημα : ΚΟΛΩΝΑΚΙ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4349/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. CHRISTOPHI RAYMOND και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον CHRISTOPHI RAYMOND (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00205 - Κατάστημα : ΚΟΛΩΝΑΚΙ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 2809 Ε΄/23.01.2020 Εκθέσεως Επιδόσεώς μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αλεξανδρούπολης, κου Πέτρου Γ. Αλεπάκου (ΑΜ 170), κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός Βενιζέλου αρ. 46, που ενεργεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος της ενάγουσας Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δαν. Δανιηλίδης – Παν. Δεληγιάννης & Σία ΟΕ» που εδρεύει στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, οδός Ανθέων αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 099444540, επιδόθηκε στην κα Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για την εναγόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ» που έδρευε στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αρ. 41) και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπούνταν νομίμως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χυτά Μάρκο του Ευαγγέλου και της Αριστέας, κάτοικο Αμπελοκήπων – Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 7, Τ.Κ. 11527 και επίσης αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 70/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Αριθμός Έκθεσης Κατάθεσης Αγωγής: 27/Τ.Π./07/22.2.2019) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Τακτική Διαδικασία), η οποία παραπέμπει την αγωγή προς συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αλεξανδρούπολη, 23.01.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ, Αλεξ/πολη, οδός Κανάρη αρ. 9, τηλ. 25510.32107, (ΑΦΜ: 022301250). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 33/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Μαύροι Πάνθηρες”», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 8.1.2020 καταστατικού του. Αθήνα, 22.1.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 566/2019 τακτική αγωγή του Χρήστου Μιχαλάκη του Δημητρίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που κατατέθηκε στις 29.11.2019 ο ενάγων ζητεί όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ο νόμιμος χρόνος χρησικτησίας για την κτήση με αυτήν του δικαιώματος κυριότητας ακινήτου της μερίδας με αριθμό 684 γαιών Απολλώνων Ρόδου και στοιχεία τόμος 5, φύλλο 24, φάκελος 520, εκτάσεως 1480 τμ . Οι εναγόμενοι καλούνται όπως εντός 130 ημέρων από την επομένη της κατάθεσης καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα στην γραμματεία του Δικαστηρίου . Αντίγραφο της αγωγής επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την Ιωάννα το γένος Στέργου Λαζάρου , πρώην κάτοικο Στέργου Λαζάρου πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής όπως προκύπτει από την 11381/23.1.2020 έκθεση επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Χριστίνας Καραμάριου Εφετείου Δωδεκανήσου. Η Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1314/21-01-2020 έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση της Χρυσούλας Προύντζου του Σωτηρίου, κατοίκου Λιμένα Θάσου, επέδωσα στην κα. Aναστασία Μπερμπερη, Εισαγγελική Πάρεδρο Καβάλας, για τον αγνώστου διαμονής Στυλιανό Κάρλα του Κωνσταντίνου και της Θωμαής άλλοτε κατοίκου Θάσου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 25/15-01-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή. Ημερομηνία συζήτησης : Tριτη,26-05-2020,09.00π.μ. Καβάλα, 21-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10- Καβάλα Τηλ. 251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, επέδωσα στις 17-1-2020 (αρ. εκθ. 2538Β) στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για την ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) Λιλιάνα (Liljana) σύζυγο Αντιάν (Ardian), το γένος Μαμούτ (Mamut) και Ρεσμιέ (Resmie) ΡΕΖΕΡΙ (REZERI), με ΑΦΜ 126253647, πρώην κάτοικο Θήβας, οδός Αγ. Αθανασίου (τέρμα) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αρ. 65.680/16-1-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 966 ΚΠολΔ, η οποία εκδόθηκε από την Συμβ/φο Αθηνών Στυλιανή Δημητρέλλου του Χαραλάμπους, με έδρα στην Αθήνα, μέλος της αστικής επαγγελματικής εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ–ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ» (ΑΦΜ 996858496, ΔΟΥ Α’ Αθηνών), με έδρα στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 62. Η παραπάνω πράξη εκδόθηκε κατόπιν έγγραφης εντολής της δικηγόρου Αθηνών Όλγας Καραθανάση του Βασιλείου και της Γεωργίας, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 16 (ΑΔΤ ΑΗ 129899/ΤΑ Χολαργού), η οποία ενεργεί δυνάμει του με αρ. 3029/7-3-2018 πληρεξουσίου της Συμβ/φου Αθηνών Θεοδώρας Μανίκα, το οποίο κατά δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της ανωτέρω πράξης, ως πληρεξούσια, αντίκλητος στο όνομα και για λογαριασμό της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, για τον πλειστηριασμό που θα διενεργηθεί κατά της οφειλέτριας ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) Λιλιάνα (Liljana) σύζυγο Αντιάν (Ardian), το γένος Μαμούτ (Mamut) και Ρεσμιέ (Resmie) ΡΕΖΕΡΙ (REZERI), με ΑΦΜ 126253647, πρώην κάτοικο Θήβας, οδός Αγ. Αθανασίου (τέρμα) και ήδη αγνώστου διαμονής. Κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αρ. 6859/19-3-2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικολάου Καραμάνογλου (εκτελεστός τίτλο το εκτελεστό πρώτο (Α’) απόγραφο της με αρ. 1821/2013 διαταγής πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών) η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτριας «Μία αυτοτελής ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία τμήμα 2 εκτάσεως τμ 590 και με ποσοστό συν/σιας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο 50/οο (του όλου οικοπέδου εκτάσεως μτ 1.180) στο με αρ. 10 οικόπεδο κλήρο ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων στην επικοισθήσα περιοχή του αγροκτήματος «ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ» στην περιοχή «ΝΕΟ ΜΕΛΙ» στην οδό Αλκυόνης και όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην παραπάνω κατασχετήρια έκθεση, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε το με αρ. 6864/2019 απόσπασμα αυτής του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με μοναδικό Κωδικό hEnm9hIb1j. Ο πλειστηριασμός είχε ορισθεί να διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στις 23-10-2019 σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του ΚΠολΔ ενώπιον της αναφερθείσας Συμβ/φου ως Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της. Κατά την παραπάνω ημερομηνία ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών συνταχθείσας της με αρ. 64630/2019 έκθεσης της ανωτέρω Συμβ/φου ματαίωσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών. Η ανωτέρω δικηγόρος ενεργούσα επ’ ονοματι και για λογαριασμό της εντολέως της επισπεύδουσας – δανείστριας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», δήλωσε στην ανωτέρω Συμβ/φο ότι κατόπιν της ως άνω ματαίωσης του πλειστηριασμού χορηγείται σ' αυτήν ως έχουσα ορισθεί επί του πλειστηριασμού υπάλληλος και κατά τις διατάξεις του αρθ. 966 ΚΠολΔ η ειδική εντολή για την επανάληψη της διαδικασίας για νέο πλειστηριασμό ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθ. 959 του ΚΠολΔ και συγκεκριμένα θα διενεργηθεί ενώπιον της αναφερθείσας Συμβ/φου Αθηνών ως πιστοποιημένης συμβολαιογράφου ως υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, με τους λοιπούς όρους, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην ως άνω Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων και το άνω απόσπασμα αυτής με νέα ημερομηνία πλειστηριασμού στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 14:00 και με τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό της ως άνω κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας ως έχει ορισθεί από τον πιστοποιημένο εκτιμητή Κωνσταντίνο Κωστούλα (ΑΜ ΥΠ ΟΙΚ 116) το ποσό των ευρώ 38.000 και της χορηγεί την εντολή να προβεί στην κατά νόμο γνωστοποίηση της δήλωσης αυτής στην Ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 24/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δήμητριος Αναστ. Μήλας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας