PrintButton

17-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΨΚΩ6ΟΡΡ2-ΟΜΧ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 13119 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια κατόπιν παραγγελίας 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων, προϋπολογισμού 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 396.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προμήθειας επιπλέον 45.000.000 έγγομων γραμματοσήμων με τους ίδιους όρους και τιμές. Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 640.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 793.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09.04.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/073-175256. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, αρμόδιος υπάλληλος κα Κωτίδου Μελπομένη τηλ.: 2103353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

16-04-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/14.04.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 07.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν. Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο (1ο) χρόνο της μισθώσεως. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 1.200,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για το 1ο έτος μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως: α. Κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο (ποσοστό), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ή μικρότερο του 2,5%, και β. Κατά ένα Ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση για τις ποσότητες που η μισθώτρια θα πωλεί ή θα διαθέτει εντός του εκάστοτε μισθωτικού έτους και εφ' όσον αυτές υπερβαίνουν τα χίλια (1.000,00) κυβικά μέτρα εντός του έτους αυτούς. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το με την προσφορά αρχικώς προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 135 ΣΜ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27 - Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. 135 ΣΜ 22220-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής
PrintButton

14-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ AΤΤΙΚHΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Διονυσίου 5 Τ.Κ. 185 45 Τηλέφωνο: 210 4179085 FAX: 210 4126447 Πειραιάς, 16-07-2019 Αρ. Πρωτ: 64086/2489 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 64086/2489/ 16-07-2019 πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Πειραιά, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 74827/2780/30-08-2018 αίτησης του κ. Πέτρου Πρωτόπαπα για εξέταση έκτασης με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,.....24,25,26,1 συνολικού εμβ. 1.009,88 τ.μ η οποία εμφανίζεται στο από Ιανουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:100 του Πολιτικού Μηχανικού κ. Δημητρίου Σκλάβου με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α 87 και στο απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 υπ. αρ. 8317/5 που συντάχτηκε από τον ανωτέρω Μηχανικό και βρίσκεται στη θέση «Βουνό- Καραβά» νήσου Κυθήρων Ν. Αττικής. Η προς εξέταση έκταση χαρακτηρίζεται ως: Μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 περίπτωση α του αρθ. 3 του Ν.998/79. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 1, 2 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4351/2015 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) εξήντα ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473/Β/23-12-2014). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4179085 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δασάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

10-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1323 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ 161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη δημάρχου, για την παροχή υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν Ειδικό Συνεργάτη κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη σύνταξη μελετών κτιριακών έργων, την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και διεκπεραίωση αδειών-αδειοδοτήσεων αυτών, τον προγραμματισμό μελετών, την ωρίμανση έργων, καθώς και την ένταξη αυτών στα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 08:30-14:30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο Αρχιτέκτονα τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη (Αρχιτέκτονα) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1324 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ. 161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη δημάρχου, για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου και για τη διαχείριση ιστοσελίδων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου. Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης του Δήμου, και ειδικότερα η παρακολούθηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς, η προβολή των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου και των οργανισμών του, η υποστήριξη συνεδρίων και ημερίδων, η μελέτη και εφαρμογή δημοτικού επικοινωνιακού σχεδιασμού, η προβολή των τοπικών προϊόντων και η διαχείριση των ιστοσελίδων του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 08:30-14:30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο στους τομείς επικοινωνίας ή μέσων μαζικής ενημέρωσης της ημεδαπής τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη (Δημοσιογράφου) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κωδ. : 833 00 Τηλεφ. : 22753-50420 Fax : 22750-23538 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. 1322 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η O Δήμαρχος Ικαρίας, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), ως τροποποιηθείσες ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007). 5. Την αρίθμ161/27-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΩΕ4-Η5Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α.00.6031.01 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00 € η οποία προέρχεται από Τακτικά-Ιδίους Πόρους, για Αμοιβή Επιστημονικού Συνεργάτη, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών. 6. Την αριθμ. 53276/1566/28-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 125) απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, και τις τροποποιήσεις αυτού. 7. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Επιστημονικού Συνεργάτη δημάρχου, ο οποίος θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου, καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν επιστημονικό Συνεργάτη (Νομικού - Δικηγόρου) κλάδου ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, και θα προβαίνει στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου, καθώς και στην εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 8.30 - 14.30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Πτυχίο Νομικού τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και πτυχία ξένης γλώσσας σε αντίγραφα. 5. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους. 6. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή άσκηση δικηγορίας. 7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ως αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, από τα οποία θα προκύπτει η σχέση εργασίας, η διάρκεια και το ακριβές αντικείμενο αυτής, νοούνται εργοδοτικές βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κατάλογοι, αντίγραφα εκδοθέντων δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων σχετικών με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο έργων. 8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα. Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Η εργασιακή σχέση του Επιστημονικού Συνεργάτη (Νομικού - Δικηγόρου) διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την αντικειμενική κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαρία Κεφάλα στο τηλέφωνο 22753-50420. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-3-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ
PrintButton

07-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5128 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2020 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (22/25-6-2019 Θέμα 4ο απόφαση Δ.Σ.), για την προμήθεια« ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ (CPV 33696100-6) με α/α/ συστ. αριθμό: 82592, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 141.399,99€ με ΦΠΑ € και με κριτήριο αξιολόγησης:Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά). Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)]. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 4-5-2020 και ώρα:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η:12-5-2020και ώρα: 17:00:00 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 18η Μαίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351352849,2351350347,2351350353 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-4-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
PrintButton

02-04-2020

on .

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, τ.κ. 11525, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων σε Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (432.735,70 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (348.478,00 €), εισφορά ανακύκλωσης πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 €) και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (83.755,30 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει και στο όνομα τίνος ενεργεί, αν δεν την αποκτά για δικό του λογαριασμό. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δηλαδή η ημέρα Πέμπτη 02/04/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 05/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (6.970,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, τ.κ. 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
PrintButton

15-04-2020

on .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΩΗΥΒΩΕΝ-ΘΨΔ 20PROC006554430 2020-04-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Τ.Α Κ.Α.Α.: 02.30.7312.01 CPV: 42131230-7 Αρ. Πρωτ.: 6374/10.04.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ»» Προϋπολογισμού 27.855,05 € + 6.685,21 (ΦΠΑ 24%)= 34.540,26€ 1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {421312 30-7}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 241350 7242, fax: 24109 218 68. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 30η του μηνός Απριλίου 20 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00... Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 6η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 4. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατονογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε . του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. η στα Νομαρχιακά Μητρώα του νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στους καταλόγους των Νομαρχιακών Μητρώων του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νομούς της, όπου ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύτερος νομός για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ . Προερχόμενες από ως ανώτερω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 557,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/ 2016). 8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 9. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/2016 – άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ
PrintButton

11-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Φ.100115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, αίτησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.ΑΑΠΘ.341/31.10.2012 κατά: -------------------------------------------- Α. ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ: 1) Της ΕΤΒΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 75 (ΚΠ 056), 2) Της Γεωργούλας Κων/νας του Χαραλάμπους, κατοίκου Μαγνησίας, Κρόνου 10 (ΚΠ 060,ΚΠ 062), 3) Της Τακτικού Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 001, ΚΠ 005, ΚΠ 024), 4) Της Τακτικού Νικολέτας του Νικολάου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 001, ΚΠ 005, ΚΠ 024), 5) Του Βέλιτσου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Βόλου, 28ης Οκτωβρίου 126 (ΚΠ 003), 6) Του Βέλιτσου Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Βόλου 28ης Οκτωβρίου 126 (ΚΠ 003), 7) Της Τσέλιου Βιολέτας του Στυλιανού, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 004), 8) Της Σπανομήτρου Αναστασίας χα Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαγνησίας, Φολεγάνδρου 3 (ΚΠ 006, ΚΠ 009, ΚΠ 025, ΚΠ 027), 9) Της Μπακράτσα Σπυριδούλας του Σταμούλη, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 007), 10) Της Μπρουσοβάνας Ζηνοβίας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 11) Της Μπρουσοβάνας Δήμητρας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 12) Του Μπρουσοβάνα Γεωργίου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 13) Της Μπρουσοβάνας Συραγώς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μαγνησίας,Μελισσάτικα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 14) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 07Α), 15) Του Μπρουσοβάνα Χαραλάμπου του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 09Α), 16) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Γεωργίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 09Β), 17) Του Θεόδωρου Σταμάτη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Πλατεία Καραγιάννη Λ.7 (ΚΠ 011, ΚΠ 013, ΚΠ 015Β), 18) Της Πολυχρονίδου Ελένης, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 012), 19) Της Αντωνίου Ιωάννας, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 012), 20) Του Παυλακούδη Απόστολου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α,015), 21) Του Παυλακούδη Νεκτάριου του Αποστόλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α), 22) Της Μανθογιαννάκη Αικατερίνης του Αποστόλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 014Α), 23) Του Μπρουσοβάνα Σπυρίδωνος του Δημητρίου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α), 24) Της Κουφογεώργου Ελένης του Ευαγγέλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β. (ΚΠ 015Α), 25) Της Μπρουσοβάνας Σταυρούλας του Κων/νου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α), 26) Του Μπρουσοβάνα Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Μαγνησίας, Βενιζέλου 63Β (ΚΠ 015Α) 27) Της Μπρουσοβάνας Ελένης του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 017), 28) Του Μπρουσοβάνα Ιωάννη του Θεοδώρου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 019, 019Α), 29) Του Χατζηγεωργίου Αθανάσιου του Αντωνίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 020), 30) Του Σύλλα Νικολάου του Παύλου, κατοίκου Μαγνησίας, Βλαχερνών (ΚΠ 022, ΚΠ 023), 31) Του Τζίμικα Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, Χατζηαργύρη 135 (ΚΠ 026), 32) Του Μπρουσοβάνα Κωνσταντίνου του Αλέκου, κατοίκου Μαγνησίας, Ισιδώρου 78 (ΚΠ 031), 33) Του Μπρουσοβάνα Εμμανούηλ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαγνησίας, Ισιδώρου 78 (ΚΠ 031), 34) Του Μπρουσοβάνα Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Βόλου, Μ.Λοίζου 7 (ΚΠ 032), 35) Του Μπακράτσα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Μαγνησίας, οδός Κομνηνών 5 (ΚΠ 033), 36) Του Χατζηγεωργίου Δημητρίου του Τιμολέοντος, κατοίκου Βόλου, Φερών 17 (ΚΠ 034), 37) Της ανώνυμης εταιρίας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ε.Α.Ε που εδρεύει στη Βοιωτία, Φίλωνος 55 (ΚΠ 039), 38) Του Μπουτινά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Μαγνησίας, Εθν.Αγώνων 53 (ΚΠ 040), 39) Του Καρκατσέλη Φώτιου του Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Γκύζη 1 (ΚΠ 041), 40) Του Κάλλη Χαραλάμπους του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042, 043), 41) Του Κάλλη Ιωάννη του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042), 42) Της Κάλλη Αικατερίνης του Σταύρου, κατοίκου Βόλου, Θειρών 277 (ΚΠ 042), 43) Του Μπουρόπουλου Βασιλείου του Σάββα, κατοίκου Μαγνησίας, Καρτάλη Γ.8 (ΚΠ 046), 44) Του Τσακίρη Βασιλείου του Δημητρίου, κατοίκου Μαγνησίας, Μελισσάτικα (ΚΠ 047), 45) Του Τασσίου Φωτίου –Αλέκου του Σωτήρη, κατοίκου Βόλου, Κουμουνδούρου 53 (ΚΠ 047Β), 46) Του Ζαφειρόπουλου Ταξιάρχη του Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Κουμουνδούρου 53 (ΚΠ 047Β), 47) Του Ζαχαρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, Δωδώνης 5 (ΚΠ 048), 48) Του Πέτρου Πέτρου του Σπύρου, κατοίκου Βόλου, Δεληγιώργη 4 (ΚΠ 049), 49) Της Ζαφειροπούλου Βασιλικής συζ.Σπυρίδωνα, κατοίκου Βόλου, Παρίδη Μιχ.12 (ΚΠ 050), 50) Του Ζαφειρόπουλου Χαραλάμπους, κατοίκου Βόλου, Αντωνοπούλου 190 (ΚΠ 052), Β. ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ: 51) Της «ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» εδρεύουσα στην Αθήνα Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 75, (ΚΠ 57, ΚΠ 56) 52) Του Κωνσταντίνου-Ιωάννη Γεωργούλα του Χαραλάμπου, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ.6 (ΚΠ 060, ΚΠ 062) 53) Του Χαράλαμπου Γεωργούλα του Κωνσταντίνου-Ιωάννη, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ.6 (ΚΠ 060, ΚΠ 062), 54) Του Νεκτάριου Παυλακούδη του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κατοίκου Βόλου, οδός Βενιζέλου 47Α (ΚΠ 14, ΚΠ 14Α, ΚΠ 15), 55) Της Αικατερίνης χήρας Απόστολου Παυλακούδη, το γένος Ανδρέα Μανθογιάννη, κατοίκου Βόλου, οδός Βενιζέλου 47Α (κ.α.ιδ. 14, κ.α.ιδ. 14Α, κ.α.ιδ. 15), 56) Του Νικολάου Σύλλα του Παύλου, κατοίκου Βόλου, οδός Βλαχερνών (κ.α.ιδ. 22,κ.α.ιδ.23), 57) Του Προμηθευτικού, Παραγωγικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θερμοϋδραυλικών Μαγνησίας (Συν.Π.Ε.), εδρεύοντος στο Βόλο, οδός Κουντουριώτου 111 (α.α. 44 και ΚΠ 039), 58) Του Βασιλείου Λυκομήτρου του Χρήστου, κατοίκου Βόλου, οδός Αραχώβης 11 (ΚΠ 042, ΚΠ 043), 59) Της Σπυριδούλας Μπακρατσά του Σταμούλη, κατοίκου Λαρίσης (ΚΠ 007), 60) Του Γεωργίου Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων, (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 61) Της Ζηνοβίας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων (ΚΠ 008, ΚΠ 010) 62) Της Συραγούς Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Μελισσατίκων (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 63) Της Δήμητρας συζύγου Ανδρέα Χατζηγεωργίου, το γένος Σπυρίδωνος και Ευσταθίας Μπρουσοβάνα (ΚΠ 008, ΚΠ 010), 64) Του Χαραλάμπους Μπρουσοβάνα του Δημητρίου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Ιασονίδου και Μικράς Ασίας (ΚΠ 09Α), 65) Της Σταυρούλας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος και της Ελένης, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σπύρου Μήλιου αριθ. 10 Ηρακλείου Αττικής (ΚΠ 015Α, ΚΠ 015Β) 66) Της Δήμητρας Μπρουσοβάνα του Σπυρίδωνος και της Ελένης, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σπύρου Μήλιου αριθ. 10 (ΚΠ 015Α, 015Β), 67) Της Βασιλικής χήρας Ιωάννη Καρλιγκιώτη, το γένος Βησσαρίωνος και Αικατερίνης Μούχου, κατοίκου Βόλου, οδός Γράμμου Βίτσι αριθ. 34 (ΚΠ 019, ΚΠ 019Α), 68) Του Αποστόλου Καρλιγκιώτη του Ιωάννη και της Βασιλικής, οδός Γράμμου Βίτσι αριθ. 34 (ΚΠ 019, ΚΠ 019Α), 69) Του Εμμανουήλ Μπρουσοβάνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Μωραϊτίνη αρ. 9 (ΚΠ 031), 70) Της Ελένης συζύγου Αθανασίου Μακρή, το γένος Κωνσταντίνου και Ευφροσύνης Μπακρατσά, κατοίκου Ν.Ιωνίας Βόλου, οδός Αγ. Φωτεινής αριθ. 30 (ΚΠ 033), 71) Του Χαραλάμπους Τάσσιου του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Ζαγοράς Μαγνησίας (ΚΠ 047Β), 72) Του Χαραλάμπους Τάσσιου του Αντωνίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 8 (ΚΠ 047Β), 73) Του Ιωάννη Ζαχαρόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, οδός Κουμουνδούρου αριθ. 53 (ΚΠ 048), 74) Του Σπυρίδωνα Πέτρου του Πέτρου, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ. 33 (ΚΠ 049), 75) Του Κωνσταντίνας Πέτρου του Σταμούλη, χήρα Νικολάου Χαυδατούρη, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ. Ασίας αριθ. 37 (ΚΠ 049), 76) Της Ασπασίας Πέτρου του Σταμούλη, συζύγου Ευαγγέλου Στάθη, κατοίκου Αθηνών (ΚΠ 049), 77) Της Όλγας Πέτρου του Σταμούλη, συζύγου Σπυρίδωνα Σαραγγανίδα, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ. 27 (ΚΠ 049), 78) Της Ελισσάβετ χήρας Σταμούλη Πέτρου, το γένος Ιωάννη Χατζηγεωργίου, κατοίκου Ν.Ιωνίας, οδός Μ.Ασίας αριθ 27 (ΚΠ 049), 79) Του Πέτρου Πέτρου του Σταμούλη, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 303 (ΚΠ 049), 80) Της Βιολετας Τσέλιου του Χρήστου και της Καλλιάνθης, συζ. Β. Χαλβατζάκου, κατοίκου Μελισσατίκων Βόλου (ΚΠ 004) και 81) Του Νικολάου Μπρουσοβάνα του Δημητρίου, κατοίκου Λάρισας, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ.17 (ΚΠ 032). ------------------------------ Με την με αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/ 17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.ΑΑΠΘ.341/31.10.2012, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Βόλου από Α.Κ Λάρισας έως Γορίτσας, Υποέργο Β’ Υπόλοιπα Έργα στις θέσεις α) χ.θ 8+500-10+500, β) παράπλευρης οδού α5.2 σύνδεσης με Α/Κ ΒΙ.ΠΕ και γ) παράπλευρης οδού ASR3 περί την χ.θ. 15+600, έκταση συνολικού εμβαδού 17.596,56 τ. μ. που βρίσκονται στην περιοχή Αγριάς του Δήμου Βόλου, του Ν.Μαγνησίας. Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1500 στα ακριβή αντίγραφα από Φεβρουάριο 2010 κτηματολογικά διάγραμματα και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες της «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ», τα οποία έχει συντάξει Π.Τονιόλος και έχει θεωρήσει ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ12 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ι.Σαραντινός στις 7.7.2010. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2006ΣΕΟ7100001 (ΣΑΕ 071) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.653/77 όπως ισχύουν. Η απαλλοτριωτική απόφαση μεταγράφηκε νομίμως στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 573 και αριθμό 283, εκδόθηκε δε βεβαίωση- πιστοποιητικό περί αδυναμίας εκδόσεως πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων για τον αναγραφόμενο στον κτηματολογικό πίνακα. Στην υπό απαλλοτρίωση έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι καθ’ ων η αίτηση σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κτηματολογικούς πίνακες και τα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα. Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.3.2020 και με αρ. εκθ. καταθ. 252/13-3-2020 αίτηση του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ζήτησε: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή. Να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την αριθμό Δ12Α/φ.15/0/6766/17.10.2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως εξής: Α) Ακίνητα στη θέση παράπλευρων οδών στην περιοχή από χ.θ.8+500-10+500 ΑΚΠ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α ,8, 9, 9Α, 9Β, 10, 11, 11Α, 12, 12Α, 13, 14, 14Α, 15, 15Α, 15Β, 16 17, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31,32, 42, 43, 46, 47, 47Α, 47Β, 48, 49, 50, 51,52 προς 9,75 ευρώ/ τ.μ. ΑΒΚ 41 προς 50,70 ευρώ/ τ.μ. ΑΒΚ 33, 34, 39, και 40 προς 8,45 ευρώ/ τ.μ. και για τα Β) Ακίνητα παράπλευρης οδού α5.2 σύνδεσης με Α.Κ. ΒΙ.ΠΕ. ΑΚΠ: 056, 057 προς 5,46 ευρώ/τ.μ. ΑΚΠ: 060, 062 προς 9,75 ευρώ/τ.μ.. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως να καθοριστεί η δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2882/2001 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 130 παρ.1 και 2 του Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α" 82/10.04.2012). Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε η 8-5-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με αριθμό πινακίου 28, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της αίτησης μαζί με τη σχετική πράξη προσδιορισμού της ανωτέρω δικασίμου τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Εφετείου Λάρισας, καθώς και του οικείου Δήμου και των οικείων Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι στο κατάστημα του Δήμου Βόλου, της Τοπικής Κοινότητας Αγριάς (της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς) και της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας (της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς), δηλαδή στην κτηματική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 20 παρ. 3 εδ. δ΄ και άρθρο 19 παρ.4 του ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων). Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Λάρισα, 10 Μαρτίου 2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στυλιανός-Μάρκελλος Λινός Δ. Δικαστικός Πληρεξούσιος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2410 254185, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Σ.Κ.) ΜΑΝΩΛΑΚΗ 13-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15389) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Πετοσφαίρισης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15390) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλουμένων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15391) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εργομετρία - Ποδόσφαιρο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15393) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15392) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 376/07-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 07-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουνίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 10/04/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Χαλκίδα 09/04/2020 Αριθμός Πρωτ.:1991 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020 Ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. ανακοινώνει τη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., Ταχυδρομική διεύθυνση : ΛΙΑΣΚΑ 3 & ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, Χαλκίδα, ΤΚ 34131,ΤΗΛ. 22210 22275, FAX : 22210 22161-Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Είδος της Αναθέτουσας Αρχής και κύρια δραστηριότητα: Ο.Λ.Ν.Ε Α.Ε / Ν.Π.Ι.Δ. Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Ι.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79993100-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €140.000,00 & ΦΠΑ : 33.600,00 Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με τους Όρους Διακήρυξης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής για ποσό ίσο με 2.800,00€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/04/2020 και ώρα 15.00μμ Χαλκίδα, 09/04/2020 Για τον ΟΛΝΕ ΑΕ. Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Παπανδρέου Ανδρέας
PrintButton

08-04-2020

on .

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Κατασκευή ΣΟΑ 13 Διαμερισμάτων στο Στρδο Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 1.739.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 775.472,80 β. Κατηγορία Η/Μ :€ 227.897,23 γ. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 180.606,61 δ. Απρόβλεπτα :€ 177.596,50 ε. Αναθεώρηση :€ 40.846,30 στ. ΦΠΑ 24%:€ 336.580,67 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30 Απρ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30 Απρ 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 28.048,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΘΑ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 01 Απρ 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Αντώνιος Βακλατζής Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

04-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 FAX: 210 8822669 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.21/20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι Η προγραμματισμένη για τις 07/04/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών, αναστέλλεται λόγω της πανδημίας του κορονοιού μέχρι νεοτέρας. Αθήνα 3/04/2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Λ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 10/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 1 Ιουν 20, με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών. H διακήρυξη με Γενικούς - Ειδικούς όρους και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 13 Απρ 20 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 14 Απρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781. Χανιά,31 Μαρ 20 Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς
PrintButton

01-04-2020

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ( CPV 24111900-4). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020 (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 89906) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» παρατείνει το χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07.05.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30.04.2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΑΟΡΡ2-ΡΘΠ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1120 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατόπιν παραγγελίας προμήθειας Προτυπωμένου Χαρτιού σε Φύλλο Υβριδικού Ταχυδρομείου, (CPV: 22900000-9), προϋπολογισμού 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ για ένα (1) έτος ακόμα, με τους ίδιους όρους και τιμές ήτοι συνολικός προϋπολογισμός εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ.: 2103353336. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΩΘΟΡΡ2-4Γ9 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1020 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την κατόπιν παραγγελίας προμήθειας φακέλων αυτόματης μηχανής εμφακέλωσης του Υβριδικού Ταχυδρομείου, (CPV: 30199230-1), προϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ για ένα (1) έτος ακόμα, με τους ίδιους όρους και τιμές, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ.: 2103353336. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ2ΩΟΡΡ2-7ΔΜ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0620 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ασφάλιση (αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οδική βοήθεια) 1904 ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων ΕΛΤΑ (δικύκλων - τρικύκλων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 125.000,00 €, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 11.04.2020 έως και 15.04.2020 και ώρα 23.59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες περέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353234. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας