Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 15:18

10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.10 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2178Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αλ. Παπαναστασίου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΙΤΗΣΗΣ με χρονολογία 2-4-2013, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και διά της οποίας ζητά η πρώτη: να γίνει δεκτή η Αίτησή της αυτή, να επιτραπεί στην άνω Τράπεζα, όπως προς εξασφάλιση της απαίτησής της που αναφέρεται στην άνω Αίτηση και των σχετικών τόκων και των εξόδων, να της χορηγηθεί άδεια να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ευρώ (11.408,45), πλέον τόκων και εξόδων γενικά επί του κατωτέρω ακινήτου της άνω καθής ήτοι: επί του ¼ εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητος της υπό στοιχεία Ι-2 οριζ. Ιδιοκτησίας – καταστήματος του ισογείου, (ΚΑΕΚ 051470432005/0/34), που αποτελείται από το κυρίως ισόγειο κατάστημα και την Α-2 υπόγεια Αποθήκη, επιφανείας 122 τ.μ., μετά της ανηκούσης σε αυτό κατ αποκλειστική χρήση εσαεί της Ρ-6 θέσης στάθμευσης του καλύπτου χώρου του οικοπέδου, της πολυκατοικίας που είναι χτισμένη επί οικοπέδου κειμένου στο Χαλάνδρι, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, στη θέση «Αγιος Δημήτριος»,  στο 156 Ο.Τ. και επί της διασταυρώσεως των οδών Ηβης με τη Λ. Πεντέλης αρ. 72. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με σκοπό να απαγορευθεί κάθε νομική και  πραγματική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας της καθής και ειδικώτερα επί του άνω ακινήτου που αναφέρεται στην Αίτηση μέχρι τη συζήτηση αυτής  και να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου υπάρχει: α) Πράξη της κ. Ειρηνοδίκου  με χρονολογία 10-5-2013, διά της οποίας κατόπιν αιτήματος της αιτούσης για χορήγηση προσωρινής διαταγής, όριζε τη συζήτηση αυτής στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, στις 23-5-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.45. β) Προσωρινή Διαταγή της κ. Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου, με χρονολογία 23-5-2013, διά της οποίας μετά τη συζήτηση του αιτήματος Προσωρινής Διαταγής, απαγορεύει κάθε νομική και πραγματική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας της καθής και ειδικώτερα του αναφερομένου στην άνω Αίτηση ακινήτου, μέχρι τη συζήτηση της Αίτησης αυτής και με τον όρο συζήτησής της κατά την ημερομηνία που θα οριστεί. γ) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 23-5-2013 και αριθμό κατάθεσης 471/2013, που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτόν της Αίτησης. δ) ταυτόχρονη πράξη της κ. Ειρηνοδίκου, που ορίζει δικάσιμο της Αίτησης από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου και στο κατάστημά του, στις 20-6-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.. ε) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν  και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.  Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.07 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2177Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ του Ευθυμίου, πρώην κατοίκου Κορίνθου, οδός Ευποιίας αρ. 65 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΙΤΗΣΗΣ με χρονολογία 30-4-2013, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: να γίνει δεκτή η Αίτησή της αυτή, να επιτραπεί στην άνω Τράπεζα, όπως προς εξασφάλιση της απαίτησής της που αναφέρεται στην άνω Αίτηση και των σχετικών τόκων και των εξόδων, να της χορηγηθεί άδεια να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ (65.302,19), πλέον τόκων και εξόδων γενικά επί της ακίνητης περιουσίας της καθής, συμπεριλαμβανομένων και των κατωτέρω περιγραφομένων ακινήτων του. Ητοι: Α) επί ενός οικοπέδου στη θέση «Νεκροταφείο» στην περιοχή Λουτρακίου-Πέρα Χώρας. Β) επί ενός οικοπέδου επιφανείας 1.169,97 τ.μ. στη θέση «Λιοτρίβι» στην περιοχή Στεφάνι Τενέας. Γ) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 784,62 τ.μ., στη θέση «Αμπέλι Ντότι» στην περιοχή Στεφάνι Τενέας. Δ) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 1.226,90 τ.μ. στην   θέση «Συκιά». Ε) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 1.224,30 τ.μ. στη θέση «Συκιά». Στ) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 2.724,85 τ.μ. στην   θέση «Συκιά». Ε) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 324,79 τ.μ. στη θέση «Συκιά». Ζ) επί ενός ελαιοτεμαχίου επιφανείας 4.422,34 τ.μ. στη θέση «Συκιά». Η) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 1.517,01 τ.μ. στη θέση «Σπηλίτσας του παπά». Θ) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 329,42 τ.μ. στη θέση «Σπηλίτσα του παπά». Ι) επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 7.422,01 τ.μ., στη θέση «Καλογερικό». Κ) επί ενός  αγροτεμαχίου επιφανείας 14.021,98 τ.μ. στη θέση «Βαμβακιές». Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με σκοπό να απαγορευθεί κάθε νομική και πραγματική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας της καθής και ενδεικτικώς των ακινήτων που αναφέρεται στην άνω αίτηση μέχρι τη συζήτηση αυτής και να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 17-5-2013 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 69259/2013 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 8014/2013,   που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτόν της ΑΙΤΗΣΗΣ. β) ταυτόχρονη πράξη του κ. Προέδρου Υπηρεσίας, που όριζε δικάσιμο για προσωρινή Διαταγή την 22-5-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 ενώπιον Προέδρου Υπηρεσίας, κτίριο 5 γραφείο--.  γ) Πράξη του κ. Προέδρου Υπηρεσίας με χρονολογία 22-5-2013, που ορίζει δικάσιμο της Αίτησης, την 2-9-2013. δ) Προσωρινή διάταξη του κ. Προέδρου Υπηρεσίας με χρονολογία 22-5-2013, διά της οποίας απαγορεύει την νομική και πραγματική μεταβολή των ακινήτων που αναφέρονται στην Αίτηση, μέχρι τη συζήτησή της και με τον όρο να συζητηθεί αυτή κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία δικασίμου. ε)  Εκθεση Ορισμού Δικασίμου Αίτησης, του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με Γ.Α.Κ.: 69259 και Α.Κ.Δ.: 8014/2013, διά της οποίας μετά την συζήτηση του αιτήματος για έκδοση Προσωρινής Διαταγής, προσδιορίστηκε η συζήτηση της άνω Αίτησης, ως ακολούθως:   στ) Πράξη Ορισμού Συζήτησης του κ. Δικαστού με χρονολογία 22-5-2013, που ορίζει δικάσιμο της Αίτησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και στο κατάστημά του (αίθ. 0, κτίρ. 5), στις 2-9-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 και με Α/Α κατάθεσης δικασίμου 79. ζ)  Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης, να παραστεί κατά τη συζήτηση της, ότε και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Στον Πειραιά, σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 9.55 π.μ.,  εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Γεωργίου Κ. Παυλή, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια των υπ αριθμ. 2172Γ και 2171Γ/29-5-2013 εκθέσεών μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, για λογαριασμό των: α) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΗΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου και της Δέσποινας και β) της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Αναστασίας, πρώην κατοίκων Κορυδαλλού Αττικής, οδός Θήρας αρ. 163 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 8-5-2013, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας και διά της οποίας ζητά η πρώτη: να γίνει δεκτή η Αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και προς ούς οι επιδόσεις, να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (12.390,84) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι από 27-3-2013, όπως αυτός καθορίζεται διά της συμβάσεως και της υπ αριθ. 2393/15/30-7-1996 Π.Δ/Τ.Ε, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της εν γένει δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου.   Στο τέλος των άνω ομοίων εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 24-5-2013 και Αριθμό Κατάθεσης: 114/2013,   που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτόν της Αγωγής. β) ταυτόχρονη πράξη του κ. Γραμματέα, που ορίζει δικάσιμο της Αγωγής από το Ειρηνοδικείο Νικαίας και στο κατάστημά του, στις 4-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. και με σειρά στο πινάκιο αυτής της δικασίμου 1. γ)  Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στους δέκτες των επιδόσεων, να παραστούν κατά τη συζήτηση της, ότε και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Γεώργιος Κ. Παυλής

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 12.52 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Στέλλας Θ. Σταμπουλόγλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2173Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αλεξάνδρου και της Τριανταφυλλιάς, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Βερελή αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 774/2013 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην της άνω εναγομένης και προς ήν η επίδοση, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 250 ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την άνω εναγομένη να καταβάλλει  στην άνω ενάγουσα, το ποσό των (131.806,55) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται διά της σύμβασης και του νόμου, από την 8-3-2007, ήτοι την επομένη της επίδοσης της εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης της ενάγουσας, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και καταδικάζει τη άνω εναγομένη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (5.000) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Στέλλα Θ. Σταμπουλόγλου

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.17 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Στέλλας Θ. Σταμπουλόγλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2174Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μυρτιάς αρ. 12  και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 775/2013 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του άνω εναγομένου και προς όν η επίδοση, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 250 ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον άνω εναγόμενο να καταβάλλει  στην άνω ενάγουσα, το ποσό των (156.325,59) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται διά της σύμβασης και του νόμου, από την επομένη της επίδοσης της Αγωγής,  πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και καταδικάζει τον άνω εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (6.000) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Στέλλα Θ. Σταμπουλόγλου

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.15 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Στέλλας Θ. Σταμπουλόγλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2175Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ του Βασιλείου,  πρώην κατοίκου Ανω Λιοσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 30 (οικισμός Α-34)  και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 1.629/2013  Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του άνω εναγομένου και προς όν η επίδοση, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 250 ευρώ, δέχεται κατά ένα μέρος την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον άνω εναγόμενο να καταβάλλει  στην άνω ενάγουσα, το ποσό των (281.915,04) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται διά της σύμβασης και του νόμου, από την επομένη της επίδοσης της Αγωγής,  πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων νομίμως ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και καταδικάζει τον άνω εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (11.000) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Στέλλα Θ. Σταμπουλόγλου

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.12 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Μαρίνου Δρογκίδη, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2176Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΥΛΩΝΑ του Αχιλλέα, πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Λυκούργου αρ. 67 ή Νικαίας Πειραιώς, οδός Λυκούργου αρ. 67 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 1.717/2013  Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του άνω εναγομένου και προς όν η επίδοση, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε 200 ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον άνω εναγόμενο να καταβάλλει  στην άνω ενάγουσα, το ποσό των (26.588,18) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της Αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινώς εκτελεστή και επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (1.100) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μαρίνος Δρογκίδης

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 13.00 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Στέλλας Θ. Σταμπουλόγλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.», πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.») και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  ενεργούσης και ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία λόγω συγχωνεύσεως απορροφήθηκε παρ αυτής, νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2180Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό των: 1) Κωνσταντίνου ΚΟΝΤΗ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικου Αιγάλεω Αττικής, οδός Ξανθίππης αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής 2) Μαρίνας ΜΟΣΧΑ του Σπυρίδωνος, πρώην κάτοικου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κοριτσάς αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής 3) Δήμητρας ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 29 και ήδη αγνώστου διαμονής 4) Κωνσταντίνου ΧΑΡΙΣΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής 5) Φώτιου ΓΑΛΑΝΗ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 47 και ήδη αγνώστου διαμονής 6) Παναγιώτη ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, πρώην κάτοικου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 217-219 και ήδη αγνώστου διαμονής 7) Νικόλαου ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Πλούτωνος αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής 8) Δημήτριου ΧΑΧΛΑΚΗ του Γεωργίου, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Αχιλλέως αρ. 67-69 και ήδη αγνώστου διαμονής 9) Στυλιανού ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, πρώην κάτοικου Μελισσίων Αττικής, οδός Δημ. Καραολή αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής 10) Μερόπης ΣΚΥΛΑΚΗ του Ιακώβου, πρώην κάτοικου Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής 11) Αντώνιου ΓΚΟΥΦΑ του Νικολάου, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Κηφισσού αρ. 172 και ήδη αγνώστου διαμονής 12) Σοφίας ΓΚΟΥΦΑ του Νικολάου, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Κηφισσού αρ. 172 και ήδη αγνώστου διαμονής 13) Χρήστου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Παναιτωλίου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής 14) Ιωάννη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Παναιτωλίου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής 15) Κωνσταντίνου ΦΩΤΙΑΔΗ το Νικολάου, πρώην κάτοικου Κηφισιάς Αττικής, οδός Σαρανταπόρου αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής 16) Ευαγγελίας ΦΟΡΤΩΜΑ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Αγίου Αρτεμίου Αττικής, οδός Ανδροσθένους αρ. 57 και ήδη αγνώστου διαμονής 17) Αργυρώς ΚΑΡΟΖΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικου Πετρούπολης Αττικής, οδός Κάσσου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής 18) Νικόλαου ΜΠΟΥΡΝΑ του Γεωργίου, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής 19) Σταματούλας ΚΟΛΙΤΣΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής 20) Σπύρου ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ του Θεοφάνους, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής 21) Μαριάννας ΚΟΚΟΠΙΠΗ του Ελευθερίου, πρώην κάτοικου Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ι. Σκουντή αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής 22) Ξανθής ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής 23) Δήμητρας ΠΑΥΛΙΔΟΥ του Νεοφύτου, πρώην κάτοικου Περιστερίου Αττικής, οδός Αιτωλών αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθ. 5913/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην των καθών η Αίτηση (και προς ούς η επίδοση), θεωρεί ότι η Αίτηση δεν ασκήθηκε κατά της έβδομης των καθών Κυριακής Κυριακάκη και κατά των δωδέκατου και δέκατης τρίτης των καθών Αχιλλέα Γαριβάλδη και Λαμπρινής Βουργιούκα, αντίστοιχα,  Δέχεται την  Αίτηση ως προς τους λοιπούς των καθών, χορηγεί στην αιτούσα την άδεια να ανοίξει το με αρ. 3086 διαμέρισμα χρηματοκιβωτίου (θυρίδα θησαυροφυλακείου)  του καταστήματος Μελισσίων (Κ.Α 184), τα με αριθμούς 7Α, 148, 99Α, 228, 216 και 199 διαμερίσματα χρηματοκιβωτίου (θυρίδες θησαυροφυλακείου) που ευρίσκονται στο κατάστημα Βριλησσίων – Αναληψης (Κ.Α 199), το με αρ. 169 διαμέρισμα χρηματοκιβωτίου (θυρίδα θησαυροφυλακείου) του καταστήματος Αλίμου (Κ.Α 192), τα με αριθμούς 88 και 156 διαμερίσματα θησαυροφυλακείου (θυρίδες θησαυροφυλακείου) που ευρίσκονται στο κατάστημα Λεωφ. Αθηνών (Κ.Α 106) και τα με αριθμούς  14, 122, 119, 7, 89, 55, 176, 18, 74, και 186 διαμερίσματα θησαυροφυλακείου (θυρίδες θησαυροφυλακείου) που ευρίσκονται στο κατάστημα  Πλ. Περιστερίου (Κ.Α 347), παρουσία Συμβολαιογράφου Αθηνών. Διατάσει την συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου των ως άνω θυρίδων μέχρι του ποσού: 1) 320,85 ευρώ, έναντι του Κωνσταντίνου ΚΟΝΤΗ, 2) των 110,70 ευρώ έναντι της Μαρίνας ΜΟΣΧΑ. 3) των 55,35 ευρώ έναντι της Δήμητρας ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ. 4) των 110,70 ευρώ έναντι του Κωνσταντίνου ΧΑΡΙΣΗ. 5) των 110,70 ευρώ έναντι του Φώτιου ΓΑΛΑΝΗ. 6) των 42,35 ευρώ, έναντι του Παναγιώτη ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 7) των 165,08 ευρώ έναντι του Νικόλαου ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗ. 8) των 308,58 ευρώ έναντι του Δημήτριου ΧΑΧΛΑΚΗ. 9) των 110,70 ευρώ έναντι του Στυλιανού ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. 10) των 55,35 ευρώ έναντι της Μερόπης ΣΚΥΛΑΚΗ. 11) των 238,95 ευρώ έναντι των Αντώνιου ΓΚΟΥΦΑ και ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΟΥΦΑ. 12) των 186,99 ευρώ έναντι του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΟΥΡΟΥ, 10) των 654,49 ευρώ έναντι των Χρήστου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, 11) των 186,99 ευρώ έναντι των Κωνσταντίνου ΦΩΤΙΑΔΗ και Ευαγγελίας ΦΟΡΤΩΜΑ. 12) των 297,80 ευρώ, έναντι της  Αργυρώς ΚΑΡΟΖΗ. 13) των 124,66 ευρώ έναντι των Νικόλαου ΜΠΟΥΡΝΑ και Σταματούλας ΚΟΛΙΤΣΗ. 14) των 686,82 ευρώ έναντι του  Σπύρου ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ. 15) των 457,11 ευρώ έναντι της Μαριάννας ΚΟΚΟΠΙΠΗ. 16) των 529,84 ευρώ έναντι της Ξανθής ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και 17) των 186,99 ευρώ έναντι της Δήμητρας ΠΑΥΛΙΔΟΥ, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αιτούσας που αναφέρονται στο σκεπτικό. Διορίζει μεσεγγυούχο των αντικειμένων που θα βρεθούν στις παραπάνω θυρίδες, τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος στο οποίο τηρούνται οι εν λόγω θυρίδες. Καταδικάζει τους καθών στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε 400 ευρώ,  μετά της παρά πόδας και από 24-5-2013 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, επί της οποίας επεκολλήθη ένσημο του ΤΥΠΔΑ εξ ευρώ 1,15 και διά της οποίας επιτάσσονται οι ανωτέρω και  προς ούς η επίδοση,  όπως αποδώσουν στην αιτούσα Τράπεζα την κατοχή και την χρήση των θυρίδων θησαυροφυλακείου που αναφέρονται στο διατακτικό της άνω απόφασης, άλλως η αιτούσα θα προβεί στο άνοιγμα αυτών ήτοι της υπ’αρ. 3086 θυρίδος του καταστήματος Μελισσίων (Κ.Α 184), των υπ’αριθμούς 7, 148, 99, 228, 216 και 199 θυρίδων του καταστήματος Βριλησσίων – Αναληψης (Κ.Α 199), της υπ’αρ. 169 θυρίδος του καταστήματος Αλίμου (Κ.Α 192), των υπ’αριθμούς 88 και 156 θυρίδων του καταστήματος Λεωφ. Αθηνών (Κ.Α 106) και των υπ’αριθμούς 14, 119, 7, 89, 55, 176, 18, 74, και 186 θυρίδων του καταστήματος Πλ. Περιστερίου (Κ.Α 347). Επίσης δηλώνει η άνω Τράπεζα, ότι πληρεξούσιο και αντίκλητό της  διορίζει την δικηγόρο Αθηνών Στυλιανή Θ. Σταμπούλογλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αραχώβης αρ. 20, τηλ 210-3620093. Για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Στέλλα Θ. Σταμπουλόγλου

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα  σήμερα στις  (29)  του μήνα Μαίου,  του έτους (2013), ημέρα Τετάρτη,  και ώρα 12.55 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής  του Πρωτοδικείου Αθηνών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Στέλλας Θ. Σταμπουλόγλου, ως πληρεξουσίου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.», πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.») και το δ.τ. «ΑLPHA BANK»,  ενεργούσης και ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία λόγω συγχωνεύσεως απορροφήθηκε παρ αυτής, νόμιμα εκπρ/νης, δια της υπ αριθμ. 2181Γ/29-5-2013 εκθέσεώς μου  επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Αρετή Σκαφίδα, για λογαριασμό των: 1) Βασίλειου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου, πρώην κάτοικου Αλίμου Αττικής, οδός Θεσμοφοριών αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Γεράσιμου ΚΑΒΒΑΔΑ του Χριστόδουλου, πρώην κατοίκου Βλυχού Λευκάδος και ήδη αγνώστου διαμονής 3) Δημήτριου ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ του Σπυρίδωνος, πρώην κάτοικου Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Θερμοπυλών αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, 4) XU QIUYE QIANSOU, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Άστρους αρ. 85-89 και ήδη αγνώστου διαμονής, 5) MOHAMAD SHAH ALAM του ALI AHMED, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Λαρύμνης αρ. 7-9 και ήδη αγνώστου διαμονής, 6) Της εταιρείας υπό την επωνυμία «ISONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με πρώην έδρα στην Αθήνα, οδός Χερσιφρόνος αρ.20-22 και ήδη αγνώστου έδρας, 7) Μιχαήλ ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πελοποννήσου αρ. 35 και ήδη αγνώστου διαμονής, 8) Θωμά ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ του Δημητρίου, πρώην κάτοικου Βούλας Αττικής, οδός Σ. Μεταξά αρ. 54 και ήδη αγνώστου διαμονής, 9) Κωνσταντίνου ΚΟΜΠΟΥ του Δημητρίου, πρώην κάτοικου Καλλιθέας Αττικής, οδός Κρέμου αρ. 122 και ήδη αγνώστου διαμονής, 10) Μαρίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Ιωαν. Δροσοπούλου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, 11) Ευστάθιου – Δημήτριου ΘΕΜΕΛΗ του Ζήνωνος, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Καρ. Σερβίας αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, 12) Παντελή ΠΑΥΛΙΔΗ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικου Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 44 και ήδη αγνώστου διαμονής 13) Παναγιώτη ΛΕΛΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, 14) Της εταιρείας υπο την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ» με πρώην έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 77 και ήδη αγνώστου έδρας, 15) Alice DE BOTTON του Jacob, πρώην κάτοικου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Θράκης αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, 16) Αθανάσιου ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φλοίας αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, 17) Δημήτριου ΤΖΙΡΟΖΙΔΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Πεντέλης αρ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, 18) Ιωάννη ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αχιλλέως, πρώην κάτοικου Αθηνών, όδός Απολλώνος αρ. 9β και ήδη αγνώστου διαμονής, 19) Αθανάσιου ΣΤΑΥΡΟΣΚΗ του Ιπποκράτη, πρώην κάτοικου Χολαργού Αττικής οδός Μενίππου αρ. 19Α και ήδη αγνώστου διαμονής, 20) Βασίλειου ΤΣΕΛΙΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, 21) Αυρηλίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, 22) Σταύρου ΣΜΥΡΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Βουλής αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, 23) Βενετίας ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Αχιλλέως, πρώην κάτοικου Αλίμου Αττικής, οδός Δαβακη αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής 24) Michael PLATRIDES (Μιχαήλ Πλατρίδης) του Γεωργίου, πρώην κάτοικου Αθηνών, οδός Αρύβου αρ. 14-16 και ήδη αγνώστου διαμονής, 25) TALAL Y ZAHID, πρώην κάτοικου Βουλιαγμένης-Καβούρι Αττικής, οδός Κρόνου αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, 26) Παναγιώτη ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ, πρώην κάτοικου Κερατσινίου Αττικής, οδός Βηλαρά αρ. 39 και ήδη αγνώστου διαμονής 27) Δημοσθένη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αυγερινού, πρώην κάτοικου Κερατσινίου Αττικής, οδός Αγίου Όρους αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθ. 5912/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην των καθών η Αίτηση (και προς ούς η επίδοση), θεωρεί ότι η Αίτηση δεν ασκήθηκε κατά της τέταρτης των καθών η αίτηση Ευτυχίας ΜΙΤΣΟΥΔΗ,   Δέχεται την  Αίτηση ως προς τους λοιπούς των καθών, χορηγεί στην αιτούσα την άδεια να ανοίξει τα  με αρ. 1, 337, 428, 115, 137 και 131 διαμερίσματα  χρηματοκιβωτίου (θυρίδες θησαυροφυλακείου)  του καταστήματος Ελληνικού (Κ.Α 154), τα με αριθμούς 37 και 57 διαμερίσματα χρηματοκιβωτίου (θυρίδες θησαυροφυλακείου) που ευρίσκονται στο κατάστημα της Λένορμαν (Κ.Α 183), το με αρ. 10 διαμέρισμα χρηματοκιβωτίου (θυρίδα θησαυροφυλακείου) του καταστήματος Παραδείσου Αμαρουσίου (Κ.Α 188), τα με αριθμούς 85, 99, 323, 65, 380, 39, 457, 150, 541, 260, 537, 431, 281, 333, 388, 406, 161 και 248 διαμερίσματα θησαυροφυλακείου (θυρίδες θησαυροφυλακείου) που ευρίσκονται στο κατάστημα Φιλελλήνων (Κ.Α 120), το με αριθ. 122/203 διαμέρισμα θησαυροφυλακείου (θυρίδα θησαυροφυλακείου) του καταστήματος Φίλωνος (Κ.Α 259) και το με αριθ. 180 διαμέρισμα θησαυροφυλακείου (θυρίδα θησαυροφυλακείου) του καταστήματος Ναυαρίνου – Γούναρη (Κ.Α. 251), παρουσία Συμβολαιογράφου Αθηνών. Διατάσει την συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου των ως άνω θυρίδων μέχρι του ποσού: 1) των 164,25 ευρώ έναντι του  Βασίλειου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.  2) των 674,80 ευρώ έναντι του Γεράσιμου ΚΑΒΒΑΔΑ. 3) των 165,15 ευρώ έναντι του Δημοσθένη  ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ.  4) των 367,98 ευρώ έναντι της XU QIUYE QIANSOU. 5) των 216,56 ευρώ έναντι του MOHAMAD SHAH ALAM.  6) των 62,22 ευρώ έναντι της «ISONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». 7) των 110,70 ευρώ έναντι της «ΤΕΞΤ ΤΟΠ Α.Ε.», 8) των 341,60 ευρώ έναντι των ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ και Αλεξάνδρας ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ. 9) των 217,80 ευρώ έναντι του Μιχαήλ ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ.  10) των 67,65 ευρώ έναντι του Θωμά ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ. 11) των 277,03 ευρώ έναντι του  Κωνσταντίνου ΚΟΜΠΟΥ. 12) των 349,76 ευρώ έναντι της  Μαρίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. 13) των 114,28 ευρώ έναντι του  Ευστάθιου – Δημήτριου ΘΕΜΕΛΗ. 14) των 186,99 ευρώ έναντι του  Παντελή ΠΑΥΛΙΔΗ. 15) των 62,33 ευρώ έναντι του Παναγιώτη ΛΕΛΟΥ. 16) των 62,33 ευρώ έναντι της  εταιρείας υπο την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ». 17) των 62,86 ευρώ έναντι της Alice DE BOTTON. 18) των 441,60 ευρώ έναντι Αθανάσιου ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 19) των 152,36 ευρώ έναντι του Δημήτριου ΤΖΙΡΟΖΙΔΗ. 20) των 367,06 ευρώ έναντι του Ιωάννη ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 21) των 64,97 ευρώ έναντι του  Αθανάσιου ΣΤΑΥΡΟΣΚΗ. 22) των 384,38 ευρώ έναντι του  Βασίλειου ΤΣΕΛΙΚΗ. 23) των 384,38 ευρώ έναντι της  Αυρηλίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. 24) των 76,18 ευρώ έναντι του  Σταύρου ΣΜΥΡΝΙΟΥ. 25) των 64,97 ευρώ έναντι της Βενετίας ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 26) των 339,36 ευρώ έναντι του Michael PLATRIDES. 27) των 862,28 ευρώ έναντι του TALAL Y ZAHID. 28) των 39,27 ευρώ έναντι του Παναγιώτη ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ και 30) των 1.038,13 ευρώ έναντι του  Δημοσθένη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αιτούσας που αναφέρονται στο σκεπτικό. Διορίζει μεσεγγυούχο των αντικειμένων που θα βρεθούν στις παραπάνω θυρίδες, τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος στο οποίο τηρούνται οι εν λόγω θυρίδες. Καταδικάζει τους καθών στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε 400 ευρώ,  μετά της παρά πόδας και από 24-5-2013 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, επί της οποίας επεκολλήθη ένσημο του ΤΥΠΔΑ εξ ευρώ 1,15 και διά της οποίας επιτάσσονται οι ανωτέρω και  προς ούς η επίδοση,  όπως αποδώσουν στην αιτούσα Τράπεζα την κατοχή και την χρήση των θυρίδων θησαυροφυλακείου που αναφέρονται στο διατακτικό της άνω απόφασης, άλλως η αιτούσα θα προβεί στο άνοιγμα αυτών ήτοι των υπ’ αριθμούς 1, 337, 428, και 131 θυρίδων και καταστήματος Ελληνικού (Κ.Α 154), των υπ’ αριθμούς 37 και 57 θυρίδων του καταστήματος Λένορμαν (Κ.Α 183), της απ’αρίθμ. 10 του καταστήματος του Παραδείσου Αμαρουσίου (Κ.Α 188), των υπ’αριθμούς 85, 99, 323, 65, 380, 39, 457, 150, 541, 260, 537, 431, 281, 333, 388, 406, 161 και 248 του καταστήματος Φιλελλήνων (Κ.Α 120), της υπ’αριθμ. 122 θυρίδος του καταστήματος Φίλωνος (Κ.Α 259) και της υπ’αρίθμ 180 θυρίδος του καταστήματος Ναυαρίνου-Γούναρη (Κ.Α 251). Επίσης δηλώνει η άνω Τράπεζα, ότι πληρεξούσιο και αντίκλητό της  διορίζει την δικηγόρο Αθηνών Στυλιανή Θ. Σταμπούλογλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αραχώβης αρ. 20, τηλ 210-3620093. Για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 29-5-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ,

Χρήστος Κ. Μπούρας

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Στέλλα Θ. Σταμπουλόγλου

Read 366 times

Ο Καιρός Σήμερα

Partly Cloudy

8°C

Αθήνα

Μερικές νεφώσεις

Υγρασία: 71%

Άνεμος: 1.61 km/h

 • 4 Μαρ 2015

  Partly Cloudy 18°C 10°C

 • 5 Μαρ 2015

  Partly Cloudy 17°C 14°C

ECB Exchange Rates

ECB Exchange Rates on
 Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2015.
EUR EUR         
CHF CHF         
GBP GBP         
CNY CNY         
JPY JPY         
USD USD         
No tweets found.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τζωρτζ 6,
 • Πλατεία Κάνιγγος
 • 106 77
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλ.: +30 210 3817700
 • Τηλ.: +30 210 3817716
 • FAX : +30 210 3817331
 • FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας