ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛ: 27223-60131

ΦΑΞ: 27220-24223

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρ.πρωτ.: 39998      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Μεσσήνης, προκηρύσσει ανοιχτό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑ ΜΗΛΙΩΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 529.000,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93), του Ν. 3801/09, καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας, οδός Μεταμόρφωσης Σωτήρος (πλησίον Δημαρχείου), 24200 Μεσσήνη, μέχρι τις 21-11-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Χρυσούλα Γκουζούνη στο τηλέφωνο 27223-60181 και φαξ 27220-24223. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων, μελετών, κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/08).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν: στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΙΟΙΑΣ, στην τάξη, 1ης 2ης, για και 3ης τάξης που έχουν το Νομό Μεσσηνίας ως έδρα τους ή ως δεύτερο Νομό επιλογής τους

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους κατ’ ελάχιστον 8.577,67 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 300 (τρακοσίων) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 (διακόσιες εβδομήντα) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακούς μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ426 με 450.000,00€, από ΣΑΤΑ με 59.000,00€ και από Ι.Π. με 20.000,00€ για το έτος 2013. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων της θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009.

Μεσσήνη, 06-11-2013

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης

ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ: 27223-60100

ΦΑΞ: 27220-24223

Αρ.πρωτ.:37914       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Μεσσήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 278.000 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 221.925,53€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93), του Ν. 3801/09, καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας, οδός Μεταμόρφωσης Σωτήρος (πλησίον Δημαρχείου), 24200 Μεσσήνη, μέχρι τις 07/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181, φαξ επικοινωνίας 27220-24.223, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα. Χρυσούλα Γκουζούνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: για έργα στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, είτε στην Α2 τάξη, είτε στην 1Η τάξη, είτε στην 2Η τάξη.

β) Εταιρίες προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.438,51 ευρώ κατ’ ελάχιστον και ισχύ τουλάχιστον 300 (τρακόσιες) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 (διακόσιες εβδομήντα) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Τ.Π.Α.) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης.

Μεσσήνη,18-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΤΗΛ: 27223-60100

ΦΑΞ: 27220-22752

Αρ.πρωτ.: 37588

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Μεσσήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με Α’ ειδικό προϋπολογισμό 184.100,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93), του Ν. 3801/09, καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας, οδός Μεταμόρφωσης Σωτήρος (πλησίον Δημαρχείου), 24200 Μεσσήνη, μέχρι και την Πέμπτη 31-10-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60131 & 181, Φαξ επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Χρυσούλα Γκουζούνη .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Ημεδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, είτε στην Α2 τάξη, είτε στην 1Η τάξη, είτε στην 2Η τάξη για επιχειρήσεις που έχουν το Νομό Μεσσηνίας ως έδρα τους ή ως δεύτερο νομό της επιλογής τους.

β) Αλλοδαπές προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Αλλοδαπές προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον, αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.925,98 ΕΥΡΩ ελάχιστον και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α (Ε.Σ.Π.Α).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι ποσοστό 15%

του ολικού ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08

7. Διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι (6) έξι μήνες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης.

Μεσσήνη, 16-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 16:35

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας αιτήσεως του Δήμου Μεσσήνης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων και των επικειμένων τους που απαλλο-τριώθηκαν αναγκαστικά με την 168/5-4-2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Μεσσηνίας «ΦΩΝΗ» στις 12-4-2012, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση του δρόμου: «Οδικό δίκτυο Δροσιά – Κουρτάκι – Βλάσση – Αγιοι Απόστολοι», με συνολικό εμβαδόν των απαλλοτριωτέων ακινήτων 54.418,92 μ2 από τα οποία τα 54.053,19 μ2 βρίσκονται στην περιφέρεια των Δ.Ε Βουφράδων και Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης ν. Μεσσηνίας και τα υπόλοιπα 365,73 μ2 στην περιφέρεια της Δ.Ε Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου – Νέστορος του ν. Μεσσηνίας. Με την 569/29-11-2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης έγινε, ύστερα από υποβολή ενστάσεων, διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων της πιο πάνω 168/5-4-2012 απόφασής του, ενώ και οι δύο, ως άνω, αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης, μεταγράφηκαν στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βουφράδος.

Κ Α Τ Α

1)Παναγιώταρη Γεωργίου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071001, 36071003 και36071005),

2)Γιαννόπουλου Ιωάννη του Λαζάρου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Ναυαρίνου 1) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071002),

3)Κωνσταντοπούλου Λαμπρινής χήρας του Αριστομένη, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (΄Υδρας 12) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071004),

4)Τούντα Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071006),

5)Δημητρακοπούλου Βασιλικής συζ. Παν/τη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071008),

6) α/Γεωργίας Σαράντου, β/Κωνσταντίνου Πετρόπουλου και γ/Χρυσούλας Πετροπούλου, κατοίκων Κορυδαλλού – Αττικής (Κερκύρας 7) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071007),

7)Αγροτικού Συνεταιρισμού Δάρα, που εδρεύει στο Δάρα-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071009),

8)Αθανασοπούλου Αθανασίας συζ. Ευσταθίου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071010, 36071013 και 36071018),

9)Δημητρακοπούλου Φωτίου του Βασιλείου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071011),

10)Πολυμενέα Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071012),

11)Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Αναστασίου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071014),

12)Καυκά Μαρίνη του Διονυσίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071015 και 36126032),

13)Μοσχοβίτη Αθανασίου του Ευσταθίου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071016),

14)Μπούζα Ευσταθίας συζ. Φωτίου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071017),

15)Δημητρακόπουλου Σωτηρίου του Νικολάου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36071019),

16)Σπυροπούλου Ελένης συζ. Κων/νου, το γένος Παν. Δημητρακοπούλου, κατοίκου Δροσιάς-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071020),

17)Κωστόπουλου Χρήστου του Βασιλείου, κατοίκου Κουρτακίου- Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071021),

18)Αναστασόπουλου Αναστασίου του Παν/τη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071022),

19)Κωστοπούλου Ελένης συζ. Γεωργίου, το γένος Χρ. Δημητρακοπούλου, κατοίκου Καναδά (αγνώστων λοιπών στοιχείων) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071023),

20)Δημητρακοπούλου Γεωργίου του Χρήστου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071024),

21)Δημητρακοπούλου Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου -Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071025, 36055007 και 36055008),

22)Κοντοθανάση Ελένης χήρας Δημητρίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071026 και 36126001),

23)Δημητρακόπουλου Παναγιώτη του Χρήστου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071027, 36055005 και 36055006),

24)Δημητρακόπουλου Αθανασίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071028 και 36126044),

25)Δικαίου Μαρίας του Χάρη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071029),

26)Κωνσταντοπούλου Αλέξάνδρας, κατοίκου Περιστερίου – Αττικής (Αθηνάς 33) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071030),

27)Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κατοικο-εδρεύοντα στην Αθήνα (Nίκης 5 – 7) Υπουργό Οικονομικών (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36071901, 36126901, 36126902, 36055901, 36055902, 36055903, 36055904, 36055905, 36055906, 36055907, 36055908, 36055909, 36055910, 36055911, 36055912 και 36055913, 3605590, 336055026),

28)Κοντοθανάση Δημητρίου, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36126002),

29)Κωνσταντινοπούλου Διονυσίας του Δημητρίου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Αθηνών 119) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126003),

30)Κοντοθανάση Ιουλίας του Αναστασίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126004),

31)Πανταζόπουλου Ιωάννη του Ευσταθίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126005 και 36126022),

32)Δημητρακόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπους, κατοίκου Αχαρνών – Αττικής (Νιόβης 10) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126006),

33)Μεϊντάνη Διονυσίου του Χρήστου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126007),

34)Μεϊντάνη Παναγούλας συζ. Ανδρέα Αυλωνίτη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126008),

35)Δημητρακόπουλου Βασιλείου του Σωτηρίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126009),

36)Νικολόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126010),

37)Πρέκα Διονυσίας συζ. Νικολάου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126011),

38)Καυκά Βασιλικής του Ευσταθίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126012),

39)Δημητρακόπουλου Γρηγορίου του Ιωάννη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126013 και 36126014),

40)Μάστορα Κανέλλας χήρας του Στυλιανού, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126015),

41)Μητρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126016),

42)Αθανασόπουλου Νικολάου του Παν/τη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126017 και 36126021),

43)Δημητρακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126018),

44)Μεϊντάνη Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126019),

45)Πετροπούλου Δήμητρας, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36126020),

46)Δημητρακόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126023),

47)Μανιάτη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126024),

48)Μητρόπουλου Παναγιώτη του Στυλιανού, κατοίκου Μικρομάνης-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδοκτησίας:36126025),

49)Χριστόπουλου Αντωνίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126026),

50)Κωνσταντοπούλου Σταυρούλας, κατοίκου Ξηροκαμπίου Λεϊκων – Καλαμάτας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126027),

51)Κοντοθανάση Περικλή του Δημητρίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126028),

52)Μανιάτη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126029),

53)Καυκά Ευσταθίου, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36126030),

54)Κοντοθανάση Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126031),

55)Κοντοθανάση Αθανασίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126033),

56)Κοντοθανάση Νικολάου, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36126034),

57)Κοντοθανάση Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126035),

58)Χαραλαμπόπουλου Νικολάου του Λάμπρου, κατοίκου Κουρτακίου -Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126036),

59)Πρέκα Διονυσίας του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126037),

60)Δημητρακοπούλου Κων/νας του Ιωάννη, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126038),

61)Δημητρακόπουλου Αναστασίου του Γεωργίου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126039),

62)Δημητρακοπούλου Νικολέτας του Νικολάου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126047,

63)Κοντοθανάση Ελένης, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36126040),

64)Δημητρακόπουλου Παν/τη του Ευαγγέλου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126041 και 36126042),

65)α/ Τσαπόγα Κωνσταντίνου, β/Τσαπόγα Ιωάννη, κατοίκων Χατζή – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126043),

66)α/Κοντοθανάση Αθανασίου, κατοίκου Κορυδαλλού-Αττικής (Σα-ρανταπόρου 20), β/Κοντοθανάση Παναγιώτας, γ/Κοντοθανάση ΄Ελε-νας, δ/Κοντοθανάση Δημητρίου, κατοίκων Καματερού – Ατττικής (Πελασγών 9) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36126045, 36126046),

67)Κωνσταντοπούλου Αλεξάνδρας χήρας Αλεξάνδρου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055001),

68)Μητρόπουλου Σταύρου του Θεοδώρου, κατοίκου Κουρτακίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055002),

69)Κοντοθανάση Δημητρίου, κατοίκου Κουρτακίου – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055003, 36055004),

70)Κωτσόβολου Αναστασίου του Αθανασίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055009 και 36055010),

71)Μυλωνά Θεοδώρου, κατοίκου Χατζή – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτη-σίας:36055011),

72)Ζάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055016, 36055017, 36055018 και 36055019),

73)Κωτσόβολου Δημητρίου του Στυλιανού, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055020 και 36055021),

74)Γλαροπούλου Γεωργίας, κατοίκου Γαργαλιάνων-Μεσσηνίας (Αθ. Διάκου 1) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055022 και 36055023),

75)Μάστορα Ιωάννη του Αθανασίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055024),

76)Αποστολόπουλου Χρήστου του Φωτίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055025),

77)Πετρόπουλου Αναστασίου του Κων/νου, κατοίκου Περιστερίου – Αττικής (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055027),

78)Κακούρη Γεωργίου του Χρήστου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055028),

79)Θεοδωρακόπουλου Γεωργίου του Παν/τη, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής (Ανδρέα Μιαούλη 65) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055029),

80)α/Τζάνου Γεωργίας, β/Βεριοπούλου Αναστασίας και γ/Τζάνου Δημητρίου, κατοίκων Χαλανδρίου – Ατττικής (Αρκαδίας 9) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055030),

81)Δούβαλη Δήμου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μεσσήνης-Μεσσηνίας (Σαλαμίνος 2) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055031),

82)Μάστορα Σταύρου του Δημητρίου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Ι.Τετραδάκου 20) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055032, 36055043, 36055050, 36055053, 36055079),

83)Μαρινόπουλου Ιωάννη του Αθανασίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055033, 36055035),

84)Ψωμά Μαρίας, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055033, 36055035),

85)Πουλή Κωνσταντίνας, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055033, 36055035),

86)Μαρινοπούλου Μαρίας χήρας Γεωργίου, κατοίκου Αμαρουσίου-Αττικής (Ισοκράτους 8) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055034),

87)Δαμίλου Μαρίας, κατοίκου Περιστερίου-Αττικής (Πελοπίδα 22) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055036),

88)Κωτσόβολου Θεοδώρου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055037),

89)Αποστολόπουλου Νικολάου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055038),

90)Κωτσόβολου Αθανασίου του Παν/τη, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Χίου 10-12) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055039),

91)Κωτσόβολου Αθανασίου του Παν/τη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055040),

92)Κωτσόβολου Γεωργίου του Λάμπρου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055041),

93)Κωτσόβολου Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055042),

94)Καγκαράκη Ευσταθίας του Δημητρίου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Ι. Τετραδάκου 20) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055044),

95)Χαραλαμπόπουλου Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Βλάσση – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055045),

96)Θεοδωρακόπουλου Αντωνίου του Παν/τη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055046),

97)Κακούρη Ευσταθίας του Θεοδώρου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055047),

98)Mαρινόπουλου Παν/τη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055048),

99)Mαρινοπούλου Γιαννούλας του Σταύρου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055049),

100)Χαρπίδου Ελένης του Αλεξάνδρου, κατοίκου Κερατσινίου Πειραιά (Κοραή 34) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055051),

101)Μάστορα Κανέλλας χήρας Στυλιανού, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055052),

102)Κακούρη Αθανασίου του Μάρκου, κατοίκου Παπάγου Αθηνών (Πίνδου 102) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055054),

103)Μαρινοπούλου Παναγιώτας, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055055, 36055056, 36055077),

104)Κακούρη Νικολάου του Παν/τη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055057, 36055058),

105)Κακούρη Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055059),

106)Κακούρη Πέτρου του Βλάσση, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055060),

107)Κωτσόβολου Πέτρου του Γεωργίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055061),

108)Φουρτούνη Παν/τη του Σουρίδωνος, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055062, 36055063),

109)Λαμπροπούλου Σταυρούλας του Χρήστου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055064),

110)Λαμπροπούλου Αναστασίας, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055064),

111)Κόρδου Μαρίας του Κων/νου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Ποσειδώνος 14) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055065),

112)Λαμπρόπουλου Σταύρου, κατοίκου Αλίμου – Αττικής (Πινδάρου 17-19) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055066),

113)Αποστολόπουλου Χρήστου του Φωτίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055067, 36055068),

114)Μανιάτη Γεωργίας, κατοίκου Κολωνού Αθηνών (Λένορμαν 193) (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055069, 36055070, 36055073),

115)Παπαλάμπρου Αποστόλου του Γεωργίου, κατοίκου Περιστερίου - Αττικής (Παγωνίου 2) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055071),

116)Κωτσόβολου ΄Αγγελου του Ιωάννη, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055072),

117)Κουλούρη Κων/νας συζ. Θεοδώρου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας * περιοχή Μιχαλέϊκα (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055074),

118)Φύκιρη Πουλίτσας χήρας Κων/νου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Αριστοδήμου 88) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055074),

110)Παπαδοπούλου Βασιλικής συζ. Φιλίππου, κατοίκου Παπαφλέσσα – Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας:36055074),

120)α/Παναγοπούλου Μάρθας, κατοίκου Καρδίτσας (Δ. Εμμανουήλ 27), β/Παναγόπουλου Παναγιώτη, κατοίκου Μυρτού Ιεράπετρας Κρήτης και γ/Παναγοπούλου Γεωργίας, κατοίκου Αριστομένη-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055075),

121)Παπαδόπουλου Βασιλείου, κατοίκου Κοντογωνίου-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055075),

122) Κακούρη Δήμητρας του Πέτρου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055079),

123)Κακούρη Αφροδίτης του Σπυρίδωνος, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055080),

124)Κακούρη Βλάσση του Φωτίου, κατοίκου Βλάσση-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055080),

125)Κόρδου Ευγενίας του Σπύρου, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055081),

126)Κωνσταντοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου, συζ. Αντων. Θαρουνιάτη, κατοίκου Καλαμάτας-Μεσσηνίας (Αρτέμιδος 98) (Κ.Α ιδιοκτησίας: 36055082).

***************

Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθών η αίτηση και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι ο Δήμος Μεσσήνης με την από 28-5-2013 και με αριθ. κατ/σης:57/30-5-2013 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 16-9-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., ζητεί να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της 168/5-4-2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην καθημερινή εφημερίδα «ΦΩΝΗ» της Μεσσηνίας την 12-4-2012 και εγκρίθηκε η νομιμότητά της από το Γ.Γ.Π. Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με την 1569/2012/20-3-2013 απόφασή του, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας για τη βελτίωση του δρόμου: «Οδικό δίκτυο Δροσιά – Κουρτάκι – Βλάσση - Αγιοι Απόστολοι» συνολικού εμβαδού των απαλλοτριωτέων ακινήτων 54.418,92 μ2 από τα οποία τα 54.053,19 μ2 βρίσκονται στην περιφέρεια των Δ.Ε Βουφράδων και Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης ν. Μεσσηνίας και τα υπόλοιπα 365,73 μ2 στην περιφέρεια της Δ.Ε Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου – Νέστορος του ν. Μεσσηνίας, ενώ με την 569/29-11-2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης έγινε, ύστερα από υποβολή ενστάσεων, διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων της πιο πάνω 168/5-4-2012 απόφασής του.

Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα με 2η έκδοσή τους την 24-10-2012 (λόγω εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν) συνταγμένα από τον ανάδοχο μελετητή τοπογράφο μηχανικό Τιμολέοντα Μπούνια, θεωρημένα την 16-11-2012 από την Τεχνική Υπηρεσία μου, ήτοι από την επιβλέπουσα πολιτικό μηχανικό Γεωργία Καραστάθη και τον προϊστάμενό της τοπογράφο μηχανικό Ανδρέα Καραμπέτσο, πέντε (5) κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤΗ1, ΚΤΗ2, ΚΤΗ3. ΚΤΗ4 και ΚΤΗ5), και τον κτηματολογικό πίνακα, συνταγμένο από τον τοπογράφο μηχανικό Τιμολέοντα Μπούνια, με 2η έκδοσή του την 24-10-2012 (λόγω εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν) και θεωρημένο την 16-11-2012 από τους παραπάνω επιβλέπουσα Γεωργία Καραστάθη, πολιτικό μηχανικό, και Ανδρέα Καραμπέτσο, τοπογράφο μηχανικό, υπάλληλο και προϊστάμενο της Τεχνικής μου Υπηρεσίας αντίστοιχα.

Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δήμου Μεσσήνης και θα συντελεστεί με δαπάνες δικές του από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΣΑ: ΕΠ 0268, & των παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Με την πιο πάνω αίτησή του ο Δήμος Μεσσήνης ζητεί να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης και των επικειμένων τους που απαλλοτριώθηκαν ως εξής:

Α) ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1. Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης στην Τοπική Κοινότητα (τέως Δ.Δ.) Δροσιά η αξία εδάφους των ακινήτων που απαλλοτριώνονται υπολογίζεται με το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ, με Α.Β.Α.: 1,00 ευρώ και ΤΟ’ ΑΡΧ.: 20,00.

Για ακίνητα μονοετούς ή πολυετούς καλλιέργειας (ελιές ή λοιπές δενδροκαλλιέργειες) η αξία εδάφους είναι:

α) Για τα έχοντα πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας μη αρδευόμενα:

Αξία: (1,0Χ1,00Χ1,00) Χ 1,10= 1,10 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας: 36071010, 36071011, 36071012, 36071013, 36071014, 36071015, 36071016, 36071017, 36071018, 36071019, 36071020, 36071021, 36071022, 36071023, 36071024, 36071025, 36071026, 36071027, 36071028, 36071029 και 36071030 ακίνητα.

2. Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης στην Τοπική Κοινότητα (τέως Δ.Δ.) Κουρτάκι η αξία εδάφους των ακινήτων που απαλλοτριώνονται υπολογίζετα με το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ, με Α.Β.Α.: 0,90 ευρώ και ΤΟ’ ΑΡΧ.: 15,00 ευρώ.

Για ακίνητα μονοετούς ή πολυετούς καλλιέργειας (ελιές ή λοιπές δενδροκαλλιέργειες) η αξία εδάφους είναι:

α) Για τα έχοντα πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας μη αρδευόμενα:

Αξία: (0,90Χ1,00Χ1,00) Χ 1,10= 0,00 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας: 36126001, 36126002, 36126003, 36126004, 36126005, 36126006, 36126007, 36126008, 36126009, 36126010, 36126011, 36126012, 36126013, 36126014, 36126015, 36126016, 36126017, 36126018, 36126019, 36126020, 36126021, 36126022, 36126023, 36126024 και 36126025 ακίνητα.

3. Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης στην Τοπική Κοινότητα (τέως Δ.Δ.) Βλάσση η αξία εδάφους των ακινήτων που απαλλοτριώνονται υπολογίζεται με το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ, με Α.Β.Α.: 0,85 ευρώ και ΤΟ’ ΑΡΧ.: 15,00 ευρώ.

Για τα ακίνητα μονοετούς ή πολυετούς καλλιέργειας (ελιές ή λοιπές δενδροκαλλιέργειες) η αξία εδάφους είναι:

α) Για τα έχοντα πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, μη αρδευόμενα:

Αξία: (0,85Χ1,00Χ1,00) Χ 1,10= 0,94 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας: 36055011, 36055045, 36055046, 36055047, 36055048, 36055049, 36055050, 36055051, 36055052, 36055053, 36055054, 36055055, 36055056, 36055057, 36055058, 36055059, 36055060, 36055061, 36055062, 36055063, 36055064, 36055065, 36055066, 36055067, 36055068, 36055069, 36055070, 36055071, 36055072, 36055073, 36055074, 36055075, 36055076, 36055081 και 36055082 ακίνητα.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ακίνητα έχουν υπολογιστεί ως αγροί καθότι τα επεικείμενά τους (ελιές, αμπέλια ή άλλα δέντρα ή φυτά) έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά με έκθεση της επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001.

Β] ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Α. ΕΔΑΦΟΣ:

1) Οικόπεδο στη ζώνη των 800 μ. από το καθορισμένο κέντρο του στάσιμου οικισμού Δροσιάς: 14,00 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας: 36071001, 36071002, 36071003, 36071004, 36071005, 36071006, 36071007, 36071008 και 36071009.

2. Οικόπεδο στη ζώνη των 800 μ. από το καθορισμένο κέντρο του στάσιμου οικισμού Κουρτάκι: 12,00 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας: 36126026, 36126027, 36126028, 36126029, 36126030, 36126031, 36126032, 36126033, 36126034, 36126035, 36126036, 36126037, 36126038, 36126039, 36126040, 36126041, 36126042, 36126043, 36126044, 36126045, 36126046, 36126047, 36126048, 36055001, 36055002, 36055003, 36055004, 36055005, 36055006, 36055007, 36055008, 36055009 και 36055010.

3) Οικόπεδο στη ζώνη των 800 μ. από το καθορισμένο κέντρο του στάσιμου οικισμού Βλάση: 10,00 ευρώ ανά τ.μ.

και αφορά τα με αριθμό ιδιοκτησίας 36055016, 36055017, 36055018, 36055019, 36055020, 36055021, 36055022, 36055023, 36055024, 36055025, 36055026, 36055027, 36055028, 36055029, 36055030, 36055031, 36055032, 36055033, 36055034, 36055035, 36055036, 36055037, 36055038, 36055039, 36055040, 36055041, 36055042, 36055043, 36055044, 36055077, 36055078, 36055079 και 36055080.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

- Συρματόπλεγμα Η=1,00 μ., κακή: 8,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,00 μ., καλή: 9,20 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,10 μ., μέτρια: 10,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,20 μ., κακή: 9,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,20 μ., μέτρια: 10,80 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,20 μ., καλή: 11,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,40 μ., καλή: 11,50 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,50 μ., καλή: 12,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Συρματόπλεγμα Η=1,80 μ., καλή: 13,40 ευρώ ανά μ.μ.

- Κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα 2Χ(2Χ0, 50Χ0,30), καλή 95,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα 4Χ(1,6Χ0,20Χ0,20), καλή: 95,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Τσιμεντένια κολώνα παροχής ΔΕΗ (0,6Χ0,3Χ2,20), καλή: 90,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Μάντρα από οπλισμένο σκυρόδεμα (42Χ0,25Χ0,30), καλή: 90,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Μάντρα από οπλισμένο σκυρόδεμα (57Χ0,25Χ0,30), καλή: 90,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Μάντρα από οπλισμένο σκυρόδεμα (4,43Χ2,20Χ0,50), καλή: 90,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Μαντρότοιχος από τσιμεντολίθους Η=1,00 μ., καλή: 11,00 ευρώ ανά μ.μ.

- Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα), (5Χ2Χ0,12), καλή: 85,00 ευρώ ανά κ.μ.

- Συρμάτινη πόρτα Η=1,20 μ. μέτρια, 3,50 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Συρμάτινη πόρτα Η=1,20 μ. μέτρια, 4,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Συρμάτινη πόρτα Η=1,50 μ. μέτρια, 4,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Συρμάτινη πόρτα Η=1,60 μ. μέτρια, 4,50 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Πόρτα από συρματόπλεγμα Η=2,00 μ. καλή, 5,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Πόρτα από συρματόπλεγμα Η=2,00 μ. καλή, 6,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Πόρτα από συρματόπλεγμα Η=2,00 μ., καλή, 9,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Μεταλλική πόρτα Η=1,60 μ. καλή, 5,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Μεταλλική πόρτα Η=1,70 μ. καλή, 5,00 μ.μ.: Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

- Μεταλλική πόρτα Η=2,00 μ. καλή, 3,50 μ.μ.; Δεν ορίζεται τιμή γιατί είναι κινητό και μεταφέρεται

Γ. ΔΕΝΤΡΑ – ΦΥΤΑ:

- Ελιά Α: 200,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Ελιά Β: 150,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Ελιά Γ: 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αμυγδαλιά Α: 75,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αμυγδαλιά Β: 55,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αμυγδαλιά Γ: 25,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αχλαδιά Α: 70,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αχλαδιά Β: 50,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αχλαδιά Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Καρυδιά Α: 130,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Καρυδιά Β: 90,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Καρυδιά Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κορομηλιά Α: 45,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κορομηλιά Β: 25,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κορομηλιά Γ: 15,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κυδωνιά Α: 60,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κυδωνιά Β: 35,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κυδωνιά Γ: 20,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μηλιά Α: 90,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μηλιά Β: 65,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μηλιά Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μουριά Α: 35,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μουριά Β: 25,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Μουριά Γ: 15,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Συκιά Α: 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Συκιά Β: 50,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Συκιά Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Φοίνικας Α: 150,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Φοίνικας Β: 100,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Αμπέλι μεγάλο: 2.200,00 ευρώ ανά στρέμμα

- Κυπαρίσσι Α: 60,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κυπαρίσσι Β: 40,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Κυπαρίσσι Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Πεύκο Α: 120,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Πεύκο Β: 70,00 ευρώ ανά τεμάχιο

- Πεύκο Γ: 30,00 ευρώ ανά τεμάχιο

Επίσης, ο Δήμος Μεσσήνης ζητεί να καταδικαστούν οι καθών στη δικαστική του δαπάνη, άλλως να συμψηφιστεί αυτή.

Μεσσήνη, 30 Μαϊου 2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

του Δήμου Μεσσήνης

ΚΩΝ/ΝΟΣ. Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος – Φεσσά 5 * Μεσσήνη

Τηλ.: 27220-22649 / 6976-804654

Published in Δικόγραφα

Ο Καιρός Σήμερα

Rain

10°C

Αθήνα

Ελαφρά βροχόπτωση

Υγρασία: 94%

Άνεμος: 20.92 km/h

 • 7 Μαρ 2015

  Chance Of Storm Night 13°C 9°C

 • 8 Μαρ 2015

  Partly Cloudy Night 13°C 10°C

ECB Exchange Rates

ECB Exchange Rates on
 Σάββατο, 07 Μαρτίου 2015.
EUR EUR         
CHF CHF         
GBP GBP         
CNY CNY         
JPY JPY         
USD USD         
No tweets found.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τζωρτζ 6,
 • Πλατεία Κάνιγγος
 • 106 77
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλ.: +30 210 3817700
 • Τηλ.: +30 210 3817716
 • FAX : +30 210 3817331
 • FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας