ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15434/09-10-2013

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 – 2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 321

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72,97% από το ΕΓΤΑΑ και 27,03% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8………)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΦΥΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

 Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου διακηρύττει ότι την 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώ αν για οποιαδήποτε αιτία δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί στις 19/11/2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, στο Δημαρχείο Ξηρομέρου, στον Αστακό, θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης « την συμφερότερη προσφορά» για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΦΥΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ (380.070,00) με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο και με δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Προθεσμία (4) τέσσερις μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72,97% από το ΕΓΤΑΑ και 27,03% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8………).

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη, για το σύνολο του εξοπλισμού που συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου έναντι αντιτίμου δέκα (10) ΕΥΡΩ.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 26463 60500, FAX 26460 42531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ κ’ α.α.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15436/09-10-2013

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 – 2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 321

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72,97% από το ΕΓΤΑΑ και 27,03% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8………)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου διακηρύττει ότι την 12 /11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώ αν για οποιαδήποτε αιτία δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί στις 19/11/2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στο Δημαρχείο Ξηρομέρου, στον Αστακό, θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης «την συμφερότερη προσφορά» για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ (307.500,00) με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο και με δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Προθεσμία (4) τέσσερις μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72,97% από το ΕΓΤΑΑ και 27,03% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8………).

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη, για το σύνολο του εξοπλισμού που συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου έναντι αντιτίμου δέκα (10) ΕΥΡΩ.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 26463 60500, FAX 26460 42531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ κ’ α.α.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης, διαπλάτυνση γεφυριών παραλιακής οδού κύριας εισόδου Μύτικα»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης διαπλάτυνση γεφυριών     παραλιακής οδού κύριας εισόδου Μύτικα» Δ. Ξηρομέρου, με το σύστημα του επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Π.Δ. 171/87, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.) 33735,70 € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση απολογιστικά και Φ.Π.Α.) 43.050,00 €.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ξηρομέρου του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί στις 11/06/2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας που ασκούνται από πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Δ1α/04/50/Φ Ν.430/2-10-2001 απόφ.ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1314/11-10-2001)

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 675,00 €.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 3263/2004.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τρεις (3) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (τηλ. 26463 60500, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τον Δήμο Ξηρομέρου, στον Αστακό (τηλ.: 26463 60526, Fax: 26460-42531), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) έναντι ποσού 10 €..

ΑΣΤΑΚΟΣ, 15/04/2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης, διαπλάτυνση γεφυριών παραλιακής οδού κύριας εισόδου Μύτικα»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης διαπλάτυνση γεφυριών   παραλιακής οδού κύριας εισόδου Μύτικα» Δ. Ξηρομέρου, με το σύστημα του επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Π.Δ. 171/87, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.) 33735,70 € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση απολογιστικά και Φ.Π.Α.) 43.050,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ξηρομέρου του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί στις 04/06/2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας που ασκούνται από πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Δ1α/04/50/Φ Ν.430/2-10-2001 απόφ.ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’1314/11-10-2001)

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 675,00 €.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 3263/2004.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τρεις (3) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (τηλ. 26463 60500, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τον Δήμο Ξηρομέρου, στον Αστακό (τηλ.: 26463 60526, Fax: 26460-42531), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) έναντι ποσού 10 €.

ΑΣΤΑΚΟΣ, 15/04/2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 3583

ΕΡΓΟ: Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αστακού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 και τον Ν.3463/2006 με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αστακού», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 02/04/2013, ώρα. 10.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου, στον Αστακό. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας θα επαναληφθεί στις 09/04/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας δηλαδή 2.655,00 €.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

• Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2646360500).

Aστακός, 13/03/2013

Ο Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

Published in Διάφορα

Ο Καιρός Σήμερα

Mostly Cloudy Night

19°C

Αθήνα

Κυρίως νεφελώδης

Υγρασία: 60%

Άνεμος: 28.97 km/h

 • 6 Μαρ 2015

  Thunderstorm 17°C 12°C

 • 7 Μαρ 2015

  Rain 14°C 10°C

ECB Exchange Rates

ECB Exchange Rates on
 Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015.
EUR EUR         
CHF CHF         
GBP GBP         
CNY CNY         
JPY JPY         
USD USD         
No tweets found.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τζωρτζ 6,
 • Πλατεία Κάνιγγος
 • 106 77
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλ.: +30 210 3817700
 • Τηλ.: +30 210 3817716
 • FAX : +30 210 3817331
 • FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας