ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1028 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού Ωδείου Κερατέας που θα αμείβεται αποκλειστικά από τα έσοδα υπό μορφή αντιτίμου ΕΩΣ ένα (1) έτος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 2. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 κ 168 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 3541/31.12.2012 Τα Β) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 5. Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.» 6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 476/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981) 8. Το με αριθμό 16/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα 9. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α’/ 28.12.09). 10. Την 21/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ σχετικά με τον «προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ΔΕ καλλιτεχνικού διευθυντή Ωδείου που θα αμείβεται αποκλειστικά από τα έσοδα υπό μορφή αντιτίμου». 11. Το αριθμ. 36305/11.9.2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου. 12. Την αριθμ. 36005/10.9.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΑΔΑ:ΒΛ9ΕΝ-ΓΧΦ) έγκριση ενός (1) ατόμου ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού Ωδείου με σύμβαση μίσθωσης έργου έως ένα έτος. 13. Το αριθμ. 49393/40444-18.9.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση για την έγκριση ενός (1) ατόμου ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ωδείου-Μουσικό με σύμβαση μίσθωσης έργου έως ένα έτος. 14. Την υπ αρ πρωτ.5587/24.5.2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για Καλλιτεχνικό Δ/ντή-Μουσικού ωδείου 15. Την αριθμ 202-21/3/2013 έκθεση του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ για την σύμβαση έργου του Καλλιτεχνικού Δ/ντή. Ανακοινώνει Την πρόσληψη ενός ατόμου Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού Ωδείου Κερατέας που θα αμείβεται αποκλειστικά από τα έσοδα υπό μορφή αντιτίμου ΕΩΣ ένα (1) έτος. Αναλυτικότερα ως εξής: Καλλιτεχνικός Δ/ντης-Μουσικός (101 κωδ. Θέσης) Τυπικά βασικά Προσόντα -Σπουδές 1. Δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ή Δίπλωμα Σύνθεσης ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας ή πιάνου και πτυχίο Φυγής. 2. Δίπλωμα ή Πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεγνωρισμένο Τ.Ε. 3. Μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ 4. Διδακτορικό συναφή με τη μουσική. 5. Συμμετοχή σε σεμινάρια/φεστιβάλ. Εμπειρία – Προϋπηρεσία 1. 10-ετή διδακτική προϋπηρεσία 2. Προϋπηρεσία ως διευθυντής ή υπεύθυνος τμήματος, ορχήστρας, χορωδίας, μουσικού συνόλου. 3. Εκπαιδευτικό έργο (Διδασκαλία σε Ωδεία μουσικές σχολές και μουσικά σύνολα) ή Διδακτική Προϋπηρεσία - Προϋπηρεσία στον Φορέα Καλλιτεχνικό έργο 1. Καλλιτεχνική δραστηριότητα (Βραβεία, διακρίσεις, συναυλίες, παραστατικές τέχνες, ηχογραφήσεις, εκδόσεις, άρθρα, ειδικές δραστηριότητες, διοργάνωση σεμιναρίων, διοργάνωση συναυλιών) 2. Μέλος Επαγγελματικών και μη Σωματείων. Ειδικά προσόντα 1. Διοικητική ικανότητα 2. Οργάνωση εκδηλώσεων 3. Επιμόρφωση Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες, προσωπικότητα, Ακρόαση – Συνέντευξη. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Πρόσφατα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2) Πρόσφατα επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιο με ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών). 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος. β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 5) Βιογραφικό σημείωμα 6) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ. Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Τσαμαλίκα Αναστασία & σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Γκιώνης Θεόδωρος Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε καθημερινή εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. ΛΑΥΡΙΟ 16/ 12/ 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Published in Μισθώσεις
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 17:04

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΛΑΥΡΙΟ 13/12/2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1016 Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΔΕ Μουσικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 476/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981) 3. Το με αριθμό 16/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει 5. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α’/ 28.12.09) 6. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 κ 168 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) 7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 3541/31.12.2012 τ Β) 9. Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.», 10. Την αριθμ. 182/20.3.2013 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ με την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. 11. Την 20/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ σχετικά με τον «προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ που θα αμείβονται αποκλειστικά με έσοδα υπό μορφή αντιτίμου στο πλαίσιο προγραμματισμού έτους 2013». 12. Την 79/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΔΕ Μουσικών για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Λαυρεωτικής «Δημητρίου Νικολάου» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μηνών. 13. Το αριθμ. 60156/49107-12/11/2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση δεκαπέντε (15) ατόμων ΔΕ Μουσικών για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Λαυρεωτικής «Δημητρίου Νικολάου» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μηνών. 14. Το αριθ. 31305/31.7.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση σύναψης 262 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ …. έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το έτος 2013-2014» 15. Το αριθ. 31468/7.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανακοινώνει Την πρόσληψη 15 ατόμων ΔΕ Μουσικών για την λειτουργία του ωδείου Κερατέας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών). Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Έδρα Διάρκεια Αριθμός θέσης Υπηρεσία υπηρεσίας Ειδικότητα σύμβασης ατόμων 101 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 3 (Δημοτικό ΠΙΑΝΟΥ (ΔΕ) μήνες από την Ωδείο Κερατέας) υπογραφή της σύμβασης. 102 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 3 (Δημοτικό ΚΙΘΑΡΑΣ (ΔΕ) μήνες από την Ωδείο Κερατέας) υπογραφή της σύμβασης. 103 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 1 (Δημοτικό ΒΙΟΛΙΟΥ (ΔΕ) μήνες από την Ωδείο Κερατέας) υπογραφή της σύμβασης. 104 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 1 (Δημοτικό ΠΝΕΥΣΤΩΝ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης. 105 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 1 (Δημοτικό ΚΡΟΥΣΤΩΝ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης. 106 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 1 (Δημοτικό ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) (ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης. 107 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 2 (Δημοτικό ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) ΜΟΥΣΙΚΗΣ υπογραφή της (ΔΕ) σύμβασης. 108 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 2 (Δημοτικό ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) (ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης. 109 ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Λαύριο Μουσικός Έως οκτώ (8) 1 (Δημοτικό ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ μήνες από την Ωδείο Κερατέας) (ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 101, Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής 102, ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος 103 ΠΡΟΣΟΝΤΑ A' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δίπλωμα στο κλαρινέτο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 104 αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο στο κλαρινέτο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος 105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 106 Αποδεδειγμένη διδακτική και επαγγελματική 107 εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 108 Πτυχίο σύνθεσης ή φυγής ή αντίστιξης ή αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Επίσης, θα πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Πρόσφατα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής. 2) Πρόσφατα επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 3) Επικυρωμένο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιο με ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών). 4) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 6) Βιογραφικό σημείωμα 7) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούμενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Τσαμαλίκα Αναστασία & σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Γκιώνης Θεόδωρος Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε καθημερινή εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Published in Διάφορα
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 16:52

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ 13/12/2013 Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1018 ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Μουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 2. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 κ 168 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 3541/31.12.2012 Τα Β) 4. Την 18/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ σχετικά με τον «προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ» 5. Την αριθμ. 34520/30-8-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών για την έγκριση ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 6. Την 80/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Μουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 8. Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.», 9. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 476/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981) 11. Το με αριθμό 16/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα 12. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α’/ 28.12.09) 13. Την αριθμ 672/2.9.2013 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ με την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. 14. Το άρθρο 24 του Ν.4210/2013 που τροποποίησε το αρ 6 του Ν. 2527/97. Ανακοινώνει Την πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Μουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών). Αναλυτικότερα ως εξής : ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΑΡΙΘΜΟΣ Τυπικά ειδικά προσόντα ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τίτλοι σπουδών μουσικού: Δίπλωμα ή Πτυχίο Ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και Διευθύνσεως Μπάντας, ΔΕ όπως ανώτατων θεωρητικών Φυγής ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 & Σύνθεσης & πτυχίο χάλκινου 8 ΜΗΝΕΣ Κωδ. Θέσης: 101 πνευστού οργάνου (τρομπέτας) & Αρμονίας, Αντιστίξεως. Τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα Φυγής ή Σύνθεσης αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία. Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 5-ετής προϋπηρεσία ως αρχιμουσικός σε φιλαρμονική Καλλιτεχνική Δραστηριότητα: Καλλιτεχνική Δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, χορωδία, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ), Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21Ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64Ο. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Πρόσφατα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2) Πρόσφατα επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης) 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος. β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 5) Βιογραφικό σημείωμα 6) Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ. Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Τσαμαλίκα Αναστασία & σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Γκιώνης Θεόδωρος. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε καθημερινή εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Published in Διάφορα

Ο Καιρός Σήμερα

Mostly Cloudy Night

15°C

Αθήνα

Κυρίως νεφελώδης

Υγρασία: 77%

Άνεμος: 20.92 km/h

 • 6 Μαρ 2015

  Thunderstorm 18°C 11°C

 • 7 Μαρ 2015

  Rain 14°C 10°C

ECB Exchange Rates

ECB Exchange Rates on
 Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015.
EUR EUR         
CHF CHF         
GBP GBP         
CNY CNY         
JPY JPY         
USD USD         
No tweets found.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τζωρτζ 6,
 • Πλατεία Κάνιγγος
 • 106 77
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλ.: +30 210 3817700
 • Τηλ.: +30 210 3817716
 • FAX : +30 210 3817331
 • FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας